T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI TOPLANTILARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI TOPLANTILARI"

Transkript

1 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI TOPLANTILARI Toplantı sayısı: 1 Toplantı tarihi, saati ve yeri: 28 Nisan 2010, 15:00-17:00, Fen-Edebiyat Fakültesi Anfisi Toplantıya katılanlar: Toplantıya katılanların listesi EK de sunulmaktadır. Toplantının gündemi: Genel tanıtım o Avrupa ÇalıĢmaları o Türkiye ÇalıĢmaları o Maltepe Üniversitesi nde bugüne kadar yapılan çalıģmalar o Birimlerimizin gruplandırılması ve takvime son seklinin verilmesi Birinci aģamada yapacaklarımızın tanıtımı Toplantıda tartıģılanlar ve alınan kararlar: 1. Daha önceden katılımcılara gönderilen toplantı gündemi izlenmiģtir. Sunumlar yapılırken, katılımcıların katkıları alınmıģ ve tartıģmalar yapılarak süreç hep birlikte anlaģılmaya çalıģılmıģtır. 2. Bu çalıģmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar olarak Ģunlar yinelenmiģ/vurgulanmıģtır: a. Dekanlar ve müdürlerin kendi fakülte/enstitü/ yüksekokul/bölümlerinden birinci derecede sorumlu olmaları nedeni ile çalıģmaların her adımından haberdar olmaları ve gerektiği yerlerde yetki ve sorumluluk almaları beklenmektedir. Kısacası, yetki ve yürütme mercileri, fakülte dekanları/müdürler, dekanların toplantılara katılamayacağı durumlarda dekan/müdür yardımcılarıdır. b. Tüm çalıģmalarda devamlılık esastır. DeğiĢik toplantılara, değiģik kiģilerin gelmesi, yalnızca zaman kaybı olacaktır. Takdir edilir ki, hiç birimizin boģa geçirecek bir anı bulunmamaktadır. 3. Üniversitemizin tamamındaki çalıģmalara katılacak bir Kalite Takımı oluģturulmuģtur (EK de isimlerin yanında belirtilmektedir.). 4. Bahattin AKġĠT, Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi nce belirlenen bütün düzeylerin (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtmiģtir. Bir lisans programı geliģtirip, yüksek lisansı da bunun üzerinden geliģtirelim ve aynı Ģekilde bu da, doktora düzeyine temel oluģtursun Ģeklinde bir öneride bulunmuģtur. Bu öneriye katkı verenler olmuģtur. 5. Eğitim Fakültesi nden Program GeliĢtirme konusunda katkı alınabileceği konuģulmuģtur. 6. Üniversitemizde yapılacak kalite çalıģmaları için uygun bir model geliģtirmek üzere, MÜDEK çalıģmalarını gerçekleģtirmiģ olan Mühendislik Fakültesi ne öncelik verilmesine ve çalıģmalara 4 Mayıs 2010 (Saat 10:00) tarihinden itibaren baģlanmasına karar verilmiģtir. 7. Mühendislik Fakültesinin hemen ardından Tıp Fakültesi nin gelmesine ve Mayıs tarihleri arasında birlikte çalıģılmasına karar verilmiģtir. 8. Bütün birimler peyderpey ve baģlangıçtakinden daha hızlı bir Ģekilde çalıģmalara eklemlenecektir. Ancak, deneyimler, tüm (üniversitede) komisyon üyeleri ile belli aralıklarla paylaģılacaktır. 9. Bu dönem için ÇarĢamba günleri saat 15:00-17:00 (17:30) saatleri, komisyon üyelerinin tamamı için uygun bulunmuģtur.

2 10. Bir sonraki toplantı 12 Mayıs ÇarĢamba günü saat 15:00 de baģlayacaktır. Merkezlerin bulunduğu katta (Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin bulunduğu binanın alt katında), eski Senato Odasında yapılacaktır. 11. Gelecek toplantıda, a. Mühendislik ve Tıp Fakültelerinde yapılan çalıģmalar hakkında bilgi verilerek tartıģma açılacaktır. b. Tüm komisyon üyelerinin, YÖK ve diğer üniversiteleri yaptıkları çalıģmaları görerek geldiği bu toplantı, üniversitemizde yapılacak çalıģmaların kalitesini yükseltmek üzere sunulan her türlü öneriye açık olacaktır. c. ÇalıĢmalarımıza hangi isim konulacağına karar verilecektir. d. Daha sonraki çalıģmalar için plan yapılacaktır.

3 EK : T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI (BOLONYA SÜRECĠ) 28 Nisan 2010 TOPLANTISINA KATILANLAR Rektörlük Prof. Dr. ġahin KARASAR (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Belma T. AKġĠT (BEK BaĢkanı) (Kalite Takımı üyesi) Hikmet TOSYALI (Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanı) (Kalite Takımı üyesi) Öğr. Gör. Yasemin KĠLĠT AKLAR (ERASMUS Kurum Koordinatörü) Aslı BARTIK (Sekretarya) (Kalite Takımı üyesi) Fakülteler Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠletiĢim Fakültesi Mimarlık Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi Enstitüler Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Nermin ÇELEN (Dekan) Yrd. Doç. Dr. Ali TEMEL (Dekan Yardımcısı) Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çiğdem ÖZCAN (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Yrd. Doç. Dr. Deniz DAĞSEVEN EMECEN Yrd. Doç. Dr. Levent ÖNEN (Dekan Yardımcısı) Öğr. Gör. Ġpek PUR (Fak. Eğitim Koordinatörü) (Kalite Takımı üyesi) Öğr. Gör. Kurtul GÜLENÇ (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Yrd. Doç. Dr. Banu KONYAR (Dekan Yardımcısı) (Kalite Takımı üyesi) Yrd. Doç. Dr. Cenk DEMĠRKIRAN (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Prof. Dr. Oktay UYGUN (Dekan) Yrd. Doç. Dr. Emre Kadir GÖKYAYLA (Dekan yardımcısı) Yrd. Doç. Dr. Yıldıray SAK (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Ar. Gör. Müge ÜREM (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Ar. Gör. Gonca KURU (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Doç. Dr. Güner GÜRSOY (Dekan) Prof. Dr. Dinç ALADA (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Gül Selin ERBEN (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Yrd. Doç. Dr. Nazan HAYDARĠ PAKKAN (Fak. Eğ. Koor.) (Kalite T.üy.) Öğr. Gör. Mustafa KARA (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Prof. Dr. Ġlter BÜYÜKDIĞAN (Dekan Yardımcısı) Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Yrd. Doç. Dr. Nihat KABAOĞLU (Dekan Yardımcısı) (Kalite Takı. üyesi) Prof. Dr. Murat ESĠN (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Yrd. Doç. Dr. Ali AKMAN (Kalite Takımı üyesi) Doç. Dr. Güler ÖZTÜRK (Dekan Yardımcısı) Prof. Dr. Bahattin AKġĠT (Müdür)

4 Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksekokullar HemĢirelik Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Ahu TUNCEL (Müdür Yardımcısı) Prof. Dr. Ġlhami YAVUZ (Müdür) Prof. Dr. Semra TOKAY (Müdür Yardımcısı) Prof. Dr. Hediye ASLAN (Müdür) Yrd. Doç. Dr. Özlem IġIL (Müdür Yardımcısı) Yrd. Doç. Dr. Serap BULDUK (Eğitim Koordinatörü) (Kalite Takımı üyesi) Gürdal ÜLGER Meslek Yüksekokulu Rektörlüğe bağlı bölümler Atatürk Ġlkeleri ve Ġ. T. B Katılım olmamıģtır. BiliĢim Bölümü Önder ġahġnarslan (Bölüm BaĢkanı) Türk Dili ve Edebiyatı B Hafize Y. KORDEL Yabancı Diller Bölümü Yıldız CAN (Bölüm BaĢkanı) Ahmet Sena KUTLU (Bölüm BaĢkan Yardımcısı)

5 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI ÇEKĠRDEK GRUP TOPLANTILARI Toplantı sayısı: 2 Toplantı tarihi, saati ve yeri: 4 Mayıs 2010, 10:00-12:00, Mühendislik Fakültesi Toplantıya katılanlar: Nihat KABAOĞLU Ali AKMAN Belma T. AKġĠT Yasemin KĠLĠT AKLAR Toplantının gündemi: Üniversitemizde yapılacak kalite çalıģmaları için uygun bir model geliģtirilmesi. Toplantıda tartıģılanlar ve alınan kararlar: 1. Öncelikle, Mühendislik Fakültesi nin Eğitimde Kalite ÇalıĢmalarına katkı sağlayacağı düģünülen dokümanlar incelenmiģtir. Bunlar: a. Bölümlerce hazırlanmıģ olan misyon/vizyon tanımları ve eğitim amaçları. b. Her bölüm için 4 yıllık ders programı. c. Her ders için hazırlanan ders dosyaları. Bu dosyaların içinde Ģunlar bulunmaktadır: i. Ders izlencesi. ii. Verilen sınavların birer kopyası. iii. Cevap kağıtlarından en yüksek, orta ve en düģük puan almıģ olanların birer kopyası. iv. Ödevler ve cevapları. v. Projeler, küçük sınavlar (quiz) ve çözümleri. vi. Laboratuar deneyleri ve ilgili dosyalar. vii. Öğrencilere dağıtılan ders notları ile yapılan sunumların kopyaları. 2. Mühendislik Fakültesinde ders izlencelerinin, Bolonya Süreci için belirlenen ve daha önceki BEK baģkanınca öğretim elemanlarına gönderilen formata uygun olarak geliģtirildiği saptanmıģtır. Bu formatı, tüm birimlerin Akademik Yılı Bahar döneminden bu yana kullandıkları ve tüm izlenceleri buna göre düzenledikleri varsayılmaktadır. Ek 1 de yer alan bu formatın zaman içinde, EK 2 ve 3 deki bilgiler dahilinde daha da geliģtirileceği planlanmaktadır. Eğitimde kalite çalıģmalarına nereden baģlanacağı konusunda tartıģmalar yapılmıģtır. En doğrusunun, öncelikle en genelden (Üniversite düzeyi) en özele doğru (ders düzeyi-izlenceleri) olması olduğuna kanaat getirilmiģtir. Ancak, bunun çalıģmalara üniversitenin tüm birimlerinde baģlanmasını geciktireceği düģünülmüģtür. Bu nedenle aģağıdaki adımların eģ zamanlı olarak atılmasına karar verilmiģtir (KuĢkusuz, tüm bu çalıģmaların bu çalıģmaların her adımında tüm sorumluluk dekan/müdür/bölüm baģkanınındır): ADIM 1: Her fakülte/enstitü/yüksekokulda bulunan bölüm/programın ve rektörlüğe bağlı bölümlerin baģkanlarının eģliğinde tüm öğretim elemanlarınca, PROGRAM YETERLĠKLERĠ çalıģılmaya baģlanacaktır. 28 Nisan 2010 tarihinde B. T. AKġĠT tarafından yapılan sunumdan da ayrıntısı görülebileceği gibi, Avrupa Yeterlikler Çerçevesi, Ulusal Yeterlikler çerçevesi tanımlanmıģtır. Program yeterliklerinin de bunlarla uyumlu Ģekilde geliģtirilmesi beklenmektedir. Ayrıca, her ders için belirlenen öğrenim çıktılarının, program yeterliklerine katkısı çapraz tablo ile ortaya konacaktır (Ek 2-Tablo 6) Burada vurgulanması gereken bir baģka nokta da, AKTS lerin gerçekçi biçimde belirlenmesidir (Ek 2-Tablo 7). Takvim: 1. Bu anlamdaki ilk çalıģma, Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünce yapılacak ve tüm üniversitede kullanılmak üzere bir model geliģtirilmeye çalıģılacaktır. Bu modelin ilk taslağı 10 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 15:00 de BEK baģkanlığına teslim edilecektir. Bu taslak, 11 Mayıs 2010 Salı sabahından itibaren WEB sayfasında yer alacaktır Mayıs 2010 Salı günü sat 10:00 da ise, aynı çalıģma Tıp Fakültesi ile yapılmaya baģlanacaktır.

6 3. 12 Mayıs 2010 ÇarĢamba günü saat 15:00 de Komisyon üyeleri ile Merkezlerin bulunduğu katta (Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin bulunduğu binanın alt katında), eski Senato Odasında toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda, a. Mühendislik ve Tıp Fakültelerinde yapılan çalıģmalar hakkında bilgi verilerek tartıģma açılacaktır. b. Tüm komisyon üyelerinin, YÖK ve diğer üniversiteleri yaptıkları çalıģmaları görerek geldiği bu toplantı, üniversitemizde yapılacak çalıģmaların kalitesini yükseltmek üzere sunulan her türlü öneriye açık olacaktır. c. ÇalıĢmalarımıza hangi isim konulacağına karar verilecektir. d. Daha sonraki çalıģmalar için plan yapılacaktır. ADIM 2: Her fakülte/enstitü/yüksekokul/bölümün misyon/vizyon ve eğitim amaçlarının belirlenmesi ve diğer üniversitelerdeki benzer birimlerden farklı olan güçlü/zayıf yönlerinin ortaya konulması. Bu anlamda yapılan çalıģmaların güncellenmesi. ADIM 3: Üniversite üst yönetimince, üniversitenin misyon/vizyon ve eğitim amaçlarının belirlenmesi ve diğer üniversitelerden farklı olan güçlü/zayıf yönlerinin ortaya konulması. Bu anlamda yapılan çalıģmaların güncellenmesi. ADIM 4: Yukarıda anılan ilk üç adımın birbiri ile tam uyumlu hale getirilmesi. 3. Yukarıda anılan bu çalıģmaların, üniversitenin tüm birimlerinde peyderpey tamamlanarak Akademik yılı baģına yetiģtirilmesi planlanmaktadır. Yeni akademik yılbaģından itibaren, bu çalıģmalar iç ve dıģ paydaģlarla görüģülerek ve araģtırmalar yapılarak daha da zenginleģtirilecek ve sürekli olarak yenilenecektir.

7 EK 1 T. C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ.. FAKÜLTESĠ. LĠSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı Dersin adı Dersin Kodu AKTS Kredisi... yıl 2. yarıyıl Lisans Zorunlu/Seçmeli s/hafta Teorik: s/hafta Dersin dili Öğretim elemanı ve iletiģim bilgileri: GörüĢme Saatleri: Dersin Genel Amacı: Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Genel Yeterlilikler: Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Değerlendirme Yöntemi: ÖnkoĢul: Ders Kitabı: Yardımcı Okumalar: Dersin Ġçeriği: Ara sınav(lar) ve final sınavı için belirlenen günler de belirtilecektir. Haftalar TartıĢılacak/ĠĢlenecek Konular 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta 10. Hafta 11. Hafta 12. Hafta 13. Hafta 14. Hafta 15. Hafta

8 T. C. MALTEPE UNIVERSITY FACULTY OF... UNDERGRADUATE PROGRAM Fall Semester Course name Course code. ECTS Credits... year 2. semester Undergraduate Required/Elective h/week Lectures:. h/week / Application: h/week Turkish/English Contact: Prof. Dr.. Office Hours: Objectives of the Course: Learning Outcomes and Subordinate Skills: Generic Competencies: Instructional Methods and Techniques: Assessment Method: Prerequisite / Recommended: Textbook: Recommended Readings: Course Contents: Weeks Subjects to be Discussed Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15

9 EK 2 Tablo 1. DERS TANITIM ve UYGULAMA BĠLGĠLERĠ (COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION) Dersin Adı (Course Name) Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Ders (Saat/Hafta) Lesson Ön KoĢul Dersleri (Prerequisites) Dersin Dili (Course Language) (hour/week) Uygulama (Saat/Hafta) Application (hour/week) Laboratuar (Saat/Hafta) Laboratory (hour/week) MÜ Kredisi (ME Credit) AKTS (ECTS Credit) Dersin Türü (Zorunlu-Seçmeli) (Course Type Compulsory/Elective) Dersin Düzeyi (Course Level) Dersin Koordinatörü (Course Coordinator) Dersi veren(ler) (Course Lecturers) Dersin Yardımcıları (Course Assistants) Dersin Amacı (Course Objective) Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) Dersin Ġçeriği (Kısa tanımı)/ Course Content (Short definition)

10 Tablo 2. HAFTALIK KONULAR VE ĠLGĠLĠ ÖN HAZIRLIK ÇALIġMALARI (WEEKLY SUBJECTS AND PREPARATION STUDIES) Hafta ( Week) Konular (Subjects) Ön Hazırlık (Preparation) Tablo 3. KAYNAKLAR (SOURCES) Ders Notu (Course Notes) Diğer Kaynaklar (Other Sources) Sunum (Presentation) Sınavlar (Exams) Tablo 4. DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ (EVALUATION SYSTEM) YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARI (SEMESTER REQUIREMENTS) Devam (Attendance) Laboratuar (Lab) Uygulama (Application) Alan ÇalıĢması (Field Work) Derse Özgü Staj (Varsa) (If any, Special Course Internship) Ödev (Homework Assignments) Sunum (Presentations) Projeler (Project) Seminer (Seminar) Ara sınavlar (Mid-Terms) Final (Final) TOPLAM (TOTAL) YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARININ BAġARI NOTUNA KATKISI (PERCENTAGE OF SEMESTER WORK) YARIYIL SONU SINAVININ BAġARI NOTUNA KATKISI TOPLAM (TOTAL) SAYISI (NUMBER) KATKI PAYI (PERCENTAGE OF GRADE)

11 Tablo 5. DERS KATEGORĠSĠ (COURSE CATEGORY) Temel Meslek Dersleri (Core Courses) Ders Kategorisi-Sadece bir kategori seçilecektir.) (Course Category-Only one category will be chosen) Uzmanlık/Alan Dersleri (Major area courses) Destek Dersleri (Supportive Courses) ĠletiĢim ve Yönetim Becerileri Dersleri (Media and management skills courses) Aktarılabilir Beceri Dersleri (Transferable skill courses) Tablo 6. DERSĠN ÖĞRENĠM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ ĠLE ĠLĠġKĠSĠ (THE RELATIONSHIP BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM COMPETENCIES) No Program Yeterlikleri/Çıktıları (Program competencies/outcomes) *Katkı Düzeyi (Level of Contribution) *1 en düģük, 2 düģük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek (*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest Tablo 7. AKTS (ECTS) (Ġġ YÜKÜ TABLOSU-WORKLOAD TABLE) Etkinlikler/ Activities Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) (Course hours) Laboratuar (Lab) Uygulama (Application) Derse Özgü Staj (varsa) (If any, Special Course Internship) Alan ÇalıĢması (Field Work) Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön çalıģma, pekiģtirme) (Study hours- out of class) Sunum / Seminer Hazırlama (Preperations for Presentations/ Seminar) Proje (Project) Ödevler (Homework Assignments) Ara sınavlar (Mid-Terms) Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) Toplam ĠĢ Yükü (Total workload) Sayısı (Number) Süresi (Saat) Duration (hours) Toplam ĠĢ Yükü (Total Workload)

12 EK 3 DERS İZLENCESİ (SYLLABUS) HAZIRLAMADA YOL GÖSTERMEK ÜZERE AÇIKLAYICI BAZI NOTLAR: PROGRAM HEDEFLERĠ VE ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı: Öğrenenin öğrenme süresi sonunda ne bilmesi, anlaması ve/veya sergileyebilmesinin beklendiğini belirten ifade Öğrenme Çıktıları: Belirli ölçülebilir baģarılardır. Öğretenin gayesinden çok öğrenenin baģarıları ile ilgilidir. Zaman zaman hedef ile karıģtırılmaktadır. Hedef, öğretmek ile ilgili olup öğretenin gayesini belirtir. Oysa öğrenme çıktısı öğrenme ile ilgilidir. Farklı kategorilere ayrılabilir: a) disiplinlere bağlı derse özel çıktılar ve ona özel bilgi ve yetenekler, b) genel çıktılardır (yani iletiģim, problem çözme, bilgi teknolojileri ve grupla çalıģma becerileri gibi) 6_Mayis_Diyarbakir.pps#320,2,ÖĞRENME ÇIKTISI ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenim çıktıları, öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından, baģarılı olmuģ bir öğrencinin _ ne bileceğini, _ ne anlayabileceğini _ ne yapabileceğini ifade eden yetkinliklerdir. Öğrenim çıktıları, öğretenin amacından çok öğrenenin baģarısı ile ilgilidir. Bu nedenle dersin amaçları ile öğrenim çıktıları aynı değildir. Lerzan ÖZKALE: GENEL YETERLĠLĠKLER / GENERIC COMPETENCIES Üretken Productive Özdeğerlerine saygılı True to core values Akılcı Rational Sorgulayan Questioning GiriĢimci Entrepreneur Yaratıcı Creative Etik kurallara uyma Follow ethical and moral rules Toplumsal duyarlılık Civic awareness Anadilini etkili kullanma Effective use of mother tongue Çevre duyarlılığı Environmental awareness Bir yabancı dili etkili kullanma Effective use of a foreign language Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum Adapt to different situations and social roles Takım halinde çalıģabilme Work in teams Zamanı etkili kullanma Use time effectively Farklılıklara saygı gösterme Respect differences EleĢtirel düģünebilme Critical thinking 8. Genel Yeterlilikler (Generic Competencies), Prof. Dr. Atila Barkana

13 ÖĞRETĠM YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ / INSTRUCTIONAL METHODS AND TECHNIQUES Anlatım Lecture TartıĢma Discussion Soru-Yanıt Question and Answer Gözlem Observation Alan Gezisi Field Trip Takım/Grup ÇalıĢması Team/Group Work Gösterme Demonstration Deney Experiment Uygulama-AlıĢtırma Drill and Practice Örnek Olay Ġncelemesi Case Study Sorun/Problem Çözme Problem Solving Beyin Fırtınası Brain Storming Rapor Hazırlama ve/veya SunmaPreparing and/or Presenting Reports Proje Tasarımı/Yönetimi Project Design/Management Rol Oynama/Dramatize Etme Role Play/Dramatiztion 9. Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Prof. Dr. Atilla Barkana

14 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI ÇEKĠRDEK GRUP TOPLANTILARI Toplantı sayısı: 3 Toplantı tarihi, saati ve yeri: 11 Mayıs 2010, 10:00-11:30, Tıp Fakültesi Toplantıya katılanlar: Ahmet ÇOLAK (Dekan) Erdal ARISAN (Genel Koordinatör) Güler ÖZTÜRK (Dekan Yardımcısı) Yıldız TOMBUL (Fakülte Sekreteri) Belma T. AKġĠT Yasemin KĠLĠT AKLAR Toplantının gündemi: Üniversitemizde yapılacak kalite çalıģmaları kapsamında Tıp Fakültesi için uygun bir model geliģtirilmesi. Toplantıda tartıģılanlar ve alınan kararlar: 1. Öncelikle, Tıp Fakültesi nin Eğitimde Kalite ÇalıĢmalarına katkı sağlayacağı düģünülen dokümanları incelenmiģtir. Çok çeģitli ve ayrıntılı, Türkçe ve Ġngilizce doküman bulunmakla birlikte, Bolonya kriterlerine tam olarak uygun olmadığı görülmüģtür. Bu da son derece doğaldır, çünkü Tıp Fakültemiz, henüz kredili sisteme geçmemiģtir. Tıp Fakültesi için hazırlanacak dokümanların, Bolonya kriterlerine uygun ve tam olarak geliģtirilebilmesi için kredili sisteme geçilmesi gerekmektedir. Ancak, toplantıda yapılan tartıģmalar sırasında bunun çok kolay olamayacağı, zaman alacağı ve anlamlı da olmayacağı yönünde de görüģler bildirilmiģtir. 2. Öte yandan, var olan sistem içinde, görece Bolonya kriterlerine uygun bir dosya hazırlanması da elbette mümkündür. Ancak bu durumda da, ileride kredile sisteme geçildiğinde, boģ yere emek ve zaman kaybı olmuģ olacaktır ve yeniden ve baģtan çalıģmalara baģlanması gerekecektir. 3. E. ARISAN, Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi nde görevli olduğu sırada, kredili sisteme geçme çalıģmaları yaptığını, Maltepe Üniversitesinde de yapılabileceğini belirtmiģtir. 4. Y. Kilit, Hacettepe Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU nun uzun zamandır Bolonya uzmanı olduğunu, Hacettepe Tıp Fakültesinde bu anlamda neler yapıldığının incelenmesinin yararlı olacağını belirtmiģtir. 5. Bir sonraki toplantının 20 Mayıs PerĢembe günü saat 10:00 da Tıp Fakültesi nde yapılarak, bu konuda bir karar alınması uygun bulunmuģtur. Bu tarihe kadar, toplantı katılımcıları, değiģik örnekleri inceleyecekler ve getirdikleri önerilerle, yol haritası çizilecektir.

15 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI (EKÇ) TOPLANTILARI Toplantı Sayısı: 4 Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri: 12 Mayıs 2010 Salı, 15:00 17:00, Eski Senato Odası. Toplantıya katılanlar: Toplantıya katılanların listesi EK 1 te sunulmaktadır. Toplantının gündemi: 1. Mühendislik ve Tıp Fakültelerinde yapılan çalıģmalar hakkında bilgi verilerek tartıģma açılacaktır. 2. Tüm komisyon üyelerinin, YÖK ve diğer üniversiteleri yaptıkları çalıģmaları görerek geldiği bu toplantı, üniversitemizde yapılacak çalıģmaların kalitesini yükseltmek üzere sunulan her türlü öneriye açık olacaktır. 3. ÇalıĢmalara hangi isim konulacağına karar verilecektir. 4. Daha sonraki çalıģmalar için plan yapılacaktır. 5. Kalite Takımına katılacak olası isimler belirlenecektir. Toplantıda tartıģılanlar ve alınan kararlar: 1. Belma T. AKġĠT (BTA) ve Yasemin Kilit AKLAR (YKA), 4 ve 11 Mayıs tarihlerinde Mühendislik ve Tıp Fakültelerine yaptıkları ziyaretleri anlatmıģlardır. o Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü nce (EMB), üniversitemizde Eğitimde Kalite ÇalıĢmaları (EKÇ) için baģlangıç niteliğinde örnek bir dosya geliģtirilmiģtir. o Tıp Fakültesi ile yapılan toplantıda, Dekan Ahmet ÇOLAK, Dekan Yardımcısı Güler ÖZTÜRK ve Genel Koordinatör Erdal ARISAN ile yapılan tartıģmalarda, Tıp Fakültesi nin bugünkü yapısı ile EKÇ na geçilmesinin zor olabileceği, kredili siteme geçilmesinin ise tartıģmaya açık olduğu konuģulmuģtur. Bu konuda araģtırmalar yapılacak ve 20 Mayıs tarihinde yeniden toplanılacaktır. 2. Belma T. AKġĠT (BTA) ve Yasemin Kilit AKLAR (YKA) tarafından, Mühendislik Fakültesi EMB nce geliģtirilen dosyanın örnek olarak alındığı ve bu bağlamda, bütün birimlerin hazırlaması gereken dosyalar içinde yer alacak dokümanlar ve kavramların açıklandığı ppt sunumu üzerinden gidilmiģtir. 3. Dosyalar içinde yer alacak dokümanlar ve özellikle kavramlarla ilgili olarak önemli tartıģmalar yapılmıģtır: o Misyon kavramının ne olduğu, neden önemli olduğu ve bu kavramın oluģması için hangi soruların cevaplanması gerektiği konusu üzerinde durulmuģ ve ardından EMB nün misyonunun ne olduğu, bunun yeterli olup olmadığı tartıģılmıģtır. B. AkĢit, bu ifadenin çok genel olduğunu, her bölüm için uyarlanabileceğini, standartlaģtırılmıģ bir tanım olduğunu ifade etmiģtir. N. Kabaoğlu ise, bu bölümün misyonunun, cevaplanması gereken sorulara yanıt verebildiğini ifade etmiģtir. o Misyon un, kim(ler)e fayda sağlayacağı da ayrı bir konu olarak tartıģmaya açılmıģtır. Toplum ve bilim dünyası nın yanı sıra, öğrenciler in de hedef kitle arasında yer alması gerektiği vurgulanmıģtır. o Vizyon kavramı, hangi üç soruya yanıt vereceği, iyi bir vizyonun hangi niteliklere sahip olması gerektiği konularında bilgiler paylaģılmıģtır. EMB nün vizyonunun bu anlamda uygun olup olmadığı tartıģılmıģtır. Ayrıca, vizyonun zamandan bağımsız olup olmaması konusu da gündeme gelmiģtir. N. Kabaoğlu, vizyon kavramının zaman içinde yenilenebilir, değiģikliğe açık nitelikte olması gerektiğini vurgulamıģ; EMB gibi yeni kurulmuģ bir bölüm için bu vizyonun idealist ve gerçekçi olduğunu ifade etmiģtir. BTA de, her iki kavramın da, zamana ayak uydurabilen, makul ve ayakları yere basan Ģekilde olması gerektiğini vurgulamıģtır. o Vizyon ve misyon kavramlarıyla ilgili tartıģılan bir baģka konu da, hangisinin daha önce belirlenmesi gerektiğidir. Katılımcıların bir kısmı, vizyonun önce belirlenip, misyonun daha sonra belirlenmesi görüģüne sahipken; bir kısmı da bunun tam tersini düģündüklerini, önce misyonun belirlenip, ardından da vizyon kavramının oluģması gerektiğini ifade etmiģlerdir. o Vizyon ve misyon kavramları yerine Türkçe kökenli kelimeler de kullanılabileceği gündeme gelmiģtir. Bu konudaki önerilerde, vizyon için özülkü, misyon için de özgörev kavramları kullanılabilir Ģeklinde görüģler belirtilmiģtir. o Program Hedefleri hakkında bilgiler paylaģılmıģ, nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuģtur. Yine örnek olarak EMB için hazırlanmıģ Program Hedeflerinin neler olduğu incelenmiģtir. o Program hedeflerinin belirlenmesinin ardından bu hedeflerin hangi yöntemlerce gerçekleģtirileceğini ifade eden, Program Hedefleri ve Gerçekleme Yöntemleri tablosu hakkında bilgi verilmiģ; bu tabloyu her bölümün yapması gerektiği vurgulanmıģtır. Gerçekleme

16 o o o o o sözcüğünün yerine gerçekleģtirme, yöntemler in yerine de araçlar kelimesi kullanılmasının daha doğru olacağı konuģulmuģtur. Hedefler ve bu hedefleri gerçekleģtirecek yöntemlerin ardından, Program Çıktıları konusu üzerinde durulmuģtur. EMB nün program çıktıları örnek olarak verilmiģ ve bu çıktılarla program hedefleri iliģkisini ölçen Ölçme Yöntemleri tablosundan söz edilmiģtir. N. Çelen tarafından, ölçme yöntemlerinin sadece davranıģsal boyutta değil, duyuģsal boyutta da olması gerektiğini vurgulamıģtır. Buna karģılık B. AkĢit, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde bilgi, beceri ve kiģisel ve mesleki yetkinliklerin belirlenmiģ olduğu vurgulanmıģtır. BTA da, bu çalıģmalar çerçevesinde, ölçülebilirlik kavramının önemli olduğunu belirtmiģ ve Eğitim Fakültesi, bu anlamda çalıģmalar yaptığı takdirde, diğer birimlerin de bunlardan yararlanabileceğini söylemiģtir. Program Çıktıları Ders Matrisinde ise tartıģılan konu, bazı derslerin aynı çıktıyı kısmen veya tamamen veriyor olması, bazı derslerin ise hiçbir çıktıyı karģılamıyor olmasıdır. B. AkĢit, bu durumun fazlalık ya da eksiklik yaratan dersler olduğunu gösterdiğini ifade etmiģtir. Bazı katılımcılar bundan farklı bir görüģ belirterek, aynı çıktıyı veren iki ders için, birbirlerini tamamlayan dersler olduklarını ifade etmiģlerdir. Bu matrisin, ders planlarını yeniden gözden geçirmemiz gerektiği konusunda uyarıcı olacağı belirtilmiģtir. Böylece fazlalık/eksiklikler ortaya konulabilecektir. Bir diğer önemli konu AKTS (ĠĢ Yükü Tablosu) olmuģtur. BTA, bu tablonun ciddi bir bilimsel çalıģmayla oluģturulması gerektiğini, hemen yapabileceğimiz bir Ģey olmadığını ve her ders için ayrı olarak oluģturulması gerektiğini belirtmiģtir. Bu tablo hazırlanırken özellikle öğrencilerle görüģmenin ve bilimsel bir çalıģma yapmanın önemi vurgulanmıģtır. Öğrenme Çıktıları hakkında bilgi verilmiģtir. B. AkĢit, 30 AKTS nin standart olması gerektiğini ve her öğrenciyi eģit düģünmek durumunda olduğumuzu vurgulamıģtır. M. Esin ise, bu standartlaģmaya karģı olduğunu ifade etmiģtir. 4. ÇalıĢmalara, daha önce verildiği gibi Eğitimde Kalite ÇalıĢmaları adı ile devam edilmesine karar verilmiģtir. 5. BTA tarafından, Kalite Takımına katılacak olası isimler olarak Eğitim Fakültesi nden Zeynep Çiğdem Özcan ve ĠĠBF den Gül Selin Erben önerilmiģtir. Hukuk ve Mimarlık Fakültelerinden de çalıģmalar bu anlamda destek verecek kiģiler olabileceği vurgulanmıģtır. 6. Daha sonraki çalıģmalar için plan yapılmıģtır. Fakülte/yüksekokul/enstitü/bölümlerde yapılacak çalıģmalarda izlenecek takvim oluģturulmuģtur (EK 2). BTA ve YKA, takvimdeki çalıģma düzenine göre ilgili birimleri ziyaret edeceklerdir. 7. Bir sonraki komisyon toplantısının, üç hafta sonra (2 Haziran 2010 ÇarĢamba) yapılmasına karar verilmiģtir.

17 EK 1: T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI (BOLONYA SÜRECĠ) 12 Mayıs 2010 TOPLANTISINA KATILANLAR Rektörlük Fakülteler Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakül. Hukuk Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠletiĢim Fakültesi Mimarlık Fakültesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. ġahin KARASAR (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Belma T. AKġĠT (BEK BaĢkanı) (Kalite Takımı üyesi) Hikmet TOSYALI (Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanı) (Kalite Takımı üyesi) Öğr. Gör. Yasemin KĠLĠT AKLAR (ERASMUS Kurum Koordinatörü) (Kal.Tak.ü.) Aslı BARTIK (Sekretarya) Prof. Dr. Nermin ÇELEN (Dekan) Yrd. Doç. Dr. Ali TEMEL (Dekan Yardımcısı) Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çiğdem ÖZCAN (Fak. Eğitim Koordinatörü) (Kalite TÜ) Yrd. Doç. Dr. Deniz DAĞSEVEN EMECEN (Kalite Takımı üyesi) Öğr. Gör. Ġpek PUR (Fak. Eğitim Koordinatörü) (Kalite Takımı üyesi) Yrd. Doç. Dr. Banu KONYAR (Dekan Yardımcısı) (Kalite Takımı üyesi) Katılım olmamıģtır. Prof. Dr. Dinç ALADA (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Yrd. Doç. Dr. Gül Selin ERBEN (Fakülte Eğitim Koordinatörü) (K. Tak. Ü.) Yrd. Doç. Dr. Nazan HAYDARĠ PAKKAN (Fak. Eğ. Koor.) (Kalite T.üy.) Öğr. Gör. Mustafa KARA (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Prof. Dr. Ġlter BÜYÜKDIĞAN (Dekan Yardımcısı) Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Yrd. Doç. Dr. Nihat KABAOĞLU (Dekan Yardımcısı) (Kalite Takı. üyesi) Prof. Dr. Murat ESĠN (Fakülte Eğitim Koordinatörü) Yrd. Doç. Dr. Ali AKMAN (Kalite Takımı üyesi) Katılım olmamıģtır. Tıp Fakültesi Enstitüler Sosyal Bilimler Ens. Prof. Dr. Bahattin AKġĠT (Müdür) Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Semra TOKAY (Müdür Yardımcısı) Yüksekokullar HemĢirelik Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Serap BULDUK (Eğitim Koordinatörü) (Kalite Takımı üyesi) Meslek Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Gürdal ÜLGER Rektörlüğe bağlı bölümler Atatürk Ġlkeleri ve Ġ. T. B Katılım olmamıģtır. BiliĢim Bölümü Önder ġahġnarslan (Bölüm BaĢkanı) Türk Dili ve Edebiyatı B Öğr. Gör. Yusuf ÇOTUKSÖKEN (Bölüm BaĢkanı) Yabancı Diller Bölümü Katılım olmamıģtır.

18 EK 2: FAKÜLTE/YÜKSEK OKUL/ENSTĠTÜ/BÖLÜM ÇALIġMA SIRASI (Haftalara göre renklendirilmiģtir.) 1. Mühendislik Fakültesi (Ġlk ziyaret: 4 Mayıs 2010) 2. Tıp Fakültesi (Ġlk ziyaret: 11 Mayıs 2010, Ġkinci ziyaret: 20 Mayıs 2010) 3. Fen Edebiyat Fakültesi (Ġlk ziyaret: Mayıs) 4. Eğitim Fakültesi (Ġlk ziyaret: Mayıs) 5. Güzel Sanatlar Fakültesi (Ġlk ziyaret: Mayıs) 6. HemĢirelik Yüksekokulu (Ġlk ziyaret: Mayıs) 7. ĠletiĢim Fakültesi (Ġlk ziyaret: 31 Mayıs-1 Haziran) 8. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler F. (Ġlk ziyaret: 5-4 Haziran) 9. Hukuk Fakültesi (Ġlk ziyaret: 7-8 Haziran) 10. Mimarlık Fakültesi (Ġlk ziyaret: 8-9 Haziran) 11. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ġlk ziyaret: Haziran) 12. Fen Bilimleri Enstitüsü (Ġlk ziyaret: Haziran) 13. Meslek Yüksekokulu (Ġlk ziyaret: Haziran) 14. Türk Dili ve Ed. Bölümü (Ġlk ziyaret: Haziran) 15. BiliĢim Bölümü (Ġlk ziyaret: 18 Haziran) 16. Yabancı Diller Bölümü (Ġlk ziyaret: Haziran) 17. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölümü (Ġlk ziyaret: Haziran)

19 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI BÖLÜM BAġKANLARI TOPLANTISI Toplantı Sayısı: 5 Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri: 14 Mayıs 2010 Cuma, 10:00 12:00, Fen-Edebiyat Fakültesi Anfisi Toplantıya Katılanlar: Toplantıya katılanların listesi EK te sunulmaktadır. Toplantının Gündemi: Genel Tanıtım (Avrupa Eğitim Reformu ÇalıĢmaları, Türkiye ÇalıĢmaları, Maltepe Üniversitesinde bugüne kadar yapılmıģ olan çalıģmalar) Birinci aģamada yapılacakların tanıtımı Toplantıda tartıģılanlar ve alınan kararlar: 1. Üniversitemizde Eğitimde Kalite ÇalıĢmaları adını alan Bolonya Süreci ile ilgili yapılacak tüm çalıģmalarda sürekliliğin esas olduğu, her toplantıya değiģik kiģilerin katılmasının zaman kaybı olacağı vurgulanmıģ ve dekanların ve yüksekokul müdürlerinin yanı sıra, bölüm/ program baģkanlarının da bu çalıģmalarda anahtar kiģiler olduğu ifade edilmiģtir. 2. Bugüne kadar bu anlamda Maltepe Üniversitesinde yapılmıģ olan çalıģmalar özetlenmiģtir. 3. Komisyon üyeleriyle yapılan son toplantıda görüģülenler hakkında kısaca bilgi verilmiģ, Elektronik Mühendisliği Bölümü nün hazırladığı örnek dosyanın ve dosyaya konulması gereken dokümanların bölüm/program baģkanlarıyla da gelecek hafta paylaģılacağı ifade edilmiģtir. 4. Bu süreçte, her konuda herkesin birbirine açık olacağı, Eğitimde Kalite ÇalıĢmaları için açılmakta olan Web Sayfasında hazırlanacak dosyalar yapılan/yapılacak çalıģmalar da dahil olmak üzere her türlü dokümanın, toplantı sunumlarının ve tutanaklarının bulunacağı ve herkesin kullanımına açık olacağı dile getirilmiģtir. Bütün paylaģımlar buradan yapılabilecektir. Birbirimizin çalıģmalarını örnek alarak ve birbirimizden öğrenerek yola devam edileceği belirtilmiģtir. 5. Bu çalıģmalarda aynı dili konuģma nın önemi üzerinde durulmuģtur. Hepimizin belli kavramlara, sözcüklere aynı anlamları atfetmesinin, benzer Ģekilde hareket ederek iģlerimizi kolaylaģtıracağı söylenmiģtir. 6. Kalite yi benimsemenin katılım ve paylaģım dan geçtiği, sürekli yenilenecek ve geliģtirilecek ve birbirimizden çok Ģey öğrenebileceğimiz bir sürecin baģladığı vurgulanmıģtır. Bilginin sömürülmesi yaklaģımı içinde, bilginin sonuna kadar kullanılmasının ve bütün paydaģlar tarafından ulaģılabilir olmasının önemine değinilmiģtir. 7. Bolonya kriterlerinin, bizim için yol gösterici olacağı, ancak körü körüne bu kriterlere uymak yerine, bizim iģimize yarayacak Ģekilde geliģtirmemizin önemi vurgulanmıģtır. 8. Eğitimde Kalite ÇalıĢmaları ile ilgili genel tanıtım sırasında, katılımcıların da katkılarıyla süreç hep birlikte gözden geçirilmiģtir. Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYUYÇ) düzeyleri (6. düzey: lisans, 7. düzey: yüksek lisans ve 8. düzey: doktora) hakkında bilgi verilirken, B. Çotuksöken, 5. Düzey: önlisansın da yer almasının gereğini hatırlatmıģtır. 9. TYUYÇ düzeyleri tartıģılırken, özellikle 8. düzey: Doktora için özgün düģünce, yaratma, eleģtirel analiz-sentez gibi kavramların üzerinde durulmuģtur. 10. YÖK tarafından belirlenen TYUYÇ düzeyleri kredi ve iģ yükü aralıklarından bahsedilmiģ ve bu süreçteki çalıģmalarımızda kredi ve iģ yüklerini ayrıntılı ve bilimsel ölçmeye dayalı bir biçimde yapılması gerektiğinin altı çizilmiģtir. 11. Alana özgü yeterlilikler konusunda katılımcılık kavramı üzerinde durulmuģ ve iç/dıģ paydaģların alan yeterliliklerinin belirlenmesinde önemli rol oynadığı ifade edilmiģtir. 12. Bilme kavramından Değerlendirme kavramına doğru ilerleyen Bloom Taksonomisi aģamalarından söz edilerek, eğitim sistemimizdeki yaklaģımın ve eğitime yüklediğimiz anlamın ezberci bir yaklaģım olduğunu ve bunun değiģmesi gerektiği ifade edilmiģtir.

20 13. Öğrenme Çıktıları kavramının, öğretenin gayesi ile ilgili değil, öğrenenin baģarılarıyla ilgili olduğu; öğrenme çıktılarının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kullanılabileceği ve Ģeffaf bir yükseköğretim sistemi için temel yapı taģı olduğu söylenmiģtir. 14. Bugüne kadar üniversitemizde yapılmıģ olan çalıģmalardan söz edilmiģ ve Diploma Eki konusunda en kısa sürede neticeye ulaģmamız gerektiği vurgulanmıģtır. 15. Toplantının ikinci bölümünde adım adım yapılacaklar konuģulmuģtur. Birinci adım olarak, Program/bölüm tanımlarının önemi ve neyi amaçladığının ortaya konulmasının ve iç/dıģ paydaģların bu süreçteki öneminden söz edilmiģtir. Özellikle dıģ paydaģlara da bu süreçte önemli bir yer vererek, toplantılarla bir araya gelinmesi gerektiği ifade edilmiģtir. 16. Ġkinci adımda yer alan, program çıktılarının hazırlanması hakkında bilgi verilmiģ; Mezunun neyi bilmesini ve neyi yapabilmesini istiyoruz? Ģeklinde bir soru sorarak program çıktılarının (yeterliklerinin) oluģturulması gerektiği belirtilmiģtir. 17. Bir sonraki adımda, öğretim planlarının gözden geçirilmesi ve yeniden tasarlanması konusuna değinilmiģtir. Lisans öğrenim programlarının tasarımında hangi ilkelerin esas alınacağı hakkında bilgi verilmiģ, üniversitemizin farklılık yaratmak açısından çift anadal, yandal gibi programların yanı sıra majör, minör programlarının da oluģturulabileceği önerilmiģtir. 18. Ders Planlarının hazırlanması, üniversitemizin değerlendirme ölçütleri, AKTS (iģ yükü) tablosu ve dersin öğretim çıktılarının program çıktılarına katkı düzeyi gibi eksikliklerin acilen giderilmesinin gereğinden söz edilmiģtir. 19. Öğrenme çıktılarının neyi ifade ettiği, nasıl hazırlanması gerektiği ve öğrenme çıktılarını hazırlarken dikkate almamız gerekenler hakkında bilgi verilmiģtir. Öğrenme çıktılarının gözlenebilir ve ölçülebilir olmasının sosyal bilimler açısından rahatsız edici olduğu vurgulanmıģtır. 20. Komisyonca oluģturulan Fakülte/yüksekokul/enstitü/bölümlere göre çalıģma takvimi katılımcılarla paylaģılmıģtır. 21. Toplantının sonunda tartıģma açılmıģtır: a. B. Çotuksöken daha önce yapılan çalıģmalardan söz etmiģtir. b. F. Karahan Esmer, Ģimdiye kadar yapılan sürekli olarak format değiģikliklerinin öğretim elemanlarını yorduğunu ve Eğitim Fakültesi olarak, YÖK tarafından belirlenen eğitim programı formatına uymak zorunda olduklarını belirtmiģtir. 22. Bir sonraki toplantı 21 Mayıs Cuma günü saat 9:30 da, Fen-Edebiyat Fakültesi Anfisinde bütün bölüm baģkanlarının katılımı ve Ģu gündem ile yapılacaktır. Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü nün hazırladığı örnek dosya üzerinde tartıģma ve izlenecek adımların belirlenmesi.

21 EK : T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI BÖLÜM BAġKANLARI TOPLANTISI-1 (14 Mayıs 2010) TOPLANTIYA KATILANLARIN LĠSTESĠ Rektörlük Prof. Dr. Belma T. AKġĠT (Kalite çalıģmaları ve uluslararası iliģkilerden sorumlu Rektör DanıĢmanı, BEK BaĢkanı) Öğr. Gör. Yasemin KĠLĠT AKLAR (ERASMUS Kurum Koordinatörü) Aslı BARTIK (Sekretarya) Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ayla OKTAY Ġlköğretim Bölümü Prof. Dr. Ümit DAVASLIGĠL Özel Eğitim Bölümü KatılmıĢtır. Doç. Dr. Firdevs K. ESMER Yabancı Diller Eğitimi Bölümü KatılmıĢtır. Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN Felsefe Bölümü KatılmıĢtır. Prof. Dr. Hüseyin ÇAKALLI Matematik Bölümü KatılmıĢtır. Yrd. Doç. Dr. Ilgın G.DANIġMAN Psikoloji Bölümü KatılmıĢtır. Prof. Dr. Sabahattin GÜLLÜLÜ Sosyoloji Bölümü KatılmıĢtır. Öğr. Gör. Ġpek PUR Kalite Takımı üyesi KatılmıĢtır. Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Simten GÜNDEġ Görüntü Sanatları Bölümü Yrd. Doç. Dr. Oktay YALIN Temel Sanat Eğitimi Bölüm KatılmıĢtır. Yrd. Doç. Dr. Kaya ÖZAKGÜN Fotoğraf ve Video Bölüm Y. Doç. Dr. Cenk DEMĠRKIRAN Sinema Bölümü Yrd. Doç. Dr. Vural YILDIRIM Plastik Sanatlar Bölümü Öğr. Gör. Gürhan ELMALIOĞLU Oyunculuk Bölümü KatılmıĢtır. Öğr. Gör. Evren ERBATUR Oyunculuk Bölümü KatılmıĢtır. Öğr. Gör. Burak ġahġn Çizgi Film-Animasyon Bölümü KatılmıĢtır. Öğr. Gör. Özlem UZUN Çizgi Film-Animasyon Bölümü KatılmıĢtır. Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Oktay UYGUN Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin HATEMĠ Medenî Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK Medenî Usûl ve Ġcra-Ġflâs Huk. ABD Prof. Dr. Devrim ULUCAN ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD B Prof. Dr. Lerzan YILMAZ Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN Mali Hukuk Anabilim Dalı BaĢkanı Doç. Dr. Serap K. KĠZĠROĞLU Ceza ve Ceza Usûl Hukuku ABD Doç. Dr. Ayfer U. ÇAVUġOĞLU Milletlerarası Özel Hukuk ABD Yrd. Doç. Dr. Cevat OKUTAN Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Yıldıray SAK Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı KatılmıĢtır. AraĢ. Gör. Gonca KURU KatılmıĢtır. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Dinç ALADA Ġktisat Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN Ġnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Doç. Dr. Melek AKGÜN Muhasebe ve Denetim Bölümü yerine Yrd. Doç. Dr. Meltem GÜRÜNLÜ Y. Doç. Dr. Muhammed Uluslar arası Ticaret ve Loj. Yönetimi BAMYACI Yrd. Doç. Dr. Sabahattin ġen Uluslar arası ĠliĢkiler ve AB Bölüm B. KatılmıĢtır.

22 ĠletiĢim Fakültesi Yrd.Doç. Dr. Hatice ÖZ Görsel ĠletiĢim Tasarımı Bölüm Doç.Dr. Filiz Otay DEMĠR Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü KatılmıĢtır. Y. Doç.Dr. Nazan H. PAKKAN Radyo, Sinema ve Televizyon B. Yrd. Doç. Dr. Aslı G. KIRÇIL Televizyon Haberciliği ve Prog. B. KatılmıĢtır. Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Aydın ESEN Ġç Mimarlık Bölümü yerine Yrd. Doç. Dr. Umut Tuğlu KARSLI KatılmıĢtır. Prof. Dr. Ġlter BÜYÜKDIGAN Mimarlık Bölümü yerine Yrd. Doç. Dr. Candan ÖZÜLKÜ KatılmıĢtır. Yrd. Doç. Dr. M. Çetin ERDEN Grafik Tasarım Bölümü KatılmıĢtır. Yrd. Doç. Dr. Irmak AKÇADOĞAN KatılmıĢtır. Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Yalçın AKÖZ ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKĠN Endüstri Müh. Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Kemal KÖYMEN Yazılım Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Murat TAYLI Bilgisayar Mühendisliği Bölüm BaĢ. Yrd. Doç. Dr. Demir ÖNER Elektronik Bölümü KatılmıĢtır. Tıp Fakültesi Prof. Dr. ġefik GÜNEY Prof.Dr. Bülent ARMAN Prof. Dr. Erdal ARISAN Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Temel Tıp Bilimleri Bölümü Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. A. SavaĢ Özkan Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü KatılmıĢtır. Öğr. Gör. Abdulkadir Erdem Bilgisayar Programcılığı Bölümü KatılmıĢtır. Öğr. Gör. ġükran Tantay Büro Yönetimi ve Yönetici Asis. B. KatılmıĢtır. Öğr. Gör. Handan Doğan Çocuk GeliĢimi KatılmıĢtır. Öğr. Gör. Nezahat Fatma Atalay Film Yapım Teknikleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Gürdal Ülger Halkla ĠliĢkiler Tanıtım Bölümü Öğr. Gör. Hakan Cavlak Lojistik Bölümü KatılmıĢtır. Öğr. Gör. Ferit Pehlivanoğlu Mobilya Dekorasyon Bölümü(Ġ.Ö) Öğr. Gör. M. Kamil Gerçeker Radyo Ve Televizyon Programcılığı B Öğr. Gör. Özlem Dereli Turizm Ve Otel ĠĢletmeciliği Bölümü KatılmıĢtır. Öğr. Gör. Ahmet Kiziroğlu Deniz ve Liman ĠĢletmeleri Bölümü KatılmıĢtır. Rektörlüğe Bağlı Bölüm: Atatürk Ġlke ve Ġnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇEKĠÇ KatılmıĢtır.

23 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI ÇEKĠRDEK GRUP TOPLANTILARI Toplantı sayısı: 6 Toplantı tarihi, saati ve yeri: 18 Mayıs 2010, 13:00-14:30, Fen-Edebiyat Fakültesi Toplantıya katılanlar: Belma T. AKġĠT Yasemin KĠLĠT AKLAR Betül ÇOTUKSÖKEN (Felsefe Bölümü) Kurtul GÜLENÇ (Felsefe Bölümü) Hüseyin ÇAKALLI (Matematik Bölümü) Ġpek PUR (Psikoloji Bölümü) Gülçin KARADENĠZ (Psikoloji Bölümü) Ahu ERYILMAZ (Psikoloji Bölümü) Sabahattin GÜLLÜLÜ (Sosyoloji Bölümü) Seval GÜLEN (Sosyoloji Bölümü) Toplantının gündemi: Üniversitemizde yapılacak kalite çalıģmaları kapsamında Fen-Edebiyat Fakültesi nin bölümlerinde hangi dokümanların olduğunun ve nelerin geliģtirilmesi gerektiğinin tespiti. Toplantıda tartıģılanlar ve alınan kararlar: 1. Öncelikle komisyon be bölüm baģkanları ile yapılan toplantılara katılmayan öğretim elemanlarına özet olarak Eğitimde Kalite ÇalıĢmaları (EKÇ) anlatılmaya çalıģılmıģtır. Avrupa Yeterlikler Çerçevesi ve Ulusal Yeterlikler Çerçevesi, Alana Özgü Yeterlikler dikkate alınarak, program/ders çıktılarının ve yeterliklerin belirlenmesi gereğinin altı çizilmiģ ve bu konularla ilgili dokümanların kendilerine en kısa zamanda iletileceği belirtilmiģtir. Aynı zamanda tüm dokümanların sunulacağı bir Web sitesinin de açılmakta olduğu vurgulanmıģtır. 2. Çekirdek toplantılarda Ģu sorulara yanıt aranmaktadır: a. Ġlgili bölümde, EKÇ ndan kimler sürekli olarak sorumlu olacaktır? b. Ġlgili bölümde, EKÇ na katkı sağlayacak hangi dokümanlar bulunmaktadır? c. EKÇ ilk dosyanın hazırlanması için hangi çalıģmaların yapılması gerekiyor? d. Ġlgili bölümde, EKÇ ilk dosyanın hazırlanması konusunda ne tür eksiklikler bulunmaktadır? e. En fazla üç hafta olmak koģulu ile ilk dosya ne zaman tartıģılmak üzere hazır hale getirilebilir? 3. Eldeki verilerle, Felsefe Bölümü elemanlarından, Bolonya kriterlerine uygun bir ilk dosya hazırlanması için 15 günlük bir süre istenmiģ ve 1 Haziran 2010 Salı günü saat 9:00-11:00 arasında bir toplantı yapılmasına ve hazırlanan bu dosyanın, fakültenin diğer bölümlerinden gelecek EKÇ sorumluları ile değerlendirilmesine karar verilmiģtir.

24 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI ÇEKĠRDEK GRUP TOPLANTILARI Toplantı sayısı: 7 Toplantı tarihi, saati ve yeri: 20 Mayıs 2010, 10:00-11:15, Tıp Fakültesi Toplantıya katılanlar: Erdal ARISAN (Genel Koordinatör) Güler ÖZTÜRK (Dekan Yardımcısı) Yıldız TOMBUL (Fakülte Sekreteri) Belma T. AKġĠT Yasemin KĠLĠT AKLAR Toplantının gündemi: Bologna Süreci nin tıp eğitimi ile iliģkisini belirlemek, tıp eğitimi güncel yapısını araģtırmak, kredili sisteme geçiģin tıp eğitimine yararları, avantaj ve dezavantajlarını saptamak. Toplantıda tartıģılanlar ve alınan kararlar: 1. Tıp Fakültesi yetkililerinden, 11 Mayıs 2010 tarihinde kendileri ile yapılan toplantıda, Tıp Fakültesi yetkililerinin farklı sistemler/modeller uygulayan tıp fakültesi örneklerini incelemeleri ve yapılan bu çalıģmaların, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ne ne ölçüde uygulanabileceğini belirlemeleri beklenmiģtir. 2. G. ÖZTÜRK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültelerinin öğrenim planlarını çıkartmıģtır. Aynı zamanda, Bologna uzmanı, Hacettepe Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU ile görüģerek Üniversitemizdeki tıp eğitiminin Hacettepe Üniversitesi nde uygulanan sistemle örtüģtüğünü ve her iki üniversite de benzer çalıģmaların yapıldığını belirtmiģtir. 3. E. ARISAN, Dekanlığın, entegre sistem uygulamaya devam edilmesi yönünde görüģ bildirdiği aktarmıģtır. Tıp Fakültemizde kredili sisteme geçisin zaman alacağını, bütün öğretim elamanlarının kredili sistemi benimsemeden bu sisteme geçiģin kolay olmayacağını vurgulamıģtır. 4. Bir sonraki toplantının Selda ÖNDEROĞLU nun katılımıyla Üniversite ye açık olarak yapılmasına ve Tıp Fakültemizin dosyalarının Selda ÖNDEROĞLU ile birlikte incelenmesine karar verilmiģtir.

25 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI (EKÇ) ÇEKĠRDEK GRUP TOPLANTILARI Toplantı sayısı: 8 Toplantı tarihi, saati ve yeri: 20 Mayıs 2010, 15:00-16:30, Eğitim Fakültesi Toplantıya katılanlar: Nermin ÇELEN (Dekan) Ali TEMEL (Dekan Yardımcısı) Ayla OKTAY (Ġlköğretim Bölümü BaĢkanı) Ümit DAVASLIGĠL (Özel Eğitim Bölümü BaĢkanı) Firdevs E. KARAHAN (Ġngilizce Öğretmenliği BB) Sevdeğer ÇEÇEN (Ġngilizce Öğretmenliği) Belma T. AKġĠT Yasemin KĠLĠT AKLAR Deniz D. EMECEN (Zihinsel Engelliler Bölümü) Hakan DĠLMEN (Ġngilizce Öğretmenliği) Zeynep Çiğdem ÖZCAN (Ġlk. Matematik Bölümü) Toplantının gündemi: Üniversitemizde yapılacak EKÇ kapsamında Eğitim Fakültesi nin bölümlerinde hangi dokümanların olduğunun ve nelerin geliģtirilmesi gerektiğinin tespiti. Toplantıda tartıģılanlar ve alınan kararlar: 1. Öncelikle komisyon ve bölüm baģkanları ile yapılan toplantılara katılmayan öğretim elemanlarına özet olarak (EKÇ) anlatılmaya çalıģılmıģtır. 2. Bu toplantıda Ģu sorular sorulmuģtur: a. Ġlgili bölümde, EKÇ ndan kimler sürekli olarak sorumlu olacaktır? b. Ġlgili bölümde, EKÇ na katkı sağlayacak hangi dokümanlar bulunmaktadır? c. EKÇ ilk dosyanın hazırlanması için hangi çalıģmaların yapılması gerekiyor? d. Ġlgili bölümde, EKÇ ilk dosyanın hazırlanması konusunda ne tür eksiklikler bulunmaktadır? e. En fazla üç hafta olmak koģulu ile ilk dosya ne zaman tartıģılmak üzere hazır hale getirilebilir? 3. Eğitim Fakültesinde de EKÇ dosyasında olması beklenen program yeterliliklerine iliģkin belgelerin eksik olduğu saptanmıģtır. 4. Eğitim Fakültelerinde MEB ve YÖK tarafından belirlenmiģ alan yeterliliklerinin hazır olduğu ifade edilmiģ, MEB tarafından hazırlananların daha detaylı ve özenli hazırlandığına dikkat çekilmiģtir. 5. Program yeterlilikleri belirlenirken YÖK ve MEB tarafından çizilen çerçevelerin baz alınması, gerekirse üzerine yenilerinin eklenmesi önerilmiģtir. 6. Ġlgili öğretim elamanları 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan EKÇ Bölüm BaĢkanları toplantısına tekrar davet edilmiģlerdir. 7. Ġlköğretim Bölümü, Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı ile Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı elemanları, ellerindeki dokümanlarla, kendilerinin, Bolonya kriterlerine uygun bir ilk dosyayı 15 günlük bir süre içinde sunulacak hale getirebileceklerini belirtmiģlerdir. 1 Haziran 2010 Salı günü saat 13:30-15:00 arasında anılan bu dosyaların, fakültenin diğer bölümlerinden gelecek EKÇ sorumluları ile birlikte değerlendirilmesine karar verilmiģtir. Diğer bölüm/program sorumluları da kendi dosyalarını hazırlamaya baģlayacaklardır. Zira peyderpey hepsinin dosyası aynı Ģekilde incelenecektir.

26 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI BÖLÜM BAġKANLARI TOPLANTISI Toplantı Sayısı: 9 Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri: 21 Mayıs 2010, 9:30 11:30, Fen-Edebiyat Fakültesi Amfisi Toplantıya Katılanlar: Toplantıya katılanların listesi EK te sunulmaktadır. Toplantının Gündemi: Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü nün (EMB) hazırladığı örnek dosya hakkında bilgi verilerek tartıģma açılacaktır. Ġzlenmesi gereken adımlar belirlenecektir. Toplantıda tartıģılanlar ve alınan kararlar: 1. Belma T. AKġĠT (BTA) ve Yasemin KĠLĠT AKLAR (YKA) tarafından, Mühendislik Fakültesi EMB ce geliģtirilen dosyanın örnek olarak alındığı ve bu bağlamda, bütün birimlerin hazırlaması gereken dosyalar içinde yer alacak dokümanlar ve kavramların açıklandığı ppt sunumu üzerinden gidilmiģtir. 2. BTA, bu dosyalara konulacak dosyalar hazırlanırken kullanılacak dile çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıģ ve Bolonya Uzmanlarınca hazırlanan bir ppt sunumunun, öğleden sonra elektronik ortamda gönderilerek bütün grupla paylaģılacağını söylemiģtir. Böylece bu konu ile ilgili olarak toplantılarda zaman kaybedilmeyecek, ama herkes tarafından de bilinecektir. (Bu sunum katılımcılara 21 Mayıs 2010 öğleden sonra iletilmiģtir.) 3. Misyon kavramının ne olduğu, neden önemli olduğu ve hangi sorulara cevap vermesi gerektiği hakkında bilgi verilmiģtir. Misyonun neden önemli olduğundan bahsedilirken, değiģmezlik kavramıyla ilgili tartıģma açılmıģtır. Bir programın değiģmezliği nden ne anlaģılması gerektiği konusunda farklı görüģler paylaģılmıģtır. O. YALIN, bu ifadeden günlük değiģimleri değil, uzak gelecekteki hedeflerimizin değiģmez olduğunu anladığını belirtmiģtir. O. ÇEKĠÇ, değiģmeyen tek Ģey değiģimin kendisidir diyerek, buradaki değiģmezliğin, laiklik gibi, herkesin ortak olarak kabul edeceği bir yargıyı ifade ettiğini belirtmiģtir. N. HAYDARĠ ve B. ÇOTUKSÖKEN, konunun felsefi boyutuna dikkat çekmiģlerdir ve değiģmezlik kavramının değiģime direnmek demek olmadığı; bir Ģeyin her değiģime rağmen varlığını sürdürüp yaģamaya devam edebildiği vurgulanmıģtır. 4. B. ÇOTUKSÖKEN, misyon kelimesi yerine özgörev, vizyon kelimesi yerine özgörüģ kelimelerinin kullanılabileceğini söylemiģtir. 5. Misyon kavramı tartıģıldıktan sonra, Elektronik Mühendisliği Bölümü nün misyon tanımından bahsedilmiģ ve bu tanımın yeterli olup olmadığı üzerine tartıģma açılmıģtır. Katılımcıların çoğu, - komisyon toplantısında da olduğu gibi- bu tanımın çok genel olduğunu, herkesin kendi bölümüne uyarlayabileceğini belirtmiģtir. YKA bu konuda misyon ve vizyon tanımlarının her bölüm için özel olması gerektiğini vurgulamıģtır. 6. F. E. KARAHAN, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü nde kuramsal bilginin yanında bol uygulama yapmanın ve öğrencinin kendi yaratıcılığını katmasının da önemli olduğunu vurgulamıģ ve kendi misyon ve vizyonunu diğer üniversitelerden farklı kıldıklarını belirtmiģtir. 7. Vizyon tanımı yapılmıģ ve üç temel soru gündeme getirilmiģtir. Otoritelerin kim olduğu hakkında tartıģma açılmıģtır. F. KARAHAN, otoritelerin sadece yükseköğretim ve kamu kurumları olmadığını, mezunlarımızın iģverenleri ve ailelerinin de otorite olduğunu ifade etmiģtir. 8. C. DEMĠRKIRAN ın Yalova Üniversitesi ile ilgili vermiģ olduğu bir örnekten hareketle yeni bir tartıģma açılmıģtır. Bu tartıģmada vizyonumuzun gerçekçi, ayakları yere basan, hayalcilikten uzak olması gerektiği vurgulanmıģ; orijinal olmak adına, diğer üniversiteler arasında bir farklılık yaratmak ve fark edilmek adına örnekteki gibi bir adım atmanın, vizyonsuzluk olacağı bazı katılımcılar tarafından ifade edilmiģtir. Sınırlarımızı, elimizdeki kaynakları ve gücümüzü biliyor olmamız gerektiği vurgulanmıģ, durum değerlendirmesi yapılmadan, mevcut Ģartlarımızı bilmeden vizyon belirlemenin anlamsız olacağı konusunda fikirler öne sürülmüģtür. Öte yandan A. ERYILMAZ, değiģim için biraz cesaretli olunması gerektiğinin altını çizmiģtir. 9. BTA bu noktada, yaptığımız her Ģeyin kaydedilmesinin ve belli aralıklarla Neredeydik?, Nereye geldik?, Neyi iyi yaptık?, Neleri kötü yaptık? ve Hatalarımız neler? Hatalarımızı nasıl düzeltebiliriz? gibi soruları sürekli sormamızın ve eylemlerimizi bunlara göre planlamamızın önemli olduğunu ifade etmiģtir. Birbirimizi izleyerek hareket etmenin, birbirimizi her adımda gözetlemenin, gözlemlemenin ve özellikle gözetmenin önemi vurgulanmıģtır.

Dersin adı: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I

Dersin adı: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINA KATILMA (AYAK) ÇALIġMALARI ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜMÜ Dersin Kodu: ATA 151 Dersin Verildiği

Detaylı

BÖLÜM III DERS BİLGİ PAKETİ

BÖLÜM III DERS BİLGİ PAKETİ BÖLÜM III DERS BİLGİ PAKETİ Programda yer alan her bir ders için AŞAĞIDAKİ FORMLARDAKİ ( form III-VII) formata uygun olarak her bir ders için, DERS BİLGİ PAKETİ bilgilerini hazırlayınız. Form IIIa ( Türkçe):

Detaylı

Dersin adı: TÜRK DĠLĠ 1

Dersin adı: TÜRK DĠLĠ 1 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINA KATILMA (AYAK) ÇALIġMALARI TÜRK DĠLĠ BÖLÜMÜ Dersin Kodu: TRD 151, TRD 157 Dersin Verildiği Akademik yıl/yarıyıl:

Detaylı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU MYO PROGRAM ADI ANABİLİM DALI/PROGRAM Dersin Adı: DÖNEMİ DİL DERSİN AMACI 3 Dersin Kodu: GÜZ TÜRKÇE Zorunlu Seçmeli Kredisi 1 : ECTS 2 : Teori/ Uygulama: İNGİLİZCE BAHAR DERSİN KATKISI

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

lt. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı

lt. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı lt. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı Dersin adı Çizgi Roman Sanatı Dersin Kodu ÇFA 351 AKTS Kredisi: 2 2. yıl 3.yarıyıl Lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

İleri Karakter Animasyonu uygulamaları olan oyunculuk, ses senkronizasyonu unsurlarına ait uygulamaların başarı ile yürütülmesi amaçlanmaktadır.

İleri Karakter Animasyonu uygulamaları olan oyunculuk, ses senkronizasyonu unsurlarına ait uygulamaların başarı ile yürütülmesi amaçlanmaktadır. T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-2011 Güz Yarıyılı Dersin adı İleri Karakter Animasyonu Dersin Kodu ÇFA 311 AKTS Kredisi 10 3. yıl 5. yarıyıl

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week) 3 4 3 0 0. : Lisans / Undergraduate

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week) 3 4 3 0 0. : Lisans / Undergraduate DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı / Course Name Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları / Computer Application In Structural Engineering 0424571 GÜZ / FALL Yerel

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-2011 Güz Yarıyılı Dersin adı Çizgi Filmde Bilgisayar Uygulamaları Dersin Kodu ÇFA 217 AKTS Kredisi 3 2. yıl

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

TOPLANTI RAPORU II ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ NDE BOLOGNA SÜRECĠ VE PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI EĞĠTĠM TOPLANTISI

TOPLANTI RAPORU II ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ NDE BOLOGNA SÜRECĠ VE PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI EĞĠTĠM TOPLANTISI TOPLANTI RAPORU II ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ NDE BOLOGNA SÜRECĠ VE PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI EĞĠTĠM TOPLANTISI Uzm. Sertaç HOPOĞLU, BEK Üyesi Tarih: 02 Nisan 2010; Saat: 15.00 17.00;

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma,

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma, Tablo 2:DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS WEB DE ANİMASYON Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/Meslek/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Hidrolik ve Pnömatik MM448 Türkçe Seçmeli +0 4 Ön Koşul

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ DERSİN ADI (tr : DERSİN ADI (en: Akademik Birim : Bölüm : Dersin Kodu : Zorunlu/Seçmeli : Sınıf : Yarıyıl ( 1 / 2 : ÇOMÜ Kredisi : AKTS Kredisi : Dersin Dili : H.Ders Saati : Teorik

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Mobilya Üst Yüzey İşlemlerinde Yenilikler ORE 711 1 2+2 3 6. E-Mail:.

DERS BĠLGĠLERĠ. Mobilya Üst Yüzey İşlemlerinde Yenilikler ORE 711 1 2+2 3 6. E-Mail:. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ BARTIN ORMAN FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ENSTĠTÜSÜ/MESLEK YÜKSEKOKULU ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ / PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-2011 Güz Yarıyılı Dersin adı Atölye I Dersin Kodu TSE 187 4 AKTS Kredisi 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 s/hafta

Detaylı

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Toplantı No: 1 Tarih: 12.10.2016 SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Komisyonumuz 10.10.2016 tarihinde saat 11:00-12:30 arasında, 11.10.2016 tarihinde saat 13:00-14:00 arasında ve 17:00-18:00

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DKB224 4 2+0 2 3 Prerequisite Courses Language Level Type Türkçe First Cycle Face to face / Selective

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Yerel Kredi ECTS. Medyada Yapım II MCS 212.

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Yerel Kredi ECTS. Medyada Yapım II MCS 212. DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Medyada Yapım II Kodu Yarıyıl MCS 212 Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi ECTS Bahar 1 0 2 2 5 Ön Koşullar : Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin Veriliş Şekli

Detaylı

Anatomi ANA Önkoşullar Yok. 1. Anatomiye giriş ile ilgili temel kavramları açıklar. 2.Üst, alt ekstremite de yer alan yapıları tanımlar

Anatomi ANA Önkoşullar Yok. 1. Anatomiye giriş ile ilgili temel kavramları açıklar. 2.Üst, alt ekstremite de yer alan yapıları tanımlar BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week)

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week) DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı / Course Name Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Yapı Statiği II / Structural Analysis II 0423512 BAHAR / SPRING Yerel Kredisi / AKTS Kredisi / Ders Uygulama Laboratuvar

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri EKO471 Güz Ön KoĢul Dersin Dili. Seçmeli

DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri EKO471 Güz Ön KoĢul Dersin Dili. Seçmeli DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri EKO471 Güz 2+0 2 2 Ön KoĢul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı. Dersin adı Animasyon Film Üretimi

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı. Dersin adı Animasyon Film Üretimi T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-2011 Güz Yarıyılı Dersin adı Animasyon Film Üretimi Dersin Kodu ÇFA 411 AKTS Kredisi 18 4. yıl 7. yarıyıl Lisans

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 DERS BĠLGĠLERĠ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 Bölümü : Uluslararası İlişkiler Dersin Seviyesi : Lisans Ders Dili : Türkçe Ders

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ HAZIRLAMA KILAVUZU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ HAZIRLAMA KILAVUZU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ HAZIRLAMA KILAVUZU Üniversitemizde yürütülen Bologna Projesi kapsamında; eğitim öğretim veren bütün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarını yürüten birimlerin;

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ. ECTS ile tanışma. Ciddi anlamda ECTS Çalışmaları. Karşılaşılan Sorunlar. ECTS Yol Haritası

SUNUM İÇERİĞİ. ECTS ile tanışma. Ciddi anlamda ECTS Çalışmaları. Karşılaşılan Sorunlar. ECTS Yol Haritası SUNUM İÇERİĞİ ECTS ile tanışma Ciddi anlamda ECTS Çalışmaları Karşılaşılan Sorunlar ECTS Yol Haritası ECTS ile ilk tanışma... ECTS ile ilk tanışma 2005 ; Yaşar Üniversitesi ve Erasmus Programı na Katılım

Detaylı

Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing

Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı / Course Name Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing 0114770 7-8 Yerel Kredisi / Local Credit AKTS Kredisi /

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı/ Course Name Mühendislik Kavramları ve Çözümleri / Engineering Concepts and Solutions Kodu/ Code Yarıyılı/

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Mobilya Endüstrisinde Ergonomi ORE 750 2 3+0 3 6

DERS BĠLGĠLERĠ. Mobilya Endüstrisinde Ergonomi ORE 750 2 3+0 3 6 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ BARTIN ORMAN FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ENSTĠTÜSÜ/MESLEK YÜKSEKOKULU ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ / PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl

Detaylı

HUK402 - ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II. Bologna Bilgi Paketi. Teori (saat/hafta) HUK Yarıyıl

HUK402 - ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II. Bologna Bilgi Paketi. Teori (saat/hafta) HUK Yarıyıl HUK402 - ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II Dersin Adı Kodu Yarıyılı ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II Önkoşul(lar)-var ise Dersin Dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Bologna Bilgi Paketi Teori (saat/hafta) Uygulama

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 MESLEK ETİĞİ UNV13003 4 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II ENG 302 Bahar 3 0 0

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Dersin Kodu: MAK2123 AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Önlisans Mesleki 4 s/hafta

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Course Name Course Code Term Lecture Hours Application Hours Lab Credit ECTS Hours Introduction to Public Administration KAM 104 Spring 3

Detaylı

Law of Foreigner (LAW 327) Course Details

Law of Foreigner (LAW 327) Course Details Law of Foreigner (LAW 327) Course Details Course Name Course Code Term Lecture Hours Application Hours Lab Credit ECTS Hours Law of Foreigner LAW 327 Autumn 2 0 0 2 3 Pre-requisite Course(s) - Course Language

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI 12-13 Temmuz 2011 Erzurum SONUÇ RAPORU Hazırlayanlar

Detaylı

BELGESEL FĠLM YAPIM - YÖNETĠM Ders Ġzlence Formu Türkçe Seçmeli Derse Kabul KoĢulları: Devam Zorunluluğu Teorik Uygulama Laboratuar

BELGESEL FĠLM YAPIM - YÖNETĠM Ders Ġzlence Formu Türkçe Seçmeli Derse Kabul KoĢulları: Devam Zorunluluğu Teorik Uygulama Laboratuar Diploma Programı SİNEMA ve TV BÖLÜMÜ Yarıyıl Teorik Uygulama BELGESEL FĠLM YAPIM - YÖNETĠM Ders Ġzlence Formu Laboratuar Kodu: STV 451 Dersin Adı: BELGESEL FİLM YAPIM - YÖNETİM Toplam Saat AKTS Dersin

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Dersin adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Dersin Kodu: İNŞ 206 Şube Kodu: 01 4 AKTS Kredisi 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS İMALAT YÖNETİMİ MM47 Türkçe Seçmeli 4 Ön Koşul Dersleri Ders

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İşaret Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠKTĠSAT LĠSANS PROGRAMI. 2011-12 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠKTĠSAT LĠSANS PROGRAMI. 2011-12 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠKTĠSAT LĠSANS PROGRAMI 2011-12 Güz Yarıyılı SOSYOLOJĠYE GĠRĠġ SOS 251 01 3 AKTS Kredisi 2. yıl 3. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/hafta Teorik:

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28556 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE II Course Unit Code Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu 9105035992016 Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı I IE 401 Güz 2 2 0 3 11 Ön Koşul

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 BANKACILIKTA KREDİLENDİRME VE KREDİ ANALİZİ BSD13209 3 3+0 3 3 4 Ön Koşul Dersleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :30/10/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/30 Enstitü Yönetim Kurulu 30/10/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DUYURU 4: 20 Aralık 2011 ĠZLENCELERDE EKSĠKLĠKLER. Maltepe Üniversitesi nin Değerli Dekan ve Müdürleri,

DUYURU 4: 20 Aralık 2011 ĠZLENCELERDE EKSĠKLĠKLER. Maltepe Üniversitesi nin Değerli Dekan ve Müdürleri, DUYURU 4: 20 Aralık 2011 ĠZLENCELERDE EKSĠKLĠKLER Maltepe Üniversitesi nin Değerli Dekan ve Müdürleri, Üniversitemizde yürütülen Avrupa Yükseköğretim Alanı ÇalıĢmalarına Katılma ÇalıĢmaları kapsamında

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS BİTİRME PROJESİ MM410 Türkçe Zorunlu 8 0+2 1 4 Ön Koşul Dersleri

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 22.07.2004 2004/8 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları

Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı I ME 399 Güz 0 0 0 0 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİN KODU PM 430 DERSİN TÜRÜ Zorunlu (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2012-2013 Bahar Yarıyılı ETİK VE İNSAN HAKLARI İHA 504 01 ve 02 7,5 AKTS Kredisi 1. yıl 2. yarıyıl Yüksek Lisans

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Alternatif Turizm (TUR 512) Ders Detayları

Alternatif Turizm (TUR 512) Ders Detayları Alternatif Turizm (TUR 512) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Alternatif Turizm TUR 512 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi 258 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi Ethem Tarhan 1 Özet Günümüzde öğretim üyeleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde branģ dersleri olmayan ĠĢletme Yönetimi, Ekonomi, Pazarlama

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Turizmde araştırma yöntemleri (TOUR 407) Ders Detayları

Turizmde araştırma yöntemleri (TOUR 407) Ders Detayları Turizmde araştırma yöntemleri (TOUR 407) Ders Detayları Ders Adı Turizmde araştırma yöntemleri Ders Kodu TOUR 407 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Banka Yönetimi BSD13204 Bahar 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*375 DERSİN ADI Teknik İngilizce-I YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 2 Teori 2 Uygulama 0 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime bağlı

Detaylı

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamusal Akıl Stüdyosu VI KAM 346 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION. İktisadi Büyüme Teorileri

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION. İktisadi Büyüme Teorileri Course Unit Title Course Unit Code Eco 803 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle) Number of ECTS Credits Allocated Theoretical

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

4. Ders Ġzlencesinde Ön koģul ya da EĢ Dönemli KoĢul yoksa tire çekilmeyecek Türkçesinde yok, Ġngilizcesinde de none yazılacaktır.

4. Ders Ġzlencesinde Ön koģul ya da EĢ Dönemli KoĢul yoksa tire çekilmeyecek Türkçesinde yok, Ġngilizcesinde de none yazılacaktır. DUYURU 3: 21 Kasım 2011 BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI/PROGRAM BĠLGĠLERĠ 2012 AKTS ETĠKETĠ VE DĠPLOMA EKĠ ETĠKETĠNE BAġVURU FORMLARINA KONULACAK BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI/PROGRAM BĠLGĠLERĠ STANDART MODEL (Güncellenme tarihi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 11/09/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/25 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 11/09/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı