8 projeye 6 milyon destek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 projeye 6 milyon destek"

Transkript

1 HEM atölyesi hedef büyüttü Çorumlu bu manzaradan þikâyetçi Ramazan ayýna girilmesi ile birlikte dilenci sayýsýnda ciddî artýþ yaþanýrken, herhangi bir tedbirin de alýnmadýðý gözleniyor. Ramazan ayýndra artan dilenciler esnaf ve vatandaþlarýn þikayetine neden oluyor. * HABERÝ 6 DA Makine parkuru yenileniyor, yeni kurslar geliyor Ulu Camii tuvalet modernizasyon çalýþmalarý baþladý. Çalýþmalarda Hacý Bayram Veli Camii örnek alý- Ulu Camii ye el atýldý * HABERÝ 2 DE Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi (HEM) DÖSE Ýþletmesi Mobilya Atölyesi kapýlarýný kursiyerlere açmaya hazýrlanýyor Eðitim-Öðretim Yýlý na yeni bir Eðitim-Öðretim Yýlý na yeni bir vizyonla girmeye hazýrlanan Mimar Sinan HEM, Mobilya Atölyesi nde de köklü bir deðiþime gidiyor. vizyonla girmeye hazýrlanan Mimar Sinan HEM, Mobilya Atölyesi nde de köklü bir deðiþime gidiyor. * HABERÝ 11 DE DESTEKLÝ 18 TEMMUZ 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 100 kata kadar ANTÝBÝYOTÝK içeren, çok güçlü ANTÝOKSÝDAN TARAFINDAN KIRKKOVAN ADINA PATENTLÝDÝR Ulukavak Mahallesi Garantievler 13. Sk. 5/A ÇORUM 8 projeye 6 milyon destek Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nda (TKDK) 9. çaðrý döneminde onaylanan 8 projenin imzalarý dün atýldý. * HABERÝ 3 DE Mustafa Cimbek adlý çiftçi, maðduriyetinin giderilmesi için Ticaret Borsasý na baþvurdu. Çiftçiyi maðdur ediyorlar Sakýn kullanmayýn! 'Ekþýn Gergedan Boynuzu' isimli bitkisel ürünün güvenilir olmadýðý gerekçesiyle toplatýlmasýna karar verildi. Ticaret Borsasý na ürün getiren bir çiftçi maðdur edildiði gerekçesiyle þikayetçi oldu. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 7 DE Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nda dün proje sözleþmesi imza töreni yapýldý. Eyleme ara verdiler iþlerine geri döndüler Haber7.com da yayýmlanan haber. Türel den Akaydýn a sert cevap CHP Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'ýn ofisine gelen hacizden sorumlu tuttuðu eski baþkan Menderes Türel'den yanýt geldi. Türel Akaydýn için Koltuðu býrakýp gitsin! dedi. * HABERÝ 3 DE Hürriyet Parký önünde bir araya gelen tekstil çalýþanlarý adýna Fadime Erturan bir konuþma Maaþlarýný alamadýklarýný belirterek eylem yapan tekstil çalýþanlarý, fabrikadan aldýklarý davet üzerine eylemlerini bir haftalýðýna ertelediklerini açýkladý. Hürriyet Parký önünde bir araya gelen tekstil çalýþanlarý, amaçlarýnýn baðcýyý dövmek olmadýðýný, evlerine ekmek götürmek çabasý içinde olduklarýný bildirdi. Vali Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Üçtutlar Mahallesi nde halk iftarýna katýldý. Vali mahalle iftarýnda Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ tarafýndan verilen ve her kesimden mahalle halkýnýn temsil edildiði iftar yemeðine katýldý. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 5 DE Fark ödeme Ramazan boyunca sýký denetim müjdesi Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ramazan ayý boyunca Çorum da toplu tüketim yerleri, gýda satýþ noktalarý ve üretim yerlerine sýký denetimler uygulanacaðýný Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, 2012 Ürünü Yaðlý Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemeleri nin baþladýðý müjdesini verdi. Erkan Elfaz Ermiþ * HABERÝ 15 DE Gýda satýþý yapan iþyerleri denetleniyor. * HABERÝ 15 DE Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü personeli iftar çadýrýnda oruç açtý. Polis-halk iftarda bir arada Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü personeli, Çorum Belediyesi tarafýndan kurulan iftar çadýrýnda oruç açtý. * HABERÝ 16 DA

2 2 PERÞEMBE 18 TEMMUZ 2013 Bu hýz tutkusu dert açacak B inevler Kavþaðý'nýn hizmete girmesi bazý sürücüleri çok gaza getirmiþ olmalý ki, Ýlhan Gürel ile Eþref Hoca Caddesi'nde insan hayatýný hiçe Binevler Kavþaðý tamamlandýktan sonra Eþref Hoca Caddesi nde hýz tutkunlarýnýn sayýsý arttý. Cana, mala zarar verilmemesi için tedbir þart... sayan, kurallarý çiðneyerek hýz yapanlarýn sayýsý her geçen gün artýyormuþ. Son günlerde artan þikâyetler iþin rengini ortaya koyuyor zaten. Bir okurumuz bilgi notu göndermiþ, mevzuya dikkat çekmiþ. Sonradan üzüleceðimiz elim hadiselerin yaþanmadan okurumuzun dediði gibi tedbir alýnmasý gerekiyor. Ýþte okur notu: "Çorum'un trafik konusunda yaþadýðý sorunlara ne kadar duyarlý olduðunuzu biliyorum. Mahalle aralarýna park eden týrlar, kamyonlar, yan yana iki üç sýra park eden araçlar, hýz sýnýrýna uymayan sürücüler maalesef bu güzel þehri yaþanmaz kýlýyor. Bunlarý millet adýna takip edip yazdýðýnýz için öncelikle size teþekkür etmek isterim. Sizinle paylaþmak isteðim konu, Eþref Hoca Caddesi'nde araç kullanýcýlarýnýn hýz tutkusu. Özellikle uzaktan Buhara kavþaðýnda yeþil yandýðýný gören sürücülerin yetiþmek için son sürat gaza basmalarý karþýdan karþýya geçmeye çalýþanlar için ciddi bir risk oluþturuyor. Son asfaltlama çalýþmalarýndan sonra hýz kesici kasislerin yok edilmesiyle bu risk daha da artmýþ bulunuyor. Bu caddede karþýlýklý ve yaya geçiþlerine otobüs duraklarýna yakýn en az iki hýz kesici kasise ihtiyaç var. Yetkililere duyurursanýz, kamu adýna önemli hizmet yapmýþ olursunuz." Vatandaþýn talebini makûl gören Çorum Belediyesi, Ýskilipli Atýf Hoca Parký nda oyun grubu sayýsýný artýrýyormuþ. Oyun grubu artýrýlýyor Ç orum'a dýþarýdan gelerek yakýnlarýna misafir olan bir aile, Ýskilipli Atýf Hoca Parký'nda oyun gruplarýnýn yetersizliðinden bahsetmiþ, biz de bu köþeye taþýmýþtýk. Çorum Belediyesi vatandaþýn talebini makûl ve haklý bulmuþ olmuþ olmalý ki, geçtiðimiz akþam çay içmeye uðradýðýmýz Atýf Hoca Parký'nda oyun gruplarýnýn sayýsýnýn artýrýlmasý için çalýþma baþlatýldýðýný gördüm. Çorumlu emeði geçenlere müteþekkir. Ulu Camii ye el atýldý Mustafa Demirer U Ulu Camii tuvalet modernizasyon çalýþmalarý baþladý. Çalýþmalarda Hacý Bayram Veli Camii örnek alýnacak. Yaþlýlarýn daha rahat kullanýmý için tuvaletlere yürüyen merdiven yapýlacaðý sözü verildi. Maliyet tüketiciye yansýmayacak nerji ve Tabi KaynakE lar Bakaný Taner Yýldýz, maliyetleri yükselen enerji sektöründe fiyat artýþýna gidilmeyeceðini Bakan Yýldýz, "Vatandaþlara, sanayiciye, tüccara maliyetler yansýtýlmayacak." dedi. Taner Yýldýz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün ile 'Enerji Sektöründe Ar-Ge' konulu toplantýya katýldý. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan- lýðý'nda yapýlan toplatýda, Bakan Yýldýz gazetecilerin sorularýný da cevapladý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in enerji fiyatlarýna zam yapýlamayacaðý yönündeki beyanatýnýn aktarýlmasý üzerine Yýldýz, son 1,5 ayda 1,84'ten 1,94 TL'ye çýkan paritenin, maliyetleri yükselttiðini Bunun devamlý olmayacaðýný ümit ettiðini kaydeden Bakan Yýldýz, vatandaþalara, sanayiciye, tücarra bu maliyelerin yansýtýlmayacaðýný Yenilenebilir enerji kaynaklarý ile bu maliyetleri dengelemeye çalýþtýklarýný ifade eden Bakan Yýldýz, "Þu anda vatandaþýmýza, sanayicimize bir maliyet artýþý söz konusu deðildir. Ama, özellikle bölgedeki siyasi istikararsýzlýðýn hýzla giderilmesi, ham petrol fiyatlarý açýsýndan doðru olacaktýr." diye konuþtu. Rakamlarýn çok açýk olduðunu ve 1 yýl içinde, böyle devam ederse, enerji maliyetinin 3 milyar dolar arttacaðýna dikkat çeken Yýldýz, þöyle devam etti: "Merkez Bankasý'nýn dövize müdahalesi konusu, enerji sektörünün en fazla beklediði alanlardan bir tanesiydi. Biz, uzun vadeli olmayacaðýný söyleyebiliriz. Özellikle sanayi odalarýmýzýn ve baþkanýmýzýn baþýný çektiði projelerde ciddi bir yatýrým var." lu Camii de modernizasyo n baþladý. Tuvaletler kapatýlarak bakým, onarým ve tadilat çalýþmalarýna geçildi. Geçtiðimi z günlerde ihalesi yapýlan Ulu Camii tuvalet ve þadýrvan modernizasyo nunda Hacý Bayram Veli Camii örnek alýnacak. Yaþlýlarýn daha rahat kullanýmý için tuvaletlere yürüyen merdiven yapýlacaðý sözü verilmiþti. Darphane piyasaya altýn sürdü, fiyatlar düþtü D arphane'nin piyasaya 4 ton altýn sürmesi piyasalarý rahatlattý. Darphane'de bir süredir devam eden grevin etkisiyle altýn piyasasýnda huzursuz bir hava hakimdi. Zaman'ýn haberine göre; Grevle birlikte azalan altýn arzýnýn ardýndan geçen haftayý 148 liradan kapatan çeyrek altýnýn fiyatý dün Darphane nin altýn sürmesiyle 140 liraya kadar geriledi. Ýç piyasada grev dýþ piyasada ise Çin den gelen büyüme rakamlarýnýn fiyatlarý olumsuz etkilemesi beklenirken uzmanlar, Darphane den gelen açýklamanýn rahatlama saðlayacaðýný kaydetti. Altýnýn nisan ayýndan beri satýþ dalgasýnda olmasýndan dolayý sektörün stoksuz çalýþtýðýný vurgulayan Para Piyasalarý Uzmaný Mehmet Ali Yýldýrýmtürk, Bu yüzden fiyatlar zaten yükselmiþti. O günden bu yana darphane külçe altýn getirip bastýrmak istedi fakat grevin ilaný ile aksaklýklar baþladý. dedi. Ancak 4 ton altýn sürüleceðinin açýklanmasýnýn piyasaya psikolojik olarak olumlu yansýdýðýný belirten Yýldýrýmtürk, þu anda piyasalarda stokun söz konusu olmadýðýný ifade etti. Yýldýrýmtürk, Ramazan Bayramý na kadar Darphane deki grev sürecinin anlaþmayla tamamlanmasýný beklediklerini dile getirdi. Darphane ile Basýn-Ýþ Sendikasý arasýnda anlaþma saðlanamazsa bile piyasalarda sert etki oluþturmayacaðýna dikkat çeken Yýldýrýmtürk, Darphane nin çalýþmaya baþlayan bazý bölümlerle üretime baþladýðýna dikkat çekti. Yýldýrýmtürk, grevin sadece Darphane altýnlarýna endeksli açýklamalarla yorumlanmasýný spekülatif bulduðunu dile getirdi. Külçe ve gram altýn gibi alternatiflerle piyasanýn üzerindeki baskýnýn azalabileceðini kaydeden Yýldýrýmtürk, Geçtiðimiz yýl çeyrek altýn fiyatlarý yükseldiðinde, tüketici gram altýna yönelmiþti. Bu kez de ayný þekilde olabilir. açýklamasýný yaptý. Ýstanbul Kuyumcular Odasý Baþkaný Alaattin Kameroðlu ise önceki gün altýn bastýranlarýn bir kilo çeyrek altýnda 3 bin dolar fark istediðini, açýklamanýn ardýndan farkýn 2 bin dolara indiðini kaydetti. Yüzde 30 luk bu düþüþün yeterli olmadýðýný söyleyen Kameroðlu, Bu rakamlar çok yüksek ve fýrsatçý. Ramazan olmasa bu rakam 4-5 bin dolara çýkardý. diye konuþtu. Stok seviyelerine yönelik açýklamalarýn maksatlý ve kamuoyunu yanlýþ bilgilendirmeye yönelik olduðunu söyleyen Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürü Sadettin Parmaksýz ise Bloomberg e yaptýðý açýklamada, 8 Temmuz da baþlayan greve yasa gereði grev ve lokavt kapsamý dýþýnda olan 36 iþçinin katýlmadýðýný, greve katýlma hakký olduðu halde görevine devam eden iþçi sayýsýnýn da 26 ya ulaþtýðýný

3 PERÞEMBE 18 TEMMUZ projeye 6 milyon destek Emre Kut-Mustafa Demirer T TKDK Ýl Koordinatörlüðü binasýnda toplantý düzenlendi. Yatýrýmcýlara hibe destekleri saðlandý. TKDK Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen, projelerle ilgili bilgi verdi. arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nda (TKDK) 9. çaðrý döneminde onaylanan 8 projenin imzalarý dün atýldý TKDK Ýl Koordinatörlüðü binasýnda yapýlan imza törenine kurum yetkilileri ile hibe desteði alan proje sahipleri katýldý. 9. baþvuru çaðrý kapsamýnda imzalanacak olan 8 adet hibe sözleþmesinin toplam mali büyüklüðünün TL; verilen destek miktarýnýn da toplam ,92 TL olduðu belirtildi. TKDK Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen, kurum olarak olarak daha önceki çaðrý dönemlerinde hýz kesmeyen yatýrýmlarýnýn 9. çaðrý döneminde de devam ettiðini Daðdelen, þöyle dedi; "9. çaðrý dönemi 1. Grupta onaylanan; 2 adet Süt Sýðýrcýlýðý Üretimine yönelik tarýmsal iþletme, 4 adet Broilerfet tavukçuluðu) Yetiþtiriciliði ve 2 adet küçükbaþ (koyun] besi aðýlý projeleri olmak üzere toplam 8 projenin imzalarýný atmýþ bulunuyoruz. Yatýrýmcýlarýmýza TKDK olarak teþekkür ediyorum. 9. ve 10. Çaðrý kapsamýnca Çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi ve geliþtirilmesi yatýrýmý kapsamýnda Arýcýlýk, týbbi ve aromatik bitkiler ve süs bitkileri yetiþtiriciliði ile ilgili baþvurularýn Ýl Koordinatörlüðümüzde ki in- Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nda dün proje sözleþmesi imza töreni yapýldý. celemeleri tamamlanher geçen gün biraz daödemeli yani kredi þektaylý bilgi almalarý için tiriciliði, yerel tarým ve mýþ olup, kurum merkeha yukarýlara çekmektelinde olmayýp tamamen kurumumuza davet edigýda ürünleri, el sanatlazinde incelemeleri dedir. Bunun bilincinde ve hibe þeklindedir. Eðe. yoruz. rý, kýrsal turizm, kültür vam etmektedir. Deðersorumluluðunda olarak ya ;ýn unlarýmýzýn getirbalýkçýlýðý belli baþlý TKDK birçok seklendirme sonuçlan en yatýrýmcýlarýmý?! her miþ olduklarý proje krisektörlerdir. törde yatýrýmcýlarý deskýsa sürede açýklanmazaman desteklemeye terlerimize uyuyorsa ve teklemektedir. Bu sekþuan 11. çaðrý dösýna müteakip, yatýrýmhazýrýz. yatýrýmcýnýn projesi törleri sýralamak gereneminin hazýrlýklarý decýlarla sözleþme imzalaonaylanýrsa %65'e kadesteklemiþ oldukirse; hem süt, hem de vam ediyor ve vatannarak bu yatýrýmlarda dar desteðimiz söz koðumuz iþletmelerimizin besiye yönelik büyükdaþlarýmýzý kurumumuhayata geçirilecektir. nusu olabilmektedir. hepsi Avrupa Birliði baþ, küçükbaþ hayvanza bekliyoruz. GerçekBizlerin yatýrýmcýlarýayrýca proje kapsamýnstandartlarýný saðlamakcýlýk yatýrýmlarý, et taleþtirmek istedikleri mýza desteklerimiz artadaki uygun harcamalar tadýr. Bu sayede Türkivukçuluðu ve hindi yeprojeler hakkýnda daha rak devam ediyor. BuKDV 'den de muaftýrlar. ye'nin AB'ye girmesiyle tiþtiriciliði; süt ve su detaylý bilgileri kurugün atýlan imzalar sadebirlikte standart eksiklikurumumuz sadeürünleri iþleme tesisleri, muza ziyaret ederek ya ce yatýrýmcýlarýmýzýn ðinden kaynaklý olasý ce büyük ölçekli yatýsüt toplama merkezleri, da numaralý açýsýndan deðil Çorum pazar kaybýnýn da önürýmlarý deðil, ayný zameyve sebze iþleme, telefondan iletiþime geaçýsýndan da önemlidir. ne geçilecektir. manda küçük ölçekli paketleme ve depolaçerek yatýrým konularýntkdk olarak destekleyatýrýmlarý da desteklemaya yönelik yatýrýmda uzman ekiplerimizyatýrýmcýlarýmýza diðimiz her proje ilimimektedir. B a açýdan valar; arýcýlýk, týbbi aromaden bilgi alabilirler." verdiðimiz destek geri zin ekonomik geliþimini tandaþlarýmýzý daha detik ve süs bitkileri yetiþ- Türel den Akaydýn a sert cevap C 8 adet hibe sözleþmesinin toplam mali büyüklüðünün TL olduðu belirtildi. HP Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'ýn ofisine gelen hacizden sorumlu tuttuðu eski baþkan Menderes Türel'den yanýt geldi. Türel Akaydýn için Koltuðu býrakýp gitsin! dedi. Haber7.com da yayýmlanan haber þöyle: Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Mustafa Akaydýn'ýn makam odasýndaki eþyalarýn haciz edilmesiyle ilgili eski Baþkan Menderes Türel'den açýklama geldi. Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'ýn sürekli borç edebiyatý yaptýðýný ifade eden Türel, Akaydýn'ýn belediyenin borçlarýna ilþkin daha önceki basýn toplantýlarýnda 1 milyar 400 milyon lira borç devraldýðýný açýkladýðýný, bugün bu rakamý 1 milyar dolara çýkardýðýný Türel, "Akaydýn, sabah söylediðini akþam unutuyor" dedi. Akaydýn'ýn yaptýðý açýklamala- konuþtu. Çözüm deðil mazeret üretiyor Akaydýn'ýn çözüm üretmeyi býrakýp sürekli mazeret ürettiðini hatýrlatan Menderes Türel, Akaydýn'ýn belediye baþkaný seçilmeden önce bu borç miktarýný bildiðini ve belediyeyi bu borçlarla en iyi þekilde kendisinin yöneteceðini iddia ettiðini vurguladý. Koltuðu býraksýn Haber7.com da yayýmlanan haber. rýn tutarsýz olduðunu belirten Türel, belediyenin borçlarýna iliþkin açýklamalarýn da abartýlmýþ rakamlar olduðunu bildirdi. Türel, "Benim kendisine býraktýðým borç miktarý, toplam 700 milyon lira dolayýndadýr. Buna ASAT da dahildir. Ben belediyeyi devraldýktan sonra 5 senede 250 milyon (trilyon) borç ödedim. Akaydýn'ýn geçmiþ dönemlerden kalan 5 senede ödemesi gereken boç miktarý ise 300 milyon (trilyon) liradýr" diye Mustafa Akaydýn'ýn seçimlerden önce, "Merak etme Antalyam. Antalya Ankara'dan zengin. Bu borçlar bana výz gelir, týrýs gider" diyerek billboardlara çýktýðýný hatýrlatan Türel, "Seçimlerden önce Antalya'yý mevcut borçlarý ile en iyi þekilde yöneteceðini söyleyip bir televizyonunu bile hacizden kurtaramayan Akaydýn baþkalarýný mazeret gösterip beceriksizliðine kýlýf arayýncaya kadar bir an önce koltuðu býraksýn gitsin" diye konuþtu. Toplantýya hibe desteði alan proje sahipleri katýldý. Verilen destek miktarýnýn da toplam ,92 TL olduðu belirtildi. DÜÐÜN REZERVASYONLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR

4 KKKA aþýsý umut veriyor 4 PERÞEMBE 18 TEMMUZ 2013 K aradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Týp Fakültesi Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ýftihar Köksal, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) aþýsýnýn Türkiye'de üretilme çalýþmasýyla ilgili deðerlendirmede bu yönde umut verici sonuçlarýn alýndýðýný KKKA hastalýðýn henüz tedavisinin olmadýðýný ancak aþý çalýþmalarýnýn sürdüðüne dikkat çeken Köksal, "KKKA maalesef spesif bir tedavisi yok. Destek tedavisiyle hastalarý saðlýklarýna kavuþturmaya çalýþýyoruz. Hastalýðýn önlenmesinde en önemli basamaklardan birisi aþý çalýþmalarý ve aþýlama. Aþýnýn geçmiþine baktýðýmýz zaman oldukça eskiye dayanmakta. Ýlk önce Sovyetler Birliði'nde hastalýðý kontrol altýna almak amacýyla gönüllülerde kullanýldýðýný ki bu aþý fare beyninden üretilmiþ bir aþýydý. Etkili olduðunu gördükten sonra da askeri personele özellikle de kýrsal alanlarda KKKA riski olan bölgelerde çalýþan askeri personele ve risk gruplarýný oluþturan kamu personeline aþý uygulandý ve etkili olduðu görüldü. Daha sonra da toplumun riskli kesimlerinde özellikle endemik bölgelerde yaþayan yerlerde aþý uygulamalarý yapýldý. Daha sonra bu etkinliði görüldükten sonra Bulgaristan'da da aþý çalýþmalarý- adýna çok önemli olur" þeklinde konuþtu. þüþ KKKA hastalýðýn henüz tedavisi yok. nýn baþladýðýný görüyobu ortamýn saðlanmasý lamak istiyorum. Bir keruz. Ayný þekilde fare gerekir ki Türkiye'de bu re uygun fareleri elde etbeyninden üretilen aþýlakadar ileri düzeyde bir tiler, önce bunu baþardýrý Bulgaristan'da hem aslaboratuvar yok. Ýkinci lar. Bu farelerden arýndýkeri personele, saðlýk çahandikap aþýnýn deneme rýlmýþ fareler meydana lýþanlarýna hem de topçalýþmalarýnýn yapýlabigetirdiler ve bunu enfeklumda kullanýldýðýný göleceði hayvanlarý bulte ettiler. Kýrým Kongo rüyoruz. Aþýnýn etkinliði mak. Bu ikisi aþý çalýþvirüsü ile sonuç elde etile ilgili çok büyük spemalarýnda gecikmeye tikleri deneysel çalýþmakülasyonlar var. Ancak yol açtý. Bir diðer sebep larýn sonucunda da olson yayýnlara baktýðýmýz de bu kadar önemli oldukça yüksek oranda zaman Bulgaristan'da masa da aþý dünyada çok koruyucu antikorlar ge22-25 yýllýk izlenimlerde kýsýtlý bölgelerde görülliþtiðini tespit ettiler. Çaaþý yapýlan gruplarda mekte. Yani yaygýn delýþmalar henüz devam hastalýðýn görülmediði ðil. Aþý üretilse bile ekoetmekte. Kendilerinin belirlendi" dedi. nomik olarak acaba ne ifade ettiði gibi çalýþmakadar maliyeti olacak? lar bio güven sýnýrý çok "Aþý yaygýn olarak Bakýldýðý zaman da büyüksek laboratuvarlarda Bulgaristan ve Rusya'da geliþtiði için bir kýsmý yük ilaç þirketlerinin uygulanmakta" diyen yurt dýþýnda devam edeaþýya sýcak bakmadýðýný Köksal, "Türkiye'ye gecek. Zaten bu projede gereken desteði de verlince Türkiye, BulgarisTUBÝTAK destekli bir mediðini görüyoruz. tan aþýsý olarak adlandýproje olarak ilerlemekte. Çünkü ekonomik getirirýlan bu aþýyý kullanmýumarým hakikaten baþasi çok fazla olmayacak" yor. Bildiðim kadarýyla rýlýr, gönüllü insanlarda diye konuþtu. dünyanýn baþka yerlerinde de kullanýlmýyor. TÜBÝTAK destek- uygulanýp ondan sonra da rutin uygulamaya gitürkiye'ye ve dünyaya liyor recek. Bizde tabi ki böybaktýðýmýz zaman aþý çatürkiye'de bu kole bir aþýnýn patentini lýþmalarýyla ilgili nuyla ilgili çalýþmalarý Türkiye olarak almaktan KKKA de aþý çalýþmalatakdirle karþýladýklarýný mutluluk onur duyarýz. rýnýn iki önemli handikakaydeden Köksal, bu çatabi hastalýðýn endemik bý var. Bunlardan birisi lýþmalarýn TUBÝTAK olarak görüldüðü ülkeçok bulaþýcý virüs olmasý destekli sürdüðünü belerde eðer baþarýlý olursa sebebiyle güvenlik dülirtti. Köksal, "Arkadaþbu aþý oradaki insanlarý zeyi çok yüksek laboralarýmýz güzel bir þey bahastalýktan korunmasý tuvarlar gerekir. Bir kere þardýlar. Kendilerini kut- Vaka sayýsýnda dü- KKKA teþhisiyle bu yýlýn Mayýs ayýndan bu yana kendilerine gelen vaka sayýsýnda önceki yýllara oranla ciddi bir düþüþ olduðunu kaydeden Prof. Dr. Ýftihar Köksal, "KKKA hasta sayýsýnda geçen yýla oranla bir azalma var. Bu durum bölgemizde de söz konusu. Bunun deðiþik sebeplere baðlayabiliriz. Bu konuda halkýmýz bilinçlenmiþ olabilir, kenelerin yavaþ yavaþ neslinin tükenmesine baðlý olabilir ki bunun araþtýrýlmasý lazým. Ayrýca erken müdahaleler etkili olabilir. Hastaneye yatýrýlmak üzere müracaat eden hasta sayýsýnda belirgin bir azalma var. Ancak hale bölgemize baktýðýmýz zaman baþta Gümüþhane ve Gümüþhane kýrsalý olmak üzere oldukça vaka sayýsý olduðunu görüyoruz, eskiye göre azalmasýyla birlikte. Gelen hasta sayýsýna baktýðýmýzda hastanemizde bu sene ilk vakalarýmýz Mayýs ayýnýn baþýnda geldi. Yani zamansal olarak bir kayma oldu. Bunun sebebi bu sene havalarýn daha geç ýsýnmasý. Mayýs ayýndan günümüze kadar gelen hasta vaka sayýsý ise 15 civarýnda. Vakalarýn çoðu Gümüþhane vakasý. Eskiden Artvin ve Gümüþhane kýrsalýndan oldukça fazla vaka gelirdi" ifadelerini kullandý.(ýha) Baþörtülü öðretmene Danýþtay'dan müjde 28 Þubat sürecinde baþörtülü öðretmene yapýlan ihraç, 12 yýl sonra Danýþtay'dan döndü. Danýþtay, baþörtüsüyle derse giren öðretmenin meslekten ihracýný oybirliðiyle' hukuksuz buldu. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Gazi Pansiyonlu Ýlköðretim Okulu Din Kültürü öðretmeni, derse baþörtülü girdi. Kadýn öðretmen hakkýnda kýlýk kýyafet yönetmeliðine aykýrý davrandýðý gerekçesiyle soruþturma baþlatýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý Yüksek Disiplin Kurulu, 2001'de öðretmenin ideolojik amaçlarla kurumun huzur, sükun ve çalýþma düzenini bozduðunu öne sürerek, memurluktan ihracýna karar verdi. Öðretmen, Samsun Ýdare Mahkemesi'ne iþlemin iptali için dava aç- liði, bozma kararýna itiraz etti. fazla Danýþtay, baþörtüsüyle derse giren öðretmenin meslekten ihracýný oybirliðiyle' hukuksuz buldu. tý. Mahkeme davayý redire'ye gönderdi. lunmadýðý gibi, ideolojik detti. Ardýndan öðretve siyasi amaçlarla yahukuki isabet yok men Danýþtay'da temyipýldýðý da ortaya konula12. Daire kararýnze gitti. Danýþtay 12. mamýþtýr. Bu haliyle dada, baþörtüsüyle derse, kararý usulden va konusu iþlemde hugirmenin ihraç kýstaslabozdu. Ancak idare kuka uyarlýk, davanýn rýna uymadýðýný belirtti. mahkemesi ilk kararýnda reddi yolunda idare Kararda Davacýnýn direndi. Dosya Ýdari Damahkemesince verilen derslere baþörtülü girva Daireleri Genel Kukararda ise hukuki isabet mek þeklindeki fiili, çagörülmemiþtir denildi. rulu'na geldi. Kurul, esalýþtýðý kurumun huzur, Ancak Milli Eðitim Basýyla ilgili karar verilmesükun ve çalýþma düzekanlýðý Hukuk Müþavirsi için dosyayý 12. Danini bozucu nitelikte bu- Maðdur sayýsý çok Baþörtülü öðretmenin avukatý Yusuf Çaðlayan þu deðerlendirmelerde bulundu: 28 Þubat öncesinde ve sonrasýnda, mevzuatta hiçbir deðiþiklik yok. 28 Þubat sürecinin ardýndan baþörtüsünü yasaklayan, ideolojik amaçlý takýldýðý ve kamu huzurunu bozduðu yönündeki içtihat Danýþtay tarafýndan üretildi ve çok sayýda memur, baþörtüsü yüzünden memuriyetten atýldý. Onlarýn hepsi þu anda maðdur durumda. Yürürlükteki mevzuata göre baþörtülü kamu personeli hakkýnda memuriyetten çýkarma cezasý verilemeyeceði hususu bu kararla netleþtirilmiþ oldu. (Bugün) Zafer Çarþýsý esnafý geleneksel iftar yemeðinde buluþtu. Zafer Çarþýsý esnafý iftarda buluþtu Emre Kut-Mustafa Demirer Z afer Çarþýsý esnafý geleneksel iftar yemeðinde buluþtu. Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu'nun organize ettiði iftara çok sayýda çarþý esnafý katýldý. Çevþenli Yemek Salonu'nda düzenlenen yemeðe tüm çarþý esnafý katýldý. Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu Baþkaný Rýdvan Özyað, yönetime geldikleri dönemden bu zaman kadar iftar yemeðini geleneksel hale getirdiklerini Ýftar buluþmalarý ile çarþý esnafýnýn birlik ve beraberliðine katkýda bulunmaya çalýþtýklarýný belirten Özyað, mübarek Ramazan ayýnýn tüm esnafa bolluk ve bereket getirmesini temenni etti. Ýftar Zafer Çarþýsý Ýmam Hatibi Hasan Þener'in yaptýðý dua ile sona erdi. Hasan Þener. Ýftar Çevþenli Yemek Salonu'nda düzenlendi. ZAfer Çarþýsý nýn iftar sofrasý geleneksel hale geldi. Ýftar Zafer Çarþýsý Ýmam Hatibi Hasan Þener'in yaptýðý dua ile sona erdi. Ethem Sarýsülük ün ölümü ile ilgili iddianame kabul edildi P olis memuru A.Þ.hakkýnda hazýrlanan iddianame kabul edildi. Gezi Parký odaklý olaylar kapsamýnda Ethem Sarýsülük'ün ölümüne iliþkin polis memuru A.Þ. hakkýnda hazýrlanan iddianameyi Ankara 6'ncý Aðýr Ceza Mahkemesi kabul etti. "Meþru savunmada sýnýrýn aþýlmasý suretiyle öldürmek" suçundan hazýrlanan iddianamede "meþru savunma sýnýrýný kasten aþtýðýnýn söylenemeyeceði, sýnýrýn kasýt olmaksýzýn aþýldýðý" kaydedildi. Ýddianamede, polis memurunun arkasýný göstericilere dönüp gitmek istediði sýrada tabancayý tuttuðu elinin ve tabancanýn bir an yere paralel hale geldiði, bu konumdayken tabancasýný üçüncü kez ateþlediði bildirildi. Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu Baþkaný Rýdvan Özyað, bu tür organizasyonlarýn birlik ve beraberlik duygularýný pekiþtirdiðini belirtti.

5 PERÞEMBE 18 TEMMUZ Ýþyerlerinden davet alan tekstil iþçileri, eyleme bir hafta ara verip, iþyerine dönme kararý aldý. Amacýmýz baðcýyý dövmek deðil, eve ekmek götürmek Erol Taþkan M aaþlarýný alamadýklarýný belirterek eylem yapan tekstil çalýþanlarý, fabrikadan aldýklarý davet üzerine eylemlerini bir haftalýðýna ertelediklerini açýkladý. Hürriyet Parký önünde bir araya gelen tekstil çalýþanlarý, amaçlarýnýn baðcýyý dövmek olmadýðýný, evlerine ekmek götürmek çabasý içinde olduklarýný bildirdi. Hürriyet Parký önünde bir araya gelen tekstil çalýþanlarý adýna konuþan Fadime Erturan, sendikalarýn devreye girmesiyle fabrikadan davet aldýklarýný, tüm hukuki haklarý saklý kalmak kaydýyla eylemlerine bir hafta ara vererek iþyerine döneceklerini Bazý siyasi parti ve sendika temsilcilerinin de destek verip takip ettði basýn açýklamasýnda konuþan Fatma Erturan, þunlarý söyledi; "Bugün iþsiz bir anne olarak sizlere sesleniyorum. Kimseler duymuyor ama þu an biz iþsiziz, evimize, çoluk çocuðumuza ekmek götüremiyoruz. Sizler hiç iþsiz kaldýnýz mý? Kalmadýysa- Hürriyet Parký önünde bir araya gelen tekstil çalýþanlarý adýna Fadime Erturan bir konuþma yaptý. Ýþçiler geçici olarak iþ býrakma eylemini sona erdirdi. nýz beni anlayamazsýnýz. Büyük bir haksýzlýða uðradýk ve topluma sesleniyoruz; Bizlerin amacý baðcýyý dövmek deðil, üzüm yemektir. Bizler iþyerinin çalýþmasýný üretmesini istiyoruz, iþyerinin de, bizim de kazanmamýzý istiyoruz. Biz iyi niyetliysek de karþýmýzdakiler de iyi niyetli olmazsa, çabalarýmýzýn boþa gideceðini biliyoruz. Biz kavga ortamý istemiyoruz. Biz ülkemizdeki ortamýn barýþ ortamý olmasýný istiyoruz. Bizler çocuklarýmýza ekmek götürmek, alýn terimizin karþýlýðýný almak istiyoruz. Bizler anneyiz, babayýz, kardeþiz, hepimizin ortak derdi þu an içinde bulunduðumuz iþsizliktir. Bu mübarek ramazan günlerinde iþsiz kalmamýza toplum duyarlýlýk göstermelidir. Son anda yaþadýðýmýz geliþmeyle birlikte iþyerimizin daveti üzerine iþyerine dönüyoruz. Bütün hukuki haklarýmýz saklý kalmak þartýyla, eylemi bir hafta erteliyoruz." Leblebi midenin ilacý Ç orum Özel Hastanesi Beslenme Uzmaný ve Diyetisyen Büþra Kavukçu, zayýflama ve diyet listelerinin ilk sýralarýnda bulunan leblebinin düþük kalorili ve tok tutma özelliðinden dolayý iftar sofrasý çayla gönül rahatlýðýyla tüketilebileceðini Leblebinin boþ zamanlarda, televizyon izlerken veya yemeklerin ardýndan misafirliklerde sunulan leziz bir çerez türü olduðunu dile getiren diyetisyen Kavukçu, Leblebi nohutun 30 ila 40 dakika kadar yüksek ateþte tuz ve baharatla piþirilmesiyle elde edilir. Bu hoþ çerez ayný zamanda zayýflama listelerinde tok tutucu ve düþük kalorili olmasý nedeniyle de tercih edilen bir kuruyemiþtir. Bununla beraber gastrit, reflü gibi mide rahatsýzlýðý çeken kiþilerin rahatlýk- Büþra Kavukçu la tercih edebileceði leblebi, midedeki öz suyu emer ve aðrýlarýn geçmesine yardýmcý olmaktadýr dedi. Ýnsanlarýn genelde yemek aralarýnda zararlý besinler tükettiðini dile getiren Kavukçu, leblebinin insanlarý zararlý besinlerden uzak tuttuðunu Leblebinin tok tutucu özelliðinden dolayý iþtahý kapattýðýný dile getiren Kavukçu, Az yemek yediren leblebi kilolu kiþilerin idmanýna yetiþmektedir. Toklu hissini tam anlamýyla hissedebilmek için leblebi tükettikten sonra su içmek en doðru seçim olacaktýr. Bu sebeplerden dolayý Ramazan ayýný yaþadýðýmýz þu günlerde iftarýn ardýndan rahatlýkla çayla tüketebileceðimiz bir besindir. Hamilelik döneminde de mide bulantýsý yaþayan anne adaylarý içinde vazgeçilmez bir besindir. Ayný za- Vali mahalle iftarýnda Vali Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Üçtutlar Mahallesi nde halk iftarýna katýldý. Mustafa Demirer V ali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ tarafýndan verilen ve her kesimden mahalle halkýnýn temsil edildiði iftar yemeðine katýldý. Vali Baþköy; Ýftar yemeði organizasyonuyla birlik ve beraberliðimize katký yapan ve kaynaþma ortamý saðlayan, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ'a teþekkür etti. Vali Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, iftar yemeði öncesi ve sonrasýnda mahalle sakinlerinin masalarýný tek tek gezerek, onlar ile sohbet etti. Vali Baþköy, iftara katýlan sakinlerle görüþtü. Vali Baþköy, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ'a teþekkür etti. manda emzirme döneminde sütü azalan anneler içinde yardýmcýdýr. Lif oraný yüksek olduðundan dolayý baðýrsak hareketlerini hýzlandýrýr ve baðýrsak tembelliðinin ortadan kalkmasýna yardýmcý olur þeklinde konuþtu.(ýha) Anayasa Mahkemesi'nden 5 parti hakkýnda suç duyurusu nayasa MahkemeA si'nin, Alternatif ve Deðiþim Partisi, Türkiye Partisi, Alternatif Parti, Güçlü Türkiye Partisi ve Türkiye Hümanist Partisi'nin 2010 yýlý kesin hesaplarýnýn incelemeleri ve Türkiye Partisi, Ýþçilerin Sosyalist Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Partisi, Anavatan Partisi ve Milliyetçi ve Muhafazakar Partisi'nin 2011 yýlý kesin hesaplarýnýn incelenmesi ile ilgili kararlarý Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Kesin hesaplarýn incelenmesi sonucunda Anayasa Mahkemesi, Anavatan Partisi hakkýnda Anayasa Mahkemesi'ne istenen bilgilerin istendiði þekliyle verilmemesi, hesap verilebilir þekilde kayýt ve belge düzeninin oluþturulmamasý, hesabýn dýþýnda gelir ve gider yapýlmasý, inceleme ve araþtýrmayý engellemeye yönelik eylemler olduðundan parti sorumlularý hakkýnda Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulmasýna, Milliyetçi ve Muhafazakar Partisi hakkýnda Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiði þekliyle verilmemesi, hesap verilebilir þekilde kayýt ve belge düzeninin oluþturulmamasý, hesabýn dýþýnda gelir ve gider yapýlmasý, inceleme ve araþtýrmayý engellemeye yönelik eylemler olduðundan, parti sorumlularý hakkýnda 2820 sayýlý Kanun'un 75. ve 111. maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendi uyarýnca yasal iþlem yapýlmasý için Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulmasýna, Güçlü Türkiye Partisi hakkýnda Anayasa Mahkemesine is- tenen bilgilerin istendiði þekliyle verilmemesi, hesap verilebilir þekilde kayýt ve belge düzeninin oluþturulmamasý, hesabýn dýþýnda gelir ve gider yapýlmasý, inceleme ve araþtýrmayý engellemeye yönelik eylemler olduðundan, parti sorumlularý hakkýnda 2820 sayýlý Kanun'un 75. ve 111. maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendi uyarýnca yasal iþlem yapýlmasý için Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyuru- sunda bulunulmasýna, Alternatif Partisi hakkýnda 2010 yýlý kesin hesabýnýn incelenmesinde Kesin hesap cetvellerini usulüne uygun bir þekilde Anayasa Mahkemesine vermeyen parti sorumlularý hakkýnda 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanunu'nun 74. ve 111. maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendi uyarýnca yasal iþlem yapýlmasý için Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulmasýna, Türkiye Hümanist Partisi hakkýnda da Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiði þekliyle verilmemesi, hesap verilebilir þekilde kayýt ve belge düzeninin oluþturulmamasý, hesabýn dýþýnda gelir ve gider yapýlmasý, inceleme ve araþtýrmayý engellemeye yönelik eylemler olduðundan, parti sorumlularý hakkýnda 2820 sayýlý Kanun'un 75. ve 111. maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendi uyarýnca da yasal iþlem yapýlmasý için Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulmasýna karar verdi. (Týmetürk) Vali Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, iftar yemeði öncesi ve sonrasýnda mahalle sakinlerinin masalarýný tek tek gezerek, onlar ile sohbet etti. Gözaltý ve tutuklamalar protesto edilecek orum Taksim Ç Dayanýþma Platformu, taleplerini ortaya koymak ve yaþanan gözaltý ve tutuklamalarý protesto etmek için bugün saat da Mahzuni Þerif Parký nda toplanacak. Gezi Parký direniþinin büyümeye devam edeceðini belirten Platform üyeleri, AKP, Türkiye nin dört bir yanýnda ilan ettiði olaðanüstü hal uygulamasýnda yeni kozlarýný çýkararak tehditler yaðdýrmaya devam ediyor. Polis, günlerdir Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir baþta olmak üzere birçok ilde çok sayýda adrese baskýn düzenleyerek yüzlerce insaný gözaltýna aldý. AKP nin suçlu yaratmaktaki ustalýk dönemine yakýndan tanýklýk edenler olarak biliyoruz ki yalancýnýn mumu çoktan söndü. Bir cadý avý baþlatan, daha yitirilen canlarýn ve binlerce yaralýnýn hesabýný vermeyen polisin müdahale gücünü daha da artýracaðýný söyleyen AKP yi bir kez daha uyarýyoruz! Gözaltýlar ve tutuklamalar derhal durdurulmalýdýr, tutuklu ve gözaltýlar derhal serbest býrakýlmalýdýr! Eðer bir hesap sorulacaksa, bu hesap devlet terörü sonucu yitirilen canlarýn ve binlerce yaralýnýn hesabý olacaktýr. dedi.

6 6 PERÞEMBE 18 TEMMUZ 2013 Çiftçiyi maðdur ediyorlar Mustafa Cimbek adlý çiftçi, maðduriyetinin giderilmesi için Ticaret Borsasý na baþvurdu. Mustafa Demirer T icaret Borsasý na ürün getiren bir çiftçi maðdur edildiði gerekçesiyle þikayetçi oldu. Borsa satýþ salonuna buðday getirdiðini belirten Mustafa Cinbek adlý üretici, 745 liradan satýlarak iþlem gören buðdayýnýn bir tüccar tarafýndan farklý bahaneler üretilerek 25 lira daha ucuza alýnmak istendiðini iddia etti. Çiftçilerin zaman zaman maðdur edildiðini belirten Cinbek, resmi satýþýn hemen ardýndan buðdayýný gören tüccarýn üründe karýþýklýk olduðunu iddia ederek fiyat düþürmeye çalýþtýðýný ifade etti. Geliþmeler üzerine borsadan analiz raporlarýný getirttiðini, bununla yetinmeyip yeniden analiz yapýldýðýný belirten Cinbek, yapýlan haksýzlýk karþýsýnda Ticaret Borsasý Baþkanlýðý nca tutanak tutulduðunu kaydetti. Cinbek, Ticaret Borsasý yönetimini çiftçiyi maðdur eden bu tür ticari yanlýþlýklara karþý gerekli yaptýrýmlarý hayata geçirmeye davet etti. ÝHH nýn yardým eli her yerde ürkiyeli hayýrsever- baðýþlarýný dün- Tlerin yanýn farklý coðrafyalarýna ulaþtýran ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, bu yýl Ramazan bereketini Türkiye ile birlikte toplam 81 ülke ve bölgede 1 milyon insanla paylaþýyor. ÝHH yetkilerinin yaný sýra yardým gönüllüleri, doktorlar, psikologlar, gazeteci ve yazarlardan oluþan ekipler tespit edilen bölgelerde ihtiyaca göre kumanya daðýtýmý, iftar organizasyonlarý, zekat-sadaka baðýþý ve saðlýk yardýmý gibi bir dizi yardým faaliyeti gerçekleþtiriyor. Ayrýca kriz ve doðal afet bölgelerinde aþevi çalýþmalarý, yetim çocuklara yönelik yardýmlar, çadýr kent yardýmý, gezici aþevi, günlük sýcak yemek daðýtýmý; yoksullukla mücadele eden bölgelerde ise gýda yardýmlarýnýn yaný sýra kalýcý projeler kapsamýnda iþ-meslek edindirmeye yönelik çalýþmalar yapýlýyor. Türkiye'deki yardým faaliyetleri ise Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgeleri baþta olmak üzere 69 il ve ilçe merkezinde gerçekleþtiriliyor. Hazýrlanan gýda kumanyalarý tespit edilen 25 bin amazan ayý, sabýr Rve hoþgörü ayý... Oruçluyken sinirlerine hakim olamayanlar dikkat! Ýftar ve sahurda tüketilecek öyle gýdalar var ki; adeta sinirleri alýyor. Uzun süren açlýksusuzluk ve sýcaklar, oruç tutanlarda kimi zaman asabiyet yaratabiliyor. Uzmanlar Ramazan'da iftar ve sahur arasýnda tüketilecek bazý Oruçluyken sinirlerine hakim olamayanlar gýdalara dikkat etmeli. muhtaç aileye ulaþtýrýlmaya baþlandý. Ayrýca vakfýn yetim çalýþmalarý kapsamýnda 41 farklý ilde yetimlere 6 bin 600'er adet çocuk kumanyasý ve kýrtasiye paketi daðýtýmý yapýlýyor. Yardým daðýtýmlarýnýn yaný sýra iftar sofralarýnda da ihtiyaç sahipleriyle buluþan ÝHH Gezici Ýftar Týrý ile Ramazan ayý boyunca 25 ili dolaþýyor. 25 günde toplam kiþiye iftar yemeði verecek gezici iftar týrý Gaziantep, Kahramanmaraþ, Adýyaman, Diyarbakýr, Batman ve Van'ýn ardýndan Muþ, Bingöl, Erzincan, Çorum, Ankara, Bartýn, Bolu, Ýnegöl, Kocaeli, Yalova, Balýkesir, Kütahya, Afyon, Isparta, Aksaray, Kýrþehir, Nevþehir, Kayseri ve Sivas'ta da þehir merkezlerinde iftar sofrasý kurmaya devam ediyor. Engelli çocuklarýn Ramazan sevinci Ramazan'ýn ilk haftasýný Sri Lanka'da geçiren ÝHH ekibi Hemmedhagama þehrinde Ýzmit Ensar Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Çocuk Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Tesisi detaylý olarak gezen gönüllüler yetim çocuklara hediyeler ve kumanya paketi daðýtýmý yaptý. Sri Lankalý yetim ve engelli çocuklarla oyunlar oynayan ÝHH ekibi miniklerin Ramazan sevincine ortak oldu. Haitili Müslümanlardan Türkiye'ye selam Bu yýl ilk sahuru baþkent Port au Prince'te Haitili Müslümanlarla birlikte yapan ÝHH ekibi Türkiyeli hayýrseverlerin yardýmlarýný bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdý. Yoksulluk nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerini temin etmekte gýdalarýn sakinleþtirici etkisine dikkat çekiyor. Ýþte, sinirleri gevþeten 12 doðal sakinleþtirici gýda þöyle: Meyvelerin gücü: Kiraz, çilek ve böðürtlen gibi meyvelerin içeriðindeki karbonhidrat yavaþça þekere dönüþürken sizi mutlu edecek ve ayný zamanda vücudunuz bir þeker bombardýmanýna tutulmamýþ olacak. C vitamini açýsýndan güçlü olan meyveler sayesinde vücudunuzdaki kortizol hormonu azalacak ve kendinizi daha az stresli hissedeceksiniz. Muz da, ruh halinizi dengeler. Portakal, erik, üzüm gibi lifli meyveler de duygusal saðlýk için faydalý. Çikolata mucizesi: Özellikle siyah çikolata yüzde 70 kakao içeriyor. Ýçeriðindeki güçlü antioksidanlardan olan fla- güçlük çeken ve sürekli ayný türden gýdalarla beslenmek zorunda kalan Haitili Müslümanlara kumanya daðýtýmýnda bulunan ÝHH ekibi bölgede bulunan mescitleri de ziyaret etti. Birer hidayet merkezi haline gelen mescitlerde toplanan halk ile sohbet eden gönüllüler bölge halkýna Türkiye'nin selamýný iletti. Malili mülteciler yalnýz býrakýlmadý Ramazan kampanyasý kapsamýnda yardým çalýþmalarý gerçekleþtirmek üzere Burkina Faso'ya giden ÝHH ekibi kýrsal kesimde yaþayan ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek gýda kumanyasý daðýtýmýnda bulundu. Ayrýca Mali sýnýrýnda yer alan Djibo þehrinde 20 bin kiþinin yaþadýðý mülteci kampýný da ziyaret eden ÝHH ekibi burada da yað, þeker, un ve kuru gýdadan oluþan 3 kamyon yardým malzemesinin daðýtýmýný yaptý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, bu yýl Ramazan bereketini Türkiye ile birlikte toplam 81 ülke ve bölgede 1 milyon insanla paylaþýyor. Ramazan da sinirlenmemek için... Býçaklý kavga Fatih Caddesi üzerinde gençler arasýnda çýkan kavgada bir kiþ iyaralandý. M.K. ve M.N.U. motosikletle giderken, bisikletlerle giden E.Ý.K., E.G., S.Ç. ve Y.G. isimli gençler arasýnda laf atma meselesi yüzünden kavga çýktý. Kavgada bisikletli gençler, iki genci býçakla yaraladý. Yaþlarý küçük olan þüphelilerin ifadeleri alýndý. Kanala düþtü Fen Lisesi Caddesi nde yaðmur sulama kanalýnda çalýþan iþçi yaralandý. A.K. yaðmur sulama kanalýnda çalýþýrken, tahta kýrýlýnca kanala düþtü. Yaralý iþçi hastaneye kaldýrýldý. vanoid sayesinde rahatlayabilirsiniz. sinir sistemi için harikadýr. Yumurta: Sahurda Mantar: Stresle yiyeceðiniz proteinli gýdalar mücadelede B grubu vi- sinirleriniz için taminleri barýndýran çok önemli. Yumurta tüketebilirsiniz. Protein, size enerji vereceði gibi, daha sonradan gerginlik verebilecek enerji düþüþünü de engelleyecektir. Kuþkonmaz: Ýçeriðinde doðal olarak bulunan folik asit sayesinde kuþkonmaz da sizi rahatlatacaktýr. mantar ve pancar da etkili oluyor. Hindi: Ýçerdiði elementler, serotonin ve melatonin üretmeye katký saðlýyor. Biber: Ýçeriðindeki bol vitaminlerle öne çýkan biberin her rengini tüketebilirsiniz. Yoðurdun Elmayý yemeyi içine karýþtýrarak da yiyebilirsiniz. unutmayýn! Antioksidan içeren Fesleðen: Sakinleþmenin en hýzlý ve kolay elma, kalp saðlýðýnýn yaný sýra cilt yaþlanmasýný yolu. Yemeðinize ekleyebilirsiniz. da geciktiriyor. Ýçeriðinde yüzde 85 su, yüzde Patates: Karbonhidratlar 12 þeker, organik asitler, sakinleþmemi- zi saðlýyor. Balýk: Depresyondan koruyan besinler arasýnda. Badem: Ýftar ve sahur arasýnda mutlaka atýþtýrýn. soda, fosfor, vitamin A, B1, B2, B5, C, E ve PP bulunan elma kas ve sinir sistemi için önem taþýyor. Bedeni ve zihni yorgunluklarda yatýþtýrýcý etkiye sahip olan elma sahur yaptýktan sonra yenildiðinde rahat bir Havuç: B6 vitaminince zengin olan havuç uyku veriyor; gerginliði alýyor. (Takvim) Bisikletten düþüp hastanelik oldu Dodurga da bisikletten düþen 5 yaþýndaki çocuk hastanelik oldu. M.G. bisikletle Kýzýlýrmak Sokak ta giderken, düþüp yaralandý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan çocuk Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. aftada en az 3 por- (1 porsiyon Hsiyon 28 gram) kabuklu yemiþ yemenin kalp damar hastalýklarýndan ölüm riskini yüzde 55, kanserden ölüm riskini yüzde 40 azalttýðý görüldü. Kabuklu yemiþleri haftada 3 kezden fazla tüketenlerin vücut kitle indeksinin daha düþük, bel çevresinin daha dar, tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon riskinin daha az olduðu görüldü. Ayrýca bu kiþilerin daha az sigara içtiði ve fiziksel olarak daha aktif olduðu, daha fazla sebze, meyve ve balýk tükettikleri belirlendi. Akdeniz bölgesinde fýndýk, fýstýk, ceviz gibi kabuklu yemiþlerin daha fazla yendiðini hatýrlatan bilim adamlarý, bu besinleri tüketenlerin genel çerçevede ölüm Ramazan ayýndra artan dilenciler esnaf ve vatandaþlarýn þikayetine neden oluyor. Çorumlu bu manzaradan þikâyetçi Ý riskinin yüzde 39 az olduðuna, ceviz yiyenlerde ise bu oranýn yüzde 45'e kadar çýktýðýna dikkati çekti. Araþtýrmaya imza atanlardan Jordi Salas- Salvado, kabuklu yemiþlerin erken ölüm riskini nasýl önlediðinin ya da cevizin neden riski Mustafa Demirer amazan ayýna girilmesi ile birlikte dilenci sayýsýn- ciddî artýþ yaþanýrken, herhangi bir tedbirin de Rda alýnmadýðý gözleniyor. Konuya iliþkin en fazla þikâyet esnaf ve vatandaþtan geliyor. Ramazan da gündüz çok sayýda dilencinin iþyerlerine gelerek para istediðini belirten esnaf, Çorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ne yaptýklarý müracaatlardan olumlu bir sonuç alamadýklarýný ifade ediyor. Hayýr hasenatlarýný yapmalarýna raðmen dilencilerin istismarýndan usandýklarýný belirten esnaf, akþamlarý iftar sonrasý bilhassa insan yoðunluðunun fazla olduðu ana caddede hoþ olmayan manzaralara rastlandýðýný ifade ediyor. Dilenenlerin bazýlarýnýn kucaðýna küçük çocuk aldýðýný, bir çoðunun da farklý yaþ gruplarýndan kadýnlar olduðunu anlatan esnaf, Devletin valiliði, belediyesi, sosyal hizmetler gibi kurumlarý var. Çorum dýþýndan geldiklerini düþündüðümüz dilencilere karþý tedbir alýnmalý. Devlet ihtiyaçlarýný gidermeli, hoþ olmayan manzaralarýn önüne geçilmeli. dedi. Çorum ÝHH iftarýnda buluþacak HH Ýnsani Yardým Vakfý nýn geleneksel olarak düzenlediði Çorum Ýftarý, 20 Temmuz Cumartesi günü Hürriyet Meydaný nda gerçekleþecek. Ýftar ÝHH'nýn aþevi olarak kullandýðý Týr da hazýrlanarak halka ikram edilecek. Üç bin kiþilik hazýrlanacak iftar yemeði mönüsünde et kavurma, pilav, tatlý, su ve ayran olacak. Çorumlular ý aileleri ile birlikte hürriyet meydanýnda kardeþlik ortamýnda Ramazanýn bereketiyle iftar yapmaya davet ediyoruz. diyen ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, Ramazan ayý bereketin ve rahmetin Çorum Ýftarý, 20 Temmuz Cumartesi günü Hürriyet Meydaný nda gerçekleþecek. Haftada 3 porsiyon kabuklu yemiþ azalttýðýnýn tam olarak bilinmediðini belirtti. Ancak bilim adamý, özellikle cevizin alfa-linolenik asit ve bitkilerde doðal bir savunma sistemi olarak görev yapan, renk, aroma ve tat saðlayan fitokimyasallar, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi Haftada en az 3 porsiyon kabuklu yemiþ saðlýða iyi geliyor. sembolü olduðu kadar sevgi ve kardeþliðinde bir niþanesidir. Bu mübarek ayda bizlerden dua ve yardým bekleyen Suriye, Mýsýr, Arakan, Doðu Türkistan ve zulüm altýnda olan Müslüman kardeþlerimizi elbette unutmuyoruz. ÝHH þu anda Türkiye de 66 ilde ve dünyada 81 ülkede ve bölgede ramazan yardýmý çalýþmalarýna devam ediyor. Suriye'de ve þu anda Mýsýr'da Rabiatül Adeviyye meydanýnda direnen kardeþlerimize iftar yardýmý yapmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile destek olacak kardeþlerimiz bizimle temasa geçebilirler. diye konuþtu. mineraller bakýmýndan zengin olduðunu, bunun da saðlýðý olumlu etkilediðini vurguladý. Araþtýrma, "BMC Medicine" dergisinin internet sitesinde yayýmlandý. Akdeniz bölgesinde fýndýk, fýstýk, ceviz gibi kabuklu yemiþler

7 Þapinuva ziyarete hazýr Mustafa Demirer apinuva ören yerin yýlý kazý ça- Þde lýþmalarýnýn baþlamasý sebebiyle Þapinuva Kazý Baþkaný Prof.Dr. Aygül Süel, Vali Sabri Baþköy ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Kültür ve Turizm Bakanlýðý Temsilcisi Sedef Ayyýldýz ve Niðde Müzesi Arkeoloðu Yakup Ünlüer de hazýr bulundu. 11 Temmuz Perþembe gününden itibaren düzenleme ve diðer çalýþmalarýn sürdüðünü ifade eden kazý baþkaný Süel, 17 Temmuz Çarþamba günü baþlayacak orum'un Osmancýk Çilçesinde amatör bir balýkçýnýn Kýzýlýrmak Nehri'nde oltasýna takýlan 72 kilogramlýk yayýn balýðý, görenleri þaþýrttý Çorum'un Osmancýk ilçesinde amatör bir balýkçý, Kýzýlýrmak Nehri'nde oltayla 72 kilogramlýk yayýn balýðý yakaladý. Ýlçe merkezinden geçen Kýzýlýrmak Nehri'ne balýk avlamak için giden 55 yaþýndaki iþçi emeklisi Kadir Ertekin'in oltasý, bir süre sonra hareketlenmeye baþladý. Ertekin, uzun orum Halk Eðitim ÇMerkezi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Oyunlarý Ekibi, Kulüpler Türkiye Þampiyonasý na katýlmak üzere Ýstanbul a gidecek Temmuz tarihlerinde Ýstanbul Cemal Reþit Rey Konser Salonu nda gerçekleþecek Halk Oyunlarý Kulüpler Türkiye Þampiyonasý na Çorum u temsilen gidecek ekip hazýrlýk çalýþmalarýný tamamladý. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý, halk oyunlarý ekiplerinin turnuvada Çorum yöresine ait folklor oyunu sergileyeceklerini, turnuva vesilesi ile Ýstanbul da Çorum u temsil ederken ayný zamanda yöremizin folklorunu, dolayýsý ile Çorum un da tanýtýmýný yapacaklarýný Halk Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Hilal Kiraz, halk oyunlarý ekiplerinin Nisan 2013 tarihinde Kýrþehir de uðraþlar sonucunda oltasýna takýlan 175 santimetre uzunluðunda, 72 kilogram aðýrlýðýndaki yayýný sudan çýkarmayý baþardý. "Neredeyse o beni nehrin içine çekecekti" Ertekin, yaptýðý açýklamada, oltasýna takýlan yayýný Sudan çýkarmak için çok uðraþtýðýný Ekip Halk Oyunlarý Kulüpler Türkiye Þampiyonasý na katýlacak. gerçekleþtirilen grup yarýþmalarýnda birinci olarak Türkiye Þampiyonasý na katýlmaya hak kazandýðýný belirtti. olan saha çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi ve Vali Sabri Baþköy'ü kazý alanýna davet etti. Þapinuva ören yerinin Çorum turizmine kazandýrýlmasýnýn deðerlendirildiði ziyarette Vali Baþköy, Þapinuva ören yerinin tarihi eserler bakýmýndan çok yüksek potansiyele sahip olduðunu ve ören yeri yolunun kilittaþý yapýldýðýný, elektrik ve su ihtiyacýnýn giderildiðini belirterek, ziyarete açýlmasý hususunda iþlemlerin tamamlanmak üzere olduðunu kaydetti. 72 kiloluk yayýn balýðý þaþýrttý Sürekli Kýzýlýrmak'ta balýk avladýðýný anlatan Ertekin, "Hayatýmda ilk kez bu kadar büyük balýk avladým. Zaten bu büyüklükteki balýklarý nadir olarak görüyoruz. Oltaya ta- Kýzýlýrmak Nehri'nde oltaya takýlan 72 kilogramlýk yayýn balýðý, görenleri þaþýrttý. kýldýktan sonra Sudan çýkarmak için çok çabaladým. Neredeyse o beni nehrin içine çekecekti. Bu anlatýlmasý güç bir duygu. Çevreden görenler de oldukça þaþýrýyor. Kilosunu 15 liradan satmayý düþünüyorum" ifadelerini kullandý. (A.A.) Halk oyunlarý ekibimiz þampiyona yolunda Çorum Halk Eðitim Merkezi Halkoyunlarý Ekibi Ýstanbul a gidecek. Çorum Halk Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü nün, Çorum un önde gelen kulüpleri arasýnda olduðunu, 16 ayrý branþta faal olarak hizmet veren dinamik bir kulüp olduklarýný ifade eden Kiraz, Þehrimizdeki yüzlerce gencimizin çok farklý alanlarda lisanslý olarak spor yapmalarýna imkân saðlýyoruz. Oldukça fazla genç nüfusa sahip ilimizde, kulüp olarak daha fazla branþta faaliyet göstererek çok daha fazla gencimize ulaþmayý, yetenekli gençlerimizden baþarýlý sporcular çýkarmayý hedefliyoruz. dedi. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý da, Türkiye Þampiyonasýna katýlacak olan halk oyunlarý ekibine baþarýlar dilerken, þampiyonaya gidiþ, dönüþ için kulübe araç tahsisi yapan ve her konuda destek olan Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül e Hemþireler kadrolu olarak iþe alýnsýn üm Saðlýk-Sen Ge- Baþkaný Okay Tnel Erözgün, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek in, hemþire yetersizliði tespit edilen üniversite hastanelerine 2 bin adet sözleþmeli hemþire pozisyonunun verileceði açýklamasýyla ilgili basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya göre üniversite hastanelerinin hemþire sayýlarýnýn desteklenmesi ve saðlýk hizmet sunumunun kalitesinin artýrýlmasý için yatak sayýsý ve doluluk oraný, yoðun bakým üniteleri, ameliyathaneler ve acil servislerin kapasiteleri dikkate alýnarak, Saðlýk Bakanlýðý ile Maliye Bakanlýðý arasýnda bir çalýþma yapýldýðýný belirten Erözgün, Kurulduðumuz günden bu yana personel istihdamlarýnýn sözleþmeli olarak yapýlmasýnýn yanlýþ olduðunu, farklý þekillerde istihdam edilen personele ayný iþi yaptýrýrken farklý istihdam modellerinden doðan farklý ücret ve özlük haklarýnýn ödenmesinin ada- Okay Erözgün letsiz olduðunu bunun yerine tüm kamu saðlýk çalýþanlarýnýn 657 sayýlý kanunun 4/A maddesine göre istihdam edilmeleri gerektiðini ýsrarla savunuyoruz. dedi. Vekil ebe ve hemþireler, Aile saðlýðý elemanlarý ve 4/C'liler gibi pek çok sözleþmelinin kapsam dýþýnda kalmasýnýn üzerine, 2 bin yeni hemþirenin daha ekleneceðine dikkat çeken Erözgün, þunlarý söyledi; Hemþire istihdamý, hem saðlýk hizmetinin kalitesinin iyileþmesi hem atama bekleyen binlerce hemþire hem de hastanelerde hemþirelerin iþ yükünün azalmasý bakýmýndan önemli bir geliþme. Ancak son yýllarýn kanayan yarasý haline gelmiþ olan sözleþmeli istihdamýn artmasý, hükümetin güvencesiz ve esnek istihdam anlayýþýnýn deðiþmediðini ortaya koymaktadýr. Tüm Saðlýk-Sen olarak mücadelemiz ve talebimiz, kamu kesimi baþta olmak üzere, tüm ülkede istihdam mantýðýnýn güvenceli ve sürekli hale getirilmesidir. Günübirlik uygulamalarla yapýlan iyileþtirmeler, sorununa kalýcý çözüm getirmemektedir. PERÞEMBE 18 TEMMUZ Hitit Gençlik Derneði Yöneticileri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Gençler için çalýþacaklar Mustafa Demirer itit Üniversitesi HRektörü Prof. Dr. Reha Matin Alkan, TRT OKUL da yayýnlanan Rektörler Anlatýyor programýnýn konuðu oldu Rektör Alkan, 15 Temmuz 2013 Pazartesi günü, canlý olarak yayýnlanan Rektörler Anlatýyor programýnda tercih dönemindeki öðrencilere üniversitez birimlerine iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulundu. Mustafa Demirer itit Gençlik Derneði Yöneticileri Hitit Üniver- Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý zi- Hsitesi yaret etti. Ziyarette Dernek Baþkaný Muhammed Mustafa Demir ve Dernek Yöneticileri hazýr bulundu. Hitit Gençlik Derneði Baþkaný Mustafa Demir, son yýllarda televizyon, bilgisayar ve cep telefonu monitörleri arasýna sýkýþan, sosyalliðini ve özgüvenini yitiren gençlik ve çocuklarýmýz için proje bazlý çalýþmalara imza atýlacaðýný belirterek, dernek üyelerinin kendi alanýnda baþarýlý ve özel yeteneklere sahip kiþilerden oluþtuðunu kaydetti. Rektör Prof. Dr. Alkan da üniversite ile de ortak projeler yapabileceklerini belirterek, Hitit Gençlik Derneði Yöneticilerine çalýþmalarýnda baþarý diledi. TRT OKUL a konuk oldu Reha Metin Alkan, Rektörler Anlatýyor programýnýn konuðu oldu TMMOB ve Odalar iþlevsiz hale getirildi rman Mühendisleri Odasý Ýl Tem- Ýsmail Hüsamettin Öztürk, Osilcisi Torba yasaya 3194 sayýlý Ýmar Yasasý nýn 8. maddesi ile TMMOB un ve Odalarýn asli görevleri olan mesleki denetim görevinin ortadan kaldýrýldýðýný ve TMMOB ve Odalarýn iþlevsiz hale getirildiðini Anayasanýn 135. maddesine göre kurulan, kamu kuruluþu niteliðinde olan ve yöneticileri seçimle iþ baþýna gelen meslek odalarýna karþý yapýlan bu operasyon darbe dönemlerinde dahi görülmemiþtir. diyen Öztürk, Denetimin kaldýrýlmasý; mühendisleri koruyormuþ gibi gözükerek, mesleðin itibarsýzlaþtýrýlmasý,örgütlü yapýnýn zayýflatýlmasý, meslek standartlarýnýn düþürülmesi ve merdiven altý üretimlerin teþvik edilmesi rant çevrelerini ve ben yaptým olducularý mutlu etse de, ülkemizdeki üretim kalitesi ve iþ güvenliði için ciddi tehdit oluþturacaktýr. diye konuþtu. Öztürk, konuyla ilgili açýklamasýný þöyle sürdürdü; Anayasaya aykýrý olarak TMMOB un yasasýna müdahale eden bu düzenlemenin Sayýn Cumhurbaþkanýmýzca onaylanmamasýný talep ediyor ve bekliyoruz. TBMM de 10 Temmuz 2013 günü gece yarýsý operasyonu ile Torba Yasa içerisinde 3194 sayýlý Ýmar Kanunu nun 8 inci maddesine iliþkin düzenleme esnasýnda verilen bir önergeyle gücünü Anayasa dan alan TMMOB ve buna baðlý Meslek Odalarýnýn baþta mesleki denetim yetkisini ortadan kaldýrmaya yönelik; Harita, Plan, Etüt ve projeler, ilgili idare kanunlarýnda açýkça belirtilen yetkili kuruluþlar dýþýnda meslek adlarý dahil baþka kurum veya kuruluþun vize ve onayýna tabii tutulmaz, tutulmasý istenmez. Vize veya onay yaptýrýlmamasý ve benzeri nedenlerle müellifler ve bunlara ait kuruluþlarýn büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir þekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldýrýlacak þekilde taahhütname talep edilemez. þeklinde bir madde eklenmiþtir. Söz konusu madde ile meslek odalarýnýn, mesleki denetim yetkilerinin elinden alýnarak iþlevsizleþtirilmesi ve dolayýsý ile etkisiz hale getirilmesinin amaçlandýðý açýkça görülmektedir. TMMOB ve baðlý Meslek Ýsmail Hüsamettin Öztürk Odalarýný temelden sarsacak olan önergeyi veren milletvekillerinden sadece birisinin mühendis olmasý ve bununda Odamýzýn üyesi olmasý meslek kamuoyunu derinden yaralamýþtýr. Kendi meslek kuruluþunun iþlevsizleþtirilmesi için önerge veren bu zihniyeti anlamakta güçlük çekmekteyiz. Meslek Odalarý Anayasanýn 135. maddesine göre kurulmuþ kamu kurumu niteliðinde, seçimlerle gelen baðýmsýz kuruluþlardýr. Ülke için, meslek için, mesleði icra eden üyelerin geliþimi için çok önemli fonksiyona sahiptir. Ancak bu örgütlü yapýlar birilerini rahatsýz ediyor ki, özellikle son dönemlerde demokratik seçimler yoluyla meslek örgütlerini ele geçirememenin verdiði hýrsla meclis iç tüzüðüne aykýrý bir þekilde, antidemokratik yollarla, hukuk devleti ile örtüþmeyecek bir þekilde gece yarýsý operasyonu ile iþlevsiz hale getirilmek istenmektedir. Ýhtilal hükümetlerinin bile yapmadýðýný demokrasi havarisi geçinenlerin, baþka ülkelere demokrasi dersi verdiklerini iddia edenlerin, ihtilalcilere demokrasi raconu kesenlerin yapmasýný kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz. Orman Mühendisleri Odasý olarak, meslek örgütümüze vurulan bu darbeye karþý olduðumuzu, üyelerimizin ve meslektaþlarýmýzýn haklarýný mesleki birlik beraberlik içerisinde sonuna kadar savunacaðýmýzý ve diz çökmeyeceðimizi kamuoyuna saygý ile duyururuz. Sakýn kullanmayýn! kþýn Gergedan Boynuzu' isimli bitkisel 'E ürünün güvenilir olmadýðý gerekçesiyle toplatýlmasýna karar verildi. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, Ekþýn Gergedan Boynuzu isimli bitkisel ürünün tanýtým ve satýþý yapýlan mecralarda reklamlarýnýn durdurulmasý ve satýþý yapýlan her türlü yerden toplatýlmasý kararý aldý. Ürünün, Türk Gýda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliðinde belirlenmiþ olan saðlýk beyanlarýna uygun olmadýðý belirtilirken, tedavi etkinliði ve güvenirliði olmayan bu ürünün yanýltýcý olduðu kaydedildi.

8 8 PERÞEMBE 18 TEMMUZ 2013 R Ayet-i Kerime Övgü Allah adýr. O ki gökleri 10 ve yeri yaratmýþtýr, karanlýðý ve ýþýðý var etmiþtir.buna raðmen inkarcýlar Rablerini baþkalarý ile denk tutuyorlar. RAMAZAN amazan Hoþ geldin ya þehri Ýmsak Ýftar Anadolu da dört veli dört Târik 9 II. Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mevlevilik ok renkli dünyada herkesi haliyle Çhoþ görmeyi ve olduðu gibi kabullenmeyi savunur. Baþkalarýnýn ayýplarýný araþtýrmayý reddeder: "Ýnsan, evvela kendisindeki kin, kýskançlýk, hýrs, merhametsizlik gibi kötü huylarý görüp, onlarý ýslah ettikten sonra baþkalarýný kýnamalýdýr," der. "Eðer din kardeþinde bir ayýp görürsen o ayýp sendedir. Halbuki sen, onda görürsün. Âlem ayna gibidir. Kendi nakþýný onda görürsün. Âlemde her ne varsa senden hariç deðildir. Dilediðin her þeyi kendinde ara." Böyle düþünen Mevlana, yetmiþ iki milletle de barýþýktý: "Yetmiþ iki millet, sýrrýný bizden dinler. Biz, bir perde ile yüzlerce ses çýkaran bir neyiz." Mevlana'nýn yetmiþ iki millete ayný gözle bakmasý, onun cenaze merasimine de yansýmýþtýr. Ýþte bu nedenle cenaze törenine her din ve mezhepten çok kalabalýk bir insan topluluðu katýldý. Müslümanlar onu Hz. Muhammed (sav)in nuru ve sýrrý, Hýristiyanlar kendilerinin Ýsa'sý ve Museviler de kendilerinin Musa'sý olarak gördüler ve sevdiler. Onun bu hoþgörü dünyasýný anlayamayanlar da vardý. O yetmiþ iki milleti hoþ görürken Ýslam ümmeti arasýndaki yetmiþ üç mezhebi de Ýslam potasýnda eritmek istiyordu. Bazýlarý, onun bu düþüncesini fitne çýkartmak için bir fýrsat olarak gördüler. Önce yeni yetme bir molla ayarlayýp gönderdiler. Yeni yetme molla, büyük bir kalabalýðýn huzurunda "Sen, yetmiþ üç mezheple beraberim diyormuþsun. Doðru mu?" diye sordu. Mevlana de evet deyince baþladý küfür ve hakaret etmeye. Mevlana, gülerek cevap verdi: "Bunca söylediklerine raðmen seninle de beraberim." Böylece fitne kývýlcýmý, ateþlenemeden söndü. Sevgi ve hoþgörü galip geldi. Gönül adamý olmak, gönül fethetmek çetindi, zordu. Mevlana, nefsini yenip dünyaya böylesine sevgiyle bakabilmiþti. O, dünyalýklarýn dünyada kalacaðýnýn bilincindeydi. Dünyadan götürülecek tek þeyin gönül olduðuna inanýyordu. Zira Yüce Allah, insanýn bedenine deðil gönlüne bakacaktýr. O, bunu biliyor ve buna inanýyordu. Mevlana, özellikle alçak gönüllülüðü övmüþtür. Bunu þöyle bir örnekle anlatýr: "Üzerinde pek çok meyveleri bulunan dalý, meyveleri aþaðý doðru çeker. Meyvesiz bir dalýn ucu ise selvi aðacý gibi havada olur. Meyve arttýkça meyvelerin büsbütün yere düþmemesi için direk dayarlar. Peygamber (sav), çok alçakgönüllüydü. Çünkü her iki âlemin meyveleri onda toplanmýþtý.". Mevlana'nýn bazý düþünceleri: Mevlana Celaleddin-i Rumi, yüzyýllar ötesinden bizlere sesleniyor ve þöyle diyor: *Cömertlik ve yardýmda akarsu gibi ol. Þefkat ve merhamette güneþ gibi ol. Kusurlarý örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Ethem ERKOÇ net Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol. Hoþgörü konusunda deniz gibi ol. Ya olduðun gibi görün ya da göründüðün gibi ol. *Mademki insanýn yaratýlýþýndan maksat Allah'a ibadet etmesidir, þu halde ibadetten baþ çeken, ibadete yanaþmayan kiþinin ibadet yeri cehennemdir. *Ýlk âlem imtihan yeridir. Ýkinci âlem de insanlarýn yaptýklarýnýn karþýlýðýný görme yeridir. *Ahret deve katarý gibidir, bu cihan da devenin yünü. Yünü tercih edersen deven olmaz. Deveye sahip olursan çok yünün olur. *Kulluk düþünce ve manadan ibaret olsaydý, bize oruç ve namaz emredilmezdi. Ancak ibadetlerin netice vermesi için zevk, aþk gerek. Tohumun aðaç olmasý için de iç gerek. *Ýnsana kol kanat akýldýr. Akýl, insaný dünya nimetlerine kavuþturur. Ancak aþk, gökleri insanýn ayaklarý altýna serer. *Ýþleri danýþarak yapmak, þunun içidir; istiþareden hata ve eðrilik az meydana gelir. Bu akýllar, aydýn kandillerine benzer. Elbette yirmi kandil, bir kandilden daha fazla aydýnlýk verir. *Bilgiyle uyumak uyanýklýktýr. Vay bilgisizle oturan uyanýk kiþiye!... Be hey alim; 'Ben caiz olan þeylerle caiz olmayanlarý bilirim.' dersin ama kendin caiz misin, iþe yarar mýsýn, yoksa bir koca karý mýsýn?bundan haberin yok!.. *Sevgi, acýyý tatlýlaþtýrýr. Sevgi, bakýrý altýn eder. Bulanýklar, sevgiyle duruldu. Dert, sevginin feyziyle þifa bulur. *Ey Müslüman, edep nedir diye arar sorarsan bil ki edep, ancak her edepsizin edepsizliðine tahammül etmektir. *Biz, pergel gibiyiz. Bir ayaðýmýz þeriat (din) üzerinde saðlamca durur. Öteki ayaðýmýz yetmiþ iki milleti dolaþýr. *Baht sana yar olur yaver kesilirse, Aþk, seninle iþe güce giriþir. Aþksýz ömrü hesaba katma; O, sayýdan dýþarýda kalacaktýr çünkü. *Belayý def etmenin çaresi sitem deðildir. Bu çare cömertliktir, aftýr, keremdir. *Hürmet eden, hürmet görür. Þeker getiren, badem þekerlemesi yer. Hoþ tut, hoþluk gör. Ýncitme, incin. *Alelade otlar, iki ayda yetiþir. Fakat kýrmýzý gül, ancak bir yýlda yetiþir, gül verir. *Hangi gönülde sevgi gizli deðilse, kafirdir o gönül, Müslüman olamaz. Bir þehirde padiþahýn heybeti yoksa, yýkýlmamýþsa bile yýkýlmýþ say o gönlü. *Kanaatten hiç kimse ölmedi. Hýrsla da hiç kimse padiþah olmadý. Hýrs, insaný kör ve ahmak eder, bilgisiz hale sokar, ölümü kolaylaþtýrýr. Kendi kýzgýnlýðýný kýr, onu kýrma. Senin kýzgýn gözün, sana sütü kan gösterir. (Sürecek) Çýnar ile kadýnýn yalnýzlýðý ir kadýn düþünün. BYanaklarý çökmüþ Gözleri mahzun Yüzleri kýrýþ kýrýþ Büyükçe bir çýnar aðacýnýn altýnda, hasýrdan yapýlmýþ bir taburenin üzerinde bir elini baþýna bir elini dizlerine koymuþ anlamsýz ve kederle bakýnýyor etrafýna Yaþlý kadýn çýnar aðacýnýn altýnda sessizce yalnýzlýðýyla konuþup sohbet ederken, belki de veda ederken gençliðine basmalý entarisi çekiyor dikkatimi. Bakýþlarýndaki umudun, heyecanýn, mutluluðun eskidiði kadar eskimiþ elbisesi de. Yüzündeki kýrýþýklýklar arttýkça büyümüþ hüznün rengi de pamuk teninde. Çok yaþlanmýþ "Kocadým artýk " diyor kaþlarýnýn üzerinden bakarken. Arkasýnda derme çatma bir ev Açmýþ kapýsýný sonuna dek Belki birisi gelir diye Gençliðini anlatýyor yaþlý nine. Öyle dinamik öyle hareketliymiþ ki kimse yetiþemezmiþ hýzýna. Kaþlarýný çatýp "Ne bileyim ben bu kadar yaþlanýp elden ayaktan düþeceðimi" diyor sitemi banaymýþ gibi. "Hiç deniz görmedim ben" diyor hasretle "Hiç kumsal görmedim ama avuçlarýmdan gençliðin kum tanesi gibi kaydýðýný tüm hücrelerimde hissettim. Gençken ben, hiç aklýma gelmezdi etrafýmda kapalý kapýlar ardýnda yapayalnýz ramazaný bekleyen insanlarýn olduðunu. Yaþlý birini gördüðümde bile, hiç umursamazdým ne düþündüðü ne hissettiðini anlamak dahi istemezdim belki de. Ne bileyim kýzým hiç aklýma gelmedi ki kuytu köþe yerlerde aðacýn bir kenarýnda oturup insanlarýn mutluluðuna bakýp kalan yaþlýlarýn olduðunu. Þimdi anladým yaþlanan annemin neden bu kadar sitem ettiðini yanýna hiç gitmediðimde 'Ah! Bir yaþlan iþte o zaman anlayacaksýn beni de, çok geç olacak' dediðini. Bilemezdim ki bu kadar muhtaç olacaðýmý. ZAMANE RENKLERÝ Tuba Balý Hastanede 1 ay tek baþýma kaldýðýmda camdan dýþarýya bakarken yalnýz uyuyacaðýmý bilemezdim. Bilemezdim ki bir ramazaný daha yalnýz karþýlayacaðýmý." Ne kadar görmek istemesekte baðlansa da gözlerimiz en kalýn kumaþlarla ne kadar týkasakta kulaklarýmýzý etrafýmýzda istemediðimiz kadar bu durumda olan çok insan var. Sadece aç kalmak mý acaba oruç tutmak? Akþama çeþit çeþit yemekler yerken hiç o an, o ilk lokmayý, sonrasýný alýrken düþündük mü sadece kuru ekmekle orucunu açan insanlarýn çokluðunu? Ýþte tam da þimdi ziyaret edilmeli tek bir yakýný bile olmayan hastalar. Tam da þimdi gidilmeli huzur evlerine. Ýþte tam da þimdi küçücük evlere bir kap yiyecek de sen götürmelisin. Götürmelisin ki o ramazaný sen de bir gün o aðaç altýnda ellerin çenende beklemeyesin Teravih: Teravih, Ramazan ayý boyunca yatsý namazý ile vitir namazý arasýnda kýlýnan namazýn ismidir. Teravih namazý evde veya camide, tek baþýna veya cemaatle kýlýnabilir. Teravih namazý Hz. Peygamber in en çok önem verdiði sünnetleri arasýndadýr ve bu ibadetin faziletine dair bir hadisinde þöyle buyurmuþtur: Kim inanarak ve sevabýný yalnýz Allah tan bekleyerek Ramazan namazýný [teravih] kýlarsa, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr. (Buhari, Salatü t-teravih, 1) Genellikle yirmi rekât olarak kýlýnan teravih namazýnýn sekiz rekât olarak kýlýnmasý da mümkündür. Teravih namazý genellikle iki veya dört rekâtta bir selam verilerek kýlýnýr. Verilen selamlardan sonra salât ve selam getirmek, Kur'ân dan bölümler ve ilahiler okumak zamanla yerleþen uygulamalardýr. Hz. Peygamber tarafýndan bu ibadete Ramazan namazý ismi verilmiþti. Teravih kelimesi ise sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarýna gelen Arapça terviha kelimesinin çoðuludur. Peygamber Efendimiz bu namazý eda ederken dört rekâtta bir kýsa süre dinlenip rahatladýðý için teravih adý da ilk dönemlerden itibaren kullanýlagelmiþtir. (www.sonpeygamberinfo)

9 illi Eðitim Bakanlýðý'ndan, eþ durumundan ta- bekleyen öðretmenlere müjdeli haber gel- Myin di. Müsteþar Yusuf Tekin ise önceki gün Twitter'dan özür durumu tayinleri hakkýnda açýklama yaptý. Tekin, "Yüksek lisans yapan öðretmen sayýsýnýn yüksek olmasýndan mutluyuz, ancak bu kadar çok sayýda arkadaþý eðitim özründen yer deðiþtirmeye tabi tutmak mümkün deðil. Bu nedenle özür grubu deðerlendirmelerinde eðitim özrüne yer vermeyi düþünmüyoruz. Eþ durumundan dolayý maðdur olan arkadaþlara yardýmcý olacaðýz inþallah. Ama bunu il emri ile yapmayacaðýz." dedi. aliye Bakaný Meh- Þimþek, hem- Mmet þire yetersizliði tespit ürk Hava Yollarý T(THY) erken rezervasyon imkaný ile yurtiçi her þey dahil 44 TL'ye uçuruyor. Son 3 yýldýr 'Avrupa'nýn En Ýyi Havayolu Þirketi' seçilen THY, yeni bir kampanya baþlattý. Yapýlan yazýlý açýklamada ''THY, yolcularýnýn kýþ dönemi seyahatlerinde biletlerini erken satýn almalarý halinde tüm yurtiçi uçuþlarýnda 44 TL'ye (internet üzerinden herþey dahil tek yön satýþ ücretidir) uçuþ imkaný saðlýyor. G Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan, eþ durumundan tayin bekleyen öðretmenlere müjdeli haber geldi. Eþ durumundan tayin bekleyenlere müjde eç emekli olanlarýn Alzheimer ya da bunamaya yakalanma riskinin daha az edilen üniversite hastanelerine 2 bin sözleþmeli hemþire pozisyonunun Sýnýrlý sayýda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 16 olduðu belirlendi. Fransa'da hükümet tarafýndan yapýlan, yaklaþýk 500 Geçen yýl 35 bin 300 öðretmen özür durumu için baþvurmuþ ve il emrinin kaldýrýlmasýna raðmen 32 bin 340'ýnýn baþvurusu kabul edilmiþti. Özür baþvurularýnda sistemiyle birlikte boþa çýkan 5. sýnýf öðretmenlerinin norm kadro boþluðu bulamamalarýndan kaynaklý sýkýntý yaþanmýþtý. Bakanlýk branþ deðiþikliði ve becayiþ yöntemiyle sorunu çözmüþtü. Bakanlýk, aðustos ayýnýn ikinci haftasýna kadar özür durumu tayinleriyle ilgili baþvurularý baþlatacak. Eþ durumu tayinleri, il emri olmaksýzýn ihtiyaç duyulan branþ öðretmenliklerinde gerçekleþtirilecek. Hemþirelere iyi haber Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 2 bin sözleþmeli hemþire pozisyonunun verileceðini açýkladý. verileceðini açýkladý. Maliye Bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya yurtiçi her þey dahil 44 TL'ye uçuruyor. Temmuz 2013? 22 Temmuz 2013 tarihleri arasýnda yapacaklarý biletleme iþlemi ile, bin kiþinin katýldýðý araþtýrma, emekliliði ertelemenin Alzheimer ve bunamayý geciktirdiðini gösterdi. göre, Þimþek, üniversite hastanelerinin hemþire sayýlarýnýn desteklenmesi ve saðlýk hizmet sunumunun kalitesinin artýrýlmasý amacý ile yatak sayýsý ve doluluk oraný, yoðun bakým üniteleri, ameliyathaneler ve acil servislerin kapasiteleri dikkate alýnarak, Saðlýk Bakanlýðý ile Maliye Bakanlýðý arasýnda bir çalýþma yapýldýðýný belirtti. Þimþek, söz konusu çalýþma sonucunda, 2013 yýlýnda hemþire yetersizliði tespit edilen üniversitelere 657 sayýlý Kanunun ilgili maddesi uyarýnca 2 bin adet sözleþmeli hemþire pozisyonunun verilmesinin uygun bulunduðunu kaydetti. Erken rezervasyonla bilet 44 TL Türk Hava Yollarý (THY) erken rezervasyon imkaný ile uçuþlarýný 1 Kasým 2013? 31 Mart 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirebilirler.'' denildi. Geç emekli olanlar bunamýyor Geç emekli olanlarýn Alzheimer ya da bunamaya yakalanma riskinin daha az olduðu belirlendi. Kiþinin çalýþtýðý her fazladan yýlýn, bunama riskini yüzde 3'ten fazla azalttýðý vurgulandý. Çalýþmanýn kiþiyi fiziksel ve zihinsel olarak aktif kýldýðýný belirten araþtýrmacýlar, çalýþanlarýn sosyal baðlantýlarýnýn da güçlü olmasýnýn riski azalttýðýna dikkati çekti. Araþtýrma sonuçlarý, Boston'da düzenlenen Uluslararasý Alzheimer Derneði'nin Konferansý'nda açýklandý. (AA) ile ve Sosyal Po- Samsun Alitikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen, Ondokuz Mayýs Üniversitesi ve Samsun Büyükþehir Belediyesi tarafýndan desteklenen Elele Projesi nin tanýtým toplantýsý yapýldý. Samsun Amisos Otel'de düzenlenen tanýtým toplantýsýna Samsun Vali Yardýmcýsý Haluk Þimþek, Aile ve Sosyal Politikalar Samsun Ýl Müdür Murat Yýldýrým, kamu kurum ve kuruluþ müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katýldý. Samsun Vali Yardýmcýsý Haluk Þimþek, "Ýlimizdeki engelliler çok azimle çalýþýyor. Bakanlýða konuyla ilgili ilgili çok proje sunduk. Bu etkinliklerin amaçlarý farkýndalýðý arttýrmaktýr. Samsundaki engelliler dernekleri çok aktif. Birbirlerini takip ediyorlar. Biz þu ana kadar Samsun'da engelli veri tabanýna 143 bin civarýnda engellimizi kayýt ettik. 9 bin açýk var ve bunlarla ilgili çalýþmalarýmýz bütün hýzýyla devam ediyor.sistemimizi Türkiye'ye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýz aracýlýðýyla yayamaya çalýþýyoruz. Ben, emeði geçen herkese teþekkür ederim" dedi. PERÞEMBE 18 TEMMUZ El ele projesi tanýtýldý V atandaþtan fazla fark ücreti alan özel hastanelere mükafat' gibi ceza düzenlemesi geldi. SGK'nýn belirlediði kriterlerin dýþýnda hareket eden hastanelere aylýk ciro ortalamasýnýn yüzde 20'sine kadar kesilen ceza yüzde 5'e indirildi. Ayrýca geriye dönük olarak SGK'nýn kestiði cezalarýn yüzde 75'ine kadarý özel hastanelere iade edilecek. Hasta Haklarý Aktivistleri Derneði Baþkaný Orhan Demir, düzenlemeye tepki gösterdi: "Mevcut cezalar yetersizken artýk özellerde fazla fark ücretini durduracak bir mekanizma kalmadý." Geçtiðimiz hafta özel hastanelerle SGK arasýnda imzalanan ek sözleþmede hastanelerin bizi ciddi sýkýntýya sokuyor dediði cezalarla ilgili yeni düzenlemeler yapýldý. Buna göre, 2012 tarihli ilk sözleþmede yer alan Bir fatura döneminde iþlemlerle ilgili uygulanacak cezai þart toplamý, ilgili fatura döneminden önceki son 1 yýllýk fatura tutarý ortalamasýnýn yüzde 20 sini geçemez. ifadesi, yüzde beþ olarak deðiþtirildi. Bundan sadece, denetime görevli olanlarýn görevlerinin yapýlmasýnýn engellenmesi, yasaklanan ilaç ve týbbi malzemelerin kullanýlmasý, bozuk ve zamaný geçmiþ ilaç kullanýlmasý, belgede tahrifat gibi suçlar ayrý tutuldu. Ayrýca daha önce kendisine fazla fark ücreti sebebiyle ceza kesilen hastaneler de, ödedikleri tutarýn yüzde 75 ini geri alabilecek. Hasta Aktivistleri Derneði Baþkaný Orhan Demir, yeni ceza düzenlemesiyle vatandaþýn hastanelere karþý iyice savunmasýz hale geldiðini belirtti. Demir, Mevcut cezalar bile yetersizken artýk özellerde fazla fark ücretini durduracak bir mekanizma kalmadý. SGK burada vatandaþýn yanýnda deðil özellerin menfaatleri yanýnda durmuþtur. dedi. Pek çok hastanýn, fazla fark ücreti için SGK nezdinde hakkýný aradýðýný dile getiren Demir, Ne anakkale Onsekiz Mart ÇÜniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Acil Týp Bölümü Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Okan Aktur, yaz aylarýnda zehirli böcek ýsýrmalarýnda hastaneye gidene kadarki ilk yardýmda, turnike yerine buz tedavisi uygulamasýný önerdi. Böcek ýsýrmalarý, özellikle yaz aylarýnda tatil ve piknik yapanlar için keyif kaçýrýcý, bazen de yaþamý tehdit edici bir sýkýntý olabiliyor. Türkiye'de ve Çanakkale özelinde önemli böcek ýsýrmalarý arasýnda arý, kene, akrep ve yýlan yer alýyor. Doç. Dr. Aktur, zehirli böceklerin ýsýrmalarýndan sonra yapýlacak müdahaleler hakkýnda bilgi verdi. En önemli ve ilk belirtinin, böceðin ýsýrdýðý yerde ortaya çýkan kýzarýklýk ve kaþýntýlar olduðunu, kiþinin bünyesine göre bulgularýn deðiþebileceðini Aktur, "Böceðin türü de bu noktada önemlidir. Yaþadýðýnýz yöre, çevre ve böceðin tipine göre bulgularda deðiþiklik görülebilir. Alerjik bünyeye sahip kiþilerde, daha önce saman nezlesi olan ya da bu tür olaylara ciddi reaksiyon veren hastalarda çok daha þiddetli bulgulara yol açabilir. Tüm vücudu saran kaþýntý, hattâ boðaz aðrýsý, nefes darlýðý, gýrtlakta þiþlik gibi çok daha ölümcül sonuçlara yol açabilir." þeklinde konuþtu. Bir yýlan ya da akrep ýsýrmasýndan sonra türünü öðrenmek için kesinlikle arkasýndan gidip yakalamaya çalýþýlmamasýný tavsiye eden Doç. Dr. Aktur, çünkü ikinci, üçüncü sokmalarla karþýlaþýlabileceðini Yapýlmasý gereken ilk ve en önemli uygulamanýn, ýsýrýlan Elele Projesi nin tanýtým toplantýsý yapýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Samsun Ýl Müdürü Murat Yýldýrým, "Bakanlýðýmýz yeni kurulmuþ bir bakanlýktýr. Engelli, yaþlý ve yoksullara hizmetler vererek projeler üretmeye çalýþan bir bakanlýðýz. Engelliler alanýnda çalýþmak için özel düzenlemeler gerekiyor. Bu düzenlemeler olmazsa engellilerimiz hak ve hukukunu almýþ olmuyor. Bu konularla ilgili çalýþmalara baþlandý. Projeler üretiliyor. Kanunlar ve ya- yazýk ki onlara da çok ciddi bürokrasi çýkarýlýyor. Çoðu sonuç alamýyor. diye konuþtu. Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði Genel Baþkaný Reþat Bahat ise SGK nýn 8 yýldýr hastanelere yaptýðý ödemeleri artýrmadýðýný ifade eti. 8 yýl önceki fiyatlarla hizmet veren hastanelerin ciddi þekilde maðdur olduðunu söyleyen Bahat, kesilen cezalarla da batma noktasýna geldiklerini aktardý. Türkiye de bir yýlda özel saðlýk kuruluþlarýnda 60 milyon has- hastanelere mükafat' gibi ceza düzenlemesi geldi taya poliklinik hizmeti verilirken 1,5 milyon kiþiye de ameliyat yapýlýyor. Devlet özel hastanelere yýlda 6 milyar lira para ödüyor. Hastaneler, bunun yaklaþýk iki katýný da vatandaþtan fark ücreti olarak açýlmasý alýyor. Düzenlemelere göre özel hastanelerin hastadan alabilecekleri fark ücretinin üst sýnýrý bulunuyor. Ancak kimi durumlarda özel hastaneler, vatandaþýn bu uygulamayý bilmemesi sebebiyle daha fazla para salarla engellilerimizin en önemli sorunu olarak sosyal sorunlarý ve ulaþýlabilirlik geliyor. Bizler hizmet veren kurumlarýz. Ben bu projemize destek olan herkese teþekkür ediyorum. Umarým daha da baþarýlý oluruz" diye konuþtu. Proje'nin süresinin 10 ay olduðunu belirten Samsun Valiliði Yerel Eþitlik Birimi Sorumlusu Hicran Karadoðan Kýnýk, "Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum illerinde farklý özür gruplarýna yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý baþta olmak üzere, tüm kamu kurumlarýný ve yerel yönetimleri bir araya getirerek, konu hakkýnda bilgi vereceðiz. Proje kapsamýnda 4 ilden 80 temsilcinin proje kapsamýndaki eðitimlerden yararlanmasý bekleniyor. Toplantýlarýmýza 23 Temmuz'da Amasya, 25 Temmuz'da Tokat ve 30 Temmuz'da ise Çorum'da devam edilecektir." þeklinde konuþtu. Fazla ücrete mükâfat gibi ceza Vatandaþtan fazla fark ücreti alan özel isteyebiliyor. Bunun farkýna varanlarýn ise büyük bölümü, uðraþmak istemediði için þikayetçi olmuyor. Þikayetçi olanlar da genellikle paralarýný geri alamýyor. Paranýn geri alýnmasý için Borçlar Kanunu na göre dava gerekiyor. Fazla fark ücreti sebebiyle geçen yýl SGK ya yapýlan baþvuru sayýsý 20 bin civarýndaydý. Öte yandan son torba yasa ile özellerin vatandaþtan alabileceði fark ücreti sýnýrý, Bakanlar Kurulu nun karar vermesi halinde yüzde 90 dan 200 e kadar çýkarýlabilecek. Turnike yerine buz tedavisi Yaz aylarýnda zehirli böcek ýsýrmalarýnda buz tedavisi uygulamasý önerildi. bölgenin bol suyla hýzlý bir þekilde yýkanmasý olduðunu belirten Aktur, daha sonra yapýlacaklarý ise þöyle anlattý: "Eðer yýlan, akrep ya da arý sokmasýysa, yani zehiri cilt yoluyla ileten bir canlý tarafýndan ýsýrýldýysak buz uygulamasý yapmak gerekiyor. Buz uygulamasýný da þu þekilde öneriyoruz: Mutlaka bir poþetin içerisinde, doðrudan cilde temas etmeden uygulama yapmalýyýz. Bu þekilde zehrin geçiþini bir miktar yavaþlatabiliyoruz. Artýk ilk yardým uygulamalarýnda turnike önerilmiyor. Turnikeden kastým, elimiz eðer bir canlý tarafýndan ýsýrýldýysa zehrin kana karýþýmýný engellemek amacýyla yaptýðýmýz, tek kemikli yerlerden sýkma hareketi; yani atar damarý sýkýyoruz. Bunun çok daha zararlý olduðu ortaya çýkarýldý, çünkü sýkma hareketini býraktýðýmýzda bulunduðu bölgede biriken zehirin daha hýzlý vücuda yayýldýðý ve hastada þok tablosunu daha da hýzlý gösterdiði ortaya konuldu. Bunun yerine buz tatbiki yapýyoruz. Kesinlikle oradaki zehiri emip tükürmek, karþýlaþtýðýmýz için söylüyorum, ýsýrýlan bölgenin jiletle kesilmesi gibi uygulamalar yapmýyoruz. Yapabileceðimiz bol suyla yýkamak, varsa buz uygulamasý yaparak en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmak. Burada þunu da vurgulamak gerekiyor. Bize baþvuran hastalarýn hepsine rutin olarak panzehir uygulamýyoruz, çünkü elimizdeki panzehirler belli türdeki yýlanlar ve akreplere karþý."(cýhan)

10 10 PERÞEMBE 18 TEMMUZ 2013 Güneþ ASM hizmette G Güneþ Aile Saðlýðý Merkezi, Varinli Caddesi nde hizmete girdi. Aile Hekimi Dr. Adil Murat Adiloðlu ve Dr. Mikail Güleþ yeni görevlerine baþladý. Recep Mebet üneþ Aile Saðlýðý Merkezi (ASM) Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu karþýsýnda hizmete girdi. Aile Hekimi Dr. Adil Murat Adiloðlu ve Dr. Mikail Güleþ in yaný sýra 2 yardýmcý saðlýk personelinin görev yaptýðý Güneþ ASM, Güneþevler Semti nde birinci basamak saðlýk hizmeti sunmaya baþladý. 4 Haziran 2013 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdüren Güneþ ASM, Yeni Adliye Sarayý ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi arasýnda kalan bölgeye hitap ediyor. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü nün onayý ile kurulan Güneþ ASM, nüfus yoðunluðunun arttýðý bölgede yaþayan vatandaþlara yerinde ve daha iyi hizmet vermeyi hedefliyor. Hekim Seçme Hakký çerçevesinde Çorum un her yerinden hastaya hizmet verebilen Güneþ ASM ye kayýt için kiþinin nüfus cüzdaný ile baþvuruda bulunmasý gerekiyor. Muayenenin yaný sýra acil müdahale, pansuman, enjeksiyon, gebe ve bebek takibi ile aþýlarý, obezite izlem gibi koruyucu saðlýk hizmetleri sunan Güneþ ASM, kan ve idrar numunesi alýmýyla da laboratuvar hizmetleri veriyor. Çorum þehir merkezindeki 18. aile saðlýðý merkezi olan Güneþ ASM, diðer ASM ler gibi tüm koruyucu saðlýk hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor. Gülabibey Derneði nden Ramazan yardýmlarý Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, veren el ile alan el arasýnda köprü kuruyor. G Recep Mebet ülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Ramazan Ayý yardýmlarýný sürdürüyor. Hayýr faaliyetleri için kollarý sývayan Gülabibey Derneði üyeleri, mahalledeki ihtiyaç sahiplerine gýda paketi ve giyecek yardýmýnda bulunuyor. 50 AÝLEYE UN Final den Çorumlu SBS adaylarýna tercih desteði Çorum þehir merkezindeki 18. aile saðlýðý merkezi olan Güneþ ASM, tüm koruyucu saðlýk hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor. F Recep Mebet inal Dergisi Dersanesi Rehberlik Servisi, 2013 Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) puanýyla tercih yapacak adaylar için özel bir çalýþma yaptý. Çorum da SBS puanýna göre öðrenci alan okullarýn tablosunu hazýrlayan Final Dergisi Dersanesi, tercih yapacak öðrencilere ve velilerine ýþýk tutan bir çalýþmaya imza attý SBS tercih süreci hakkýnda açýklama yapan Final Dergisi Dersanesi Rehber Öðretmeni Hasan Ali Kalayoðlu, Çorum daki okullarýn büyük bölümünün taban puanlarýnýn geçen yýla göre deðiþkenlik göstereceðine iþaret etti. Puanlardaki deðiþikliðin sebebinin bazý okullardaki kontenjan artýþý olduðunu vurgulayan Hasan Ali Kalayoðlu, Bu yýl daha düþük il derecesi ile ayný okullarý kazanmak mümkün olacak dedi. Rehberlik Servisi olarak hazýrladýklarý tablo ile öðrencilere ve velilerine yol gösterici bir çalýþma yaptýklarýný anlatan Kalayoðlu, adaylarýn özellikle il derecelerini dikkate alarak Hasan Ali Kalayoðlu tercih yapmalarýnýn daha isabetli olacaðýný kaydetti. SBS tercihlerinin 21 Temmuz 2013 Pazar günü saat de sona ereceðini hatýrlatan Kalayoðlu, bu süreçte okullarýn haftasonu da açýk olacaðýný dile getir- di. Yerleþtirme sonuçlarýnýnsa 6 Aðustos 2013 Salý günü açýklanacaðýný vurgulayan Kalayoðlu, tercihler konusunda detaylý bilgi almak isteyen tüm SBS adaylarý ve velilerini Final Dergisi Dersane- Hayýrseverlerin desteði ile yürütülen Ramazan Ayý yardýmlarý hakkýnda açýklama yapan Dernek Baþkaný Yunus Erdal, Daha önceden tespit ettiðimiz muhtaç durumdaki 50 aileye un yardýmýnda bulunduk dedi. Dernek Baþkaný Yunus Erdal, 50 aileye un yardýmýnda bulunduk dedi. HERGÜN 120 PÝDE Ramazan Ayý dolayýsýyla ihtiyaç sahibi ailelere hergün 120 adet pide daðýttýklarýný da belirten Yunus Erdal, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn önemine iþaret etti. Bir Aileyi de Sen Doyur sloganýyla yürüttükleri kampanyanýn büyük ilgi gördüðünü anlatan Erdal, Ramazan Ayý boyunca devam edecek kampanyaya destek bekliyoruz dedi. RISI DESTEK ÇAÐ- Hayýrseverlerin baðýþlarýný muhtaç ailelere ulaþtýrýyoruz diyen Erdal, veren el ile alan el arasýnda köprü oluþturduklarýný Derneðin son bir yýlda gerçekleþtirdiði faaliyetlerden de bahseden Erdal, 33 bin 400 adet giysi ve 465 adet gýda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýklarýný kaydetti. Kan baðýþý kampanyasý ve 30 dönüm arazide gerçekleþtirdikleri aðaçlandýrma faaliyetlerine deðinen Erdal, sosyal sorumluluk çalýþmalarýnýn süreceðini vurguladý. Gülabibey Mahallesi sakinlerini, yardýma muhtaç aileler için ele ele vermeye davet eden Erdal, Evlerinde ihtiyaç fazlasý kullanýlabilir durumda giysi, ayakkabý ve kuru gýda maddesi olanlar baðýþlarýný Malazgirt Sokak taki Gülabibey Mahallesi eski muhtarlýk bürosunda faaliyet gösteren Derneðimize ulaþtýrabilirler diye konuþtu. 33 bin 400 adet giysi ve 465 adet gýda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýldý. Gülabibey Derneði, hayýrseverlerin desteðini bekliyor. Bir Aileyi de Sen Doyur sloganýyla yürütülen kampanyadan da bahsedildi.

11 PERÞEMBE 18 TEMMUZ HEM atölyesi hedef büyüttü Makine parkuru yenileniyor, yeni kurslar geliyor Recep Mebet M Mimar Sinan HEM Müdürü Fatih Þanlý imar Sinan Halk Eðitimi Merkezi (HEM) DÖSE Ýþletmesi Mobilya Atölyesi kapýlarýný kursiyerlere açmaya hazýrlanýyor EðitimÖðretim Yýlý na yeni bir vizyonla girmeye hazýrlanan Mimar Sinan HEM, Mobilya Atölyesi nde de köklü bir deðiþime gidiyor. Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü nün katkýlarýyla makine parkurunu yenilemeyi amaçlayan HEM Mobilya Atölyesi, yeni sezonda düzenlene- cek kurslarla kapýlarýný kursiyerlere açacak. Eylül ayýnda açýlmasý planlanan kurslar hakkýnda bilgi aldýðýmýz Mimar Sinan HEM Müdürü Fatih Þanlý, Kaybolmaya yüz tutmuþ geleneksel el sanatlarýmýzý atölyemizde düzenleyeceðimiz kurslarla yaþatacaðýz dedi. Sedef kakma, hasýr mobilya ve ekolojik oyuncak yapýmý alanlarýnda açacaklarý kurslar için kayýtlara baþladýklarýný anlatan Fatih Þanlý, ahþap CNC makina operatörü yetiþtirme alanýnda da kurs düzenlemeyi planladýklarýný kaydetti. Bu doðrultuda sanayi alanýndaki kalifiye eleman ihtiyacýna da çözüm üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Þanlý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: YENÝ MAKÝNELERLE ÜRETÝM ÝVME KAZANACAK Çalýþmalar, Teknik Müdür Yardýmcýsý Mustafa Taþkýn ýn koordinatörlüðünde yürütülüyor. Eylül ayýnda açýlmasý planlanan kurslar, üretim faaliyetlerine yeni bir boyut kazandýracak. Aþaðý Sanayi Tarým Caddesi numara 115 te faaliyetlerini sürdüren atölyemiz 1000 metrekare kapalý alanda faaliyet gösteriyor. Çorum un yaný sýra çevre il ve ilçelerdeki eðitim kurumlarýnýn sýra, masa, dolap, kitaplýk gibi temel mobilya ihtiyaçlarýný karþýlayan atölyemiz, 2000 yýlýndan bu yana Mimar Sinan HEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Teknik Müdür Yardýmcýmýz Mustafa Taþkýn öncülüðünde yeniden yapýlanan atölyemiz, ürettiði mobilyalarla okullarý donatýyor. Piyasanýn taleplerine de cevap verebilir konumda olan Mobilya Atölyemizi, yeni sezonda çeþitli kurslarla halkýmýzýn hizmetine sunmayý amaçlýyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü nün katkýlarýyla makine parkurumuzu yenileyerek üretim çalýþmalarýmýza büyük bir ivme kazandýrmayý hedefliyoruz. Okullarýn kütüphane ve fuaye salonlarýnýn dizaynýndan Milli Eðitim Müdürlüðü hizmet binasý tefriþatýna kadar pek çok alanda çalýþmalarýmýz mevcut. Ayrýca Milli Eðitim Müdürlüðü nün talepleri doðrultusunda yeni tip masa ve sýra imalatýnda da önemli bir çalýþma yaptýk. ATÖLYEMÝZÝ KURSÝYERLERE AÇIYORUZ HEM atölyesi Bakanlýk katkýlarýyla makine parkurunu yenilemeyi amaçlýyor. Mobilya üretiminin yaný sýra geleneksel el sanatlarý da yaþatýlacak. HEM Mobilya Atölyesi kapýlarýný kursiyerlere açmaya hazýrlanýyor. Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) civarýnda bulunan atölyemizde seri olarak öðrenci masa ve sýralarý, sýnýf dolabý, öðretmen masasý ve dolabý, askýlýk, kitaplýk, bilgisayar masasý ve benzeri eðitim donatým malzemeleri üretiyoruz. Mimar Sinan HEM bünyesinde 12 yýlý geride býrakan atölyemizde Teknik Müdür Yardýmcýsý Mustafa Taþkýn, Atölye Þefi Ömer Toz ile Usta Öðreticiler Yunus Erdal, Fuat Erdemli ve Abdullah Karslýoðlu da dahil olmak üzere 10 a yakýn personel görev yapýyor. Atýl durumdaki sýra ve masa gibi eðitim mobilyalarýnýn dönüþümünü yaparak ekonomiye önemli katký saðlýyoruz. Ayrýca piyasada ihtiyaç duyulan mobilya ürünlerini de sipariþ üzerine imal ediyoruz. Ýstenilen ölçü ve renkte büro ve ev mobilyalarý da üreten atölyemiz, yeni sezonda kapýlarýný kursiyerlerimize de açacak. Mesleki eðitimin kalbi ve kalitenin adresi olan tesisimizi yakýndan görmek ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Tarým Ýl Müdürlüðü yanýnda faaliyet gösteren HEM Mobilya Atölyesi ne bekliyoruz Eðitim-Öðretim Yýlý na yeni bir vizyonla girmeye hazýrlanan Mimar Sinan HEM, Mobilya Atölyesi nde de köklü bir deðiþime gidiyor. Uslu: Teþvik sistemi sürecek AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum un Yeni Yatýrým Teþvik Sistemi nden yararlanmaya devam edeceðini Konu hakkýnda bilgiler veren Uslu, Bilindiði üzere Yeni Yatýrým Teþvik Sistemi 15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ, uygulamaya iliþkin usul ve esaslarda 2012/1 sayýlý Teblið ile belirlenmiþti. Türkiye nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklý büyüme stratejisi bakýmýndan büyük önem taþýyan yatýrým teþvik sistemimde Çorum ilimiz 4. Bölgede yer almýþtýr. Bölgesel teþvikte KDV Ýstisnasý, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatýrým Yeri Tahsisi, Vergi Ýndirimi (Yatýrýma Katký Oraný %3040), Sigorta Pirimi iþveren hissesi desteði (6-7 yýl) gibi uygulamalardan faydalanmaktayýz. Çorum ilimiz Yatýrým Teþvik Sisteminden önceki dönemde ( ) 26 belge, 122 Milyon TL sabit yatýrým ve 563 istihdam; yeni dönemde ( Salim Uslu ) ise 23 belge, 312 milyon TL sabit yatýrým ve 694 istihdam saðlamýþtýr. Çorum ilimizde yeni dönemde saðlanan 23 belgenin sektörüne göre daðýlýmýnda, belge adedi bazýnda ilk üç sýrada makine imalat, kâðýt ile istihraç ve iþletme yatýrýmlarý yer alýrken, sabit yatýrým tutarý açýsýndan enerji, seramik ve makine imalat sektörleri ilk üç sýrayý paylaþmaktadýr. Ýstihdam rakamlarýna bakýldýðýnda ise makine imalat, deri ve kösele ile istihraç ve iþleme yatýrýmlarýnýn ilk üç sýrada yer aldýðýný görmekteyiz. Ayrýca sosyo-ekonomik geliþmiþlik endeksi dikkate alýnarak sigorta primi, iþveren hissesi teþviki uygulanmak suretiyle, üretim ve istihdam imkânlarýný artýrmak amacýyla, 10 ve üzeri sigortalý çalýþtýran özel sektöre saðlanan prim desteklemeleri Bakanlar Kurulu Kararý 14 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Çorum ilimiz de 31 Aralýk 2016 tarihine kadar bu desteklemeden yararlanacaktýr. Daha çok giriþimcinin getirilen teþviklerden yararlanarak üretimi, istihdamý katma deðeri daha da artýrmak konusunda duyarlýlýklarýný geliþtireceklerine inanýyorum. dedi. Seminer ücreti tepkisine destek veren Ýsmail Akgöz: Esnaftan ücret alýnmasý yanlýþ Recep Mebet fayda noktasýnda tartýþýlýr durumda. Danýþmanlýk firmasý yetkilisi Ýsmail Akgöz, Ýþ Zira bu seminerler için ücret alýnmasý anlamsýz. Saðlýðý ve Güvenliði konulu seminerler için Çünkü semineri Çorum da yer alan bir çok kiþi veya esnaftan ücret alýnmasýnýn yanlýþ olduðunu kuruluþ ücretsiz olarak verebilirdi. Esnaftan gelen tepkilerin haklý olduðunu savunan Üstelik Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili eðitim alaýsmail Akgöz, eðitimler için alýnan ücretin ve saðlayabilmek için Esnaf Odasý ndan ya da baþka bir yerden caðý faydanýn tartýþýlýr durumda olduðunu iddia etti. herhangi bir evrak alýnma mecburiyeti yok. Alýnacak bu evraka baþvuru formu ücreti veya benzer ücretler Seminerin Çorum da faaliyet gösteren uzman kubelirlemek anlamsýz ve gereksiz. Kiþi ya da kurum saruluþlarca ücretsiz olarak verilebileceðine iþaret eden dece eðitime katýlacaðýný beyan eder, ücretini öder ve Akgöz, yaptýðý yazýlý açýklamada þu görüþleri dile gekatýlýr. tirdi: Ýþletmenin sadece bu eðitimi almasý kanuni so Yürürlüðe giren Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili rumluluðunu üzerinden atmasýný saðlamaz. Risk haritayasa gereði, bünyesinde en az bir SSK lý iþçi çalýþtýran larýnýn yapýlmasý ve acil durum eylem planlarýnýn da Ýsmail Akgöz firmalar, 1 Ocak 2013 tarihi itibarý ile iþ saðlýðý ve güoluþturulmasý gerekir. Bu çalýþmalarý da risk ve meslek venliði eðitimi aldýrmak, risk haritalarý belirlemek, acil grubuna göre A-B veya C grubu uzmanlar tarafýndan gerçekleþtiridurum eylem planlarý yapmak veya yaptýrmak zorundalar. lebilir. Bununla birlikte iþ saðlýðý ve güvenli uzmaný istihdamý ve iþacil durum eylem planlarý ile de çalýþma tamamlanýr ve bir yeri hekimi istihdamý ile ilgili süreç her firma ve iþ grubu için farkçok sektör için 2017 yýlýna kadar çalýþma tamamlanmýþ olur. Bu sülý olmak kaydýyla 2017 yýlýna kadar tehir edildi. reçte tespit edilen eksiklikler giderilmeli. Burada, oluþabilecek iþ kazasý ve meslek hastalýklarý ile yapýtek baþýna çalýþan, yanýnda herhangi bir çalýþaný olmayan kilacak denetimlerde esnaf ve sanayicimizi ciddi risk bekliyor. þilerin bu çalýþmalarý yapmalarýna gerek yok. O nedenle bu tür kimçorum da düzenlenen Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konulu semiselerin de sürece dahil edilmesi ve ücret ödetilmesi yanlýþ. nerler hem alýnan ücret noktasýnda, hem de esnafýmýza saðlayacaðý PR

12 12 PERÞEMBE 18 TEMMUZ 2013 Diyabet gözü vuruyor D iyabet (þeker hastalýðý), küçük damar hastalýðýdýr. Böbrekler, kalp, cilt ve sinirleri de olumsuz etkileyen diyabetin göz komplikasyonlarý en önemli problemlerden biridir. Þeker hastalýðý retinanýn küçük damarlarý týkayarak beslenmesini engeller. Diyabetik retinopati denilen bu durum eðer zamanýnda müdahale edilmezse retinada yaygýn hasara ve körlüðe kadar gidebilir. Dünyada 50 yaþýn altýndaki kiþilerde bir numaralý körlük nedeni olan diyabetik retinopati tedavisinde erken dönemde gelen hastalara uygulanan lazer tedavisiyle gözün ömrü uzayabiliyor. Þeker hastalýðý, dünyada 50 yaþýn altýndaki aktif olarak çalýþan kiþilerde 1 numaralý körlük nedeni. Büyük iþ gücü kaybýna da neden oluyor. Bu durum da beraberinde "Diyabet göz saðlýðýný nasýl etkiler? Þeker hastalarý hangi sýklýkla göz hekimine gitmeli?" gibi birçok soruyu gündeme getiriyor. Þeker hastalýðý gözü nasýl etkiler? Küçük damar hastalýðý olan diyabet, retinanýn kýlcal damarlarýný týkayarak beslenmesini engeller. Diyabetik retinopati denilen bu durum eðer zamanýnda müdahale edilmezse retinanýn tamamen kaybýna ve körlüðe kadar ilerleyebilir. Ancak hastalýk Diyabet göz komplikasyonlarý en önemli problemlerden birisi. birdenbire kötü hale gelmez. Erkenden baþlar ama gözdeki hasarý yavaþ yavaþ oluþur. Önce retinada týkanmalar ve ödem alanlarý oluþur. Noktasal kanamalar ve yine damarlarda noktasal balonlaþmalar meydana gelir. Hastanýn bu dönemde hiçbir yakýnmasý olmaz. Oysa tedaviye bu dönemde baþlanmalýdýr. Daha sonra bunlar birbiriyle buluþarak daha büyük alanlarý tutar. Beslenmeyen alanlardan salgýlanan bazý faktörler retinada yeni ve anormal küçük damarlarýn geliþmesine yol açar. Normal retina damarýndan farklý olan bu küçük damarlar çok kolay kanama eðilimindedir. Göz içerisindeki tekrarlayan bu kanamalar, retina yüzeyinde zarlarýn geliþmesi, retinanýn yerinden ayrýlmasý gibi birçok sorunu da beraberinde getirir. Görme azalýr Dünyagöz Maltepe'den Op. Dr. Füsun Uzunoðlu, diyabetik retinopatinin erken, orta ve ileri dönemlerde görmeyi deðiþik derecede etkilediðini ifade ederek, "Ama özellikle makula (görme merkezi) yani sarý nokta bölgesi tutulmuþsa görme azalýr. Hastalarýn yakýn görmeleri bozulur. Bazý hastalarda görme yüzde 5 oranýnda azalýrken, bazý hastalarda bu oran yüzde 90'ý bulabilir" diye konuþtu. Erken taný ile hastalýðýn hýzý yavaþlýyor Diyabetik retinopati tedavisinin baþarýsýnda hastalýðýn aþamasýnýn önemli rol oynadýðýný vurgulayan Uzunoðlu, þöyle konuþtu: "Erken dönemde gelen hastalara uygulanacak lazer tedavisi sayesinde görme kaybý yüzde oranýnda önlenebilmektedir. Geç kalýndýðýnda 1-2 yýl içinde körlük meydana gelebilir. Tedaviyle amaçlanan görme kaybýný engellemektir, görmeyi o anki durumuyla koruyabilmektir. Sonuçta diyabet kronik bir hastalýktýr. Þeker hastalýðýný kökünden söküp atmak mümkün deðildir. O nedenle gözdeki hastalýk da ilerleyecektir. Hastanýn sýk sýk görülmesi ve tedavinin sürdürülmesi çok önemlidir." Göz kontrollerini ihmal etmeyin Op. Dr. Füsun Uzunoðlu, çoðu þeker hastasýnýn göz kontrollerini ihmal ettiðini, oysa diyabette göz kontrollerinin öneminin büyük olduðunu ifade ederek, þunlarý söyledi: "Geliþmiþ ülkeler de dahil olmak üzere, hastalar körlük tehlikesi konusunda bilgilendirilmiþ bile olsa, þikayetleri olmadýðý için retina muayenelerini aksatmaktadýrlar. Oysa diyabette erken taný ve tedavinin önemi çok büyüktür. Özellikle hastalýðýn beþinci yýlýndan itibaren her diyabet hastasý altý ayda bir göz hekimine gitmeli ve göz dibine baktýrmalýdýr. Diyabetik retinopati teþhisi konulan bir kiþide ise takip muayenelerinin sýklýðý hastalýðýn þiddetine göre deðiþir. Hastalarýn 3 ay aralýklarla kontrol edilmesi, oluþan bozukluklarýn yerleþmesini önleyebilir ve geri dönülmez noktaya gelmeden müdahale edilmesini saðlayabilir." Baþ ve boyun aðrýlarýna dikkat! amazan ayýnda öncelikle baþ ve boyun aðrýlarý ol- üzere birtakým kas, iskelet sistemi aðrýlarýnýn Rmak oluþmamasý için dikkat edilmesi gerekenler hakkýnda bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Gamze Yýlmaz Yanartaþ, ramazanýn yaz aylarýna denk gelmesi ve uzun süre aç ve susuz kalýnmasý nedeniyle birtakým aðrýlarýn görüldüðünü belirterek, Hayatýmýzý daha kaliteli hale getirebilmek, Ramazan ayýnda bunlarý en aza indirgeyebilmek için çok basit tedbirlerle, rahat bir Ramazan ayý geçirmemiz mümkündür. Baþ, boyun aðrýlarý Ramazan ayýnda çok sýk karþýlaþtýðýmýz durumlardýr. Özellikle gerilim tipi baþ aðrýlarý, hipoglisemiden kaynaklanan birtakým aðrýlar, tansiyondaki oynamadan kaynaklanan hipotansif baþ aðrýlarý ile baþ, boyun, kas ve iskelet sistemi aðrýlarýný özelikle tetikleneceðini düþünüyoruz dedi. Klimanýn karþýsýnda durmayýn Sýcak bir yaz ayý geçirmemiz ve oruç süresinin uzun olmasý nedeniyle klimalarýn aktif çalýþmasýnýn, birtakým kas tutulmalarýný artýrdýðýný ifade eden Dr. Yanartaþ, Bunlara dikkat etmek için doðru beslenmemiz, klimayý çalýþtýrýrken direkt karþýsýnda oturmamamýz, göz, aðýz, burun ve göðüs bölgemize doðru klimayý çalýþtýrmamamýz ve direkt altýna oturmamamýz gerekir. Tüm bunlara dikkat edersek daha rahat bir Ramazan geçirebiliriz ifadelerini kullandý. Sebze ve meyveye aðýrlýk Uzun süreli açlýktan dolayý hipoglisemi ve tansiyonda oluþan deðiþikliklerin, baþ ve boyun aðrýlarýna neden olduðunu vurgulayan Dr. Yanartaþ, Bu durumun oluþmamasý için özellikle beslenmemize dikkat etmemiz gerekir. Ramazanda iftarý açar açmaz hemen karnýmýzý týka basa doldurmamamýz ve hamur iþi gýdalardan uzak durarak meyve, sebze ve su tüketimine dikkat etmemiz gerekir. old Teknoloji Marketleri GPazarlama Müdürü Kýlýnç Orhan Erdemir, marka ve model tutkusu nedeniyle Türkiye'de tüketicilerin cep telefonu deðiþtirme süresinin 8 aya indiðini bildirdi. Erdemir, bu sürenin lap topta 18 ay, televizyonda ay olduðunu aktardý. Elektronik ürünler süratle deðiþiyor. Bu durum birkaç ay evvel beðeniye sunulan bir cep telefonu, laptop, MP3 çalarýn 'demode' bulunmasýna neden olabiliyor. Gold Teknoloji Marketleri Pazarlama Müdürü Kýlýnç Orhan Erdemir'e göre teknoloji ürünlerinde modayý etkileyen en önemli unsur marka. Belli bir markayý kullanan tüketicilerin o markayý kullanan bir grubun üyesi olduðunu anlatan Erdemir, "Markanýn ardýndan ikinci sýrada modeller geliyor. Bilhassa iyi ve pahalý modeller teknolojide moda kavramýný þekillendirmede önde geliyor. Bunun yaný sýra tasarým olarak benzerlerinden farklýlaþmayý baþaran ürünler de teknoloji modasýný yönlendiriyor." dedi. Teknolojik ürünleri kullanma sürelerinin kategorilere göre ayrýþtýðýný vurgulayan Erdemir, þunlarý ifade etti: "Genel eðilime baktýðýmýzda yeni alýnan bir cep telefonunun deðiþtirilmesi için geçen sürenin ortalama 8-9 ay olduðunu görüyoruz. Bu süre laptopta 18 aya, televizyonda ise aya kadar çýkabiliyor. Kýsacasý modasý en çabuk geçen ürün kategorisi cep telefonu diyebiliriz. Bu sürenin diðer ürünlere göre daha kýsa olmasýný hem geliþen teknoloji ve deðiþen tasarým anlayýþý hem de moda kavramý ile ilintilendirmek mümkün. Benzer bir eðilimi LED TV'lerde de görüyoruz. Bu ürünleri 3D ya da Smart TV gibi Baþ, boyun aðrýlarý Ramazan ayýnda çok sýk karþýlaþtýðýmýz durumlar. Ramazanda su alýmý eksikliðinden dolayý böbrekler az çalýþtýðý için birtakým metabolikler vücutta birikir ve bu da birtakým kas, iskelet sistemi aðrýlarýna yol açar. Bundan dolayý oruç tutmadýðýmýz zamanlarda mümkünse, bol su içerek susuzluðu takviye etmemiz, meyve suyu içmemiz, hazýr gýdalardan ve pide gibi aðýr yiyeceklerden uzak durmamýz gerekir þeklinde konuþtu. Ýftardan sonra yürüyüþ Midemizi biranda doldurmak yerine iki ana öðün veya iki ara öðün þeklinde bunun dengelenmesi gerektiðini kaydeden Dr. Yanartaþ, Özellikle orucu açtýktan bir saat kadar sonra kýrk dakikalýk yürüyüþler yapmamýz çok uygun olacaktýr. Ramazanda birdenbire aðýr egzersiz, aðýr spor yapmamamýz gerekir. Bu da kalp ve damar saðlýðýmýz için oldukça önemlidir. Kas iskelet sorunlarýna girecek olursak, çok sýcak bir ay geçireceðimizden dolayý klimalara dikkat etmemiz daha bir ramazan geçirmemizi saðlayacaktýr diye konuþtu. 8 ayda bir deðiþtiriyoruz yanlarýndan çok, þýk tasarýmlarý ve ince çerçeveleri gibi sebeplerden dolayý satýn alanlarýn daha çok olduðunu belirtebiliriz. Tüketiciler, týpký cep telefonlarý gibi devamlý göz önünde bulunan, yaþam alanlarýnda yer alan televizyonlarýný deðiþtirecekleri zaman tasarýma da büyük önem veriyorlar. Laptopta da bilhassa ultrabook olarak anýlan yeni nesil ürünler, hem ince tasarýmlarýndan hem de hafifliklerinden dolayýraðbet görüyor." Modasý geçmiyor Erdemir, akýllý telefonlarýn yaygýnlaþmasýnýn MP3 çalar satýþlarýný tahmin edildiði kadar olumsuz etkilemediðini dile getirdi. MP3 çalar ve kulaklýklarýn kullaným ömrünün ortalama 3 ay olduðunu kaydederken "Türkiye'de ayda 40 bin adetten fazla MP3 çalar satýlýyor. Ürünü tüketenlerin büyük bölümünü yaþ aralýðý teþkil ediyor." dedi. 2012'de MP3 çalar satýþlarýnda adet bazýnda yüzde 25 erime olduðunu belirten Erdemir, þu açýklamalarda bulundu: "Ancak þu an bu erimenin yüzde 1-2 aralýðýnda seyrettiðini görüyoruz. Yani pazarýn geldiði yeni nokta, akýllý telefonlara raðmen müzik çalardan vazgeçmeyen sabit bir kitlenin olduðunu ve bu cihazlarýnýn modasýnýn henüz geçmediðini ortaya koyuyor. Kulaklýk satýþlarýnda ise geçen seneye göre yüzde 30 büyüme söz konusu. Bu ürünlerde, geliþen teknoloji sayesinde ses kalitesinin çok iyi noktalara gelmesi, akýllý telefon sahiplerinin de bu kulaklýklara yönelmesine imkan tanýyor. Türkiye'de MP3 çalarlarýn yüzde 75'i teknoloji marketlerinden alýnýyor ve hem MP3 çalarlar hem de kulaklýklar en çok Ekim ayýnda talep görüyor. Bu durumda okullarýn açýlmasýnýn büyük etken olduðu kanaatindeyiz." (CÝHAN) Türkiye'de tüketicilerin cep telefonu deðiþtirme süresinin 8 aya indiðini bildirildi. B u yýl son kez düzenlenen Seviye Belirleme Sýnavý'nýn (SBS) sonuçlarýna göre tercih baþvurularý baþladý. OYP, öðrencilerin 6, 7 ve 8. sýnýf yýl sonu baþarý puanlarýyla 700 tam puan üzerinden hesaplanan SBS puaný toplamlarýnýn "Ortaöðretim Kurumlarýna Öðrenci Yerleþtirme Yönergesi" hükümleri doðrultusunda ikiye bölünmesi ile hesaplandý. Bu yýl 8. sýnýfý tamamlayarak, sýnavla öðrenci alan ortaöðretim kurumlarýna devam edecek öðrenciler, OYP'ye göre yerleþtirilecek. Bu nedenle, OYP, öðrencilerin genel baþarý sýralarý ve yüzdelik dilimlerini gösterir þekilde açýklandý. Öðrenci ve velilerin okul tercihlerini yaparken bu durumu gözönünde bulundurmalarý gerekiyor. Kýlavuz ''http:// oges. meb.gov.tr'' adresinde Adaylarýn tercihlerini yaparken yararlanacaklarý kýlavuz, ''http://oges.meb.gov.tr'' adresinde yayýmlanacak. Tercih Üç yýllýk B sýnýfý belgesi olmayanlar, aðýr vasýta ehliyeti alamayacak. Yeni ehliyet alacaklar dikkat! listesinin bir kez düzenleneceði, daha sonra ikinci bir tercih veya düzeltme iþlemi yapýlmayacaðý, tüm yerleþtirme iþlemlerinin bu tercihe göre yapýlacaðý için tercihlerin özenle ve dikkatle yapýlmasý gerekiyor. OYP'si 201 ve üstü olan tüm öðrenciler yerleþtirmeye katýlabilecek. Yerleþtirme iþlemleri için tercihler bugünden itibaren 21 Temmuz'a kadar yapýlacak. Yerleþtirme iþlemleri için öðrenciler BMM'den geçen torba ka- ehliyet alacak sürü- Tnunda, cülerle ilgili yeni yönetmeliðe göre üç yýllýk B sýnýfý belgesi olmayanlar, aðýr vasýta ehliyeti alamayacak. Yönetmeliðin, 2014 Ocak ayýndan önce çýkmasý bekleniyor. Batý Anadolu Sürücü Kurslarý Federasyonu Baþkan Vekili Muhterem Sýký, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Valisi Abdurrahman Savaþ'ý ziyaret etti. Ziyarette gazetecilere açýklamada bulanan Sýký, söz konusu yönetmeliðin Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanacaðýný belirterek, "Bunun içinde bizi ilgilendiren iki konu var. Bir tanesi, halk arasýnda stajyer sürücülük diye bilinen, ilk defa sürücü belgesi almýþ kiþilerin belli bir süre trafikte, belli standartlarda araç kullanmasýný öngören bir yasa var. Onun haricinde bir de aðýr vasýta ehliyet dediðimiz E sýnýfý, D sýnýfý gibi büyük araçlarý kullanan sürücülerin, bu sürücü belgesini alabilmesi için önceden bir B sýnýfý sürücü belgesi alma þartý, bu torba yasanýn içinde mevcut. Üç yýllýk B sýnýfý sürücü belgesi olmayan insanlarýn, direkt olarak aðýr vasýta sýnýfý ehliyet almalarýna müsaade edilmeyecek. Yönetmeliðin, önümüzdeki ocak ayý öncesi çýkmasýný bekliyoruz." dedi. Kursiyer kayýtlarýyla ilgili yeni yönetmeliðin de geçen mayýs ayýnda yayýnlandýðýný hatýrlatan Baþkan Vekili Sýký, "AB standardýnda yeni bir yönetmeliðimiz var. Artýk 1 Haziran'dan itibaren yeni yönetmeliðe uygun Türkiye'de kursiyerler kayýt yapýlýyor ve 29 Haziran'da ilk yazýlý sýnavýmýzý yeni sisteme göre yaptýk. 3-4 Aðustos'ta da Türkiye'de ilk defa yeni sisteme göre yarým saat sürecek olan, standartlarý daha aðýrlaþtýrýlmýþ ilk direksiyon sýnavlarýmýzý yapacaðýz." diye konuþtu.(cýhan) Ortaöðretimde tercih baþvurularý baþladý Bu yýl son kez düzenlenen Seviye Belirleme Sýnavý'nýn (SBS) sonuçlarýna göre tercih baþvurularý baþladý. en fazla 10 tercih yapabilecek. Tercihlerini elektronik ortamda yapacak a d a y l a r, ''http://www.meb.gov.tr '', ''http : // oges.meb.gov.tr'' veya ''https : //e okul. meb.gov.tr'' internet adreslerinde yayýmlanan tercih listelerindeki okullarý kodlarýna göre sýralayacak.elektronik ortamda tercih yapamayanlar ise tercih ve yerleþtirme e-kýlavuzundaki "Yerleþtirme Ýþlemi rinin Tercih Ön Çalýþma Formu"nu doldurup imzalayarak okul müdürlüðüne teslim edecek.tercih ve yerleþtirmeyle ilgili tüm iþlem ve bilgilendirmeler, veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapýlacak. Kontenjanlar arttý MEB, Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) sonucuna göre öðrenci alan fen ve sosyal bilimler liseleri ile her türdeki Anadolu lisele- kontenjanlarýný yüzde 30 artýrdý. Fazla ödeyenlere parasý iade edilecek övizli askerliði 10 Ýadelerle ilgili çalýþmada öncelikle, Mil- Hükümet kaynak- iade için yasa deðiþikli- Yasa deðiþecek da bu sonuca ulaþýlýrsa, Dbin eurodan 6 bin euroya düþüren hükümet, þimdi de daha ön- ile irtibata geçilerek, 10 li Savunma Bakanlýðý larý, yürürlükteki mevzuatýn Bakanlar Kururumda hükümet, yasaði gerekecek. Bu duce ödeme yapanlara 4 euro bedelle dövizli askerlikten faydalanan bin euronun iadesi için lu'na, dövizli askerlik ma yýlýndan önce deðiþiklik öngören tasarýyý kollarý sývadý. Hedef, gurbetçi sayýsý belirlenecek. Bu tespitin arnýnda artýrma veya hazýrlayacak. Yasama bedelini yüzde 50 ora- yýlbaþýna kadar tamamlamak..dýndan, Maliye Bakanlýðý ile ortak çalýþma ni, ancak geri iade için sarý, görüþülüp yasalaþ- azaltma yetkisi verdiði- yýlýnýn baþlamasýyla ta- Akþam Gazetesi'nin haberine göre yürütülerek, kiþi baþý 4 Bakanlar Kurulu kararýnýn yeterli olmayabilerin en geç yýlbaþýna týrýlacak. Geri ödeme- gurbetçilerden gelen talepler bin euro iadeye iliþkin üzerine dövizli askerlik bedelini 10 bin eurodan 6 bin euroya düþüren hükümet, ikinci adým için harekete geçti. Talimat, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan geldi. Ýndirimden önceki 1.5 yýl içinde 10 bin euro ödeyerek dövizli askerlikten yararlanan gurbetçilerin, bu yöndeki baþvurularýný dikkate alan Erdoðan, Yurt Dýþý Türkleri'nden sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað'a, "Ýndirim farký olan 4 bin euronun iadesi için çalýþma ödeme yöntemine netlik kazandýrýlacak. leceðini ifade ediyorlar. Mevzuat taramasýnda kadar tamamlanmasý hedefleniyor. baþlatýn" dedi. Dövizli askerlik 10 bin eurodan 6 bin euroya düþtü.

13 PERÞEMBE 18 TEMMUZ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 10 Ramazan: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:5 Temmuz1429 Hýzýr: TEMMUZ Allahü teâlâ, bu dîni âhýretten nasîbi olmayan kimselerle de kuvvetlendirir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik C Aðlar Kaya Kahramaný Üsteðmen Ulvi TARÝHÝN ÞEREF LEVHALARI - 4 Mustafa YOLCU gmail.com ÝHAN harbinin bitmez tükenmez muharebeleri içinde; daima saðlam maneviyatýyla, bütün yokluklara raðmen kazandýklarý zaferlerle tarihte büyük iþler baþarmýþ Türk ordularý, gün olmuþtur ki, zayýf hücumlarýna, azlýðýna raðmen yine çarptýðý hedefleri kýrmýþ, parçalamýþ ve bir avuç Mehmet karþýsýnda bir kaya kadar sert duran düþman tuzla buz olmuþtur. Tarihe bakýyoruz. Üç tarafý kesme kaya üzerine oturmuþ ve her tarafý o zamanki silahlarýn yýkamayacaðý kadar saðlam yapýlmýþ ve uzaktan göðe baþ kaldýrmýþ heybetiyle zabtedilmez sanýlan Eðri kalesi, Türk askerinin kahramanca hücumlarý sayesinde ve bütün Avrupa nýn hayretini kazanacak derecede kýsa bir zapt olunmuþtu. Kanijeyi, Plevneyi, Ýþkodrayý savunan, Þýpkaya, Conkbayýrýna, Týnaztepeye, Kutkaya ya saldýran ruh, hep ayný milletin hep ayný milletin fedakâr evlatlarýnýn tarih boyunca tanýnan geleneðinin, kudretini ispata yeterli deðil midir? Türk için zapt olunmaz kale, aþýlmaz mani, yýkýlmaz engel, maðlup edilmez ordu yoktur. O, silah eksikliðini içindeki cevherle takviye eder ve daima her yerde, her zaman düþmanýndan üstün görür. Kafkas cephesinin tarihini okuyanlar ve burada çarpýþanlar bilir. Burada semaya ser çekmiþ çýplak uçurumlarý, ýssýz vadileriyle, korkunç zirveleri, yazýn bile insana dehþet veren bu daðlarda, insan boyu karlar eriyince, birliklerimiz buralarda Ruslara ve iþbirliði yaptýklarý Ermeniler e karþý kahramanca savaþtýlar. Aþýlmaz sanýlan daðlardan toplarýný aþýrdýlar ve düþmana bu daðlarý mezar yaptýlar. 9 Haziran 1915 de 2900 rakýmlý Karadað, 94. Alayýn kahramanca hücumlarý neticesinde ele geçirilmiþti. Bu daðda meydana gelen muharebe de bombasý ve mermisi tükenen Mehmetler, kaya parçalarýný kopararak düþmana attýlar. Düþmanýn göz açtýrmayan ateþine göðüslerini siper ederek, taarruzlarýna devam ettiler. Düþman, Türk askerinin ölümden korkmayan saldýrýlarý karþýsýnda Karadað ý býraktý ve Aðlar kaya denilen sarp, eriþilmesi güç bir tepeye çekildi. Burasýný en modern vasýtalarla tahkime baþladý. Kahraman 94. Alay 19 Haziran tarihine kadar, 10 gün bu minareye benzeyen tepeye saldýrdý. Her seferinde zayiat verilerek geri püskürtüldü. Aðlar kaya 2900 rakýmlý Karadað ýn en yüksek noktasýnda, iki tarafý uçurum ve 50 metre geniþliðindeki boyun noktasýyla Karadað dan ayrýlýyordu. Bu kadar dar sahada bir bölüðün serbestçe açýlýp yayýlmasý mümkün deðildi. Buna raðmen vazife almýþ olan Alay, üzerine yaðdýrýlan mermilere raðmen kayalara týrmanýyor, acý çýðlýklarla yüzlerce metre yüksekliðindeki uçurumlara yuvarlanýyor, yine saldýrýya devam ediyordu. Alay bu saldýrýlar neticesinde 350 subay ve erini þehit vermiþti. 32. Tümen komutaný 19 Haziran 1915 sabahý 94. Alayý takviye maksadýyla, 96. Alayý da karadaða göndermiþ, her iki alayla da yapýlan saldýrýdan netice alýnmamýþtý. Düþman gerek kuvvet, gerekse arazi yapýsý itibarý ile o kadar kuvvetli bir yere yerleþmiþti ki, buradan söküp atmak imkânsýz gibiydi. Tümen komutaný planýný deðiþtirerek, Aðlar Kaya yý küçük bir kuvvetle, baskýnla ele geçirme kararýný verdi. Günlerdir süren taarruzlar neticesinde, iki alayda yorgun düþmüþtü. Aðlar kayanýn matemli ve heybetli duruþuna bakan Mehmetler hem ürperiyor, hem de içindeki kini söndürememiþ olmaktan dolayý üzüntü duyuyordu. Onlar bütün kuvvetleri ile bu duvara taarruz etmiþler ama muvaffak olamamýþlardý. 20 Haziran günü öðleden sonra taarruz kesilerek alaylara eski mevzilerine çekilme emri verildi. Bu arada siperlerde, Tümen komutanýnýn bir emri gezdiriliyordu. Bu emirde: Aðlar kayayý baskýnla ele geçirecek gönüllü bir subay isteniyor, bu subaya baþarýlý olduðunda bir üst rütbe verilerek terfi edeceði yazýyordu. Bu emrin ulaþtýðý siperlerden birinde mütevazý ve sakin genç bir üsteðmen yerinden fýrladý ve doðruca Tabur Komutanýnýn yanýna gitti ve - Komutaným, bu vazifeyi ben yapmak istiyorum. dedi. Tabur komutaný þimdiye kadar beraber savaþtýðý bu subayda, hiçbir fevkaladelik görmemiþti. Önce duraladý. Karþýsýnda ince uzun boyu ile fidan kadar narin yapýsýyla duran, taburun sessiz ve þakacý üsteðmenine gözlerini dikti. Onun ruhunu okumaya çalýþtý ve arkasýndan; - Peki, isminizi tümene bildireceðim. dedi. Bu gönüllü kahraman Üsteðmen Ulvi idi. Nevi þahsýna münhasýr, mütevazý ve feragat sahibi olan Ulvi yi ekseriyetle bir kaya arkasýnda, bir siper içinde, Tokat lý olan emir erinin piþirdiði çayý içmekte, elindeki peksimeti kemirmekte iken görürsünüz. Onun bütün günler boyu yiyeceði çay ve peksimetti. Emir erinin elinde isli bir matara, sýrlarý dökülmüþ çinko bardak, çay, þeker, peksimetten ibaret yiyeceði bulunur. Erleriyle ayný hayatý yaþar, muharebe hayatý boyunca erlerine kurulmadýkça, kendisine çadýr kurulmamýþtýr. Ulvi, bölüðünün hem komutaný hem de aðabeysidir. Muharebenin sükûnetli zamanlarýnda erlerinin mektuplarýný yazar, gelenleri okur ve bu suretle, savaþ alanýnda erlerinin neþesiz kalmamasýna özen gösterirdi. O, bölüðünü ölüme sürdüðü zaman; eðer Ulvi istemiþse son eri dâhil ölecek kadar kendisine baðlýdýr. Onun sert bir bakýþý mermiden daha tesirlidir. Bölüðüne bu derece hâkim, kendisini bu derece sevdirmiþ bir subay elbette, muvaffak olmak hakkýný kendinde bulurdu. Aradan birkaç saat geçmiþti. Tabur komutaný tümenden muvafakat cevabý almýþ, lazým gelen emirleri vermek üzere Ulviyi yanýna çaðýrtmýþtý. Tabur komutaný heyecanla konuþuyor, her ihtimali hesap ediyor ve defalarca Ulvi ye soruyor: Nasýl, Ulvi bu iþi baþarabilecek misin? Ama düþman çok kuvvetli yavrum... Ulvi her zamanki sakin tavrý ile cevap veriyor: Merak etmeyin komutaným, yarýn sabah alayýn sancaðýný Aðlar kayada dalgalanýrken göreceksiniz. diyordu. Bu kudretli iman önünde tabur komutanýn da Ulvi ye olan itimadý ve zaferine olan güveni arttý. Onu kucakladý ve : Haydi yavrum, Allah yüzünü ve yüzümüzü ak etsin! diyerek temennilerle onu uðurladý. Ulvi komutanýndan ayrýldýðý zaman gün kararýyordu. Yolda Ulvi ye haber soranlara Ulvi, her zamanki sakin ve mütevazý tebessümüyle mukabele ediyor, ne yapacaðýný hiç kimseye söylemiyordu. O, bölüðüne geldiði zaman baþçavuþu çaðýrdý. Gizlice bir þeyler konuþtular. Karanlýk bastýktan sonra baþta Ulvi, geride bölüðü olduðu halde Aðlar kayanýn karþýsýna, siperlerimizin gerisine yanaþtýlar. Ulvi baskýn planýný hazýrlamýþtý. Günlerdir saldýrdýklarý Aðlar kayanýn her tarafýný iyice biliyordu. Bölüðüne gerekli talimatý verdi. Hava karardýktan sonra, düþmanýn siperleri önüne koyduðu kirpileri iplerle çektirdi. Bu þekilde birinci güçlük yenilmiþti. Fecirle beraber hiç ateþ himayesi yapýlmadan baskýn yapacak olan Ulvi, bütün tertipleri almýþ sabýrsýzlýkla baskýn anýný bekliyordu. Alaylarýn bütün subaylarý heyecanla baskýný bekliyorlardý. Ateþsiz, himayesiz yapýlacak olan bu baskýn ve elde edilecek baþarý herkesin merakýna neden oluyordu Haziran 1915 gece yarýsýndan sonra saat 3.30 Ulvi erlerine süngü taktýrmýþ, çantalarýný, kazma ve küreklerine varýncaya kadar her þeyi çýkarttýrmýþ, erlerin ayaklarýna keçe ve çuval parçalarý sardýrmýþ ve onlarý taþ siperler gerisinde saklamýþtý. O; kýrk metre kadar ileride yaðmur bulutu gibi kararan Aðlar kayanýn hazin ve yaralý cehresine, Türk analarýnýn kalbini daðlayan bu heybetli som kaya parçasýna gözlerini dikmiþ bakýyor, beþ on dakika sonra bu nankör kayada, düþman cesetleri üzerine dikeceði þanlý sancaðýn düþman sürüleri üzerine yapacaðý tepkiyi düþünüyordu. Saat 3.50 Düþman siperlerinde ne bir ses, ne bir hareket var. Ulvi sol elinin þahadet parmaðýný aðzýna koydu ve hafif bir ýslýk çaldý. Siperde sessiz ve sakin duran aslanlar derhal dikildiler. Sonra ikinci ýslýk ve buna müteakip Ulvi nin þimþek hýzýyla siperden fýrladýðý görüldü. Ulvi iki elinde tuttuðu bombalarý ateþledi ve bir anda düþman siperlerine fýrlattý. Bunu yüzlerce bombanýn gümbürtüsü takip etti. Bölük düþman siperlerine girmiþ, bölüðe on misli üstün olan düþman þaþkýn ve periþan kaçmýþtý. Birkaç dakika sonra Aðlar kayada ve gecenin sessizliði içinde vadiler susmuþ, biraz evvel alev halini alan tüfek ve bomba sesleri, süngü þakýrtýlarý dinmiþ, acý feryatlar susmuþ, alev halinde yanan kayayý kesif bir karanlýk kaplamýþtý. Bölükten bir haberci alaya müjdeyi veriyor, aðlar kaya elimizde, düþman periþan olmuþ kaçýyor. Ulvi çakal sürüsü gibi kaçýþan düþmaný ateþle takibe devam etti. Artýk bir daha eriþemeyeceði Aðlar kayaya, halen inleyen düþman cesetleri üzerine alayýnýn þanlý sancaðýný dikti. Sabah olmuþtu. Baþta tümen komutaný olduðu halde bütün subaylar tepeye gelmiþlerdi. Yerde yatan yüzlerce düþman cesedi ve bunlar arasýnda birkaç yüksek rütbeli subayýn bulunuþu, kazanýlan zaferin önemini anlatmaya kâfi idi. Buna raðmen Ulvi, yine o mütevazý hali ile hiçbir iþ yapmamýþ gibi ortadan silinmiþti. Tümen komutanýnýn yanýna geldiði zaman Ulvi, mahcubiyetten kýpkýrmýzý olmuþtu. Tümen komutaný kýsa bir hitabeden sonra bu kahramana yüzbaþý rütbesini taktý. Ona bundan sonra Aðlar kaya kahramaný ismiyle çaðrýlmasýný emretti. Ulvi bütün tümenin gýptasýný celbeden bu haklý iltifatlar arasýnda dahi gururlanmadý. Kendisini tebrik eden arkadaþlarýna: Eser, bölüðümündür. Ben kaderin sevkiyle baþlarýnda bulundum. diyerek, bölüðüne karþý Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: TEMMUZ 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Bir yol hikayesi 4 "Olmaz, bu zat bu gün Barlaya ulaþtýrýlacak" Kayýkçý Þevket mecburdur. Ne hal üzere olursa olsun,bu görevi yapacaktýr. Bindirirler Bediüzzamaný kayýða. Bir kiþi buzlarý kýrar. Gelen misafirin hali çok dikkatini çeker kayýkçý Þevket in. Namaz vakti gelir ve Bediüzzaman namaza durur. O esnada Kayýkçý Þevket jandarmanýn kulaðýna eðilir ve yavaþça sorar: "Bu zat kimdir, niçin Barla ya gönderiyorlar?" Jandarma cevap verir: "Hemþerim bu zat Ankara ya kafa tutmuþ, onun için buraya sürdüler" Mesele o zaman anlaþýlmýþtýr. Barla ýssýz ve sessiz bir beldedir. Bu zat ve davasý burada unutulup gidilecek zannedilir. Halbuki bu Nur Barla da baþlayýp, Dünyanýn ötelerine gidecektir. Ýlim tekniðe meydan okumaða baþlamýþtýr. Þamlý Hafýz Tevfik efendiye ilk emir þu olmuþtur: "Yaz kardeþim: Bismillah her hayrýn baþýdýr, biz dahi onun ile baþlarýz" Medresetüzzehranýn asýl temeli orada atýlmýþtýr. Üniversite bütün bir ülkeye, sonrada bütün bir Dünya olmuþtur. Cennet asa bir baharý hazýrlamak için onlar kýþ þartlarýný verimli geçirmiþlerdir. Hem de binler musibet ve sýkýntýlara raðmen Yol hikayesi bir silsilenin devamý idi. Kýyamete kadar devam edecek bir âli davanýn tezahürleri yaþanýyordu. Þahýslara baðlý olmayan bir davanýn tezahürü Van kalesinin üzerinde kunduralarý kayýp düþerken söylediði: ""Davaaaaaaam" Niyazý Gavsý Azamýn anýnda müdahelesi ile geçiþtirilerek, maðaranýn alt kapýsýna konuldu.. Bir davasý vardý, bir de yol hikayesi Ýþte bu kurusýký bir hikayeden ziyade bir ilahi yolun yolcusunun hikayesi idi. Bu yol sonu olmayan bir yolun hikayesi idi. 24 ayar Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 79,825 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER FUNDA BAHÇELÝEVLER MH BAHABEY CD SONU OYA GAZÝ CAD. NO:53/A ( VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI ) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 80,373 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Çorum ÝÞKUR Türkiye ikincisi

Çorum ÝÞKUR Türkiye ikincisi Þapinuva turizm yol aðýna alýndý Salim Uslu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ortaköy ilçesinde bulunan Þapinuva yolu nun Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan turistik yollar

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

* HABERÝ 4 DE * HABERÝ 9 DA. Alo Paket 213 32 42 * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 3 DE

* HABERÝ 4 DE * HABERÝ 9 DA. Alo Paket 213 32 42 * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 3 DE Sokak hayvanlarý açlýk ve susuzluk tehdidi altýnda Onlarý da unutmayalým! Kýþ aylarýnda beslenme güçlüðü yaþayan sokak hayvanlarý için yardým çaðrýsýnda bulunuldu. Onlarý da unutmayýn! sloganýyla sokak

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

PKK silah býrakmak zorunda kaldý

PKK silah býrakmak zorunda kaldý HUZEM e YÖK onayý ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Hitit e ABD li hoca Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý.

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı