FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI"

Transkript

1 FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI 1

2 VAKFIMIZIN KURUCULARI 1- Mehmet Sait Arvas 2- Fahrettin Tacar 3- Prof Dr. Ramazan Ayvallı 4- Prof Dr. Hikmet Savcı 5- Prof. Dr. İsmail Kaya 6- Yahya Yar 7- Naci Torba 8- Ali Zeki Osmanağaoğlu 9- Yavuz Özgün VAKFIMIZIN MÜTEVELLİ HEYETİ 1- Mehmet Sait Arvas 2- Fahrettin Tacar 3- Prof Dr. Ramazan Ayvallı 4- Prof Dr. Hikmet Savcı 5- Prof. Dr. İsmail Kaya 6- Yahya Yar 7- Naci Torba 8- Ali Zeki Osmanağaoğlu 9- Yavuz Özgün 10- Metin Yerebakan 11- Ahmet Çağlar 12- Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil 13- Ahmet Şenpeker 14- Mehmet Okyay 15- Hüseyin Şener 16- Hami Koç 17- Serkan Tunçay 2

3 VAKFIMIZIN YÖNETİM KURULU 1- Fahrettin Tacar 2- Naci Torba 3- Yavuz Özgün 4- Prof Dr. Hikmet Savcı 5- Serkan Tunçay VAKFIMIZIN DENETLEME KURULU 1- Hüseyin Şener 2- İsmail Kapan 3- Ömer Faruk Ok 3

4 Madde: 1 KURULUŞ FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI İşbu vakıf senedi içinde isim ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak bir vakıf kurulmuştur. Madde: 2 VAKFIN ADI VE MERKEZİ Vakfın adı: Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı dır. Bundan sonra resmi senette vakıf, olarak anılacaktır. Vakfın merkezi, İstanbul dadır. Vakfın ikâmetgâhı, Merkez Mah. Fatih Cad. No:125 Teras Kat Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul dur. Yönetim Kurulu vakfın ikametgah adresini serbestçe tesbit edebilir. Vakıf, ihtiyaç duyduğu takdirde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Açılmış olanları kapatabilir. Vakıf Yönetim Kurulu, bu hususlarda yetkilidir. Madde: 3 VAKFIN AMACI Gerekli Kanunî izinler alınmak suretiyle; Eğitim, sosyal, kültürel ve sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek. a- Özel anaokulu, ilkokul, ilköğretim okulu, lise, yüksek öğretim kurumları, üniversite, yüksek okul, enstitü ve mesleki okullar ve kurslar açmak; işletmek ve gerekli her türlü faaliyetlerde bulunmak. Her seviyede öğrenciler için özel dershaneler, kurslar, yurtlar, kütüphaneler ve eğitim salonları açmak; kimsesizleri, düşkünleri, yaşlıları ve küçükleri barındırma ve geliştirme yurtları ile şefkat yuvaları, huzurevleri ve benzeri hayır ve kültür müesseseleri kurmak ve işletmek ve bu konularda kurulmuş olan teşekküllere yardım etmek, desteklemek. Her derecedeki eğitim yapan öğrencilerle, ihtisas için yurt dışına öğrenci ve eleman göndermek ve gitmiş olanlara karşılıklı veya karşılıksız burslar vermek. Her türlü ilmi, tarihi, edebi ve dini eser basmak, neşretmek, ücretli veya ücretsiz dağıtmak ve bu nev i neşriyata yardımda bulunmak, gazete, kitap ve dergi neşretmek. Kaset, CD ve benzeri işitsel, görsel ve yazılı eserleri yapmak, neşretmek, satmak veya ücretsiz dağıtmak. b- Yabancı dil ile eğitim yapan öğretim kurumları açmak, bunun için gerekli eğitimi yapmak, öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak, resmi okul öğretmenlerinden veya yurt dışından getirilecek öğretmenlerden, öğretim görevlilerinden, eğitim uzmanlarından faydalanmak, bu kişiler ve yardımcı elemanlar için lojman, lokal, dinlenme ve sosyal tesisleri temin etmek, satın almak veya kiralamak. c- Mesleki eğitim kursları açmak, seminerler, paneller, açık oturumlar, konferanslar tertip ederek, bunu yurt içi ve yurt dışı organize ederek bilim adamlarını ve konularında uzman kişileri davet etmek, getirmek, bunun için gerekli harcamaları yapmak. d- Benzer amaçlı yurt içindeki ve dışındaki her türlü vakıf ve kuruluşlarla iş birliği içinde bulunmak, yardımlaşmak. e- Her türlü kreşler, aşevleri, çeşmeler, imaretler, cami ve ibadet yerleri, poliklinikler, hastahaneler, sanatoryumlar ve diğer sağlık kuruluşlarını açmak, yapmak, devralmak, devretmek, işletmek. Yurt içi ve yurt dışında bu sağlık birimlerini yaygınlaştırmak, kalifiye elemanlarla donatmak. f- Kuracağı eğitim kurumlarını dilediğinde, Milli Eğitim Bakanlığı na ve YÖK e; hastahaneleri ve poliklinikleri ise Sağlık Bakanlığı na varılacak anlaşma doğrultusunda devretmek, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışından krediler temin etmek, bağışlar ve yardımlar kabul etmek. g- Fikir ve sanat eserleri sahiplerine, ilim, din ve sanat adamlarına, belirli keşiflerde bulunanlara, tıbbi alanda yeni teşhis ve tedavi metodu bulanlara gerekli teşvik, ödül ve yardımlarda bulunmak. 4

5 h- Araştırma enstitüleri kurmak, işletmek ve araştırmaları teşvik etmek. i- Kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak, organize etmek ve bu çeşit faaliyetlere yardımcı olmak. j- Her türlü bağışı, hediyeyi kabul etmek, bağış ve hediye ile ilgili olarak bağışın, vasiyetin ve sair ölüme bağlı tasarrufların, bağış yapan tarafından öne sürülen diğer şart ve mükellefiyetlerini kabul etmek, yerine getirmek. k- Vakfın amacına, büyümesine ve yürümesine yönelik her türlü işleri yapmak, hayır faaliyetlerinde bulunmak, fakirlere yardım etmek, tarihi ve kültürel mirası ihya etmek, tamir etmek. Madde: 4 VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER Vakıf, 3. Madde de belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için; a- Menkul, gayrimenkul mallar ile her türlü hakların alım-satım işlerini yapar. b- Vakıf yerler kiralayabilir kiraya verebilir, her türlü sözleşmeleri akdedebilir. c- Vakıf, her türlü devir, ferağ, ibra, vazgeçme, ahzukabz işlemlerinde bulunabilir. d- Yurt içi ve yetkili makamların izni ile yurt dışındaki vakıflarla ve kuruluşlarla, işbirliği, yardımlaşma ve dayanışma içinde bulunabilir, yardım alabilir, anlaşmalar yapabilir. e- Özel ve kamu tüzel kişi, şirket veya şahıs firmalarından hisse senedi, tahvil, kupon, hazine bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ile her türlü değerli kağıtları alabilir ve kendisi piyasaya arzedebilir. f- Yurt içinde ve yurt dışında, eğitim ve sağlık birimleri açabilir, devredebilir, devralabilir. Her türlü şirketi kurabilir, kurulmuş bulunanlara ortak olabilir, devredebilir, devralabilir. g- Vakıf, maksadına yönelik olarak özel enstitüler, fakülteler ve yüksek okullar, üniversiteler, ilk ve orta öğretim okulları açabilir, işletebilir. Açılmış olanlarla yardımlaşabilir. h- Her türlü kurs, panel, seminer, konferans, açık oturum ve geziler (yurt içi ve yurt dışı) tertip edebilir. i- Vakıf, kurduğu eğitim tesislerinde, imkanları nispetinde kapasitenin bir kısmını yetenekli, ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere; sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin bir kısmını maddi imkanı olmayan hastalara tahsis eder. j- Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ayni mallar ve menkul kıymetlere bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; Vakıflara ilişkin kanun hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; vakıf malvarlığına giren yada birden fazla taşınmaz mal yada gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlara kısman yada tamamen özgülenmek koşulu ile olacak bağış ve vasiyet, satın alma ve türlü yollara malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa harcamaya; Vakıf gelirlerini artırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya; Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yetkili makamların izniyle yurt dışındaki vakıf, kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya,5072 Sayılı Kanuna aykırı olmamak kaydıyla yerli ve yabancı vakıflar ile diğer kişilerden bağış ve yardım almaya, bu bağış ve yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; Yardım Toplama Kanunu uyarınca yasal izin alınmak suretiyle yardım toplamaya; amaçlarına harcayacağı gelirleri artırmak için para yada malvarlığına giren değerlerle şirketlere katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü yada kar payını amaçlarına uygun araç ve gereçlerin imal ve ithalatına ayırmayı; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakıf amacını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye, kefalet, diğer güvenceleri vermeye, Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurmaya, bunları doğrudan yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; Vakıf amaçlarından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli 5

6 görülen girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri yapmaya; amaç ve hizmet konularına yararlı olabilecek gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmaya, kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerini satın almaya, bunlarla işbirliğinde bulunmaya Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Madde: 5- KURUCULAR VE VAKFA TAHSİS EDİLEN MAMELEK Kurucular, vakfa aşağıdaki menkul varlıkları tahsis etmişlerdir 1- Mehmet Sait Arvas TL (Yirmibin Türk Lirası) 2- Fahrettin Tacar TL (Ellisekizbin Türk Lirası) 3- Prof Dr. Ramazan Ayvallı TL (Yirmibin Türk Lirası) 4- Prof Dr. Hikmet Savcı TL (Yirmibin Türk Lirası) 5- Prof. Dr. İsmail Kaya TL (Yirmibin Türk Lirası) 6- Yahya Yar TL (Yirmibin Türk Lirası) 7- Naci Torba TL (Yirmibin Türk Lirası) 8- Ali Zeki Osmanağaoğlu TL (Yirmibin Türk Lirası) 9- Yavuz Özgün TL (Yirmibin Türk Lirası) Kurucular tarafından vakfa mal varlığı olarak TL. (İkiyüzonsekizbin Türk Lirasının) tamamını kuruluş anında vakfa tahsis etmişlerdir. Vakfın kurulmasından sonra gerçek ve tüzel kişiler tarafından vakfın esas varlığına eklenmek şartı ile her türlü mal ve haklar, mütevelli heyeti kararı ile kabul edilerek yukarıda yazılı vakıf mamelekine ilave edilecektir. II. BÖLÜM YÖNETİM Madde : 6- VAKFIN ORGANLARI Vakfın organları şunlardır; a) Mütevelli Heyeti, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu, MÜTEVELLİ HEYETİ MADDE 7.1-Vakfın en yüksek karar organı mütevelli heyetidir. Vakıf mütevelli heyeti, kuruculardan ve kurucular tarafından seçilen 8 kişiden oluşur. Vakfın kurucuları mütevelli heyetin tabii üyesidirler. MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREVLERİ MADDE 7.2 a. Gerek gördüğünde ( ölüm, istifa, azil ) Vakıf Mütevelli Heyetine Yeni Üye almak. b. Vakfın Yönetim Kurulu üyelerini seçmek. c. Vakfın yararına satın alınacak taşınmazlar ya da satılacak taşınmazlar ile Vakıf taşınmazları üzerine ayni hak tesisi için yönetim Kuruluna yetki vermek, d. Yönetim Kurulunun geçmiş çalışma yılına ait raporu ile Vakıf Denetçiler Kurulunun bu konudaki raporlarını inceleyip Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek. e. Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilanço, gelir-gider çizelgeleri ve Denetim Kurulu denetim raporunu görüşmek, incelemek ve oylamak, Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek; 6

7 gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programını, gelir-gider bütçesini görüşmek, incelemek. f. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek. g. Denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek, denetleme kurulu raporunu incelemek ve oylamak, h. Yönetim Kurulunun önerisi ya da Mütevelli Heyeti üye tamsayısının 2/5 çoğunluk kararına dayanan önerisi üzerine Vakıf Resmi Senedi değişikliklerini görüşmek ve üye tam sayısının 2/3 ünün kararıyla vakıf resmi senedini değiştirmek. i. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek. j. Yönetim kurulunca sunulan komisyon kurulması hakkındaki teklifleri aynen veya değiştirerek kabul etmek. k. Bu vakıf senedinde öngörülen sair işleri yapmak. MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 7.3 a. Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından iki yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. b. Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini takip eden üç ay içinde yapılır. c. Mütevelli Heyeti yılda iki defa toplanır. Mütevelli heyeti üyelerinin 3/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilir ve başkan da heyeti her zaman toplantıya davet edebilir. Toplantının yeri, günü ve saati en az bir hafta evvel duyurulur. d. Mütevelli Heyeti bu senette başkaca bir düzenleme olmadığı takdirde üye tam sayısının yarıdan fazlası ile toplanır ve toplantıda bulunanların yarıdan fazlasının oyu ile karar alır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yedi gün sonra katılan mütevellilerle yapılır ve toplantıda bulunanların yarıdan fazlasının oyu ile karar alır. e. İsteği ile ayrılan, vefat eden, iş göremez duruma gelen ya da herhangi bir nedenle vakıfla bağlarını kesen Mütevelli Heyeti üyelerinin, Yönetim Kurulunun veya mütevelli heyet başkanının önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile mütevelli heyet üyeliği sona erdirilir ve vakıfla ilişkileri kesilir. f. Vakfa kabul edilecek mütevelli heyet üyeleri dışındaki üyelerin kabulüne, veya üyelikten çıkarılmasına yönetim kurulu tarafından karar verilir. g. Vakfa önemli yardımlarda bulunanlara ve desteği ve emeği geçenlere mütevelli heyetin kararı ile onur üyeliği verilebilir. h. Mütevelli heyet üyeleri dışındaki vakıf üyelerinin genel kurul toplantılarına katılma hakkı yoktur. Bu ve diğer maddelerde yer alan nisabın hesabında boşalmış üyelikler dikkate alınmaz. MÜTEVELLİ HEYET ÜYELİK ÜCRETİ MADDE 7.4 Mütevelli Heyet üyelerine herhangi bir ücret ödenmez. Madd: 8 YÖNETİM KURULUVakıf yönetim kurulu, 5 üyeden meydana gelir. Görev süresi 2 yıldır. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri, yeniden seçilme hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin ikisi, mütevelli heyetin dışından seçilebilir. Madde: 9 YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ Yönetim kurulu, seçilmesini müteakip ilk toplantısında kendi içinden 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 genel sekreter seçer. Madde: 10 YÖNETİM KURULU TOPLANTI USULÜ Yönetim kurulu ayda en az bir toplantı yapar. Gerekirse yönetim kurulu başkanının isteği üzerine, her zaman toplantıya çağırılabilir. Toplantı için yönetim kurulu 3/5 çoğunluğu şarttır. Gelenlerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın reyinin bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Yönetim kurulu toplantılarına başkan, onun bulunmaması halinde ise başkan yardımcısı başkanlık eder. 7

8 Madde: 11 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ a) Vakıf senedinin vermiş olduğu vazifeleri kanun, tüzük, yönetmelik ve vakıf senedindeki şartlara ve mütevelli heyet kararlarına uygun olarak yapar. b) Vakfın kesin hesabı ile yeni yıl bütçesini ve çalışma raporunu hazırlar. Bunları mütevelli heyetin onayına sunar. c) Vakfa ait tahsilat ve ödemeleri yapar. d) Vakfın, birimleri ile kuruluşlarının yapacağı hizmetlerin ücretli ve ücretsizlik durumlarını tasnif eder. Ücretli olanları zaman ve yer şartlarına göre düzenler. Ayrıca, vakfın gayesi için kurulacak veya vakıfça iştirak edilecek olan kuruluş ve işletmelerin işleyiş tarzlarını düzenler ve kontrol eder. e) Vakfın bünyesindeki işlerde çalışacak elemanları göreve getirir ve gerekirse azleder. Özlük haklarını düzenler. f) Kendi vakıf işletmelerinin ve bağlı kuruluşlarının harcamalarını denetler ve denetletir. Bütçelerini ve hesaplarını onaylar. g) Üçüncü şahıslara karşı vakfı temsil eder. h) Mütevelli heyeti olağan veya olağanüstü toplantıya davet eder. i) Vakfa ait, kayıt, defter ve belgeleri muntazam olarak tutar, tutturur. j) Vakıf leh ve aleyhine açılmış ve açılacak olan takip, dava ve taleplere muhatap olur, cevap verir. Feragat, vazgeçme, sulh ve ibrada bulunabilir. İlgililere vekalet verebilir, avukat tutabilir. k) Gayrimenkullerin ipoteği, iktisabı, alım ve satımı, şartlı ve şartsız hibelerini, intifa hakkı kurulmasını kabul edebilir. Her derecede, sırada ve miktarda vakıf leh ve aleyhine taşınır ve taşınmaz rehinlerini ve ipotekleri tesis eder ve kaldırabilir. Banka ve benzeri finans kuruluşlarından kredi alabilir, karz akdi yaparak borçlanabilir. l) Vakfın mal varlığına giren bütün değerler üzerinde, vakfın amacının gerçekleştirilmesi için uygun gördüğü tüm mali, idari ve hukuki işlem ve tasarrufları yapar. m) Vakfa üye alınması ile; vakfın itibarını küçük düşürücü ve genel olarak vakıf senedine aykırı davranışlarda bulunan ve vakfa zarar veren üyelerin ihracı için mütevelli heyete teklifte bulunur. n) Bağış ve yardımdan, uygun olanları kabul eder. o) Şube, temsilcilik ve irtibat bürosu açılmasına ve yer değişikliğine karar verir. Gerekli işlemleri yapar veya yaptırır. p) Vakfın her türlü işlerinin sevk ve idaresi için Yönetim Kurulu, üyelerinden birini veya dışarıdan uygun görülen bir kişiyi Genel Müdür olarak tayin edebilir. r) İç mevzuat tasarılarını hazırlamak ve mütevelli heyetin onayına sunmak. s) Vakfın işleyişi ile ilgili komisyonların tespiti ile kurulması için çalışmalar yapmak ve çalışmalarını mütevelli heyetin onayına sunmak. Madde: 12 DENETLEME KURULU Denetleme kurulu 3 üyeden oluşur ve görev süresi 2 yıldır. Denetleme kurulu üyeleri dışarıdan da seçilebilir. Madde: 13 DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Denetleme kurulu, vakfın idare ve işletmeleri ile ilgili bütün evrak, defter ve vesikaları ve mütevelli heyet kararları uygulamalarını inceler. b) Yönetim ve işletmelerde gördüğü eksiklik ve aksaklıklardan yönetim kurulunu haberdar eder. c) Her yılın sonunda, o yıl içindeki faaliyetlerin denetimi hakkında mütevelli heyete rapor hazırlar ve sunar. d) Gerektiğinde yönetim kurulu ve mütevelli heyeti olağanüstü toplantıya çağırır. 8

9 Madde: 14 DENETLEME KURULU TOPLANTISI Denetleme kurulu uygun zamanlarda toplanır. Karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Her toplantıdan sonra yönetim kuruluna bir rapor verir. III. BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER Madde: 15- VAKFIN GELİRLERİ a) Vakıf işletmelerinden ede edilen gelirler. b) Bağışlar, yardımlar. (Resmi-özel-yurt içi-yurt dışı dahil) c) Kiralar, intifa hakları d) Kıymetli evrak ve eserler. e) Düzenlenecek seminerler, konferans vs. gibi her çeşit toplantı ve organizasyonlardan elde edilecek gelirler. Madde:16- VAKFIN GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ Yıl içinde elde edilecek vakıf brüt gelirlerinin; 1/3 ü idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, kalan 2/3 kısmı ise vakıf amaçlarına ayrılır. Madde: 17- HESAP DÖNEMİ Vakfın hesap dönemi mali takvim yılıdır. Ancak ilk kuruluşta, hesap dönemi kuruluştan itibaren 31 Aralık tarihine kadardır. Madde: 18- MALİ TATBİKAT Vakfın mal varlıkları vakıf gayesi dışında kullanılamaz. IV. BÖLÜM VAKFIN SONA ERMESİ Madde: 19- VAKFIN TASFİYESİ Vakfın feshine, mütevelli heyet üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile karar verilir. Bu durumda vakıf yönetim kurulu, tasfiye işlemleri bitene kadar tasfiye kurulu vazifesini de görür. Tasfiyeden artan malvarlığı vakfın amacına en yakın vakfa devredilir. VI. BÖLÜM GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde: 1- GEÇİCİ YÖNETİM KURULU Vakıf tescil edilene ve yönetim kurulu seçilene kadar görev yapmak üzere geçici yönetim kurulu oluşturulur. Geçici yönetim kurulunun görevleri şunlardır: a) Kuruluş ve tescil işlemlerini; diğer vakıf faaliyetlerinin gereğini ikmal eder. b) Faaliyet raporu hazırlar. c) Bütçe tasarsını hazırlar. d) Tüzük ve yönetmelikleri hazırlar. e) Vakfın tutması zaruri olan defterleri tasdik ettirir. f) Seçilecek yeni yönetim kuruluna görevi devreder. g) Vakıf tescil ve ilanını müteakiben ilk üç ay içinde genel kurulu toplantıya çağırır. 9

10 Geçici yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur. 1- Fahrettin Tacar 2- Yahya Yar 3- Naci Torba üyeleri münferiden görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiştir. Geçici Madde : 2- VEKALET Vakıf resmi senedinin yetkili Asliye Hukuk mahkemesinde tescil işlemleri ve gerekecek resmi senet değişiklikleri için Av. Serkan Tunçay ve Av. Ahmet Şenpeker yetkili vekil olarak tayin edilmiştir. 10

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı