Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU U Y G U L A M A SÜRÜMÜ : 9. 0

2 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu belgelerin size çalıģmanızda yardımcı olacağını ve bu yazılım ürünüyle ilgili soruların çoğuna cevaplar sunacağını umuyoruz. Uyarı! Bu belge Kaspersky Lab firmasına aittir; bu belgenin tüm hakları Rusya Federasyonu yasalarına ve uluslararası anlaģmalara göre saklıdır. Bu belgenin veya parçalarının hukuka aykırı olarak çoğaltılması ve dağıtımı, Rusya Federasyonu yasaları uyarınca hukuki, idari veya adli yaptırıma tabidir. Herhangi bir belgenin, tercümeleri de dahil olmak üzere herhangi bir Ģekilde çoğaltılması ve dağıtımı, sadece Kaspersky Lab Ltd nin yazılı izniyle mümkündür. Bu belge ve bu belgeyle ilgili grafik resimler, sadece bilgilendirme amacıyla, ticari olmayan ve kiģisel amaçlarla kullanılabilir. Bu belge baģka bir bildirimde bulunulmaksızın değiģtirilebilir. Bu belgenin en son sürümünü, adresindeki Kaspersky Lab web sitesinde bulabilirsiniz. Kaspersky Lab Ltd. bu belgede kullanılan ve hakları üçüncü kiģilere ait olan malzemelerin içeriği, kalitesi, geçerliliği veya doğruluğu ve bu belgelerin kullanımıyla iliģkili muhtemel zararlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu belge, kendi sahiplerine ait tescilli ticari markalar ve hizmet markaları içermektedir. Revizyon tarihi: 12/24/ Kaspersky Lab ZAO. Tüm Hakları Saklıdır. 2

3 İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA UYGULAMA HAKKINDA BĠLGĠ EDĠNME ARAġTIRMA YAPMANIZ ĠÇĠN BĠLGĠ KAYNAKLARI SATIġ DEPARTMANIYLA ĠLETĠġĠM KURMA WEB FORUMUNDA KASPERSKY LAB UYGULAMALARINI TARTIġMA KASPERSKY PURE DAĞITIM PAKETĠ DONANIM VE YAZILIM GEREKSĠNĠMLERĠ KASPERSKY PURE KONSEPTI YEDEĞĠM EBEVEYN DENETĠMĠM DENETĠM MERKEZĠM ġġfrelerġm PAROLA YÖNETĠCĠM SĠSTEM ĠNCE AYARLARIM BĠLGĠSAYAR KORUMAM KORUMA BĠLEġENLERĠ VERĠ GÜVENLĠĞĠ VE ÇEVRĠMĠÇĠ FAALĠYETLER UYGULAMA VE VERĠ ERĠġĠMĠ DENETĠMĠ AĞ ĠZLEYĠCĠSĠ VĠRÜS TARAMA GÖREVLERĠ GÜNCELLEME MERKEZĠM KASPERSKY PURE ÜN BĠLGĠSAYARINIZA KURULMASI ADIM 1. SĠSTEMĠN KURULUM GEREKLERĠNE UYGUN OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETME ADIM 2. KURULUM TÜRÜNÜ SEÇME ADIM 3. LĠSANS SÖZLEġMESĠNĠ KABUL ETME ADIM 4. KASPERSKY GÜVENLĠK AĞI PROGRAMINA KATILMA ADIM 5. HEDEF KLASÖRÜNÜ SEÇME ADIM 6. KURULACAK UYGULAMA BĠLEġENLERĠNĠ SEÇME ADIM 7. BAġKA ANTĠ-VĠRÜS UYGULAMALARINI ARAMA ADIM 8. MĠCROSOFT WĠNDOWS GÜVENLĠK DUVARINI DEVREDEN ÇIKARMA ADIM 9. KURULUM ĠÇĠN SON HAZIRLIK KURULUM SIHIRBAZIYLA UYGULAMAYI DEĞIġTIRME, GERI YÜKLEME VE KALDIRMA ADIM 1. KURULUM PROGRAMI PENCERESĠNĠ BAġLATMA ADIM 2. ĠġLEMĠ SEÇME ADIM 3. UYGULAMA DEĞĠġTĠRMEYĠ, GERĠ YÜKLEMEYĠ VEYA KALDIRMARI BĠTĠRME BAġLARKEN UYGULAMA YAPILANDIRMA SĠHĠRBAZI ADIM 1. UYGULAMAYI ETKĠNLEġTĠRME ADIM UYGULAMAYA ERĠġĠMĠ SINIRLAMA ADIM KORUMA MODUNU SEÇME ADIM 4. UYGULAMAYI GÜNCELLEMEYĠ YAPILANDIRMA ADIM TESPĠT EDĠLECEK TEHDĠTLERĠ SEÇME

4 K U L L A N I M K I L A V U Z U 6. ADIM BĠLGĠSAYARDA YÜKLÜ UYGULAMALARI ÇÖZÜMLEME ADIM YAPILANDIRMA SĠHĠRBAZINI KAPATMA AĞ TÜRÜNÜ SEÇME UYGULAMAYI GÜNCELLEME BĠLGĠSAYARI VĠRÜSLERE KARġI TARAMA BĠLGĠSAYARI ZAYIF NOKTALARA KARġI TARAMA LĠSANS YÖNETĠMĠ KASPERSKY GÜVENLĠK AĞINA KATILMA GÜVENLĠK YÖNETĠMĠ KORUMA DURUMU KORUMAYI DURAKLATMA YEDEĞĠM EBEVEYN DENETĠMĠM ġġfrelerġm PAROLA YÖNETĠCĠM UYGULAMA ARABIRIMI BĠLDĠRĠM ALANI SĠMGESĠ ĠÇERĠK MENÜSÜ KASPERSKY PURE ANA PENCERESĠ BĠLGĠSAYAR KORUMAM YEDEĞĠM EBEVEYN DENETĠMĠM BĠLDĠRĠMLER UYGULAMA AYARLARI PENCERESĠ BILGISAYAR KORUMAM BĠLGĠSAYAR DOSYA SĠSTEMĠ KORUMASI BILEġENIN IġLEYIġ ALGORITMASI DOSYALARIN VE BELLEĞĠN GÜVENLĠK DÜZEYĠNĠ DEĞĠġTĠRME ALGILANAN NESNELERE UYGULANACAK ĠġLEMLERĠ DEĞĠġTĠRME BĠR KORUMA KAPSAMI OLUġTURMA SEZGĠSEL ÇÖZÜMLEMEYĠ KULLANMA TARAMA OPTĠMĠZASYONU BILEġIK DOSYALARI TARAMA BÜYÜK BĠLEġĠK DOSYALARI TARAMA TARAMA MODUNU DEĞĠġTĠRME TARAMA TEKNOLOJĠSĠ BILEġENI DURAKLATMA: ÇIZELGE OLUġTURMA BILEġENI DURAKLATMA: UYGULAMA LISTESI OLUġTURMA VARSAYILAN KORUMA AYARLARINI GERI YÜKLEME POSTA KORUMASI BĠLEġEN ĠġLEYĠġ ALGORĠTMASI E-POSTA KORUMA GÜVENLĠK DÜZEYĠNĠ DEĞĠġTĠRME ALGILANAN NESNELERE UYGULANACAK ĠġLEMLERĠ DEĞĠġTĠRME BIR KORUMA KAPSAMI OLUġTURMA MĠCROSOFT OFFĠCE OUTLOOK'TA E-POSTA TARAMA THE BAT! EKLENTĠSĠNDE POSTA TARAMA SEZGISEL ÇÖZÜMLEMEYI KULLANMA BILEġIK DOSYALARI TARAMA

5 İ Ç I N D E K I L E R EK FILTRELEME VARSAYILAN POSTA KORUMA AYARLARINI GERI YÜKLEME WEB TRAFĠĞĠ KORUMASI BĠLEġEN ĠġLEYĠġ ALGORĠTMASI HTTP TRAFĠĞĠ GÜVENLĠK DÜZEYĠNĠ DEĞĠġTĠRME ALGILANAN NESNELERE UYGULANACAK ĠġLEMLERĠ DEĞĠġTĠRME BĠR KORUMA KAPSAMI OLUġTURMA TARAMA TÜRÜNÜ SEÇME KASPERSKY URL DANIġMANI SEZGĠSEL ÇÖZÜMLEMEYĠ KULLANMA TARAMA OPTĠMĠZASYONU VARSAYILAN WEB KORUMA AYARLARINI GERĠ YÜKLEME ANLIK ĠLETĠ TRAFĠĞĠNĠ KORUMA BĠLEġEN ĠġLEYĠġ ALGORĠTMASI BĠR KORUMA KAPSAMI OLUġTURMA TARAMA YÖNTEMĠNĠ SEÇME SEZGĠSEL ÇÖZÜMLEMEYĠ KULLANMA UYGULAMA DENETĠMĠ BILEġENIN IġLEYIġ ALGORITMASI BĠR KORUMA KAPSAMI OLUġTURMA UYGULAMA DENETĠM KURALLARI UYGULAMAYI GÜVENLĠ YÜRÜTME MODU UYGULAMAYI GÜVENLĠ MODDA ÇALIġTIRMA PROGRAMI YÜRÜTMEK ĠÇĠN KISAYOL OLUġTURMA GÜVENLĠ MODDA ÇALIġAN UYGULAMALARIN LĠSTESĠNĠ OLUġTURMA MOD SEÇIMI: BIR UYGULAMAYI ÇALIġTIRMA MOD SEÇIMI: GÜVENLI MOD VERILERINI TEMIZLEME PAYLAġIM KLASÖRÜ KULLANMA GÜVENLĠ MOD VERĠLERĠNĠ TEMĠZLEME GÜVENLĠK DUVARI AĞ DURUMUNU DEĞĠġTĠRME AĞ ADRESLERĠNĠN ARALIĞINI GENĠġLETME AĞ DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA BĠLDĠRĠM MODUNU SEÇME GELĠġMĠġ GÜVENLĠK DUVARI AYARLARI GÜVENLĠK DUVARI KURALLARI PROAKTĠF SAVUNMA TEHLĠKELĠ FAALĠYET LĠSTESĠNĠ KULLANMA TEHLĠKELĠ ETKĠNLĠK ĠZLEME KURALINI DEĞĠġTĠRME BĠR GÜVENĠLĠR UYGULAMALAR GRUBU OLUġTURMA SĠSTEM HESAPLARININ DENETĠMĠ AĞ SALDIRISI ENGELLEYĠCĠ SALDIRAN BĠLGĠSAYARLARI ÖNLEME TESPĠT EDĠLEN AĞ SALDIRISI TÜRLERĠ ANTĠ-SPAM BĠLEġEN ĠġLEYĠġ ALGORĠTMASI ANTĠ-SPAM EĞĠTĠMĠ GÜVENLĠK DÜZEYĠNĠ DEĞĠġTĠRME TARAMA YÖNTEMĠNĠ SEÇME GÜVENLĠ ADRESLER (URL) LĠSTESĠ OLUġTURMA

6 K U L L A N I M K I L A V U Z U ENGELLENEN GÖNDERĠCĠLER LĠSTESĠ OLUġTURMA ENGELLENEN ĠFADELER LĠSTESĠ OLUġTURMA ENGELLENEN ĠFADELER LĠSTESĠ OLUġTURMA ĠZĠN VERĠLEN GÖNDERĠCĠLER LĠSTESĠ OLUġTURMA ĠZĠN VERĠLEN ĠFADELER LĠSTESĠ OLUġTURMA ĠZĠN VERĠLEN GÖNDERĠCĠLER LĠSTESĠNĠ ĠÇERĠ AKTARMA SPAM VE POTANSĠYEL SPAM DERECELERĠNĠ BELĠRLEME SPAM TANIMA ALGORĠTMALARINI SEÇME EK SPAM FĠLTRELEME ÖZELLĠKLERĠNĠ KULLANMA ĠLETĠNĠN KONUSUNA ETĠKET EKLEME E-POSTA ILETILERINI SUNUCUDA FILTRELEME POSTA GÖNDERICISI MĠCROSOFT EXCHANGE SERVER ĠLETĠLERĠNĠ TARAMADAN DIġLAMA ĠSTENMEYEN ĠLETĠLERE UYGULANACAK EYLEMLER VARSAYILAN ANTĠ-SPAM AYARLARINI GERĠ YÜKLEME REKLAM BAġLIĞI ENGELLEYĠCĠ SEZGĠSEL ÇÖZÜMLEMEYĠ KULLANMA GELĠġMĠġ BĠLEġEN AYARLARI ĠZĠN VERĠLEN REKLAM BAġLIĞI ADRESLERĠ LĠSTESĠ OLUġTURMA ENGELLENEN REKLAM BAġLIKLARI LĠSTESĠ OLUġTURMA REKLAM BAġLIĞI LĠSTELERĠNĠ DIġARI / ĠÇERĠ AKTARMA BĠLGĠSAYAR TARAMASI VĠRÜS TARAMA ZAYIF NOKTALARI TARAMA GÜNCELLEME MERKEZĠM GÜNCELLEMEYĠ BAġLATMA SON GÜNCELLEMEYĠ GERĠ ALMA GÜNCELLEME KAYNAĞINI SEÇME PROXY SUNUCUSU KULLANMA BÖLGESEL AYARLAR GÜNCELLEMEDEN SONRA GERÇEKLEġTĠRĠLECEK EYLEMLER GÜNCELLEME: YEREL BIR KLASÖRDEN GÜNCELLEME GÖREVĠNĠN ÇALIġMA MODUNU DEĞĠġTĠRME GÜNCELLEMELERĠ FARKLI BĠR KULLANICI HESABINDA ÇALIġTIRMA BĠLGĠSAYAR KORUMASI AYARLARINI YAPILANDIRMA KORUMA DOSYA KORUMASI POSTA KORUMASI ĠNTERNET KORUMASI IM KORUMASI UYGULAMA DENETĠMĠ GÜVENLĠK DUVARI PROAKTĠF SAVUNMA AĞ SALDIRISI ENGELLEYĠCĠ ANTĠ-SPAM REKLAM BAġLIĞI ENGELLEYĠCĠ BĠLGĠSAYARIMI TARA GÜNCELLEME MERKEZĠM AYARLAR RAPORLAR

7 İ Ç I N D E K I L E R RAPOR OLUġTURMAK ĠÇĠN BĠLEġEN VEYA GÖREV SEÇME RAPORDAKĠ BĠLGĠ GRUPLAMALARINI YÖNETME RAPOR BĠTTĠĞĠNDE UYAR OLAY TÜRLERĠNĠ SEÇME VERĠLERĠ EKRANDA GÖRÜNTÜLEME ĠSTATĠSTĠKLERĠ GENĠġLETĠLMĠġ GÖRÜNTÜLEME MODU RAPORU DOSYA ĠÇĠNE KAYDETME KARMAġIK FĠLTRELEME KULLANMA OLAY ARAMA YEDEĞIM YEDEK DEPOLAMA ALANI OLUġTURMA DEPOYA BAĞLANMA DEPOYU TEMĠZLEME DEPOYU KALDIRMA YEDEKLEME GÖREVĠ OLUġTURMA YEDEKLEME GÖREVĠ ÇALIġTIRMA YEDEK KOPYALARI ARAMA YEDEK KOPYA VERĠLERĠNĠ GÖRÜNTÜLEME VERĠLERĠ GERĠ YÜKLEME OLAY RAPORUNU GÖRÜNTÜLEME EBEVEYN DENETIMIM EBEVEYN DENETĠMĠ ETKĠNLEġTĠRME VE YAPILANDIRMA ĠNTERNETE ERĠġĠM SÜRESĠNĠ SINIRLAMA WEB SĠTELERĠNE ERĠġĠM ĠNTERNETTEN DOSYALARI KARġIDAN YÜKLEME GÜVENLĠ ARAMA MODU ANLIK MESAJLAġMA KĠġĠSEL VERĠLERĠ GÖNDERME ANAHTAR SÖZCÜK ARAMA BĠLGĠSAYAR KULLANIM SÜRESĠNĠ SINIRLAMA UYGULAMALARI VE OYUNLARI ÇALIġTIRMA EBEVEYN DENETĠMĠ AYARLARINI KAYDETME VE KARġIDAN YÜKLEME SISTEM ĠNCE AYARLARIM TARAYICIYI YAPILANDIRMA VĠRÜS BULAġTIKTAN SONRA GERĠ YÜKLEME KURTARMA DĠSKĠ KURTARMA DĠSKĠ OLUġTURMA BĠLGĠSAYARI KURTARMA DĠSKĠYLE BAġLATMA VERĠLERĠ KALICI OLARAK SĠLME KULLANILMAYAN VERĠLERĠ SĠLME GĠZLĠLĠK TEMĠZLEME SĠHĠRBAZI SANAL KLAVYEM ġifrelerim KAP OLUġTURMA KABA BAĞLANMA VE BAĞLANTISINI KESME KABA DOSYA EKLEME KABI YAPILANDIRMA

8 K U L L A N I M K I L A V U Z U KABA ERĠġMEK ĠÇĠN KISAYOL OLUġTURMA PAROLA YÖNETICIM PAROLA YÖNETĠCĠM ARABĠRĠMĠ BĠLDĠRĠM ALANI SĠMGESĠ PAROLA YÖNETĠCĠMĠN ĠÇERĠK MENÜSÜ PAROLA YÖNETĠCĠM PENCERESĠ UYGULAMA AYARLARI PENCERESĠ BAġLIK DÜĞMESĠ YAPILANDIRMA SĠHĠRBAZI PAROLA VERĠTABANI YÖNETĠMĠ PAROLA VERĠTABANINA ERĠġME KĠġĠSEL VERĠ EKLEME KĠġĠSEL VERĠLERĠ DÜZENLEME KĠġĠSEL VERĠLERĠ KULLANMA PAROLALARI BULMA KĠġĠSEL VERĠLERĠ SĠLME PAROLALARI ĠÇE AKTARMA / DIġA AKTARMA PAROLA VERĠTABANINI YEDEKLEME / GERĠ YÜKLEME UYGULAMA AYARLARINI YAPILANDIRMA VARSAYILAN KULLANICI ADI SIK KULLANILAN HESAPLAR LĠSTESĠ YOK SAYILAN WEB ADRESLERĠ LĠSTESĠ GÜVENĠLĠR WEB ADRESLERĠ LĠSTESĠ UYGULAMA ĠġLEVLERĠNĠ HIZLI BAġLATMA PAROLA VERĠTABANININ KONUMU YENĠ PAROLA VERĠTABANI OLUġTURMA PAROLA VERĠTABANINI YEDEKLEME ġġfreleme YÖNTEMĠNĠ SEÇME PAROLA VERĠTABANINI OTOMATĠK KĠLĠTLEME PAROLA YÖNETĠCĠM YETKĠLENDĠRME YÖNTEMĠ USB VE BLUETOOTH AYGITLARINI KULLANMA ANA PAROLAYI DEĞĠġTĠRME DESTEKLENEN TARAYICILAR LĠSTESĠ OLUġTURMA EK AYARLAR EK ÖZELLĠKLER PAROLA OLUġTURUCU PAROLA YÖNETĠCĠM DENETIM MERKEZIM UZAKTAN YÖNETĠMĠ YAPILANDIRMA AĞ GÜVENLĠĞĠNĠ ÇÖZÜMLEME KORUMA BĠLEġENLERĠNĠ YÖNETME LĠSANSLARI YÖNETME EBEVEYN DENETĠMĠNĠ YÖNETME VĠRÜSLERĠ VE ZAYIF NOKTALARI UZAKTAN TARAMA VERĠTABANLARINI VE UYGULAMA MODÜLLERĠNĠ GÜNCELLEME UZAKTAN YEDEKLEME KASPERSKY PURE AYARLARINI YAPILANDIRMA GENEL AYARLAR

9 İ Ç I N D E K I L E R KASPERSKY PURE'Ü WĠNDOWS BAġLATILDIĞINDA ÇALIġTIRMA KASPERSKY PURE UYGULAMASINA ERĠġĠMĠ SINIRLAMA ÖZ SAVUNMA PĠL TASARRUFU UYUMLULUK GELĠġMĠġ VĠRÜS TEMĠZLEME TEKNOLOJĠSĠ GÖREVĠN YÜRÜTÜLMESĠ SIRASINDA BĠLGĠSAYARIN PERFORMANSI PROXY SUNUCU BĠLDĠRĠMLER SESLĠ BĠLDĠRĠMLERĠ DEVRE DIġI BIRAKMA BĠLDĠRĠMLERĠ E-POSTAYLA GÖNDERME RAPORLAR OLAYLARI RAPORA KAYDETME UYGULAMA RAPORLARINI TEMĠZLEME RAPORLARI DEPOLAMA GERĠ BĠLDĠRĠM UYGULAMANIN GÖRÜNÜMÜ ETKĠN ARABĠRĠM ÖĞELERĠ KASPERSKY PURE UYGULAMASININ DIġ GÖRÜNÜMÜ OYUN PROFĠLĠ UYGULAMA AYARLARI YÖNETĠMĠ KASPERSKY PURE AYARLARINI DIġA / ĠÇE AKTARMA VARSAYILAN AYARLARI GERĠ YÜKLEME BILDIRIMLER NESNE TEMĠZLENEMĠYOR ULAġILAMAYAN GÜNCELLEME SUNUCUSU TEHLĠKELĠ NESNE TESPĠT EDĠLDĠ HABERLEġMEDE TEHLĠKELĠ NESNE TESPĠTĠ ġüphelġ NESNE TESPĠT EDĠLDĠ SĠSTEMDE TEHLĠKELĠ AKTĠVĠTE TESPĠT EDĠLDĠ GĠZLĠ ĠġLEM TESPĠT EDĠLDĠ SĠSTEM KAYIT DOSYASINA ERĠġME GĠRĠġĠMĠ TESPĠT EDĠLDĠ UYGULAMADA AĞ ETKĠNLĠĞĠ TESPĠT EDĠLDĠ YENĠ AĞ TESPĠT EDĠLDĠ KĠMLĠK AVI SALDIRISI TESPĠT EDĠLDĠ ġüphelġ BAĞLANTI TESPĠT EDĠLDĠ GEÇERSĠZ SERTĠFĠKA TESPĠT EDĠLDĠ UYGULAMANIN KULLANIMINI SINIRLAMA ÖZEL ĠġLEM GEREKLĠ DOSYA ZATEN VAR SORUNLARI ORTADAN KALDIRMA SĠSTEM DURUMU RAPORU OLUġTURMA VERĠ DOSYALARINI GÖNDERME AVZ KOMUT DOSYASINI YÜRÜTME ĠZLEME DOSYASI OLUġTURMA

10 K U L L A N I M K I L A V U Z U TEKNIK DESTEK HIZMETIYLE ILETIġIM KURMA KASPERSKY GÜVENLĠK AĞI VERĠ TOPLAMA AÇIKLAMASI ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN KODLARINI KULLANMA AGAVA-C KĠTAPLIĞI CRYPTO C KĠTAPLIĞI (VERĠ GÜVENLĠĞĠ YAZILIM KĠTAPLIĞI) FASTSCRĠPT 1.9 KĠTAPLIĞI PCRE 7.4, 7.7 KĠTAPLIĞI GNU BĠSON PARSER KĠTAPLIĞI AGG 2.4 KĠTAPLIĞI OPENSSL 0.9.8D KĠTAPLIĞI GECKO SDK 1.8 KĠTAPLIĞI ZLĠB 1.2 KĠTAPLIĞI LĠBPNG 1.2.8, KĠTAPLIĞI LĠBNKFM KĠTAPLIĞI EXPAT 1.2, KĠTAPLIĞI INFO-ZIP 5.51 KĠTAPLIĞI WĠNDOWS INSTALLER XML (WĠX) 2.0 KĠTAPLIĞI PASSTHRU KĠTAPLIĞI FĠLTER KĠTAPLIĞI NETCFG KĠTAPLIĞI PCRE 3.0 KĠTAPLIĞI RFC1321-BASED (RSA-FREE) MD5 KĠTAPLIĞI WĠNDOWS TEMPLATE KĠTAPLIĞI (WTL 7.5) LĠBJPEG 6B KĠTAPLIĞI LĠBUNGĠF 3.0 KĠTAPLIĞI LĠBXDR KĠTAPLIĞI TĠNĠCONV KĠTAPLIĞI BZĠP2/LĠBBZĠP KĠTAPLIĞI LĠBSPF KĠTAPLIĞI PROTOCOL BUFFER KĠTAPLIĞI SQLĠTE KĠTAPLIĞI ICU 4.0 KĠTAPLIĞI DĠĞER BĠLGĠLER SÖZLÜK KASPERSKY LAB LĠSANS SÖZLEġMESĠ DĠZĠN

11 BU KILAVUZ HAKKINDA Kaspersky PURE Kullanım Kılavuzunda, Kaspersky PURE'ün çalıģma ilkeleri, ev ağı korumasının ana görevleri ve uygulama yapılandırması ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bu Kılavuz, Kaspersky PURE uygulamasını ev ağlarındaki bilgisayarlarını korumak amacıyla kullananlar için hazırlanmıģtır. Kaspersky PURE Kullanım Kılavuzu aģağıdaki ana bölümlerden oluģmaktadır: Uygulama ile ilgili bilgi edinme (bkz, sayfa 12). Bu bölümde KASPERSKY PURE ün nasıl satın alınacağı, kurulacağı ve kullanılacağı ile ilgili çeģitli bilgi kaynakları açıklanmaktadır. Kaspersky PURE ün konsepti (bkz, sayfa 16). Bu bölümde, uygulamanın çeģitli özellikleri kullanılarak ev ağınızın kapsamlı korunmasının genel konsepti açıklanmaktadır. Uygulamayı kurma (bkz., sayfa 22). Bu bölümde, uygulamayı doğru kurmak için adım adım yönergeler verilmektedir. Başlatma (bkz., sayfa 28). Bu bölümde, uygulama bilgisayarınızda kurulduktan sonra, güvenli bir koruma sağlamak için yapılması gereken temel iģlemler anlatılmaktadır. Uygulama arabirimi (bkz., sayfa 40). Bu bölümde, ana pencere, içerik menüsü, bildirim hizmeti ve diğer öğeleri içeren uygulama arabirimi açıklanmaktadır. Bilgisayar Korumam. Bu bölümde, bilgisayarınızı farklı tehditlerden korumak için tasarlanmıģ Bilgisayar Korumam bileģenlerinin iģleyiģi açıklanmaktadır. Yedeklemem (bkz., sayfa 169). Bu bölümde yedekleme ve yedekleme kopyalarından veri geri yükleme ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Ebeveyn Kontrolüm (bkz., sayfa 175). Bu bölümde ev ağı kullanıcılarının bilgisayarlarında çalıģırken veya Ġnternet'te gezinirken ortaya çıkan tehditlerden korunması ve Ebeveyn Kontrolü ayarlarının yönetimiyle ilgili bilgiler bulunur. Sistem Ayarlarım. Bu bölümde geliģmiģ koruma için yararlı olabilecek sihirbazlar ve araçlar ile ilgili bilgiler bulunur. Sanal Klavyem (bkz., sayfa 193). Bu bölümde, verilerinizi tuģ kaydedicilerden korumak için sanal klavyeyi kullanmanın yolları açıklanmaktadır. Şifrelemem (bkz., sayfa 194). Bu bölümde, gizli verileri depolamak için Ģifreli kaplar kullanmanın yolları açıklanmaktadır. Parola Yöneticim (bkz., sayfa 229). Bu bölümde parola ve diğer kiģisel verileri yönetmenin yolu açıklanmaktadır. Kontrol Merkezim (bkz., sayfa 229). Bu bölümde ev ağı güvenliğinin uzaktan yönetimi açıklanmaktadır. Kaspersky PURE ü Yapılandırma (bkz., sayfa 234). Bu bölümde, esnek ve etkin bir koruma sağlamak için uygulama ayarlarının yönetmenin yolu açıklanmaktadır. Sorunları giderme (bkz., sayfa 254). Bu bölümde, Kaspersky PURE'ün çalıģmasında sorun çıktığında yapılması gereken iģlemler açıklanmaktadır 11

12 UYGULAMA HAKKINDA BİLGİ EDİNME KASPERSKY PURE ÜN satın alınması, kurulması veya kullanılmasına iliģkin herhangi bir sorunuz olursa, cevaplara kolaylıkla eriģebilirsiniz. Kaspersky Lab, uygulama hakkında çeģitli bilgi kaynakları sunmaktadır. Sorunun önemine ve aciliyetine bağlı olarak, aralarından en uygununu seçebilirsiniz. BU BÖLÜMDE: AraĢtırma yapmanız için bilgi kaynakları SatıĢ departmanıyla iletiģim Web forumunda Kaspersky Lab uygulamalarını tartıģma ARAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN BİLGİ KAYNAKLARI Uygulama ile ilgili olarak aģağıdaki bilgi kaynaklarına baģvurabilirsiniz: Kaspersky Lab web sitesindeki uygulama sayfası; Teknik Destek Servisi web sitesindeki uygulama sayfası (Bilgi Tabanında); FastTrack Desteğinin hizmet sayfası; Yardım sistemi; belgeler. Kaspersky Lab web sitesindeki uygulama sayfası Bu sayfada uygulama, özellikleri ve seçenekleri hakkında genel bilgiler verilmektedir. Teknik Destek Servisi web sitesindeki uygulama sayfası (Bilgi Tabanı) Bu sayfada, Teknik Destek Servisi uzmanları tarafından oluģturulmuģ makaleler bulacaksınız. Bu makalelerde uygulamayı satın alma, kurma ve kullanma ile ilgili yararlı bilgiler, öneriler ve SSS lar bulacaksınız. Bu makaleler konularına göre sıralanmıģtır. Bu makalelerde yalnızca bu uygulama ile ilgili değil, diğer Kaspersky Lab ürünleri ile ilgili sorularınızın cevaplarını da bulabilirsiniz. FastTrack Destek hizmeti Bu hizmet sayfasında, cevapları düzenli olarak güncellenen SSS lar veritabanı bulunur. Bu hizmeti kullanabilmek için, bir Ġnternet bağlantınızın olması gerekir. Hizmet sayfasına gitmek için, ana uygulama penceresinde Destek bağlantısını tıklatın ve açılan pencerede FastTrack Desteği düğmesini tıklatın. Yardım sistemi 12

13 U Y G U L A M A H A K K I N D A B İ L Gİ E D I N M E Uygulama paketi, bilgisayar korumasının nasıl yönetileceği (koruma durumunu görüntüleme, bilgisayarın çeģitli bölgelerinde virüs taraması yapma, diğer görevleri yürütme) ile ilgili bilgileri ve her uygulama penceresi ile ilgili, uygulamanın ayarlar listesi ve açıklaması ve yürütülecek görevler listesi gibi bilgileri içeren tam ve içerik yardımını içerir. Belgeler Yardım dosyasını açmak için, gerekli pencerede Yardım düğmesini tıklatın veya <F1> tuģuna basın. Kaspersky PURE kurulum paketinde Kullanım Kılavuzu belgesi de (PDF formatında) bulunur. Bu belge, uygulamanın özelliklerinin ve seçeneklerinin açıklamalarını ve temel iģleyiģ algoritmalarını içerir. SATIŞ DEPARTMANIYLA İLETİŞİM KURMA Kaspersky PURE ürününü seçme veya satın alma ya da lisansınızın süresini uzatma ile ilgili sorularınız varsa, lütfen Moskova Merkez Ofisimizdeki SatıĢ Departmanını Ģu telefon numarasından arayın: +7 (495) , +7 (495) , +7 (495) Hizmet dilleri Rusça ve Ġngilizcedir. SatıĢ Departmanı uzmanlarına sorularınızı adresine e-posta ile göndererek de ulaģtırabilirsiniz. WEB FORUMUNDA KASPERSKY LAB UYGULAMALARINI TARTIŞMA Sorunuz acil bir yanıt gerektirmiyorsa, adresinde bulunan forumumuzda Kaspersky Laboratuarı uzmanları ve diğer kullanıcılarla tartıģabilirsiniz. Bu forumda var olan konuları okuyabilir, yorumlarınızı bırakabilir, yeni konular oluģturabilir ve arama motorunu kullanabilirsiniz. 13

14 KASPERSKY PURE Kaspersky PURE yeni kuģak ev ağı güvenlik çözümüdür. Kaspersky PURE'ü diğer yazılımlardan, hatta diğer Kaspersky Lab ürünlerinden gerçekten farklı kılan kullanıcının ev ağı güvenliğine çok yönlü yaklaģımıdır. BU BÖLÜMDE: Dağıtım paketi Donanım ve yazılım gereksinimleri DAĞITIM PAKETİ Kaspersky PURE ürünümüzü satıģ ortaklarımızdan (kutulu sürüm) veya çevrimiçi mağazamızdan (yani, SatıĢ bölümü) satın alabilirsiniz. Kutulu ürünü satın alırsanız, dağıtım paketinde aģağıdakiler bulunur: Ürün dosyalarının ve PDF formatında belgelerin kayıtlı olduğu CD nin bulunduğu kapalı zarf. Kullanıcı Kılavuzu ve Hızlı BaĢlatma Kılavuzu dahil basılı belgeler. Lisans SözleĢmesi (bölgeye göre değiģir). Aktivasyon kodunu ve uygulamanın aktivasyonu ile ilgili talimatları içeren aktivasyon kartı. Lisans sözleģmesi, sizinle Kaspersky Lab arasında, satın aldığınız yazılım ürününün kullanım Ģartlarını belirten yasal bir sözleģmedir. Lütfen Lisans SözleĢmesini dikkatle okuyun. Bu Lisans SözleĢmesinin Ģartlarını kabul etmiyorsanız, kutulu ürünü satın aldığınız ortağımıza iade edebilirsiniz; bu durumda ürünün satın alma fiyatı geri verilecektir. Bununla birlikte, kurulum CD sinin (veya disketinin) zarfı kapalı kalmalıdır. Kurulum CD sinin (veya disketinin) bulunduğu zarfı açarak Lisans SözleĢmesinin Ģartlarını kabul ediyorsunuz. Kurulum CD sinin (veya disketlerinin) bulunduğu zarfı açmadan önce, lütfen Lisans SözleĢmesini sonuna kadar dikkatle okuyun. Kaspersky PURE ürünümüzü estore dan satın alırken, ürünü Kaspersky Lab web sitesinden kopyalarsınız. Kurulum paketinde ürünün kendisi ve iģbu SözleĢme bulunur. Aktivasyon kodu ödemeyi yaptığınızda e-postayla gönderilecektir. DONANIM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ Kaspersky PURE uygulamasının doğru çalıģması için, bilgisayarınızın aģağıdaki minimum gereksinimleri yerine getirmesi gerekir: 14

15 K A S P E R S K Y P U R E Genel gereksinimler: 320 MB boģ sabit disk alanı. CD-ROM (Kaspersky PURE uygulamasını kurulum CD sinden kurmak için). Microsoft Internet Explorer 6.0 veya üstü (uygulamanın veritabanlarını ve yazılım modüllerini Internet üzerinden güncellemek için) Microsoft Windows Installer 2.0. Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 3), Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 3), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition (Service Pack 3): Intel Pentium 300 MHz iģlemci veya üstü (veya uyumlu bir eģdeğeri); 256 MB RAM. Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Enterprise, Microsoft Windows Vista Ultimate: Intel Pentium 800 MHz 32 bit (x86) / 64 bit (x64) iģlemci veya üstü (veya uyumlu bir eģdeğeri); 512 MB RAM. Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate: Intel Pentium 1 GHz 32 bit (x86) / 64 bit (x64) iģlemci veya üstü (veya uyumlu bir eģdeğeri); 1 GB RAM (32-bit); 2 GB RAM (64-bit). 15

16 KASPERSKY PURE KONSEPTI Kaspersky PURE ev ağınızdaki bilgisayarların kapsamlı koruması için tasarlanmıģ bir programdır. Kaspersky PURE aģağıdaki iģlevsel modülleri içerir: Bilgisayar Korumam (bkz., sayfa 18) bilgisayarınızı bilinen ve bilinmeyen tehditlere karģı korur; Yedeğim (bkz., sayfa 16) veri kaybı gerçekleģmiģse, verilerinizi hızla geri yükler; ġifrelemem (bkz., sayfa 17) gizli bilgilerinizi yetkisiz eriģimden korur; Ebeveyn Denetimim (bkz., sayfa 17) çocukları ve gençleri bilgisayar ve internet kullanımıyla iliģkili tehditlere karģı korur; Parola Yöneticim (bkz., sayfa 18) parolaları ve diğer hesap verilerin güvenli Ģekilde saklanmasını ve çeģitli yetki formlarının dosyalanmasında gizliliği sağlar; Denetim Merkezim (bkz., sayfa 17) ağa bağlı bilgisayarların güvenliğinin uzaktan yönetilmesine olanak verir; Sistem Ġnce Ayarlarım (bkz., sayfa 18) iģletim sistemi ayarlarını optimize etmek ve belirli bilgisayar güvenliği görevlerini yürütmek için kullanılır. BU BÖLÜMDE: Yedeklemem Ebeveyn Denetimim Denetim Merkezim ġifrelemem Parola Yöneticim Sistem Ġnce Ayarlarım Bilgisayar Korumam YEDEĞİM Bir bilgisayarda depolanan veriler, bir virüsün etkisi, baģka bir kullanıcı tarafından bilgi değiģtirilmesi veya silinmesi gibi çeģitli nedenlerle kaybolabilir. Önemli bilgileri kaybetmemek için, verileri düzenli aralıklarla yedeklemeniz gerekir. Yedek kopyalama nesnelerin seçili aygıtın özel bir depolama alanında yedek kopyalarını oluģturur. Bunun için, yedekleme görevleri yapılandırmanız gerekir. Görevi elle veya bir çizelgeye göre otomatik olarak yürüttükten sonra, depolama alanında seçili dosyaların yedek kopyaları oluģturulur. Gerekiyorsa, kaydedilen dosyanın istenen sürümü yedek kopyadan geri yüklenebilir. Bu nedenle, düzenli olarak yedekleme daha fazla veri güvenliği sağlar. AYRICA BKZ: Yedeklemem

17 K A S P E R S K Y P U R E K O N S E P T I EBEVEYN DENETİMİM Ebeveyn Denetimi çocukları ve gençleri bilgisayar ve internet kullanımıyla iliģkili tehditlere karģı korumak için tasarlanmıģtır. Ebeveyn Denetimi farklı kullanıcıların kaynaklara ve uygulamalara eriģimlerini yaģlarına ve deneyimlerine göre esnek bir Ģekilde sınırlamayı sağlar. Bunun dıģında, kullanıcıların yaptıkları iģlemlerle ilgili istatistik raporlar görüntülemenizi de sağlar. Belirtilen sınırlamalar üç alanda yapılabilir: Ġnternet i kullanma; anlık mesajlaģma; bilgisayarı kullanma. AYRICA BKZ: Ebeveyn Denetimim DENETİM MERKEZİM Ev ağlarında çoğu zaman birden fazla bilgisayar bulunur ve bu durum, ağ güvenliğini yönetmeyi zorlaģtırır. Bir bilgisayarın zayıflığı tüm ağı tehlikeye atar. Denetim Merkezi tüm ağ veya seçili bilgisayarlar için virüs tarama görevleri ve güncelleme görevleri baģlatmanızı, verileri yedek kopyalamayı yönetmenizi ve ağdaki tüm bilgisayarların Ebeveyn Denetimi ayarlarını çalıģma alanınızdan anında değiģtirmenizi sağlar. Bu, ev ağınızdaki tüm bilgisayarların uzaktan güvenlik yönetimini sağlar. AYRICA BKZ: Denetim Merkezim ŞİFRELERİM Elektronik modda kaydedilen gizli bilgiler için yetkisiz eriģime karģı ek koruma gerekir. Bu koruma, veriler Ģifreli bir kaba kaydedilerek sağlanır. Veri Ģifreleme, seçili sürücüde özel Ģifreli kaplar oluģturmayı sağlar. Sistemde, bu kaplar çıkarılabilir sanal sürücüler olarak görüntülenir. ġifreli kaptaki verilere eriģebilmek için, bir parola girilmesi gerekir. AYRICA BKZ: ġifrelemem

18 K U L L A N I M K I L A V U Z U PAROLA YÖNETİCİM Halen, hizmetlerin ve kaynakların çoğuna eriģmek için kaydolmak ve kimlik doğrulama için hesap verilerini girmek gerekir. Güvenlik nedeniyle, farklı kaynaklar için aynı kullanıcı hesaplarını kullanmanız veya kullanıcı adınızı ve parolanızı bir yere yazmanız önerilmez. Bunun sonucunda, günümüzün kullanıcısı büyük miktardaki hesap verilerini hatırlayamamaktadır ve bu, parolaların güvenli bir Ģekilde saklanma ihtiyacını özellikle güncel kılmaktadır. Parola Yöneticisi farklı kiģisel verileri (örneğin, kullanıcı adları, parolalar, adresler, telefon ve kredi kartı numaraları) Ģifreli biçimde kaydetmenizi sağlar. Veri eriģimi tek bir Ana Parola ile korunur. Ana Parola girildikten sonar, Parola Yöneticisi farklı yetki formlarının alanlarını otomatik olarak doldurabilir. Bu nedenle, tüm hesap verilerini yönetmek için yalnızca bir parola hatırlamanız gerekir. AYRICA BKZ: Parola Yöneticim SİSTEM İNCE AYARLARIM Bilgisayarın güvenliğinin sağlanması iģletim sisteminin özellikleri ve zayıf noktalarını kullanma yolları üzerinde uzmanlık gerektiren güç bir görevdir. Ayrıca sistem güvenliği hakkındaki bilgilerin miktarı ve çeģitliliği çözümlenmesini ve iģlenmesi zor kılar. Bilgisayarın güvenliğini sağlamanın özel görevlerini çözmeyi kolaylaģtırmak için, Kaspersky PURE aģağıdaki sihirbazları ve araçları içerir: Tarayıcı Yapılandırma Sihirbazı (bkz, sayfa 186), Microsoft Internet Explorer ayarlarını, öncelikle güvenlikle iliģkili olarak değerlendirerek çözümler. Sistem Geri Yükleme Sihirbazı (bkz., sayfa 187), kötü amaçlı nesnelerin sistemde bıraktığı izleri kaldırır. Gizlilik Temizleme Sihirbazı (bkz., sayfa 192), sistemdeki ve iģletim sistemi ayarlarındaki, kullanıcının etkinlikleri hakkında bilgi toplamayı sağlayan izleri bulur ve temizler. Kurtarma Diski (bkz., sayfa 188), tarama yapmak ve virüs bulaģmıģ x86 uyumlu bilgisayarları temizlemek için tasarlanmıģtır. Kurtarma Diski, bilgisayarı anti-virüs uygulamaları veya kötü amaçlı yazılım temizleme programları kullanarak temizlemenin olanaksız olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Verileri Kalıcı Olarak Silme (bkz., sayfa 190), silinen dosyaların yetkisiz geri yüklenmesini önler. Kullanılmayan Verileri Silme (bkz., sayfa 191), büyük miktarda disk alanı gerektiren veya kötü amaçlı yazılımlardan etkilenme riski olan geçici ve kullanılmayan dosyaları siler. AYRICA BKZ: Sistem Ġnce Ayarlarım BİLGİSAYAR KORUMAM Bilgisayar koruması bilgisayarınızı bilinen ve yeni tehditlere karģı korur. Her bir tehdit türü, uygulamanın ayrı bir bileģeni tarafından iģlenir. Koruma sisteminin bu yapısı, herhangi bir özel bölümün veya Ģirketin tamamının ihtiyaçlarına bağlı olarak, uygulamanın esnek bir Ģekilde yapılandırılmasına olanak verir. Bilgisayar Koruması aģağıdaki koruma araçlarını içerir: 18

19 K A S P E R S K Y P U R E K O N S E P T I Koruma bileģenleri (bkz., sayfa 19), aģağıdakilerin güvenliğini sağlar: dosyalar ve kiģisel veriler, sistem, ağ etkinliği. Virüs tarama görevleri (sayfa 21) tekil dosyaları, klasörleri, sürücüleri veya alanları virüslere karģı taramak veya tam bilgisayar taraması gerçekleģtirmek için kullanılır. Güncelleme Merkezim (sayfa 21) kötü amaçlı programları taramak için kullanılan dahili uygulama modüllerinin ve veritabanlarının güncel durumda kalmasını sağlar. KORUMA BİLEŞENLERİ AĢağıdaki koruma bileģenleri sisteminizi gerçek zamanlı olarak korur.: Dosya Koruması (bkz., sayfa 49) Dosya Koruması bilgisayarın dosya sistemini izler. Bilgisayarınızdaki ve bağlı tüm disk sürücülerindeki açılabilen, yürütülebilen ve kaydedilebilen tüm dosyaları tarar. Bilgisayar Koruması herhangi bir dosyaya her eriģim denemesini algılar ve bu dosyada bilinen virüsleri arar. Bu dosyaya yalnızca virüs bulaģmamıģsa veya uygulama tarafından baģarıyla temizlenmiģse eriģilebilir. Bir dosya herhangi bir nedenle temizlenemezse, yedek bir kopyası saklanarak silinir veya karantinaya taģınır. Posta Koruması (bkz., sayfa 59) Posta Koruması bilgisayarınızdaki tüm gelen ve giden e-posta mesajlarını tarar. E-posta mesajlarında kötü amaçlı yazılımlar olup olmadığını çözümler. E-posta alıcıya yalnızca zararlı nesneler içermiyorsa ulaģır. Bu bileģen e-posta mesajlarında e-dolandırıcılık için de çözümleme yapar. Ġnternet Koruması (bkz., sayfa 66) Ġnternet koruması, web sitelerinde tehdit oluģturan komut dosyalarını algılar ve engeller. Tüm HTTP trafiği de dikkatle izlenir. Bu bileģen web sayfalarında e-dolandırıcılık için de çözümleme yapar. IM Koruması (bkz., sayfa 73) IM Koruması bileģen IM istemcilerini güvenli çalıģmasını sağlamak için tasarlanmıģtır. Bu bilgisayarınıza Sohbet protokolleri üzerinden gelen bilgileri korur. IM Koruması anında mesajlaģma için kullanılan çeģitli uygulamaların güvenli çalıģmasını sağlar. Uygulama Denetimi (bkz., sayfa 76) Uygulama Denetimi bileģeni, sistemdeki uygulamalar tarafından gerçekleģtirilen eylemlerin günlüğünü tutar ve bileģenin bu eylemleri hangi gruba atadığına dayalı olarak yönetir. Her uygulama grubu için bir kurallar kümesi tanımlanır. Bu kurallar, uygulamanın aģağıdaki gibi çeģitli kaynaklara eriģimini yönetir. Güvenlik duvarı (bkz, sayfa 89) Güvenlik duvarı yerel ağlardaki ve Ġnternet'teki çalıģmalarınızın güvenliğini sağlar. Bu bileģen iki tür kural kullanarak tüm ağ etkinliklerini filtreler: uygulamaya yönelik kurallar ve paket kuralları. Proaktif Savunma (bkz, sayfa 96) Proaktif Savunma, yeni bir kötü amaçlı programın kötü amaçlı etkinliğini gerçekleģtirmeden önce algılanmasını sağlar. Bu bileģen bilgisayarınızda kurulu tüm uygulamaların davranıģını izleyecek ve çözümleyecek Ģekilde tasarlanmıģtır. Yürütülen uygulamalara bağlı olarak, Bilgisayar Koruması uygulamanın potansiyel olarak tehlikeli olup olmadığına karar verir. Böylece programınız yalnızca bilinen virüslerden değil, henüz keģfedilememiģ olanlardan da korunur. 19

20 K U L L A N I M K I L A V U Z U Ağ Saldırısı Engelleyici (bkz, sayfa 99) Ağ Saldırısı Engelleyici iģletim sisteminin baģlatılırken yüklenir ve gelen ağ trafiğini ağ saldırılarının özelliklerine göre izler. Bilgisayarınıza bir saldırı giriģimi tespit edildiğinde Bilgisayar Koruması bilgisayarınıza saldıran bilgisayarın tüm ağ etkinliğini engeller. Anti-Spam (sayfa 101) Anti-Spam bilgisayarınızın posta istemcisiyle bütünleģir ve tüm gelen e-posta mesajlarını spam arayarak izler. Spam içeren tüm mesajlar özel bir baģlıkla iģaretlenir. Anti-Spam bileģenini spam iģleme (otomatik olarak silme, özel bir klasöre taģıma vb...) seçeneği de vardır. Bu bileģen e-posta mesajlarında e-dolandırıcılık için de çözümleme yapar. Ağ Ġzleyicisi (bkz, sayfa 21) Bu bileģen ağ aktivitesi ile ilgili gerçek zamanlı bilgi görüntülemek için tasarlanmıģtır. E-Dolandırıcılık Önleme Ġnternet Koruması, Anti-Spam ve IM Koruması ile tümleģik ve web adreslerinin e-dolandırıcılık ve Ģüpheli web adreslerinde olup olmadığını kontrol etmeyi sağlayan bileģen. Reklam BaĢlığı Engelleyici (bkz., sayfa 119) Reklam BaĢlığı Engelleyici bilgisayarınızda kurulu olan veya çevrimiçi görüntülenen çeģitli programların arabirimlerine yerleģtirilmiģ reklam baģlıklarındaki reklam bilgilerini engeller. VERİ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRİMİÇİ FAALİYETLER Bilgisayar koruması bilgisayarınızda saklanan verileri kötü amaçlı yazılımlara ve yetkisiz eriģime karģı korur ve yerel ağa ve Ġnternete güvenli eriģim sağlar. Korunan nesneler üç gruba ayrılır: Dosyalar, kiģisel veriler, farklı kaynaklara eriģim parametreleri (kullanıcı adları ve parolalar), banka kartları vb.. ile ilgili bilgiler. Bu nesnelerin korunması Dosya Koruması, Uygulama Denetimi ve Proaktif Savunma tarafından sağlanır. Bilgisayarınızda kurulu uygulamalar ve iģletim sistemi nesneleri. Bu nesnelerin korunması Posta Koruması, Ġnternet Koruması, IM Koruması, Uygulama Denetimi, Proaktif Savunma, Ağ Saldırısı Engelleyici ve Anti-Spam tarafından sağlanır. Çevrimiçi etkinlik; elektronik ödeme sistemleri kullanımı, spam ve virüslere vb karģı e-posta koruması. Bu nesnelerin korunması Posta Koruması, Ġnternet Koruması, IM Koruması, Güvenlik Duvarı, Ağ Saldırısı Engelleyici, Anti-Spam, Ağ Ġzleyici, Reklam BaĢlığı Engelleyici. UYGULAMA VE VERİ ERİŞİMİ DENETİMİ Bilgisayar Koruması uygulamaların sistemi tehlikeye atacak eylemler yürütmesini önler, kiģisel verilerinize eriģimi izler ve uygulamaları güvenli moda çalıģtırma seçeneğini sunar. Bu aģağıdaki araçların yardımıyla sağlanır: Uygulama Etkinliği Denetimi (bkz., sayfa 76). Bu bileģen, sistemdeki uygulamalar tarafından gerçekleģtirilen eylemlerin günlüğünü tutar ve uygulamaların etkinliklerini hangi gruba ait olduğuna dayalı olarak yönetir. Her uygulama grubu için bir kurallar kümesi tanımlanır. Bu kurallar, uygulamanın aģağıdaki gibi çeģitli kaynaklara eriģimini yönetir. Dijital Kimlik Koruması (bkz., sayfa 79). Uygulama Denetimi, uygulamaların kullanıcının kiģisel verileri üzerinde iģlem yapma haklarını yönetir. Bu veriler arasında en sık kullanılan uygulamaların ayarlarının ve önemli verilerinin bulunduğu kayıt defteri dosyaları ve anahtarları ve kullanıcı dosyaları (Belgelerim klasörü, çerezler, kullanıcının faaliyeti ile ilgili bilgiler) sayılabilir. 20

21 K A S P E R S K Y P U R E K O N S E P T I Güvenli ÇalıĢma (bkz., sayfa 85). Bilgisayar Koruması, bilinmeyen uygulamaları korumalı sanal ortamda çalıģtırarak iģletim sistemi nesneleri ve kullanıcının kiģisel verileri için azami güvenliği sağlar. AĞ İZLEYİCİSİ Ağ İzleyicisi ağ etkinlikleri ile ilgili bilgileri gerçek zamanlı olarak görüntülemek için kullanılan bir araçtır. Ağ Ġzleyicisini çalıģtırmak için, Bilgisayar Koruması ana penceresinde Ağ Ġzleyicisi bağlantısını kullanın. Açılan pencerede, bilgiler aģağıdaki sekmelerde gruplanmıģ biçimde verilir: Bağlantılar ve bağlantı noktaları sekmesinde bilgisayarınızda halen açık olan tüm bağlantı noktaları ve aktif ağ bağlantıları listelenir. Güvenlik duvarı: kural işleme günlüğü sekmesinde uygulamaların paket kuralları kullanımıyla ilgili bilgiler görüntülenir. Ağ trafiği sekmesinde, bilgisayarınız ve web sunucuları, posta sunucuları vb dahil diğer bilgisayarlar arasındaki tüm giden ve gelen bağlantılar ile ilgili bilgiler görüntülenir. Engellenen bilgisayarlar sekmesinde engellenen bilgisayarlar listelenir. VİRÜS TARAMA GÖREVLERİ Kötü amaçlı programların girebileceği tüm yolların sürekli olarak korunmasına ek olarak, bilgisayarınızı virüslere karģı korumanız son derece önemlidir. Güvenlik bileģenleri tarafından, güvenlik düzeyi çok düģük ayarlandığı için veya baģka nedenlerle tespit edilemeyen kötü amaçlı programların yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak için gereklidir. AĢağıdaki virüs tarama görevleri Bilgisayar Korumasına dahildir: Nesne Tarama. Kullanıcı tarafından seçilen nesneleri tarama. Bilgisayarın dosya sistemindeki her nesneyi tarayabilirsiniz. Tam Tarama. Tüm sistemin ayrıntılı bir taraması. AĢağıdaki nesneler varsayılan olarak taranır: sistem belleği, baģlangıçta yüklü programlar, sistem yedeği, e-posta veritabanları, sabit diskler, çıkarılabilir depolama ortamları ve ağ sürücüleri. Hızlı Tarama. ĠĢletim sistemi baģlangıç nesnelerinin virüs taraması. GÜNCELLEME MERKEZİM Ağ saldırılarını engellemek, virüsleri veya diğer kötü amaçlı programları silmek için, Kaspersky PURE düzenli aralıklarla güncellenmelidir. Güncelleme Merkezim bileģeni bu amaçla tasarlanmıģtır. Uygulama veritabanlarının ve uygulama tarafından kullanılan modüllerin güncellenmesini yönetir. Güncelleme dağıtım hizmeti, Kaspersky Lab sunucularından indirilen veritabanlarının ve program modüllerinin yerel bir klasöre kaydedilmesini ve ardından, ağ trafiğini azaltmak için ağdaki diğer bilgisayarlar tarafından eriģilebilmesini sağlar. 21

22 KASPERSKY PURE ÜN BİLGİSAYARINIZA KURULMASI Kaspersky PURE bilgisayarınıza, kurma dosyasını açtığınızda baģlayan Kurulum Sihirbazı kullanılarak etkileģimli modda kurulur. Kurmaya baģlamadan önce, halen çalıģan tüm uygulamaları kapatmanız önerilir. Kaspersky PURE ü bilgisayarınıza kurmak için, satın aldığınız ürün CD sindeki kurulum dosyasını (.exe uzantılı) çalıģtırın. Kurulum paketini Ġnternet aracılığıyla da alabilirsiniz. Kaspersky PURE ün Ġnternet üzerinden indirilen kurulum paketiyle kurulması CD den kurulmasıyla aynıdır. Kurulum paketi açıldığında, uygulama otomatik olarak (*.msi uzantılı) kurulum dosyasını arayacaktır. Kurulum dosyasını bulduğunda, uygulama Ġnternet te Kaspersky Lab sunucularında ürünün daha yeni bir sürümünü arayacaktır. Kurulum paketi bulunamıyorsa, karģıdan yüklemeniz önerilir. Ġndirme tamamlandığında, Kaspersky PURE kurulumu baģlar. Kurulum iptal edildiği takdirde, uygulama kurulumu standart moda baģlar. Kurma Sihirbazı bir pencere dizisi (adımlar) olarak sunulur. Kurulum sürecinin yönetimini kolaylaģtırmak için, her pencerede aģağıdaki düğmeler kümesi bulunur: Ġleri eylemi kabul eder ve kurma iģleminin sonraki adımına geçer. Geri önceki kurulum adımına geri döner. Ġptal kurulumu iptal eder. Son uygulamanın kurulum prosedürünü tamamlar. Kurulum prosedürünün her adımına biraz daha yakından göz atalım. BU BÖLÜMDE: Adım 1. Sistemin kurulum gereklerine uygun olup olmadığını kontrol etme Adım 2. Kurulum türünü seçme Adım 3. Lisans SözleĢmesini kabul etme Adım 4. Kaspersky Güvenlik Ağı programına katılma Adım 5. Hedef klasörünü seçme Adım 6. Kurulacak uygulama bileģenlerini seçme Adım 7. BaĢka anti-virüs uygulamalarını arama Adım 8. Microsoft Windows güvenlik duvarını devreden çıkarma Adım 9. Kurulum için son hazırlık

23 K A S P E R S K Y P U R E Ü N B İ L G İ S A Y A R I N I Z A K U R U L M A S I ADIM 1. SİSTEMİN KURULUM GEREKLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETME Kaspersky PURE ü kurulmadan önce, aģağıdakiler kontrol edilir: ĠĢletim sistemi ve servis paketleri programın kurulum gereksinimlerine uygun mu?; Kaspersky PURE ün doğru çalıģması için gereken programlar bilgisayarınızda kurulu mu?; Kullanıcının yazılımı kurma hakları var mı? Bu kontrol baģarıyla tamamlandığında, Kaspersky PURE Kurulum Sihirbazı açılır. KoĢullardan biri karģılanmıyorsa, ekranda sorunu tanımlayan bir bildirim görüntülenir. Bu durumda, Kaspersky Lab'ın uygulamasını kurmadan önce, Windows Update hizmetini kullanarak gerekli servis paketlerini ve uygulamaları kurun. ADIM 2. KURULUM TÜRÜNÜ SEÇME Bilgisayar sistem gereksinimlerini yerine getiriyorsa, Kurulum Sihirbazı penceresi açılır. AĢağıdaki kurulum modlarından birini seçmeniz istenir: Hızlı kurulum. Bu seçenek seçildiğinde, (Özel kurulum kutusu iģaretlenmemiģ), uygulamanın tamamı bilgisayarınıza kurulur. Kaspersky Lab tarafından önerilen güvenlik ayarları kullanılır. Kurulum tamamlandığında, Kaspersky PURE ü etkinleģtirebilir ve ardından uygulamayı yetkisiz eriģime karģı koruyabilirsiniz. Özel kurulum. Bu durumda (Özel kurulum kutusu iģaretlenmiģ), varsayılan kurulum ayarlarını değiģtirebilirsiniz. Hangi uygulama bileģenlerinin kurulması gerektiğini seçebilir ve uygulamanın hangi klasöre kurulacağını belirtebilirsiniz. Seçtiğiniz her bileģen için Kaspersky Lab tarafından önerilen koruma ayarları belirtilecektir. Kurulum tamamlandığında, uygulamayı etkinleģtirebilir ve uygulamayı yetkisiz eriģime karģı yapılandırabilirsiniz. Özel kurulum modu yalnızca deneyimli kullanıcılar için önerilmektedir. Bu ilk seçeneği seçerseniz, Uygulama Kurulum Sihirbazı sizden Lisans SözleĢmesini ve Kaspersky Güvenlik Ağı Veri Toplama Beyanını okumanızı isteyecektir. Bundan sonra, uygulama bilgisayarınıza kurulacaktır. Ġkinci seçeneği seçtiğiniz takdirde, kurulum her adımında bazı bilgileri girmeniz veya onaylamanız istenecektir. Kuruluma devam etmek için, Ġleri düğmesini tıklatın. Kurulumu iptal etmek için, Ġptal düğmesini tıklatın. ADIM 3. LİSANS SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETME Uygulamayı kurmadan önce, Kaspersky Lab ile aranızdaki Lisans SözleĢmesini okumanız istenecektir. Lisans SözleĢmesinde kullanıcının satın aldığı yazılımı kullanma hakları listelenmektedir. Lisans SözleĢmesinin Ģartlarını kabul etmeden uygulamanın kurulumuna devam edemezsiniz. Lütfen sözleģmeyi dikkatle okuyun ve tüm Ģartları kabul ediyorsanız Kabul ediyorum düğmesini tıklatın. Uygulamanın kurulumu devam edecektir. Uygulamanın kurulumu iptal etmek için, Ġptal düğmesini tıklatın. 23

24 K U L L A N I M K I L A V U Z U ADIM 4. KASPERSKY GÜVENLİK AĞI PROGRAMINA KATILMA Kaspersky Güvenlik Ağı programına katılabilirsiniz. Bu programın amacı veri güvenliğine yönelik yeni tehditleri ortaya çıkarmak ve Kaspersky Lab ürünlerinin kalitesini iyileģtirmektir. Bunu yapmamıza yardımcı olmak için, Ģirketimiz bilgisayarınızın güvenlik durumu ve tespit ettiğiniz tehditlerle ilgili bilgileri kullanma hakkını verebilirsiniz. Çözümlemeyi yapmak için, iģletim sistemi ve Kaspersky PURE tarafından bilgisayarınıza atanan benzersiz tanımlayıcı ile ilgili bilgi de gönderebilirsiniz. Kaspersky Lab hiçbir kiģisel verinin kullanılmayacağını garanti etmektedir. Lütfen Kaspersky Güvenlik Ağına katılma ile ilgili düzenlemeleri okuyun. Tüm Ģartlarını Kabul ediyorsanız, Kaspersky Güvenlik Ağına katılım Ģartlarını Kabul ediyorum kutusunu iģaretleyin. Ġleri düğmesini tıklatın. Kurulum devam edecektir. ADIM 5. HEDEF KLASÖRÜNÜ SEÇME Bu adım yalnızca Kaspersky PURE ün özel seçeneği seçilmiģse kullanılabilir (bkz., sayfa 23). Bu adımda, Kaspersky PURE ün kurulması gereken hedef klasörü seçebilirsiniz. Uygulama kurulumun varsayılan yolu aģağıdaki gibidir: <sürücü> \ Program Files \ Kaspersky Lab \ Kaspersky PURE 32-bit sistemler; <sürücü> \ Program Files (x86) \ Kaspersky Lab \ Kaspersky PURE 64-bit sistemler; Hedef klasörünü değiģtirmek için, Gözat düğmesini tıklatın ve açılan pencerede farklı bir klasör belirtin. Ayrıca, Hedef klasörü alanına girerek yeni bir kurulum yolu belirtebilirsiniz. Kurulum klasörünün tam yolunu elle girdiğiniz takdirde, lütfen 200 den fazla karakter veya özel karakterler içermemesi gerektiğini unutmayın. Ġleri düğmesini tıklatın. Kurulum devam edecektir. ADIM 6. KURULACAK UYGULAMA BİLEŞENLERİNİ SEÇME Bu adım yalnızca Kaspersky PURE ün özel seçeneği seçilmiģse kullanılabilir (bkz., sayfa 23). Bu adımda, bilgisayarınıza kurulacak uygulama bileģenlerini seçebilirsiniz. Varsayılan olarak, tüm koruma bileģenleri ve program çekirdeği seçilidir. Bir bileģeni kurma ile ilgili bir karar verirken, ekranın alt bölümünde seçtiğiniz bileģenin kısa bir açıklamasını görebilir ve bileģeni kurmak için ne kadar disk alanı gerekli olduğunu görebilirsiniz. Kurulacak bileģenleri seçmek için, kurmak istediğiniz bileģenin adının yanındaki simgeyi sol tıklatarak menüyü açın ve Bu özellik yerel sabit diske kurulacak öğesini seçin. Bilgisayarınızdaki boģ disk alanı hakkında ayrıntılı bilgi için, Birim düğmesini tıklatın. Açılan bilgiler pencerede görüntülenir. 24

25 K A S P E R S K Y P U R E Ü N B İ L G İ S A Y A R I N I Z A K U R U L M A S I Bir bileģeni kurmayı iptal etmek için, içerik menüsünden Bu özellik kullanılamayacak seçeneğini seçin. Herhangi bir bileģenin kurulmasını iptal ettiğinizde, bir dizi tehlikeli programlara karģı korunamayacağınızı unutmayın. Kurulacak bileģenleri seçmeyi bitirdiğinizde, Ġleri düğmesini tıklatın. Kurulacak varsayılan bileģenler listesine dönmek için, Sıfırla düğmesini tıklatın. ADIM 7. BAŞKA ANTİ-VİRÜS UYGULAMALARINI ARAMA Bu adımda, sihirbaz Kaspersky PURE ile çatıģabilecek, diğer Kaspersky Lab programları dahil baģka anti-virüs programlarını arar. Bilgisayarınızda tespit edilen anti-virüs programları varsa ekranda listelenir. Kuruluma devam etmeden önce bu programları kaldırmanız istenir. Tespit ettiğiniz anti-virüs programlarını kaldırmak için, Kaldır düğmesini tıklatın. Kuruluma devam etmek için, Ġleri düğmesini tıklatın. ADIM 8. MİCROSOFT WİNDOWS GÜVENLİK DUVARINI DEVREDEN ÇIKARMA Bu adım yalnızca Microsoft Windows Güvenlik Duvarı etkin bir bilgisayarda Bilgisayar Korumam modülü kuruluyorsa ve Güvenlik Duvarı kurmak istediğiniz uygulama bileģenleri arasındaysa uygulanır. Kaspersky PURE kurulumunun bu adımında Microsoft Windows un yerleģik güvenlik duvarını devreden çıkarabilirsiniz. Bilgisayar Korumam modülü, ağ etkinliklerinizin kapsamlı bir Ģekilde korunmasını sağlayan Güvenlik Duvarı bileģenini içerir. Bu nedenle, iģletim sisteminin sağladığı ek korumayı kullanmanız gerekmez. Güvenlik Duvarını ağ etkinlikleriniz için ana koruma aracı olarak kullanmak istiyorsanız, Ġleri düğmesini tıklatın. Microsoft Windows güvenlik duvarı otomatik olarak devreden çıkacaktır. Bilgisayarınızı Microsoft Güvenlik Duvarı ile korumak istiyorsanız, Microsoft Windows Güvenlik Duvarını etkin tut seçeneğini koruyun. Bu durumda, Güvenlik Duvarı kurulacak ama uygulamaların çalıģırken çatıģmalarının önüne geçmek için devreden çıkarılacaktır. ADIM 9. KURULUM İÇİN SON HAZIRLIK Bu adım Kaspersky Bilgisayar Korumamın bilgisayarınıza kurulma hazırlığını tamamlar. Uygulamanın ilk ve özel kurulumunda (bkz., sayfa 23), lütfen Kurulum iģlemini koru kutusunun iģaretini kaldırmayın. Kurulum sırasında herhangi bir hata oluģtuğu takdirde, korumanın etkinleģtirilmesi kurulumu geri almanız için doğru bir prosedür uygulamanızı sağlar. Kurulumu yeniden denediğinizde, bu kutuyu ortadan kaldırmanızı öneriyoruz. Uygulama Windows Uzak Masaüstü kullanılarak uzaktan kuruluyorsa, Kurulum iģlemini koru kutusunu iģaretlemeniz önerilir. Bu kutu iģaretlenmiģse, kurulum prosedürü bitirilmeden bırakabilir veya hatalı uygulanabilir. Kuruluma devam etmek için, Kur düğmesini tıklatın. Ağ trafiğini durduran Kaspersky PURE bileģenlerini kurulurken, geçerli ağ bağlantıları sonlandırılır. Sonlandırılan bağlantıların çoğu bir duraklamadan sonra geri yüklenecektir. Kaspersky PURE Yapılandırma Sihirbazı kurulumdan sonra otomatik olarak baģlayacaktır. 25

26 KURULUM SIHIRBAZIYLA UYGULAMAYI DEĞIŞTIRME, GERI YÜKLEME VE KALDIRMA Uygulamanın geri yüklenmesi, çalıģmasında yanlıģ bir yapılandırma veya bozuk dosyalar nedeniyle gerçekleģen bazı hatalar algıladıysanız yararlı olabilir. BileĢenler kümesinin değiģtirerek yeni Kaspersky PURE bileģenlerini kurabilir veya çalıģmanıza engel olan veya gereksiz bulduğunuz bileģenlerini kaldırabilirsiniz. Uygulamayı ilk durumuna geri döndürmeye, daha önce kurulmamış Kaspersky PURE bileşenlerini kurmaya veya uygulamayı kaldırmaya başlamak için: 1. Uygulamayı kurmak için CD/DVD kullandıysanız, bu diski CD/DVD-ROM sürücüsüne yerleģtirin. Kaspersky PURE ü farklı bir kaynaktan (paylaģılmıģ klasör, sabit diskte klasör vb ) kuruyorsanız, uygulama paketinin bu kaynakta bulunduğundan ve bu kaynaklara eriģebildiğinizden emin olun. 2. BaĢlat Programlar Bilgisayar Korumam DeğiĢtir, Onar veya Kaldır ı seçin. Bu, bir sihirbaz olarak çalıģan kurulum programını baģlatır. Uygulamayı geri yükleme, bileģenler kümesini değiģtirme veya uygulamayı kaldırma prosedürünü ayrıntılı olarak inceleyelim. BU BÖLÜMDE: Adım 1. Kurulum programı penceresini baģlatma Adım 2. ĠĢlemi seçme Adım 3. Uygulama değiģtirmeyi, geri yüklemeyi veya kaldırmayı bitirme ADIM 1. KURULUM PROGRAMI PENCERESİNİ BAŞLATMA Uygulamayı geri yüklemek veya bileģenler kümesini değiģtirmek için yukarıda belirtilen iģlemlerin hepsini yaptığınızda, Kaspersky PURE kurulum programının hoģgeldiniz penceresi açılacaktır. Devam etmek için Ġleri düğmesini tıklatın. ADIM 2. İŞLEMİ SEÇME Bu adımda, uygulama üzerinde hangi iģlemin yapılacağını seçebilirsiniz; uygulama bileģenleri kümesini değiģtirebilir, daha önce kurduğunuz bileģenleri orijinal durumuna geri döndürebilir veya bazı bileģenleri veya tüm uygulamayı kaldırabilirsiniz. Gerekli iģlemi yapmak için, ilgili düğmeyi tıklatın. Kurulum programının sonraki adımları seçtiğiniz iģleme bağlıdır. BileĢenler kümesinin değiģtirilmesi uygulamanın özel kurulumuyla benzer bir Ģekilde yapılır; hangi bileģenlerin kurulacağını belirtebilir ve dıģarıda bırakmak istediğiniz bileģenleri seçebilirsiniz. Uygulamanın geri yüklenmesi kurulu bileģenler kümesi temelinde yapılır. Uygulama kurulu tüm bileģenlerinin dosyalarını günceller; her biri için Önerilen koruma seviyesi ayarlanır. Uygulama kaldırılırken, bilgisayarınıza kaydetmek istediğiniz uygulama tarafından hangi veri öğelerinin oluģturulacağını ve kullanılacağını seçebilirsiniz. Kaspersky PURE ün tüm verilerini silmek için, Tamamını kaldır seçeneğini seçin. 26

27 K U R U L U M S İ H İ R B A Z I Y L A U Y G U L A M A Y I D E Ğ İ Ş T İ R M E, G E R I Y Ü K L E M E V E K A L D I R M A Verileri kaydetmek için, gerektiğini belirtin: Uygulama nesnelerini kaydet nesnesini seçin ve hangi nesnelerin olduğu gibi kalması Etkinleştirme verilerin koru uygulamanın çalıģması için gerekli anahtar dosyası. Anti-Spam veritabanları istenmeyen e-posta iletilerini tanımak için kullanılan veritabanı. Bu veritabanı istenmeyen iletileri yararlı iletilerden ayırmak için kullanılan ayrıntılı bilgileri içerir. Yedekleme ve karantina dosyalarını koru. Yedekleme nesneleri sildiğiniz veya temizlediğiniz nesnelerin yedek kopyalarıdır. Bu nesneleri ileride geri yükleyebilmek için kaydetmenizi öneririz. Karantina nesneleri muhtemelen virüs veya virüs türevleri bulaģmıģ nesnelerdir. Bazı nesneler bilinen bir virüse benzeyen bir kod içerebilir; ama kötü amaçlı olduğunu kesin olarak söyleyemeyebiliriz. Virüslü olmadıkları ortaya çıkabileceği veya uygulamanın veritabanları güncellendikten sonra temizlenebilir hale gelebileceği için bu nesneleri kaydetmenizi öneririz. Koruma ayarlarını koru tüm uygulama bileģenlerinin parametreleri için ayarlanmıģ değerler. iswift ve ichecker verilerini koru taranan NFTS nesneleri ile ilgili bilgiler içeren veritabanı. Nesne taramanın hızlandırılmasını sağlar. Bu veritabanının verilerini kullanarak, Kaspersky PURE yalnızca son taramadan bu yana değiģtirilen nesneleri tarar. Güvenli Çalışma Paylaşım Klasörü verilerini koru hem Güvenli ÇalıĢma modunda hem olağan çalıģma modunda eriģilebilen veriler. Bilgisayar Korumasının eski bir sürümünü kaldırdığınız an ve daha yeni bir sürümünü kurduğunuz an arasında ciddi bir süre olduğu takdirde, uygulamanın önceki kurulumundan bu yana kaydedilen iswift ve ichecker veritabanlarını kullanmaktan kaçınmanızı öneririz. Bu süre içinde bilgisayarınıza kötü amaçlı bir program girmiģ olabilir ve bu veritabanı tarafından tespit edilemeyen kötü amaçlı iģlemler yapmıģ olabilir ve bu bilgisayarınıza virüs bulaģmasına neden olabilir. Seçtiğiniz iģlemi baģlatmak için, Ġleri düğmesini tıklatın. Bu, gerekli dosyaları bilgisayarınıza kopyalama veya seçtiğiniz bileģenleri ve verileri kaldırma iģlemini baģlatır. ADIM 3. UYGULAMA DEĞİŞTİRMEYİ, GERİ YÜKLEMEYİ VEYA KALDIRMARI BİTİRME Geri yükleme, değiģtirme veya kaldırma iģlemi ekranda görüntülenir ve iģlemin tamamlandığı bildirilir. Kural olarak, değiģiklikleri sisteme uygulamak için gerekli olması nedeniyle bilgisayarınızı yeniden baģlatmanızı ister. Bilgisayarı yeniden baģlatma isteği ekranda gösterilir. Bilgisayarınızı hemen yeniden baģlatmak için Evet düğmesini tıklatın. Bilgisayarınızı elle yeniden baģlatmak için, Hayır düğmesini tıklatın. 27

28 BAŞLARKEN Kaspersky Lab'ın Kaspersky PURE programını oluģturmasındaki ana hedeflerden biri ev ağındaki bilgisayarların kapsamlı korunmasıdır. Tüm uygulama ayarlarının optimum yapılandırması her düzeyden bilgisayar kullanım bilgisine sahip kullanıcıların kurulumdan hemen sonra bilgisayarını korumayı sağlamasına olanak vermektedir. Kullanıcıya kolaylık sağlamak için, ilk yapılandırma aģamaları, kurulum tamamlandıktan sonar baģlayan Uygulama Yapılandırma Sihirbazı ile birlikte kullanılır (bkz., "Uygulama Yapılandırma Sihirbazı" bölümü, sayfa 29). Sihirbazın talimatlarını izleyerek Kaspersky PURE uygulamasını etkinleģtirebilir, güncelleme ayarlarını değiģtirebilir, bir parola kullanarak uygulamaya eriģimi sınırlandırabilir ve diğer ayarları düzenleyebilirsiniz. Kaspersky PURE kurulmadan önce bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılımlar bulaģmıģ olabilir. Bilgisayarınızdaki kötü amaçlı yazılımları tespit etmek için, tam bilgisayar taraması yürütün (bkz., "Bilgisayarda virüs taraması yapma", sayfa 34). Kötü amaçlı yazılımın çalıģması ve sistem arızalarının sonucunda bilgisayarınızın ayarları bozulabilir. KurulmuĢ yazılımın zayıf noktalarını ve sistem ayarlarındaki anormallikleri bulmak için zayıf noktalara karģı tarama (bkz., "Bilgisayarı zayıf noktalara karģı tarama" bölümü, sayfa 34) görevini çalıģtırın. Uygulamanın kurulduğu sırada kurulum paketindeki veritabanları eskimiģ olabilir. (Kurulum sihirbazı tarafından veya uygulama kurulduktan hemen sonra otomatik olarak baģlatılmadıysa) Uygulamayı güncelleme iģlemini (sayfa 33) baģlatın. Bilgisayar Koruması paketindeki Anti-Spam bileģeni istenmeyen iletileri tespit etmek için kendi kendine eğitim algoritması kullanır. BileĢeni e-postanızla birlikte çalıģacak Ģekilde yapılandırmak için Anti-Spam Eğitim Sihirbazını (bkz., "Eğitim Sihirbazını kullanarak eğitim" bölümü, sayfa 104) çalıģtırın. Veri kaybı gerçekleģirse, verileri hızla geri yüklemek için yedekleme görevini yapılandırın (bkz., "Yedeğim" bölümü, sayfa 38). Gizli bilgiler yetkisiz eriģime karģı korumak için, veri taģımak için Ģifreli kaplar oluģturun (bkz., "ġifrem" bölümü, sayfa 38). Çocukları ve gençleri bilgisayar kullanımıyla iliģkili tehditlere karģı korumak için Ebeveyn Denetimi sınırlamalarını belirtin (bkz., "Ebeveyn Denetimim" bölümü, sayfa 38). Yukarıdaki eylemleri tamamladıktan sonra Kaspersky PURE çalıģmaya hazır olacaktır. Bilgisayarınızın koruma düzeyini değerlendirmek için, Güvenlik Yönetimi Sihirbazını kullanın. 28

29 B A Ş L A R K E N BU BÖLÜMDE: Uygulama Yapılandırma Sihirbazı Ağ türünü seçme Uygulamayı güncelleme Bilgisayarı virüslere karģı tarama Bilgisayarı zayıf noktalara karģı tarama Lisans yönetimi Kaspersky Güvenlik Ağına Katılma Güvenlik Yönetimi Koruma durumu Korumayı duraklatma Yedeklemem Ebeveyn Denetimim ġifrelemem Parola Yöneticim UYGULAMA YAPILANDIRMA SİHİRBAZI Uygulama Yapılandırma Sihirbazı kurulum tamamlandıktan sonra baģlatılır. Kaspersky PURE'ün ilk ayarlarını bilgisayarınızın özelliklerine ve görevlerine dayalı olarak yapılandırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıģtır. Uygulama Yapılandırma Sihirbazı arabirimi Geri düğmesi ve Ġleri bağlantısını kullanarak arasında gezinebileceğiniz veya Ġptal düğmesi kullanarak kapatabileceğiniz bir dizi adımdan oluģur.. SİHİRBAZIN ADIMLARINA YAKINDAN BAKALIM: Adım 1. Uygulamayı etkinleģtirme Adım 2. Uygulamaya eriģimi sınırlama Adım 3. Koruma modunu seçme Adım 4. Uygulamayı güncellemeyi yapılandırma Adım 5. Tespit edilecek tehditleri seçme Adım 6. Adım Bilgisayarda yüklü uygulamaları çözümleme Adım 7. Yapılandırma Sihirbazını kapatma

30 K U L L A N I M K I L A V U Z U ADIM 1. UYGULAMAYI ETKİNLEŞTİRME Uygulamayı etkinleģtirme iģlemi bir anahtar dosya yükleyerek lisansı kaydetmeyi içerir. Lisansa dayalı olarak uygulama mevcut ayrıcalıkları belirleyecek ve kullanım süresini hesaplayacaktır. Anahtar dosyası Kaspersky PURE uygulamasının tam olarak iģlevsel olması için gerekli hizmet bilgilerini ve ek verileri içerir: destek bilgileri (desteği kimi sağladığı, nereden alınabileceği); anahtar dosyanın adı ve numarası ve lisansın sona erme tarihi. Uygulamayı etkinleģtirebilmek için bir Ġnternet bağlantınızın olması gerekir. EtkinleĢtirmede bir anahtar dosyası almak için bir etkinleģtirme kodunuz olması gerekir. Uygulamayı satın aldığınızda size etkinleģtirme kodu verilir. Kaspersky PURE etkinleģtirilirken aģağıdaki seçeneklerden biri seçilir: Ticari lisansı etkinleģtir. Uygulamanın bir ticari sürümünü satın aldıysanız bu seçeneği seçin; size bir etkinleģtirme kodu verilecektir. Lisans süresi içinde uygulamanın tüm iģlevselliğine eriģim sağlayan bir anahtar dosyayı almak için bu dosyayı kullanabilirsiniz. Deneme lisansını etkinleģtir. Ticari sürümünü satın almaya kara vermeden önce uygulamanın deneme sürümünü yüklemek istiyorsanız bu etkinleģtirme seçeneğini kullanın. Deneme sürümü lisans sözleģmesinde belirtilen süre boyunca geçerli olacak ücretsiz bir anahtar dosyası verilecektir. Daha sonra etkinleģtir. Bu seçenekte Kaspersky PURE etkinleģtirmesi atlanır. Uygulama bilgisayarınıza yüklenecektir ancak güncelleme (uygulamayı yalnızca bir kez yüklendikten sonra güncelleyebileceksiniz), Ģifreli bir kap oluģturma, ek araçlar, vb gibi belirli uygulama iģlevlerini kullanamayacaksınız. Daha sonra etkinleģtir seçeneği yalnızca uygulama yüklendikten sonra EtkinleĢtirme Sihirbazı ilk baģlatıldığında kullanılabilir. Kaspersky PURE kurulup daha sonra etkinleģtirme bilgileri kaydedilmiģ olarak kaldırılmıģsa, bu adım atlanır. Bu durumda, Yapılandırma Sihirbazı, hakkında bilgiler sihirbazın penceresinde görüntülenen mevcut lisans bilgilerini otomatik olarak alacaktır. AYRICA BKZ: Ticari sürümü etkinleģtirme Ticari sürümü etkinleştirme EtkinleĢtirmeyi tamamlama TİCARİ SÜRÜMÜ ETKİNLEŞTİRME Bu seçeneği seçerseniz, uygulama Ġnternet bağlantısı gerektiren bir Kaspersky Lab sunucusundan etkinleģtirilir. EtkinleĢtirme, Kaspersky PURE uygulamasını Ġnternet üzerinden satın aldığınızda size e-posta yoluyla gönderilen etkinleģtirme kodunun girilmesiyle gerçekleģtirilir. Uygulamayı bir kutuda (perakende sürümü) satın alırsanız, etkinleģtirme kodu zarf kapağının iç yüzüne veya DVD kutusunu iç yüzündeki çıkartmanın koruyucu katmanında basılı olacaktır. EtkinleĢtirme kodu rakam ve harflerden oluģmuģ, tire ile boģluksuz beģ sembollü dört gruba ayrılmıģ bir seridir. Örneğin, Kodun yalnızca Latin harfleriyle girilmesi gerektiğine dikkat edin. EtkinleĢtirme Sihirbazı Ġnternet'te bir Kaspersky Lab etkinleģtirme sunucusuyla bağlantı kurar ve doğrulanması için sunucuya etkinleģtirme kodunuzu gönderir. EtkinleĢtirme kodu doğrulamadan baģarıyla geçtiği takdirde, Sihirbaz otomatik olarak kurulacak bir anahtar dosyası alır. EtkinleĢtirme iģlemi, satın alınan lisansla ilgili ayrıntılı bilgiler içeren bir pencereyle tamamlanır. 30

31 B A Ş L A R K E N EtkinleĢtirme kodu doğrulamadan geçmediği takdirde, ekran ilgili mesajı görürsünüz. Bu durumda, Kaspersky PURE uygulamasını satın aldığınız yazılım satıcısıyla iletiģime geçmelisiniz. EtkinleĢtirme kodu ile yapılabilecek maksimum etkinleģtirme sayısı aģıldığı takdirde, ekranda ilgili uyarı açılır. EtkinleĢtirme iģlemi yarıda kesilecek ve uygulama Kaspersky Lab Teknik Destek servisine baģvurmanızı önerecektir. EtkinleĢtirme sunucusuna baģvururken herhangi bir hata oluģtuğu ve bir anahtar dosyası alamadığınız takdirde, lütfen Teknik Destek Servisine baģvurun. TİCARİ SÜRÜMÜNÜ ETKİNLEŞTİRME Ticari sürümünü satın almaya kara vermeden önce Kaspersky PURE uygulamasının deneme sürümünü yüklemek istiyorsanız bu etkinleģtirme seçeneğini kullanın. Deneme sürümü lisans sözleģmesinde belirtilen süre boyunca geçerli olacak ücretsiz bir anahtar dosyası verilecektir. Deneme lisansı sona erdiğinde ikinci kez etkinleģtirilemez. EtkinleĢtirme sunucusuna baģvururken herhangi bir hata oluģtuğu ve bir anahtar dosyası alamadığınız takdirde, lütfen Teknik Destek Servisine baģvurun. ETKİNLEŞTİRMEYİ TAMAMLAMA EtkinleĢtirme Sihirbazı Kaspersky PURE uygulamasının baģarıyla etkinleģtirildiğini size bildirir. Ek olarak lisans hakkında bilgiler verilir: lisans türü (ticari, deneme), sona erme tarihi ve lisansın bağlantı noktası sayısı. 2. ADIM UYGULAMAYA ERİŞİMİ SINIRLAMA EriĢimi sınırlandırmanın amacı Kaspersky PURE.uygulamasıyla bütünleģtirilmiģ bileģenlerin korumasını devre dıģı bırakma veya ayarlarını değiģtirmeye yönelik yetkisiz giriģimleri önlemeyi içerir. Kaspersky PURE uygulamasına eriģimi bir parolayla sınırlamak aģağıdaki durumlarda yararlı olabilir: Bir kiģisel bilgisayar, muhtemelen farklı bilgisayar bilgisine sahip birkaç kiģi tarafından kullanılıyorsa Kaspersky PURE ev ağına bağlı birkaç bilgisayarın güvenliğini sağlıyorsa Korumanın kötü amaçlı yazılımlar tarafından devre dıģı bırakılma riski varsa Parola korumasını etkinleģtirmek için Parola korumasını etkinleģtir kutusunu iģaretleyin ve Parola ve Parolayı doğrula alanlarını doldurun. Bir parolayla korumayı istediğiniz alanı belirtin: Uygulama ayarları yapılandırması kullanıcı Kaspersky PURE ayarlarında yapılan değiģiklikleri kaydetmeyi denediğinde parola istenecektir. Yedekleme yönetimim yedekleme görevleri çalıģtırılmadan önce parola istenecektir. Ebeveyn Denetimi yönetimim yedekleme görevleri çalıģtırılmadan önce parola istenecektir. Denetim Merkezi yönetimim Kaspersky Pure ayarları ağ aracılığıyla değiģtirilmeden önce parola istenecektir. Uygulamadan çıkıģ kullanıcı uygulamadan çıkmayı denediğinde parola istenecektir. 31

32 K U L L A N I M K I L A V U Z U 3. ADIM KORUMA MODUNU SEÇME Hızlı kurma modunu seçtiğiniz takdirde, Uygulama yapılandırma sihirbazının bu adımı atlanır. Bu adımda düzenlenen uygulama ayarlarına varsayılan değerler atanır. Kaspersky PURE tarafından sağlanan koruma modunu seçin. Ġki mod seçeneği vardır: Otomatik. Önemli bir olay olduğunda, Kaspersky PURE otomatik olarak Kaspersky Lab tarafından önerilen iģlemi yapar. Bir tehdit algılandığında, uygulama nesneyi temizlemeye çalıģır; temizlemeyi baģaramazsa siler. ġüpheli nesneler iģlenmeden atlanır. Açılan mesajlar kullanıcıya yeni olayları bildirir. Etkileşimli. Bu modda uygulama olaylara belirttiğiniz Ģekilde tepki verir. Dikkatinizi gerektiren bir olay gerçekleģtiğinde, uygulama bir iģlem seçmenizi isteyen bildirimler görüntüler. Etkin bir bulaģmanın algılandığı uyarısını veren bildirimler hangi koruma modunun seçildiğinden bağımsız olarak her durumda gösterilir. ADIM 4. UYGULAMAYI GÜNCELLEMEYİ YAPILANDIRMA Hızlı kurma modunu seçtiğiniz takdirde, Uygulama yapılandırma sihirbazının bu adımı atlanır. Bu adımda düzenlenen uygulama ayarlarına varsayılan değerler atanır. Bilgisayarın korunma kalitesi veritabanlarının ve uygulama modüllerinin düzenli olarak güncellenmesine doğrudan bağımlıdır. Bu pencerede, Yapılandırma Sihirbazı güncelleme modunu seçmenizi ve çizelge ayarlarını belirmenizi ister. Otomatik güncelle. Uygulama düzenli aralıklarla güncelleme kaynağında güncelleme paketleri arar. Virüs salgınları sırasında kontrol sıklığı arttırılabilir ve salgın olmadığında azaltılabilir. Yeni güncellemeler bulunduğunda, program bunları bilgisayara karģıdan yükler ve kurar. Bu, varsayılan moddur. Programlı güncelleme (zaman aralığı çizelge ayarlarına bağlı olarak değiģebilir). Güncellemeler oluģturulan çizelgeye göre otomatik olarak çalıģır. Açılan pencerede çizelge ayarlarını Ayarlar düğmesini tıklatarak değiģtirebilirsiniz. Manüel güncelleģtirme. Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde, uygulama güncellemelerini kendiniz çalıģtırmanız gerekir. Kurulum paketindeki veritabanlarının ve uygulama modüllerinin Kaspersky PURE ü kurduğunuz zamanda güncel olmaktan çıkmıģ olabilir. En son güncellemeleri edinmeniz önerilir. Bunun için Seç tuģuna tıklayıp açılan pencerede gerekli iģlemleri gerçekleģtirin. Bu durumda uygulama, uygulama sunucularından gerekli güncellemeler yüklenir ve bilgisayarınıza kurulur. Kurulum paketindeki veritabanları güncel değilse, güncelleme paketi çok büyük olabilir ve (onlarca megabayta kadar) ek bir internet trafiği yaratabilir. Güncelleme ayarlarını düzenlemeye (güncellemelerin yükleneceği kaynağı veya güncelleme iģlemini çalıģtırmak için kullanılacak kullanıcı hesabını seçme) geçmek istiyorsanız, Ayarlar düğmesine tıklayın. 5. ADIM TESPİT EDİLECEK TEHDİTLERİ SEÇME Hızlı kurma modunu seçtiğiniz takdirde, Uygulama yapılandırma sihirbazının bu adımı atlanır. Bu adımda düzenlenen uygulama ayarlarına varsayılan değerler atanır. 32

33 B A Ş L A R K E N Bu adımda, Bilgisayar Koruması modülü tarafından algılanacak tehdit kategorilerini seçebilirsiniz. Bilgisayar Koruması bilgisayarınıza zarar verebilecek virüs, kurt ve Truva atı gibi programları her zaman algılar. 6. ADIM BİLGİSAYARDA YÜKLÜ UYGULAMALARI ÇÖZÜMLEME Bu aģamada Microsoft Windows uygulamaları hakkındaki bilgiler toplanır. Bu uygulamalar sistemde gerçekleģtirdikleri eylemlere hiçbir sınırlama konmayan güvenilir uygulamalar listesine eklenir. Diğer uygulamalar Kaspersky PURE ilk kurulduğu andan itibaren çözümlenmeye baģlanır. 7. ADIM YAPILANDIRMA SİHİRBAZINI KAPATMA Sihirbazın son penceresi uygulamanın kurulmasının baģarıyla tamamlandığını size bildirir. Kaspersky PURE uygulamasını çalıģtırmak için Kaspersky PURE ü çalıģtır kutusunun iģaretli olduğundan emin olun ve Bitir düğmesini tıklatın. AĞ TÜRÜNÜ SEÇME Kaspersky PURE kurulduktan sonar, Güvenlik duvarı bileģeni bilgisayarınızın etkin ağ bağlantılarını çözümler. Her ağ bağlantısına, izin verilen ağ etkinliklerini belirleyen bir durum atanır. Kaspersky PURE etkileģimli çalıģma modunu seçtiyseniz (bkz., "Adım 3. Koruma modunu seçme" bölümü, sayfa 32), her ağ bağlantısı algılandığında bir bildirim görüntülenir. Bildirim penceresinde yeni ağın durumunu seçebilirsiniz: Ortak ağ. Durumu bu olan ağ bağlantılarına dıģarıdan bilgisayarınıza eriģim izni verilmez. Bu tür ağlarda ortak klasörlere ve yazıcılara izin verilmez. Bu durum Ġnternet ağı bağlantıları için önerilir. Yerel ağ. Durumu bu olan ağ bağlantılarına ortak klasörlere ve ağ yazıcılarına eriģim izni verilir. Bu durumu korumalı yerel ağlara, örneğin bir Ģirket ağına atamanız önerilir. Güvenilir ağ. Durumu bu olan ağ bağlantıları kısıtlanmaz. Bu durumu yalnızca tamamen güvenli bölgelere atamanız önerilir. Her ağ durumu için, Kaspersky PURE ağ trafiğini yönetmek için iliģkili bir kurallar kümesi kullanır. Bir bağlantının ağ durumunu gerekiyorsa daha sonra değiģtiremezsiniz. UYGULAMAYI GÜNCELLEME Kaspersky PURE ü etkinleģtirebilmek için bir Ġnternet bağlantınızın olması gerekir. Kaspersky PURE tehdit imzaları, karakteristik spam ifadeleri ve ağ saldırısı tanımları içeren uygulama veritabanlarına dayanır. Kaspersky Lab veritabanlarını ve uygulama modüllerini düzenli aralıklarla güncellediği için, Kaspersky PURE ün kurulduğu anda veritabanları artık güncel olmayabilir. Uygulama Yapılandırma Sihirbazı etkin olduğunda, güncelleme baģlatma modunu seçebilirsiniz (bkz., "Adım 4. Uygulama güncellemesini yapılandırma" bölümü, sayfa 32). Varsayılan olarak, Kaspersky PURE otomatik olarak Kaspersky Lab sunucularındaki güncelleme sunucularını kontrol eder. Sunucuda yeni bir güncelleme kümesi bulunduğunda, Kaspersky PURE bu kümeyi sessiz modunda yükler ve kurar. Kurulum paketindeki veritabanları güncel değilse, güncelleme paketi büyük olabilir ve (onlarca megabayta kadar) ek bir internet trafiği yaratabilir. Bilgisayarınızın korumasını güncel tutmak için, Kaspersky PURE ü kurulumdan hemen sonra güncellemeniz önerilir. 33

34 K U L L A N I M K I L A V U Z U Kaspersky PURE ü elle başlatmak için şunları yapın: 2. Açılan pencerenin sol tarafında, Güncelleme Merkezim bölümünü seçin. 3. Güncellemeyi baģlat düğmesini tıklatın. BİLGİSAYARI VİRÜSLERE KARŞI TARAMA Kötü amaçlı yazılım geliģtiricileri programlarının eylemlerini gizlemek için her türlü çabayı gösterirler ve bu nedenle bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılımların varlığını fark edemeyebilirsiniz. Kaspersky PURE kurulduktan sonra, bilgisayarınızda bir Hızlı Tarama yapılır. Bu görev, iģletim sistemi baģlatılırken yüklenen nesnelerdeki zararlı programları arar ve etkisizleģtirir. Kaspersky Lab uzmanları Tam Tarama görevini de yerine getirmenizi önermektedir. Bir virüs tarama görevi başlatmak için, aşağıdaki işlemleri yapın: 2. Açılan pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara bölümünü seçin. 3. Taramayı baģlatmak için Tam Taramayı BaĢlat düğmesini tıklatın. BİLGİSAYARI ZAYIF NOKTALARA KARŞI TARAMA ĠĢletim sisteminizin ayarları sistem hataları veya kötü amaçlı programların etkinlikleri nedeniyle bozulabilir. Ayrıca, bilgisayarınızda kurulu olan kullanıcı uygulamalarının davetsiz misafirlerin bilgisayarınıza zarar vermek için kullanabilecekleri zayıf noktaları olabilir. Bu tür sorunları tespit etmek ve gidermek için, uygulamayı kurduktan sonra Zayıf Nokta Tarama görevini (bkz., sayfa 132) baģlatmanız önerilir. Bu görev yerine getirilirken kurulu programlardaki zayıf noktalar ve iģletim sistemindeki ve tarayıcı ayarlarındaki hasarlar ve anormallikler aranır. Zayıf noktaları tarama görevini başlatmak için: 2. Açılan pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara bölümünü seçin. 3. Zayıf Noktaları Tarama penceresini aç düğmesini tıklatın. 4. Açılan pencerede Zayıf Nokta Taramasını BaĢlat düğmesini tıklatın. LİSANS YÖNETİMİ Kaspersky PURE ün çalıģması için geçerli bir anahtar gerekir. Uygulama satın alınırken edinilen etkinleģtirme kodu kullanılarak oluģturulan bir anahtar dosyası, etkinleģtirme tarihinden itibaren kullanım hakkını sağlar. Anahtar dosyasında lisans ile ilgili bilgiler bulunur; lisans türü, sona erme tarihi ve ana bilgisayar sayısı. Bir anahtar dosyası olmadan, uygulamanın bir deneme sürümü etkinleģtirilmedikçe, Kaspersky PURE sınırlı sayıda iģlevle çalıģır. Örneğin, kurulumdan sonra yalnızca bir güncelleme yapılabilir (uygulama baģka yeni güncelleme indiremez). Ek araçlar, ĢifrelenmiĢ kap oluģturma gibi bir dizi diğer iģlev de kullanılamaz. Programın deneme sürümü etkinleģtirilmiģse, deneme süresi sona erdiğinde Kaspersky PURE çalıģmaz. 34

35 B A Ş L A R K E N Ticari lisans sona erdiğinde, uygulama yine, Sistem Ġnce Ayarlarım ve bir dizi baģka iģlevin kullanılamadığı sınırlı iģlev moduna geçer. Bilgisayarınızda eskiden olduğu gibi virüs taraması yapabilir ve koruma bileģenlerini tarayabilirsiniz, ama bunun için yalnızca lisans bittiğinde elinizde olan veritabanlarını kullanabilirsiniz. Uygulamanın lisansı bittikten sonra ortaya çıkan virüslere karģı korunacağınızı garanti edemeyiz. Bilgisayarınızı yeni virüs bulaģmalarından korumak için, Kaspersky PURE lisansını yenilemenizi öneririz. Lisans süresinin sona ermesinden iki hafta önce uygulama bunu bildirir. Bir süre boyunca, uygulama her baģlatıldığında bunu belirten bir mesaj görüntülenir. Halen kullanımda olan lisans ile ilgili bilgiler Lisans yöneticisi penceresinde görüntülenir; Lisansın türü (ticari, abonelikle birlikte ticari, koruma aboneliği ile birlikte ticari), maksimum ana bilgisayar sayısı, sona erme tarihi ve kalan gün sayısı. Abonelikle birlikte ticari lisans veya koruma aboneliğiyle birlikte ticari lisans kurulmuģsa lisans sona erme süresi ile ilgili bilgiler görüntülenmez. Uygulama lisans sözleģmesinin hükmünü görmek için, Son Kullanıcı Lisans SözleĢmesini Göster düğmesini tıklatın. Anahtar dosyasını silmek için, anahtar dosyasını silmek istediğiniz lisansın sağındaki düğmesini tıklatın. Yeni bir lisans etkinleģtirmek için, Yeni lisansı etkinleģtir düğmesini tıklatın. Lisans satın al (Lisans yenile) düğmesini kullanarak, lisansı Kaspersky Lab e-store mağazasından satın alabilirsiniz (yenileyebilirsiniz). Kaspersky Lab ürünlerimiz için lisans uzatmalarında özel fiyat indirimleri uygular. Özel indirimleri Kaspersky Lab web sitesinde, Ürünler & Servisler SatıĢ ve özel indirimler bölümünde bulabilirsiniz. KASPERSKY GÜVENLİK AĞINA KATILMA Her gün dünyanın her yanında çok sayıda tehdit ortaya çıkmaktadır. Yeni tehditler, kaynakları ile ilgili istatistiksel verilerin toplanmasını kolaylaģtırmak ve bu tehditlerin ortadan kaldırmaları için kullanılacak yöntemleri geliģtirmeye yardımcı olmak için, Kaspersky Lab sizi Kaspersky Güvenlik Ağı hizmetini kullanmaya davet etmektedir. Kaspersky Güvenlik Ağının kullanımı aģağıdaki bilgileri Kaspersky Lab a gönderilmesini gerektirir: Kaspersky PURE tarafından bilgisayarınıza atanan ve bilgisayarınızın donanım ayarlarının özelliklerini belirten ve hiçbir bilgi içermeyen benzersiz bir tanımlayıcı. Uygulamanın bileģenleri tarafından tespit edilen tehditler hakkındaki bilgiler. Bilgilerin yapısı ve içeriği tespit edilen tehdidin türüne bağlıdır. Sistem hakkındaki bilgiler; iģletim sisteminin sürümü, yüklenen hizmet paketleri, karģıdan yüklenen hizmetler ve sürücüler, tarayıcıların ve posta istemcilerin sürümleri, kurulan Kaspersky Lab uygulamasının sürüm numarası. Kaspersky Güvenlik Ağı aģağıdaki bilgiler dahil olmak üzere, baģka istatistiksel bilgiler de toplar: Bilgisayarınıza yüklenen yürütülebilir dosyalar ve imzalı uygulamalar; bilgisayarınızda çalıģan uygulamalar. Uygulamanın güncellenmesi tamamlandığında istatistiksel bilgiler gönderilir. Kaspersky Lab, Kaspersky Güvenlik Ağında kullanıcıların kiģisel verilerinin toplanmadığını ve dağıtılmadığını garanti etmektedir. İstatistiksel bilgi gönderme ayarlarını yapılandırmak için; 1. Temel uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Ayarlar bağlantısını tıklatın. 2. Ana pencerenin sol kısmındaki Geri bildirim bölümünü seçin. 35

36 K U L L A N I M K I L A V U Z U 3. Kaspersky Güvenlik Ağına katılımınızı onaylamak için, Kaspersky Güvenlik Ağına katılmayı kabul ediyorum kutusunu iģaretleyin. GÜVENLİK YÖNETİMİ Bilgisayar korumasındaki sorunlar, koruma durumu simgesinin ve bu simgenin üzerinde bulunduğu panelin rengindeki değiģikliklerle görüntülenen bilgisayar koruma durumu tarafından belirtilir (bkz, "Bilgisayar Korumam" bölümü, sayfa 43). Koruma sisteminde sorun çıktığında hemen gidermeniz önerilir. Şekil 1. Bilgisayar korumasının mevcut durumu Durum sekmesinde oluģan sorunların listesini ve muhtemel çözüm yöntemlerini görebilirsiniz (aģağıdaki Ģekle bakın); bu sekmeyi durum sekmesini veya simgenin üzerinde bulunduğu paneli tıklatarak seçebilirsiniz. Şekil 2. Güvenlik sorunlarını seçme Bu sekmede geçerli sorunların listesi gösterilir. Sorunlar kritiklik derecesine göre sıralanır; ilk olarak, en kritik olanlar (yani, durum simgesi kırmızı olanlar), ardından daha az kritik olanlar durum simgesi sarı olanlar, ve son olarak bilgi mesajları. Her sorunun ayrıntılı bir açıklaması verilir ve aģağıdaki eylemler mevcuttur: Hemen ortadan kaldır. Ġlgili düğmeleri kullanarak, önerilen eylem olan sorun çözmeye geçebilirsiniz. Ortadan kaldırmayı ertele. Herhangi bir nedenle sorunun hemen çözülmesi mümkün değilse, bu iģlemi erteleyebilir ve daha sonra geri dönebilir. Bunun için, Mesajı gizle düğmesini tıklatın. 36

37 B A Ş L A R K E N Bu seçeneğin ciddi sorunlar için kullanılamayacağına dikkat edin.. Bu sorunlar arasında, örneğin, temizlenemeyen kötü amaçlı nesneler, bir veya birkaç bileģenin çökmesi veya program dosyalarının bozulması sayılabilir. GizlenmiĢ mesajların genel listede yeniden görüntülenmesi için GizlenmiĢ mesajları göster kutusunu iģaretleyin. KORUMA DURUMU Kaspersky PURE bileģenlerinin veya virüs tarama görevlerinin yürütülmesi ve bilgisayarın koruma durumu hakkında özet bilgileri içeren bir bölümünde rapora kaydedilir. Burada uygulama tarafından tespit edilmiģ ve bulunmuģ ne kadar tehlikeli ve Ģüpheli nesne varsa, silinmiģ veya karantinaya alınmıģ ya da temizlenmiģ olduğunu öğrenebilirsiniz Bilgisayar Koruma durumu (bkz., "Bilgisayar Korumam" bölümü, sayfa 43) uygulamanın tespit ettiği kötü amaçlı nesneler hakkında panelde bulunan koruma durumu simgesinin rengini değiģtirerek kullanıcıyı uyarır. Eğer kötü niyetli nesneler algılanırsa, paneldeki simgenin rengi kırmızı olarak değiģecektir. Bu durumda, ortaya çıkan yeni tehditlerin hemen bertaraf edilmesi gerekir Bilgisayarın koruma durumu ile ilgili bilgileri öğrenmek için 2. Açılan pencerede Rapor bağlantısını tıklatın. Bilgisayar korumasında oluşan problemleri ortadan kaldırmak için: 2. Açılan pencerede Rapor bağlantısını tıklatın. 3. Açılan pencerede, Durum sekmesinde, gerekli eylemleri gerçekleģtirin. GizlenmiĢ mesajların genel listede yeniden görüntülenmesi için GizlenmiĢ mesajları göster kutusunu iģaretleyin. Tespit edilen nesneler için bir işlem gerçekleştirmek için: 2. Açılan pencerede Rapor bağlantısını tıklatın. 3. Açılan pencerede, Bulunan tehditler sekmesinde, nesneler listesinde gerekli nesneyi seçin ve sağ tıklatarak içerik menüsünü açın. 4. Açılan menüden gerekli iģlemleri gerçekleģtirin. Koruma bileşenleri operasyon raporu görüntülemek için: 2. Açılan pencerede Rapor bağlantısını tıklatın. 3. Açılan pencerede Rapor sekmesini seçin. KORUMAYI DURAKLATMA Korumayı duraklatma bütün koruma bileģenlerinin belirli bir süre için geçici olarak devreden çıkarılması anlamına gelir. Korumayı geçici olarak duraklatmanın bir sonucu olarak, tüm koruma bileģenleri duraklatılır. Bu Ģu Ģekilde belirtilir: Görev çubuğu bildirim alanında yer alan etkin olmayan (gri) uygulama simgesi (bkz., "Bildirim alanı simgesi" bölümü, sayfa 40); 37

38 K U L L A N I M K I L A V U Z U Ana Kaspersky PURE penceresinin durum simgesi ve panelinin kırmızı rengi. Koruma duraklatıldığında ağ bağlantıları varsa, bu bağlantıların sona erdiğini belirten bir uyarı görüntülenir. Bilgisayarınızın korumasını duraklatmak için: 1. Uygulamanın içerik menüsünde (bkz., "Ġçerik Menüsü" bölümü, sayfa 40), Korumayı duraklat öğesini seçin. 2. Açılan Korumayı duraklat penceresinde, korumanın ne kadar süre sonra yeniden baģlatılacağını seçin: Sonraki <süre> için duraklat koruma belirtilen süre sonra etkinleģtirilecektir. Süre değerini seçmek için açılır listeyi kullanın. Yeniden baģlatılana kadar duraklat Koruma (Kaspersky PURE baģlangıçta otomatik olarak baģlayacak Ģekilde ayarlanmamıģsa) uygulamanın veya sistemin yeniden baģlatılmasından sonra etkinleģtirilecektir. Duraklat Koruma yalnızca siz manüel olarak baģlattıktan sonra etkinleģtirecektir. Korumayı etkinleģtirmek için, uygulamanın içerik menüsünden Korumayı sürdür öğesini seçin. YEDEĞİM Önemli bilgileri kaybolmaya karģı korumanın en yaygın yolu, bu verileri düzenli olarak yedeklemektir. Güncel bilgileri düzenli aralıklarla yedeklemek için yedekleme görevlerini yapılandırmanız önerilir. ÇalıĢma baģlayabilmek için, seçili sürücüde bir yedek depolama alanı oluģturmanız gerekir (bkz., "Yedek depolama alanı oluģturma" bölümü, sayfa 169). Ġstenen dosyaların yedek kopyaları bu depolama alanında oluģturulur. Bundan sonra yedekleme görevlerini (yedekleme görevlerinin uygulanacağı dosyaları seçme, otomatik baģlatma çizelgesini ve diğer yedekleme koģullarını yapılandırma) yapılandırabilirsiniz (bkz., "Yedekleme görevi oluģturma" bölümü, sayfa 171). EBEVEYN DENETİMİM Kaspersky PURE kurulumu tamamlandığında, Ebeveyn Denetimi devre dıģıdır. Kullanıcılar için hiçbir sınırlama ayarlanmamıģtır. Çocukları ve gençleri bilgisayar kullanımıyla iliģkili tehditlere karģı korumak için, Ebeveyn Denetimi ayarlarını tüm kullanıcılar için yapılandırmanız gerekir. Uygulamayı kurarken parola korumasını etkinleģtirmediyseniz (bkz, "Adım 2. Uygulamaya eriģimi sınırlama" bölümü, sayfa 31), Ebeveyn Denetimi ilk baģladığında Kontrol ayarlarını yetkisiz eriģimden korumak için bir parola atamanız önerilir. Bundan sonra, Ebeveyn Denetimini etkinleģtirebilir (bkz., "Ebeveyn Denetimini etkinleģtirme ve yapılandırma176 ŞİFRELERİM Gizli bilgileri yetkisiz eriģimlere karģı korumak için, özel bir kapta Ģifreli biçimde saklamanız önerilir. ÇalıĢmaya baģlayabilmek için, Ģifreli bir kap oluģturmanız (bkz., "Kap oluģturma" bölümü, sayfa 194), verileri standart bir çıkartılabilir bir sürücüye yazar gibi bu kaba yazmanız (bkz., "Kaba dosya ekleme" bölümü, sayfa 196) ve ardından kabın bağlantısını kesmeniz (bkz., "Kaba bağlanma ve bağlantısını kesme" bölümü, sayfa 195) gerekir. Bundan sonra, kabı bağlamak ve verilere eriģmek için bir parola girilmelidir. 38

39 B A Ş L A R K E N PAROLA YÖNETİCİM Parola Yöneticisi kiģisel verilerinizi korur ve onların yönetilmesini kolaylaģtırır. Uygulamanın özelliklerinden biri baģlangıç parametrelerinin optimum yapılandırmasıdır. Kullanıcıya kolaylık sağlamak için, ilk yapılandırma aģamaları, kurulumun ilk baģlatılıģı sırasında açılan Uygulama Yapılandırma Sihirbazında (bkz., sayfa 201) birleģtirilmiģtir. Sihirbazın talimatlarını izleyerek bir Ana Parola oluģturabilir, uygulamaya eriģme ve verilerinizi koruma ayarlarını değiģtirebilirsiniz. Bilgisayarınızdan uzakta olduğunuz sırada kiģisel verilerinize izinsiz eriģimi engellemek için Parola Yöneticisi Parola Veritabanını otomatik olarak kilitler. KiĢisel verilerinizi kullanmak için, Parola Yöneticisinin kilidini açın (bkz., sayfa 202). Parola Yöneticisi kiģisel verilerinizi kullanmanıza (bkz., sayfa 209) ve yönetmenize yardımcı olur. Kaybettiğiniz bir bilgiyi bulmak için, parola aramasını baģlatın (bkz., sayfa 210). 39

40 UYGULAMA ARABIRIMI Kaspersky PURE oldukça basit ve kullanımı kolay bir arabirime sahiptir. Bu bölüm arabirimin temel özelliklerini ayrıntılı bir Ģekilde tartıģacaktır. BU BÖLÜMDE: Bildirim alanı simgesi Ġçerik menüsü Kaspersky PURE ana menüsü Bildirimler Uygulama ayarları penceresi BİLDİRİM ALANI SİMGESİ Kaspersky PURE'ü kurduktan hemen sonra, Microsoft Windows görev çubuğu bildirim alanında uygulama simgesi görünecektir. Simge, uygulama iģleyiģinin bir göstergesidir. Koruma durumunu yansıtır ve program tarafından gerçekleģtirilen bir dizi temel fonksiyonunun durumu gösterir. Simge aktifse (renkli), tam koruma veya bazı bileģenleri çalıģmaktadır. Simge aktif değilse (siyah-beyaz), bütün koruma bileģenleri devre dıģıdır. Kaspersky PURE simgesi, yapılan iģleme göre değiģir: - bir e-posta iletisi taraması yapılıyor; web trafiği taranıyor; - uygulama veritabanları ve modüllerde bir güncelleme yapılıyor; - güncellemeleri uygulamak için bilgisayarın yeniden baģlatılması gerekmektedir; - bazı uygulama bileģenlerinin iģleyiģinde bir hata oluģmuģtur. Simge ayrıca program arabiriminin temel bileģenlerine eriģim sağlar: Ġçerik menüsü (bkz., sayfa 40) ve ana pencere (bkz., sayfa 42). Ġçerik menüsünü açmak için, uygulama simgesini sağ tıklatın. Kaspersky PURE ana penceresini açmak için, uygulama simgesini çift tıklatın. İÇERİK MENÜSÜ Temel koruma görevlerini içerik menüsünden yürütebilirsiniz. Kaspersky PURE menüsünde aģağıdaki öğeler bulunur: 40

41 U Y G U L A M A A R A B I R I M I Güncelleme Merkezim uygulama modülü ve veritabanı güncellemelerini baģlatın ve güncellemeleri bilgisayarınıza yükleyin. Tam Tarama bilgisayarınızın kötü amaçlı yazılımlara karģı tam bir taramasını baģlatın. Çıkarılabilir depolama ortamları da dahil olmak üzere tüm sürücülerdeki nesneler taranacaktır. Virüs Taraması nesneleri seçin ve bir virüs taraması baģlatın. Liste, varsayılan olarak, Belgelerim klasörü ve posta kutuları gibi birkaç nesneyi içerir. Bu listeyi geniģletebilir, taranacak nesneleri seçebilir ve bir virüs taraması baģlatabilirsiniz. Sanal Klavyem sanal klavyeye geçiģ yapın (bkz., sayfa 193). Kaspersky PURE ana uygulama penceresini açın (bkz., sayfa 42). Ayarlar uygulama ayarlarını görüntüleyin ve yapılandırın. EtkinleĢtirme Kaspersky PURE ü etkinleģtirin. Kayıtlı kullanıcı durumunu elde etmek için uygulamanızı etkinleģtirmeniz gerekmektedir. Bu menü öğesi yalnızca program etkinleģtirilmemiģse kullanılabilir. Hakkında uygulama hakkında bilgilerin olduğu pencereyi görüntüleyin. Korumayı duraklat / Korumaya devam et gerçek zamanlı koruma bileģenlerini geçici olarak devre dıģı bırakın veya etkinleģtirin. Bu menü seçeneği ürünün güncellemelerini veya virüs taramalarının yürütülmesini etkilemez. Ebeveyn Denetimimi Duraklat / EtkinleĢtir tüm kullanıcıların denetimini geçici olarak devreden çıkarın / etkinleģtirin. Bu menü sadece Ebeveyn Denetimi etkinse kullanılabilir. Ağ trafiğini engelle / Ağ trafiği engellemesini kaldır bilgisayarın tüm ağ bağlantılarını geçici olarak engelleyin/engellemeyi kaldırın. ÇıkıĢ Kaspersky PURE ü kapatın (Bu seçenek tercih edildiğinde, uygulama bilgisayarın RAM'inden kaldırılır.). Şekil 3. İçerik menüsü Ġçerik menüsünü açtığınız sırada bir virüs taraması görevi yürütülüyorsa, içerik menüsünde adı ve ilerleme durumu (tamamlanma yüzdesi) görüntülenecektir. Bu görevi seçerek mevcut taramanın sonuçları hakkındaki raporu içeren ana pencereye gidebilirsiniz. 41

42 K U L L A N I M K I L A V U Z U KASPERSKY PURE ANA PENCERESİ Temel uygulama iģlevleri ana pencerede gruplanmıģtır. Ana pencere iki kısma ayrılabilir: Pencerenin üst kısmında, ana uygulama fonksiyonlarına geçebilir, korumayı sürdürebilir / duraklatabilir, bir virüs taraması baģlatılabilir, veri yedeklemesini baģlatabilirsiniz vb Pencerenin üst kısmında aģağıdaki ana Kaspersky PURE bileģenleri bulunur: Bilgisayar Korumam bilgisayarınızın her tür tehdide karģı kapsamlı korunması. Yedeklemem veri kaybı olduğu takdirde önemli verilerin geri yüklenmesini sağlayan yedek kopyaların oluģturulması ve depolanması. Ebeveyn Denetimim kullanıcıların web kaynaklarına, bilgisayardaki uygulamalara ve anında mesajlaģmaya eriģimlerini sınırlama. Pencerenin alt kısmında, geliģmiģ koruma sağlayan ve sistemin iģleyiģini optimize eden ek iģlevlere geçiģ yapabilirsiniz. Pencerenin alt kısmında, Güvenlik + bölümünde, aģağıdaki bileģenler ve hizmetler gruplanmıģtır: Sistem Ġnce Ayarlarım sistemin çalıģmasını optimize etme ve belirli bilgisayar güvenliği görevlerini çözme. Sanal Klavyem klavyeden girilen verilerin durdurulmasını önleme. ġifrelemem gizli bilgilere yetkisiz eriģimi önleme. Parola Yöneticim parolalar, kullanıcı adları, Ġnternet sohbet istemcisi hesapları, telefon numaraları gibi kiģisel verilerin korunması. Şekil 4. Ana uygulama penceresi 42

43 U Y G U L A M A A R A B I R I M I Ayrıca Ģu düğmeleri ve bağlantıları da kullanabilirsiniz: Denetim Merkezim Kaspersky PURE ün uzaktan yönetimi (bkz., sayfa 229). Ayarlar genel uygulama yapılandırması (bkz., sayfa 46). Yardım Kaspersky PURE yardım sistemini görmek için. Kaspersky Hesabım - Teknik Destek web sitesinde kullanıcının özel haberleģme bölümüne (https://my.kaspersky.com) girmek için. Destek - sistem ve Kaspersky Laboratuarının bilgi kaynaklarına (Teknik Destek hizmeti sitesi, forum) bağlantıları içeren pencereyi açmak için. Lisans Kaspersky PURE etkinleģtirme ve lisans yenileme. Kendi grafik ve renk düzeninizi oluģturarak ve kullanarak Kaspersky PURE uygulamasının görünümünü değiģtirebilirsiniz. BİLGİSAYAR KORUMAM Bilgisayar Korumam ana penceresi üç bölüme ayrılır: Pencerenin en üst kısmı bilgisayarınızın mevcut koruma durumunu gösterir. Şekil 5. Bilgisayar korumasının mevcut durumu Üç olası koruma durumu vardır; Bu durumların her biri trafik ıģıklarına benzeyen belli bir renkle belirtilir. YeĢil renk bilgisayarınızın korumasının doğru seviyede olduğunu belirtir, sarı ve kırmızı renklerse sistem yapılandırmasında veya uygulamanın iģleyiģinde güvenlik tehditleri olduğu hususunda uyarıda bulunurlar. Kötü amaçlı programlara ek olarak, tehditler süresi dolmuģ uygulama veritabanlarını, devre dıģı bırakılmıģ koruma bileģenlerini ve minimum koruma düzeyi seçimlerini içerir. Güvenlik tehditleri ortaya çıktıklarında yok edilmelidir. Tehditler ve bunların hızla ortadan kaldırılması hakkında ayrıntılı bilgi almak için Güvenlik Yönetimi Sihirbazına geçin. Durum simgesini veya üzerinde bulunduğu paneli tıklatın (bkz. aģağıdaki Ģekil). Ana pencerenin sol bölümü uygulamanın virüs tarama görevleri, güncellemeleri gibi herhangi bir fonksiyonuna, hızlı eriģim sağlar. Pencerenin sağ bölümü, sol bölümde seçilen uygulama iģlevi hakkında bilgiler içerir, bu iģlevleri yapılandırmak için kullanılır ve virüs tarama görevlerini gerçekleģtirmek, güncellemeleri almak, vb. için araçlar sunar. Ayrıca Ģu bağlantıları da kullanabilirsiniz: Ayarlar - uygulama ayarları penceresini açmak için. Karantina Karantinaya alınmıģ nesnelerle çalıģmaya baģlamak için. Rapor Uygulamanın çalıģması sırasında gerçekleģen olayların listesini açmak için. Yardım Kaspersky PURE yardım sistemini görmek için. 43

44 K U L L A N I M K I L A V U Z U YEDEĞİM Yedeğim ana penceresi iki bölümden oluģur: pencerenin sol bölümü ana uygulama iģlevlerine eriģim sağlar; yedekleme görevlerinin ve yedek kopya depoları yönetimine ve veri geri yüklemeye eriģim sağlar; pencerenin sağ kısmı, pencerenin sol tarafında seçilen bileģen için bir ayarlar listesi içerir. Şekil 6. Yedeğim modülünün ana penceresi EBEVEYN DENETİMİM Ebeveyn Denetimi ana penceresi iki bölümden oluģur: pencerenin sol bölümü uygulamanın ana iģlevlerine eriģim sağlar; özel denetim yapılandırmasına ve rapor görüntülemeye eriģim sağlar. pencerenin sağ kısmı, pencerenin sol tarafında seçilen bileģen için bir ayarlar listesi içerir. 44

45 U Y G U L A M A A R A B I R I M I Şekil 7. Ebeveyn Denetimim ana penceresi BİLDİRİMLER Kaspersky PURE'ün çalıģması sırasında bir olay gerçekleģirse, özel bildirimler Microsoft Windows görev çubuğundaki uygulama simgesinin üzerinde açılır mesajlar ekranda görüntülenecektir. Olayın bilgisayar güvenliği için ne kadar kritik olduğuna bağlı olarak aģağıdaki bildirim tiplerini alabilirsiniz: Uyarı. Kritik bir olay oluģtu; örneğin, sisteminizde virüs veya tehlikeli bir etkinlik tespit edildi. Programın nasıl tepki vermesi gerektiğine derhal karar vermelisiniz. Bu tür bildirimler kırmızı ile vurgulanır. Dikkat. Potansiyel olarak tehlikeli bir olay oluģtu. Örneğin, sisteminizde potansiyel olarak virüslü dosyalar ya da Ģüpheli faaliyetler saptandı. Bu olayın tehlike düzeyine karar vermelisiniz. Bu tür bildirimler sarı ile vurgulanır. Bilgiler. Bu bildirim size kritik olmayan olaylar hakkında bilgi verir. Bu tür, örneğin, Ġçerik Filtreleme bileģenin iģleyiģiyle ilgili bildirimleri içerir. Bilgi bildirimleri yeģil ile vurgulanır. AYRICA BKZ: Bildirimler

46 K U L L A N I M K I L A V U Z U UYGULAMA AYARLARI PENCERESİ Kaspersky PURE ayarları penceresi ana pencereden (bkz., sayfa 42) veya içerik menüsünden (bkz., sayfa 40) açılabilir. Bu pencereyi açmak için, ana uygulama penceresinin en üst kısmındaki Ayarlar bağlantısını tıklatın veya uygulamanın içerik menüsünden uygun seçeneği seçin. Şekil 8. Kaspersky PURE'ü yapılandırma 46

47 U Y G U L A M A A R A B I R I M I Ayrıca, Bilgisayar Koruması ayarlarını da yapılandırabilirsiniz. Bunu yapmak için, Kaspersky PURE ana penceresinde Bilgisayarım düğmesini tıklatın ve açılan pencerede, pencerenin üst tarafında bulunan Ayarlar bağlantısını tıklatın. Şekil 9. Kaspersky PURE'ü yapılandırma Ayarları yapılandırma merkezi iki bölümden oluģu: pencerenin sol tarafı Kaspersky PURE'ün genel görevleri ve iģlevlerine ve tüm bileģenlerin çalıģmasıyla ilgili olarak Bilgisayar Korumam'a eriģim sağlar; pencerenin sağ bölümünde, pencerenin sol tarafında seçilen uygulama iģlevi, görev vb. için bir ayarlar listesi bulunur. 47

48 BILGISAYAR KORUMAM Bilgisayar Korumam bileģeni bilgisayarınızı çeģitli tehditlere karģı korur, tüm sistem nesnelerini virüslere ve zayıf noktalara karģı tarar ve Kaspersky PURE anti-virüs veritabanlarını ve program modüllerini düzenli olarak günceller. BU BÖLÜMDE: Bilgisayar dosya sistemi koruması Posta koruması Web trafiği koruması Anlık mesaj trafiğini koruma Uygulama Denetimi Uygulamayı güvenli yürütme modu Güvenlik duvarı Proaktif Savunma Ağ Saldırısı Önleyici Anti-Spam Reklam BaĢlığı Önleyici Bilgisayar taraması Güncelleme Merkezim Bilgisayar Koruma Ayarlarını Yapılandırma Raporlar

49 BİLGİSAYAR DOSYA SİSTEMİ KORUMASI Dosya Koruması bilgisayarın dosya sistemine virüs bulaģmasını engeller. ĠĢletim sisteminizi baģlattığınızda yüklenir ve açılan, kaydedilen veya yürütülen tüm dosyaları tarayarak cihazınızın RAM'inde çalıģır. Varsayılan olarak, Dosya Koruması yalnızca yeni veya değiģtirilmiģ dosyaları tarar. Güvenlik düzeyi adı verilen bir ayarlar derlemesi dosyaların taranma biçimini belirler. Dosya Koruması bir tehdit tespit ederse, atanan eylemi gerçekleģtirecektir. Bilgisayarınızdaki dosya ve bellek koruma düzeyi aģağıdaki ayarlar bileģimiyle belirlenir: Bir koruma kapsamı oluģtanlar; tarama yönteminin değiģtirilmesini belirleyenler; bileģik dosyaların nasıl taranacağını (büyük bileģik dosyaların taranması dahil) belirleyenler; tarama modunu belirleyenler; bileģenin çizelgeye göre veya seçilen uygulamaların çalıģması sırasında duraklatılmamasını sağlayanlar. Kaspersky Lab uzmanları Dosya Koruması ayarlarını kullanıcıların kendilerinin yapmasını önermez. Çoğu durumda, güvenlik düzeyini değiģtirmek yeterli olacaktır. Varsayılan Dosya Koruması ayarlarını geri yüklemek için, güvenlik düzeylerinden birini seçin. Dosya Koruması ayarlarını değiştirmek için: 3. Açılan pencerede Koruma bölümündeki, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan pencerede gerekli ayarlamaları yapın. 49

50 K U L L A N I M K I L A V U Z U BU BÖLÜMDE: BileĢen iģleyiģ algoritması Dosyaların ve belleğin güvenlik düzeyini değiģtirme Tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemleri değiģtirme Koruma kapsamı oluģturma Sezgisel çözümleme kullanma Tarama optimizasyonu BileĢik dosyaları tarama Büyük bileģik dosyaları tarama Tarama modunu değiģtirme Tarama teknolojisi BileĢeni duraklatma; çizelge oluģturma BileĢeni duraklatma; uygulama listesi oluģturma Varsayılan koruma ayarlarını geri yükleme BILEŞENIN IŞLEYIŞ ALGORITMASI Dosya Koruması bileģeni iģletim sisteminizi baģlattığınızda yüklenir ve açılan, kaydedilen veya yürütülen tüm dosyaları tarayarak bilgisayarın belleğinde çalıģır. Varsayılan olarak, Dosya Koruması yalnızca yeni veya değiģtirilmiģ olan dosyaları tarar; bir baģka deyiģle, önceki taramadan sonra eklenmiģ veya değiģtirilmiģ dosyaları tarar. Dosyalar aģağıdaki algoritmaya göre taranır: 1. BileĢen kullanıcı veya herhangi bir program tarafından herhangi dosyaya eriģim giriģimini keser. 2. Dosya Koruması yolu kesilen dosya hakkında bilgi almak için icheckerb ve iswift veritabanını tarar ve alınan bilgiye dayanarak dosyayı tarayıp taramayacağını belirler. Tarama sırasında aģağıdaki adımlar uygulanır: 1. Dosya virüslere karģı taranır. Kötü amaçlı nesneler Bilgisayar Korumamın veritabanları ile karģılaģtırılarak saptanır. Veritabanı, o güne dek bilinen mevcut tüm kötü amaçlı programların ve tehditlerin açıklamalarını ve bunları etkisiz hale getirme yöntemlerini içerir. 2. Çözümlemeden sonra Bilgisayar Korumam için aģağıdaki hareket biçimlerine gerçekleģtirebilirsiniz: a. Dosyada kötü amaçlı kod saptandıysa, Dosya Koruması dosyayı engeller, bir yedek kopya oluģturur ve temizleme iģlemini gerçekleģtirmeyi dener. Dosya baģarıyla temizlenirse tekrar kullanılabilir hale gelir. Temizleme baģarısız olursa, dosya silinir. b. Dosyada kötü amaçlı (ancak kötü amaçlı olduğu kesin olmayan) bir kod saptanırsa, dosya temizlenir ve ardından Karantina adlı özel bir depolama alanına gönderilir. c. Eğer dosyada hiçbir kötü amaçlı kod bulunmazsa, dosya hemen geri yüklenir. 50

51 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Uygulama, virüslü veya virüslü olabilecek bir dosya tespit edildiğinde durumu size bildirecektir. Virüslü veya potansiyel olarak virüslü bir nesne tespit edilirse, ekranda daha sonraki eylemleri talep eden bir bildirim görüntülenecektir. Size Ģunlar sunulacaktır: nesneyi, yeni tehdidin daha sonra güncellenmiģ veritabanları kullanılarak taranıp iģlenmesine olanak vererek karantinaya al; nesneyi sil; Kötü amaçlı olmadığından kesinlikle eminseniz, nesneyi atla. DOSYALARIN VE BELLEĞİN GÜVENLİK DÜZEYİNİ DEĞİŞTİRME Güvenlik düzeyi Dosya Koruması bileģeni ayarlarının önceden belirlenmiģ bir yapılandırması olarak tanımlanır. Kaspersky Lab uzmanları üç güvenlik düzeyini ayırt ederler. Hangi düzeyin seçileceği kararını kullanıcı iģleyiģ koģullarına ve geçerli duruma dayalı olarak vermelidir. Seçmeniz için aģağıdaki güvenlik düzeyi seçenekleri sunulacaktır: Yüksek. Bilgisayarınıza virüs bulaģma olasılığının yüksek olduğundan Ģüpheleniyorsanız, bu düzeye ayarlayın. Önerilen. Bu düzey etkililikle güvenlik arasında optimum dengeyi sağlar ve çoğu durum için uygundur. DüĢük. Korunmalı ortamda (örneğin merkezi güvenlik yönetimi olan kurumsal bir ağ gibi) çalıģıyorsanız, düģük güvenlik seviyesi uygun olabilir. Kaynak tüketen uygulamalarla çalıģıyorsanız, düģük güvenlik düzeyine ayarlayabilirsiniz. DüĢük dosya güvenliği düzeyini etkinleģtirmeden önce, yüksek güvenlik düzeyinde tam bilgisayar taraması yapmanız önerilir. Önceden belirlenmiģ düzeylerin hiçbiri ihtiyaçlarınızı karģılamıyorsa, Bilgisayar dosya sistemi koruması ayarlarını kendiniz yapılandırabilirsiniz (bkz., "Bilgisayar dosya sistemi koruması" bölümü, sayfa 49). Bunun sonucunda güvenlik düzeyinin adı Özel olarak değiģecektir. Varsayılan bileģenin ayarlarını geri yüklemek için, önceden belirlenmiģ güvenlik düzeylerinden birini seçin. Geçerli dosya ve bellek düzeyini değiştirmek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için istediğiniz güvenlik düzeyini ayarlayın. ALGILANAN NESNELERE UYGULANACAK İŞLEMLERİ DEĞİŞTİRME Tarama sonuçlarına dayalı olarak Dosya Koruması tespit edilen nesneye aģağıdaki durumlardan birini atar: kötü amaçlı program (bir virüs veya bir Truva atı gibi), Tarama iģlemi nesnenin virüslü olup olmadığını tespit edemediğinde potansiyel olarak virüslü durumu. Bu, uygulamanın dosyada bilinmeyen bir virüsten gelen bir kod dizisi veya bilinen bir virüsün değiģtirilmiģ kodunu tespit ettiği anlamına gelir. Bilgisayar Koruması virüs taraması sırasında virüslü veya potansiyel olarak virüslü nesneler tespit ederse, size bunu bildirecektir. Tehdide nesneye uygulanacak bir eylem seçerek yanıt vermelisiniz. Bilgisayar Koruması nesneye uygulanacak eylem için varsayılan olarak ayarlanmıģ Eylemi sor seçeneğini seçer. Eylemi değiģtirebilirsiniz. Örneğin, tespit edilen her nesnenin temizlenmesi gerektiğinden eminsiniz ve bir virüslü veya Ģüpheli nesnenin tespit edildiğine iliģkin her bildirim aldığınızda Temizle eylemini seçmek istemiyorsanız, aģağıdaki eylemi seçmelisiniz: Eylemi seç. Temizle. 51

52 K U L L A N I M K I L A V U Z U Virüslü bir nesneyi temizlemeyi veya silmeyi denemeden önce Bilgisayar Koruması daha sonra geri yüklenmesine veya temizlenmesine olanak vermek üzere nesnenin yedek kopyasını oluģturur. Otomatik modda çalıģıyorsanız (bkz., "Adım 3. Koruma modunu seçme" adımı, sayfa 32), tehlikeli bir nesne tespit edildiğinde Bilgisayar Koruması Kaspersky Lab uzmanları tarafından önerilen eylemi otomatik olarak uygulayacaktır. Kötü amaçlı nesneler için bu eylem Temizle dir. Temizleme baģarısız olmuģsa sil, Ģüpheli nesneler için Atla olacaktır. Tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemi değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için gerekli eylemi belirtin. BİR KORUMA KAPSAMI OLUŞTURMA Bir koruma kapsamı yalnızca taranacak nesnelerin yeri olarak değil, aynı zamanda taranacak dosyaların türü olarak da anlaģılmalıdır. Varsayılan olarak, Bilgisayar Koruması yalnızca herhangi bir sabit diskte, ağ sürücüsünde veya çıkarılabilir ortamda baģlatılan potansiyel olarak virüslü dosyaları tarar. Koruma kapsamını taranacak nesneleri ekleyerek/kaldırarak veya taranacak dosya türlerini değiģtirerek geniģletebilir veya daraltabilirsiniz. Örneğin, yalnızca ağ sürücülerinden çalıģtırılan exe dosyalarını taramak istiyorsunuz. Bununla birlikte koruma kapsamını daraltırken bilgisayarınızı virüs bulaģma tehdidine maruz bırakmadığınızdan da emin olmak istiyorsunuz. Dosya türlerini seçerken aģağıdaki özellikleri unutmamalısınız: Daha sonradan etkinleģtirilebilecek kötü amaçlı kodlar içerme riski oldukça düģük bazı dosya biçimleri (örn., txt) vardır. Aynı zamanda yürütülebilir bir kod içeren veya içerebilecek biçimler de (.exe,.dll,.doc gibi) vardır. Bu türden dosyalarda kötü amaçlı kodları etkinleģme riski çok yüksektir. Davetsiz misafir bilgisayarınıza txt dosyası olarak yeniden adlandırılmıģ yürütülebilir bir dosya olabilecek txt uzantılı bir virüs gönderebilir. Uzantısına göre dosya taraması seçeneğini seçtiyseniz, bu dosya tarama tarafından atlanacaktır. Biçimine göre dosya taraması ayarı seçilmiģse, Dosya Koruması uzantıya bakmaksızın dosya baģlığını çözümleyecek, dosyanın bir.exe dosyası olduğunu ortaya çıkaracak ve virüslere karģı tarayacaktır. Nesne tarama listesini düzenlemek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan pencerede, Genel sekmesinde, Koruma kapsamı bölümünde, Bağlantı ekle düğmesini tıklatın. 6. Açılan Taranacak nesneyi seçme penceresinde bir nesneyi seçerek Ekle düğmesini tıklatın. 7. Ġstediğiniz tüm nesneleri ekledikten sonra Taranacak nesneyi seç penceresinde Tamam düğmesini tıklatın. 8. Listede taranmasını istemediğiniz nesnenin yanındaki kutunun iģaretini kaldırabilirsiniz. 52

53 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Taranacak dosya türlerini değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan pencerede Kapsam sekmesinde, Dosya türleri bölümünde gerekli değiģiklikleri yapın. SEZGİSEL ÇÖZÜMLEMEYİ KULLANMA Nesneler bilinen bütün kötü amaçlı yazılım tanımlarını içeren veritabanları ve eģleģen virüs temizleme yöntemleri kullanılarak taranırlar. Bilgisayar Koruması nesnenin kötü amaçlı olup olmadığını ve kötü amaçlı olduğu durumlarda hangi kötü amaçlı yazılım sınıfına girdiğini belirlemek için, taranan her nesneyi veritabanı kayıtlarıyla karģılaģtırır. Bu yaklaģıma imza çözümlemesi denir ve her zaman varsayılan olarak kullanılır. Her gün yeni kötü amaçlı nesneler ortaya çıktığı için, veritabanlarında tanımlanmamıģ kötü amaçlı yazılımlar her zaman bulunur; bunlar ancak sezgisel çözümleme kullanılarak tespit edilebilir. Bu yöntem temelde bir nesnenin sistem üzerinde gerçekleģtirdiği eylemleri analiz etmeyi içerir. Bu eylemler kötü amaçlı nesnelere özgüyse, nesnenin kötü amaçlı veya Ģüpheli olarak sınıflandırılması olasıdır. Bu da yeni tehditlerin, etkinlikleri virüs analistleri tarafından bilinmeden önce tespit edilmesini sağlar. Kötü amaçlı bir nesne tespit edildiyse, uygulanacak soran bir bildirim alacaksınız. Ayrıca taramalar için ayrıntı düzeyini de ayarlayabilirsiniz. Bu, yeni tehditler için yapılan aramaların eksiksizliği ile iģletim sistemi kaynaklarına bindirdiği yük ve tarama için gereken zaman arasındaki dengeyi sağlar. Ayrıntı düzeyi yükseldikçe, tarama iģlemi daha fazla kaynağa ihtiyaç duyacak ve daha uzun sürecektir. Sezgisel çözümlemeyi kullanmak ve taramanın ayrıntı düzeyini ayarlamak için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan pencerede, Performans sekmesinde Tarama yöntemleri bloğunda Sezgisel çözümleme kutusunu iģaretleyin ve taramanın ayrıntı düzeyini belirtin. TARAMA OPTİMİZASYONU Taramaların süresini kısaltmak ve Bilgisayar Korumasının hızını artırmak için yalnızca yeni dosyaları ve son taramadan bu yana değiģtirilen dosyaları taramayı tercih edebilirsiniz. Bu mod hem basit hem de bileģik dosyalara uygulanır. Yalnızca yeni dosyaları ve son taranmalarından bu yana değiştirilmiş olan dosyaları taramak için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 53

54 K U L L A N I M K I L A V U Z U 5. Açılan pencerede, Performans sekmesinde Tarama optimizasyonu bloğunda Yalnızca yeni ve değiģtirilmiģ dosyaları tara kutusunu iģaretleyin. BILEŞIK DOSYALARI TARAMA Virüsleri gizlemenin yaygın bir yöntemi, virüsleri arģivler, veritabanları, vb gibi bileģik dosyaların içine gömmektir; Bu Ģekilde saklanmıģ virüsleri tespit etmek için, bileģik dosya açılmalıdır. Bu iģlem taramanın hızı önemli ölçüde azaltacaktır. Yükleyici paketleri ve OLE nesneleri içeren dosyalar açıldıklarında yürütülürler; bu da onları arģivlerden daha tehlikeli yapar. ArĢiv taramalarını devre dıģı bırakarak ve bu dosya türleri için taramaları etkinleģtirerek bilgisayarınızı kötü amaçlı kodlara karģı korur ve aynı zamanda tarama hızını arttırırsınız. Varsayılan olarak, Bilgisayar Koruması yalnızca katıģtırılmıģ OLE nesnelerini tarar. Taranacak bileşik dosyalar listesini değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan penceredeki Performans sekmesinde, BileĢik dosyaları tara bloğunda uygulama tarafından taranacak bileģik dosya türlerinin kutularını iģaretleyin. BÜYÜK BİLEŞİK DOSYALARI TARAMA Büyük boyutlu bileģik dosyalar taranırken, paketlerini ilk açılması uzun bir zaman alabilir. Bu süreyi ancak dosyalar arka planda taranırsa kısaltabilirsiniz. Böyle bir dosya üzerinde çalıģırken kötü amaçlı bir nesne tespit edilirse, Bilgisayar Koruması sizi bu konuda bilgilendirecektir. BileĢik dosyalara eriģirken gecikmeyi azaltmak için, belirtilen değerden daha büyük boyuttaki dosyaların verilerinin açılması devre dıģı bırakılabilir. Dosyalar bir arģivden her çıkarıldıklarında taranacaklardır. Bilgisayar korumasının büyük boyutlu dosyaları arka planda açılması için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan penceredeki Performans sekmesinde, BileĢik dosyaları tarama bloğunda Ek düğmesini tıklatın. 6. Açılan BileĢik dosyalar penceresinde BileĢik dosyaları arka planda aç kutusunu iģaretleyin ve altındaki alanda dosya boyutunu belirtin. Bilgisayar Korumasının büyük boyutlu dosyalar açmasını engellemek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 54

55 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan penceredeki Performans sekmesinde, BileĢik dosyaları tarama bloğunda Ek düğmesini tıklatın. 6. Açılan BileĢik dosyalar penceresinde Daha büyük bileģik dosyaları açma kutusunu iģaretleyin ve yanındaki alanda dosya boyutunu belirtin. TARAMA MODUNU DEĞİŞTİRME Tarama modu, Dosya Korumasının etkinliğini tetikleyen koģuldur. Varsayılan olarak, Bilgisayar Koruması nesne üzerinde gerçekleģtirilen eylemlere dayalı olarak nesnenin taranıp taranmayacağını belirleyen akıllı modu kullanır. Örneğin, bir Microsoft Office belgesiyle çalıģılırken, Bilgisayar Koruması dosyayı ilk açıldığında ve son olarak kapatıldığında tarar. Dosyanın üzerine yazan ara iģlemler taranmasına neden olmaz. Nesnenin tarama modunu değiģtirebilirsiniz. Tarama modu çoğu zaman üzerinde çalıģtığınız dosyalara bağlı olarak seçilmelidir. Nesne tarama modunu değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan penceredeki Ek sekmesinde, Tarama modu bloğunda istediğiniz modu seçin. TARAMA TEKNOLOJİSİ Ayrıca hangi teknolojilerin Dosya Koruması bileģeni tarafından kullanılacağını belirtebilirsiniz: ichecker. Bu teknoloji belli nesneleri taramadan dıģlayarak tarama hızını artırabilir. Bilgisayar Koruması veritabanlarının sürüm tarihini, nesnenin en son tarandığı tarihi ve tarama ayarlarındaki değiģiklikleri kullanan özel bir algoritmayla bir nesne taramanın dıģında bırakılır. Örneğin, bir taramanın ardından virüslü değil durumu atanmıģ bir arģiv dosyanız var. Bir sonraki sefer, arģivde değiģiklik yapılmamıģ veya tarama ayarları değiģtirilmemiģse, uygulama bu arģivi taramanın dıģında bırakacaktır. Yeni bir nesne eklendiği veya tarama ayarları değiģtirildiği veya uygulama veritabanları güncellendiği için arģivin yapısı değiģmiģse uygulama arģivi yeniden tarayacaktır. ichecker'ın bazı sınırlılıkları vardır: Büyük boyutlu dosyalarla çalıģmaz ve yalnızca uygulamanın tanıdığı yapıdaki nesnelere uygulanır (örneğin,.exe,.dll,.lnk,.ttf,.inf,.sys,.com,.chm,.zip,.rar). iswift. Bu teknoloji ichecker teknolojisinin NTFS dosya sistemi kullanan bilgisayarlar için geliģtirilmiģ biçimidir. iswift'in bazı sınırlılıkları vardır: Dosya sistemindeki özel bir dosya yerine bağlıdır ve yalnızca NTFS dosya sistemindeki nesnelere uygulanabilir. Nesne tarama teknolojisini değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan penceredeki Ek sekmesinde, Tarama teknolojileri bloğunda istediğiniz modu seçin. 55

56 K U L L A N I M K I L A V U Z U BILEŞENI DURAKLATMA: ÇIZELGE OLUŞTURMA Büyük ölçüde bilgisayar kaynağı gerektiren belirli programlar yürütülmekteyken, Dosya Koruması bileģeninin iģleyiģini geçici olarak duraklatabilir, böylelikle nesnelere daha hızlı eriģim sağlayabilirsiniz. Yükü azaltmak ve nesnelere hızlı eriģimi garanti etmek için, bileģenin devre dıģı bırakılmasına iliģkin bir çizelge belirleyebilirsiniz. Şekil 10. Çizelge oluşturma Bileşeni duraklatmak için bir çizelge yapılandırma 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan pencerede, Ek sekmesinde, Görevi duraklat bloğunda, Çizelgeye göre kutusunu iģaretleyin ve Çizelge düğmesini tıklatın. 6. Görevi duraklatma penceresinde, korumanın duraklatılacağı zamanı (24 saat SS:DD formatında) belirtin (Görevi duraklatma zamanı ve Göreve devam etme zamanı alanları). 56

57 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M BILEŞENI DURAKLATMA: UYGULAMA LISTESI OLUŞTURMA Büyük ölçüde bilgisayar kaynağı gerektiren belirli programlar yürütülmekteyken, Dosya Koruması bileģeninin iģleyiģini geçici olarak duraklatabilir, böylelikle nesnelere daha hızlı eriģim sağlayabilirsiniz. Yükü azaltmak ve nesnelere hızlı eriģimi sağlamak için, ayarları bazı uygulamalarla çalıģırken bileģeni devreden çıkarmak için yapılandırabilirsiniz. Şekil 11. Uygulama listesi oluşturma Dosya Koruması bileģenini belirli uygulamalarla çatıģtığı takdirde devre dıģı kalmak üzere yapılandırmak, çok zorlayıcı bir önlemdir. Bu bileģenle çalıģırken çatıģmalar doğuyorsa, Kaspersky Laboratuarı Teknik Destek ile irtibat kurun (http://www.kaspersky.com.tr/destek.html). Destek uzmanları Bilgisayar Korumasının bilgisayarınızdaki yazılımla eģzamanlı çalıģmasını çözmesine yardımcı olacaktır. Belirli uygulamalar kullanılırken bileşeni duraklatma eylemini yapılandırmak için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan pencerede, Ek sekmesinde, Görevi duraklat bloğunda, Uygulama baģlangıcında kutusunu iģaretleyin ve Seç düğmesini tıklatın. 6. Uygulamalar penceresinde, baģladıklarında bileģenin iģleyiģini duraklatacak uygulamaların bir listesini oluģturun. 57

58 K U L L A N I M K I L A V U Z U VARSAYILAN KORUMA AYARLARINI GERI YÜKLEME Dosya Koruması bileģenini yapılandırırken önerilen ayarları her zaman geri yükleyebilirsiniz. Bunlar Kaspersky Lab tarafından önerilen, optimum kabul edilen ve Önerilen güvenlik düzeyinde gruplanan ayarlardır. Varsayılan koruma ayarlarını geri yüklemek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Güvenlik düzeyi bölümünde seçilen görev için Varsayılan düzey düğmesini tıklatın. 58

59 POSTA KORUMASI Posta Koruması bileģeni, gelen ve giden iletileri kötü amaçlı nesnelerin varlığına karģı tarar. ĠĢletim sistemi yüklendiğinde baģlatılır, bilgisayarın RAM inde yer alır ve POP3, SMTP, IMAP, MAPI ve NNTP iletiģim kuralları aracılığıyla alınan bütün e-posta iletilerini tarar. Güvenlik düzeyi adlı ayarlar derlemesi e-postanın taranma biçimini belirler. Bir tehdit algılandığında, Posta Koruması belirttiğiniz eylemi yapar (bkz., "Algılanan nesneler üzerinde yapılacak eylemleri seçme" bölümü, sayfa 61). E-postanızın taranma kuralları bir ayarlar derlemesi tarafından tanımlanır: Ayarlar aģağıdaki özellikleri belirleyen gruplara ayrılabilir: korunan posta akıģından gelenler; sezgisel çözümleme yöntemlerini kullanmaya iliģkin olanlar; bileģik dosyaları taramaya iliģkin olanlar; ekli dosyaları filtrelemeye iliģkin olanlar. Kaspersky Lab uzmanları Posta Koruması ayarlarını kullanıcıların kendilerinin yapmasını önermez. Çoğu durumda farklı bir güvenlik düzeyi seçilmesi yeterli olacaktır. Varsayılan Posta Koruması ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, aģağıdaki güvenlik düzeylerinden birini seçin: Posta Koruması ayarlarını düzenlemek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Posta Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan pencerede gerekli ayarlamaları yapın. BU BÖLÜMDE: BileĢen iģleyiģ algoritması Dosyaların ve belleğin güvenlik düzeyini değiģtirme Tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemleri değiģtirme Bir koruma kapsamı oluģturma Microsoft Office Outlook'da e-posta tarama The Bat!'de e-posta tarama Sezgisel çözümleme kullanma BileĢik dosyaları tarama Ek filtreleme Varsayılan posta koruma ayarlarını geri yükleme

60 K U L L A N I M K I L A V U Z U BİLEŞEN İŞLEYİŞ ALGORİTMASI Bilgisayar Koruması tehlikeli nesneler için gelen ve giden postayı tarayan Posta Koruması bileģenini içermektedir. Bu bileģen iģletim sistemi baģlatılıp sürekli olarak çalıģtırıldığında yüklenerek, POP3, SMTP, IMAP, MAPI ve NNTP protokollerindeki ve POP3 ve IMAP için güvenli bağlantılardaki (SSL) bütün e-postaları tarar. BileĢen iģleyiģinin göstergesi, görev çubuğu bildirim alanında yer alan ve bir e-posta taranmaktayken uygulama simgesidir. gibi görünen Varsayılan olarak, e-posta koruması aģağıdaki gibi yürütülür: 1. Kullanıcı tarafından alınan veya gönderilen her e-postanın yolu bileģen tarafından kesilir. 2. E-posta bileģenlerine ayrılır: E-posta baģlığı, gövdesi ve ekler. 3. E-postanın gövde ve eklentileri (OLE nesneleri dahil) tehlikeli nesneler için taranır. Kötü amaçlı nesneler, Bilgisayar Koruması tarafından kullanılan veritabanları ve sezgisel algoritma ile tespit edilir. Veritabanları, o güne dek bilinen mevcut tüm kötü amaçlı programların açıklamalarını ve bunları etkisiz hale getirme yöntemlerini içerir. Sezgisel algoritma veritabanlarına henüz girmemiģ yeni virüsleri saptayabilir. 4. Virüs taramasının ardından, aģağıdaki davranıģ seçenekleri bulunmaktadır: E-postanın gövdesi veya ekleri kötü amaçlı kodlar barındırıyorsa, Dosya Koruması bileģeni e-postayı engelleyecek, bir yedek kopyasını oluģturacak ve nesneyi temizlemeyi deneyecektir. E-posta baģarıyla temizlendikten sonra kullanıcıya geri gönderilir. TemizlenmemiĢse, e-postadaki virüslü nesne silinir. Antivirüs taramasının ardından, e-postanın konu satırına e-postanın Bilgisayar Koruması tarafından iģlem gördüğünü belirten bir özel metin eklenir. Gövdede veya bir eklentide potansiyel olarak kötü amaçlı kod tespit edilmiģse, e-postanın Ģüpheli kısmı Karantinaya gönderilir. Eğer e-postada hiçbir kötü amaçlı kod bulunmazsa, hemen kullanıcı tarafından yeniden kullanılabilir hale getirilir. Microsoft Office Outlook için, e-posta istemcisinin ince ayarlanmasını sağlayan tümleģik bir geniģletme modülü vardır (bkz., "Microsoft Office Outlook'da e-posta tarama" bölümü, sayfa 62). The Bat! kullanıyorsanız, Bilgisayar Koruması diğer anti-virüs uygulamalarıyla bağlantılı olarak kullanılabilir. Bunda, e- posta trafiği iģleme kuralları (bkz., "The Bat! eklentisinde e-posta tarama" bölümü, sayfa 63) doğrudan The Bat! Uygulamasına yapılandırılır ve uygulamanın e-posta koruma ayarlarını geçersizleģtirir. Microsoft Outlook Express/Windows Posta, Mozilla Thunderbird, Eudora ve Incredimail gibi diğer posta programlarıyla çalıģırken, Posta Koruması bileģeni SMTP, POP3, IMAP ve NNTP protokollerindeki postayı tarar. Gelen Kutusu klasöründen çıkarılmaları için filtre kullanırsanız, IMAP üzerinden aktarılan e-postaların Thunderbird de taranmayacağını unutmayın. E-POSTA KORUMA GÜVENLİK DÜZEYİNİ DEĞİŞTİRME Güvenlik düzeyi Dosya Koruması bileģeni ayarlarının önceden belirlenmiģ bir yapılandırması olarak tanımlanır. Kaspersky Lab uzmanları üç güvenlik düzeyini ayırt ederler. Hangi düzeyin seçileceği kararını kullanıcı iģleyiģ koģullarına ve geçerli duruma dayalı olarak vermelidir. AĢağıdaki güvenlik düzeylerinden birini seçebilirsiniz: Yüksek. Güvenliksiz bir ortamda çalıģıyorsanız, size en uygunu maksimum güvenlik düzeyi olacaktır. Merkezi e- posta koruması tarafından korunmayan bir ağdan bağlanılan ücretsiz bir e-posta hizmeti böyle bir ortama örnektir. Önerilen. Bu düzey etkililikle güvenlik arasında optimum dengeyi sağlar ve çoğu durum için uygundur. Bu, aynı zamanda varsayılan eylemdir. 60

61 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M DüĢük. Güvenliği yüksek bir ortamda çalıģıyorsanız, düģük güvenlik düzeyi kullanılabilir. Merkezi e-posta güvenliği olan kurumsal bir ağ, böyle bir ortama örnek olabilir. Önceden belirlenmiģ düzeylerin hiçbiri ihtiyaçlarınızı karģılamıyorsa, Posta Koruması ayarlarını kendiniz yapılandırabilirsiniz (bkz., "Posta koruması" bölümü, sayfa 59). Bunun sonucunda güvenlik düzeyinin adı Özel olarak değiģecektir. Varsayılan bileģenin ayarlarını geri yüklemek için, önceden belirlenmiģ güvenlik düzeylerinden birini seçin. Önceden belirlenmiş güvenlik düzeyini değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Posta Koruması bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için istediğiniz güvenlik düzeyini ayarlayın. ALGILANAN NESNELERE UYGULANACAK İŞLEMLERİ DEĞİŞTİRME Posta Koruması e-posta iletisini tarar. Tarama iģlemi e-postanın veya onun kısımlarından herhangi birinin (gövde, ek) virüslü veya potansiyel olarak virüslü olduğunu gösterirse, bileģenin daha sonraki eylemleri nesnenin durumuna ve seçilen eyleme dayalı olacaktır. Taramanın sonucu olarak, Dosya Koruması tespit edilen nesnelere aģağıdaki durumlardan birini atar: kötü amaçlı program (bir virüs veya bir Truva atı gibi). Tarama iģlemi nesnenin virüslü olup olmadığını tespit edemediğinde potansiyel olarak virüslü durumu. Bu, e- posta veya ekin bilinmeyen bir virüsten gelen bir kod dizisini veya bilinen bir virüsün değiģtirilmiģ kodunu içerdiği anlamına gelir. Bilgisayar Koruması e-posta taraması sırasında virüslü veya potansiyel olarak virüslü nesneler tespit ederse, size bunu bildirecektir. Tehdide nesneye uygulanacak bir eylem seçerek yanıt vermelisiniz. Bilgisayar Koruması nesneye uygulanacak eylem için varsayılan olarak ayarlanmıģ Eylemi sor seçeneğini seçer. Eylemi değiģtirebilirsiniz. Örneğin, tespit edilen her nesnenin temizlenmesi gerektiğinden eminsiniz ve bir iletide virüslü veya Ģüpheli nesnenin tespit edildiğine iliģkin her bildirim aldığınızda Temizle eylemini seçmek istemiyorsanız, aģağıdaki eylemi seçmelisiniz: Eylemi seç. Temizle. Virüslü bir nesneyi temizlemeyi veya silmeyi denemeden önce Bilgisayar Koruması daha sonra geri yüklenmesine veya temizlenmesine olanak vermek üzere nesnenin yedek kopyasını oluģturur. Otomatik modda çalıģıyorsanız (bkz., "Adım 3. Koruma modunu seçme" adımı, sayfa 32), tehlikeli bir nesne tespit edildiğinde Bilgisayar Koruması Kaspersky Lab uzmanları tarafından önerilen eylemi otomatik olarak uygulayacaktır. Kötü amaçlı nesneler için bu eylem Temizle dir. Temizleme baģarısız olmuģsa sil, Ģüpheli nesneler için Atla olacaktır. Tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemi değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Posta Koruması bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için gerekli eylemi belirtin. 61

62 K U L L A N I M K I L A V U Z U BIR KORUMA KAPSAMI OLUŞTURMA Koruma kapsamı taranacak iletilerin türü olarak anlaģılmalıdır: Varsayılan olarak, Bilgisayar Koruması hem gelen hem de giden iletileri tarar. Yalnızca gelen iletileri taramayı seçtiyseniz, Bilgisayar Korumam bileģenini kullanmaya ilk baģladığınızda giden iletileri taramanız önerilir, çünkü bilgisayarınızda kendilerini e-postayla yayacak solucanların olması muhtemeldir. Bu iģlem, virüslü e-postaların izlenmeye toplu gönderimine neden olan nahoģ durumlardan sakınmanızı sağlayacaktır. Koruma kapsamı Posta Koruması bileģeninin sistemle bütünleģtirilmesi için kullanılacak ve taranacak iletiģim kurallarının ayarlarını da içerir. Varsayılan olarak, Posta Koruması bileģeni Microsoft Office Outlook ve The Bat! e-posta istemci uygulamalarıyla bütünleģtirilir. Giden iletilerin taranmasını devre dışı bırakmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Posta Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan penceredeki Genel sekmesinde, Koruma kapsamı bloğunda ayarlar için gerekli değerleri seçin. Taranacak iletişim kurallarını ve Posta Koruması bileşenini sistemle bütünleştirme ayarlarını seçmek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Posta Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan penceredeki Ek sekmesinde, Bağlanırlık bloğunda istediğiniz modu seçin. MİCROSOFT OFFİCE OUTLOOK'TA E-POSTA TARAMA E-posta istemcisi olarak Microsoft Outlook u kullanıyorsanız, postanızı virüslere karģı taramak için ek yapılandırmalar kurabilirsiniz. Bilgisayar Korumayı kurduğunuzda Microsoft Outlook a özel bir ek yüklenir. Bu ek Posta Koruması ayarlarını hızla yapılandırmanıza ve e-posta iletilerinin ne zaman tehlikeli nesnelere karģı taranacaklarını belirlemenize olanak verir. Eke Araçlar Seçenekler menüsündeki özel E-posta koruma sekmesinden eriģilebilir. Sekmede e-posta tarama modlarını belirtebilirsiniz. Karmaşık filtreleme koşullarını belirtmek için: 1. Microsoft Outlook ana penceresini açın. 2. Uygulama menüsünden Araçlar Seçenekler seçeneğini seçin. 3. E-posta koruması sekmesinde istediğiniz e-posta tarama modunu belirtin. 62

63 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M THE BAT! EKLENTİSİNDE POSTA TARAMA The Bat! uygulamasının virüslü e-posta nesneleri üzerinde gerçekleģtireceği eylemler, programın kendi araçları kullanılarak tanımlanır. Gelen e-postaların mı yoksa giden e-posta iletilerinin mi taranacağını belirleyen ve tehlikeli e-posta nesneleri için gerçekleģtirilecek eylemleri ve hangi dıģlamaların uygulanacağını belirleyen Posta Koruması ayarları yok sayılır. The Bat! uygulamasının dikkate aldığı tek Ģey ekli arģivlerin taranmasıdır. E-posta koruma ayarları, Bat! ile çalıģmayı destekleyen bilgisayarda kurulu olan tüm anti-virüs modülleri için geçerlidir. E-posta iletileri alındığında ilk olarak Posta Koruması tarafından tarandıklarını ve ancak bundan sonra The Bat! eklentisiyle tarandıklarını unutmayın. Kötü amaçlı bir nesne saptandığında Bilgisayar Koruması uygulaması size bu konuda mutlaka bilgilendirecektir. Posta Koruması bildirim penceresinde Temizle (Sil) eylemini seçerseniz, tehdidin ortadan kaldırılmasına yönelik eylemler Posta Koruması uygulaması tarafından gerçekleģtirilecektir. Bildirim penceresinde Atla eylemini seçerseniz, nesne The Bat! eki tarafından temizlenecektir. E-posta iletileri gönderirken tarama ilk önce ek tarafından, ardından Posta Koruması tarafından gerçekleģtirilir. AĢağıdakilere karar vermelisiniz: Taranacak e-posta iletileri akıģı (gelen veya giden). E-posta nesnelerinin virüslere karģı taranma zamanı (bir e-posta iletisini açarken veya onu diske kaydetmeden önce). E-postalarda tehlikeli nesneler tespit edildiğinde posta istemcisi tarafından alınacak önlemler. Örneğin Ģunları seçebilirsiniz: Virüslü kısımları temizlemeyi dene bu seçenek seçilmiģse, virüslü nesnesini temizlemeyi deneyecektir; nesne temizlenemiyorsa iletide kalmaya devam eder. Virüslü kısımları sil bu seçenek seçilmiģse, virüslü de olsa virüslü olduğundan Ģüphelenilse de, iletideki tehlikeli nesne silinecektir. Varsayılan olarak, The Bat! virüslü tüm e-posta nesnelerini temizlemeyi denemeden Karantina klasörüne yerleģtirir. The Bat! tehlikeli nesneler içeren e-postalara özel baģlıklar vermez. The Bat!'ta e-posta koruma kurallarını ayarlamak için: 1. The Bat! Ana penceresini açın. 2. Posta istemcisinin Özellikler menüsünden Özellikler seçeneğini seçin. 3. Yapılandırma ağacında Virüsten korunma öğesini seçin. SEZGISEL ÇÖZÜMLEMEYI KULLANMA Sezgisel yöntem, esas olarak nesnenin sistemde gerçekleģtirdiği etkinlikleri çözümler. Bu eylemler kötü amaçlı nesnelere özgüyse, nesnenin kötü amaçlı veya Ģüpheli olarak sınıflandırılması olasıdır. Bu da yeni tehditlerin, etkinlikleri virüs analistleri tarafından bilinmeden önce tespit edilmesini sağlar. Varsayılan olarak, sezgisel çözümleme etkinleģtirilmiģtir. Bilgisayar Koruması bir iletide kötü amaçlı bir nesne tespit edildiğinde size bildirecektir. Ġletiyi iģleyerek bildirime tepki vermelisiniz. Ayrıca taramalar için ayrıntı düzeyini de ayarlayabilirsiniz: yüzeysel tarama, normal tarama veya ayrıntılı tarama. Bunun için kaydırma çubuğunu seçtiğiniz konuma kaydırın. 63

64 K U L L A N I M K I L A V U Z U Sezgisel çözümlemeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak ve taramanın ayrıntı düzeyini ayarlamak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Posta Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan pencerede, Genel sekmesinde Tarama yöntemleri bloğunda Sezgisel çözümleme kutusunu iģaretleyin ve taramanın ayrıntı düzeyini belirtin. BILEŞIK DOSYALARI TARAMA BileĢik dosyaları tarama modunun seçimi Bilgisayar Korumasının performansını etkiler. Ekli arģivlerin taramasını etkinleģtirebilir veya devre dıģı bırakabilir ve taranacak arģivlerin maksimum boyutlarını sınırlayabilirsiniz. Bileşik dosyaları tarama ayarlarını yapılandırmak için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Posta Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan pencerede Genel sekmesinde bileģik dosyaların tarama modunu seçin. EK FILTRELEME E-posta eklerinin filtreleme koģullarını yapılandırabilirsiniz. Filtreyi kullanmak bilgisayarınızın güvenliğini arttırabilir, çünkü e-posta yoluyla yayılan kötü amaçlı programlar, en çok ek olarak gönderilir. Belirli ek türlerini yeniden adlandırarak veya silerek, bilgisayarınızı bir ileti alındığında otomatik olarak açılan ekler gibi potansiyel tehlikelere karģı koruyabilirsiniz. Bilgisayarınız herhangi bir yerel ağ yazılımı tarafından korunmuyorsa (Ġnternete bir proxy sunucusu veya koruma duvarı olmaksızın, doğrudan eriģiyorsanız) ekli arģivlerin taramasını devre dıģı bırakmamanız önerilir. Ek filtreleme ayarlarını yapılandırmak için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Posta Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan pencerede Ek filtresi sekmesinde e-posta eklerini filtreleme koģullarını belirtin. Son iki moddan birini seçtiğinizde, dosya türleri listesi etkinleģtirilecektir; burada istediğiniz türleri belirtebilir veya yeni bir tür seçmek için maske ekleyebilirsiniz. Yeni bir tür için bir maske eklemeye gerek duyuyorsunuz, Ekle bağlantısını tıklatın ve açılacak pencerede Dosya adı maskesi giriģi istediğiniz verileri girin. 64

65 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M VARSAYILAN POSTA KORUMA AYARLARINI GERI YÜKLEME Posta Koruması bileģenini yapılandırırken önerilen ayarları her zaman geri yükleyebilirsiniz. Bunlar Kaspersky Lab tarafından önerilen, optimum kabul edilen ve Önerilen güvenlik düzeyinde gruplanan ayarlardır. Varsayılan posta koruma ayarlarını geri yüklemek için şunları yapın:ana uygulama penceresini açın ve Bilgisayar Korumam düğmesini tıklatın. 1. Açılan pencerenin üst kısmındaki Ayarlar bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Posta Koruması bileģenini seçin. 3. Güvenlik düzeyi bölümünde seçilen görev için Varsayılan düzey düğmesini tıklatın. 65

66 WEB TRAFİĞİ KORUMASI Ġnterneti her kullandığınızda tehlikeli programların bilgisayarınızda depolanan bilgilere virüs bulaģtırması riskine maruz kalırsınız. Bunlar, ücretsiz bir yazılımı karģıdan yüklerken veya daha önce güvenli oldukları halde, yakın zamanda ağ saldırılarına uğramıģ sitelerde gezinirken bilgisayarınıza sızabilirler. Üstelik bir web sayfasını açmadan veya bir dosyayı karģıdan yüklemeden önce, yalnızca Ġnternete bağlı olduğu için bilgisayarınıza solucanları sızabilir. Ġnternet Koruması bileģeni Ġnterneti kullanırken güvenlik sağlamak için tasarlanmıģtır. Bilgisayarınızı HTTP iletiģim kuralı aracılığıyla gelen bilgilere karģı korur ve ayrıca tehlikeli komut dosyalarının bilgisayarda yürütülmesini engeller. Ġnternet koruması yalnızca izlenen bağlantı noktaları listesindeki bağlantı noktalarından geçen HTTP trafiğini izler. E- posta aktarımı ve HTTP trafiği için yaygın olarak kullanılan bağlantı noktaları listesi Bilgisayar Korumam kurulum paketine dahildir. Listede bulunmayan bağlantı noktaları kullanıyorsanız, bu bağlantı noktalarını kullanan trafiği korumak için bunları listeye eklemelisiniz. Korunmayan alanda çalıģıyorsanız, Ġnternet kullanırken kendinizi korumanız için Ġnternet Koruması bileģenini kullanmanız önerilir. Bilgisayarınız HTTP trafik filtrelerinden oluģan bir güvenlik duvarı tarafından korunan bir ağda çalıģıyorsa, Ġnternet kullanırken Ġnternet Koruması ek koruma sağlar. Güvenlik düzeyi adlı ayarlar derlemesi trafiğin taranma biçimini belirler. Ġnternet Koruması bir tehdit tespit ederse, atanan eylemi gerçekleģtirecektir. Ġnternet koruma düzeyiniz bir ayarlar grubu tarafından belirlenir. Ayarları aģağıdaki gruplar halinde olabilir: Koruma kapsamı ayarları; trafik korumasının etkinliğini belirleyen ayarlar (sezgisel çözümlemeyi kullanma, tarama optimizasyonu). Kaspersky Lab uzmanları Ġnternet Koruması ayarlarını kullanıcıların kendilerinin yapılandırmasını önermez. Çoğu durumda farklı bir güvenlik düzeyi seçilmesi yeterli olacaktır. İnternet Koruması ayarlarını düzenlemek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģenin Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. BileĢen ayarlarında gerekli ayarlamaları yapın. 66

67 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M BU BÖLÜMDE: BileĢen iģleyiģ algoritması HTTP trafiği güvenlik düzeyini değiģtirme Tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemleri değiģtirme Koruma kapsamı oluģturma Tarama türünü seçme Kaspersky URL DanıĢmanı Sezgisel çözümleme kullanma Tarama optimizasyonu Varsayılan Ġnternet koruması ayarlarını geri yükleme BİLEŞEN İŞLEYİŞ ALGORİTMASI İnternet Koruması bileģeni, HTTP aracılığıyla bilgisayara gelen verilere karģı bilgisayarınızı korur ve ayrıca tehlikeli komut dosyalarının bilgisayarda yürütülmesini engeller. Bu bölümde bilgisayarın çalıģması daha ayrıntılı anlatılmaktadır. HTTP trafiği aģağıdaki algoritma kullanılarak korunmaktadır: 1. Kullanıcı veya bir program tarafından HTTP iletiģim kuralıyla eriģilen her web sayfası veya dosyanın yolu kesilip Ġnternet Koruması tarafından kötü amaçlı kodlara karģı çözümlenir. Kötü amaçlı nesneler Bilgisayar Korumasının veritabanları ve sezgisel algoritma kullanılarak tespit edilir. Veritabanları, o güne dek bilinen mevcut tüm kötü amaçlı programların açıklamalarını ve bunları etkisiz hale getirme yöntemlerini içerir. Sezgisel algoritma veritabanlarına henüz girmemiģ yeni virüsleri saptayabilir. 2. Çözümlemeden sonra aģağıdaki hareket biçimlerini gerçekleģtirebilirsiniz: Kullanıcı tarafından eriģilen bir web sayfası veya nesne kötü amaçlı kod içeriyorsa, nesneye eriģim engellenir. Ġstenen nesne ya da sayfanın virüslü olduğuna dair bir bildirim görüntülenir. Dosya veya web sayfası kötü amaçlı kod içermiyorsa, kullanıcının hemen ona eriģmesi sağlanır. Komut dosyaları aģağıdaki algoritmaya göre taranır: 1. Bir web sayfasında çalıģtırılan her komut dosyasının yolu Ġnternet Koruması tarafından kesilir ve kötü amaçlı kodlara karģı çözümlenir. 2. Komut dosyası kötü amaçlı kod içeriyorsa, Ġnternet Koruması komut dosyasını engeller ve özel bir açılır mesajla kullanıcıyı bilgilendirir. 3. Eğer komut dosyasında kötü amaçlı kod bulunmazsa, dosya çalıģtırılır. Yalnızca Microsoft Internet Explorer'da açılan web sayfalarındaki komut dosyalarının yolu kesilir. 67

68 K U L L A N I M K I L A V U Z U HTTP TRAFİĞİ GÜVENLİK DÜZEYİNİ DEĞİŞTİRME Güvenlik düzeyi Dosya Koruması bileģeni ayarlarının önceden belirlenmiģ bir yapılandırması olarak tanımlanır. Kaspersky Lab uzmanları üç güvenlik düzeyini ayırt ederler. Hangi düzeyin seçileceği kararını kullanıcı iģleyiģ koģullarına ve geçerli duruma dayalı olarak vermelidir. Seçmeniz için aģağıdaki güvenlik düzeyi seçenekleri sunulacaktır: Yüksek. Diğer hiçbir HTTP güvenlik aracının kullanılmadığı durumlarda, duyarlı ortamlar için bu koruma seviyesi önerilir. Önerilen. Bu güvenlik düzeyi çoğu durumda kullanmak için en uygun düzeydir. DüĢük. Bilgisayarınızda ek bir HTTP trafiği koruma aracı kuruluysa bu güvenlik düzeyini kullanın. Önceden belirlenmiģ düzeylerin hiçbiri ihtiyaçlarınızı karģılamıyorsa, Ġnternet Koruması ayarlarını kendiniz yapılandırabilirsiniz (bkz., "Ġnternet trafiği koruması" bölümü, sayfa 66). Bunun sonucunda güvenlik düzeyinin adı Özel olarak değiģecektir. Varsayılan bileģenin ayarlarını geri yüklemek için, önceden belirlenmiģ güvenlik düzeylerinden birini seçin. Önceden belirlenmiş web trafiği güvenlik düzeyini değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için istediğiniz güvenlik düzeyini ayarlayın. ALGILANAN NESNELERE UYGULANACAK İŞLEMLERİ DEĞİŞTİRME Bir HTTP nesnesinin çözümlemesi nesnenin kötü amaçlı kod içerdiğini gösterdiğinde, Ġnternet Koruması bileģeninin vereceği tepki, seçtiğiniz eyleme dayalı olacaktır. Ġnternet Koruması tehlikeli nesnelerin eylemlerini her zaman engeller ve kullanıcıya alınan önlemi bildiren mesajlar ekranda açılır. Tehlikeli komut dosyasına uygulanacak eylem değiģtirilemez yapılabilecek tek değiģiklik komut dosyası tarama modülünü devre dıģı bırakmaktır (bkz., "Tarama türünü seçme" bölümü, sayfa 69). Otomatik modda çalıģıyorsanız (bkz., "Adım 3. Koruma modunu seçme" adımı, sayfa 32), tehlikeli bir nesne tespit edildiğinde Bilgisayar Koruması Kaspersky Lab uzmanları tarafından önerilen eylemi otomatik olarak uygulayacaktır. Tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemi değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için gerekli eylemi belirtin. BİR KORUMA KAPSAMI OLUŞTURMA Koruma kapsamı oluģturma Ġnternet Koruması tarafından nesnelerin tarama türünün seçilmesi (bkz., "Tarama türünü seçme" bölümü, sayfa 69) ve bileģen tarafından tehlikeli nesnelere karģı taranmayacak olan bilgiler içeren güvenilir web adresleri listesinin oluģturulması demektir. 68

69 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Ayrıca içeriğine koģulsuz olarak güvendiğiniz güvenilir web adresleri listesini de oluģturabilirsiniz. Ġnternet Koruması bu adreslerden gelen verileri tehlikeli nesnelere karģı çözümlemeyecektir. Bu seçenek, örneğin Ġnternet Koruması belli bir dosyanın karģıdan yüklenmesine müdahale ettiğinde yararlı olabilir. Güvenilir web adresleri listesi oluşturmak için aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan Ġnternet Koruması penceresinde, Tarama optimizasyonu bloğunda, Güvenilir web adreslerinde gelen HTTP trafiğini tarama kutusunu seçin ve Seç düğmesini tıklatın. 6. Açılan Güvenilir web adresleri listesi penceresinde Ekle bağlantısını tıklatın. 7. Açılan Adres maskesi (URL) penceresinde güvenilir bir web adresini (veya güvenilir adres maskesini) girin. TARAMA TÜRÜNÜ SEÇME Güvenilir web adresleri listesi oluģturmanın yanı sıra koruma kapsamı oluģturma görevi de (bkz., sayfa 68) Ġnternet Koruması tarafından gerçekleģtirilecek trafik tarama türünün seçimini içerir. Tarama, türüne göre, komut dosyası tarama ve HTTP trafik taraması olarak ikiye ayrılır. Varsayılan olarak, Ġnternet Koruması HTTP trafiği ve komut dosyalarını aynı anda tarar. HTTP trafiği taraması yalnızca virüs taraması yapmaz, aynı zamanda Ģüpheli web adresleri ve/veya e-dolandırıcılık web adresleri listesinde olup olmadıklarını öğrenmek için bunların bağlantılarını da denetler. E-dolandırıcılık web adresleri listesinde olup olmadıklarını öğrenmek için bağlantıların denetlenmesi, kural olarak, finans kurumlarından gelen e-posta iletilerine benzeyen ve kendi web sitelerine bağlantılar içeren e-dolandırıcılık saldırılarından kaçınmaya olanak verir. Ġletinin metni okuyucuyu bağlantıyı tıklatmaya ve bunu izleyen pencerede gizli bilgilerini, örneğin kredi kartı numarası veya finansal iģlemlerin yapılabileceği bir Ġnternet bankacılığı sitesinin oturum açma bilgilerini veya parolasını girmeye ikna eder. Bir e-dolandırıcılık sitesine bağlantı yalnızca e-posta iletisi olarak değil, baģka herhangi bir Ģekilde, örneğin, bir ICQ mesajı Ģeklinde de alınabilir; Ġnternet Koruması bileģeni bir e-dolandırıcılık sitesinin eriģim giriģimlerini HTTP trafik taraması düzeyinde izler ve engeller. Bağlantıların Ģüpheli web adresleri listesinde olup olmadığının kontrol edilmesi kara listedeki web sitelerinin izlenmesine olanak verir. Liste Kaspersky Lab uzmanları tarafından oluģturulur ve uygulama kurulum paketinin bir parçasıdır. Web İnternet Korumasının komut dosyalarını taraması için aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan Ġnternet Koruması penceresinde, Ek bloğundaki Microsoft Internet Explorer içindeki tehlikeli komut dosyalarını engelle onay kutusunun iģaretli olduğundan emin olun. Ġnternet Koruması, kullanıcı bilgisayarda çalıģırken baģlatılan diğer WSH komut dosyalarının (JavaScript, Visual Basic, vb.) yanı sıra Microsoft Internet Explorer tarafından çalıģtırılan tüm komut dosyalarını da tarayacaktır. Ayrıca, Kaspersky URL DanıĢmanını kullanabilirsiniz (bkz., sayfa 70). Bunun için, Microsoft Internet Explorer ve Mozilla Firefox içindeki e-dolandırıcılık ve Ģüpheli URL'leri iģaretle kutusunu iģaretleyin. 69

70 K U L L A N I M K I L A V U Z U Ġnternet Koruması tarayıcılarda (Microsoft Internet Explorer ve Mozilla Firefox) algılanan web adreslerindeki e- dolandırıcılık ve Ģüpheli URL'leri iģaretleyecektir. Şüpheli web adresleri ve/veya e-dolandırıcılık web adresleri tabanını kullanarak bağlantıları taramak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan Ġnternet Koruması penceresindeki Tarama yöntemleri bölümünde URL'lerin Ģüpheli web adresleri tabanında olup olmadığını kontrol et kutusu ve/veya URL'lerin e-dolandırıcılılık web adresleri tabanında olup olmadığını kontrol et kutusunun iģaretli olduğundan emin olun. KASPERSKY URL DANIŞMANI Bilgisayar Koruması Ġnternet Koruması tarafından yönetilen URL tarama modülünü içerir. Bu modül Ģüpheli ve e- dolandırıcılık web adresleri listesinde olan web sayfasındaki bağlantıları kontrol eder. Ġçeriği taranmaması gereken güvenilir web adresleri listesi ve içeriğinin kesinlikle taranması gereken web adresleri listesi oluģturabilirsiniz. Bu modül, Microsoft Internet Explorer ve Mozilla Firefox tarayıcılarında eklenti olarak bulunmaktadır. URL tarama modülünü etkinleştirmek için, şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Güvenlik düzeyi bloğunda, seçilen bileģenin Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan Ġnternet Koruması penceresinde, Ek bloğundaki Microsoft Internet Explorer ve Mozilla Firefox'da e- dolandırıcılık URL'lerini ve Ģüpheli URL'leri iģaretle kutusunu iģaretleyin. Güvenilir web adresleri listesi oluşturmak için aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Güvenlik düzeyi bloğunda, seçilen bileģenin Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan Ġnternet Koruması penceresinde, Ek bloğunda, Ayarlar düğmesini tıklatın. 6. Açılan Kaspersky URL DanıĢmanı penceresinde Tüm web sayfalarında seçeneğini seçin ve DıĢlamalar düğmesini tıklatın. 7. Açılan Güvenilir web adresleri listesi penceresinde Ekle bağlantısını tıklatın. 8. Açılan Adres maskesi (URL) penceresinde güvenilir bir web adresini (veya güvenilir adres maskesini) girin. İçeriği taranacak web siteleri listesini oluşturmak için: 70

71 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Güvenlik düzeyi bloğunda, seçilen bileģenin Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan Ġnternet Koruması penceresinde, Ek bloğunda, Ayarlar düğmesini tıklatın. 6. Açılan Kaspersky URL DanıĢmanı penceresinde Tüm Seçili web sayfalarında seçeneğini seçin ve DıĢlamalar düğmesini tıklatın. 7. Açılan Kontrol edilmiģ web adresleri listesi penceresinde Ekle bağlantısını tıklatın. 8. Açılan Adres maskesi (URL) penceresinde bir web adresini (veya adres maskesini) girin. SEZGİSEL ÇÖZÜMLEMEYİ KULLANMA Sezgisel yöntem, esas olarak nesnenin sistemde gerçekleģtirdiği etkinlikleri çözümler. Bu eylemler kötü amaçlı nesnelere özgüyse, nesnenin kötü amaçlı veya Ģüpheli olarak sınıflandırılması olasıdır. Bu da yeni tehditlerin, etkinlikleri virüs analistleri tarafından bilinmeden önce tespit edilmesini sağlar. Varsayılan olarak, sezgisel çözümleme etkinleģtirilmiģtir. Bilgisayar Koruması bir iletide kötü amaçlı bir nesne tespit edildiğinde size bildirecektir. Ġletiyi iģleyerek bildirime tepki vermelisiniz. Ayrıca tarama için ayrıntı düzeyini de ayarlayabilirsiniz: yüzeysel tarama, normal tarama veya ayrıntılı tarama. Bunun için kaydırma çubuğunu seçtiğiniz konuma kaydırın. Sezgisel çözümlemeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak ve taramanın ayrıntı düzeyini ayarlamak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan Ġnternet Koruması penceresinde, Tarama yöntemleri bloğundaki Sezgisel çözümleme kutusunu iģaretleyin ve tarama düzeyini belirtin. TARAMA OPTİMİZASYONU Kötü amaçlı kodları daha etkili bir Ģekilde tespit etmek için, Ġnternet Koruması bileģeni Ġnternetten yüklenen nesnelerin parçalarını ön belleğe alır. Bu yöntemi kullanırken, Ġnternet Koruması bir nesneyi ancak karģıdan tamamen yüklendikten sonra tarar. Ardından nesne virüslere karģı taranır ve tarama sonuçlarına bağlı olarak, nesne kullanıcıya geri verilir veya engellenir. Ancak, nesnelerin ön belleğe alınması, nesne iģlem süresini ve dolayısıyla uygulama nesneyi kullanıcıya geri verme süresini arttırır. Bu, HTTP istemcisiyle kurulan bağlantının süresi aģıldığı için, büyük nesneleri kopyalarken veya bunlara iģlem yaparken sorunlara sebep olabilir. Bu sorunu çözmek için, Ġnternetten karģıdan yüklenen web nesnesi parçalarının ön belleğe alınmasını sınırlandırmanızı öneririz. Zaman sınırı sona erdiğinde, kullanıcı dosyanın karģıdan yüklenmiģ kısmını taranmaksızın alacak ve nesne tamamen kopyalandığında, bütünlüğü içinde taranacaktır. Bu, nesnenin kullanıcıya aktarılması gereken sürenin azaltılmasına ve bağlantı sorunlarının ortadan kaldırılmasına olanak verir; bununla Ġnternet kullanımının güvenlik düzeyi düģmeyecektir. Varsayılan olarak, dosya parçalarını ön belleğe alma süresi bir saniye ile sınırlıdır. Bu değeri arttırmak veya ön belleğe alma zaman sınırını kaldırmak anti-virüs taramalarından daha iyi sonuç alınmasını sağlayacak ancak nesneye eriģimi bir Ģekilde yavaģlatacaktır. 71

72 K U L L A N I M K I L A V U Z U Dosya parçacıklarının ön belleğe alınması için zaman sınırı koymak veya sınırı kaldırmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģenin Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan Ġnternet Koruması penceresinde, Tarama optimizasyonu bloğundaki Parçacıkları ön belleğe alma süresini sınırla kutusunu iģaretleyin ve sağındaki alana zaman değerini (saniye olarak) girin. VARSAYILAN WEB KORUMA AYARLARINI GERİ YÜKLEME Ġnternet Koruması bileģenini yapılandırırken önerilen ayarları her zaman geri yükleyebilirsiniz. Bunlar Kaspersky Lab tarafından önerilen, optimum kabul edilen ve Önerilen güvenlik düzeyinde gruplanan ayarlardır. Varsayılan İnternet Koruması ayarlarını geri yüklemek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Güvenlik düzeyi bölümünde seçilen görev için Varsayılan düzey düğmesini tıklatın. 72

73 ANLIK İLETİ TRAFİĞİNİ KORUMA Rahat Ġnternet sörf için ek özellikler yanında, anlık mesajlaģma istemcileri (baģka IM istemcileri gibi), günümüzde yaygın olması bilgisayar güvenliği için potansiyel tehditlere açıktır. ġüpheli web sitelerine ve URL'ler içeren mesajlar e- dolandırıcılık saldırıları için yabancılar tarafından kullanılan IM istemcilerini kullanarak transfer edilebilirler. Zararlı programlar kullanıcıların kimlik numaraları ve Ģifreleri çalmaya programları (veya programlarda kendilerini) için spam mesajlar ve URL'leri göndermek için IM istemcilerini kullanabilir. IM Koruması bileģen IM istemcilerini güvenli çalıģmasını sağlamak için tasarlanmıģtır. Bu bilgisayarınıza IM protokolleri üzerinden gelen bilgileri korur. Ürün ICQ, MSN, AIM, Yahoo gibi sohbet için çeģitli uygulamalar güvenli çalıģma sağlar! Messenger, Jabber, Google Talk, Mail.Ru Agent ve IRC gibi çeģitli anlık mesajlaģma uygulamaların güvenli Ģekilde çalıģmasını sağlar. Yahoo! Messenger ve Google Talk uygulamaları SSL protokolü kullanır. IM Korumasının bu uygulamaların trafiğini taraması için, Ģifreli bağlantıları taramayı kullanmak gerekir (bkz., sayfa 158). Bunu, Ağ bölümünde ġifreli bağlantıları tara kutusunu iģaretleyin. Trafik ayarları belirli bir bileģime göre taranır. Mesajda bir tehdit tespit edilirse, IM Koruması kullanıcı için bir uyarı mesajı olarak gönderilir. IM trafik koruma seviyesi birtakım ayarlar içerir. Ayarları aģağıdaki gruplar halinde olabilir: koruma kapsamı oluģturma ayarları; tarama yöntemlerini belirleyen ayarlar. IM Koruması ayarlarını düzenlemek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde IM Koruması bileģenini seçin. 4. Seçilen bileģenin ayarlarında gereken değiģiklikleri yapın. BU BÖLÜMDE: BileĢen iģleyiģ algoritması Bir koruma kapsamı oluģturma Tarama yöntemini seçme Sezgisel çözümleme kullanma BİLEŞEN İŞLEYİŞ ALGORİTMASI Bilgisayar Koruması uygulaması IM (anlık mesajlaģma) istemcileri yoluyla aktarılan iletilerin tehlikeli nesnelere karģı taranmasını sağlayan IM Koruması adlı bir bileģen içerir. ĠĢletim sisteminin baģlatılması sırasında yüklenir ve bilgisayarınızın RAM'inde çalıģarak gelen ve giden tüm iletileri tarar. Varsayılan olarak, IM istemcilerinin trafiği aģağıda tarif edilen algoritma kullanılarak yürütülür: 1. Kullanıcı tarafından alınan veya gönderilen her ileti bileģen tarafından durdurulur. 73

74 K U L L A N I M K I L A V U Z U 2. IM Koruması iletiyi tehlikeli nesnelere veya Ģüpheli ve/veya e-dolandırıcılık web adresleri veritabanlarında listelenen URL'lere karģı tarar. Bir tehdit tespit edilmiģse, kullanıcıya ileti metni yerine bir uyarı mesajı gönderilir. 3. Ġletide hiçbir güvenlik tehdidi tespit edilmemiģse, ileti kullanıcı tarafından açılabilir. IM istemcileri tarafından aktarılan dosyalar, kaydedilmek istendiklerinde, Dosya Koruması bileģeni tarafından taranır (bkz., "Bilgisayar dosya sistemi koruması" bölümü, sayfa 49). BİR KORUMA KAPSAMI OLUŞTURMA Koruma kapsamı taranacak iletilerin türü olarak anlaģılmalıdır: Gelen ve giden iletiler. Varsayılan olarak, IM Koruması hem gelen hem de giden iletileri tarar. Yalnızca gelen iletiler. Sizin tarafınızdan yollanan iletilerin tehlikeli nesneler içeremeyeceğinden eminseniz, bu ayarı seçin. IM Koruması yalnızca gelen iletileri tarayacaktır. Varsayılan olarak, Bilgisayar Koruması IM istemcilerinin gelen ve giden iletilerini tarar. Sizin tarafınızdan gönderilen iletilerin tehlikeli nesneler içeremeyeceğinden eminseniz, giden trafik taramasını devre dıģı bırakabilirsiniz. Giden iletilerin taranmasını devre dışı bırakmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde IM Koruması bileģenini seçin. 4. Koruma kapsamı bölümünde seçilen bileģen için Yalnızca gelen iletiler seçeneğini seçin. TARAMA YÖNTEMİNİ SEÇME IM istemcilerinin iletilerindeki URL'leri taranmasında içerilen tarama yöntemleri Ģüpheli web adresleri ve/veya e- dolandırıcılık web adresleri listesinde olup olmadıklarını öğrenir. URL'lerin Ģüpheli web adresleri tabanı listesinde olup olmadığını kontrol et. IM Koruması iletilerdeki bağlantıları, kara listede olup olmadıklarını tespit etmek için tarayacaktır. URL'lerin e-dolandırıcılık web adresleri tabanı listesinde olup olmadığını kontrol et. Bilgisayar Koruması veritabanları e-dolandırıcılık saldırıları için kullanıldığı bilinen mevcut sitelerini tümünü içerir. Kaspersky Lab bu listeyi uluslararası bir organizasyon olan E-dolandırıcılık Önleme ÇalıĢma Grubundan aldığı adreslerle tamamlar. Bilgisayar Koruması veritabanlarını güncellediğinizde bu listenin sizdeki yerel kopyası da güncellenir. Şüpheli web adresleri veritabanını kullanarak iletilerdeki bağlantıları taramak için aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde IM Koruması bileģenini seçin. 4. Tarama yöntemleri bölümünde seçilen bileģen için URL'lerin Ģüpheli web adresleri tabanı listesinde olup olmadığını kontrol et kutusunu iģaretleyin. 74

75 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M E-dolandırıcılık web adresleri veritabanını kullanarak iletilerdeki bağlantıları taramak için aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde IM Koruması bileģenini seçin. 4. Tarama yöntemleri bölümünde seçilen bileģen için URL'lerin e-dolandırıcılık web adresleri tabanı listesinde olup olmadığını kontrol et kutusunu iģaretleyin. SEZGİSEL ÇÖZÜMLEMEYİ KULLANMA Sezgisel yöntem, esas olarak nesnenin sistemde gerçekleģtirdiği etkinlikleri çözümler. Bu amaçla, bir IM istemcisinin iletisindeki tüm komut dosyaları korumalı ortamda yürütülür. Bu komut dosyasının etkinliği kötü amaçlı nesnelere özgüyse, nesnenin kötü amaçlı veya Ģüpheli olarak sınıflandırılması olasıdır. Varsayılan olarak, sezgisel çözümleme etkinleģtirilmiģtir. Bilgisayar Koruması bir iletide kötü amaçlı bir nesne tespit edildiğinde size bildirecektir. Ayrıca taramalar için ayrıntı düzeyini de ayarlayabilirsiniz: yüzeysel tarama, normal tarama veya ayrıntılı tarama. Bunun için kaydırma çubuğunu seçtiğiniz konuma kaydırın. Sezgisel çözümlemeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak ve taramanın ayrıntı düzeyini ayarlamak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde IM Koruması bileģenini seçin. 4. Tarama yöntemleri bölümünde seçilen bileģen için Sezgisel çözümleme kutusunu iģaretleyin/iģaretini kaldırın ve altındaki tarama ayrıntısı düzeyini ayarlayın. 75

76 UYGULAMA DENETİMİ Bütün uygulamalar, sistem güvenliği faktörüne dayalı olarak üç gruba ayrılabilir: Güvenli. Bu grup, tanınmıģ satıcılar tarafından geliģtirilmiģ ve dijital imzalar taģıyan uygulamaları içerir. Bu uygulamaların sistemde her türlü eylemi gerçekleģtirmesine izin verebilirsiniz. Tehlikeli. Bu grup, o sırada bilinen tehditleri içerir. Bu gruptaki uygulamaların etkinliği engellenmelidir. Bilinmeyen. Bu grup, bilinmeyen geliģtiriciler tarafından geliģtirilmiģ, dijital imza taģımayan uygulamaları içerebilir. Bu uygulamalar sisteminize zarar verebilir de, vermeyebilir de. Bu gruptaki uygulamaları kullanmanın güvenli olup olmadığı konusunda, ancak uygulamaları çalıģtırıp davranıģlarını çözümledikten sonra kesin bir karar verebilirsiniz. Bilinmeyen bir uygulamanın güvenli olup olmadığına karar vermeden önce, sistem kaynaklarına eriģimini sınırlandırmanız akıllıca olacaktır. Uygulama Denetimi bileģeni, sistemdeki uygulamalar tarafından gerçekleģtirilen eylemlerin günlüğünü tutar ve uygulamanın ait olduğu gruba (bkz., "Uygulama grupları" bölümü, sayfa 78) dayalı olarak uygulamaların faaliyetlerini yönetir. Her uygulama grubu için bir kurallar kümesi tanımlanır (bkz., "Uygulama Denetimi kuralları" bölümü, sayfa 81). Bu kurallar, uygulamanın aģağıdaki gibi çeģitli kaynaklara eriģimini yönetir: dosyalar ve klasörler, kayıt anahtarları, ağ adresleri, yürütme ortamı. Bir uygulama bir kaynağa eriģtiğinde, bileģen uygulamanın gerekli eriģim haklarına sahip olup olmadığını kontrol eder ve kural tarafından belirlenen eylemi gerçekleģtirir. Uygulama Denetimi ayarlarında değişiklik yapmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Uygulama Denetimi bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģenin ayarlarında gerekli değiģiklikleri yapın. Ayrıca: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Uygulama Denetimi bölümünü seçin. 2. Pencerenin sağ tarafındaki Uygulama etkinliği bağlantısını tıklatın. 3. Açılan Uygulama Etkinliği Denetimi penceresinde gerekli değiģiklikleri yapın. BU BÖLÜMDE: BileĢen iģleyiģ algoritması Bir koruma kapsamı oluģturma Uygulama Denetimi kuralları

77 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M BILEŞENIN IŞLEYIŞ ALGORITMASI Uygulama ilk baģlatıldığında Uygulama Denetimi aģağıdaki algoritmayı kullanarak uygulamayı çözümler: 1. Uygulamayı virüslere karģı tarar. 2. Uygulamanın dijital imzasını doğrular. Dijital imza doğrulanırsa, uygulama Güvenilir gruba dahil edilir. Uygulamanın dijital imzası yoksa (veya dijital imza bozulmuģsa veya kara listeye dahil edilmiģse), bileģen bir sonraki adımla devam edecektir. 3. BaĢlatılan uygulamanın bir kaydını Bilgisayar Koruması kurulum paketinde içerilen bilinen uygulamaların iç tabanında arar. BaĢlatılan uygulamanın bir kaydı tabanda bulunursa, ilgili gruba dahil edilecektir. BaĢlatılan uygulamanın kaydı tabanda bulunamazsa, bileģen bir sonraki adımla devam edecektir. 4. Uygulamanın yürütülebilir dosyası hakkındaki bilgileri Kaspersky Lab'ın sunucusunda depolanan bilinen uygulamalar tabanına gönderir. Tabanda gönderilen bilgilerle iliģkili bir kayıt zaten varsa, uygulama ilgili gruba dahil edilir. Tabana eriģilemiyorsa (örneğin, Ġnternet bağlantısı etkin değilse), bileģen bir sonraki adımla devam edecektir. 5. Sezgisel çözümlemeyi kullanarak uygulamanın tehdit derecelendirmesini hesaplar. DüĢük derecelendirmeli uygulamalar DüĢük Sınırlı grubuna yerleģtirilir. Uygulamanın derecelendirmesi yüksekse, Bilgisayar Koruması bunu size bildirecek ve bu uygulamayı yerleģtirmeniz gereken grubu seçmenizi isteyecektir. Bu taramalar tamamlandığında uygulamaya iliģkin son karar hakkında bir bildirim görüntülenir. Varsayılan olarak, bildirim devre dıģı bırakılmıģtır. Uygulama yeniden baģlatıldığında, Uygulama Denetimi uygulamanın bütünlüğünü denetler. Uygulama değiģmemiģse, bileģen ona mevcut kuralı uygular. Uygulama değiģmiģse, Uygulama Denetimi yukarıda tarif edilen algoritmayı kullanarak uygulamayı çözümler. AYRICA BKZ: Inheriting rights Threat rating Application groups Application run sequence HAKLARI DEVRALMA Uygulama Denetimi bileģeninin en önemli kısmı erişim haklarını devralma mekanizmasıdır. Bu mekanizma, güvenilir uygulamaların, belli ayrıcalıklar isteyen eylemleri gerçekleģtirmek amacıyla güvenilir olmayan veya sınırlı hakları olan bir uygulama tarafından kullanılmasını engeller. Bir uygulama izlenen bir kaynağa eriģim sağlamayı denediğinde, Uygulama Denetimi bu uygulamanın tüm ana iģlemlerinin haklarını çözümler ve bu kaynağa eriģmek için gereken haklarla karģılaģtırır. Bu iģlemde minimum öncelik kuralı uygulanacaktır: Uygulamanın eriģim hakları uygulamanın etkinliği bağlantılı olarak ana iģlem haklarıyla karģılaģtırıldığında, en düģük öncelikli eriģim hakkı uygulanacaktır. EriĢim hakkı önceliği: 1. Ġzin ver. EriĢim hakkı verileri en yüksek önceliğe sahiptir. 2. Kullanıcıya sor. 3. Engelle. EriĢim hakkı verileri en düģük önceliğe sahiptir. 77

78 K U L L A N I M K I L A V U Z U Örnek: Bir Truva atı programı Microsoft Windows kayıt defterini düzenlemek için regedit.exe dosyasını kullanmayı dener. regedit.exe için geçerli kural, eyleme Ġzin ver olarak ayarlanmıģken, Truva atı programının kuralı kayıt defterine eriģme giriģimine karģı eylemi Engelle olarak ayarlanmıģtır. Sonuç olarak Truva atı tarafından çalıģtırılan regedit.exe dosyasının etkinlikleri regedit.exe dosyasının hakları ana uygulamadan devralınmıģ olacağından ötürü engellenir. Bu olay minimum öncelik kuralını tetikleyecek ve regedit.exe programı ona izin vermek için gerekli haklara sahip olmasına rağmen eylem engellenecektir. Uygulamanın etkinlikleri ana iģlemin yetersiz hakları nedeniyle engellenirse, bu kuralları düzenleyebilirsiniz (bkz., "Bir uygulama kuralını düzenleme" bölümü, sayfa 82). ĠĢlemin etkinliklerinin sistemin güvenliğini tehdit etmediğinden ancak kesin olarak eminseniz, ana iģlemin haklarında değiģiklik yapmalısınız. AYRICA BKZ: Application run sequence TEHDİT DERECELENDİRME Uygulama Denetimi bileģeni, buluģsal çözümlemeyi kullanarak bilgisayarınızda çalıģan her uygulama için tehdit derecelendirmesi hesaplar. Tehdit derecelendirmesi uygulamanın sistem için ne kadar tehlikeli olduğunun bir göstergesidir ve iki tür kritere dayalı olarak hesaplanır: Durağan (bu kriterler, uygulamanın yürütülebilir dosyası hakkındaki bilgileri içerir: boyutu, oluģturulma tarihi, vb.) Dinamik, bu kriterler uygulamanın iģleyiģi sanal ortamda benzetimi sırasında kullanılır (uygulamanın sistem iģlevlerine çağrılarının çözümlenmesi). Bu kriterlerin çözümlenmesi kötü amaçlı yazılıma özgü bir davranıģın tespit edilmesine olanak verir. Bu değerlere dayanarak, Uygulama Denetimi uygulamaları gruplara ayırır (bkz., "Uygulama grupları" bölümü, sayfa 78). Tehdit derecelendirmesi ne kadar düģükse, uygulamanın sistemde gerçekleģtirdiği eylemlere o kadar çok izin verilecektir. UYGULAMA GRUPLARI Bilgisayardaki tüm kullanıcı uygulamaları sistem için, uygulamaların sistem kaynaklarına eriģim haklarını etkileyen tehlike düzeyine dayalı olarak Uygulama Denetimi tarafından gruplara ayrılır. Önceden belirlenmiģ dört uygulama grubu bulunmaktadır: Güvenilir. Güvenilir satıcıların dijital imzalarına sahip uygulamalar veya güvenilir uygulama tabanına kayıtlı uygulamalar. Bu uygulamaların sistemde gerçekleģtirdikleri eylemlere uygulanan hiçbir kısıtlama yoktur. Bu uygulamaların faaliyeti Proaktif Savunma ve Dosya Koruması tarafından izlenir. DüĢük Sınırlamalı. Güvenilir satıcıların dijital imzalarına sahip olmayan ve güvenilir uygulamalar tabanına kaydedilmemiģ uygulamalar. Ancak bu uygulamaların tehdit derecesi düģüktür (sayfa 78). Diğer iģlemlere eriģim, sistem denetimi, gizli ağ eriģimi gibi bazı iģlemleri gerçekleģtirmelerine izin verilir. Birçok iģlem için kullanıcının izni gerekir. Yüksek Sınırlamalı. Dijital imzası olmayan ve güvenilir uygulamalar tabanına kaydedilmemiģ uygulamalar. Bu uygulamalar yüksek tehdit derecelendirmesine sahiptir. Bu gruptaki uygulamaların sistemi etkileyen eylemlerin birçoğu için kullanıcıdan izin alması gerekir: Bazı eylemler için bu uygulamalara izin verilmez. 78

79 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Güvenilir olmayan. Dijital imzası olmayan ve güvenilir uygulamalar tabanına kaydedilmemiģ uygulamalar. Bu uygulamalara yüksek tehdit derecelendirmesi verilmiģtir. Uygulama Denetimi bu uygulamalar tarafından gerçekleģtirilen tüm eylemleri engeller. Uygulama Denetimi tarafından belirli bir grup için sınıflanan uygulamalara karģılık gelen durum atanır ve grup kuralından gelen kaynaklara eriģim haklarını devralır (bkz., "Uygulama Denetim kuralları" bölümü, sayfa 81). Kaspersky Lab, uygulamaları bir gruptan baģka bir gruba taģımamanızı önerir. Bunun yerine, gerekiyorsa uygulamanın belirli sistem kaynaklarına eriģim haklarını değiģtirin (bkz., "Bir uygulama kuralını düzenleme" bölümü, sayfa 82). UYGULAMA ÇALIŞTIRMA SIRASI Uygulama kullanıcı veya çalıģan baģka bir uygulama tarafından baģlatılabilir. BaĢlatmayı baģka bir uygulama yapmıģsa, ana ve bağımlı programları içeren bir baģlatma prosedürü oluģturulmasına neden olur. BaĢlatma prosedürleri kaydedilebilir. Bir baģlatma prosedürünü kaydederken, içerdiği her program kendi grubu içinde kalır. AYRICA BKZ: Hakları devralma BİR KORUMA KAPSAMI OLUŞTURMA Uygulama Denetimi aģağıdaki kaynak kategorileriyle eylemde bulunmak için kullanıcı uygulamalarının haklarını yönetir: ĠĢletim sistemi. Bu kategoride Ģunlar bulunur: baģlatma ayarları içeren kayıt anahtarları, Internet kullanımı ayarları içeren kayıt anahtarları, sistem güvenliğini etkileyen kayıt anahtarları sistem hizmet ayarlarını içeren kayıt anahtarları sistem dosyaları ve klasörleri baģlatma klasörleri. Kaspersky Lab, Bilgisayar Koruma tarafından her zaman korunması gereken iģletim sistemi ayarlarının ve kaynakların bir listesini oluģturur. Bu liste düzenlenemez. Bununla birlikte seçmiģ olduğunuz kategorideki iģletim sistemi nesnesinin izlenmesinden vazgeçmenin yanı sıra onu listeye de ekleyebilirsiniz. Kimlik verileri. Bu kategoride Ģunlar bulunur: kullanıcının dosyaları (Belgelerim klasörü, çerez dosyaları, kullanıcının etkinliği hakkındaki bilgiler), en sık kullanılan uygulamaların ayarlarının ve önemli verilerinin bulunduğu kayıt defteri dosyaları ve anahtarları: Ġnternet tarayıcılar, dosya yöneticileri, posta istemcileri ve elektronik cüzdanlar. 79

80 K U L L A N I M K I L A V U Z U Kaspersky Lab, her zaman Bilgisayar Koruması tarafından korunması gereken kaynak kategorilerinin bir listesini oluģturur. Bu liste düzenlenemez. Bununla birlikte herhangi bir kaynak kategorisinin izlenmesinden vazgeçmenin yanı sıra onu listeye de ekleyebilirsiniz. Korunacak kimlik verisi öğelerini listeye eklemek için, şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Uygulama Denetimi bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan pencerede, Kimlik bilgileri sekmesindeki Kategori açılır listesinde istediğiniz kiģisel veri nesneleri kategorisini seçin ve Ekle bağlantısını tıklatın (veya yeni bir korunacak kaynaklar kategorisi eklemek istiyorsanız, Kategori ekle bağlantısını tıklatarak açılan pencereye adını girin). 6. Açılan Kullanıcı kaynağı penceresinde Gözat düğmesini tıklatarak gerekli verileri eklenen kaynağı dayalı olarak belirtin: Dosya veya klasör. Açılan Dosya veya klasör seç penceresinde bir dosya veya klasörü belirtin. Kayıt anahtarı. Açılan Bir kayıt nesnesi belirtin penceresinde, korunacak kayıt anahtarını belirtin. Ağ hizmeti. Açılan Ağ hizmeti penceresinde, izlenen ağ bağlantı ayarlarını belirtin (bkz., "Ağ hizmeti ayarlarını yapılandırma" bölümü, sayfa 94). IP adresleri. Açılan Ağ adresleri penceresinde korunan adres aralığını belirtin. Korunacak kaynakları belirledikten sonra, eklenen kaynakları ilgili baģlığın altında düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Kaynağı koruma kapsamından çıkarmak için yanındaki kutunun içindeki iģareti kaldırmanız yeterlidir. Korunacak işletim sistemi ayarlarını ve kaynaklarını listeye eklemek için, şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Uygulama Denetimi bileģenini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan penceredeki ĠĢletim sistemi sekmesindeki Kategori açılır listesinde istediğiniz iģletim sistemi nesneleri kategorisini seçin ve Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan Kullanıcı kaynağı penceresinde Gözat düğmesini tıklatarak gerekli verileri eklenen kaynağı dayalı olarak belirtin: Dosya veya klasör. Açılan Dosya veya klasör seç penceresinde bir dosya veya klasörü belirtin. Kayıt anahtarı. Açılan Bir kayıt nesnesi belirtin penceresinde, korunacak kayıt anahtarını belirtin. Korunacak kaynakları belirledikten sonra, eklenen kaynakları ilgili baģlığın altında düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Kaynağı koruma kapsamından çıkarmak için yanındaki kutunun içindeki iģareti kaldırmanız yeterlidir. 80

81 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M UYGULAMA DENETİM KURALLARI Bir kural, Uygulama Denetiminin uygulamanın izlenen kaynaklardaki eylemlerine verdiği bir dizi tepkidir (bkz., "Koruma kapsamı oluģturma" bölümü, sayfa 79). BileĢenin olası tepkileri aģağıdakileri içerir: Devral. Uygulama Denetimi, bir uygulamanın etkinliğine uygulamanın ait olduğu grup için konan kurallar dizisini uygulayacaktır. Bu, tepki için varsayılan ayardır. Ġzin ver. Uygulama Denetimi uygulamanın eylemi gerçekleģtirmesine izin verecektir. Engelle. Uygulama Denetimi uygulamanın eylemi gerçekleģtirmesine izin vermeyecektir. Eylemi sor. Uygulama Denetimi uygulamanın izlenen kaynakları kullanmayı denediğini kullanıcıya bildirir ve daha sonraki eylemleri kullanıcıya sorar. Olayları günlüğe kaydet. Uygulamanın etkinliği ve Uygulama Denetiminin tepkisinin bilgisi bir rapora kaydedilecektir. Bilgiler baģka bir bileģenin eylemiyle birlikte kullanılabilecek bir rapora eklenebilir. Varsayılan olarak, uygulama ait olduğu gruptan eriģim haklarını devralır. Bir uygulama kuralını düzenleyebilirsiniz. Bu durumda uygulama kuralının ayarları uygulamanın ait olduğu gruptan devralınan ayarlardan daha yüksek önceliğe sahip olacaktır. AYRICA BKZ: Placing applications into groups Changing the time used to determine the application status Editing an application rule Editing a rule for an application group Creating a network rule for application Configuring exclusions Deleting rules for applications UYGULAMALARI GRUPLARA YERLEŞTIRME Uygulama Denetimi bileģeni tarafından Güvenilir grubuna eklenen uygulamalar (bkz., "Uygulama grupları" bölümü, sayfa 78) sistem için herhangi bir tehdit oluģturmaz. Uygulama Denetimi tarafından taranmayacak olan güvenilir uygulamaları, etkinlikleri belirtme seçeneğini kullanabilirsiniz. Güvenilir uygulamalar dijital imzalı uygulamalar veya Kaspersky Güvenlik Ağının veritabanında listelenen uygulamaları içerebilir. Güvenilir grubuna uymayan diğer uygulamalar için bir grup belirlemek üzere buluģsal çözümlemeyi kullanabilir veya uygulamanın otomatik olarak ekleneceği belli bir grubu belirtebilirsiniz. Uygulama Denetiminin dijital imzalı uygulamaları ve/veya Kaspersky Güvenlik Ağı veritabanındaki güvenilir uygulamalar olarak görmesi ve bunların etkinliklerini bildirmemesi için aşağıdakileri yapın: 81

82 K U L L A N I M K I L A V U Z U 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Uygulama Denetimi bileģenini seçin. 4. Güvenilir uygulamalar bölümünde seçilen bileģen için Dijital imzalı uygulamalar kutusunu ve/veya Kaspersky Güvenlik Ağı veritabanındaki uygulamalar kutusunu iģaretleyin. Uygulama Denetiminin güvenilir olmayan uygulamaları gruplara dağıtmak için buluşsal çözümlemeyi kullanmasını istiyorsanız: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Uygulama Denetimi bileģenini seçin. 4. Güvenli uygulamalar bölümünde Durumu tanımlamak için sezgisel çözümlemeyi kullan seçeneğini seçin. Bu durum atandığında, uygulama ilgili gruba bağlı olacaktır. Uygulama Denetiminin güvenilir olmayan uygulamaları gruplara dağıtırken belirtilen durumu otomatik olarak atamasını istiyorsanız: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Uygulama Denetimi bileģenini seçin. 4. Güvenli uygulamalar bölümünde AĢağıdaki durumu otomatik olarak ata seçeneğini seçin. Uygulamalar ilgili gruplara dağıtılacaktır. UYGULAMA DURUMUNU BELIRLEMEK IÇIN KULLANILAN SÜREYI DEĞIŞTIRME Uygulama durumunu belirlemek için sezgisel çözümleme kullanılıyorsa, Uygulama Denetimi programı varsayılan olarak 30 saniye boyunca çözümler. Tehdit derecelendirmesi bu süre zarfında hesaplanmamıģsa, uygulamaya Düşük Sınırlı durumu verilerek karģılık gelen gruba yerleģtirilir. Tehdit derecelendirmesi hesaplaması arka planda devam eder. Uygulama buluģsal çözümleyicinin yardımıyla incelendikten sonra tehdit derecelendirmesine göre bir durum atanır ve ilgili gruba yerleģtirilir. Uygulamanın çözümlenmesi için ayrılan süreyi değiģtirebilirsiniz. Bilgisayarınızda baģlatılan tüm uygulamaların güvenlik için hiçbir tehdit oluģturmadığından eminseniz, çözümleme ayrılan süreyi azaltabilirsiniz. Öte yandan, bir yazılım yüklüyorsanız ve uygulamaların güvenli olduğundan emin değilseniz, çözümleme süresini artırmanız önerilir. Bilinmeyen uygulamaları kontrol etmek için ayrılan süreyi değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Uygulama Denetimi bileģenini seçin. 4. Seçilen bileģen için Ek bölümünde Uygulama durumunu tanımlamak için maksimum süre parametresinin değerini ayarlayın. BİR UYGULAMA KURALI DÜZENLEME Bir uygulama ilk kez baģlatıldığında, Uygulama Denetimi uygulamanın durumunu belirleyerek onu belirli bir gruba dahil eder. Bunun ardından bileģen bu uygulama tarafından sistemde gerçekleģtirilen eylemlerin günlüğünü tutar ve uygulamanın ait olduğu gruba (bkz., "Uygulama grupları" bölümü, sayfa 78) dayalı olarak uygulamanın etkinliğini yönetir. Bir uygulama bir kaynağa eriģtiğinde, bileģen uygulamanın gerekli eriģim haklarına sahip olup olmadığını kontrol eder ve kural tarafından belirlenen eylemi gerçekleģtirir. Uygulamanın durumunu belirlerken onu için oluģturulmuģ kuralı düzenleyerek uygun düģen gruba dahil edebilirsiniz. 82

83 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Bir uygulama kuralını değiştirmek için şunları yapın: 2. Açılan pencerede Uygulama Denetimi bölümünü seçin. 3. Açılan pencerede, Uygulama Denetimi bloğundaki Uygulama etkinliği bağlantısını tıklatın. 4. Açılan Uygulama Etkinliği Denetimi penceresinde, Kategori açılır listesinde istediğiniz kategoriyi seçin. 5. Durum sütununda, istediğiniz uygulama içi uygulamanın durumu bağlantısını sol tıklatın. 6. Açılan menüde Özel ayarlar öğesini seçin. 7. Açılan penceredeki Kurallar sekmesinde, istediğiniz kaynak kategorisinin eriģim kurallarını düzenleyin. UYGULAMA GRUBUNUN KURALINI DÜZENLEME Bir uygulama ilk kez baģlatıldığında, Uygulama Denetimi uygulamanın durumunu belirleyerek onu belirli bir gruba dahil eder. Bunun ardından bileģen bu uygulama tarafından sistemde gerçekleģtirilen eylemlerin günlüğünü tutar ve uygulamanın ait olduğu gruba (bkz., "Uygulama grupları" bölümü, sayfa 78) dayalı olarak uygulamanın etkinliğini yönetir. Gerekiyorsa, grubun kuralını düzenleyebilirsiniz: Grubun kuralını değiştirmek için, şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Uygulama Denetimi bileģenini seçin. 4. Uygulama durumları için kurallar bloğunda seçilen bileģen için Kuralları yapılandır düğmesini tıklatın. 5. Açılan Etkinlik Denetimi ayarları penceresinde istediğiniz grubu seçin. 6. Açılan penceredeki Kurallar sekmesinde, istediğiniz kaynak kategorisinin eriģim kurallarını düzenleyin. UYGULAMA IÇIN AĞ KURALI OLUŞTURMA Varsayılan olarak, uygulamanın ilk kez baģlatılmasından sonra Uygulama Denetimi onu önceden ayarlanmıģ gruplardan birine yerleģtirir. Bir grup kuralı bir uygulamanın ağa belirtilen durumla eriģimini düzenler. Uygulamanın belirli ağ hizmetlerine özel biçimde eriģimini düzenlemeniz gerekiyorsa, bir ağ kuralı oluģturabilirsiniz. Uygulamanın ağ etkinliğini denetleyen bir kural oluşturmak için şunları yapın: 2. Açılan pencerede Uygulama Denetimi bölümünü seçin. 3. Açılan pencerede, Uygulama Denetimi bloğundaki Uygulama etkinliği bağlantısını tıklatın. 4. Açılan Uygulama Etkinliği Denetimi penceresinde, Kategori açılır listesinde istediğiniz kategoriyi seçin. 5. Durum sütununda, istediğiniz uygulama içi uygulamanın durumu bağlantısını sol tıklatın. 6. Açılan menüde Özel ayarlar öğesini seçin. 7. Açılan penceredeki Kurallar sekmesinde açılır listeden Ağ kuralları kategorisini seçerek Ekle bağlantısını tıklatın. 83

84 K U L L A N I M K I L A V U Z U 8. Açılan Ağ kuralı penceresinde paket kuralı yapılandırın. 9. OluĢturan kurala öncelik atayın. İSTİSNALARI YAPILANDIRMA Varsayılan bir uygulama kuralı oluģturduğunuzda, Bilgisayar Koruması kullanıcı uygulamasının aģağıdakiler dahil tüm eylemlerini izleyecektir: dosyalara ve klasörlere eriģim, yürütme ortamına eriģim ve ağa eriģim. Bir kullanıcı uygulamasının belirli eylemlerini taramanın dıģında bırakabilirsiniz. Uygulamanın eylemlerini taramanın dışında bırakmak için: 2. Açılan pencerede Uygulama Denetimi bölümünü seçin. 3. Açılan pencerede, Uygulama Denetimi bloğundaki Uygulama etkinliği bağlantısını tıklatın. 4. Açılan Uygulama Etkinliği Denetimi penceresinde, Kategori açılır listesinde istediğiniz kategoriyi seçin. 5. Durum sütununda, istediğiniz uygulama içi uygulamanın durumu bağlantısını sol tıklatın. 6. Açılan menüde Özel ayarlar öğesini seçin. 7. Açılan penceredeki DıĢlamalar sekmesinde, dıģlamak istediğiniz eylemlere tekabül eden kutuları iģaretleyin. Uygulamanın ağ trafiği taramasını dıģarıda tutarken, ek dıģlama ayarlarını yapılandırın. Kullanıcı uygulamaları kurallarında oluģturulan tüm dıģlamalara Tehditler ve DıĢlamalar bölümündeki uygulama ayarları penceresinden eriģilebilir. UYGULAMA KURALLARINI SİLME Belli bir süre baģlatılmayan uygulamalar için kuralların silinmesi seçeneğini kullanabilirsiniz. Belirli bir süre başlatılmamış uygulamaların kurallarını silmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Uygulama Denetimi bileģenini seçin. 4. Seçilen bileģen için Ek bölümündeki Daha uzun süre etkinleģtirilmeden kalan uygulama kurallarını sil kutusunu iģaretleyerek sağdaki alanda gerekli gün sayısını belirtin. 84

85 UYGULAMAYI GÜVENLİ YÜRÜTME MODU Microsoft Windows XP x64 iģletim sisteminde uygulamaların güvenli modda çalıģtırılması mevcut değildir ĠĢletim sistemi nesneleri ve kullanıcıların kiģisel verilerin maksimum güvenliğini sağlamak için, Kaspersky Lab Güvenli ÇalıĢtır adında üçüncü-parti bir sanal ortam uygulaması seçeneğine sahiptir. Doğruluğundan emin olmadığınız uygulamaların, Güvenli ÇalıĢtır modunda çalıģtırılması tavsiye edilir. Bu iģletim sistemi nesneleri üzerinde yanlıģ iģleyiģe yol açabilecek değiģiklikleri önler. Güvenli ÇalıĢtır modundaki bazı uygulamaların iģlevsellikleri Microsoft Windows Vista x64 ve Microsoft Windows 7 x64 iģletim sistemlerinde çalıģan bilgisayarlarda baģlatıldıklarında azalabilir. Bu tür uygulamalar baģladığında Uygulama fonksiyonelliği güvenli modda sınırlıdır mesajı yapılandırılmıģ bildirimler penceresinde görüntülenir. Ġnternet tarayıcılarının güvenli bir ortamda çalıģtırılması, kötü amaçlı yazılımların bilgisayara sızmasına ve kullanıcı verilerinin izinsiz değiģtirilmesi ve silinmesi giriģimlerine karģı koruma sağlamanın yanı sıra internet ortamında biriken geçici dosyalar, çerezler, göz atılan web sayfaları geçmiģi, vb. gibi nesnelerin silinmesi olasılığına karģı da koruma sağlar. Microsoft Internet Explorer, varsayılan olarak, güvenli modda çalıģan uygulamalar listesinde bulunmaktadır. Güvenli modda çalıģan uygulamalar seçilen moda bağlı olarak yapılandırılırlar. Kısayollar oluģturma seçeneği güvenli modda uygulamaları hızlı bir baģlangıç sağlamasına olanak verir Güvenli modda kaydettiğiniz dosyaların standart modda çalıģırken kullanılabilir olması için, PaylaĢım Klasörü kullanılarak hem standart hem de güvenli modda kullanılmasını sağlamalısınız.. Güvenli modda veri temizleme (bkz., sayfa 88), iģleminde bu klasörde yer alan dosyalar silinmeyecektir. Gelecekte güvenli modda istediğiniz uygulamaları yüklemek için Microsoft Windows standart modu kullanmanız önerilir. BU BÖLÜMDE: Bir uygulamayı güvenli modda çalıģtırma Program yürütmek için kısayol oluģturma Güvenli modda çalıģan uygulamaların listesini oluģturma Mod seçimi; uygulama çalıģtırma Mod seçimi; güvenli mod verilerini silme PaylaĢım klasörü kullanma Güvenli mod verilerini temizleme UYGULAMAYI GÜVENLİ MODDA ÇALIŞTIRMA Uygulama için Her zaman güvenli modda çalıģtır seçeneği etkin değilse, uygulama aģağıdaki yollardan biri de kullanılarak güvenli modda çalıģtırılabilir: Microsoft Windows içerik menüsünden, Bilgisayar Korumam ana penceresinden (bkz., "Bilgisayar Korumam" bölümü, sayfa 43); mevcut bir kısayol kullanarak (bkz., "Programı yürütmek için kısayol oluģturma" bölümü, sayfa 86). 85

86 K U L L A N I M K I L A V U Z U Uygulama için Her zaman güvenli modda çalıģtır seçeneği seçilmiģse, uygulama çalıģma moduna bakılmaksızın güvenli modda baģlatılacaktır. Uygulamalar güvenli modda çalıģırken, uygulama penceresinin etrafında yeģil bir çerçeve ile vurgulanır ve Uygulama Denetimi tarafından izlenen uygulamaların listesinde yeģil renkle vurgulanır (bkz., "Uygulama Denetimi" bölümü, sayfa 76). Uygulamayı kısayol kullanarak güvenli modda çalıştırmak için şunları yapın: 1. Kısayolun oluģturulduğu klasörü açın. 2. Kısayolunu çift tıklatarak uygulamayı çalıģtırın. Uygulamayı Bilgisayar Korumam ana penceresinden güvenli modda çalıştırmak için şunları yapın: 2. Açılan pencerede Uygulama Denetimi bölümünü seçin. 3. Pencerenin alt kısmında istediğiniz uygulamanın simgesini seçin. 4. Uygulamayı çalıģtırmak için simgesini çift tıklatın veya içerik menüsünü açarak ÇalıĢtır öğesini seçin. Uygulamayı Microsoft Windows içerik menüsünden güvenli modda çalıştırmak için şunları yapın: 1. Seçilen nesnenin adını sağ tıklatın: Uygulamanın kısayolu veya yürütülebilir dosyası. 2. Açılan menüde Güvenli ÇalıĢtır öğesini seçin. PROGRAMI YÜRÜTMEK İÇİN KISAYOL OLUŞTURMA Bilgisayar Koruması uygulamaları güvenli modda hızlı çalıģtırabilmek için kısayol oluģturma olanağı sunar. Bu seçenek istediğiniz uygulamayı ana uygulama penceresini veya Microsoft Windows içerik menüsünü açmadan güvenli modda çalıģtırmanızı sağlar. Uygulamayı güvenli modda çalıştırmak üzere kısayol oluşturmak için şunları yapın: 2. Açılan pencerede Uygulama Denetimi bölümünü seçin. 3. Pencerenin altındaki Güvenli ÇalıĢma uygulamaları alanında istediğiniz uygulamanın simgesini seçin. 4. Sağ tıklatarak içerik menüsünü açarak Kısayol oluģtur öğesini kullanın. 5. Açılan pencerede kısayolun kaydedileceği yolu ve adını belirtin. Varsayılan olarak, geçerli kullanıcının Bilgisayarım klasöründe bir kısayol oluģturulacak ve ona uygulama iģleminin adı atanacaktır. GÜVENLİ MODDA ÇALIŞAN UYGULAMALARIN LİSTESİNİ OLUŞTURMA Temel uygulama ekranında güvenli modda çalıģacak uygulamaların listesini oluģturabilirsiniz. Bu liste Uygulama Denetimi bölümünde görüntülenir. Listeye aynı anda birkaç kopyayla çalıģmasına olarak veren (Windows Internet Explorer gibi) bir uygulama eklediyseniz, uygulama listeye eklendikten sonra yeni her kopyası güvenli modda çalıģır. Listeye aynı anda yalnızca bir kopyayla çalıģmasına olarak veren bir uygulama eklediyseniz, uygulama listeye eklendikten sonra yeniden baģlatılmalıdır. 86

87 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Güvenli modda çalışacak uygulamalar listesini oluşturmak için: 2. Açılan pencerede Uygulama Denetimi bölümünü seçin. 3. Pencerenin altındaki Güvenli çalıģtırılan uygulamalar alanında Ekle bağlantısını tıklatın. 4. Açılan menüden gerekli uygulamaları seçin. Gözat öğesini seçerseniz, çalıģtırılacak dosyayı belirlemek için bir pencere açılacaktır. Uygulamalar bölümünü seçerseniz, çalıģmakta olan uygulamaların listesi görüntülenir. Bu iģlemden sonra uygulama simgesi alan içerisine eklenecektir. Listeden uygulama silmek için liste üzerinde uygulama simgesini seçip Sil bağlantısını tıklatın. MOD SEÇIMI: BIR UYGULAMAYI ÇALIŞTIRMA Varsayılan olarak, bilgisayarda yüklü olan tüm uygulamalar hem standart hem de güvenli modda çalıģabilir. Bir uygulamayı güvenli modda çalıģan uygulamalar listesine eklerken, uygulama için Her zaman güvenli modda çalıģtır seçeneğini etkinleģtirebilirsiniz. Bu, uygulamanın çalıģma moduna bakılmaksızın, Microsoft Windows'un standart araçlarıyla veya Bilgisayar Korumasının araçlarıyla güvenli modda çalıģtırılacağı anlamına gelir. Sistem uygulamaları ve yardımcı programları için Her zaman güvenli modda çalıģtır seçeneğini kullanmanız tavsiye edilmez çünkü bu iģletim sisteminin hatalı çalıģmasına yol açabilir. Uygulamayı, çalışma moduna bakılmaksızın yalnızca güvenli modda çalıştırmak için şunları yapın: 2. Açılan pencerede Uygulama Denetimi bölümünü seçin. 3. Pencerenin alt kısmında istediğiniz uygulamanın simgesini seçin. 4. Sağ tıklatarak içerik menüsünü açın. 5. Her zaman güvenli modda çalıģtır öğesini seçin. Menü öğesinin yanında kutusu görüntülenecektir. Uygulamanın standart modda çalıģmasına izin vermek için bu öğeyi yeniden seçin. MOD SEÇIMI: GÜVENLI MOD VERILERINI TEMIZLEME Bir uygulama güvenli modda çalıģıyorsa, uygulama tarafından yapılacak tüm değiģiklikler yalnızca güvenli mod kapsamında gerçekleģtirilir. Varsayılan olarak, uygulamanın bir sonraki kez baģlatıldığında, yapılan tüm değiģiklikler ve kaydedilen dosyalar güvenli mod oturumunda kullanılabilecektir. Eğer güvenli mod verilerine artık ihtiyacınız yoksa, bu verileri temizleyebilirsiniz (bkz., sayfa 88). Yaptığınız değiģikliklerin uygulamanın bir sonraki güvenli mod kullanımında kullanılabilir olmasını istemiyorsanız, ÇıkıĢta Güvenli ÇalıĢma verilerini temizle modunu etkinleģtirebilirsiniz. Bu, oturum sırasında yaptığınız değiģiklikleri kaybedeceğiniz anlamına gelir. Belirtilen modda çalıģan uygulamalar simgesi ile iģaretlenir. Uygulama her kapatıldığında Güvenli Çalışma verilerini temizlemek için şunları yapın: 2. Açılan pencerede Uygulama Denetimi bölümünü seçin. 3. Pencerenin alt kısmında istediğiniz uygulamanın simgesini seçin. 87

88 K U L L A N I M K I L A V U ZU 4. Sağ tıklatarak içerik menüsünü açın. 5. ÇıkıĢta Güvenli ÇalıĢma verilerini temizle öğesini seçin. Menü öğesinin yanında kutusu görüntülenecek ve güvenli modda çalıģan uygulamalar listesindeki uygulama simgesinin üzerinde iģareti görünecektir. Güvenli modda çalıģan uygulamaların verilerinin temizlenmesini devre dıģı bırakmak için bu öğeyi yeniden seçin. PAYLAŞIM KLASÖRÜ KULLANMA Güvenli modda çalıģırken uygulama iģlemleri nedeniyle tüm değiģiklikler yalnızca güvenli modda yapılır, bu nedenle standart mod etkilenmez. Bu yüzden, güvenli modda kaydedilen dosyalar standart moda aktarılamaz. Güvenli modda kaydedilen veya üzerinde değiģiklik yapılan dosyaların standart modda çalıģırken kullanılabilir olması için, Bilgisayar Koruması tarafından sağlanan Güvenli Çalışma Paylaşım Klasörü kullanılabilir. Böylece güvenli modda çalıģırken kaydedilen dosyalara standart modda da ulaģılabilir. PaylaĢım klasörü Bilgisayar Koruması kurulurken sabit sürücüde oluģturulan bir klasördür. PaylaĢım klasörü kurulum sırasında %AllUsersProfile%\Application Data\Kaspersky Lab\SandboxShared adresinde yaratılır ve yeri değiģtirilemez PaylaĢım klasörü simgesi ile Microsoft Windows Explorer altında belirlenir. Klasöre ayrıca Bilgisayar Korumasının ana penceresinden de ulaģabilirsiniz. Paylaşım klasörünü Bilgisayar Korumasının ana penceresinden açmak için şunları yapın: 2. Açılan pencerede Uygulama Denetimi bölümünü seçin. 3. PaylaĢım Klasörü bağlantısını tıklatın. Klasör standart bir Microsoft Windows penceresinde açılacaktır. GÜVENLİ MOD VERİLERİNİ TEMİZLEME Eğer güvenli modda çalıģırken kaydedilen verileri silmeniz veya Microsoft Windows standart modunda çalıģan tüm uygulamaların geçerli ayarlarını geri yüklemeniz gerekiyorsa, güvenli modda yaratılan verileri temizleyebilirsiniz. Güvenli modda kaydedilen verileri temizlemeden önce, ileride kullanmaya ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgilerin paylaģım klasörüne kaydedildiğinden emin olun. Aksi takdirde veriler hiçbir geri yükleme olanağı olmadan silinecektir. Güvenli mod verilerini temizlemek için şunları yapın: 2. Açılan pencerede Uygulama Denetimi bölümünü seçin. 3. Pencerenin altındaki Güvenli çalıģtırılan uygulamalar alanında Temizle bağlantısını tıklatın. 4. Açılan pencerede Tamam düğmesini kullanarak temizleme iģlemini onaylayın veya temizleme iģlemini iptal etmek için Ġptal düğmesini tıklatın. 88

89 GÜVENLİK DUVARI Bilgisayar Koruması yerel ağlarda ve Ġnternette güvenliğinizi sağlamak için Güvenlik Duvarı özel bileģenini içerir. Bu bileģen iki tür kural kullanarak tüm ağ etkinliklerini filtreler: uygulamaya yönelik kurallar ve paket kuralları. Güvenlik duvarı bilgisayarınızın bağlandığı ağların ayarlarını çözümler. Uygulama etkileģimli modda çalıģıyorsa (bkz., "EtkileĢimli koruma modunu kullanma" bölümü, sayfa 144), Güvenlik Duvarı, ilk kez bağlandığında, bağlanan ağın durumunu belirtmenizi isteyecektir. EtkileĢimli mod kapalıysa, Güvenlik Duvarı durumu ağın türüne, adreslerin aralıklarına ve diğer özelliklere dayalı olarak belirler. Güvenlik Duvarı ağın durumuna bağlı olarak ağ etkinliklerinin filtrelenmesine çeģitli kurallar uygular. Güvenlik Duvarının ayarlarını değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Güvenlik Duvarı seçeneğini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan pencerede, Filtreleme kuralları ve Ağlar sekmelerinde, Güvenlik duvarı çalıģma ayarlarını değiģtirin. BU BÖLÜMDE: Ağ durumunu değiģtirme Ağ adres aralığını değiģtirme Ağ değiģiklikleri bildirim modunu değiģtirme GeliĢmiĢ Güvenlik Duvarı ayarları Güvenlik Duvarı kuralları AĞ DURUMUNU DEĞİŞTİRME Bilgisayarınızdaki tüm ağ bağlantıları Güvenlik Duvarı tarafından izlenir. Güvenlik Duvarı her bağlantıya belirli bir durum atar ve bu duruma dayalı olarak ağ etkinliğini filtrelemek için çeģitli kurallar uygular. Yeni bir ağa bağlandığınızda Güvenlik Duvarı ekranda bir bildirim (bkz., sayfa 251) görüntüleyecektir. Yeni ağın filtrelenmesi için bir yöntem seçmek için, tespit edilen ağın durumunu belirtmelisiniz. AĢağıdaki durumlardan birini seçebilirsiniz: Ortak ağ (Ġnternet). Bu durumu herhangi bir anti-virüs uygulaması, güvenlik duvarı veya filtre tarafından korunmayan ağlar için seçmenizi öneririz (örneğin, internet kafe filtreleri için). Bu tür ağların kullanıcılarının bilgisayarınızdaki dosyalara veya bağlı yazıcılara eriģmelerine izin verilmez. PaylaĢılan bir klasör yaratmıģ olsanız dahi, klasörün içindeki bilgiler bu durumdaki ağların kullanıcıları tarafından kullanılamayacaktır. Masaüstüne uzaktan eriģime izin verdiyseniz, bu ağın kullanıcıları bilgileri alamayacaktır. Her bir uygulama için ağ etkinliğinin filtrelenmesi bu uygulama için konan kurallara bağlı olacaktır. Varsayılan olarak, bu durum Ġnternete atanmıģtır. Yerel ağ. Bu durumu, kullanıcılarına bilgisayarınızdaki dosyalar ve yazıcılara eriģim vermeyi istediğiniz ağlara atamanızı öneririz (örneğin, Ģirket ağınız ya da ev ağınız). 89

90 K U L L A N I M K I L A V U Z U Güvenilir ağ. Bu durum yalnızca bilgisayarınızın, verilerinize eriģim elde etmeye yönelik saldırılara veya yetkisiz giriģimlere maruz kalmayacağı, kesinlikle güvenli olarak kabul ettiğiniz alanlar için önerilir. Bu durumu seçerseniz, bu ağ dahilindeki tüm ağ etkinliklerine izin verilir. Belirli bir duruma sahip ağlar için izin verilen ağ etkinlikleri türleri, varsayılan paket kuralları ayarlarına bağlıdır. Bu kuralları değiģtirebilirsiniz. Ağ durumu belirli bir ağın ağ etkinliklerini filtrelemek için kullanılan kurallar dizisi tarafından tanımlanır. Ağ bağlantı durumunu değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Güvenlik Duvarı seçeneğini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan penceredeki Ağlar sekmesinde, etkin bir ağ bağlantısını seçin ve Düzenle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan pencerede Özellikler sekmesindeki açılır listeden istediğiniz durumu seçin. AĞ ADRESLERİNİN ARALIĞINI GENİŞLETME Her ağ bir veya daha fazla IP adresiyle eģleģir. Alt ağ eriģimi bir yönlendirici aracılığıyla gerçekleģtirilen bir ağa bağlıysanız, yönlendirici aracılığıyla eriģilebilecek alt ağları elle ekleyebilirsiniz. Örnek: ġirketinizin ofislerinizden birinin ağına bağlısınız ve ağ aracılığıyla eriģebildiğiniz ofisler için doğrudan bağlandığınız ofisle aynı filtreleme kurallarına sahip olmak istiyorsunuz. Ağ yöneticisinden bu ofisler için ağ adres aralıklarını alın ve ekleyin. Ağ adreslerinin aralığını genişletmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Güvenlik Duvarı seçeneğini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan penceredeki Ağlar sekmesinde, etkin bir ağ bağlantısını seçin ve Düzenle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan penceredeki Özellikler sekmesinde, Ek alt ağlar bloğunda Ekle düğmesini tıklatın. 7. Açılan IP adresi penceresinde bir IP adresi veya adres maskesi belirtin. AĞ DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLDİRİM MODUNU SEÇME Ağ bağlantı ayarları çalıģma sırasında değiģtirilebilir. AĢağıdaki değiģiklikler hakkında bildirim alabilirsiniz: Bir ağa bağlanma. IP adresine karģılık gelen MAC adresinde değiģiklik olması durumunda. Ağa bağlı bilgisayarlardan birinin IP adresi değiģtiğinde bu bildirim açılacaktır. Yeni bir MAC adresi görünürse. Ağa yeni bir bilgisayar eklendiğinde bu bildirim açılır. 90

91 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Ağ bağlantı ayarlarındaki değişiklikler hakkında bildirimi etkinleştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Güvenlik Duvarı seçeneğini seçin. 4. Açılan menüden Ayarlar seçeneğini seçin. 5. Açılan penceredeki Ağlar sekmesinde, etkin bir ağ bağlantısını seçin ve Düzenle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan penceredeki Ek sekmesinde, hakkında bildirim almak istediğiniz olayların kutularını iģaretleyin. GELİŞMİŞ GÜVENLİK DUVARI AYARLARI GeliĢmiĢ Güvenlik Duvarı ayarları aģağıdaki gibidir: Etkin FTP modunu kullanma yetkisi. Etkin mod sunucu ile bir istemci bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlamak için önerilir. (Ġstemci sunucuya bağlandığındaki edilgen modun aksine) sunucuya bağlanacak olan bir bağlantı noktası istemci bilgisayarında açılacaktır. Mod tam olarak hangi bağlantı noktasının açılacağının denetlenmesine olanak verir. Bu mekanizma bir engelleme kuralı oluģturulsa bile çalıģır. Varsayılan olarak, etkin FTP moduna izin verilir. Eylem için uyarı mevcut değilse bağlantı engellenir (uygulama arabirimi yüklü değilse). Bu ayar Bilgisayar Koruması uygulamasının arabirimi yüklü olmadığında Güvenlik Duvarının çalıģmasının kesintiye uğramasından kaçınmayı sağlar. Bu, varsayılan eylemdir. Tüm sistem durana kadar Güvenlik Duvarının çalıģması. Bu ayar sistem tamamen durana kadar Güvenlik Duvarının çalıģmasının kesintiye uğramasından kaçınmayı sağlar. Bu, varsayılan eylemdir. Güvenlik Duvarı gelişmiş ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Güvenlik Duvarı seçeneğini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, Ağ kuralları bölümünde Ek bağlantısını tıklatın. 6. Açılan Ek penceresinde, ilgili kutuların iģaretlendiğinden emin olun. GÜVENLİK DUVARI KURALLARI Bir Güvenlik Duvarı kuralı Güvenlik Duvarının belirli ayarları olan bir bağlantı giriģimi tespit ettiğinde gerçekleģtirdiği eylemdir: Veri aktarımının yönü ve iletiģim kuralı, bağlantının gerçekleģtirildiği adres aralığı ve bağlantı noktaları. Güvenlik Duvarı iki tür kurala dayalı olarak çalıģır: Paket kuralları (bkz., "Bir paket kuralı oluģturma" bölümü, sayfa 92) uygulamasına bakılmaksızın veri paketlerine ve akıģlara uygulanan sınırlamaların girilmesi için kullanılır. Uygulama kuralları (bkz., "Bir uygulama kuralı oluģturma" bölümü, sayfa 92) belirli bir uygulamanın ağ etkinliğine uygulanan sınırlamaların girilmesi için kullanılır. Bu kurallar, filtrelemenin, örneğin bazı uygulamalar için belirli bir türde verilerin akıģı yasaklanırken diğerlerine izin verildiği, hassas ayarının yapılmasına izin verir. 91

92 K U L L A N I M K I L A V U Z U Paket kuralları uygulama kurallarına göre daha yüksek önceliğe sahiptir. Aynı türden ağ etkinliklerine hem paket kuralları hem de uygulama kuralları atanırsa, bu ağ etkinliği paket kuralları kullanılarak iģlenecektir. AYRICA BKZ: Paket kuralı oluģturma Uygulama için kural oluģturma Kural OluĢturma Sihirbazı Kurala göre uygulanacak etkinlikleri seçme Ağ hizmeti ayarlarını yapılandırma Adres aralığını değiģtirme BIR PAKET KURALI OLUŞTURMA Tipik olarak, paket kuralları, belirtilen TCP ve UDP bağlantı noktaları için gelen ağ etkinliğini kısıtlar ve ICMP iletilerini filtreler. Bir paket kuralı paketler üzerindeki iģlemler ve veri akıģlarına iliģkin, karģılandığında gerçekleģtirilen bir dizi koģuldan oluģur. Paket kurallarını oluģtururken, bu kuralların uygulama kuralları üzerinde önceliği olduğunu unutmayın. Kural koģullarını oluģtururken ağ hizmetini ve ağ adresini belirtebilirsiniz. Bir IP adresini ağ adresi olarak kullanabilir veya ağ durumunu belirtebilirsiniz. Ağ adresini belirttiğiniz durumda adresler bağlı oldukları tüm ağlardan kopyalanır ve o anda belirtilen duruma sahip olurlar. Paket kuralı oluşturmak için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Güvenlik Duvarı seçeneğini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede Filtreleme kuralları sekmesinde Paket kuralları bloğunu seçerek Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan Ağ kuralı penceresinde, kural ayarlarını belirtin. 7. OluĢturan kurala öncelik atayın. Kuralı oluģturduktan sonra, sekmenin alt tarafında bulunan bağlantıları kullanarak ayarlarının değiģtirebilir veya silebilirsiniz. Kuralı devre dıģı bırakmak için, kuralın adının yanındaki kutusunun iģaretini kaldırın. UYGULAMA İÇİN KURAL OLUŞTURMA Güvenlik Duvarı bilgisayarınızda çalıģan her uygulamanın etkinliğini çözümler. Her uygulama tehdit derecelendirmesine dayalı olarak aģağıdaki gruplardan birine dahil edilir: Güvenilir. Bu gruptaki uygulamaların, ağ durumuna bakılmaksızın herhangi bir etkinliğini gerçekleģtirmelerine izin verilir. 92

93 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M DüĢük Sınırlamalı. Bu gruptaki uygulamaların, herhangi bir ağ etkinliğini etkileģimli olmayan modda gerçekleģtirmelerine izin verilir. EtkileĢimli modu kullanıyorsanız, ekranda bir bildirim görüntülenir; bu mesajı kullanarak bir bağlantıya izin verebilir veya bağlantıyı engelleyebilir veya Sihirbazı kullanarak bir uygulama kuralı oluģturabilirsiniz (bkz., "Kural OluĢturma Sihirbazı" bölümü, sayfa 93). Yüksek Sınırlamalı. Bu gruptaki uygulamaların, herhangi bir ağ etkinliğini etkileģimli olmayan modda gerçekleģtirmelerine izin verilmez. EtkileĢimli modu kullanıyorsanız, ekranda bir bildirim görüntülenir; bu mesajı kullanarak bir bağlantıya izin verebilir veya bağlantıyı engelleyebilir veya Sihirbazı kullanarak bir uygulama kuralı oluģturabilirsiniz (bkz., "Kural OluĢturma Sihirbazı" bölümü, sayfa 93). Güvenilir olmayan. Bu gruptaki uygulamaların tüm ağ etkinlikleri yasaklanır. Tüm grubun veya gruptaki belli bir uygulamanın kurallarını değiģtirebilir ve ağ etkinliğinin daha kesin filtrelenmesi için ek kurallar oluģturabilirsiniz. Tekil uygulamaların özel kuralları bir gruptan devralınan kurallara göre daha yüksek önceliğe sahiptir. Uygulama etkinliği çözümlemesinden sonra Güvenlik Duvarı uygulamanın belirli durumdaki ağlara eriģimini düzenleyen kurallar oluģturur. Bilgisayar Korumasının ağ etkinliğinin daha esnek yönetimi için ek kurallar oluģturabilirsiniz. Bir uygulama kuralı oluşturmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Güvenlik Duvarı seçeneğini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede Filtreleme kuralları sekmesinde uygulama için bir kural grubu seçerek Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan Ağ kuralı penceresinde, kural ayarlarını belirtin. 7. OluĢturan kurala öncelik atayın. Kuralı oluģturduktan sonra, sekmenin alt tarafında bulunan bağlantıları kullanarak ayarlarının değiģtirebilir veya silebilirsiniz. Kuralı devre dıģı bırakmak için, kuralın adının yanındaki kutusunun iģaretini kaldırın. KURAL OLUŞTURMA SİHİRBAZI Eylemi sor olarak yapılandırılmıģ bir kural tetiklenirse (varsayılan olarak böyle bir eylem DüĢük Sınırlı veya Yüksek Sınırlı gruplara (bkz., "Uygulama grupları" bölümü, sayfa 78) dahil olan uygulamalar için belirlenir), ekranda ilgili bir bildirim (bkz., sayfa 250) görüntülenecektir. Daha sonraki olası eylemleri bildirim penceresinden seçebilirsiniz: Ġzin ver. Engelle. Bir kural oluģtur. Bu seçenek seçildiğinde, uygulamanın ağ etkinliğini denetleyen bir kural oluģturmanıza yardım edecek Kural Oluşturma Sihirbazı baģlatılır. Tetiklenen bir kuraldaki eylem değiģtirilebilir. Bu uygulama için hatırla kutusunu iģaretlenip Ġzin Ver veya Engelle Ģeklinde Sihirbaz Geri düğmesi ve Ġleri bağlantısı kullanılarak gezilebilen bir dizi pencereden (adımdan) oluģur; Bitir bağlantısı tıklatıldığında çalıģmasını tamamlar. Sihirbazı herhangi bir aģamada durdurmak için Ġptal düğmesini kullanın. 93

94 K U L L A N I M K I L A V U Z U KURALA GÖRE UYGULANACAK ETKINLIKLERI SEÇME Bir kural uygulandığında Güvenlik Duvarı bir paket veya veri akıģıyla birlikte aģağıdaki iģlemlerden birini gerçekleģtirir: Ġzin ver. Engelle. Uygulama kurallarına göre iģle. Bu durumda, söz konusu veri veya akıģın iģlenmesi durdurulacaktır. Uygulama kuralları bağlantılara uygulanır. Bir bağlantı giriģimi ve Güvenlik Duvarı eylemleri hakkındaki bilgilerin günlüğünü tutmak istiyorsanız, Olayların günlüğünü tut modunu etkinleģtirin. Güvenlik Duvarı tarafından gerçekleştirilen bir eylemi değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Güvenlik Duvarı seçeneğini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, Filtreleme kuralları bölümünde Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan Ağ kuralı penceresindeki Eylem bloğunda bir eylem seçin. AĞ HİZMETİ AYARLARINI YAPILANDIRMA Bir kuralın oluģturulduğu ağın etkinliğinin özelliklerini belirleyen ayarlar ağ hizmeti tarafından tanımlanır. Ağ hizmetinin ayarları aģağıdadır: Adı. Bu metin seçilebilen kullanılabilir ağ hizmetleri listesinde görüntülenir. Yön. Koruma duvarı aģağıdaki yönlerdeki bağlantıları izler: Gelen. Kural bilgisayarınız tarafından alınan veri paketlerine uygulanır. Uygulama kurallarına uygulanmaz. Gelen (akıģ). Kural bir uzak bilgisayar tarafından açılan ağ bağlantılarına uygulanır. Gelen / Giden. Kural, ağ bağlantısının sizin bilgisayarınız veya bir uzak bilgisayar tarafından baģlatılmıģ olmasına bakılmaksızın, gelen ve giden veri akıģına uygulanır. Giden. Kural bilgisayarınızdan aktarılan veri paketlerine uygulanır. Uygulama kurallarına uygulanmaz. Giden (akıģ). Kural yalnızca bilgisayarınız tarafından açılan ağ bağlantılarına uygulanır. İletişim kuralı. Güvenlik duvarı TCP, UDP, ICMP, ICMPv6, IGMP ve GRE iletiģim kurallarını kullanarak bağlantıları izler. ĠletiĢim kuralı olarak ICMP veya ICMPv6 iletiģim kuralı seçilmiģse, ICMP paketinin türünü ve kodunu belirleyebilirsiniz. Uygulama kuralları sadece TCP ve UDP iletiģim kuralları aracılığıyla kurulan bağlantıları denetler. Uzak ve yerel bağlantı noktaları. TCP ve UDP iletiģim kuralları için, bilgisayarınızın ve bağlantı kurulacak uzak bilgisayarın izleneceği bağlantı noktalarını belirtebilirsiniz. Bilgisayar Koruması en çok kullanılan ağ bağlantılarını tanımlayan ağ hizmetleri içerir. Güvenlik Duvarı kurallarını oluģtururken, önceden yüklü ağ hizmetlerinden birini seçebilir veya yeni bir ağ hizmeti oluģturabilirsiniz. 94

95 B İ L G İ S AYAR K O R U M A M Kuralı kullanarak işlem gören ağ bağlantısının ayarlarını yapılandırmak için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Güvenlik Duvarı seçeneğini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, Filtreleme kuralları bölümünde Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan Ağ kuralı penceresindeki Ağ hizmeti bloğundaki Ekle bağlantısını tıklatın. 7. Açılan Ağ hizmeti penceresinde ağ bağlantısı ayarlarını belirtin. ADRES ARALIĞINI SEÇME Güvenlik Duvarı kuralı ağ adreslerine uygulanır: Tüm adresler Kural her IP adresine uygulanır; Durumu olan alt ağ adresleri Kural, o anda bağlı olan ve belirtilen durum özelliğine sahip olan bütün ağların IP adreslerine uygulanır. Gruplanan adresler Kural belirlenen aralığa dahil edilmiģ IP adreslerine uygulanır. Kuralın uygulanacağı IP adresi aralığını belirlemek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Güvenlik Duvarı seçeneğini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, Filtreleme kuralları bölümünde Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan Ağ kuralı penceresinde, Adresler bölümünde, adres aralığını belirtin. a. Durumu olan alt ağ adresleri seçeneğini belirlemediyseniz, açılan listeden ağ durumunu seçin. b. Gruptaki adresler seçeneğini seçtiyseniz, var olan adres gruplarından birini seçin. Gruplanan adreslerden birinin aralığını kullanmak istemiyorsanız, yeni bir grup oluģturun. Bunu yapmak için, bloğun alt kısmındaki Ekle bağlantısını tıklatın ve açılan Ağ adresleri penceresinde gruba eklenen adresleri belirtin. 95

96 PROAKTİF SAVUNMA Bilgisayar Koruması sizi hem bilinen tehditlerden hem de Bilgisayar Koruması veritabanlarında hakkında bilgi bulunmayan yeni tehditlerden korur. Bu özellik özel olarak geliģtirilmiģ Proaktif Savunma adlı bileģenle sağlanır. Proaktif Savunma tarafından sağlanan koruyucu teknolojiler zaman kaybını önler ve yeni tehditler bilgisayarınıza zarar vermeden önce onları etkisiz hale getirir. Bilgisayar Koruması veritabanlarındaki kayıtlara dayalı kod çözümleme yapan tepkisel teknolojilerin aksine, önleyici teknolojiler bilgisayarınızdaki yeni bir tehdidi, bir programın yürüttüğü eylemler dizisi sayesinde tanır. Etkinlik çözümlemesinin sonucu olarak, uygulama eylemleri dizisi Ģüpheye neden olursa, Bilgisayar Koruması bu uygulamanın etkinliğini engeller. Etkinlik çözümlemesi Uygulama Denetimi bileģeni (sayfa 76) tarafından Güvenilir olarak gruplananlar dahil tüm uygulamalar için gerçekleģtirilir. Bu uygulamalar için Proaktif Savunma bildirimlerini devre dıģı bırakabilirsiniz. Uygulama Denetimi bileģeninin aksine, Proaktif Savunma bir uygulamanın eylemlerinin tanımlı bir dizisine hemen tepki verir. Proaktif Savunmayı düzenlemek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Proaktif Savunma bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģenin ayarlarında gerekli değiģiklikleri yapın. BU BÖLÜMDE Tehlikeli etkinlik listesini kullanma Tehlikeli etkinlik izleme kuralını değiģtirme Güvenilir uygulamalar grubu oluģturma Sistem hesaplarının denetimi TEHLİKELİ FAALİYET LİSTESİNİ KULLANMA Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows 7 veya Microsoft Windows 7 x64 iģletim sistemleri altında çalıģan Bilgisayar Koruması bileģeninin etkinlik denetimi ayarlanmasının yapılandırmasının diğer iģletim sistemlerinden farklı olduğuna dikkat edin. Microsoft Windows XP altında uygulama etkinliği kontrol yapılandırması ve özellikler Bilgisayar Koruması bilgisayarınızdaki uygulama etkinliğini izler. Proaktif Savunma hemen uygulama faaliyetlerin tanımlı bir dizi olarak cevap verir. Örneğin, bir program ağ kaynaklarına kendini kopyalama gibi iģlemler, baģlangıç klasörü veya sistem kayıt defteri ve sonra kendi kopyasını göndermek, çok büyük olasılıkla bu program worm algılanır. Operasyonlarının Diğer tehlikeli dizileri Ģunlardır: Truva atlarının tipik eylemleri; Klavye kesme giriģimleri; Gizli sürücü kurulumu; 96

97 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M iģletim sistemi çekirdeği değiģtirme denemeleri; gizli nesneleri ve negatif PID ile süreçleri oluģturma denemeleri; HOSTS dosyası değiģtirme giriģimleri ; diğer süreçlere uygulanma denemesi; rootkitler yönlendirme veri giriģ / çıkıģ; DNS talebi göndermeye çalıģma. Bilgisayar Koruması etkinleģtirildiğinde tehlikeli etkinlikler listesi otomatik olarak eklenir ve bu liste düzenlenemez. Ancak bir tehlikeli aktivite veya baģka izlemeyi kapatabilirsiniz. Bir tehlikeli aktivite veya başka izlemeyi kapatmak için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Proaktif Savunma bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan Proaktif Savunma penceresinde, istemediğiniz faaliyet adının yanındaki kutusunun iģaretini kaldırın. Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows 7 veya Microsoft Windows 7 x64 altında uygulama etkinliği denetimini yapılandırmanın özellikleri Eğer bilgisayar yukarıdaki iģletim sistemi altında çalıģıyorsa, kontrol her olay için uygulanmaz, bu iģletim sistemlerinin belirli özelliklerinden dolayı olabilir. Örneğin denetim aģağıdaki olay türleri için geçerli değildir: verileri güvenli uygulamalar aracılığıyla gönderme, Ģüpheli sistem etkinlikleri. TEHLİKELİ ETKİNLİK İZLEME KURALINI DEĞİŞTİRME Bilgisayar Koruması etkinleģtirildiğinde tehlikeli etkinlikler listesi otomatik olarak eklenir ve bu liste düzenlenemez. ġunları yapabilirsiniz: Bir tehlikeli etkinliği veya diğerini izlemeyi kapatma (bkz., sayfa 96); Proaktif Savunmanın tehlikeli etkinlik tespit ettiğinde kullandığı kuralı düzenleme; tehlikeli olarak değerlendirmediğiniz etkinlikleri olan uygulamaları listeleyen bir dıģlama listesi oluģturabilirsiniz (bkz., sayfa 155). Kuralı değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Proaktif Savunma bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan Proaktif Savunma penceresinin Olaylar bölümünde kuralını düzenlemek istediğiniz olayı seçin. 6. Kural tanımı bölümündeki bağlantıları kullanarak, seçilen olayın ayarlarını yapılandırın: 97

98 K U L L A N I M K I L A V U Z U Önceden ayarlanmıģ eylemin bağlantısını tıklatın ve açılan Eylem seçme penceresinde gerekli eylemi seçin; Önceden ayarlanmıģ zaman dilimi (herhangi bir etkinlik türü için değil) bağlantısını tıklatın ve açılan Gizli iģlemleri algılama penceresinde gizli iģlemler için tarama aralığını belirtin, Görev yürütme raporunun oluģturulacağını belirtmek üzere Açık / Kapalı bağlantısını tıklatın. BİR GÜVENİLİR UYGULAMALAR GRUBU OLUŞTURMA Uygulama Denetimi bileģeni tarafından Güvenilir grubuna eklenen uygulamalar (bkz., "Uygulama grupları" bölümü, sayfa 78) sistem için herhangi bir tehdit oluģturmaz. Bununla birlikte bunların etkinlikleri de Proaktif Savunma tarafından izlenecektir. Proaktif Savunma tarafından taranmayacak olan güvenilir uygulamaları, etkinlikleri belirtme seçeneğini kullanın. Güvenilir uygulamalar dijital imzalı uygulamalar veya Kaspersky Güvenlik Ağının veritabanında listelenen uygulamaları içerebilir. Proaktif Savunmanın dijital imzalı uygulamaları ve/veya Kaspersky Güvenlik Ağı veritabanındaki güvenilir uygulamalar olarak görmesi ve bunların etkinliklerini bildirmemesi için aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Proaktif Savunma bileģenini seçin. 4. Güvenilir uygulamalar bölümünde seçilen bileģen için Dijital imzalı uygulamalar kutusunu ve/veya Kaspersky Güvenlik Ağı veritabanındaki uygulamalar kutusunu iģaretleyin. SİSTEM HESAPLARININ DENETİMİ Kullanıcı hesapları sisteme eriģimi denetler ve kullanıcının kimliğini saptar; bu, baģka kullanıcıların iģletim sistemini veya verileri bozmasını engeller. Sistem süreçleri sistem kullanıcı hesapları tarafından baģlatılan süreçlerdir. Bilgisayar Korumasının kullanıcı işlemlere ek olarak sistem süreçlerinin etkinliğini izlemesini istiyorsanız aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Proaktif Savunma bileģenini seçin. 4. Ek bölümünde seçilen bileģen için Sistem kullanıcı hesaplarını izle kutusunu iģaretleyin. 98

99 AĞ SALDIRISI ENGELLEYİCİ Ağ Saldırısı Engelleyici iģletim sisteminin baģlatılırken yüklenir ve gelen ağ trafiğini ağ saldırılarının özelliklerine göre izler. Bilgisayarınıza bir saldırı giriģimi tespit edildiğinde Bilgisayar Koruması bilgisayarınıza saldıran bilgisayarın tüm ağ etkinliğini engeller. Varsayılan olarak, engelleme bir saat sürer. Ekranda bir ağ saldırısı denemesinin yapıldığını bildiren ve size saldıran bilgisayarla ilgili bilgileri içeren bir bildirim (bkz., "Bildirimler" bölümü, sayfa 245) görüntülenir. Bilgisayar Koruması veritabanlarında halen bilinen tespit edilen ağ saldırılarının tanımları (bkz., "Tespit edilen ağ saldırısı türleri" bölümü, sayfa 99) ve bu saldırılarla mücadele yöntemleri verilmektedir. Uygulamanın veritabanları güncellendiğinde Ağ Saldırısı Engelleyicinin tespit edebileceği saldırıların listesi de güncellenir. BU BÖLÜMDE: Saldıran bilgisayarları engelleme Tespit edilen ağ saldırısı türleri SALDIRAN BİLGİSAYARLARI ÖNLEME Varsayılan olarak, Ağ Saldırısı Engelleyici (sayfa 99) saldıran bilgisayarın etkinliğini bir saat boyunca engeller. Saldıran bilgisayarın engellenme süresini değiştirmek için: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Ağ Saldırısı Engelleyici bileģenini seçin. 4. Seçilen bileģen için Saldıran bilgisayarı engellenenler listesine ekle kutusunu iģaretleyin ve engelleme süresini girin. Saldıran bilgisayarı engellemeyi kaldırmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Korumam bölümünü seçin. 2. Pencerenin sağ tarafındaki Çevrimiçi etkinlik bölümünde Ağ Ġzleme bağlantısını tıklatın. 3. Açılan penceredeki Engellenen bilgisayarlar sekmesinde, engellenen bilgisayarı seçin ve Engellemeyi kaldır bağlantısını tıklatın. TESPİT EDİLEN AĞ SALDIRISI TÜRLERİ Bilgisayarınızda kurulu olan iģletim sistemlerindeki ve diğer yazılım, sistem ve benzeri kurulumlardaki açıklardan faydalanan birçok ağ saldırısı bulunmaktadır. Bilgisayarınızın güvenliğini garanti etmek için, ne tür ağ saldırılarıyla karģılaģacağınızı bilmelisiniz. Bilinen ağ saldırıları, üç büyük gruba ayrılabilir: 1. Bağlantı noktası taraması bu tehdit kendi baģına bir tehdit değildir, ancak genellikle bir tehdidin öncüsüdür, çünkü uzak bir bilgisayara iliģkin bilgi elde etmenin en yaygın yöntemlerinden biridir. Bilgisayardaki ağ araçları tarafından kullanılan UDP/TCP bağlantı noktaları, ne durumda (açık veya kapalı) olduklarını öğrenmek amacıyla davetsiz misafirler tarafından taranırlar. Bağlantı noktası taramaları, bir bilgisayar korsanına o sistem üzerinde hangi tür saldırıların iģleyeceğini, hangilerinin iģlemeyeceğini söyleyebilir. Buna ek olarak, taramayla sağlanan bilgi, bilgisayar korsanının uzak bilgisayarın hangi 99

100 K U L L A N I M K I L A V U Z U iģletim sistemini kullandığını bilmesine yardımcı olur. Bunun sonucunda, potansiyel saldırıların sayısı ve buna bağlı olarak bu saldırıları çalıģtırmak için harcanacak zaman da sınırlanır. Ayrıca, bir bilgisayar korsanına o iģletim sisteminin kendine özgü açıklarını kullanma giriģiminde yardımcı olur. 2. DoS saldırıları bu saldırılar, saldırıya uğrayan sistemin istikrarsız veya tamamıyla iģlemez bir hale gelmesiyle sonuçlanabilir. Bu tür saldırılar, saldırı altındaki bilgi kaynaklarının kullanımı engelleyebilir (örneğin internet eriģimini imkansız kılabilir). Ġki temel DoS saldırısı türü vardır: Hedef bilgisayara bilgisayarın beklemediği ve sistemin ya yeniden baģlamasına ya da durmasına sebep olacak özel olarak oluģturulmuģ paket göndermek. Hedef bilgisayara hedef bilgisayarın iģleme baģlamasına izin vermeyecek kadar çok ve hızlı paketler göndererek, sistem kaynaklarının yorulmasına sebep olmak. AĢağıdaki saldırılar, bu grubun yaygın örneklerindendir: Ölüm pingi saldırısı, maksimum 64 KB boyutundan büyük bir ICMP paketi göndermekten oluģur. Bu saldırı bazı iģletim sistemlerini çökertebilir. Arazi saldırısı hedef bilgisayardaki açık bir bağlantı noktasına kendi içinde bir bağlantı kurmak için bir istem göndermekten oluģur. Bu, bilgisayarı bir döngüye sokar ve iģlemci üzerindeki yükü ağırlaģtırarak, bazı iģletim sistemlerini çökertebilir. ICMP Baskını saldırısı bilgisayarınıza çok sayıda ICMP paketi gönderilmesinden oluģur. Bilgisayar gelen her bir paketi yanıtlamaya çalıģır ve bu da iģlemciyi büyük ölçüde yavaģlatır. SYN Baskını saldırısı, sahte bir bağlantı kurmak için bir uzak bilgisayara geniģ miktarda sorgu göndermekten oluģur. Sistem bu bağlantıların her biri için belirli kaynakları korur, bu da sistem kaynaklarının tamamen boģaltılmasına ve bilgisayarın diğer bağlantı giriģimlerine tepki vermeyi bırakmasına sebep olur. 3. İzinsiz giriş saldırıları, bilgisayarınızın hakimiyetini devralmayı amaçlar. Bu en tehlikeli saldırı türüdür, çünkü saldırı baģarılı olursa, bilgisayar korsanı tüm sisteminizin kontrolünü ele geçirir. Bilgisayar korsanları bu saldırıyı uzak bir bilgisayardan gizli bilgiler almak (örneğin kredi kartı numaraları veya parolalar) veya sistem kaynaklarını daha sonra kötü amaçlarla kullanmak için sistem kontrolünü ele geçirmek (örneğin yakalanan sistemi bir zombi ağında veya yeni saldırılar için bir platform olarak kullanmak) üzere düzenlerler. Bu, en sık rastlanan saldırı türüdür. Kullanıcının bilgisayarındaki iģletim sistemine bağlı olarak üç alt gruba ayrılabilir: Microsoft Windows saldırıları, Unix saldırıları ve her iki iģletim sisteminde de kullanılan ağ hizmetleri için ortak grup. ĠĢletim sistemi ağ araçlarını kullanan en yaygın saldırı türleri Ģunlardır: Arabellek baskını saldırıları çok fazla veri miktarıyla baģa çıkmak için yetersiz kontrole bağlı olarak yazılımdaki bir tür açığı kullanır. Bu, en eski açıklık türlerindendir ve bilgisayar korsanlarınca kullanılması en kolay olan saldırılardır. Format dizge saldırıları printf(), fprintf(), scanf() ve C standart kitaplığındaki diğerleri gibi I/O fonksiyonları için girdi değerlerinin üzerindeki yetersiz kontrolden kaynaklanan yazılım açığını kullanır. Bir program bu açığa sahipse, bilgisayar korsanı bu programa özel veri dizgeleri yollayabilir ve tam kontrolü veya sistemi ele geçirebilir. Ġzinsiz GiriĢ Tespit bileģeni, kullanıcının bilgisayarında en yaygın ağ araçları (FTP, POP3, IMAP) içinde çalıģan bu açıklar mevcutsa, bunlardan faydalanma giriģimlerini analiz eder ve engeller. Microsoft Windows OS saldırıları bilgisayarda kurulu olan yazılımdaki açıklardan faydalanır (örneğin Microsoft SQL Server, Microsoft Internet Explorer, Messenger gibi programlar ve ağ aracılığıyla eriģilebilen sistem bileģenleri DCom, SMB, Wins, LSASS, IIS5). Buna ek olarak, kötü amaçlı komut dosyaları kullanan ve daha nadir görülen izinsiz giriģ saldırıları vardır; bunlar Microsoft Internet Explorer tarafından iģleme konan komut dosyaları veya Helkern türü solucanlar içerirler. Bu saldırılar kötü amaçlı kodlar yürütebilecek bir uzak bilgisayara özel bir tür UDP paketi göndermeye dayanırlar. 100

101 ANTİ-SPAM Bilgisayar Koruması istenmeyen iletilerin (spam) tespit edilmesini sağlayan ve bunların e-posta istemcinizin kurallarına göre iģleme tabi tutarak e-postayı kullanırken size zaman kazandıran bir Anti-Spam bileģeni içerir. Anti-Spam, bileģenin zaman içinde spam ve "iyi" posta arasındaki farkı daha kesin bir Ģekilde ayırabilmesini sağlayan ve kendi kendini eğiten bir algoritma (bkz., "BileĢenin iģleyiģ algoritması" bölümü, sayfa 102) kullanır. Algoritmanın verilerinin kaynağı iletinin içeriğidir. Ġstenmeyen posta ile faydalı postayı Anti-Spam bileģeninin etkili biçimde tanıyabilmesi için bileģenin eğitilmesi gerekir (bkz.,"anti-spam Eğitimi" bölümü, sayfa 103). Anti-Spam algoritmasını ayrıntılı bir Ģekilde gözden geçirmenizi kesinlikle öneririz! Anti-Spam aģağıdaki posta istemcilerine bir eklenti olarak yerleģtirilmiģtir: Microsoft Office Outlook (bkz., "Microsoft Office Outlook'ta spam iģlemeyi yapılandırma" bölümü, sayfa 116); Microsoft Outlook Express (Windows Mail) (bkz., "Microsoft Outlook Express'te (Windows Mail) spam iģlemeyi yapılandırma" bölümü, sayfa 117); The Bat! (bkz., "The Bat!'de spam iģlemeyi yapılandırma" bölümü, sayfa 117); Thunderbird (bkz., "Thunderbird'de spam iģlemeyi yapılandırma" bölümü, sayfa 118); Anti-Spam'in hangi adreslerden gelen iletileri yararlı posta veya spam olarak tanıyacağını belirtmesi için izin verilen (bkz., sayfa 110) ve engellenen (bkz., sayfa 110) göndericiler listelerini kullanabilirsiniz. Ayrıca, Anti-Spam bir iletide izin verilen (bkz., sayfa 111) ve engellenen (bkz., sayfa 109) ve müstehcen (bkz., sayfa 110) ifadeler listesinden ifadelerin olup olmadığını kontrol edilebilir. Anti-Spam e-posta iletilerini sunucuda görmenizi (bkz., "E-posta iletilerini sunucuda filtreleme. Posta Dağıtıcısı" bölümü, sayfa 114) ve istenmeyen iletileri bilgisayarınıza indirmeden silmenizi sağlar. Anti-Spam ayarlarını düzenlemek için: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. BileĢen ayarlarında gerekli ayarlamaları yapın. 101

102 K U L L A N I M K I L A V U Z U BU BÖLÜMDE: BileĢen iģleyiģ algoritması Anti-Spam eğitimi Güvenlik düzeyini değiģtirme Tarama yöntemini değiģtirme Güvenilir URL'ler oluģturma Engellenen göndericiler listesi oluģturma Engellenen ifadeler listesi oluģturma Müstehcen ifadeler listesi oluģturma Ġzin verilen göndericiler listesi oluģturma Ġzin verilen ifadeler listesi oluģturma Ġzin verilen göndericiler listesini içe aktarma Spam ve potansiyel spam derecelerini belirleme Spam tanıma algoritmalarını seçme Ek spam filtreleme özelliklerini kullanma Ġletinin konusuna etiket ekleme E-posta iletilerini sunucuda filtreleme. Posta Dağıtıcısı Microsoft Exchange Server iletilerini taramadan dıģlama Spama uygulanacak eylemler Varsayılan Anti-Spam ayarlarını geri yükleme BİLEŞEN İŞLEYİŞ ALGORİTMASI Anti-Spam in çalıģması iki aģamaya ayrılır: 1. Bir iletiye kesin filtreleme kuralları uygulama. Bu kriterler iletinin spam olup olmadığının hızla belirlenmesine olanak verir. Anti-Spam iletiye spam veya spam değil durumunu atar, tarama durdurulacak ve ileti iģlenmek üzere posta istemcisine aktarılacaktır (aģağıda bulunan 1 den 5 e kadar olan adımlara bakın). 2. Önceki adımlarda kesin seçim kriterlerini geçmiģ olan iletilerin denetimi. Bu tür mesajlar açıkça spam olarak kabul edilemez. Bu nedenle Anti-Spam bu mesajların spam olma olasılığını hesaplamak zorundadır. Anti-Spam algoritması aģağıdaki adımlardan oluģur: 1. Ġletiyi gönderenin adresinin izin verilen veya engellenen göndericiler listesinde olup olmadığı kontrol edilir. Gönderenin adresi izin verilenler listesindeyse, iletiye Spam değil durumu atanır. Gönderenin adresi kara listedeyse, iletiye Spam durumu atanır. 102

103 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M 2. Ġleti Microsoft Exchange Server kullanılarak gönderildiyse ve bu tür iletilerin taranması devre dıģı bırakıldıysa (sayfa 115), iletiye spam değil durumu atanır. 3. Ġletinin izin verilen ifadeler listesinden (sayfa 111) dizeler içerip içermediğinin denetlenmesi için ileti çözümlemesi yapılır. Bu listeden en az bir satır bulunduysa, iletiye spam değil durumu atanacaktır. Varsayılan olarak, bu adım atlanır. 4. Ġletinin engellenen ifadeler listesinden (sayfa 109) dizeler içerip içermediğinin denetlenmesi için ileti çözümlemesi yapılır. Ġletide bu listeden sözcükler olduğunun tespit edilmesi iletinin spam olma olasılığını arttırır. Hesaplanan olasılık belirtilen değeri aģarsa (bkz., sayfa 112), ileti Spam veya Olası spam durumunu alır. Ġletinin müstehcen ifadeler listesinden (sayfa 110) dizeler içerip içermediğinin denetlenmesi için ileti çözümlemesi yapılır. Varsayılan olarak, bu adım atlanır. 5. Ġleti metni e-dolandırıcılık veya Ģüpheli web adresleri veritabanında (bkz., sayfa 107) bulunan bir adres içeriyorsa, iletiye Spam durumu atanır. 6. Sezgisel yöntemler kullanılarak iletinin çözümlemesi yapılır. Çözümleme bir iletide spam a özgü belirtileri ortaya çıkarmıģsa, spam olma olasılığı artar. 7. Uygulama e-posta iletisini GSG teknolojisini kullanarak çözümler. Bunu yaparken, Anti-Spam e-posta iletisine ekli resimleri çözümler. Çözümleme resimlerde spama özgü belirtileri ortaya çıkarmıģsa, iletinin spam olma olasılığı artar. 8. Uygulama iletiye ekli olan.rtf biçimli belgeleri çözümler. Ekli belgeleri spam belirtilerinin varlığına karģı denetleyerek tarar. Çözümleme tamamlandıktan sonra Anti-Spam iletinin spam olma olasılığının ne kadar arttığını hesaplar. Bu teknoloji varsayılan olarak devre dıģı bırakılmıģtır. 9. Uygulama spam a özgü ek özelliklerin (bkz., sayfa 113) varlığına karģı iletiyi denetler. Tespit edilen her özellik taranan iletinin aslında spam olma olasılığını arttırır. 10. Anti-Spam eğitilmiģse, ileti ibayes teknolojisi kullanılarak taranacaktır. Kendini eğiten ibayes algoritması, metinde spama özgü ifadelerin geçme sıklığına dayalı olarak iletinin spam olma olasılığını hesaplar. Ġleti çözümlemesi iletinin spam olma olasılığını belirler. Spam oluģturucuları spamı gizlemek için kullandıkları yöntemleri sürekli geliģtirmektedirler, bu yüzden hesaplanan olasılık genellikle belirtilen değere ulaģmaz (bkz., "Spam ve potansiyel spam derecelerini belirleme" bölümü, sayfa 112). Etkili bir e-posta ileti akıģı filtrelemesini sağlamak için Anti-Spam iki parametre kullanır: spam derecelendirmesi aģıldığında iletinin spam sayılmasına neden olacak olasılık değeri. Olasılık bu eģik değerinin altındaysa, iletiye olası spam durumu atanır, potansiyel spam derecelendirmesi aģıldığında iletinin potansiyel spam sayılmasına neden olacak olasılık değeri. Olasılık bu değerden azsa, Anti-Spam iletiyi spam değil olarak değerlendirecektir. Belirtilen spam ve potansiyel spam derecelendirmesine bağlı olarak, iletilere spam veya olası spam durumu atanacaktır. Atanan duruma bağlı olarak, iletilerin Konu alanı [!! SPAM] veya [!! Olası Spam] etiketleriyle iģaretlenecektir. Ardından, bu iletiler posta istemciniz için oluģturduğunuz kurallara göre iģlenirler (bkz., "Spama uygulanacak eylemler" bölümü, sayfa 115). ANTİ-SPAM EĞİTİMİ Kendini eğiten ibayes algoritması, en güçlü spam tespit etme araçlarından biridir. Bu algoritma, içerdiği ifadelere bağlı olarak iletiye atanması gereken durum hakkında bir karar verir. Kullanmaya baģlamadan önce, yararlı ve spam postalara özgü örnek dizileri ibayes algoritmasına gönderilmeli, yani algoritma eğitilmelidir. Anti-Spam eğitimi için birkaç yaklaģım bulunmaktadır: Eğitim Sihirbazını kullanarak (bkz., "Eğitim Sihirbazını kullanarak eğitim" bölümü, sayfa 104) (paket eğitimi). Anti-Spam'in kullanılmasının hemen baģında Eğitim Sihirbazı ile eğitim tercih edilir. Gönderilen iletileri kullanarak Anti-Spam eğitimi (bkz., "Gönderilen iletileri kullanarak Anti-Spam eğitimi" bölümü, sayfa 105). 103

104 K U L L A N I M K I L A V U Z U E-posta ile çalıģırken, özel araç düğmelerini veya menü düğmelerini kullanarak, doğrudan eğitim (bkz., "E-posta istemcisini kullanarak eğitim" bölümü, sayfa 105). Anti-Spam raporlarıyla çalıģırken eğitim (bkz., "Raporlarla eğitim" bölümü, sayfa 106). EĞİTİM SİHİRBAZINI KULLANARAK EĞİTİM Eğitim Sihirbazı toplu modda Anti-Spam eğitimine izin verir. Bunun için, Microsoft Office Outlook veya Microsoft Outlook Express hesaplarının hangi klasörlerinin spam ve yararlı posta içerdiğini belirtin. Doğru spam tanıma en az 50 iyi posta ve 50 istenmeyen posta kullanarak eğitim gerektirir. Bu adımlar tamamlanana kadar ibayes iģlevsel olmayacaktır. Eğitim Sihirbazı eğitimde zamandan kazanmak için seçili her klasördeki 50 e-postayı kullanır. Bu sihirbaz Geri ve Ġleri düğmeleri kullanılarak gezilebilen bir dizi pencereden (adımdan) oluģur; sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini kullanın. Sihirbazı herhangi bir aģamada durdurmak için Ġptal düğmesini kullanın. Sihirbazı başlatmak için: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Anti-Spam eğitimi bölümünde ilgili bileģen için Eğit düğmesini tıklatın. Eğitimi iyi e-posta iletilere dayalı olarak gerçekleģtirirken, ileti gönderenlerin adresleri izin verilen göndericiler listesine eklenecektir. Göndericilerin adreslerini izin verilen göndericiler listesine eklemeyi devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları uygulayın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Normal Yöntemler baģlığı altındaki Mesajı spam değil olarak iģaretle bölümünde, Ġzin verilen göndericiden gelmiģse kutusunu iģaretleyin ve Seç düğmesini tıklatın. 6. Açılan Ġzin verilen göndericiler ekranında, Anti-Spam eğitimini posta istemcisinde yaparken güvenilir göndericileri ekle kutusunun iģaretini kaldırın. AYRICA BKZ: Raporlarla eğitim E-posta istemcisi kullanılarak eğitim Gönderilen iletileri kullanarak Anti-Spam eğitimi

105 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M GÖNDERİLEN İLETİLERİ KULLANARAK ANTI-SPAM EĞİTİMİ 50 adet giden e-posta örneği kullanarak Anti-Spam eğitimini gerçekleģtirebilirsiniz. Alıcıların adresleri otomatik olarak beyaz listeye eklenecektir. Anti-Spam i giden e-postalar üzerinde eğitmek için: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan penceredeki Ek sekmesinde, Giden iletiler bloğunda Giden e-posta mesajlarını kullanarak eğit kutusunu iģaretleyin. Temel uygulama penceresini açın ve Ayarlar bölümünü seçin. 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Normal Yöntemler baģlığı altındaki Mesajı spam değil olarak iģaretle bölümünde, Ġzin verilen göndericiden gelmiģse kutusunu iģaretleyin ve Seç düğmesini tıklatın. 6. Açılan Ġzin verilen göndericiler ekranında, Anti-Spam eğitimini posta istemcisinde yaparken güvenilir göndericileri ekle kutusunun iģaretini kaldırın. AYRICA BKZ: Eğitim Sihirbazını kullanarak eğitim Raporlarla eğitim E-posta istemcisini kullanarak eğitim E-POSTA İSTEMCİSİNİ KULLANARAK EĞİTİM Doğrudan e-posta iletileriyle çalıģırken yapılan eğitim, e-posta istemci programınızın özel arabirim öğelerinin kullanılmasını içerir. Anti-Spam eğitimi için kullanılan düğmeler, Bilgisayar Korumasını yükledikten sonra Microsoft Outlook ve Microsoft Outlook Express e-posta istemcilerinin arabiriminde görünür. E-posta istemcisini kullanarak Anti-Spam i eğitmek için, 1. E-posta istemcisini baģlatın. 2. Anti-Spam eğitiminde kullanmak istediğiniz bir iletiyi seçin. 3. Kullanmakta olduğunuz e-posta istemcisine göre aģağıdaki adımlardan birini uygulayın: 105

106 K U L L A N I M K I L A V U Z U Microsoft Outlook araç çubuğunda Spam veya Spam değil düğmesine basın. Microsoft Outlook Express (Windows Mail) araç çubuğunda Spam veya Spam değil düğmesine basın. The Bat! e-posta istemci programının Özel menüsünde Spam Olarak ĠĢaretle ve Spam Değil Olarak ĠĢaretle özel öğelerini kullanın. Mozilla Thunderbird araç çubuğundaki Spam / Spam Değil düğmesini kullanın. Anti-Spam seçili iletiyi kullanarak eğitimi uygulayacaktır. Birden fazla e-posta seçerseniz, eğitim e-postaların her biri üzerinde uygulanacaktır. Bir ileti yararlı ileti olarak kaydedilirse, göndericisinin adresi izin verilen göndericiler listesine eklenir. Temel uygulama penceresini açın ve Ayarlar bölümünü seçin. 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Normal Yöntemler baģlığı altındaki Mesajı spam değil olarak iģaretle bölümünde, Ġzin verilen göndericiden gelmiģse kutusunu iģaretleyin ve Seç düğmesini tıklatın. 6. Açılan Ġzin verilen göndericiler ekranında, Anti-Spam eğitimini posta istemcisinde yaparken güvenilir göndericileri ekle kutusunun iģaretini kaldırın. Aynı anda birden fazla ileri seçmeniz gereken durumlarda veya bir klasörün tek bir grubun mesajlarını (spam veya spam değil) eminseniz, Eğitim Sihirbazını kullanarak bileģen eğitime çok yönlü bir yaklaģım gösterebilirsiniz (bkz., "Anti-Spam eğitimi" bölümü, sayfa 103). AYRICA BKZ: Gönderilen iletileri kullanarak Anti-Spam eğitimi Eğitim Sihirbazını kullanarak eğitim Raporlarla eğitim RAPORLARLA EĞİTİM Anti-Spam eğitimini kaynak olarak raporları kullanarak da yapabilirsiniz. BileĢenin raporları, bileģenin yapılandırmasının doğruluğunu değerlendirmenize ve gerekiyorsa Anti-Spam üzerinde bazı düzeltmeler yapmanıza yardımcı olabilir. Belirli bir e-postayı spam veya spam değil olarak işaretlemek için: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Bilgisayar Korumasını raporlar penceresine geçirmek için Rapor bağlantısını tıklatın. 3. Açılan pencerenin Rapor sekmesinde, Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatın. 4. Anti-Spam bileģeni için ek eğitim gerçekleģtirmek istediğiniz bir ileti seçin. 5. Ġletinin kısa yol menüsünü açın ve aģağıdaki eylemlerden birini seçin: 106

107 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Spam olarak iģaretle; Spam Değil olarak iģaretle; Ġzin verilen göndericiler listesine ekle; Engellenen göndericiler listesine ekle. AYRICA BKZ: Gönderilen iletileri kullanarak Anti-Spam eğitimi Eğitim Sihirbazını kullanarak eğitim E-posta istemcisi kullanılarak eğitim GÜVENLİK DÜZEYİNİ DEĞİŞTİRME Ġletileri filtrelemek için Anti-Spam bileģeni iki etken kullanır: Spam derecelendirmesi aģıldığında iletinin spam sayılmasına neden olacak olasılık değeri. Olasılık bu eģik değerinin altındaysa, iletiye olası spam durumu atanır. potansiyel spam derecelendirmesi aģıldığında iletinin potansiyel spam sayılmasına neden olacak olasılık değeri. Olasılık bu değerden azsa, Anti-Spam iletiyi spam değil olarak değerlendirecektir. Kaspersky Lab uzmanları üç güvenlik düzeyini ayırt ederler: Yüksek. Örneğin ücretsiz posta hizmetlerini kullanırken sık sık spam alıyorsanız bu güvenlik düzeyi kullanılmalıdır. Bu düzeyi seçtiğinizde, hatalı olumlu sonuçların sıklığı artar: Yani, yararlı postalar daha sık spam olarak değerlendirilir. Önerilen. Bu güvenlik düzeyi birçok durumda kullanılmalıdır. DüĢük. Çok seyrek spam alıyorsanız, örneğin, korumalı Ģirket e-posta ortamında çalıģıyorsanız, bu güvenlik düzeyi kullanılmalıdır. Bu düzey seçildiğinde spam ve olası spam iletileri daha seyrek tanınır. Seçilen Anti-Spam güvenlik düzeyini değiştirmek için: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için istediğiniz güvenlik düzeyini ayarlayın. TARAMA YÖNTEMİNİ SEÇME IM istemcilerinin iletilerindeki URL'leri taranmasında içerilen tarama yöntemleri Ģüpheli web adresleri ve/veya e- dolandırıcılık web adresleri listesinde olup olmadıklarını öğrenir. E-dolandırıcılık adresleri listesinde olup olmadıklarını öğrenmek için bağlantıların denetlenmesine, finans kurumlarından gelen e-posta iletilerine benzeyen ve kendi web sitelerine bağlantılar içeren e-dolandırıcılık saldırılarından kaçınmaya olanak verir. Ġletinin metni okuyucuyu bağlantıyı tıklatmaya ve bunu izleyen pencerede gizli bilgilerini, örneğin kredi kartı numarası veya finansal iģlemlerin yapılabileceği bir Ġnternet bankacılığı sitesinin oturum açma bilgilerini veya parolasını girmeye ikna eder. 107

108 K U L L A N I M K I L A V U Z U Bir e-dolandırıcılık saldırısı, örneğin kendi resmi web sitesinden gönderiliyormuģ gibi gelen bir mektup gibi davranarak kendine gizleyebilir. Bağlantıyı tıklattığınızda bankanın web sitesinin tam bir kopyasına yönlendirilirsiniz ve hatta aslında sahte bir sitede bulunmanıza rağmen tarayıcınızda bankanın gerçek adresini bile görebilirsiniz. Bu andan itibaren sitede yapacağınız her türlü iģlem izlenir ve paranızı çalmak için kullanılabilir. Şüpheli adresleri veritabanını kullanarak iletilerdeki bağlantıları taramak için aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede Normal yöntemler sekmesindeki Mesajı spam olarak iģaretle bloğunda ġüpheli web adresleri tabanındaki URL'leri içeriyorsa kutusunu iģaretleyin. E-dolandırıcılık adresleri veritabanını kullanarak iletilerdeki bağlantıları taramak için aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede Normal yöntemler sekmesindeki Mesajı spam olarak iģaretle bloğunda E-dolandırıcılık web adresleri tabanındaki URL'leri içeriyorsa kutusunu iģaretleyin. GÜVENLİ ADRESLER (URL) LİSTESİ OLUŞTURMA Güvenilir adresler listesi oluģturabilirsiniz. Anti-Spam alıcının adresinin listede olup olmadığını kontrol eder. Güvenilir adresler listesi oluşturmak için:\tab 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede Normal yöntemler sekmesindeki Adıma gönderilmemiģse kutusunu iģaretleyin ve Adreslerim düğmesini tıklatın. 6. Açılan E-posta Adreslerim penceresinde Ekle bağlantısını tıklatın. 7. Açılan E-posta adresi maskesi penceresinde istediğiniz adresi veya adres maskesini belirtin. ENGELLENEN GÖNDERİCİLER LİSTESİ OLUŞTURMA Engellenen göndericiler listesi spam olarak iģaretlenmiģ iletilerin göndericilerinin adreslerini içerir. Liste elle doldurulur. Liste adresleri veya adres maskelerini barındırabilir. Bir maske girerken standart * ve? jokerlerini kullanabilirsiniz; burada * herhangi bir karakter bileģimini ve? ise herhangi bir karakteri temsil eder. Adres maskesi örnekleri: 108

109 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M - bu adresten gönderilen e-postalar, her zaman istenmeyen posta olarak sınıflandırılacaktır. test.ru posta etki alanındaki herhangi bir göndericiden gelen e-postalar spam olarak muamele görecektir. Örneğin: Bu addaki bir göndericiden gelen bütün e-postalar, posta etki alanına bakılmaksızın spam olarak muamele görecektir. Örneğin: test ile baģlayan herhangi bir etki alanındaki bütün kullanıcılardan gelen e-postalar spam olarak muamele görecektir. Örneğin: Adı ivan. ile baģlayan ve etki alanı test ile baģlayıp, herhangi bir üç karakterle biten bir göndericiden gelen e-postalar her zaman spam olarak muamele görecektir. Örneğin: Engellenen göndericiler listesi oluşturarak bunu daha sonraki çalışmalarınızda kullanmak için: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Normal Yöntemler baģlığı altındaki Mesajı spam olarak iģaretle bölümünde, Engellenen göndericiden gelmiģse kutusunu iģaretleyin ve Seç düğmesini tıklatın. 6. Engellenen göndericiler listesi ekranında Ekle bağlantısını tıklatın. 7. E-posta adresi maskesi ekranında, gerekli adresi veya maskeyi girin. ENGELLENEN İFADELER LİSTESİ OLUŞTURMA Engellenen ifadeler listesi spam olduğunu düģündüğünüz iletilerin ana parçalarını depolamak için kullanılır. Liste elle doldurulur. Ġfadeler için maske kullanabilirsiniz. Bir maske girerken * ve? jokerlerini kullanabilirsiniz; burada * herhangi bir karakter bileģimini ve? ise herhangi bir karakteri temsil eder. Ġfade ve ifade maskeleri örnekleri Ģunlardır: Hi, Ivan!. Yalnızca bu metni içeren bir e-posta bir spamdır. AĢağıdaki satırlara benzer satırların kullanılması önerilmez. Merhaba, Ivan!* ifadesiyle baģlayan bir e-posta, bir istenmeyen e-postadır. Hi, *! *. Hi ile baģlayan ve iletinin herhangi bir yerinde ünlem iģareti olan posta spam dir. * Ivan? *. Ivan adında ve adı herhangi bir karakter tarafından takip edilen kullanıcıya yapılan selamlamayı içeren e-posta, istenmeyen e-postadır. * Ivan\? *.. Ivan? Ġfadesi içeren e-postalar spam dir. Bir ifadede * ve? varsa, Anti-Spam in onları yanlıģ tanımasını önlemek için bu iģaretlerden onlardan önce \ karakteri gelmelidir. Ardından tek bir karakter yerine iki karakter kullanılır: \* ve \?. Engellenen ifadeler listesi oluşturmak için:\tab 109

110 K U L L A N I M K I L A V U Z U 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Normal Yöntemler baģlığı altındaki Mesajı spam olarak iģaretle bölümünde, Engellenen ifadeler içeriyorsa kutusunu iģaretleyin ve Seç düğmesini tıklatın. 6. Engellenen ifadeler listesi ekranında Ekle bağlantısını tıklatın. 7. Engellenen ifade penceresinde, bir satır veya maske girin. ENGELLENEN İFADELER LİSTESİ OLUŞTURMA Liste varlığı spam ileti belirtisi olan müstehcen ifadeleri içerir. Kaspersky Lab uzmanları Bilgisayar Koruması dağıtım paketine dahil edilen müstehcen ifadelerin listesini derlemiģtir. Liste manüel olarak doldurulur. Ġfadeler için maske kullanabilirsiniz. Bir maske girerken * ve? jokerlerini kullanabilirsiniz; burada * herhangi bir karakter bileģimini ve? ise herhangi bir karakteri temsil eder. Bir ifadede * ve? varsa, Anti-Spam in onları yanlıģ tanımasını önlemek için bu iģaretlerden onlardan önce \ karakteri gelmelidir. Ardından tek bir karakter yerine iki karakter kullanılır: \* ve \?. Müstehcen ifadeler listesini düzenlemek için, aşağıdaki adımları uygulayın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Normal Yöntemler baģlığı altındaki Mesajı spam olarak iģaretle bölümünde, Engellenen ifadeler içeriyorsa kutusunu iģaretleyin ve Seç düğmesini tıklatın. 6. Engellenen ifadeler listesi penceresinde Engellenen müstehcen sözcük olarak gör kutusunu iģaretleyin ve müstehcen ifadeler bağlantısını tıklatın. 7. Açılan SözleĢme penceresindeki metni okuyun, pencerede belirtilen hükümler ve Ģartları kabul ediyorsanız, ilgili kutuyu iģaretleyip Tamam düğmesini tıklatın. 8. Müstehcen ifade listesi ekranında Ekle bağlantısını tıklatın. 9. Engellenen ifade penceresinde, bir satır veya maske girin. İZİN VERİLEN GÖNDERİCİLER LİSTESİ OLUŞTURMA Ġzin verilen göndericiler listesi, size göre hiçbir istenmeyen posta göndermeyen ileti göndericilerinin adreslerini içerir. Adresler listesi, Anti-Spam bileģenini eğittiğinizde otomatik olarak doldurulur. Bu listeyi düzenleyebilirsiniz. Listede adresler veya adres maskeleri bulunabilir. Bir maske girerken standart * ve? jokerlerini kullanabilirsiniz; burada * herhangi bir karakter bileģimini ve? ise herhangi bir karakteri temsil eder. Adres maskesi örnekleri: Bu adresten gönderilen iletiler, her zaman iyi posta olarak sınıflandırılacaktır. 110

111 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M test.ru posta etki alanındaki herhangi bir göndericiden gelen e-postalar iyi e-posta olarak muamele görecektir. Örneğin: bu addaki bir göndericiden gelen bütün e-postalar, posta etki alanına bakılmaksızın iyi posta olarak muamele görecektir. Örneğin: test ile baģlayan herhangi bir etki alanındaki bütün kullanıcılardan gelen e-postalar spam değil olarak muamele görecektir. Örneğin: Adı ivan. ile baģlayan ve etki alanı test ile baģlayıp, herhangi bir üç karakterle biten bir göndericiden gelen e-postalar her zaman yararlı olarak iģlem görecektir. Örneğin: Beyaz adresler listesi oluşturmak ve onu sonraki çalışmalarınızda kullanmak için: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Normal Yöntemler baģlığı altındaki Mesajı spam değil olarak iģaretle bölümünde, Ġzin verilen göndericiden gelmiģse kutusunu iģaretleyin ve Seç düğmesini tıklatın. 6. Ġzin verilen göndericiler listesi ekranında Ekle bağlantısını tıklatın. 7. E-posta adresi maskesi ekranında, gerekli adresi veya maskeyi girin. İZİN VERİLEN İFADELER LİSTESİ OLUŞTURMA Ġzin verilen ifadeler listesi, yararlı ileti olarak iģaretlediğiniz iletilerin temel bölümlerini saklamak için kullanılır. Bu tür bir liste oluģturabilirsiniz. Ġfadeler için maske kullanabilirsiniz. Bir maske girerken * ve? jokerlerini kullanabilirsiniz; burada * herhangi bir karakter bileģimini ve? ise herhangi bir karakteri temsil eder. Ġfade ve ifade maskeleri örnekleri Ģunlardır: Hi, Ivan!. Sadece bu metni içeren bir e-posta iyi bir e-postadır. AĢağıdaki satırlara benzer satırların kullanılması önerilmez. Merhaba, Ivan!* Merhaba, Ivan! ifadesi ile baģlayan bir e-pota iyi bir e-postadır. Hi, *! *. Hi ile baģlayan ve iletinin herhangi bir yerinde ünlem iģareti olan posta spam değildir. * Ivan? *. Ivan kiģi adresi ile baģlayan iletiler spam değildir. * Ivan\? *. Ivan? ifadesini içeren bir ileti iti iletidir. Bir ifadede * ve? varsa, Anti-Spam in onları yanlıģ tanımasını önlemek için bu iģaretlerden onlardan önce \ karakteri gelmelidir. Ardından tek bir karakter yerine iki karakter kullanılır: \* ve \?. İzinli ifadelerin bir listesini oluşturmak ve onu sonraki çalışmalarınızda kullanmak için:ana uygulama penceresini açın ve Bilgisayar Korumam düğmesini tıklatın. 1. Açılan pencerenin üst kısmındaki Ayarlar bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 3. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 111

112 K U L L A N I M K I L A V U Z U 4. Normal Yöntemler baģlığı altındaki Mesajı spam değil olarak iģaretle bölümünde, Ġzin verilen ifadeler içeriyorsa kutusunu iģaretleyin ve Seç düğmesini tıklatın. 5. Ġzin verilen ifadeler listesi ekranında Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Ġzin verilen ifade penceresinde, bir satır veya maske girin. İZİN VERİLEN GÖNDERİCİLER LİSTESİNİ İÇERİ AKTARMA Ġzin verilen göndericiler listesindeki adresler *.txt, *.csv dosyalarından veya Microsoft Outlook / Microsoft Outlook Express adres defterlerinden içe aktarılabilir. İzinli adresler listesini içeri aktarmak için: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Normal Yöntemler baģlığı altındaki Mesajı spam değil olarak iģaretle bölümünde, Ġzin verilen göndericiden gelmiģse kutusunu iģaretleyin ve Seç düğmesini tıklatın. 6. Ġzin verilen göndericiler listesi ekranında Ġçeri aktar bağlantısını tıklatın. 7. Açılır menüden içe aktarma kaynağını seçin. Dosyadan al. Bu kaynak seçildikten sonra bir dosya seçim iletiģim kutusu görüntülenecektir. Uygulama.csv veya.txt dosya türlerinden içe aktarmayı destekler. Adres Defterinden al. Bu kaynak seçiminden sonra bir adres defteri seçimi ekranı belirir. Bu pencereden istediğiniz adres defterini seçin. SPAM VE POTANSİYEL SPAM DERECELERİNİ BELİRLEME Kaspersky Lab uzmanları, Anti-Spam bileģeninde spam ve olası spam tespitini mümkün olan en doğru Ģekilde sağlamak için çalıģmaktadır. Spam tanıma, Anti-Spam bileģeninin spam, olası spam ve yararlı e-postaları ayırt etmek için eğitilmesine olanak veren modern filtreleme teknolojileri kullanılmasına dayalıdır. Eğitim prosedürü belli sayıda kullanıcı iletisinin çözümlenmesiyle uygulanır. Anti-Spam bileģeni, Eğitim Sihirbazı ile çalıģarak ve e-posta istemcilerinin sağladığı eğitimle eğitilir. Böyle yaparken, iyi e- postaların veya spam'lerin her bir ayrı öğesine bir faktör atanır. Gelen kutunuza bir e-posta girdiğinde, Anti-Spam bileģeni ibayes algoritması kullanarak iletiyi spam ve iyi e-posta öğeleri açısından tarar. Her bir öğeyle ilgili faktörler toplanır ve spam ve potansiyel spam e-posta derecelendirmesi hesaplanır. Olası spam derecelendirmesi, aģtığı takdirde iletinin Olası spam olarak sınıflandırılacağı değeri tanımlar. Önerilen Anti- Spam düzeyini kullanılıyorsa, %60'tan daha yüksek spam derecelendirmesi olan tüm iletiler olası spam olarak değerlendirilecektir. %60'dan az derecelendirme değerine sahip iletiler yararlı posta olarak değerlendirilir. Belirtilen değeri değiģtirebilirsiniz. Spam derecelendirmesi, aģtığı takdirde iletinin Spam olarak sınıflandırılacağı değeri tanımlar. Bundan daha yüksek bir derecelendirmeye sahip olan tüm iletiler spam olarak algılanacaktır. Varsayılan olarak, Önerilen düzey için spam derecelendirmesi %90'dır.. Bu, %90'dan daha büyük derecelendirme değeri olan tüm iletilerin spam olarak iģaretleneceği anlamına gelir. Belirtilen değeri değiģtirebilirsiniz. 112

113 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Spam ve olası spam derecelendirmelerine verilen değerleri düzenlemek için aşağıdaki adımları uygulayın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, GeliĢmiĢ yöntemler sekmesinde Spam derecesi bloğunda spam ve olası spam derecelendirmelerinin ince ayarını yapın. SPAM TANIMA ALGORİTMALARINI SEÇME Anti-Spam posta çözümlemesi aģağıdaki seçilmiģ tanıma algoritmalarını kullanır: Sezgisel çözümleme. Anti-Spam iletileri sezgisel kuralları kullanarak çözümler. Sezgisel çözümleme her zaman etkindir. Resim tanıma (GSG teknolojisi). Anti-Spam, grafik spam leri tespit etmek için GSG teknolojisi kullanır. RTF biçimindeki eklerin çözümlenmesi. Anti-Spam, iletilerin ekindeki dosyaları spam belirtilerine karģı çözümler. Kendini eğiten metin tanıma algoritması (ibayes). ibayes algoritması metindeki spam lere özgü sözcüklerin sıklığına dayalı olarak bir iletinin spam olup olmadığını tanımlar. ibayes algoritmasını kullanmadan önce eğitmeniz gereklidir (bkz., "Anti-Spam Eğitimi" bölümü, sayfa 103). E-posta iletilerinin çözümlemesi için özel bir spam tanıma algoritmasını etkinleştirmek/dere dışı bırakmak için aşağıdaki adımları uygulayın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, GeliĢmiĢ yöntemler sekmesinde Tanıma algoritmaları bloğunda ilgili kutularını iģaretleyin/iģareti kaldırın. EK SPAM FİLTRELEME ÖZELLİKLERİNİ KULLANMA Ġletileri filtrelemek için kullanılan temel özelliklerin (izin verilen ve engellenen göndericiler listeleri, tanıma algoritmaları, vb) yanı sıra, ek özellikler belirtebilirsiniz. Bu özelliklere dayalı olarak bir iletiye, belli bir olasılık derecesiyle birlikte spam durumu atanacaktır. Ek istenmeyen posta filtreleme özelliklerini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, aşağıdaki adımları uygulayın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 113

114 K U L L A N I M K I L A V U Z U 5. Açılan pencerede, GeliĢmiĢ yöntemler bölümünde Ek bağlantısını tıklatın. 6. Açılan Ek penceresinde istediğiniz spam belirtilerinin yanındaki kutusunu iģaretleyin/iģaretini kaldırın. İLETİNİN KONUSUNA ETİKET EKLEME Denetlendikten sonra spam veya olası spam olarak tanınacak iletilerin Konu satırına [!! SPAM] veya [?? Olası Spam] etiketlerini ekleme olanağını kullanabilirsiniz. İleti konularına etiket eklemeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, aşağıdaki adımları uygulayın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan Ek penceresinde Eylemler bölümünde uygun kutularını iģaretleyin/iģaretini kaldırın. Etiketin metnini düzenleyebilirsiniz. E-POSTA ILETILERINI SUNUCUDA FILTRELEME POSTA GÖNDERICISI Sunucudaki e-posta iletilerinin listesini, iletileri bilgisayarınıza karģıdan yüklemeden görebilirsiniz. Bu fırsat, bazı iletileri reddederek e-postayla çalıģırken zaman ve para tasarrufunda bulunmanın yanı sıra bilgisayarınıza spam ve virüsleri karģıdan yükleme riskini azaltmanıza olanak verir. Posta Dağıtıcısı sunucuda bulunan iletileri yönetmek için kullanılır Dağıtıcının etkinleģtirilmiģ olması koģuluyla, bir ileti alınmadan önce Posta Dağıtıcısı penceresi açılır. Posta Dağıtıcısı yalnızca POP3 iletiģim kuralıyla posta alındığında açılır. POP3 sunucunuz e-postaların baģlıklarının görülmesine izin vermiyorsa veya sunucudaki tüm iletiler izin verilen göndericiler listesindeki adreslerden geliyorsa Posta Dağıtıcısı görünmez. Sunucuda bulunan postaların listesi Dağıtıcı penceresinin merkez kısmında görüntülenir. Bir iletinin baģlığının ayrıntılı çözümlemesi için iletiyi listeden seçin. BaĢlıkları görmek aģağıdaki gibi durumlarda yardımcı olabilir: spam gönderenler iģ arkadaģınızın bilgisayarına, posta istemcisinin iletiģim listesini kullanarak arkadaģınızın adıyla spam gönderen kötü amaçlı bir program yükledilerse. Adresinizin iģ arkadaģınızın iletiģim listesinde bulunma olasılığınız çok yüksektir. Bu durum, Ģüphesiz, posta kutunuzun iģ arkadaģınızdan gelen spam'lerle dolmasına neden olacaktır. Böyle durumlarda e- postanın iģ arkadaģınız tarafından mı yoksa spam göndericisi tarafından mı gönderildiğini belirleyemezsiniz. Bu nedenle e-posta baģlıkları denetlenmelidir. E-postayı kimin gönderdiğini, ne zaman gönderildiğini kontrol etmeniz ve boyutuna dikkat etmeniz önerilir. Mümkünse, iletinin gönderenden e-posta sunucunuza yolunu izleyin - ilgili bilgilere e-posta baģlığında bulunmalıdır. Tüm bu bilgiler e-posta baģlıklarında olmalıdır. Bu adımlar, e-postayı sunucudan karģıdan yüklenmenin mi yoksa silmenin mi daha güvenli olduğuna karar vermenizi sağlar. Posta Dağıtıcısını kullanmak için: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan penceredeki Ek sekmesinde, Gelen iletiler bloğunda POP3 iletiģim kuralıyla e-posta alırken Posta Dağıtıcısını aç kutusunu iģaretleyin. 114

115 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Posta Dağıtıcısını kullanarak iletileri sunucudan silmek için: 1. Dağıtıcı penceresindeki Sil sütununda iletinin yanındaki kutuyu iģaretleyin. 2. Pencerenin üst tarafındaki Seçileni sil düğmesini tıklatın. Ġleti sunucudan silinecektir. [!! SPAM] olarak iģaretlenmiģ ve posta istemcinizin kuralları kullanılarak iģlenmiģ bir bildirim alacaksınız. MİCROSOFT EXCHANGE SERVER İLETİLERİNİ TARAMADAN DIŞLAMA Dahili ağ içinden gelen e-posta iletilerini (örneğin Ģirket postası) anti-spam taramalarının dıģında tutabilirsiniz. Aynı Exchange sunucusunda veya X400 bağlayıcılarla bağlantı kuran sunuculardaki tüm ağ bilgisayarlarında ve kullanıcı posta kutularında Microsoft Office Outlook kullanıyorsa, bu iletilerin dahili posta sayılacağına dikkat edin. Varsayılan olarak, Anti-Spam bileģeni Microsoft Exchange Server iletilerini taramaz. Anti-Spam bileşeninin iletileri çözümlemesini isterseniz: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģen için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan penceredeki Ek sekmesinde, DıĢlananlar bloğunda Microsoft Exchange Server'dan gelen iletileri denetleme kutusundaki iģareti kaldırın. İSTENMEYEN İLETİLERE UYGULANACAK EYLEMLER Tarama sonrasında bir e-postanın spam veya olası spam olduğunu bulduysanız, Anti-Spam bileģeni tarafından gerçekleģtirilecek diğer eylemler nesnenin durumuna ve seçilen eyleme bağlıdır. Varsayılan olarak, spam veya olası spam olarak değerlendirilen e-posta iletileri Ģu Ģekilde değiģtirilir: Ġletinin Konu alanına, sırasıyla, [!! SPAM] veya [?? Olası Spam] etiketi eklenir. Spam veya olası spama uygulanacak ek eylemleri seçebilirsiniz. Bunun için, Microsoft Office Outlook (bkz., "Microsoft Office Outlook'ta spam iģlemeyi yapılandırma" bölümü, sayfa 116) ve Microsoft Outlook Express (Windows Mail) (bkz., "Microsoft Outlook Express'te (Windows Mail) spam iģlemeyi yapılandırma" bölümü, sayfa 117) istemcilerinde özel eklentiler sağlanır. The Bat! (bkz., "The Bat!'de spam iģlemeyi yapılandırma" bölümü, sayfa 117) ve Thunderbird (bkz., "Thunderbird'de spam iģlemeyi yapılandırma", sayfa 118) posta istemcileri için filtreleme kurallarını da yapılandırabilirsiniz. AYRICA BKZ: Microsoft Office Outlook'ta spam iģlemeyi yapılandırma Microsoft Outlook Express'te (Windows Mail) spam iţlemeyi yapılandırma The Bat!'de spam iģlemeyi yapılandırma Thunderbird'de spam iģlemeyi yapılandırma

116 K U L L A N I M K I L A V U Z U MICROSOFT OFFICE OUTLOOK'TA SPAM IŞLEMEYI YAPILANDIRMA Bilgisayar Korumasını kurduktan sonra Microsoft Outlook otomatik olarak açılır. u ilk kez çalıģtırdığınızda spam iģleme ayarları penceresi Varsayılan olarak, Anti-Spam bileģeni tarafından spam veya olası spam olarak sınıflandırılan iletiler Konu satırında [!! SPAM] veya [?? Olası Spam] özel etiketleriyle iģaretlenir. Hem spam hem de olası spam için aģağıdaki iģleme kurallarını atayabilirsiniz: Klasöre taģı spam belirtilen gelen kutusu klasörüne taģınır. Klasöre kopyala e-postanın bir kopyası oluģturularak belirtilen klasöre taģınır. Orijinal e-posta Gelen Kutunuzda saklanır. Sil spam kullanıcının posta kutusundan silinir. Atla e posta Gelen Kutusu klasöründe bırakılır. Bunu yapmak için, Spam veya Olası spam bölümündeki açılır listeden uygun değeri seçin. Posta istemcisini kullanarak Anti-Spam eğitimi gerçekleģtirilirken (bkz., "Posta istemcisini kullanarak eğitim" bölümü, sayfa 105), Kaspersky Lab'a spam örneği olarak iģaretli bir ileti gönderilir. Açılan pencerede spam örneği aktarım modunu seçmek için E-postaları elle spam olarak iģaretledikten sonra ek eylem bağlantısını tıklatın Spam olmayan örnekleri (yani, daha önce yanlıģlıkla spam olarak iģaretlenen örnekleri) gönderme modunu seçmek için E-postaları elle spam değil olarak iģaretledikten sonra ek eylem bağlantısını tıklatın. Ayrıca algoritmayı Microsoft Outlook ve Anti-Spam eklentilerini birlikte çalıģacak biçimde de seçebilirsiniz: Alındığında tara. Kullanıcının gelen kutusuna giren tüm e-postalar ilk önce Microsoft Outlook kurallarına göre iģlenirler. Bu iģlem tamamlandıktan sonra, herhangi bir kuralın altına girmeyen diğer iletiler Anti-Spam eklentisiyle iģlenirler. BaĢka bir deyiģle, e-postalar kuralların önceliğine göre iģlenirler. Bazen, örneğin aynı anda çok sayıda e-posta gelen kutunuza geldiğinde, öncelik sıralaması yok sayılabilir. Bunun sonucunda, Microsoft Outlook kuralı tarafından iģlenen bir e-posta hakkındaki bilgiler Anti-Spam raporunda spam kaydedilmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bundan kaçınmak için Anti-Spam eklentisinin bir Microsoft Outlook kuralı gibi yapılandırılmasını öneririz. Microsoft Office Outlook kuralı kullan. Bu seçenekle, gelen iletiler Microsoft Outlook kuralları hiyerarģisi kullanılarak iģlenirler, bu kurallardan biri Anti-Spam in e-postaları iģlemesi hakkında olmalıdır. Microsoft Outlook ve Anti-Spam eklentisi arasında çakıģmaya yol açmayacağı için en iyi yapılandırma budur. Bu düzenlemenin tek eksikliği, spam iģleme kurallarını Microsoft Outlook tan elle oluģturmak ve silmek zorunda olmanızdır. Bir spam işleme kuralı oluşturmak için: 1. Microsoft Outlook u çalıģtırın ve ana uygulama menüsünde Araçlar Kurallar ve Uyarılar komutunu kullanın. Sihirbaza eriģmek için kullanılan yöntem Microsoft Office Outlook unuzun sürümüne göre değiģir. Bu Yardım dosyası Microsoft Office Outlook 2003 sürümü kullanılarak bir kuralın nasıl oluģturulacağını anlatmaktadır. 2. Açılan pencerede Kurallar ve Uyarılar penceresinde E-posta Kuralları sekmesinde Yeni Kural düğmesini tıklatın. Sonuç olarak Kural Sihirbazı baģlatılacaktır. Kural Sihirbazı aģağıdaki adımları içerir: Bir kuralı baģtan baģlayarak mı yok bir Ģablonu kullanarak mı oluģturacağınıza karar vermelisiniz. baģla seçeneğini ve Ġletileri geldiklerinde kontrol tarama koģulunu seçin. Ġleri düğmesini tıklatın. BoĢ kuraldan a. Ġleti filtreleme koģulu yapılandırma penceresinde, hiçbir kutuyu iģaretlemeden Ġleri düğmesini tıklatın. ĠletiĢim kutusunda bu kuralı alınan tüm e-postalara uygulamak istediğinizi onaylayın. b. Ġletilere uygulanacak eylemlerin seçildiği penceredeki eylem listesinden özel eylem gerçekleģtir kutusunu iģaretleyin. Pencerenin alt tarafındaki özel eylem bağlantısını tıklatın. Açılacak olan penceredeki açılır listeden Kaspersky Anti-Spam'i seçin ve Tamam düğmesini tıklatın. c. Kurallardan dıģlama penceresinde, hiçbir kutuyu iģaretlemeden Ġleri düğmesini tıklatın. 116

117 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M d. Son pencerede kuralın adını değiģtirebilirsiniz (varsayılan ad Kaspersky Anti-Spam dir). Bu kuralı aç seçeneğinin iģaretlenmiģ olduğundan emin olun ve Bitir düğmesini tıklatın. 3. Yeni kuralın varsayılan konumu, Kurallar ve Uyarılar penceresindeki kural listesinin baģıdır. Ġsterseniz bu kuralın e-postaya en son uygulanması için kuralı listenin sonuna taģıyabilirsiniz. Gelen tüm e-postalar bu yeni kuralla iģlenecektir. Programın kuralları uygulama sırası kurala atadığınız önceliğe bağlıdır. Kurallar listenin baģından baģlayarak uygulanır. Daha sonraki her kural önceki kuraldan daha alt sıradadır. E-postalara uygulanan kuralların önceliklerini değiģtirebilirsiniz. Bir kural uygulandıktan sonra Anti-Spam kuralının e-postaları daha fazla iģlemesini istemiyorsanız, kural ayarlarında Daha fazla kural iģlemeyi durdur kutusunu iģaretlemelisiniz (bir kural oluģturmanın 3. Adımına bakın). Microsoft Outlook da e-posta iģleme kuralları oluģturmakta deneyimliyseniz, önermiģ olduğumuz algoritmaya dayalı olarak Anti-Spam için kendi kuralınızı oluģturabilirsiniz. Microsoft Outlook için spam ve olası spam iģleme ayarları, Araçlar Seçenekler menü öğesinin özel Anti-Spam sekmesinde görüntülenir. MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS'TE (WINDOWS MAIL) SPAM IŞLEMEYI YAPILANDIRMA Uygulamayı kurduktan sonra istemcinizi çalıģtırdığınızda spam iģleme ayarları penceresi açılır. Varsayılan olarak, Anti-Spam bileģeni tarafından spam veya olası spam olarak sınıflandırılan iletiler Konu satırında [!! SPAM] veya [?? Olası Spam] özel etiketleriyle iģaretlenir. Hem spam hem de olası spam için aģağıdaki iģleme kurallarını atayabilirsiniz: Klasöre taģı spam belirtilen gelen kutusu klasörüne taģınır. Klasöre kopyala e-postanın bir kopyası oluģturularak belirtilen klasöre taģınır. Orijinal e-posta Gelen Kutunuzda saklanır. Sil spam kullanıcının posta kutusundan silinir. Atla e posta Gelen Kutusu klasöründe bırakılır. Ġstediğiniz iģleme kuralını tanımlamak için, Spam veya Olası spam bölümündeki açılır listeden uygun değeri seçin. Posta istemcisini kullanarak Anti-Spam eğitimi gerçekleģtirilirken (bkz., "Posta istemcisini kullanarak eğitim" bölümü, sayfa 105), Kaspersky Lab'a spam örneği olarak iģaretli bir ileti gönderilir. Açılan pencerede spam örneği aktarım modunu seçmek için E-postayı elle spam olarak iģaretledikten sonra ek eylem bağlantısını tıklatın Spam olmayan örnekleri (yani, daha önce yanlıģlıkla spam olarak iģaretlenen örnekleri) gönderme modunu seçmek için E-postaları elle spam değil olarak iģaretledikten sonra ek eylem bağlantısını tıklatın. Spam iģleme yöntemleri için kullanılan pencere görev çubuğundaki diğer Anti-Spam düğmelerinin yanındaki Ayarlar düğmesi tıklatılarak açılabilir: Spam ve Spam değil. THE BAT!'DE SPAM IŞLEMEYI YAPILANDIRMA The Bat! in spam ve olası spam için uygulayacağı eylemler, istemcinin kendi araçlarıyla tanımlanır. The Bat!'ta spam işleme kurallarını ayarlamak için, şunları yapın: 1. Posta iģlemcisinin Özellikler menüsünde, Ayarlar ı seçin. 2. Ayarlar ağacında Spamdan korunma öğesini seçin. 117

118 K U L L A N I M K I L A V U Z U Görüntülenen anti-spam koruma ayarları, The Bat! ile çalıģmayı bütünleģmeyi destekleyen, yüklü tüm Anti-spam modüllerine uygulanır. Derecelendirme düzeyini ayarlamalı ve belirli bir derecelendirmedeki e-postalara nasıl tepki verileceğini belirtmelisiniz (Anti-Spam da - iletinin spam olma olasılığı): Belirtilen değeri aģan derecelendirmeye sahip e-postaları sil, Belirtilen derecelendirmeye sahip e-posta iletilerini özel bir spam klasörüne taģı, Özel baģlıklarla iģaretlenmiģ iletileri spam klasörüne taģı, Spam içeren iletileri Gelen Kutusu klasöründe bırak. Bir e-postayı iģledikten sonra, Bilgisayar Koruması değeri ayarlanabilir bir derecelendirmeye dayalı olarak iletiye spam veya olası spam durumu atar. The Bat!, spam için gene bir spam derecelendirmesine dayalı kendi e-posta derecelendirme algoritmasına sahiptir. Bilgisayar Koruması ile The Bat! arasında spam derecelendirmesi uyuģmazlıklarını engellemek için, Anti-Spam tarafından denetlenen tüm iletilere, iletinin durumuna göre bir derecelendirme atanır: Spam olmayan e-posta %0, Olası spam %50, Spam %100. Böylece The Bat! teki e-posta derecelendirmesi Anti-Spam de atanan e-posta derecelendirmesine değil, ilgili durumun derecelendirmesine karģılık gelir. Spam derecelendirmesi ve iģleme kuralları hakkında daha fazla ayrıntı için The Bat! belgelerine bakın. THUNDERBIRD DE SPAM IŞLEMEYI YAPILANDIRMA Varsayılan olarak, Anti-Spam bileģeni tarafından spam veya olası spam olarak sınıflandırılan iletiler Konu satırında [!! SPAM] veya [?? Olası Spam] özel etiketleriyle iģaretlenir. Thunderbird'de bu tür iletilere iliģkin eylem uygulamak için Araçlar Ġleti Filtreleri menüsündeki kuralları kullanın (posta istemcisini kullanma hakkında daha ayrıntılı bilgi için Mozilla Thunderbird Yardımına baģvurun). Thunderbird'ün Anti-Spam eklenti modülü bu e-posta istemcisi uygulamasını kullanarak alınan ve gönderilen iletilere ve sunucudaki spam için e-posta yazıģmalarınızın denetlenmesine dayalı eğitime olanak verir. Eklenti modülü Thunderbird ile bütünleģtirilmiģtir ve Araçlar Klasördeki anti-spam filtrelerini çalıģtır menüsündeki komutlar yürütüldüğünde iletileri Anti-Spam bileģenine iletir. Bu Ģekilde Thunderbird yerine Bilgisayar Koruması iletileri denetler. Bu, Thunderbird'ün iģlevselliğini değiģtirmez. Anti-Spam eklenti modülünün durumu Thunderbird durum satırında simge olarak görüntülenir. Simgenin gri renkli olması eklentinin çalıģmasında bir sorun çıktığını veya Anti-Spam (bkz., sayfa 101) bileģeninin devre dıģı bırakıldığını bildirir. Simge iki kez tıklatıldığında Bilgisayar Koruması ayarlarını yapılandırma penceresi açılır. Anti-Spam yapılandırma ayarlarına eriģmek için, Anti-Spam bölümündeki Ayarlar düğmesini tıklatın. VARSAYILAN ANTİ-SPAM AYARLARINI GERİ YÜKLEME Anti-Spam bileģenini yapılandırırken önerilen ayarları her zaman geri yükleyebilirsiniz. Bunlar Kaspersky Lab tarafından önerilen, optimum kabul edilen ve Önerilen güvenlik düzeyinde gruplanan ayarlardır. Varsayılan Anti-Spam ayarlarını geri yüklemek için şunları yapın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Güvenlik düzeyi bölümünde seçilen görev için Varsayılan düzey düğmesini tıklatın. 118

119 REKLAM BAŞLIĞI ENGELLEYİCİ Reklam BaĢlığı Engelleyici bilgisayarınızda kurulu olan veya çevrimiçi görüntülenen çeģitli programların arabirimlerine yerleģtirilmiģ reklam baģlıklarındaki reklam bilgilerini engeller. Reklam baģlıklarındaki reklamlar hiçbir yararlı bilgi içermemekle kalmaz, aynı zamanda dikkat dağıtıcıdır ve bilgisayarınızdaki ağ trafiğini arttırır. Reklam BaĢlığı Engelleyici, bilinen en yaygın baģlık türlerini Bilgisayar Koruması kurulum paketine dahil edilmiģ maskeleri kullanarak engeller. Reklam baģlığı engellemeyi devre dıģı bırakabilir veya kendinize ait izin verilen ve engellenen reklam baģlıkları listeleri oluģturabilirsiniz. Kaspersky Lab uzmanları yaptıkları özel bir araģtırmayla reklam baģlıkları reklam maskeleri listesini derleyerek Bilgisayar Koruması kurulum paketine eklemiģlerdir. Bu listedeki maskeler Reklam baģlığı engelleyici bileģeni devrede olduğu sürece uygulama tarafından bloke edilir. Standart listede bulunmayan adres maskeli reklam baģlıklarını engellemek için, sezgisel çözümleyici kullanılır (bkz., "Sezgisel çözümlemeyi kullanma" bölümü, sayfa 119). Buna ek olarak, reklam baģlıklarına izin verilip verilmeyeceğini belirleyen beyaz (bkz., "Ġzin verilen reklam baģlığı adresleri listesi oluģturma" bölümü, sayfa 120) ve kara (bkz., "Engellenen reklam baģlığı adresleri listesi oluģturma" bölümü, sayfa 120) reklam baģlığı listelerini oluģturabilirsiniz. Bilgisayar Koruması kurulduktan sonra Reklam BaĢlığı Engelleyici devre dıģı bırakılır. Reklam Başlığı Engelleyiciyi düzenlemek için şunları yapın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Reklam BaĢlığı Engelleyici bileģenini seçin. 4. Seçtiğiniz bileģenin ayarlarında gerekli değiģiklikleri yapın. BU BÖLÜMDE: Sezgisel çözümleme kullanma GeliĢmiĢ billeģen ayarları Ġzin verilen reklam baģlığı adresleri listesi oluģturma Engellenen reklam baģlığı adresleri listesi oluģturma Reklam baģlığı listelerini dıģa / içe aktarma SEZGİSEL ÇÖZÜMLEMEYİ KULLANMA Standart maskeler ile eģleģmeyen adresleri olan baģlıkları algılamak için, sezgisel çözümleyici kullanılır. Kullanımdaysa, Bilgisayar Koruma karģıdan yüklenen resimleri reklam baģlıklarına özgü özelliklere karģı çözümleyecektir. Bu analize bağlı olarak, görüntü baģlık olarak tanımlanıp engellenebilir. Sezgisel çözümlemeyi kullanmak için: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Reklam BaĢlığı Engelleyici bileģenini seçin. 119

120 K U L L A N I M K I L A V U ZU 4. Tarama yöntemleri bölümünde seçilen bileģen için Sezgisel çözümleyiciyi kullan kutusunu iģaretleyin. GELİŞMİŞ BİLEŞEN AYARLARI Kaspersky Lab uzmanları yaptıkları özel bir araģtırmayla reklam baģlıkları reklam maskeleri listesini derleyerek Bilgisayar Koruması kurulum paketine eklemiģlerdir. Bu listedeki maskeler Reklam baģlığı engelleyici bileģeni devrede olduğu sürece uygulama tarafından bloke edilir. Ġzin verilen ya da engellene listesi oluģtururken IP adresi ya da URL adresi belirlenebilir. Ġki defa giriģi engellemek için geliģmiģ seçeneklerde alan adlarında IP adresi göster seçeneğini kullanabilirsiniz. Bilgisayar Koruması kurulum paketinde yer alan reklam başlığı listesinin kullanılmasını devre dışı bırakmak için: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Reklam BaĢlığı Engelleyici bileģenini seçin. 4. Tarama yöntemleri bölümünde, seçilen bileģen için Ortak reklam baģlığı listesini kullan kutusunu iģaretleyin. Alan adlarında yer alan IP adreslerini çözümlemek için (yada tersi): 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Reklam BaĢlığı Engelleyici bileģenini seçin. 4. Tarama yöntemleri bölümünde seçilen bileģen için IP adreslerini etki alanı adlarına dönüģtür kutusunu iģaretleyin. İZİN VERİLEN REKLAM BAŞLIĞI ADRESLERİ LİSTESİ OLUŞTURMA Kullanıcı Bilgisayar Koruması uygulamasıyla çalıģırken belirli baģlıkların engellememesi gerekiyorsa, "beyaz" reklam baģlıkları listesi oluģturabilir. Liste izin verilen reklam baģlıkları maskelerini içerir. Beyaz listeye yeni bir maske eklemek için şunları yapın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Reklam BaĢlığı Engelleyici bileģenini seçin. 4. Ek bölümünde seçilen bileģen için Adresler beyaz listesini kullan kutusunu iģaretleyin ve Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan "Beyaz" liste ekranında Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan Adres maskesi (URL) penceresinde izin verilen reklam baģlığı maskesini girin. Bir maskeyi kullanmayı durdurmak için, listeden silmenize gerek yoktur, yanındaki kutudaki iģareti kaldırmanız yeterli olacaktır. ENGELLENEN REKLAM BAŞLIKLARI LİSTESİ OLUŞTURMA Tespit edildiğinde Reklam BaĢlığı Engelleyici tarafından engellenecek yasaklı reklam baģlığı adresleri listesi oluģturabilirsiniz. 120

121 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Kara listeye yeni bir maske eklemek için şunları yapın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Reklam BaĢlığı Engelleyici bileģenini seçin. 4. Ek bölümünde seçilen bileģen için Adresler kara listesini kullan kutusunu iģaretleyin ve Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan "Kara" liste ekranında Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan Adres maskesi (URL) penceresinde engellenen reklam baģlığı maskesini girin. OluĢturduğunuz maskeyi kullanmayı durdurmak için listeden silmenize gerek yoktur, yanındaki kutudaki iģareti kaldırmanız yeterli olacaktır. REKLAM BAŞLIĞI LİSTELERİNİ DIŞARI / İÇERİ AKTARMA OluĢturduğunuz izin verilen/yasaklı reklam baģlıklarını bir bilgisayardan diğerine kopyalayabilirsiniz. Listeyi dıģa aktarırken, yalnızca seçilen liste öğesini veya listenin tümünü kopyalayabilirsiniz. Listeyi içe aktarırken yeni adresleri mevcut listeye ekleyebilir veya mevcut listeyi içe aktarılanla değiģtirebilirsiniz. Oluşturulan izin verilen/yasaklı reklam başlığı listelerini kopyalamak için aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Reklam BaĢlığı Engelleyici bileģenini seçin. 4. Ek bölümünde seçilen bileģen için kopyalanacak liste için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan "Beyaz" liste (veya "Kara" liste) penceresinde, Ġçeri aktar veya DıĢarı aktar bağlantılarını kullanın. 121

122 BİLGİSAYAR TARAMASI Bilgisayarın virüslere ve zayıf noktalara karģı taranması bilgisayarın güvenliğinin sağlanmasındaki en önemli görevlerden biridir. Virüs taraması kimi nedenlerle kötü amaçlı programlara karģı koruma tarafından tespit edilmemiģ kötü amaçlı kodu yayılmasını tespit eder. Zayıf nokta taraması davetsiz misafirlerin kötü amaçlı nesneleri yaymak ve kiģisel bilgilere eriģim elde etmek için kullanabileceği yazılım açıklarını tespit eder. Kaspersky Lab virüs tarama görevlerini (bkz., sayfa 122), çıkarılabilir sürücüleri tarama (bkz., sayfa 128) ve sistemin ve uygulamaların zayıf noktalarını tarama (bkz., sayfa 132) dahil olmak üzere ayırır. Bir tarama görevinin ayarlarını değiştirmek için: 1. Temel uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Ayarlar bağlantısını tıklatın. 2. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama, Zayıf Nokta Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 3. Seçilen görevin ayarlarında gerekli değiģiklikleri yapın. BU BÖLÜMDE: Virüs taraması Zayıf Nokta Taraması VİRÜS TARAMA Virüs taraması bilgisayarınızın korunmasında en önemli özelliklerden biridir. Nesne Tarama. Kullanıcı tarafından seçilen nesneler taranır. Bilgisayarın dosya sistemindeki herhangi bir nesne taranabilir. Bu görevde, çıkarılabilir sürücülerin ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Tam Tarama. Tüm sistemin ayrıntılı bir taraması. AĢağıdaki nesneler varsayılan olarak taranır: sistem belleği, baģlangıçta yüklü programlar, sistem yedeği, e-posta veritabanları, sabit diskler, çıkarılabilir depolama ortamları ve ağ sürücüleri. Hızlı Tarama. ĠĢletim sistemi baģlangıç nesneleri taranır. Bilgisayarım, BaĢlangıç Nesneleri ve Rootkit Tarama görevleri özel görevlerdir. Bu görevler tarafından taranan nesnelerin listesinin değiģtirilmesi önerilmez. Her tarama görevi, belirtilen bölge içerisinde gerçekleģtirilir ve oluģturulan çizelgeye göre baģlatılabilir. Bir dizi virüs tarama parametresi güvenlik düzeyini tanımlar. Varsayılan olarak, üç güvenlik düzeyi bulunmaktadır. Virüs tarama görevi baģlatıldıktan sonra, ilerlemesi Bilgisayar Korumasının ana penceresindeki Bilgisayarımı tara bölümünde baģlatılan görevin adının altındaki alanda görüntülenir. Uygulama bir tehdit saptarsa, atanan eylemi gerçekleģtirecektir. Tehditler aranırken, sonuç bilgileri Bilgisayar Koruması raporlarında kaydedilir. 122

123 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Buna ek olarak, Microsoft Windows iģletim sisteminin standart araçlarıyla da taranacak bir nesne seçebilirsiniz (örneğin Explorer penceresinde veya Masaüstü klasörünüzde, vs.). Bunu yapmak için, imleci seçili nesnenin adının üzerine getirin, sağ tıklatarak Microsoft Windows içerik menüsünü açın ve Virüs tara seçeneğini seçin. Şekil 12. Microsoft Windows içerik menüsü Buna ek olarak, görevin yürütülmesi sırasında gerçekleģen olaylara iliģkin tüm bilgileri içeren tarama raporunu görebilirsiniz.. AYRICA BKZ: Virüs trama görevini baģlatma Görev yürütme kısayolu oluģturma Taranacak nesnelerin listesini oluģturma Güvenlik düzeyini değiģtirme Tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemleri değiģtirme Taranacak nesnelerin türünü değiģtirme Tarama optimizasyonu Çıkarılabilir disk sürücülerini tarama BileĢik dosyaları tarama Tarama teknolojisi Tarama yöntemini değiģtirme ÇalıĢma modu; çizelge oluģturma ÇalıĢma modu; hesap belirtme Çizelgeye göre görev baģlatma özellikleri Varsayılan tarama ayarlarını geri yükleme

124 K U L L A N I M K I L A V U Z U VİRÜS TARAMA GÖREVİNİ BAŞLATMA Bir virüs taraması aģağıdaki yollardan biriyle baģlatılabilir: Bilgisayar Koruması içerik menüsünden (bkz., "Ġçerik menüsü" bölümü, sayfa 40); Bilgisayar Koruması ana penceresinden (bkz., "Bilgisayar Korumam" bölümü, sayfa 43); mevcut bir kısayolu kullanarak (bkz., sayfa 125). Görevi yürütme bilgileri Bilgisayar Korumam bileģeninin ana penceresinde görüntülenecektir. Ayrıca taranacak bir nesneyi Microsoft Windows iģletim sisteminin standart araçlarının (örneğin, Gezgin program penceresinde veya Masaüstünüzde vb.) yardımıyla seçebilirsiniz. Şekil 13. Microsoft Windows içerik menüsü Görevi kısayol kullanarak başlatmak için: 1. Kısayolun oluģturulduğu klasörü açın. 2. Bir kısayolu çift tıklatarak görevi baģlatın. Yürütülen görevin ilerleme durumu Bilgisayar Korumam ana penceresinin Bilgisayarımı tara bölümünde görüntülenecektir. Bir virüs tarama görevini uygulamanın içerik menüsünden başlatmak için: 1. Görev çubuğu bildirim alanındaki uygulama simgesini sağ tıklatın. 2. Açılan içerik menüsünde Virüs Tarama öğesini seçin. 3. Açılan Bilgisayar Korumam bileģeninin ana penceresinin Bilgisayarımı Tara bölümünde istediğiniz görevin adı olan düğmeyi tıklatın. Bilgisayarın tam taramasını baģlatmak için içerik menüsünden Tam Tarama öğesini seçin. Bu iģlem tam bilgisayar taramasını baģlatacaktır. Yürütülen görevin ilerleme durumu Bilgisayar Korumam ana penceresinin Bilgisayarımı tara bölümünde görüntülenecektir. Bir virüs tarama görevini an uygulama penceresinden başlatmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Pencerenin sol kısmındaki Bilgisayarımı Tara bölümünü seçin. 3. Gerekli görevin adının olduğu düğmeyi tıklatın. 124

125 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Seçilen bir nesne için virüs tarama görevini Microsoft Windows içerik menüsünden başlatmak için: 4. Seçilen nesnenin adını sağ tıklatın. 5. Açılan içerik menüsünde Virüs Tarama öğesini seçin. Yürütülen görevin ilerlemesi ve sonuçları açılan pencerede görüntülenecektir. GÖREV YÜRÜTME IÇIN KISAYOL OLUŞTURMA Uygulama, tam tarama görevleri yada hızlı tarama görevleri için kısayollar oluģturma seçeneği sunar. Bu, ana uygulama penceresini veya menüyü açmadan tarama görevini baģlatmayı sağlar. Tarama görevlerine kısayol oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin: 1. Temel uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Ayarlar bağlantısını tıklatın. 2. Pencerenin sol kısmındaki Bilgisayarımı Tara bölümünü seçin. 3. Pencerenin sağ bölümünde, Tarama görevlerini hızlı baģlatma bloğunda, istediğiniz görevin adının (Hızlı Tarama veya Tam Tarama) yanındaki Kısayol oluģtur düğmesini tıklatın. 4. Açılan pencerede kısayolun kaydedileceği yolu ve adını belirtin. Varsayılan olarak, kısayol geçerli bilgisayar kullanıcısının Bilgisayarım klasöründe bir görev adıyla yaratılır. TARANACAK NESNELER LISTESI OLUŞTURMA Her bir anti-virüs tarama görevinin kendi varsayılan nesneler listesi vardır. Bu nesneler bilgisayarın dosya sistemindeki mantıksal sürücüler ve e-posta veritabanları gibi öğeleri veya ağ sürücüleri gibi diğer nesne türlerini içerebilirler. Bu listeyi düzenleyebilirsiniz. Nesne eklenir eklenmez listede görünecektir. Bir nesne eklenirken yinelemeli yapılacaktır. Alt klasörleri ekle kutusu seçilmiģse, tarama Listeden bir nesneyi kaldırmak için nesneyi listeden seçin ve Sil bağlantısını tıklayın. Listedeki önceden ayarlanan nesneler düzenlenemez ya da silinemez. Nesnelerin listeden silinmesine ek olarak, bir tarama çalıģtırılırken nesneleri geçici olarak atlayabilirsiniz. Bunu yapmak için nesneyi listeden seçin ve nesne adının solundaki iģaret kutusunun iģaretini kaldırın. Tarama kapsamı boģsa veya seçili hiçbir nesne yoksa, isteğe bağlı tarama görevi baģlatılamaz. Taranacak nesnelerin listesini oluşturmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Pencerenin sol kısmındaki Bilgisayarımı Tara bölümünü seçin. 3. Ekle bağlantısını tıklayın. 4. Açılan Taranacak nesneyi seç penceresinde bir nesneyi seçin ve Ekle düğmesini tıklatın. Tüm seçimleriniz bittikten sonra Tamam düğmesini tıklatın. Listede taranmasını istemediğiniz nesnenin yanındaki kutunun iģaretini kaldırabilirsiniz. Hızlı tarama yada hızlı tarama görevinde taranacak nesnelerin listesini oluşturmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve üst bölümdeki Ayarlar bağlantısını tıklatın. 125

126 K U L L A N I M K I L A V U Z U 2. Sol tarafta yer alan Tam Tarama (Hızlı Tarama) görevini seçin. 3. Tarama kapsamı bloğunda seçilen görevin Ayarlar düğmesini tıklatın. 4. <Tarama görevi adı>: nesnelerin listesi penceresinde Ekle, Düzenle, Sil bağlantılarını kullanarak bir liste oluģturun. Listede taranmasını istemediğiniz nesnenin yanındaki kutunun iģaretini kaldırabilirsiniz. GÜVENLİK DÜZEYİNİ DEĞİŞTİRME Güvenlik düzeyi tarama ayarlarının önceden belirlenmiģ bir derlemesidir. Kaspersky Lab uzmanları üç güvenlik düzeyini ayırt ederler. Hangi düzeyi seçeceğinize kendi tercihlerinize dayalı olarak karar vermelisiniz. AĢağıdaki güvenlik düzeylerinden birini seçebilirsiniz: Yüksek. Bilgisayarınıza virüs bulaģma olasılığının yüksek olduğundan Ģüpheleniyorsanız, bu düzey etkinleģtirilmelidir. Önerilen. Bu düzey birçok durum için en uygun olanıdır ve kullanılması Kaspersky Lab uzmanları tarafından önerilmektedir. DüĢük. Büyük miktarda RAM kaynağına gerek duyan uygulamalar kullanıyorsanız, DüĢük güvenlik düzeyini seçin çünkü uygulama sistem kaynaklarından en az bu modda talepte bulunacaktır. Önceden belirlenmiģ düzeylerin hiçbiri ihtiyaçlarınızı karģılamıyorsa, ayarları kendiniz yapılandırabilirsiniz. Bunun sonucunda güvenlik düzeyinin adı Özel olarak değiģecektir. Varsayılan tarama ayarlarını geri yüklemek için, önceden belirlenmiģ güvenlik düzeylerinden birini seçin. Tanımlanan güvenlik düzeyini değiştirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. Güvenlik düzeyi bölümünde seçilen görev için gereken güvenlik düzeyini ayarlayın. ALGILANAN NESNELERE UYGULANACAK IŞLEMLERI DEĞIŞTIRME Bir tehdit tespit edilirse Bilgisayar Koruması ona aģağıdaki durumlardan birini atar: kötü amaçlı program (bir virüs veya bir Truva atı gibi), Tarama iģlemi nesnenin virüslü olup olmadığını tespit edemediğinde potansiyel olarak virüslü durumu. Bu durum uygulama dosyada bilinmeyen bir virüsten gelen bir kod dizisi veya bilinen bir virüsün değiģtirilmiģ kodunu tespit ettiğinde atanır. Bilgisayar Koruması virüs taraması sırasında virüslü veya potansiyel olarak virüslü nesneler tespit ederse, size bunu bildirecektir. Ortaya çıkan tehdide nesneye uygulanacak bir eylem seçerek tepki vermelisiniz. Bilgisayar Koruması nesneye uygulanacak eylem için varsayılan olarak ayarlanmıģ Eylemi sor seçeneğini seçer. Eylemi değiģtirebilirsiniz. Örneğin, tespit edilen her nesnenin temizlenmesi gerektiğinden eminsiniz ve bir virüslü veya Ģüpheli nesnenin tespit edildiğine iliģkin her bildirim aldığınızda Temizle eylemini seçmek istemiyorsanız, aģağıdaki eylemi seçin: Eylemi seç. Temizle. Virüslü bir nesneyi temizlemeyi veya silmeyi denemeden önce Bilgisayar Koruması daha sonra geri yüklenmesine veya temizlenmesine olanak vermek üzere nesnenin yedek kopyasını oluģturur. Otomatik modda çalıģıyorsanız (bkz., "Adım 3. Koruma modunu seçme" adımı, sayfa 32), tehlikeli bir nesne tespit edildiğinde Bilgisayar Koruması Kaspersky Lab uzmanları tarafından önerilen eylemi otomatik olarak uygulayacaktır. Kötü 126

127 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M amaçlı nesneler için bu eylem Temizle dir. Temizleme baģarısız olmuģsa sil, Ģüpheli nesneler için Atla olacaktır. Tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemi değiştirmek için: 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. Eylem bloğunda, seçilen görev için istenen eylemi belirtin. TARANACAK NESNE TÜRÜNÜ DEĞIŞTIRME Taranacak nesnelerin türünü belirlerken, seçilen virüs taraması çalıģtırıldığında tarama görevinin hangi dosya formatları için yapılacağını ayarlarsınız. Dosya türlerini seçerken aģağıdakiler göz önünde bulundurmalısınız: Kötü amaçlı kodların sızma ve daha sonra etkinleģme olasılığının oldukça düģük olduğu (.txt dosyaları gibi) birkaç dosya formatı vardır. Aynı zamanda yürütülebilir bir kod içeren veya içerebilecek biçimler de (.exe,.dll,.doc gibi) vardır. Bu tür dosyalara kötü amaçlı kodların girmesi veya etkinleģtirilmesi riski oldukça yüksektir. Davetsiz bir misafirin, aslında.txt dosyası olarak yeniden adlandırılmıģ yürütülebilir bir dosyayı.txt uzantısıyla bilgisayarınıza virüs gönderebileceğini unutmayın. Uzantısına göre dosya taraması seçeneğini seçtiyseniz, bu dosya tarama tarafından atlanacaktır. Dosyaları biçimine göre tara seçeneği seçilmiģse, Dosya Koruma bileģeni dosya baģlığını analiz edecek ve dosyanın bir.exe dosyası olduğunu tespit edecektir. Böyle bir dosya virüslere karģı kapsamlı bir Ģekilde taranacaktır. Taranacak dosya türlerini değiştirmek için: 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. Güvenlik düzeyi bloğunda, seçili görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede Kapsam sekmesinde, Dosya türleri bölümünde istenen ayarları seçin. TARAMA OPTIMIZASYONU Tarama süresini kısaltabilir ve Bilgisayar Korumasının çalıģma hızını arttırabilirsiniz. Bu mod hem basit hem de bileģik dosyalar için geçerlidir. Bu mod hem basit hem de bileģik dosyalara uygulanır. Bir dosyanın taranma süresini de sınırlayabilirsiniz. Belirtilen süre geçtiğinde tarama durdurulur. Yalnızca yeni ve değiştirilmiş dosyaları taramak için. 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. Güvenlik düzeyi bloğunda, seçili görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 127

128 K U L L A N I M K I L A V U Z U 5. Açılan pencerede, Kapsam sekmesinde Tarama optimizasyonu bloğunda Yalnızca yeni ve değiģtirilmiģ dosyaları tara kutusunu iģaretleyin. Tarama süresine bir zaman sınırı getirmek için: 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. Güvenlik düzeyi bloğunda, seçili görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, Kapsam sekmesinde Tarama optimizasyonu bloğunda Ġzin verilen en uzun tarama süresi kutusunu iģaretleyin ve yanındaki alanda tarama süresini belirtin. ÇIKARILABILIR DISK SÜRÜCÜLERINI TARAMA Günümüzde zararlı nesnelerin iģletim sistemlerinin açıklarını kullanarak ağ ve çıkarılabilir ortamlar yoluyla çoğaltılmaları giderek yaygın hale gelmiģtir. Çıkarılabilir sürücülerin bilgisayara bağlandığında tarama seçeneği kullanın. Bunun için, Bilgisayar Koruması tarafından gerçekleģtirilecek eylemlerden birini seçmeniz gerekir. Atla. Çıkarılabilir sürücüler bilgisayara bağlandıklarında otomatik olarak taranmazlar. Sor. Varsayılan olarak, bir çıkarılabilir sürücü bağlandığında Bilgisayar Koruması kullanıcıya daha sonraki eylemi sorar. Tam Tarama. Çıkarılabilir cihaz takıldığında Tam tarama ayarlarında belirtilen seçeneklerle cihazın içerisindeki bilgiler taranır. Hızlı Tarama. Çıkarılabilir sürücü bağlandığında, uygulama yalnızca Hızlı Tarama görevi ayarlarına uygun olarak tüm dosyaları tarar. Çıkarılabilir medya bağlantısı taramak için, aşağıdaki adımları uygulayın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Ayarlar bağlantısını tıklatın. 2. Pencerenin sol kısmındaki Bilgisayarımı Tara bölümünü seçin. 3. Bağlandıklarında çıkarılabilir sürücüleri tara bölümünde eylemleri belirleyin ve en yüksek sürücü boyutunu tanımlayın. BÜYÜK BILEŞIK DOSYALARI TARAMA Virüsleri gizlemenin yaygın bir yöntemi, virüsleri arģivler, veritabanları, vb gibi bileģik dosyaların içine gömmektir; Bu Ģekilde saklanmıģ virüsleri tespit etmek için, bileģik dosya açılmalıdır. Bu iģlem taramanın hızı önemli ölçüde azaltacaktır. Her bileģik dosya türü için, tüm dosyaların veya yalnızca yeni dosyaların taranmasını seçebilirsiniz. Bunun için, nesnenin adının yanındaki bağlantıyı kullanın. Üzerini sol tıklattığınızda değeri değiģir. Yalnızca yeni ve değiģtirilmiģ dosyaları tara modunu seçtiyseniz (bkz, sayfa 127), hangi bileģik dosya türlerinin taranacağını seçemezsiniz. Taranacak olan bileģik dosyanın maksimum boyutunu sınırlandırabilirsiniz. Belirtilen değerden daha büyük boyuttaki bileģik dosyalar taranmayacaktır. ArĢivlerden çıkarılan büyük dosyalar Daha büyük bileģik dosyaları açmayın kutusu iģaretlenmiģ olsa bile, taranır. 128

129 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Taranacak bileşik dosyalar listesini değiştirmek için: 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. Güvenlik düzeyi bloğunda, seçili görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan penceredeki Kapsam sekmesinde, BileĢik dosyaları tara bloğunda gereken taranacak bileģen dosya türlerini seçin. Taranacak bileşik dosyaların maksimum boyutunu ayarlamak için: 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. Güvenlik düzeyi bloğunda, seçili görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan penceredeki Kapsam sekmesinde, BileĢik dosyaları tarama bloğunda Ek düğmesini tıklatın. 6. Açılan BileĢik dosyalar penceresinde Daha büyük bileģik dosyaları açma kutusunu iģaretleyin ve altındaki alanda dosya boyutunu belirtin. TARAMA TEKNOLOJISI Ek olarak tarama sırasında kullanılacak teknolojiyi de belirtebilirsiniz. AĢağıdaki teknolojilerden birini seçebilirsiniz: ichecker. Bu teknoloji belli nesneleri taramadan dıģlayarak tarama hızını artırabilir. Uygulama veritabanının sürüm tarihini, nesnenin en son tarandığı tarihi ve tarama ayarlarındaki değiģiklikleri dikkate alan özel bir algoritma kullanılarak bir nesne taramanın dıģında bırakılır. Örneğin, bir taramanın ardından Bilgisayar Koruması tarafından virüslü değil durumu atanmıģ bir arģiv dosyanız var. Bir sonraki taramada uygulama, arģivde değiģiklik yapılmamıģ veya tarama ayarları değiģtirilmemiģse bu arģivi atlayacaktır. Yeni bir nesne eklendiği veya tarama ayarları değiģtirildiği veya uygulama veritabanları güncellendiği için arģivin yapısı değiģmiģse uygulama arģivi yeniden tarayacaktır. ichecker'ın bazı sınırlılıkları vardır: Büyük boyutlu dosyalarla çalıģmaz ve yalnızca uygulamanın tanıdığı yapıdaki nesnelere uygulanır (örneğin,.exe,.dll,.lnk,.ttf,.inf,.sys,.com,.chm,.zip,.rar). iswift. Bu teknoloji ichecker teknolojisinin NTFS dosya sistemi kullanan bilgisayarlar için geliģtirilmiģ biçimidir. iswift'in bazı sınırlılıkları vardır: Dosya sistemindeki özel bir dosya yerine bağlıdır ve yalnızca NTFS dosya sistemindeki nesnelere uygulanabilir. Nesne tarama teknolojisini değiştirmek için: 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. Güvenlik düzeyi bloğunda, seçili görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan penceredeki Ek sekmesinde, Tarama teknolojileri bloğunda istediğiniz modu seçin. 129

130 K U L L A N I M K I L A V U Z U TARAMA YÖNTEMINI DEĞIŞTIRME Bütünlüğü etkileyen tarama ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Uygulamanın veritabanı kayıtlarını tehditleri aramak için kullanma modu varsayılan olarak her zaman etkin durumdadır. Buna ek olarak, çeģitli tarama yöntemleri ve tarama teknolojileri seçebilirsiniz (bkz, sayfa 129). Bilgisayar Korumasının bulunan nesneyi veritabanı kayıtlarıyla karģılaģtırdığı tarama modu imza çözümlemesi olarak adlandırılır ve her zaman varsayılan olarak kullanılır. Buna ek olarak, her zamana sezgisel çözümleme de kullanabilirsiniz. Bu yöntem temelde bir nesnenin sistem üzerinde gerçekleģtirdiği eylemleri analiz etmeyi içerir. Böyle faaliyetler tehlikeli nesnelere has faaliyetlerse, nesnenin tehlikeli veya Ģüpheli bulunması muhtemeldir. Ayrıca sezgisel çözümlemenin ayrıntı düzeyini de seçebilirsiniz: yüzeysel tarama, normal tarama veya ayrıntılı tarama. Bunun için kaydırma çubuğunu seçtiğiniz konuma kaydırın. Bu tarama yöntemleri haricinde, rootkit taramasını da kullanabilirsiniz. Rootkitler, iģletim sisteminizdeki kötü amaçlı programları saklayabilen araçlar grubudur. Bu araçlar, varlıkları, iģlem, klasörlerin varlığı ve rootkit yapılandırmasında tanımlanan diğer kötü amaçlı programların kayıt defteri anahtarlarını saklayarak sisteme eklenir. Tarama etkinleģtirilirse rootkitleri saptamak için ayrıntılı düzeyi (derin analiz) belirtebilirsiniz. Böyle yaparsanız, tarama çok sayıda farklı nesneleri analiz ederek bu programları dikkatlice arayacaktır. Gerekli tarama yöntemlerini kullanmak için: 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. ÇalıĢma modu bloğunda seçilen görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan penceredeki Ek sekmesinde, Tarama yöntemleri bloğunda istediğiniz ayar değerlerini seçin. ÇALIŞMA MODU: ÇIZELGE OLUŞTURMA Virüs tarama görevlerini otomatik olarak baģlatmak için bir çizelge oluģturabilirsiniz. Çizelgenin esası görev baģlangıçları arasındaki zaman aralığını seçmektir. Sıklığı değiģtirmek için seçilen seçenek için çizelge ayarlarını belirtin. Görevi baģlatmak herhangi bir nedenle (örneğin bilgisayarın o sırada açık olmaması) mümkün olmazsa, görevi mümkün olan en kısa sürede otomatik olarak baģlatılmak üzere ayarlayabilirsiniz. Tarama görevlerinin çizelgesini düzenlemek için: 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. ÇalıĢma modu bloğunda seçilen görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Tarama görevini en uygun zamanda baģlatmak istiyorsanız, açılan pencerede, ÇalıĢma modu sekmesinde, Çizelge bloğunda El ile seçeneğini seçin. Görevi düzenli olarak çalıģtırmak istiyorsanız, Çizelgeye göre seçeneğini seçerek bir görev baģlatma çizelgesi oluģturun. Atlanan görevlerin otomatik başlatmasını yapılandırmak için: 130

131 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. ÇalıĢma modu bloğunda seçilen görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, ÇalıĢma modu sekmesinde Çizelge bloğunda AtlanmıĢ görevleri çalıģtır kutusunu iģaretleyin. ÇALIŞMA MODU: BIR HESABI BELIRTME Virüs taraması yaparken, uygulamanın tarafından kullanılan bir hesabı belirtebilirsiniz. Bir hesabı belirtmek için: 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. ÇalıĢma modu bloğunda seçilen görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, ÇalıĢma modu sekmesinde Kullanıcı hesabı bloğunda Görevleri Ģu hesapta çalıģtır kutusunu iģaretleyin. Kullanıcı adını ve parolasını belirtin. PROGRAMLANMIŞ TARAMA GÖREVINI BAŞLATMA Tüm tarama görevleri el ile veya çizelgeye göre baģlatılabilir. ZamanlanmıĢ görevler ek iģlevsellik özelliğine sahiptir. Örneğin, zamanlanmış taramayı ekran koruyucu etkin değilse veya bilgisayarın kilidi açılmışsa duraklatabilirsiniz. Bu iģlevsellik görevin baģlatılmasını kullanıcı bilgisayardaki çalıģmasını bitirene kadar erteler. Böylece tarama görevi çalıģmanız sırasında sistem kaynaklarını kullanmaz. Tarama görevlerini yalnızca bilgisayar artık kullanımda değilken başlatmak için şunları yapın: 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. ÇalıĢma modu bloğunda seçilen görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, ÇalıĢma modu sekmesinde Çizelge bloğunda ZamanlanmıĢ taramayı ekran koruyucu etkin olmadığı veya bilgisayarın kilidi açık olduğu zaman duraklat kutusunu iģaretleyin. VARSAYILAN TARAMA AYARLARINA DÖNÜŞ Görev ayarlarını yapılandırırken önerilen ayarları her zaman geri yükleyebilirsiniz. Bunlar Kaspersky Lab tarafından önerilen, optimum kabul edilen ve Önerilen güvenlik düzeyinde gruplanan ayarlardır. Varsayılan dosya tarama ayarlarını geri yüklemek için: 131

132 K U L L A N I M K I L A V U Z U 3. Pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 4. Güvenlik düzeyi bloğunda, seçilen görevin Varsayılan düzey düğmesini tıklatın. ZAYIF NOKTALARI TARAMA Zayıf noktaları tarama, sistem güvenliğinde genellikle davetsiz misafirler tarafından bilgisayarlara zarar vermek için kullanılan potansiyel zayıf noktaları tanılama ve aramadan oluģur. Uygulama, zayıf noktalar tararken, sistemi çözümleyerek iģletim sistemi ve tarayıcı ayarlarında normal olmayan davranıģları ve zararları arar. Güvenlik tanılamasının aģağıdakileri kapsayan birçok boyutu vardır: Rootkit yüklemelerinin (yani, sızılmıģ bir sistemi gizlice izleyen programların) aranması, zayıf nokta hizmetlerin ve ayarların aranması ve iģlemler ve sürücüler hakkında bilgi toplama. Zayıf noktalara karģı sistem tanılaması biraz zaman alabilir. Tamamlandığında, toplanan bilgiler sisteme karģı olası tehditler ve güvenlik problemleri bakımından değerlendirilmek üzere çözümlenir. Sistem çözümlemesi aģamasında tespit edilen tüm sorunlar yarattıkları tehlikenin düzeyine göre gruplandırılır. Kaspersky Lab sistem ayarlarındaki açıkları ve zayıf noktaları ortadan kaldırmak amacıyla her sorun grubu için bir dizi eylem sunmaktadır. Ayırt edilen üç sorun grubu ve bunlarla iliģkilendirilen üç eylem grubu bulunmaktadır: Şiddetle önerilen eylemler seçeneği ciddi bir sorun yaratan sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu gruptaki bütün eylemleri gerçekleģtirmeniz tavsiye edilir. Önerilen eylemler seçeneği potansiyel bir tehdit yaratan sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu gruptaki bütün eylemleri de gerçekleģtirmeniz tavsiye edilir. Ek eylemler seçeneği güncel bir tehdit yaratmayan ancak sistemin güvenliğini ileride tehdit edebilecek sistem zararlarını onarmaya yardımcı olur. ĠĢletim sistemindeki ve yüklü kullanıcı uygulamalarındaki potansiyel zayıf noktaların aranmasının sonuçları kritik onarımlara doğrudan bağlantılarla (uygulama güncellemeleri) temsil edilir. Zayıf noktaları tarama görevi baģlatıldıktan sonra (bkz, sayfa 132), ilerleme durumu ana uygulama penceresinde ve Zayıf Noktaları Tarama penceresindeki Bitir alanında görüntülenir. Sistem ve uygulamalar taranırken tespit edilen zayıf noktalar aynı pencerede Sistemin zayıf noktaları ve Savunmasız uygulamalar sekmelerinde görüntülenir. Tehditler aranırken, sonuç bilgileri Bilgisayar Koruması raporlarında kaydedilir. Uygulama ayarları penceresinin Zayıf Nokta Taraması bölümünde, virüs tarama görevine benzer bir Ģekilde, bir baģlatma çizelgesi oluģturabilir (bkz., sayfa 134) ve zayıf nokta taraması yapılacak nesnelerin listesini oluģturabilirsiniz (bkz., sayfa 133). Varsayılan olarak, bilgisayarda yüklü olan uygulamalar tarama nesnesi olarak seçilir. AYRICA BKZ: Zayıf nokta taramasını baģlatma Görev yürütme kısayolu oluģturma Taranacak nesnelerin listesini oluģturma ÇalıĢma modu; çizelge oluģturma ÇalıĢma modu; çizelge oluģturma ZAYIF NOKTALARI TARAMA GÖREVINI BAŞLATMA Zayıf noktaları tarama görevi aģağıdaki yollardan biriyle baģlatılabilir: 132

133 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Bilgisayar Koruması ana penceresinden (bkz., "Bilgisayar Korumam" bölümü, sayfa 43); mevcut bir kısayolu kullanarak (bkz., sayfa 133). Yürütülen görevin bilgileri Bilgisayar Korumam ana penceresinde ve Zayıf Nokta Taraması penceresinde görüntülenecektir. Görevi kısayol kullanarak başlatmak için: 1. Kısayolun oluģturulduğu klasörü açın. 2. Bir kısayolu çift tıklatarak görevi baģlatın. Görevin ilerlemesi ana uygulama penceresinde görüntülenecektir. Zayıf noktaları tarama görevini ana uygulama penceresinden başlatmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Pencerenin sol kısmındaki Bilgisayarımı Tara bölümünü seçin. 3. Zayıf Noktaları Tarama penceresini aç düğmesini tıklatın. 4. Açılan pencerede Zayıf Nokta Taramasını BaĢlat düğmesini tıklatın. Yürütülen görevin ilerlemesi Bitir alanında görüntülenecektir. Görevi yürütmeyi durdurmak için düğmeyi yeniden tıklatın. GÖREV YÜRÜTME IÇIN KISAYOL OLUŞTURMA Uygulama, zayıf noktaları tarama görevini hızlı baģlatmak için kısayol oluģturma seçeneği sunar. Bu kısayol görevi ana uygulama penceresini açmadan baģlatmayı sağlar. Zayıf noktaları tarama görevini başlatmak üzere bir kısayol oluşturmak için: 1. Temel uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Ayarlar bağlantısını tıklatın. 2. Pencerenin sol kısmındaki Bilgisayarımı Tara bölümünü seçin. 3. Pencerenin sağ bölümünde, Tarama görevlerini hızlı baģlatma bloğunda, istediğiniz görevin adının (Zayıf Nokta Taraması) yanındaki Kısayol oluģtur düğmesini tıklatın. 4. Açılan pencerede kısayolun kaydedileceği yolu ve adını belirtin. Varsayılan olarak, kısayol geçerli bilgisayar kullanıcısının Bilgisayarım klasöründe bir görev adıyla yaratılır. TARANACAK NESNELER LISTESI OLUŞTURMA Zayıf Nokta taraması görevinin kendi varsayılan nesneler listesi vardır. Bu nesneler hem mantıksal sürücüler ve e-posta veritabanları gibi bilgisayarın dosya sistemindeki öğeleri, hem de ağ sürücüleri gibi diğer nesne türlerini içerebilirler. Taranacak ek öğeleri de belirtebilirsiniz: Bilgisayarın dosya sistemindeki nesneler (örneğin, mantıksal sürücüler, E-posta veritabanları) veya diğer nesne türleri (örneğin ağ sürücüleri). Nesne eklenir eklenmez listede görünecektir. Bir nesne eklenirken Alt klasörleri ekle kutusu seçilmiģse, tarama yinelemeli yapılacaktır. Elle eklenen nesneler de virüslere karģı taranacaktır. Listeden bir nesneyi kaldırmak için nesneyi listeden seçin ve Sil bağlantısını tıklatın. Varsayılan olarak listede görünen nesneler düzenlenemez ya da silinemez. Nesnelerin listeden silinmesine ek olarak, bir tarama çalıģtırılırken nesneleri geçici olarak atlayabilirsiniz. Bunu yapmak için nesneyi listeden seçin ve nesne adının solundaki iģaret kutusunun iģaretini kaldırın. 133

134 K U L L A N I M K I L A V U Z U Tarama kapsamı boģsa veya seçili hiçbir nesne yoksa, isteğe bağlı tarama görevi baģlatılamaz. Zayıf Nokta taraması görevinde taranacak nesnelerin listesini oluģturmak için: 3. Açılan pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara bölümünde Zayıf Nokta Taraması görevini seçin. 4. Tarama kapsamı bloğunda seçilen görevin Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan Zayıf Noktaları Tarama: nesnelerin listesi penceresinde Ekle, Düzenle, Sil bağlantılarını kullanarak bir liste oluģturun. Taranacak nesne listesinden bir nesneyi geçici olarak dıģlamak için nesnenin yanındaki kutudaki iģareti kaldırın. ÇALIŞMA MODU: ÇIZELGE OLUŞTURMA Zayıf noktaları tarama görevi otomatik olarak çalıģmak üzere programlanabilir. Çizelgenin esası görev baģlangıçları arasındaki zaman aralığını seçmektir. Görevi baģlatmak herhangi bir nedenle (örneğin bilgisayarın o sırada açık olmaması) mümkün olmazsa, görevi mümkün olan en kısa sürede otomatik olarak baģlatılmak üzere ayarlayabilirsiniz. Tarama görevlerinin çizelgesini düzenlemek için: 3. Açılan pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara bölümünde Zayıf Nokta Taraması görevini seçin. 4. ÇalıĢma modu bloğunda seçilen görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Tarama görevini en uygun zamanda baģlatmak istiyorsanız, açılan pencerede, ÇalıĢma modu sekmesinde, Çizelge bloğunda El ile seçeneğini seçin. Görevi düzenli olarak çalıģtırmak istiyorsanız, Çizelgeye göre seçeneğini seçerek bir görev baģlatma çizelgesi oluģturun. Atlanan görevlerin otomatik başlatmasını yapılandırmak için: 3. Açılan pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara bölümünde Zayıf Nokta Taraması görevini seçin. 4. ÇalıĢma modu bloğunda seçilen görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, ÇalıĢma modu sekmesinde Çizelge bloğunda AtlanmıĢ görevleri çalıģtır kutusunu iģaretleyin. 134

135 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M ÇALIŞMA MODU: BIR HESABI BELIRTME Zayıf noktaları tararken, uygulama tarafından kullanılan bir hesabı belirtebilirsiniz. Bir hesabı belirtmek için: 3. Açılan pencerenin sol tarafında, Bilgisayarımı Tara bölümünde Zayıf Nokta Taraması görevini seçin. 4. ÇalıĢma modu bloğunda seçilen görev için Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, ÇalıĢma modu sekmesinde Kullanıcı hesabı bloğunda Görevleri Ģu hesapta çalıģtır kutusunu iģaretleyin. Kullanıcı adını ve parolasını belirtin. 135

136 GÜNCELLEME MERKEZİM Uygulamanın güncel kalmasını sağlamak, bilgisayarınızın güvenilir bir Ģekilde korunmasının önkoģuludur. Her gün piyasaya yeni virüsler, Truva atları ve kötü amaçlı yazılımlar çıktığından, kiģisel verilerinizin sürekli korunmasını sağlamak için uygulamayı düzenli olarak güncellemek önemlidir. Tehditler ve bunlarla nasıl baģa çıkılacağı hakkındaki bilgiler Bilgisayar Koruması veritabanlarında yer almaktadır, dolayısıyla bu veritabanlarını güncel tutmak güvenilir bir korumanın sürdürülmesinin esasını oluģturur. Uygulamanın güncelleme bileģeni, bilgisayarınıza aģağıdaki güncellemeleri karģıdan yükler ve kurar: Bilgisayar Koruması veritabanları. Bilgisayarınızda kayıtlı bilgilerin korunması, tehdit imzalarının ve ağ saldırılarının imzalarını ve bunlarla mücadele yöntemlerini içeren veritabanlarına dayalıdır. Koruma bileģenleri bu veritabanlarını bilgisayarınızdaki tehlikeli nesneleri aramak ve temizlemek için kullanır. Veritabanlarına her saat yeni tehditlerin kayıtları eklenir. Bu yüzden bunları düzenli olarak güncellemeniz önerilir. Bilgisayar Korumasının veritabanlarına ek olarak, uygulama bileģenlerinin ağ trafiğini kesmesini sağlayan ağ sürücüleri de güncellenir. Uygulama modülleri. Bilgisayar Korumasının veritabanlarının yanı sıra uygulama modüllerini de güncelleyebilirsiniz. Güncelleme paketleri, Bilgisayar Korumasının zayıf noktalarını kapatır, yeni iģlevler ekler veya var olan iģlevselliğini geliģtirirler. Bilgisayar Korumasının ana güncelleme kaynağı Kaspersky Lab'ın güncelleme sunucularıdır. Güncellemelerin sunuculardan baģarıyla karģıdan yüklenmesi için, bilgisayarınızın Ġnternete bağlı olması gerekir. Varsayılan olarak, Internet bağlantısı ayarları otomatik olarak belirlenir. Proxy sunucu otomatik olarak doğru biçimde yapılandırılmıģsa, bağlantı ayarları (bkz., sayfa 139) elle yapılabilir. Bir güncelleme sırasında, bilgisayarınızdaki uygulama modülleri ve veritabanları, güncelleme kaynağındakilerle karģılaģtırılır. Bilgisayarınızda veritabanlarının ve uygulama modüllerinin son sürümleri varsa, bilgisayarınızın korumasının güncel olduğunu belirten bir bildirim penceresi görürsünüz. Bilgisayarınızdaki veritabanları ve modüllerle güncelleme sunucusundakiler farklı olduğunda, uygulama sadece güncellemelerin eklenen parçalarını karģıdan yükler. Tüm veritabanları ve modüllerin karģıdan yüklenmemesi, dosya kopyalama hızını önemli ölçüde arttırır ve Ġnternet trafiğini korur. Eğer veritabanları güncel değilse, güncelleme paketi büyük olabilir ve (onlarca megabayta kadar) ek bir internet trafiği yaratabilir. Bilgisayar Koruması veritabanlarını güncellemeden önce, önceki veritabanı sürümüne geri dönmeyi isteme olasılığınıza karģı, bunların yedek kopyalarını oluģturur. Örneğin, veritabanları güncelleme iģlemi sırasında bozulmuģsa, güncellemeyi geri alma (bkz., sayfa 138) seçeneğine ihtiyacınız olabilir. Önceki sürümleri kolaylıkla geri alabilir ve veritabanlarını güncellemeyi daha sonra yeniden deneyebilirsiniz. Bilgisayar Korumasını güncellerken yerel bir kaynağa alınan güncellemeleri kopyalama (bkz., sayfa 140) iģlemini de yapabilirsiniz. Bu hizmet, Ġnternet trafiğinden tasarruf etmek üzere, ağa bağlı bilgisayarlardaki veritabanlarının ve modüllerinin güncellenmesine olanak verir. Güncellemeyi otomatik baģlatmayı da yapılandırabilirsiniz. Ana uygulama penceresindeki Güncelleme Merkezim bölümü Bilgisayar Koruması veritabanlarının geçerli durumu hakkındaki bilgileri görüntüler: sürüm tarihi ve saati 136

137 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M veritabanı kayıtlarının sayısı ve bileģimi veritabanlarının durumu (güncel veya eskimiģ) Güncelleme görevinin yürütülmesi sırasında gerçekleģen olaylar hakkında tüm bilgileri içeren güncelleme raporunu görebilirsiniz (pencerenin üst kısmındaki Rapor bağlantısı). Virüs etkinliğini gözden geçirme bağlantısını tıklatarak adresinde virüs etkinliğinin genel açıklamasını da görebilirsiniz. BU BÖLÜMDE: Güncellemeyi baģlatma Son güncellemeyi geri alma Güncelleme kaynağı seçme Proxy sunucusu kullanma Bölgesel ayarlar Güncellemeden sonra yapılacak iģlemler Güncelleme; bir yerel sunucudan Güncelleme görevi çalıģma modunu değiģtirme Güncellemeleri farklı bir kullanıcı hesabında çalıģtırma GÜNCELLEMEYİ BAŞLATMA Bilgisayar Korumasını güncellemeyi istediğiniz zaman baģlatabilirsiniz. Güncellemeler seçili güncelleme kaynağından yüklenir. Bilgisayar Korumasını aģağıdaki Ģekillerden birinde güncelleyebilirsiniz: içerik menüsünden (bkz., "Ġçerik menüsü" bölümü, sayfa 40); uygulamanın ana penceresinden (bkz., "Bilgisayar Korumam" bölümü, sayfa 43); Güncelleme bilgileri ana uygulama penceresinin Güncelleme Merkezim bölümünde görüntülenir. Bilgisayar Korumasını içerik menüsünden başlatmak için: 1. Görev çubuğu bildirim alanında, uygulama simgesini sağ tıklatın. 2. Açılır menüden Güncelleme Merkezim öğesini seçin. Bilgisayar Korumasını ana uygulama penceresinden başlatmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Açılan pencerede Bilgisayar Korumam bölümünü seçin. 3. Açılan pencerede Güncelleme Merkezim bölümünü seçerek Güncellemeye baģla düğmesini tıklatın. 137

138 K U L L A N I M K I L A V U Z U SON GÜNCELLEMEYİ GERİ ALMA Güncelleme iģleminin baģında, uygulama geçerli veritabanlarının ve modüllerinin bir yedek kopyasını oluģturur. Bu, güncelleme baģarısız olduğu takdirde, uygulamanın eski veritabanlarıyla çalıģmaya devam etmesini sağlar. Geri alma seçeneği, örneğin veritabanlarının bir bölümü bozulduğunda yararlıdır. Yerel veritabanları kullanıcı veya kötü amaçlı bir program tarafından bozulabilir, ama bu yalnızca Kaspersky PURE'ün öz savunması (bkz., sayfa 236) devreden çıkarıldığında mümkündür. Eski veritabanları kolaylıkla geri alabilir ve veritabanlarını güncellemeyi daha sonra yeniden deneyebilirsiniz. Eski veritabanı sürümüne geri dönmek için: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Açılan pencerede Bilgisayar Korumam bölümünü seçin. 3. Açılan pencerede Güncelleme Merkezim bölümünü seçerek Geri al düğmesini tıklatın. GÜNCELLEME KAYNAĞINI SEÇME Güncelleme kaynağı Bilgisayar Koruması veritabanları ve uygulama modüllerinin güncellemelerini içeren bir kaynaktır. Güncelleme kaynakları HTTP veya FTP sunucuları veya yerel klasörler ya da ağ klasörleri olabilir. Ana güncelleme kaynağı Kaspersky Lab güncelleme sunucularıdır. Bu sunucular, tüm Kaspersky Lab ürünlerinin veritabanları ve uygulama modüllerinin güncellemelerini içeren özel Ġnternet sitleridir. Kaspersky Lab güncelleme sunucularına eriģiminiz yoksa (örneğin, bilgisayarınız Ġnternet e bağlı değilse, +7 (495) veya +7 (495) numaralı telefondan Kaspersky Lab ın merkezini arayarak disket veya ZIP disklerinde güncellemeleri alabileceğiniz Kaspersky Lab ortaklarını irtibat bilgilerini isteyebilirsiniz. Güncellemeleri bir çıkartılabilir diskten kopyalayabilir ve bir FTP veya HTTP sitesine yükleyebilir veya yerel diske ya da ağ klasörüne kopyalayabilirsiniz. Güncellemeleri çıkartılabilir ortamda sipariģ ederken, lütfen uygulama modüllerinin güncellemelerini de isteyip istemediğinizi belirtin. Varsayılan olarak, güncelleme kaynakları listesi yalnızca Kaspersky Lab'ın güncelleme sunucularını içerir. Güncelleme kaynağı olarak LAN dıģında bir kaynak seçerseniz, güncelleme için bir Internet bağlantısına sahip olmalısınız. Güncelleme kaynağı olarak birden fazla kaynak seçilirse, Bilgisayar Koruması listenin baģından baģlayarak güncelleme kaynaklarına sırayla bağlanmayı dener ve güncellemeleri bağlanabildiği ilk kaynaktan indirir. Bir güncelleme kaynağı seçme: 3. Pencerenin sol tarafındaki Güncelleme Merkezim bölümünü seçin. 4. Güncelleme kaynağı bölümündeki Ayarlar bağlantısını tıklayın. 5. Açılan pencerede, Kaynak sekmesinde Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Bir FTP veya HTTP sitesi seçin veya açılan Güncelleme kaynağı seç penceresine, IP adresini, simge adını veya URL adresini girin. 138

139 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M PROXY SUNUCUSU KULLANMA Ġnternet e bağlanmak için bir proxy sunucusu kullanıyorsanız, ayarlarını düzenlemeniz gerekir. Proxy sunucuyu yapılandırmak için şunları yapın: 3. Pencerenin sol tarafındaki Güncelleme Merkezim bölümünü seçin. 4. Güncelleme kaynağı bölümündeki Ayarlar bağlantısını tıklayın. 5. Açılan pencerenin Kaynak sekmesinde, Proxy sunucusu düğmesini tıklatın. 6. Açılan Proxy sunucusu ayarları penceresindeki proxy sunucusu ayarlarını düzenleyin. BÖLGESEL AYARLAR Kaspersky Laboratuarı güncelleme sunucularını bir güncelleme kaynağı olarak kullanıyorsanız, güncellemeleri indirmek için en uygun sunucu konumunu seçebilirsiniz. Kaspersky Laboratuarının çeģitli ülkelerde sunucuları vardır. Size en yakın Kaspersky Laboratuarı güncelleme sunucusunu seçerek, zamandan tasarruf edecek ve güncellemeleri daha hızlı indirebileceksiniz. En yakın sunucuyu seçmek için: 3. Pencerenin sol tarafındaki Güncelleme Merkezim bölümünü seçin. 4. Güncelleme kaynağı bölümündeki Ayarlar bağlantısını tıklayın. 5. Kaynak sekmesinde, Bölgesel Ayarlar bölümünde, Listeden seç kutusunu iģaretleyin ve açılan listeden bulunduğunuz yere en yakın ülkeyi seçin. Otomatik algıla seçeneğini kullanırsanız, konum bilginiz güncelleme sırasında iģletim sisteminizin kayıt defterinden kopyalanır. GÜNCELLEMEDEN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLECEK EYLEMLER Bilgisayar Koruması güncellemeden sonda otomatik olarak gerçekleģtirilecek eylemleri de belirtmenize izin verir. AĢağıdaki eylem seçenekleri vardır: Karantinayı yeniden tara. Karantina bölgesinde uygulama tarafından Ģüpheli veya muhtemelen virüslü olarak etiketlenen nesneler bulunur. Muhtemelen, veritabanı güncellendikten sonra ürün tehdidi açıkça algılayacak ve giderecektir. Bu nedenle uygulama karantinaya alınan nesneleri her güncellemeden sonra tarar. Bu nedenle, uygulama karantinaya alınan nesneleri her güncellemeden sonra tarar. Tarama durumlarını değiģtirebilir. Bazı nesneler eski konumlarına geri yüklenebilir ve bu nesnelerle çalıģmaya devam edebilirsiniz. Güncellemeleri klasöre kopyala. Bilgisayarlar bir ev LAN ağında birbirlerine bağlıysa, güncellemeleri her bilgisayara ayrı ayrı indirmeniz ve kurmanız gerekmez. Güncelleme dağıtım hizmetini kullanarak güncellemeleri yalnız bir kez indirebilir ve ağ geniģliğinden tasarruf edebilirsiniz. Güncellemeden sonra karantinadaki dosyaları taramak için: 139

140 K U L L A N I M K I L A V U Z U 3. Pencerenin sol tarafındaki Güncelleme Merkezim bölümünü seçin. 4. Ek bölümünde Güncellemeden sonra karantinayı yeniden tara kutusunu iģaretleyin. GÜNCELLEME: YEREL BIR KLASÖRDEN Güncellemeleri bir yerel klasörden alma iģlemi aģağıdaki Ģekilde düzenlenir: 1. Ağ üzerindeki bilgisayarlardan bir tanesi, Kaspersky Lab güncelleme sunucularından veya geçerli bir güncellemeler dizisine ev sahipliği yapan bir yansıtma sunucusundan Bilgisayar Koruması güncelleme paketini alır. Alınan güncellemeler, bir paylaģım klasörüne yerleģtirilir. 2. Ağ üzerindeki diğer bilgisayarlar Bilgisayar Koruması güncellemelerini almak için paylaģım klasörüne ulaģırlar. Güncellemelerin dağıtımını etkinleştirmek için: 3. Pencerenin sol tarafındaki Güncelleme Merkezim bölümünü seçin. 4. Ek bölümündeki Güncellemeleri klasöre kopyala kutusunu iģaretleyin ve altındaki alanda karģıdan yüklenen tüm güncellemelerin kopyalanacağı ortak klasörün yolunu belirtin. Yolu Gözat düğmesini tıklattıktan sonra görüntülenen iletiģim kutusundan da seçebilirsiniz. Güncellemelerin seçilen ortak erişim klasöründen gerçekleştirilmesini istiyorsanız, ağdaki bütün bilgisayarlarda şu eylemleri gerçekleştirin: 3. Pencerenin sol tarafındaki Güncelleme Merkezim bölümünü seçin. 4. Güncelleme kaynağı bölümündeki Ayarlar bağlantısını tıklayın. 5. Açılan pencerede, Kaynak sekmesinde Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan Güncelleme kaynağını seç penceresinde bir klasör seçin veya Kaynak alanına tam yolu girin. 7. Kaynak sekmesinde Kaspersky Lab güncelleme sunucuları kutusundaki iģareti kaldırın. GÜNCELLEME GÖREVİNİN ÇALIŞMA MODUNU DEĞİŞTİRME Bilgisayar Koruması Yapılandırma Sihirbazı etkin olduğunda Bilgisayar Koruması güncelleme görevi için baģlatma modunu seçmeniz gerekir (bkz., "Adım 4. Uygulama güncellenmesini yapılandırma" bölümü, sayfa 32). Seçilen güncelleme baģlatma modunda değiģiklik yapmak istiyorsanız, onu yeniden yapılandırabilirsiniz. Güncelleme görevi aģağıdaki modlardan biri kullanılarak baģlatılabilir: Otomatik. Bilgisayar Koruması güncelleme kaynaklarını belirli aralıklarla güncellemeler için kontrol eder. Virüs salgınları sırasında kontrol sıklığı arttırılabilir ve salgın olmadığında azaltılabilir. Yeni güncellemeler bulunduğunda, program bunları bilgisayara karģıdan yükler ve kurar. Çizelgeye göre (zaman aralığı ayarlara bağlı olarak değiģir). Güncellemeler oluģturulan çizelgeye göre otomatik olarak yapılacaktır. 140

141 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M El ile. Bu seçeneği tercih edersiniz, Bilgisayar Koruması güncellemelerini kendiniz baģlatacaksınız. Güncelleme görevini başlatma çizelgesini yapılandırmak için: 3. Pencerenin sol tarafındaki Güncelleme Merkezim bölümünü seçin. 4. Seçtiğiniz bileģenin ÇalıĢma modu bölümündeki Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, ÇalıĢma modu sekmesinde Çizelge bölümünde güncelleme görevini baģlatma modunu seçin. Çizelgeye göre seçeneği tercih edilmiģse, çizelge oluģturun. Görevi baģlatmak herhangi bir nedenle (örneğin bilgisayarın o sırada açık olmaması) mümkün olmazsa, görevi mümkün olan en kısa sürede otomatik olarak baģlatılmak üzere ayarlayabilirsiniz. Bunun için, pencerenin altındaki AtlanmıĢ görevleri çalıģtır kutusunu iģaretleyin. Bu onay kutusu Saat, Dakika ve Uygulama baģlatıldıktan sonra seçenekleri dıģında tüm çizelge seçenekleri için bulunmaktadır. GÜNCELLEMELERİ FARKLI BİR KULLANICI HESABINDA ÇALIŞTIRMA Varsayılan olarak, güncelleme iģlemi sistem hesabınız altında çalıģtırılır. Ancak, Bilgisayar Korumasının güncellemesi eriģim hakkınız olmayan bir kaynaktan (örneğin, güncellemeleri içeren bir ağ klasöründen) veya yetki gerektiren bir proxy kullanıcı kimlik bilgisiyle gerçekleģtirilebilir. Bilgisayar Koruması güncellemesini gerekli haklara sahip bir kullanıcının hesabından da çalıģtırabilirsiniz. Güncellemeyi farklı bir kullanıcı hesabından çalıştırmak için: 3. Pencerenin sol tarafındaki Güncelleme Merkezim bölümünü seçin. 4. Seçtiğiniz bileģenin ÇalıĢma modu bölümündeki Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, ÇalıĢma modu sekmesinde Kullanıcı hesabı bloğunda Görevleri Ģu hesapta çalıģtır kutusunu iģaretleyin. Kullanıcı adını ve parolasını belirtin. 141

142 BİLGİSAYAR KORUMASI AYARLARINI YAPILANDIRMA Uygulama ayarları penceresi ana Bilgisayar Koruması ayarlarına hızlı eriģim için kullanılır. Şekil 14. Uygulama ayarları penceresi Uygulama ayarları penceresi iki kısımdan oluģur: pencerenin sol kısmı Bilgisayar Koruması bileģenlerine, virüs tarama görevlerine, güncelleme görevlerine, vb. eriģim sağlar pencerenin sağ kısmı, pencerenin sol tarafında seçilen bileģen, görev vb. için bir ayarlar listesi içerir. Bu pencereyi aģağıdaki yollardan açabilirsiniz: Uygulamanın ana penceresinden (bkz., "Bilgisayar Korumam" bölümü, sayfa 43); Bunun için, ana pencerenin üst kısmındaki Ayarlar bağlantısını tıklatın. içerik menüsünden (bkz., "Ġçerik menüsü" bölümü, sayfa 40); Bunun için, uygulamanın içerik menüsünden Ayarlar öğesini seçin. 142

143 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Şekil 15. İçerik menüsü BU BÖLÜMDE: Koruma Dosya Koruması E-posta Koruması Ġnternet Koruması IM Koruması Uygulama Denetimi Güvenlik Duvarı Proaktif Savunma Ağ Saldırısı Engelleyici Anti-Spam Reklam BaĢlığı Engelleyici Bilgisayarımı Tara Güncelleme Merkezim Ayarlar KORUMA Koruma penceresinde Bilgisayar Korumasının aģağıdaki ek iģlevlerini kullanabilirsiniz: Bilgisayar Koruması tarafından sağlanan korumayı etkinleģtirme / devreden çıkarma (bkz., sayfa 144). EtkileĢimli koruma modunu kullanma (bkz., sayfa 144). 143

144 K U L L A N I M K I L A V U Z U BILGISAYAR KORUMASINI ETKINLEŞTIRME/DEVRE DIŞI BIRAKMA Varsayılan olarak, Bilgisayar Koruması iģletim sistemi yüklendiğinde baģlatılır ve kapatılana kadar bilgisayarınızı korur. Tüm koruma bileģenleri çalıģır. Bilgisayar Koruması tarafından sağlanan korumayı tümüyle veya kısmen devre dıģı bırakabilirsiniz. Bilgisayarınıza virüs bulaģmasına ve veri kaybına neden olabileceği için, Kaspersky Laboratuarı, korumayı devreden çıkarmamanızı kuvvetle öneriyorlar. Korumayı devre dıģı bırakırsanız, tüm koruma bileģenleri durdurulur. Bu aģağıdakilerle gösterilir: Görev çubuğu bildirim alanında yer alan etkin olmayan (gri) Bilgisayar Korumam simgesi (bkz., "Bildirim alanı simgesi" bölümü, sayfa 40); güvenlik göstergesinin kırmızı rengi. Bu durumda korumadan, koruma (ör.gerçek-zaman) bileģenleri bağlamında söz edilmektedir. Koruma bileģenlerini devre dıģı bırakmak veya durdurmak virüs tarama görevlerinin ve Bilgisayar Koruması güncellemelerinin yürütülmesini etkilemez. Korumayı tamamen devre dışı bırakmak için: 3. Açılan pencerede Koruma bölümünü seçin. 4. Korumayı etkinleģtir kutusunun iģaretini kaldırın. ETKİLEŞİMLİ KORUMA MODUNU KULLANMA Bilgisayar Koruması kullanıcıyla etkileģime girmek için iki mod kullanır: Etkileşimli koruma modu. Bilgisayar Koruması kullanıcıyı sistemde oluģan tüm tehlikeli ve Ģüpheli faaliyetler hakkında bilgilendirir. Bu modda kullanıcı eylemlere izin vermeye veya engellemeye bağımsız olarak karar verir. Otomatik koruma modu. Bilgisayar Koruması tehlikeli olaylara yanıt olarak Kaspersky Lab tarafından önerilen eylemleri otomatik olarak uygulayacaktır. Otomatik koruma modunu kullanmak için: 3. Açılan pencerede Koruma bölümünü seçin. 4. EtkileĢimli koruma bölümünde Eylemi otomatik olarak seç kutusunu iģaretleyin. Bilgisayar Korumasının otomatik modda çalıģırken Ģüpheli nesneleri silmesini istemiyorsanız ġüpheli nesneleri silme kutusunu iģaretleyin. DOSYA KORUMASI Bu pencerede Dosya Koruması bileģeninin ayarları gruplanmıģtır (bkz., "Bilgisayar dosya sistemi koruması" bölümü, sayfa 49). Ayarları düzenleyerek aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: 144

145 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Dosya Korumasını devre dıģı bırakma; güvenlik düzeyini değiģtirme (bkz., sayfa 51); tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemi değiģtir (bkz., sayfa 51); bir koruma kapsamı oluģturma (bkz., sayfa 52); taramayı optimize etme (bkz., sayfa 53); bileģik dosyaları taramayı yapılandırma (bkz., sayfa 54); tarama modunu değiģtirme (bkz., sayfa 55); sezgisel çözümlemeyi kullanma (bkz., sayfa 53); BileĢeni duraklatma (bkz., sayfa 56); Bir tarama teknolojisi seçme (bkz., sayfa 55); düzenlenmiģse, varsayılan koruma ayarlarını geri yükleme (bkz., sayfa 58). Dosya Korumasını devre dışı bırakmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Dosya Korumasını EtkinleĢtir kutusundaki iģareti kaldırın. Dosya Koruması ayarlarına devam etmek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Dosya Koruması bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki güvenlik düzeyi ve tehdide tepki için bileģen ayarlarını seçin. Diğer Dosya Koruması ayarlarına geçmek için Ayarlar düğmesini tıklatın. POSTA KORUMASI Bu pencerede Posta Koruması bileģeninin ayarları gruplanmıģtır (bkz., "Posta koruması" bölümü, sayfa 59). Ayarları düzenleyerek aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: Posta Korumasını devre dıģı bırakma; güvenlik düzeyini değiģtirme (bkz., sayfa 60); tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemi değiģtirme (bkz., sayfa 61); bir koruma kapsamı oluģturma (bkz., sayfa 62); sezgisel çözümlemeyi kullanma (bkz., sayfa 63); bileģik dosyaları taramayı yapılandırma (bkz., sayfa 64); 145

146 K U L L A N I M K I L A V U Z U e-posta iletisine eklenmiģ nesnelerini filtrelemeyi yapılandırma (bkz., sayfa 64); varsayılan e-posta koruma ayarlarını geri yükleme (bkz., sayfa 65). Posta Korumasını devre dışı bırakmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Posta Koruması bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Posta Korumasını EtkinleĢtir kutusundaki iģareti kaldırın. Posta Koruması ayarlarına devam etmek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Posta Koruması bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki güvenlik düzeyi ve tehdide tepki için bileģen ayarlarını seçin. Diğer Posta Koruması ayarlarına geçmek için Ayarlar düğmesini tıklatın. İNTERNET KORUMASI Bu pencerede Ġnternet Koruması bileģeninin ayarları gruplanmıģtır (bkz., "Ġnternet trafiği koruması" bölümü, sayfa 66). Ayarları düzenleyerek aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: Ġnternet Korumasını devre dıģı bırakma; güvenlik düzeyini değiģtirme (bkz., sayfa 68); tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemi değiģtirme (bkz., sayfa 68); bir koruma kapsamı oluģturma (bkz., sayfa 68); tarama yöntemlerini değiģtirme (bkz., sayfa 69); Kaspersky URL DanıĢmanını kullanma (bkz., sayfa 70); taramayı optimize etme (bkz., sayfa 71); sezgisel çözümlemeyi kullanma (bkz., sayfa 71); varsayılan Ġnternet Koruması ayarlarını geri yükleme (bkz., sayfa 72). İnternet Korumasını devre dışı bırakmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Ġnternet Korumasını EtkinleĢtir kutusundaki iģareti kaldırın. 146

147 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M İnternet Koruması ayarlarına devam etmek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde, Ġnternet Koruması bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki güvenlik düzeyi ve tehdide tepki için bileģen ayarlarını seçin. Diğer Ġnternet Koruması ayarlarına geçmek için Ayarlar düğmesini tıklatın. IM KORUMASI Bu pencerede IM Koruması bileģeninin ayarları gruplanmıģtır (bkz., "Anlık ileti trafiğini koruma" bölümü, sayfa 73). Ayarları düzenleyerek aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: IM Korumasını devre dıģı bırakma; bir koruma kapsamı oluģturma (bkz., sayfa 74); tarama yöntemini değiģtirme (bkz., sayfa 74); sezgisel çözümlemeyi kullanma (bkz., sayfa 75). IM Korumasını devre dışı bırakmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde IM Koruması bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki IM Korumasını EtkinleĢtir kutusundaki iģareti kaldırın. IM Koruması ayarlarına devam etmek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde IM Koruması bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında bileģen ayarlarında gerekli değiģiklikleri yapın. UYGULAMA DENETİMİ Bu pencerede Uygulama Denetimi ayarları gruplanmıģtır (bkz., sayfa 76). Ayarları düzenleyerek aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: Uygulama Denetimini devre dıģı bırakma; bir koruma kapsamı oluģturma (bkz., sayfa 79); gruplara uygulama yerleģtirmeyi yönetme (bkz., sayfa 81); uygulama durumunu belirlemek için kullanılan süreyi değiģtirme (bkz., sayfa 82); 147

148 K U L L A N I M K I L A V U Z U uygulama kuralını değiģtirme (bkz., sayfa 82); bir uygulama grubunun kuralını değiģtirme (bkz., sayfa 83); uygulama için ağ kuralı oluģturma (bkz., sayfa 83); dıģlamaları belirtme (bkz., sayfa 84); uygulama kurallarını silmeyi yönetme (bkz., sayfa 84). Uygulama Denetimini devre dışı bırakmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Uygulama Denetimi bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Uygulama Denetimini EtkinleĢtir kutusundaki iģareti kaldırın. Uygulama Denetimini düzenlemek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Uygulama Denetimi bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında bileģen ayarlarında gerekli değiģiklikleri yapın. GÜVENLİK DUVARI Bu pencerede Güvenlik Duvarı bileģeninin ayarları gruplanmıģtır (bkz., sayfa 89). Ayarları düzenleyerek aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: Güvenlik Duvarını devre dıģı bırakma; ağın durumunu değiģtirme (bkz., sayfa 89); ağ adreslerinin aralığını geniģletme (bkz., sayfa 90); ağdaki değiģiklikler hakkında bildirim modunu seçme (bkz., sayfa 90); geliģmiģ bileģen ayarlarını belirtme (bkz., sayfa 91); Güvenlik Duvarı kurallarını belirtme (bkz., sayfa 91): bir paket kuralı oluģturma (bkz., sayfa 92); uygulama için bir kural oluģturma (bkz., sayfa 92); Kural OluĢturma Sihirbazını kullanma (bkz., sayfa 93); kural tarafından gerçekleģtirilecek eylemleri seçme (bkz., sayfa 94); ağ hizmeti ayarlarını düzenleme (bkz., sayfa 94); adres aralığını seçme (bkz., sayfa 95); kural önceliğini değiģtirme. 148

149 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Güvenlik Duvarını devre dışı bırakmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Güvenlik Duvarı bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Güvenlik Duvarını EtkinleĢtir kutusundaki iģareti kaldırın. Güvenlik Duvarı ayarlarına devam etmek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Güvenlik Duvarı bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Ayarlar düğmesini tıklatın ve açılan pencerede gereken bileģen ayarları değiģikliklerini yapın. PROAKTİF SAVUNMA Bu pencerede Proaktif Savunma bileģeninin ayarları gruplanmıģtır (bkz., sayfa 96). Ayarları düzenleyerek aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: Proaktif Savunmayı devre dıģı bırakma; tehlikeli faaliyet listesini yönetme (bkz., sayfa 96); sistemdeki tehlikeli etkinliğe uygulama tepkisini değiģtirme (bkz., sayfa 97); güvenilir uygulamalar grubu oluģturma (bkz., sayfa 98); sistem kullanıcı hesaplarını izleme (bkz., sayfa 98). Proaktif Savunmayı devre dışı bırakmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Proaktif Savunma bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Proaktif Savunmayı EtkinleĢtir kutusundaki iģareti kaldırın. Proaktif Savunma ayarlarına devam etmek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümündeki Proaktif Savunma bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında bileģen ayarlarında gerekli değiģiklikleri yapın. 149

150 K U L L A N I M K I L A V U Z U AĞ SALDIRISI ENGELLEYİCİ Bu pencerede Ağ Saldırısı Engelleyici bileģeninin ayarlarını gruplanmıģtır (bkz., sayfa 99). Ayarları düzenleyerek aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: Ağ Saldırısı Engelleyiciyi devre dıģı bırakma; saldıran bir bilgisayarı engellenen listesine ekleme (bkz., sayfa 99). Ağ Saldırısı Engelleyiciyi devre dışı bırakmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Ağ Saldırısı Engelleyici bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Ağ Saldırısı Engelleyiciyi EtkinleĢtir kutusundaki iģareti kaldırın. Ağ Saldırısı Engelleyici ayarlarını düzenlemeye geçmek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede, Koruma bölümünde Ağ Saldırısı Engelleyici bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında bileģen ayarlarında gerekli değiģiklikleri yapın. ANTİ-SPAM Bu pencerede Anti-Spam bileģeninin ayarları gruplanmıģtır (bkz., sayfa 101). Ayarları düzenleyerek aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: Anti-Spam bileģenini devre dıģı bırakma; Anti-Spam eğitimi (sayfa 103). Eğitim Sihirbazını kullanma (bkz., sayfa 104); giden mesajlarla (bkz., sayfa 105); posta istemcisini kullanma (bkz., sayfa 105); raporları kullanma (bkz., sayfa 106); güvenlik düzeyini değiģtirme (bkz., sayfa 107); tarama yöntemini değiģtirme (bkz., sayfa 107); AĢağıdakilerin listesini oluģturma: Güvenilir URL ler (bkz., sayfa 108); Engellenen göndericiler (bkz., sayfa 108); engellenen ifadeler (bkz., sayfa 109); müstehcen ifadeler (bkz., sayfa 110); 150

151 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M izin verilen göndericiler (bkz., sayfa 110); izin verilen ifadeler (bkz., sayfa 111); izin verilen göndericiler listesini içe aktarma (bkz., sayfa 112); spam ve potansiyel spam derecelendirmelerini belirleme (bkz., sayfa 112); spam tanıma algoritmasını seçme (bkz., sayfa 113); ek spam filtreleme özellikleri kullanma (bkz., sayfa 113); ileti konusuna etiket ekleme (bkz., sayfa 114); Posta Dağıtıcıyı kullanma (bkz., sayfa 114); Microsoft Exchange Sunucusu iletilerini taramadan dıģlama (bkz., sayfa 115); spam iģlemeyi aģağıdakilerde yapılandırma: Microsoft Office Outlook (bkz., sayfa 116); Microsoft Outlook Express (Windows Mail) (bkz., sayfa 117); The Bat! (bkz., sayfa 117); Thunderbird de (bkz., sayfa 118); varsayılan Anti-Spam ayarlarını geri yükleme (bkz., sayfa 118). Anti-Spam bileşenini devre dışı bırakmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Anti-Spam i EtkinleĢtir kutusundaki iģareti kaldırın. Anti-Spam ayarlarını düzenlemeye devam etmek için şunları yapın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde Anti-Spam bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Ayarlar düğmesini tıklatın ve açılan pencerede gereken bileģen ayarları değiģikliklerini yapın. REKLAM BAŞLIĞI ENGELLEYİCİ Bu pencerede Reklam BaĢlığı Engelleyici bileģeninin ayarları gruplanmıģtır (bkz., sayfa 119). Ayarları düzenleyerek aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: Reklam BaĢlığı Engelleyiciyi devre dıģı bırakma; sezgisel çözümlemeyi kullanma (bkz., sayfa 119); 151

152 K U L L A N I M K I L A V U Z U geliģmiģ bileģen ayarlarını belirtme (bkz., sayfa 120); izin verilen adresler listesi oluģturma (bkz., sayfa 120); engellenen adresler listesi oluģturma (bkz., sayfa 120); reklam baģlığı listeleri içeri / dıģarı aktarma (bkz., sayfa 121). Reklam Başlığı Engelleyiciyi devre dışı bırakmak için şunları yapın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde, Reklam BaĢlığı Engelleyici bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Reklam BaĢlığı Engelleyiciyi EtkinleĢtir kutusundaki iģareti kaldırın. Reklam Başlığı Engelleyici ayarlarını düzenlemeye devam etmek için şunları yapın: 3. Açılan pencerenin Koruma bölümünde, Reklam BaĢlığı Engelleyici bileģenini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında bileģen ayarlarında gerekli değiģiklikleri yapın. BİLGİSAYARIMI TARA Bilgisayarınızdaki nesneleri taramak için kullanılacak yöntemin seçimi her göreve atanan özellikler seti tarafından belirlenir. Kaspersky Lab virüs tarama görevleriyle saldırıya açıklığı tarama görevlerini ayırt eder. Virüs tarama görevleri aģağıdakileri içerir: Nesne Tarama. Kullanıcı tarafından seçilen nesneleri tarama. Bilgisayarın dosya sistemindeki her nesneyi tarayabilirsiniz. Tam Tarama. Tüm sistemin ayrıntılı bir taraması. AĢağıdaki nesneler varsayılan olarak taranır: sistem belleği, baģlangıçta yüklü programlar, sistem yedeği, e-posta veritabanları, sabit diskler, çıkarılabilir depolama ortamları ve ağ sürücüleri. Hızlı Tarama. ĠĢletim sistemi baģlangıç nesnelerinin virüs taraması. Her virüs tarama görevi için ayarlar penceresinde aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: görevin çalıģma zamanındaki davranıģını tanımlayan ilgili ayarlarla birlikte güvenlik düzeyini seçme; uygulamanın virüslü/potansiyel olarak virüslü bir nesne tespit ettiğinde uygulayacağı bir eylem seçmek; görevleri otomatik olarak yürütmek için bir çizelge oluģturma; bir taranacak nesneler listesi oluģturma (hızlı tarama ve tam tarama görevleri için); virüslere karģı taranacak dosya türlerini belirtme; bileģik dosyaların tarama ayarlarını belirtme; tarama yöntemlerini ve tarama teknolojilerini seçme. 152

153 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Bilgisayarımı Tara bölümünde, çıkarılabilir disk sürücüleri bilgisayara bağladığınızda çıkarılabilir sürücülerin taramasının otomatik olarak yapılmasını belirtebilir ve virüs taraması ve zayıf noktaları tarama görevlerini hızlı baģlatmak için kısayollar oluģturabilirsiniz. Ayarlar penceresinde, bir zayıf nokta tarama görevi için aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: görevleri otomatik olarak yürütmek için bir çizelge oluģturma; taranacak nesneler listesi oluģturma. Görev ayarlarını düzenlemek için: 5. Ana uygulama penceresini açın ve Bilgisayar Korumam düğmesini tıklatın. 6. Açılan pencerenin üst kısmındaki Ayarlar bağlantısını tıklatın. 7. Açılan pencerede, Bilgisayarımı Tara (Tam Tarama, Hızlı Tarama, Nesne Tarama, Zayıf Nokta Tarama) bölümünde istenen görevi seçin. 8. Pencerenin sağ bölümündeki ayarları yapılandırın. GÜNCELLEME MERKEZİM Bilgisayar Korumasının güncellenmesi bir parametreler dizisine göre gerçekleģtirilir. Güncelleme görevi yapılandırma sayfasında aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: uygulama güncellemelerinin dağıtılacağı ve kurulacağı kaynağın adresini değiģtirme; Uygulamanın güncelleme iģleminin kendisine göre baģlatılacağı modun türünü belirtme; bir görev için çalıģma çizelgesi ayarlama; güncellemenin baģlatılacağı hesabı belirtme; uygulama güncellemesinden sonra yapılacak iģlemleri seçme. Güncelleme yapılandırmasına devam etmek için: 3. Pencerenin sol tarafındaki Güncelleme Merkezim bölümünü seçin. 4. Pencerenin sağ kısmında istediğiniz çalıģma modunu ve güncelleme kaynağını seçin. Diğer görev ayarlarını Ek bölümünde yapılandırın. AYARLAR Ayarlar penceresinde Bilgisayar Korumasının aģağıdaki ek iģlevlerini kullanabilirsiniz: Tespit edilebilir tehdit kategorilerini seçme (bkz., sayfa 154). uygulama için güvenli bölge oluģturma (bkz., sayfa 154). DıĢlama kuralları oluģturma (bkz., sayfa 155). 153

154 N K U L L A N I M K I L A V U Z U Ġzlenen bağlantı noktaları listesi oluģturma (bkz., sayfa 157); ġifreli bağlantıları tarama modunu etkinleģtirme / devreden çıkarma (SSL iletiģim kuralını kullanarak) (bkz., sayfa 158); Karantina ve Yedeklemeyi yapılandırma (bkz., sayfa 160). TEHDITLER VE DIŞLAMALAR Bilgisayar Koruması ayarlar penceresinin Tehditler ve DıĢlamalar bölümünde aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: algılanabilir tehdit kategorilerini seçme (bkz., "Tespit edilebilir tehdit kategorilerini seçme" bölümü, sayfa 154); uygulama için güvenli bölge oluģturma. Güvenli bölge uygulama tarafından denetlenemeyen nesnelerden oluģan, kullanıcı tarafından oluģturulmuģ listedir. Diğer bir deyiģle, Bilgisayar Koruması kapsamından dıģlananların oluģturduğu bir dizidir. Güvenli bölge güvenilir uygulamalar listesine (bkz., "Güvenilir uygulamaları seçme" bölümü, sayfa 154) ve dıģlama kurallarına (bkz., "DıĢlama kuralları" bölümü, sayfa 155) dayanarak oluģturulur. Kullanıcı, kullandığı nesnelerin özelliklerine ve bilgisayarında yüklü programlara dayalı olarak bir güvenli bölge oluģturur. Örneğin, uygulama kesinlikle güvenli olduğundan emin olduğunuz bir nesne veya programa eriģimi engelliyorsa, böyle bir dıģlama listesi oluģturmanız gerekebilir. AYRICA BKZ: Tespit edilebilir tehdit kategorilerini seçme Güvenilir uygulamaları seçme DıĢlama kuralları Ġzin verilen dosya dıģlama maskeleri Ġzin verilen tehdit türü maskeleri T E S P İ T E D İ L E B İ L İ R T E H D İ T K A T E G O R İ L E R İ N İ S E Ç M E Bilgisayar Koruması sizi çeģitli kötü amaçlı program türüne karģı korur. Uygulama, seçilen ayarları dikkate almaksızın, virüsleri, Truva Atı programlarını ve bilgisayar korsanı yardımcı programlarını her zaman tarayacak ve temizleyecektir. Bu programlar bilgisayarınıza önemli zararlar verebilir. Bilgisayarınıza daha fazla bir güvenlik sağlamak için, potansiyel olarak tehlikeli olan çeģitli programların denetimin etkinleģtirerek tespit edilecek tehditler listesini geniģletebilirsiniz. Tespit edilebilir tehdit kategorilerini seçmek için şunları yapın: 3. Açılan pencerede Tehditler ve DıĢlamalar bölümünü seçin. Tehditler bölümündeki Ayarlar düğmesini tıklatın. 4. Açılan Tehditler penceresinde bilgisayarınızı korumak istediğiniz tehdit kategorilerini seçin. G Ü V E N İ L İ R U Y G U L A M A L A R I S E Ç M E Dosya ve ağ etkinliklerinin yanı sıra sistem kayıt defterine eriģme giriģimleri denetlenmeyecek bir güvenilir uygulamalar listesi oluģturabilirsiniz. 154

155 B İ L G İ S A Y AR K O R U M A M Örneğin, Microsoft Windows Not Defteri tarafından kullanılan nesnelerin güvenli olduğunu ve taranmalarının gerekmediğini düģünebilirsiniz. BaĢka bir deyiģle, bu programa gerçekten güvenmektesiniz. Bu iģlemin kullandığı nesneleri taramanın dıģında tutmak için, güvenilir iģlemler listesine Not Defteri uygulamasını ekleyin. Ancak yürütülebilir dosya ve güvenilir uygulamanın iģlemi önceden olduğu gibi virüslere karģı taranacaktır. Uygulamayı taramanın tamamen dıģında bırakmak için, dıģlama kuralları kullanmalısınız. Ayrıca, tehlikeli olarak sınıflandırılan bazı eylemler birtakım programların normal özellikleridir. Örneğin, klavyeden girilen metni düzenli olarak kesen Punto Switcher gibi, klavye düzenini otomatik olarak değiģtiren programlar. Bu türden programların özelliklerini dikkate almak ve etkinliklerini izlemeyi devre dıģı bırakmak için, onları güvenilir uygulamalar listesine eklemeniz önerilir. Güvenilir programları taramanın dıģında tutma seçeneği, uygulamanın diğer programlarla arasındaki olası uyumluluk sorunlarını (örneğin, üçüncü bir kiģinin bilgisayarından Bilgisayar Koruması ve baģka bir anti-virüs uygulaması tarafından önceden taranarak gelen ağ trafiğinin iki kez taranması sorunu) çözmenin yanı sıra özellikle sunucu uygulamalarını kullanırken önemli olan bilgisayar verimliliğini arttırmayı sağlayabilir. Varsayılan olarak, Bilgisayar Koruması herhangi bir program iģlemi tarafından açılan, çalıģtırılan veya kaydedilen nesneleri tarar ve tüm uygulamaların etkinliğini ve oluģturdukları ağ trafiğini izler. Bir uygulamayı güvenilir listeye eklemek için aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerede Tehditler ve DıĢlamalar bölümünü seçin. 4. DıĢlamalar bölümünde Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, Güvenilir uygulamalar sekmesinde Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan menüden bir uygulama seçin. Gözat öğesini seçerseniz, çalıģtırılacak dosyayı belirlemek için bir pencere açılacaktır. Uygulamalar bölümünü seçerseniz, çalıģmakta olan uygulamaların listesi görüntülenir. 7. Açılan Uygulamalar için dıģlamalar penceresinde, uygulama için kural ayarlarını belirtin. Ağ trafiğini tarama seçeneği iģaretlenirse, o uygulamayla ilgili olan trafikte yalnızca virüs ve spam taraması yapılacağını unutmayın. Ancak, bu durum Güvenlik Duvarının trafiği taramasını etkilemeyecektir. Güvenlik Duvarı ayarları ilgili uygulamanın ağ faaliyetinin çözümlenmesini yönetir. Sekmenin alt tarafında yer alan uygun bağlantıları kullanarak güvenilir uygulamayı değiģtirebilir veya listeden silebilirsiniz. Uygulamayı gerçekten silmeden listeden kaldırmak için, uygulamanın adının yanındaki kutudaki iģareti kaldırın. D I Ş L A M A K U R A L L A R I Potansiyel olarak tehlikeli yazılımlarda kötü amaçlı iģlevler bulunmaz ama boģluklar ve hatalar içerdikleri için kötü amaçlı bir kod için yardımcı bir bileģen olarak kullanılabilirler. Bu kategori, örneğin, uzaktan yönetim programları, IRC istemcileri, FTP sunucular, iģlemleri durdurmak veya gizlemek için kullanılan çeģitli yardımcı programlar, tuģ kaydediciler, parola kırıcılar, otomatik çeviriciler, vb. içerir. Bu tip programlar virüs olarak sınıflandırılmaz (virüs değil). Reklam destekli yazılımlar, ġakalar, Riskli Yazılımlar gibi çeģitli türlere ayrılabilirler (uygulama tarafından tespit edilen potansiyel olarak tehlikeli programlar hakkında daha fazla bilgi için adresindeki Virüs Ansiklopedisine bakın). Tarama iģleminden sonra bu tür programlar engellenebilir. Bunların birkaçı kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanıldığı için, onları taramanın dıģında bırakma seçeneğine sahipsiniz. Örneğin, iģinizde Uzaktan Yönetme programını sık sık kullanıyor olabilirsiniz. Bu, uzak bilgisayardan çalıģmanızı sağlayan bir uzaktan eriģim programıdır. Bilgisayar Koruması, bu tür program etkinliğini potansiyel olarak tehlikeli görür ve engelleyebilir. Uygulamanın engellenmesini istemiyorsanız, Virüs Ansiklopedisine göre not-avirus:remoteadmin.win32.radmin.22 olarak algılanan uygulama için bir dıģlama kuralı oluģturmalısınız. Dışlama kuralları Bilgisayar Korumasının bir tarama sırasında nesneyi atlayıp atlayamayacağını doğrulamak için kullandığı bir koģullar kümesidir. 155

156 K U L L A N I M K I L A V U Z U Dosya maskesi kullanarak belirli biçimlerdeki dosyaları veya belirli bir alanı (örneğin bir klasör veya programı), program süreçlerini veya nesneleri Virüs Ansiklopedisinin tehdit türü sınıflandırmasına göre dıģlayabilirsiniz. Tehdit türü Bilgisayar Korumasının tarama sırasında nesneye atadığı durumdur. Durum Kaspersky Lab'ın Virüs Ansiklopedisinde listelenen kötü amaçlı ve potansiyel olarak tehlikeli programlar sınıflandırmasına dayalı olarak atanır. Bir dıģlama ekleme değiģik uygulama bileģenleri (örneğin, Dosya Koruması (bkz., "Bilgisayar dosya sistemi koruması" bölümü, sayfa 49), Posta Koruması (bkz., "Posta koruması" bölümü, sayfa 59), Ġnternet Koruması (bkz., "Ġnternet trafiği koruması" bölümü, sayfa 66)) ve virüs tarama görevleri tarafından kullanılabilen bir kural oluģturur. Bir dışlama kuralı oluşturmak için aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerede Tehditler ve DıĢlamalar bölümünü seçin. 4. DıĢlamalar bölümünde Ayarlar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, DıĢlama kuralları bölümünde Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan DıĢlama kuralı penceresinde, dıģlama kuralı ayarlarını belirtin. AYRICA BKZ: Ġzin verilen dosya dıģlama maskeleri Ġzin verilen tehdit türü maskeleri ĠZĠN VERĠLEN DOSYA DIġLAMA MASKELERĠ Dosya dıģlama listeleri oluģturduğunuzda kullanabileceğiniz kimi izin verilen maske örneklerine bakalım. Bunlar aģağıdaki gibidir: 1. Dosya yolu olmayan maskeler: *.exe exe uzantılı tüm dosyalar; *.ex? ex? uzantılı tüm dosyalar, burada? iģareti herhangi bir tek karakteri temsil eder; test test. adlı tüm dosyalar 2. Kesin dosya yolu olan maskeler: C:\dir\*.* veya C:\dir\* veya C:\dir\ C:\dir\ klasöründeki tüm dosyalar; C:\dir\*.exe C:\dir\ klasöründeki exe uzantılı tüm dosyalar; C:\dir\*.ex? C:\dir\ klasöründeki ex? uzantılı tüm dosyalar; burada? herhangi bir tek karakteri temsil eder C:\dir\test yalnızca C:\dir\test dosyası. Belirtilen bir klasörün tüm yuvalanmıģ alt klasörlerindeki dosyaları taramanın dıģında tutmak isterseniz, maskeyi oluģtururken Alt klasörleri dahil et seçeneğini iģaretleyin. 3. Dosya yolu maskeleri: dir\*.* veya dir\* veya dir\ dir\ klasöründeki tüm dosyalar 156

157 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M dir\test dir\ klasörlerindeki tüm test dosyaları; dir\*.exe dir\ klasörlerindeki exe uzantılı tüm dosyalar; dir\*.ex? tüm dir\ klasöründeki ex? uzantılı tüm dosyalar; burada? herhangi bir tek karakteri temsil eder. Belirtilen bir klasörün tüm yuvalanmıģ alt klasörlerindeki dosyaları taramanın dıģında tutmak isterseniz, maskeyi oluģtururken Alt klasörleri dahil et seçeneğini iģaretleyin. Bir tehdit türü sınıflandırmasını Virüs Ansiklopedisine göre belirtirseniz, yalnızca *.* ve * karakterlerini dıģlama maskesi olarak kullanabilirsiniz. Bu durumda, belirtilen tehdit hiçbir nesnede tespit edilmeyecektir. Sınıflandırma türünü belirtmeden bu maskeleri kullanılması özellikle izleme iģlemini devre dıģı bırakır. Bir dıģlamayı ayarlarken, subst komutunu kullanan bir dosya sistemi klasörüne dayanarak oluģturulmuģ bir ağ diskiyle ve ağ klasörünü yansıtan bir diskiyle iliģkili yolu seçmeniz önerilmez. Çünkü farklı kullanıcılar için aynı disk adı farklı kaynaklar tarafından verilmiģ olabilir, bu da kaçınılmaz olarak dıģlama kurallarının yanlıģ tetiklenmesine yol açacaktır. ĠZĠN VERĠLEN TEHDĠT TÜRÜ MASKELERĠ Virüs Ansiklopedisi sınıflandırmasına bağlı olarak belli tehditleri dıģlamak için maskeler eklerken, Ģunları belirtebilirsiniz: adresinde verildiği üzere tehdidin tam adı (örneğin not-avirus:riskware.remoteadmin.ra.311 veya Flooder.Win32.Fuxx). Maskeye göre tehdidin adı. Örneğin: not-a-virus* hem Ģaka programlarını hem de yasal ama potansiyel olarak tehlikeli programları tarama dıģında bırakır; *Riskware.* riskli yazılımları taramanın dıģında bırakır; *RemoteAdmin.* - tüm uzaktan yönetim programlarını taramanın dıģında bırakır. AĞ Uygulama ayarları penceresinin Ağ bölümünde, Bilgisayar Koruması tarafından izlenen bağlantı noktalarını seçebilir ve Ģifreli bağlantıların taramalarını yapılandırabilirsiniz. izlenen bağlantı noktaları listesi oluģturma (bkz., sayfa 157); Ģifreli bağlantıları tarama modunu etkinleģtirme / devreden çıkarma (SSL iletiģim kuralını kullanarak) (bkz., sayfa 158); AYRICA BKZ: ġifreli bağlantıları tarama Mozilla Firefox'ta Ģifreli bağlantıları tarama Opera'daki Ģifreli bağlantıları tarama Ġzlenen bağlantı noktaları listesi oluģturma İ Z L E N E N B A Ğ L A N T I N O K T A L A R I L I S T E S I O L U Ş T U R M A Posta Koruması (bkz., "Dosya koruması" bölümü, sayfa 59), Ġnternet Koruması (bkz., "Ġnternet trafiği koruması" bölümü, sayfa 66) ve Anti-Spam (bkz., sayfa 101) gibi koruma bileģenleri belirli iletiģim kurallarıyla ve bilgisayarınızdaki belirli açık bağlantı noktaları aracılığıyla aktarılan veri akıģlarını izler. Bu nedenle, örneğin, Posta Koruması SMTP iletiģim kuralıyla aktarılan bilgileri çözümler, Ġnternet Koruması ise HTTP paketlerini çözümler. 157

158 K U L L A N I M K I L A V U Z U AĢağıdaki iki bağlantı izleme modundan birini seçebilirsiniz: Tüm ağ bağlantı noktalarını izle; Yalnızca seçilen bağlantı noktalarını izle. Aktarılan e-posta ve HTTP trafiği için kullanılan bağlantı noktalarının listesi uygulama paketine dahildir. Bir bağlantı noktasını izlenen bağlantı noktalarının listesine eklemek için: 3. Açılan pencerede Ağ bölümünü seçin. 4. Ġzlenen bağlantı noktaları bölümünde Seç düğmesini tıklatın. 5. Açılan Ağ bağlantı noktaları penceresinde Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan Ağ bağlantı noktası penceresinde, istenen verileri belirtin. Bir bağlantı noktasını izlenen bağlantı noktalarının listesinden dışlamak için: 3. Açılan pencerede Ağ bölümünü seçin. 4. Ġzlenen bağlantı noktaları bölümünde Seç düğmesini tıklatın. 5. Ağ bağlantı noktaları penceresinde, bağlantı noktası tanımının yanındaki kutusunun iģaretini kaldırın. Tüm bağlantı noktalarını izlemek istediğiniz uygulamaların listesini oluşturmak için aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerede Ağ bölümünü seçin. 4. Ġzlenen bağlantı noktaları bölümünde Seç düğmesini tıklatın. 5. Açılan Ağ bağlantı noktaları penceresinde, Belirtilen uygulamalar için tüm bağlantı noktaları izle kutusunu iģaretleyin ve aģağıdaki bölümde Ekle bağlantısını tıklatın. 6. Açılan menüden bir uygulama seçin. Gözat öğesini seçerseniz, çalıģtırılacak dosyayı belirlemek için bir pencere açılacaktır. Uygulamalar bölümünü seçerseniz, çalıģmakta olan uygulamaların listesi görüntülenir. 7. Açılan Uygulama penceresinde seçilen uygulamanın tanımını belirtin. Ş İ F R E L İ B A Ğ L A N T I L A R I T A R A M A Güvenli Yuva Katmanı (SSL) iletiģim kuralı, internet üzerindeki veri alıģveriģini kanalını korur. SSL iletiģim kuralı, elektronik sertifikalar kullanarak tarafların veri alıģveriģinin tanımlanmasın, aktarılan verilerin Ģifrelenmesini ve aktarım sırasında bütünlüklerinin korunmasını sağlar. Çoğu anti-virüs programı SSL trafiğini taramadığı için, iletiģim kuralının bu özellikleri, bilgisayar korsanları tarafından kötü amaçlı programların yayılması için kullanılır. Bilgisayar Koruması Kaspersky Lab sertifikası kullanarak güvenli bağlantıları doğrular. Bu sertifika, her zaman bağlantının güvenli olup olmadığını kontrol etmek için kullanılacaktır. 158

159 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M SSL iletiģim kuralı aracılığıyla daha sonraki trafik taramaları Kaspersky Lab sertifikası yüklenerek gerçekleģtirilecektir. Sunucuya bağlandığınızda, geçersiz bir sertifika algılanırsa (örneğin, sertifika bir davetsiz misafir tarafından değiģtirilmiģse), sertifikayı kabul etmek veya reddetmek için veya sertifika bilgilerini görüntülemeye iliģkin önerilerle içeren bir bildirim görüntülenir. Uygulama otomatik modda çalıģıyorsa, geçersiz sertifika kullanan bağlantı hiçbir bildirim yapılmaksızın sonlandırılacaktır. Şifreli bağlantıları taramayı etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın: 3. Açılan pencerede Ağ bölümünü seçin. 4. Açılan pencerede ġifreli bağlantıları tara kutusunu iģaretleyin ve Sertifikayı yükle düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede Sertifikayı Yükle düğmesini tıklatın. Bu iģlem sertifikanın baģarıyla yüklenmesi için kullanılacak talimatları olan bir sihirbazı baģlatacaktır. Sertifikanın otomatik yüklemesi sadece Microsoft Internet Explorer'da mümkündür. Mozilla Firefox ve Opera daki Ģifreli bağlantıları taramak için, Kaspersky Lab sertifikasını elle yüklemelisiniz. M O Z İ L L A F İ R E F O X ' T A Ş İ F R E L İ B A Ğ L A N T I L A R I T A R A M A Mozilla Firefox tarayıcısı Microsoft Windows sertifika depolamasını kullanmaz. Firefox kullanırken SSL bağlantılarını doğrulamak için, Kaspersky Laboratuarı sertifikasını manüel olarak kurmanız gerekir. Kaspersky Laboratuarı sertifikasını kurmak için: 1. Tarayıcı menüsünden Araçlar Ayarlar öğesini seçin. 2. Açılacak pencerede Ek bölümünü seçin. 3. Güvenlik sekmesini seçin ve Sertifikalar bölümündeki Sertifika Görüntüleme düğmesini tıklatın. 4. Açılacak pencerede, Sertifika Merkezleri sekmesini seçin ve Geri Yükle düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, Kaspersky Lab sertifika dosyasını seçin. Kaspersky Lab sertifika dosyasının yolu aģağıdaki gibidir: %AllUsersProfile%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Cert\(fake)Kaspersky Anti- Virus personal root certificate.cer. 6. Açılan pencerede yüklenen sertifikayla hangi eylemlerin taranacağını seçmek için kutuları iģaretleyin. Sertifikaya iliģkin bilgileri görüntülemek için, Görüntüle düğmesini kullanın. Kaspersky Laboratuarı sertifikasını Mozilla Firefox versiyon 3.x üzerinde kurmak için: 1. Tarayıcı menüsünden Araçlar Ayarlar öğesini seçin. 2. Açılacak pencerede Ek bölümünü seçin. 3. ġifrelemem sekmesinde Sertifika Görüntüleme düğmesini tıklatın. 4. Açılacak pencerede, Sertifika Merkezleri sekmesini seçin ve Ġçeri Aktar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, Kaspersky Lab sertifika dosyasını seçin. Kaspersky Lab sertifika dosyasının yolu aģağıdaki gibidir: %AllUsersProfile%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Cert\(fake)Kaspersky Anti- Virus personal root certificate.cer. 6. Açılan pencerede yüklenen sertifikayla hangi eylemlerin taranacağını seçmek için kutuları iģaretleyin. Sertifikaya iliģkin bilgileri görüntülemek için, Görüntüle düğmesini kullanın. 159

160 K U L L A N I M K I L A V U Z U Bilgisayarınız Microsoft Windows Vista iģletim sistemini kullanıyorsa, Kaspersky Lab sertifika dosyasının yolu aģağıdaki gibi olacaktır: %AllUsersProfile%\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Cert\(fake)Kaspersky Anti-Virus personal root certificate.cer. O P E R A ' D A Ş İ F R E L İ B A Ğ L A N T I L A R I T A R A M A Opera tarayıcısı Microsoft Windows sertifika depolamasını kullanmaz. Opera kullanırken SSL bağlantılarını doğrulamak için, Kaspersky Laboratuarı sertifikasını manüel olarak kurmanız gerekir. Kaspersky Laboratuarı sertifikasını kurmak için: 1. Tarayıcı menüsünden Araçlar Ayarlar öğesini seçin. 2. Açılacak pencerede Ek bölümünü seçin. 3. Pencerenin sol tarafındaki Güvenlik sekmesini seçin ve Sertifikaları Yönet düğmesini tıklatın. 4. Açılacak pencerede, Satıcılar sekmesini seçin ve Ġçeri Aktar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, Kaspersky Lab sertifika dosyasını seçin. Kaspersky Lab sertifika dosyasının yolu aģağıdaki gibidir: %AllUsersProfile%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Cert\(fake)Kaspersky Anti- Virus personal root certificate.cer. 6. Açılacak pencerede Kur düğmesini tıklatın. Kaspersky Lab sertifikası yüklenecektir. Sertifikaya iliģkin bilgileri görüntülemek ve sertifikanın hangi eylemler için kullanılacağını seçmek için, listedeki sertifikayı seçin ve Görüntüle düğmesini tıklatın. Kaspersky Laboratuarı sertifikasını Opera 9.x üzerinde kurmak için: 1. Tarayıcı menüsünden Araçlar Ayarlar öğesini seçin. 2. Açılacak pencerede Ek bölümünü seçin. 3. Pencerenin sol tarafındaki Güvenlik sekmesini seçin ve Sertifikaları Yönet düğmesini tıklatın. 4. Açılacak pencerede, Sertifika Merkezleri sekmesini seçin ve Ġçeri Aktar düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede, Kaspersky Lab sertifika dosyasını seçin. Kaspersky Lab sertifika dosyasının yolu aģağıdaki gibidir: %AllUsersProfile%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Cert\(fake)Kaspersky Anti- Virus personal root certificate.cer. 6. Açılacak pencerede Kur düğmesini tıklatın. Kaspersky Lab sertifikası yüklenecektir. Bilgisayarınız Microsoft Windows Vista iģletim sistemini kullanıyorsa, Kaspersky Lab sertifika dosyasının yolu aģağıdaki gibi olacaktır: %AllUsersProfile%\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Cert\(fake)Kaspersky Anti-Virus personal root certificate.cer. KARANTINA VE YEDEKLEME Bu bölüm Bilgisayar Koruması veri dosyalarıyla çalıģmayı denetleyen ayarları içerir. Uygulama veri dosyaları Bilgisayar Koruması tarafından Karantina ve Yedeklemeye taģınmıģ nesnelerdir. Bu bolümde, Karantina ve Yedeklemeyi yapılandırabilirsiniz (bkz., sayfa 162). 160

161 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M AYRICA BKZ: Karantina ve yedekleme nesnelerini depolama Raporlar Karantinadaki nesnelerle ilgili eylemler Potansiyel olarak virüslü nesneleri karantinaya alm Tehlikeli nesnelerin yedek kopyaları P O T A N S İ Y E L O L A R A K V İ R Ü S L Ü N E S N E L E R İ K A R A N T İ N A Y A A L M A Karantina virüs bulaģması olası nesneler için özel bir depodur. Potansiyel olarak virüslü nesneler bir virüs veya değiģtirilmiģ biçiminin bulaģtığından Ģüphelenilen nesnelerdir. Potansiyel olarak virüslü bir nesne Dosya Koruması, E-posta Koruması, Proaktif Savunma tarafından veya bir virüs taraması sırasında tespit edilebilir ve karantinaya alınabilir. Nesneler, aģağıdaki durumlarda Dosya Koruması ve Posta Korumasının iģlemleri sonucunda veya bir virüs taraması sırasında karantinaya alınabilirler: Çözümlenen nesnenin kodu bilinen bir tehdide benziyorsa ancak kısmen değiģtirilmiģse. Bilgisayar Koruması veritabanları Kaspersky Lab uzmanları tarafından araģtırılan tehditlere iliģkin güncel bilgileri içermektedir. Kötü amaçlı bir program değiģtirilmiģse ve bu değiģiklikler veritabanlarında henüz girilmemiģse, Bilgisayar Koruması nesneyi değiģtirilmiģ kötü amaçlı program tarafından virüs bulaģtırılmıģ potansiyel olarak virüslü nesne olarak sınıflandırır ve bu bulaģmanın hangi tehdide benzediğini kesin olarak belirtir. Tespit edilen esnenin kodunun kötü amaçlı bir programın yapısını andırmakta ancak uygulama veritabanlarında benzer hiçbir kayda rastlanmamıģsa. Bunun oldukça yeni bir tehdit türü olması kuvvetle muhtemeldir, bu nedenle, Bilgisayar Koruması nesneyi potansiyel olarak virüslü nesne olarak sınıflandırır. Dosyalar sezgisel kod çözümleyici tarafından potansiyel olarak virüs bulaģmıģ olarak tanımlanır. Bu mekanizma oldukça etkilidir ve nadiren yanlıģ alarmlara sebebiyet verir. Proaktif Savunmada, davranıģ çözümlemesinin sonucunda nesnenin eylem dizisi Ģüphe uyandırıyorsa, bileģen nesneyi karantinaya alır. Bir nesneyi Karantina klasörüne koyduğunuzda, oraya kopyalanmaz, taģınır: Nesne diskten veya e-postadan silinir ve Karantina klasörüne kaydedilir. Karantinadaki dosyalar özel bir biçimde kaydedilirler ve tehlikeli değillerdir. Veritabanları güncellendikten sonra Bilgisayar Korumasının tehditleri kesin tanımlaması ve etkisiz hale getirmesi olasıdır. Bu nedenle uygulama karantinaya alınan nesneleri her güncellemeden sonra tarar. T E H L İ K E L İ N E S N E L E R İ N Y E D E K K O P Y A L A R I Bazen nesnelerin bütünlüğü temizleme sırasında korunamaz. Temizlenen dosya önemli bilgiler içeriyorsa ve temizlemeden sonra dosyanın bir kısmına veya tamamına eriģilemiyorsa, orijinal nesneyi yedek kopyasından geri yüklemeyi deneyebilirsiniz. Yedek kopya orijinal tehlikeli nesnenin ilk temizlemesi veya silinmesi sırasında oluģturulan kopyasıdır ve yedeklemeye kaydedilir. Yedekleme, iģlem gören veya silinen tehlikeli nesnelerin yedek kopyalarını içeren özel bir depodur. Yedek deponun ana iģlevi orijinal dosyaları istendiği zaman geri yükleyebilmesidir. Yedek depodaki dosyalar özel bir biçimde kaydedilirler ve tehlikeli değillerdir. 161

162 K U L L A N I M K I L A V U Z U K A R A N T İ N A D A K İ N E S N E L E R L E İ L G İ L İ E Y L E M L E R Karantinadaki nesneler üzerinde aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirebilirsiniz: Virüslü olduğunu düģündüğünüz dosyaları karantinaya alma; Bilgisayar Korumasının geçerli veritabanlarını kullanarak potansiyel olarak virüslü nesnelerin tümünü taramak ve temizleme; Dosyaları karantinaya taģındıkları klasörlere veya kullanıcı tarafından seçilen klasörlere geri yükleme; Karantinada bulunan bir nesneyi veya seçilen nesneler grubunu silme; Karantinadaki nesneleri çözümlenmek üzere Kaspersky Lab'a gönderme. Karantinadaki nesneler üzerinde kimi eylemleri uygulamak için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Karantina öğesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Tespit edilen tehditler sekmesinde istediğiniz eylemleri gerçekleģtirin. N E S N E L E R İ K A R A N T İ N A Y A D E P O L A M A V E Y E D E K L E M E Karantina ve yedekleme için aģağıdaki ayarları düzenleyebilirsiniz: Karantinaya alınan nesnelerin ve yedeklemedeki nesnelerin kopyalarının maksimum depolama süresini belirleyin ( Nesneleri en uzun depolama süresi kutusu). Varsayılan olarak, nesneleri depolama süresi 30 gündür, bu süre sona erdiğinde nesneler silinecektir. Maksimum depolama süresini değiģtirebilir veya bu sınırlamayı tümden kaldırabilirsiniz. Veri depolama alanının maksimum boyutunu belirtin ( Maksimum boyut kutusu). Varsayılan olarak, maksimum boyut 100 MB'dir. Rapor boyutu sınırını iptal edebilir veya baģka bir değer atayabilirsiniz. Karantina ve yedekleme ayarlarını yapılandırmak için: 3. Açılan pencerede Raporlar ve Depolar bölümünü seçin. 4. Karantina ve Yedekleme bölümünde istediğiniz kutuları iģaretleyin ve gerekiyorsa maksimum veri depolama alanı boyutunu girin. 162

163 RAPORLAR Bilgisayar Korumasının her bileģeninin çalıģması ve uygulanan her virüs taraması ile güncelleme bir rapora kaydedilir. Raporlarla çalıģırken Ģunları yapabilirsiniz: olay raporunu görüntülemek istediğiniz bileģeni veya görevi (bkz., sayfa 163) seçme; veri gruplarını yönetme (bkz., sayfa 164) ve ekrandaki verileri görüntüleme (bkz., sayfa 165); Bilgisayar Korumasının raporun hazır olduğunu ona göre size hatırlatacağı bir çizelge (bkz., sayfa 164) oluģturma; raporunu oluģturmak istediğiniz olay türünü seçme (bkz., sayfa 30); Ġstatistikleri ekranda görüntüleme modunu seçme (bkz., sayfa 166); raporu bir dosya olarak kaydetme (bkz., sayfa 167); karmaģık filtreleme koģullarını seçme (bkz., sayfa 167); sistemde gerçekleģen ve uygulama tarafından iģlem gören olayları ara seçeneğini yapılandırma (bkz., sayfa 168). BU BÖLÜMDE: Rapor oluģturmak için bileģeni veya görevi seçme Rapordaki bilgi gruplamalarını yönetme Rapor bittiğinde uyar Olay türlerini seçme Verileri ekranda görüntüleme Ġstatistikleri geniģletilmiģ görüntüleme modu Raporu dosyaya kaydetme KarmaĢık filtreleme kullanma Olay arama RAPOR OLUŞTURMAK İÇİN BİLEŞEN VEYA GÖREV SEÇME Bilgisayar Korumasının her bir bileģeninin iģleyiģi veya görevlerin yürütülmesi sırasında (örneğin Dosya Koruması, güncelleme, vb.) gerçekleģmiģ olan olaylar hakkında bilgi elde edebilirsiniz. Belirli bir bileşen veya görev hakkında rapor oluşturmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve üst bölümdeki Rapor bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerenin Rapor sekmesinde, Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatın. 163

164 K U L L A N I M K I L A V U Z U 3. Açılacak olan pencerede, soldaki açılır listeden, hakkında raporun oluģturulacağı bileģen veya görevi seçin. Korumam öğesini seçtiğinizde, tüm koruma bileģenleri için rapor oluģturulur. RAPORDAKİ BİLGİ GRUPLAMALARINI YÖNETME Birkaç öznitelikten birini kullanarak bilgilerin raporda nasıl gruplanacağını düzenleyebilirsiniz. Her uygulama bileģeni ve görevi için öznitelikler kümesi farklıdır. AĢağıdaki seçenekler bulunmaktadır: Gruplama. Tüm olaylar görüntülenecektir. Göreve göre grupla. Veriler Bilgisayar Korumanın bileģenleri tarafından gerçekleģtirilen görevlere göre gruplanacaktır. Uygulamaya göre grupla. Veriler sistemde etkinlik gösteren ve Bilgisayar Korumam tarafından iģlenen uygulamalara göre gruplanacaktır. Sonuca göre grupla. Veriler taramanın veya nesne iģlemenin sonucuna göre gruplanacaktır. Şekil 16. Rapordaki bilgileri gruplamanın öznitelikleri Belirli bir bilgiyi hızla elde etmek ve gruplama boyutunu azaltmak için, anahtar sözcük arama (bkz., "Olayları arama" bölümü, sayfa 168) kriteri sunulmuģtur. Bir arama kriteri de belirtebilirsiniz. Gruplamayı belirli bir özniteliğe göre kullanmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Rapor bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerenin Rapor sekmesinde, Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatın. 3. Açılan olan penceredeki açılır menüde gruplama özniteliğini seçin. RAPOR BİTTİĞİNDE UYAR Bilgisayar Korumasının raporun hazır olduğunu ona göre size hatırlatacağı bir çizelgeyi oluģturabilirsiniz. Bir bildirim çizelgesi hazırlamak için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Rapor bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerede Rapor sekmesinde Raporu bildir kutusunu iģaretleyin. Önceden ayarlanmıģ zaman değeri olan bağlantıyı tıklatın. 3. Açılan Rapor: çizelge penceresinde çizelgeyi oluģturun. OLAY TÜRLERİNİ SEÇME Koruma bileģeni etkinliği, tarama görevi veya uygulama veritabanını güncelleme sırasında oluģabilecek tüm önemli olayların listesi bir rapora kaydedilir. Rapora hangi tür olayların kaydedileceğini seçebilirsiniz. Olaylar aģağıdaki türlerde olabilir: 164

165 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M Kritik olaylar. Bilgisayar Korumasının iģleyiģi veya bilgisayarınızın korumasındaki zayıf noktalara iliģkin sorunları belirten kritik önemde olaylar. Örneğin, virüs tespiti veya iģlem hatası gibi olayları içerir. Önemli olaylar. Programın iģleyiģindeki, sonlandırıldı olayı gibi önemli durumları gösterdikleri için, her zaman dikkat edilmesi gereken önemli olaylar. Şekil 17. Olay türünü seçme Tüm olaylar öğesi seçilmiģse, bütün olaylar, Raporlar ve Depolar ayar bloğundaki Raporlar bölümündeki ilgili kutular iģaretlenmesi durumunda raporda görüntülenecektir. Bunlar rapordaki kritik olmayan olayların yanı sıra dosya sistemi ve kayıt defteri olaylarının da kayıtlarının tutulmasına olanak verir. Bu kutular iģaretlenmemiģse, açılır olay türü seçme listesinin yanında bir uyarı simgesiyle Devre dıģı bırakıldı bağlantısı görüntülenir. Rapor ayarları penceresine giderek ilgili kutuları iģaretlemek için bu bağlantıyı kullanın. Belirli bir olay türü hakkında bir rapor oluşturmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve üst bölümdeki Rapor bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerenin Rapor sekmesinde, Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatın. 3. Açılacak olan penceredeki açılır menüde olay türünü seçin. Tüm olayların raporu oluģturulacaksa, Tüm olaylar değerini seçin. VERİLERİ EKRANDA GÖRÜNTÜLEME Rapora dahil edilen olaylar bir tablo biçiminde görüntülenecektir. Bir sınırlama koģulu belirleyerek, bilgiyi filtrelemek için bir veri dizisi oluģturabilirsiniz. Bunun için, sınırlama uygulamak istediğiniz tablonun baģlığının sol tarafındaki alanı tıklatın. Açılır liste olası sınırlama koģulları değerlerini gösterecektir; örneğin, Zaman sütunu için Dün, Nesne sütunu için E-posta iletisi vb. Her sütun için istediğiniz değeri seçin. En uygun olanını seçebilirsiniz; sorgu belirttiğiniz sınırlama koģuluna dayalı olarak yapılacaktır. Bütün verileri görüntülemek istiyorsanız, sınırlama listesindeki Tümü öğesini seçin. Şekil 18. Bir sınırlama koşulu belirtme GeçmiĢ olayları hakkındaki verileri seçmek için gereken duyduğunuz aralık biçiminde karmaģık bir aramanın ayarlarını da belirtebilirsiniz. Bunun için, sınırlamalar açılır listesinden Özel öğesini seçin. Açılan pencerede, gerekli zaman aralığını belirtin (bkz., "KarmaĢık filtrelemeyi kullanma" bölümü, sayfa 167). 165

166 K U L L A N I M K I L A V U Z U Raporu basit ve kolay bir Ģekilde oluģturmak için, gruplama ve etkinlik sorgulamaya olanak veren herhangi bir özniteliğe ulaģmak üzere içerik menüsünü kullanın. Şekil 19. İçerik menüsü Bir sınırlamayı belirtmek için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve üst bölümdeki Rapor bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerenin Rapor sekmesinde, Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatın. 3. Bunun için, sınırlama uygulamak istediğiniz tablo sütunu baģlığının sol tarafındaki alanı tıklatın. Açılır listeden istediğiniz sınırlamayı seçin. Özel öğesi seçildiği takdirde, karmaģık filtreleme koģulları belirtebilirsiniz (bkz., "KarmaĢık filtreleme kullanma" bölümü, sayfa 167). Tablo sütunlarını gizlemek/göstermek için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Rapor bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerenin Rapor sekmesinde, Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede herhangi bir tablo sütununun baģlığının sağındaki alanı sağ tıklatın. Tablo sütunlarını gizlemek için, içerik menüsündeki ilgili adların yanındaki kutuların iģaretlerini kaldırın. İSTATİSTİKLERİ GENİŞLETİLMİŞ GÖRÜNTÜLEME MODU Rapor penceresinin alt kısmı, Bilgisayar Korumasının seçilen bileģeninin veya görevinin iģletilmesiyle ilgili istatistikler içerir Kapsamlı istatistikleri (bileģen veya göreve bağlı olarak) grafik veya tablo sunumu olarak görebilirsiniz. Pencerenin en üst kısmında bulunan düğmesini kullanarak kapsamlı istatistiklerin görünümleri arasında geçiģ yapabilirsiniz. Ġstatistik hem geçerli gün için hem de uygulamanın bilgisayarınıza kurulduğundan itibaren geçen sürenin tümü için görüntülenir. Ayrıntılı istatistikleri görmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve üst bölümdeki Rapor bağlantısını tıklatın. 166

167 B İ L G İ S A Y A R K O R U M A M 2. Açılan pencerenin Rapor sekmesinde, Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, ayrıntılı istatistikleri görüntülemek istediğiniz uygulama bileģenini seçin ve pencerenin en üst kısmında yer alan düğmesini kullanın. RAPORU DOSYA İÇİNE KAYDETME Alınan rapor dosyaya kaydedilebilir. Alınan raporu bir dosyaya kaydetmek için, aşağıdaki eylemleri uygulayın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve üst bölümdeki Rapor bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerenin Rapor sekmesinde, Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede istediğiniz raporu oluģturarak Kaydet düğmesini tıklatın. 4. Açılan pencerede rapor dosyasını kaydetmek istediğiniz klasörü seçin ve raporun dosya adını girin. KARMAŞIK FİLTRELEME KULLANMA Özel filtre penceresi (aģağıdaki Ģekle bakın) karmaģık veri filtreleme koģullarını belirtmek için kullanılır. Bu pencereyi her tablo sütunu için veri arama kriterlerini belirtmek amacıyla kullanabilirsiniz. Bu pencerede çalıģma prosedürünü, örnek olarak Zaman sütununu kullanarak inceleyelim. KarmaĢık filtre kullanan bir veri sorgusu, sorguyu denetlemek için kullanılabilecek mantıksal birleģim (Mantıksal VE) iģlevine ve ayrım (Mantıksal VEYA) iģlevine dayanır. Sorgunun sınırları (bizim örneğimizde, zaman) pencerenin sağındaki alanlarda belirtilir. Zamanı belirtmek için, klavyenizdeki ok tuģlarını kullanabilirsiniz. Satırları gösterme koģulu açılır listesi olay sorgularının koģulunu (örneğin, daha büyük, yani alanın sağında belirtilen değeri aģan) seçmek için kullanılır. Şekil 20. Karmaşık filtreleme koşullarını belirtme Veri sorgunuzun belirtilen her iki koģula da uymasını istiyorsanız, VE seçeneğini seçin. Ġki koģuldan yalnızca biri gerekiyorsa, VEYA seçeneğini seçin. ÇeĢitli veri türleri için, arama aralığı sınırı sayısal veya zamansal bir değer değil, bir sözcüktür (örneğin sorgu Sonuç sütunu için Tamam değerini seçebilir). Bu durumda, sınır olarak belirtilen sözcük, alfabetik sırayla diğer sözcük koģullarıyla karģılaģtırılacaktır. Karmaşık filtreleme koşullarını belirtmek için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve üst bölümdeki Rapor bağlantısını tıklatın. 167

168 K U L L A N I M K I L A V U Z U 2. Açılan pencerenin Rapor sekmesinde, Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, karmaģık filtreleme koģullarını belirtmek istediğiniz tablo sütununun solundaki alanı tıklatın. Açılır menüden Özel öğesini seçin. Gerekli tablo sütununa sağ tıklatıldığında görüntülenen içerik menüsünden (bkz., "Verileri ekranda görüntüleme" bölümü, sayfa 165) Bu alana göre filtrele öğesini de seçebilirsiniz. 4. Açılan Özel filtre penceresinde gerekli filtreleme koģullarını belirtin. OLAY ARAMA Bu pencere (aģağıdaki Ģekle bakın) sistemde oluģan ve Bilgisayar Koruması tarafından iģlenen olayların aramak için kullanılır. AĢağıda bu pencere ile çalıģırken kullanılan ilkeler anlatılmaktadır. Dize alanı anahtar sözcüğü (örneğin, gezgin) girmek için kullanılır. Aramayı baģlatmak için Sonrakini bul düğmesini tıklatın. Ġstenen verilerin aranması birkaç dakika sürebilir. Arama tamamlandıktan sonra girdiğiniz anahtar sözcükle iliģkili olaylar görüntülenecektir. Tümünü iģaretle düğmesi tıklatıldığında anahtar sözcükle eģleģen tüm bulunmuģ giriģler seçilecektir. Sütun alanı anahtar sözcük aramasının yapılacağı tablonun sütununu seçmek için kullanılır. Bu seçim size bir arama yapma süresinden tasarruf etme olanağı verir (elbette Tümü değerini seçmediyseniz). Şekil 21. Olay arama Aramayı büyük harf küçük harfe karģı duyarlı yapmak için Büyük harf küçük harf duyarlı kutusunu iģaretleyin. Yalnızca tam sözcükleri eģleģtir onay kutusu aramayı yalnızca tam sözcükleri bulmak için sınırlandıracaktır. Olayları aramayı kullanmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Rapor bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerenin Rapor sekmesinde, Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede herhangi bir tablo sütununun baģlığının sağındaki alanı sağ tıklatın. Ġçerik menüsünden Ara öğesini seçin. 4. Açılan Ara penceresinde arama kriterini belirtin. 168

169 YEDEĞIM Yedekleme süreci sırasında, özel bir depolama alanında seçilen dosyaların yedek kopyaları oluģturulur. Yedek deposu özel olarak atanmıģ bir disk alanı veya veri depolama ortamıdır. Depolar verilerin yedek kopyalarının depolanması için yedekleme görevleri tarafından kullanılırlar. Kullanıcı bir depolama alanı oluģtururken (bkz., "Depolama alanı oluģturma" bölümü, sayfa 169) veri ortamını seçer, yeni depolama alanının adını ve yedek kopyaların depolama ayarlarını belirtir. Depolanan veriler izinsiz eriģime karģı parolayla korunabilir. Bundan sonra depolama alanı hakkındaki hizmet bilgileri veri ortamına kaydedilir. Verileri yedeklemek için, yedekleme görevleri oluģturulur (bkz., "Yedekleme görevi oluģturma" bölümü, sayfa 171). Yedekleme görevi yedeklenecek verilerin, yedek kopyaların depolama alanının ve yedekleme koģularının seçini belirleyen kullanıcı tanımlı bir parametreler derlemesidir. Görevler elle veya çizelgeye göre baģlatılabilir. Tek bir görev çerçevesinde oluģturulan dosyaların yedek kopyaları arşivlerde depolanır. Yedek kopyaların arģivleri görevle eģleģen ad atandıktan sonra bir depoya yerleģtirilir. Yedek kopyalardan verileri geri yüklemek gerektiğinde, geri yükleme baģlatılır (bkz., "Verileri geri yükleme" bölümü, sayfa 173) veya Kaspersky Geri Yükleme Yardımcı Programı kurtarma aracı kullanılır. Dosyalar yedek kopyalardan ilk yerlerine veya uygun bir klasöre geri yüklenirler. Yedeklemeyle iliģkili tüm olaylar rapora kaydedilir (bkz., "Olay raporunu görüntüleme" bölümü, sayfa 174). BU BÖLÜMDE: Depolama alanı oluģturma Depoya bağlanma Depoyu temizleme Depoyu kaldırma Yedekleme görevi oluģturma Running a backup task Yedek kopyaları arama Yedek kopya verilerini görüntüleme Verileri geri yükleme Olay raporunu görüntüleme YEDEK DEPOLAMA ALANI OLUŞTURMA Bir yedek depolama alanı sihirbaz kullanılarak oluģturulabilir. Yedek Depo OluĢturma Sihirbazı aģağıdaki iki moddan biri kullanılarak baģlatılabilir: ana modül penceresinden Yedekleme Görevi OluĢturma Sihirbazından (bkz., "Yedekleme görevi oluģturma" bölümü, sayfa 171). 169

170 K U L L A N I M K I L A V U Z U Bu sihirbaz Geri ve Ġleri düğmeleri kullanılarak gezilebilen bir dizi pencereden (adımlar) oluģur; iģini tamamladığında sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini kullanın. Sihirbazı herhangi bir aģamada durdurmak için Ġptal düğmesini kullanın. Pencerenin üst kısmındaki göz atma bağlantılarını kullanarak sihirbazın tamamlanmıģ adımları arasında geçiģ yapabilirsiniz. Bir yedek depolama alanı oluşturmak için aşağıdakileri yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Yedeklemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Depolar bölümünü seçerek OluĢtur düğmesini tıklatın. 3. Yedek Depo OluĢturma Sihirbazı baģlatılacaktır. Sihirbazın adımlarına yakından bakalım: a. Sürücü penceresinin sol tarafında yedek depolama için kullanılacak olan veri depolama ortamını seçin. Veri güvenliğini sağlamak için, çıkarılabilir disk sürücülerde yedek depolar oluģturun. b. Gerekiyorsa, verileri izinsiz eriģime karģı korumak için Koruma penceresinde bir parola belirleyin. c. Ayarlar penceresinde depoda birlikte bulunacak dosya sürümlerinin sayısına bir sınır koyun ve gerekiyorsa, yedek kopyaların depolanma zaman aralığını belirtin. d. Özet penceresinde yeni deponun adını girin ve deponun belirttiğiniz ayarlarla oluģturulduğunu doğrulayın. DEPOYA BAĞLANMA Yedekleme modülüyle bir depo oluģturduysanız ancak o sırada kullandığınız bilgisayarda kullanılamıyorsa (örneğin, iģletim sistemin yeniden yüklendikten sonra veya depo baģka bir bilgisayardan kopyalanmıģsa), verilerle çalıģmaya baģlamak için bu depoya bağlanmanız gerekir. Mevcut bir depoya bağlanmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Yedeklemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Depolar bölümünü seçerek Bağlan düğmesini tıklatın. 3. Bir depo türü seçin ve Depoyu bağla penceresinde gerekli bağlantı ayarlarını belirtin. Ayarlar doğru Ģekilde belirtilmiģse, depo listede görünür. DEPOYU TEMİZLEME BoĢ depolama alanı geçerli iģlemleriniz için yeterli değilse, bilgisayardan zaten silinmiģ olan dosyaların eski sürümlerini ve yedek kopyalarını silebilirsiniz. Bir depoyu temizlemek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Yedeklemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Depolar bölümünü seçin. 3. Temizlemek istediğiniz depoyu seçin ve Temizle düğmesini tıklatın. 4. Açılan Depoyu temizle penceresinde depodan silinmesi gereken dosya sürümlerini seçin. 170

171 Y E D E Ğ İ M DEPOYU KALDIRMA Bir yedek veri deposunu kaldırmak için Depo Kaldırma Sihirbazını kullanmalısınız. Kaldırma iģlemi sırasında kaldırılacak depodaki verilere ve yedek deposunu kullanan görevlere uygulanacak eylemleri belirlemeniz istenecektir. Bu sihirbaz Geri ve Ġleri düğmeleri kullanılarak gezilebilen bir dizi pencereden (adımlar) oluģur; iģini tamamladığında sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini kullanın. Sihirbazı herhangi bir aģamada durdurmak için Ġptal düğmesini kullanın. Pencerenin üst kısmındaki göz atma bağlantılarını kullanarak sihirbazın tamamlanmıģ adımları arasında geçiģ yapabilirsiniz. Bir yedek deposunu kaldırmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Yedeklemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Depolar bölümünü seçin. 3. Silmek istediğiniz depoyu seçin ve Sil düğmesini tıklatın. 4. Yedek Depo Kaldırma Sihirbazı baģlatılacaktır. Sihirbazın adımlarına yakından bakalım: a. Kaldırılacak depodaki yedek kopyalara uygulanacak eylemi Ġçindekiler penceresinde seçin. b. Yedek kopya deposunu kullanan görevlere uygulanacak eylemi Görevler penceresinde seçin. c. Deponun seçilen ayarlarla kaldırılmasını Özet penceresinde onaylayın. YEDEKLEME GÖREVİ OLUŞTURMA Yedekleme görevleri dosyaların yedek kopyalarının oluģturulması için kullanılır. Bir yedekleme görevi sihirbaz kullanılarak oluģturulabilir. Yedekleme görevini oluģtururken aģağıdaki ayarlar tanımlanmalıdır: yedek kopyaları oluģturulacak dosyalar oluģturulacakları depo yedekleme iģlemini baģlatma koģulları Yedekleme Görevi OluĢturma Sihirbazı aģağıdaki iki moddan biri kullanılarak baģlatılabilir: ana modül penceresinden Microsoft Windows içerik menüsünden Bu sihirbaz Geri ve Ġleri düğmeleri kullanılarak gezilebilen bir dizi pencereden (adımlar) oluģur; iģini tamamladığında sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini kullanın. Sihirbazı herhangi bir aģamada durdurmak için Ġptal düğmesini kullanın. Pencerenin üst kısmındaki göz atma bağlantılarını kullanarak sihirbazın tamamlanmıģ adımları arasında geçiģ yapabilirsiniz. Bir yedekleme görevi oluşturmak için aşağıdakileri yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Yedeklemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Yedekleme bölümünü seçerek OluĢtur düğmesini tıklatın. 171

172 K U L L A N I M K I L A V U Z U 3. Yedek Görev OluĢturma Sihirbazı baģlatılacaktır. Sihirbazın adımlarına yakından bakalım: a. Ġçerik penceresinde yedek kopyaları oluģturulacak nesneleri seçin. b. Depo penceresinde yedek kopyaların kopyalanacağı, oluģturulacak depoyu seçin. c. Çizelge penceresinde görevin çalıģma koģullarını belirtin. d. Özet penceresinde yeni görevin adını girin ve görevin belirttiğiniz ayarlarla oluģturulduğunu doğrulayın. YEDEKLEME GÖREVİ ÇALIŞTIRMA Yedekleme görevleri (çizelgeye göre) otomatik olarak veya elle çalıģtırılabilir. Görevin çalıģma modu görevler listesinde görüntülenir (aģağıdaki Ģekle bakın). Şekil 22. Yedekleme görevi Otomatik çalıģtırma çizelgesi görev oluģturulurken yapılandırılır ancak daha sonra değiģtirilebilir. Bir yedekleme görevini elle çalıştırmak için aşağıdakileri yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Yedeklemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Yedekleme bölümünü seçin. 3. Pencerenin sağındaki listede yürütülecek görevi seçin ve ÇalıĢtır bağlantısını tıklatın. Seçtiğiniz görevin satırı görev çalıģmaya baģladığından beri geçen süreyi gösterir. Görevin çalıģtırılması pencerenin üst kısmındaki ilgili düğmeler kullanılarak duraklatılabilir veya iptal edilebilir. Görevin yürütülmesi geçerli yedek kopyalarının arģivinin depoda oluģturulmasıyla sonuçlanır. YEDEK KOPYALARI ARAMA Depoda yedek kopyaları aramak için filtreyi ve arama alanını kullanabilirsiniz. Yedek kopya filtresi yalnızca belirttiğiniz arama kriterlerine uyan kopyaları görüntülemenizi sağlar. ArĢiv açılır listesinde yürütüldüğünde istenen yedek kopyaları içeren arģivin oluģturulmasıyla sonuçlanan görevin adını seçin. Tarih alanında istenen kopyaları içeren arģivin oluģturulduğu tarihi belirtin. Kategori açılır listesinde yedek kopyaları bulunması gereken dosya türlerini seçin. ArĢivdeki bir yedek kopyayı ara alanına adını girerek bulabilirsiniz. Görevin son yürütülmesinde yedeklenen dosyalar listesine dahil edilmeyen dosyaların yedek kopyaları (örneğin, bilgisayardan silinen) görüntülemek için Silinen dosyaları göster kutusunu iģaretleyin. 172

173 Y E D E Ğ İ M Yedek kopyaları filtrelemek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Yedeklemem düğmesini tıklatın. 2. Açılacak pencerede Geri yükle bölümünü seçin. 3. Pencerenin sol tarafında filtrenin açılır listelerinden arama kriterini seçin. Sonuç olarak, pencerenin sağ tarafında liste yalnızca belirtilen koģulları karģılayan yedek kopyaları içerecektir. Bir yedekleme görevini ada göre bulmak için aşağıdakileri yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Yedeklemem düğmesini tıklatın. 2. Açılacak pencerede Geri yükle bölümünü seçin. 3. Pencerenin sol tarafındaki Ara alanında dosyanın adının tamamını veya bir kısmını girin. Sonuç olarak, pencerenin sağ tarafında liste yalnızca girilen karakterlerle baģlayan dosyaların yedek kopyalarını içerecektir. YEDEK KOPYA VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME Verileri geri yüklemeden önce yedek kopyanın seçilen sürümünün içeriğini görebilirsiniz. Bunun için, en son sürümü açabilir veya belirtilen tarihe dayalı olarak bir sürüm seçebilirsiniz. En son dosya sürümünü açmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Yedeklemem düğmesini tıklatın. 2. Açılacak pencerede Geri yükle bölümünü seçin. 3. Ġstenen dosyaların bulunduğu depoyu seçin ve Verileri geri yükle düğmesini tıklatın. 4. Verileri depodan geri yükle penceresinin sol kısmında bir arģiv seçin. 5. Pencerenin sağ tarafındaki listede istediğiniz dosyayı seçin ve Aç düğmesini tıklatın. Bir dosya sürümünü belirtilen tarihe dayalı olarak açmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Yedeklemem düğmesini tıklatın. 2. Açılacak pencerede Geri yükle bölümünü seçin. 3. Ġstenen dosyaların bulunduğu depoyu seçin ve Verileri geri yükle düğmesini tıklatın. 4. Verileri depodan geri yükle penceresinin sol kısmında bir arģiv seçin. 5. Pencerenin sağ tarafındaki listede istediğiniz dosyayı seçin ve Sürümler düğmesini tıklatın. 6. Açılan Dosya sürümleri penceresinde istediğiniz tarihi seçin ve Aç bağlantısını tıklatın. VERİLERİ GERİ YÜKLEME Gerekiyorsa, veriler dosyaların yedek kopyalarından geri yüklenebilir. Yedekleme iģlemi yalnızca bağlanılmıģ depolar için bulunmaktadır. Yedek kopyalardan geri yüklenen veriler seçtiğiniz klasöre kaydedilir. Dosyalar çeģitli biçimlerde geri yüklenebilir: en son dosya sürümünü geri yükleyebilirsiniz 173

174 K U L L A N I M K I L A V U Z U geri yüklenecek sürümü tarihine göre seçebilirsiniz. En son dosya sürümünü geri yüklemek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Yedeklemem düğmesini tıklatın. 2. Açılacak pencerede Geri yükle bölümünü seçin. 3. Ġstenen dosyaların bulunduğu depoyu seçin ve Verileri geri yükle düğmesini tıklatın. 4. Verileri depodan geri yükle penceresinin sol kısmında bir arģiv seçin. 5. Pencerenin sağ tarafında geri yüklemeniz gereken dosyayı seçin. Bunun için, istediğiniz dosyaların yanındaki kutularını iģaretleyin. Tüm dosyaları seçmek için listenin altındaki Tümünü seç düğmesini tıklatın. Pencerenin üst tarafındaki Geri yükle düğmesini tıklatın. 6. Açılan Geri Yükleme penceresinde geri yüklenen dosyaların kaydedileceği konumu ve dosyaların adları çakıģıyorsa, kaydetme koģulunu seçin. Geri yükle düğmesini tıklatın. İstediğiniz dosya sürümünü seçmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Yedeklemem düğmesini tıklatın. 2. Açılacak pencerede Geri yükle bölümünü seçin. 3. Ġstenen dosyaların bulunduğu depoyu seçin ve Verileri geri yükle düğmesini tıklatın. 4. Verileri depodan geri yükle penceresinin sol kısmında bir arģiv seçin. 5. Pencerenin sağ tarafında sürümünü belirtmek istediğiniz dosyayı seçin. Bunun için, gerek duyduğunuz dosyanın yanındaki kutusunu iģaretleyin. Pencerenin üst tarafındaki Sürümler düğmesini tıklatın. 6. Açılan Dosya sürümleri penceresinde geri yüklemeniz gereken sürümün tarihini seçin ve Geri yükle bağlantısını tıklatın. 7. Açılan Geri Yükleme penceresinde geri yüklenen dosyaların kaydedileceği konumu ve dosyaların adları çakıģıyorsa, kaydetme koģulunu seçin. Geri yükle düğmesini tıklatın. OLAY RAPORUNU GÖRÜNTÜLEME Veri yedekleme ve geri yüklemeyle iliģkili her olay raporda görüntülenir. Yedekleme modülü raporunu almak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Yedeklemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerenin üst kısmındaki Rapor düğmesini tıklatın. 3. Açılan Rapor penceresinde olay görüntüleme ayarlarını belirtin. 174

175 EBEVEYN DENETIMIM Ebeveyn Denetimim bilgisayarda ve ağda farklı kullanıcıların eylemlerini denetlemeye olanak verir. Bu modül kaynaklara ve uygulamalara eriģimin sınırlandırmanın yanı sıra kullanıcıların eylemleri hakkındaki raporları görme özelliğini sağlar. Günümüzde çocuklar ve gençler bilgisayar ve Ġnternet kaynaklarına eriģime sahiptir. Bu durum, Ġnternette çalıģma ve mesajlaģma bir dizi tehditle bağlantılı olduğundan ötürü bir güvenlik sorunu doğurur. Bunların arasında aģağıdakiler de vardır: Zaman (sohbet odaları, oyunlar) veya para (e-mağazalar, açık arttırmalar) kaybına sebep olabilecek web sitelerine eriģim YetiĢkin kullanıcıları hedefleyen (pornografi, silah, yasadıģı maddeler, Ģiddet ve benzeri öğeleri barındıran içeren) web kaynaklarına eriģim Zararlı programların virüs bulaģtırdığı dosyaları indirme bilgisayar ve Ġnternetin sağlığa zararlı olabilecek aģırı kullanımı Kullanıcının kiģisel verilerini (gerçek adı, adresi, evde hiç kimsenin olmadığı saatler, vb.) çalabilecek, akranları görünümdeki tanımadıkları kiģilerle iletiģim kurma Ebeveyn denetimi bilgisayar ve Ġnternet kullanımıyla iliģkili riskleri azaltmaya olanak verir. Bu riskleri azaltmayı sağlamak için modül aģağıdaki özelikleri kullanır: bilgisayara ve Ġnternete eriģim süresini sınırlama eriģilmesine izin verilen ve engellenen web sitesi listeleri oluģturmanın yanı sıra görüntülenmesi önerilmeyen web sitesi içeriği kategorilerini seçme güvenli arama modunu etkinleģtirme Ġnternetten dosyaları karģıdan yüklemeyi sınırlandırma görüģmeye izin verilen veya engellenen bağlantılar listesi oluģturma mesajlaģma metinlerini görme belirli kiģisel verilerin aktarılmasını yasaklama mesajlaģma metinlerindeki anahtar sözcükleri arama (bulunan anahtar sözcük sayısı Raporlar bölümünde görüntülenir) baģlatılmasına izin verilen ve engellenen uygulamalar listelerinin oluģturulmasının yanı sıra izin verilen uygulamaların çalıģmasına zaman sınırlamaları konması Her sınırlama farklı kullanıcılar için Ebeveyn Denetimini ayarlamaya olanak vererek ayrı etkinleģtirilir. Her kullanıcı hesabı için denetlenen kategorilerdeki olayları seçilen süre için görüntüleyen raporları görebilirsiniz. 175

176 K U L L A N I M K I L A V U Z U BU BÖLÜMDE: Ebeveyn Denetimini etkinleģtirme ve yapılandırma Ġnternet eriģim süresini sınırlama Web sitelerine eriģim Ġnternetten dosyaları karģıdan yükleme Güvenli arama modu Anlık mesajlaģma KiĢisel verileri gönderme Anahtar sözcüklerle arama Bilgisayar kullanım süresini sınırlama Uygulamaları ve oyunları çalıģtırma Ebeveyn Denetimi ayarlarını kaydetme ve karģıdan yüklem EBEVEYN DENETİMİ ETKİNLEŞTİRME VE YAPILANDIRMA BileĢeni yönetmeye baģlamak için kimlik doğrulama iģlemini gerçekleģtirmeniz gerekir. Ad ve yönetici parolasını girdikten sonra Ebeveyn Denetimini etkinleģtirebilir, duraklatabilir, devre dıģı bırakabilir ve ayarlarını değiģtirebilirsiniz. BileĢen etkinleģtirildiğinde, Ebeveyn Denetimini ayrı hesaplar için etkinleģtirebilir ve çeģitli iģlevlerini yapılandırabilirsiniz. BileĢen devre dıģı bırakılmıģsa, hiçbir denetim gerçekleģtirilmeyecektir. Ebeveyn Denetimini etkinleştirmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin. EtkinleĢtir bağlantısını tıklatın. Ebeveyn Denetimini duraklatmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin. Duraklat bağlantısını tıklatın. 3. Ebeveyn Denetimini Duraklat penceresinde, iģlemi sürdürme modunu seçin. Ebeveyn Denetimini Kaspersky PURE ana penceresinden de duraklatabilir veya yeniden baģlatabilirsiniz. Bir hesap için Ebeveyn Denetimini yapılandırmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, Ebeveyn Denetimi ayarlarının yapılandırılacağı hesabı seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede sınırlamalar koymanız gereken bileģeni seçin ve denetim ayarlarını belirtin. 176

177 E B E V E Y N D E N E T I M I M Bir hesap için takma adı ve resmi yapılandırmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, ayarları yapılandırılacak hesabı seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, Ek bölümünde Ekran bileģenini seçin. Hesap için bir takma ad girin ve görüntülenecek resmi seçin. AYRICA BKZ: Ebeveyn Denetimi ayarlarını kaydetme ve karģıdan yükleme İNTERNETE ERİŞİM SÜRESİNİ SINIRLAMA Kullanıcının Ġnternette geçirdiği süreyi sınırlandırabilirsiniz. Bunun için, Ġnternet eriģimini (eriģime izin verilen veya engellenen haftanın belirli günleri ve saatleri için) yapılandırabilir ve aynı zamanda Ġnternette harcanan toplam süreyi de sınırlandırabilirsiniz. Seçilen bilgisayardaki her kullanıcı hesabının Ġnternet eriģimi istatistiklerinin yanı sıra olaylar hakkında ayrıntılı bir raporu görebilirsiniz. İnternete erişim süresini sınırlamak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, sınırlandırmanın oluģturulacağı kullanıcı hesabını seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, Ġnternet bölümünde Kullanım bileģenini seçin. 4. Açılan Ġnternet kullanımı denetimi penceresinde EtkinleĢtir kutusunu iģaretleyin ve zaman sınırlamalarını belirtin. Özet istatistikleri görmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Seçilen kullanıcı hesabı için Ġnternet kullanımının özet istatistikleri Ġnternet bölümünde görüntülenir. Ayrıntılı rapor almak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Ayrıntılı rapor bağlantısını tıklatın. 3. Açılan pencerede, Ġnternet bölümünde Kullanım bileģenini seçin. Açılan Kullanım penceresinde ayrıntılı rapor görüntülenecektir. Ayrıntılı raporu Kullanıcılar bölümünde Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatarak da açabilirsiniz. 177

178 K U L L A N I M K I L A V U Z U WEB SİTELERİNE ERİŞİM Belirli web kaynaklarına eriģimi içeriklerine dayalı olarak sınırlamalar koyabilirsiniz. Bunun için, izin verilen ve engellenen web sayfaları listelerini oluģturabilir, aynı zamanda eriģimi engellenecek web sitesi kategorilerini de seçebilirsiniz. Seçilen bilgisayardaki her kullanıcı hesabının web sitelerine eriģimi istatistiklerinin yanı sıra olaylar hakkında ayrıntılı bir raporu görebilirsiniz. Web kaynağına erişim süresini sınırlamak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, sınırlandırmanın oluģturulacağı kullanıcı hesabını seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, Ġnternet bölümünü seçin, ardından Web sitelerine eriģim bileģenini seçin. 4. Açılan Web sitelerine eriģim denetimi penceresinde EtkinleĢtir kutusunu iģaretleyin ve web sitelerine eriģime sınırlamalar koyun. Engellenen web adresleri ve Ġzin verilen web adresleri sekmelerinde izin verilen ve engellenen web sitelerinin adreslerini girebilirsiniz. Önerilmeyen sekmesinde eriģimin engellenmesi gereken web siteleri kategorilerini seçebilirsiniz. 5. Eylem açılır listesinde izin verilen web siteleri listesinde içerilmeyen web siteleri için varsayılan bir eylem seçin. Varsayılan eylem olarak izin verilen web siteleri listesinde içerilmeyen web sitelerinin engellenmesini seçtiyseniz, Ġnternete proxy'i kullanarak bağlanmak için Ġzin verilen web adresleri listesine proxy sunucusunun adresini ekleyin. Özet istatistikleri görmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Seçilen hesap için göz atılan web sitelerinin özet istatistikleri Ġnternet bölümünde görüntülenir. Ayrıntılı rapor almak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Ayrıntılı rapor bağlantısını tıklatın. 3. Açılan pencerede, Ġnternet bölümünü seçin, ardından Web sitelerine eriģim bileģenini seçin. Açılan Web sitelerine eriģim penceresinde ayrıntılı bir rapor görüntülenecektir. Ayrıntılı raporu Kullanıcılar bölümünde Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatarak da açabilirsiniz. İNTERNETTEN DOSYALARI KARŞIDAN YÜKLEME KarĢıdan yüklenebilecek dosya türlerini sınırlandırabilirsiniz. Seçilen bilgisayardaki her kullanıcı hesabının karģıdan yüklenen ve engellenen dosyalarının yanı sıra olaylar hakkında ayrıntılı bir raporu görebilirsiniz. 178

179 E B E V E Y N D E N E T I M I M Dosyaları İnternetten karşıdan yüklemeyi sınırlamak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, sınırlandırmanın oluģturulacağı kullanıcı hesabını seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, Ġnternet bölümünde Dosyaları karģıdan yükleme bileģenini seçin. 4. Açılan Ġnternetten dosyaları karģıdan yükleme denetimi penceresinde EtkinleĢtir kutusunu iģaretleyin ve karģıdan yüklenmesine izin verilen dosya kategorilerini belirtin. Özet istatistikleri görmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Seçilen hesap için Ġnternetten karģıdan yüklenen dosyaların özet istatistikleri Ġnternet bölümünde görüntülenir. Ayrıntılı rapor almak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Ayrıntılı rapor bağlantısını tıklatın. 3. Açılan pencerede, Ġnternet bölümünde Dosyaları karģıdan yükleme bileģenini seçin. Açılan Dosyaları karģıdan yükleme penceresinde ayrıntılı bir rapor görüntülenecektir. Ayrıntılı raporu Kullanıcılar bölümünde Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatarak da açabilirsiniz. GÜVENLİ ARAMA MODU Bazı arama motorları kullanıcıları uygunsuz web sitesi içeriğinden korumaya çalıģır. Bunun için, web sitelerinin dizinlemesi sırasında bazı anahtar sözcükler ve ifadeler, web sitesi adresleri ve kategorileri kullanırlar. Güvenli arama modunu etkinleģtirmek için aģağıdaki web siteleri kategorileri aramanın dıģında tutulur: porno, uyuģturucular ve yetiģkinleri hedefleyen diğer siteler. Ebeveyn Denetimi aģağıdaki arama motorları için eģzamanlı olarak güvenli arama modunu açmayı sağlar: Google, Bing.com. Güvenli arama modunu açmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, sınırlandırmanın oluģturulacağı kullanıcı hesabını seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, Ġnternet bölümündeki Güvenli arama bileģenini seçin. 4. Açılan Arama sonuçları denetimi penceresinde, EtkinleĢtir kutusunu iģaretleyin. 179

180 K U L L A N I M K I L A V U Z U ANLIK MESAJLAŞMA Anlık mesajlaģmanın denetlenmesi yazıģma içeriğinin ve mesajlaģmaya izin verilen kiģilerin denetlenmesi anlamına gelir. Ġzin verilen ve engellenen kiģiler listeleri oluģturabilirsiniz; gelen tüm iletilerde denetlenecek (bkz., "Anahtar sözcüklerle arama" bölümü, sayfa 182) anahtar sözcükleri belirtin ve gönderilmesi yasaklanan (bkz., "KiĢisel verileri gönderme" bölümü, sayfa 181) kiģisel verileri de girin. Bir kiģiyle mesajlaģma yasaklanmıģsa, bu kiģiye gönderilen veya ondan alınan tüm iletiler engellenecektir. Engellenen iletiler ve iletilerde bulunan anahtar sözcükler hakkındaki bilgiler raporda görüntülenir. Tam raporda her kiģinin ileti geçmiģini görebilirsiniz. MesajlaĢma denetimi aģağıdaki sınırlamalar sahiptir: Anlık mesajlaģma istemcisi Ebeveyn Denetiminden önce baģlatılmıģsa, mesajlaģma denetimi anlık mesajlaģma istemcisi yeniden baģlatılana kadar uygulanmayacaktır. HTTP proxy'leri kullanırken mesajlaģma denetimi yürütülmeyecektir. Ebeveyn Denetiminin geçerli sürümü aģağıdaki anlık mesajlaģma istemcileri aracılığıyla iletiģimin denetlenmesini sağlar: ICQ, QIP Windows Live Messenger (MSN); Yahoo Messenger; GoogleTalk, mirc, Mail.Ru Agent, Psi, Miranda, Bazı anlık mesajlaģma istemcileri ĢifrelenmiĢ bağlantı kullanır. Bu programlar aracılığıyla mesajlaģmayı denetlemek için ĢifrelenmiĢ bağlantıların denetlenmesini etkinleģtirmeniz gerekecektir (bkz., sayfa 158). Anlık mesajlaşılan kişileri sınırlamak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, sınırlandırmanın oluģturulacağı kullanıcı hesabını seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, MesajlaĢma bölümündeki Anlık mesajlaģma bileģenini seçin. 4. Açılan Anında mesajlaģma denetimi penceresinde, EtkinleĢtir kutusunu iģaretleyin. 5. Ġzin verilen ve Engellenen sekmelerinde izin verilen ve engellenen kiģiler listelerini oluģturun. 6. Eylem açılır listesinde listelerinizde içerilmeyen kiģiler için varsayılan eylemi seçin. Bu hesap için olayların ayrıntılı raporunda seçmiģ olduğunuz kiģiyle iletiģimine izin verebilir veya engelleyebilirsiniz. 180

181 E B E V E Y N D E N E T I M I M Özet istatistikleri görmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. MesajlaĢma bölümünde seçilen kullanıcı hesabı için özet anlık mesajlaģma istatistikleri görüntülenecektir. Ayrıntılı rapor almak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Ayrıntılı rapor bağlantısını tıklatın. 3. Açılan pencerede, MesajlaĢma bölümündeki Anlık mesajlaģma bileģenini seçin. Açılan Anlık mesajlaģma penceresinde ayrıntılı rapor görüntülenecektir. Ayrıntılı raporu Kullanıcılar bölümünde Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatarak da açabilirsiniz. KİŞİSEL VERİLERİ GÖNDERME KiĢisel bilgileri içeren verilerin gönderilmesini yasaklayabilirsiniz. Bunun için, gizli bilgileri (örneğin, ev adresi, telefon numarası, vb) içeren kayıtların listesini oluģturun. Listedeki verileri gönderme denemeleri engellenir ve engellenen iletilerdeki bilgiler ekranda görüntülenir. Belirli verilerin gönderilmesini engellemek için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, sınırlandırmanın oluģturulacağı kullanıcı hesabını seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, MesajlaĢma bölümündeki KiĢisel veriler bileģenini seçin. 4. Açılan KiĢisel verileri gönderme denetimi penceresinde, EtkinleĢtir kutusunu iģaretleyin. Ekle bağlantısını tıklatarak kaydı gönderilmesi yasaklanan verilerin listesine ekleyin. Özet istatistikleri görmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Seçilen hesap için kiģisel verilerin aktarımının özet istatistikleri MesajlaĢma bölümünde görüntülenir. Ayrıntılı rapor almak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Ayrıntılı rapor bağlantısını tıklatın. 3. Açılan pencerede, MesajlaĢma bölümündeki KiĢisel veriler bileģenini seçin. Açılan KiĢisel veriler penceresinde ayrıntılı bir rapor görüntülenecektir. 181

182 K U L L A N I M K I L A V U Z U Ayrıntılı raporu Kullanıcılar bölümünde Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatarak da açabilirsiniz. ANAHTAR SÖZCÜK ARAMA Anlık mesajlaģmalarda anahtar sözcüklerin varlığını denetleyebilirsiniz. Ġletilerde bulanan listedeki anahtar sözcükler raporda belirtilir. IM denetimi (bkz., "Anında mesajlaģma" bölümü, sayfa 180) devreden çıkarılmıģsa, anahtar sözcükler de aranmaz. İletilerde anahtar sözcük denetimini etkinleştirmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, sınırlandırmanın oluģturulacağı kullanıcı hesabını seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, MesajlaĢma bölümündeki Anahtar sözcükler bileģenini seçin. 4. Açılan Anahtar sözcük kullanımı denetimi penceresinde, EtkinleĢtir kutusunu iģaretleyin. Ekle bağlantısını tıklatarak kaydı iletilerde denetlenen anahtar sözcükler listesine ekleyin. Özet istatistikleri görmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Seçilen kullanıcı hesabı için iletilerde anahtar sözcüklerin özet istatistikleri MesajlaĢma bölümünde görüntülenir. Ayrıntılı rapor almak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Ayrıntılı rapor bağlantısını tıklatın. 3. Açılan pencerede, MesajlaĢma bölümündeki Anahtar sözcükler bileģenini seçin. Açılan Anahtar sözcükler penceresinde ayrıntılı bir rapor görüntülenecektir. Ayrıntılı raporu Kullanıcılar bölümünde Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatarak da açabilirsiniz. BİLGİSAYAR KULLANIM SÜRESİNİ SINIRLAMA Bilgisayara kullanıcı eriģimi çizelgesi (haftanın günleri ve günün saatleri) oluģturmanın yanı sıra günlük toplam bilgisayar kullanımı süresini de sınırlandırabilirsiniz. Seçilen bilgisayardaki her kullanıcı hesabının bilgisayara eriģim istatistiklerinin yanı sıra olaylar hakkında ayrıntılı bir raporu görebilirsiniz. Günlük bilgisayar kullanımını sınırlamak için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 182

183 E B E V E Y N D E N E T I M I M 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, sınırlandırmanın oluģturulacağı kullanıcı hesabını seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, Bilgisayar bölümünde Kullanım bileģenini seçin. 4. Açılan Bilgisayar kullanımı denetimi penceresinde EtkinleĢtir kutusunu iģaretleyin ve zaman sınırlamalarını belirtin. Özet istatistikleri görmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Seçilen hesap için bilgisayar kullanımı özet istatistikleri Bilgisayar bölümünde görüntülenir. Ayrıntılı rapor almak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Ayrıntılı rapor bağlantısını tıklatın. 3. Açılan pencerede, Bilgisayar bölümünde Kullanım bileģenini seçin. Açılan Kullanım penceresinde ayrıntılı rapor görüntülenecektir. Ayrıntılı raporu Kullanıcılar bölümünde Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatarak da açabilirsiniz. UYGULAMALARI VE OYUNLARI ÇALIŞTIRMA Belirli uygulamaların ve oyunların baģlatılmasına izin verebilir veya engelleyebilir ve izin verilen uygulamaların baģlatılmasını süreyle sınırlayabilirsiniz. Seçilen bilgisayardaki her kullanıcı hesabının uygulama ve oyun baģlatma istatistiklerinin yanı sıra olaylar hakkında ayrıntılı bir raporu görebilirsiniz. Uygulamaları ve oyunları başlatmayı sınırlamak için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, sınırlandırmanın oluģturulacağı kullanıcı hesabını seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, Bilgisayar bölümünde ÇalıĢan uygulamalar bileģenini seçin. 4. Açılan Uygulamaları çalıģtırma sonuçları denetimi penceresinde, EtkinleĢtir kutusunu iģaretleyin. 5. ÇalıĢtırılmasına izin verilen veya engellenen uygulamaların listelerini Ġzin verilen ve Engellenen sekmelerinde oluģturun ve izin verilen uygulamalar için çalıģma çizelgesini ayarlayın. Özet istatistikleri görmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Seçilen hesap için uygulamaları ve oyunları baģlatma özet istatistikleri Bilgisayar bölümünde görüntülenir. 183

184 K U L L A N I M K I L A V U Z U Ayrıntılı rapor almak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Raporlar bölümünü seçin ve açılır menüde raporunu görmeyi istediğiniz kullanıcı hesabını seçin. Ayrıntılı rapor bağlantısını tıklatın. 3. Açılan pencerede, Bilgisayar bölümünde ÇalıĢan uygulamalar bileģenini seçin. Açılan ÇalıĢan uygulamalar penceresinde ayrıntılı bir rapor görüntülenecektir. Ayrıntılı raporu Kullanıcılar bölümünde Ayrıntılı rapor düğmesini tıklatarak da açabilirsiniz. EBEVEYN DENETİMİ AYARLARINI KAYDETME VE KARŞIDAN YÜKLEME Bir hesap için Ebeveyn Denetimini yapılandırdıysanız, ayarlarını dosya olarak kaydedebilirsiniz. Ġleride hızlı yapılandırma için ayarları bu dosyadan içe aktarabilirsiniz. Ek olarak baģka bir hesabın denetim ayarlarını uygulayabilir veya bir yapılandırma Ģablonu (yaģlarına, deneyimlerine ve diğer parametrelere dayalı olarak çeģitli kullanıcı türleri için önceden yapılandırılmıģ kurallar dizisi) kullanabilirsiniz. Ġçe aktarma tamamlandıktan sonra tek bir hesap için seçtiğiniz ayarları her zaman değiģtirebilirsiniz. Denetim ayarlarını bir dosyaya kaydetmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, Ebeveyn Denetimi ayarlarının kaydedilmesi gereken hesabı seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerenin üst kısmındaki Ayarları kaydet bağlantısını tıklatın ve yapılandırma dosyasını kaydedin. Denetim ayarlarını bir dosyadan yüklemek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, Ebeveyn Denetimi ayarlarının yüklenmesi gereken hesabı seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerenin üst kısmındaki Ayarları yükle bağlantısını tıklatın. 4. Açılan Denetim ayarlarını yükle penceresinde Yapılandırma dosyası seçeneğini seçin ve dosyanın konumunu belirtin. Farklı bir hesabın ayarlarını uygulamak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, Ebeveyn Denetimi ayarlarının uygulanması gereken hesabı seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerenin üst kısmındaki Ayarları yükle bağlantısını tıklatın. 4. Açılan Denetim ayarlarını yükle penceresinde BaĢka kullanıcı seçeneğini seçin ve ayarlarını kullanmak istediğiniz hesabı belirtin. 184

185 E B E V E Y N D E N E T I M I M Bir yapılandırma şablonunu kullanmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Ebeveyn Denetimim düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kullanıcılar bölümünü seçin, önceden tanımlanmıģ Ebeveyn Denetimi ayarlarının kullanılması gereken hesabı seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerenin üst kısmındaki Ayarları yükle bağlantısını tıklatın. 4. Açılan Denetim ayarlarını yükle penceresinde ġablon seçeneğini seçin ve ayarlarını kullanmak istediğiniz Ģablonu belirtin. 185

186 SISTEM İNCE AYARLARIM Bilgisayarın güvenliğinin sağlanması iģletim sisteminin özellikleri ve zayıf noktalarını kötüye kullanma yolları üzerinde uzmanlık gerektiren güç bir görevdir. Ayrıca sistem güvenliği hakkındaki bilgilerin miktarı ve çeģitliliği bunların çözümlenmesini ve iģlenmesini zorlaģtırır. Bilgisayarın güvenliği sağlamaya iliģkin özel görevlerin içinden çıkılmasını kolaylaģtırmak için Kaspersky PURE paketine bir dizi sihirbaz ve araç eklenmiģtir: Tarayıcı Yapılandırma Sihirbazı (bkz, sayfa 186), Microsoft Internet Explorer ayarlarını çözümler ve öncelikle güvenlikle iliģkili olarak değerlendirir. Kötü amaçlı nesnelerin sistemdeki varlığının izlerini ortadan kaldıran Sistem Geri Yükleme Sihirbazı (bkz., sayfa 187). Bir virüs saldırısından sonra veya iģletim sistemi bozulmuģsa ve daha sonra olduğu gibi yeniden baģlatılamıyorsa, sistemin çalıģabilirliğini geri yükleyen Kurtarma Diski OluĢturma Sihirbazı (bkz., sayfa 188). Gizli verileri ileride hiçbir geri yükleme fırsatı vermeden yok eden Veri Silme Sihirbazı (bkz., sayfa 190). Geçici ve kullanılmayan dosyaları bilgisayarınızdan silen ve sistemin çalıģmasını optimize eden Kullanılmayan Verileri Silme Sihirbazı (bkz., sayfa 191). Sistemdeki kullanıcı etkinliklerinin izlerini arayan ve ortadan kaldıran Gizlilik Temizleme Sihirbazı (bkz., sayfa 192). BU BÖLÜMDE: Tarayıcıyı yapılandırma Virüs bulaģmasından sonra geri yükleme Kurtarma diski Verileri Kalıcı Olarak Silme Kullanılmayan Verileri Silme Gizlilik Temizleme Sihirbazı TARAYICIYI YAPILANDIRMA Tarayıcı Yapılandırma Sihirbazı Microsoft Internet Explorer ayarlarını güvenlik açısından çözümler çünkü kullanıcı tarafından seçilmiģ veya varsayılan yapılmıģ bazı ayarlar güvenlik sorunlarına neden olabilir. Sihirbaz yazılım için en son yazılım güncellemelerinin yüklenip yüklenmediğini ve ayarlarının davetsiz misafirlerin bilgisayarınıza zarar vermek için kullanılabilecekleri potansiyel zayıf noktalar içerip içermediğini denetler. Çözümlenen nesnelerin örnekleri Ģunlardır: Microsoft Internet Explorer önbelleği. Önbellek, kullanıcının ziyaret ettiği web siteleri geçmiģinden de elde edilebilecek gizli verileri içerir. Bazı kötü amaçlı nesneler diski tararken önbelleği de tarar ve davetsiz misafirler kullanıcının e-posta adreslerini ele geçirebilir. Tarayıcınızı her kapattığınızda önbelleği temizlemeniz önerilir. Bilinen dosya biçimlerinin uzantıların görüntülenmesi. Windows Explorer için bir seçenek dosya uzantılarının gizlenmesidir. Çoğu kötü amaçlı nesne çift uzantı kullanır, bu durumda kullanıcı dosya adının, 186

187 S İ S T E M İ N C E A Y A R L A R I M gerçek uzantısı olmadan, sadece bir kısmını görebilir. Bu hile davetsiz misafirler tarafından sıklıkla kullanılır. Bilinen dosya biçimleri için uzantıların görüntülenmesini etkinleģtirmenizi öneririz. Güvenilir sitelerin listesi. Kötü amaçlı nesneler bu listeye davetsiz misafirlerin web sitelerinin bağlantıları ekleyebilirler. Tanılamayı baģlatmadan önce tüm Microsoft Internet Explorer pencerelerini kapatın. Sihirbaz gözden geçirmeyi tamamladıktan sonra, tarayıcı ayarlarının hemen ilgilenilmesi gereken güvenlik sorunları ortaya çıkarıp çıkarmadığını değerlendirmek için, toplanan bilgileri çözümler.. Daha sonra sorunları ortadan kaldırmak için gerçekleģtirilecek olan bir eylemler listesi derleyecektir. Bu eylemler saptanan sorunların önem derecesine bağlı olarak kategorilere göre gruplandırılırlar. Sihirbaz tamamlandığında çözümleme için Kaspersky Lab'a gönderilebilecek bir rapor oluģturulacaktır. Bazı ayarların belirli sitelerin görüntülenmesine iliģkin sorunlara yol açabileceğini (örneğin ActiveX denetimleri kullanıyorlarsa) unutmayın. Bu siteleri güvenli bölgeye ekleyerek bu sorunu çözebilirsiniz. Bu sihirbaz Geri ve Ġleri düğmeleri kullanılarak gezilebilen bir dizi pencereden (adımlar) oluģur; iģini tamamladığında sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini kullanın. Sihirbazı herhangi bir aģamada durdurmak için Ġptal düğmesini kullanın. Sihirbazı başlatmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Sistem Ġnce Ayarlarım düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede Tarayıcı Ġnce Ayarlarını Yap düğmesini tıklatın. VİRÜS BULAŞTIKTAN SONRA GERİ YÜKLEME Sistem Geri Yükleme Sihirbazı kötü amaçlı nesnelerin sistemdeki eylemlerinin izlerini ortadan kaldırır. Kaspersky Lab, sihirbazı virüs bulaģmasından kaynaklanan tüm tehdit ve zararların onarıldığından emin olmak için bilgisayar temizlendikten sonra çalıģtırmanızı önerir. Bilgisayarınıza virüs bulaģtığından Ģüphelendiğiniz durumda da sihirbazı kullanabilirsiniz. Sihirbaz sistemde aģağıdaki gibi değiģiklikler olup olmadığını denetler: Ağa eriģim engellendi, bilinen biçimlerdeki dosya uzantıları değiģtirildi, araç çubuğu engellendi, vb. Bu tür zararlar kötü amaçlı programların eylemlerinden, sistem arızalarından ve hatta sistem optimizasyon uygulamalarının yanlıģ iģleyiģlerinden kaynaklanabilir. Sihirbaz gözden geçirmeyi tamamladıktan sonra, hemen ilgilenilmesi gereken sistem hasarı olup olmadığını değerlendirmek için, toplanan bilgileri çözümler.. Gözden geçirmeye dayalı olarak, sorunları ortadan kaldırmak için gereken bir eylemler listesi oluģturulur. Bu eylemler saptanan sorunların önem derecesine bağlı olarak kategorilere göre gruplandırılırlar. Bu sihirbaz Geri ve Ġleri düğmeleri kullanılarak gezilebilen bir dizi pencereden (adımlar) oluģur; iģini tamamladığında sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini kullanın. Sihirbazı herhangi bir aģamada durdurmak için Ġptal düğmesini kullanın. Sihirbazı başlatmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Sistem Ġnce Ayarlarım düğmesini tıklatın. 3. Açılacak pencerede Sistemi geri yükle düğmesini tıklatın. 187

188 K U L L A N I M K I L A V U Z U KURTARMA DİSKİ Kaspersky PURE bir kurtarma diski oluģturulmasını sağlayan bir hizmeti de içerir. Kurtarma Diski tarama yapmak ve virüs bulaģmıģ x86 uyumlu bilgisayarları temizlemek için tasarlanmıģtır. Bu hizmeti, bilgisayarı anti-virüs uygulamaları veya kötü amaçlı yazılım temizleme programları (Kaspersky AVPTool gibi) kullanarak temizlemenin olanaksız olduğu durumlarda kullanmalısınız. Bu durumda, kötü amaçlı yazılım programları iģletim sistemi yüklenirken denetimi gele geçiremeyeceği için daha yüksek düzeyde bir temizleme etkinliği elde edilir. Kurtarma diski Linux çekirdeğine dayalı, aģağıdakileri içeren bir.iso dosyasıdır: Linux dosyaları sistemi ve yapılandırması bir dizi iģletim sistemi tanılama yardımcı programı bir dizi ek araç (dosya yöneticisi vb) Kaspersky Kurtarma Diski dosyaları anti-virüs veritabanlarını içeren dosyalar ĠĢletim sistemi bozulmuģ bir bilgisayar CD / DVD-ROM aygıtından baģlatılacaktır. Bunun için, bilgisayarda uygun aygıtın bulunması gereklidir. Bir kurtarma diski oluşturmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Sistem Ġnce Ayarlarım düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede disk oluģturma sihirbazını çalıģtırmak için Kurtarma Diski oluģtur düğmesini tıklatın. 4. Sihirbazın talimatlarını izleyin. 5. Sihirbazın sağladığı dosyayı kullanarak bir baģlatma CD/DVD'si oluģturun. Bunun için, Nero gibi bir CD/DVD yazdırma uygulaması kullanabilirsiniz. AYRICA BKZ: Kurtarma diski oluģturma Bilgisayarı kurtarma diskiyle baģlatma KURTARMA DİSKİ OLUŞTURMA Kurtarma disketi oluģturma bir disk imajı yaratma (ISO dosyası) ve o anki anti-virüs veritabanları ve yapılandırma dosyalarının yaratılması anlamına gelir. Kaynak disk imajı yeni dosya yaratılması için temel olarak hizmet verir ve Kaspersky Lab sunucusundan indirilebilir veya bir yerel kaynaktan kopyalanır. Sihirbaz tarafından oluģturulan görüntü dosyası "Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Rdisk\" klasörüne (veya "ProgramData\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Rdisk\" klasörüne Microsoft Vista) kaydedilecek ve rescuecd.iso olarak adlandırılacaktır. Sihirbaz belirtilen klasörde daha önce oluģturulmuģ bir ISO dosyası algılarsa, Mevcut ISO dosyası kutusunu iģaretleyerek bu dosyayı kullanabilir ve Adım 3 görüntü güncellemeye atlayabilirsiniz. Eğer sihirbaz herhangi bir dosya tespit etmezse bu seçenek görüntülenmez 188

189 S İ S T E M İ N C E A Y A R L A R I M Kurtarma diski sihirbaz tarafından birbirini takip eden ekranlarla oluģturulur. GeçiĢ için Ġleri ve Geri butonlarını kullanıp aktiviteyi bitirmek için Tamam düğmesini tıklatabilirsiniz. Sihirbazı herhangi bir aģamada durdurmak için Ġptal düğmesini kullanın. AYRICA BKZ: Bilgisayarı kurtarma diskiyle baģlatma BİLGİSAYARI KURTARMA DİSKİYLE BAŞLATMA ĠĢletim sistemi virüs saldırıları nedeniyle baģlatılamıyorsa, kurtarma diskini kullanın. ĠĢletim sistemini yükleyebilmek için baģlatma diski görüntü dosyasına (.iso) gerek duyacaksınız. Bir ISO dosyasını Kaspersky Lab sunucusundan karģıdan yükleyebilir veya var olan birini güncelleyebilirsiniz. Kurtarma diskinin çalıģmasına yakından bakalım: Disk yüklendiğinde, sırasıyla aģağıdaki iģlemler yürütülür: 1. Bilgisayarın donanımının otomatik olarak algılanması. 2. Sabit disklerdeki dosya sistemlerinin aranması. Algılanan dosya sistemlerine C ile baģlayan adlar atanacaktır Sabit diskler ve taģınabilir aygıtlar atanan adlar onlara iģletim sistemi tarafından atanan adlarla eģleģmeyebilir. Bilgisayarınızın yüklenen iģletim sistemi uyku modundaysa veya yanlıģ kapatmadan ötürü bozuk durumdaysa size dosya sisteminin oluģturulması veya sistemin yeniden baģlaması seçenekleri sunulacaktır. Dosya sisteminin oluģturulması, dosya sisteminin bozulmasına neden olabilir. 3. Microsoft Windows takas dosyası pagefile.sys in aranması.eğer bu dosya yoksa, sanal belleğin boyutu RAM boyutu ile sınırlıdır. 4. YerelleĢtirme dilinin seçilmesi. Seçim belli bir süre içinde yapılmazsa Ġngilizce dili varsayılan olarak ayarlanacaktır. 5. Anti-virüs veritabanları, raporlar, karantina deposu ve ek dosyaların klasörlerini arama (oluģturma). Varsayılan olarak, Kaspersky Lab uygulamalarının virüslü bilgisayarda yüklü olan klasörleri (Microsoft Windows Vista için ProgramData/Kaspersky Lab/AVP8, Microsoft Windows'un daha önceki sürümleri için Documents and Settings/All Users/Application Data/Kaspersky Lab/AVP8) kullanılacaktır. Bu uygulama klasörleri bulunamazsa, disk onları oluģturmayı deneyecektir. Bu klasörler bulunamaz veya oluģturulamazlarsa, bir sistem diskinde kl.files klasörü oluģturulacaktır. 6. Sistem dosyaları yüklenen bilgisayarın verilerine dayalı olarak ağ bağlantılarının yapılandırılmaya çalıģılması. 7. Grafik alt sistemin yüklenmesi ve Kaspersky Kurtarma Diskinin baģlatılması. Sistem kurtarma modunda virüs tarama görevleri ve veritabanı güncellemelerinin yanı sıra güncellemede baģa dönüģ ve istatistiklerin görüntülenmesi yalnızca yerel bir kaynaktan yapılabilir. Virüslü bir bilgisayarın işletim sistemini yüklemek için aşağıdakileri yapın: 1. BIOS ayarlarından CD/DVD-ROM'dan baģlatma seçeneğini etkinleģtirin (ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızda yüklü ana kartın belgelerine baģvurun). 2. Virüs bulaģmıģ bilgisayarın CD/DVD sürücüsüne kurtarma diski görüntüsünün olduğu CD/DVD'yi takın. 3. Bilgisayarınızı yeniden baģlatın. 189

190 K U L L A N I M K I L A V U Z U BaĢlatma yukarıda açıklanan algoritmaya göre devam edecektir. Kurtarma diskinin özellikleri hakkında daha fazla bilgi için Kaspersky Kurtarma Diski Yardım bölümüne baģvurun. AYRICA BKZ: Kurtarma diski oluģturma VERİLERİ KALICI OLARAK SİLME Veri güvenliği yalnızca virüslere, Truva atlarına ve diğer kötü amaçlı yazılım türlerine karģı korumayla değil, aynı zamanda silinen bilgilerin izinsiz geri yüklenmesine karģı korumayla da sağlanır. Verilerin standart Microsoft Windows araçlarıyla silinmesi güvenliği ve olası geri yüklemeleri engellemeyi sağlayamaz. Veriler silindiklerinde sabit diskte yok olmazlar. Disk kesimlerinde depolanır ve serbest olarak iģaretlenirler. Silinen yalnızca dosya tablosundaki dosya kaydıdır. Veri depolama ortamının (sabit diskler, flaģ kartlar veya USB aygıtları gibi) biçimlendirilmesi de verileri tamamen silinmesini garanti edemez. Verilerin ancak birden fazla kez yeniden kayıtla silinebileceği düģünülür. Ancak bilgiler, bu durumda bile, yüksek performanslı yazılım araçlarıyla geri yüklenebilir. Kaspersky PURE Kalıcı Veri Silme Sihirbazı içerir. Bu sihirbaz gizli verilerin bilgisayar korsanları tarafından geri yüklenmesine ve onları kullanmasına hiçbir fırsat bırakmaksızın silinmesine olanak verir. Verileri kalıcı olarak silme bilgilerin yaygın kullanılan yazılım araçlarıyla geri yüklenmesini olanaksızlaģtırır. Sihirbaz hem küçük hem de (birkaç gigabayta kadar) büyük boyutlu nesneler için kullanılabilir. Sihirbaz, geçerli koģullara dayalı olarak, verilerin aģağıdaki veri depolama ortamlarından silinmesini destekler: yerel disk sürücüler silme iģlemi, kullanıcı bilgileri kaydetme ve silmeye iliģkin gerekli haklara sahipse olanaklıdır; tüm çıkarılabilir sürücüler ve çıkarılabilir sürücü (disket, flash kart, USB kartı veya cep telefonları gibi) olarak algılanabilecek diğer aygıtlar. Üzerine yazma (Kilitleme modu) devre dıģı bırakılmıģsa, veriler bir flash karttan silinebilir. Uygulama kalıcı olarak silme iģlemine baģlamadan önce verilerin seçilen veri depolama ortamından silinip silinemeyeceğini araģtırır. Silme iģlemi yalnızca seçilen veri depolama ortamı veri silmeyi destekliyorsa yürütülebilir. Aksi takdirde veriler kalıcı olarak silinemez. Dosya veya klasör gibi nesneler silinebilir. Yararlı verileri istemeden silmekten kaçınmak için, silmek için seçtiğiniz klasörde birden fazla dosya veya alt klasör olsa bile, silmek üzere yalnızca bir nesneyi seçebilirsiniz. Silmek için seçtiğiniz klasör iģletim sistemi arızalarına neden olmaksızın silinemeyecek sistem dosyaları içerebilir. Seçilen veriler arasında sistem dosyaları ve klasörleri bulunduğunda, sihirbaz silme iģlemi için ek onay ister. KiĢisel verilerin kalıcı olarak silinme yöntemleri standartlaģtırılmıģtır. Bunlar silinen bilgilerin üzerine birçok kez bir, sıfır veya rasgele simgeler yazılmasına dayalıdır. Silme hızı ve kalitesi üzerine kaç kez yazılacağına bağlıdır. AĢağıdaki veri silme standartlarından birini seçmeniz istenir: Hızlı silme. Silme iģlemi verilerin üzerine iki kez sıfırlar ve yalancı rasgele sayılar yazılmasını içerir. Bu algoritmanın ana avantajı yerine getirme hızıdır. Üzerine iki kez yazma veri geri yükleme araçlarının iģlemlerini zorlaģtırmak için yeterlidir. Dosyanın kendisi geri yüklense bile, verilerin yok olduğu görülecektir. GOST devlet standardı P , Rusya Federasyonu. Bu algoritma yalancı rasgele sayılar kullanarak bir kez üzerine yazma iģlemi yapar ve verileri yaygın kullanılan araçlarla geri yüklenmekten korur. Bu algoritma Devlet Teknik Komisyonu sınıflandırmasına göre 6 üzerinden 2 düzeyinde korumaya karģılık gelir. VSITR standardı, Almanya. Bu algoritma yedi kez üzerine yazma iģlemi yürütür. Bu algoritma güvenli sayılabilir ancak yürütülmesi daha fazla zaman alır. 190

191 S İ S T E M İ N C E A Y A R L A R I M Bruce Schneier algoritması. Bu algoritma yedi kez üzerine yazma iģlemi yürütür. Bu yöntem üzerine yazma sıralamasıyla VSITR'den farklılaģır. Bu geniģletilmiģ veri silme yöntemi en güvenli yöntem kabul edilir. NAVSO P (MFM) standardı, USA ve NAVSO P (RLL) standardı, ABD. Bu algoritma üç kez üzerine yazma iģlemi yürütür. Bu standartlar birbirlerinden veri silme sıralamalarına göre farklılaģır. DoD M standardı, ABD. Bu algoritma üç kez üzerine yazma iģlemi yürütür. Özel araçlara sahip olmayan kiģilere karģı güvenli bir yöntem sayılır ancak birçok durumda veriler baģarıyla geri yüklenmektedir. Yalnızca kiģisel hesabınızda eriģebildiğiniz verileri silebilirsiniz. Verileri silmeden önce dosya veya klasörün açık olmadığından veya diğer uygulamalar tarafından kullanılmadığından emin olun. Sihirbazı başlatmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Sistem Ġnce Ayarlarım düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede Verileri kalıcı olarak sil düğmesini tıklatın. 4. Açılan Verileri Kalıcı Olarak Sil penceresinde Gözat düğmesini kullanarak bir nesneyi seçin, ardından açılan Klasör seç penceresinde silmek üzere bir nesne seçin. Veri silme yöntemi açılır listesinden istediğiniz veri silme algoritmasını seçin. 5. Açılan pencerede verileri geri yüklemeyi Tamam düğmesini tıklatarak doğrulayın. Bazı dosyalar silinmemiģse, açılan pencerede Yeniden dene düğmesini tıklatarak yeniden silmeyi deneyin. Silmek üzere baģka bir nesneyi silmek için Bitir düğmesini tıklatın. KULLANILMAYAN VERİLERİ SİLME Sistem genellikle performansını düģüren, çok fazla geçici veya kullanılmayan dosyayı biriktirir. Tüm uygulamalar veya iģletim sistemleri baģlatıldıklarında geçici dosyalar oluģtururlar. Ancak bunların bazıları uygulama veya iģletim sistemi kapatılırken silinmeden kalır. Geçici ve kullanılmayan dosyalar genellikle çok büyük miktarda bellek kullanır. ayrıca bunlar kötü amaçlı programlar tarafından kötüye kullanılabilir. Kullanılmayan bilgiler aģağıdaki dosyaları içerir: tüm etkin uygulamaların kaydedildiği sistem olay günlükleri çeģitli uygulamaların (Microsoft Office, Microsoft Visio, Macromedia Flash Player gibi) veya yardımcı güncelleme programlarının (Windows Updater, Adobe Updater gibi) olay günlükleri sistem bağlantı günlükleri Ġnternet tarayıcıların geçici dosyaları (çerezler) uygulamaların kurulmasından / kaldırılmasından sonra kalan geçici dosyalar Geri DönüĢüm Kutusundakiler TEMP klasöründeki, miktarı birkaç gigabayta kadar büyüyebilen dosyalar Kaspersky PURE Kullanılmayan Veri Temizleme Sihirbazı içerir. Sihirbazın amacı sistemin çalıģmasını optimize etmenize yardımcı olmaktır. Sihirbaz, kullanılmayan dosyaların sistemden silinmesinin yanı sıra gizli bilgileri (parolalar, kullanıcı adları, kayıt formu verileri) içerebilecek dosyaları da siler. Bununla birlikte bu verilerin silinmesini tamamlanması için Gizlilik Temizleme Sihirbazının kullanılmasını öneririz (bkz., sayfa 192). Sistemi temizlerken bazı dosyalar (Microsoft Windows günlük dosyası, Microsoft Office olay günlüğü gibi) sistem tarafından kullanılıyor olabilirler. Bu dosyaları silmek için, sihirbaz sisteminizi yeniden baģlatmanızı önerecektir. 191

192 K U L L A N I M K I L A V U Z U Bu sihirbaz Geri ve Ġleri düğmeleri kullanılarak gezilebilen bir dizi pencereden (adımlar) oluģur; iģini tamamladığında sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini kullanın. Sihirbazı herhangi bir aģamada durdurmak için Ġptal düğmesini kullanın. Sihirbazı başlatmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Sistem Ġnce Ayarlarım düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede Kullanılmayan verileri sil düğmesini tıklatın. GİZLİLİK TEMİZLEME SİHİRBAZI Bilgisayar kullanıcısının yaptığı çoğu iģlem sisteme kaydedilir. Bu durumda aģağıdaki veriler kaydedilir: AĢağıdaki bilgileri içeren geçmiģ dosyaları: ziyaret edilen web siteleri baģlatılan uygulamalar arama istekleri çeģitli uygulamalarla açılan ve kaydedilen dosyalar Microsoft Windows sistem günlüğü kayıtları geçici dosyalar, vb. Kullanıcının etkinliğine iliģkin tüm bu bilgi kaynakları, parolalar gibi gizli bilgileri içerebilir ve davetsiz misafirlerin çözümlemesi için uygun bir hale gelebilir. Kullanıcı genellikle bu yolla bilgi çalınmasını engelleme konusunda yetersiz bilgiye sahiptir. Kaspersky PURE Gizlilik Temizleme Sihirbazı bileģenini içerir. Bu sihirbaz sistemde kullanıcı etkinliklerinin izlerinin yanı sıra kullanıcının etkinliğiyle ilgili bilgilerin depolanmasına katkıda bulunan iģletim sistemi ayarlarını arar. Bir kullanıcının etkinlikleri hakkındaki bilgiler sistemde sürekli olarak biriktirilir. Bir dosyanın baģlatılması veya bir belgenin açılması kayıtlara iģlenir. Microsoft Windows sistem günlüğü sistemde gerçekleģen birçok olayı kaydeder. Bu sebeple, Gizlilik Temizleme Sihirbazı bileģeninin tekrar tekrar çalıģtırılması, sihirbazın bir önceki çalıģtırılıģında silinmemiģ olan izlerin faaliyetlerini saptayabilir. Microsoft Windows günlük dosyası gibi bazı dosyalar, sihirbaz bunları silmeye çalıģırken sistem tarafından kullanılıyor olabilir. Bu dosyaları silmek için, sihirbaz sisteminizi yeniden baģlatmanızı önerecektir. Ancak yeniden baģlatma sırasında bu dosyalar yeniden oluģturulabilir ve etkinlik izleri olarak yeniden tespit edilebilir. Bu sihirbaz Geri ve Ġleri düğmeleri kullanılarak gezilebilen bir dizi pencereden (adımlar) oluģur; iģini tamamladığında sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini kullanın. Sihirbazı herhangi bir aģamada durdurmak için Ġptal düğmesini kullanın. Sihirbazı başlatmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Sistem Ġnce Ayarlarım düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede Etkinlik GeçmiĢini Sil düğmesini tıklatın. 192

193 SANAL KLAVYEM Bilgisayarınızda çalıģırken, kiģisel bilgilerinizi veya kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz gereken durumlarla sık karģılaģırsınız. Örneğin, Ġnternet sitelerine kayıt olurken, çevrimiçi mağazaları kullanırken vb... Bu gizli bilgilerin tuģ vuruģlarını kaydeden Ģifre günlükleyicilerinin veya donanım klavye durdurucularının kullanılmasıyla durdurulması gibi bir tehlike söz konusudur. Sanal klavye aracı, klavyeden girilen verilerin durdurulmasını önler. Sanal Klavyem verilerinizi girdiğiniz web sitesinin kendisine sızılmıģsa kiģisel verilerinizi koruyamaz, çünkü bu durumda bilgileriniz doğrudan davetsiz misafirler tarafından ele geçirilir. Casus yazılım olarak sınıflanan yazılımların pek çoğu ekran görüntüleri oluģturarak çözümlemesi ve kullanıcının kiģisel verilerini çalması için davetsiz giriģ yapan kiģiye gönderir. Sanal Klavyem girilen kiģisel verilerin ekran görüntüleri kullanılarak yakalanmasını önler. Sanal Klavyem yalnızca Microsoft Internet Explorer ve Mozilla Firefox tarayıcılarıyla çalıģılırken özel verilerin yakalanmasını önler. Sanal Klavyemi kullanmaya başlamak için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve Sanal Klavyem düğmesini tıklatın. 2. Ġstenen verileri sanal klavyenin düğmelerine basarak kullanın. Verilerin doğru alana girildiğinden emin olun. Sanal klavyenin iģlev tuģlarına (Shift, Alt, Ctrl) bastığınızda, ilgili özel moda geçilir: örneğin, Shift tuģuna basıldığında tüm simgeler büyük harf moduna geçer. Özel moddan çıkmak için aynı iģlevsel tuģa tekrar basın. Seçilen ayarlara bağlı olarak, sanal klavyenin dilini Ctrl + sağ tıklatma Shift veya Ctrl +sağ tıklatma Sol Alt tuģ bileģimini kullanarak değiģtirebilirsiniz. 193

194 ŞIFRELERIM Veri Ģifreleme gizli bilgileri yetkisiz eriģime karģı korumak için tasarlanmıģtır. Bu durumda ĢifrelenmiĢ bilgiler özel bir kapta saklanır. Kap kullanıcı tarafından Veri Ģifreleme iģleviyle oluģturan Ģifreli bir nesnedir. Dosyalar ve klasörler kaba taģınır. Kapta saklanan verilere eriģmek için bir parola girmelisiniz. Ayrıca Kaspersky PURE bilgisayarda kurulmuģ olmalıdır. Verilerle çalıģmak için kaba bağlanılmalıdır. Bu durumda sistem eriģim için bir parola ister. Bağlanıldığında, kap sistemde, verileri içeren dosyaları veya klasörleri kopyalayabileceğiniz veya taģıyabileceğiniz sanal bir çıkarılabilir sürücü olarak görüntülenir. BU BÖLÜMDE: Kap oluģturma Kaba bağlanma ve bağlantısını kesme Kaba dosya ekleme Kabı yapılandırma Kaba eriģmek için kısayol oluģturma KAP OLUŞTURMA ġifrelenmiģ verileri saklamak için bir kap oluģturmalısınız. Yerel veya çıkarılabilir bir diskte kap oluģturabilirsiniz. Bir kap sihirbaz kullanılarak oluģturulabilir. Bir kabı oluģtururken adını, boyutunu. eriģim parolasını ve kabın dosya konumunu belirtmeniz gerekir. Bu sihirbaz Geri ve Ġleri düğmeleri kullanılarak gezilebilen bir dizi pencereden (adımlar) oluģur; iģini tamamladığında sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini kullanın. Sihirbazı herhangi bir aģamada durdurmak için Ġptal düğmesini kullanın. Pencerenin üst kısmındaki göz atma bağlantılarını kullanarak sihirbazın tamamlanmıģ adımları arasında geçiģ yapabilirsiniz. Halen kullandığınız bilgisayarda kaba ulaģılamıyorsa (örneğin, iģletim sistemi yeniden yüklendikten veya kap baģka bir bilgisayardan kopyalandıktan sonra), mevcut bir kabı da belirtebilirsiniz. Bu durumda kap listede görünür ama devre dıģı kalmaya devam eder. Verilerle çalıģmak için kap bağlı olmalıdır data (bkz., "Kaba bağlanma ve bağlantısını kesme" bölümü, sayfa 195). Bir kap oluşturmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve ġifrelemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kap oluģtur düğmesini tıklatın. 3. ġifreli Kap OluĢturma Sihirbazı baģlatılacaktır. Sihirbazın adımlarına yakından bakalım: a. Ana ayarlar penceresinde kabın adının yanı sıra boyutunu ve eriģim parolasını girin. b. Konum penceresinde kap dosyasının konumunu belirtin. c. Bu kaba bağlanmak için sanal bir sürücü harfi seçin, gerekiyorsa geliģmiģ ayarları belirtin ve Özet penceresinde kabın belirtilen ayarlarla oluģturulduğunu doğrulayın. 194

195 Ş İ F R E L E R İ M Mevcut bir kabı belirtmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve ġifrelemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Kap seç düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede kap dosyasının konumunu belirtin. KABA BAĞLANMA VE BAĞLANTISINI KESME Kap, oluģturulduğunda kaba otomatik olarak bağlanır. Mevcut bir kap belirtilmiģse, varsayılan olarak bağlantısı kesilir. Verileri depolamak için kaba bağlanmanız gerekir. Bunu Kaspersky PURE arabirimi aracılığıyla veya Microsoft Windows içerik menüsünden yapabilirsiniz. Kap çıkarılabilir bir ortamda depolanmıģsa, bağlanıldığında ortamın otomatik bağlanmasını yapılandırabilirsiniz. Tüm bilgisayar hesaplarının kullanılabileceği bir bağlı kap aygıtlar listesinde çıkarılabilir bir disk mevcuttur, bu nedenle veriler üzerinde hiçbir iģlem yapılmadığında kabın bağlantısını kesmenizi öneririz. Bunu Kaspersky PURE arabirimi aracılığıyla veya Microsoft Windows içerik menüsünden yapabilirsiniz. Bir kaba uygulama arabirimi aracılığıyla bağlanmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve ġifrelemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede Bağlan düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede kabın bağlantı ayarlarını girin ve bağlantıyı doğrulayın. Bir kaba içerik menüsü aracılığıyla bağlanmak için şunları yapın: 1. Ġçerik menüsünü açmak için kap dosyası simgesini veya masaüstü kısayolunu sağ tıklatın (bkz., "Kaba eriģmek için kısayol oluģturma" bölümü, sayfa 197). 2. Açılan menüde Kaba bağlan öğesini seçin. Bir kaba bir ortam bağlantısından otomatik olarak bağlanmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve ġifrelemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede bağlı bir kabı seçerek Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, Kaba otomatik olarak bağlan kutusunu iģaretleyin. Bir kabın bağlantısını uygulama arabirimi aracılığıyla kesmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve ġifrelemem düğmesini tıklatın. 2. Açılacak pencerede Bağlantıyı kes düğmesini tıklatın. Bir kabın bağlantısını içerik menüsü aracılığıyla kesmek için şunları yapın: 1. Bir dosyanın içerik menüsünü veya kaba eriģmek için masaüstü kısayolunu (bkz., "Kaba eriģmek için kısayol oluģturma" bölümü, sayfa 197) veya çıkarılabilir bir sürücünün kısayolunu açmak için sağ tıklatın. 2. Açılan menüde Kabın bağlantısını kes öğesini seçin. 195

196 K U L L A N I M K I L A V U Z U KABA DOSYA EKLEME Bağlıyken (bkz., "Kaba bağlanma ve bağlantısını kesme" bölümü, sayfa 195), kap sistemde, iģletim sisteminin tüm kullanıcılarının ulaģabileceği sanal bir çıkarılabilir sürücü olarak görüntülenir. Dosyaları ve klasörleri Ģifreli biçimde saklamanız gerekiyorsa, kabı açarak dosyaları ve klasörleri içine yerleģtirebilirsiniz. Veri güvenliğini sağlamak için, iģlemlerinizi tamamladıktan sonra kabı devre dıģı bırakmanızı öneririz. Kabın bağlantısı kesildiğinde, Ģifreli verilere eriģmek için bir parola girmeniz gerekir. Bir kabı uygulama arabirimi aracılığıyla açmak için: 1. Ana uygulama penceresini açın ve ġifrelemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede bağlı bir kabı seçin ve çift tıklatarak açın. 3. ġifrelenmesini istediğiniz verileri içine yerleģtirin. Bir kabı içerik menüsü aracılığıyla açmak için şunları yapın: 1. Bağlı bir kap dosyasının içerik menüsünü veya masaüstündeki kaba eriģme kısayolunu (bkz., "Kaba eriģmek için kısayol oluģturma" bölümü, sayfa 197) açmak için sağ tıklatın. 2. Açılan menüde Kabı aç öğesini seçin. KABI YAPILANDIRMA Kabın adını ve eriģim parolasını değiģtirebilirsiniz. Yalnızca bağlantısı kesilmiģ bir kabın ayarlarında değiģiklik yapabilirsiniz. Bir kabı yeniden adlandırmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve ġifrelemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede bir kabı seçerek Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, kabın eriģim parolasını girin. 4. Açılan Kap ayarları penceresinde kabın yeni adını belirtin. Kabın parolasını değiştirmek için, şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve ġifrelemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede bir kabı seçerek Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, kabın eriģim parolasını girin. 4. Açılan Kap ayarları penceresinde Parolayı değiģtir bağlantısını tıklatın. 5. Açılan Parolayı değiģtir penceresinde tüm alanları doldurun. 196

197 Ş İ F R E L E R İ M KABA ERİŞMEK İÇİN KISAYOL OLUŞTURMA Verilerin yönetimini kolaylaģtırmak için kaba eriģim için masaüstünde bir kısayol oluģturabilirsiniz. Kap dosyasının gerçek konumuna bakmaksızın, (bilgisayarınızdan bu dosyaya eriģim izniniz varsa) kabı hızlı açmak, bağlanmak ve bağlantısını kesmek için kısayolu kullanabilirsiniz. Kabın oluģturulması sırasında veya kap oluģturulduktan sonra istediğiniz zaman bir kısayol oluģturabilirsiniz. Kaba erişmek üzere bir kısayol oluşturmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve ġifrelemem düğmesini tıklatın. 2. Açılan pencerede, bağlantısı kesik bir kabı seçerek Yapılandır düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede, Masaüstü kısayolu oluģtur bağlantısını tıklatın. 197

198 PAROLA YÖNETICIM Parola Yöneticisi tüm kiģisel verilerinizi (örneğin, parolalar, internet sohbet istemcisi hesapları, telefon numaraları, vb.) saklar ve korur. Parola Yöneticisi parolaları ve hesapları kullanıldıkları Microsoft Windows uygulamalara ve web sayfalarına yapıģtırır. Tüm bilgiler, eriģimi Ana Parolayla korunan Parola Veritabanında Ģifreli biçimde saklanır. KiĢisel verilere Parola Veritabanının kilidi açılarak kolayca eriģilebilir. Bir web sayfası veya uygulamayı baģlatıldıktan sonra Parola Yöneticisi parolayı, kullanıcı adını ve diğer kiģisel verileri otomatik olarak girer. Böylece tüm parolaları hatırlamanız gerekmez; yalnızca bir parolayı hatırlamanız yeterlidir. Parola Yöneticisi sistemin baģlangıcında varsayılan olarak baģlatılır. Bu bileģen kiģisel verilerin uygulama penceresinden doğrudan yönetilmesine izin veren uygulamaya eklenir. Parola Yöneticisi parolalı uygulamaların eylemlerini izler ve kiģisel verilere müdahale edilmesini ve onların çalınmasını engeller. Bu bileģen, Ģüpheli bir eyleme izin vermeden veya yasaklamadan önce, parola kullanan veya baģka uygulamalardan parola isteyen uygulamaları denetler. Parola Yöneticisi ayrıca Ģunları yapabilir: Parolalarınızı kaydetme ve kullanma (bkz., sayfa 209); Parola Veritabanında hesapları, parolaları, kullanıcı adlarını ve diğer kiģisel verileri bulma (bkz., sayfa 210); Yeni hesaplar kaydederken güvenli parolalar üretme (bkz., sayfa 227); Çıkarılabilir aygıttaki tüm parolaları kaydetme; Yedek kopyadan Parola Veritabanını geri yükleme (bkz., sayfa 212); Parolaları yetkisiz eriģimden koruma (bkz., sayfa 202). Parola Yöneticisini başlatmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. BU BÖLÜMDE: Parola Yöneticim arabirimi Yapılandırma Sihirbazı Parola Veritabanı yönetimi Uygulama ayarlarını yapılandırma Ek özellikler

199 PAROLA YÖNETİCİM ARABİRİMİ Parola Yönetici arabirimi basit ve kullanımı kolay bir arabirimdir. Bu bölümde bu uygulamayla çalıģmanın ana ilkelerine daha yakından bakacağız. Parola Yöneticisi yetkilendirme gerektiren uygulamalarda gömülü eklentilere sahiptir. Tarayıcılarınız için ihtiyaç duyduğunuz eklentileri kurabilirsiniz. Yüklü eklentiler uygulama / tarayıcı arabiriminden Parola Yöneticisinin iģlevlerine eriģmeyi sağlar. Parola Yöneticisi kiģisel verilerin otomatik olarak girilmesi için hızla bir uygulama / web sayfası seçmek için Parola Yöneticisi iģaretçisini kullanabilir. BU BÖLÜMDE: Bildirim alanı simgesi Parola Yöneticimin içerik menüsü Parola Yöneticim penceresi Uygulama ayarları penceresi BaĢlık Düğmesi BİLDİRİM ALANI SİMGESİ Parola Yöneticisini kurduktan hemen sonra, Microsoft Windows görev çubuğu bildirim alanında uygulama simgesi görünecektir. Duruma bağlı olarak Parola Yöneticisi aģağıdaki biçimi alacaktır: etkin (yeģil) Parola Yöneticisinin kilidi açık, kiģisel verilere eriģim izni verilmiģ etkin değil (kırmızı) Parola Yöneticisi kilitli, kiģisel verilere eriģilemez Ek olarak simge tıklatılarak aģağıdaki arabirim öğelerine eriģilebilir: içerik menüsü (bkz., sayfa 199); ana uygulama penceresi (bkz., sayfa 200); Parola Yöneticisi iģaretçisi (bkz., sayfa 228). Ġçerik menüsü Parola Yöneticisi simgesi sağ tıklatılarak açılır. Parola Yöneticisi simgesini çift tıklatarak uygulama kilitlenebilir / kilidi açılabilir. Parola Yöneticisi iģaretçisini kullanmak için, farenin imlecini uygulama simgesinin üzerine getirin ve birkaç saniye bekleyin. Parola Yöneticisi iģaretçisi uygulama simgesinin üzerine gelecektir. PAROLA YÖNETİCİMİN İÇERİK MENÜSÜ Ana uygulama görevlerine Parola Yöneticisinin içerik menüsünden eriģilebilir. Parola Yöneticisi menüsü aģağıdaki öğeleri içerir: 199

200 K U L L A N I M K I L A V U Z U Kilitle / Kilidi aç kiģisel verilerinize eriģime izin vermenizi veya yasaklamanızı sağlar. Sık kullanılan hesaplar listesi sık kullanılan hesaplardan birini hızlı baģlatır. Liste hesapların kullanım sıklıklarına dayalı olarak otomatik olarak oluģturulur. Listeye, içerik menüsünde görüntülenmek üzere yapılandırılmıģsa ulaģılabilir (bkz., sayfa 215). Uygulama ilk baģlatıldığında, hiçbir kayıt kullanılmamıģ olduğundan liste kullanılamayacaktır. Hesaplar tüm hesapların listesini görüntüler ve birini hızla baģlatır. Parola Veritabanındaki hesapların sayısı köģeli parantez içinde belirtilir. Hesap ekle Parola Yöneticisine yeni bir hesap ekler. Parola Yöneticim ana uygulama penceresine eriģme (bkz., sayfa 200). Ayarlar uygulama ayarlarını yapılandırmanızı sağlar. Parola oluģturucu parola oluģturmanızı sağlar. Yardım uygulamanın yardım bölümünü açar. ÇıkıĢ - uygulamayı kapatır. Bu seçenek tercih edildiğinde, uygulama bilgisayarın RAM'inden kaldırılır. Uygulamanın kilidi açılmamıģsa, kiģisel verilerinize eriģim kilitlenecektir. Bu durumda içerik menüsü yalnızca aģağıdaki öğeleri içerecektir: Kilidi aç, Parola oluģturucu, Yardım ve ÇıkıĢ. PAROLA YÖNETİCİM PENCERESİ Ana uygulama penceresi Parola Yöneticim içerik menüsünden açılabilir (bkz., sayfa 199). Bunun için, uygulamanın içerik menüsünden Parola Yöneticim öğesini seçin. Parola Yöneticisi ana penceresini görev çubuğu bildirim alanındaki Parola Yöneticisi simgesini çift tıklatarak da baģlatabilirsiniz. Parola Yöneticisi penceresi iki bölüme ayrılabilir: Pencerenin üst bölümünde Parola Yöneticisi iģlevlerini seçebilir ve ana görevleri gerçekleģtirebilirsiniz. Pencerenin alt bölümü tüm hesapların listesini ve diğer kiģisel verileri içerir ve kiģisel bilgilerinizi yönetmenizi sağlar. Parola Veritabanında kiģisel verileri bulmak için arama alanını kullanabilirsiniz. Arama alanı ana uygulama penceresinin alt kısmında bulunmaktadır. UYGULAMA AYARLARI PENCERESİ Parola Yöneticisindeki ayarlar penceresi aģağıdaki yollardan biriyle açılabilir: Parola Yöneticim içerik menüsünden (bkz., sayfa 199) bunu yapmak için, Parola Yöneticisi içerik menüsünden Ayarlar öğesini seçin; Kaspersky PURE penceresinden bunun için, Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim düğmesini tıklatın. Uygulama ayarları penceresi iki kısımdan oluģur: Pencerenin sol tarafı uygulama iģlevlerinin listesini içerir. Pencerenin sağ tarafında, seçilen iģlevin, görevin ayarlarının listesi bulunur. 200

201 P A R O L A Y Ö N E T İ C İ M BAŞLIK DÜĞMESİ BaĢlık Düğmesi kiģisel verilerinizle uygulama / tarayıcı penceresinden çalıģmanızı sağlar. Bu düğme uygulamanın sağ üst köģesindedir. Parola Yöneticisi kilitli değilse, BaĢlık Düğmesi etkindir. AĢağıdakileri yapmak için bu düğmeyi tıklatın: Hesap ekle yeni bir hesap eklemenizi sağlar. Hesabı Yönet bir kullanıcı adını eklemenizi / etkinleģtirilen hesabı düzenlemenizi sağlar. Hesap etkinleģtirilmiģse, menü öğesi kullanılabilir. Web Hesapları tüm Web hesapları listesini görüntülemenizi ve bunlardan birini açmanızı sağlar. Parola Veritabanındaki hesapların sayısı köģeli parantez içinde belirilir. Sık kullanılan hesaplar listesi listeden bir hesabı baģlatmanızı sağlayın. Liste hesapların kullanım sıklıklarına dayalı olarak otomatik olarak oluģturulur. Listeye, ek olarak menüde gösterilmek üzere yapılandırılmıģsa menüden ulaģılabilir (bkz., sayfa 215). Kimlikler oluģturulan kimliklerin listesini görüntülenmenizi ve kayıt formu için bir Kimlik seçmenizi sağlar. Yardım uygulamanın yardım bölümüne geçmenizi sağlar. Parola Yöneticisi kilitliyse, BaĢlık Düğmesi etkin değildir. Bu durumda düğmenin tıklatılması hiçbir eylemi etkinleģtirmeyecektir. Etkin olmayan düğme BaĢlık Düğmesi ayrıca yapılandırılırsa uygulama penceresinde gösterilir (bkz., sayfa 225). YAPILANDIRMA SİHİRBAZI Parola Yöneticisi ilk kez baģlatıldığında uygulama için yapılandırma sihirbazı baģlatılır. Sihirbazın amacı Parola Yöneticisinin ilk yapılandırmasını kiģisel tercihlerinize ve görevlere uygun olarak yapmanıza yardımcı olmaktır. Sihirbaz bir pencere dizisi (adımlar) olarak sunulur. Ġleri ve Geri düğmelerini tıklatarak adımlar arasında dolaģabilirsiniz. Herhangi bir aģamada sihirbazdan çıkmak için ÇıkıĢ düğmesini tıklatın. Sihirbazı tamamlamak için Bitir düğmesini tıklatın. Artık sihirbazın her adımını ayrıntılı olarak anlatabiliriz. 201

202 PAROLA VERİTABANI YÖNETİMİ Parola Veritabanı uygulamalar ve web sayfalarının tüm hesapları için bir veya birkaç kullanıcı adını ve yanı sıra Kimlikleri (kiģi bilgileri, telefon numaraları, Ġnternet istemcisi numaraları, vb içeren kartlar) depolar. Parola Veritabanını, kilidi açılmıģsa kullanabilirsiniz (bkz, sayfa 202). Parola Veritabanına herhangi bir değiģikliği girmeden önce, bir Parola Veritabanı yedeklemesi yapılandırmanız önerilir (bkz., sayfa 219). Veriler istenmeden değiģirse veya silinirse, Veritabanını Geri Yükle seçeneğini kullanın (bkz., sayfa 212). AĢağıdakileri yapabilirsiniz: kiģisel veri ekleyebilir (bkz., sayfa 203), değiģtirebilir (bkz., sayfa 208), silebilirsiniz (bkz., sayfa 210); Parola Veritabanına veri alabilir, dıģarı veri aktarabilir (bkz, sayfa 211), veritabanını geri yükleyebilirsiniz (bkz., sayfa 212). BU BÖLÜMDE: Parola Veritabanına EriĢme KiĢisel veri ekleme KiĢisel verileri düzenleme KiĢisel bilgileri kullanma Parolaları bulma KiĢisel verileri silme Parolaları içe aktarma / dıģa aktarma Parola Veritabanını Yedekleme / Geri Yükleme PAROLA VERİTABANINA ERİŞME Tüm kiģisel verileriniz Parola Veritabanında Ģifreli biçimde saklanır. Bu verilerin kullanılması için Parola Veritabanının kilidi açılmalıdır. Parola Veritabanına eriģmek aģağıdaki yetkilendirme yöntemlerinden birini seçin: Ana Parola Koruması. Parola Veritabanına eriģmek için Ana Parola kullanılır. USB aygıtı. Parola Veritabanına eriģmek için bir USB aygıtını bilgisayarınıza bağlayın. USB aygıtı devre dıģı bırakıldığında Parola Veritabanı otomatik olarak kilitlenir. Bluetooth aygıtı. Parola Veritabanına eriģmek için bir Bluetooth aygıtını bilgisayarınıza bağlayın. Bluetooth aygıtı devre dıģı bırakıldığında Parola Veritabanı otomatik olarak kilitlenir. Yetkilendirme yok. Parola Veritabanına eriģim koruması yoktur. Varsayılan olarak, koruma Ana Parola tarafından sağlanır, yani yalnızca bir parolayı hatırlamanız gerekir. Ana Parola kiģisel verilerinizi koruyan temel araçtır. Bir aygıtla yetkilendirme yöntemini seçtiyseniz ve aygıt kullanılamaz duruma geldiyse (veya kaybolduysa), kiģisel verilerinize eriģmek için Ana Parolayı kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak, uygulama baģlatıldığında ve bilgisayarın kullanılamadığı, belirtilen bir süreden sonra (bkz., sayfa 221) Parola Yöneticisi Parola Veritabanını kilitler. Uygulama yalnızca Parola Veritabanının kilidi açılmıģsa kullanılabilir. 202

203 P A R O L A Y Ö N E T İ C İ M AĢağıdaki yollardan biriyle Parola Veritabanının kilidini açabilir veya kilitleyebilirsiniz: Bir USB ve Bluetooth aygıtı kullanarak - yalnızca bir USB veya Bluetooth aygıtıyla yetkilendirme için; Uygulama simgesini çift tıklatarak (bkz., sayfa 224) - bu durumda çift tıklatma eylemi ayrıca yapılandırılmalıdır; Parola Yöneticimin içerik menüsünden; CTRL+ALT+L tuģ bileģimi kullanılarak (bkz., sayfa 217). Ana Parolayı girmek için klavyede tuģlara basmadan parola girilmesine olanak veren sanal bir klavye kullanın. Bir uygulamayı, uygulamanın içerik menüsünden kilitlemek için, şunları yapın: 1. Görev çubuğu bildirim alanındaki Parola Yöneticisi simgesini sağ tıklatın. 2. Açılan menüde, Kilitle öğesini seçin. Parola Yöneticisinin kilidini içerik menüsünden açmak için şunları yapın: 1. Görev çubuğu bildirim alanındaki Parola Yöneticisi simgesini sağ tıklatın. 2. Görüntülenen menüde Kilidi aç seçeneğini seçin. 3. Görüntülenen pencerede Ana Parolayı girin. KİŞİSEL VERİ EKLEME Parola Veritabanı kilitli değilse, kiģisel veriler eklenebilir (bkz., sayfa 202). Bir uygulamayı / web sayfasını baģlatırken, yeni hesap, Parola Veritabanında bulunmazsa, otomatik olarak tanınır. Uygulamada / web sitesinde yetkilendirmenin ardından Parola Yöneticisi kiģisel verileri Parola Veritabanına ekler. AĢağıdaki kiģisel verileri Parola Veritabanına ekleyebilirsiniz: Hesap (bkz, sayfa 203). Kullanıcı adı (bkz, sayfa 207) Varsayılan olarak, Parola Yöneticisi hesabı bir kullanıcı adıyla oluģturma seçeneği sunar. Uygulamalar veya web sayfaları kendi kaynaklarına eriģmek üzere birden fazla kullanıcı adının oluģturulmasına izin verdiğinde ek bir kullanıcı adı kullanılır. Kimlikler (bkz, sayfa 208). Cinsiyet, doğum tarihi, iletiģim bilgileri, telefon numarası, iģyeri, Ġnternet istemci numaraları, ana sayfa adresi, vb. gibi verileri depolamak için kullanılır. KiĢisel bilgiler ile iģ bilgilerini ayırmak için birkaç kimlik kartı oluģturabilirsiniz. Hesap grupları (bkz, sayfa 208). Hesapları Parola Veritabanında düzenlemek için kullanılır. HESAP Parola Yöneticisi yeni bir hesabı, Parola Veritabanında bulunmazsa, otomatik olarak tanır. Uygulamada / web sitesinde yetkilendirmenin ardından Parola Yöneticisi verileri Parola Veritabanına kaydetmeyi önerir. Yeni bir hesabı Parola Veritabanına elle de ekleyebilirsiniz. Hesap aģağıdaki verileri içerir: kullanıcı adı / birden fazla kullanıcı adı; parola; uygulama yolu / web sayfasının Ġnternet adresi; 203

204 K U L L A N I M K I L A V U Z U hesap ve nesne arasındaki iliģkileri tanımlayan ayarlar; hesabı etkinleģtirme biçimini tanımlayan ayarlar; Değerlendirmeler; web sayfasındaki ek alanları tamamlama ayarları. Parola Yöneticisi uygulama / web sitesi için bir veya birkaç hesap kullanılmasına izin verir. Uygulamanın yoluna / web sayfasının Ġnternet adresine dayalı olarak Parola Yöneticisi her hesap için bir kapsam belirtilmesine izin verir. Bir hesabı birkaç biçimde ekleyebilirsiniz: BaĢlık Düğmesini tıklatarak bunun için, BaĢlık Düğmesi menüsünde Hesap ekle seçeneğini seçmeniz gerekir; Parola Yöneticimin içerik menüsünden bunun için, Parola Yöneticimin içerik menüsünde Hesap Ekle seçeneğini seçmeniz gerekir; Parola Yöneticisi ana penceresinden. Yeni bir hesap eklemek için: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresinde Hesap Ekle düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede Ad alanına yeni hesabın adını (örneğin, uygulamanın / web sayfasının adı) girin. 4. Oturum açma bilgileri sekmesinde kullanıcı adını ve parolayı girin. Kullanıcı adı bir veya birkaç sözcükten oluģur. Kullanıcı adı için anahtar sözcükler belirtmek (bkz., sayfa 204) için, düğmesini tıklatın. Kullanıcı adını / parolayı panoya kopyalamak için düğmesini tıklatın. Otomatik olarak bir parola oluģturmak için, Parola üret bağlantısını tıklatın. 5. Bağlantılar sekmesinde, programın / web sayfasının yolunu ve hesabın ayarlarını belirtin. 6. Formu elle düzenle sekmesinde, gerekiyorsa, ayarlarda web sayfasının diğer alanlarına kopyalamak için değiģiklik yapın. 7. Gerekiyorsa, Değerlendirmeler sekmesinde hesap için bazı açıklamalar girin. Değerlendirmeleri hesabı etkinleģtirdikten sonra bir bildirimde görüntülemek için Değerlendirmeleri bildirimde göster kutusunu iģaretleyin. A N A H T A R S Ö Z C Ü K A R A M A Parola Veritabanında kiģisel verileri hızlı aramak için anahtar sözcükler kullanabilirsiniz. Bunlar her kullanıcı adı için oluģturulurlar. Bir hesap (bkz., sayfa 203) / kullanıcı adı (bkz., sayfa 207) hesabı eklemek için anahtar sözcükler atamanız önerilir. Kullanıcı adı için anahtar sözcükler belirtmek için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Parola Yöneticim penceresinde Düzenle sekmesinde kullanıcı adını Parolalarım listesinden seçin ve ardından Düzenle düğmesini tıklatarak hesabı düzenlemek için açın. 3. Görüntülenen pencerede Oturum açma alanının yanındaki düğmesini tıklatın ve Açıklama alanını doldurun. 204

205 P A R O L A Y Ö N E T İ C İ M Bir hesap bir kullanıcı adıyla seçilmiģse, Tek bir Oturum Açma penceresinde Oturum açma bilgileri sekmesinde düğmesini tıklatın. P R O G R A M A / W E B S A Y F A S I N A Y O L E K L E M E Hesabın kiģisel verileri web sayfasının / programın yetkilendirme alanlarına otomatik olarak girilecektir. Bir web sayfasını / uygulamasını tanımlamak için bir bağlantı kullanılır. Bir web sayfası için bu, bir adres ve bir program için bu, bilgisayardaki uygulamanın yürütülebilir dosyasının yoludur. Bu veriler olmaksızın, hesap uygulamaya / web sayfasına yapıģmayacaktır. Hesabı bir programa / web sayfasına aģağıdaki yollardan biriyle yapıģtırmak mümkündür: tarayıcınızın seçilmiģ web siteleri listesinde ve bilgisayarınızdaki uygulamalar listesindeki bağlantısını izleyerek uygulamanın / web sayfasının yolunu elle belirterek Parola Yöneticisi iģaretçisini kullanarak Girilen yolu denetlemek için düğmesini tıklatarak uygulamayı / web sayfasını baģlatın. Hesap için bir bağlantı seçmek için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresinde Hesap Ekle düğmesini tıklatın. 3. Görüntülenen pencerede Bağlantılar sekmesinde Bağlantı alanında düğmesini tıklatın. 4. Görüntülenen pencerede Bağlantı alanına uygulamanın / web sayfasının yolunu girin. Kaydedilen web sayfaları (Sık Kullanılanlar) listesinden bir web sayfasını belirtmek için Sekmeler listesinde bir web sayfası seçin ve Bağlantıyı Sık Kullanılanlardan kopyala bağlantısını tıklatın. Web sayfasının yolunu tarayıcının penceresinden kopyalamak için Bağlantılı uygulamanın yolunu kullan bağlantısını kullanın. Uygulamadan bir bağlantı seçmek için Bağlantı alanında belirtin. düğmesini tıklatarak bilgisayarınızdaki yolu Programın / web sayfasının yolunu elle belirtmek için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresinde Hesap Ekle düğmesini tıklatın. 3. Görüntülenen pencerede Bağlantılar sekmesinde Bağlantı alanında programın yolunu / web sayfasının adresini girin. Web sayfasının adresi ile baģlamalıdır. Programın / web sayfasının yolunu Parola Yöneticisi işaretçisini kullanarak girmek için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresinde Hesap Ekle düğmesini tıklatın. 3. Görüntülenen pencerede Bağlantılar sekmesinde Bağlantı alanında Parola Yöneticisi iģaretçisini programın / tarayıcının penceresine taģıyarak programın yolunu / web sayfasının adresini girin. H E S A B I Y A P I Ş T I R M A Y Ö N T E M İ N İ S E Ç M E Uygulama / web sayfası her baģlatıldığında hangi hesap verilerinin otomatik olarak girileceğini belirlemek için Parola Yöneticisi uygulamanın yolunu / web sayfasının Ġnternet adresini kullanır. 205

206 K U L L A N I M K I L A V U Z U Parola Yöneticisi tek bir uygulama / web sitesi için birkaç hesap kullanılmasına olanak verdiğinden ötürü her hesap için bir kapsam belirtmelisiniz. Uygulamanın yoluna / web sayfasının Ġnternet adresine dayalı olarak Parola Yöneticisi herhangi bir hesap için bir kapsam oluģturulmasına olanak verir. Kapsam hesap oluģturma sırasında yapılandırılabilir (bkz., sayfa 203). Ayarlarda daha sonra değiģiklik yapabilirsiniz. Nesneye (uygulama veya web sitesi) dayalı olarak hesapların kullanılma Ģekli farklılaģır. Uygulama için aģağıdaki seçenekler bulunmaktadır: Hesabı uygulama için kullan. Hesap, kiģisel verilerin girilmesi için alanlara sahip olan tüm uygulama iletiģim kutuları için kullanılacaktır. Pencere baģlığına göre tanı. Hesap yalnızca belirtilen uygulama penceresi için kullanılacaktır. Örneğin, bir uygulama birden fazla hesap kullanabilir. Bir uygulamada farklı hesaplar için yalnızca pencere baģlıkları farklılaģacaktır. Parola Yöneticisi uygulama penceresinin baģlığına dayalı olarak hesabın verilerini otomatik olarak girecektir. Web sayfaları için bir hesabı kullanmaya iliģkin aģağıdaki seçenekler bulunmaktadır: Yalnızca belirlenmiģ web sayfası için. Parola Yöneticisi kullanıcı adını ve parolayı yalnızca belirlenmiģ web sayfasındaki kimlik bilgileri alanlarına otomatik olarak ekler. Örneğin, adresindeki bir web sayfasıyla iliģkiliyse, diğer web siteleri için, örneğin için geçerli olmayacaktır. Bir dizindeki web siteleri için. Parola Yöneticisi kullanıcı adını ve parolayı en son klasördeki tüm web sayfalarının kimlik bilgileri alanlarına otomatik olarak ekler. Örneğin web sitesi adresi olarak girilmiģse, hesap cgi-bin klasöründeki web sayfaları için kullanılacaktır. Web sitesi için: <üçüncü düzey ve daha altındaki etki alanı>. Bu hesap etki alanındaki (üçüncü düzey veya daha altı etki alanı) tüm web sayfaları için kullanılır. Örneğin, Parola Yöneticisi aģağıdaki web siteleri için kimlik verilerini otomatik olarak ekler: veya Bununla birlikte, hesap farklı dördüncü düzey etki alanlarına sahip adresleri olan web sayfaları için kullanılmayacaktır: veya Bu web sitesi için: <web sitesinin adı>. Hesap kullanıcı adı ve parola girmek için alanı olan tüm web sayfaları için kullanılacaktır. Örneğin, Parola Yöneticisi aģağıdaki web sayfaları için kimlik kartlarını otomatik olarak ekler: veya Bir hesabı kullanmak üzere parametreleri belirlemek için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Parola Yöneticim penceresinde, Düzenle sekmesinde, Parolalarım listesinden hesabı seçin ve ardından Düzenle düğmesini tıklatarak hesabı açın. 3. Görüntülenen pencerede Bağlantılar sekmesinde hesabı kullanma seçeneklerinden birini seçin. H E S A B I O T O M A T İ K O L A R A K E T K İ N L E Ş T İ R M E Varsayılan olarak, hesabın otomatik etkinleģtirmesi etkinleģtirilmiģtir. Parola Yöneticisi yalnızca kimlik alanlarına kullanıcı adını ve parolayı girer. Hesap etkinleģtirme için geliģmiģ ayarları değiģtirebilirsiniz (bkz., sayfa 203). 206

207 P A R O L A Y ÖNE T İ C İ M Otomatik etkinleģtirmenin kullanıldığı web adresleri aralığı web sayfası için ayrıca belirtilir. Hesabı etkinleģtirmek için aģağıdaki seçenekler bulunur: Seçilen web sayfası için. Hesap yalnızca belirlenmiģ web sayfası için etkinleģtirilir. Web sitesi için. Hesap web sitesindeki tüm web sayfaları için etkinleģtirilir. Bir hesabın otomatik olarak etkinleştirilmesini ayarlamak için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Parola Yöneticim penceresinde, Düzenle sekmesinde, Parolalarım listesinden hesabı seçin ve ardından Düzenle düğmesini tıklatarak hesabı açın. 3. Görüntülenen pencerede Bağlantılar sekmesinde Yüklemeden sonra hesabı otomatik olarak etkinleģtir onay kutusunu iģaretleyin. Ayrıca hesabı web sayfası için etkinleģtirme yöntemlerinden birini belirtin. E K A L A N L A R I D O L D U R M A Bir web sitesinde yetkilendirme sırasında genellikle parola ve kullanıcı adına ek olarak diğer veriler de istenir. Parola Yöneticisi ek alanları otomatik olarak doldurabilir. Hesabın ek alanlarını otomatik doldurma seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Uygulama yolu / web sitesi adresi belirtilmiģse, ek alanlar için seçeneklerin ayarlanması mümkündür. Alanlar için seçenekleri ayarlamak için Parola Yöneticisi web sitesini geçici olarak yükler ve tüm alanları ve düğmeleri çözümler. Her web sayfası için alanlar ve düğmeler gruplarda birleģtirilir. Parola Yöneticisi yüklenen web sitesinden dosyaları ve resimleri bilgisayarınıza geçici olarak kaydeder. Ek alanların seçeneklerini ayarlamak için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Parola Yöneticim penceresinde, Düzenle sekmesinde, Parolalarım listesinden hesabı seçin ve ardından hesabı düzenlemek için Düzenle düğmesini tıklatarak açın. 3. Açılan pencerede Formu elle düzenle sekmesinde Form alanlarını düzenle bağlantısını tıklatın. 4. Açılan Formu elle düzenle penceresinde istediğiniz alanın / düğmenin yanındaki kutusunu iģaretleyin. 5. Seçilen alan / düğme için fareyi çift tıklatarak ve ardından alan değerlerini ayarlayarak Değer alanını etkinleģtirin. Tüm alanlar / düğmeler listesine geri dönmek için Alanı düzenle seçeneğini tıklatın. Bir değeri silmek için Sil düğmesini tıklatın. Alanın / düğmenin bir değerini bir kez daha değiģtirmek için Düzenle düğmesini tıklatın. KULLANICI ADI Belirli uygulamalar / web siteleri için genellikle birden fazla kullanıcı adı kullanılır. Parola Yöneticisi bir hesap için birden fazla kullanıcı adı kaydedilmesine izin verir. Parola Yöneticisi bir kullanıcı adını ilk kullanıldığında tanır ve bir uygulamanın / web sitesinin bir hesabına ekleme seçeneği sunar. Bir hesap için yeni bir kullanıcı adını elle ekleyebilir ve daha sonra değiģtirebilirsiniz (bkz., sayfa 208). Bur hesaba yeni bir kullanıcı adını aģağıdaki yollardan ekleyebilirsiniz: 207

208 K U L L A N I M K I L A V U Z U BaĢlık Düğmesini tıklatarak. Bunun için, BaĢlık Düğmesi menüsünde Hesabı Yönet Kullanıcı adı ekle öğesini seçin. Ana uygulama penceresinden. Bir hesaba bir kullanıcı adı eklemek için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresinde, Düzenle sekmesinde, Parolalarım listesinden hesabı seçin ve ardından Kullanıcı adı ekle düğmesini tıklatarak hesabı açın. 3. Açılan pencerede kullanıcı adını ve parolayı girin. Kullanıcı adı bir veya birkaç sözcükten oluģur. Bir kullanıcı adının anahtar sözcüklerini belirtmek için düğmesini tıklatın ve ardından Açıklama alanını doldurun. Kullanıcı adını / parolayı panoya kopyalamak için düğmesini tıklatın. Otomatik olarak bir parola oluģturmak için, Parola üret bağlantısını tıklatın (bkz., sayfa 227). KİMLİK Web sitesine kayıt için kullanıcı adı ve parolaya ek olarak genellikle diğer kiģisel veriler de kullanılır; örneğin tam adı, doğum yılı, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numarası, oturduğu ülke, vb. Parola Yöneticisi tüm bu verileri Ģifreli bir Parola Veritabanında Kimlikler biçiminde saklayabilir. Yeni bir web sitesine kayıt sırasında, Parola Yöneticisi kayıt formunu seçilen Kimlikteki verileri kullanarak otomatik olarak doldurur. Özel bilgileri ve iģ bilgilerini ayırmak için birden fazla kimlik kartı kullanabilirsiniz. Kimlik parametrelerini daha sonra değiģtirebilirsiniz (bkz., sayfa 208). Bir kimlik kartı oluşturmak için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresinde Düzenle sekmesinde Kimlik Ekle düğmesini tıklatın. 3. Açılan pencerede Ad alanına kimliğin adını girin. 4. Gerekli alanlara değerleri girin ve fareyi çift tıklatarak etkinleģtirin. HESAP GRUPLARI Hesap gruplarını kullanmak Parola Veritabanındaki bilgileri düzenlemeye yardımcı olabilir. Bir grup ona eklenen hesapların bulunduğu bir klasörden oluģur. Yeni oluģturulan gruplar Parola Yöneticim içerik menüsünde görüntülenir: Hesaplar <Grup adı> öğesi. Bir hesap grubu oluşturmak için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresinde Düzenle sekmesinde Grup ekle düğmesini tıklatın. 3. OluĢturulan klasörün adını girin. 4. Parolalarım listesinden sürükleyerek oluģturulan klasöre hesaplar ekleyin. KİŞİSEL VERİLERİ DÜZENLEME Parola Veritabanında herhangi bir kiģisel veriyi değiģtirebilirsiniz: hesap, kullanıcı adı, kimlik kartı veya hesap grubu. Her öğe için ayarları düzenlerken Ģunları yapabilirsiniz: 208

209 P A R O L A Y Ö N E T İ C İ M Hesap için: hesabın adını, kullanıcı adının değerini ve parolayı değiģtirmek hesabın yalnızca bir kullanıcı adı varsa; hesabı kullanan uygulamanın / web sayfasının yolunu değiģtirme; hesabı kullanma kurallarını seçme; otomatik etkinleģtirmeye ayarlama; hesaptaki ek alanları düzenleme; hesaptaki değerlendirmeleri değiģtirme; Kullanıcı adı için kullanıcı adının değerini ve parolayı değiģtirme; Kimlik için Kimliğin adını ve gerekli alanların değerini değiģtirme;. Hesap grubu için grubun adını ve simgesini değiģtirme. Parola Yöneticisi kullanıldığı uygulamaların ve web sayfalarının penceresine gömülüyse, hesapların ayarlarını veya kullanıcı adını doğrudan uygulama / tarayıcı penceresinden düzenleyebilirsiniz. Hesabın ayarlarını veya kullanıcı adını aģağıdaki biçimlerde değiģtirebilirsiniz: Ġçerik menüsünden. Bunun için, uygulamanın içerik menüsünü açın ve Hesaplar <Hesap grubunun adı> <Hesap adı> Hesap Düzenle öğesini seçin. Ana uygulama penceresinden. BaĢlık Düğmesini tıklatarak. Bunun için, BaĢlık Düğmesi menüsünde Hesabı Yönet Hesabı Düzenle öğesini seçin. Bir öğenin alan değerlerini ve parametrelerini ana pencereden değiştirmek için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Parola Yöneticim penceresinde Düzenle sekmesinde Parolalarım listesinden öğeyi seçin. 3. Açılan pencerede öğenin ayarlarını değiģtirin. KİŞİSEL VERİLERİ KULLANMA Parola Yöneticisi parolaları ve hesapları kullanıldıkları uygulamalara ve web sayfalarına yapıģtırır. Parola Veritabanı uygulamalar / web sayfaları baģlatıldığında, yapıģmıģ hesapları otomatik olarak arar. Bir hesap bulunmuģsa, kiģisel veriler otomatik olarak girilir. Parola Veritabanında hiçbir yapıģmıģ hesap yoksa, Parola Yöneticisi otomatik olarak Parola Veritabanına bir hesap eklemeyi önerir (bkz., sayfa 203). Bazı uygulamalar / websiteleri birden fazla kullanıcı adı kullanabilir. Parola Yöneticisi bir hesap için birkaç kullanıcı adı kaydedilmesine izin verir. Yetkilendirme sırasında yeni bir kullanıcı adı kullanılmıģsa, Parola Yöneticisi baģlatılan uygulama veya web sayfası için bu adı hesaba (bkz, sayfa 207) eklemeyi önerir. Uygulama / web sayfası daha sonra baģlatıldığında kiģisel verileri giriģ alanlarının yanında bu hesabın kullanıcı adlarının listesini içeren bir pencere görünecektir. Kullanıcı adı ve parolaya ek olarak diğer kiģisel veriler genellikle kayıt için web sitesinde kullanılır (örneğin, tam adı, cinsiyeti, ülkesi, Ģehri, telefon numarası, e-posta adresi, vb.) Parola Yöneticisi bu verileri Kimlik biçiminde Ģifreli Parola Veritabanında saklar. Özel bilgileri ve iģ bilgilerini ayırmak için birden fazla Kimlik oluģturabilirsiniz (bkz., sayfa 208). Programa / web sitesine kaydolduğunuzda, Parola Yöneticisi kayıt formunu doldurmak için seçilen kartı otomatik olarak kullanacaktır. Kimlikleri kullanmak benzer kayıt formlarının doldurulmasında zaman kazandırır. 209

210 K U L L A N I M K I L A V U Z U Uygulama / web sitesinde yetkilendirme sırasında Parola Yöneticisi kiģisel verileri yalnızca Parola Veritabanı kilitli değilse otomatik olarak girer. Bir hesap aģağıdaki Ģekillerde kullanılabilir: Uygulamayı / web sayfasını baģlatma. Yetki formu hesaptaki veriler kullanılarak otomatik olarak doldurulacaktır. Parola Yöneticisi iģaretçisini kullanma. Bunun için, farenin imlecini görev çubuğu bildirim alanındaki uygulama simgesinin üzerine götürün, ardından Parola Yöneticisi iģaretçisini istediğiniz uygulamanın / tarayıcının penceresine sürükleyerek hesabı etkinleģtirin. Sık kullanılan hesaplar listesinden hesabı seçin. Bunun için Parola Yöneticimin içerik menüsünü açın ve sık kullanılan hesaplardan istediğiniz kaydı seçin. Parola Yöneticimin içerik menüsünü kullanma. Bunun için, Parola Yöneticisi içerik menüsünü açın ve Hesaplar <Hesap Adı> öğesini seçin. Bir Kimliği kullanmak için şunları yapın: 1. Uygulamanın / tarayıcının penceresinin sağ üst köģesindeki BaĢlık Düğmesini tıklatın. 2. Açılan menüde Kimlikler <Kimlik adı> öğesini seçin. Parola Yöneticisi Kimlik verilerini kullanarak web sayfasındaki kayıt alanlarını otomatik olarak doldurur. PAROLALARI BULMA KiĢisel verilerin araması aģağıdaki durumlarda engellenebilir: Bazı parolalar uygulamalarla / web siteleriyle iliģkilendirilmez. Parola Veritabanı çok sayıda hesap içerir. Parola Yöneticisi aģağıdaki parametrelerle parolaları hızla bulur: hesap adı; kullanıcı adı; anahtar sözcükler (bkz., sayfa 204) (anahtar sözcük arama parametreleri her kullanıcı adı için ayrıca ayarlanır); web adresi (web adresleri için). Arama adın tamamına göre ve baģ harflerine göre ve hesap adı veya bağlantısındaki herhangi bir karaktere göre yapılır. Bir hesabı /parolayı bulmak için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresinde arama alanına metni girin. Parolası girilen hesabın verilerini görmek için ENTER tuģuna basın. KİŞİSEL VERİLERİ SİLME Parola Yöneticisi, kiģisel verilerinizde bir değiģiklik yapmadan önce Parola Veritabanının yedek kopyasını otomatik olarak oluģturur. Veriler istenmeden değiģirse veya silinirse, Veritabanını Geri Yükle seçeneğini kullanın (bkz., sayfa 212). Öğelerini birini veya tümünü Parola Veritabanından silmek mümkündür. 210

211 P A R O L A Y Ö N E T İ C İ M Bir öğeyi Parola Veritabanından silmek için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Parola Yöneticim penceresinde, Düzenle sekmesinde, Parolalarım listesinden öğeyi seçin ve Sil düğmesini tıklatın veya klavyede DEL tuģuna basın. Tüm öğeleri Parola Veritabanından silmek için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresinde Düzenle sekmesinde Tümünü sil düğmesini tıklatın. PAROLALARI İÇE AKTARMA / DIŞA AKTARMA Parola Yöneticisi parolalarınızı içe ve dıģa aktarabilir. Uygulama korumasız (ĢifrelenmemiĢ) parola veritabanlarından parola eklenmesine izin verir. Parolaları hem diğer parola yönetimi uygulamalarından (örneğin, Internet Explorer, Mozilla Firefox, KeePass parolaları) hem de Parola Yöneticisinden dıģa aktardığınız parolaları içe aktarabilirsiniz. Parolalar *.xml ve *.ini dosyalarından içe aktarılır. Parola Yöneticisi Parola Veritabanını *.xml, *.html veya *.txt dosyalarıyla dıģa aktarabilir. DıĢa aktarma genel eriģim parolalarını açmak, Parola Veritabanını yazdırmak veya Parola Veritabanının yedek kopyasını Parola Yöneticisinden farklı biçimdeki bir dosyaya kaydetmek için kullanıģlı bir yöntemdir. DıĢa aktarılan parolalar Ģifresiz dosyalarda saklanır ve yetkisiz eriģimlere karģı korunmaz. Bu nedenle dıģa aktarılan dosyaların korunma yollarının önceden düģünülmesi önerilir. Parola Veritabanı dıģa aktarıldığında değiģtirilir. Parola Veritabanında uygulanmak üzere aģağıdaki eylemlerden birini seçebilirsiniz: Üstüne yaz. Geçerli Parola Veritabanı içe aktarılanla değiģtirilecektir (Parola Yöneticisinin Parola Veritabanında saklanan tüm parolalar içe aktarma iģleminden önce silinecektir). BirleĢtir. Parola Veritabanına korumasız parola veritabanlarından içe aktarılan parolalar eklenecektir. BirleĢtirme iģlemi sırasında, hesapları Parola Yöneticisine içe aktarma seçeneği sunulur. Ġptal. Parolaları içe aktarma iģlemi iptal edilecektir. Geçerli Parola Veritabanını başka bir uygulamadan içe aktarılan Parola Veritabanıyla değiştirmek için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresindeki Geri Yükle sekmesinde Ġçe aktar düğmesini tıklatın. 3. Parolaları içe aktar penceresinde parolaların hangi uygulamadan içe aktarılacağını seçin ve ardından Parolaları yükle düğmesini tıklatın. 4. Parola Yöneticim Dosya penceresinde içe aktarmak istediğiniz parolaların olduğu dosyayı seçin ve Aç düğmesini tıklatın. ĠĢlemi iptal etmek için Ġptal düğmesini tıklatın. 5. Açılan pencerede Üstüne yaz düğmesini tıklatın. Geçerli Parola Veritabanını başka bir uygulamadan içe aktarılan Parola Veritabanıyla birleştirmek için şunları yapın:uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresindeki Geri Yükle sekmesinde Ġçe aktar düğmesini tıklatın. 3. Parolaları içe aktar penceresinde parolaların hangi uygulamadan içe aktarılacağını seçin ve ardından Parolaları yükle düğmesini tıklatın. 211

212 K U L L A N I M K I L A V U Z U 4. Parola Yöneticim Dosya penceresinde içe aktarmak istediğiniz parolaların olduğu dosyayı seçin ve Aç düğmesini tıklatın. ĠĢlemi iptal etmek için Ġptal düğmesini tıklatın. 5. Parola Yöneticimi Yükle penceresinde BirleĢtir düğmesini tıklatın. 6. Parolaları içe aktar penceresinde istediğiniz hesapların yanındaki kutusunu iģaretleyin ve ardından Ġçe aktar düğmesini tıklatın. Listeden tüm hesapları seçmek için seçilen uygulamanın yanındaki kutusunu iģaretleyin. Parola Veritabanını dışa aktarmak için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresindeki Geri Yükle sekmesinde Metin dosyasına aktar düğmesini tıklatın. 3. Parola Veritabanını dıģa aktarma isteğinizi Tamam düğmesini tıklatarak onaylayın. Ġleride parola veritabanını dıģa aktarmayı onaylamaktan kaçınmak için Bu bildirimi artık gösterme kutusunu iģaretleyin. 4. Açılan Parola Veritabanını korumasız dosyaya aktar penceresinde dosyanın adını, yolunu ve biçimini belirtin. PAROLA VERİTABANINI YEDEKLEME / GERİ YÜKLEME Parola Veritabanında değiģiklik yapmadan önce bir yedek kopya otomatik olarak oluģturulur. Yedek kopyanın yolu varsayılan olarak ayarlanır, ama bu ayarı değiģtirebilirsiniz (bkz., sayfa 219). aģağıdaki durumlarda parolaları geri yüklemek yararlıdır: En son yapılan değiģikliklerin iptal edilmesi gerekiyorsa Parola Veritabanının üstüne yazılmıģsa veya iptal edilmiģse geçerli Parola Veritabanına eriģilemiyorsa / bir donanım veya sistem arızasından sonra zarar görmüģse Yedek kopyadaki tüm veriler Ģifreli biçimde saklanır. Parola Yöneticisi tüm değiģiklikleri Parola Veritabanına kaydeder. Uygulamada, yedek kopyalar en yeni olanından baģlayarak tarihine göre sıralandıkları bir listeyle görüntülenirler. Her yedek kopya için aģağıdaki veriler sağlanmıģtır: Konum; oluģturma tarihi ve saati; önceki sürüme iliģkin yapılan değiģiklikler. AĢağıdaki görevleri çözmek için yedek kopyaları kullanabilirsiniz: Parola Veritabanını yedek kopyadan geri yükleme; yedek deponun kopyalarını silme; Yedek kopyaların konumunu değiģtirme (bkz., sayfa 219). Parola Veritabanını geri yüklemek için şunları yapın:uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresindeki Geri Yükle sekmesinde Geri Yükle düğmesini tıklatın. 3. Açılan Geri Yükle penceresinde listeden bir yedek kopya seçerek Geri Yükle düğmesini tıklatın. 4. Pencerede Tamam düğmesini tıklatarak geri yüklemeyi onaylayın. 212

213 P A R O L A Y Ö N E T İ C İ M Gereksiz yedek kopyaları filtrelemek kaldırmak için şunları yapın: 1. Uygulamanın içerik menüsünden, Parola Yöneticim i seçin. 2. Açılan Parola Yöneticim penceresindeki Geri Yükle sekmesinde Geri Yükle düğmesini tıklatın. 3. Açılan Geri Yükle penceresinde yedek kopyalar listesinde silinecek yedek kopya sürümlerini seçin. Birkaç sürümü seçmek için CTRL tuģunu basılı tutun. 4. Sil düğmesini tıklatın. 5. Yedek depoyu silmeyi Tamam düğmesini tıklatarak onaylayın. 213

214 UYGULAMA AYARLARINI YAPILANDIRMA Uygulama ayarları yalnızca Parola Veritabanının kilidi açılmıģsa yapılandırılabilir (bkz., sayfa 202). Ayarları düzenlerken Ģunları yapabilirsiniz: uygulamanın baģlatılacağı zamanı ayarlama (bkz., sayfa 224); Bildirimleri etkinleģtirme (bkz., sayfa 224); Yeni bir hesap oluģtururken varsayılan olarak kullanılacak kullanıcı adını belirtme (bkz., sayfa 215); parolanın panoda saklanacağı süreyi ayarlama (bkz., sayfa 225); sık kullanılan hesaplar listesi oluģturma (bkz., sayfa 215); Parola Yöneticisi iģlevleri kullanılmayan yok sayılan web siteleri listesi oluģturma (bkz., sayfa 216); Parola Yöneticisinin yeniden yönlendirmesine izin vereceği güvenilir web siteleri listesi oluģturma (bkz., sayfa 216); Parola Yöneticisi iģlevlerini hızlı baģlatmak için bir tuģ bileģimi belirtme (bkz., sayfa 217); Parola Veritabanını (bkz., sayfa 218), yedek kopyaları (bkz., sayfa 219) kayıt yolunu değiģtirme; Ģifreleme yöntemini değiģtirme (bkz., sayfa 220); Parola Veritabanını otomatik kilitlemeyi ayarlama (bkz., sayfa 221); Ana Parolayı değiģtirme (bkz., sayfa 223); Parola Veritabanına EriĢimi ayarlama (bkz., sayfa 221); BaĢlık Düğmesinin konumunu değiģtirmek, BaĢlık Düğmesini destekleyen uygulamaların listesini oluģturma (bkz., sayfa 225); Desteklenen uygulamalar listesi oluģturma (bkz., sayfa 223); Parola Yöneticisi ayarlarını düzenlemek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında düzenlenecek bölümü seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında seçilen bölümün ayarlarındaki değiģiklikleri girin. 214

215 P A R O L A Y Ö N E T İ C İ M BU BÖLÜMDE: Varsayılan kullanıcı adı Sık kullanılan hesaplar listesi Yoksayılan web adresleri listesi Güvenilir web adresleri listesi Uygulama iģlevlerini hızlı baģlatma Parola Veritabanının konumu Yeni Parola Veritabanı oluģturma Parola Veritabanını Yedekleme ġifreleme yöntemini seçme Parola Veritabanını otomatik kilitleme Parola Yöneticisi yetkilendirme yöntemi USB ve Bluetooth aygıtlarını kullanma Ana Parolayı değiģtirme Desteklenen tarayıcılar listesi oluģturma Diğer ayarlar VARSAYILAN KULLANICI ADI Parola Yöneticisi yeni bir hesap oluģtururken Kullanıcı adı alanında otomatik olarak görüntülenecek bir kullanıcı adının belirlenmesine olanak verir (bkz., sayfa 203). Varsayılan kullanıcı adını ayarlamak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Parola Yöneticisi Ayarlarım penceresinin sol bölümünde, Genel bölümünü seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Varsayılan Kullanıcı Adı alanını doldurun. SIK KULLANILAN HESAPLAR LİSTESİ Parola Yöneticisi hesapları hızlı eriģim sağlar. Uygulama menüsü bir sık kullanılan hesaplar listesi görüntüleyebilir. Liste sık kullandığınız uygulamaların / web sayfalarının adlarını gösterir. Listedeki öğeler alfabetik sıraya veya kullanım sıklığına göre düzenlenmiģtir. Sık kullanılan hesaplar listesi, Parola Veritabanı kilitli değilse, menüde bulunur (bkz., sayfa 202). AĢağıdaki liste seçenekleri ayarlayabilirsiniz: 215

216 K U L L A N I M K I L A V U Z U Listedeki öğelerin sayısı uygulamanın içerik menüsünde görüntülenen sık kullanılan hesapların maksimum sayısı Listeyi uygulama menüsünde göster sık kullanılan hesaplar listesine Parola Yöneticimin içerik menüsünden eriģilebilecektir BaĢlık Düğmesi menüsünde göster sık kullanılan hesaplar listesine (uygulamanın / tarayıcının penceresinden) BaĢlık Düğmesi menüsünden eriģilebilecektir. Sık kullanılan hesapları menüde görüntülemek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Sık kullanılan hesaplar seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ kısmında Listeyi sistem tepsisi menüsünde göster kutusunu iģaretleyin. Sık kullanılan hesaplar listesini BaĢlık Düğmesi menüsünde görüntülemek için, ayrıca menüsünde görüntüle onay kutusunu seçin. BaĢlık Menüsü Listeyi sistem tepsisi menüsünde göster onay kutusu etkinleģtirilmemiģse, listedeki diğer seçeneklerde değiģiklik yapılamaz. 5. Hesap sayısını Liste boyutu alanında belirtin. 6. Gerekiyorsa, listedeki öğeleri elle değiģtirin. Bir öğeyi listeden silmek için istediğiniz hesabı listeden seçin ve Sil düğmesini tıklatın. Tüm öğeleri listeden silmek için Temizle düğmesini tıklatın. YOK SAYILAN WEB ADRESLERİ LİSTESİ Parola Yöneticisi genellikle web sitesinin ilk yetkilendirmesinde yeni bir hesap eklemeyi önerir. Bu durumda, bu web sitesine daha sonraki ziyaretlerde kiģisel veriler otomatik olarak girilecektir. KiĢisel verilerinizi daha sonraki her yetkilendirmede kendiniz girmek için, Parola Yöneticisi iģlevleri kapsamında olmayacak bir web adresleri listesini yapılandırabilirsiniz. Kullanıcı adının ve parolanın otomatik olarak girilmesi bu listedeki web siteleri için devre dıģı bırakılır. Ayrıca, Parola Yöneticisi yeni bir hesap oluģturmanızı istemekten otomatik olarak kaçınacaktır (bkz., sayfa 203)/ kullanıcı adı (bkz., sayfa 207). Yok sayılan web adresleri listesini oluşturmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Yok sayılan web adresleri bölümünü seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Ekle düğmesini tıklatın, web adresini girin ve ENTER düğmesine basın. Bir web adresini değiģtirmek için adresi listeden seçin ve Düzenle düğmesini tıklatın. Bir web adresini silmek için adresi listeden seçin ve Sil düğmesini tıklatın. 216

217 P A R O L A Y Ö N E T İ C İ M GÜVENİLİR WEB ADRESLERİ LİSTESİ Parola Yöneticisi kiģisel verilerinizi e-dolandırıcılık saldırılarından korur. Yetkilendirme sırasında baģka bir web sitesine yönlendirildiyseniz, uygulama bunu size bildirecektir. E-dolandırıcılar genellikle banka hesaplarına eriģim veren web sitelerine (örneğin, Ġnternet bankacılığı hesapları, ödeme sistemleri, vb.) yönlendirmeyi kullanırlar. ġirketin resmi yetkilendirme sayfasında kullanıcılar resmi sayfaya görsel olarak benzeyen sahte bir siteye yönlendirilirler. Sahte sayfada girilen tüm veriler saldırganların eline geçer. Yeniden yönlendirme genellikle web sitelerinde resmi olarak yüklüdür. Parola Yöneticisinin yeniden yönlendirmenin bir dolandırıcılık saldırısı olduğunu düģünmesini istemiyorsanız, güvenilir web adresleri listesi oluģturabilirsiniz. Güvenilir web adresleri listesi girilen kiģisel verilerin aktarılacağı web sitelerini içerir. Yetkilendirme sırasında Parola Yöneticisi güvenilir web sitesine aktarılan kiģisel veriler hakkında sizi bilgilendirir. Parola Yöneticisi kiģisel verilerin diğer web sitelerinden güvenilir web sitelerine aktarılmasına olanak verir. Bir web sitesini güvenilir web adreslerine eklemeden önce kesinlikle güvenilir olduğundan emin olun! Bir web sitesini güvenilir web adresleri listesine aģağıdaki yollarla ekleyebilirsiniz: doğrudan web sitesindeki yetkilendirme sırasında Parola Yöneticisi Ayarlarım penceresinden el ile. Bir web sitesini web sitesindeki yetkilendirme sırasında güvenilir web adreslerine eklemek için bir web sitesinden diğerine yönlendirilmeyi bekleyin ve ardından Parola Yöneticisi penceresinde Her zaman güven <web sitesinin adı> onay kutusunu seçin. Güvenilir web adresleri listesini elle oluşturmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Güvenilir web adresleri seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında, Ekle düğmesini tıklatın. Güvenilir web adresleri listesindeki alan etkinleģtirecektir. Ardından web adresini girin ve ENTER tuģuna basın. Web adresini değiģtirmek için adresi listeden seçin ve Düzenle düğmesini tıklatın. Web adresini listeden silmek için adresi listeden seçin ve Sil düğmesini tıklatın. UYGULAMA İŞLEVLERİNİ HIZLI BAŞLATMA Belirli uygulama iģlevlerine hızlı eriģmek için kısayol tuģlarını kullanmak uygundur. AĢağıdaki eylemler için kısayol tuģları atayabilirsiniz: Parola Yöneticimi Kilitleme / Kilidini Açma (bkz., sayfa 202). Parolayı girme. Sanal klavyeyi gösterme. ĠĢlevlere hızlı eriģmek için, bir tuģ veya iki veya üç tuģun bileģimini belirtebilirsiniz. ĠĢlevlere eriģmek için Microsoft Windows tarafından kullanılan tuģ bileģimlerinden kaçının. 217

218 K U L L A N I M K I L A V U Z U Bir tuş bileşimini değiştirmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Kısayol tuģları seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında her eylem için istediğiniz tuģ bileģimini ayarlayın. PAROLA VERİTABANININ KONUMU Parola Yöneticisinin Parola Veritabanı tüm kiģisel verilerinizi (hesaplar, kullanıcı adları ve Kimlikler) depolayan ĢifrelenmiĢ bir dosyadır (bkz., sayfa 220). Parola Veritabanını kullanmak için Parola Veritabanı kilidini açmanız (bkz., sayfa 202) (yetki almanız) gerekir. Varsayılan olarak, kiģisel verilere eriģim Ana Parola tarafından korunmaktadır. Ek olarak Parola Yöneticisi USB veya Bluetooth aygıtlarını kullanarak Parola Veritabanını korur. Her Parola Veritabanı için eriģim parametrelerini değiģtirebilirsiniz (bkz., sayfa 221). Microsoft Windows'un değiģik sürümleri için varsayılan yollar aģağıdaki gibidir: Microsoft Windows XP: C:\Belgeler ve Ayarlar\Kullanıcı_adı\Belgelerim\Parola Veritabanı\ Microsoft Windows Vista: C:\Kullanıcılar\Kullanıcı_adı\Belgeler\Parola Veritabanı\ Microsoft Windows 7: C:\Kullanıcılar\Kullanıcı_adı\Belgelerim\Parola Veritabanı\ Parola Veritabanınızı depolamak için farklı ortamlar kullanabilirsiniz: çıkarılabilir disk, yerel disk veya ağ sürücüsü. Parola Veritabanının yolunu veya adlarını değiģtirirken aģağıdaki eylemleri yapabilirsiniz: Kopyala belirtilen konumda Parola Veritabanının bir kopyasını oluģturur. Bu kopya etkin Parola Veritabanı olacaktır. TaĢı etkin Parola Veritabanı belirtilen konumda kaydedilecektir. Yeni Parola Veritabanı oluģtur etkin hale gelecek boģ bir Parola Veritabanı kopyası oluģturur. Parola Veritabanını taşımak veya yeniden adlandırmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Parolalarım seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ kısmında Konum seçeneği altındaki Yol alanının sağındaki düğmesini tıklatın. 5. Parola Veritabanı Seç penceresinde dosyanın adını ve yolunu belirtin ve Aç düğmesini tıklatın. 6. Parola Veritabanının konumu penceresinde Parola Veritabanında gerçekleģtirilmesini istediğiniz eylemi seçin ve Tamam düğmesini tıklatarak onaylayın. 7. Parola Yöneticim penceresinde, değiģiklikleri doğrulamak için Ana Parolayı girin. Geçerli Parola Veritabanını değiştirmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 218

219 P A R O L A Y Ö N E T İ C İ M 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Parolalarım seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ kısmında Konum seçeneği altındaki Yol alanının sağındaki düğmesini tıklatın. 5. Parola Veritabanı Seç penceresinde Parola Veritabanı dosyasını seçin ve Aç düğmesini tıklatın. 6. Parola Yöneticisi penceresinde geri yüklenen Parola Veritabanının Ana Parolasını girin. YENİ PAROLA VERİTABANI OLUŞTURMA Parola Yöneticisi birkaç Parola Veritabanı kullanılmasına olanak verir. Yeni bir Parola Veritabanı oluģturmak kiģisel verilerinizin iki veya daha fazla Parola Veritabanına ayrılarak kaydedilmesine olanak verir. Gerekiyorsa, eski bir Parola Veritabanı geri yüklenebilir. Geçerli Parola Veritabanı zarar görmüģse veya bir yedek kopyadan geri yüklenemiyorsa, Parola Yöneticisi yeni bir Parola Veritabanı oluģturabilir. Yeni bir Parola Veritabanı oluşturmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Parolalarım seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ kısmında Konum seçeneği altındaki Yol alanının sağındaki düğmesini tıklatın. 5. Parola Veritabanı Seç penceresinde Parola Veritabanının konumunu ve dosya adını belirtin ve Aç düğmesini tıklatın. 6. Parola Veritabanı konumu alanında Yeni Parola Veritabanı OluĢtur eylemini seçerek Tamam düğmesini tıklatın. 7. Yeni Parola Veritabanı penceresinde Parola alanında yeni veritabanına eriģim parolasını belirtin ve Parolayı doğrula alanında yeniden girin. Yeniden girilen parola yanlıģsa, kırmızıyla vurgulanacaktır. ġifreleme algoritması bölümünde, Ģifreleme sağlayıcısını ve istenen Ģifreleme yöntemini belirtin (bkz., sayfa 220). 8. Görüntülenen pencerede yeni Parola Veritabanının oluģturulmasını doğrulamak için yeni Ana Parolayı girin. PAROLA VERİTABANINI YEDEKLEME Parola Yöneticisi kiģisel verilerinizdeki bir değiģikliği kaydetmeden önce Parola Veritabanının yedek kopyalarını otomatik olarak oluģturur. Bu, bir sistem arızası veya teknik arıza durumunda herhangi bir veri kaybı olmasını önler. Parola Yöneticisi değiģiklikleri uygulamadan önce Parola Veritabanının tam bir kopyasını oluģturur. Parola Veritabanı zarar görmüģse, verileri Parola Veritabanının en son yedek kopyasından geri yükleyebilirsiniz (bkz., sayfa 212). Parola Veritabanınızın yedek kopyasını saklamak için farklı ortamlar kullanabilirsiniz: yerel disk, çıkarılabilir disk veya ağ sürücüsü. Varsayılan olarak, yedek kopya,, iģletim sistemine bağlı olarak aģağıdaki yoldan kaydedilir: Microsoft Windows XP: C:\Belgeler ve Ayarlar\Kullanıcı_adı\Belgelerim\Parola Veritabanı\ Microsoft Windows Vista: C:\Kullanıcılar\Kullanıcı_adı\Belgeler\Parola Veritabanı\ 219

220 K U L L A N I M K I L A V U Z U Microsoft Windows 7: C:\Kullanıcılar\Kullanıcı_adı\Belgelerim\Parola Veritabanı\ Yedek dosyanın yolunu değiştirmek için, şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Parolalarım seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ kısmında Yedek seçeneğindeki Yol alanının sağındaki düğmesini tıklatın. 5. Klasöre Gözat penceresinde, Parola Veritabanının yedek kopyası için klasör seçin. ŞİFRELEME YÖNTEMİNİ SEÇME ġifreleme görevi bilgileri yetkisiz eriģim ve dağıtımdan korumak içindir. ġifrenin ana amacı ĢifrelenmiĢ iletileri korunmayan kanallardan aktarmaktır. ġifreleme ve Ģifre çözümü için anahtarlar gereklidir. Bir anahtar Ģifrenin can alıcı bir bileģenidir. ġifreleme ve Ģifre çözümü için bir ve aynı Ģifre kullanılıyorsa, buna simetrik anahtar denir. Ġki anahtar kullanılmıģsa, asimetrik anahtar olur. Simetrik Ģifreler blok veya akıģ olabilir. Tüm bilgiler (kaynak verilerinin biçimine bakılmaksızın) iki kodda yorumlanır. Bir blok Ģifre tüm verilerin bloklara ayrılabileceğini, ardından her birinin bağımsız bir dönüģümden geçeceğini varsayar. AkıĢ Ģifresinde algoritma her bilgi bitine uygulanır. Parola Yöneticisi aģağıdaki simetrik algoritmaları sunar: DES. 56 bitlik standart boyutlu anahtarlı blok Ģifre. DES günümüzün standartlarına göre üst düzey bir koruma sağlamaz. Bu algoritma güvenilirliğin ana Ģart olmadığı durumlarda kullanılır. 3DES. DES'e dayalı olarak oluģturulmuģ bir blok algoritma. Öncülünün temel zayıflığını, küçük anahtar boyutu, çözer. 3DES anahtarları DES tarafından kullanılanların boyutundan üç kat daha büyüktür (56*3=168 bit). ĠĢlem hızı DES'e göre üç kat daha yavaģtır ama güvenlik düzeyi çok daha yüksektir. DES modern Ģifre kırma tekniklerine karģı yeterince dirençli olmadığından 3DES daha çok kullanılır. ĠKĠ ANAHTARLI 3DES. DES'e dayalı olarak oluģturulmuģ bir blok algoritma. Bu 112 bit boyutunda bir anahtar kullanan bir 3DES algoritmasıdır (56*2). RC2. Büyük miktarda bilgiyi hızla iģleyen, değiģken uzunlukta anahtarlı blok Ģifre algoritması. DES'ten daha hızlı bir algoritmadır. Güvenlik ve dirençlilik bakımından 3DES ile karģılaģtırılabilir. RC4. DeğiĢken uzunlukta anahtarlı akıģ Ģifresi. Anahtar boyutu 40 ile 256 bit arasında değiģebilir. Bu algoritmanın avantajları yüksek hız ve değiģken anahtar boyutudur. Varsayılan olarak, Parola Yöneticisi verileri Ģifrelemek için RC4ü kullanır. AES. 128, 192, 256 bitlik anahtar uzunlukları olan blok Ģifreli simetrik algoritma. Bu algoritma üst düzey güvenliği garanti eder ve en yaygın kullanılan algoritmalardan biridir. Microsoft Windows Ģifreleme iģlemleri gerçekleģtirmek için bir Ģifreleme sağlayıcı kullanır. Her Ģifreleme sağlayıcı belirli bir anahtar uzunluğu olan birkaç Ģifreleme algoritmasını destekler. Parola Yöneticisi aģağıdaki yerleģik Microsoft Windows Ģifreleme sağlayıcılarını kullanır: Microsoft Base Cryptographic Provider Microsoft Enhanced Cryptographic Provider Microsoft Enhanced RSA ve AES Cryptographic Provider (Prototype) Microsoft RSA/Schannel Cryptographic Provider Microsoft Strong Cryptographic Provider. 220

221 P A R O L A Y Ö N E T İ C İ M Şifreleme algoritmasını değiştirmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Parolalarım seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki ġifrelemem bölümünde DeğiĢtir düğmesini tıklatın. 5. ġifreleme algoritması penceresinde Ģifreleme algoritması parametrelerini belirtin. PAROLA VERİTABANINI OTOMATİK KİLİTLEME Parola Yöneticisi bir uygulamayı baģlattıktan sonra ve bilgisayar belli bir süre kullanılmamıģsa Parola Veritabanını otomatik olarak kilitler. Parola Veritabanının ne kadar süre sonra kilitlenebileceğini belirtebilirsiniz. Aralığın değeri 1 ile 60 dakika arasında değiģir. Parola Veritabanının bilgisayar 5-20 dakika boģta kaldıktan sonra kilitlenmesi önerilir. Ayrıca Parola Veritabanının otomatik engellemesini devre dıģı bırakabilirsiniz. Parola Yöneticisi bilgisayar belli bir süre boģta kaldıktan sonra Parola Veritabanını otomatik olarak kilitler. Bilgisayarın otomatik kilitlenmesi devre dıģı bırakılmıģsa, bilgisayarınızı elle kilitlemeden bırakırsanız, kiģisel verileriniz korunmayacaktır. Parola Veritabanının kilitlenmesi için geçmesi gereken zaman aralığını değiştirmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Parolalarım seçeneğini seçin. 4. Parola Yöneticisinin ne kadar süre sonra kilitleneceğini seçmek için pencerenin sağ kısmında Otomatik Kilitleme bölümündeki açılır listeyi kullanın. Parola Veritabanını kilitlemeyi devre dıģı bırakmak için Hiçbir zaman seçeneğini seçin. PAROLA YÖNETİCİM YETKİLENDİRME YÖNTEMİ Yetkilendirme kiģisel verilerinize eriģimin denetlenmesini sağlar. AĢağıdaki yetkilendirme yöntemlerinden birini seçebilirsiniz: Ana Parola. Parola Veritabanının kilidini açmak için Ana Parolayı girmelisiniz. Bu, varsayılan yetkilendirme yöntemidir. USB aygıtı. Parola Veritabanına eriģmek için bir USB aygıtını bilgisayarınıza bağlayın. Örneğin flash kartlar, kameralar, MP3 çalarlar ve harici sabit diskler bir USB aygıtı olarak kullanılabilir. USB aygıtı devre dıģı bırakıldığında Parola Veritabanı otomatik olarak kilitlenir. Bluetooth aygıtı. Parola Veritabanına eriģmek için bir Bluetooth aygıtı kullanın. Bluetooth hem cep telefonunda hem de Parola Yöneticisini kullanan bilgisayarda etkinleģtirilmelidir. Bir cep telefonuyla bilgisayarı Bluetooth aracılığıyla bağlarken Parola Veritabanının kilidi açık olacaktır. Bağlantı kesilirse (örneğin, cep telefonunda Bluetooth'u devre dıģı bırakırsanız) Parola Veritabanı kilitlenecektir. Yetkilendirme yok. Veritabanına eriģim koruması yoktur. Bilgisayarınızda çalıģan tüm kullanıcılar kiģisel verilerinize yetkilendirme olmaksızın eriģebilir. 221

222 K U L L A N I M K I L A V U Z U Bir USB veya Bluetooth aygıtı kullanarak yetkilendirmeyi seçerseniz, Ana Parolanızı hatırlamanız önerilir. Hiçbir yetkilendirme aygıtı mevcut değilse, Parola Yöneticisi kiģisel verilerinize eriģmek için Ana Parolanın kullanımını etkinleģtirir. Yetkilendirme yöntemini değiştirmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Yetkilendirme yöntemi seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında Yetkilendirme yöntemi altındaki açılır listede bir yetkilendirme seçeneğini seçin. AYRICA BKZ: Using USB and Bluetooth devices USB VE BLUETOOTH AYGITLARINI KULLANMA Parola Veritabanına (bkz., sayfa 221) eriģmek için Parola Yöneticisi çeģitli USB ve Bluetooth aygıtlarının kullanılmasına olanak verir. Parola Veritabanına erişmek için bir USB aygıtını kullanmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Yetkilendirme yöntemi seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında Yetkilendirme yöntemi altındaki açılır listede bir USB aygıtı değeri seçin. 5. Çıkarılabilir aygıtı bilgisayara bağlayın. 6. Disk sürücüleri listesinden bir aygıt seçin ve Ayarla düğmesini tıklatın. Seçilen aygıtın yanında simgesi görünür. Bağlanan aygıt listede gözükmüyorsa, Ek aygıtları göster kutusunu iģaretleyin. Gerekiyorsa, Sıfırla düğmesini tıklatarak yetkilendirme aygıtını değiģtirebilirsiniz. Parola Veritabanına erişmek için bir Bluetooth aygıtını kullanmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Yetkilendirme yöntemi seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında, Yetkilendirme yöntemi altındaki açılır listede Bluetooth aygıtı değerini seçin. 5. Bilgisayarınızda ve ardından aygıtta Bluetooth'u etkinleģtirin. 6. Telefonlar ve modemler listesinden bir aygıt seçin ve ardından Ayarla düğmesini tıklatın. Seçilen aygıtın yanında simgesi görünür. Gerekiyorsa, Sıfırla düğmesini tıklatarak yetkilendirme aygıtını değiģtirebilirsiniz. 222

223 P A R O L A Y Ö N E T İ C İ M ANA PAROLAYI DEĞİŞTİRME Parola Yöneticisi Ana Parolanın Parola Veritabanına eriģmek için kullanılmasını sağlar (bkz., sayfa 221). Bu nedenle yalnızca bir parolayı hatırlamanız yeterlidir. Varsayılan olarak, Parola Yöneticisi ilk kez baģlatıldığında bir Ana Parola oluģturulur. Bu parolayı daha sonra değiģtirebilirsiniz. KiĢisel verilerinizin güvenliği büyük ölçüde Ana Parolanın güvenilirliğine dayalıdır. Parola Yöneticisi bir Ana Parola oluģtururken onun dayanıklılığını değerlendirir ve ona özel bir durum atar. düģük dayanıklılık normal yüksek. Güvenli bir parola oluģturmak için özel simgeler, rakamlar, büyük ve küçük harfler kullanın. Parola olarak kolayca tahmin edilebilecek bilgilerin (örneğin, aile üyelerinin adları veya doğum tarihleri) kullanılması önerilmez. Ana Parolayı değiģtirirken Parola Yöneticisi girilen parolanın doğrulanmasını ister (yeni parola yeniden girilmelidir). Yeni parola doğrulama olmadan kaydedilemez. Parolanın doğrulaması girilen parolayla eģleģmiyorsa, doğrulanan parola kırmızıyla vurgulanır. Bu durumda, yeni parolayı kaydetmeye çalıģtığınızda bir uyarı mesajı görünecektir. Ana Parolayı değiştirmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Yetkilendirme yöntemi seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Parola koruması bölümünde DeğiĢtir düğmesini tıklatın. 5. Parola koruması penceresinde yeni parolayı girin, ardından Parolayı doğrulayın alanında parolayı yeniden girerek doğrulayın. DESTEKLENEN TARAYICILAR LİSTESİ OLUŞTURMA Hesabın otomatik olarak etkinleģtirilmesini sağlamak ve BaĢlık Düğmesinin (bkz., sayfa 225) doğru biçimde çalıģması için, Parola Yöneticisi birkaç tarayıcı ve posta istemcisi için ek uzantıların (eklentilerin) kurulmasını ister. Varsayılan olarak Parola Yöneticisi ilk baģlatıldığında eklentiler kurulur. BaĢka eklentiler yükleyebilirsiniz. Parola Yöneticisi gerekli eklentinin yüklü olup olmadığına bağlı olarak her programa Yüklü veya Yüklü değil durumu atanmıģ bir web tarayıcılar ve posta istemciler listesine sahiptir. Eklentinin yükleneceği tüm programların kapatılması önerilir. Bir eklentiyi bir tarayıcı veya posta istemciye yüklemek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında Desteklenen tarayıcılar seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ kısmındaki Desteklenen tarayıcılar ve mevcut uzantılar listesinden bir program seçin, ardından Kur düğmesini tıklatın. 5. Kurulum sihirbazının talimatlarını izleyin. Eklenti yüklendiğinde program otomatik olarak Kurulu grubuna taģınır. Eklentiye Kurulu durumu atanacaktır. Kurulu bir eklentiyi Kaldır düğmesini tıklatarak silebilirsiniz. 223

224 K U L L A N I M K I L A V U Z U EK AYARLAR Parola Yöneticisi için aģağıdaki ek ayarları yapılandırabilirsiniz. uygulamanın baģlatılacağı zaman (bkz., sayfa 224); çift tıklamayla baģlatılan eylem (bkz., sayfa 224); bildirimleri alma (bkz., sayfa 224); parolanın panoda saklanacağı süre (bkz., sayfa 225); BaĢlık Düğmesi (bkz, sayfa 225). UYGULAMA BAŞLATMA ZAMANI Varsayılan olarak, iģletim sistemi baģlatıldığından Parola Yöneticisi otomatik olarak yüklenir. Uygulamayı baģlatma parametrelerini değiģtirebilirsiniz. Uygulamayı elle başlatmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Parola Yöneticisi Ayarlarım penceresinin sol bölümünde, Genel bölümünü seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında, Parola Yöneticisi Ayarlarım bölümünde, Parola Yöneticimi Windows baģlatıldığında yükle kutusunun iģaretini kaldırın. ÇIFT TIKLAMA EYLEMI Parola Yöneticisi bir görevin Microsoft Windows'un görev çubuğu bildirim alanındaki uygulama simgesini çift tıklatılarak baģlatılmasını ayarlayabilir. Bu Ģekilde aģağıdaki görevler baģlatılabilir: Parola Yöneticim ana penceresini açma (bkz., sayfa 200); Parola Yöneticimi kilitleme / kilidini açma (varsayılan eylem). Görev çubuğu bildirim alanındaki uygulama simgesini çift tıklatılarak başlatılmasını ayarlamak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Parola Yöneticisi Ayarlarım penceresinin sol bölümünde, Genel bölümünü seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında açılır Çift tıklatıldığında listesinde eylemi seçin. BILDIRIMLER Parola Yöneticisi çalıģırken, bilgilendirme niteliğinde çeģitli olaylar gerçekleģir. Bilgilerinizi güncel tutmak için bildirim hizmetini kullanın. Olaylar kullanıcılara uyarılar ve açılır mesajlarla bildirilir. Uygulamada aģağıdaki bildirim türleri uygulanır: 224

225 P A R O L A Y Ö N E T İ C İ M Uygulamayı baģlat. Uygulama zaten baģlatılmıģsa ve Parola kilitli değilse, uygulama yeniden baģlatıldığında bir mesaj görünür. Hesap etkinleģtirme. Hesap etkinleģtirildiğinde bir mesaj görünür. Panoyu temizle. Parola Yöneticisi parolayı geçici olarak panoda saklayabilir. Bu, verilerin kopyalanıp seçilen alana yapıģtırılması gerektiğinde kullanıģlı bir yöntemdir. Belirtilen süre sona erdiğinde (bkz., sayfa 225), parola panodan silinir. Otomatik engelleme Parola Yöneticisi. Parola Yöneticisi parola veritabanını otomatik olarak engellendiğinde bu mesaj görünür. Varsayılan olarak, iģletim sistemi baģlatıldıktan ve bilgisayar belirtilen bir süre (bkz., sayfa 221), boyunca boģta kaldıktan sonra Parola Yöneticisi Parola Veritabanını otomatik olarak kilitler. Parolaları Ģifresiz dosyaya dıģa aktarma. DıĢa aktarmadan sonra, parolalarınızın Ģifresiz bir dosyaya kaydedileceğini ve dolayısıyla bilgisayarınızda çalıģan herhangi bir kullanıcı tarafından onlara eriģilebileceğini belirten bir uyarı mesajı. Verileri dıģa aktarmadan önce parolaları içeren dosyayı korumanın yollarını düģünmenizi öneririz. Formu elle düzenle. Uygulama ek alanların parametrelerini belirlenmesi için varsayılan tarayıcıyı kullanma izni istemektedir. Mesaj resimlerin ve sistem dosyalarının (çerezlerin) bilgisayarınıza kaydedileceği uyarısını yapmaktadır. Hesabın oturum açma bilgilerini kopyalama güçlükleri uyarısı. Bu mesaj kiģisel verilerin yetkilendirme sırasında otomatik olarak girilemeyeceği uyarısını yapmaktadır. Bildirimleri almak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Parola Yöneticisi Ayarlarım penceresinin sol bölümünde, Genel bölümünü seçin. 4. Pencerenin sağ tarafında, Genel bölümünde Bildirim ayarları düğmesini tıklatın. 5. Görüntülenen pencerede istediğiniz bildirim türlerinin yanındaki kutusunu iģaretleyin veya kutunun iģaretini kaldırın. PAROLANIN PANODA YEDEKLENME SÜRESI Parola Yöneticisi parolayı belli bir süre için panoya kopyalayabilir. Bu, parolayla yapılacak hızlı eylemler için (örneğin, oluģturulmuģ bir parolayı bir web sitesine / uygulamaya kaydetmeniz gerektiğinde) kullanıģlı bir iģlemdir. Parolanın panoda kayıt kalacağı süreyi ayarlayabilirsiniz. Bu süre sona erdiğinde parola panodan otomatik olarak silinir. Belirtilen süre sona erdiğinde parolalar panodan kopyalanamayacağı için bu iģlem parolalara müdahale edilmesini ve çalınmasını engelleyecektir. Parolanın panoda yedeklenme süresini değiştirmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Genel penceresinin sol tarafında Genel bölümünü seçin. 4. Pencerenin sağ tarafındaki Pano bölümünde süreyi saniye olarak ayarlayın. BAŞLIK DÜĞMESİ Parola Yöneticisi hesapları uygulamanın / tarayıcının penceresinin sağ üst köģesindeki BaĢlık Düğmesi aracılığıyla doğrudan uygulama / tarayıcı penceresinden yönetebilir. BaĢlık Düğmesi tıklatıldığında uygulama / web sitesi ile iliģkili 225

226 K U L L A N I M K I L A V U Z U kullanıcı adlarının listesini içeren bir menü açılır. Bir kullanıcı adını seçerken Parola Yöneticisi Parola Veritabanından gelen verileri kullanarak yetkilendirme alanlarını otomatik olarak doldurur. Parola Veritabanı kilitli değilse BaĢlık Düğmesine eriģilebilir (bkz., sayfa 202). Program Yöneticisi menüsüne ek olarak, çalıģtığınız uygulamanın baģka gömülü uygulama menüleri vardır; BaĢlık Menüsünün konumunu diğer düğmelerle iliģkili olarak ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, BaĢlık Düğmesinin kullanıldığı tarayıcıların bir listesini oluģturmak da mümkündür. Başlık Düğmesi parametrelerini değiştirmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın. 2. Güvenlik+ bölümünde Parola Yöneticim seçeneğini tıklatın. 3. Ayarlar penceresinin sol kısmında BaĢlık Düğmesi seçeneğini seçin. 4. Pencerenin sağ kısmında, BaĢlık Düğmesini görüntüle seçeneğinin altında göreve uygun olarak gerekli parametreleri ayarlayın: BaĢlık Düğmesinin konumunu değiģtirmek için BaĢlık Düğmesini görüntüle seçeneğinde düğmenin konum numarasını (BaĢlık Düğmesinin sağında kaç tane düğme olacağı) girin. Parola Veritabanı kilitlendiğinde BaĢlık Düğmesinin görüntülenmesini engellemek için BaĢlık Düğmesini görüntüle bloğunda Parola Yöneticim kilitli ise görüntüleme kutusunu iģaretleyin. BaĢlık Düğmesinin bulunduğun tarayıcıların listesini oluģturmak için Web tarayıcılarda baģlık düğmesi seçeneğinin altında listede istediğiniz tarayıcının yanındaki kutusunu iģaretleyin. 226

227 EK ÖZELLİKLER Parola Yöneticim bir dizi baģka araç içerir: Parola oluģturucu hesaplar için güvenli parolalar oluģturabilir. Parola Yöneticisi iģaretçim bir uygulamayı / web sayfasını hızla seçebilir ve ardından seçili nesne için eylemi otomatik olarak tanımlayabilir. BU BÖLÜMDE: Parola OluĢturucu Parola Yöneticisi iģaretçim PAROLA OLUŞTURUCU Verilerin güvenliği parolaların gücüne doğrudan bağlıdır. AĢağıdaki durumlarda veriler risk altında olabilir: Tüm hesaplar için bir parola kullanılıyorsa; parola basitse; parola tahmin edilmesi kolay bilgileri (örneğin, aile üyelerinin adları veya doğum tarihleri) kullanıyorsa. Veri güvenliğini sağlamak için Parola Yöneticisi hesaplar için benzersiz ve güvenilir parolalar oluģturulmasına olanak verir. Parola Yöneticisi oluģturulan tüm parolaları kaydeder; yani hatırlanmalarına gerek yoktur. Bir parola dörtten fazla karakterden oluģuyorsa ve özel simgeler, rakamlar ve büyük ve küçük harfler içeriyorsa güvenli kabul edilir. Parola güvenliği aģağıdaki parametrelerle belirlenir: Uzunluk parolada kullanılan simgelerin sayısı. Bu değer 4'ten 99 simgeye kadar değiģir. Parola ne kadar uzunsa o kadar güvenli sayılır. A-Z büyük harfler. a-z küçük harfler. 0-9 rakamlar. Özel simgeler özel simgeler. Aynı simgeleri dıģla bir parolada aynı simgelerin kullanılmasına izin verilmez. Parola oluģturucu aģağıdaki görevlerin çözülmesinde kullanılabilir: bir uygulamada / web sitesinde yeni bir hesap oluģtururken Parola Yöneticisine elle bir hesap (bkz., sayfa 203) / kullanıcı adı (bkz., sayfa 207) eklerken. Bir uygulamada / web sitesinde yeni bir hesap oluştururken Parola Oluşturucuyu kullanmak için şunları yapın: 1. Parola Yöneticimin içerik menüsünü açın ve Parola OluĢturucu seçeneğini seçin. 227

228 K U L L A N I M K I L A V U Z U 2. Parola OluĢturucu penceresinde Parola uzunluğu alanında paroladaki simgelerin sayısını belirtin. 3. Gerekiyorsa, Ek seçeneğinde istediğiniz ayarların yanındaki kutuyu iģaretleyerek / iģaretini kaldırarak Parola OluĢturucu için ek ayarları belirtebilirsiniz. 4. OluĢtur düğmesini tıklatın. OluĢturulan parola Parola alanında görüntülenir. OluĢturulan parolayı görmek için Parolayı göster kutusunu iģaretleyin. 5. düğmesini kullanarak parolayı panoya yapıģtırın, ardından parolayı uygulamanın parola giriģ alanına / web sayfasına CTRL+V tuģlarına basarak girin. OluĢturulan parola silinmeden önce belirtilmiģ bir süre boyunca panoda saklanır. 6. Belirtilen ayarları kaydetmek için Varsayılan kutusunu iģaretleyin. PAROLA YÖNETİCİM Parola Yöneticisi hesaplarınızı kullanmanızı kolaylaģtırır. Parola Yöneticisi iģaretçisi kiģisel verilerinizi girmek istediğiniz uygulamayı / web sayfasını hızla seçmenize olanak verir. Uygulama / web sayfası baģlatıldığında, Parola Yöneticisi Parola Veritabanında yapıģkan bir hesap arar. Bir hesap bulunmuģsa, kiģisel veriler yetkilendirme alanlarına otomatik olarak girilir. Parola Veritabanında hiçbir yapıģkan hesap yoksa, Parola Yöneticisi yeni bir hesap ekleme seçeneğini sunar. Uygulama / tarayıcı penceresinde kullanıcı adını ve parolayı içeren alanlar için bir arama otomatik olarak yapılır. Görüntülenen uygulama / tarayıcı penceresinde alanlar Parola Veritabanında bulunan verileri kullanarak otomatik olarak doldurulur. Sizin yalnızca boģ alanları doldurmanız gerekir. Parola Yöneticisi işaretçisini kullanmak için şunları yapın: 1. Farenin imlecini görev çubuğu bildirim alanındaki Parola Yöneticisi simgesinin üzerine getirin ve birkaç saniye bekleyin. 2. Parola Yöneticisi iģaretçisi göründüğünde onu istediğiniz uygulama / tarayıcı penceresine sürükleyin. Parola Yöneticisi seçilen uygulamada / web sayfasında uygulanacak eylemi otomatik olarak tanımlar. 228

229 DENETIM MERKEZIM Denetim Merkezi ağa bağlı bilgisayarlarda kurulu olan Kaspersky PURE uygulamasının uzaktan denetimi için tasarlanmıģtır. Denetim yöneticinin iģistasyonundan gerçekleģtirilir. Ağ yöneticisi Denetim Merkezi aracılığıyla aģağıdaki eylemleri yapabilir. ağa bağlı bilgisayarların koruma düzeyinin çözümlenmesi; tüm ağın veya tekil bilgisayarların tehditlere karģı taranması; anti-virüs veritabanlarının merkezi güncellemesi; ağa bağlı bilgisayarların koruma ayarlarının değiģtirilmesi; Ebeveyn Denetimi; ağa bağlı bilgisayarlarda eri yedeklemesi; güvenlik alt sistemlerinin çalıģma raporlarının görüntülenmesi. Denetim Merkezimi başlatmak için şunları yapın: Kaspersky PURE ana penceresinin üst kısmında Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. Ġlk baģlatmada, Uzaktan Denetim Yapılandırma Sihirbazı otomatik olarak baģlatılır (bkz., "Uzaktan yönetimi yapılandırma" bölümü, sayfa 229). Daha sonraki baģlatmalarda parolayı girmeniz gerekir. Yerel ağ aracılığıyla uzaktan yönetim için, Denetim Merkezi parolası tüm bilgisayarlarda aynı olmalıdır. BU BÖLÜMDE: Uzaktan yönetimi yapılandırma Ağ güvenliğini çözümleme Koruma bileģenlerini yönetme Lisansları yönetme Ebeveyn Denetimini yönetme Virüslere ve zayıf noktalara karģı uzaktan tarama Veritabanlarını ve uygulama modüllerini güncelleme Uzaktan yedekleme UZAKTAN YÖNETİMİ YAPILANDIRMA Uzaktan denetim sihirbaz kullanılarak yapılandırılır. Denetim Merkezi ilk baģlatıldığında, Yapılandırma Sihirbazı otomatik olarak baģlar. 229

230 K U L L A N I M K I L A V U Z U Bu sihirbaz Geri ve Ġleri düğmeleri kullanılarak gezilebilen bir dizi pencereden (adımlar) oluģur; iģini tamamladığında sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini kullanın. Sihirbazı herhangi bir aģamada durdurmak için Ġptal düğmesini kullanın. Pencerenin üst kısmındaki göz atma bağlantılarını kullanarak sihirbazın tamamlanmıģ adımları arasında geçiģ yapabilirsiniz. Denetim Merkezini yapılandırmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 3. Uzaktan Denetim Yapılandırma Sihirbazı baģlatılacaktır. Denetim Merkezi ilk baģlatıldığında, Yapılandırma Sihirbazı otomatik olarak baģlar. Sihirbazın adımlarına yakından bakalım: a. Parola koruma penceresinde yönetici parolasını girin veya ayarlayın. b. Ağ tarama penceresinde uzaktan denetlenecek ağı seçin. c. Güncelleme kaynağı penceresinde anti-virüs veritabanlarını güncelleme modunu seçin. d. Seçtiğiniz ayarları Özet penceresinde doğrulayın. AĞ GÜVENLİĞİNİ ÇÖZÜMLEME Denetim Merkezim penceresinin üst kısmında ağ korumanın geçerli durumu görüntülenir. Üç olası koruma durumu vardır; Bu durumların her biri trafik ıģıklarına benzeyen belli bir renkle belirtilir. YeĢil renk ağınızın korumasının uygun düzeyde olduğunu belirtirken sarı ve kırmızı renklerse sistem yapılandırmasında veya uygulamanın iģleyiģinde güvenlik tehditleri olduğunu belirtir. Kötü amaçlı programlara ek olarak, tehditler süresi dolmuģ uygulama veritabanlarını, devre dıģı bırakılmıģ koruma bileģenlerini ve minimum koruma düzeyi seçimlerini içerir. Güvenlik tehditleri görüldüklerinde ortadan kaldırılmalıdır. Ağ korumasındaki sorunlar hakkında ayrıntılı bilgiler almak ve bunları ortadan kaldırmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerede durum simgesini veya üzerinde bulunduğu panelin simgesini tıklatın (bkz. aģağıdaki Ģekil). Açılan Ağ koruma durumu penceresinde geçerli sorunlar görüntülenir. Ağa bağlı bilgisayarların her birindeki sorunların listesini de görebilir ve bunların bazılarını uzaktan ortadan kaldırabilirsiniz. Ağa bağlı tekil bilgisayarlardaki sorunların listesini almak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerede sorun listesini görmek istediğiniz bilgisayarı seçin ve Bilgi bölümüne gidin. 3. Açılan pencerenin sağ kısmında Sorun listesi öğesini seçin. Açılan Koruma durumu penceresinde seçilen bilgisayarda karģılaģılan geçerli sorunlar görüntülenir. 230

231 D E N E T İ M M E R K E Z İ M KORUMA BİLEŞENLERİNİ YÖNETME Denetim Merkezini kullanarak ağa bağlı bilgisayarlardaki farklı koruma bileģenlerini uzaktan açıp kapatabilirsiniz. Bir koruma bileşenini uzaktan açmak / kapatmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerede koruma yönetimi gerekli olan bilgisayarı seçin ve Bilgi bölümüne gidin. 3. Açılan pencerenin sağ kısmında Koruma bileģenleri durumu öğesini seçin. 4. Açılan pencerede, istediğiniz bileģeni adını tıklatarak etkinleģtirebilir / devreden çıkarabilirsiniz. LİSANSLARI YÖNETME Denetim Merkezini kullanarak ağa bağlı bilgisayarlardaki lisans durumunu uzaktan denetleyebilir, lisansı yenileyebilir veya yeni bir lisansı etkinleģtirebilirsiniz. Ağa bağlı bir bilgisayarda lisansı yönetmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerede sorun listesini görmek istediğiniz bilgisayarı seçin ve Bilgi bölümüne gidin. 3. Açılan pencerenin sağ kısmında Lisans yöneticisi öğesini seçin. 4. Açılan Lisans Yöneticisi penceresinde gerekli iģlemleri yapın. EBEVEYN DENETİMİNİ YÖNETME Denetim Merkezini kullanarak kullanıcıların ağa bağlı bilgisayarlardaki ve Ġnternetteki etkinliklerine veya anlık mesajlaģmaya uzaktan sınırlamalar koyabilir ve bunlara iliģkin olayların istatistiklerini görebilirsiniz. Ebeveyn Denetimini yapılandırmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerede, pencerenin üst kısmında bir bilgisayar seçin ve Ebeveyn Denetimim bölümüne gidin. 3. Pencerenin sağ tarafında, bir hesap seçin ve Yapılandır düğmesini tıklatın. İstatistikleri görmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerede, pencerenin üst kısmında bir bilgisayar seçin ve Ebeveyn Denetimim bölümüne gidin. 3. Pencerenin sağ tarafındaki bir hesap seçin ve Ayrıntılı Rapor düğmesini tıklatın. VİRÜSLERİ VE ZAYIF NOKTALARI UZAKTAN TARAMA Denetim Merkezini kullanarak tüm ağ veya tek bir bilgisayar için virüs tarama görevini uzaktan çalıģtırabilirsiniz. 231

232 K U L L A N I M K I L A V U Z U Tüm ağı virüslere karşı taramak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerenin üst kısmındaki Ağ eylemleri bloğunda Virüs taramasını gerçekleģtir bağlantısını tıklatın. 3. Açılan Grup taramasını baģlatma penceresinde tarama türünü ve taramanız gereken bilgisayarları seçin. Tek bir bilgisayarı virüslere veya zayıf noktalara karşı taramak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerede, pencerenin üst kısmında bir bilgisayar seçin ve Bilgisayarımı Tara bölümüne gidin. 3. Pencerenin sağ tarafında gerekli tarama görevini seçin. VERİTABANLARINI VE UYGULAMA MODÜLLERİNİ GÜNCELLEME Denetim Merkezini kullanarak ağa bağlı bilgisayarlardaki Kaspersky PURE uygulamasının güncellenmesini uzaktan yönetebilirsiniz. AĢağıdaki güncelleme modlarından birini seçebilirsiniz: Bilgisayarlardaki veritabanlarını bağımsız güncelleme. Ayrılan bir güncelleme sunucusu aracılığıyla merkezi güncelleme. Ağa bağlı bilgisayarların güncelleme modunu değiştirmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 3. Açılan Denetim Merkezi Yapılandırma Sihirbazında, Güncelleme sunucusu adımına gidin ve istediğiniz güncelleme modunu seçin. Merkezi güncelleme seçildiğinde, ağa bağlı bilgisayarlardan biri güncelleme sunucusu olmalıdır. Diğer bilgisayarlar güncellemeleri seçtiğiniz sunucudan yükler. Proxy sunucusunu seçmek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerede, pencerenin üst kısmında bir bilgisayar seçin ve Güncelleme Merkezim bölümüne gidin. 3. Güncelleme sunucusu olarak seç düğmesini tıklatın. Tüm ağ veya tek bir bilgisayar için güncelleme görevini uzaktan çalıģtırabilirsiniz. Ağa bağlı tüm bilgisayarlarda güncellemeyi çalıştırmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerenin üst kısmındaki Ağ eylemleri menüsünde Güncellemeyi baģlat bağlantısını tıklatın. 3. Açılan Grup güncellemesini baģlatma penceresinde güncellemeleri karģıdan yüklemeniz gereken bilgisayarları seçin. 232

233 D E N E T İ M M E R K E Z İ M Ağa bağlı tek bir bilgisayarda güncellemeyi çalıştırmak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerede, pencerenin üst kısmında bir bilgisayar seçin ve Güncelleme Merkezim bölümüne gidin. 3. Pencerenin sağ tarafındaki Güncellemeyi baģlat düğmesini tıklatın. UZAKTAN YEDEKLEME Denetim Merkezini kullanarak ağa bağlı bilgisayarlarda yedekleme görevlerini uzaktan çalıģtırmanın yanı sıra yürütülmüģ yedekleme görevlerini ve veri geri yükleme görevlerini görebilirsiniz. Nesneleri uzaktan yedeklemek için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerede, pencerenin üst kısmında bir bilgisayar seçin ve Yedeklemem bölümüne gidin. 3. Pencerenin sağ tarafındaki listede bir yedekleme görevi seçin ve ÇalıĢtır düğmesini tıklatın. Görevin yürütülmesini pencerenin üst kısmındaki ilgili düğmeleri kullanarak duraklatabilir veya iptal edebilirsiniz. Yedekleme ve veri geri yükleme görevlerinin yürütülmesi hakkında bir rapor almak için şunları yapın: 1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin üst kısmındaki Denetim Merkezim bağlantısını tıklatın. 2. Açılan pencerede, pencerenin üst kısmında bir bilgisayar seçin ve Yedeklemem bölümüne gidin. 3. Pencerenin üst tarafındaki Raporu görüntüle düğmesini tıklatın. 4. Açılan Rapor penceresinde olay görüntüleme ayarlarını belirtin. 233

234 KASPERSKY PURE AYARLARINI YAPILANDIRMA Uygulama ayarları penceresi ana Kaspersky PURE ayarlarına hızlı eriģim için kullanılır. Şekil 23. Kaspersky PURE'ü yapılandırma Uygulama ayarları penceresi iki kısımdan oluģur: pencerenin sol kısmı Kaspersky PURE ayarlarına, virüs tarama görevlerine, güncelleme görevlerine, vb. eriģim sağlar pencerenin sağ kısmı, pencerenin sol tarafında seçilen ayar, görev vb. için bir parametreler listesi içerir. Bu pencereyi aģağıdaki yollardan açabilirsiniz: Ana uygulama penceresinden (bkz., sayfa 42); Bunun için, ana pencerenin üst kısmındaki Ayarlar bağlantısını tıklatın. Ġçerik menüsünden (bkz., sayfa 40). Bunun için, uygulamanın içerik menüsünden Ayarlar öğesini seçin. 234

235 K A S P E R S K Y P U R E A Y A R L A R I N I Y A P I L A N D I R M A Şekil 24. İçerik menüsü BU BÖLÜMDE: Genel ayarlar Öz Savunma Pil tasarrufu Uyumluluk Proxy sunucusu Bildirimler Raporlar Geri Bildirim Uygulamanın görünümü Oyun profili Uygulama ayarları yönetimi GENEL AYARLAR Bu pencerede aģağıdaki geliģmiģ Kaspersky PURE iģlevlerini kullanabilirsiniz: Kaspersky PURE ü sistem baģlatılırken çalıģtırma (bkz., sayfa 235). Kaspersky PURE e eriģimi sınırlama (bkz., sayfa 236). KASPERSKY PURE'Ü WİNDOWS BAŞLATILDIĞINDA ÇALIŞTIRMA Kaspersky PURE uygulamasını herhangi bir nedenle tamamen kapattıysanız, Kaspersky PURE içerik menüsünden ÇıkıĢ öğesini seçin. Sonuç olarak uygulama önbellekten kaldırılacaktır. Bu bilgisayarınızın korumasız olarak çalıģacağı anlamına gelir. 235

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (sunucu)

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (sunucu) 2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 29 Ocak 2015 İçindekiler 3 İçindekiler...5 Bir Fiery seçeneğini etkinleştirme...5

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Kaspersky Open Space Security: Release 2 İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Güncellenmiş uygulamalar Updated applications Release 2 uygulamaları: Kaspersky Anti-virus for Windows Workstations

Detaylı

Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 İlk Kez Kurulumla İlgili İpuçları ve Püf Noktaları

Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 İlk Kez Kurulumla İlgili İpuçları ve Püf Noktaları Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 İlk Kez Kurulumla İlgili İpuçları ve Püf Noktaları Casus Yazılımdan İstenmeyen E- Koruma Postadan Koruma Virüsten Koruma Kimlik Avından Koruma İçerik ve URL

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...3 Notlar... 3 Uygulama Sitesinde Ne Yapabilirsiniz?... 4 Uygulama Sitesine

Detaylı

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız için kötü amaçlı koda karşı son derece gelişmiş bir koruma sağlar. İlk olarak

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET

Detaylı

KASPERSKY LAB. Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN

KASPERSKY LAB. Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN KASPERSKY LAB Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN K A S P E R S K Y S M A L L O F F I C E S E C U R I T Y Başlarken Kaspersky Lab http://www.kaspersky.com.tr Revizyon : April 2009 İçindekiler

Detaylı

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Hızlı Başlangıç Kılavuzu ESET Smart Security, bilgisayarınız için kötü amaçlı koda karşı son derece gelişmiş bir koruma sağlar. İlk olarak ödüllü NOD32

Detaylı

Giriş. Memeo Instant Backup Hızlı Başlangıç Kılavuzu. 1. Adım: Ücretsiz Memeo hesabınızı oluşturun. 2. Adım: Depolama aygıtınızı bilgisayarınıza takın

Giriş. Memeo Instant Backup Hızlı Başlangıç Kılavuzu. 1. Adım: Ücretsiz Memeo hesabınızı oluşturun. 2. Adım: Depolama aygıtınızı bilgisayarınıza takın Giriş Memeo Instant Backup, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Instant Backup, C sürücünüzdeki değerli dosyalarınızı otomatik ve sürekli olarak yedekleyerek verilerinizi korur

Detaylı

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız

Detaylı

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız için

Detaylı

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç Motorola Phone Tools Hızlı Başlangıç İçerik Minimum Gereksinimler... 2 Motorola Phone Tools Yüklemeden Önce... 3 Yükleme Motorola Phone Tools... 4 Cep Telefonu Cihazını Yükleme ve Yapılandırma... 5 Çevrimiçi

Detaylı

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 İÇİNDEKİLER Microsoft Office Kurulumu... 2 Kurulum Öncesİ Bİlgİsİ... 2 Microsoft Office Kurulumu... 3 Başlarken... 7 Daha Fazla Yardım mı Gerekiyor?... 7

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime iģlemci programının daha etkin kullanımını artıracak seçenekleri kullanabileceksiniz. ARAġTIRMA Belge özelleģtirme

Detaylı

Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU

Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M S Ü R Ü M Ü : 9. 1 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu belgenin size çalıģmanızda yardımcı olacağını ve bu yazılım ürünüyle ilgili

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Yükleme ve Etkinleştirme Önceki Sürüm Yükleme Etkinleştirme Önceki F-Secure Mobile Security sürümü yüklüyse, bu uygulamayı kapatmanız gerekir. Yükleme sırasında

Detaylı

Kurulum (Windows)...3

Kurulum (Windows)...3 Kurulum (Windows)...3 1. StarBoard Software Kurulumu...4 1.1 Sistem Gereksinimleri...4 1.2 Kurulumu Başlatma...5 1.3 Windows Media Encoder Kurulumu (Yalnızca Windows XP/Vista)...6 1.4 Kurulumu Sonlandırma...6

Detaylı

Worry-Free. p c. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Securing Your Journey to the Cloud.

Worry-Free. p c. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Securing Your Journey to the Cloud. Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Sistem Gereksinimleri Securing Your Journey to the Cloud p c Korumalı Bulut ws Ağ Güvenliği Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan

Detaylı

Seagate Anti Virüs. Seagate Technology LLC S. De Anza Boulevard Cupertino, CA 95014, ABD

Seagate Anti Virüs. Seagate Technology LLC S. De Anza Boulevard Cupertino, CA 95014, ABD Seagate Anti Virüs 2015 Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. Seagate, Seagate Technology, Wave logosu ve FreeAgent, Seagate Technology LLC'nin veya yan kuruluşlarının ticari veya kayıtlı ticari

Detaylı

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E Kullanıcı El Kitabı 1 Ana bileşen...3 Kurulum talimatları...5 Bluetooth Ayarları...26 Arıza Teşhis Programı...39 Dosya...41 Ayarlar...43 Belgeler...51 Yardım...53 OBD İletişimi...56 Yazdır ve Kaydet...66

Detaylı

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız için

Detaylı

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard ve Advanced Sürümler Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Sistem Gereksinimleri Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan ürünlerde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012)

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) 1 İçindekiler 1. MĠNĠMUM SĠSTEM GEREKSĠNĠMĠ... 3 2. KURULUM ÖNCESĠ DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER... 3 3. NETCAD 6 GIS KURULUMU... 3 a. TEKLĠ KURULUM... 4 i. HASP Driver Kurulumu...

Detaylı

Kurtarma Ortamını Oluşturma

Kurtarma Ortamını Oluşturma Kurtarma Ortamını Oluşturma Not: Recovery Environment'ın önceki sürümlerinde ve IT sürümünde önceden yüklenmiş bir Windows ortamı bulunur. Microsoft bu ürünün dağıtımına son verdiği için kullanıcıların

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

Sistem Gereklilikleri

Sistem Gereklilikleri Sistem Gereklilikleri Bilgisayar gereklilikleri Intel Pentium GHz veya daha hızlı işlemci Windows 000, Service Pack ile Windows XP, Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate veya Enterprise; Windows

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Service Pack 1 Sistem Gereksinimleri

Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Service Pack 1 Sistem Gereksinimleri Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Service Pack 1 Sistem Gereksinimleri Securing Your Journey to the Cloud p c Korumalı Bulut ws Ağ Güvenliği Trend Micro Incorporated bu belgede

Detaylı

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Windows 7 Kurulumu Dell bilgisayarınız Microsoft Windows 7 işletim sistemiyle yapılandırılmış olarak gelir. Windows Vista işletim sistemini ilk kez kurmak için,

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

OTOsuite. Kurulum Kılavuzu. Türk

OTOsuite. Kurulum Kılavuzu. Türk OTOsuite Kurulum Kılavuzu Türk Bu belgede, DVD'den, flaş diskten veya sıkıştırılmış dosyadan OTOsuite yazılımını nasıl kuracağınızı açıklanır. Sistem gereksinimleri 1,5 GHz işlemci veya üzeri (2 GHz önerilir)

Detaylı

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu İçindekiler 1. SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu... 2 2. E-posta Bildirimi Alma... 2 3. Belgeyi İmzalama... 3 4. Diğer Seçenekler... 4 4.1 Sonra bitir... 4 4.2 Yazdır,

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Yükleme ve etkinleştirme Önceki sürüm Yükleme F-Secure Mobile Anti-Virus uygulamasının önceki sürümünü kaldırmanız gerekmez. Yeni sürümü yükledikten sonra F-Secure Mobile

Detaylı

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 23 Haziran 2014 İçindekiler 3 İçindekiler...5 'e erişme...5 Posta kutuları...5

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

Giriş... 4. Bölüm 1 Genel Bakış... 6. 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7. 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8

Giriş... 4. Bölüm 1 Genel Bakış... 6. 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7. 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8 İçindekiler Giriş... 4 Bu Kılavuz Hakkında... 4 Yardım'ı Açma... 5 Bölüm 1 Genel Bakış... 6 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8 Bölüm 2 Yükleme/Kaldırma...

Detaylı

ESET INTERNET SECURITY 10

ESET INTERNET SECURITY 10 ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en yeni sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET Internet Security tüm özelliklerin

Detaylı

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (istemci)

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (istemci) 2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 29 Ocak 2015 İçindekiler 3 İçindekiler...5 Bir Fiery seçeneğini etkinleştirme...6

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Sürüm 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Sürüm 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Sürüm 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. Yayınlanmamış haklar Amerika Birleşik Devletleri'nin telif hakkı kanunlarınca korunmaktadır. Bu yayının içeriği, Xerox Corporation'ın

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI Üniversitemiz FTP sunucusuna bağlanma, Windows 8 ve Office 2013 (Ġngilizce) kurulum dosyalarının indirilmesi ve Windows 7 ve Office 2010 un Windows

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme...

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme... Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş... 1 ÖNEMLİ NOTLAR... 1 Kanuni Uyarılar... 3 IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Kurulum... 5 Etkinleştirme... 7 Otomatik Güncelleme...

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Tarama Özellikleri Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_TR

Tarama Özellikleri Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_TR Tarama Özellikleri Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_TR 2004. Her hakkı saklıdır. Belirtilen telif hakkı koruması anayasa ve kanunlarla belirtilen ya da tanına her

Detaylı

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET Smart

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak amacıyla elinizin altında bulundurun. İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer

Detaylı

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Sürüm Notları McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator ile birlikte kullanım içindir İçindekiler Bu sürüm hakkında Yeni özellikler Geliştirmeler Çözülen sorunlar

Detaylı

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI License manager ile lisanslamanın tamamlandığına emin olunduktan sonra son kullanıcıların makinalarına IBM SPSS Statistics 21 client kurulumu yapılabilir.

Detaylı

Avira AntiVir Premium Security Suite www.antivir.com.tr

Avira AntiVir Premium Security Suite www.antivir.com.tr Bu kılavuz Avira AntiVir Premium Security Suite ürününü hızlı bir şekilde kurmanız için hazırlanmıştır. Ürün ile ilgili ayrıntılı kullanım kılavuzuna www.antivir.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sıkça

Detaylı

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY PREMIUM 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security Premium tüm özelliklerin bir arada sunulduğu İnternet güvenlik yazılımıdır. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu. support.ebsco.com

Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu. support.ebsco.com Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu support.ebsco.com Önemli Gelişmiş Arama ekran özelliklerini, sınırlayıcı ve genişleticileri, Aramalarınızı Kaydetme özelliğini, Arama ve Dergi Hatırlatma

Detaylı

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET Smart Security, bilgisayarınız

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları

Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları Yapılandırma Kılavuzu A-61732_tr 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration İçindekiler Farklılıklar... 1 Yükleme... 2 İş ayarları

Detaylı

Bu bölümde Trend Micro Internet Security nin nasıl yüklendiği anlatılıyor. Bu bölümün içindeki başlıklar;

Bu bölümde Trend Micro Internet Security nin nasıl yüklendiği anlatılıyor. Bu bölümün içindeki başlıklar; Kurulum Rehberi Bu bölümde Trend Micro Internet Security nin nasıl yüklendiği anlatılıyor. Bu bölümün içindeki başlıklar; 1) Bilgisayar Gereksinimleri 2) Yüklemeden önce Trend Micro Internet Security Yükleme

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET Smart Security tüm özelliklerin bir

Detaylı

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA............................................................................... 2 YAZDIRMA YAYINLAMA İŞLEVİ.........................................................................

Detaylı