'Gezgin Kitap Projesi'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'Gezgin Kitap Projesi'"

Transkript

1 Mevlüt Uyanýk Ýlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden yeni bir eser daha Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ve Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol'un ortak bir çalýþmayla kaleme aldýklarý "Ýslam Ahlak Felsefesi" isimli kitap Elis Yayýnlarý tarafýndan yayýnlandý. 9 DA Aygün Akyol Uður Barlýk: Futsal da bizde varýz 40 KURUÞ Uður Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Çorum Milliyetçisi baþarýlý iþ adamlarýndan Uður Barlýk düzenlenecek olan salon futbol turnuvasýnda muhtemelen Anitta olarak takým çýkartacaklarýný belirtti. Uður Grup olarak böyle anlamlý bir turnuva düzenlenmesinden memnuniyetlik duyduklarýný belirterek, "Bu ve benzer organizasyonlar þehir dinamikliði açýsýndan önemlidir. 11 DE Þato Lojistik de Futsal'da iddialý Kasým ayýnda baþlamasý planlanan, Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans'ýn ortaklýðýyla yapýlacak olan Futsal Turnuvasý'na bir katýlýmda Þamlýoðlu Grup Þirketleri'nden Þato Lojistik gösterdi. Futsal Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, Þato Lojistik Yetkilisi Cengiz Baþar'a bir ziyaret gerçekleþtirirken, turnuva hakkýnda da genel bilgiler verildi. 11 DE Blok Tuðla Pazarlama da Futsal'da 'Gezgin Kitap Projesi' Ýstanbul Baðcýlar Belediyesi 'Gezgin Kitap Projesi'ne devam ediyor. 3 yýl önce baþlattýðý kampanya bu yýl da devam ederken 12 kente 60 bin kitap gönderilmesi için çalýþmalar tamamlandý.12 ilden birisi olan Çorum'a da Mimar Sinan Ýlk ve Ortaokulu'nda kitap teslim töreni gerçekleþtirildi. "Þehrimizin tamamýný kucaklamalýyýz" Belediye Meclisi Üyesi Yusuf Þiþman, þehre yapýlan yatýrýmlar planlanýrken tüm mahallerin dikkate alýnmasý gerektiðini söyledi. CHP Meclis Üyesi Yusuf Þiþman dün yapýlan Belediye Meclisi ekim ayý toplantýsýnda gündem dýþý yaptýðý konuþmada Çorum'da kentsel dönüþüm kapsamýnda bir dizi çalýþma yapýldýðýný dile getirerek, "Kentsel dönüþümün yapýldýðý bölgelerin kaderi deðiþiyor. Çorum'a uðradý Dün gerçekleþen kitap teslim törenine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Baðcýlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yavuz Subaþý, Baðcýlar Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Kenan Gültürk, Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Aziz Erdoðan, okul idarecileri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. 9 DA Otobüs kamyona çarptý: 11 yaralý Çorum'da þehirlerarasý bir yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpmasý sonucu meydana gelen kazada 11 kiþi yaralandý. Olay Samsun-Çorum karayolu 15'nci kilometrede meydana geldi. YEDAÞ Aþaðý Sanayi bölgesinde kesinti yapacak 9 DA 9 DA Futsal Turnuvasý'na yoðun ilgi olurken, turnuvaya katýlacak takýmlarda gün geçtikçe artýyor. Özkoç Tuðla Yetkilisi Ayhan Gebe, Çorum Blok Tuðla Pazarlama A.Þ. olarak Futsal Turnuvasý'nda ki yerlerini alacaklarýný belirtirken, Blok Tuðla Pazarlama A.Þ. Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Arslan Güllü de Futsal Turnuvasý DE 5 TE "Zalimler birgün hesap verecek" Bir grup sivil toplum kuruluþu tarafýndan bugün dünyanýn deðiþik bölgelerinde zulme uðrayana Müslümanlarýn durumlarýnýn anlatýlacaðý konferans düzenlenecek. Turgut Özal Konferans Salonunda saat 19.00'da yapýlacak konferansa konuþmacý olarak ÝHH Ankara Koordinatörü Hanefi Sinan katýlacak. 5 TE Kale'de Kurul, Cengiz Topel'de Kadastro bekleniyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cengiz Topel Caddesinde yapýlacak çalýþmalar için hazýrlýklarýný tamamladýklarýný ve dosyayý Kadastro Müdürlüðüne verdiklerini söyledi. Belediye Meclisinin dün yapýlan ekim ayý toplantýsýnda konuþan Muzaffer Külcü, sözlerine yaklaþan Kurban Bayramýný tebrik ederek baþladý. 5 TE Yaðlý bitki üretimi Devlet desteði ile artar 7 DE Yaðmur Damlasý Kurban baðýþlarý alýyor Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, düzenlediði basýn toplantýsýnda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.sözüdoðru ayrýca yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle yapacaklarý çalýþmalarý anlattý. Dernek olarak 6 ay önce Çorum'da hizmet vermeye baþladýklarýný ve yoðun bir çalýþma yaparak bir çok hayýrlý hizmete vesile olduklarýný belirten Sözüdoðru, "Ýlk olarak mayýs ayýnda yaptýðýmýz kermesle ismimizi duyurduk. 2 DE Aþaðýfýndýklý Göleti Bin 680 dönüm araziyi suyla buluþturacak 3 TE Hitit Üniversitesi yeni öðrencilerini bilgilendirdi 5 TE

2 ELEMAN ARANIYOR Çamaþýr Dünyasýnda çalýþacak BAYAN elemanlar aranýyor. bizimle çalýþmak isterseniz Adres: Yeniyol mah. HAMAM SK. NO :6 (ALÝ PAÞA KADINLAR HAMAMI KARÞISI) Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: HABER Ýhsan Özkes, Baþbakan Erdoðan'a Zeki Býyýk'ý sordu Yýl: 9 Sayý: EYLÜL 2013 CUMARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : CHP Ýstanbul Milletvekili Beyoðlu eski Müftüsü Ýhsan Özkes camiler ve din görevlileri haftasý sebebiyle TBMM'de yaptýðý konuþmada "Siyaset dinin üstünden elini çekmelidir" Bunun en son örneklerinden birinin kamuoyunda sanatçý kiþiliði, hakký ve doðruyu taçlandýran fetvalarý ile tanýnan Çorum Ortaköy Müftüsü Adnan Zeki Býyýk'ýn çocuklarýndan koparýlarak Kýrklareli'ne istemediði halde sürgün edilmesi olduðunu kaydeden Özkes, "Diyanet bürokratlarýnýn onuru ile oynamayý býrakmalý, atamalarý puana göre liyakat ve ehliyete göre yapmalý. Daha demokrat ve þeffaf olmalý. Siyasi telefonlarla yapýlan haksýz atamalar diyanete ve temsil ettiði Ýslam Dinine güveni ve saygýyý azalmaktadýr" ifadelerini kullandý. Ýstanbul Milletvekili Özkes ayrýca Ortaköy eski Müftüsü Adnan Zeki Býyýk'ýn Kýrklareli'ne tayin edilmesi ile ilgili Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yazýlý olarak yanýtlamasý için soru önergesi verdi. Özkes'in Mecliste gündeme getirip Müftü Adnan Zeki Býyýk ile ilgili verdiði soru önergesinde þu ifadeler yer alýyor: "Çorum'un Ortaköy Ýlçesi müftüsü Adnan Zeki Býyýk, 13 Eylül 2013 tarihinde "Kendi yandaþ, dindaþ, klikdaþ, tarikdaþýný bir yerlere naehil olarak getirenlerin cehennem aþkýný, buralara gelmek için kuyruk sallayan þahsiyetsizleri gördükçe, þeytanýn bu güruhun yanýnda heykeli namus olduðunu düþünenler hata etmiþ olmazlar" Býyýk'ýn, 'kadrolaþmalara' dikkat çektiði bu açýklamayý yapmasýnýn akabinde, 24 Eylül 2013 tarihinde, Kýrklareli Ýl Müftü Yardýmcýlýðý'na atanmasý gerçekleþtirilmiþtir. Bu bilgiler doðrultusunda: Müftü Adnan Zeki Býyýk'ýn, Kýrklareli'ne atanma kararý hangi tarihte ve hangi gerekçelerle alýnmýþtýr? Adnan Zeki Býyýk'ýn atamasý Çorum'dan Kýrklareli'ne yapýlýrken, eþinin Çorum Laçin Ýlçesi'nde çalýþtýðý, kýzýnýn üniversite eðitimini Çorum merkezde sürdürdüðü, oðlunun Ýstanbul'da üniversitede okuduðu ve kardeþinin de Ankara'da kanser tedavisi gördüðü bilinmekte miydi? Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, hakký ve hakikati savunan din görevlilerini sürgün þeklinde tayin etmesi ile halkýmýzýn diyanet kurumuna olan güveni sarsýlmýþ olmuyor mu? Yaðmur Damlasý Kurban baðýþlarý alýyor Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, düzenlediði basýn toplantýsýnda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Sözüdoðru ayrýca yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle yapacaklarý çalýþmalarý anlattý. Dernek olarak 6 ay önce Çorum'da hizmet vermeye baþladýklarýný ve yoðun bir çalýþma yaparak bir çok hayýrlý hizmete vesile olduklarýný belirten Sözüdoðru, "Ýlk olarak mayýs ayýnda yaptýðýmýz kermesle ismimizi duyurduk. Okullarýn kapanmasý ile birlikte Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta Okulunda açtýðýmýz yaz okulunda 60 tane öðrencimiz Kur'an-ý Kerim okumayý öðrendi. Yine ramazan ayýnýn ilk günü daðýtýmýz zemzem ve hurma büyük ilgi gördü ramazan ayýnýn son haftasý faaliyete geçirdiðimiz hayýr çarþýmýz hizmetlerine devam ediyor bugüne kadar yaklaþýk 400 aileye gýda yiyecek yardýmý yaparak yaralarýna merhem olmaya çalýþtýk. Son olarak hayýr sahibi insanlarýmýzýn destekleri ile 5 kiþilik Ülkü Öðrenci Evi hazýrladýk. Bunu da okumak için ailesi ile köyden gelen bir öðrencimizin evini döþedik ve bu öðrencimiz ninesi ile burada kalýyor. Bütün bunlarý yaparken özellikle hayýr çarþýmýzda gördük ki çevremizde ihtiyaç sahibi olan ve sesini duyuramayan yüzlerce insanýmýz mevcut. Yaklaþan Kurban Bayramýnda bu insanlarýmýza da el uzatabilmek onlarýn ihtiyaçlarýna çare bulabilmek amacýyla, yalnýzca ilimizde ikametgah eden insanlarýmýz ve ülkü evlerinde kalan öðrencilerimiz için kullanýlmak üzere vekalet yoluyla kurban kesimi ve kurban derisi, kurban payý toplama kararý aldýk. Kurban kesim bedeli 550 TL'dir. Kurbanlarýný baðýþlamak isteyen dostlarýmýz numaralý posta çeki hesabýna 550 TL yatýrarak bizi bilgilendirdiðiniz takdirde kurbanlarý kesilecek ve kesim sonrasý kendilerine kesim iþlemi video görüntüsü olarak ulaþtýrýlacaktýr. Ayrýca hayýr çarþýmýzda bayram boyunca açýk olacak ve kurban payý baðýþlarý Kabul edilecektir. Kurban derisi baðýþlarý yine hayýr çarþýmýza býrakýlabileceði gibi Sancaktar cami yanýnda bulunan Akaydýn deri dükkanýna makbuz karþýlýðý teslim edilebilir. Alýnan makbuzlarý derneðimize ulaþtýrýlýrsa memnuniyet duyarýz. Hayýr Çarþýmýz önümüzdeki hafta ihtiyaç sahiplerinin giyecek ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere hergün saat arasý açýk olacaktýr. Faaliyetlerimiz ile ilgili tüm detaylarý Çorum Yaðmur Damlasý internet sitemiz ve facebook sayfamýzda bulunmaktadýr. Yüce Allahtan herkesin saðlýk ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmesini diliyorum" Ülkü Evleri Mütevelli Heyet Baþkaný Dr. Vahit Demiran ise Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý öncülüðünde Ülkü Evlerini açarak faaliyete geçirdiklerini belirterek, "Ýnþallah bu evlerin sayýsýný daha da artýracaðýz. Amacýmýz yakýnda bu çalýþmalarýmýzý öðrenci yurduna dönüþtürmektir. Önümüzdeki günlerde gençlerimizi barýnma ihtiyaçlarý yanýnda, eðitim ve kültürel faaliyetlerine de katkýda bulunacaðýz. Çalýþmalarýmýzda desteklerini esirgemeyen hayýrsever vatandaþlarýmýza, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðýna teþekkür ediyorum. Bu vesile ile Ülkü Kartlarýnýn daðýtýmýna baþlandýðýný duyurmak istiyorum. Bu kartlarla anlaþmalý esnaflardan yüzde arasý indirimli alýþveriþ yapýlacaktýr. Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizi ve Ýslam Aleminin Kurban Bayramýný tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin, ülkemizin birlik ve beraberliðine, Ýslam aleminde devam eden anlamsýz savaþlarýn son bulmasýna, barýþ ve huzura vesile olmasýný diliyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:08 Güneþ : 06:33 Öðle : 12:36 Ýkindi : 15:48 Akþam : 18:26 Yatsý : 19:44 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 38. Hafta HATIRLATMA: YENÝ AYIN HÝLÂLÝ: Zil-hicce ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 18.39'da ilk defa, Hint Okyanus'un ortalarýndan itibâren görülmeye baþlayacaktýr. Günün Þiiri YIKILIRSA KARIÞMAM Kum denizden alýnýrsa, Çimento eksik konulursa, Süsleyip satýþa sunulursa, Planlar itina ile çizilipte, Uygulamada es geçilirse, Saðlamlar býrakýlýp, sakat seçilirse, Bilinçsiz tadilat yapýlýrsa, Kiriþ engel diye atýlýrsa, Kolon boþ topraða batýrýlýrsa, Boyaya, cilaya takýlýrsan, Fayanslara iyice bakýnýrsan, Yapaný sormadan sakýnýrsan, Tatbikatlar planda kalýrsa, Kiriþ güçlü olup, kolon cýlýzsa, Normalde zor ayakta durursa, Deprem konferanslarý dinlenmezse, Ýþ baþa gelmeyince önemsenmezse, Kaderde yazýlý olan baþa gelir denirse, Bir mesaj var, ince düþünüp anlayana. Yoksa 'karýþmam sözü' hiç yakýþýr mý bana, Bir daha gelmeyeceðimize göre þu dünyaya, ODABAÞI söyledi, hep söyleyecek, Bilgisizlikten ziyade, ilgisizlik öldürecek. Gördüklerimi söylesem, herkesi güldürecek, (Mahir Odabaþý -2010) HAVA DURUMU Mahir Odabaþý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,994 1,999 EUR 2,709 2,717 STERLiN 3,197 3,211 JPY YENi 0,0205 0,0206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DEVA ECZANESÝ TEL: B.EVLER MAH. DUMLUPINAR 5.SOK. NO:4/B TÜRKER ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. BUHARA CAD. NO:35/ Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Kimse Yokmu Mu, her Kurban Bayramý nda büyük bir sorumluluk aldýðýnýn bilincinde olarak kendisine vekalet veren binlerce yardýmsever adýna kurbanlarýnýn kesimlerini özenle gerçekleþtirir. Kurbanlarýn etlerini ise hiç bekletmeden ihtiyaç sahiplerinin adreslerine kadar ulaþtýrýr BANKA YOLUYLA BAÐIÞ BANKASYA, GARANTÝ BANKASI, TÜRKÝYE FÝNANS, HALKBANK, YAPI KREDÝ BANKASI, ZÝRAAT BANKASI, TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI, AKBANK, ALBARAKA, FÝNANSBANK, VAKIFBANK, KUVEYTTÜRK Aþaðýfýndýklý Göleti Bin 680 dönüm araziyi suyla buluþturacak Vali Baþköy'den Kaymakam Gümüþçüoðlu'na ziyaret Vali Sabri Baþköy, Uðurludað ilçesini ziyaret ederek, Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu'ndan devam eden kamu yatýrýmlarý ile diðer çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ziyaret sýrasýnda Uðurludað Belediye Baþkaný Adem Ýpek de hazýr bulundu. Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu'nun makamýnda gerçekleþen ve ilçenin sorunlarý hakkýnda karþýlýklý deðerlendirmelerin yapýldýðý ziyarette, Vali Baþköy, "Kaymakamlýk, belediyemiz ve diðer kurumlarý, kolektif anlayýþ içerisinde yapacaklarý çalýþmalarla, vatandaþlarýmýza daha güzel hizmetler sunacaktýr" dedi ve Uðurludað'da ki çalýþmalardan dolayý da memnuniyetini ifade etti. Kaymakamlýk ziyaretinin akabinde Vali Sabri Baþköy, Uðurludað ilçe merkezinde vatandaþlarla bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti ve sorunlarýný dinledi. Yasin YÜCEL Vali Sabri Baþköy, Sungurlu'ya 14 km, Aþaðýfýndýklý köyüne 2 km mesafede bulunan Kaynarca deresi üzerine kurulan Aþaðýfýndýklý Zirai Sulama Göledi inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Sungurlu Belediye Selahattin Uzunkaya, DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan ile diðer protokol üyeleri ile yüklenici firma temsilcileri de hazýr bulundu. 110 bin 320 metreküp kil çekirdekli kaya dolguya sahip, Aþaðýfýndýklý zirai sulama göletinin gövde dolgusu yapým çalýþmalarýný yerinde inceleyen Vali Baþköy, DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan ve yüklenici firma Þantiye Þefi'den devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. 620 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Aþaðýfýndýklý Zirai Sulama Göletinin devreye girmesi ile Aþaðýfýndýklý köyünde 1680 dönüm arazinin suya kavuþturacaðýna dikkat çeken Vali Baþköy, Hitit Üniversitesi yeni öðrencilerini bilgilendirdi "Aþaðýfýndýklý zirai sulama göletinin yapým çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Göletin suluma kanallarýnýn ihalesi Temmuz ayý içerinde yapýlarak yer teslimi yapýlmýþtýr. Aþaðýfýndýklý topraklarýna can suyu verecek olan m uzunluðundaki sulama kanallarý da bir taraftan devam ediyor. Dolayýsýyla Aþaðýfýndýklý zirai sulama göleti, yüklenici firma yetkililerinin de ifade ettiði gibi planlanan tarihten önce 2014 yýlý Eylül ayýnda, sulama kanallarýyla birlikte tamamlanacaktýr" Dedi ve yüklenici firma çalýþanlarýna iþlerinde kolaylýklar diledi. Yasin YÜCEL eðitim öðretim döneminde Hitit Üniversitesini tercih eden fakülte ve yüksekokul birinci sýnýf öðrencilerine üniversite hakkýnda bilgi verildi. Hitit Üniversitesini tercih ederek birinci sýnýfa baþlayan tüm öðrencilere sahip olduklarý haklar, üniversite kayýt ve ders geçme sistemi, kütüphaneden nasýl yararlanabilecekleri, kültür ve spor alanlarýnda neler yapabilecekleri ile kulüp faaliyetleri, bilgi iþlem ve uzaktan eðitim sistemi, Erasmus-Farabi-Mevlana deðiþim programlarý ile Sürekli Eðitim Merkezi faaliyetleri hakkýnda detaylý bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Ýlahiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Saðlýk Yüksekokulu, Alaca Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Ýskilip Meslek Yüksekokulu ve Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'nda eðitim gören birinci sýnýf öðrencilerine yönelik olarak yapýlan bilgilendirme toplantýsýnda; Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Ömer Çýrak, Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkaný Hüseyin Özden, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkaný Süha Durmuþ, Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Nafi Cesur ve Yük. Müh. Mehmet Yiðiter, Uzaktan Eðitim Merkez Müdürlüðü adýna Yük. Müh. Mehmet Yiðiter, Erasmus Deðiþim Programý adýna Uzman Alp Yanýk ve Uzman Tuba Kümbül Erol, Farabi Deðiþim Programý adýna, Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu ve Aysun Karadað, Mevlana Deðiþim Programý adýna, Uzman Alp Yanýk ve Uzman Tuba Kümbül Erol, Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý, sunum yaptýlar. Oryantasyon eðitiminde, birinci sýnýf öðrencilerine yönelik üniversite faaliyetleri hakkýnda doðrudan ve birinci kaynaktan bilgi verilirken, diðer taraftan sahip olduklarý imkanlar ve üniversite desteklerinden nasýl yararlanabilecekleri aktarýldý. Özellikle eðitim öðretim döneminde birinci sýnýflarla birlikte baþlamýþ olan Uzaktan Eðitim Sisteminden nasýl yararlanacaklarý, sisteme nasýl giriþ yapacaklarý ve Türk Dili 1 ile Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi 1 Dersini nasýl takip edecekleri hakkýnda bilgiler verildi. Öðrencilere sunulan yurt içi ve yurt dýþýnda eðitim ve öðrenim imkanlarý hakkýnda detaylý bilgiler verilirken, Erasmus-Farabi- Mevlana deðiþim programlarý hakkýnda karþýlaþtýrmalý bilgiler verildi. Öðrencilere burs imkanlarý hakkýnda bilgi verildikten sonra kiþisel geliþim ile ilgili olarak katýlabilecekleri eðitimler hakkýnda da bilgiler aktarýldý. Haber Servisi

4 "90 Gün Projesi'nde sýkýntýlar var" HABER 4 Saðlýklý beslenmeyi anlattýlar Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü "3-4 Ekim Dünya Yürüyüþ Günü" nedeniyle bilgilendirme çalýþmalarý yapýyor. Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi Yunus Emre Parký'nda, tanýtým standý kurdu. Stantta halka obezite, diyabet, yeterli dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konulu el broþürleri daðýtýlarak, günlük tüketilmesi gereken sývý miktarýna dikkat çekmek amacýyla su ikram edildi. Haber Servisi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafýndan geliþtirilen 90 gün projesiyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafýndan geliþtirilen ve yaklaþýk bir buçuk ay önce Genel Sekreterliklere gönderilen talimatlarla tüm illerde uygulamaya geçirilen 90 Gün Projesi'nin içeriðinde yer alan ve kamuoyunda tartýþmaya yol açan bazý maddelerinde deðiþikliðe gidiliyor" 90 Gün Projesine iliþkin çalýþanlar adýna sýkýntýlarý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yetkililerine ilettiklerini belirten Saatçi, "Saðlýk Sen'in Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yetkilileri ile yaptýðý görüþmede hasta-saðlýk personellerinin tuvaletlerinin ayný olmasý uygulamasý ile gizli müþteri uygulamasýnýn yeniden düzenleneceði belirtildi. Yeni düzenlemede hastasaðlýk personeli tuvaletlerinin ayný olmasý konusu, tuvaletlerin standartlarýnýn ayný olmasý þeklinde düzenlenecek" ifadelerini kullandý. 90 Gün Projesinin geneli üzerinde deðerlendirmelerde bulunan Saatçi, "Sendika olarak daha önce tepki ve çekincelerimizi dile getirdiðimiz 'gizli müþteri' uygulamasýnýn, 'saha gözlemcisi' olarak deðiþtirilerek, gözlemcilerin sadece hasta gözüyle deðil çalýþan gözüyle de ortam deðerlendirmesi yapmasý saðlanacak. Böylece saðlýk personellerinin çalýþma koþullarýndaki olumsuzluklar gözlemcilerin raporlarý ile kurum baþkanlýðýna bildirilecek. Uygulamaya konulan 90 Gün Projesi ile hasta memnuniyetinin yaný sýra çalýþan memnuniyetinin de önemsenmesi saðlýk sisteminin iþleyiþine pozitif katký saðlayacaktýr. 90 Gün Projesinde uygulamaya konmak istenen ve çalýþanlarýn motivasyonlarýný düþürecek düzenlemelerde olumlu yönde revizyona gidilmiþ olmasýnýn isabetli bir yaklaþýmdýr. Saðlýkta dönüþüm programýnýn baþarýlý olmasý için çalýþan motivasyonunu arttýrmaya yönelik yeni düzenlemelerle sahanýn beklentilerine cevap verilmesi önemlidir. Önümüzdeki süreçte Kamu Hastaneleri Kurumu'nun, çalýþan haklarý noktasýnýn da iyi deðerlendirilmesi umudunu taþýyor, konunun yakinen takipçisi olacaðýmýzýn bilinmesini istiyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL Aslan Köprüsü inþaatýnda inceleme Vali Sabri Baþköy, 29 milyon 942 liraya ihale edilen ve toprak iþleri, sanat yapýlarý ile üst yapý iþlerini kapsayan Zile-Çekerek-Alaca-Sungurlu Devlet Yolu projesinin 120. km'sinde yer alan Aslan Köprüsü'nün yapým çalýþmalarýný yerinde inceledi. Ýncelemeler sýrasýnda Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Selahattin Uzunkaya, Karayollarý 73.Þube Þefi Selami Sezer, Ýlçe Jandarma Komutaný Kývanç Saðlam da hazýr bulundu. Aslan Köprüsü'nün yapým çalýþmalarý hakkýnda þantiye þefi Mehmet Yazýcý ve Karayollarý Kontrol Þefi Emrah Tekin'den bilgi alan Vali Baþköy, köprü inþaatýnýn tamamlanmasý ile kör noktanýn ortadan kalkacaðýný ve trafiðin rahatlayacaðýný belirterek, Aslan Köprüsü'nün 15 Kasým'da trafiðe açýlacaðýný ifade etti. Bahadýr YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Özel Ýdare teknik personeline yeni teknoloji ürünleri tanýtýldý Merkezi Avusturya'da bulunan temiz içme suyu, atýk su ve gaz sistemleri konusunda uzman Hawle Armatür Grubun Türkiye Kuruluþu Özkan Makine Elemanlarý Sanayi ve Ticaret A.Þ tarafýndan Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü bünyesinde çalýþan teknik personele ürün tanýtýmý yapýldý.su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman Duman ile teknik personelin katýldýðý toplantý, Hawle Armatür Grubu Türkiye Kuruluþu Özkan Makine'nin Özel Ýdare bahçesinde park eden tanýtým aracýnda 2 Ekim 2013 Çarþamba günü gerçekleþtirildi.büyük ölçekli su yatýrýmlarý için ürün satýþý gerçekleþtiren Özkan Makine Elemanlarý Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ankara Bölge Satýþ Temsilcisi Cem Akça, içme suyu tesislerinde kullanýlan teknolojik ürünler hakkýnda teknik personele bilgi vererek, konuyla ilgili sorularý yanýtladý. Tanýtým toplantýsýnda Ankara Bölge Satýþ Temsilcisi Cem Akça tarafýndan içme suyu tesislerinde kullanýlan kelebek vanalar, vantuzlar, çekvalfler, iðne vanalar, demontaj parçalarý, genleþme parçasý, flanþ adaptörü, esnek kaplin, dip klepesi ve krepin gibi ürünler tanýtýldý. Haber Servisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada kesintinin yapýlacaðý tarihler, saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle sýralandý: tarihinde saatleri arasýnda: Kuzköy merkez, Harun köyü ve Çetmi köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Ýskilip ilçesi Kayaaðzý köyü Kalfa Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Ýkikise Köyü, Yalýnkise Mahallesi, Dereseki Köyü. Mahir ODABAÞI DEPREMDEN KORUNMA YOLLARI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Deprem Öncesi Bilinmesi Gereken Hususlar: Þehrimizi ve evimizi tanýyalým.deprem seminerlerine katýlalým. Ailemizle afetler hakkýnda sohbet edelim.zaman zaman aile içi tatbikat yapalým Aile boyu, elektrik, su,gaz açýp kapamayý öðrenelim Evimizi sigorta yaptýralým ki, birikimlerimiz bir anda yok olmasýn. Çocuklarýmýzla deprem sonrasý nerede buluþacaðýmýzý kararlaþtýralým. Eþyalarý ya sabitleyelim yada zararsýz hale getirmek için, çeki düzen verelim. Otomobilimizin deposunda km gidecek þekilde yakýt bulunduralým El feneri-mum-ýþýldak-kibrit-radyo-para-düdük-su-þarj aleti-çadýr bulunduralým Yangýn söndürme cihazý bulunduralým, kullanmasýný bilelim Yataklarý soba ve pencere yanýna kurmayalým Yanýcý-patlayýcý maddeleri muhafaza altýna alalým Basit ilk yardým kurallarýný mutlaka öðrenelim-çocuklara öðretelim Deprem Anýnda Bilinmesi Gerekenler: Paniklemeyin, çýðlýk atmayýn ve koþmayýn.güvenli yerdeyseniz oturun. Pencerelerden,raflardan,avizelerden uzak durunuz Yüzünüzü,baþýnýzý düþebilecek eþyalara karþý koruyunuz, eþikte durmayýnýz Balkonlara çýkmayýnýz, asansör kullanmayýnýz,merdiven boþluðundan uzak durunuz Binayý saniye içerisinde terk etme imkanýnýz yoksa kaçmaya çalýþmayýnýz Þöminelerden,ocaklardan, tuðla ile örülmüþ yerlerden uzak durunuz Mutfak-kiler-banyo da hayat üçgeni oluþturulacak uygun yerlerdir Çamaþýr makinesi, çelik kasa gibi aðýr eþyalarýn yanýna cenin vaziyeti alýnýz " Merdivenlere ve çýkýþlara koþmayýn,asansör kullanmayýn " Balkon ve pencerelere çýkmayýn ve buralardan atlamayýn " Çömel! Kapan! Tutun! ve öyle korun kuralýný uygulayýnýz. Deprem Sonrasý Bilinmesi Gerekenler: Panik yapmayýnýz,fýsýltý haberlere inanmayýnýz,yetkililerin uyarýsýna uyunuz Su-elektrik-gazý kapatýnýz.wc-küvet deliðini týkayýnýz.kapýlarý dikkatli açýnýz Camlar kýrýlmamýþsa pencereyi açýnýz.küçük yangýnlara müdahale edin Kontrollü dýþarý çýkýnýz (tuðla-cam.. düþer) Hastaneye gönderdiðiniz yaralýlarý takip ediniz En az bir saat içeri girmeyiniz.artçý deprem ilk depremden bir derece altý olabilir Girerseniz kriþ/kolon baðlantýsýna bakýnýz.yaralýlar tehlike altýnda deðilse kýmýldatmayýnýz. Ýnsanlarla konuþurken dikkat ediniz. Geçici barýnma yerlerini güvenli yerlere kurunuz. Ailenize,çocuklarýnýza depremle ilgili bilgi verin -bir þey olmaz yerine, yapýlmasý gerekeni söyleyiniz.ýhtiyaç kadar yardým alýnýz. Telefonu meþgul etmeyiniz.arabanýzý ihtiyaç kadar kullanýn-ana yollarý iþgal etmeyiniz. Enkaz Altýnda Kalýndýðýnda Yapýlmasý Gerekenler: " Panik havasýný en aza indirmeye çalýþýnýz. " Enerjinizi tasarruflu kullanýnýz.kurtarma ekibinin sesini duyduðunuzda cevap veriniz. " Cep telefonu varsa, gaz sýzýntýsý yoksa hemen arayýp yerinizi söyleyiniz. " Konuþma imkanýnýz yoksa, taþla, tuðlayla bir yerlere vurunuz " Elektrik kablosu, cam kýrýðý varsa daha dikkat ediniz. " Kanamanýz varsa, su içmeyip, sadece dudaklarýnýzý ýslatýnýz. Ülkemizin konumu gereði depremleri yaþamak durumundayýz ancak olasý depremlerde ve diðer afetlerde çok zarar görmek zorunda deðiliz. Bu birazcýk bizlere baðlý. O halde, 'HÝÇ DEPREM OLMAYACAKMIÞ GÝBÝ SOÐUKKANLI, HER AN DEPREM OLACAKMIÞ GÝBÝ DE DAÝMA TEDBÝR- LÝ OLMALIYIZ'. Bu baðlamda; depremi deprem yaþarken öðrenmek yerine, her zaman toplumda temel afet bilinci oluþup ona göre hareket edilirse, can ve mal kaybý en aza inecektir. Ýlimiz öðrenci - öðretmen ve velilere verilen deprem seminerleri açýsýndan ve basýnda bu konularýn yer almasý açýsýndan Türkiye'de birinci sýrada yer almaktadýr.(resmi belgesi vardýr) * BÝR TELEFON: ''Zaman zaman makalelerin altýna telefonumu da yazýyorum ki, yazýlarýmla ilgili olumlu - olumsuz görüþ belirtmek veya soru sormak isteyen olursa ulaþabilsin. Akþam bir bayan okur telefon etti. Mahir Hocam, gazetede bir Profesör: Ýçerisinde Çorumun 'da olduðu illerde 'Doðu Anadolu'da artan sarsýntýlarýn büyük bir depremin habercisi olabileceðini ve yýlbaþýna kadar 7 ve üzerinde bir deprem bekliyorum' (Türkiye ) diye açýklama yapmýþ. Çok korktum. (Korkmasý doðal, çünkü Düzce depremini yaþamýþ) Daireyi çok zor aldýk, Allah korusun bir þey olursa, çocuklarýn eli boþa çýkmasýn DEPREM SÝGORTASI yaptýrayým mý? Cevaben : 'Önce kendini kurtarmak için tedbir al, diyerek mal canýn yongasý hesabý, ben DEPREM SÝGORTASI yaptýrdým ama þimdi deðil, önceden' dedim. Bu cevap karþýsýnda, ' hocam bende yarýn sabah ERKENDEN SÝÐORTA YAPTIRAYIM' Bende, 'Bir gün olur cefadan ol þuhi cihan geçer, Ey dil, dediklerin çýkar, ancak zaman geçer' 'beytini okudum. (Tel: )

5 HABER 5 TEÞEKKÜR 27 Eylül 2013 günü ebediyete intikal eden babam "Þehrimizin tamamýný kucaklamalýyýz" Belediye Meclisi Üyesi Yusuf Þiþman, þehre yapýlan yatýrýmlar planlanýrken tüm mahallerin dikkate alýnmasý gerektiðini söyledi. CHP Meclis Üyesi Yusuf Þiþman dün yapýlan Belediye Meclisi ekim ayý toplantýsýnda gündem dýþý yaptýðý konuþmada Çorum'da kentsel dönüþüm kapsamýnda bir dizi çalýþma yapýldýðýný dile getirerek, "Kentsel dönüþümün yapýldýðý bölgelerin kaderi deðiþiyor. Eski adliye ve kültür sitesinin yerinde devam eden park inþaatlarý bizi sevindiriyor. Ýmar düzenlemeleri yapýldýðý bölgelere hareketlilik getiriyor. Örneðin Buharaevler Mahallesinde düzenli görünümüyle adeta baþka bir Çorum var. Çepni Mahallesi kýsa zamanda geliþecek. Bahçeli Evler Mahallesinin uç kýsýmlarý ise adeta kaderine terk edilmiþ. Hiçbir imar planlamasý yapýlmamýþ. Okullar dýþýnda hiçbir resim kurum yok. Þehrimizin tamamýný kucaklamamýz lazým" Þiþman, Devlet Hastanesi arkasýnda bulunan hayvan barýnaðýnýn hala kaldýrýlmadýðýný Cumartesi Pazarýna da WC'nin yapýlmadýðýný kaydederek, Cengiz Topel Caddesinin ve Kale'nin son durumunu sordu. Fatih AKBAÞ Kale'de Kurul, Cengiz Topel'de Kadastro bekleniyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cengiz Topel Caddesinde yapýlacak çalýþmalar için hazýrlýklarýný tamamladýklarýný ve dosyayý Kadastro Müdürlüðüne verdiklerini söyledi. Belediye Meclisinin dün yapýlan ekim ayý toplantýsýnda konuþan Muzaffer Külcü, sözlerine yaklaþan Kurban Bayramýný tebrik ederek baþladý. Planlama yaparken kentin tamamýný düþünerek adým attýklarýný kaydeden Baþkan Külcü, "Kentte mevcut dokunun olduðu alanlarda deðiþiklik yapmak çok zor. Bizde bundan dolayý yeni alanlý iyi planlýyoruz eski dokuyu ise olabildiði kadar yenilemeye çalýþýyoruz. Kentte eski dokuyu kaldýrýp yeni bir planlama yapmak çok zor" Sadece eski dokuda ki binalarý yenileriyle deðiþtirmenin kentsel dönüþüm olmadýðýný vurgulayan ve yeni yollar ve parklarý yapmanýn da bu kapsamda deðerlendirilebileceðini dile getiren Baþkan Külcü, "Kent merkezinde ki resmi kurumlara yeni yerler bulmak da bunun içinde düþünülebilir" diye belirtti. 'Her mahalleye bir resmi kurum yapmak' þeklinde bir anlayýþýn dünyanýn hiçbir yerinde olmadýðýný anlatan Külcü, "Her mahalleye resmi kurum yapmaya kalksak büyük kamulaþtýrma bedelleri çýkar. Bu durum kimsenin özel tercihi ile oluþmaz. O bölgede ki arsa planlamasýyla ilgilidir" ifadelerini kullandý. Kale'de belediyeden kaynaklý bir sorun olmadýðýný da dile getiren Baþkaný Külcü, "Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu'ndan izin çýkmadan istediðiniz projeyi uygulayamýyorsunuz. Biz projemizi hazýrladýk ve Kurula sunduk. Ýzin bekliyoruz" Cengiz Topel Caddesinin geniþletilmesi çalýþmalarýnda gelinen son nokta hakkýnda da açýklamalarda bulunan Külcü, "Biz bölge ile ilgili çalýþmalarýmýzý tamamladýk ve dosyamýzý Kadastro Müdürlüðüne sunduk. Onlar gerekli incelemelere baþlamýþlar. Burada ki çalýþmalar tamamlanýnca tapular verilecek ve bizde uygulamalarýmýza baþlayacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ "Zalimler birgün hesap verecek" Bir grup sivil toplum kuruluþu tarafýndan bugün dünyanýn deðiþik bölgelerinde zulme uðrayana Müslümanlarýn durumlarýnýn anlatýlacaðý konferans düzenlenecek. Turgut Özal Konferans Salonunda saat 19.00'da yapýlacak konferansa konuþmacý olarak ÝHH Ankara Koordinatörü Hanefi Sinan katýlacak. Dün yapýlan basýn açýklamasýnda hem zulüm gören Müslümanlara dikkat çekildi hemde vatandaþlar konferansa davet edildi. PTT önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Musa Bilge, "Firavunun uþaðý General Sisi ve yandaþlarýnýn yaptýklarý zülüm ve katliamlara karþý gösterdiðiniz Musa'nýn tavrýyla, Yusuf'un sabrýyla gönüllere taht kurdunuz. Kur'an-ý Kerim deyimiyle nice erler vardýr ki Allah'a verdiði sözde durdular, niceleri de sýralarýný beklemektedirler. Allah canýnýzý cennet karþýlýðý satýn almýþtýr. Bu ne güzel bir alýþ veriþ. Ýþte yiðitlerin ülkesi Mýsýr sizlere bin selam. Silahýn namlusuna göðsünü siper eden mücahit ve mücahide kardeþlerim, kutlu sevdanýn yürekli yiðitleri, sizlere selam olsun. Ýþte bizlerde bütün kalbimizle alanlarý birer Adeviye birer Humus birer Gazze ve Doðu Türkistan yapacaðýz elbette ki zalim zalimliðini her daim yapacaktýn çünkü küfür tek bir millettir. Unutmayalým ki müslümanlar da tek ümmettir. Kardeþlerimiz dünyanýn dört bir yanýnda zulme maruz kalýrken susmamýz asla düþünülemez ve susmayacaðýz da. Ey zalimler sizden öncede zulmedenler helak oldular sizlerde helak olacak ve birgün hesap vereceksiniz. Ýþte size layýk olan budur. Doðu Türkistan'ý kana bulayan Çin, Çeçenistan'ý kana bulayan Rusya, Arakan'ý kana bulayan Budizim, Filistin'i kana bulayan Ýsrail ve bunlarýn efendisi büyük þeytan ABD ey zalimler sanmayýn ki müslümanlar sessiz emin olun inancýn var olduðu her evden sizlere lanet yaðýyor, sizler bir araya gelip nasýl zulüm planlarý kuruyor organizasyonlar yapýyorsanýz, bizlerde insanlýðýn refahý için organizasyonlar yapýyor ve diriliþ muþtularý söylüyoruz. Kardeþlerimizle bir araya geliyor, sizlerin yaptýklarýna sessiz kalmýyoruz ve Ýbrahimi safýmýzý belirtiyoruz. Allah'ýn selamý zalimlere karþý susmayan tüm kardeþlerimizin üzerine olsun" Yasin YÜCEL Doðan KEMELEK'in vefatý nedeniyle bizleri yalnýz býrakmayýp cenazemize iþtirak ederek, telefonla arayarak, çelenk ve mesaj göndererek acýmýza ortak olup paylaþan; TBMM Baþkaný Sayýn Cemil ÇÝÇEK'e Ýçiþleri Bakaný Sayýn Muammer GÜLER'e Milli Savunma Bakaný Sayýn Ýsmet YILMAZ'a Kültür ve Turizm Bakaný Sayýn Ömer ÇELÝK'e Ýçiþleri Eski Bakaný Sayýn Abdulkadir AKSU'ya TBMM Ýçiþleri Komisyon Baþkaný Sayýn Feyzullah KIYIKLIK'a Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Sayýn Osman GÜNEÞ'e Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Sayýn Seyfullah HACIMÜFTÜOÐLU'na Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý Sayýn Fatih ACAR'a Kýrýkkale Valisi Sayýn Ali KOLAT, Çankýrý Valisi Sayýn Vahdettin ÖZCAN, Çorum Valisi Sayýn Sabri BAÞKÖY'e Sivas Milletvekilleri Sayýn Hilmi BÝLGÝN, Sayýn Ali TURAN, Sayýn Nursuna MEMECAN, Sayýn Malik Ecder ÖZDEMÝR'e Çorum Milletvekili Sayýn Cahit BAÐCI'ya Sivas Garnizon ve 5 nci Piyade Eðitim Tugay Komutaný Sayýn Tuðgeneral Fatih Celalettin SAÐIR'a Tokat Jandarma Bölge Komutaný Sayýn Tuðgeneral Hacý ÝLBAÞ'a Sivas Belediye Baþkaný Sayýn Doðan ÜRGÜP'e Sivas Cumhuriyet Baþsavcýsý Sayýn Hasan AYDIN, Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný Sayýn Merih DÝNÇER, Ýdare Mahkemesi Baþkaný Sayýn Yusuf GÜNEY'e Sivas Baro Baþkaný Sayýn Av. Muharrem ELÝÞ'e Çorum ve Sivas Ýli Vali Yardýmcýlarý ve Ýlçe Kaymakamlarýna Ýskilip Kaymakamý Sayýn Þuayip GÜRSOY'a, Ýskilip Belediye Baþkaný Sayýn Numan SEZER, Ýskilip Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Sayýn Ýsmet USLU'ya Sivas'ta görev yapan Kamu Kurum ve Kuruluþ Amirlerine, mesai arkadaþlarýma, Sivas'lý ve Çorum'lu iþadamlarý ile hemþehrilerime göstermiþ olduklarý yakýn ilgi ve nezaketlerinden dolayý þahsým ve ailem adýna teþekkür ederim. Zübeyir KEMELEK ve Ailesi Sivas Valisi Belediye Kargý, Kunduzlu ve Eskialibey'le ortak proje yapacak Çorum Belediyesi bazý belde ve ilçelerle ortak projeler hazýrlayacak. Belediye Meclisinin dün yapýlan ekim ayý toplantýsýnda Kargý, Kunduzlu ve Eskialibey Belediyeleri ile ortak proje yapýlmasý konusu görüþüldü. Gündem maddesi yapýlan oylama da oy çokluðu ile kabul edildi. Belediye Hizmet Binasýnýn eski ve yeni hali kitaplaþtýrýldý Çorum Belediyesi hizmet binasýnda 2009 yýlýndan itibaren yapýlan yenileme çalýþmalarý bir kitap da toplandý." Geçmiþten Günümüze" isimli kitap da Belediye Hizmet Binasýnda gerçekleþtirilen yenileme çalýþmalarý fotoðraflarla anlatýlmýþ. Kitap da belediye birimlerinin eski ve yeni halleri yer alýyor. Dün yapýlan Belediye Meclisi ekim ayý toplantýsý öncesinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve bazý meclis üyeleri ayaküstü kitabý incelediler.

6 HABER TEK 6 Vali Baþköy'den esnaf ziyareti Vali Sabri Baþköy, Ayakkabýcalar Arastasý ile çevresinde bulunan esnaflarý ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Ýlk olarak, Ayakkabýcýlar Arastasý'nda ayakkabý yapýmý ile uðraþan ve ayný zamanda Dikici ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný olan Ýhsan Dalyan ile ayakkabý tamiri yapan Lütfi Aydýn'ý ziyaret eden Vali Baþköy, esnaflarýn talep ve sorunlarýný dinleyerek, bereketli ve bol kazançlar diledi. Ayakkabýcýlar Arastasý'ndaki ziyaretlerini tamamlayan Vali Baþköy, buradan Çorum'un en eski leblebicilerinden biri olan Hayvalý Leblebi'nin sahibi Kadir Avþar'ý dükkanýnda ziyaret ederek bilgi aldý. Ýstek, talep ve beklentilerini doðrudan Vali Baþköy'e aktarma imkaný bulan esnaflar, Vali Baþköy'ün ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti ifade ettiler. Sanayici ve iþadamlarýný zaman zaman ziyaret ettiðini ifade eden Vali Baþköy, "Ýmkanlar ölçüsünde tüm esnaf ve odalarýmýzý da ziyaret etmeye çalýþýyorum. Esnaflarýmýzýn kamu kurum ve kuruluþlarýndaki, iþ ve iþlemleri sýrasýnda herhangi bir sýkýntý, aksama veya sorun yaþayýp yaþamadýklarý ve yaþadýklarý sorunlarýn çözüm kapsamýnda kendilerinden bizzat bilgi edinmiþ oluyoruz" Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ CHP'li gençlerden Hacý Bektaþý Veli Vakfýna ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarý Camiler ve Din Görevliler Haftasý çerçevesinde Hacý Bektaþ-ý Veli Kültür Vakfýný ziyaret etti.chp Gençlik Kollarý Baþkaný Velican Çalýkuþu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfun Girgin, Cem Demirci, Ozan Þenol, Müge Þahin, Tuncay Þahin, Hacý Bektaþ-ý Veli Kültür Vakfýný Ziyaret ederek, Vakýf Baþkaný Nurettin Aksoy ile görüþtüler.nurettin Aksoy Vakýfýn Çalýþmalarý hakkýnda CHP Gençlik Kollarýna bilgiler verdi. Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi yarýþmadan ödülle döndü Eczacýlar seminerde buluþtu Anitta Otel'de " Eczanede Satýþ, Stok, Stok Yönetimi ve Merchandising & Karlýlýk Ýçin Ürünlerde Finansal Analiz ve Stok Yönetimi "konulu seminer düzenlendi. Seminere çok sayýda eczacý katýldý. 148 ülkede onaylý olan Memorýad'ýn (Dünya Hafýza, Zihinsel Matematik ve Hýzlý Okuma Olimpiyatlarý) Ankara'da düzenlediði ve 325 çocuðun katýldýðý 2013 Türkiye Mental Aritmetik Þampiyonasýnda, Çorum Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezinden katýlan öðrenciler Türkiye çapýnda derece elde ettiler. 325 çocuk arasýnda dereceye giren öðrenciler, ertesi gün düzenlenen ve baþka ülkelerin de katýlýmýna açýk olan Memoriad 2013 Türkiye Open yarýþmasýnda hafýzalarýný test ettiler. Dereceye giren öðrenciler kupa ve madalyalarýn yaný sýra çeþitli hediyelerde aldýlar. Çorum Mega Aritmetik Eðitmenlerinden Fatma Ceylan, öðrencilerinin Türkiye çapýnda derece yapmalarýndan dolayý Memoriad tarafýndan, Eðitmen Baþarý Belgesi ile ödüllendirildi. Fatma Ceylan'a baþarý belgesini Memoriad uluslararasý dönem baþkaný ve ayný zamanda Dünya Hafýza Þampiyonu olan Melik Duyar takdim etti. Bahadýr YÜCEL Pirinç Festivaline mehterli açýlýþ Osmancýk'ta her yýl geleneksel olarak düzenlenen ''Pirinç Kültür ve Sanat Festivali'' Çorum Belediyesi Mehter Takýmý'nýn konseri ile baþladý. Festival kapsamýnda yapýlacak olan yaðlý güreþlerin olumsuz hava þartlarý nedeniyle iptal edildiðini ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, 4 Ekim Cuma günü trap atýþlarý ve 6 Ekim Pazar günü ise at yarýþlarýnýn yapýlacaðýný bildirdi. Osmancýk'ta pirinç hasadý nedeniyle her yýl geleneksel olarak düzenlenen Pirinç Kültür ve Sanat Festivali geçtiðimiz Perþembe günü Çorum Belediyesi Mehter Takýmý'nýn konseri ile baþladý. Olumsuz hava þartlarý nedeniyle þehir merkezinde yapýlan kortej yürüyüþü iptal edilirken, festival baþlangýç programý belediye kültür merkezinde yapýldý. Açýlýþ programýna Yardýmcýsý Fikret Zaman, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Ýlçe Jandarma Komutan Vekili Erdal Kaya, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Uðurludað Belediye Baþkaný Ali Ýpek, Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu Müdürü Serhat Oðuzhan Kývrak, Askerlik Þubesi Baþkaný Ömer Mimaroðlu, Osmancýk Emniyet Müdürü Uður Çalýþkan, Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok, Malmüdürü Hüseyin Zengin, Nüfus Müdürü Adnan Kumtemur, Osmancýk Ajans Müdürü Abdurrahman Erusta, Ýlçe Özel Ýdare Müdürü Erdoðan Elmas, Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Çalýþkan, daire müdür ve amirleri katýldý. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý her yýl geleneksel olarak kutlanan Osmancýk Pýrlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivalinin ilçenin tanýtýlmasý açýsýndan önem arz eden bir etkinlik olduðunu söyledi. -"OSMANCIK PÝRÝNCÝ DÜNYA KAPILARINI AÇAN BÝR ÜRÜNDÜR"- Etkinliklerle ünü ülke sýnýrlarýný aþan Osmancýk Pirincinin tanýtýldýðýný söyleyen Yazýcý, ''Artýk ülkenin hangi bölgesinde olursa olsun, pirinç denildiðinde akla Osmancýk geliyor. Trakya'dan, Sinop'tan, Samsun'dan birçok çeltik havzasýna kadar Türkiye'nin yüzde 80'inde Osmancýk Pirinci ekiliyor. Osmancýk Pirincinin kalitesinden dolayý Rusya'nýn yaný sýra Bulgaristan ve Ukrayna'da da ekildiðini biliyoruz. Böyle verimli ve kaliteli bir pirinç ilçemizin dünyaya açýlmasýna bir vesiledir. Dolayýsý ile bu amaçla festival düzenlemekteyiz'' Osmancýk ilçesinin pirincin yaný sýra ayný zamanda tarih kenti olduðunu ifade eden Baþkan Yazýcý, ''Ýlçemizden geçen Kýzýlýrmak bize Allah'ýn bir lütfudur. Kýzýlýrmak sayesindedir ki dünya markasý olan bir pirincimiz var. Kýzýlýrmak sayesindedir ki nehir üzerine kurulmuþ dünya kalitesinde 530 yýllýk tarihi Koyunbaba Köprümüz var. Tarihte yerleþim alanlarý genelde ýrmak kenarýna kurulur, tarihi Osmancýk Kalemiz var. Tarihin ve pirincin baþkenti diye ifade ediyoruz bu yüzden Osmancýk'ý. Osmanlý Devletinin kurucusu Osmangazi Osmancýk'ta doðmuþtur. Ýstanbul'un manevi fatihi Akþemsettin Hazretleri Osmancýk'ta doðmuþtur. Osmanlý'yý Fetret Devrinden çýkaran Ýmamzade Halil Paþa ve Koca Mehmet Paþa Osmancýklýdýr. Yine Baltacý Mehmet Paþa Osmancýk'ýn yetiþtirdiði sadrazamlardandýr'' diye konuþtu. Yöre halkýnýn kendi yetiþtirdiði ürünün bereketini yýllardýr panayýr ve festivallerle kutlandýðýný ifade eden Kaymakam Üçüncü ise, ''Osmancýk halký kendi yöresinin en önemli ürünü olan pirincin bereketini küçük panayýrlar þeklinde yýllarca kutlamýþtýr. Bu etkinlikler 10 yýl önce festivale dönüþtürülmüþ ve daha geniþ organizasyonlarla Osmancýk Belediyesi tarafýndan kutlanmaya baþlanmýþtýr. Elbette bu yörenin önemli bir gelir kaynaðý olan pirinç için böyle bir festivalin düzenlenmesi önemlidir'' Festivale katýlan Çorum Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman da pirinç hasadýnýn bereketli geçmesi temennisinde bulundu.çorum Belediyesi Mehter Takýmýnýn konserinin ardýndan Vali Yardýmcýsý Zaman, Kaymakam Üçüncü ve Baþkan Yazýcý, vatandaþlara pilav ikram etti. Haber Servisi

7 HABER 7 GAYRÝMENKULUN AÇIK ARTIRMA SURETÝYLE SATIÞ ÝLANI ÇORUM SOSYAL GÜVENLÝK ÝL MÜDÜRLÜÐÜNDEN Yaðlý bitki üretimi Devlet desteði ile artar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde kurulan Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan ülke genelinde uygulanan "Engelsiz Türkiye Projesi" kapsamýnda Çorum'da yapýlan çalýþmalar araþtýrýlacak.ýl Genel Meclisi'nin Mustafa Eker yönetiminde dün yapýlan toplantýsýnda konuyla ilgili bir önerge veren Yurdanur Özzehinli, ülke genelinde baþlayan "Engelsiz Türkiye Projesi" kapsamýnda ilimizde engellilere yönelik yapýlan çalýþmalarýn araþtýrýlmasýný istedi. Projenin ulaþýlamayan hiçbir engelli kalmamasý, her kademeden engelliye ulaþýlarak bakým, maaþ ve iþ imkaný gibi konularda engelsiz bir il yaratmak için hayata geçirildiðini söyleyen Özzehinli, bu proje kapsamýnda Çorum'da neler yapýldýðý konusunda halkýn bilgilendirilmesini istedi. Önerge sahiplerinden Celal Güngör de Baþbakanlýðý Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý ta- Çorum Merkez ve ilçelerinde bu sene 320 bin dekar ayçiçeði ekimi yapýlýrken, 50 bin ton rekolte elde edilmesi tahmin ediliyor. Fiyat düþüklüðü nedeniyle maðdur olan ayçiçeði üreticilerine kilo baþý 1 TL ödeme yapýlýrken, taban fiyatýn açýklanmasýnýn ardýndan aradaki farkýn da ödeneceði bildirildi. Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda ayçiçeði üreticilerinin durumu deðerlendirildi. Geçtiðimiz günlerde Ýl Genel Meclisi'nde gündeme getirilen "Ýlimiz bünyesinde tarým alanlarýna ayçiçeði ekimi çok uygun olduðu görülmektedir. Üreticilerimiz için ürün taban fiyatý açýklandý mý? Fiyatýn geçen yýl ile bu yýl arasýnda fark var mýdýr? Toplam ekim alaný ne kadardýr? Ürün çeþitlemesi nedir? Sözleþmeli ekim alanlarý var mýdýr? Yaðlý tohum destekleri ne kadardýr? Ürünleri iþlemek için sanayi tesisleri var mýdýr? Ürünlerde randýman var mýdýr? Toplam rekolte nedir? Ticaret borsalarýnda ve Karadeniz Birlik Yaðlý Tohumlar Kooperatiflerinde ürünler bedelini buluyor mu?" þeklindeki araþtýrma önergesi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu tarafýndan araþtýrýlarak rapora baðlandý. Komisyon tarafýndan hazýrlanan rapor, toplantýda meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Raporu okuyan Komisyon Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, Komisyon Baþkaný Mehmet Özüdoðru ve üyelerin katýlýmýyla ilk olarak Karadenizbirlik Tarým Satýþ Kooperatifi Baþkan Vekili Hýdýr Kýlýçarslan ve Kooperatif Müdürü Bülent Ýnce ile yapýlan görüþmeler neticesinde kooperatifin sözleþmeli yaðlýk ayçiçeði ekimi yaptýrmadýðýný öðrendiklerini bildirdi. Aðzýkara, "2013 yýlýnda Çorum Merkez ve ilçeleri dahil 320 bin dekar yaðlýk ayçiçeði ekimi yapýldýðý tahmin edilmektedir. Buna baðlý olarak Çorum genelinde 50 bin ton rekolte tahmin edildiði, 2013 yýlýnda mubayaa ettiðimiz ürüne avans olarak kg/ 1 TL fiyat açýklamasý yapýlmýþ ve ödemelere baþlanmýþtýr. Taban fiyat belli olunca aradaki fark tüketiciye tekrar ödenecektir" Yaþar Aðzýkara, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Alýnan ürünü Birliðe ait olan Merzifon'da bulunan ME- RAY A.Þ. iþleyerek Karadenizbirlik Ayçiçek yaðý olarak serbest piyasada pazarlamaktadýr. Bundan dolayý üreticiyi destekleme adýna piyasada oluþan fiyatýn üzerinde bir taban fiyat vermelerinin imkansýz olduðunu beyan etmiþlerdir yýlýnda ekimi yapýlan yaðlýk ayçiçeði ekim artýþýndan dolayý geniþ bir tüketici kitlesi ilgilendirmekte yýlýna göre kuraklýktan dolayý dekara verim düþük, piyasa fiyatlarý yüzde30 düþmüþ durumdadýr. Üreticinin maðduriyetinin giderilmesi için Tarým Bakanlýðý'nýn 2013 yýlý yaðlýk ayçiçeði destekleme miktarýný artýrmasý ve ödemelerini öne çekmesi olarak görülmektedir yýlý ayçiçeði desteklemesi kg/ 0,24 Krþ (2012 yýlýnda ayný miktar) mazot ve gübre desteði dekara 7 TL.Sungurlu Karadenizbirlik Yaðlý Tohumlar Tarým Satýþ Kooperatifi Þube olarak kapatýldýðý belirtilirken, iþlevlik görevi Kýrýkkale iline baðlanmýþtýr. Çiftçilere yardýmcý olunmasý için 1 adet personel geçici görevlendirilmiþtir. Komisyonumuz ayrýca Tarým Ýl Müdürümüz ve Ticaret Borsa Baþkaný ve Komisyon üyelerimizle birlikte Tiryaki Þirketini (ayçiçeði, kanola, aspir) iþleme fabrikasý gezmiþtir. Fabrikada 60 iþçi çalýþmaktadýr. Üretmiþ olduðu ham yaðý tankerle Ýzmir'deki yað fabrikalarýna satýþa sunduklarý bilgisi verilmiþtir. Taban fiyat açýklamasý ile ilgili borsadan alýnan bilgiye göre devlet herhangi bir taban fiyat açýklamasý yapmamýþtýr. Fiyatlar serbest piyasa ekonomisi þartlarýnda kendiliðinden oluþmuþtur. Geçen sene fiyatlar yurt dýþýnda hammadde fiyatlarýn yüksek olmasýnýn da etkisi ile ülkemizde de ayçiçeði fiyatlarý olmasý gerekenin yüzde civarýnda yüksek seyretmiþtir. Sanayicilerimiz ciddi anlamda zarar etmiþlerdir. Bu sene geçen seneye oranla ton baþýna 400 TL gibi daha düþük seyretmektedir. Bunun baþlýca sebepleri de yurt dýþýnda ürünlerin fazla olmasý, fiyatlarýn ucuz olmasýdýr. -"DEVLET DESTEÐÝ ARTIRILMALI"- Bölgemizde yaðlý tohum ekimlerinin sürdürülebilmesi için devlet desteðinin biraz daha artýrýlmasý ve anlýk piyasaya göre müdahale edilmesi lazým, müdahalelerde geç kalýndýðýnda çiftçilerimizin ciddi zararlarla karþý karþýya kaldýðý görülmektedir. Bölgemizde yað sanayisinde bu yýl itibari ile 50 bin ton yaðlý tohum iþleme kapasitesinin mevcut olduðu bilgisi verilmiþtir yýlý itibari ile bu kapasite 150 bin tona ulaþmasý hedefleri olduðunu söylemiþlerdir. Bölgemizde iþletme ürün çeþitliliðinin artýrýlmasý (kanola-aspir) ekim alanlarýnýn çoðaltýlmasý ve devlet desteðinin saðlanmasý durumunda tarýma dayalý sanayinin de buna baðlý olarak geliþeceði bilgisi verilmiþtir. Ayrýca Ticaret Borsasý'nýn istatistik bilgilere dayanarak vermiþ olduðu bilgilere göre; 2013 yýlý tahmin döneminde yapýlan ortalama verim deðerinde düþüþ meydana geleceði öngörülmektedir. Tespit çalýþmalarý devam etmektedir.tuýk tarafýndan 2012 yýlýnda Çorum ili yaðlýk ayçiçeði fiyatý 1.37 TL olarak açýklanmýþ olup, 2012 yýlýnda Karadenizbirlik maksimum alým fiyatý 1,5 TL/ Kg'a kadar ulaþmýþtýr yýlý Aðustos ayý itibarýyla Karadenizbirlik tarafýndan henüz alým fiyatý açýklanmamýþ olmasýna raðmen, Çorum Borsasýnda 14 Aðustos 2013 tarihinde 0,85 TL/ Kg- 29 Aðustos tarihinde 1,05 TL/Kg' a kadar satýþlarýn gerçekleþtiði görülmektedir yýlýnda ilimizde yaðlýk ayçiçeði ekim alanlarýnda artýþ olmasýna raðmen, dekara verim yönünden büyük ölçüde düþüþ yaþanmýþtýr. Ýlimizde kýsmen etkili olan kuraklýðýn yaný sýra çiftçilerimizin bir çoðununun ilk defa ekim yapmasý ve yapýlan yanlýþ tarým teknikleri, (geç ve sýk ekim, yanlýþ ilaçlama, sürüm ve gübreleme vb) verimdeki bu düþüþün sebebi olarak düþünülmektedir. Hasat biçerdöverlerle yapýlmakta olup, verim yaþ verim þeklinde deðerlendirilmektedir yýlý ürünü fark ödemesi desteði miktarý Kg baþýna yaðlýk ayçiçeði 24 Krþ olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda TL tohum desteði ödemesi yapýldýðý bilgisi verilmiþtir. Sonuç olarak Komisyonca yapýlan araþtýrmalar ve görüþmeler sonucunda yaðlýk ayçiçeði tohum alýmlarýnýn serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde oluþtuðu, devlet taban aylýk açýklamadýðý, bunun da ekim mevsimlerinde çiftçilerimizin tereddüde kaldýðý ama ekimlerin devlet tarafýndan desteklendiði bir ortam oluþursa ekim alanlarýnýn tarým mühendisleri tarafýndan toprak analizleri yapýlarak belli bölgelerde bir takvim belirlendiðinde ekimlerin yüzde 100 artacaðý bilgisi verilmiþtir." Kubilay Kaan YÜCEL Meclis "Engelsiz Türkiye Projesi"nin Çorum ayaðýný araþtýracak Yurdanur Özzehinli rafýndan hazýrlanarak uygulamaya konulan projenin mükemmel bir proje olduðunu söyledi. Önerge incelenmek ve deðerlendirilmek üzere Aile ve Engelliler Komisyonu'na havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL DOSYA NO: 2013/28 Satýþ Dosyasý Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun, TAPU KAYDI: Çorum. Ýli, Merkez. Ýlçesi, Büðet köyü, Kireçtik Mevki, 229 Ada, 168 Parsel, 5.292,64 m2 Tarla vasfýnda bulunan gayrý menkul. ÝMAR DURUMU : Çorum Belediyesinden alýnan tarih sayýlý cevabi yazýda imar Planý dýþýnda denilmektedir. ÖNEMLÝ ÖZELLLÝKLERÝ: 1. Çorum. Ýli, Merkez. Ýlçesi, Büðet köyü, Kireçcik Mevki, 229 Ada, 168 Parsel, 5.292,64 m2 Tarla vasfýnda bulunan gayrimenkul Kadastro yolu olmayan taþýnmaz %15 eðimli, Toprak yapýsý kýraç, ekilmemiþ, taþýnmazýn etrafý bað ve bahçe ile çevrilidir. Suyu olmadýðý, elektriði olmayan taþýnmaz bahçe olarak kullanýlabilecek, manzarasý çomar barajýný görmesi ile artý deðer katmaktadýr. GAYRÝMENKUL DEÐERÝ: ,68.-TL muhammen bedelle ( % 7.5 pey akçesi 4.800,00 TL ) aþaðýda yazýlý yer gün ve saatte açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr. SATIÞ ÞARTLARI: 1-1.açýk artýrma günü 1.Satýþ saat yapýlmak üzere Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðünde Kat: 5 satýþ salonunda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmada tayin edilen zamanda gayrimenkulun üç defa baðýnldýktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin %75'i varsa rüçhanlý alacaklarýn miktarým geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale edilir. Artýrýlan bedel bu miktarý bulmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak kaydýyla günü ayný yer ve saatlerde ikinci artýrma yapýlacaktýr. Ýkinci artýrmada bedelin % 40 varsa rüçhanlý alacaklarýn miktarýný geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Þu kadarki; birinci artýrmada istekli çýkmaz veya pey sürülmezse ikinci artýrmada 6183 sayýlý yasanýn 94. maddesi gereðince birinci artýrmadaki þartlar aranacaktýr. 2 - Artýrmaya iþtirak edeceklerin gayrimenkulun artýrmaya esas rayiç deðerinin %7.5'u pey akçesinin 6183 sayýlý kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fýkrasýnda belirtildiði þekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüðümüze satýþtan önce vermeleri zorunludur. 3 - Satýþ peþin para ile yapýlýr. Alýcýnýn talebine binaen 7 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 4 - Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alým satým harcý ve masraflarý, tellaliye resmi, % 18 KDV ve gayrimenkul teslim masrafý alýcýya aittir. 5 - Taþýnmazýn aynýndan doðan birikmiþ vergiler ihale bedelinden ödenecektir. 6 - Pey ipotekli borç göz önüne alýnmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle saðlanmýþ muaccel borçlar alýcýya devredilemez. Satýþ bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alýcýya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alýcý uhdesinde býrakýlýr. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur. 7 - Ýpotek sahibi alacaklýlar ile diðer ilgililerin ve irtifak hakký sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarý hususu ile faiz ve masrafa dair iddialarýn dayanaðý belgelerle 15 gün içinde Müdürlüðümüz Ýcra Takip Haciz ve Satýþ Servisine bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 8 - Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararý feshedilir. Ve gayrimenkul satýþ komisyonunca hemen 7 gün süre ile artýrmaya çýkarýlýr. Bu artýrmada ilgililere herhangi bir teblið yapýlmaz. Yalnýz ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artýrana ihale edilir. Birinci kez ihale yapýlan kimse iki ihale arasýndaki farktan ve diðer zarardan mesul olup, ihale farký ve geçen günlerin faizi ayrýca hükme gerek kalmaksýzýn teminattan mahsubu yapýldýktan sonra bakiyesi 6183 Sayýlý Amme Alacaklarý Tahsili Usulü Hakkýnda Kanun Hükmüne göre Sigorta Ýl Müdürlüðünce tahsil olunur. 9 - Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceði Çorum. Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Ýcra Satýþ Servisinde açýk olup, masrafý verildiðinde bir örneði gönderilebilir. 10- Satýþa iþtirak edeceklerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, bilgi almak isteyenlerin 2013/28 satýþ dosyasý icra takip dosyasý ile Ýl Müdürlüðümüz Ýcra Satýþ Servisine baþvurmalarý ilan olunur. 11- Ýþbu ilanýn tapu kaydýnda adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydýnda ad ve adresleri geçip de teblið edilemeyen ilgililere de teblið yerine kaim olacaðý ilan ve teblið olunur. Basýn: Resmi ilanlar de Kadýn giriþimler TKDK'ye proje üretmeli AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün kýrsalda bulunan bayan giriþimcilerin adýna yatýrýmlara hibe, teþvik ve kredi saðlayan kurum ve kuruluþlarla yapmýþ olduklarý görüþmelerin meyvesini almaya baþladýklarýný belirtti. Arife Betül Gülgün düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgi verdi. Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Ýl Koordinatörlüðü hibe programlarýnda kadýnlarýn baþvurmasýný isteyen ve "Et Tavukçuluðu" projelerinin en uygun alan olduðunu kaydeden Gülgün, "TKDK Ýl Koordinatörlüðünden ciddi ilgi ve katkýlar görüyoruz. Proje seçimlerinde bayan giriþimcilerin öne geçmiþ olduðu yatýrým konularýndan 20 binlik broiler (et tavukçuluðu) projelerinin mimari çizimleri TKDK'nun kontrolünde yapýlýyor. Köy arazilerinde 1500m2 alanda yapýlabilecek ve 20 bin tavuktan ayda 5 bin lira gelir elde edilebilecek" Gülgün "Konuyla ilgilenen ve yatýrým fikri olan bayan giriþimcilerin, bilgi almak için TKDK Ýl Koordinatörlüðüne müracaat etmelerini tavsiye ediyoruz. Talep ettiðimiz bilgilendirme toplantýlarýnda TKDK Ýl Koordinatörlüðü' nün gösterdikleri gayretlerinden ve 20 binlik broiler kümesinin mimari çizimlerinden saðladýklarý katkýdan dolayý teþekkür ediyoruz. Sözleþmeli üretim modelinde, iþletme sermayesine gerek olmadan sözleþmeli üretim anlaþmasýyla, yatýrýmcýlarýn kesimhaneleri bulunan þirketlere pazarlama problemi yaþamadan ürünlerini verebilecekler" Gülgün yerel seçimlerde köy ilçe belde ve ilde aday adayý olacak hanýmlarý partiye davet etti. Gülgün, kadýnlarýn siyaset sahnesinde de var olmalarý gerektiðine inandýklarýný aktaran Gülgün,"Neden kadýnlarýn kendisi de bizzat yönetici kadrolarda yer almasýn. Kendine güvenen tüm bayanlarýmýzý, parti üyesi olsun olmasýn aday adaylýðýna davet ediyorum. Hizmet sevdalýsý olan herkese destek olmaya hazýrýz. Çünkü koltuklar gelip geçicidir hizmetler ise bakidir. Çorum'a kadýn eli deðsin istiyoruz" Kadýnlarýn elinin deðdiði ve sahip çýktýðý her þeyin güzelleþeceðini, liyakat sahibi tüm insanlarýn siyasete katýlýp, hizmet için yönetimlerde yer almalarýný istediklerini ifade eden Gülgün, "Demokrasi Paketi ile birlikte baþörtüsü yasaðý TSK emniyet ve adliye hariç diðer kurumlarda yasak kalkmýþtýr. Türkiye'de bir takým þeyler zamanla deðiþiyor talep olursa zamanla o kurumlarda da yasaðýn kalkacaðýna inanýyorum. Artýk uzay çaðýndayýz insanlarýn kýlýk kýyafet saçýna sakalýna deðil yapmýþ olduklarý hizmetlere bakýlmasý gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

"Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak"

Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak Katý Atýk tesisinde iþler uzayabilir Yapýmý yýlan hikayesine dönen Katý Atýklarýn Bertarafý Projesinde tam inþaat ihalesi yapýldý bitti derken bir sorun daha çýktý. Bu da inþaatýn yaklaþýk maliyeti ile

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru

Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU "Cami ve Cemevi yan yana olmaz" BAÞLIYOR BBP Genel Baþkaný Destici, yerel seçimlere hazýr olduklarýný açýkladý. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Mustafa

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

"Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine

Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine Futsala üç takým daha Kasým ayýnda baþlayacak Futsal heyecaný öncesinde takýmlar da belli olmaya baþladý. YEDAÞ ve Orman Ýþletme Müdürlüðünün ardýndan ÇESOB, Çorum Barosu ve Hitit Üniversitesi'de oluþturacaklarý

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Bu ceviz aðacýnýn yaþýný kimse bilmiyor Çorum Merkeze baðlý Çanakçý köyünde bulunan ceviz aðacýnýn, Türkiye'nin en yaþlý

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak YEDAÞ ve Orman Ýþletme Futsal'da 8 Kasým'da baþlayacak olan Tek Yýldýz Gazetesi ve Çorum Gazetesi'nin organize ettiði Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar baþlýyor. Turnuvaya katýlma arzularýný dile getiren

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü aþýlayacak AK Parti Çorumda Yerel Yönetim yoklamasý yaptý Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel'in yardýmcýsý ve ayný zamanda AK Parti Kocaeli Milletvekili Ýlyas Þeker Dün AK Parti Çorum

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Sesiz dillerin sesi olacaklar

Sesiz dillerin sesi olacaklar Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

defolarýndan kurtulmaz"

defolarýndan kurtulmaz Sungurlu da Futsal'da Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan düzenlenecek olan Futsal (Salon Futbol) Turnuvasý'na katýlýmlar giderek artarken, hedeflenen 64 takýmýn kýsa sürede yarýsýnýn

Detaylı