'Gezgin Kitap Projesi'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'Gezgin Kitap Projesi'"

Transkript

1 Mevlüt Uyanýk Ýlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden yeni bir eser daha Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ve Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol'un ortak bir çalýþmayla kaleme aldýklarý "Ýslam Ahlak Felsefesi" isimli kitap Elis Yayýnlarý tarafýndan yayýnlandý. 9 DA Aygün Akyol Uður Barlýk: Futsal da bizde varýz 40 KURUÞ Uður Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Çorum Milliyetçisi baþarýlý iþ adamlarýndan Uður Barlýk düzenlenecek olan salon futbol turnuvasýnda muhtemelen Anitta olarak takým çýkartacaklarýný belirtti. Uður Grup olarak böyle anlamlý bir turnuva düzenlenmesinden memnuniyetlik duyduklarýný belirterek, "Bu ve benzer organizasyonlar þehir dinamikliði açýsýndan önemlidir. 11 DE Þato Lojistik de Futsal'da iddialý Kasým ayýnda baþlamasý planlanan, Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans'ýn ortaklýðýyla yapýlacak olan Futsal Turnuvasý'na bir katýlýmda Þamlýoðlu Grup Þirketleri'nden Þato Lojistik gösterdi. Futsal Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, Þato Lojistik Yetkilisi Cengiz Baþar'a bir ziyaret gerçekleþtirirken, turnuva hakkýnda da genel bilgiler verildi. 11 DE Blok Tuðla Pazarlama da Futsal'da 'Gezgin Kitap Projesi' Ýstanbul Baðcýlar Belediyesi 'Gezgin Kitap Projesi'ne devam ediyor. 3 yýl önce baþlattýðý kampanya bu yýl da devam ederken 12 kente 60 bin kitap gönderilmesi için çalýþmalar tamamlandý.12 ilden birisi olan Çorum'a da Mimar Sinan Ýlk ve Ortaokulu'nda kitap teslim töreni gerçekleþtirildi. "Þehrimizin tamamýný kucaklamalýyýz" Belediye Meclisi Üyesi Yusuf Þiþman, þehre yapýlan yatýrýmlar planlanýrken tüm mahallerin dikkate alýnmasý gerektiðini söyledi. CHP Meclis Üyesi Yusuf Þiþman dün yapýlan Belediye Meclisi ekim ayý toplantýsýnda gündem dýþý yaptýðý konuþmada Çorum'da kentsel dönüþüm kapsamýnda bir dizi çalýþma yapýldýðýný dile getirerek, "Kentsel dönüþümün yapýldýðý bölgelerin kaderi deðiþiyor. Çorum'a uðradý Dün gerçekleþen kitap teslim törenine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Baðcýlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yavuz Subaþý, Baðcýlar Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Kenan Gültürk, Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Aziz Erdoðan, okul idarecileri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. 9 DA Otobüs kamyona çarptý: 11 yaralý Çorum'da þehirlerarasý bir yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpmasý sonucu meydana gelen kazada 11 kiþi yaralandý. Olay Samsun-Çorum karayolu 15'nci kilometrede meydana geldi. YEDAÞ Aþaðý Sanayi bölgesinde kesinti yapacak 9 DA 9 DA Futsal Turnuvasý'na yoðun ilgi olurken, turnuvaya katýlacak takýmlarda gün geçtikçe artýyor. Özkoç Tuðla Yetkilisi Ayhan Gebe, Çorum Blok Tuðla Pazarlama A.Þ. olarak Futsal Turnuvasý'nda ki yerlerini alacaklarýný belirtirken, Blok Tuðla Pazarlama A.Þ. Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Arslan Güllü de Futsal Turnuvasý DE 5 TE "Zalimler birgün hesap verecek" Bir grup sivil toplum kuruluþu tarafýndan bugün dünyanýn deðiþik bölgelerinde zulme uðrayana Müslümanlarýn durumlarýnýn anlatýlacaðý konferans düzenlenecek. Turgut Özal Konferans Salonunda saat 19.00'da yapýlacak konferansa konuþmacý olarak ÝHH Ankara Koordinatörü Hanefi Sinan katýlacak. 5 TE Kale'de Kurul, Cengiz Topel'de Kadastro bekleniyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cengiz Topel Caddesinde yapýlacak çalýþmalar için hazýrlýklarýný tamamladýklarýný ve dosyayý Kadastro Müdürlüðüne verdiklerini söyledi. Belediye Meclisinin dün yapýlan ekim ayý toplantýsýnda konuþan Muzaffer Külcü, sözlerine yaklaþan Kurban Bayramýný tebrik ederek baþladý. 5 TE Yaðlý bitki üretimi Devlet desteði ile artar 7 DE Yaðmur Damlasý Kurban baðýþlarý alýyor Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, düzenlediði basýn toplantýsýnda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.sözüdoðru ayrýca yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle yapacaklarý çalýþmalarý anlattý. Dernek olarak 6 ay önce Çorum'da hizmet vermeye baþladýklarýný ve yoðun bir çalýþma yaparak bir çok hayýrlý hizmete vesile olduklarýný belirten Sözüdoðru, "Ýlk olarak mayýs ayýnda yaptýðýmýz kermesle ismimizi duyurduk. 2 DE Aþaðýfýndýklý Göleti Bin 680 dönüm araziyi suyla buluþturacak 3 TE Hitit Üniversitesi yeni öðrencilerini bilgilendirdi 5 TE

2 ELEMAN ARANIYOR Çamaþýr Dünyasýnda çalýþacak BAYAN elemanlar aranýyor. bizimle çalýþmak isterseniz Adres: Yeniyol mah. HAMAM SK. NO :6 (ALÝ PAÞA KADINLAR HAMAMI KARÞISI) Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: HABER Ýhsan Özkes, Baþbakan Erdoðan'a Zeki Býyýk'ý sordu Yýl: 9 Sayý: EYLÜL 2013 CUMARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : CHP Ýstanbul Milletvekili Beyoðlu eski Müftüsü Ýhsan Özkes camiler ve din görevlileri haftasý sebebiyle TBMM'de yaptýðý konuþmada "Siyaset dinin üstünden elini çekmelidir" Bunun en son örneklerinden birinin kamuoyunda sanatçý kiþiliði, hakký ve doðruyu taçlandýran fetvalarý ile tanýnan Çorum Ortaköy Müftüsü Adnan Zeki Býyýk'ýn çocuklarýndan koparýlarak Kýrklareli'ne istemediði halde sürgün edilmesi olduðunu kaydeden Özkes, "Diyanet bürokratlarýnýn onuru ile oynamayý býrakmalý, atamalarý puana göre liyakat ve ehliyete göre yapmalý. Daha demokrat ve þeffaf olmalý. Siyasi telefonlarla yapýlan haksýz atamalar diyanete ve temsil ettiði Ýslam Dinine güveni ve saygýyý azalmaktadýr" ifadelerini kullandý. Ýstanbul Milletvekili Özkes ayrýca Ortaköy eski Müftüsü Adnan Zeki Býyýk'ýn Kýrklareli'ne tayin edilmesi ile ilgili Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yazýlý olarak yanýtlamasý için soru önergesi verdi. Özkes'in Mecliste gündeme getirip Müftü Adnan Zeki Býyýk ile ilgili verdiði soru önergesinde þu ifadeler yer alýyor: "Çorum'un Ortaköy Ýlçesi müftüsü Adnan Zeki Býyýk, 13 Eylül 2013 tarihinde "Kendi yandaþ, dindaþ, klikdaþ, tarikdaþýný bir yerlere naehil olarak getirenlerin cehennem aþkýný, buralara gelmek için kuyruk sallayan þahsiyetsizleri gördükçe, þeytanýn bu güruhun yanýnda heykeli namus olduðunu düþünenler hata etmiþ olmazlar" Býyýk'ýn, 'kadrolaþmalara' dikkat çektiði bu açýklamayý yapmasýnýn akabinde, 24 Eylül 2013 tarihinde, Kýrklareli Ýl Müftü Yardýmcýlýðý'na atanmasý gerçekleþtirilmiþtir. Bu bilgiler doðrultusunda: Müftü Adnan Zeki Býyýk'ýn, Kýrklareli'ne atanma kararý hangi tarihte ve hangi gerekçelerle alýnmýþtýr? Adnan Zeki Býyýk'ýn atamasý Çorum'dan Kýrklareli'ne yapýlýrken, eþinin Çorum Laçin Ýlçesi'nde çalýþtýðý, kýzýnýn üniversite eðitimini Çorum merkezde sürdürdüðü, oðlunun Ýstanbul'da üniversitede okuduðu ve kardeþinin de Ankara'da kanser tedavisi gördüðü bilinmekte miydi? Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, hakký ve hakikati savunan din görevlilerini sürgün þeklinde tayin etmesi ile halkýmýzýn diyanet kurumuna olan güveni sarsýlmýþ olmuyor mu? Yaðmur Damlasý Kurban baðýþlarý alýyor Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, düzenlediði basýn toplantýsýnda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Sözüdoðru ayrýca yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle yapacaklarý çalýþmalarý anlattý. Dernek olarak 6 ay önce Çorum'da hizmet vermeye baþladýklarýný ve yoðun bir çalýþma yaparak bir çok hayýrlý hizmete vesile olduklarýný belirten Sözüdoðru, "Ýlk olarak mayýs ayýnda yaptýðýmýz kermesle ismimizi duyurduk. Okullarýn kapanmasý ile birlikte Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta Okulunda açtýðýmýz yaz okulunda 60 tane öðrencimiz Kur'an-ý Kerim okumayý öðrendi. Yine ramazan ayýnýn ilk günü daðýtýmýz zemzem ve hurma büyük ilgi gördü ramazan ayýnýn son haftasý faaliyete geçirdiðimiz hayýr çarþýmýz hizmetlerine devam ediyor bugüne kadar yaklaþýk 400 aileye gýda yiyecek yardýmý yaparak yaralarýna merhem olmaya çalýþtýk. Son olarak hayýr sahibi insanlarýmýzýn destekleri ile 5 kiþilik Ülkü Öðrenci Evi hazýrladýk. Bunu da okumak için ailesi ile köyden gelen bir öðrencimizin evini döþedik ve bu öðrencimiz ninesi ile burada kalýyor. Bütün bunlarý yaparken özellikle hayýr çarþýmýzda gördük ki çevremizde ihtiyaç sahibi olan ve sesini duyuramayan yüzlerce insanýmýz mevcut. Yaklaþan Kurban Bayramýnda bu insanlarýmýza da el uzatabilmek onlarýn ihtiyaçlarýna çare bulabilmek amacýyla, yalnýzca ilimizde ikametgah eden insanlarýmýz ve ülkü evlerinde kalan öðrencilerimiz için kullanýlmak üzere vekalet yoluyla kurban kesimi ve kurban derisi, kurban payý toplama kararý aldýk. Kurban kesim bedeli 550 TL'dir. Kurbanlarýný baðýþlamak isteyen dostlarýmýz numaralý posta çeki hesabýna 550 TL yatýrarak bizi bilgilendirdiðiniz takdirde kurbanlarý kesilecek ve kesim sonrasý kendilerine kesim iþlemi video görüntüsü olarak ulaþtýrýlacaktýr. Ayrýca hayýr çarþýmýzda bayram boyunca açýk olacak ve kurban payý baðýþlarý Kabul edilecektir. Kurban derisi baðýþlarý yine hayýr çarþýmýza býrakýlabileceði gibi Sancaktar cami yanýnda bulunan Akaydýn deri dükkanýna makbuz karþýlýðý teslim edilebilir. Alýnan makbuzlarý derneðimize ulaþtýrýlýrsa memnuniyet duyarýz. Hayýr Çarþýmýz önümüzdeki hafta ihtiyaç sahiplerinin giyecek ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere hergün saat arasý açýk olacaktýr. Faaliyetlerimiz ile ilgili tüm detaylarý Çorum Yaðmur Damlasý internet sitemiz ve facebook sayfamýzda bulunmaktadýr. Yüce Allahtan herkesin saðlýk ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmesini diliyorum" Ülkü Evleri Mütevelli Heyet Baþkaný Dr. Vahit Demiran ise Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý öncülüðünde Ülkü Evlerini açarak faaliyete geçirdiklerini belirterek, "Ýnþallah bu evlerin sayýsýný daha da artýracaðýz. Amacýmýz yakýnda bu çalýþmalarýmýzý öðrenci yurduna dönüþtürmektir. Önümüzdeki günlerde gençlerimizi barýnma ihtiyaçlarý yanýnda, eðitim ve kültürel faaliyetlerine de katkýda bulunacaðýz. Çalýþmalarýmýzda desteklerini esirgemeyen hayýrsever vatandaþlarýmýza, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðýna teþekkür ediyorum. Bu vesile ile Ülkü Kartlarýnýn daðýtýmýna baþlandýðýný duyurmak istiyorum. Bu kartlarla anlaþmalý esnaflardan yüzde arasý indirimli alýþveriþ yapýlacaktýr. Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizi ve Ýslam Aleminin Kurban Bayramýný tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin, ülkemizin birlik ve beraberliðine, Ýslam aleminde devam eden anlamsýz savaþlarýn son bulmasýna, barýþ ve huzura vesile olmasýný diliyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:08 Güneþ : 06:33 Öðle : 12:36 Ýkindi : 15:48 Akþam : 18:26 Yatsý : 19:44 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 38. Hafta HATIRLATMA: YENÝ AYIN HÝLÂLÝ: Zil-hicce ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 18.39'da ilk defa, Hint Okyanus'un ortalarýndan itibâren görülmeye baþlayacaktýr. Günün Þiiri YIKILIRSA KARIÞMAM Kum denizden alýnýrsa, Çimento eksik konulursa, Süsleyip satýþa sunulursa, Planlar itina ile çizilipte, Uygulamada es geçilirse, Saðlamlar býrakýlýp, sakat seçilirse, Bilinçsiz tadilat yapýlýrsa, Kiriþ engel diye atýlýrsa, Kolon boþ topraða batýrýlýrsa, Boyaya, cilaya takýlýrsan, Fayanslara iyice bakýnýrsan, Yapaný sormadan sakýnýrsan, Tatbikatlar planda kalýrsa, Kiriþ güçlü olup, kolon cýlýzsa, Normalde zor ayakta durursa, Deprem konferanslarý dinlenmezse, Ýþ baþa gelmeyince önemsenmezse, Kaderde yazýlý olan baþa gelir denirse, Bir mesaj var, ince düþünüp anlayana. Yoksa 'karýþmam sözü' hiç yakýþýr mý bana, Bir daha gelmeyeceðimize göre þu dünyaya, ODABAÞI söyledi, hep söyleyecek, Bilgisizlikten ziyade, ilgisizlik öldürecek. Gördüklerimi söylesem, herkesi güldürecek, (Mahir Odabaþý -2010) HAVA DURUMU Mahir Odabaþý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,994 1,999 EUR 2,709 2,717 STERLiN 3,197 3,211 JPY YENi 0,0205 0,0206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DEVA ECZANESÝ TEL: B.EVLER MAH. DUMLUPINAR 5.SOK. NO:4/B TÜRKER ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. BUHARA CAD. NO:35/ Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Kimse Yokmu Mu, her Kurban Bayramý nda büyük bir sorumluluk aldýðýnýn bilincinde olarak kendisine vekalet veren binlerce yardýmsever adýna kurbanlarýnýn kesimlerini özenle gerçekleþtirir. Kurbanlarýn etlerini ise hiç bekletmeden ihtiyaç sahiplerinin adreslerine kadar ulaþtýrýr BANKA YOLUYLA BAÐIÞ BANKASYA, GARANTÝ BANKASI, TÜRKÝYE FÝNANS, HALKBANK, YAPI KREDÝ BANKASI, ZÝRAAT BANKASI, TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI, AKBANK, ALBARAKA, FÝNANSBANK, VAKIFBANK, KUVEYTTÜRK Aþaðýfýndýklý Göleti Bin 680 dönüm araziyi suyla buluþturacak Vali Baþköy'den Kaymakam Gümüþçüoðlu'na ziyaret Vali Sabri Baþköy, Uðurludað ilçesini ziyaret ederek, Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu'ndan devam eden kamu yatýrýmlarý ile diðer çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ziyaret sýrasýnda Uðurludað Belediye Baþkaný Adem Ýpek de hazýr bulundu. Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu'nun makamýnda gerçekleþen ve ilçenin sorunlarý hakkýnda karþýlýklý deðerlendirmelerin yapýldýðý ziyarette, Vali Baþköy, "Kaymakamlýk, belediyemiz ve diðer kurumlarý, kolektif anlayýþ içerisinde yapacaklarý çalýþmalarla, vatandaþlarýmýza daha güzel hizmetler sunacaktýr" dedi ve Uðurludað'da ki çalýþmalardan dolayý da memnuniyetini ifade etti. Kaymakamlýk ziyaretinin akabinde Vali Sabri Baþköy, Uðurludað ilçe merkezinde vatandaþlarla bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti ve sorunlarýný dinledi. Yasin YÜCEL Vali Sabri Baþköy, Sungurlu'ya 14 km, Aþaðýfýndýklý köyüne 2 km mesafede bulunan Kaynarca deresi üzerine kurulan Aþaðýfýndýklý Zirai Sulama Göledi inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Sungurlu Belediye Selahattin Uzunkaya, DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan ile diðer protokol üyeleri ile yüklenici firma temsilcileri de hazýr bulundu. 110 bin 320 metreküp kil çekirdekli kaya dolguya sahip, Aþaðýfýndýklý zirai sulama göletinin gövde dolgusu yapým çalýþmalarýný yerinde inceleyen Vali Baþköy, DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan ve yüklenici firma Þantiye Þefi'den devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. 620 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Aþaðýfýndýklý Zirai Sulama Göletinin devreye girmesi ile Aþaðýfýndýklý köyünde 1680 dönüm arazinin suya kavuþturacaðýna dikkat çeken Vali Baþköy, Hitit Üniversitesi yeni öðrencilerini bilgilendirdi "Aþaðýfýndýklý zirai sulama göletinin yapým çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Göletin suluma kanallarýnýn ihalesi Temmuz ayý içerinde yapýlarak yer teslimi yapýlmýþtýr. Aþaðýfýndýklý topraklarýna can suyu verecek olan m uzunluðundaki sulama kanallarý da bir taraftan devam ediyor. Dolayýsýyla Aþaðýfýndýklý zirai sulama göleti, yüklenici firma yetkililerinin de ifade ettiði gibi planlanan tarihten önce 2014 yýlý Eylül ayýnda, sulama kanallarýyla birlikte tamamlanacaktýr" Dedi ve yüklenici firma çalýþanlarýna iþlerinde kolaylýklar diledi. Yasin YÜCEL eðitim öðretim döneminde Hitit Üniversitesini tercih eden fakülte ve yüksekokul birinci sýnýf öðrencilerine üniversite hakkýnda bilgi verildi. Hitit Üniversitesini tercih ederek birinci sýnýfa baþlayan tüm öðrencilere sahip olduklarý haklar, üniversite kayýt ve ders geçme sistemi, kütüphaneden nasýl yararlanabilecekleri, kültür ve spor alanlarýnda neler yapabilecekleri ile kulüp faaliyetleri, bilgi iþlem ve uzaktan eðitim sistemi, Erasmus-Farabi-Mevlana deðiþim programlarý ile Sürekli Eðitim Merkezi faaliyetleri hakkýnda detaylý bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Ýlahiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Saðlýk Yüksekokulu, Alaca Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Ýskilip Meslek Yüksekokulu ve Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'nda eðitim gören birinci sýnýf öðrencilerine yönelik olarak yapýlan bilgilendirme toplantýsýnda; Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Ömer Çýrak, Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkaný Hüseyin Özden, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkaný Süha Durmuþ, Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Nafi Cesur ve Yük. Müh. Mehmet Yiðiter, Uzaktan Eðitim Merkez Müdürlüðü adýna Yük. Müh. Mehmet Yiðiter, Erasmus Deðiþim Programý adýna Uzman Alp Yanýk ve Uzman Tuba Kümbül Erol, Farabi Deðiþim Programý adýna, Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu ve Aysun Karadað, Mevlana Deðiþim Programý adýna, Uzman Alp Yanýk ve Uzman Tuba Kümbül Erol, Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý, sunum yaptýlar. Oryantasyon eðitiminde, birinci sýnýf öðrencilerine yönelik üniversite faaliyetleri hakkýnda doðrudan ve birinci kaynaktan bilgi verilirken, diðer taraftan sahip olduklarý imkanlar ve üniversite desteklerinden nasýl yararlanabilecekleri aktarýldý. Özellikle eðitim öðretim döneminde birinci sýnýflarla birlikte baþlamýþ olan Uzaktan Eðitim Sisteminden nasýl yararlanacaklarý, sisteme nasýl giriþ yapacaklarý ve Türk Dili 1 ile Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi 1 Dersini nasýl takip edecekleri hakkýnda bilgiler verildi. Öðrencilere sunulan yurt içi ve yurt dýþýnda eðitim ve öðrenim imkanlarý hakkýnda detaylý bilgiler verilirken, Erasmus-Farabi- Mevlana deðiþim programlarý hakkýnda karþýlaþtýrmalý bilgiler verildi. Öðrencilere burs imkanlarý hakkýnda bilgi verildikten sonra kiþisel geliþim ile ilgili olarak katýlabilecekleri eðitimler hakkýnda da bilgiler aktarýldý. Haber Servisi

4 "90 Gün Projesi'nde sýkýntýlar var" HABER 4 Saðlýklý beslenmeyi anlattýlar Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü "3-4 Ekim Dünya Yürüyüþ Günü" nedeniyle bilgilendirme çalýþmalarý yapýyor. Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi Yunus Emre Parký'nda, tanýtým standý kurdu. Stantta halka obezite, diyabet, yeterli dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konulu el broþürleri daðýtýlarak, günlük tüketilmesi gereken sývý miktarýna dikkat çekmek amacýyla su ikram edildi. Haber Servisi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafýndan geliþtirilen 90 gün projesiyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafýndan geliþtirilen ve yaklaþýk bir buçuk ay önce Genel Sekreterliklere gönderilen talimatlarla tüm illerde uygulamaya geçirilen 90 Gün Projesi'nin içeriðinde yer alan ve kamuoyunda tartýþmaya yol açan bazý maddelerinde deðiþikliðe gidiliyor" 90 Gün Projesine iliþkin çalýþanlar adýna sýkýntýlarý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yetkililerine ilettiklerini belirten Saatçi, "Saðlýk Sen'in Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yetkilileri ile yaptýðý görüþmede hasta-saðlýk personellerinin tuvaletlerinin ayný olmasý uygulamasý ile gizli müþteri uygulamasýnýn yeniden düzenleneceði belirtildi. Yeni düzenlemede hastasaðlýk personeli tuvaletlerinin ayný olmasý konusu, tuvaletlerin standartlarýnýn ayný olmasý þeklinde düzenlenecek" ifadelerini kullandý. 90 Gün Projesinin geneli üzerinde deðerlendirmelerde bulunan Saatçi, "Sendika olarak daha önce tepki ve çekincelerimizi dile getirdiðimiz 'gizli müþteri' uygulamasýnýn, 'saha gözlemcisi' olarak deðiþtirilerek, gözlemcilerin sadece hasta gözüyle deðil çalýþan gözüyle de ortam deðerlendirmesi yapmasý saðlanacak. Böylece saðlýk personellerinin çalýþma koþullarýndaki olumsuzluklar gözlemcilerin raporlarý ile kurum baþkanlýðýna bildirilecek. Uygulamaya konulan 90 Gün Projesi ile hasta memnuniyetinin yaný sýra çalýþan memnuniyetinin de önemsenmesi saðlýk sisteminin iþleyiþine pozitif katký saðlayacaktýr. 90 Gün Projesinde uygulamaya konmak istenen ve çalýþanlarýn motivasyonlarýný düþürecek düzenlemelerde olumlu yönde revizyona gidilmiþ olmasýnýn isabetli bir yaklaþýmdýr. Saðlýkta dönüþüm programýnýn baþarýlý olmasý için çalýþan motivasyonunu arttýrmaya yönelik yeni düzenlemelerle sahanýn beklentilerine cevap verilmesi önemlidir. Önümüzdeki süreçte Kamu Hastaneleri Kurumu'nun, çalýþan haklarý noktasýnýn da iyi deðerlendirilmesi umudunu taþýyor, konunun yakinen takipçisi olacaðýmýzýn bilinmesini istiyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL Aslan Köprüsü inþaatýnda inceleme Vali Sabri Baþköy, 29 milyon 942 liraya ihale edilen ve toprak iþleri, sanat yapýlarý ile üst yapý iþlerini kapsayan Zile-Çekerek-Alaca-Sungurlu Devlet Yolu projesinin 120. km'sinde yer alan Aslan Köprüsü'nün yapým çalýþmalarýný yerinde inceledi. Ýncelemeler sýrasýnda Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Selahattin Uzunkaya, Karayollarý 73.Þube Þefi Selami Sezer, Ýlçe Jandarma Komutaný Kývanç Saðlam da hazýr bulundu. Aslan Köprüsü'nün yapým çalýþmalarý hakkýnda þantiye þefi Mehmet Yazýcý ve Karayollarý Kontrol Þefi Emrah Tekin'den bilgi alan Vali Baþköy, köprü inþaatýnýn tamamlanmasý ile kör noktanýn ortadan kalkacaðýný ve trafiðin rahatlayacaðýný belirterek, Aslan Köprüsü'nün 15 Kasým'da trafiðe açýlacaðýný ifade etti. Bahadýr YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Özel Ýdare teknik personeline yeni teknoloji ürünleri tanýtýldý Merkezi Avusturya'da bulunan temiz içme suyu, atýk su ve gaz sistemleri konusunda uzman Hawle Armatür Grubun Türkiye Kuruluþu Özkan Makine Elemanlarý Sanayi ve Ticaret A.Þ tarafýndan Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü bünyesinde çalýþan teknik personele ürün tanýtýmý yapýldý.su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman Duman ile teknik personelin katýldýðý toplantý, Hawle Armatür Grubu Türkiye Kuruluþu Özkan Makine'nin Özel Ýdare bahçesinde park eden tanýtým aracýnda 2 Ekim 2013 Çarþamba günü gerçekleþtirildi.büyük ölçekli su yatýrýmlarý için ürün satýþý gerçekleþtiren Özkan Makine Elemanlarý Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ankara Bölge Satýþ Temsilcisi Cem Akça, içme suyu tesislerinde kullanýlan teknolojik ürünler hakkýnda teknik personele bilgi vererek, konuyla ilgili sorularý yanýtladý. Tanýtým toplantýsýnda Ankara Bölge Satýþ Temsilcisi Cem Akça tarafýndan içme suyu tesislerinde kullanýlan kelebek vanalar, vantuzlar, çekvalfler, iðne vanalar, demontaj parçalarý, genleþme parçasý, flanþ adaptörü, esnek kaplin, dip klepesi ve krepin gibi ürünler tanýtýldý. Haber Servisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada kesintinin yapýlacaðý tarihler, saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle sýralandý: tarihinde saatleri arasýnda: Kuzköy merkez, Harun köyü ve Çetmi köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Ýskilip ilçesi Kayaaðzý köyü Kalfa Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Ýkikise Köyü, Yalýnkise Mahallesi, Dereseki Köyü. Mahir ODABAÞI DEPREMDEN KORUNMA YOLLARI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Deprem Öncesi Bilinmesi Gereken Hususlar: Þehrimizi ve evimizi tanýyalým.deprem seminerlerine katýlalým. Ailemizle afetler hakkýnda sohbet edelim.zaman zaman aile içi tatbikat yapalým Aile boyu, elektrik, su,gaz açýp kapamayý öðrenelim Evimizi sigorta yaptýralým ki, birikimlerimiz bir anda yok olmasýn. Çocuklarýmýzla deprem sonrasý nerede buluþacaðýmýzý kararlaþtýralým. Eþyalarý ya sabitleyelim yada zararsýz hale getirmek için, çeki düzen verelim. Otomobilimizin deposunda km gidecek þekilde yakýt bulunduralým El feneri-mum-ýþýldak-kibrit-radyo-para-düdük-su-þarj aleti-çadýr bulunduralým Yangýn söndürme cihazý bulunduralým, kullanmasýný bilelim Yataklarý soba ve pencere yanýna kurmayalým Yanýcý-patlayýcý maddeleri muhafaza altýna alalým Basit ilk yardým kurallarýný mutlaka öðrenelim-çocuklara öðretelim Deprem Anýnda Bilinmesi Gerekenler: Paniklemeyin, çýðlýk atmayýn ve koþmayýn.güvenli yerdeyseniz oturun. Pencerelerden,raflardan,avizelerden uzak durunuz Yüzünüzü,baþýnýzý düþebilecek eþyalara karþý koruyunuz, eþikte durmayýnýz Balkonlara çýkmayýnýz, asansör kullanmayýnýz,merdiven boþluðundan uzak durunuz Binayý saniye içerisinde terk etme imkanýnýz yoksa kaçmaya çalýþmayýnýz Þöminelerden,ocaklardan, tuðla ile örülmüþ yerlerden uzak durunuz Mutfak-kiler-banyo da hayat üçgeni oluþturulacak uygun yerlerdir Çamaþýr makinesi, çelik kasa gibi aðýr eþyalarýn yanýna cenin vaziyeti alýnýz " Merdivenlere ve çýkýþlara koþmayýn,asansör kullanmayýn " Balkon ve pencerelere çýkmayýn ve buralardan atlamayýn " Çömel! Kapan! Tutun! ve öyle korun kuralýný uygulayýnýz. Deprem Sonrasý Bilinmesi Gerekenler: Panik yapmayýnýz,fýsýltý haberlere inanmayýnýz,yetkililerin uyarýsýna uyunuz Su-elektrik-gazý kapatýnýz.wc-küvet deliðini týkayýnýz.kapýlarý dikkatli açýnýz Camlar kýrýlmamýþsa pencereyi açýnýz.küçük yangýnlara müdahale edin Kontrollü dýþarý çýkýnýz (tuðla-cam.. düþer) Hastaneye gönderdiðiniz yaralýlarý takip ediniz En az bir saat içeri girmeyiniz.artçý deprem ilk depremden bir derece altý olabilir Girerseniz kriþ/kolon baðlantýsýna bakýnýz.yaralýlar tehlike altýnda deðilse kýmýldatmayýnýz. Ýnsanlarla konuþurken dikkat ediniz. Geçici barýnma yerlerini güvenli yerlere kurunuz. Ailenize,çocuklarýnýza depremle ilgili bilgi verin -bir þey olmaz yerine, yapýlmasý gerekeni söyleyiniz.ýhtiyaç kadar yardým alýnýz. Telefonu meþgul etmeyiniz.arabanýzý ihtiyaç kadar kullanýn-ana yollarý iþgal etmeyiniz. Enkaz Altýnda Kalýndýðýnda Yapýlmasý Gerekenler: " Panik havasýný en aza indirmeye çalýþýnýz. " Enerjinizi tasarruflu kullanýnýz.kurtarma ekibinin sesini duyduðunuzda cevap veriniz. " Cep telefonu varsa, gaz sýzýntýsý yoksa hemen arayýp yerinizi söyleyiniz. " Konuþma imkanýnýz yoksa, taþla, tuðlayla bir yerlere vurunuz " Elektrik kablosu, cam kýrýðý varsa daha dikkat ediniz. " Kanamanýz varsa, su içmeyip, sadece dudaklarýnýzý ýslatýnýz. Ülkemizin konumu gereði depremleri yaþamak durumundayýz ancak olasý depremlerde ve diðer afetlerde çok zarar görmek zorunda deðiliz. Bu birazcýk bizlere baðlý. O halde, 'HÝÇ DEPREM OLMAYACAKMIÞ GÝBÝ SOÐUKKANLI, HER AN DEPREM OLACAKMIÞ GÝBÝ DE DAÝMA TEDBÝR- LÝ OLMALIYIZ'. Bu baðlamda; depremi deprem yaþarken öðrenmek yerine, her zaman toplumda temel afet bilinci oluþup ona göre hareket edilirse, can ve mal kaybý en aza inecektir. Ýlimiz öðrenci - öðretmen ve velilere verilen deprem seminerleri açýsýndan ve basýnda bu konularýn yer almasý açýsýndan Türkiye'de birinci sýrada yer almaktadýr.(resmi belgesi vardýr) * BÝR TELEFON: ''Zaman zaman makalelerin altýna telefonumu da yazýyorum ki, yazýlarýmla ilgili olumlu - olumsuz görüþ belirtmek veya soru sormak isteyen olursa ulaþabilsin. Akþam bir bayan okur telefon etti. Mahir Hocam, gazetede bir Profesör: Ýçerisinde Çorumun 'da olduðu illerde 'Doðu Anadolu'da artan sarsýntýlarýn büyük bir depremin habercisi olabileceðini ve yýlbaþýna kadar 7 ve üzerinde bir deprem bekliyorum' (Türkiye ) diye açýklama yapmýþ. Çok korktum. (Korkmasý doðal, çünkü Düzce depremini yaþamýþ) Daireyi çok zor aldýk, Allah korusun bir þey olursa, çocuklarýn eli boþa çýkmasýn DEPREM SÝGORTASI yaptýrayým mý? Cevaben : 'Önce kendini kurtarmak için tedbir al, diyerek mal canýn yongasý hesabý, ben DEPREM SÝGORTASI yaptýrdým ama þimdi deðil, önceden' dedim. Bu cevap karþýsýnda, ' hocam bende yarýn sabah ERKENDEN SÝÐORTA YAPTIRAYIM' Bende, 'Bir gün olur cefadan ol þuhi cihan geçer, Ey dil, dediklerin çýkar, ancak zaman geçer' 'beytini okudum. (Tel: )

5 HABER 5 TEÞEKKÜR 27 Eylül 2013 günü ebediyete intikal eden babam "Þehrimizin tamamýný kucaklamalýyýz" Belediye Meclisi Üyesi Yusuf Þiþman, þehre yapýlan yatýrýmlar planlanýrken tüm mahallerin dikkate alýnmasý gerektiðini söyledi. CHP Meclis Üyesi Yusuf Þiþman dün yapýlan Belediye Meclisi ekim ayý toplantýsýnda gündem dýþý yaptýðý konuþmada Çorum'da kentsel dönüþüm kapsamýnda bir dizi çalýþma yapýldýðýný dile getirerek, "Kentsel dönüþümün yapýldýðý bölgelerin kaderi deðiþiyor. Eski adliye ve kültür sitesinin yerinde devam eden park inþaatlarý bizi sevindiriyor. Ýmar düzenlemeleri yapýldýðý bölgelere hareketlilik getiriyor. Örneðin Buharaevler Mahallesinde düzenli görünümüyle adeta baþka bir Çorum var. Çepni Mahallesi kýsa zamanda geliþecek. Bahçeli Evler Mahallesinin uç kýsýmlarý ise adeta kaderine terk edilmiþ. Hiçbir imar planlamasý yapýlmamýþ. Okullar dýþýnda hiçbir resim kurum yok. Þehrimizin tamamýný kucaklamamýz lazým" Þiþman, Devlet Hastanesi arkasýnda bulunan hayvan barýnaðýnýn hala kaldýrýlmadýðýný Cumartesi Pazarýna da WC'nin yapýlmadýðýný kaydederek, Cengiz Topel Caddesinin ve Kale'nin son durumunu sordu. Fatih AKBAÞ Kale'de Kurul, Cengiz Topel'de Kadastro bekleniyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cengiz Topel Caddesinde yapýlacak çalýþmalar için hazýrlýklarýný tamamladýklarýný ve dosyayý Kadastro Müdürlüðüne verdiklerini söyledi. Belediye Meclisinin dün yapýlan ekim ayý toplantýsýnda konuþan Muzaffer Külcü, sözlerine yaklaþan Kurban Bayramýný tebrik ederek baþladý. Planlama yaparken kentin tamamýný düþünerek adým attýklarýný kaydeden Baþkan Külcü, "Kentte mevcut dokunun olduðu alanlarda deðiþiklik yapmak çok zor. Bizde bundan dolayý yeni alanlý iyi planlýyoruz eski dokuyu ise olabildiði kadar yenilemeye çalýþýyoruz. Kentte eski dokuyu kaldýrýp yeni bir planlama yapmak çok zor" Sadece eski dokuda ki binalarý yenileriyle deðiþtirmenin kentsel dönüþüm olmadýðýný vurgulayan ve yeni yollar ve parklarý yapmanýn da bu kapsamda deðerlendirilebileceðini dile getiren Baþkan Külcü, "Kent merkezinde ki resmi kurumlara yeni yerler bulmak da bunun içinde düþünülebilir" diye belirtti. 'Her mahalleye bir resmi kurum yapmak' þeklinde bir anlayýþýn dünyanýn hiçbir yerinde olmadýðýný anlatan Külcü, "Her mahalleye resmi kurum yapmaya kalksak büyük kamulaþtýrma bedelleri çýkar. Bu durum kimsenin özel tercihi ile oluþmaz. O bölgede ki arsa planlamasýyla ilgilidir" ifadelerini kullandý. Kale'de belediyeden kaynaklý bir sorun olmadýðýný da dile getiren Baþkaný Külcü, "Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu'ndan izin çýkmadan istediðiniz projeyi uygulayamýyorsunuz. Biz projemizi hazýrladýk ve Kurula sunduk. Ýzin bekliyoruz" Cengiz Topel Caddesinin geniþletilmesi çalýþmalarýnda gelinen son nokta hakkýnda da açýklamalarda bulunan Külcü, "Biz bölge ile ilgili çalýþmalarýmýzý tamamladýk ve dosyamýzý Kadastro Müdürlüðüne sunduk. Onlar gerekli incelemelere baþlamýþlar. Burada ki çalýþmalar tamamlanýnca tapular verilecek ve bizde uygulamalarýmýza baþlayacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ "Zalimler birgün hesap verecek" Bir grup sivil toplum kuruluþu tarafýndan bugün dünyanýn deðiþik bölgelerinde zulme uðrayana Müslümanlarýn durumlarýnýn anlatýlacaðý konferans düzenlenecek. Turgut Özal Konferans Salonunda saat 19.00'da yapýlacak konferansa konuþmacý olarak ÝHH Ankara Koordinatörü Hanefi Sinan katýlacak. Dün yapýlan basýn açýklamasýnda hem zulüm gören Müslümanlara dikkat çekildi hemde vatandaþlar konferansa davet edildi. PTT önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Musa Bilge, "Firavunun uþaðý General Sisi ve yandaþlarýnýn yaptýklarý zülüm ve katliamlara karþý gösterdiðiniz Musa'nýn tavrýyla, Yusuf'un sabrýyla gönüllere taht kurdunuz. Kur'an-ý Kerim deyimiyle nice erler vardýr ki Allah'a verdiði sözde durdular, niceleri de sýralarýný beklemektedirler. Allah canýnýzý cennet karþýlýðý satýn almýþtýr. Bu ne güzel bir alýþ veriþ. Ýþte yiðitlerin ülkesi Mýsýr sizlere bin selam. Silahýn namlusuna göðsünü siper eden mücahit ve mücahide kardeþlerim, kutlu sevdanýn yürekli yiðitleri, sizlere selam olsun. Ýþte bizlerde bütün kalbimizle alanlarý birer Adeviye birer Humus birer Gazze ve Doðu Türkistan yapacaðýz elbette ki zalim zalimliðini her daim yapacaktýn çünkü küfür tek bir millettir. Unutmayalým ki müslümanlar da tek ümmettir. Kardeþlerimiz dünyanýn dört bir yanýnda zulme maruz kalýrken susmamýz asla düþünülemez ve susmayacaðýz da. Ey zalimler sizden öncede zulmedenler helak oldular sizlerde helak olacak ve birgün hesap vereceksiniz. Ýþte size layýk olan budur. Doðu Türkistan'ý kana bulayan Çin, Çeçenistan'ý kana bulayan Rusya, Arakan'ý kana bulayan Budizim, Filistin'i kana bulayan Ýsrail ve bunlarýn efendisi büyük þeytan ABD ey zalimler sanmayýn ki müslümanlar sessiz emin olun inancýn var olduðu her evden sizlere lanet yaðýyor, sizler bir araya gelip nasýl zulüm planlarý kuruyor organizasyonlar yapýyorsanýz, bizlerde insanlýðýn refahý için organizasyonlar yapýyor ve diriliþ muþtularý söylüyoruz. Kardeþlerimizle bir araya geliyor, sizlerin yaptýklarýna sessiz kalmýyoruz ve Ýbrahimi safýmýzý belirtiyoruz. Allah'ýn selamý zalimlere karþý susmayan tüm kardeþlerimizin üzerine olsun" Yasin YÜCEL Doðan KEMELEK'in vefatý nedeniyle bizleri yalnýz býrakmayýp cenazemize iþtirak ederek, telefonla arayarak, çelenk ve mesaj göndererek acýmýza ortak olup paylaþan; TBMM Baþkaný Sayýn Cemil ÇÝÇEK'e Ýçiþleri Bakaný Sayýn Muammer GÜLER'e Milli Savunma Bakaný Sayýn Ýsmet YILMAZ'a Kültür ve Turizm Bakaný Sayýn Ömer ÇELÝK'e Ýçiþleri Eski Bakaný Sayýn Abdulkadir AKSU'ya TBMM Ýçiþleri Komisyon Baþkaný Sayýn Feyzullah KIYIKLIK'a Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Sayýn Osman GÜNEÞ'e Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Sayýn Seyfullah HACIMÜFTÜOÐLU'na Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý Sayýn Fatih ACAR'a Kýrýkkale Valisi Sayýn Ali KOLAT, Çankýrý Valisi Sayýn Vahdettin ÖZCAN, Çorum Valisi Sayýn Sabri BAÞKÖY'e Sivas Milletvekilleri Sayýn Hilmi BÝLGÝN, Sayýn Ali TURAN, Sayýn Nursuna MEMECAN, Sayýn Malik Ecder ÖZDEMÝR'e Çorum Milletvekili Sayýn Cahit BAÐCI'ya Sivas Garnizon ve 5 nci Piyade Eðitim Tugay Komutaný Sayýn Tuðgeneral Fatih Celalettin SAÐIR'a Tokat Jandarma Bölge Komutaný Sayýn Tuðgeneral Hacý ÝLBAÞ'a Sivas Belediye Baþkaný Sayýn Doðan ÜRGÜP'e Sivas Cumhuriyet Baþsavcýsý Sayýn Hasan AYDIN, Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný Sayýn Merih DÝNÇER, Ýdare Mahkemesi Baþkaný Sayýn Yusuf GÜNEY'e Sivas Baro Baþkaný Sayýn Av. Muharrem ELÝÞ'e Çorum ve Sivas Ýli Vali Yardýmcýlarý ve Ýlçe Kaymakamlarýna Ýskilip Kaymakamý Sayýn Þuayip GÜRSOY'a, Ýskilip Belediye Baþkaný Sayýn Numan SEZER, Ýskilip Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Sayýn Ýsmet USLU'ya Sivas'ta görev yapan Kamu Kurum ve Kuruluþ Amirlerine, mesai arkadaþlarýma, Sivas'lý ve Çorum'lu iþadamlarý ile hemþehrilerime göstermiþ olduklarý yakýn ilgi ve nezaketlerinden dolayý þahsým ve ailem adýna teþekkür ederim. Zübeyir KEMELEK ve Ailesi Sivas Valisi Belediye Kargý, Kunduzlu ve Eskialibey'le ortak proje yapacak Çorum Belediyesi bazý belde ve ilçelerle ortak projeler hazýrlayacak. Belediye Meclisinin dün yapýlan ekim ayý toplantýsýnda Kargý, Kunduzlu ve Eskialibey Belediyeleri ile ortak proje yapýlmasý konusu görüþüldü. Gündem maddesi yapýlan oylama da oy çokluðu ile kabul edildi. Belediye Hizmet Binasýnýn eski ve yeni hali kitaplaþtýrýldý Çorum Belediyesi hizmet binasýnda 2009 yýlýndan itibaren yapýlan yenileme çalýþmalarý bir kitap da toplandý." Geçmiþten Günümüze" isimli kitap da Belediye Hizmet Binasýnda gerçekleþtirilen yenileme çalýþmalarý fotoðraflarla anlatýlmýþ. Kitap da belediye birimlerinin eski ve yeni halleri yer alýyor. Dün yapýlan Belediye Meclisi ekim ayý toplantýsý öncesinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve bazý meclis üyeleri ayaküstü kitabý incelediler.

6 HABER TEK 6 Vali Baþköy'den esnaf ziyareti Vali Sabri Baþköy, Ayakkabýcalar Arastasý ile çevresinde bulunan esnaflarý ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Ýlk olarak, Ayakkabýcýlar Arastasý'nda ayakkabý yapýmý ile uðraþan ve ayný zamanda Dikici ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný olan Ýhsan Dalyan ile ayakkabý tamiri yapan Lütfi Aydýn'ý ziyaret eden Vali Baþköy, esnaflarýn talep ve sorunlarýný dinleyerek, bereketli ve bol kazançlar diledi. Ayakkabýcýlar Arastasý'ndaki ziyaretlerini tamamlayan Vali Baþköy, buradan Çorum'un en eski leblebicilerinden biri olan Hayvalý Leblebi'nin sahibi Kadir Avþar'ý dükkanýnda ziyaret ederek bilgi aldý. Ýstek, talep ve beklentilerini doðrudan Vali Baþköy'e aktarma imkaný bulan esnaflar, Vali Baþköy'ün ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti ifade ettiler. Sanayici ve iþadamlarýný zaman zaman ziyaret ettiðini ifade eden Vali Baþköy, "Ýmkanlar ölçüsünde tüm esnaf ve odalarýmýzý da ziyaret etmeye çalýþýyorum. Esnaflarýmýzýn kamu kurum ve kuruluþlarýndaki, iþ ve iþlemleri sýrasýnda herhangi bir sýkýntý, aksama veya sorun yaþayýp yaþamadýklarý ve yaþadýklarý sorunlarýn çözüm kapsamýnda kendilerinden bizzat bilgi edinmiþ oluyoruz" Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ CHP'li gençlerden Hacý Bektaþý Veli Vakfýna ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarý Camiler ve Din Görevliler Haftasý çerçevesinde Hacý Bektaþ-ý Veli Kültür Vakfýný ziyaret etti.chp Gençlik Kollarý Baþkaný Velican Çalýkuþu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfun Girgin, Cem Demirci, Ozan Þenol, Müge Þahin, Tuncay Þahin, Hacý Bektaþ-ý Veli Kültür Vakfýný Ziyaret ederek, Vakýf Baþkaný Nurettin Aksoy ile görüþtüler.nurettin Aksoy Vakýfýn Çalýþmalarý hakkýnda CHP Gençlik Kollarýna bilgiler verdi. Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi yarýþmadan ödülle döndü Eczacýlar seminerde buluþtu Anitta Otel'de " Eczanede Satýþ, Stok, Stok Yönetimi ve Merchandising & Karlýlýk Ýçin Ürünlerde Finansal Analiz ve Stok Yönetimi "konulu seminer düzenlendi. Seminere çok sayýda eczacý katýldý. 148 ülkede onaylý olan Memorýad'ýn (Dünya Hafýza, Zihinsel Matematik ve Hýzlý Okuma Olimpiyatlarý) Ankara'da düzenlediði ve 325 çocuðun katýldýðý 2013 Türkiye Mental Aritmetik Þampiyonasýnda, Çorum Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezinden katýlan öðrenciler Türkiye çapýnda derece elde ettiler. 325 çocuk arasýnda dereceye giren öðrenciler, ertesi gün düzenlenen ve baþka ülkelerin de katýlýmýna açýk olan Memoriad 2013 Türkiye Open yarýþmasýnda hafýzalarýný test ettiler. Dereceye giren öðrenciler kupa ve madalyalarýn yaný sýra çeþitli hediyelerde aldýlar. Çorum Mega Aritmetik Eðitmenlerinden Fatma Ceylan, öðrencilerinin Türkiye çapýnda derece yapmalarýndan dolayý Memoriad tarafýndan, Eðitmen Baþarý Belgesi ile ödüllendirildi. Fatma Ceylan'a baþarý belgesini Memoriad uluslararasý dönem baþkaný ve ayný zamanda Dünya Hafýza Þampiyonu olan Melik Duyar takdim etti. Bahadýr YÜCEL Pirinç Festivaline mehterli açýlýþ Osmancýk'ta her yýl geleneksel olarak düzenlenen ''Pirinç Kültür ve Sanat Festivali'' Çorum Belediyesi Mehter Takýmý'nýn konseri ile baþladý. Festival kapsamýnda yapýlacak olan yaðlý güreþlerin olumsuz hava þartlarý nedeniyle iptal edildiðini ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, 4 Ekim Cuma günü trap atýþlarý ve 6 Ekim Pazar günü ise at yarýþlarýnýn yapýlacaðýný bildirdi. Osmancýk'ta pirinç hasadý nedeniyle her yýl geleneksel olarak düzenlenen Pirinç Kültür ve Sanat Festivali geçtiðimiz Perþembe günü Çorum Belediyesi Mehter Takýmý'nýn konseri ile baþladý. Olumsuz hava þartlarý nedeniyle þehir merkezinde yapýlan kortej yürüyüþü iptal edilirken, festival baþlangýç programý belediye kültür merkezinde yapýldý. Açýlýþ programýna Yardýmcýsý Fikret Zaman, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Ýlçe Jandarma Komutan Vekili Erdal Kaya, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Uðurludað Belediye Baþkaný Ali Ýpek, Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu Müdürü Serhat Oðuzhan Kývrak, Askerlik Þubesi Baþkaný Ömer Mimaroðlu, Osmancýk Emniyet Müdürü Uður Çalýþkan, Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok, Malmüdürü Hüseyin Zengin, Nüfus Müdürü Adnan Kumtemur, Osmancýk Ajans Müdürü Abdurrahman Erusta, Ýlçe Özel Ýdare Müdürü Erdoðan Elmas, Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Çalýþkan, daire müdür ve amirleri katýldý. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý her yýl geleneksel olarak kutlanan Osmancýk Pýrlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivalinin ilçenin tanýtýlmasý açýsýndan önem arz eden bir etkinlik olduðunu söyledi. -"OSMANCIK PÝRÝNCÝ DÜNYA KAPILARINI AÇAN BÝR ÜRÜNDÜR"- Etkinliklerle ünü ülke sýnýrlarýný aþan Osmancýk Pirincinin tanýtýldýðýný söyleyen Yazýcý, ''Artýk ülkenin hangi bölgesinde olursa olsun, pirinç denildiðinde akla Osmancýk geliyor. Trakya'dan, Sinop'tan, Samsun'dan birçok çeltik havzasýna kadar Türkiye'nin yüzde 80'inde Osmancýk Pirinci ekiliyor. Osmancýk Pirincinin kalitesinden dolayý Rusya'nýn yaný sýra Bulgaristan ve Ukrayna'da da ekildiðini biliyoruz. Böyle verimli ve kaliteli bir pirinç ilçemizin dünyaya açýlmasýna bir vesiledir. Dolayýsý ile bu amaçla festival düzenlemekteyiz'' Osmancýk ilçesinin pirincin yaný sýra ayný zamanda tarih kenti olduðunu ifade eden Baþkan Yazýcý, ''Ýlçemizden geçen Kýzýlýrmak bize Allah'ýn bir lütfudur. Kýzýlýrmak sayesindedir ki dünya markasý olan bir pirincimiz var. Kýzýlýrmak sayesindedir ki nehir üzerine kurulmuþ dünya kalitesinde 530 yýllýk tarihi Koyunbaba Köprümüz var. Tarihte yerleþim alanlarý genelde ýrmak kenarýna kurulur, tarihi Osmancýk Kalemiz var. Tarihin ve pirincin baþkenti diye ifade ediyoruz bu yüzden Osmancýk'ý. Osmanlý Devletinin kurucusu Osmangazi Osmancýk'ta doðmuþtur. Ýstanbul'un manevi fatihi Akþemsettin Hazretleri Osmancýk'ta doðmuþtur. Osmanlý'yý Fetret Devrinden çýkaran Ýmamzade Halil Paþa ve Koca Mehmet Paþa Osmancýklýdýr. Yine Baltacý Mehmet Paþa Osmancýk'ýn yetiþtirdiði sadrazamlardandýr'' diye konuþtu. Yöre halkýnýn kendi yetiþtirdiði ürünün bereketini yýllardýr panayýr ve festivallerle kutlandýðýný ifade eden Kaymakam Üçüncü ise, ''Osmancýk halký kendi yöresinin en önemli ürünü olan pirincin bereketini küçük panayýrlar þeklinde yýllarca kutlamýþtýr. Bu etkinlikler 10 yýl önce festivale dönüþtürülmüþ ve daha geniþ organizasyonlarla Osmancýk Belediyesi tarafýndan kutlanmaya baþlanmýþtýr. Elbette bu yörenin önemli bir gelir kaynaðý olan pirinç için böyle bir festivalin düzenlenmesi önemlidir'' Festivale katýlan Çorum Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman da pirinç hasadýnýn bereketli geçmesi temennisinde bulundu.çorum Belediyesi Mehter Takýmýnýn konserinin ardýndan Vali Yardýmcýsý Zaman, Kaymakam Üçüncü ve Baþkan Yazýcý, vatandaþlara pilav ikram etti. Haber Servisi

7 HABER 7 GAYRÝMENKULUN AÇIK ARTIRMA SURETÝYLE SATIÞ ÝLANI ÇORUM SOSYAL GÜVENLÝK ÝL MÜDÜRLÜÐÜNDEN Yaðlý bitki üretimi Devlet desteði ile artar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde kurulan Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan ülke genelinde uygulanan "Engelsiz Türkiye Projesi" kapsamýnda Çorum'da yapýlan çalýþmalar araþtýrýlacak.ýl Genel Meclisi'nin Mustafa Eker yönetiminde dün yapýlan toplantýsýnda konuyla ilgili bir önerge veren Yurdanur Özzehinli, ülke genelinde baþlayan "Engelsiz Türkiye Projesi" kapsamýnda ilimizde engellilere yönelik yapýlan çalýþmalarýn araþtýrýlmasýný istedi. Projenin ulaþýlamayan hiçbir engelli kalmamasý, her kademeden engelliye ulaþýlarak bakým, maaþ ve iþ imkaný gibi konularda engelsiz bir il yaratmak için hayata geçirildiðini söyleyen Özzehinli, bu proje kapsamýnda Çorum'da neler yapýldýðý konusunda halkýn bilgilendirilmesini istedi. Önerge sahiplerinden Celal Güngör de Baþbakanlýðý Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý ta- Çorum Merkez ve ilçelerinde bu sene 320 bin dekar ayçiçeði ekimi yapýlýrken, 50 bin ton rekolte elde edilmesi tahmin ediliyor. Fiyat düþüklüðü nedeniyle maðdur olan ayçiçeði üreticilerine kilo baþý 1 TL ödeme yapýlýrken, taban fiyatýn açýklanmasýnýn ardýndan aradaki farkýn da ödeneceði bildirildi. Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda ayçiçeði üreticilerinin durumu deðerlendirildi. Geçtiðimiz günlerde Ýl Genel Meclisi'nde gündeme getirilen "Ýlimiz bünyesinde tarým alanlarýna ayçiçeði ekimi çok uygun olduðu görülmektedir. Üreticilerimiz için ürün taban fiyatý açýklandý mý? Fiyatýn geçen yýl ile bu yýl arasýnda fark var mýdýr? Toplam ekim alaný ne kadardýr? Ürün çeþitlemesi nedir? Sözleþmeli ekim alanlarý var mýdýr? Yaðlý tohum destekleri ne kadardýr? Ürünleri iþlemek için sanayi tesisleri var mýdýr? Ürünlerde randýman var mýdýr? Toplam rekolte nedir? Ticaret borsalarýnda ve Karadeniz Birlik Yaðlý Tohumlar Kooperatiflerinde ürünler bedelini buluyor mu?" þeklindeki araþtýrma önergesi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu tarafýndan araþtýrýlarak rapora baðlandý. Komisyon tarafýndan hazýrlanan rapor, toplantýda meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Raporu okuyan Komisyon Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, Komisyon Baþkaný Mehmet Özüdoðru ve üyelerin katýlýmýyla ilk olarak Karadenizbirlik Tarým Satýþ Kooperatifi Baþkan Vekili Hýdýr Kýlýçarslan ve Kooperatif Müdürü Bülent Ýnce ile yapýlan görüþmeler neticesinde kooperatifin sözleþmeli yaðlýk ayçiçeði ekimi yaptýrmadýðýný öðrendiklerini bildirdi. Aðzýkara, "2013 yýlýnda Çorum Merkez ve ilçeleri dahil 320 bin dekar yaðlýk ayçiçeði ekimi yapýldýðý tahmin edilmektedir. Buna baðlý olarak Çorum genelinde 50 bin ton rekolte tahmin edildiði, 2013 yýlýnda mubayaa ettiðimiz ürüne avans olarak kg/ 1 TL fiyat açýklamasý yapýlmýþ ve ödemelere baþlanmýþtýr. Taban fiyat belli olunca aradaki fark tüketiciye tekrar ödenecektir" Yaþar Aðzýkara, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Alýnan ürünü Birliðe ait olan Merzifon'da bulunan ME- RAY A.Þ. iþleyerek Karadenizbirlik Ayçiçek yaðý olarak serbest piyasada pazarlamaktadýr. Bundan dolayý üreticiyi destekleme adýna piyasada oluþan fiyatýn üzerinde bir taban fiyat vermelerinin imkansýz olduðunu beyan etmiþlerdir yýlýnda ekimi yapýlan yaðlýk ayçiçeði ekim artýþýndan dolayý geniþ bir tüketici kitlesi ilgilendirmekte yýlýna göre kuraklýktan dolayý dekara verim düþük, piyasa fiyatlarý yüzde30 düþmüþ durumdadýr. Üreticinin maðduriyetinin giderilmesi için Tarým Bakanlýðý'nýn 2013 yýlý yaðlýk ayçiçeði destekleme miktarýný artýrmasý ve ödemelerini öne çekmesi olarak görülmektedir yýlý ayçiçeði desteklemesi kg/ 0,24 Krþ (2012 yýlýnda ayný miktar) mazot ve gübre desteði dekara 7 TL.Sungurlu Karadenizbirlik Yaðlý Tohumlar Tarým Satýþ Kooperatifi Þube olarak kapatýldýðý belirtilirken, iþlevlik görevi Kýrýkkale iline baðlanmýþtýr. Çiftçilere yardýmcý olunmasý için 1 adet personel geçici görevlendirilmiþtir. Komisyonumuz ayrýca Tarým Ýl Müdürümüz ve Ticaret Borsa Baþkaný ve Komisyon üyelerimizle birlikte Tiryaki Þirketini (ayçiçeði, kanola, aspir) iþleme fabrikasý gezmiþtir. Fabrikada 60 iþçi çalýþmaktadýr. Üretmiþ olduðu ham yaðý tankerle Ýzmir'deki yað fabrikalarýna satýþa sunduklarý bilgisi verilmiþtir. Taban fiyat açýklamasý ile ilgili borsadan alýnan bilgiye göre devlet herhangi bir taban fiyat açýklamasý yapmamýþtýr. Fiyatlar serbest piyasa ekonomisi þartlarýnda kendiliðinden oluþmuþtur. Geçen sene fiyatlar yurt dýþýnda hammadde fiyatlarýn yüksek olmasýnýn da etkisi ile ülkemizde de ayçiçeði fiyatlarý olmasý gerekenin yüzde civarýnda yüksek seyretmiþtir. Sanayicilerimiz ciddi anlamda zarar etmiþlerdir. Bu sene geçen seneye oranla ton baþýna 400 TL gibi daha düþük seyretmektedir. Bunun baþlýca sebepleri de yurt dýþýnda ürünlerin fazla olmasý, fiyatlarýn ucuz olmasýdýr. -"DEVLET DESTEÐÝ ARTIRILMALI"- Bölgemizde yaðlý tohum ekimlerinin sürdürülebilmesi için devlet desteðinin biraz daha artýrýlmasý ve anlýk piyasaya göre müdahale edilmesi lazým, müdahalelerde geç kalýndýðýnda çiftçilerimizin ciddi zararlarla karþý karþýya kaldýðý görülmektedir. Bölgemizde yað sanayisinde bu yýl itibari ile 50 bin ton yaðlý tohum iþleme kapasitesinin mevcut olduðu bilgisi verilmiþtir yýlý itibari ile bu kapasite 150 bin tona ulaþmasý hedefleri olduðunu söylemiþlerdir. Bölgemizde iþletme ürün çeþitliliðinin artýrýlmasý (kanola-aspir) ekim alanlarýnýn çoðaltýlmasý ve devlet desteðinin saðlanmasý durumunda tarýma dayalý sanayinin de buna baðlý olarak geliþeceði bilgisi verilmiþtir. Ayrýca Ticaret Borsasý'nýn istatistik bilgilere dayanarak vermiþ olduðu bilgilere göre; 2013 yýlý tahmin döneminde yapýlan ortalama verim deðerinde düþüþ meydana geleceði öngörülmektedir. Tespit çalýþmalarý devam etmektedir.tuýk tarafýndan 2012 yýlýnda Çorum ili yaðlýk ayçiçeði fiyatý 1.37 TL olarak açýklanmýþ olup, 2012 yýlýnda Karadenizbirlik maksimum alým fiyatý 1,5 TL/ Kg'a kadar ulaþmýþtýr yýlý Aðustos ayý itibarýyla Karadenizbirlik tarafýndan henüz alým fiyatý açýklanmamýþ olmasýna raðmen, Çorum Borsasýnda 14 Aðustos 2013 tarihinde 0,85 TL/ Kg- 29 Aðustos tarihinde 1,05 TL/Kg' a kadar satýþlarýn gerçekleþtiði görülmektedir yýlýnda ilimizde yaðlýk ayçiçeði ekim alanlarýnda artýþ olmasýna raðmen, dekara verim yönünden büyük ölçüde düþüþ yaþanmýþtýr. Ýlimizde kýsmen etkili olan kuraklýðýn yaný sýra çiftçilerimizin bir çoðununun ilk defa ekim yapmasý ve yapýlan yanlýþ tarým teknikleri, (geç ve sýk ekim, yanlýþ ilaçlama, sürüm ve gübreleme vb) verimdeki bu düþüþün sebebi olarak düþünülmektedir. Hasat biçerdöverlerle yapýlmakta olup, verim yaþ verim þeklinde deðerlendirilmektedir yýlý ürünü fark ödemesi desteði miktarý Kg baþýna yaðlýk ayçiçeði 24 Krþ olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda TL tohum desteði ödemesi yapýldýðý bilgisi verilmiþtir. Sonuç olarak Komisyonca yapýlan araþtýrmalar ve görüþmeler sonucunda yaðlýk ayçiçeði tohum alýmlarýnýn serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde oluþtuðu, devlet taban aylýk açýklamadýðý, bunun da ekim mevsimlerinde çiftçilerimizin tereddüde kaldýðý ama ekimlerin devlet tarafýndan desteklendiði bir ortam oluþursa ekim alanlarýnýn tarým mühendisleri tarafýndan toprak analizleri yapýlarak belli bölgelerde bir takvim belirlendiðinde ekimlerin yüzde 100 artacaðý bilgisi verilmiþtir." Kubilay Kaan YÜCEL Meclis "Engelsiz Türkiye Projesi"nin Çorum ayaðýný araþtýracak Yurdanur Özzehinli rafýndan hazýrlanarak uygulamaya konulan projenin mükemmel bir proje olduðunu söyledi. Önerge incelenmek ve deðerlendirilmek üzere Aile ve Engelliler Komisyonu'na havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL DOSYA NO: 2013/28 Satýþ Dosyasý Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun, TAPU KAYDI: Çorum. Ýli, Merkez. Ýlçesi, Büðet köyü, Kireçtik Mevki, 229 Ada, 168 Parsel, 5.292,64 m2 Tarla vasfýnda bulunan gayrý menkul. ÝMAR DURUMU : Çorum Belediyesinden alýnan tarih sayýlý cevabi yazýda imar Planý dýþýnda denilmektedir. ÖNEMLÝ ÖZELLLÝKLERÝ: 1. Çorum. Ýli, Merkez. Ýlçesi, Büðet köyü, Kireçcik Mevki, 229 Ada, 168 Parsel, 5.292,64 m2 Tarla vasfýnda bulunan gayrimenkul Kadastro yolu olmayan taþýnmaz %15 eðimli, Toprak yapýsý kýraç, ekilmemiþ, taþýnmazýn etrafý bað ve bahçe ile çevrilidir. Suyu olmadýðý, elektriði olmayan taþýnmaz bahçe olarak kullanýlabilecek, manzarasý çomar barajýný görmesi ile artý deðer katmaktadýr. GAYRÝMENKUL DEÐERÝ: ,68.-TL muhammen bedelle ( % 7.5 pey akçesi 4.800,00 TL ) aþaðýda yazýlý yer gün ve saatte açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr. SATIÞ ÞARTLARI: 1-1.açýk artýrma günü 1.Satýþ saat yapýlmak üzere Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðünde Kat: 5 satýþ salonunda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmada tayin edilen zamanda gayrimenkulun üç defa baðýnldýktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin %75'i varsa rüçhanlý alacaklarýn miktarým geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale edilir. Artýrýlan bedel bu miktarý bulmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak kaydýyla günü ayný yer ve saatlerde ikinci artýrma yapýlacaktýr. Ýkinci artýrmada bedelin % 40 varsa rüçhanlý alacaklarýn miktarýný geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Þu kadarki; birinci artýrmada istekli çýkmaz veya pey sürülmezse ikinci artýrmada 6183 sayýlý yasanýn 94. maddesi gereðince birinci artýrmadaki þartlar aranacaktýr. 2 - Artýrmaya iþtirak edeceklerin gayrimenkulun artýrmaya esas rayiç deðerinin %7.5'u pey akçesinin 6183 sayýlý kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fýkrasýnda belirtildiði þekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüðümüze satýþtan önce vermeleri zorunludur. 3 - Satýþ peþin para ile yapýlýr. Alýcýnýn talebine binaen 7 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 4 - Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alým satým harcý ve masraflarý, tellaliye resmi, % 18 KDV ve gayrimenkul teslim masrafý alýcýya aittir. 5 - Taþýnmazýn aynýndan doðan birikmiþ vergiler ihale bedelinden ödenecektir. 6 - Pey ipotekli borç göz önüne alýnmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle saðlanmýþ muaccel borçlar alýcýya devredilemez. Satýþ bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alýcýya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alýcý uhdesinde býrakýlýr. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur. 7 - Ýpotek sahibi alacaklýlar ile diðer ilgililerin ve irtifak hakký sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarý hususu ile faiz ve masrafa dair iddialarýn dayanaðý belgelerle 15 gün içinde Müdürlüðümüz Ýcra Takip Haciz ve Satýþ Servisine bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 8 - Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararý feshedilir. Ve gayrimenkul satýþ komisyonunca hemen 7 gün süre ile artýrmaya çýkarýlýr. Bu artýrmada ilgililere herhangi bir teblið yapýlmaz. Yalnýz ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artýrana ihale edilir. Birinci kez ihale yapýlan kimse iki ihale arasýndaki farktan ve diðer zarardan mesul olup, ihale farký ve geçen günlerin faizi ayrýca hükme gerek kalmaksýzýn teminattan mahsubu yapýldýktan sonra bakiyesi 6183 Sayýlý Amme Alacaklarý Tahsili Usulü Hakkýnda Kanun Hükmüne göre Sigorta Ýl Müdürlüðünce tahsil olunur. 9 - Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceði Çorum. Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Ýcra Satýþ Servisinde açýk olup, masrafý verildiðinde bir örneði gönderilebilir. 10- Satýþa iþtirak edeceklerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, bilgi almak isteyenlerin 2013/28 satýþ dosyasý icra takip dosyasý ile Ýl Müdürlüðümüz Ýcra Satýþ Servisine baþvurmalarý ilan olunur. 11- Ýþbu ilanýn tapu kaydýnda adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydýnda ad ve adresleri geçip de teblið edilemeyen ilgililere de teblið yerine kaim olacaðý ilan ve teblið olunur. Basýn: Resmi ilanlar de Kadýn giriþimler TKDK'ye proje üretmeli AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün kýrsalda bulunan bayan giriþimcilerin adýna yatýrýmlara hibe, teþvik ve kredi saðlayan kurum ve kuruluþlarla yapmýþ olduklarý görüþmelerin meyvesini almaya baþladýklarýný belirtti. Arife Betül Gülgün düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgi verdi. Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Ýl Koordinatörlüðü hibe programlarýnda kadýnlarýn baþvurmasýný isteyen ve "Et Tavukçuluðu" projelerinin en uygun alan olduðunu kaydeden Gülgün, "TKDK Ýl Koordinatörlüðünden ciddi ilgi ve katkýlar görüyoruz. Proje seçimlerinde bayan giriþimcilerin öne geçmiþ olduðu yatýrým konularýndan 20 binlik broiler (et tavukçuluðu) projelerinin mimari çizimleri TKDK'nun kontrolünde yapýlýyor. Köy arazilerinde 1500m2 alanda yapýlabilecek ve 20 bin tavuktan ayda 5 bin lira gelir elde edilebilecek" Gülgün "Konuyla ilgilenen ve yatýrým fikri olan bayan giriþimcilerin, bilgi almak için TKDK Ýl Koordinatörlüðüne müracaat etmelerini tavsiye ediyoruz. Talep ettiðimiz bilgilendirme toplantýlarýnda TKDK Ýl Koordinatörlüðü' nün gösterdikleri gayretlerinden ve 20 binlik broiler kümesinin mimari çizimlerinden saðladýklarý katkýdan dolayý teþekkür ediyoruz. Sözleþmeli üretim modelinde, iþletme sermayesine gerek olmadan sözleþmeli üretim anlaþmasýyla, yatýrýmcýlarýn kesimhaneleri bulunan þirketlere pazarlama problemi yaþamadan ürünlerini verebilecekler" Gülgün yerel seçimlerde köy ilçe belde ve ilde aday adayý olacak hanýmlarý partiye davet etti. Gülgün, kadýnlarýn siyaset sahnesinde de var olmalarý gerektiðine inandýklarýný aktaran Gülgün,"Neden kadýnlarýn kendisi de bizzat yönetici kadrolarda yer almasýn. Kendine güvenen tüm bayanlarýmýzý, parti üyesi olsun olmasýn aday adaylýðýna davet ediyorum. Hizmet sevdalýsý olan herkese destek olmaya hazýrýz. Çünkü koltuklar gelip geçicidir hizmetler ise bakidir. Çorum'a kadýn eli deðsin istiyoruz" Kadýnlarýn elinin deðdiði ve sahip çýktýðý her þeyin güzelleþeceðini, liyakat sahibi tüm insanlarýn siyasete katýlýp, hizmet için yönetimlerde yer almalarýný istediklerini ifade eden Gülgün, "Demokrasi Paketi ile birlikte baþörtüsü yasaðý TSK emniyet ve adliye hariç diðer kurumlarda yasak kalkmýþtýr. Türkiye'de bir takým þeyler zamanla deðiþiyor talep olursa zamanla o kurumlarda da yasaðýn kalkacaðýna inanýyorum. Artýk uzay çaðýndayýz insanlarýn kýlýk kýyafet saçýna sakalýna deðil yapmýþ olduklarý hizmetlere bakýlmasý gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL

8 YAÞAM 8 Kelime Avý Boz Kartal Milli Park Polisleri, adamýn birini, nesli tükenmekte olduðu için koruma altýna alýnan bir Boz Kartal'ý kesmiþ, piþirip yerken görmüþ ve derhal tutuklamýþlar. Mahkemede adamýn avukatlarý müthiþ bir savunma yapmýþlar: "Bu adam ormanda yolunu kaybetmiþti. Günlerdir aç olduðu için ya kartalý öldürecekti, ya kendisi ölecekti." diye... Yargýç bu savunmayý kabul edebileceðini söylemiþ. Kararýný açýklamadan önce, sanýða dönmüþ: -Son bir þey sormak istiyorum demiþ, -Ben de av meraklýsýyým da. Bu Boz Kartalýn tadý nasýl bir þey? -Valla efendim. Tam olarak Kelaynak ile Mavi Gagalý Puhu Kuþu tatlarýnýn arasýnda bir þey! Günün Sudoku Bulmacasý Sonbahar depresyonundan Kurtulmanýn 10 yolu Liv Hospital Klinik Psikoloðu Beril Yardýmcý, sonbaharda odaya dolan gün ýþýðýnýn ve hava bulutlu olsa bile dýþarý çýkmanýn depresyondan kurtulmak için önemli olduðunu söyledi. Yardýmcý, hareketli olmanýn, sosyal hayatý aktif yaþamanýn ve yeterli uykunun da depresyonun önüne geçmekte etkili faktörler olduðunu belirtti.psikolog Beril Yardýmcý, sonbahar depresyonundan kurtulmanýn yollarý hakkýnda bilgi verdi. Depresyondan kurtulmanýn 10 yolunu açýklayan Yardýmcý, bunlardan en önemlisinin gün ýþýðýný yeteri kadar almak olduðunu anlattý. Yardýmcý, depresyondan kurtulmanýn 10 yolunu þöyle açýkladý: Odanýza gün doðsun Sonbahar depresyonunun belirtilerinden biri sabahlarý uyanmada yaþanan zorluktur. Kiþi yeterinde uyumuþ olsa bile yataktan kalkmak istemez. Yatak odasýnda zaman ayarlý aydýnlatma sistemi kurmak ve alarmýnýz çalmadan yarým saat önce suni de olsa yataðýnýzda gün doðumunu hissetmek uyanmayý kolaylaþtýrýr. Hayatýnýza ýþýk sokun Hava serin ve karanlýk diye güneþ ýþýðýndan vazgeçmeyin! Özellikle gündüzleri bulutlu bile olsa dýþarý çýkýn ve güneþ ýþýðýný görün. Güneþ ýþýðý doðal olarak beynin duygusal merkezini uyarýr ve insanýn iyi hissetmesini saðlar. Erken kalkýn, perdeleri açýn, dýþarý çýkýn. Hareket sizi kurtarýr Soðuk hava terlememek için özür deðildir. Spor merkezinde, evde veya hatta tercihen dýþarýda kalbiniz 140'ýn üzerinde çarpsýn! Sadece kiloyu korumak ve saðlýklý kalmak için deðil, günlük hayatýn stresinden uzaklaþmak için de spora vakit ayýrýn. Ýyi bir egzersizin etkisi saatlerce sürer. Gün içinde daha fazla enerjiniz olur, metabolizmanýz hýzlanýr, iyi hissettiren hormonlar salgýlanýr. Düzenli egzersiz kýþ uykusuna çekilmeye meyilli bedene yaþadýðýný hissettirir. Þekere dikkat Mutluluk, zindelik ve canlýlýk hissi veren seretonin hormonunun seviyesi düþtüðünde, karbonhidratlara ve þekerli gýdalarý tüketme isteði artar. Kýþýn özellikle de tatlý yeme eðilimi artar. Þekerli ve beyaz unlu gýdalara baðýmlýlýk fizyolojik bir gerçektir. Bunlar bedende uyuþturucular gibi biyokimyasal sistemleri etkiler. Ne yediðiniz nasýl hissettiðinizi ciddi ölçüde etkiler. Sosyal hayatý unutmayýn Arkadaþlarýn, ailenin, iþ arkadaþlarýnýn, komþularý önemini azýmsamayýn. Her þeyi boþ vermek istediðinizde kim size el uzatýr? Sizi destekleyecek insanlarý aklýnýzda tutun, ihtiyaç duyduðunuzda size cesaretlendirmelerine izin verin. Bazen bir telefon, kahve sohbeti veya e- mail size canlandýrýr. Kýþa heyecan katýn! Bir þeyi yaþamayý beklemek insaný motive eder. Sonbahar ve kýþ, havalarýn ýsýnmasýný beklemek için çok uzundur. Size heyecan verecek bir hafta sonu gezisi, gece planý veya spor planlarý kýþýnýza renk katacaktýr. Kayak, kýzak, kar yürüyüþü, buz pateni gibi faaliyetleri heyecanla bekleyebilirsiniz. Gevþeyin Meþgulsünüz. Ýþ, ders, aile, arkadaþlar, randevular, buluþmalar meþgul olmaktan hoþlansanýz dahi herkesin sakin kalmaya ihtiyacý vardýr. Bazý sorumluluklara veya davetlere 'Hayýr' demekten kaçýnmayýn ve birkaç dakika hiçbir þey yapmadan geçirin. Bu zamanda dikkatinizi içe döndürüp ruhsal olarak sakinleþmeye, bedensel olarak gevþemeye ayýrýn. Kendinize yardýmcý olacak gevþeme egzersizlerini gündeme alýn. Uyku: Ne fazla ne de az olmalý Ýnsanlar soðuk havalarda doðal olarak daha uzun uyur. Bu fizyolojik bir ihtiyaçtýr ve buna saygý göstermek gerekir. Zamaný iyi kullanarak ve disiplinli olarak, geceleri 7-8 saat uyumayý hedefleyin. Yatma ve kalkma saatini belli bir düzene oturtmak, hayata ritmini verir ve enerji seviyesini arttýrýr. Ýhtiyacýnýz olan düzeni bulun. Özellikle de hafta sonlarý çok fazla uyumamaya özen gösterin, bu insaný daha yorgun düþürebilir. Mevsimi kabul edin Mevsimlerin deðiþimi doðal bir akýþtýr. Bu deðiþimi yargýlamak yerine izlemek ve detaylarýný görmek insanýn daha olumlu bir ruh hali içinde kalmasýný saðlar. Sonbahar, kýþ, kendine özgü deneyimleri beraberinde getirir. Deðiþen doðasýndan, artan tiyatro sayýsýna, sebzelerinden televizyondaki programlara keyif aldýðýnýz þeyleri fark edin. Kot giymek ve salep içmek aðustosta pek yapmadýðýmýz þeylerdir. Profesyonel destek alýn Sýralanan belirtilerden üç ya da daha fazla sizin için 2 haftayý aþkýn bir süredir geçerli ise profesyonel destek almaktan çekinmeyin: Ýsteksizlik-mutsuzluk, deðersizlik suçluluk hisleri, uyku bozukluðu aþýrý uyku hali, enerji azalmasý yorgunluk, iþtah deðiþikliði, sinirlilik, endiþe-kaygý, konsantrasyon bozukluklarý Sinema 20:00 22:50 Gündüzleri bir bilgisayar programcýsý olan Thomas Anderson, geceleri Neo lakaplý usta bir hacker oluyor. Thomas'ýn peþinde onu takip eden bazý siyah takým elbiseli, gözlüklü adamlar olduðunu farkediyor. Ve bunun nedenini Morpheus isimli birinden bir þekilde öðreniyor. Birden kendini büyük bir komplonun içinde bulan Neo, Morpheus'un anlattýklarýna güvenmek zorunda kalýyor. Morpheus Neo'ya aslýnda tüm dünya içinde yaþadýðýmýzý sandýðýmýz simulasyon bir dünya olduðunu anlatýr. Neo, Trinity ve Morpheus'un da yardýmýyla tüm donanýmýný kurup bu düzeni yýkmaya çalýþan, gerçeði bilen bir avuç insanýn arasýna katýlýyor. Matrix Bebek Ýþi Murat ve Candan, yeni komþularý Overlok ailesiyle olaylý bir tanýþma yaþar. Bu arada Suzan ve Zehra hanýmlar turla Ýspanya'ya gider. Ozan ve Sabri ise evde tadilata giriþmiþtir. Apartman görevlisi Sýtký'nýn eþi Döne de temelli kalmaya karar vermiþtir.saat : 20:00-23:15 (195 dakika) Tür : Dizi (Komedi) Oyuncular : Nurgül Yeþilçay, Timur Acar, Eymen Sözenere, Nevra Serezli Yönetmen : Sibel Kocataþ Ojenin su bazlý olmasý, su Geçirmesi anlamýna gelmiyor Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Son zamanlarda özellikle muhafazakâr kesimin tercih ettiði su geçiren ojelerin aslýnda su geçirmediði belirtiliyor.maltepe deki biyokimya laboratuvarýnda deney yapan yüksek kimya mühendisi Kudret Livaoðlu, ojelerin hiçbir þekilde su geçirmediðini söylüyor. Livaoðlu, deneyi Ojeyi su geçirgenliði olan filtre üzerine sürüp kuruttuktan sonra bir süre su üzerinde beklettik. Filtre kâðýdýnýn alt yüzeyini incelediðimizde hiçbir þekilde su geçiþi olmadýðýný gördük. Bu ojelerin su bazlý olmasý ojenin su geçirdiði anlamýna gelmiyor. diyor. Ýslam hukukçusu Saffet Köse ise Bu tür ürünler altýna su da geçirmiyorsa yýkanmasý gereken organlar yýkanmamýþ kabul ediliyor. Bu durumda abdest ya da gusül alýnmamýþ oluyor. ifadesini kullanýyor. Ojenin suyu týrnaða geçirmemesi ve abdeste engel olmasý sebebiyle Hindistan da bir kozmetik firmasý su geçiren oje ürettiðini açýkladý. Ancak Livaoðlu, Zaten bu bilimsel yönüyle de mantýklý bir durum deðil. Bu tipte formülasyonlarýn diðer ojeler gibi çözücü, alkol, formaldehid, tuloen, phytalat, asetat, glikol ether gibi zararlý kimyasallar, uçucular ve dolayýsýyla koku içermediði doðru. Ancak yine de su bazlý akrilik bir polimer içeriyor. Akrilik, plastiðin ana maddesidir ve plastik kaplý bir tabakanýn su geçirmeyeceðini bu alanda uzman olmayanlar da anlayabilir. diye konuþuyor. Livaoðlu, Hindistanlý bu firmadan ürünü ben de aldým. Bu ürünlerin su bazlý olmasý zararlý solventler içermemesi anlamýndadýr. Yani saðlýk için daha iyidir, fakat bu su geçiriyor anlamýna gelmez. Ayný durum duvar boyalarýnda da var. diyor. Muhafazakâr kesim için bunun cazip görülen tarafýnýn herhangi bir çözücüye ihtiyaç duymadan soyulma yöntemi ile çýkarýlabilmesi olduðunu söyleyen Kudret Livaoðlu, þunlarý kaydediyor: Ojenin soyulma yöntemi ile çýkýyor olmasý maalesef ki su geçirdiðini göstermiyor. 20:00 Arka Sokaklar Selvi ve Buse, arkadaþlarýyla mahallede oynamaktadýrlar. Selvi nin annesi Handan, kýzlarý mahalleden aðabeyleri Rýdvan a emanet edip evine gider. Rýdvan, kýzlarý evlerine götürmek üzere mahallede yürümeye baþlarlar. Bu sýrada yoldan sürekli geçen beyaz kamyonet çocuklarýn yolunu keser. Rýdvan ý etkisiz hale getirip üçünü de kaçýrýr. Ekip, Selvi ve Buse yi kaçýranlarýn peþine düþer...saat : 20:00-23:15 (195 dakika) Tür : Dizi (Polisiye, Macera) Oyuncular : Zafer Ergin, Gizem Soysaldý, Uður Pektaþ, Þevket Çoruh, Gülcan Arslan, Özgür Ozan Yönetmen : Orhan Oðuz I. Süleyman I. Süleyman (Osmanlý Türkçesi: Sultan Süleyman-ý Evvel; 6 Kasým 1494, Trabzon - 7 Eylül 1566, Zigetvar), Osmanlý Ýmparatorluðu'- nun onuncu padiþahý ve 89. Ýslam halifesi. Batýda Muhteþem Süleyman,[2][3] Doðuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman (Osmanlý Türkçesi ile olarak da bilinmektedir. 1520'den 1566'daki ölümüne kadar, yaklaþýk 46 yýl boyunca padiþahlýk yapan ve 13 kez sefere çýkan Süleyman saltanatýnýn toplam 10 yýl 1 ayýný seferlerde geçirmiþtir.[4] Süleyman böylece devletin hem en uzun süre görev yapan hem en çok sefere çýkan hem de en uzun süre sefer yapan padiþahý olmuþtur.i. Süleyman 1520 yýlýnda, babasý I. Selim'in ölümünün ardýndan tahta çýktý. Batýda Belgrad, Rodos, Boðdan ve Macaristan'ýn büyük kýsmýný imparatorluk topraklarýna kattý yýlýnda Viyana'yý kuþatsa da çeþitli sebeplerden ötürü bu kuþatma baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Doðuda, Safevîlerle yapýlan savaþlar sonrasýnda Orta Doðu'nun büyük kýsmýný ele geçirdi. Afrika'da imparatorluðun sýnýrlarý Cezayir'e kadar uzanýrken; Osmanlý Donanmasý ise Akdeniz'den Kýzýldeniz'e kadar olan sularda hakimiyet kurmuþtu.[5] I. Selim'den km2 olarak devraldýðý Osmanlý Ýmparatorluðu'nu,[6] padiþahlýðý döneminde km2'ye ulaþtýrdý.[7][8] Zigetvar Muharebesi'nin sonlanmasýndan bir gün önce, 7 Eylül 1566 tarihinde hayatýný kaybetti ve yerine oðlu II. Selim geçti.i. Süleyman, 6 Kasým 1494 tarihinde, Trabzon'da doðdu.[9] Babasý, Süleyman doðduðu zaman Trabzon valisi olan ve 1512 yýlýnda padiþah olarak tahta geçen I. Selim, annesi ise Ayþe Hafsa Valide Sultan idi.[10] Yedi yaþýnda bilim, tarih, edebiyat, din ve askerî eðitim almak için Ýstanbul'da yer alan Topkapý Sarayý'ndaki Enderun'a gönderildi.1508 ile 1512 yýllarý arasýnda Þebinkarahisar, Bolu ve Kefe'de sancakbeyi olarak görev yaptý.[6][11] Babasý I. Selim'in 1512'de tahta çýkmasýndan önce Ýstanbul ve Edirne'de oturdu.[11] 1513 yýlýnda Saruhan sancakbeyliðine atandý. FIRINDA GRATÝNE ÇÝLEK Malzemeler 250 gr. çilek 1 çay bardaðý portakal likörü 4 yumurta aký 1 su bardaðý toz þeker 2 adet portakal Krema için: 1,5 su bardaðý süt 1 çay bardaðý toz þeker 1 çay bardaðý un 1 adet yumurta Yemeðin Tarifi Gratine çileðin kremasýný hazýrlamak için, süt ve þekeri bir kaba koyup kaynatýn. Un ve yumurtayý bir kapta çýrpýn. Kaynamakta olan süte yavaþ yavaþ karýþtýrarak ilave edin. Muhallebi kývamýna gelinceye kadar piþirin. Soðumaya býrakýn. Yumurta akýný toz þekerle birlikte beyaz köpük haline gelinceye kadar çýrpýn. Yumurta akýný muhallebiye ilave edip hafifçe karýþtýrýn. Portakallarý ikiye bölüp içlerini boþaltýn. Çilekleri yýkayýp süzdükten sonra küçük doðrayýn, içi boþaltýlmýþ portakal kabuklarýna doldurun. Muhallebiyi krema sýkacaðýna doldurup, çileklerin üzerine sýkýn. Çilekli tatlýyý, üstten ýsýtýlmýþ fýrýnda üstü kýzarana kadar tutun. Ilýndýktan sonra servis vapýn. Dün iptal edilmiþ bir çektir, yarýn emre hazýr bir senettir, bugûn ise peþin paradýr. Bugûnden yararlanýnýz. (Kay Lydns) 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Veliaht 23:00 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Gündüz Gece 20:15 Türk Filmi 22:40 Açlýk Oyunlarý Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Bebek Ýþi 23:15 Makina Kafa 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Ben Bilmem Eþim Bilir 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Osmanlý Tokadý 22:50 Matrix Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 Þefkat Tepe 19:55 Þefkat Tepe 22:10 Küçük Kýyamet 23:10 Ayna Gezi Proðramý

9 HABER 9 'Gezgin Kitap Projesi' Çorum'a uðradý Ýstanbul Baðcýlar Belediyesi 'Gezgin Kitap Projesi'ne devam ediyor. 3 yýl önce baþlattýðý kampanya bu yýl da devam ederken 12 kente 60 bin kitap gönderilmesi için çalýþmalar tamamlandý.12 ilden birisi olan Çorum'a da Mimar Sinan Ýlk ve Ortaokulu'nda kitap teslim töreni gerçekleþtirildi. Dün gerçekleþen kitap teslim törenine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Baðcýlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yavuz Subaþý, Baðcýlar Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Kenan Gültürk, Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Aziz Erdoðan, okul idarecileri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Teslim töreninde konuþan Baðcýlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yavuz Subaþý, "Bilgisayarlarýn cep telefonlarýna kadar indiði bu dönem de kitaplardan gittikçe uzaklaþýyoruz. Kitap okumak güzeldir. Biz 250 bin adet kitap daðýtma hedefindeydik. Ama bu sayýyý çoktan aþtýk. Bugün sadece Çorum'a 20 bin, Alaca'ya 7 bin kitap ve CD'lerle beraber bin kitabý buluyor. Kýþ bastýrmadan Bulgaristan'da yaþayan soydaþlarýmýza kültürel kitaplar götüreceðiz" þeklinde ifadeler kullandý. Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Yýlmaz da bilginin insana mutluluk katarak yaþamlarýnda fayda vereceðini dile getirdi. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ise projede tüm emeði geçenlere teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Törenin ardýndan Baðcýlar Kaymakamý Erdal Çakýr, Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Yýlmaz'a gönderilmek üzere plaketleri teslim edilirken Gezgin Kitap Projesi Ekibi'nin sonraki duraðý Alaca oldu. Kubilay Kaan YÜCEL Uslu, Alman Milli Birliði Günü kutlamasýna katýldý Alman Milli Günü, Almanya'nýn Ankara Büyükelçiliði'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandý. Resepsiyona, Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, Ýçiþleri eski Bakaný ve Ordu Milletvekili Ýdris Naim Þahin, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Baþkaný (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken ve yabancý misyon þefleri de katýldý. Resepsiyonda Ýstiklal Marþý ve Alman Marþý okundu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Almanya Büyükelçisi Eberhard Pohl ve Bayan Irmtrud Pohl'un Milli Birlik Günlerini kutladý. Otobüs kamyona çarptý: 11 yaralý Çorum'da þehirlerarasý bir yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpmasý sonucu meydana gelen kazada 11 kiþi yaralandý. Olay Samsun-Çorum karayolu 15'nci kilometrede meydana geldi. Kenan Kutucu (49) yönetimindeki yolcu otobüsü, Rýza Fýndýk'ýn (42) kullandýðý kamyona arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisi ile otobüsün ön tarafýnda bulunan muavin Burak Polat (23) araçta sýkýþtý. Kaza yerinden geçen diðer sürücüler tarafýndan durum polis ve 112 saðlýk ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayýda saðlýk ekibi ve itfaiye ekibi gönderildi. Yaralanan yolcular ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Samsun-Çorum karayolu ise kýsa süreli trafiðe kapandý. Ekiplerin çalýþmasý sonucu yol açýldý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. YEDAÞ Aþaðý Sanayi bölgesinde kesinti yapacak Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle yarýn kent merkezinin bazý bölgelerinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada kesintilerin yapýlacaðý saatler ile etkilenecek yerler þöyle sýralandý: tarihinde saatleri arasýnda: Hýdýrlýk Caddesi, Ýskilip Sokak, Yeni Sanayi Sokaklarýn bir kýsmý, Kerebigazi Sokaklar, Hal ve Terminal civarý tarihinde saatleri arasýnda: Ýskilip Meydan Mahallesinin bir kýsmý, Tokatlý civarý, Çorum Caddesi ve Çarþý Merkezi. Ýlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden yeni bir eser daha Mevlüt Uyanýk Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ve Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol'un ortak bir çalýþmayla kaleme aldýklarý "Ýslam Ahlak Felsefesi" isimli kitap Elis Yayýnlarý tarafýndan yayýnlandý.ýlahiyat Fakültelerindeki Ýslam Ahlaký ve Felsefesi dersine kaynak olmasý hasebiyle önemli Aygün Akyol bir yeri dolduracak olan "Ýslam Ahlak Felsefesi" isimli kitap uzun soluklu bir çalýþmanýn ürünü. Kendi alanlarýnda bilimsel birçok çalýþmaya imza atan Prof.Dr. Uyanýk ve Yrd.Doç.Dr. Akyol akademik eserler yayýnlamaya devam edeceklerini bildirdiler. Hoca talebe iliþkisini birlikte eserler üreten bilimsel bir yol arkadaþlýðýna dönüþtüren, ve birlikte birçok projeye imza atan Prof.Dr. Uyanýk ve Yrd.Doç.Dr. Akyol, editörlüðü Prof.Dr. Uyanýk'ýn yaptýðý metin çevirisi Aygün Akyol ve Ýclal Aydýn'a ait olan Ýbn-i Sina ile ilgili yeni bir eserin daha çalýþmalarýnýn devam ettiðini ve yayýn hayatýna kazandýracaklarýnýn müjdesini verdiler. Bu kitabýn manevi yönüne de iþaret eden yazarlar, çalýþmayý Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ve Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol'un 20 yýla yakýn dostluklarýnýn bir ürünü olduðunu ifade ettiler. Wanted Ayakkabý açýldý Atilla Çelik ve Ali Çimen'in sahibi olduðu Wanted Ayakkabý düzenlenen törenle açýldý.firmanýn açýlýþ töreni dün yapýldý. Albayrak Caddesinde bulunan Wanted Ayakkabýda açýlýþa özel olarak 1 hafta indirim yapýlacak. DÜNYA EMZÝRME HAFTASI Bakanlýðýmýzca 1991 yýlýndan beri emzirmenin korunmasý, özendirilmesi ve desteklenmesi amacýyla ve UNÝCEF/Dünya Saðlýk Örgütü önerileriyle "Anne Sütünün Teþviki ve Bebek Dostu Hastaneler" programý yürütülmektedir. Program kapsamýnda; Çorum Ýli, yaptýðý çalýþmalar neticesinde 04 Ekim 2004 tarihinde Bebek Dostu Ýl Unvaný almýþtýr. Müdürlüðümüzün ilimizde yürüttüðü Üreme Saðlýðý Eðitimleri ile emzirmenin desteklenmesi amaçlý personel eðitimleri ve halk eðitimleri devam etmektedir. Ayrýca Bebek Dostu Aile Hekimliði çalýþmalarý da devam etmekte olup 33 Aile Hekimimiz "Bebek Dostu Aile Hekimi" unvaný almýþtýr. BEBEKLER ÝÇÝN MUCÝZEVÎ BESÝN: ANNE SÜTÜ Bebek ve küçük çocuklarýn beslenmesindeki temel politikamýz; tüm doðan bebeklerin doðumdan sonra hemen emzirilmeye baþlatýlmasý, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6.aydan sonra ek besinlere baþlanmasýnýn yaný sýra emzirmenin 2 yaþýna kadar devam ettirilmesidir. Ýlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde baþta enfeksiyon hastalýklarý olmak üzere birçok hastalýðýn görülme riski azalýr. Emzirme, doðum sonrasý rahmin toparlanmasýný hýzlandýrýr. Emziren anneler daha kolay kilo verirler. Emzirme, annede oksitosin hormonunun salgýlanmasýný saðlar. Emzirirken salgýlanan bu hormon, anne ile bebek arasýndaki duygusal baðý da arttýrýr. Meme emmek, bebeðin de duygusal ihtiyacýný karþýlar. Bebekler, dokunulmaktan ve kucaklanýlmaktan hoþlanýrlar. Emzirme esnasýnda, annesiyle yakýn bedensel temasta olmak bebeðin bu önemli ihtiyacýný karþýlamak açýsýndan çok önemlidir. ÝLK SÜTLER NEDEN ÖNEMLÝDÝR? Doðumdan sonraki ilk 7 günde vücudunuzun ürettiði süte, ilk süt (kolostrum) denir. Sarýmsý renkte olan bu süt, özellikle protein, mineral ve vitaminlerden zengindir. Sarýmsý renk, yüksek beta karoten düzeyinden kaynaklanýr. Kolostrum proteinin içeriðinde, bebeðinizi hastalýklardan koruyucu antikorlar (özellikle IgA) ve barsak epitelinin direncini arttýrýcý maddeleri bulunur. Doðumunuzdan sonraki ilk 7-15 gün arasýnda üretilen süt ise, "geçiþ sütü" olarak bilinir. Bu sütte toplam protein miktarý azalýrken laktoz, yað ve toplam kalori içeriði artar. Ýlk iki haftadan sonra anne sütü "olgun süt" özelliði kazanýr. SÜTÜN MÝKTARI BEBEÐE YETERLÝ OLUYOR MU? Bebeðinizi her emzirdiðinizde, vücudunuz sütü bebeðinizin ihtiyaçlarýna uygun olarak üreterek, miktarýný ayarlar. Emzirmenizin baþýnda karbonhidrattan zengin bir süt (ön süt) verirken, sonuna doðru yaðdan zengin bir süt (son süt) salgýlarsýnýz. Aslýnda vücudunuz, iki bebeði emzirebileceðiniz kapasitede süt üretebilme yeteneðine sahiptir. Bebeðiniz sütünüzle doymuyor ise, kan þekeri düzeyinin düþmesine baðlý olarak, uyuklama ve aðlamama gözlenir. Sakin görünümü size yanlýþlýkla bebeðinizin doyduðu izlenimini verebilir. Bu yüzden bebeðinizin kilo alýmýný, ilk 1 yaþa kadar yakýndan izlemelisiniz. HANGÝ EMZÝRME POZÝSYONU DOÐRUDUR? Emzirmenin tek bir pozisyonu yoktur. Beþik pozisyonu, çapraz beþik, yatar pozisyon gibi deðiþik pozisyonlardan kendinize en uygun olaný seçip, emzirebilirsiniz. Doðumunuzu takip eden ilk günlerden sonra beþik pozisyonu önerilir. BEÞÝK POZÝSYONU ÝÇÝN NELER YAPILMALIDIR? - Arkanýza hafif yaslanarak otururun. - Kolunuzu dayamak için bir destek bulun. - Ayaklarýnýzý uzatmak veya ayaðýnýzý dayayýp, dizini yukarý kaldýrmak için bir puf edinin. - Bebeðinizi kolunuza veya bir yastýða uzatýp, yaklaþýk 45 derece bir eðimle memenize yaklaþtýrýn. - Bu pozisyonda bebeðinizin elleri serbest olmalýdýr. Böylelikle memenize temas edebilir ve ellerinin yardýmý ile meme baþýnýzý bulabilir. - Elinizin iþaret ve orta parmaðý yardýmý ile meme baþýnýzý, bebeðinizin aðzýna yönelterek, baþ parmaðýnýz ile yukarýdan aþaðýya doðru memenizi sývazlayýp, sütünün kolay gelmesine yardýmcý olun. - Bebeðiniz emme iþlemi sýrasýnda, aðzýnýn içersinde bir vakum yapar. Bu negatif basýnç, memenizden sütün gelmesini saðlar. Bebeðiniz memenizden ayrýlýrken bu basýncý yok etmek için bir parmaðýnýzý bebeðinizin aðzýna koyarak, basýncý azaltmalýsýnýz. - Bebeðiniz aðzýný geniþçe açtýðýnda, alt dudaðýný meme ucunuzun altýna gelecek þekilde çabucak memenize yaklaþtýrmalýsýnýz. Bebeðiniz aðzýyla yalnýz meme ucunu deðil, etrafýndaki kahverengi alaný (areola) da kavramalý, alt dudaðý dýþa kývrýk olmalý ve çenesi memenize dayanmamalýdýr. - Eðer bebeðinizi tam yatar pozisyonda emzirirseniz, gelen sütünüz burun arkasýna kaçabilir. Hatta kulaklardan ve boðaza açýlan kanalýn aðzýndan, kulak yoluna geçerek enfeksiyona neden olabilir. Yenidoðan kulak iltihaplarýnýn en sýk rastlanan nedeni, hatalý pozisyonlarla emzirmedir, ayrýca yattýðýnýz yerden bebeðinizi emzirmeniz hem sütünüzün gelmesi hem de olabilecek tehlikeli sonuçlar yönünden sakýncalýdýr. Emzirirken yatakta da olsa, mümkün olduðu kadar dik oturmalýsýnýz. ORTALAMA EMZÝRME SÜRESÝ ve SIKLIÐI NE KADAR OLMALIDIR? Bebeðiniz bir öðünde alacaðý sütün yüzde 50'sini ilk 1-2 dakikada, yüzde 90'ýný ise ilk 5 dakikada emer. Ortalama emzirme süreniz dakika arasýnda olmalýdýr. Bu nedenle bebeðinizi devamlý ve saatlerce emzirmek yerine, en az 15 dakikalýk aralarla emzirmeniz, en saðlýklý olanýdýr. Bebeðinizi sabit zaman aralýklarý ile deðil, o istedikçe emzirmeye çalýþmalýsýnýz. Bu süre 30 dakika ile 3 saat arasýnda deðiþmekte olup, beslenme aralýklarýnýn ilk ay için 3 saati aþmamasýna özen gösterin. Daha sonra ki aylarda, bu süre bebeðinizin isteðine göre uzar. Anne sütünün yeterliliði, göðsünüzü sýktýðýnýzda süt gelmesinden, bebeðiniz düzenli bir þekilde kilo almasýndan (ilk 6 ay içinde gram ya da her ay gram kilo) anlaþýlýr. Bebeðiniz günde 5-6 kez altýný ýslatýyor ve günde 1-2 kez kakasýný yapýyorsa, sütünüzün yeterli olduðunu anlayabilirsiniz. Sütün yeterince gelmesi için emzirmenin sýk sýk yapýlmasý gerekir. Bebek her aðladýðýnda emzirilmelidir. Yeni doðan bebekler genellikle günde 8-10 öðün emmek isterler. Öðün sayýsý daha sonra giderek azalýr. Sýk emzirme, bol süt gelmesini saðladýðý gibi göðüslerin þiþmesini ve aðrýlarý önler. Bazý yeni doðan bebekler çok uyur ve yeterince sýk ememezler. Böyle bebekler ilk günlerde 3 saat sonunda uyanmamýþlarsa uyandýrýlýp emzirilmelidirler. UNUTMAYINIZ ANNE SÜTÜ; Yenidoðan bebek için en iyi, en doðal ve taze besindir. Her zaman temiz ve mikropsuzdur. Daima hazýrdýr, bedavadýr, özel harcama gerektirmez Anne sütünde bebeðin ihtiyacý olan su vardýr, ayrýca su verilmesine gerek yoktur. Tamamýyla ve kolay sindirilir Anne sütü alan bebeklerde ishal, karýn aðrýsý ve kabýzlýk daha az görülür. Doðumdan sonra gelen sarý süt (aðýz sütü) bebeði hastalýktan korur. Bebekle anne arasýnda özel sevgi baðý kurulmasýný saðlar. Anne sütü alan bebekler diðer besinlerle beslenen bebeklerden daha zeki olurlar. Emziren annelerde meme ve rahim kanseri daha az görülür. ANNENÝN YAVRUSUNA EN GÜZEL ARMAÐANI ANNE SÜTÜ- DÜR. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

10 HABER 10 Þentürk; "Çorum Belediyesporlu bazý oyuncular þehrimize ve kulübümüze zarar vermek için ellerinden geleni yaptý. Taraftarýmýzý tahrik ettiler. Daha duyarlý ve dikkatli olmalýyýz" Batman hocasýndan taraflý yorum! HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý ve hakem listeleri þu þekilde: Batman Petrolspor Teknik Direktörü Adnan Þentürk taraflý yorumuyla art niyetini gösterdi. Þentürk Batman yerel gazetelerinde çýkan haberinde Batman Petrolspor-Çorum Beldiyespor karþýlaþmasýnda çýkan olaylarýn tek suçlusu gibi Belediyesporlu futbolcularý göstererek niyetini belli etti. Batman Petrolspor teknik adamýnýn yerel gazetede yer bulan açýklamalarý: "Futbolcularýyla bir araya gelen Petrolspor Teknik Direktörü Adnan Þentürk, futbolseverlere de mesaj verdi; Futbolcularýyla toplantý yapan Batman Petrolspor Teknik Direktörü Adnan Þentürk, bundan sonraki maçlarda hem takým olarak hem de taraftarýn daha dikkatli olmasýný istedi. Þentürk; "Çorum Belediyesporlu bazý oyuncular þehrimize ve kulübümüze zarar vermek için ellerinden geleni yaptý. Taraftarýmýzý tahrik ettiler. Daha duyarlý ve dikkatli olmalýyýz" "ÖNÜMÜZDEKÝ MAÇLAR ÖNEMLÝ" Batman Petrolspor'da teknik heyet, futbolcularý ve taraftarlarý sonraki maçlarda rakip futbolcularýn tahriklerine kapýlmamasý için uyardý. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Adnan Þentürk, futbolcularýyla yaptýðý toplantýda þöyle konuþtu; "Üst üste 3 maç kazanarak bir seri baþlattýk. Bu seriyi devam ettirerek en kýsa sürede þehrimizin ve takýmýmýzýn hak ettiði en üst noktayý yakalamak için çalýþmalarýmýz ve mücadelemiz devam edecektir. Rakiplerimiz bize karþý daha yüksek motivasyon ile mücadele ediyor. Bu çok doðal çünkü, güçlü ve hedefinde kararlý bir takým ile oynadýklarýný biliyorlar. Bu bizim elbetteki iþimizi zorlaþtýrýyor. Ancak artýk bu duruma da hazýrlýklýyýz. Çorum Belediyesporlu bazý oyuncular þehrimize ve kulübümüze zarar vermek için ellerinden geleni yaptý. Taraftarýmýzý tahrik ettiler. Böyle durumlara karþý daha duyarlý ve dikkatli olmalýyýz. Çünkü taraftarlarýmýz ile çok daha güçlüyüz. Bizi hiç bir zaman yalnýz býrakmayan ve coþkuyla destekleyen taraftarýmýza bizlere her türlü desteði veren ve güvenen yönetimimize, basýnýmýza ve tüm Batman spor kamuoyuna teþekkür ediyorum." Özdemir'den Taekwondo kursuna ziyaret Halk Eðitim Merkezi Müdürü Bekir Özdemir, Halk Eðitim ve Halk Eðitim Kültür Gençlik Spor Kulübü bünyesinde devam eden taekwondo kursunu ziyaret etti. Ziyarette Halk Eðitim Müdürü Bekir Özdemir, yaný sýra Halk Eðitim kulüp baþkaný Hilal Kiraz; Kick Box antrenörü Aydýn Fýrat, budakaido antrenörü Yusuf Fýrat ve sporcu velileri yer almýþtýr. 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu'nda antrenör Bekir Bolat gözetiminde devam eden taekwondo kursunu ziyaret eden yöneticiler antrenör Bolat'tan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Antrenör Bekir Bolat ziyaretlerinden dolayý memnuniyetlerini dile getirerek göreve yeni baþlayan Halk Eðitim Müdürü Bekir Özdemir'e baþarýlar diledi. Halk Eðitim Müdürü Bekir Özdemir ise gördüðü tablo karþýsýnda çok sevinip gurur duyduðunu çalýþmalarý yakýndan takip edeceðini ve destekçisi olacaðýný söyledi. Halk Eðitim Kültür Spor Kulübü baþkaný Hilal Kiraz ise kulüp olarak 19 branþta faaliyet gösterdiklerini bundan sonraki süreçte daha aktif çalýþmalarýn devam edeceðini belirtmiþtir. Genç okçular ve Avcýlar nefes kesti GÜREÞLER ÝPTAL EDÝLDÝ Osmancýk'ta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamýnda 5 Ekim Cumartesi günü gerçekleþtirilecek olan Geleneksel Yaðlý Güreþler'in iptal edildiði açýklandý. Osmancýk'ta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamýnda gerçekleþtirilecek olan Geleneksel Yaðlý Güreþler olumsuz hava þartlarý nedeniyle iptal edildi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yaptýðý açýklamada olumsuz hava þartlarý, saðanak yaðýþlar nedeniyle güreþ alanýnýn olumsuz etkilendiðini ve bu nedenle Güreþ Tertip Komitesi ile Festival Tertip Komitesi'nin ortak kararý ile güreþ etkinliðinin iptal edildiðini belirtti. Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamýnda trap ve ok atýþý yarýþmasý düzenlendi. Ýlçede yeni kurulan Osmancýk Okçuluk Kulübü öðrencilerinin yaptýðý ve festival kapsamýnda ilk kez gerçekleþtirilen ok atýþlarý büyük beðeni topladý. Osmancýk Kara Avcýlar Derneði iþbirliðiyle gerçekleþtirilen yarýþmada 25 kiþi en iyi atýþý yapabilmek için ter döktü. Osmancýk'ta festival etkinlikleri tüm hýzýyla devam ediyor. Çok sayýda sosyal ve kültürel etkinliklerin yer aldýðý festival kapsamýnda Avcýlar Trap Yarýþmasý düzenlenirken ilk kez festival kapsamýnda ok yarýþmasý da yapýldý. Osmancýk Okçuluk Kulübü öðrencileri en güzel atýþý yapabilmek için ter dökerken avcýlar da trap atýþlarýnda mücadele etti. Osmancýk Kara Avcýlar Derneði iþbirliðiyle yapýlan trap atýþlarýna 30 kiþi katýldý. En iyi atýþý yapabilmek için avcýlarýn ter döktüðü yarýþmaya Kaymakam Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, daire müdürleri ve çok sayýda davetli katýldý. Atýþ alanýnda gerçekleþtirilen atýþlarda dereceye girenlere ödüllerini Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý verdi. Baþkan Yazýcý, "Festivalimiz kapsamýnda bu yýl bir ilki gerçekleþtirdik ve genç okçularýmýzý aðýrladýk. Gerek okçularýmýzýn gösterilerine ve gerekse trap atýþlarýmýza büyük ilgi gösteriliyor. Bundan sonraki etkinliklerimizi de dolu dolu gerçekleþtirileceðiz. Tüm vatandaþlarýmýza gösterdikleri ilgiden dolayý teþekkür ediyorum"

11 SPOR 11 Çorumspor, Ankara'ya puan için gitti Uður Barlýk: Futsal da bizde varýz Uður Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Çorum Milliyetçisi baþarýlý iþ adamlarýndan Uður Barlýk düzenlenecek olan salon futbol turnuvasýnda muhtemelen Anitta olarak takým çýkartacaklarýný belirtti. Uður Grup olarak böyle anlamlý bir turnuva düzenlenmesinden memnuniyetlik duyduklarýný belirterek, "Bu ve benzer organizasyonlar þehir dinamikliði açýsýndan önemlidir. Uygun saatlerde yapýlacak olmasý ayrýca katkýyý artýracaktýr. Diðer yandan gerek anlamlý ödüller gerekse turnuvanýn yaný sýra gerek orman oluþturma düþüncesi gerekse bir hayýr yapma düþüncesini de kapsamasý ayrýca takdire þayandýr. Çorum barýþ ve kardeþliðine katký saðlayacaðýný düþündüðümüz bu turnuvanýn þimdiden hayýrlý olmasýný diliyorum" þeklinde konuþtu. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta bu yýl ligde tutunma mücadelesi veren Çorumspor yarýn Ankara deplasmanýnda Keçiören Baðlumspor ile karþýlaþacak.yarýn saat 14.30'da Baðlum Belediye Stadý'nda oynanacak olan Keçiören Baðlumspor-Çorumspor karþýlaþmasýný Mersin bölgesi hakemi Selçuk Sarýgül yönetecek. Karþýlaþma öncesinde Çorumspor Teknik Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ yarýn Keçiören Baðlumspor'la deplasmanda oynayacaklarý maçý kazanarak þansýzlýklarýna son vermek istediklerini söyledi.ligin ilk maçýnda Ýskilip Belediyespor ve ligin ikinci haftasýnda Kastamonuspor maçlarýnda iyi futbol oynamalarýna raðmen þansýz puan kayýplarý yaþadýklarýný belirten Güneþ "Keçiören Baðlum maçýnda þanssýzlýðýmýzý yenmek istiyoruz. Sakat oyuncularýmýz var. Ama onlarýn yokluðunda oynayacak arkadaþlarýmýz da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Ankara'ya galibiyet için gideceðiz" diye konuþtu. Çorumspor basýn sözcüsü Güngör Atak yarýn deplasmanda oynanacak olan Keçiören Baðlum Belediyespor maçý ile ilgili basýn açýklamasý yaparak Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak ve Baþkan Yardýmcýsý Çorumlu Nihat Yýldýz'a verdikleri destek nedeniyle teþekkür etti. Yarýn oynanacak Keçiören Baðlumspor maçý için Armutçu: Taraftarýmýzýn Desteði ile kazanacaðýz Direktörü Sunay Güneþ rakiplerinden çekinmediklerini sahaya puan için çýkacaklarýný söyledi. Teknik adamýn Çorumspor'u Keçiören Baðlumspor karþýlaþmasýna þu onbir ile çýkarmasý bekleniliyor: Ali, Osman Seçgin, M. Ali, Harun, Avne, Hüseyin, Abdullah, Veli, Uður, Arif, Gökhan. ADNAN YALÇIN Güneþ: Kazanmak için gidiyoruz GÜNGÖR ATAK'TAN KEÇÝÖREN BELEDÝYE BAÞKANINA TEÞEKKÜR Ankara'ya bugün gideceklerini belirten Güngör Atak kendilerine her konuda destek olan Keçiören Belediye Baþkanýna teþekkür etti. Ankara'da ikamet eden Çorumlularý da maça davet eden Atak "Keçiören Baðlum Belediyespor'la oynayacaðýmýz 3. hafta karþýlaþmasý için Çorumspor kafilesi bugün saat 13:00' de Ankara'ya hareket edilecek ve akþam konaklama için Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdu'nda konaklayacaktýr. Yer konusunda bizlere katkýlarýndan dolayý Keçiören Belediye Baþkaný sayýn Mutafa Ak ve Baþkan Yardýmcýsý hemþerimiz Nihat Yýldýz' a Çorumspor'a vermiþ olduðu destekten dolayý teþekkür ederiz. Ankara'da yarýn oynanacak olan Baðlum maçýnda Ankara'da yaþayan Çorumlularýn ve Çorumspor taraftarlarýnýn bu maçta Çorumspor'umuzu yalnýz býrakmayacaklarýndan hiç þüphemiz yok. Tüm taraftarýmýz ve Çorumspor sevdalýlarýný Ankara Baðlum Stadýnda görmek istiyoruz" Bölgesel Amatör Lig maçýnda yarýn Ýskilip'te Etimesgut Belediyespor ile karþýlaþacak olan Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu karþýlaþma öncesinde yaptýðý maç deðerlendirmesinde taraftarlarýnýn desteði ile sahaya kazanmak için çýkacaklarýný söyledi.armutçu, Tosya karþýlaþmasýndaki oynayamayan oyuncularýn bu karþýlaþmada yer alacaðýný belirterek, "Güçlü ve iddialý rakibimiz karþýsýnda taraftarýmýzýn desteði ile karþýlaþmaya kazanmak için çýkacaðýz. Hafta içinde tüm hazýrlýklarýmýzý ve oyun planýmýzý kazanmak üzerine yaptýk. Etimesgut karþýlaþmasýnda sakatlýklarý süren Yunus Emre, Eray, hafta içinde antrenmanda rahatsýzlanan Engin ve Tosya karþýlaþmasýnda sakatlanan Sefa'yý bu karþýlaþmada oynatamayacaðýz. Ancak tecrübeli oyuncularýmýzý sakatlýðý geçen Turgay, kaptan Ali ve golcümüz Osman Gýdýk bu maçta yer alacak. Sakatlýðý bulunmayan tecrübeli oyuncumuz Hüseyin Eðer'de yurt dýþýnda milli göreve çýktýðý için bu maçta yer alamayacak" DEVRE ARASINDA ÇEKÝLÝÞ YAPILACAK Armutçu, Etimesgut karþýlaþmasýnýn bilet fiyatýný 1 lira yaptýklarýný bu karþýlaþmaya bileti ile girecek taraftar için maçýn devre arasýnda çekiliþ yapýlarak Ýskilip Belediyespor yönetimi tarafýndan sürpriz hediyeler daðýtýlacaðýný sözlerine ekledi. HABÝP ALOBA'NIN SORUNU ÇÖZÜLEMEDÝ! Öte yandan teknik adam yabancý oyuncularý Habip Aloba'nýn oturma iznini çözemedikleri için bu futbolcunun transferini gerçekleþtiremediklerini söyledi. ADNAN YALÇIN Kasým ayýnda baþlamasý planlanan, Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans'ýn ortaklýðýyla yapýlacak olan Futsal Turnuvasý'na bir katýlýmda Þamlýoðlu Grup Þirketleri'nden Þato Lojistik gösterdi. Futsal Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, Þato Lojistik Yetkilisi Cengiz Baþar'a bir ziyaret gerçekleþtirirken, turnuva hakkýnda da genel bilgiler verildi. Daha önce Þato Lojistik olarak ilk kez katýldýklarý Orta Kuþak Futbol Blok Tuðla Pazarlama da Futsal'da Futsal Turnuvasý'na yoðun ilgi olurken, turnuvaya katýlacak takýmlarda gün geçtikçe artýyor. Özkoç Tuðla Yetkilisi Ayhan Gebe, Çorum Blok Tuðla Pazarlama A.Þ. olarak Futsal Turnuvasý'nda ki yerlerini alacaklarýný belirtirken, Blok Tuðla Pazarlama A.Þ. Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Arslan Güllü de Futsal Turnuvasý Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç'ýn yaptýðý ziyarette turnuvaya katýlmaktan memnuniyet duyacaklarýný ve turnuvanýn heyecanlý ve bir o kadar da güzel geçeceðine inandýklarýný söyledi. Güllü, takýmýn hemen hemen hazýr olduðunu belirtirken, gerekli evraklarýnda en kýsa sürede hazýrlanýp, kayýtlarýný yapacaklarýný belirtti. Batman Petrolspor'a 10 bin lira ceza Profesyonel Disiplin Kurulu(PFDK) yapmýþ olduðu toplantýsýndan Batman Petrolspor-Çorum Belediyespor maçýnda taraftarýn neden olduðu olaylar nedeniyle ev sahibi takýma para cezasý verdi. PFDK'nýn kararýnda, "Batman Petrolspor Kulübünün, tarihinde oynanan Batman Petrolspor - Çorum Bld. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasýnda, taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle takdiren TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna, Ayný müsabakada Batman Petrolspor Kulübü sporcusu Akýn Alkan'ýn, rakip takým sporcusuna yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi takdiren 1 Resmi Müsabakadan Men ve TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verdi" denildi. Þato Lojistik de Futsal'da iddialý Turnuvasý'nda þampiyon olduklarýný hatýrlatan Þato Lojistik Yetkilisi Cengiz Baþar, bu özgüvenle Futsal Turnuvasý'nda da yerlerini alacaklarýný ve turnuvada iddialý takýmlardan biri olacaklarýný söyledi. Þamlýoðlu Ailesinin spora verdiði önemi ve desteði de hatýrlatan Baþar, ellerinden geldiðince bu gibi turnuvalarda yer aldýklarýný ve Futsal Turnuvasý'nýn da þehre yeni bir heyecan katacaðýna inandýklarýný belirtti. Sakarya maçýna, Kocaelili hakem! Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyespor'un yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda Sakaryaspor ile oynayacaðý karþýlaþmayý Kocaeli bölgesi hakemlerinden Alper Çetin yönetecek. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 15.00'te baþlayacak maçta Çetin'in yardýmcýlýklarýný ise Zonguldak bölgesinden Ümit Kaya ile Kocaeli bölgesinden Erhan Yalta yapacak. Yine Kocaeli bölgesinden Selçuk Öklü ise karþýlaþmada dördüncü hakem olarak görev yapacak. 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 6. hafta maçlarýný yönetecek hakemler þöyle: 6 EKÝM PAZAR: Elibol Sandýklýspor-Batman Petrolspor: Çaðdaþ Altay Çorum Belediyespor-Sakaryaspor: Alper Çetin Elazýð Belediyespor-Erzurum Büyükþehir Belediyespor: Erkoç Doðan Maltepespor-Sancaktepe Belediyespor: Sertan Bakan Bursa Nilüferspor-Hacettepe: H. Hüseyin Yýldýrým Ünyespor-Balçova Belediyespor: Cihat Çelikdað Manavgat Evrensekispor-Çýksalýnspor: Burak Cem Tahiroðlu Düzyurtspor-Darýca Gençlerbirliði: Mert Güzenge Yeni Aksarayspor-Orhangazispor: Veli Karakaya Ýskilip'te tek Hedef kazanmak Çorumspor basýn sözcüsü Güngör Atak yarýn deplasmanda oynanacak olan Keçiören Baðlum Belediyespor maçý ile ilgili basýn açýklamasý yaparak Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak ve Baþkan Yardýmcýsý Çorumlu Nihat Yýldýz'a verdikleri destek nedeniyle teþekkür etti.yarýn oynanacak Keçiören Baðlumspor maçý için Ankara'ya bugün gideceklerini belirten Güngör Atak kendilerine her konuda destek olan Keçiören Belediye Baþkanýna teþekkür etti. Ankara'da ikamet eden Çorumlularý da maça davet eden Atak "Keçiören Baðlum Belediyespor'la oynayacaðýmýz 3. hafta karþýlaþmasý için Çorumspor kafilesi bugün saat 13:00' de Ankara'ya hareket edilecek ve akþam konaklama için Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdu'nda konaklayacaktýr. Yer konusunda bizlere katkýlarýndan dolayý Keçiören Belediye Baþkaný sayýn Mutafa Ak ve Baþkan Yardýmcýsý hemþerimiz Nihat Yýldýz' a Çorumspor'a vermiþ olduðu destekten dolayý teþekkür ederiz. Ankara'da yarýn oynanacak olan Baðlum maçýnda Ankara'da yaþayan Çorumlularýn ve Çorumspor taraftarlarýnýn bu maçta Çorumspor'umuzu yalnýz býrakmayacaklarýndan hiç þüphemiz yok. Tüm taraftarýmýz ve Çorumspor sevdalýlarýný Ankara Baðlum Stadýnda görmek istiyoruz"

12 PFDK'dan para cezasý yaðdý Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu(PFDK) yaptýðý toplantýda Çorum Belediyespor'un da yer aldýðý Spor Toto 3. Lig 2. Grup ekiplerine taraftarlarýnýn neden olduðu olaylardan dolayý para cezasý yaðdýrdý. PFDK'nýn aldýðý kararlarda Sakaryaspor'a 8 bin lira, Batman Petrolspor'a 10 bin lira, Erzurum BB'ye 2 bin lira ve Orhangazispor'a lira para cezasý kesti. Özbað: Zirve için önemli bir maç Belediyespor moral maçýna çýkacak Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta heyecan yarýn oynanacak 6. Hafta karþýlaþmalarýyla sürecek. 3. Lig temsilcimiz Çorum Belediyespor yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda Sakaryaspor'u konuk edecek. Kocaeli Bölgesi hakemi Alper Çetin'in düdük çalacaðý karþýlaþma saat 15.00'te baþlayacak. Haftaya 5 maçta 7 puanla 9.sýrada girecek olan Çorum Belediyespor'da hedef, lig sýralamasýnda 5 maçta 2 galibiyet 3 maðlubiyetle 6 puanla 12. sýrada yer alan rakibi Sakaryaspor karþýsýnda güzel futbolla 3 puan alarak Batman Petrolspor maçýnda bozulan moralleri düzeltmek olacak. SAKARYASPOR KÖTÜ GÝDÝÞE DUR DEMEK ÝSTÝYOR Sezona üst üste aldýðý 2 galibiyetle flaþ bir giriþ yapan Sakaryaspor ardýndan 3 hafta üst üste yenilgilerle ani bir düþüþe geçti. Çorum'a mutlak 3 puan için geldikleri yönünde açýklama yapan yeþil siyahlýlar Çorum Belediyespor'u yenerek yeni bir çýkýþ yakalamak istiyor OÐUZHAN SARAÇOÐLU OYNAMAYACAK Sakat futbolcularýnýn oynayýp oynamayacaðý maç saatine belli olacaðý Belediyespor'un Sakaryaspor karþýsýna þu 11 ile sahaya çýkmasý bekleniliyor: Çaðrý, Osman Bodur, Ýmam, Nedim, Yakup, Furkan, Eray, Murathan, Kývanç, Emir, Akif. Yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda konuk edecekleri Sakaryaspor karþýlaþmasýný deðerlendiren Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað "Zirveyi yakalama ve iç saha istikrarýný devam ettirme açýsýnda önemli bir maça çýkacaðýz ve mutlaka kazanmak istiyoruz. Bu karþýlaþma ile birlikte bir çýkýþ yakalayýp önümüzdeki 4 maçtan 10 puan çýkartmak zorundayýz" Özbað, Batman Petrolspor karþýlaþmasýný unuttuklarýný ve Sakaryaspor karþýlaþmasý için hafta içinde çok iyi hazýrlandýklarýný belirterek þunlarý söyledi " Batman Petrolspor maçýnýn ardýndan iç sahada oynayacaðýmýz Sakaryaspor karþýlaþmasý bizim adýmýza önce zirveyi yakalama ve iç saha istikrarýný yakalama adýna önemli bir karþýlaþma bu yüzden bu maçta galibiyetten baþka bir sonuç düþünmüyoruz. Bu doðrultuda rakibimizin analizini yaparak buna göre antrenmanlarýmýzý yaptýk. Rakibimizin son haftalarda aldýðý maðlubiyetlerin bizi yanýltmamasý lazým. Rakip takýmýn etkili isimlerine önlemlerimizi aldýk. Kýsacasý biz iç sahada hiç kayýp istemiyoruz. Bu hafta bizim için ayrýca önem taþýyor çünkü biz Batman Petrolspor ardýndan iç sahada oynayacaðýmýz iki maç Sakaryaspor ve Sandýklýspor karþýlaþmalarýndan 7 puan bekliyorduk. Fakat Batman Petrolspor karþýlaþmasýndan elimiz boþ döndük bu nedenle evimizde üst üste oynayacaðýmýz 2 maçta kayýp yaþamak istemiyoruz. Bu hesaplarla bu maçý oynayacaðýz. Biz teknik heyet ve takým olarak bu maça hazýrýz. Kadro olarak hazýr olduðumuz maçta en önemli itici gücümüz taraftarýmýzý da bu maçta artan bir destekle yanýmýzda görmek istiyoruz. Taraftarýmýzýn desteði ile inþallah sahadan 3 puanla ayrýlan taraf biz olacaðýz" dedi ADNAN YALÇIN Ya galibiyet, ya galibiyet Lig'de 3 haftadýr kazanamayan Sakaryaspor, Çorum Belediyespor karþýsýnda kötü gidiþe son vermekte kararlý. Hazýrlýklarýný tamamlayan yeþil-siyahlýlarda tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu. ÇALIÞMALAR TAM GAZ Sakaryaspor, Çorum Belediyespor'la oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý idmanla tamamladý. Lig'de 3 haftadýr puan alamayan yeþil-siyahlýlar Çorum deplasmanýnda kötü gidiþe son vermek istiyor. Çorum maçýna galibiyet parolasýyla hazýrlanan Sakaryaspor'da moraller yerinde. Bugün Çorum'un yolunu tutacak olan Sakaryaspor'da Özgür Kedikli, Muhammer Baþoðlu ve Hakan Çalýþkan kadroda yer almayacak. KOLCU 3 ÝSTÝYOR Takýmý zorlu maça hazýrlayan Teknik Direktör Erol Kolcu, haftayý galibiyetle kapatacaklarýna inanýyor. Son iki haftada oynanan futboldan memnun olan deneyimli teknik adam artýk iyi oyunun skora da yansýmasýný istiyor. Çalýþmalarýn iyi gittiðini belirten Kolcu, "2 haftadýr iyi oynayýp kaybediyoruz. Çorum Beldiyespor maçýyla birlikte çýkýþa geçeceðimize inanýyorum. Þuan her þey yolunda gidiyor"

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.05.2013 Karar No : 46 Karar Konusu : Belediyemize ait Yıldırım Mahallesi 376 ada 6 numaralı parselin İmar Planı Değişikliği. İmar Komisyonunun 19.04.2013 tarih ve 09 nolu raporu Belediye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı