BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 74 NUMBER: 2007/1 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2009

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ißleyißi Genel kÿtÿphaneler GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER DiÛer dillerde HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR Slav dillerinde DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe kuramý Felsefe konusundaki sÿreli yayýnlar NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) RŸyalar ve esrarlar BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR Eleßtirel felsefe DiÛer felsefi sistemler PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Siyasal etik ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Platoncu felsefe Aristocu felsefe MODERN BATI FELSEFESÜ Almanya ve Avusturya Fransa DiÛer coûrafi bšlgeler DÜN KUTSAL KÜTAP HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ TanrÝ HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Dini eûitim...31

11 290 HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi Piyade kuvvetleri ve savaßý Hava kuvvetleri, mÿhendislik Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Sigorta EÚÜTÜM...98

12 371 Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim Yetißkin eûitimi YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ületißim TelekomŸnikasyon Demiryolu taßýmacýlýûý Su, hava, uzay taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm Ev yaßamýna ait adetler Genel adetler Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e'nin kškenbilimi (etimolojisi) TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi TŸrk e'nin kullanýmý OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca'nÝn kullanýmý ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Cebir ve sayý kuramý Topoloji šzÿmleme Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik FÜZÜK KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya Analitik kimya Organik kimya Kristalografi YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji...173

13 552 Kaya bilim (Petroloji) Ekonomik jeoloji PALEONTOLOJÜ PALEOZOOLOJÜ Paleobotanik YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji Mikrobiyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim Dicotyledones ( ift enekliler) ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) OmurgasÝzlar (Invertebrates) DiÛer omurgasýzlar SoÛukkanlÝ omurgalýlar BalÝklar TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum Deneysel týp M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk Bah e bitkileri (Bah ecilik, hortikÿltÿr) HayvancÝlÝk MandÝracÝlÝk ve ilgili ŸrŸnler YararlÝ bšcek yetißtiriciliûi EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri Muhasebe

14 658 Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ Sanayi kimyasallarý teknolojisi GÝda teknolojisi ÜMALAT Dokumalar BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Giysi ve aksesuvarlar SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) MÜMARLIK Dini ve benzeri ama lý binalar TasarÝm ve bezeme PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK Seramik sanatlarý ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý RESÜM SANATI VE RESÜMLER Konusunu gÿnlÿk yaßamdan alan resimler DiÛer konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraf ÝlÝk alanlarý ve tÿrleri FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Tek ses i in mÿzik Ses algýlar ve algý topluluklarý Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý Su ve hava sporlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir...236

15 812 TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz ßiiri Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca eßitli eserler DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan dramatik ßiir ve tiyatrosu Klasik Yunan sšylevleri DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Tarihi coûrafya Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar MÝsÝr 'ye kadar Mezopotamya ve Üran 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi...273

16 949 Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU Arap YarÝmadasÝ ve evresi OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya GENEL AFRÜKA TARÜHÜ MÝsÝr ve Sudan...278

17 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2007 AD 953 BŸyŸkke eci, Serhan, Bilmemek ayýp deûil / Serhan BŸyŸkke eci. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, , AD Lord, King Bir kadýn iki dÿnya : Atlantis'ten gelen kadýn Ümparatori e Nuralda / King Lord ; editšr: Yusuf SayÝn. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Global AnlayÝß YayÝnlarÝ, 305 s. ; 20 cm. Ñ (Global AnlayÝß YayÝnlarÝ ; 007. Edeb ve fikir eserleri dizisi) S.N.: ; D.M ISBN : [5 YTL]. I. SayÝn, Yusuf. I II(b) IV. Seri Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2007 AD Bilgisayar šûreniyorum, 2006 / yayýna hazýrlayan: BarÝß YŸcel Turan. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, vi, 691 s. : ßkl., tbl. ; 20 cm. Ñ (Pusula ; 141) S.N.: ; D.M ISBN : [13 YTL]. I. Turan, BarÝß YŸcel. II. Seri AD 522 Bayraktar, Murat, MCDST : Microsoft certified desktop support technician (Microsoft sertifikalý masaÿstÿ destek uzmaný) : masaÿstÿ destek uzmaný sertifika sýnavlarýna temel hazýrlýk kýlavuzu / yazarlar: Murat Bayraktar, Netron Teknik Ekibi ; teknik editšrler: Cenk Turan, Cem Albayrak ; yšnetici editšr: Suat Koyuncu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Shark, , AD 325 MCSE sertifika sýnavlarýna hazýrlýk kýlavuzu : Windows Server 2003 sistemlerinin yšnetimi : Windows Server 2003 (70-290) / yazarlar: Cenk Turan...[ve baßkalarý] ; teknik editšr: Murat Bayraktar ; editšr: Ali Hala. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Shark, , AD GŸrsoy, Hayrettin, aûýn sihirli anahtarý internet / Hayrettin GŸrsoy. Ñ 1. bsk. Ñ [Kocaeli] : Kocaeli Ül Mill EÛitim MŸdŸrlŸÛŸ, s. : fotoû. (bazýsý rnk.) ; 20 cm. Kaynak a: 79. s.. S.N.: ; D.M ISBN : [4 YTL] AD Chat dÿßÿnce maskesi / [derleyen]: <Arzu> Sevin Karaman. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Avrupa YakasÝ YayÝnlarÝ, s. ; 20 cm. Ñ (Avrupa YakasÝ YayÝnlarÝ ; yayýn no: 9) S.N.: ; D.M ISBN : 5 YTL. I. Karaman, <Arzu> Sevin. II. Seri Bilgisayar programlama, programlar 2007 AD Nabiyev, Vasif VagifoÛlu, Teoriden uygulamalara algoritmalar / Vasif VagifoÛlu Nabiyev. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin, c.'de 2 c. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 103) Ü indekiler: 1. kitap: AlgoritmalarÝn temelleri - 2. kitap: Kombinator algoritmalar. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri

18 2007 AD Gelißken, UÛur, Flash 8 Web uygulamalarý / UÛur Gelißken. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, x, 350 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 163) S.N.: ; D.M ISBN : [15 YTL]. II. Seri AD SarÝsakal, M. Nusret, Web tasarýmý ders notlarý / M. Nusret SarÝsakal. Ñ Üstanbul : Üstanbul niv. Ületißim Fak., ix, 108, [2] s. : res., tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr.. Kaynak a eserin sonundadýr.. S.N.: ; D.M ISBN : [4 YTL] AD Ünan, YŸksel Visual C++.Net 2005 / YŸksel Ünan, Nihat Demirli. Ñ Ankara : Palme YayÝncÝlÝk, s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Palme yayýnlarý ; 426. Zirvedeki beyinler ; 40) S.N.: ; D.M ISBN : [12 YTL]. I. Demirli, Nihat. I III. Seri AD Kilmen, Erkan, Visual studio 2005 ile c#.net / Erkan Kilmen. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, x, 297 s. : res., tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 166) S.N.: ; D.M ISBN : [13 YTL]. II. Seri AD Riordan, Rehecca M. AdÝm adým Microsoft ADO, NET 2.0 / Rehecca M. Riordan ; eviri: Erdem Kamil YÝldÝrÝm. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, xv, 506 s. : res. ; 24 cm. + 1 CD. zgÿn eseradý: Microsoft ADO. NET 2.0 step by step. Dizin vardýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri.. S.N.: ; D.M ISBN : I. YÝldÝrÝm, Erdem Kamil. I AD Bayraktar, Murat, MCDST : Microsoft certified desktop support technician (Microsoft sertifikalý masaÿstÿ destek uzmaný) : masaÿstÿ destek uzmaný sertifika sýnavlarýna temel hazýrlýk kýlavuzu / yazarlar: Murat Bayraktar, Netron Teknik Ekibi ; teknik editšrler: Cenk Turan, Cem Albayrak ; yšnetici editšr: Suat Koyuncu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Shark, xxx, 296 s. : ßkl. ; 24 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [15 YTL]. I. Netron Teknik Ekibi. II. Turan, Cenk. III. Albayrak, Cem. IV. Koyuncu, Suat. V. E.a , AD obanoûlu, BŸlent, Algoritma / BŸlent obanoûlu. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, viii, 222 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 164) Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : [11 YTL]. II. Seri AD amoûlu, Kadir, SQL Server 2005 / Kadir amoûlu. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, xi, 380 s. : res., tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 170) S.N.: ; D.M ISBN : 12 YTL. II. Seri

19 2007 AD MCSE sertifika sýnavlarýna hazýrlýk kýlavuzu : Windows Server 2003 sistemlerinin yšnetimi : Windows Server 2003 (70-290) / yazarlar: Cenk Turan...[ve baßkalarý] ; teknik editšr: Murat Bayraktar ; editšr: Ali Hala. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Shark, xxii, 385 s. : ßkl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [22 YTL]. I. Turan, Cenk. II. Bayraktar, Murat. III. Hala, Ali , AD EÛitmen, Mehmet, SME Linux ile kolay Linux server / Mehmet EÛitmen. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, viii, 344 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 162) Kaynak a: 339. s.. S.N.: ; D.M ISBN : [15 YTL]. II. Seri BD BŸtŸn, Üsmail, Kšr sayýsal imza sisteminin gelißtirilmesi ve uygulanmasý / Üsmail BŸtŸn. Ñ ix, 113 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Üngilizce eseradý: Blind digital signature system development and implementation. Tez (YŸksek lisans) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2007/ , zel bilgisayar yšntemleri 2007 BD anakcý, Aylin Yapay sinir aûlarýnýn makroekonomik bir model Ÿzerine uygulanmasý: bir TŸrkiye šrneûi / Aylin anakcý. Ñ vi, 81 y. : grf., ßkl., tbl. ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2007/ , AD Adobe IinDesign 2.0 : yetkili eûitim kýlavuzu / yazan: Adobe YaratÝcÝ Ekibi ; eviren: Serkan Artun ; teknik editšr: Hatice TÝbÝk Cesur ; yšnetici editšr: Suat Koyuncu. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Shark, xv, 469 s. : ßkl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. zgÿn eseradý: Adobe InDesing 2.0 classroom in a book. S.N.: ; D.M ISBN : [23 YTL]. I. Adobe YaratÝcÝ Ekibi. II. Artun, Serkan. III. Cesur, Hatice TÝbÝk. IV. Koyuncu, Suat AD Adobe InDesing 2.0 : yetkili eûitim kýlavuzu / yazan: Adobe YaratÝcÝ Ekibi ; eviren: Serkan Artun ; teknik editšr: Hatice TÝbÝk Cesur ; yšnetici editšr: Suat Koyuncu. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Shark, xv, 469 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi) zgÿn eseradý: Adobe InDesign 2.0 classroom in a book. Dizin vardýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [25 YTL]. I. Adobe YaratÝcÝ Ekibi. II. Artun, Serkan. III. Cesur, Hatice TÝbÝk. IV. Koyuncu, Suat. V. Seri AD TŸker, etin, TasarÝmdan uygulamaya 3D mantýûý / etin TŸker. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, xiii, 321 s. : res. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 167) S.N.: ; D.M ISBN : [10 YTL]. II. Seri

20 010 BÜBLÜYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin 2007 AD Ak am, Zeki KÝbrÝs TŸrk halkbilimi bibliyografyasý : ( ) / Zeki Ak am. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : IQ KŸltŸr Sanat YayÝncÝlÝk, s. : grf., tbl. ; 21 cm. Ñ (IQ KŸltŸr Sanat YayÝncÝlÝk 224. AraßtÝma-inceleme dizisi ; 182) Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : [10 YTL]. II. Seri AD 132 YKY ßiir yýllýûý, 2006 / hazýrlayan: B ki AsiltŸrk. Ñ Üstanbul : YapÝ Kredi KŸltŸr Sanat YayÝncÝlÝk, , K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 025 KŸtŸphanelerin ißleyißi 2007 BD Birinci, Hatice GŸlßen, Tarih alanýndaki kullanýcýlarýn bilgi gereksinimleri ve bilgi kullaným šzellikleri / Hatice GŸlßen Birinci. Ñ ix, 122 y. : grf., ßkl., tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (YŸksek lisans) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2007/ [20 YTL] , Genel kÿtÿphaneler 2007 BD aûlar, Nermin GŸl, niversite kÿtÿphanelerinde halkla ilißkiler ve Baßkent niversitesi kÿtÿphanesi / Nermin GŸl aûlar. Ñ xii, 165, [9] y. : rnk.res., tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (YŸksek lisans) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2007/ [20 YTL] , BD nlÿ, Ali Murat Kara Harp Okulu kÿtÿphanesi koleksiyonunun kullaným analizi: bir koleksiyon gelißtirme šnerisi / Ali Murat nlÿ. Ñ xi, 133 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (YŸksek lisans) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2007/ [20 YTL] , GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 2007 AD BunlarÝ biliyor musun? / hazýrlayan: Mavi Ada Nur. Ñ Üstanbul : Mercek YayÝncÝlÝk, 160 s. ; 14 cm. Ñ (Cep kitaplarý dizisi) S.N.: ; D.M [1 YTL]. I. Nur, Mavi Ada. II. Seri DiÛer dillerde 2007 AD BŸyŸkke eci, Serhan, Bilmemek ayýp deûil / Serhan BŸyŸkke eci. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, s. : res. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; EÛlenceli bilim dizisi ; 4) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [5 YTL]. II. Seri ,

21 070 HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2007 AD Schlapp, Hermann GazeteciliÛe giriß : mesleûe yšnelik ders kitabý / Hermann Schlapp ; eviren: IßÝk AygŸn. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : Konrad Adenaur VakfÝ Üstanbul niv. Ületißim Fak., s. : res. ; 23 cm. Ñ (Üstanbul niversitesi Ületißim FakŸltesi yayýnlarý ; 15) Dizin vardýr.. Kaynak a: ss.. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [6 YTL]. I. AygŸn, IßÝk. I III. Seri AD Schneider, Wolf, Gazetecinin el kitabý / Wolf Schneider, Paul-Joseph Raue ; eviren: IßÝk AygŸn ; dÿzeltmen: Ahmet Kadri Kurßun. Ñ Üstanbul : Üstanbul niv. Ületißim Fak. ; Ankara : Konrad Adenauer VakfÝ, xii, 276 s. ; 23 cm. Ñ (Üstanbul niversitesi Ületißim FakŸltesi yayýnlarý ; 16) Dizin vardýr.. S.N.: ; D.M ISBN : [10 YTL]. I. Raue, Paul-Joseph. II. AygŸn, IßÝk. III. Kurßun, Ahmet Kadri. IV. E.a. V. Seri AD Ünce, zdemir, Fesatlar sarmalýnda TŸrkiye / zdemir Ünce. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 10 YTL BD YÝldÝz, HŸlya Medya ve saûlýk : TŸrk basýnýnda saûlýk i erikli haberlerin bilgilendirme potansiyeli / HŸlya YÝldÝz. Ñ vii, 111 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2007/ , BD Yaßar, DoÛa TŸrk basýnýnda alternatif týbbýn sunumu / DoÛa Yaßar. Ñ vii, 148 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2007/ , BD Dereli, Murat Internet gazeteciliûinin gazete trajlarýna etkisi ( ) / Murat Dereli. Ñ viii, 88 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2007/ , SŸreli YayÝnlar 2007 SC TanÝk. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (15 Mart 2007) -. Ñ Ankara : Kariyer Halkla Ülißkiler BasÝn YayÝn Sanayitic. Ltd. Þti., c. : res. ; 40 cm. Belirlenemedi (15 Mart 2007) - BaÛÝmsÝz siyasi gazete. S.N.: ISSN

22 079 DiÛer coûrafi bšlgelerde 2007 AD zgen, Murat TŸrkiye'de basýnýn gelißimi ve sorunlarý / Murat zgen. Ñ Yenilenmiß 2. bsk. Ñ Üstanbul : Üstanbul niv. Ületißim Fak., xiii, 130 s. ; 24 cm. Ñ (Üstanbul niversitesi ; rektšrlÿk no: Ületißim FakŸltesi ; yayýn no: 26) Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : 3.50 YTL. II. Seri. 61 SŸreli YayÝnlar 2007 SC MayÝs - ilk kurßun. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Nisan 2005)-. Ñ AyvalÝk : Zafer ÜlgŸn, c. : rnk. res. ; 38 cm. Belirlenemedi, Nisan TŸrk tarihini i eren gazete. S.N.: SC 122 Abitus gazete. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (17-2 Ara 2006) -. Ñ Üstanbul : Nurol Holding, c. : res. ; 43 cm. Onbeß gÿnde bir (17 Kas-2 Ara 2006) -. KŸltŸr ve sanat gazetesi. S.N.: SC 26 Ada gazetesi. Ñ 1. yýl, 2. sayý (15 Temmuz 2005)-. Ñ Üstanbul : BŸyŸkada KŸltŸr DerneÛi Üktisadi Üßletmesi, c. : rnk. res. ; 35 cm. Onbeß gÿnde bir, 15 Temmuz Üstanbul AdalarÝ'nÝn yerel gazetesi. S.N.: SC 64 AdapazarÝ gÿndem. Ñ 1. yýl, 1.sayÝ. (AÛustos 2006) -. Ñ Üstanbul : Ücmal YayÝncÝlÝk ve ReklamcÝlÝk, c. : rnk. res. ; 37 cm. Belirlenemedi (AÛustos 2006) - AdapazarÝ Yeni Mesaj Gazetesi'nin Ÿcretsiz Sakarya ekidir. S.N.: SA 13 Akademik Orta DoÛu. Ñ 1.c., 2.sayÝ, (2007) -. Ñ Üstanbul : More Ajans, c. ; 24 cm. AltÝ ayda bir (2007) - Orta DoÛu AltÝ ayda bir yayýnlanan hakemli dergi. S.N.: ISSN SA 15 AkÝl oyunlarý. Ñ 1.yÝl, 44.sayÝ, (2007) -. Ñ Üstanbul : Kamer Alyanakyan, c. ; 24 cm. [HaftalÝk] (2007) -. Zeke gelißtirici oyunlar dergisi. S.N.: ISSN SC 68 AktŸel ada. Ñ 4.yÝl, 956.sayÝ, (17 Haziran 2005) -. Ñ KußadasÝ : SŸleyman Ünak, c, : res. ; 40 cm. GŸnlŸk (17 Haziran 2005) -. Siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: SC 50 Alaturka. Ñ 1. yýl, 8. sayý (16-!9 AralÝk 2006)-. Ñ Üstanbul : Kemalettin Erdas, c. : rnk. res. ; 41 cm. Haftada iki kere, AralÝk AktŸalite gazetesi. S.N.:

23 2007 SC 100 AlÝßveriß dÿnyasý. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Haziran 2005) -. Ñ Üstanbul : Orjin Medya, c. : rnk. res. ; 39 cm. AylÝk (Haziran 2005) -. Reklam ve haber gazetesi. S.N.: SC 76 AlÝßveriß. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (Temmuz 2005) -. Ñ Üstanbul : M. Þerif Arvas, c. : rnk. res. ; 39 cm. AylÝk (Temmuz 2005) -. AylÝk reklam ve haber gazetesi. S.N.: SA 14 All. Ñ 1.yÝl, [1]. sayý, (Nisan 2007) -. Ñ Üstanbul : Om YayÝncÝlÝk ReklamcÝlÝk Hizmetleri San. ve Ltd. Þir., c. : rnk. res. ; 23 cm. AylÝk (Nisan 2007) - AylÝk alýßveriß ve moda dergisi. S.N.: ISSN SC 46 Ambalajpack. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Ocak 2005)-. Ñ Üstanbul : GŸlcan Arzuhal, c. : rnk. res. ; 38 cm. Üki ayda bir, Ocak Ambalaj Sanayinin gazetesi. S.N.: ISSN SC 27 Ana haber. Ñ 1. yýl, 11. sayý (17 MayÝs 2005)-. Ñ ElazÝÛ : Ahmet Turan U ar, c. : res. ; 41 cm. HaftalÝk, 17 mayýs HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: SC 97 Anadolu'nun sesi. Ñ Tokat : Mehmet CamgšzoÛlu, c. : res. ; 41 cm. AylÝk (Mart 2006) -. 1.yÝl, 1. sayý, (Mart 2005). AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: SC 37 AltÝn dÿnyasý. Ñ 1. yýl, 8. sayý (EylŸl 2006)-. Ñ Üstanbul : Hayati Karakulluk u, c. : rnk. res. ; 39 cm. AylÝk, EylŸl AylÝk altýn ve kuyumculuk sektšrÿ gazetesi. S.N.: SC 36 Amasya'nÝn sesi gazetesi. Ñ 1. yýl, 2. sayý (2006)-. Ñ Üstanbul : SatÝlmÝß Dede, c. : res. ; 38 cm. AylÝk, AylÝk siyasi gazete. S.N.: SC 114 Anahtar. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (21 EylŸl 2005) -. Ñ Üstanbul : Anahtar YayÝncÝlÝk Reklam Ületißim ve Medya Hizmetleri, c. : res. ; 38 cm. On beß gÿnlÿk (21 EylŸl 2005) -. Siyasi gazete. S.N.: SC 63 Anahtar. Ñ 1.yÝl, 12.sayÝ. (23 Ekim 2006) -. Ñ Üstanbul : Medya YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 37 cm. Belirlenemedi (23 Ekim 2006) -. Siyasi gazete. S.N.:

24 2007 SC 101 Ancyra. Ñ 1. yýl, 61. sayý, (26 MayÝs 2006) -. Ñ Ankara : CEGAM, c. : rnk. res. ; 40 cm. HaftalÝk (26 MayÝs 2006) -. Ankara ile ilgili haber ve aktÿalite gazetesi. S.N.: SC 116 Ankara haber gazetesi. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (2 Ekim 2006) -. Ñ Ankara : UluslararasÝ Prestij Medya, c. : res. ; 39 cm. HaftalÝk (2 Ekim 2006) -. AktŸalite ve haber gazetesi. S.N.: SC 103 Ankara metro. Ñ 3. yýl, 37. sayý, (& Ekim 2006) -. Ñ Ankara : Sencer Bek, c. : rnk. res. ; Belirlenemedi (6 Ekim 2006) -. Metro Haber gazetesi. S.N.: SC 110 Ankaramander. Ñ 3. yýl, 7. sayý, (Ekim 2006) -. Ñ Ankara : Ankara KaramanlÝlar YardÝmlaßma ve DayanÝßma DerneÛi, c. : rnk. res. ; 34 cm. aylýk (Ekim 2006) -. Karamander. DerneÛin faaliyetleri hakkýnda bilgi veren gazete. S.N.: SC 39 Ara 'tan mektup. Ñ 1. yýl, 57. sayý (Temmuz 2005)-. Ñ Kastamonu : Nihat KŸtŸkoÛlu, c. : res. ; 39 cm. Belirlenemedi, Temmuz Yšresel gazete. S.N.: SC 60 ArtÝ eûitim. Ñ 3. yýl, 25. sayý (Þubat 2007)-. Ñ Üstanbul : Metropol EÛitim ve DanÝßmanlÝk, c. : rnk. res. ; 38 cm. AylÝk, Þubat EÛitim gazetesi. S.N.: ISSN SC 38 ATSO vizyon. Ñ 1. yýl, 6. sayý (Nisan 2006)-. Ñ Afyonkarahisar : Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi OdasÝ, c. : res. ; 32 cm. Belirlenemedi, Nisan Afyon Ticaret ve Sanayi OdasÝ'nÝn gazetesi. S.N.: SC 40 AyakkabÝ haber. Ñ 2. yýl, 9. sayý (Nisan- MayÝs 2006)-. Ñ Üstanbul : mer BŸyŸkyÝlmaz, c. : rnk. res. ; 37 cm. AylÝk, Nisan-MayÝs AylÝk baûýmsýz sektšrel gazete. S.N.: SC 20 AydÝn AydÝn. Ñ 2. yýl, 23. sayý (Ocak 2006)-. Ñ AydÝn : Eski Eserleri Sevenler DerneÛi, c. : rnk. res. ; 34 cm. AylÝk, Ocak KŸltŸr ve tarih gazetesi. S.N.: SC 25 BakÝr ay postasý. Ñ 1. yýl, 128. sayý (9 Temmuz 2005)-. Ñ Bergama : mit Þahinler, c. : res. ; 38 cm. GŸnlŸk, 9 Temmuz GŸnlŸk Havza gazetesi. S.N.:

25 2007 SC 34 BakÝß gazetesi. Ñ 3. yýl, 887. sayý (04 Ocak 2007)-. Ñ AydÝn : Sami Solak, c. : res. ; 41 cm. GŸnlŸk, 04 Ocak GŸnlŸk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: SC 57 BakÝß. Ñ 1. yýl, 1. sayý (25 Nisan 2006)-. Ñ anakkale : Deniz GŸneß, c. : res. ; 41 cm. HaftalÝk, 25 Nisan HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: SC 51 Baran. Ñ 1. yýl, 5. sayý (8 Þubat 2007)-. Ñ Üstanbul : BŸnyamin Eser, c. : res. ; 39 cm. HaftalÝk, 8 Þubat HaftalÝk siyasi dergi. S.N.: SC 107 Baßkent'te ankýrý'nýn sesi. Ñ 1. yýl, 6. sayý, (Mart 2007) -. Ñ Ankara : Ankara ankýrýlýlar DerneÛi, c. : rnk. res. ; 39 cm. AylÝk (Mart 2007) -. ankýrý'nýn sesi. AktŸalite ve haber gazetesi. S.N.: SC 24 Bilecik pusula. Ñ 1. yýl, 8. sayý (18 AÛustos 2005)-. Ñ Bilecik : Serdar Kara, c. : res. ; 41 cm. HaftalÝk, 18 AÛustos HaftalÝk yerel gazete. S.N.: SC 54 Bilecik yšrem. Ñ 1. yýl, 1. sayý (16 MayÝs 2005)-. Ñ Bilecik : Handan Efe, c. : res. ; 38 cm. GŸnlŸk, 16 MayÝs GŸnlŸk tarafsýz siyasi gazete. S.N.: SC 31 Bilecik'te son nokta. Ñ 2. yýl, 30. sayý (29 Mart 2006)-. Ñ Bilecik : Übrahim Þen, c. : res. ; 32 cm. HaftalÝk, 29 Mart HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: SA 1 Bilgiden. Ñ 1. yýl., 13. sayý, 30 KasÝm Ñ Ankara : Ekin YayÝn Pazarlama, c. ; 24 cm. AylÝk KasÝm Vergi mevzuatýný i erir. S.N.: ISSN SC 44 Belediye haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Ocak 2005)-. Ñ Giresun : Giresun Belediyesi, c. : rnk. res. ; 41 cm. Belirlenemedi, Ocak Giresun Belediyesi haber bÿlteni. S.N.: SC 111 Bingšl memleketim. Ñ 7. yýl, 29. sayý, (13 Hazißran 2007) -. Ñ Bingšl : mer Baran, c. : res. ; 37 cm. HaftalÝk. Memleketim. HaftalÝk baûýmsýz siyasi kÿltÿr - sanat gazetesi. S.N.:

26 2007 SC 98 Biz bize. Ñ 9. yýl, 79. sayý, (Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : MESS, c. : rnk. res. ; 38 cm. AylÝk (Mart 2007) -. Üß i ve ißverenin iletißim aracýdýr. S.N.: ISSN SA 16 Bizim bah e. Ñ 1. yýl, 11. sayý, (Temmuz 2006) -. Ñ Üstanbul : Ufuk EÛitim ve DanÝßmanlÝk Hiz., c. : rnk. res. ; 24 cm. AylÝk (Temmuz 2006) -. Yediden yetmiße ve bÿtÿn ocuklara karakter eûitimi dergisi. S.N.: SC 92 BoÛaz vitamin. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (16-22 Temmuz 2005) -. Ñ anakkale : anakkale BasÝn YayÝn Mat. Rek., c. : res. ; 33 cm. HaftalÝk (16-22 Temmuz 2005) -. HaftalÝk haber - reklam - magazin gazetesi. S.N.: SC 65 BoÛazi i imece. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Nisan 2006) -. Ñ Üstanbul : MevlŸt YÝlmaz, c. : res. ; 39 cm. AylÝk (Nisan 2006) -. AylÝk aktÿalite gazetesi. S.N.: SC 35 Bor haber. Ñ 1. yýl, 11. sayý (03 AÛustos 2005)-. Ñ Bor : Saliha Þimßek, c. : res. ; 36 cm. HaftalÝk, 03 AÛustos HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: SC 48 Borsa. Ñ 1. yýl, 1. sayý (AÛustos 2005)-. Ñ Zile : Zile Ticaret BorsasÝ, c. : rnk. res. ; 41 cm. AylÝk, AÛustos Zile Ticaret BorsasÝ'nÝn aylýk yayýn organýdýr. S.N.: SC 58 BozŸyŸk gÿncel. Ñ 1. yýl, 65. sayý (25 Haziran 2005)-. Ñ BozŸyŸk : Yeni Kußak Kafkas YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 38 cm. GŸnlŸk, 25 Haziran GŸnlŸk tarafsýz siyasi gazete. S.N.: SC 22 Bšlgem. Ñ 2. yýl, 92. sayý (04 AÛustos 2005)-. Ñ Gediz : Sedat zalp, c. : res. ; 45 cm. Belirlenemedi, 04 AÛustos Gediz-Emet- avdarhisar-hisarcýk-pazarlar- Þaphane bšlgelerini i eren gazete. S.N.: SA 5 Bšlgeye bakýß. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Þubat 2006) -. Ñ Üstanbul : DŸnya YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 27 cm. DŸzensiz (Þubat 2006) -. Üllerin tarihi ve coûrafi konumunu anlatan dergi. S.N.: SC 118 BŸyŸkßehir Ankara. Ñ 2. yýl, 99. sayý, (4 Ekim 2006) -. Ñ Ankara : Ankara BŸyŸkßehir Belediyesi, c. : rnk. res. ; 26 cm. HaftalÝk (4 Ekim 2006) -. Ankara. Ankara BŸyŸkßehir Belediyesi, Ül e Belediyelerive Ülk kademe belediyeleri faaliyetleri hakkýnda bilgilendirme yayýn organý. S.N.:

27 2007 SC 56 aûdaß Marmaris. Ñ 14. yýl, sayý (10 Ekim 2006)-. Ñ Marmaris : Emre Fidel Berber, c. : res. ; 41 cm. GŸnlŸk, 10 Ekim GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.: SC 41 aûrý. Ñ 7. yýl, 62. sayý (23 AÛustos 2005)-. Ñ Develi : aûrý Radyo Televizyon, c. : res. ; 41 cm. HaftalÝk, 23 AÛustos HaftalÝk tarafsýz siyasi yerel gazete. S.N.: SC 102 aûrý'nýn sesi. Ñ 8. yýl, 795. sayý, (6 Temmuz 2006) -. Ñ Patnos : Mahmut Savman, c. : res. ; 40 cm. GŸnlŸk (6 Temmuz 2006) -. GŸnlŸk mÿstakil siyasi gazete. S.N.: SC 123 atý. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (MayÝs 2007) -. Ñ Bolu : Bolu Halkevi, c. : res. ; 38 cm. [AylÝk] (MayÝs 2007) -. Bolu Halkevi bÿlteni. Bolu'da yer alan faaliyetlere yer veren gazete. S.N.: SC 67 Ýnar. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (23 AralÝk 2006) -. Ñ Üstanbul : Ýnar Medya, c. : rnk. res. ; 42 cm. On beß gÿnde bir (23 AralÝk 2006) -. KŸltŸr sanat yerel haber gazetesi. S.N.: SC 43 ine madran. Ñ 1. yýl, 262. sayý (02 Ocak 2006)-. Ñ ine : Salih zay, c. : res. ; 39 cm. GŸnlŸk, 02 Ocak GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.: SC 117 izgištesi sevgi. Ñ 6. yýl, 302. sayý, (4 Haziran 2006) -. Ñ Ankara : PaylaßÝm Ünßaat Turizm, c. : rnk. res. ; 40 cm. HaftalÝk (4 Haziran 2006) -. HaftalÝk kÿltÿr ve aksiyon gazetesi. S.N.: SC 105 ocuklarýn AnkarasÝ. Ñ 3. yýl, 47. sayý, (Ocak 2007) -. Ñ Ankara : Ankara BŸyŸkßehir Belediyesi, c. : rnk. res. ; 40 cm. Belirlenemedi (Ocak 2007) -. BŸyŸkßehir Belediyesi. Ankara BŸyŸkßehir Belediyesi ocuk meclisinin yayýnýdýr. S.N.: ISSN SA 18 Demokrasi platformu. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (2005) -. Ñ Ankara : Orient YayÝnlarÝ, c. ; 24 cm. ayda bir (2005) -. aylýk fikir ve kÿltÿr, sanat ve araßtýrma dergisi. S.N.: ISSN SC 55 Denge. Ñ 1. yýl, 1. sayý (3 Þubat 2005)-. Ñ Kars : Hikmet Karabulak, c. : res. ; 42 cm. GŸnlŸk, 3 Þubat GŸnlŸk mÿstakil siyasi gazete. S.N.:

28 2007 SA 2 Dergiden. Ñ 1. yýl 2. sayý, (EylŸl 2006)-. Ñ Üzmir : Üzden YayÝncÝlÝk San., c. ; 23 cm. AylÝk, (EylŸl 2006) -. Mevzuat takip sistemi. Mevzuattaki deûißiklikleri i eren aylýk dergi. S.N.: ISSN SA 47 Dergimiz. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Ekim 2006) -. Ñ Üstanbul : Konservatuar EÛitim ve Ûretim Koruma ve Destekleme DerneÛi, c. : rnk. res. ; 24 cm. AylÝk, Ekim S.N.: ISSN SC 115 Dersim'de kÿltÿr iklimi. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz 2005) -. Ñ Ankara : ErgŸder ner, c. : res. ; 38 cm. Belirlenemedi (Temmuz 2005) -. KŸltŸr iklimi. Dersim'de iklim gazetesinin Ÿcretsiz ekidir. KŸltŸr gazetesi. S.N.: SC 74 DoÛaya ve insana bakýß. Ñ 1. yýl, 29. sayý, (10 Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : DoÛan zcan, c. : rnk. res. ; 38 cm. On beß gÿnde bir (10 Mart 2007) -. BakÝß. Siyasi ve aktÿel gazete. S.N.: SC 30 DoÛru haber. Ñ 1. yýl, 2. sayý (03 Ocak 2005)-. Ñ Bitlis : Erol iriß, c. : res. ; 41 cm. GŸnlŸk, 03 Ocak GŸnlŸk tarafsýz siyasi aktÿel gazete. S.N.: SC 32 Dosya. Ñ 3. yýl, 120. sayý (1 MayÝs 2004)-. Ñ Menemen : R. SŸleyman Turan, c. : res. ; 41 cm. Belirlenemedi, 1 MayÝs BaÛÝmsÝz siyasal bšlgesel gazete. S.N.: SC 99 Dosya. Ñ 3. yýl, 121. sayý, (3 MayÝs 2004) -. Ñ Menemen : R. SŸleyman Duran, c. : res. ; 41 cm. HaftalÝk (3 MayÝs 2004) -. BaÛÝmsÝz siyasal bšlgesel gazete. S.N.: SC 88 Edirne baßkent. Ñ 1. yýl, 15. sayý, (18 EylŸl 2006) -. Ñ Edirne : Baßkent Gazetecilik - MatbaacÝlÝk Hizmetleri, c. : res. ; 41 cm. HaftalÝk (18 EylŸl 2006) -. Edirne. Siyasi tarafsýz gazete. S.N.: SC 93 Ege haber. Ñ 3. yýl, 577. sayý, (2 KasÝm 2005) -. Ñ Bergama : BakÝr ay Birleßik Medya, c. : res. ; 38 cm. GŸnlŸk (pazar gÿnleri hari ) (2 KasÝm 2005) -. TarafsÝz bšlge gazetesi. S.N.: SC 53 Eko 20. Ñ 1. yýl, 1. sayý (01 EylŸl 2005)-. Ñ Denizli : [yayl.y.], c. : res. ; 49 cm. GŸnlŸk, 01 EylŸl GŸnlŸk ekonomi ve siyasi gazete. S.N.:

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

ŞUBE NO. Örgün İ.Ö. Dersin Kodu Dersin Adı Dönem Fakülte/Y.O./M.Y.O. Bölüm/Program YBD121 İNGİLİZCE I GÜZ ADALET M.Y.O.

ŞUBE NO. Örgün İ.Ö. Dersin Kodu Dersin Adı Dönem Fakülte/Y.O./M.Y.O. Bölüm/Program YBD121 İNGİLİZCE I GÜZ ADALET M.Y.O. Dersin Kodu Dersin Adı Dönem Fakülte/Y.O./M.Y.O. Bölüm/Program Örgün ŞUBE NO. YBD121 ADALET M.Y.O. ADALET 46 YBD121 ADALET M.Y.O. ADALET 47 MADL219 II ADALET M.Y.O. ADALET MADL221 MESLEKİ ADALET M.Y.O.

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE PROGRAM Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 3-3 - AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (İÖ) 3-3 - AKŞEHİR

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Devlet Konservatuvarı Keman Normal 16 0 16 - Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal 5 1 4 20,00 Devlet Konservatuvarı

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

I. YARIYIL. TURİZMİŞLETMECİLİĞİ Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma İNG133 İNGİLİZCE I (A) (B) KÜL101 KÜLTÜR TARİHİ

I. YARIYIL. TURİZMİŞLETMECİLİĞİ Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma İNG133 İNGİLİZCE I (A) (B) KÜL101 KÜLTÜR TARİHİ I. YARIYIL SOS129 SERBEST ZAMAN İLT107 İLETİŞİME GİRİŞ (A) İNG133 İNGİLİZCE I (A) (B) KÜL101 KÜLTÜR TARİHİ TRZ269 EKOLOJİ VE TURİZM SNT155 SANAT TARİHİ SOS129 SERBEST ZAMAN İLT107 İLETİŞİME GİRİŞ (A) İNG133

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Öğretim 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE

YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE 7. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KAPSAMINDA YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE AÇILMASI PLANLANAN PROGRAMLAR HANGİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLANLAR VEYA OLACAKLARIN HANGİ PEDAGOJİK FORMASYON

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı