SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 17

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 17"

Transkript

1 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 17 BAKİ SARISAKAL

2 PADİŞAH HAZRETLERİ MANASTIR A GİDİYOR Zat-ı Hazreti Padişahi bu sabah muayyen olan saatte Manastır a azimet buyurmuşlardır. İkameti şahaneye mahsus konaktan katar mahsusun intizar ettiği Liman mahalline kadar olan güzergâhta askeri nizamiye ile Donanmayı Osmani efradı saf ihtiram teşkil etmişlerdir. Bir cemi gaffur tarif kabul etmez alkışlarla Padişah Meşrutiyet hakkında ibrazı asar sadakat etmiş ve hükümdar maliperver hazretleri besim ve hanendan bir çehre ile areasıyla beyan mahzuziyet buyurmuşlardır. Simai padişahi büyük bir inşirah ve afiyete delalet etmektedir. Zat-ı Hazreti Padişahi limana muvasalatlarında yine ahalinin alkışları arasında katar mahsusa binmişlerdir. Şehzadeler hazretleriyle Sadrazam ve Harbiye Nazırı Paşalarda aynı trende ahzı mevki etmişlerdir. Bu seferde katar hümayuna bir kılavuz terfi yolu göstermekte idi. Selanik Valisi ile askeri kumandanı ve ordu müfettişi vilayet hududuna kadar padişahın mahiyetinde bulunacaklardır. Katarı hümayun un geçeceği mevkiler kaffesinde zatı hazreti padişahinin istikbali için büyük hazırlıklar yapılmış. Selanik: Zat-ı Hazreti Padişahi tarafından Sırbistan heyeti mahsusuna verilmiş olan ziyafette Sadrazam Paşa ile nazar ve rical ile memurin mülkiye ve askeriye hazır bulunmuşlardır. Ziyafeti müteakip Zat-ı Şahane maham emvar devletle iştigal buyurmuşlar ve bade açık bir araba ile şehir civarında gezmeye çıkmışlardır. Araba gayet yavaş gitmekte ve her taraftan zatı şahane şiddetle alkışlanmakta idi. Şehzadegan hazretleri de araba ile Yalılara kadar bir gezinti icra etmişlerdir. Manastır a teşrifi hümayun münasebetiyle icap eden hazırlıklar tamamlanmıştır. Üsküp e azimeti hümayun esnasındaki merasim bu defa da icra kılınacaktır. 1 Selanik Yalılar Caddesi 1 Tanin 21 Haziran 1911

3 Selanik Sabri Paşa Caddesi Selanik Vardar Caddesi Selanik Yadiğar-ı Terakki Mektebi

4 Manastır da: Bugün Daire-i Hümayun pişegahında Manastır ın en kıymettar bir hatıra-i tarihiyesi olan 10 Temmuz İnkılâbı Alayı temsil edilmiştir. Alayın temsiline saat 10 da ibtidar edilmiş ve saat 12 ye kadar devam etmiştir. Evvela askeriye müzikası, Kahramanı Hürriyet Niyazi Bey in Hürriyet emrindeki mücahidatı malum olan sabık Ohri Milli Taburu Kumandanı Eyüp Sabri Bey 10 Temmuz da evelki kıyafet milliyeleriyle beraber taburlara kumanda etmişlerdir. Hürriyeti ilan eden tabur ile memurin mülkiye ve askeriye, bilumum anasıra mensup mektep talebesi ve muallimleri esnaf, köylüler ve onlar meyanında hasetsen nazarı takdiri celbeyleyen Resneliler, Ohrililer, Debreliler, Göriceliler, İnkılâp Mekteplileri ikametgâh padişahî önünden geçmiş ve hükümdar meşrutiyet hazretleri beyanı mahzuziyet buyurmuşlardır. Resneli Niyazi Bey Tören Esnasında Müteakiben Niyazi Beyefendi Hürriyet Meydanı na tevecciye azimet etmiş ve orada Meşrutiyet mukaddesimizin teali ve devamı Padişah maliperverin tezayitin ömür ve afiyeti hakkında müessir bir dua tilavet olunarak amin sedaları bu pakize ve saf mahiyette inakaslar bırakmıştır. Sonra 10 Temmuz da ilk defa nutuk-u hürriyetin okunduğu 60 numaralı tarihi top ve içinde milli renklerden kurdelelerle süslenmiş iki küçük kız olduğu halde Hürriyet Arabası geçti. Onların arkasından da iki gencin taşıdığı İttihat ve Terakki Cemiyetinin armasına içeren büyük bir bayrak önde olduğu halde, Ulema ve memurlar geçti. Onları, Müşir Osman Paşa'nın dağa kaldırıldığı sırada bindirilmiş olduğu araba boş olarak geçti ki arabanın iki tarafında iki süvari gidiyordu. Arabadan sonra Manastır da bulunan okullardaki öğrenciler geçti. Öğrenciler geçerken İttihat ve Terakki Marşını çalıyorlardı. Öğrencilerden sonra bir askeri muzıka ve Meşâyih ile dedegân geçti.

5 Manastır Vatan Fedailerinin Şehre Girişleri Bundan sonra Ohri'den gelenler ile Resne Mekteb-i İnkılabi öğrencileri geçti. Bu öğrenciler beyaz külahlar, keten esvablar, çarık ve dulaklar giymişlerdi. Hepsinin birer taklit olan tüfenkleri vardı. Resne Mektebinden sonra Manastır esnafı geçti. Her esnaf kafilesinin de birer bayrağı vardı. En son olarak da Manastır ın her yerinden gelmiş binlerce insan milli kıyafetleriyle geçtiler. 2 saat kadar sürmüş olan bu alaydan Padişah memnun olmuştur. Saat ikide program mucibince heyetler huzuru padişahiye kabul buyrulmuş ve iltifata nail olmuşlardır. VI. Kolordu Kumandanı Fethi Paşa nın kısa konuşmasından sonra Sultan Reşat şöyle demiştir: Ordu, milletin ve benim medâr-ı iftiharımızdır. Bütün erkân-ı ümerâ ve zabitânla asker evladlarımın göstermekde oldukları gayret-i şeca at ve? mûcib-i mahzuziyetim olmaktadır. Cenâb-ı hakkın inâyetiyle yâb-ı nusret bizim için güşâdedir. Selamımı tebliğ ediniz 2 Akşamüstü Konsoloslar huzuru hümayuna kabul buyurmuşlardır. Tekrar inkılâp mekteplileri ve milli alaylar Niyazi Beyefendi kumandasında bir grup teşkil ederek tekrar Daire-i Hümayuna pişegahına gelmişler ve İnkılâp muazzezimizi vücuda getiren anasırı necibe ve mümtaze milli oyunlar icra etmişlerdir. Bunları pencereden temaşa buyuran Zat-ı Hazreti Padişahi fevkalade mahzuziyet beyanıyla Niyazi Bey i taltif etmişler ve Gureba Hastanesine 150, Rum ve Bulgar Hastanelerine 5 er, Sanayi mektebine 250 bin, medrese 75, Eski Rufai Tekkesine 500, mekteplerdeki etfalin levazımı tedrisiyesine100 er, Serfiçe, Görice, Debre fukarasına 400, Manastır ve mülhakatı fukarasına 50 lira, Elbasan fukarasına ihsanı şahane vaki olmuş ve bazı zevata da taltifatta bulunmuşlardır. Sadrazam Paşa ve Dahiliye ve Maarif Nazırları Hükümet Konağında memurini kabul etmişlerdir. Harbiye nazırı Mehmet Şevket Paşa askeriyeyi ziyaret etmiştir. 2 Rumeli 25 Haziran 1911

6 Hürriyet Meydanı ndaki abidenin vazı esasi yarın icra olunacaktır. Ahalinin şevk ve mesarı tarif edilemez bir dereceye baliğ olmuştur. Manastır: Zatı Hazreti Padişahi maiyet mülkanelerinde Şehzadegan Hazretleri ile Sadrazam, Harbiye, Maarif ve Dahiliye Nazırları, Manastır Valisi Raşit Paşa ve Belediye Reisi bulundukları halde buraya muvasalat etmişler ve toplar atılmak suretiyle istikbal olunmuşlardır. Şehirce düzenlenen program mucibince istasyonda yalnız Manastır Mebusları hazır bulunmuşlardır. Müteakiben muhteşem bir alayla hümayuna hazimet buyrulmuştur. Esnai azimet padişahi de binlerce ahali padişahlarını şiddetle alkışlamışlardır. Yarın Zat-ı Hazreti Padişahi, Manastır eşraf ve müteberanı ile taşradan arzı tebrikler için gelen heyeti ve konsolosları huzuru hümayunlarına kabul buyuracaklardır. Yine yarın, bidayet İskân-ı Meşrutiyette icra edilen merasim bir daha icra edilecek, Niyazi Bey le arkadaşlarının ne suretle dağdan indikleri ve meşrutiyet idarenin sureti ilanı, huzuru hümayunda temsil kılınacaktır. Zat-ı Hazreti Padişahinin Manastır a muvasalat hümayunlarında, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa henüz tamamıyla tevkif etmemiş olan bir vagondan atlamak istediği sırada açık bulunan kapıyı epeyce şiddetle çarptığından nazır paşa acısından bağırmıştır. Manastır: Zat-ı Hazreti Padişahi nin içinde bulundukları treni mahsus Vodena da pek az bir müddet istirahattan sonra kemali ihtişam ile Manastır a muvasalat etmiştir. İstasyon pek güzel bir suretle tezyin ve tefriş edilmişti. Vodena Kaymakamı şehrin tezyini için o derece sarfı mesai eylemiştir ki nihayet zavallı yorgunluktan vefat etmiştir. Vodena Tren mahsusat Karaferye ve Vodena ya muvasalatta kurbanlar kesilmiştir. Muhtelif millete mensup kız ve erkek mektep talebeleri neşideler terennüm eylemekte idiler. Zat-ı Hazreti Padişahi bu manzaradan pek ziyade müteessir olarak İslam, Rum, Bulgar, Ulah birkaç kız ve erkek talebeyi huzuru hümayunlarına celb ile deraguş eylemiş hediye ve ihsan buyurmuşlardır.

7 Manastır a icra edilen resmikabul pek fevkalade idi. Şayan zikir olmak üzere yalnız Manastır Mebuslarıyla, Miralay Şevket Bey arasında resmikabul mahallinde mebuslara bir mahal mahsus ayrılmamış bulunduğundan dolayı küçük bir hadise zuhur etmiş ve mebuslar bu hale karşı protesto etmişlerdir. Zat-ı Hazreti Padişahi Manastır a teşrifi hümayunları münasebetiyle bila tefrik cins ve mezhep bilcümle mahkumin siyasiye affedileceklerdir.

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 18

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 18 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 18 BAKİ SARISAKAL MANASTIR Vilayet mebusları Manastır Vilayeti namına Zat-ı Hazreti Padişahiye saygılarını arz ederlerken Birinci Meşrutiyet Padişahı olan ve Osmanlılık

Detaylı

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ www.merhabahaber.com gazetesinin her Çarşamba okurlarına armağanıdır. Cilt: 14 Sayı: 31 26 KASIM2014 ÇARŞAMBA Sayfalar Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Serdar CEYLAN maliuz@merhabagazetesi.com.tr srceylan@hotmail.com

Detaylı

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMiK ARASTIRMALAR DERCİSİ.:. Kış ve Yaz Dönemlerinde, Yılda İki Kez Yayınlanan Uluslar Arası Hakeınli Bir Dergidir. Sayı 6/ Yaz Konya- 2008 Türk- İslam Medeniyeti Akademik Araşbrmalar

Detaylı

ADANA DA CUMHURİYET İN ONUNCU YILI KUTLAMALARI

ADANA DA CUMHURİYET İN ONUNCU YILI KUTLAMALARI ADANA DA CUMHURİYET İN ONUNCU YILI KUTLAMALARI Erdem ÇANAK* ÖZET Türk milletinin İstiklal Harbi yıllarındaki var olma mücadelesi, Mustafa Kemal in önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulması

Detaylı

İbrahim Edhem PLEVNE HATIRALARI (Sebat ve gayret, kıyametten bir alâmet)

İbrahim Edhem PLEVNE HATIRALARI (Sebat ve gayret, kıyametten bir alâmet) İbrahim Edhem PLEVNE HATIRALARI (Sebat ve gayret, kıyametten bir alâmet) TERCÜMAN GAZETESİ'nin bir kültür hizmeti olarak yayınladığı "1001 TEMEL ESER" Serisinin 135. kitabı İbrahim Edhem'in "PLEVNE HATIRALARI"

Detaylı

ABDÜLAZİZ VE BOĞAZ DA MARŞ OKUYAN ERMENİ ÇOCUKLARI

ABDÜLAZİZ VE BOĞAZ DA MARŞ OKUYAN ERMENİ ÇOCUKLARI ABDÜLAZİZ VE BOĞAZ DA MARŞ OKUYAN ERMENİ ÇOCUKLARI Yrd. Doç. Dr. Şakir BATMAZ Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü E-mail: sbatmaz@erciyes.edu.tr; Tel: 0 352 437 49 01-33311 Özet Abdülaziz,

Detaylı

''...Gelen raporları tetkik edince kat'iyyetle hükmettik ki, Türk'ün hakikî halâs güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şa'şaasiyle tulû edecekti!

''...Gelen raporları tetkik edince kat'iyyetle hükmettik ki, Türk'ün hakikî halâs güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şa'şaasiyle tulû edecekti! 30 AĞUSTOS HATIRALARI Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.

Detaylı

MÜTERCİM HALÎMÎ EFENDİ 1 NİN NOTLARI ÇERÇEVESİNDE SULTAN ABDÜLAZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ VE SONUÇLARI (21 Haziran 1867 7 Ağustos 1867) 2.

MÜTERCİM HALÎMÎ EFENDİ 1 NİN NOTLARI ÇERÇEVESİNDE SULTAN ABDÜLAZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ VE SONUÇLARI (21 Haziran 1867 7 Ağustos 1867) 2. TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2012, Sayı: 7 Sayfa: 165 188 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2012, Issue: 7

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERÂKKİ VE BASIN MEVHİBE SAVAŞ

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERÂKKİ VE BASIN MEVHİBE SAVAŞ İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERÂKKİ VE BASIN MEVHİBE SAVAŞ Ankara 1998 1 İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERAKKİ FIRKASI VE BASIN İkinci Meşrutiyet dönemiyle özdeşleşmiş olan İttihat

Detaylı

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü Cemil Koçak Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Teşkilâtı Mahsusa hakkında bil(ebil)diklerimiz pek az; neredeyse

Detaylı

30 Ağustos Zafer Bayramı Kanunu, İlk Zafer Kutlaması ve Büyük Taarruz İle İlgili Bazı Bilgiler

30 Ağustos Zafer Bayramı Kanunu, İlk Zafer Kutlaması ve Büyük Taarruz İle İlgili Bazı Bilgiler Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 12, Bahar 2014, Sayı: 16, ss. 89-114 30 Ağustos Zafer Bayramı Kanunu, İlk Zafer Kutlaması ve Büyük Taarruz İle İlgili Bazı Bilgiler Burhan SAYILIR * Özet 26 Ağustos

Detaylı

Hakayık ül-beyân fi eşkâli l-ezmân Yahut Ne Derekeye İnmiştik Ne Dereceye Çıktık Üç Devirde Gördüklerim

Hakayık ül-beyân fi eşkâli l-ezmân Yahut Ne Derekeye İnmiştik Ne Dereceye Çıktık Üç Devirde Gördüklerim Hakayık ül-beyân fi eşkâli l-ezmân Yahut Ne Derekeye İnmiştik Ne Dereceye Çıktık Üç Devirde Gördüklerim Mukaddime Zuhûr-ı İslâm selâmet-i encâmla husûle gelen teceddüt ve tekemmül-i dininin meydana koyduğu

Detaylı

ASKERİ MERASİM VE PROTOKOL TALİMATNAMESİ (1)

ASKERİ MERASİM VE PROTOKOL TALİMATNAMESİ (1) 293 ASKERİ MERASİM VE PROTOKOL TALİMATNAMESİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30.5.1956, No : 4/7346 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 29.9.1956, No : 9420 Yayımlandığı

Detaylı

Edirne Vali Vekili Defterdar (Mühür)

Edirne Vali Vekili Defterdar (Mühür) SOSYAL HAYAT Tütün Amelesi Osmanlı İrtibat ve Terakkî Cemiyeti nâmıyla diğer bir kulüp teşkili için hükûmetden ilmuhaber istihsâl etmiş olan eşhâsın rü yet-i hesabâta müte allik iddiası mehâkim-i nizâmiyeye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KARLSBAD HATIRALARI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KARLSBAD HATIRALARI 1 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KARLSBAD HATIRALARI Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Nisan 1999 Prof.

Detaylı

Atatürk Akşehir de. Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları

Atatürk Akşehir de. Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları Metin MEHMET KOÇ Editörlük - Tasarım Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi Basım Bahçıvanlar Basım Sanayi A.Ş. 2010 MEHMET KOÇ Atatürk Akşehir de İrtibat: Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri

Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri Her ne kadar komisyonun çalışmalarında dönemin siyasi çatışma ortamı yargılama sürecini

Detaylı

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi ALİ GALİP HADİSESİ Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve

Detaylı

HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ

HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ Ulvi KESER Doç. Dr., Kara Harp Okulu Komutanlığı, e-posta: ulvi.keser@gmail.com Özet Hamidiye savaş gemisi Balkan Harbi ve hemen ardından Birinci

Detaylı

SULTAN AZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ DÖNÜŞÜ MÜNASEBETİYLE YAPILAN KUTLAMALAR VE BİR MANZUM TARİHÇE

SULTAN AZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ DÖNÜŞÜ MÜNASEBETİYLE YAPILAN KUTLAMALAR VE BİR MANZUM TARİHÇE Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 SULTAN AZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ DÖNÜŞÜ MÜNASEBETİYLE YAPILAN KUTLAMALAR VE BİR MANZUM TARİHÇE Osman KÖKSAL Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

MEŞRUTİYETİN BAYRAMI: 10 TEMMUZ ÎD-İ MİLLİSİ. Sanem YAMAK *

MEŞRUTİYETİN BAYRAMI: 10 TEMMUZ ÎD-İ MİLLİSİ. Sanem YAMAK * 323 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:38 (Mart 2008) MEŞRUTİYETİN BAYRAMI: 10 TEMMUZ ÎD-İ MİLLİSİ Sanem YAMAK * Özet Osmanlı İmparatorluğu nda Meşrutiyetin ikinci kez ilan edildiği 10 Temmuz (23

Detaylı

Teşkilat'ın İki Silahşoru Biri Meşrutiyet'in Silahşoru Dede Yakub Cemil Diğeri Cumhuriyet'in Silahşoru Torun 'Yakub Cemil"

Teşkilat'ın İki Silahşoru Biri Meşrutiyet'in Silahşoru Dede Yakub Cemil Diğeri Cumhuriyet'in Silahşoru Torun 'Yakub Cemil Soner Yalçın _ Teşkilatın İki Silahşoru Teşkilat'ın İki Silahşoru Biri Meşrutiyet'in Silahşoru Dede Yakub Cemil Diğeri Cumhuriyet'in Silahşoru Torun 'Yakub Cemil" Biri Meşrutiyetin Silahşoru Dede Yakub

Detaylı

kitap SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

kitap SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Eylül 1999 GÂZĐ MUSTAFA KEMAL SĐVAS KONGRESĐ

Detaylı

Rus Diplomatik Yazışmalarında 1 II. Meşrutiyet in İlanı Arifesinde Rumeli ve Hürriyetin İlanı

Rus Diplomatik Yazışmalarında 1 II. Meşrutiyet in İlanı Arifesinde Rumeli ve Hürriyetin İlanı 3144 Rus Diplomatik Yazışmalarında 1 II. Meşrutiyet in İlanı Arifesinde Rumeli ve Hürriyetin İlanı Şahin Doğan* Giriş Bu makalede, söz konusu dönemde Rusya nın Rumeli ve İstanbul da görev yapan diplomatlarının

Detaylı

ve Derviş Vahdeti'ye yöneltti. Volkan'ın İttihatçılar'ın bulunmadığı tarafsız bir kabine kurmaya davet eden V ah d eti imzalı

ve Derviş Vahdeti'ye yöneltti. Volkan'ın İttihatçılar'ın bulunmadığı tarafsız bir kabine kurmaya davet eden V ah d eti imzalı inihad-ı MUHAMMED! CEMiYETi Fırkanın siyasi programına esas olan 3 Mart 1325 ( 16 Mart 1909) tarihli beyannarnede cemiyetin kapılarının herkese açık olduğu, şer'-i şerif dairesinde hareket edileceği, fakat

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYETİN İLK YILLARINDA SÜRGÜN VE FİRARİLER SORUNU VE FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ

İKİNCİ MEŞRUTİYETİN İLK YILLARINDA SÜRGÜN VE FİRARİLER SORUNU VE FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ İKİNCİ MEŞRUTİYETİN İLK YILLARINDA SÜRGÜN VE FİRARİLER SORUNU VE FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ The Exile and the Escapees Problem in the First Years of the Second Constitutional Period and the Comittee of

Detaylı

ATATÜRK ÜN ZONGULDAK GEZİSİ YÜCEL NAMAL

ATATÜRK ÜN ZONGULDAK GEZİSİ YÜCEL NAMAL ATATÜRK ÜN ZONGULDAK GEZİSİ YÜCEL NAMAL T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1 ATATÜRK ÜN ZONGULDAK GEZİSİ YÜCEL NAMAL Baskı Hazar Reklam Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic.Ltd.Şti. Kazım

Detaylı

MİLLÎ MÜCADELE YILLARINDA KASTAMONU DA MÜDAFAA-I HUKUK HAREKETİNİN DOĞUŞU VE BÖLGENİN KUVAYIMİLLİYE YE KATILIŞI

MİLLÎ MÜCADELE YILLARINDA KASTAMONU DA MÜDAFAA-I HUKUK HAREKETİNİN DOĞUŞU VE BÖLGENİN KUVAYIMİLLİYE YE KATILIŞI ÇTTAD, VIII/18-19, (2009/Bahar-Güz), s.s.69-87 MİLLÎ MÜCADELE YILLARINDA KASTAMONU DA MÜDAFAA-I HUKUK HAREKETİNİN DOĞUŞU VE BÖLGENİN KUVAYIMİLLİYE YE KATILIŞI Hüsnü ÖZLÜ Özet Millî Mücadeleyi cephe gerisinden

Detaylı

MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r.

MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r. MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r. Ruscuklu Hacı Ali Efendi-zâde Hacı Hafız Mehmed Eşref Efendi

Detaylı

II. MEŞRUTİYET İN İLANININ İSTANBUL BASINI NDAKİ YANSIMALARI (1908) Oya DAĞLAR

II. MEŞRUTİYET İN İLANININ İSTANBUL BASINI NDAKİ YANSIMALARI (1908) Oya DAĞLAR 141 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:38 (Mart 2008) II. MEŞRUTİYET İN İLANININ İSTANBUL BASINI NDAKİ YANSIMALARI (1908) Oya DAĞLAR Özet II. Meşrutiyet 23 Temmuz 1908 de (10 Temmuz 1324) ilan

Detaylı