.)4. 1. ) Adana I1 Sa[hk Miidrirliigii / y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".)4. 1. ) Adana I1 Sa[hk Miidrirliigii / y

Transkript

1 (9.)4 1:{:. 5i}$iik *ii.k+nt:*r T.C. ADANA VALiLiCi Il Sa[hk Miidiirliilii Say : S atrnalma / 23 8 Konu: Teklif Formu 10 / TEKLiF FORMU Mlidrirhigiimrize ba[h Acil ve Afetlerde Saghk Hizmetleri gube Miidiirli.igi'niin ihtiyacr olan aqa[rda cinsi, miktarr ve 6zellikleri belirlilen 1 ( Bir ) kalemden oluqan Mal aymr;4734 sayrh Kamu Ihale Kanunun 22.maddesi geregi dogrudan temin usulii ile temin edilecektir. Birim fiyatrmn bildirilmesini rica ederim. Hasa Ydneti erudun ALTIPARMAK Birim Fiyata Esas Ig Kateminin Adr Teklif Edilen Birim Fiyatr ( TL.) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): Toplam fiyat yalmz r,t:- Firma I(aqesi Imza Tarih Teklif Mektuplarlnzr : 1. ) Adana I1 Sa[hk Miidrirliigii / y<inetim Hizmetleri $ube MiidiiLrliilri'ne elden reslim edebilirsiniz. 2. ) 'ye fax gekebilirsiniz. 3. ) mail adresine gdnderebilirsiniz. Teknik $artnamesi Bilsi Sistemleri Tel: I NpNlr-i NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 1.6../.Q9.../ 2015 taihsaat 16:00,a kadardrr. : Teklifler TL. olarak verilecektir. : Birim fiyatlar rizerinden teklif etti[iniz toplam bedel K.D.v harig belirtilecektir. : Usuliine uygun olmayan teklifler delerlendirme drpr brrakrlacaktrr. Adres: Mustafa Kemalpa.a Bul. No: g irtibat : v.u.k.i. A.AKTURK Ytilegir / Adar-ra lnternet Adresi : Tel: Fax: t2

2 (p + -Ic. :3a!itrk e!.rkanr{ir T.C. ADANAVALiLIGI Il Saghk Miidiirlii$ii PRI qagri MEMzIsisTET,d VE ^ ":l^ t.- lp T-"iing _ rppbx (38 Kanar) o Duperusor, splng, coaching (60 Kullanlcl) o Call Recording (38 kanal) o Call Reporting (3S Kanali _ o IVR (38 Kanal) o Audiocodes Mediant I 000 Media Catewav (l pri, 8 Analog) o Uygulama yazrhm Hizrnetleri 2.5I\IINI SES JAKI BAdLANTI KABLOSU QAGRIMERKEZi SUNUCUSU Nor : ALrMr yaprlsstk_y.eni sisrem, MEV-gy.I l_ilrem UZERiNDE qalt$makta f'tijf 31filil^1f"'#?ff il,i13il'iuiie*rvr"eonr,,o?tniiiii'u,"o* Adres: Mustafa Kemalpapa Bul. No: g yiirepir / Adana Tel: tg t2 _ O ,_ 3240 Irtibat : V.H.K.I. A.AKTURK Ttffit $f :il Yn'ru' ua**-' go"' t'

3 r12 AMBULANS SERViS gagrt MERKEZ Hazrrlanma Gerekgesi TEKNiK $ARTNAMESi Bakanhflrmrz Acil sag k Hizmetleri Genel Mudurlugu,nun 3oto6t2o1s tarihli ve '03 07t6179 saytlt yaztlart ile 132 Acil Yardrm Hizmefleri Destek Hattrnrn otugturulmasl talep edilmig olup Adana il Ambulans servisinde kullanrlmakta olan mevcut 112 Acil operasyon Sisteminin eski ve geniglemeye musait olmayan yaprsr nedeniyre bahsi gegen 132 destek hattrnrn gergeklegmesinin teknik olarak mumktin olmadrgr iespit edilmigtir. uevcut ouium hakkrnda ne tur bir iglem yaprlmast gerekti$ine dair.bakanl$rm rzdan- ust yazr ite gcirug sorulmug orrp artoalzors tarihli ve t79s9 sayrrr yazr ire yeni bir santrar (rp tabanrrf arrmrnrn uygun oracagl Bakanhgrmrzca MirditrlUgLtmuze bildirilmi$tir. Bu kapsamda Bakanlrltmtzrn 31t08t2o15 tarihli ve 3gg42531tg52.03.o717g55 sayilt yazrsr ite Mildilrlugumuze iletilen yeni bir lp santral ahmr hakkrndakr uygun gorugleri doorultusunda gerekri almrn yaptlabilmesi amaclyla bu teknik gartname hazrrlanmrgtrr. sdz konusu teknik gartname, Adana il Ambulans servisinde hali hazrrda kullanrlmakta olan tirmlegik ealrr Kargrlama, Veritabanr ve web uygulamasl sunuculartndan olugan 112 Acil Qa$n operasyon sisteminin iierisindeki gagfl Kargrlama moditlunun yenilenmesi amacryla drlzenlenmi;tir. Bu teknik gartname mevcut sistem uzerinde galgmakta olan yazrlrmrn bir pargasr olacak gekilde altml yaprlacak gerekli ga$rr kargtlama donantmt ue yaz,lrm,nrn asgari teknik 6zelliklerini igermekedir. L igin rantmt ADANA 1'12 Ambulans-servisi hizmetlerinden yararlaran herkese yedi gun yirmi dort saat hizmet verebilecek, mevzuatlara uygun bir Qagrr ue*6zi ue lp ter"ror goigir"riiinii"t ve bu sistemler igin gerekli dbnanrm vj yazllrm kapasne anrnm isidir. "y,t "lt,n" "l,n,n"r, 2. i$in KAPSAMI 2'1' ADANA 112'de bulunacak,operatorlerin uygun bir gekilde qahgmasr igin gerekli sistemlerin temini, F!]iy9gi, testimi, testi, igletmeye atrnmasirte g"r"nti",n, ^rpr"r. 2'2' Qagn Merkezi, internevintranei uesteiiiuir ireti"si;"i"teri oiup, mevcut yazrhmlar ile bitgi algverigi Konusunda yazrrrmda data entegrasyonunu ve d6niigr.imu yeienet<terinris#;iidii Qagn Merkezi Sistemi; r Soft santral (soft pbx),. Ses etkilegimli cevaplama (lvr), o Bilgisayar telefon entegrasyonu (CTl),. Otomatik gagrr dagrtma sistemi (ACD),. Ses Kayrt Sistemi (VR),. Raporlama yaztltmr,. Donanrmln temini ve montajt,. TUm lisanslamalar,. Birimler arast telefon goril$mesinin sa!lanmast (lp telefon veya softphone), iglerini kapsamaktadrr. 3. TANIMLAR ve KTSALTMALAR Operator (Agent) Yonetici (Supervisor) IVR IP PBX ACD ctl VR 1'12'ye gelen aramalara cevap veren ve bilgi girigi yapan idare etemanl Operatortln ig verimini kontrol eden ve sistemi ydnetmekle g6revlendirilen idare elemanr Sesli Yantt Sistemi (lnteraktif Voice Responce) Internet Protokolii Telefon Haberlegmesi Otomatik Qa!n Dagrtrmr Bilgisayar Telefon Enteqrasvonu Ses Kayrt Sistemi (Voice Recording)

4 VolP PC Frro1rJ"l,fro,o*otu Uzerinden Ses G6rusmesi (Voice Over tp Kigisel Bilgisayar ifade eder. 4. Qa{rr Merkezi Qalrr Merkezi Sistemi Genel dzellikleri: QaSrr merkezi.sistemi,orgekreneoirii, utiyiiveuirir.yaprya sahip ormarrdrr. Qalrr merkezi yazrrrmsat, d"l:"t,:?l,-e operator aliifrrran, ii*" "" l"er,]ffi;il"," anr setisen 3"t$:i5il?,:t" eok krsa sure ieinoefp5site artr.m, ";"id ";l;b# optimizasyonu 4'1'2' sadece ses temelli degil internet uzerinden e-posta, Volp ile sms gibi diger medyatardan geten gagnlan destekler yaptda olacaktrr. z*' r 'r' Brr gagr merkezinde, gerek ACD'rer ire operat6r terminareri arasr, gerekse l galrr merkezleri arast ses baglantrsr lp Uzerinden olacaktrr. 4'1'4' 5H:lil:isistemin pni eii ve;;;;;is hat destesi, anaros ve rp re hat destegi o" u_ 3rff,:Jifh"'-il:ffi:f,il",H"ffi:ek zamantt izteme sistemi web-browser aracrrrgr ire 4'1'6 f"ttjffi'jffiin vtinetimi ve ionfisurasvonu tek bir web tabanrr pratform rizerinden 4'1'7' 3Ji:[[[J,ffii]m artvaprsr asrk standarrar (HrML, xml, H.323, srp, VoiceXML gibi) o.t,'^ ffi%lh:i""ul-jr1il,:i"?;i;':1fl:ffijarkh rokasvonrarda sarrsan operatorrere qa!'rarr 4 1'9' sistem, pc,:t'e'noe eilii"n-sliiplol'e sistemrerini destekremeridir. + l t0 fl"j""#nfrata analizieriiin vrrir"uiir".i'ti" n"i trru -Jffi"rogr"ra yapabirmesi 4.'r Konfigurasyon birgireri var oran sistemin, btrtunrugunun korunmasr gerektigi igin iligkitendirilmig veri labantarrnda saf<fanaiiimef ioir.. 4'1 12 sistem'.t"t[j:iij:' ibo;sl"t';j;,'iiiiiiit"r"r.o' network protokorerini (rsdn-prr, 4'1 13 Telefon santral (soft PBX), (media server/media gateway) lp tabanl olarak garrgmalrdtr. 1 I 11 j::.:ating dzeilisini o""bk"r*i g"r"ki"n"oir. :.j l:. IoT.e.agenuRemote agent destektenmetidir. " ' '"' i:j['f;:lil:]"to' numara ve arama ile ilsili bilsilerin tamamrnrn irsiti sistemrere iretitmesi t' tt 3:f:i#"*:;ffiJriil:,".1.*"di sirresi ire losin olmatrdrr. personere s6re operar.ri,n 4 1 ' gruplartna ayrtlan op-eratdrler iqin onceden tanrmtanan iglemler gerektiginde igareflenen bagka gruplara otomatik otaraf OagrtaOiimeiijir Belli tarihler arastnda yaprlan gagi "i"r"r"nn" o"nlarak, gagrr merkezinde donemlere gore bulunmasr gereken operaidisayrirn iveieoirmetioir t t " ;tfi:!:,]t*i'- '.*?i,il:ffi;;;;-ilffi;jri, 'oni" edirmesiisin gerekriekipman ve 1 I?1 9i:t-".1 tamamryta tp tabantr otmatrdrr. " ' " J! ltj,*'3,?o,lotot transferler ve konferanslar srrastnda gagrrya ekrenmis verireri 4'1 23 operatcj'rlerin kullanacaklan masairstir uygulamasr Java, c++ ve.netapl,leri kullanrlarak 4'1'24' ACD, rvr, Fo^, K-grl"rrr* ve ses kaytt moduteri gaor merkezi ire aynr marka ormarr ve sistemde entegre olmahdr

5 4.2. Qagrr Merkezinin igleyigi 4'2'1 Qa0rl Merkezinin aranmast durumunda sistem IVR sunucularr aracrlt!r ile geten gaglyl kargrlayacak ve arayan kigiye idare tarafrndan belirlenecek otan menut!r oinietitecektir. 1?? Gelen gagnlara yaprran kargrrama mesajrarr korayca deoigtirirebirmeridir. 4'2'3' Qagrl operatdrlere aktartltrken, CTI sunucusu siyesind!-arayan kiginin bilgileri operat6r ekranrnda g6zukmelidir. 4'2'4' operator gelen ga!rryr bagka bir operatdre aktarrrsa, ekranrndaki bilgileri de aktarabilmelidir. 4'2.S Operatorlerin durumlan, yetkili operatdrler tarafrndan izlenebilmeli ve gerekmesi durumunda uzaktan mudahale edilebilmelidir. 4'2'6' Erigilebilir operator olmamasr durumunda arayan kigi beklemeye a tnma1 srrasr bildirilmeli ve bekleme strastnda idare taraftndan belirleneceft duyurulai yaprtabilmeli ya da muzik dinletilebilmetidir. 4'2'7 ' Qagrtlarrn yo$un oldu$u durumlarda supervizdr ve/veya yonetici yetki seviyesindeki program kullanlcllarr tek tug ile kolayca operatdr yetki seviy-esinde ohugu gibi'gafnlara cevap verebileceklerdir. 4.3.^. Sesli Yanrt Sistemi (lvr - Interaktif Voice Response) 4.11 Teklif edilen 96ziim IVR porflarrnrn gergek zamanl izrenmesini sa!lamaldrr Teklif edilen rvr Qozirmuntin blgtintrtan stp uzak Mesaf; Ar;;;larrnr (trunk) desteklemelidir Teklif edilen rvr gozumu konugma motorrarrna (speech engine) entegrasyon igin XML desteklemelidir Sistemin native Apl ve CApl destegi olmahdrr. 4'3 5 lvr sunucusu iligkilendirilebilir veii tabanlarrnr desteklemelidir. Aynr zamanoa srnrrsrz script dzelli$i sayesinde istenilen her turlu bilgi bu veri tabanlarrna yizrlabilir, okunabilir ve sorgulanabilir yaprda olmahdrr. IVR sunucusu Access, Dbase, paiadox, oracle, MS sel vs. gibi veritabanlart ve text dokumanlan uzerinde de aynr iglemleri yapabilme kabiliyetine sahip olmahdtr Sistemde dncelikli olarak Ttirkee ve ingilizce sistem anonslarr bulunmalrdrr. IVR programtnda bu yeni lisana ait parametreler tantmlanabilmelidir. 4'3'7. Yeni ses kayltlarlnln eklenmesi, gtkartrlmasr, guncellenmesi iglemlerinin tek bir uygurama Uzerinden ve kolayca yaprlmasr gerekmektedir operaiorlerimiz farkh yerlerde gahgabilmelidir. Alt yapr sayesinde gagrrlar en uygun operatore, nerede burunurursa burunsun aynr korayrrkia aktaniabirmeridir sesli yanrtrama sistemi artyaprsrnda ga$rr akrgrarrnrn duzenrenmesi ve rvr programramasr, grafiksel arayuzler tizerinden akrg yonetimi ve tanrmlr fonksiyon bloklartntn stlrukle blrak tarzlnda kolay kullantlrr bir gekilde Ouzenlenmesi ite yaprlabilmelidir Basit kargrlama ve yonlendirmelerden, en karmagrk etkilegimlere kadar her turti.l igtemi operat6r kurranmadan gergekregtirip, daha verimri garrgmayisa!ramarrdrr Tasarrm agamasrnda ku[anrran, grafik tabanrr ve nesneye yonerik uygurama gerigtirme aract IVR yaztltmt, IVR' rn akrgtnt, her adrmda okunaiak 'anonslari-veya iullanrcrnrn yapmasr beklenen tuglamalarr belirlemek igin kullanrlmahdtr. 4.3.'12. Gelen qalnlar, kargrlama mesajr ile kargrlanacaktrr. Qagn merkezinde yaprtabilecek iglemler okunacak, belirlenen bir tuga basrlmasr istenecek v-e segime gore yonlenecektir. 4.3'13. Ses kaydr dinletirken yaprlacak tuglamalarr sistem algrlayabilmeli -ve k;bul etmelidir. Hatah, eksik tugrama yaprrdtgr.. v_eya hig tugrama yaprrmadrgr takdirde kulanrcrya dinletilecek ek anonslar, sisteme IVR aracrligr ile tanrtllmahdrr. 4'3'14. Gunun tanlmll saailerinde ve yrhn istenen g-unlerinde (bayram ve tatiller, ozel gunler vb.) farkh ve ydnetiren tipte kargrramarar desteriieyen bir atiyaprsr oracakhr. ' 4 r'15 uzel erl$lm Kodu ile gagrl merkezine gelen galrrlar IVR sistemine dtigmeden ilgili operatdr g-rubuna y6nlendirmesi yaprlabilmelidir. 4.3'16. Ozel erigim listeleri olugturulmah, bu srnrftaki gaonlara dncelik verilebilmeli, kuyruoa dtismeden belirlenen bir operatore y6nlendirilebilmelidir. 4'3'17 ' Gelen galnlann kullantcrlar tarafrndan kargrlanamamasr, kuyru$a atrlmasr durumunoa hala sistemde ve kaqtnct strada oldu$unu belirten bir mesaj okunmih ve mes4 ionrasrnoa mirzik dinletilmelidir.

6 lvr sistemine gelen telefon trafigini (portlann dolu olup olmadrgr, ne tarafa y6nlendigi gibi) slstem ydneticisi online takip ve mijdahale edebilmelidir. 4'3'19' Herhangi bir merkeze gelen gagrr istenildigi takdirde belirlenen zamanlar arasrnoa istenilen di0er merkezlere y6nlendirilebilecektir Tanrmlanmayan telefon numaralarr ldare tarafrndan belirlenecek operatorlere y6nlendirilecektir. Qa$n merkezi sesli yanrflama sistemi altyaprsr, kurumsal ihtiyaglara gcire kapasite olarak htzh bir gekilde genigleme imkanrna sahip olabilmelidir. sistemi arayarak gereksiz yere meggul eden numaralar igin yasakh ristesi olugturulabilmeli ve bu gagnlar sistemden dtigurulmelidir. Teklif edilen lvr gozumu tek tek kullanrcrlar igin dze egtirilmig senaryorar geligtirilmesine izin vermelidir. 4.??! lekli! edilen g6zum sistem galtgtrken sesli mesajlar duzettebitmeti ve degigtirebitmetidir ' Teklif edilen lvr g6zumu.flark alan kodlarr (aiea codes) igin cizeitegtiriimif senaryorar geligtirilmesine izin vermelidir Geltgtirme araglarl yeni ozel delerler igin yeni bilegenler geli$tirmeyi desteklemelidir reklif ediren rvr gdztimu veriiabanr ve- we5 'servisteri destekleyebilmelidir. "nt"gr"ryonun, Teklif edilerr IVR geligtirilmig IVR senaryolarr igin dokijmantasyon Uretebilmelidir. 4'3'29' Sistem IVR uygulamasr geligtirebilme-k igin -xml tabanh AFI terin tulianiimasrna izin vermelidir. Bu sayede programrama birgisi gerektirmeden rvr,ygrrr;"i"n i.izerinde degisiklik yaprlabilmesi saglanmaltdtr. 1 I 19 ]"l.lil "dilen IVR goziimu veritabanr ve SOAPiXML entegrasyonunu destektemetidir Teklif edilen gdzum.voicexml 2.0 uyumlu bir tarayrcryr desteklemelidir. Gelistrrme aracl da VXML uygulamalarr geligtirilmesini desteklemelidir Teklif. ediren gdziim VXML dokiimanrarr arasrnda sonsuz sayrda parametreyi gegirebilmelidir. 1 t 19 Tektif edilen IVR gelistirilmig IVR senaryolarr igin dokiimantasyon itretebilmelidir Geligtirme ortamr igin kullanrlan nesne modeliiarif edilmelidir. 1 I l! ]"l lil"dilen tvr qdzumunun iztenme (tracing) igtevseilili butunmatrdrr Te-klif edilen IVR gozumu aynr anda 60 gagrrya ievap verebilecek lisans ile beraber teslim edilecektir Otomatik Qa{rr Da{rtrm Sistemi (ACD) Teklif edilen gdztim ANI ya da DNrs birgisiyre eglegtiginde, genel arama karakteri (wildcard:.,?, v.b.) tanrmlannr kullanabilmelidir. 4 4'2. Da$rtrm sistemi, meggul olan.ve bekleyen cevaplama operatorleri ile gagl almaya musait olan cevaplama operatorlerini otomatik olarak algtlayabilmelidir. 4'4'3' Da$rttm sistemi' port uzerinden gelen gagritan mevcut cevaplama ierminallerine bekletmeden dagrtabilecek ozellikte otacattri. 4,11 - Qagndagrtrm algoritmalan dinamikolarakdegigtirilebitmelidir Srnlrsrz sayrda operatdr grubu olugturulabilmelidir. 4'4'6' Gelen gadnlar, gagrlnln tipine, agent'larrn uygunluk durumu ve benzeri kritertere gore agent ve/veya agent gruplarrna da$rtrlmalrdrr otomatik Qagn Dagrtrm sistemi -gagnlarr beli yetenek grupranna ve rvr,rara M-erkezi'nin gergek eagrr zaman istatistiklerhe gore OagitabilmetiJir ' ' Eger herhangi bir nede-nden 6turu hedef r;kasyon gagnyr alamazsa, eagn Merkezi gaonyl ba$ka bir lokasyona gonderebilmelidir. 14.? - Farkh operat6r gruprarr igin farkh servis seviyereri tanrmranabirmeridir Operatdr gelen arama ilzerine bagka bir peisonel ve amirden bifi almak istediginde 112 Qagn Kayrt ve operasyon Ydnetim Yazrhmr veya telefon uzerinoen iigiiig" basarak Konugmak istedioi diger bir kigi ile konugabilmeli ve konugmanrn bitmesin-den stnra tekrar geri alabilmelidir p"r"tdrlerin konugma sureleri ekranda gdrutecektir. 4'4'12 Da!rtlm sistemi, gelen he-rhangi bir gagnir ilgili cevaplama operatore aktarrr iken, en uzun siiredir erigilebilir operatdr, en gok qalri cevapramrg operator, ortalama en krsa surede gaon tamamlamtg operatdr ve en uzun siireli gagri bekleyen. operatdr kriterlerrne g6re yapacakttr Y6nlendirme;

7 . Kogullara ba!h olarak (conditional routing),. GUniln saatine veya haftanrn gunune gdie,. Gergek zamanl istatistiklere (real_timj istatistics) gdre,. Kuyru!un durumuna (on_queue condition) g6re,. Oncelige (priority) gore,. Operat6rUn uzmanh!rna (Skill_based) gore. yaprlacaktrr. 4'4'14' Tum operatdrlerin meggul olmast durumunda, arayana meggul igareti verilmeden gelen galnlar ig kuyru$una attlacaktrr. ig kuyruklan ilk giren ilk;rkai(first injirst oufftfo) prensibine g0re galtgacakttr. 4'4'15' Farkh yerlerde qallgan tilm operatorler, dagrtrm sistemi tarafrndan algrlanabilirve erigilebilir durumda olacaktrr. 4'4'16' Dagltrm sistemi herhangi bir kesinti, iletigim ag hatasr vb. durumda toplam trafigi, trafigin bir bolumilnir veya tasan trafi0i bir veya birden i azla merkeze r"nu"r u!y" otomatik olarak ydnlendirebilecek dzellikte olacaktrr. 4'4'17 ' Bir gasrr merkezine erigen aramaya cevap verilememesi, tum operator pozisyonlalnrn dolu olmasl, kuyruoun dolu olmast veya kuyrukta belli bir strreden fazla beklemesi gibi durumrarda, bu.. arama diger gaon merkezrerinden birine otomatik orarak yonlendirilebilecektir. Ydnlendirme kriterleri sisteme parametrik olarak girilebilmeli ve deligtirilebilmelidir,. Bu ydnlendirme igleminin aktif veya deaktif ediimesi yine gagrl merkezinin kontroliinde olacakttr. Yonlendirme iglemi tum trafik veya tagan trafik igin; gunun saatleri, haftantn gtinleri, onceden belirlenmig bir takvim, nerhangi bir y6n, belirli stireler ve sistemde tanrmlanacak belirli egik degerleii igin yaprlabilecektirl 4'4.18. Sistem en az 60 ACD lisanst ile beraber t,estimioitecek ve ri"r"nibino" izo ACD lisans seviyesine grkarrlabilir destesi sa!lanmaldrr Drg Arama (Outbound Dialer) Sistemi Qalrr merkezi ire entegre garrgmarrdrr. Dr9 arama moduru segeneoe bagrr orarak desteklenmeli ve agagrdaki ozellikleri kapsamahdrr Outbound dialer, 6zel bir donantm veya module gerek olmaidan, lp olarak dr9 aramalarr tetiklemelidir. 4?3 En az 5 deligik outbound arama grubu verilebilmelidir ' Aranacak numarara.n yukrenebirecegi bir veritabanrna sahip ormarrdrr SQL Sorgulamalarl tarafrndan halihazrrda igeri aktarrlmrg arama listeleri iqin filtreleme kullanrlabilir olmahdrr ' Teklif edilen 86zilm bir kampanya galtgrrken stireci kesintiye ugratmadan arama tistelerinin dirzeltilmesini desteklemelidir. 4'5'7 ' CTI sistemi ile entegre galtgmalrdrr (gagrr outbound operatdrun dnune gelctiginde screen popup devreye girmelidir) IVR sistemi ile entegre galrgmahdrr (kargrlama anonsu vs). 4'5'9' Arama yaptlmadan.6nce CTI ekranr operatorun dnune gelmeli ve operat6rii aramayl manuet yapabilmelidir. 4.5.'10. Aranan numarayt en uygun operatore aktarmahdtr. 4 5.'l '1. Aranan numaraya ulagtlamazsa bir sonraki aramaya gegmeli ve ulagrlamayan numara gun igerisinde yada supervisor tarafrndan verilecek Uagt<J Oir tarinte aranaoitmetioir. 4'5'12. Teklrt edilen gozum giden ga$rrlar igin Kigisel Geri nramayr - 1C"i."""f Calt back) desteklemelidir Aramalar belirli tarih aralklarrnda yaprlabilmetidir (haftahk arama programl yaprlabilmelidir) Aramalara cincelik strast verilebilmelidir Dialer programr degigik arama modrannda garrgabirmeri, manuer mod yanrnda, operat6r verimliligini arftrrmak igin progressive ve predictive dialling 6zelliklerinidlstettemelidir. 4'5'16' Raporlama yaprlabilmeli ve riporlara web tabanh bir uygulama uzerinden erigilebilmelidir. cerektiginde office doktimanr olarak erktr ahnabilmelidlr. Dialer softphone ve webphone uyumlu olmahdrr. 4?.17 4'5 18. Aynl anda 60 kanal arama lisinsr ile beraber teslim edilmeli ve 120 kanala kadar y0kseltilebilir olmahdrr. <//J

8 4.6. Sesli Anons Sistemi 4'6'1' ses kayrt sisteminin kullanaca!t ses kayrtlarr, herhangi bir ses editor yazrtrmr donanrma ile gerekli sahip.olacakttr. ses kayrtlair IVR sistemiie r"ny"iit-ort'"r veya network iiil'if,il,,#,"rrtabitir ve gerekti dizintere kaydeditmesi yo'iuyra- sisteme entesre 4'6'2' Herhangi bir ses kayil formattnda saklanmrg otan anons dosyalarr editor ile eklenebilmeli, tvr sistemine anons edilebilmelidir Guntrn tanrmh saaflerinde ve yrrrn istenen giinrerinde (bayram ve tatiler, ozer gunrer farklr vb.) kargrlama anonslarr kaydedilebilecekt'ir Teklif edilen gozirm farkrr ca{.nrara ve ga$rr tiprerine farkrr anonsrar (Music ve m'zik yayrnrarr On Hotd) saglayabilmetidir Arayana (ortalama Bekreme strresi, Tahmini Bekreme suresi, Arayanrn gibi) gergek Kuyruktaki srrasr zamanlt istatistikleri anons edebilmelidir Sesli anons sistemine aktarrlan arayan, anonsun sonunda, sdre yeniden nrr"r" t":5ffi::l: i"uiir"sine-serek urrao"n,-tekrjr"[?":go:l:il13i anonsu yeniden dinreyebirecek veya ga!rrsrnrn tamamranmasrnr isieyebirecektir. ba$lanmalarrn V;;id;; sayrsr srnrrlandrrrlabilece-ktir sistem en az 60 kanal sesri yanrflama sistemi lisansr ile beraber verirecektir Bilgisayar ve Telefon Entegrasyonu (CTl) Tirm gagr kargrtarna. igiemreri birgisayar ekranrndan ve 1 12 Qagn Kayrt ve operasyon Ycinetim sistemi,yazrltm.lan uzerinden-yaprlacaktrr. Qagn merkezisesti yanrttama sistemi, :iltjiili. eagnrarrn irsiri operatorrere'yonrenoirirmesrii.;;d;;;il;i.iyonrara sahip 1.!2 Operatdr masa i.rstu uygulama ekranlarr TUrkge otacakttr. 4 7 '3' CTI entegrasyonu igin gerekli tum tisanslir yuklenici tarafrndan sallanacaktrr. CTI lisanslan igin yukleniciye ayrrca bir Ucret 6denmevecektir eagn Merkezi yazrhmr ve Kapasitesi 4'8'1 ig bu gartname kapsamtnda teslim edilecek olan ealrr Merkezi yazrlmr T.c. Sa!1k Bakanrrgr Acir sasrrk Hizmefleri Gener Mudurrugun" "i: oi"n i D c"gr, [-"yii u" op"r""yon Yonetim Sistemi yazrhmlarr ile entegre gahgmahdrr. 4'8'2' Qadn merkezi tiz-erinde anahtarrama-(suiiiirij, tvr (lnteraclive Voice Response), ses kayrt cihazr sisteme butunlegik (entegre) otmalrorr. sistemi" ou=gt'"i"l,gr;;gin gerekli her turlu donanrm vuklenici firma taiafindan teklif editecektir. Fi"i""i" dr"riidi nedeniyte 1.12 Qafrl Kay[ ve operasyon Ydnetim sistemi Yazrhmlan ve'gagri ueikezi yazrlrmlarr arasrnda vaprracak entegrasyonrar gok onemridir. Bu s;be;re-ir;;,d;'ili,yrg duyurmasl durumunda gerekli.ilavelerin ve de$igikliklerin yijklenici firma tarafrnjan yaprlabilecek olmasl ve galrt merkezi.yaztltmlanntn yerli yazrlrmlar olmasr tercih seoeoi otacaftrr Yaprtacak "nt"s!?..y?l iie kuilanrcrtann geigektegrirecegi tuna6il;i;agn kargrtama, arama yapma, hattr.aka.rma vb.) birgisayadar uzeiinden ie r rz gagri kayrive opelsyon Ydnetim sistemi Yaztllmlan ekrjnrndan mouse trklamasr veya krsayor tuglarnrn kullanrlmasr ile gergeklegtirilecektir. 1 I! Qagn Merkezi, Kurumumuz tarafindan gosterirecek bir odada tesis edirecektir Tesis edilecek sj:t:l"1 az_30 (otuz) iuttinrcrtr (i9 hat abonejf"on rrrr"rr,"=i otmatrdrr Qalrr Merkezi, 112 Qaln Kayri ve operasyon Ydnetim sist6mi Vazirrmiarr ite entegre gahgmalrdrr. 4'8'7 ' Qaln Merkezi ve Qag.n Kaytt ve operasyon Ycinetim sistemiyazrlrmlal enregrasyonu igln serekti her turtu yazrtrm tiianstari (crr'_ compri;r. i;6;.y ikdiation vb.) rektif :flj]ff:fq"n" Merkezine dahil edilmeli ve kullanrcr srnrrtamair otmaksrzin kulanrma agrk Qalrr Merkezi en az I adet PRI hat ve en az 8 analog hat (drg hat) ile galgacaktrr. Ancak Tekrif edirecek eagrr Merkezi ireride ihtiyag duyurm-asr drium";ija 6js,te art,nm,na musait olmalldrr. 4'8'9' PRI hatlar iqin gerekli ISDN modem ve benzeri donanrmlar prl haflar ile birlikte Kurumumuz tarafrndan aynca temin edilecektir. 4 8'l0 Qa-!n. Merkezi yazrltmlairntn yeai yazrtrmtai otmasr ve yazrlrm tjzerinde istenebilecek degigikliklerin uygulanabilir olmasr tercih sebebi otacaktr.

9 Sistem iginde, zaman. iginde gerekli olabilecek galtgma gekli degisiklikleri igin qa1gma yollarrnrn tariflendisi bir senaryo yazrlrmr bulunma l ve bu degigiklikler b, y"r,,,, sayesinde kurumumuz tarafrndan yaprlabilmelidir Ttim Yaztltmlar lisans, Ti.irkge uyumlu ve mevcut igletim sistemlerini destekteyen bir veritabanl ile galgacaktrr. 112 Qagn Kayrt ve Operaiyon Ydnetim Sistemi yaztttmr ite Qa$rr Merkezi aynl veritabanr Programt uzerinde gahgmaldrr. Farkh veritabanr goz1tmleri kabul edilmeyecektir 4'8.13. Sistemde konferans. goriigmesi ozelligi olacaktrr. ikiden fazla telefon gdrugmesi konferansa dahil edilebilecektir operatorun gagrryr kabul etmesi, parametrik olarak ayarlanmrg bir sure iginde 112 eagn Kaytt ve Operasyon Ydnetim Sistemi Yazrlrmr uzeiinden olma drr. Alisi halde 9ag1, operator taraflndan kabul edilmemig sayrlmaldrr. Operatdr, belirli bir sure iginde gigiryi almaz ise sistem, bu gagrryr serbest olan bir bagka operatore ba$lamaya gahgmalrdrr Qagrr operat6re ballandrktan sonra operatoi bu gagn iizeriide aiadroati iglemleri yapabilmelidir. Hatt3 Cevao Ver: Operator 112 Qa$t Kayrt ve Operasyon Ydnetim Sistemi yazrlmr uzerinden bir butona basarak veya krsayol tugunu kullanarak galrrya cevap verebilmelidir. Hattr BqFlgmeve Alrna: operatdr, arayan kigi ire konugurken herhangi bir bagka numara ile konugmak ihtiyacr duyabilir. Bu durumda, 112 Qaon Kayrt vjoperasyon Ydnetim Sistemi Yazrlrmt tizerindeki ilgili butona basaiak- veya krsayol tugunu kullanarak konugmak istedi$i kigi ile konugabilmeli konugmasr biitikten sonra terrar geri alabilmelidir &ttt Kapat Operatdr, gorusmekte oldugu hattt 112 eagn Kayrt ve Operasyon Yonetim Sistemi Yazrltmt ilzerindeki ilgili butona basarak veya krsayol tugunu kullanarak sonlandlrabilmelidir. Operatdr gagnyt bu gekilde sonlandrrdrktan sonra, bir sonraki ga$rrya bakabilmek igin serbest hale gelmetidir. Hattr Tr3nsfer Et loperator, gortigmekte oldulu hattr operator gruplarr igindeki operatdrlerden herhangi birine veya ydneticiye transfer ederek kendi baglattr$r bir eagryr bagka bir operat6run veya ydneticinin sonrandrrmasrni oranak sa$layabilmelidir. Operator hattr tek bir tu9 ile akarabilmeli ve aktardrkian sonra, bir sonraki ga!rrya bakabilmek igin serbest hale gelmelidir Operat6rler 112 Qagrr Kayrt ve Operasyon Ydnetim Sistemi yazrlrmr i.tzerindeki ',Mola" butonuna basarak Qa$rr Kargrlamaya ara verebileceklerdir. Aynr butona tekrar oasana kadar o masaya gaorl aktarrlmayacaktrr. GUn iginde Operatorlerin aldrgr mola siiresi ekranda surekli gdri.rntulenecektir Qalnlara cevap verecek olan operatorler, belirli yetki seviyeleriyle gegili gruplarda toplanabilmelidir. Bir operatdr birden gok gruba hizmet verebilen Oii operaior dl olabilir. Bu durumda operat6r igin grup 6nceligi de belirlenebilmelidir. Yani degigik iki gagrr grubunu ilgilendiren ve tek operat6r tarafrndan kargrlanmast gereken gagritaroan -birine Oncelif vererek operat6re baglamak mumkun olabilmelidir. bperat6run sisteme ba$lanmasl/ayrrlmast, yukarrda belirtilen tanrmlamalarrn yaprlmastnt saglayacakrr. Ayrrca bu ozellik, operatorlerin gagn almaya hazrr olup olmadrklarrnr tanrmlamak igin de kullanrlacaktrr. Bir bagka deyigle operatorler sisteme baglanarak, galrr almaya hazrr olduklarrnr belirteceklerdir. Bu andan itibaren operatortere Qaln balranmaya baglayacaktrr. Aynr gekilde operatdrler yerlerinden kalkarken -de, s]stemden ayrtlacaklardtr. Bu durumda da Operatdrun yerinde olmadr!r anlagrlrp arttk o operatdre gagn baglanmayacaktrr. Ayrrca hangi operat6run sisteme bagh oldugu ve durumu (gagrr _ ^ bekliyor, telefonu qahyor, meggul) ekranda e9 zamanh olarak goruntulenecektir Gelen gagrllar dncelikli olarak Operator kuyruguna aktanlaclk ancak srrada bekleyen gagn adedinin parametrik olarak belirlenecek bir sayrnrn iizerine grkmasr durumunda Yonetici (Stipervizor) kuyruluna da gagrr aktarrlabilecektir. Bu 6zelli-k yazrhm Uzerinden kolayca aktif veya pasif hale getirilebilecek, aynca parametrik degerler yazrltm l.lzerinden kolayca de0igtiritebilecektir operator gdrugme yaparken yonetici (strperviz6r) hatta dahil olarak gctrijgmeye kattlabilecektir. Duruma gore kargr taraf duymayacak gekilde Operatdrle konus-abilecekiir.

10 4'8 20. Agagrdaki raporlar.l 12. Qaln Kayrt ve operasyon Yctnetim Sistemi yazrllmr uzerinden e9 zamanlt olarak gdruntulenebilecektir. Her operit6r kendisine ait raporlan, supervizorler ise taklma ait rap.orlart gdrecektir. Bu raporlar istenilmesi durumunda. f a$n Merkezine herkesin g6rebilece$i yerde ve boyutta tesis edilecek bir ekranda da gosierilebilecektir Ses Kayttlarr Gelen Qa0rr Adedi: Operator/Takrm bazrnda belirlenecek zaman aralsrnda gelen toplam gagn adedi. Engellenen gagn Adedi (Kara Liste) : Kara Listeye gonderiren topram gagn adedi. Qaln merkezinigereksiz yere veya kotu niyetli olarik irayan ve stiiekli meg'gul eden numaralar igin bir liste tutulacak (Kara Liste) ve numaralairn gegici bir sgre iain gagn merkezine ulagmalart 6nlenecektir. Bu taz aramalarg gorillebilen telefon numaralart,. kullanrctlar taraflndan ve yetki seviyeleri dahilinde felirlenecer zaman aralt$t igin kara listeye atrlarak bu sure iginde sintrale ulagmasr ve gagn merkezini meggul etmesi engellenecektir. Sure doldugunda numaia otomatik -olarak kara listeden silinecektir. Kara listede bulunan numaralar tekrar aradrsrnda reddedilecek ve/veya otomatik orarak ''vasar uyarr" mesajr ve yapmrg ordugu Jon gdrugme kaydl dinletitecektir. Bu ozellik istege bagtr olarak kapatilabiteiektir. Kargrranan eagr Adedi: operator/takrm bazrnda cevapranan eagrr Adedi. cevapranmayan Qagrr Adedi: operatortin/takrmrn gorugmeyi reddettigi gagn adedi. Yapllan Arama Adedi: Operatorun/Taklmrn drgarrya yapttot aramalann toplamt. Bekleyen Qa$rr Adedi: operator/takrm meqgul iken strada bekleyen qagllaln adedi. Operat6r Durumlarr : Hangi Operatorlerin sisteme baglt oldugu bilgisi ve ayflca gagrl bekliyor, konuguyor, telefonu gahyor, sistemden ayntdi gibi siituteii on-tine ve g6r;t olarak bilgisayar ekranrnda izlenebilecektir. TUm operatdrlerin gergeklegtirdigi telefon gdrirgmeler kayrt depolama sisteminde kaydedilegektir. Tetefon kayrflarr gerekti entegrrasybn yaprtarik ist"niloigind" ili a.on Kayrt ve operasyon Yonetim sistemi yazrrimr iizerinden arayan numara, operator, tarih- zaman arahgr ve 112 eaql Kayrt ve operasyon ydnetim sistemi yarrtimrnoa yei alacak hagvuru numaras ile sorgulanarak dinlenebilecektir. ses kaydr igin ayrr biryazrlrm ve donanrm kultanrlmayacak, ealn Merkezi ile butunlegik olacaktrr. En az bir yrlhk ses kayflan.sunucu bilgisayar uzerinde saktanabilecek ayirta DVD veya benzeri ortamlarda yedekleri alnabileceitir. Kayrtlar iligkisel bir veritabanr sistemi uzerinde sayrsal olarak tutulmah ve kolavhkla web browser tarzrnda standart uygulamalar ile yefkilendirilmig kullanrcrlar tarati'njan erigilebilir ve incelenebilir olmahdtr Ses kayttlan istendioi anda ydneticiler sayesinde Internet ballantrsr olan her suretiyle dinleyebilmelidir. tarafrndan agdan veya web tabanh arayuz yerden kullantct adt ve gifrelerin girilmesi Ses kayrt sistemine logon olmaya gerek olmadr$rndan sistemin herhangi bir sebeple kapatrhp, tekrar agrrmasrndan dorayr progrimrn tekrar bagratrrm'asrna geiek olmamahd rr Freeseatingozelliginidesteklemelidir Aynr platform uzerinden, rp phone ve soft phone cihazrar gorugmererini kaydedilebilmetidir Gorugmelerin yo!un oldu$u saatlerdeki kayrtlarrn en az 6 ay tutulaca!r dikkate atrnarak ses kaytt sistemi boyuflandrrrlacaktrr Ses kayrtta G711ve.G729 ses stktgttrma segenekleri olmafudrr. Aynca ses kalitesini ve Konugma anlagrlrrlr!rnr dilgurmemek gartr ile argivlemede kullanmak amagh 1/g oranlnda ses stktgttrtlmast da sa!lanmahdrr. Aigiv kayltlarrndan direkt dinleme yaprlabilmelidir ses kayrtlarr telefon gdri.rgmelerinde; operatcir adr, arayan numara bilgisi, gagrr zamanr ve diger gagn bilgilefi ile birlikte diskte saklanacakrr. S-aklanan kayrfla-r DVb-ortamrnoa argivlenebilecek, gerektiginde erigim saolanacaktrr. Geligmig argiv sorgulama sistemi ile gereken ses kayltlartna yetki dahilinde kolayca ve guvenii Uii gektai ulagrlacaktrr.

11 Yaprran kayrflar gerekti!inde kanuni gereksinimrer, mevzuat geregi, raporrama ihtiyaglarrndan doray.r g.egmige yonerik kor-ayca sorguranabirmeri, ojuna"oiimeti ve irgiri birimlerle paytagrlabilir (cd'de, elektronik postayla gioi yontemleitel roimatt" oi"cartrr. Maliyet avantajl amactyla diskte saklanacak kayrtlir srirgtrntmlg tdrr"tt"irtji.."rt,r. Telefon gorugmererine ait ses kaytilan 112Qagir Kayrt ve op"rirvon idn"tiri'sistemi Yaztltmlnda yer alacak bagvuru numarasr ite s-orguljnabitec'et< ve ointeneoil""xtir. 4'9'11' Diske yedekleme strastnda _sistem herhangi bir foiksiyonu devre drgr kalmaksrzrn Kayrt iglemine devam edebilmelidir. otomatik. yedekreme segenegi ire yedekrenmemig kayrilar beili bir buyukruge ulagtr!rnda, yedekreme iglemi otomalik olarak operatdr mudahalesine gerek k;1;;;; baglatrlabitmeri ve sonrandrrrrabirmeridir. ovo'rti" "t"."iir, orarak aii ;drg, ;y;ii; bilgisini ifade eden "Volume Label,, verebilmelidir. Yedekleme ortamrnda berirri bir delerin artrnda bog aran karmasr durumunda sistem ydneticisi ses, gortjntu ile uvarrlmalrdrr. ses kayrtlannr dinremek igin ayn bir yazrrrm veya donanrma gerek ormadan wav ve mp3 formatrnda dinlenebilmelidir. Tiirkge arayuz destegi olmaiorr. SIP strrucu destegi olmahdrr. lp telefonlar llzerinden istege ba!h kayrt segenegini destektemelidir. uergek zamantt sessiz izleme 6zelli0i bulunmaltdtr. ses kayrtlan sadece yetki verilen kuiianrcrlar tarafrndan dinlenebirecektir. sisteme ait drg haflarrn tamamrn ses kaydr yaprracak ve gerekri risansrar yukrenici tarafrndan salranacakrr. ses kayrt mooliiu tisanstan ire irgiii Lrrrrrrrt lu[[ni"iv" ayrrca bir Ucret odemeyecektir gagrt MERKEZ DONAN M (Votp ydntendirici / iltedia Gareway) En az 2 prt port ve en az I analog hat girig desteoi olmaltdtr. 4.1o.2. Bu cihazrar media gateway santraicrzefl-iherini des-tekriyor olacaktrr Uzerinde En az 600 Mhz CpU, 1 Ge RAM otacak Network balrantrsr amacr ire en az 2 adet 10/1 00 BaseT Ethernet portu (RJ_45) bulunacakrr ? H.323, srp, MGcp, MEGA..(H.248) kontror protokoilerini destekreyecektir SNMpv2 Uzerinden yonetilebilecektir. TFTp veya FTp ve DHCp destegi otacaktrr Arayan numarayr gosterme, irayan numarayr bekretme, bekreyen aramantn 'numarasrnr gd:lgrme, aramayr bekletme,. aramayr y6nlendirme, meigulken ya da cevap verirmediginde ydnrendirme, sorarak yada iormadan arama akiarma, s_yonru konferans, 3-ydnlu aktarmada arama aktarmi, Dinamik oe-,.rittei a;ff;iv6netimi, Ses akivitesi algrlama <izellikleri olacakrr I QoS (ToS, DiffServ, 8O2.1 p, e, WFe ) ve destegi otacaktrr Ses Eko dnleme protokolune sahip oiacaktrr c711, c-723.1, c]26, G.729A ses srkrgtrrma,,codec',reri kuilanablme ozeligi olacaktrr_ Qalrr ld Uretebilme/algrtayabilme dzelligine sahip olacaktrr. 4.1O.13. Besleme unitesi dahili bla;aktrr ! SNMp ve Systog destegi 4'10''15' Web arayuzu ilzerinden bagartlt bagarrsrz ttim gagn istatistik bilgile1ne utagabilme. 4, Web arayuzir 0zerinden kanat meggutiyetini izteyjbilme ]^ w b arayiizu.uzerinden gagr t<urur-umtanyta irgiii tum rograr gdrebirme Alternatif Routing Destegi, Qagrr Merkezi Sunucusu (1 ADET ) 5.1. iglemci ve Cep Bellek sunucud a en az 1 adet Artr-core Inter E5 2620v3 e.a GHz) igremci burunacakrr lglemci 15MB Level 3 cep bellek igerecektir adet iqlemciyi destekleyecektir

12 5.2. Ana Beltek Sistemde en az 32 GB bellek bulunma drr Sunucu irzerinde en az24 Adet DDR4 Betek Dimm yuvasr oracaktrr. 5'2 3' Sunucunun betekreri 2133 MHz hrzrnda DDR4 dzeriqinde ormarrdrr Ana bellek en az 1.5 TB,a kadar genigleyebilmelidir Bellek hata bulma ve dttzeltme dzelligine sahip olmaldrr Geniglemeyuvalarr Sistem Uzerinde en donanrmlar satrn destekleyebilmelidir Qevre Birimleri az 3 adet PCI-E genigleme yuvast olacaktrr. ihtiyag halinde gerekli aflnarak en az 6 adet pci_e Gen3 geniileme yuvastnl Sistemde DVD/CD_RW stirticil bulunmalldrr Disk Bidmi ve Disk Kontrol Kaftlan 5 5' 1 Sunucud a en az g adet 6G hrzrnda garrgma esnasrnda de$igtirirebiren disk yuvasr burunmarrdrr. sunucuya ihtiyag harinde.n..26 adet 2.5 in" 9"ii9m" esnasrnoa scit<utup takllabilen sabit disk takllabilmelidir. Buna ek olarak sunucu anakartrna en az 2 adet her biri en az 120 GB kapasiteye sahip, i$letim srsteminin yirklenip bu alantardan boot edilebilecegi flash depolama cihazlafl takrlabilecektir. au Rash depolama cihazlan RAID 1 otarak ayarlanabilecektir. 5 S 2 sunucuda 3 adet 6G hrzrnda sas (serial Attached scsl) en az 300G8 kapasiteli en az '10000 RPM hrzrnda, qahsma esnasrnda degigtiritebilme cizelligine sahip disltutunacattrr sistemde diskreri kontroretmek amacryra RArD 0,.1,5,6 yetenesine sahip R,ArD kontror kartr bulunacaktrr RA D kontrol kartl en az 2 GB flash korumah yazrlabilir cep bellele ve en az.l2cbivs sas disk deste$ine sahip olmaltdtr. sunucu RAID denetleyicisinin kriptolama destegi olacaktrr. sunucu RAID denetleyicisi kriptolama islemini kendisi yapabilecek, merkezi igtemci birimi kaynaklarrnr kullanmayacakttr. 5 5'5 RAlD kontrol kartt bir verinin en az 3 adet kopyasrnr tutabilme dzelligine sahip olacaktrr. Boyrerikre parite hesapramasr yaprrmadan lnnro s veya RA D o vol ruttanrtmadan) bir *ord grubu igerisinde aynr anda en az 2 adet diskin arrzaranmasrna kargr torerans saglanabilecektir Maximum disk kapasitesi 52 TB olmalrdrr Giig Kaynagr ve Fan Sistemde yedekri yaprda gahgan iki adet hohprug en az 500w gug kaynagr burunmarrdrr ve gerektigi halde en az 1400W giig kayna$t takrtabilmelidir Sistem yedekli yaprda gahgan hot_plug fanlar butunmattdtr A{ Bagtantrsr 5 7- l sistemde en az 4 Port 10/100/1 000 rcp/lp offload Engine veya benzeri ozeliklerini destekleyen Multifunction Gigabit ethernet kartr otmahdrr Bu karflar sistemin anakartrna entegre yaprda olmalrdrr Uzaktan yainetim Kaftl t a, :,il;l.::s dri.mesi ite sunucunun uzaktan aqrtrp, kapatrtmasrnr sagtayan 6ze,ioe sahip 10

13 5 8 2' Sunucuya LAN ve wan r'izerinden ssl ire guvenri erigim salramarrdrr Web tabanll grafik arayiizt.ine sahip olmahdrr Sanal seri port ozelli$i bulunmahdrr Sistem iizerinde enregre olmaltdtr Genel Sistem 2U yoksekliginde olup rack,e takrtabilmetidir Sunuculartn online bir portal tizerinden donanrm ve saoltk bilgisine erigilebilecektir Sunucuyra birrikte donanrmsar arzarara 3 yrr boyunca yerinde destek verirmeridir Teklif edilen sunucunun UL, CSA, FCC, CE Mark, TUV, TUV GS, VCC,, BCte, C_Tick sertifikalarrndan en az birine sahip olmalidrr. 5'9 5. Tekrif edi,;:"ilfr.- ire birrikte kabinette montajr igin gerekri oran trim ori;inar apararar Sunucu, uzerinde entegre geren 4cBlik NAND arani ire, ekstra bir cd,ye ihtiyag duymadan' otomatik kurulum ve firmware giincelleme dzelliklerini gergektegtireoitecettir. istenirdiginde bu deporama aranr iqerisindeln en az.rgb,rrk sd ka;be;zerr gener amagrr bir depolama alanr olugturulabilmelidir Sunucu tizerindeki diskler; tizerlerinde bulunan akilli LED sistemi hakkinda ile birsi saotik verebirece*ir. durumlari Led sistemi, *ord gereken diskleri ;;;; ffi; #."?:okurmemesi belirterek olasi hatalarr 6nleyebileceKir Teklif edilecek sunucutann kurulumlarr sorumlulu$undadrr. vt ] devreye alma igleri ytiklenici firma 5 9'9 Teklif edilecek sunucular kurumumuz tarafrndan gdsterirecek yerde Kururumrarr yaprlacaktrr. 5'9 10 Mevcut kullanrlmakta olan 112 Qagn Kayrt ve operasyon y6netim sistemlerne ait web uyguramararr ig bu gartname kapsamrndaki web sunucusu uzerine kururac ak ve 112 sisteminde kesinri yaganmadan mevcut uyguramarar ig bu gartname kapsamrndaki sunucular ile devreye ahnacaktrr Hari hazrrda mevcut kutanrrmakta oran 112 gag, Kayrt ve operasyon y.netim sistemlerine bakrm yapmakla yilkirmlu bulunan bir yuklenici firma bulunmak ta ve 112 Qa$rr Kayrt ve operasyon Ycjnetim sistemlerine 7 gan 24 saat teknik destek hizmeti vermektedir. ig bu gartname kapsamrndaki sunucurarda garanti suresi boyunca meydana gerebirecek oran arzararda mevcut 112 gagn Kayrt ve operasyon ydnetim sistemreri ire irgiri bakrm onarrm.s.zregmesi burunan yutienici firmanrn ihtiyag duymasr durumunda 7 gtin 24 saat destek arabirmesinin sa$ranmasr ig bu gartname kapsamrndakr sunucurarl teslim edecek yliklenici sorumlulu!unia olacaktrr. 5'9 12 f Yazrllmlar; bu gartnamenin maddesindeki 7 gi)n 24 saat destek ahnabirmesi sa.ranamayacak ise,112.qa_gn Kayrt ve operasyon ydnetim sistemrerine bakrm yapmakra yukiimlii bulunan yuklenici firmanrn ig bu gartname kapsamrndaki sunuculara mudahale etmesinde bir sorun olmadrgl ve sunucularrn garanti drst kalmayaca!lna dair istekliler teklifleri ile birlikte muvafakatname vermelidir windows i$retim sistemi risansrndan 1 adet kuflanrcr risanst 5 adet verirmeridir Windows Server 2012 standart olmahdrr_ 11

14 6. lp Telefon 6.1. Teklif edilecek Ip Telefonun 3 voice line hattt olmattdtr. 6'2' Teklif edilecek lp Telefonun Piksel-tabanlr ekran: 128 x 64 monokrom grafik srvr kristal ekran (LCD) olmaldrr' Hat durumu: aktif hat gdstergesi, isim ve numarasr ve plyagrtan hat numarasl gdriinmelidir. 6 3 Tekrif edirecek rp rerefonun menti tabanrr kulanrcr arabirimi ormarrdrr. 6'4' Tekrif edirecek rp rerefonun Speakerphone, arama tutma, geren arama bekretme, giden arayan kimli$i engelleme, arama aktarma: katrhmh ve kor, ue ;dnlu arama toptant,sr ite yerel kangttrma dzelligi olmahdtr. 6'5 Teklif edirecek rp rerefon Murtiparty konferans yoruyra drg konferans yapabitmeridir. 6 6 Tekrif edirecek rp rerefon en az 60 gegmig Arama kayrtarnr tutmarrdrr Teklif edilecek lp Telefonun rahatsrz etmeyin dze igi olmaltdrr Tektif edilecek lp Tetefon (URl) (lp) ozellikterini destektemetidir. 6 9 Teklif edilecek lp Telefonun segilebilir zil sesi ile birden fazla zil sesi ozellili olmaldrr. 6l0 Teklif edilecek lp Telefon Network Address Translation (NAT) haversal, including serial Tunnel (STUN) ozelliklerini desteklemelidir. 611' Teklif edilecek lp Telefonun iki adet Ethernet LAN bagtantr ile tumlegik Ethernet: 10/looBAsE- T RJ-45 atayiizl olmahdrr Tekrif edirecek rp rerefonun HTTps fabrikada yukrenen istemci sertifikasrna sahip ormarrdrr. 6'13' Teklif edilecek lp Telefon HTTP digest: irzerinden MD5 gifreli kimtik dogrulama (RFc 1321) ozellisine sahip olmahdrr Tekrif edirecek rp rerefonun 256-bit Gerigmig gifrereme standardr (AEs) gifrereme yapabitmelidir. 7. C.-onnect) $O(auick - 2.b mm Ses Jakr Baglantr Kabtosu 7 '1' Teklif edilecek badlantt kablosu t"u.rt r.urr"n 'r"n kulakhklarla uyumlu olmaldrr.!2 Teklif edirecek ba!rantr kabrosu tekrir eoirece[ if ietefonra uyumru ormarrdrr Kabronun bir ucu Ip terejo"r;t.;;;;;iiriiini oio", ucu kurakrrgrn ed(euick Disconnet) giri$ine uyumlu olmahdrr. 7 '4' Teklif edilecek ba$lantr kablosuyla, kulakhk vasrtasryla HD ses kalitesinde g6r0gme yapmaya uygun olmaltdtr. 7 '5 Kablo, kurakrrk vasrtasryra yaprracak gdrirsmererde herhangi bir gurijrtu, crzrnr ve ses kalitesinde azalmaya sebep olmamahdrri GORULMU$TUR Dr.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Sayr t (?? Konu :Teklif. 'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ ÜNVANI MERKEZ ADRESİ : KDZ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SİST. A.Ş. : : Kavacık Mah.Çavuşbaşı Caddesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak.Mayıs Aptartmanı No:32 / 14 Kavacık

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI SESLİ YANIT SİSTEMLERİ Ses teknolojisinde uzman yaklaşım! SYS Sesli Yanıt Sistemleri Kuruluş:1992 Çalışan sayısı:38 Ofisler: Yıldız Teknopark Ankara Ürünler ve

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

PLUSPBX IP SANTRAL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ PlusPBX, analog santrallerin yerini alan yeni nesil IP PBX santral sistemidir. Dünyanın neresinden olursa olsun ip ağında olan tüm dahilileriniz santralinize bağlanarak ofis içindeymiş gibi ücretsiz görüşebilir,

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

SİSTEM ÖZELLİKLERİ IPPBX ALTYAPISI

SİSTEM ÖZELLİKLERİ IPPBX ALTYAPISI ICONTAX NEDİR? IP tabanlı güçlü iletişim altyapısına sahip yeni jenerasyon iletişim çözümümüz olan icontax, katma değerli hizmetleri tek bir sunucu içerisinde verebilen ve açık mimari yapısı ile üçüncü

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

ffj -9E 6 t Masa UstiJ Bilgisayar 4 Adet 2*. r# tzot3 it sagtrt Miidiirltigti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800 / Satrnalma

ffj -9E 6 t Masa UstiJ Bilgisayar 4 Adet 2*. r# tzot3 it sagtrt Miidiirltigti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800 / Satrnalma + ffj i,i.,r r:tri:!- l+#! i'r i!t1*1 T.C, ADANA VALiLiCi it sagtrt Miidiirltigti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800 / Satrnalma -9E 6 Konu : Yaklagrk Maliyet 2*. r# tzot3 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM l4ubssbsbsiwg

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Genel 6zellikler L Hastanemizin ameliyathane, poliklinik ve servislerde kullanrlan

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi HAcETTEPE ru ruivrnsiresi BTLIMSEL ARA$TTRMA protelrni roor0ittrsyon ainiml Telefon: (0312)297 61 Proje l$lem 06800 Beytepe-Ankara 33 (031 2)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Telefon :( 0312) 297 61 33 (031

Detaylı

Kurumsal Tanıtım Dosyası

Kurumsal Tanıtım Dosyası Kurumsal Tanıtım Dosyası Likit Telekom Biz Kimiz? 2011 Kuruluş Likit Telekom Ltd. Şti. / Sanal Santral Telekomünikasyon A.Ş. Türkiye Geneli Bayi Ağı TS SYYB / HYB Belgeleri 6 Distribütörlük ve diğer bayilikler

Detaylı

(J.-r-f\ l.\... rrl... rzor+ il Saghk Miidiirliigii. ONEMLINOTLAR:Ensonteklifkabultarrru.l.t.l.lL...r 2014taihsaat 17:00,ekadardrr.

(J.-r-f\ l.\... rrl... rzor+ il Saghk Miidiirliigii. ONEMLINOTLAR:Ensonteklifkabultarrru.l.t.l.lL...r 2014taihsaat 17:00,ekadardrr. G), {). Src;Jrh $iri1r!r t!j*l Say :77090304. Satrnalma i \,\\ Konu: Teklif Formu T.C. ADANA VALiLiGi il Saghk Miidiirliigii l.\... rrl... rzor+ TEKLIF FoRMU Miidrirlillrimriz ve Miidrirliigiimiize bagh

Detaylı

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR AMT-6110 AMT-6110S ANALOG TELEFON AMT-6110 Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Analog Telefon AMT-6110S Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Handsfree

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü SES İLETİŞİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü SES İLETİŞİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SES İLETİŞİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NO MALZEMELER ADET 1 IP TELEFON TĠP - 1 560 2 IP TELEFON TĠP - 2 60 3 DIGITAL GENĠġLEME MODÜLÜ (BLF) 20 4 ĠKĠ KANAL VOIP

Detaylı

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam:

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam: + l' t, J r:r \'.tr& Rrn.!.i, Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet T.C. ADANA VALILIGi ll sagl* Miidtuliigi OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM MUESSESEsTNE - Miidnrhignmiize bagd ydnetim

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml 06800 Bcytcr,c.., r Telefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: Q312)):,t Proje lglem Telefon :( 0312)297 61 33 (0312)2!r,,

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

Business. Alo ses. PBXware. ... Gelişmiş Basitlik. Business Sürümü

Business. Alo ses. PBXware. ... Gelişmiş Basitlik. Business Sürümü ... Gelişmiş Basitlik Business Sürümü Business Sürümü Business Sürümü İş Hayatının iletişim ihtiyaçlarını karşılayan özellikler sunar. Yeni Nesil IP Santral standartlarına ek olarak, Aloses Business Sürümü

Detaylı

TalksPBX. AktifTelecom bünyesinde uzun ar-ge çalışmaları ve saha deneyimleri sonucunda geliştirilmiştir.

TalksPBX. AktifTelecom bünyesinde uzun ar-ge çalışmaları ve saha deneyimleri sonucunda geliştirilmiştir. TalksPBX AktifTelecom bünyesinde uzun ar-ge çalışmaları ve saha deneyimleri sonucunda geliştirilmiştir. Full IP PBX ve Çağrı Merkezi yazılımıdır. Zengin modüller ve CRM ile komple çözüm sunarak, müşteri

Detaylı

gursuitikamuhastanelerikurumugerrelsekreterlifi Yeniqehir ilge Devlet Hastanesi it cit i MAKAMA

gursuitikamuhastanelerikurumugerrelsekreterlifi Yeniqehir ilge Devlet Hastanesi it cit i MAKAMA Sayr: 38007871i Konu: FiYat lstefi. T.C. SACLIK BAKANLIEI runrive I(AMU HAsrANEln'ni IKURUMIJ gursuitikamuhastanelerikurumugerrelsekreterlifi Yeniqehir ilge Devlet Hastanesi it cit i MAKAMA 08/06/2015

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Basit Bir Ofis PBX Sisteminin TekSIP ve TekIVR ile Oluşturulması

Basit Bir Ofis PBX Sisteminin TekSIP ve TekIVR ile Oluşturulması Basit Bir Ofis PBX Sisteminin TekSIP ve TekIVR ile Oluşturulması Bu dokümanda basit bir ofis PBX sisteminin TekSIP ve TekIVR ile nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır. Bu örnekte aşağıdaki bileşenler kullanılmaktadır:

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ):

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): t /-.ss twt T.C. ADANAVALiLiGi il saglk Miidii{lugii lli " ;'$hk S;iir;*{tir*i Sayr:77090304.Satnalma g!' 68 - Konu: Teklif Formu!.9.. tt%. rzorq TEKLF FORMU Miidiirliisiimiiz ve Miidiirlii[iimiize balh

Detaylı

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu

DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu DS200M DS200S DS200 Yeni Nesil IP İletişim Sistemi Satış Sunumu 14 Haziran 2011 Yeni DS200 Serisi, gelişkin IP özellikleri ile klasik TDM santral yeteneklerini birleştiren orta ve büyük kapasiteli işletmelerin

Detaylı

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim r Bulundugu Vergi Dairesi ve Numarast:.C.Kimlik numarasl elefon ve Faks Numarast I ) Sdz konusu tli.. " (rakamla),. ' Ttirk Lirasr yazryla) yapmayl kabul ve taahhtit ederim/ederiz. ) Teklifimiz 30 (otuz)

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

VoIP Sistemleri. Voice Over Internet Protocol

VoIP Sistemleri. Voice Over Internet Protocol VoIP VoIP VoIP Sistemleri Voice Over Internet Protocol Temel Bilgiler PSTN (Public Switched Telephone Network): Telekom operatörlerinin, dünya genelinde temel iletişim hizmeti sunmak için kullandıkları

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

(s,) t"l Ruptiy" Mukin".i ( Z,-bu ) (TL) (TL) .!k.. r.l!.. rzoq

(s,) tl Ruptiy Mukin.i ( Z,-bu ) (TL) (TL) .!k.. r.l!.. rzoq t (s,) i {;.!i.r(.iirk E.ij('::r,i.(i! Sayr : 77090304. Satmalma / $1 ( Konu: Teklif Formu T.C. ADANA VALiLiGi Il Saghk Miidrirltifri.!k.. r.l!.. rzoq TEKLIF FORMU Miidtirliiliimiiz ve Mr.idiirliigiimiize

Detaylı

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO SaYI Konu : L\60 : Teklif ADANA 26.106/2013 TEKLiF FORMU MOdOrlOgOmOzOn ihtiyaci olan a!iaglda cinsi, miktan ve Qzellikleri belirtilen 10 Kalem Mal Allml l!ii

Detaylı

ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR

ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR Telefon Santralları ANALOG SANTRALLAR IP HYBRID SANTRALLAR Analog Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı STAR1S STAR2S MT26S IP Tabanlı Telefon Santralları IP SANTRALLAR IP Tabanlı Telefon Santralları

Detaylı

Đşletim Sistemleri Sistem XP Pro, Windows Server 2000, Windows Server 2003 ve Win7 Pro işletim sistemlerini desteklemektedir.

Đşletim Sistemleri Sistem XP Pro, Windows Server 2000, Windows Server 2003 ve Win7 Pro işletim sistemlerini desteklemektedir. icontax IVR Đşletim Sistemleri Sistem XP Pro, Windows Server 2000, Windows Server 2003 ve Win7 Pro işletim sistemlerini desteklemektedir. Hat Bağlantı Seçenekleri Analog, ISDN PRI ve IP SIP uygulamalarını

Detaylı

Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi

Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi Çağrı Alın Çağrı Yapın Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi PbxMaster, yazılım tabanlı olarak SAZAK Telekom tarafından geliştirilmiş yeni nesil santral sistemidir. PbxMaster

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. icin acil beyin cenahi malzemesi altmt iqi satrn almacakttr.

T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. icin acil beyin cenahi malzemesi altmt iqi satrn almacakttr. T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. ;AiMAN ;6LGE DEVLET HASTANESI 12.08.2014 Sayr : B.10.4.ISM.4.72'00'201 "" Konu :Teklife Davet Saytn :...'..' Kurumumuzun ihtiyacr olan Tevfik

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5 TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 5 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine (NAS) ve 24 adet sunucu(server)

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM HAcETTEpT Uru ivrnsiresi "Alzheimer Tipi Demans ve Hafif Biligsel Bozukluk Hastalan ire saghktr yagh Bireyler igin oyun Tiirii Bilgisayar DestekliBiligsel Egzersiz Programr (obep) Geligtirme Qahgmasr,,

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk GB boş disk *** Disk sistemi için pil yedeklemeli, yüksek ön bellekli (512 MB ve üstü) RAID control kartı ve RAID seviyesi

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

S8800 Server ACM IP Telefon Santralleri. S8300 Server ACM IP Telefon Santralleri

S8800 Server ACM IP Telefon Santralleri. S8300 Server ACM IP Telefon Santralleri S8800 Server ACM IP Telefon Santralleri S8300 Server ACM IP Telefon Santralleri Avaya Aura Communication Manager Communication manager, Avaya Aura ailesinin en önemli bileşenidir. Bu haberleşme sistemi

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

ZKR Air. Oda Kontrol Ünitesi

ZKR Air. Oda Kontrol Ünitesi Oda Kontrol Ünitesi Kurulumu Kolay Tak Çalıştır mimarisi ile tasarlanmış olan ZKR Air alışılmış kurulum yöntemlerini bir kenara bırakıp sizi pratik kurulum ile tanıştırıyor. Mobil Entegrasyon Sistemden

Detaylı

iletişimin değerli taşı... IP PBX

iletişimin değerli taşı... IP PBX iletişimin değerli taşı... IP PBX ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri.

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri. !: gal\rkrrr KARATETix 0rvlvnnsirnsi Yaprakh Meslek Yiikokulu-Milkiyet Koruma ve Gtvenlik B6lllmii Sivil Savunma ve itfaiyecilik programr Ki$isEL HAREKErsizLk cfirazr TEKNiK $ARTNAMESI I. Sallam ve su

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP

KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ IP SANTRAL MS26IP KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE OLARAK SUNAR. SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN ÖZELLİKLER

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik ( + T.C. ADANA VALiLiGi il saelk MndiirliiE[ Sayr : Konu : 77090304.Satrnalma / flo Yakla$rk Maliyet 13. rl.o- I zors YAK LASIK MALiYETE FSAS FORM MUESSESESINE Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ

ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ Müşterilerinize üst seviye ve güvenilir hizmet sunmak için, içeri ve dışarı yönlü çağrılarınızı profesyonelce yönetin. Limitsiz Kuyruklama (ACD), Limitsiz Operatör (Agent), Yönetici

Detaylı

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM KAREL IP DECT SİSTEMİ, HER BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME İÇİN, GELİŞMİŞ IP ÖZELLİKLERİ, ESNEK, ÖLÇEKLENEBİLİR YAPISI İLE EKONOMİK BİR KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMÜDÜR.

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

9-*"1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm.

9-*1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi 1. 0-150 mm arahgrnr 6lgebilmelidir. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. 3. Dijital giistergeye sahip olmahdrr. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr 5. Pilleri beraberinde olmaldrr

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı