TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI XXXV. DONEM ÇALIŞMA RAPORU MALİRAPOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI XXXV. DONEM ÇALIŞMA RAPORU MALİRAPOR"

Transkript

1 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI XXXV. DONEM ÇALIŞMA RAPORU VE MALİRAPOR

2 OLAĞAN GENEL KURUL BİLDİRİSİ 34. OLAĞAN GENEL KURUL BİLDİRİSİNDE, ÜLKEMİZDE YÜZYÜZE KALINAN EN ÖNEMLİ SORU- NUN "DEMOKRATİKLEŞME SÜRECiNi AKSATMADAN İLERİ GÖTÜRMEK" OLDUĞU GÖRÜŞÜ OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİ. GÜNÜMÜZDE EN ÖNEMLİ SORUNU İSE, MEVCUT SOSYAL VE SİYASAL YAPININ DAHA DA GERİ GÖTÜRÜLMESİNE YÖNELİK GELİŞMELERDİR. DEMOKRATİKLEŞMEDE CİDDİ ADIMLAR ATILMAMIŞ BULUNMASI BİR YANA, VAR OLAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI, İNSAN HAKLARI İHLALİ- NİN ENGELLENMESİ GÜÇLEŞMİŞTİR. ÜLKEMİZİN DOĞU VE GÜNEYDOĞU YÖRELERİNDE HALKIMI- ZIN ÜZERİNDEKİ YOĞUN BASKI VE KATLİAMIN DURDURULUP DEMOKRATİK ÇÖZÜMÜN DERHAL YÜRÜRLÜĞE KONMASI ACiL GÜNDEMİN, EL SÜRÜLMEMİŞ ÖNCELİKLİ MADDELERİNDEN BİRİDİR. ÇAĞDAŞ DEMOKRASİLERİN OLMAZSA OLMAZ ŞARTI DÜŞÜNCE VE İNANÇLARI SERBESTÇE İFA- DE ETME, BU GÖRÜŞLER ÇERÇEVESİNDE SERBESTÇE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜDÜR. OYSA BİR YANDA ZORLAMA, YORUM VE YÖNTEMLERE BAŞVURULARAK BU HAK İŞLEMEZ HALE GETİ- RİLMEKTE, ÖTE YANDA DEMOKRATİK CUMHURİYETİN ÖZÜ LAİKLİK, TARTIŞMA KONUSU YAPIL- MAKTADIR. TOPLUM SANKİ İRADESİ DIŞINDA BİR ÜST OTORİTE ARAYIŞINA İTİLMEKTEDİR. ÜRETİM DEĞİL RANT VE GİDER SPEKÜLATİF KAZANÇ YOLLARINI TEMEL ALAN EKÇNOMİK YA- PI VE UYGULAMALARIN KAÇINILMAZ SONUCU OLAN MALİ VE EKONOMİK ÇÖKÜNTÜ BÜTÜN CİDDİ- YETİYLE HİSSEDİLMEKTEDİR. BOZULAN GELİR DAĞILIMI, YAYGINLAŞAN İŞSİZLİK VE EMEK SAR- FETMEDEN ZENGİNLEŞME ARZUSUNUN EROZYONA UĞRATTIĞI TEMEL DEĞERLERİN ZAYIFLAMASI KİŞİSEL VE TOPLUMSAL İLİŞKİLERİ GERGİNLEŞTİRMİŞTİR. BÖYLESİNE OLUMSUZLUKLARA KARŞIN GELECEĞE UMUT ARAYIŞI İLE BAKMAK GEREKİR. ÖZLEMEMİZ: DAHA İNSANCA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA, TEMİZ BİR ÇEVRE, ÇALIŞANLARIN DÜNYA NİMETLERİNDEN HAKÇA PAY ALABİLDİĞİ VE ETKİN KATILIMLARININ SAĞLANDIĞI BİR SİSTEMİ OLUŞTURMAKTADIR. KOMİSYON ÜYELERİ KAYA GÜVENÇ EROL TULPAR MUSTAFA ERHAN İRFAN ŞEN MEHMET ÇELEBİ ŞEMSETTİN ŞAHİN

3 -3- MAKJNA MÜHENDİSLERİ ODASI 35. DONEM ÇALİŞMA PROGRAMI SUNUŞ Mesleki Demokratik kitle örgütü olan Odamız tüzüğü gereğince; ülke ve toplum yararları doğrultusunda, yurt sanayiinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleştirilmesini, yurdun doğal kanaklarının verimli bir şekilde işletilmesini, üretimin arttırılmasını ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak zorundadır. Bu amacı gerçekleştirebilmek, ülke ve üye sorunlarına doğru çözümler getirebilmek için bu sorunların nedeni olan dünya ve ülkemiz koşulları, sağlıklı bir şekilde irdelenmelidir. 98'li yıllardan günümüze değin dünyamızda hızlı ve çok yönlü değişimler yaşandı sosyalist bolk parçalandı. Çok uluslu tekeller kapitalizmin görünürde kazandığı bu zaferle birlikte özelde emekçi sınıflara genel tüm insanlığa gerek ekonomik, gerekse ideolojik anlamda saldırılarını daha da arttırdılar. "Yeni Dünya Düzeni"nin halklar üzerine yansıması; Amerikan hayalperestliğini, fırsatçılığı ve temelini "tüketim toplumu" anlayışının oluşturduğu bireyselleşmeyi getirdi. İnsanlığın uzun mücadeleler sonucu kazandığı değerler yok edilmeye başlandı.. Ülkemizde ise, yaşanılan son 4 yıl, 2 Eylül cephesi ile hesaplaşmak şeklinde sürmüş, henüz önemli bir başarı kazanılamamıştır. 2 Eylül rejiminin siyasi ve ekonomik programı halen yürürlüktedir ve DYP-SHP koalisyonu eliyle uygulanmaktatır. Ekonomik sorunların faturası emekçilere çıkartılmış, çıkarılan vergi yasası ile ücretli kesim ve küçük üretici üzerindeki vergi yükü daha da arttırılmış, büyük sermaye sahipleri neredeyse vergiden muaf hale getirilmiştir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik utanç verici boyutlara erişmiş, enflasyon, işsizlik, yoksulluk, dış borçlar katlanarak büyümüş ülke ekonomik yönden kıpırdayamaz duruma düşürülmüştür. Bu süreç boyunca gerici-faşist ideolojiler desteklenmiş, siyasal dinsel gericiliğin gelişmesine bizzat devlet eliyle olanak tanınmış, İmam Hatip okullarının sayısı meslek okullarının sayısını ikiye katlamış, şeriatçılığa ve yobazlığa destek olunmuş, tüm devlet yetkililerin gözleri önünde Sivas'ta 37 aydınımızı yakan zihniyetin tohumları atılmıştır. İç ve dış borçlan kapatmak, bütçeye kaynak aktarmak için ulusal değerlerimiz çok uluslu tekellere özelleştirme adıyla yok pahasına peşkeş çekilmekte, satılmaktadır. Bu uygulamaların tekellere büyük kazançlar sağlayacağı, taşeronlaştırmayı, sendikasızlaştırmayı, işten çıkarmaları arttıracağı, iç ve dış borç açıklarını sona erdirmeyeceği, tekelleştirmeyi arttıracağı, kaliteyi düşüreceği, gelir dağılımını daha da bozacağı, sömürüyü yoğunlaştıracağı açıktır. Ülkemizin güneydoğusunda hergün yüzlerce yurttaşımızı kaybettiğimiz, köylerimizin yakıldığı, insanlarımızın topluca göçe zorlandığı, bir terör ortamı yaşanmaktadır. Bu soruna barışçı, demokratik, kalıcı çözümler bulunmamakta, halkımız birbirine düşman hale getirilmekte, yeni bir iç savaş tezgahlanmakta, sorunun çözümü ise baskı ve şiddetin dozunu arttırmak olarak görülmektedir. Çeşitli bahaneler yaratılarak çıkartılan anti-demokratik yasalar ile, zaten son derece kısıtlı olan demokratik hak ve özgürlükler bütünüyle yok edilmeye çalışılmıştır. Toplumun demokratikleşme isteği ve hak arama çabaları baskı ile susturulmuş, devlet memurları ve basın mensupları coplanmış, işkenceler, yargısız infazlar, gazete baskınları, rüşvetler, yolsuzluklar, sürgünler, kıyımlar tam bir "şeffaflık" içinde yürütülür hale gelmiştir. Mühendislik eğitimi veren fakülteler meslek okulu düzeyine indirgenmiş, öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik anti demokratik uygulamalar sürdürülmüş, eğitim paralı hale getirilmiş, özerk demokratik üniversite mücadelesi baskı ile susturulmuş, plansız, programsız, donanımsız açılan yeni üniversiteler ile işsiz ordusuna, "yüksek okul mezunu" yenileri dahil edilmiştir.

4 Baskıcı ve anti demokratik bu uygulamalardan diğer demokratik kitle örgütleri gibi meslek odaları da nasibini almış, 982 Anayasası ile kamu kurumu niteliğindeki mesleki kitle örgütü olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yeniden şekillendirilmeye çalışılmış ve çıkartılan 66- ; 85 sayılı KHK'ler ile TMMOB Yasasına; mesleki demokratik kitle örgütü anlayışına aykırı, anti / demokratik maddeler eklenmiştir. KHK'ler ile Odalara siyaset yapma, sendikalar ve dernek gibi. ' kuruluşlarla ortak hareket etme gibi yasaklar, kamu çalışalarının üyelik zorunluluğunun kaldırılması gibi kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalar; TMMOB'u hem kamu ve ülke çıkarlarını savunmak için sahip olması gereken, hem de üyelerinin ekonomik-demokratik çıkarları mücadele edebileceği tüm dayanaklardan yoksun bırakmıştır. Siyasi iktidarların depolitizasyon politikaları sonucunda Odalar kitlelerden soyutlanarak yetkileri kısıtlanmıştır. Bu aşamada mühendislere düşen görev; örgütün demokratik işleyiş kazanması, bu amaçla yoğun tartışmalar başlatılması ve etkin bir şekilde ülke gündemine müdahale edebilen Odalar ve buna bağlı olarak güçlü bir TMMOB örgütlülüğü oluşturmayı hedeflemek ve bunun mücadelesini vermek olmalıdır. A- ÜLKE SORUNLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR : / Ülkemizin, Odamızı ve üyelerimizi en çok ilgilendiren temel sorunu; demokratikleşme ve sanayileşmedir. Ülke kaynakları ancak, bağımsız ve demokrasinin var olduğu bir ülkede, halkın çıkarları doğrultusunda kullanılabilir ve halk yararına sanayileşme politikaları oluşturulabilir. Her alanda demokratikleşme ve özerk-demokratik eğitim, sağlıklı sanayileşmenin birinci koşuludur. Bu anlamda, mühendislik eğitimi-demokratikleşme-sanayileşme içice düşünülerek sanayileşme politikaları tartışmaya açılacaktır. Sanayileşme ve teknoloji seçimi politikalarının oluşturulmasına, sadece politik iktidarlar ve onların ortakları söz sahibi olmamalı, karar alma süreçlerine toplumun tüm kesimleri aktif olarak katılmalıdır. Dolayısı ile, Odalar, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Sendikalar gibi ilgili toplumsal kurumlar, toplumun ihtiyaçları çerçevesinde görüşler üretmeli ve nihai politikaların biçimlendirilmesine katkıda bulunmalıdırlar. Üyelerimizin aktif katkısıyla, sanayilşemede öncelikli sektörler belirlenecek ve uzmanlık raporları hazırlanacaktır. Düzenlenecek kongre, konferans, panel ve sempozyum gibi etkinliklerle konular tartışmaya açılacak ve Odamızın görüşleri oluşturularak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Her konuda toplum çıkarlarından yana tavır alınacaktır. f f ı İyi ve sağlıklı bir çevrede yaşamak vazgeçilmez bir insanlık hakkıdır. Her türlü üretim sürecinde ülke kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi, çevre sorunlarına yol açmayacak, üretim tekniklerinden yararlanarak yapılmalıdır. Çevreyi korumayı, sanayileşmenin alternatifi olarak görmeden, üretime yönelik görüş ve öneriler hazırlanacak, bu görüşlerin hayata geçirilmesi için gerekli her türlü girişimde bulunulacaktır. Konuyla ilgili bir komisyon kurarak, aktif çalışmalarda bulunulacak Oda görüşlerinin kamuoyunua yansıtılması sağlanacaktır. f ' Serbest piyasa ekonomisi adıyla ve özelleştirme aldatmacasıyla ülke kaynaklarının ve KiT'lerin çok uluslu tekellere yok pahasına satılmasına kesinlikle karşı çıkılacaktır. İnsan haklarını savunma ilkesi aktif hale getirilecek, insan hakları ihlallerine açık tavır alınacaktır. B- ÜYE SORUNLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE ÖRGÜTLENME : Çağımızın çok yönlü değişimi gözönüne alındığında demokratik kitle örgütleri dinamik yapılar olmak zorundadır. Üye ihtiyaçlarını karşılamanın gerisinde kalan örgütlenmelerin toplumsal ya- j samda var olma nedenleri ortadan kalkar. / Üyelerimizin geneline, bilimsel ve teknolojik bilgi akışının yeterince sağlanamıyor olması, yanlış teknoloji seçimi, sanayi ve istihdam politikaları mesleki konulara ilişkin karar verme süreçlerini 6

5 zorlaştırmış, üyelerimizi mühendislik yapamaz hale getirmiş, kendi meslek disiplinleri dışında çalışmaya zorlamıştır. Bu nedenle; üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla meslek içi eğitime yönelik olarak çalışmalara ağırlık verilecek, bir dokümantasyon merkezi oluşturularak gerek yurtiçi, gerekse yurt dışı mesleki yayınlar, kurs ve seminer gibi etkinliklerden üyelerimizin yararlanmasına yardımcı olunacaktır. Üyelerimizin büyük çoğunluğunu kamu ve özel sektörde ücretli olarak çalıştığı bilinmektedir. Bu üyelerimizin ekonomik ve iş güvencesine yönelik sorunlarının çözümünün grevli toplu iş sözleşmeli sendikal haklarına sahip olmaktan geçtiği düşüncesindeyiz, bu hakların elde edilmesi yönünde yönlendirici, yüreklendirici ve destekleyici olabilmek amacıyla komisyonlar oluşturulacaktır. Serbest çalışan üyelerimiz ağırlıklı olarak proje büroları ve küçük çaplı taahhüt firma sahibi meslektaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu üyelerimizin büro tescil işlemlerinde karşılaştıkları bürokrasiden kaynaklanan sorunlar yönetmelik değişikliği ile çözülecektir. "Asgari ücret ve proje hazırlama esasları" konusunun denetlenmesi için yasal düzenlemeler oluşturulacaktır. Küçük ve orta ölçekli sanayici konumundaki üyelerimizle ilişkiler geliştirilecek, Oda çalışmalarına katılmaları sağlanacak, küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinde Oda temsilcilikleri oluşturulacaktır. KOSGEB ile ilişkiler geliştirilerek Oda ve KOSGEB olanaklarından üyelerimizin daha etkin olarak yararlanması sağlanacaktır. Üyelerimizin önemli bir bölümünü kamu çalışanları oluşturmaktadır. Kamu sektöründe çalışan üyelerimizin temel sorunları vardır. Devletin ücret politikasından, mesleki doyumsuzluğa kadar çok geniş bir alanda ele alınması gereken sorunlardır. Küçük ve orta ölçekli sanayici konumundaki üyelerimizle ilişkiler geliştirilecek, Oda çalışmalarına katılımları sağlanacak, sanayi sitelerinde Oda temsilcilikleri oluşturulacaktır. MMO 35. Olağan Genel Kurulu'nda yapılmış olan tüzük değişikliği ile öğrenci üye olma koşulları oluşturulmuştur, böylece öğrenciler üniversite eğitimlerine başladığı andan itibaren odamıza "öğrenci üye" olabileceklerdir. Öğrenci üyelerin, Oda çalışmalarından ve yayınlaından yararlanabilmesinin yanında, sanayi - Üniversiteler - Oda işbirliği ile öğrenci üyelerimizin iş hayatını tanıması, iş bulma ve staj yapma koşullarının kolaylaştırılması mümkün olacaktır. Odalara üye olma zorunluluğunu kaldıran yasal düzenlemelerin Odalar lehine düzeltilmesi için, TMMOB düzeyinde yapılan girişimlere MMO olarak destek verilecektir. MMO'nun katkılarıyla hazırlanan TMMOB Yasa Tasarısının yasallaşması için Oda'mız üzerine düşen görevleri yerine getirecektir. TMMOB çatısı altında, mühendislerin yoğunluklu bulunduğu bütün iş yerlerinde İşyeri Temsilciliklerinin hayata geçirilmesi yönünde çaba harcanacak ve işyeri temsilciliklerinin, Oda örgütlemesinin temel birimlerinden biri olduğu görüşü ile hareket edilecektir. C- EĞİTİM ÇALIŞMALAR : ' Mühendislik eğitimi düzeyinin arttırılması yönünde, konunun bütün bileşenleriyle (Oda - Üniversite - Sanayi) ele alınıp ortak çalışmalar yürütülecektir. Üyelerimizi; dünyadaki gelişmelerden haberdar etmek, üyelerimizin eksikliğini duyduğu mesleki konuları belirleyerek bu konularda çalışmalar yapmak amacıyla meslek içi eğitime ağırlık verilecektir. Bu konuda Oda birimlerimiz'tarafından yürütülmekte olan ve belirli bir düzeye ulaşmak mesleki içi eğitim çalışmalarının niteliklerinin arttırılarak diğer birimlere aktarılması sağlanacaktır. Tüm Oda şubelerinde eğitim merkezlerinin oluşturulması özendirilecek, gerekli teknik donanımın sağlanması konusunda duyarlı davranılacak ve bu alanda birimler arasında eşgüdüm sağlanacaktır.

6 Üniversitelerin, özerk ve demokratik yapılara kavuşması düşüncesiyle platformlar oluşturulacak ve tartışmalar açılacaktır. Sempozyum, seminer ve kurs çalışmalarının, Odamız geneline yayılması ve şubeler arasında j koordinasyonun sağlanması için Eğitim Komisyonu, tüm şube eğitim komisyonları ile örgüt içi ile- /. tişimi ve organizasyonu sağlayacaktır. V Odamızca geçmiş yıllarda gerçekleştirilen etkinlikler geliştirilip yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Bu amaç ile Sanayi Kongresi, Nükleer Enerji Kurultayı, Mühendislik Kurultayı, Mühendislik Eğitimi Kurultayı, Tesisat Kongresi ve Trafik Sempozyumu etkinliklerinin gerçekleşmesi için birimler arası eşgüdüm sağlanacaktır. D- YAYIN ÇALIŞMALARI : Yayınlanmakta olan Oda Merkezi yayın organları İhtiyacı cevap verip vermeme anlamında yeniden gözden geçirilecek, ayrıca Odamız politikalarının ülke ve meslek sorunlarının tartışıldığı, sorunlarımıza çözüm üretildiği bir platform olarak aylık aktüel bir Oda Bülteni çıkarılacak, tüm j üyelerimizin görüşlerine ve yazılarına açılacaktır. / / Makina Mühendisleri Odasının en önemli sürekli yayını olan Mühendis ve Makinanın, popülaritesinin tekrar kazandırılması amacı ile varolan kadrosu desteklenecek ve yazılar makro düzeyde güncel ve pratik teknik bilgi içerir hale getirilecektir. Sayfa düzeninde, teknolojik buluşların, teknoloji tartışmalarının ve popüler konuların yer almasına yönelik, komisyon çalışmalarına tavsiyede bulunulacaktır. Makina Mühendisleri Oda örgütünün, aktüel ve sosyal iletişimini sağlamak, tartışma platformları hazırlamak, üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacı ile bir Oda Bülteni çıkartma hazırlıkları yapılmıştır. Şube ve Temsilcilikler tarafından hazırlanan Bültenlerin Komisyonları ile gayet sıkı ilişkiler içinde olacak Oda Bülteni Komisyonu, Oda Bültenini çıkartacaktır. Endüstri Mühendisliği Dergisi devam ettirilecektir. '/ j Oluşturulacak genel yayın politikamız çerçevesinde, kitap çalışmalarına da hız verilecektir, bu konuda, yurt dışında bağlantıya geçilip protokol imzalanan, Makina Mühendisliği kurumları ile ortak çalışmalar yürütülecektir. Kitap yazılım konusunda oluşturulacak uzman kurulu ile kitap yazılım yönetmeliği hazırlanacaktır. Oda Danışma Kurulu, Genel Yayın Planlama ve Eşgüdüm Kurumu, Sayman ve Sekreterler Toplantıları, İşyeri Temsilcilikleri, Uzmanlık Komisyonları bizim en kalıcı organlarımız olmak durumundadır. ı ' Oda Meclisinin oluşturulması amacıyla Danışma Kurulu ve Genel Merkez delegeleri harekete j geçirilecektir. f. Odamızın uzmanlık alanına giren konularda, Odamızın işlerliği ve işlevselliğinin arttırılması amacıyla; İş Güvenliği, Araç İmalat ve Tadilat, Hava Kalitesinin Korunması, Tesisat Projeleri, Kalite Mühendislik Eğitimi konularında yasal düzenlemelere gidilmesi yönünde çalışmalarda bulunulacaktır. Hükümet, TBMM, Belediyeler ve Yerel Meclisler, TMMOB, Kamu Kurumu Yöneticileri, Sendi- / kalar, İnsan Hakları Derneği ve Demokratik Kitle Örgütleri ile mesleki ticaret kuruluşları ve ku- ' rumları ile bağlantıya geçilecektir. 35. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'na Genel kurul'ca verilen görev gereği tüzük ve yönetmelik değişiklikleri, tüm tüzük ve yönetmelik değişiklikleri, tüm tüzük ve yönetmeliklerimize uyarlanıp j 4 ay içinde yayınlanacaktır. f Meslek içi eğitim yönetmeliği çıkartılacaktır.,. t / ı!

7 F- KOMİSYON ÇALIŞMALARI : Oda Genel Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren uzmanlık komisyonlarının Oda çalışmalarının vazgeçilmez unsurları olduğunun bilincinde olarak aşağıda belirlenen komisyonların çalışmalarına devam etmeleri sağlanacaktır: EIM / Meslek Dalı Ana Komisyonu Mühendis Ve Makina Yayın Komisyonu Teknik Ve Uygulama Yayın Komisyonu Endüstri Mühendisliği Yayın Komisyonu Kitap Yayın Komisyonu Oda Bülten Yayın Komisyonu Tesiat Uzmanlık Komisyonu Kalite Uzmanlık Komisyonu Doğalgaz Uzmanlık Komisyonu Nükleer Enerji Uzmanlık Komisyonu Trafik Uzmanlık Komisyonu Kaynak Uzmanlık Komisyonu Örgütlenme Komisyonu Demokratik Haklar Komisyonu Kadın Komisyonu Eğitim Komisyonu Kamu Çalışanları Komisyonu Çevre Komisyonu Kurulmuş ve kurulacak komisyonların yanında, ihtiyaç duyulduğu anda özellikle çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi için süreli komisyonların oluşturulması öngörülmektedir. SONSÖZ Burada sunulan program bir çerçeve niteliğindedir. Çalışma dönemi süresince olabilecek gelişmelere bağlı olarak, programa yeni hedefler eklenebilecek veya bazı hedefler diğerlerine göre öne çıkabilecektir. Ayrıca bu programın yalnızca önümüzdeki iki yıllık dönemin Çalışma Programı olarak kalmaması, her dönem zenginleştirilip geliştirilerek ileriye taşınabilmesi dileğimizdir.

8 -4- ODA FİZİKSEL DURUMU 4.. ÜYE DURUMU YILLARA GÖRE ÜYE SAYIMIZ 2,- ^ "l ",99,9,9,982,9«3,984,9»,986,97,9»,99 YILLARA GÖRE ODAMIZA KAYIT OLAN ÜYE SAYISI,979.9,9,92,93,94.95,9»,97,9,99,99,99,992,993,994,995

9 3 Aralık 995 İtibariyle ŞUBELERE GÖRE DAĞILIM MAKİNA ENDÜSTRi UÇAK GEMi İŞLETME SANAYİ TOPLAM ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DİYARBAKIR DENiZLi EDİRNE ESKİŞEHİR GAZİANTEP İSTANBUL İZMİR KAYSERİ KOCAELİ KONYA SAMSUN TRABZON ZONGULDAK MERK.YURTD FARKLI MERKEZ* TOPLAM 2,599 7, ,74, ,82 3, , ,693 2,226 * : Tekstil mühendisi, şubelerin ve merkezin ulaşamadığı üyeler ı , ,839 4,4 965, ,823 BRANŞLARA GÖRE DAĞILIM Eudüstri+İşletme+Sanayi (%6) Uçak+Gemi (%2) Makina (%92)

10 4.2. PERSONEL DURUMU ŞUBE ADI 35. Dönem Çalışanları mevcut çalışan 34.D5nem Çalışanları MERKEZ ADANA g 6 ANKARA ANTALYA BURSA DİYARBAKIR DENİZLİ g 6 6 EDiRNE ESKİŞEHİR GAZiANTEP İSTANBUL İZMİR KAYSERi KOCAELi KONYA SAMSUN 3 - ' TRABZON 9 2 ZONGULDAK 8 g TOPLAM DEMİRBAŞ/DÖŞEME DURUMU GENEL MERKEZ AVGA RENKLİ MONİTÖR MB SIMM MODÜL 2MBHARDDISK MONİTOVVER CASE + POVVER SUPPLY 486 MOTHERBOARD W/Q CPU 486 X 2/66 CPU 4 MB SIMM ROM 72 P.N HARDDISK 428 M. VGA MB 4V.28 RENKLİ VGA MONİTÖR KLAVYE /TÜRKÇE MOUSE VVEZAÜT MASA 2 AD. VVERZALİT SANDALYE 2 AD. YAZICI DEC-95 HP SMP PRİNTER 54 M. SCSI HARDDİSK PROTA BİLGİSAYAR 5 AD. OKİ PRİNTER VGA RENKLİ MONİTÖR PRİNTER HP SMP PRİNTER MACINTOSH BİLGİSAYAR KLAVYE İSTANBUL AHŞAP MEŞE KAPLAMA DOLAP 777 M 2 2 AD. AHŞAP MEŞE KAPLAMA ASMA DOLAP 6.5 M 2 2 AD. CAMLI MEŞE KAPLAMA- AHŞAP DOLAP 6 M 2 2 AD. 5X9 AHŞAP MEŞE KAPLAMA MASA AD. 2X9 AHŞAP MEŞE KAPLAMA MASA AD. HALIFLEKS 2 M 2 2 M 2 TEST POMPASI 3 AD. SANTRAFÜJ POMPA AD. KURU VAKUM POMPA AD. BÖLME DOLAP CAML AD. ÇELİK RAF TABLO 9-PROFİL M AD. ÇİFT BANKOLU KABİN 2 AD. EKO KABİN AD. ÇEKMECE 4 AD. TABURE 4 AD. ALÜMİNYUM PANO AD. MOBİLYA KAPI (MEŞE KAPLAMA) AD. MOBİLYA KÜTÜPHANE RAF- (MEŞE KAPLAMA) AD. BAR SANDALYESİ 6 AD. COSMOS KOLTUK AD. PROFİL SANDALYE 5 AD. REKLAM TABELAS AD. BİLGİSAYAR 486 DX AD. BİLGİSAYAR 486 DX AD. 2

11 ANKARA 2 HATLI TELEFON MAKİNASI (NETAŞ) KOLLU KUMAŞ DÖŞEMELİ DERS SANDALYESİ 3 AD. 8 M 2 HALI KROM ÇAY OCAĞ AD. TOST MAKİNASI VVEARS NEW DU BİLGİSAYAR 2 AD. ELEKTRİK SÜPÜRGESİ SERKOSHA PRINTER BP978 Al İZMİR HALI TABELA MANİSA İL TEM. TELEFON MANİSA İL TEM. TELEVİZYON MANİSA İL TEM. HALI MANİSA İL TEM. PORTMANTO MANİSA İL TEM. TV. SEHPA MANİSA İL TEM. HALI MANİSA İL TEM. PERDE BİLGİSAYAR (SONICA) 486 DX 33 2 AD. HALI KLİMA (FREDENICH) İLETKEN ÖLÇER (JENLD) PHMETRE (HANNA) HİDROFOR TABLO 7 AD. TEST POMPASI 2 AD. BİLGİSAYAR 486 DX 33 FAKMODEM KART KÜLAHÇI; OĞLU BUZDOLABI ALIMI FERÇELİK; DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI FERÇELİK; DUVAR DAVUNBAZI FERÇELİK; ÇİFT EVYELİ TEZGAH FERÇELİK; PELYT IZGARA FERÇELİK; PRINTER (EPSOXI) YANGIN TÜPÜ 6 KG. KASET ÇALAR ÇAĞAŞ YAPI KOOP. ÖDEME ANFİKASİN (MUHİTABA) 4 W 8 KANAL 2 AD. BİLGİSAYAR (EXCELL) 486 DX AD. TELEFON TAHSİSİ 2 AD. KABLOLU TV. RADYATÖR (ALURAD) AD. KALORİFER KAZANI (HİBE) YAZICI (INOJET 5) DOLAP (SUNTALAM)4.5 M 2 KAPAKLI 2 AD. 486 DX2-66 BİLGİSAYAR (EXCEL) AD. KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI (KRAMİ-KRAMER)- MANİROARD TOPU 486 DX2-66 BM SİM MEMORY AD K.ANAKENT AD. - IBM SIMM RAM 4 AD. İZMİR (Devam) SİM RAM 4 M MOTORSİKLET HONDA 978 MODEL OTOMOBİL 983 MURAT TELEFON TAHSİSİ SCANNER 3 C TİPİ KÜRSÜ (SUNTALAM) TAKIM DOLABI (SUNTALAM) HESAP MAKİNASI (CASIO İZO SAATİ) LASER PRINTER BİLGİSAYAR (INTELCPU) 486 DX4- KOMPLE 6 AD. HARDDISK 85 MB MATKAP (BASCH) 5 AD. CD ROM STARFER KIT ÇALIŞMA MASASI YAZICI (EPSON) FX-7 PANO 6 AD. SES KAYIT CİHAZI (INTER DİSCOUT) ÇAĞDAŞ YAPI KOOP. (ÖDENEN) ADANA NORSAN DİSK 42 MB IDE AD. NORSAN PC MOUSE AD. UNITECH BİLGİSAYAR 486 DX AD. KAREL FAKS AD. KXP 695 PANOSONIC YAZICI AD. SIEMENS PENTIUM 75 BİLGİSAYAR AD. DESK JET 85EC YAZICI AD. TEMSİLCİLİKLER 486 DX 66 EXCELL AD. PANOSONIC KXP 695 YAZICI AD. BİLGİSAYAR MASASI 2 AD. KAREL MS 26 TELEFON SANTRALİ AD. TEST POMPAS AD. NETAŞ TUŞLU TELEFON 2 AD. ÇEKMECELİ MASA AD. DÖNER KOLTUK 2 AD. BİLGİSAYAR MASASI AD. PVC DOĞRAMA AD. BURSA TATUNG 93/66/ 486DX2 PCI AD. 486 LCA-33, 4MB. SVG 52,3 2 AD. SİM M MB 7 NS AD. PICONMOUSE3AD. UPS POWERCOM 5 VA AD. FUJİTSU DL 25 MATRIX YAZICI AD. IMB 7 NS SİM. MEMORY 4 AD. JUMBO DJ MB YEDEKLEME ÜNİTESİ AD. HP LASERJET 4 PLUS 4MB YAZICI AD. 3

12 BURSA (Devam) HP SCANJET II CX RENKLİ SCANNER AD. MODERN ZYXEL U 496 AD. IŞIKLI ALÜMİNYUM, FLEXGLAS PANO AD. TESİSAT TEST POMPASI AD. ULTRA MEZE SERVİS ARABASI (LOKAL) AD. 8* 7* 2 DEPO TİPİ BUZDOLABI (LOKAL) ADET TATUNG RENKLİ EKRAN.24X768 AD. TATUNG MONO EKRAN.24X768 2 AD. TATUNG F KLAVYE 3 AD. 6 BİT ETHERNET KARTI 3 AD. 4MB-7 NS SİM MEMORY TEMSİLCİLİKLER GENİUS MOUSE/TUP VE MAUSE PAD AD. MS 38 SANTRAL AD. TS 38 KONSOL AD. DİAFON 2 AD. NETAŞ BELKIS TELEFON 2 AD. NETAŞ DİDİM TELEFON 2 AD. SUNTALEM 8'LİK MASA 2 AD. SUNTALEM KEŞON 2 AD. SUNTALEM SEHPA 2 AD. SUNTALEM ETAJER 2X45 2 AD. SUNTALEM CAMLI UZUN DOLAP 8 AD. SUNTALEM TOPLANTI MASASI 8X AD. SUNTALEM VESTİYER AD COŞMA (BİLGİSAYAR) 6 AD COŞMA KOLÇAKLI KOLTUK 6 AD PROFESIONEL (MÜDÜR) KOLTUK AD. PANO 5 AD. GB DAKTİLO AD. KF-7 FAX AD. MS 38 SANTRAL AD. TS 38 KONSOL AD. TELETAŞ HİTİT TELEFON AD. PENTA GOL TELEFON AD. KAPI OTOMATİĞİ AD. MS 38 DİAFON AD. MAESTRO 46 (MÜDÜR) KOLTUK AD. 46 COSMO KOLÇAKLI 3 AD. 46 COSMO (BİLGİSAYAR) 2 AD. SUNTALEM CAMLU UZUN DOLAP 8 AD. 6UKMASA3AD. KEŞON SUNTALEM 2 AD. ETAJER SUNTALEM 2 AD. SEHPA 2 AD. TOPLANTI MASAS AD. ARA BAĞLANTI 2 AD. LAMİNE KAPLI MASA 3 AD. YAZI TAHTAS AD. ÇELİK KASA AD. PANO 5 AD. 4 TEMSİLİKCİLİKLER (Devam) MS 38 SANTRAL AD. TS 38 KONSOL AD. DİAFON AD. NETAŞ BELKIS TELEFON AD. COSMO BÜROSİT KOLLU KOLTUK 4 AD. COSMO BÜROSİT KOLTUK 8 AD. AHŞAP BÜRO MASASI (4'LIK) 2 AD. AHŞAP BÜRO MASASI (2'LİK) 2 AD. KAŞE BAĞLANTISI 2 AD. 8X85 AHŞAP KÜTÜPHANE 3 AD. 8X85 AHŞAP CAMLI KÜTÜPHANE 3 AD. 8X9 TOPLANTI MASAS AD. AHŞAP KOMİDİN 2 AD. MERVE SİS HALI 66.6 M YAZI TAHTAS AD. F KLAVYE AD. GB DAKTİLO AD. MS 38 SANTRAL AD. TS 38 KONSOL AD. TELETAŞ HİTİT TELEFON 2 AD. PENTA GOLD TELEFON AD. KAPI OTOMATİĞİ AD. MS 38 DİAFON AD. YAZI TAHTAS AD. ÇELİK KASA AD. IŞIKLI LEVHA AD. SATEN PERDE VE TÜL RAKS MC 9 MASA VANTİLATÖRÜ AD. KOCAELİ GEBZE TEST POMPAS AD. HESAP MAKİNASI AD. TÜL PERDE AD. BOLU TELEFON HATT AD. BOLU HALIFLEKS AD. ESCORT MARKA BİLGİSAYAR AD. DAİVVA DAKTİLO MAKİNASI AD. BİLGİSAYAR KLAVYESİ VE MASASI AD. SVGA RENKLİ MONİTÖR AD. ESKİŞEHİR HALISER HALI ARÇELİK BK-7 BUZDOLABI AD. VVERZOLİT MASA AD. ASKILIK AD. TOPLANTI GRUBU AD. KEŞON KUTU ÇEKMECE 4 AD. 2 YÖNLÜ BAĞLANTI MODÜLÜ 3 AD. 8X75 MASA 2 AD. KARDELEN TOPLANTI GRUBU AD. KOLTUK 7 AD. EGZOS GAZI ÖLÇÜM CİHAZI 3 AD. SİMTEL YAZAR KASA AD.

13 ESKİŞEHİR (Devam) ROVVENTA KAHVE MAKİNASI AD. OKİ PRINTER ML 59 AD. SEHPA AD. RADYAN SOBA AD. TELEFON AD. TELEFON SANTRALI AD. DİKEY PERDELER YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI AD. SU SAYACI AD. DOLAP AD. KAPI VE KASASI AD. ÇALIŞMA MASASI 8 AD. ŞEF SANDALYE 2 AD. BİLGİSAYAR MODÜLÜ AD. PREFABRİK BÜRO AD. TEST POMPASI AD. YAZI TAHTASI AD. KAYSERİ 79.7 RENKLİ MONİTÖR KİTAPLIK AD. DİYARBAKIR TEMSİLCİLİKLER FAX CİHAZI (SAMSUNG MARKA) AD. DAKTİLO (OLİVETTİ, ELEKTRONİK TUŞLU) AD. ÇELİK MASA AD. BÜRO MASASI 2 AD. MİSAFİR KOLTUĞU 4 AD. ÇELİK DOLAP AD. KİTAP DOLABI AD. DOSYA DOLAB AD. SEHPA AD. DÖRT KÖŞE SEHPA AD. PERSONEL KOLTUĞU 2 AD. TOPLANTI MASAS AD. SANDALYE 6 AD. ÇİZİM MASASI AD. PANJUR (PENCERE) 4 AD. ATATÜRK PORTRESİ AD. BİLGİSAYAR AD. PRİNTER (YAZIC) AD. ELEKTRONİK DAKTİLO AD. TELEFON HATTI VE KUTUSU AD. HESAP MAKİNASI AD. ÇAY KAHVE MAKİNASI AD. ÇELİK MASA AD. CAMLI KÜTÜPHANE AD. ŞEF KOLTUK 2 AD. ÇELİK ASIKILIK AD. L TİPİ KOLTUK 4 AD. SEHPA AD. ÇÖP KUTUSU AD. 25 MT. HALI, JALUZİ PERDE, DİYARBAKIR TEMSİLCİLİKLER (Devam) TÜL PERDE HİBE PANO HİBE TABELA AD. FAX CİHAZI AD. KOLÇAKLI SANDALYE AD. KATALİTİK SOBA SOBA RAKS VANTİLATÖR (AYAKLI) AD. 2 KG'LIK ŞİŞMAN TÜP AD. 2 KG'LIK LPG DEDANTÖR AD. BİLGİSAYAR AD. DENİZLİ ARÇELİK ARŞ 94 ELEKTRİK SÜPÜRGESİ AD. MEKANİK DAKTİLO CLOVER MARKA AD. KOLTUK 3 AD. YAZI TAHTASI AD. ZONGULDAK HOOVVER SÜPÜRGE AD. EMPERYAL RENKLİ TV (5 EKRAN) AD. BİLGİSAYAR AD. ALFABİLİM BİLGİSAYAR AD. DÖNER BUKLE HALI (24.6 M 2 ) AD. KDZ LÜKS SANDALYE 2 AD. KDZ BARŞEF KOLTUK AD. KDZ * SUNTA MASA AD. KDZ *8 SUNTALEM MASA AY-2 YAZICI MASAS AD. INFARET SOBA AD. OFX- FAX CİHAZI AD. GAZ ANALİZ AYGIT AD. GAZ ANALİZ AYGIT SEHPASI AD. GAZ ANALİZ AYGITI AD. GAZ ANALİZ AYGIT SEHPASI AD. STROBOSKOBİK LAMBA KİTİ AD. PROFİLO 255 BUZDOLABI AD. *5 SELÇUK SEHPA AD. 5*5 SELÇUK SEHPA 2 AD. 2*8 TOPLANTI MASASI 2 AD. ANIL MİSAFİR KOLTUĞU AD. KONFOR İKİLİ KANEPE 2 AD. KONFOR TEKLİ KOLTUK 3 AD. MASA AD. KONFERANS SANDALYESİ AD. ÇELİK PARA KASASI AD. 486 DX 66 OLIVETTI BİLGİSAYAR AD. BEKO ISITICI TÜPLÜ ELEKTRİKLİ AD. CITIZEN HESAP MAKİNASI AD. BİLGİSAYAR YAZICI (LAZER) AD. INTERNAL 96 FM 24 MODEM AD. FAX KARTI AD. HP 56 C YAZICI AD. 5

14 ZONGULDAK (Devam) EPSON LQ YAZICI 2 AD. AYGAZ TÜPÜ + DEDANTÖR VB AD. TELEFON CİHAZI AD. BİLGİSAYAR MASASI 3 AD. CASPER OMEGA BİLGİSAYAR 2 AD. MURATEC M8 FAX CİHAZI AD. OLIVETTI DX22 66 BİLGİSAYAR AD. DUMAN ÖLÇER AD. GAZ ANALİZ AYGITI AD. DUMAN ÖLÇER SEYYAR KABLOSU AD. EGZOST TAKIMI AD. CONSOLE PRINTER AD. GAZ ANALİZ AYGIT SEHPAS AD. ELEKTRO TURBO RADYAN SOBA AD. CITIZEN HESAP MAKİNASI AD. OFX- FAX CİHAZI AD. CASIO HESAP MAKİNASI AD. OFX- FAX CİHAZI AD. KONYA KİTAPLIK KOLTUK ELSA KOMİDİN ELSA MASA 2 AD. KÖŞE DÖNER KOLTUK PARA KASASI BİLGİSAYAR SEHPASI OLİVETTİ DAKTİLO MİNİ BUZDOLABI TEST POMPASI YAZI TAHTASI MASA ETAJER KOLTUK PANO PARA KASASI DOĞALGAZ SOBASI LUCAS DİZEL ÖLÇÜM CİHAZI LUCAS BENZİNLİ ÖLÇÜM CİHAZI EPSON LQ 7 YAZICI ANTALYA PARA KASASI (ÇELİK) AD. PRES COLD BUZDOLAB AD. TELEFON MAKİNAS! 5 AD. TELEFON SANTRALİ (MS.26) AD. SEKRETER DOLABI AD. PİRİNÇ KAPI LEVHASI 3 AD. SANTRAL TELEFONU AD. FAKS (OKİ FAKS OF 7) AD. VVESTİNGHOUS KLİMA (24 BTÜ) AD. VVESTİNGHOUS KLİMA (8 BTÜ) AD. ACTION BİLGİSAYAR AD. ANTALYA (Devam) KONFERANS SANDALYESİ 2 AD. YAZI TAHTASI AD. MOBİLYA MASASI 3 AD. KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY KOMİDİN 3 AD. TELEVİZYON, VİDEO DOLABI AD. TEST POMPASI 2 AD. OBA DİKEY PERDE 4 AD. DİNARSU TABAN HALI 2 M 2 ELEKTRİK SOBASI AD. TEPEGÖZ AD. KÜTÜPHANE TAKIMI AD. BEKO VHS VİDEO AD. TELEVİZYON BEKO 55 EKRAN AD. SİMTEL ELEKTRİK SÜPÜRGESİ AD. BİLGİSAYAR YAZICISI (EPSON LQ 7) AD. FOTOKOPİ MAKİNASI (PANASONİK) AD. RADYO (BALKAN) FP 73 AD. HESAP MAKİNASI (CITIZEN) CT-6 AD. TRABZON DOSYA VE ODA YAYINLARININ SERGİLENMESİ İÇİN KİTAPLIK MASA 2 AD. PHILLPS MARKA KASETÇALAR TELEFON MAKİNASI VESTEL MULTİ-SYNE M 77 MONİTÖR GOLDSTAR 5X25 BİLGİSAYAR 4 RAM 2 HARD- DİSK KLAVYE STAR DOR MATRIX PRINTER LC 2 DOST TESTING PUMP AP 6 SAMSUN FAKS CİHAZI (KOREL MARKA HS 2 MODEL) AD. KAT KALORİFERİ KAZANI (4K25 MODEL) GLASS MARKA HİBE ŞEF KOLTUK HİBE MAKAM MASASI 5X8 CM (AHŞAP) AD. SEKRETER MASASI CMX6CM (AHŞAP) AD. TOPLANTI MASASI X8 (AHŞAP) AD. İKİLİ KÜTÜPHANE (AHŞAP) CAMLI AD. TEKLİ KÜTÜPHANE (AHŞAP) CAMLI AD. AHŞAP GÖBEKLİ DIŞ KAPI AD. PTT ABONELİĞİ 2 AD. PTT ABONELİĞİ HİBE TELEFON APEREYİ NETAŞ MARKA TUŞLU HİBE JALUZİ PERDE 2.26 M 2 AD.. JALUZİ PERDE.4 M 2 AD. DÖŞEME HALI (GRİ) 23.2 M 2 AD. TUŞLU TELEFON APEREYİ (SİMKO) HİBE TELEFON ABONELİĞİ PASLANMAZ ÇAY DEMLİĞİ (SET) AD. ŞEF TİPİ ÇALIŞMA MASASI AD. (DEVİR) ÇELİK DOLAP AD. (DEVİR) DÖNER KOLTUK AD. (DEVİR) 6

15 SAMSUN (Devam) MİSAFİR KOLTUĞU 2 AD. (DEVİR) DAKTİLO AD. (DEVİR) SUMEN TAKIMI AD. (BAĞIŞ) TEL ZIMBA AD. DELGİ ZIMBASI AD. (HİBE) DELGİ ZIMBASI AD. (HİBE) PİLLİ DUVAR SAATİ AD. (HİBE) MAKAM PANOSU AD. (HİBE) GAZİANTEP ŞUBE BİNASI DOLAP AD. TELEFON MAKİNASI 2 AD. DOLAP AD. CASPER 486DX2 66 SİSTEM ÜNİTESİ 4 AD M 2 BAROK JALUZİ KAREL MS-38 4/8 SANTRAL TS-38 KONSOL SETİ 2 AD. BİLMAR BİLGİSAYAR DOLABI AD. ARÇELİK FAX AD. EBSTER BİLGİSAYAR AD. MASA AD. SEHPA 2 AD. MASA 4 AD. ELEKTRİK MALZEMESİ ELYAFLI YER DÖŞEMESİ IŞIKLI REKLAM 65X3 SAÇ TABELA EDİRNE BİLGİSAYAR 5 AD. ETA MUHASEBE PROGRAM AD. BİLGİSAYAR MASASI 6 AD. HEVVLETT PACKORO DESKJET AD. YAZICI TEMSİLCİLİKLER PANO 3 AD. ASKILIK AD. TELEFON MAKİNASI AD. BÜRO MASAS AD. SEHPA (KÜÇÜK) AD. ÇELİK RAFLI DOLAP (KÜÇÜK) AD. BÜRO MASASI KOLTUĞU AD. MASA AD. SIRA AD. AHŞAP MASA 2'LİK AD. AHŞAP KÜTÜPHANE AD. KOLTUK AD. SEHPA AD. 7

16 -5- ODA KURULLARININ ÇALIŞMALARI 5.. DANIŞMA KURULLARI Örgütsel işleyiş açısından önemli işlevlere sahip olan Danışma Kurulları, Tüzüğümüzün 5. maddesinde tanımlandığı şekilde çalışmalarını sürdürmüş ve dönem boyunca 4 kez toplanmıştır. Toplantı tarihleri aşağıdaki gibidir: j 23 Nisan 994 BURSA t. 4 Ocak 995 ANKARA 4 Eylül 995 İSTANBUL 3 Aralık 995 ANKARA Danışma Kurul Toplantılarında OYK çalışmalarına yardımcı ve yönlendirici olarak çeşitli eğilim kararları alınmıştır. Bu toplantılarda: 35. Dönem Oda Etkinlerinin Eşgüdümü TMMOB Oda İlişkileri Oda Çalışmaları ve Örgüt İşleyişinin Değerlendirilmesi Kongreler Oda Personel Politikaları j Oda Mali Durumu / Oda Örgütü İşleyişi v tartışmaya açılmıştır DENETLEME KURULU Oda Denetleme Kurulu Oda Tüzüğünün 47, 48 ve 49. maddelerince öngörülen kapsamda çalışmalarını sürdürmüştür. Denetleme Kurulunun toplantılarında aldığı kararlar doğrultusunda OYK'ya yaptığı öneriler göz önünde tutularak;. NAKİT AKTARIM ESASI: / Şubelerin merkez adına ödemeleri ile nakit aktarımları birbirine karıştırılmaktadır. Merkeze ' gönderilen nakit aktarım demek; Nakit para, çek, senet gibi kıymetli evraklarla, yolluk (TMMOB Y. Kurulu Üyeleri, Denetim ye Onur Kurulu Üyeleri ile MMO Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim ve Onur Kurulu Üyeleri) telif ücretleri anlaşılmalıdır. (Telif ücreti merkezde basılan yayınlar içindir) 2. MMO'nun tüm birimlerinde çalışanlara ait personelin bordrolarının tam açıklayıcı metin ile Denetim kurulu Başkanlığına gönderilmesi. 3. Üyelerin Geçmiş Yıllara Ait Üye Ödenti Borçları Tahsili Konusunda; 988 yılı ve öncesi yıllarda geçmiş yıllara ait aidat borçlarının tahsili konusunda Oda Yönetim Kurulu insiyatif yetkisindedir yılları aidatları TL/Yıl üzerinden tahsil edilir. 4. Merkeze Nakit aktarımı borcu olan şubeler için Mali İşler Yönetmeliğinin 27.4 maddesi uygu-, lanacaktır. t! 5. MMO tüm birimlerinde tek düzen hesap planına geçiş ve diğer muhasebe bilgilendirme ko- / nularında muhasebecilerin eğitilmesi ayrıca tarihinde muhasebecilerin Denetim ' Kurulu nezdinde toplantıya çağrılması. 6. Bütün Şubelerin (Gelir-Gider Gerçeklesen Bütçeleri) ile personel sayıları karşılaştırıldığında bazı şubelerde personel fazlalığı tespit edilmiştir. Bu personelin gelirlerin arttırılması konusunda iş veriminin düzeltilmesi şeklinde veya aynı personelin part-time çalıştırılması şeklinde karar alınması gerekmektedir. Personel fazlalığı en belirgin şubeler: Antalya, D.Bakır, Bursa, Trabzon, Kayseri, Kocaeli vs. ı 7. Tüm şubelerde büro tescili olan bürolar, proje ve vize sözleşme ve kayıt defterleri karşılaştırılarak büro tescil kontrolları yapılmalı. kararları alınmıştır. 8 j

17 5.3. ONUR KURULU ÇALIŞMALARI 35. çalışma dönemi boyunca Oda Yönetim Kurulu, 5 konuyla ilgili olarak Oda Onur Kuruluna tüzük gereği çağrıda bulunmuştur. Şöyle ki;. MMO-Bursa Şubesi'nin notu kararı ile, Odamızı küçük düşürücü açıklamaları ve bu konuyla ilgili bilgi istemlerine yanıt vermemesi nedeniyle BOTAŞ Bursa Doğalgaz Proje ve İşletme Müdürü Gürsel ARSLAN'ın (24758) onur kuruluna şevki talebi sonucu, O.Y. Kurulunun 588 nolu kararı ile onur kurulu göreve çağrılmıştır. 2. MMO-Bursa Şube Yöneticilerinin; Oda Yönetim Kurulu kararlarına tüm uyarılarına rağmen ısrarla uymamaları nedeniyle, Oda Yönetim Kurulunun 736 nolu kararı ile Şube yöneticileri hakkında disiplin kovuşturması için Onur Kurulu göreve çağrılmıştır. 3. Oda Denetleme Kurulu önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun 737 nolu kararı ile Bandırma İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Behzat SÖNMEZ ile ilgili olarak Onur Kurulu göreve çağrılmıştır. 4. OYK, tarih ve 4 sayılı kararıyla "Oda Saymanı Emin KORAMAZ'ı günü Oda Merkezine nakit aktarımların yeterli yapılmadığı şeklinde uyarısına cevaben tehtitkar bir üslupla cevap vermesi ve ölüm tehdidinde bulunmasıyla Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adnan YILMAZEL Onur Kuruluna şevki talebi sonucu Onur Kurulu göreve çağrılmıştır. 5. OYK'nın 532 nolu kararı ile; 796 nolu sicil üyesi Yaşar DEMİRCAN'ın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Otomotiv Şube Müdürlüğü Ankara adresine verdiği dilekçesinin içeriğinde ODA'ya yönelik asılsız suçlama ve hakaretleri nedeniyle Oda Kuruluna şevki talebi sonucu Onur Kurulu göreve çağrılmıştır. 9

18 I l *? V -6- KOMİSYON ÇALIŞMALARI 6.. GENEL YAYIN PLANLAMA VE EŞGÜDÜM KOMİSYONU (GYPEK) < Genel Yayın Planlama ve Eşgüdüm Komisyonu (GYPEK) toplantsı dönem içinde; GYPEK (ANK.), GYPEK (ANK.) i GYPEK (E.ŞEHİR),: GYPEK (ANK.) ' tarihlerinde gerçekleştirilmiş, bu toplantılarda Oda Genel Yayın Politikaları tartışmaya açılmış, Oda Merkezi süreli yayınları ile şube bültenleri ve Odamızca yayınlanan kitaplar için genel yayın ilkeleri belirlenmiştir. Bu toplantılara Oda Süreli Yayın Komisyonları temsilcileri (Mühendis ve Makina, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Tesisat Mühendiliği Dergisi), Şube Bülten Komisyonlarından ve Kitap Komisyonu üyelerinden birer kişi katılmıştır MÜHENDİS ve MAKİNA DERGİSİ YAYIN KOMİSYONU BAŞKAN : MELİH ŞAHİN j BŞK. YRD. : DENİZ ÖVÜTMEN / YAZMAN : AHMET SUER (Haziran 995'te ayrıldı) ÜYELER : ANIL KAREL YUSUF TEKİN (Haziran 995'te ayrıldı) BARBAROS TUNCER (Haziran 995'te ayrıldı) DEVRİM E. ASLAN (Temmuz 995e ayrıldı) UTKU TÜZÜNER (Mart 995'te başladı) SELAMİ YUMURTACI (Mart 995te başladı) 995 yılı sonunda dergimiz; 43. sayısını ve 36. cildi tamamlamıştır. Derginin yayın periyodunu dönem dönem yakalayamayışı bir çok nedenden kaynaklanmaktadır. Komisyon çalışmaları "Dergimize Bir Bakış" adı altında derlenen yazılarla okuyucumuza aktarılmış bu yazılarla belirli, bir iletişim platformu oluşturma düşüncesi hedeflenmiştir. Bu da dergi ile ilgili işleyiş ve tanımla- l ma sorunlarının aşılmasında önemli bir mekanizmanın tesis edildiğinin göstergesidir. >l Dergi Yayın Komisyonu 35. Çalışma Dönemine yeniden yapılanarak başlamış, bu arada derginin içeriğinde de önemli değişiklikler yapmıştır. Geçmişte içeriğini değişik konularda makalelerin oluşturduğu dergimiz, her ay bir konu seçilerek ağırlıklı olarak konuya özel hazırlanmaya çalışılmış, bunun yanında bazı aylar özel sayılar ikinci bir dergi olarak, okuyucularımıza sunulmaya başlanmıştır. Bu dönemde derginin okunabilirliğini artırmak için güncel yazılara yer vermenin yanısıra "Yeni Ürünler", "Endüstriden Haberler", "Atölyeden", "Bilgisayar Dünyası", "Çalışma Güvenliği", "İmalatta Bilgisayar", "Süreli Yayınlar"... vb. köşeler oluşturularak söz konusu alanlardaki birikimler sürekli yayınlanır hale getirilmiştir. Komisyonumuz, Odamız bünyesinde yer alan diğer uzmanlık komisyonları ile iletişim kurmayı j hedeflemiş bu konuda Kaynak Komisyonu ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucu 4 adet Kaynak / Özel Sayısı Kaynak Komisyonu tarafından yayına hazırlanmıştır. Örnek olarak nitelendirilebilecek '' söz konusu çalışmanın, yeni çalışma döneminde diğer komisyonlarla da yapılması hedeflenmektedir. Yayın Komisyonumuz, bu yeniden yapılanma ve derginin kendini yenileme sürecinde 994 ve 995 yayın yılları için "Yayın Planı" hazırlamış ve uygulamıştır. Bu kapsamda; 994 yayın yılında; adet periyodik dışı özel (Eylül 94 Kaynak), 4 adet konuya özel periyodik, (Çevre, Otomotiv, Kalite İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı özel sayıları) 8 adet periyodik olmak üzere 3 dergi yayınlanmıştır. Benzer şekilde 995 yayın yılında; 2 adet periyodik dışı özel (Ocak 95 Kaynak,

19 Mart 95 Doğal Gaz), 7 adet konuya özel periyodik (2. Otomotiv Çevre, 2. Kaynak, Bilgisayar Destekli tasarım ve İmalat, Kalite özel sayıları) 5 adet periyodik olmak üzere 4 dergi yayınlanmıştır. Bu çalışma döneminde komisyonumuza 84 adet yazı ulaşmış, bunlardan 3 adedi ilk okuma ve uzman değerlendirmesi sonucu yayınlanamaz bulunmuş 5 adet yazı dergide yayınlanmış, 2 adet yazı ise halen değerlendirme - düzeltme sürecindedir, söz konusu yayın dönemlerinde komisyonumuzca uygun bulunan adet çeviri yazıda yayınlanmıştır. Yeni çalışma döneminin en önemli hedefi periyodunda bir dergi çıkarabilmenin şartlarını sağlamak olacaktır. Periyodiğinde çıkan bir dergi, şu an yaşanan bir çok sorunun ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Yazı akışında olan aksamalar, yazı - takip - uzman değerlendirme sisteminin düzgün çalışmaması, dergiye olması gereken okuyucu katkıları yeni dönemde öncelikle aşılması zorunlu sorunlar olarak gündemimizi oluşturmaktadır ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ YAYIN KOMİSYONU BAŞKAN BŞK. YRD. YAZMAN ÜYELER SAİT ATINÇ SELİM AKTÜRK NUR EVİN ÖZDEMİR (Yeni üye) NESİM ERKİP (Ayrıldı) KÜRŞAT SERTPOYRAZ IŞIK TEKİN (Ayrıldı) AHMET HASIRCI (Ayrıldı) GÜNEY ÖZALTAN (Ayrıldı) NİLGÜN BAYDAN SERTPOYRAZ (Yeni üye) 994 yılı içinde 6 sayı olarak yayınlanan derginin 5. cildi tamamlanmıştır. 995 yılı içinde yayınlanması gereken 6 sayıdan 3'ü yayınlanmış; 4. sayı matbaada; 5 ve 6. sayılar ise baskı aşamasındadır. Derginin yayın periyodunun gerisinde kalmasında çeşitli nedenler etkili olmuştur. Bu nedenlerin en önemlisi yayın hazırlıklarının yapıldığı bilgisayarın uzun süren arıza dönemidir. Buna karşın dergi önceki dönemlerde olduğu gibi, yakaladığı yayın standardını korumakta, MMO içinde yer alan Endüstri ve İşletme Mühendislerinin ortak yayın organı olma özelliğini sürdürmektedir. Geçtiğimiz yayın döneminde meslek ile ilgili bilimsel makalelerin yanı sıra özellikle kalite ve iletişim köşelerinde yayınlanan tanıtım, uygulama ve yorum yazıları ağırlık kazanmıştır. Ayrıca, her yıl tekrarlanan Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği kongrelerinde düzenlenen öğrenci araştırma yarışmalarında ödül alan çalışmalar dergide yayınlanmıştır. Bir yıl içinde yayınlanan 6 sayıdan birisi özel sayı olarak planlanmış, 994 yılı 4. sayısı "Kalite Özel Sayısı" olarak yayınlanmış, 995 yılı 6. sayısı ise "MRP Özel Sayısı" olarak planlanmıştır. Geçtiğimiz yayın döneminde: Gelen yazı sayısı : 37 Yayınlanan yazı toplamı : 8 Kullanılan hakem sayısı : 4 Reddedilen yazı sayısı : 2 olmuştur. Önümüzdeki yayın döneminin ilk hedefi derginin normal yayın periyoduna oturtulmasıdır. Bunun için yıllık sayı adedinin 6'dan 4'e indirilmesi ve sayfa sayısının artırılması öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemin diğer bir hedefi dergi adres kütüğünün güncellenerek okur tabanının genişletilmesidir. Yayın Amaçları : EM, meslek ile ilgili çalışmaların, Türkiye ve Dünya'daki gelişmelerin, mesleki çalışmalarda kullanılabilecek araçların tanıtımı ile ilgili yayın yapar. EM, endüstri mühendisliği alanında çalışan 2

20 başta endüstri/işletme/sanayi mühendisleri olmak üzere meslek elemanları arasında iletişimi sağlar. EM, yayınlarında ortak bir meslek dili oluşturulmasına özendirir. EM, bilgi üretiminin özendirilmesinde, üretilenlerin yaygınlaştırılmasında ve değerlendirilmesinde aracı olarak mesleğe katkı sağlar. Yayın ilkeleri :. EM, yayınlarında diğer ilkeleri ile ters düşmemek kaydı ile yazarlara, okurlara ve kurumlara tarafsız yaklaşır. EM, yayınlarında konu zenginliğinin korunup geliştirilesine özen gösterir. EM, yayınlarında içerik, okunabilirlik ve biçim kalitesi ile ortak bir meslek dili yaratmayı gözetir. EM, Dergi Yayın Kurulu tarafından yayına hazırlanır. Yayın Kurulu dergide çıkacak yazıların seçimini > hakemlerin ve/veya danışmanların görüşlerini de alarak yapar. EM, dergisinin yayın dili Türkçe ı ve İngilizce'dir. İngilizce yazıların uzun bir Türkçe özeti de dergide yer alır. '/ 6.4. MMO BÜLTEN KOMiSYONU BAŞKAN BŞK. YRD. YAZMAN ÜYE ÜYE NERGİS BİLGİN ELİF ÖZTÜRK KAYA EFLANİLİOĞLU (AYRILDI), ELİF ÖZTÜRK ATİLLA ÇINAR ALİ BÜLBÜL Bülten Yayın Kurulu 35. çalışma döneminde bütün olumsuzluklara rağmen 6 sayı çıkarabilmiştir. Bu 6 sayıda Sunuş, Oda'dan Haberler, Tartışmalar, Paneller, Duyurular, Özelleştirme, Kitap Tanıtımı, Komisyon Çalışmaları, çeşitli konularda yazılara yer verilmiştir. V j Bu bültenle hedeflenen üye ile iletişim kurmak belli oranlarda sağlanmıştır. Bülten olumluolumsuz eleştiriler almıştır. İşin üzücü ama gerçek yanı bu eleştiri sahiplerinin bültene haber şekilde destek vermemesi katkıda bulunmamasıdır. Bülten her alanda yaşanan sorunlarla karşılaşmış, mali sıkıntılar, yazı sıkıntısı, çalışan kadro darlığı vb. Herşeye rağmen 6 sayı çıkarılmış ve amaçlarına belli oranlarda ulaşmıştır. Gelecek dönemlerde bu olumlu çabanın (Bültenin) güçlendirilerek, desteklenerek daha iyiye ulaşmasını dileriz. j / r 6.5. KAYNAK KOMİSYONU BAŞKAN BŞK. YRD. YAZMAN ÜYELER CENGİZ SENYEN MELİH ŞAHİN TARHAN ALAÇAM ÖZGÜR AKÇAM VELİ AYKANAT OSMAN GÖKSEL CANER BATIGÜN KADİR GENİŞ j Kaynak Komisyonumuz, ulusal sanayimizin gelişimine, kaynak konusundaki gereksinimlerine, ülkemiz kurum, kuruluş ve çalışanlarının bilimsel ve teknolojik düzeyleri göz önünde bulundurularak Odamız 35. çalışma dönemi başlangıcında (994 yılı başlarında) kurulmuştur. Amaçlarını aşağıda özeti verilen çalışma programı kapsamında ortaya koyan komisyon çalışmalarını program dahilinde sürdürmektedir. 'V Amaç: Başlıca amacı bu alanda çalışan istisnasız herkese (akademisyen, mühendis, teknisyen, ope- i 22 il

21 ratör, kaynakçı) ulaşmak, Türkiye'deki potansiyeli, ilgiyi belirlemek ve yakın gelecekte kurulması amaçlanan ulusal nitelikte bir Kaynak Organizasyonu yapılanması için platform oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, kaynak alanında çalışan personelin yeterli bilgi ve beceri seviyesine getirilmesi, Avrupa standartlarına göre vasıflandırması için kısa ve uzun vadede eğitim, seminer programlarının düzenlenmesini, kişi ve kuruluşların bilgi ve tecrübe birikimle/inin paylaşılmasını, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin yaygın şekilde duyurulabilmesini, etkin ve etkili bir iletişim ağının kurulmasını planlamaktadır. Kaynak konusunda yapılan faaliyetlerin ülke bütününde standartlaştırılması, denetim altına alınması için diğer ilgili kuruluşlar ile işbirliğine gidilerek yasa tasarısı, yönetmelik gibi düzenlemelerle disipline sokulması amaçlanmaktadır. Yurtiçi ve dışında kaynak konusunda faaliyet gösteren benzer kurumlarla işbirliğine ve iletişime girilerek daha yaygın çağdaş çalışmalar yapmak planlanmaktadır. Çalışma Programı: A. Kısa Vadeli Çalışma Programı : 994 ve 995 yılları içinde Oda yayın organı Mühendis ve Makina Dergisinin her 4 ayda bir Kaynak özel Sayısı çıkarmak. Anket Çalışması ile bu alanda çalışan her kesimden insana ulaşarak onların ilgi, çalışma alanları ve uzmanlık konularını belirlemek, bir adres kütüğü oluşturabilmek, komisyon çalışmalarına yön verebilmek. Bu amaçlı hazırlanacak anket formunun Mühendis ve Makina dergisi aracılığıyla dağıtımının yapılması. Eğitim Çalışmaları: Temel kaynak bilgisine ve pratik uygulamalara yönelik nitelikli fiyat olarak ta cazip ya da 2 günlük kurs ve seminer programları düzenlemek. Danışmanlık Hizmetleri: Daha çok Ankara ve Civarındaki firmalara kaynak konusunda imkan dahilinde danışmanlık hizmeti sağlamak. B. Uzun Vadeli Çalışma Programı : Kaynak Özel sayılarının gördüğü ilgiye ve amacına bağlı olarak Oda bünyesinde sürekli yayınlanacak bir Kaynak İhtisas Dergisinin çıkartılmasını sağlamak. Eğitim Çalışmaları: Avrupa kökenli, Avrupa Kaynak Federasyonu (EWF) tarafından akredite olmuş bir organizasyon ile işbirliğine giriliş Kaynak Mühendisi, sertifikalı Kaynak Teknisyeni, Kaynak Öğretmeni, ve Kaynakçı Eğitim Programları düzenlemek. Uzmanlık alanlarına (basınçlı kapların koyulacağı, tamir kaynakları gibi) yönelik seminerler düzenlemek. Sempozyum ve Kongre Organizasyonu: Kaynak konusu üzerine ulusal veya uluslararası sempozyum ve kongre düzenlenmesi ve devamlılığının sağlanması. Danışmanlık Hizmetleri: Akredite olmuş, uluslararası kabul gören bir kurum ile işbirliği yaparak üçüncü parti bağımsız denetleme hizmetlerini yerine getirmek. Küçük, orta ve büyük ölçekli kaynaklı imalat sanayini sapsayacak, kaynaklı imalatta karşılanması gereken minimum işgücü, ekipman, teçhizat ve çalışma alanı koşullarını belirleyen, Türkiye'de uygulanması öngörülen bir tasarı paketi hazırlanması ve bununla ilgili otoritelere ulaştırılması, yürürlüğe konması için çalışmalar yapmak. Ulusal Kaynak Organizasyonu: Eğitim ve çalışma disiplini farkı gözetmeden kaynak konusunda çalışan ve/veya konuya ilgi duyan herkesin tek çatı altında toplanacağı uluslararası alanlarda Türkiye'yi temsil edebilecek bir organizasyon yapılanması için plan oluşturmak ve ilgili kuruluşları harekete geçirmek. Komisyonumuz çalışma programımız çerçevesinde faaliyetlerini 3 ana grupta toplamış ve 3 alt çalışma kurulu oluşturarak aşağıda belirtilen şu çalışmaları gerçekleştirmiştir.. Yayın Kurulu : Mühendis ve Makina Dergisi Yayın Komisyonu ile birlikte yürütülen çalışma sonucunda, 994 Eylül, 995 Ocak, 995 Mayıs ve 995 Eylül aylarında olmak üzere 4 adet Kaynak özel sayısı çıkartmıştır. Komisyon çalışmaları "Komisyondan Haberler" köşesi içinde alabildiğince üyelerimize duyurulmuştur. 23

22 Dergi için, "Atölyeden", "Sorun Yanıtlayalım", "Bilgi Sayfası" vb. pratiğe yönelik bilgi içeren okuyucuya yararlı olacak köşeler hazırlanmıştır. 2. Eğitim Kurulu : Temel kaynak bilgisine ve pratik uygulamalara yönelik 6 seminer planlanmış bunlardan sadece adedi gerçekleştirilmiş, diğer 5 seminer katılımcı sayısı yetersizliği nedeniyle iptal edilmek durumunda kalınmıştır. Odamız ile ODTÜ Kaynak Teknolojisi merkezi organizasyonununda 4. Avrupa Kaynak Mühendisliği Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 3. Örgütlenme ve Bağımsız Organizasyon Kurulu : Türkiye'yi Avrupa'da temsil edebilecek yapının oluşturulması hedefi dikkate alınarak çalışmalarına başlayan kurul, gelişmiş ülkelerdeki benzer organizasyonların örgütlenme yapılarını incelemiş ve ulusal organizasyona yönelik bir taslak tüzük hazırlamıştır. Odamız hukuk müşavirinin de danışmanlığında oluşturulan taslak tüzük ilgili kişi kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınacak hale getirilmiştir. Yayın kurulu ile birlikte yürütülen çalışma sonucu hazırlanan anket Mühendis ve Makina dergimiz aracılığıyla dağıtılmıştır. Komisyona ulaşan anket formları değerlendirmesi Ocak 95 Kaynak özel sayısında yayınlanmıştır. Ankete gösterilen ilginin düşük olmasına rağmen eldeki verilerle konuya yönelik bir veri tabanı oluşturulmuş ve bu veri tabanının geliştirilmesi amaçlı çalışmalar yeni çalışma döneminde sürdürülecektir ENDÜSTRİ / İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (E/İM MEDAK) 3. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO)'nın Endüstri / İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (E/İM MEDAK) 3. Dönem çalışmalarını tamamlamıştır. E/İM MEDAK 3. Dönem Çalışmaları 994 yılı Mayıs ayında yapılan 3. Dönem MEDAK seçimlerinden sonra 6 Temmuz 994 ve 2 Ocak 996 tarihleri arasında toplam 8 olağan ve danışma kurulu toplantısı yaparak çalışmalarını tamamlamıştır. 3. Dönem MEDAK ÜYELERİ ilk toplantı sonucunda aşağıdaki görev dağılımını yapmıştır. ŞUBESİ Ankara İstanbul Ankara Ankara Adana İstanbul Bursa Ankara Antalya Bursa Kocaeli Kocaeli Eskişehir Ankara ASIL ÜYELER Sinan KAYALIGİL Hüseyin BEKÇİ Kürşat SERTPOYRAZ Nihat ANGI Bülent ÇELİK Melahat KÖSE Sevgi ÖZ Sait ATINÇ Metin GÜVEN Hakan KARAATLI Ergun KIRŞAVOĞLU Mahmut KÖSE A. Nuray TEZCAN Bilal TOKLU 24 GÖREVİ BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI SEKRETER ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE YEDEK ÜYE YEDEK ÜYE YEDEK ÜYE YEDEK ÜYE YEDEK ÜYE YEDEK ÜYE YEDEK ÜYE

23 Ana komisyon, toplantılarını değişik şubelerde yapmaya özen göstererek; MEDAK ile Şubelerde yerleşik Endüstri / İşletme Meslek Dalı Komisyonları (E/İM MDK)'mız ile yakın dialog kurulmasını amaçlamıştır. Toplantı tarihleri ve yapıldıkları Şubeler aşağıda verilmiştir tarihinde. TOPLANTI MMO GENEL MERKEZİ ANKARA tarihinde 2. TOPLANTI MMO GENEL MERKEZİ ANKARA tarihinde 3. TOPLANTI MMO İSTANBUL ŞUBESİ SUAT SEZAİ GÜRÜ EĞİTİM MERKEZİ tarihinde 4. TOPLANTI MMO ESKİŞEHİR ŞUBESİ tarihinde 5. TOPLANTI MMO ANKARA ŞUBESİ tarihinde 6. TOPLANTI,MMO İZMİR ŞUBESİ tarihinde 7. TOPLANTI MMO ADANA ŞUBESİ tarihinde 8. TOPLANTI (DANIŞMA KURULU) BURSA ŞUBESİ tarihinde 9. TOPLANTI MMO GENEL MERKEZİ ANKARA Ana komisyonumuz anılan toplantılarda aşağıda belirtilen çalışma programı çerçevesinde işlevlerini sürdürmüştür. 3. Dönem MEDAK ÇALIŞMA PROGRAMI MEDAK Dönem başında aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlamıştır. a) Yeni meslekdaşlara rehberlik çalışması b) E/İM bilirkişi alan çalışması c) "Toplam Kalite Yönetiminde E/İM Katkısı" konulu doküman hazırlığı d) YA/EM Kongresine katılım e) Şubelerde rutin çalışmalar f) Danışma Kurulu Toplantısı Yeni meslekdaşlara Rehberlik çalışması, E/İM bilirkişi alan çalışması ve "Toplam Kalite Yönetiminde E/İM Katkısı" konulu doküman hazırlığı gerçekleştirilememiştir. YA/EM Kongresine ilgi az olmuştur. Danışma kurulu toplantısı Bursa Şubemizde gerçekleştirilmiş ancak katılım beklenen düzeyde gerçekleşmemiştir. MEDAK-MMO Genel Merkez iletişiminin iyi olması nedeniyle MEDAK toplantı kararları zamanında şubelere iletilmiştir. MEDAK'nun bir koordinasyon görevi üstleneceği ve asıl işlevin MDK'ları tarafından gerçekleştirileceği ilkesine göre, MDK-MEDAK ilişkileri tavsiye ve öneriler çerçevesinde yürütülmüştür. Gönderilen bu tavsiye ve önerilerin şube yönetimleri aracılığıyla MDK başkanlıklarına iletilmesi ve MDK başkanlıklarının ilgili konularda çalışmalar yaparak ME- DAK'na gönderilmesi sürecinin tüm olarak gerçekleştirilemediği, bunun da genellikle MDK'ların yeterli çalışmaları yapamamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunun nedeni de MDK Başkanlıkları - MEDAK arasında kurulan ilişkinin etkin olmamasına bağlanabilir. Bu anlamda; a) Yeni meslekdaşlara rehberlik çalışması b) E/İM bilirkişilik alan çalışması c) YA/İM Kongresine katılım d) Şubelerde rutin çalışmalar konularında yeterince etkin olunamamıştır. Özellikle YA/EM Kongresinde katılımın az olması ve Meslekdaşlarımızın eski toplantılardaki 25

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları BÖLÜM 10 Yayın Çalışmaları Bölüm 10 BÖLÜM 10. YAYIN ÇALIŞMALARI Meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmaları, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MİEM in kurulduğu 6 Temmuz 1998 tarihinden bugüne verilen eğitimin kalitesinin arttırılması

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI çizgisini anlatarak başladığı konuşmasında, TMMOB nin 1970 lerde Teoman Öztürk ve arkadaşlarınca

Detaylı

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 06 Ocak Ankara da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ŞAHĐN 08 Ocak Oda Yönetim Kurulu toplandı.

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI 27. DÖNEM ÇALIġMA PROGRAMI (2010 2011) ANKARA MAYIS-2010 GĠRĠġ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEREKÇE Bu yönetmeliğin amacı, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası yapısı içinde yer alan farklı meslek alanlarına mensup üyeler arasında dayanışmayı

Detaylı

MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞINA DEVREDĐLECEK TAŞRA TEŞKĐLATI GENEL BÜTÇE TAŞINIR MALZEMELERĐNĐN DEVĐR LĐSTESĐ

MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞINA DEVREDĐLECEK TAŞRA TEŞKĐLATI GENEL BÜTÇE TAŞINIR MALZEMELERĐNĐN DEVĐR LĐSTESĐ TAŞRA TEŞKĐLATI GENEL BÜTÇE MALZEMELERĐNĐN DEVĐR LĐSTESĐ IN ADI 1 Dizel Jeneratörler 253 2530205060108000001 1 5.900,00 5.900,00 GENEL ADANA 2 Diğer Jenaratörler 253 2530205069908000001 1 4.700,00 4.700,00

Detaylı

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-...

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-... Proje1 genis marjli:mizanpaj 1 24.12.2007 13:32 Sayfa 78 1 9 9 8-9 9 Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U ÜMİT ÜLGEN İstanbul Şube Başkanı 1977 yılı Galatasaray mezunu (1955-...) EROL

Detaylı

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR bölüm 6 etkinlikler Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin dışında, örgütsel

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ)

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) TMMOB Jeofi zik Mühendisleri Odası, Merkez, Şube, Bölge, il ve ilçe temsilcilikleri tarafından yürütülen iş ve işlemlerin internet üzerinden çevrimiçi

Detaylı

I. SEKRETERLER_ SAYMANLAR TOPLANTISI

I. SEKRETERLER_ SAYMANLAR TOPLANTISI I. SEKRETERLER_ SAYMANLAR TOPLANTISI Sekreterler-Saymanlar toplantısı 29.04.2000 tarihinde Oda Merkezinde Yazışmalar, Yeni Kayıt, Kimlik Yenileme, Büro Tescil Belgeleri, Adres Değişikliği Talebi, Oda Mali

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI 11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI Yayınlar, bir örgütlenmenin topluma ulaşmasının en önemli araçlarıdır. Odamız, mesleğin tanıtımı, örgütlülüğün pekiştirilmesi, mesleki haklar ve

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA RAPORU 1-ÖRGÜTLENME KURUMSALLAŞMA 1.1. Yönetim Kurulu, dönem çalışmalarını tüm etkinlik alanını kapsayacak şekilde

Detaylı

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 1 Eylül Gaziantep te yapılan Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu 4. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ENĐŞ katıldı. 3 Eylül 8 Eylül

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I.GENEL HÜKÜMLER A- Amaç... 2 B- Kapsam 2 C- Dayanak. 2 D- Tanımlar 2 II. EMEK BÜROLARININ AMACI, OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, ORGANLARI

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ NEDİR? Açılımı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasında alt yapıyı

Detaylı

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI emo izmir şubesi 87 I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 30. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı;

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 1977 Yılında Hacettepe ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği eğitimine Lisans düzeyinde başlamıştır. İlk mezunlarını 1981 de verdi. 2010 Yılı Bölüm Sayıları ve Kontenjanları: Bilgisayar

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL 2010 Y E K S M E M VI.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Şubemiz tarafından düzenlenecektir. 2011 YEKSEM Odamız,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MADDE 2) DESTEKLENECEK ETKİNLİKLERİN NİTELİKLERİ VE SAĞLANACAK DESTEKLER

MADDE 2) DESTEKLENECEK ETKİNLİKLERİN NİTELİKLERİ VE SAĞLANACAK DESTEKLER ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİK DESTEK (UBED) İLKELERİ MADDE 1) AMAÇ VE DAYANAK 1.1. Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınların nitelik-niceliğini arttırmak, Ankara Üniversitesi aidiyet bilincini güçlendirmek

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI 153 Odamızın meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmalarını, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları yazılı belge haline

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; lisans düzeyinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve

Detaylı

7. dönem çalışma raporu MALİ RAPOR. EMO Kocaeli Şubesi 166

7. dönem çalışma raporu MALİ RAPOR. EMO Kocaeli Şubesi 166 MALİ RAPOR 166 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇO AKTİF PASİF 1.KASA HESABI 8.504,26 Şube Kasası 1.258,21 TMS Kasaları 7.246,05 2. ALINAN ÇEKLER Takastaki

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 4 Ağustos 2010 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

bölüm 6 eğitim ve belgelendirme çalışmaları

bölüm 6 eğitim ve belgelendirme çalışmaları bölüm 6 eğitim ve belgelendirme çalışmaları BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6. MİEM (Meslek İçi Eğitim Merkezi) Kapsamında Eğitim Çalışmaları Bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI ANA KOMİSYONU VE BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI ANA KOMİSYONU VE BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI ANA KOMİSYONU VE BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI emo izmir şubesi 45 28. dönem çalışma raporu 28. Dönem Yönetim Kurulumuz; Çalışma Programı çerçevesinde, üyelerimizle birlikte kamu yararı, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda,

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU

EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU 18-19-20 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen EMO 44. Dönem Olağan Genel Kurulu nda EMO 44. Dönem Denetleme Kurulu üyeliklerine Gıyasi Güngör, Musa Taş, Serdar Çiftcan,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Amaç: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği (TİDE), tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Dernek Tüzüğü

Detaylı

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI oda yayınları Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Güvenli, LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler;

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler; TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI Toplumsal ve teknolojik gelişmeler mesleğin kapsamını ve dolayısıyla beceri gereksinimlerini değiştirmektedir. Meslekiçi eğitimin misyonu,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE ve AŞ EVİ DEMİRBAŞ LİSTESİ

TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE ve AŞ EVİ DEMİRBAŞ LİSTESİ TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE ve AŞ EVİ DEMİRBAŞ LİSTESİ Sabit KıymetKodu Sabit Kıymet Adı Alış Tarihi Alış Tutarı 1/00001 ÇELİK MASA (DUMAN MARKA) 01.01.1970 0,01 10/00001 ÇELİK FORMİKA ETEJER KÜÇÜK 01.01.1970

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

38. DONEM (2002-2004) ÇALIŞMA PROGRAMI

38. DONEM (2002-2004) ÇALIŞMA PROGRAMI 38. DONEM (2002-2004) ÇALIŞMA PROGRAMI Dönem içerisinde yapılacak çalışmalar; 1) Örgütlenme Çalışmaları, 2) Mesleki ve Bilimsel Çalışmalar, 3) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler olmak üzere üç temel başlık

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

ALTYAPI PROJE ÖNERİSİ PROJE SÜRESİ: 24 ay PROJE BÜTÇESİ: 2.8 milyon TL. 8 Kasım 2013

ALTYAPI PROJE ÖNERİSİ PROJE SÜRESİ: 24 ay PROJE BÜTÇESİ: 2.8 milyon TL. 8 Kasım 2013 ECZACILIK FAKÜLTESİNDE EĞİTİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN EĞİTİM ALANLARININ MODERNLEŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYEN SAĞLIĞININ KORUNMASI İÇİN LABORATUVARLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ALTYAPI PROJE

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Çalışma Raporu 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Çalışma Raporu 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI 605 606 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ONUR KURULU ÇALIŞMA RAPORU EMO 43. Dönem Onur Kurulu yaptığı ilk toplantısında M. Asım Rasan ı başkan,

Detaylı

(I. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

(I. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI tmmob makina mühendisleri odası (I. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI Bildiriler Kitabı 20 Kasım 1999 Ankara Yayın no 244 . * JMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sokak 36/1-A 06440 Demirtepe

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

29. dönem çalışma raporu. emo izmir şubesi 379

29. dönem çalışma raporu. emo izmir şubesi 379 emo izmir şubesi 379 AKTİF ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇO PASİF 1.KASA HESABI 35,767.90 1. SATICILAR HESABI 8,626.19 Şube Kasası 1,983.07 TMS Kasaları 33,784.83 2.

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

TOPLANTIYA KATILANLAR:

TOPLANTIYA KATILANLAR: V. DEMİR ÇELİK KONGRESİ VE SERGİSİ DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi Toplantı Yeri : 05 Haziran 2010 Cumartesi : MMO Zonguldak Şubesi Toplantı Salonu Toplantı Saati : 14 00 Gündem

Detaylı

BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI Oda Basın Birimi çalışmaları, etkinlikler, raporlar, meslek ve uzmanlık alanlarımızla ilgili konular ve güncel gelişmelere ilişkin görüşlerimizi basın ve kamuoyunun bilgisine

Detaylı

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması ARAŞTIRMA NOTU 13/C-01A ARAŞTIRMA NOTU 14/C-01A Yayınlanma tarihi: Nisan 2014 Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması Pınar Kaynak TEPAV Araştırmacı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı