.)4. 1. ) Adana I1 Sa[hk Miidrirliigii / y

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".)4. 1. ) Adana I1 Sa[hk Miidrirliigii / y

Transkript

1 (9.)4 1:{:. 5i}$iik *ii.k+nt:*r T.C. ADANA VALiLiCi Il Sa[hk Miidiirliilii Say : S atrnalma / 23 8 Konu: Teklif Formu 10 / TEKLiF FORMU Mlidrirhigiimrize ba[h Acil ve Afetlerde Saghk Hizmetleri gube Miidiirli.igi'niin ihtiyacr olan aqa[rda cinsi, miktarr ve 6zellikleri belirlilen 1 ( Bir ) kalemden oluqan Mal aymr;4734 sayrh Kamu Ihale Kanunun 22.maddesi geregi dogrudan temin usulii ile temin edilecektir. Birim fiyatrmn bildirilmesini rica ederim. Hasa Ydneti erudun ALTIPARMAK Birim Fiyata Esas Ig Kateminin Adr Teklif Edilen Birim Fiyatr ( TL.) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): Toplam fiyat yalmz r,t:- Firma I(aqesi Imza Tarih Teklif Mektuplarlnzr : 1. ) Adana I1 Sa[hk Miidrirliigii / y<inetim Hizmetleri $ube MiidiiLrliilri'ne elden reslim edebilirsiniz. 2. ) 'ye fax gekebilirsiniz. 3. ) mail adresine gdnderebilirsiniz. Teknik $artnamesi Bilsi Sistemleri Tel: I NpNlr-i NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 1.6../.Q9.../ 2015 taihsaat 16:00,a kadardrr. : Teklifler TL. olarak verilecektir. : Birim fiyatlar rizerinden teklif etti[iniz toplam bedel K.D.v harig belirtilecektir. : Usuliine uygun olmayan teklifler delerlendirme drpr brrakrlacaktrr. Adres: Mustafa Kemalpa.a Bul. No: g irtibat : v.u.k.i. A.AKTURK Ytilegir / Adar-ra lnternet Adresi : Tel: Fax: t2

2 (p + -Ic. :3a!itrk e!.rkanr{ir T.C. ADANAVALiLIGI Il Saghk Miidiirlii$ii PRI qagri MEMzIsisTET,d VE ^ ":l^ t.- lp T-"iing _ rppbx (38 Kanar) o Duperusor, splng, coaching (60 Kullanlcl) o Call Recording (38 kanal) o Call Reporting (3S Kanali _ o IVR (38 Kanal) o Audiocodes Mediant I 000 Media Catewav (l pri, 8 Analog) o Uygulama yazrhm Hizrnetleri 2.5I\IINI SES JAKI BAdLANTI KABLOSU QAGRIMERKEZi SUNUCUSU Nor : ALrMr yaprlsstk_y.eni sisrem, MEV-gy.I l_ilrem UZERiNDE qalt$makta f'tijf 31filil^1f"'#?ff il,i13il'iuiie*rvr"eonr,,o?tniiiii'u,"o* Adres: Mustafa Kemalpapa Bul. No: g yiirepir / Adana Tel: tg t2 _ O ,_ 3240 Irtibat : V.H.K.I. A.AKTURK Ttffit $f :il Yn'ru' ua**-' go"' t'

3 r12 AMBULANS SERViS gagrt MERKEZ Hazrrlanma Gerekgesi TEKNiK $ARTNAMESi Bakanhflrmrz Acil sag k Hizmetleri Genel Mudurlugu,nun 3oto6t2o1s tarihli ve '03 07t6179 saytlt yaztlart ile 132 Acil Yardrm Hizmefleri Destek Hattrnrn otugturulmasl talep edilmig olup Adana il Ambulans servisinde kullanrlmakta olan mevcut 112 Acil operasyon Sisteminin eski ve geniglemeye musait olmayan yaprsr nedeniyre bahsi gegen 132 destek hattrnrn gergeklegmesinin teknik olarak mumktin olmadrgr iespit edilmigtir. uevcut ouium hakkrnda ne tur bir iglem yaprlmast gerekti$ine dair.bakanl$rm rzdan- ust yazr ite gcirug sorulmug orrp artoalzors tarihli ve t79s9 sayrrr yazr ire yeni bir santrar (rp tabanrrf arrmrnrn uygun oracagl Bakanhgrmrzca MirditrlUgLtmuze bildirilmi$tir. Bu kapsamda Bakanlrltmtzrn 31t08t2o15 tarihli ve 3gg42531tg52.03.o717g55 sayilt yazrsr ite Mildilrlugumuze iletilen yeni bir lp santral ahmr hakkrndakr uygun gorugleri doorultusunda gerekri almrn yaptlabilmesi amaclyla bu teknik gartname hazrrlanmrgtrr. sdz konusu teknik gartname, Adana il Ambulans servisinde hali hazrrda kullanrlmakta olan tirmlegik ealrr Kargrlama, Veritabanr ve web uygulamasl sunuculartndan olugan 112 Acil Qa$n operasyon sisteminin iierisindeki gagfl Kargrlama moditlunun yenilenmesi amacryla drlzenlenmi;tir. Bu teknik gartname mevcut sistem uzerinde galgmakta olan yazrlrmrn bir pargasr olacak gekilde altml yaprlacak gerekli ga$rr kargtlama donantmt ue yaz,lrm,nrn asgari teknik 6zelliklerini igermekedir. L igin rantmt ADANA 1'12 Ambulans-servisi hizmetlerinden yararlaran herkese yedi gun yirmi dort saat hizmet verebilecek, mevzuatlara uygun bir Qagrr ue*6zi ue lp ter"ror goigir"riiinii"t ve bu sistemler igin gerekli dbnanrm vj yazllrm kapasne anrnm isidir. "y,t "lt,n" "l,n,n"r, 2. i$in KAPSAMI 2'1' ADANA 112'de bulunacak,operatorlerin uygun bir gekilde qahgmasr igin gerekli sistemlerin temini, F!]iy9gi, testimi, testi, igletmeye atrnmasirte g"r"nti",n, ^rpr"r. 2'2' Qagn Merkezi, internevintranei uesteiiiuir ireti"si;"i"teri oiup, mevcut yazrhmlar ile bitgi algverigi Konusunda yazrrrmda data entegrasyonunu ve d6niigr.imu yeienet<terinris#;iidii Qagn Merkezi Sistemi; r Soft santral (soft pbx),. Ses etkilegimli cevaplama (lvr), o Bilgisayar telefon entegrasyonu (CTl),. Otomatik gagrr dagrtma sistemi (ACD),. Ses Kayrt Sistemi (VR),. Raporlama yaztltmr,. Donanrmln temini ve montajt,. TUm lisanslamalar,. Birimler arast telefon goril$mesinin sa!lanmast (lp telefon veya softphone), iglerini kapsamaktadrr. 3. TANIMLAR ve KTSALTMALAR Operator (Agent) Yonetici (Supervisor) IVR IP PBX ACD ctl VR 1'12'ye gelen aramalara cevap veren ve bilgi girigi yapan idare etemanl Operatortln ig verimini kontrol eden ve sistemi ydnetmekle g6revlendirilen idare elemanr Sesli Yantt Sistemi (lnteraktif Voice Responce) Internet Protokolii Telefon Haberlegmesi Otomatik Qa!n Dagrtrmr Bilgisayar Telefon Enteqrasvonu Ses Kayrt Sistemi (Voice Recording)

4 VolP PC Frro1rJ"l,fro,o*otu Uzerinden Ses G6rusmesi (Voice Over tp Kigisel Bilgisayar ifade eder. 4. Qa{rr Merkezi Qalrr Merkezi Sistemi Genel dzellikleri: QaSrr merkezi.sistemi,orgekreneoirii, utiyiiveuirir.yaprya sahip ormarrdrr. Qalrr merkezi yazrrrmsat, d"l:"t,:?l,-e operator aliifrrran, ii*" "" l"er,]ffi;il"," anr setisen 3"t$:i5il?,:t" eok krsa sure ieinoefp5site artr.m, ";"id ";l;b# optimizasyonu 4'1'2' sadece ses temelli degil internet uzerinden e-posta, Volp ile sms gibi diger medyatardan geten gagnlan destekler yaptda olacaktrr. z*' r 'r' Brr gagr merkezinde, gerek ACD'rer ire operat6r terminareri arasr, gerekse l galrr merkezleri arast ses baglantrsr lp Uzerinden olacaktrr. 4'1'4' 5H:lil:isistemin pni eii ve;;;;;is hat destesi, anaros ve rp re hat destegi o" u_ 3rff,:Jifh"'-il:ffi:f,il",H"ffi:ek zamantt izteme sistemi web-browser aracrrrgr ire 4'1'6 f"ttjffi'jffiin vtinetimi ve ionfisurasvonu tek bir web tabanrr pratform rizerinden 4'1'7' 3Ji:[[[J,ffii]m artvaprsr asrk standarrar (HrML, xml, H.323, srp, VoiceXML gibi) o.t,'^ ffi%lh:i""ul-jr1il,:i"?;i;':1fl:ffijarkh rokasvonrarda sarrsan operatorrere qa!'rarr 4 1'9' sistem, pc,:t'e'noe eilii"n-sliiplol'e sistemrerini destekremeridir. + l t0 fl"j""#nfrata analizieriiin vrrir"uiir".i'ti" n"i trru -Jffi"rogr"ra yapabirmesi 4.'r Konfigurasyon birgireri var oran sistemin, btrtunrugunun korunmasr gerektigi igin iligkitendirilmig veri labantarrnda saf<fanaiiimef ioir.. 4'1 12 sistem'.t"t[j:iij:' ibo;sl"t';j;,'iiiiiiit"r"r.o' network protokorerini (rsdn-prr, 4'1 13 Telefon santral (soft PBX), (media server/media gateway) lp tabanl olarak garrgmalrdtr. 1 I 11 j::.:ating dzeilisini o""bk"r*i g"r"ki"n"oir. :.j l:. IoT.e.agenuRemote agent destektenmetidir. " ' '"' i:j['f;:lil:]"to' numara ve arama ile ilsili bilsilerin tamamrnrn irsiti sistemrere iretitmesi t' tt 3:f:i#"*:;ffiJriil:,".1.*"di sirresi ire losin olmatrdrr. personere s6re operar.ri,n 4 1 ' gruplartna ayrtlan op-eratdrler iqin onceden tanrmtanan iglemler gerektiginde igareflenen bagka gruplara otomatik otaraf OagrtaOiimeiijir Belli tarihler arastnda yaprlan gagi "i"r"r"nn" o"nlarak, gagrr merkezinde donemlere gore bulunmasr gereken operaidisayrirn iveieoirmetioir t t " ;tfi:!:,]t*i'- '.*?i,il:ffi;;;;-ilffi;jri, 'oni" edirmesiisin gerekriekipman ve 1 I?1 9i:t-".1 tamamryta tp tabantr otmatrdrr. " ' " J! ltj,*'3,?o,lotot transferler ve konferanslar srrastnda gagrrya ekrenmis verireri 4'1 23 operatcj'rlerin kullanacaklan masairstir uygulamasr Java, c++ ve.netapl,leri kullanrlarak 4'1'24' ACD, rvr, Fo^, K-grl"rrr* ve ses kaytt moduteri gaor merkezi ire aynr marka ormarr ve sistemde entegre olmahdr

5 4.2. Qagrr Merkezinin igleyigi 4'2'1 Qa0rl Merkezinin aranmast durumunda sistem IVR sunucularr aracrlt!r ile geten gaglyl kargrlayacak ve arayan kigiye idare tarafrndan belirlenecek otan menut!r oinietitecektir. 1?? Gelen gagnlara yaprran kargrrama mesajrarr korayca deoigtirirebirmeridir. 4'2'3' Qagrl operatdrlere aktartltrken, CTI sunucusu siyesind!-arayan kiginin bilgileri operat6r ekranrnda g6zukmelidir. 4'2'4' operator gelen ga!rryr bagka bir operatdre aktarrrsa, ekranrndaki bilgileri de aktarabilmelidir. 4'2.S Operatorlerin durumlan, yetkili operatdrler tarafrndan izlenebilmeli ve gerekmesi durumunda uzaktan mudahale edilebilmelidir. 4'2'6' Erigilebilir operator olmamasr durumunda arayan kigi beklemeye a tnma1 srrasr bildirilmeli ve bekleme strastnda idare taraftndan belirleneceft duyurulai yaprtabilmeli ya da muzik dinletilebilmetidir. 4'2'7 ' Qagrtlarrn yo$un oldu$u durumlarda supervizdr ve/veya yonetici yetki seviyesindeki program kullanlcllarr tek tug ile kolayca operatdr yetki seviy-esinde ohugu gibi'gafnlara cevap verebileceklerdir. 4.3.^. Sesli Yanrt Sistemi (lvr - Interaktif Voice Response) 4.11 Teklif edilen 96ziim IVR porflarrnrn gergek zamanl izrenmesini sa!lamaldrr Teklif edilen rvr Qozirmuntin blgtintrtan stp uzak Mesaf; Ar;;;larrnr (trunk) desteklemelidir Teklif edilen rvr gozumu konugma motorrarrna (speech engine) entegrasyon igin XML desteklemelidir Sistemin native Apl ve CApl destegi olmahdrr. 4'3 5 lvr sunucusu iligkilendirilebilir veii tabanlarrnr desteklemelidir. Aynr zamanoa srnrrsrz script dzelli$i sayesinde istenilen her turlu bilgi bu veri tabanlarrna yizrlabilir, okunabilir ve sorgulanabilir yaprda olmahdrr. IVR sunucusu Access, Dbase, paiadox, oracle, MS sel vs. gibi veritabanlart ve text dokumanlan uzerinde de aynr iglemleri yapabilme kabiliyetine sahip olmahdtr Sistemde dncelikli olarak Ttirkee ve ingilizce sistem anonslarr bulunmalrdrr. IVR programtnda bu yeni lisana ait parametreler tantmlanabilmelidir. 4'3'7. Yeni ses kayltlarlnln eklenmesi, gtkartrlmasr, guncellenmesi iglemlerinin tek bir uygurama Uzerinden ve kolayca yaprlmasr gerekmektedir operaiorlerimiz farkh yerlerde gahgabilmelidir. Alt yapr sayesinde gagrrlar en uygun operatore, nerede burunurursa burunsun aynr korayrrkia aktaniabirmeridir sesli yanrtrama sistemi artyaprsrnda ga$rr akrgrarrnrn duzenrenmesi ve rvr programramasr, grafiksel arayuzler tizerinden akrg yonetimi ve tanrmlr fonksiyon bloklartntn stlrukle blrak tarzlnda kolay kullantlrr bir gekilde Ouzenlenmesi ite yaprlabilmelidir Basit kargrlama ve yonlendirmelerden, en karmagrk etkilegimlere kadar her turti.l igtemi operat6r kurranmadan gergekregtirip, daha verimri garrgmayisa!ramarrdrr Tasarrm agamasrnda ku[anrran, grafik tabanrr ve nesneye yonerik uygurama gerigtirme aract IVR yaztltmt, IVR' rn akrgtnt, her adrmda okunaiak 'anonslari-veya iullanrcrnrn yapmasr beklenen tuglamalarr belirlemek igin kullanrlmahdtr. 4.3.'12. Gelen qalnlar, kargrlama mesajr ile kargrlanacaktrr. Qagn merkezinde yaprtabilecek iglemler okunacak, belirlenen bir tuga basrlmasr istenecek v-e segime gore yonlenecektir. 4.3'13. Ses kaydr dinletirken yaprlacak tuglamalarr sistem algrlayabilmeli -ve k;bul etmelidir. Hatah, eksik tugrama yaprrdtgr.. v_eya hig tugrama yaprrmadrgr takdirde kulanrcrya dinletilecek ek anonslar, sisteme IVR aracrligr ile tanrtllmahdrr. 4'3'14. Gunun tanlmll saailerinde ve yrhn istenen g-unlerinde (bayram ve tatiller, ozel gunler vb.) farkh ve ydnetiren tipte kargrramarar desteriieyen bir atiyaprsr oracakhr. ' 4 r'15 uzel erl$lm Kodu ile gagrl merkezine gelen galrrlar IVR sistemine dtigmeden ilgili operatdr g-rubuna y6nlendirmesi yaprlabilmelidir. 4.3'16. Ozel erigim listeleri olugturulmah, bu srnrftaki gaonlara dncelik verilebilmeli, kuyruoa dtismeden belirlenen bir operatore y6nlendirilebilmelidir. 4'3'17 ' Gelen galnlann kullantcrlar tarafrndan kargrlanamamasr, kuyru$a atrlmasr durumunoa hala sistemde ve kaqtnct strada oldu$unu belirten bir mesaj okunmih ve mes4 ionrasrnoa mirzik dinletilmelidir.

6 lvr sistemine gelen telefon trafigini (portlann dolu olup olmadrgr, ne tarafa y6nlendigi gibi) slstem ydneticisi online takip ve mijdahale edebilmelidir. 4'3'19' Herhangi bir merkeze gelen gagrr istenildigi takdirde belirlenen zamanlar arasrnoa istenilen di0er merkezlere y6nlendirilebilecektir Tanrmlanmayan telefon numaralarr ldare tarafrndan belirlenecek operatorlere y6nlendirilecektir. Qa$n merkezi sesli yanrflama sistemi altyaprsr, kurumsal ihtiyaglara gcire kapasite olarak htzh bir gekilde genigleme imkanrna sahip olabilmelidir. sistemi arayarak gereksiz yere meggul eden numaralar igin yasakh ristesi olugturulabilmeli ve bu gagnlar sistemden dtigurulmelidir. Teklif edilen lvr gozumu tek tek kullanrcrlar igin dze egtirilmig senaryorar geligtirilmesine izin vermelidir. 4.??! lekli! edilen g6zum sistem galtgtrken sesli mesajlar duzettebitmeti ve degigtirebitmetidir ' Teklif edilen lvr g6zumu.flark alan kodlarr (aiea codes) igin cizeitegtiriimif senaryorar geligtirilmesine izin vermelidir Geltgtirme araglarl yeni ozel delerler igin yeni bilegenler geli$tirmeyi desteklemelidir reklif ediren rvr gdztimu veriiabanr ve- we5 'servisteri destekleyebilmelidir. "nt"gr"ryonun, Teklif edilerr IVR geligtirilmig IVR senaryolarr igin dokijmantasyon Uretebilmelidir. 4'3'29' Sistem IVR uygulamasr geligtirebilme-k igin -xml tabanh AFI terin tulianiimasrna izin vermelidir. Bu sayede programrama birgisi gerektirmeden rvr,ygrrr;"i"n i.izerinde degisiklik yaprlabilmesi saglanmaltdtr. 1 I 19 ]"l.lil "dilen IVR goziimu veritabanr ve SOAPiXML entegrasyonunu destektemetidir Teklif edilen gdzum.voicexml 2.0 uyumlu bir tarayrcryr desteklemelidir. Gelistrrme aracl da VXML uygulamalarr geligtirilmesini desteklemelidir Teklif. ediren gdziim VXML dokiimanrarr arasrnda sonsuz sayrda parametreyi gegirebilmelidir. 1 t 19 Tektif edilen IVR gelistirilmig IVR senaryolarr igin dokiimantasyon itretebilmelidir Geligtirme ortamr igin kullanrlan nesne modeliiarif edilmelidir. 1 I l! ]"l lil"dilen tvr qdzumunun iztenme (tracing) igtevseilili butunmatrdrr Te-klif edilen IVR gozumu aynr anda 60 gagrrya ievap verebilecek lisans ile beraber teslim edilecektir Otomatik Qa{rr Da{rtrm Sistemi (ACD) Teklif edilen gdztim ANI ya da DNrs birgisiyre eglegtiginde, genel arama karakteri (wildcard:.,?, v.b.) tanrmlannr kullanabilmelidir. 4 4'2. Da$rtrm sistemi, meggul olan.ve bekleyen cevaplama operatorleri ile gagl almaya musait olan cevaplama operatorlerini otomatik olarak algtlayabilmelidir. 4'4'3' Da$rttm sistemi' port uzerinden gelen gagritan mevcut cevaplama ierminallerine bekletmeden dagrtabilecek ozellikte otacattri. 4,11 - Qagndagrtrm algoritmalan dinamikolarakdegigtirilebitmelidir Srnlrsrz sayrda operatdr grubu olugturulabilmelidir. 4'4'6' Gelen gadnlar, gagrlnln tipine, agent'larrn uygunluk durumu ve benzeri kritertere gore agent ve/veya agent gruplarrna da$rtrlmalrdrr otomatik Qagn Dagrtrm sistemi -gagnlarr beli yetenek grupranna ve rvr,rara M-erkezi'nin gergek eagrr zaman istatistiklerhe gore OagitabilmetiJir ' ' Eger herhangi bir nede-nden 6turu hedef r;kasyon gagnyr alamazsa, eagn Merkezi gaonyl ba$ka bir lokasyona gonderebilmelidir. 14.? - Farkh operat6r gruprarr igin farkh servis seviyereri tanrmranabirmeridir Operatdr gelen arama ilzerine bagka bir peisonel ve amirden bifi almak istediginde 112 Qagn Kayrt ve operasyon Ydnetim Yazrhmr veya telefon uzerinoen iigiiig" basarak Konugmak istedioi diger bir kigi ile konugabilmeli ve konugmanrn bitmesin-den stnra tekrar geri alabilmelidir p"r"tdrlerin konugma sureleri ekranda gdrutecektir. 4'4'12 Da!rtlm sistemi, gelen he-rhangi bir gagnir ilgili cevaplama operatore aktarrr iken, en uzun siiredir erigilebilir operatdr, en gok qalri cevapramrg operator, ortalama en krsa surede gaon tamamlamtg operatdr ve en uzun siireli gagri bekleyen. operatdr kriterlerrne g6re yapacakttr Y6nlendirme;

7 . Kogullara ba!h olarak (conditional routing),. GUniln saatine veya haftanrn gunune gdie,. Gergek zamanl istatistiklere (real_timj istatistics) gdre,. Kuyru!un durumuna (on_queue condition) g6re,. Oncelige (priority) gore,. Operat6rUn uzmanh!rna (Skill_based) gore. yaprlacaktrr. 4'4'14' Tum operatdrlerin meggul olmast durumunda, arayana meggul igareti verilmeden gelen galnlar ig kuyru$una attlacaktrr. ig kuyruklan ilk giren ilk;rkai(first injirst oufftfo) prensibine g0re galtgacakttr. 4'4'15' Farkh yerlerde qallgan tilm operatorler, dagrtrm sistemi tarafrndan algrlanabilirve erigilebilir durumda olacaktrr. 4'4'16' Dagltrm sistemi herhangi bir kesinti, iletigim ag hatasr vb. durumda toplam trafigi, trafigin bir bolumilnir veya tasan trafi0i bir veya birden i azla merkeze r"nu"r u!y" otomatik olarak ydnlendirebilecek dzellikte olacaktrr. 4'4'17 ' Bir gasrr merkezine erigen aramaya cevap verilememesi, tum operator pozisyonlalnrn dolu olmasl, kuyruoun dolu olmast veya kuyrukta belli bir strreden fazla beklemesi gibi durumrarda, bu.. arama diger gaon merkezrerinden birine otomatik orarak yonlendirilebilecektir. Ydnlendirme kriterleri sisteme parametrik olarak girilebilmeli ve deligtirilebilmelidir,. Bu ydnlendirme igleminin aktif veya deaktif ediimesi yine gagrl merkezinin kontroliinde olacakttr. Yonlendirme iglemi tum trafik veya tagan trafik igin; gunun saatleri, haftantn gtinleri, onceden belirlenmig bir takvim, nerhangi bir y6n, belirli stireler ve sistemde tanrmlanacak belirli egik degerleii igin yaprlabilecektirl 4'4.18. Sistem en az 60 ACD lisanst ile beraber t,estimioitecek ve ri"r"nibino" izo ACD lisans seviyesine grkarrlabilir destesi sa!lanmaldrr Drg Arama (Outbound Dialer) Sistemi Qalrr merkezi ire entegre garrgmarrdrr. Dr9 arama moduru segeneoe bagrr orarak desteklenmeli ve agagrdaki ozellikleri kapsamahdrr Outbound dialer, 6zel bir donantm veya module gerek olmaidan, lp olarak dr9 aramalarr tetiklemelidir. 4?3 En az 5 deligik outbound arama grubu verilebilmelidir ' Aranacak numarara.n yukrenebirecegi bir veritabanrna sahip ormarrdrr SQL Sorgulamalarl tarafrndan halihazrrda igeri aktarrlmrg arama listeleri iqin filtreleme kullanrlabilir olmahdrr ' Teklif edilen 86zilm bir kampanya galtgrrken stireci kesintiye ugratmadan arama tistelerinin dirzeltilmesini desteklemelidir. 4'5'7 ' CTI sistemi ile entegre galtgmalrdrr (gagrr outbound operatdrun dnune gelctiginde screen popup devreye girmelidir) IVR sistemi ile entegre galrgmahdrr (kargrlama anonsu vs). 4'5'9' Arama yaptlmadan.6nce CTI ekranr operatorun dnune gelmeli ve operat6rii aramayl manuet yapabilmelidir. 4.5.'10. Aranan numarayt en uygun operatore aktarmahdtr. 4 5.'l '1. Aranan numaraya ulagtlamazsa bir sonraki aramaya gegmeli ve ulagrlamayan numara gun igerisinde yada supervisor tarafrndan verilecek Uagt<J Oir tarinte aranaoitmetioir. 4'5'12. Teklrt edilen gozum giden ga$rrlar igin Kigisel Geri nramayr - 1C"i."""f Calt back) desteklemelidir Aramalar belirli tarih aralklarrnda yaprlabilmetidir (haftahk arama programl yaprlabilmelidir) Aramalara cincelik strast verilebilmelidir Dialer programr degigik arama modrannda garrgabirmeri, manuer mod yanrnda, operat6r verimliligini arftrrmak igin progressive ve predictive dialling 6zelliklerinidlstettemelidir. 4'5'16' Raporlama yaprlabilmeli ve riporlara web tabanh bir uygulama uzerinden erigilebilmelidir. cerektiginde office doktimanr olarak erktr ahnabilmelidlr. Dialer softphone ve webphone uyumlu olmahdrr. 4?.17 4'5 18. Aynl anda 60 kanal arama lisinsr ile beraber teslim edilmeli ve 120 kanala kadar y0kseltilebilir olmahdrr. <//J

8 4.6. Sesli Anons Sistemi 4'6'1' ses kayrt sisteminin kullanaca!t ses kayrtlarr, herhangi bir ses editor yazrtrmr donanrma ile gerekli sahip.olacakttr. ses kayrtlair IVR sistemiie r"ny"iit-ort'"r veya network iiil'if,il,,#,"rrtabitir ve gerekti dizintere kaydeditmesi yo'iuyra- sisteme entesre 4'6'2' Herhangi bir ses kayil formattnda saklanmrg otan anons dosyalarr editor ile eklenebilmeli, tvr sistemine anons edilebilmelidir Guntrn tanrmh saaflerinde ve yrrrn istenen giinrerinde (bayram ve tatiler, ozer gunrer farklr vb.) kargrlama anonslarr kaydedilebilecekt'ir Teklif edilen gozirm farkrr ca{.nrara ve ga$rr tiprerine farkrr anonsrar (Music ve m'zik yayrnrarr On Hotd) saglayabilmetidir Arayana (ortalama Bekreme strresi, Tahmini Bekreme suresi, Arayanrn gibi) gergek Kuyruktaki srrasr zamanlt istatistikleri anons edebilmelidir Sesli anons sistemine aktarrlan arayan, anonsun sonunda, sdre yeniden nrr"r" t":5ffi::l: i"uiir"sine-serek urrao"n,-tekrjr"[?":go:l:il13i anonsu yeniden dinreyebirecek veya ga!rrsrnrn tamamranmasrnr isieyebirecektir. ba$lanmalarrn V;;id;; sayrsr srnrrlandrrrlabilece-ktir sistem en az 60 kanal sesri yanrflama sistemi lisansr ile beraber verirecektir Bilgisayar ve Telefon Entegrasyonu (CTl) Tirm gagr kargrtarna. igiemreri birgisayar ekranrndan ve 1 12 Qagn Kayrt ve operasyon Ycinetim sistemi,yazrltm.lan uzerinden-yaprlacaktrr. Qagn merkezisesti yanrttama sistemi, :iltjiili. eagnrarrn irsiri operatorrere'yonrenoirirmesrii.;;d;;;il;i.iyonrara sahip 1.!2 Operatdr masa i.rstu uygulama ekranlarr TUrkge otacakttr. 4 7 '3' CTI entegrasyonu igin gerekli tum tisanslir yuklenici tarafrndan sallanacaktrr. CTI lisanslan igin yukleniciye ayrrca bir Ucret 6denmevecektir eagn Merkezi yazrhmr ve Kapasitesi 4'8'1 ig bu gartname kapsamtnda teslim edilecek olan ealrr Merkezi yazrlmr T.c. Sa!1k Bakanrrgr Acir sasrrk Hizmefleri Gener Mudurrugun" "i: oi"n i D c"gr, [-"yii u" op"r""yon Yonetim Sistemi yazrhmlarr ile entegre gahgmahdrr. 4'8'2' Qadn merkezi tiz-erinde anahtarrama-(suiiiirij, tvr (lnteraclive Voice Response), ses kayrt cihazr sisteme butunlegik (entegre) otmalrorr. sistemi" ou=gt'"i"l,gr;;gin gerekli her turlu donanrm vuklenici firma taiafindan teklif editecektir. Fi"i""i" dr"riidi nedeniyte 1.12 Qafrl Kay[ ve operasyon Ydnetim sistemi Yazrhmlan ve'gagri ueikezi yazrlrmlarr arasrnda vaprracak entegrasyonrar gok onemridir. Bu s;be;re-ir;;,d;'ili,yrg duyurmasl durumunda gerekli.ilavelerin ve de$igikliklerin yijklenici firma tarafrnjan yaprlabilecek olmasl ve galrt merkezi.yaztltmlanntn yerli yazrlrmlar olmasr tercih seoeoi otacaftrr Yaprtacak "nt"s!?..y?l iie kuilanrcrtann geigektegrirecegi tuna6il;i;agn kargrtama, arama yapma, hattr.aka.rma vb.) birgisayadar uzeiinden ie r rz gagri kayrive opelsyon Ydnetim sistemi Yaztllmlan ekrjnrndan mouse trklamasr veya krsayor tuglarnrn kullanrlmasr ile gergeklegtirilecektir. 1 I! Qagn Merkezi, Kurumumuz tarafindan gosterirecek bir odada tesis edirecektir Tesis edilecek sj:t:l"1 az_30 (otuz) iuttinrcrtr (i9 hat abonejf"on rrrr"rr,"=i otmatrdrr Qalrr Merkezi, 112 Qaln Kayri ve operasyon Ydnetim sist6mi Vazirrmiarr ite entegre gahgmalrdrr. 4'8'7 ' Qaln Merkezi ve Qag.n Kaytt ve operasyon Ycinetim sistemiyazrlrmlal enregrasyonu igln serekti her turtu yazrtrm tiianstari (crr'_ compri;r. i;6;.y ikdiation vb.) rektif :flj]ff:fq"n" Merkezine dahil edilmeli ve kullanrcr srnrrtamair otmaksrzin kulanrma agrk Qalrr Merkezi en az I adet PRI hat ve en az 8 analog hat (drg hat) ile galgacaktrr. Ancak Tekrif edirecek eagrr Merkezi ireride ihtiyag duyurm-asr drium";ija 6js,te art,nm,na musait olmalldrr. 4'8'9' PRI hatlar iqin gerekli ISDN modem ve benzeri donanrmlar prl haflar ile birlikte Kurumumuz tarafrndan aynca temin edilecektir. 4 8'l0 Qa-!n. Merkezi yazrltmlairntn yeai yazrtrmtai otmasr ve yazrlrm tjzerinde istenebilecek degigikliklerin uygulanabilir olmasr tercih sebebi otacaktr.

9 Sistem iginde, zaman. iginde gerekli olabilecek galtgma gekli degisiklikleri igin qa1gma yollarrnrn tariflendisi bir senaryo yazrlrmr bulunma l ve bu degigiklikler b, y"r,,,, sayesinde kurumumuz tarafrndan yaprlabilmelidir Ttim Yaztltmlar lisans, Ti.irkge uyumlu ve mevcut igletim sistemlerini destekteyen bir veritabanl ile galgacaktrr. 112 Qagn Kayrt ve Operaiyon Ydnetim Sistemi yaztttmr ite Qa$rr Merkezi aynl veritabanr Programt uzerinde gahgmaldrr. Farkh veritabanr goz1tmleri kabul edilmeyecektir 4'8.13. Sistemde konferans. goriigmesi ozelligi olacaktrr. ikiden fazla telefon gdrugmesi konferansa dahil edilebilecektir operatorun gagrryr kabul etmesi, parametrik olarak ayarlanmrg bir sure iginde 112 eagn Kaytt ve Operasyon Ydnetim Sistemi Yazrlrmr uzeiinden olma drr. Alisi halde 9ag1, operator taraflndan kabul edilmemig sayrlmaldrr. Operatdr, belirli bir sure iginde gigiryi almaz ise sistem, bu gagrryr serbest olan bir bagka operatore ba$lamaya gahgmalrdrr Qagrr operat6re ballandrktan sonra operatoi bu gagn iizeriide aiadroati iglemleri yapabilmelidir. Hatt3 Cevao Ver: Operator 112 Qa$t Kayrt ve Operasyon Ydnetim Sistemi yazrlmr uzerinden bir butona basarak veya krsayol tugunu kullanarak galrrya cevap verebilmelidir. Hattr BqFlgmeve Alrna: operatdr, arayan kigi ire konugurken herhangi bir bagka numara ile konugmak ihtiyacr duyabilir. Bu durumda, 112 Qaon Kayrt vjoperasyon Ydnetim Sistemi Yazrlrmt tizerindeki ilgili butona basaiak- veya krsayol tugunu kullanarak konugmak istedi$i kigi ile konugabilmeli konugmasr biitikten sonra terrar geri alabilmelidir &ttt Kapat Operatdr, gorusmekte oldugu hattt 112 eagn Kayrt ve Operasyon Yonetim Sistemi Yazrltmt ilzerindeki ilgili butona basarak veya krsayol tugunu kullanarak sonlandlrabilmelidir. Operatdr gagnyt bu gekilde sonlandrrdrktan sonra, bir sonraki ga$rrya bakabilmek igin serbest hale gelmetidir. Hattr Tr3nsfer Et loperator, gortigmekte oldulu hattr operator gruplarr igindeki operatdrlerden herhangi birine veya ydneticiye transfer ederek kendi baglattr$r bir eagryr bagka bir operat6run veya ydneticinin sonrandrrmasrni oranak sa$layabilmelidir. Operator hattr tek bir tu9 ile akarabilmeli ve aktardrkian sonra, bir sonraki ga!rrya bakabilmek igin serbest hale gelmelidir Operat6rler 112 Qagrr Kayrt ve Operasyon Ydnetim Sistemi yazrlrmr i.tzerindeki ',Mola" butonuna basarak Qa$rr Kargrlamaya ara verebileceklerdir. Aynr butona tekrar oasana kadar o masaya gaorl aktarrlmayacaktrr. GUn iginde Operatorlerin aldrgr mola siiresi ekranda surekli gdri.rntulenecektir Qalnlara cevap verecek olan operatorler, belirli yetki seviyeleriyle gegili gruplarda toplanabilmelidir. Bir operatdr birden gok gruba hizmet verebilen Oii operaior dl olabilir. Bu durumda operat6r igin grup 6nceligi de belirlenebilmelidir. Yani degigik iki gagrr grubunu ilgilendiren ve tek operat6r tarafrndan kargrlanmast gereken gagritaroan -birine Oncelif vererek operat6re baglamak mumkun olabilmelidir. bperat6run sisteme ba$lanmasl/ayrrlmast, yukarrda belirtilen tanrmlamalarrn yaprlmastnt saglayacakrr. Ayrrca bu ozellik, operatorlerin gagn almaya hazrr olup olmadrklarrnr tanrmlamak igin de kullanrlacaktrr. Bir bagka deyigle operatorler sisteme baglanarak, galrr almaya hazrr olduklarrnr belirteceklerdir. Bu andan itibaren operatortere Qaln balranmaya baglayacaktrr. Aynr gekilde operatdrler yerlerinden kalkarken -de, s]stemden ayrtlacaklardtr. Bu durumda da Operatdrun yerinde olmadr!r anlagrlrp arttk o operatdre gagn baglanmayacaktrr. Ayrrca hangi operat6run sisteme bagh oldugu ve durumu (gagrr _ ^ bekliyor, telefonu qahyor, meggul) ekranda e9 zamanh olarak goruntulenecektir Gelen gagrllar dncelikli olarak Operator kuyruguna aktanlaclk ancak srrada bekleyen gagn adedinin parametrik olarak belirlenecek bir sayrnrn iizerine grkmasr durumunda Yonetici (Stipervizor) kuyruluna da gagrr aktarrlabilecektir. Bu 6zelli-k yazrhm Uzerinden kolayca aktif veya pasif hale getirilebilecek, aynca parametrik degerler yazrltm l.lzerinden kolayca de0igtiritebilecektir operator gdrugme yaparken yonetici (strperviz6r) hatta dahil olarak gctrijgmeye kattlabilecektir. Duruma gore kargr taraf duymayacak gekilde Operatdrle konus-abilecekiir.

10 4'8 20. Agagrdaki raporlar.l 12. Qaln Kayrt ve operasyon Yctnetim Sistemi yazrllmr uzerinden e9 zamanlt olarak gdruntulenebilecektir. Her operit6r kendisine ait raporlan, supervizorler ise taklma ait rap.orlart gdrecektir. Bu raporlar istenilmesi durumunda. f a$n Merkezine herkesin g6rebilece$i yerde ve boyutta tesis edilecek bir ekranda da gosierilebilecektir Ses Kayttlarr Gelen Qa0rr Adedi: Operator/Takrm bazrnda belirlenecek zaman aralsrnda gelen toplam gagn adedi. Engellenen gagn Adedi (Kara Liste) : Kara Listeye gonderiren topram gagn adedi. Qaln merkezinigereksiz yere veya kotu niyetli olarik irayan ve stiiekli meg'gul eden numaralar igin bir liste tutulacak (Kara Liste) ve numaralairn gegici bir sgre iain gagn merkezine ulagmalart 6nlenecektir. Bu taz aramalarg gorillebilen telefon numaralart,. kullanrctlar taraflndan ve yetki seviyeleri dahilinde felirlenecer zaman aralt$t igin kara listeye atrlarak bu sure iginde sintrale ulagmasr ve gagn merkezini meggul etmesi engellenecektir. Sure doldugunda numaia otomatik -olarak kara listeden silinecektir. Kara listede bulunan numaralar tekrar aradrsrnda reddedilecek ve/veya otomatik orarak ''vasar uyarr" mesajr ve yapmrg ordugu Jon gdrugme kaydl dinletitecektir. Bu ozellik istege bagtr olarak kapatilabiteiektir. Kargrranan eagr Adedi: operator/takrm bazrnda cevapranan eagrr Adedi. cevapranmayan Qagrr Adedi: operatortin/takrmrn gorugmeyi reddettigi gagn adedi. Yapllan Arama Adedi: Operatorun/Taklmrn drgarrya yapttot aramalann toplamt. Bekleyen Qa$rr Adedi: operator/takrm meqgul iken strada bekleyen qagllaln adedi. Operat6r Durumlarr : Hangi Operatorlerin sisteme baglt oldugu bilgisi ve ayflca gagrl bekliyor, konuguyor, telefonu gahyor, sistemden ayntdi gibi siituteii on-tine ve g6r;t olarak bilgisayar ekranrnda izlenebilecektir. TUm operatdrlerin gergeklegtirdigi telefon gdrirgmeler kayrt depolama sisteminde kaydedilegektir. Tetefon kayrflarr gerekti entegrrasybn yaprtarik ist"niloigind" ili a.on Kayrt ve operasyon Yonetim sistemi yazrrimr iizerinden arayan numara, operator, tarih- zaman arahgr ve 112 eaql Kayrt ve operasyon ydnetim sistemi yarrtimrnoa yei alacak hagvuru numaras ile sorgulanarak dinlenebilecektir. ses kaydr igin ayrr biryazrlrm ve donanrm kultanrlmayacak, ealn Merkezi ile butunlegik olacaktrr. En az bir yrlhk ses kayflan.sunucu bilgisayar uzerinde saktanabilecek ayirta DVD veya benzeri ortamlarda yedekleri alnabileceitir. Kayrtlar iligkisel bir veritabanr sistemi uzerinde sayrsal olarak tutulmah ve kolavhkla web browser tarzrnda standart uygulamalar ile yefkilendirilmig kullanrcrlar tarati'njan erigilebilir ve incelenebilir olmahdtr Ses kayttlan istendioi anda ydneticiler sayesinde Internet ballantrsr olan her suretiyle dinleyebilmelidir. tarafrndan agdan veya web tabanh arayuz yerden kullantct adt ve gifrelerin girilmesi Ses kayrt sistemine logon olmaya gerek olmadr$rndan sistemin herhangi bir sebeple kapatrhp, tekrar agrrmasrndan dorayr progrimrn tekrar bagratrrm'asrna geiek olmamahd rr Freeseatingozelliginidesteklemelidir Aynr platform uzerinden, rp phone ve soft phone cihazrar gorugmererini kaydedilebilmetidir Gorugmelerin yo!un oldu$u saatlerdeki kayrtlarrn en az 6 ay tutulaca!r dikkate atrnarak ses kaytt sistemi boyuflandrrrlacaktrr Ses kayrtta G711ve.G729 ses stktgttrma segenekleri olmafudrr. Aynca ses kalitesini ve Konugma anlagrlrrlr!rnr dilgurmemek gartr ile argivlemede kullanmak amagh 1/g oranlnda ses stktgttrtlmast da sa!lanmahdrr. Aigiv kayltlarrndan direkt dinleme yaprlabilmelidir ses kayrtlarr telefon gdri.rgmelerinde; operatcir adr, arayan numara bilgisi, gagrr zamanr ve diger gagn bilgilefi ile birlikte diskte saklanacakrr. S-aklanan kayrfla-r DVb-ortamrnoa argivlenebilecek, gerektiginde erigim saolanacaktrr. Geligmig argiv sorgulama sistemi ile gereken ses kayltlartna yetki dahilinde kolayca ve guvenii Uii gektai ulagrlacaktrr.

11 Yaprran kayrflar gerekti!inde kanuni gereksinimrer, mevzuat geregi, raporrama ihtiyaglarrndan doray.r g.egmige yonerik kor-ayca sorguranabirmeri, ojuna"oiimeti ve irgiri birimlerle paytagrlabilir (cd'de, elektronik postayla gioi yontemleitel roimatt" oi"cartrr. Maliyet avantajl amactyla diskte saklanacak kayrtlir srirgtrntmlg tdrr"tt"irtji.."rt,r. Telefon gorugmererine ait ses kaytilan 112Qagir Kayrt ve op"rirvon idn"tiri'sistemi Yaztltmlnda yer alacak bagvuru numarasr ite s-orguljnabitec'et< ve ointeneoil""xtir. 4'9'11' Diske yedekleme strastnda _sistem herhangi bir foiksiyonu devre drgr kalmaksrzrn Kayrt iglemine devam edebilmelidir. otomatik. yedekreme segenegi ire yedekrenmemig kayrilar beili bir buyukruge ulagtr!rnda, yedekreme iglemi otomalik olarak operatdr mudahalesine gerek k;1;;;; baglatrlabitmeri ve sonrandrrrrabirmeridir. ovo'rti" "t"."iir, orarak aii ;drg, ;y;ii; bilgisini ifade eden "Volume Label,, verebilmelidir. Yedekleme ortamrnda berirri bir delerin artrnda bog aran karmasr durumunda sistem ydneticisi ses, gortjntu ile uvarrlmalrdrr. ses kayrtlannr dinremek igin ayn bir yazrrrm veya donanrma gerek ormadan wav ve mp3 formatrnda dinlenebilmelidir. Tiirkge arayuz destegi olmaiorr. SIP strrucu destegi olmahdrr. lp telefonlar llzerinden istege ba!h kayrt segenegini destektemelidir. uergek zamantt sessiz izleme 6zelli0i bulunmaltdtr. ses kayrtlan sadece yetki verilen kuiianrcrlar tarafrndan dinlenebirecektir. sisteme ait drg haflarrn tamamrn ses kaydr yaprracak ve gerekri risansrar yukrenici tarafrndan salranacakrr. ses kayrt mooliiu tisanstan ire irgiii Lrrrrrrrt lu[[ni"iv" ayrrca bir Ucret odemeyecektir gagrt MERKEZ DONAN M (Votp ydntendirici / iltedia Gareway) En az 2 prt port ve en az I analog hat girig desteoi olmaltdtr. 4.1o.2. Bu cihazrar media gateway santraicrzefl-iherini des-tekriyor olacaktrr Uzerinde En az 600 Mhz CpU, 1 Ge RAM otacak Network balrantrsr amacr ire en az 2 adet 10/1 00 BaseT Ethernet portu (RJ_45) bulunacakrr ? H.323, srp, MGcp, MEGA..(H.248) kontror protokoilerini destekreyecektir SNMpv2 Uzerinden yonetilebilecektir. TFTp veya FTp ve DHCp destegi otacaktrr Arayan numarayr gosterme, irayan numarayr bekretme, bekreyen aramantn 'numarasrnr gd:lgrme, aramayr bekletme,. aramayr y6nlendirme, meigulken ya da cevap verirmediginde ydnrendirme, sorarak yada iormadan arama akiarma, s_yonru konferans, 3-ydnlu aktarmada arama aktarmi, Dinamik oe-,.rittei a;ff;iv6netimi, Ses akivitesi algrlama <izellikleri olacakrr I QoS (ToS, DiffServ, 8O2.1 p, e, WFe ) ve destegi otacaktrr Ses Eko dnleme protokolune sahip oiacaktrr c711, c-723.1, c]26, G.729A ses srkrgtrrma,,codec',reri kuilanablme ozeligi olacaktrr_ Qalrr ld Uretebilme/algrtayabilme dzelligine sahip olacaktrr. 4.1O.13. Besleme unitesi dahili bla;aktrr ! SNMp ve Systog destegi 4'10''15' Web arayuzu ilzerinden bagartlt bagarrsrz ttim gagn istatistik bilgile1ne utagabilme. 4, Web arayuzir 0zerinden kanat meggutiyetini izteyjbilme ]^ w b arayiizu.uzerinden gagr t<urur-umtanyta irgiii tum rograr gdrebirme Alternatif Routing Destegi, Qagrr Merkezi Sunucusu (1 ADET ) 5.1. iglemci ve Cep Bellek sunucud a en az 1 adet Artr-core Inter E5 2620v3 e.a GHz) igremci burunacakrr lglemci 15MB Level 3 cep bellek igerecektir adet iqlemciyi destekleyecektir

12 5.2. Ana Beltek Sistemde en az 32 GB bellek bulunma drr Sunucu irzerinde en az24 Adet DDR4 Betek Dimm yuvasr oracaktrr. 5'2 3' Sunucunun betekreri 2133 MHz hrzrnda DDR4 dzeriqinde ormarrdrr Ana bellek en az 1.5 TB,a kadar genigleyebilmelidir Bellek hata bulma ve dttzeltme dzelligine sahip olmaldrr Geniglemeyuvalarr Sistem Uzerinde en donanrmlar satrn destekleyebilmelidir Qevre Birimleri az 3 adet PCI-E genigleme yuvast olacaktrr. ihtiyag halinde gerekli aflnarak en az 6 adet pci_e Gen3 geniileme yuvastnl Sistemde DVD/CD_RW stirticil bulunmalldrr Disk Bidmi ve Disk Kontrol Kaftlan 5 5' 1 Sunucud a en az g adet 6G hrzrnda garrgma esnasrnda de$igtirirebiren disk yuvasr burunmarrdrr. sunucuya ihtiyag harinde.n..26 adet 2.5 in" 9"ii9m" esnasrnoa scit<utup takllabilen sabit disk takllabilmelidir. Buna ek olarak sunucu anakartrna en az 2 adet her biri en az 120 GB kapasiteye sahip, i$letim srsteminin yirklenip bu alantardan boot edilebilecegi flash depolama cihazlafl takrlabilecektir. au Rash depolama cihazlan RAID 1 otarak ayarlanabilecektir. 5 S 2 sunucuda 3 adet 6G hrzrnda sas (serial Attached scsl) en az 300G8 kapasiteli en az '10000 RPM hrzrnda, qahsma esnasrnda degigtiritebilme cizelligine sahip disltutunacattrr sistemde diskreri kontroretmek amacryra RArD 0,.1,5,6 yetenesine sahip R,ArD kontror kartr bulunacaktrr RA D kontrol kartl en az 2 GB flash korumah yazrlabilir cep bellele ve en az.l2cbivs sas disk deste$ine sahip olmaltdtr. sunucu RAID denetleyicisinin kriptolama destegi olacaktrr. sunucu RAID denetleyicisi kriptolama islemini kendisi yapabilecek, merkezi igtemci birimi kaynaklarrnr kullanmayacakttr. 5 5'5 RAlD kontrol kartt bir verinin en az 3 adet kopyasrnr tutabilme dzelligine sahip olacaktrr. Boyrerikre parite hesapramasr yaprrmadan lnnro s veya RA D o vol ruttanrtmadan) bir *ord grubu igerisinde aynr anda en az 2 adet diskin arrzaranmasrna kargr torerans saglanabilecektir Maximum disk kapasitesi 52 TB olmalrdrr Giig Kaynagr ve Fan Sistemde yedekri yaprda gahgan iki adet hohprug en az 500w gug kaynagr burunmarrdrr ve gerektigi halde en az 1400W giig kayna$t takrtabilmelidir Sistem yedekli yaprda gahgan hot_plug fanlar butunmattdtr A{ Bagtantrsr 5 7- l sistemde en az 4 Port 10/100/1 000 rcp/lp offload Engine veya benzeri ozeliklerini destekleyen Multifunction Gigabit ethernet kartr otmahdrr Bu karflar sistemin anakartrna entegre yaprda olmalrdrr Uzaktan yainetim Kaftl t a, :,il;l.::s dri.mesi ite sunucunun uzaktan aqrtrp, kapatrtmasrnr sagtayan 6ze,ioe sahip 10

13 5 8 2' Sunucuya LAN ve wan r'izerinden ssl ire guvenri erigim salramarrdrr Web tabanll grafik arayiizt.ine sahip olmahdrr Sanal seri port ozelli$i bulunmahdrr Sistem iizerinde enregre olmaltdtr Genel Sistem 2U yoksekliginde olup rack,e takrtabilmetidir Sunuculartn online bir portal tizerinden donanrm ve saoltk bilgisine erigilebilecektir Sunucuyra birrikte donanrmsar arzarara 3 yrr boyunca yerinde destek verirmeridir Teklif edilen sunucunun UL, CSA, FCC, CE Mark, TUV, TUV GS, VCC,, BCte, C_Tick sertifikalarrndan en az birine sahip olmalidrr. 5'9 5. Tekrif edi,;:"ilfr.- ire birrikte kabinette montajr igin gerekri oran trim ori;inar apararar Sunucu, uzerinde entegre geren 4cBlik NAND arani ire, ekstra bir cd,ye ihtiyag duymadan' otomatik kurulum ve firmware giincelleme dzelliklerini gergektegtireoitecettir. istenirdiginde bu deporama aranr iqerisindeln en az.rgb,rrk sd ka;be;zerr gener amagrr bir depolama alanr olugturulabilmelidir Sunucu tizerindeki diskler; tizerlerinde bulunan akilli LED sistemi hakkinda ile birsi saotik verebirece*ir. durumlari Led sistemi, *ord gereken diskleri ;;;; ffi; #."?:okurmemesi belirterek olasi hatalarr 6nleyebileceKir Teklif edilecek sunucutann kurulumlarr sorumlulu$undadrr. vt ] devreye alma igleri ytiklenici firma 5 9'9 Teklif edilecek sunucular kurumumuz tarafrndan gdsterirecek yerde Kururumrarr yaprlacaktrr. 5'9 10 Mevcut kullanrlmakta olan 112 Qagn Kayrt ve operasyon y6netim sistemlerne ait web uyguramararr ig bu gartname kapsamrndaki web sunucusu uzerine kururac ak ve 112 sisteminde kesinri yaganmadan mevcut uyguramarar ig bu gartname kapsamrndaki sunucular ile devreye ahnacaktrr Hari hazrrda mevcut kutanrrmakta oran 112 gag, Kayrt ve operasyon y.netim sistemlerine bakrm yapmakla yilkirmlu bulunan bir yuklenici firma bulunmak ta ve 112 Qa$rr Kayrt ve operasyon Ycjnetim sistemlerine 7 gan 24 saat teknik destek hizmeti vermektedir. ig bu gartname kapsamrndaki sunucurarda garanti suresi boyunca meydana gerebirecek oran arzararda mevcut 112 gagn Kayrt ve operasyon ydnetim sistemreri ire irgiri bakrm onarrm.s.zregmesi burunan yutienici firmanrn ihtiyag duymasr durumunda 7 gtin 24 saat destek arabirmesinin sa$ranmasr ig bu gartname kapsamrndakr sunucurarl teslim edecek yliklenici sorumlulu!unia olacaktrr. 5'9 12 f Yazrllmlar; bu gartnamenin maddesindeki 7 gi)n 24 saat destek ahnabirmesi sa.ranamayacak ise,112.qa_gn Kayrt ve operasyon ydnetim sistemrerine bakrm yapmakra yukiimlii bulunan yuklenici firmanrn ig bu gartname kapsamrndaki sunuculara mudahale etmesinde bir sorun olmadrgl ve sunucularrn garanti drst kalmayaca!lna dair istekliler teklifleri ile birlikte muvafakatname vermelidir windows i$retim sistemi risansrndan 1 adet kuflanrcr risanst 5 adet verirmeridir Windows Server 2012 standart olmahdrr_ 11

14 6. lp Telefon 6.1. Teklif edilecek Ip Telefonun 3 voice line hattt olmattdtr. 6'2' Teklif edilecek lp Telefonun Piksel-tabanlr ekran: 128 x 64 monokrom grafik srvr kristal ekran (LCD) olmaldrr' Hat durumu: aktif hat gdstergesi, isim ve numarasr ve plyagrtan hat numarasl gdriinmelidir. 6 3 Tekrif edirecek rp rerefonun menti tabanrr kulanrcr arabirimi ormarrdrr. 6'4' Tekrif edirecek rp rerefonun Speakerphone, arama tutma, geren arama bekretme, giden arayan kimli$i engelleme, arama aktarma: katrhmh ve kor, ue ;dnlu arama toptant,sr ite yerel kangttrma dzelligi olmahdtr. 6'5 Teklif edirecek rp rerefon Murtiparty konferans yoruyra drg konferans yapabitmeridir. 6 6 Tekrif edirecek rp rerefon en az 60 gegmig Arama kayrtarnr tutmarrdrr Teklif edilecek lp Telefonun rahatsrz etmeyin dze igi olmaltdrr Tektif edilecek lp Tetefon (URl) (lp) ozellikterini destektemetidir. 6 9 Teklif edilecek lp Telefonun segilebilir zil sesi ile birden fazla zil sesi ozellili olmaldrr. 6l0 Teklif edilecek lp Telefon Network Address Translation (NAT) haversal, including serial Tunnel (STUN) ozelliklerini desteklemelidir. 611' Teklif edilecek lp Telefonun iki adet Ethernet LAN bagtantr ile tumlegik Ethernet: 10/looBAsE- T RJ-45 atayiizl olmahdrr Tekrif edirecek rp rerefonun HTTps fabrikada yukrenen istemci sertifikasrna sahip ormarrdrr. 6'13' Teklif edilecek lp Telefon HTTP digest: irzerinden MD5 gifreli kimtik dogrulama (RFc 1321) ozellisine sahip olmahdrr Tekrif edirecek rp rerefonun 256-bit Gerigmig gifrereme standardr (AEs) gifrereme yapabitmelidir. 7. C.-onnect) $O(auick - 2.b mm Ses Jakr Baglantr Kabtosu 7 '1' Teklif edilecek badlantt kablosu t"u.rt r.urr"n 'r"n kulakhklarla uyumlu olmaldrr.!2 Teklif edirecek ba!rantr kabrosu tekrir eoirece[ if ietefonra uyumru ormarrdrr Kabronun bir ucu Ip terejo"r;t.;;;;;iiriiini oio", ucu kurakrrgrn ed(euick Disconnet) giri$ine uyumlu olmahdrr. 7 '4' Teklif edilecek ba$lantr kablosuyla, kulakhk vasrtasryla HD ses kalitesinde g6r0gme yapmaya uygun olmaltdtr. 7 '5 Kablo, kurakrrk vasrtasryra yaprracak gdrirsmererde herhangi bir gurijrtu, crzrnr ve ses kalitesinde azalmaya sebep olmamahdrri GORULMU$TUR Dr.

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A B S.NO ÜRÜN ADI MİKTARI IP TELEFON SİSTEMİ 1 Çağrı Sunucusu 2 2 PRI Modem 1 3 Telekom Ses Geçidi (Voice Gateway) 1 4 IP Telefon TİP1 100 5 IP Telefon TİP2 300 6 IP

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q510312013... MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM Sayr Konu, q6q : Teklif T.C. ADANA VALILIGI Halk Salhg Mudurlugri TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agatrda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 4 ) kalem Sabit Telefon Hizmet Ahmr isi; 4734

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

runriye'de nirigivr suqlarr ve

runriye'de nirigivr suqlarr ve Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 4 (3-4) Turkish Journal of Police Studies VoL 4 (3-4) runriye'de nirigivr suqlarr ve MUCADELE yontbmleri Cyber Crimes in Turkey and Struggle Methods Cem BEYHAN * flber Crime

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

Ağ Cihazları ve Kesintisiz Güç Kaynaliları Temini İşi Teknik Şartnamesi

Ağ Cihazları ve Kesintisiz Güç Kaynaliları Temini İşi Teknik Şartnamesi KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Ağ Cihazları ve Kesintisiz Güç Kaynaliları Temini İşi Teknik Şartnamesi Bu şartname Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri Yerleşkeleri

Detaylı

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU 2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU Özet: Bu doküman, T.C. Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulu lar n, bilgi i lem alt yap lar n n kurulmas

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı