Tedaviye Dirençli Şizofreni Bir Olgu Sunumu - Tedavide Direnç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tedaviye Dirençli Şizofreni Bir Olgu Sunumu - Tedavide Direnç"

Transkript

1 Tedaviye Dirençli Şizofreni Bir Olgu Sunumu - Tedavide Direnç Gamze SÖNMEZ *, Zeynep ALANTAR **, Selime ÇEL İK **, Münevver HAC İOĞLU *, Taruk KUTLAR *, Oya GÜÇLÜ *** ÖZET Klinisyenler; şizofrenide tedaviye direnci uygun doz, süre ve tedavi uyumuna ra ğmen fonksiyonel ve psikososyal boyutları da içeren bir başarısızl ık olarak tanımlamaktad ır. Tedaviye direncin tan ım ı veya dirençli semptomlar psikopatoloji boyutundan i ş, sosyal ve bili şsel alanları da içerecek şekilde geni şletilirse, daha fazla hastanın tedaviye dirençli olarak sın ıfland ırılabileceği düşünülmektedir. Tedaviye dirençli şizofren hastalarının büyük k ısm ını uzun süre yatarak tedavi gören ve uzun y ıllar yüksek derece desteğe ihtiyac ı olan kişiler oluşturur. Tedaviye direnç, hastaların tedavi protokolündeki zorluklar nedeniyle teorik ve pratik aç ıdan büyük önem ta şımaktad ır. Bu yaz ıda tedaviye dirençli bir olgu sunulacak tedaviye dirençli şizofreniyle ilgili literatür gözden geçirilmi ştir. Anahtar kelimeler: Tedaviye dirençli şizofreni, antipsikotikler Düşünen Adam; 2004, 17(4): ABSTRACT A Case Report: Treatment Resistant Schizophrenia Clinicians define resistance to treatment of schizophrenia, as a failure including functional and psyhcosocial dimensions despite adequate dosage, duration and treatment consistency. If the definition of treatment resistance or resistant symptoms are expanded including psychopathology in occupational, social and cognitive fields, more patients will be classified as treatment resistant. Most of treatment resistant schizophrenia patients are the ones who are hospitalized for long periods and who need long term psychosocial support. Treatment resistance is important from a practical and theoretical view because of difficulties in treatment protocols. In this article literature about treatment resistant schizophrenia has been reviewed by presenting a case report. Key words: Treatment resistant schizophrenia, antipsychotics Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Eğitim ve Ara ştırma Hastanesi, 3. Psikiyatri Birimi, * Uzm. Dr., ** Ass. Dr., *** 9. Psikiyatri Birimi Uzm. Dr. 221

2 OLGU D.S; 24 ya şında, bekar, ilkokul mezunu, Antalya'n ın Manavgat ilçesine ba ğl ı Belenobas ı köyünde anne, baba ve 3 karde şiyle birlikte oturuyor tarihinde hastanemiz acil psikiyatri ünitesine ailesi e ş - liğinde elleri iple ba ğl ı bir şekilde getirilmi ştir. Ailesinden al ınan bilgiye göre: DS'nin son birkaç ayd ır çevresine kar şı fiziksel sald ırgan davran ışlar ı (yak ınlar ına şi ş bat ırma girişimleri...), "gavur var, dü ş - man var, ben adam kestim" şeklinde mant ıks ız konu şmalar ı, soyunma tarz ında davran ış bozukluğu, i ş güç yapamama, son günlerde g ıda reddi ve uykusuzluk yak ınmaları olduğu belirtilmi ştir. Acil psikiyatri ünitesinde yap ılan psikiyatrik muayenesinde özbak ı- m ın azald ığı, yüzünde yüzeyel laserasyonlar mevcut olduğu, psikomotor aktivitenin artm ış olduğu affektinin k ıs ıtl ı, çağrışımlann ın dağın ık olduğu, dü şünce içeriğinde kötülük görme hezeyanlar ın ın olduğu "beni keseceksiniz" şeklinde saptanm ış olup "Şizofreni, dezorganize tip" öntan ısıyla servisimize yat ırılmıştır. Serviste yap ılan psikiyatrik muayenesinde, ya şından büyük gösteren hastan ın özbak ım ı oldukça kötüydü, bilateral frontoparietal bölgede saçlar ı kaz ınmıştı. Bilinci aç ık, verbal ileti şime girmiyor, göz konta ğı kurmuyordu ve negativizmi vard ı. Psikomotor aktivitesi artm ışt ı, affektti k ıs ıtl ıyd ı, düşünce içeriği verbal ileti şime girmedi ği için değerlendirilememi şti. Servis içi gözleminde; servis çal ışanlar ına ve hastalara kar şı fiziksel sald ırgan davran ışlar ı vard ı. Vücudundaki yaralar ın kabuklar ını kopar ıyor ve yara kabuklar ın ı yeme şeklinde davran ış bozukluğu gösteriyor, yere kanla anla şılamayan şekiller çiziyordu. Sald ırgan tutumlar ı nedeniyle gün içinde s ık s ık tespite al ınmak ya da izole edilmek zorunda kal ınd ı. Tespitte geçirdi ği süre d ışında sald ırgan tutumlann ın devam ettiği, kendi kendine konu ştuğu, üzerindeki giysileri ç ıkartt ığı gözlendi. Haloperidol 30 mg/gün (im), biperiden 10 mg/gün (im), klorpromazin 25 mg/gün im tedavisi ba şland ı. G ıda reddi nedeniyle % 5 dextroz cc (iv)+ bemix ampül S:1 xl (im) mevcut tedavisine eklendi. Öykü: Aileden al ınan bilgiye göre; 6 y ıll ık bir hastal ık öyküsü olduğu, 1994 y ıl ında DS 16 yaşındayken uykusuzluk, kulak ç ınlamas ı, çok su içme, çok yemek yeme, suyla oynama, banyoda uzun süre kalma, kendi kendine gülme şikayetlerinin ba şlad ığı, kulak ç ınlamas ı şikayeti nedeniyle ilk önce kulak-burunboğaz poliklini ğine başvurdu ğu, KBB taraf ından psikiyatriye sevk edildi ği anlaşılm ışt ır. Akdeniz Üniversitesi T ıp Fakültesi Psikiyatri Poliklini ği'nde tetkikler yap ıldığı, ancak ilaç tedavisi önerilmedi ği, yaklaşık 1.5 ay sonra halsizlik, uykusuzluk, sürekli yatakta yatma, konu şmama, yemek yememe şikayetleri başlayınca AÜTF'ye götürüldü ğü, adlar ını hat ırlamad ıkları ilaçlar verildiği ve ayaktan ECT uygulandığı öğrenilmi ştir. Bu tedaviden fayda gördü ğü, yakla şık 2,5 y ıl ayaktan takipleri devam etti ği, o dönemde ev i şlerine zaman zaman da tarladaki i şlere yard ımc ı olduğu belirtildi. Bu dönemde hasta ayaktan poliklinik kontrolleri ve düzensiz ilaç kullan ım ı ile evde idare edilmi ş. Son 1,5 y ıld ır yak ınmaları giderek artm ış, sald ırgan davran ışları (özellikle sar ışın ki şilere kar şı) kontrol edilemez hale gelmi ş, zaman zaman evde bir odaya kilitlenmek zorunda kal ınm ış. Sürekli suyla oynama, banyodan ç ıkmama, makasla saç ını kesme, aln ın ı jiletle kaz ıma davran ışlar ı nedeniyle de Ağustos 2001'de Manisa Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi'ne götürülüp 40 gün kadar yat ırılarak tedavi edilmi ştir (hastan ın ailesi kullan ılan ilaçları hat ırlayam ıyor, ancak ECT yap ıldığın ı söylüyor). Taburcu olduktan 2 gün sonra uykular ının düzensizle şip, sald ırgan davran ışların ın (çevredeki insanlara i ğne ve jiletle zarar verip kaçma şeklinde) tekrar ba şlamas ı üzerine Aral ık 2001'de AÜTF'ye götürülmü ş, AÜTF'si kapal ı serviste yer olmad ığı gerekçesiyle Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar ı Hastanesi'ne sevk edilmi ştir. Yaşam boyu fiziksel hastal ık öyküsü: Herhangi bir özellik tan ımlanmam ışt ır. Yaşam öyküsü: 1978 y ılında Antalya'n ın Manavgat ilçesine bağl ı Belenobas ı köyünde 6 çocuklu bir ailenin 3. çocu ğu olarak evde sorunsuz do ğduğu, ilkokulu 5 y ılda bitirdiği, ilkokul bittikten sonra ailesi okumas ın ı istemediği için ev ve bahçe i şlerinde ailesine yard ımc ı olduğu öğrenilmi ştir. Premorbid ki şilik: Titiz, çal ışkan kom şuluk ve akrabal ık ili şkilerini iyi yürütebilen sevilen biri oldu ğu söylenmi ştir. 222

3 Sönmez, Alanlar, Çelik, Hac ıoğlu, Kutlar, Güçlü Al ışkanl ıklar ı : Herhangi bir psikoaktif madde kullan ım öyküsü tan ımlanm ıyor. Soygeçmi ş : Herhangi bir psiyatrik rahats ızl ık tan ımlanm ıyor. Fizik muayene: Tüm sistemler doğal olarak de ğerlendirilmi ştir. Nörolojik muayene: Yap ılan muayenesinde belirgin nörolojik patoloji saptanmam ışt ır. Laboratuvar bulgular ı : Yap ılan rutin ve biyokimyasal tetkikleri, T3, T4, TSH, normal s ınırlarda saptanm ıştır.vdrl: Menfi olarak saptanm ışt ır. Kranial MR: Frontal periventriküler beyaz cevherde solda daha belirgin olmak üzere birkaç nonspesifik gliotik alan saptanm ıştır. Yap ılan nörolojik konsültasyonu sonucunda, bu MR bulgular ı non-spesifik olarak değerlendirilmi ştir. KLİNİK SEYİR Bir y ıld ır servisimizde tedavisi devam eden hastan ın klinik idaresindeki güçlük, de ğişik tedavi stratejilerine rağmen devam etmekteydi. Servis gözlemleri: Yatt ığı ilk günden itibaren servis içinde çal ışma ekibine ve diğer hastalara (özellikle sar ışın olanlara) sürekli fiziksel sald ırganl ık uyguluyor, bu nedenle s ık s ık tespite al ın ıyor, tespit d ışında diğer hastalarla ayn ı ortamda bar ınd ırılam ıyor, yemek odas ında izole ediliyordu. İzole edildi ği ortamda kendi kendine konu şuyor ve üzerindeki elbiseleri ç ıkar ıyordu. Vücudundaki yara kabuklar ını koparıp kanla yere anlaşılmaz şekiller çiziyor, verbal ileti şime girmiyor, negativist bir tav ır içinde oldu ğu gözleniyordu. Çe şitli tedavi stratejileri uygulanmas ına rağmen durumunda deği şiklik olmad ı. İzole edilebilece ği bir oda gereksinimi ortaya ç ıkt ı. Servisin bir odas ı bu duruma uygun hale getirildi. Hasta izole edildi ği odada 2-3 ay boyunca yerdeki marleyleri kopar ıp yedi. Kap ıdan ileti şim kurulmaya çal ışıl ınca aniden sald ırıyor ya da dönüp namaz k ılmaya ba şl ıyordu. Soyunup pencereden d ışarı sark ıp bağırıyor, yatağı kald ırıp yere vuruyor, kendi vücut ifrazatlar ını yiyip içi- yor ve bunlarla oynuyordu. Tüm bu tedavi süreci içinde hastan ın bir ya da iki personel e şliğinde bahçede dolaşmas ına imkân tan ındığı, iç bahçeden çamaşır getirme i şine yard ımc ı olduğu, hastalarla bir arada oturdu ğu diğer hastalarla birlikte müzik e şliğinde oynad ığı dönemler oldu. Ancak, bu iyilik durumu bugüne kadar uygulanan tedavilerle bir süreklilik kazanmad ı. En uzun k ısmi iyilik süresi 10 gün kadar olabilmi ştir. Psikiyatrik muayene özeti: 165 cm. boylar ında, öz bak ımı azalm ış, bilateral fronto parietal bölgede saçları kaz ınmış, yaşından büyük gösteren kad ın hasta. Bilinci aç ık, yönelimle ilgili sorulara yerin Manavgat olduğunu söylüyor, ki şileri tan ıyor, zamana, ay ve y ıla ilgisiz olmas ına rağmen haftan ın hangi günü olduğunu biliyor, göz kontağı kurmuyor, negativist tutumu nedeniyle verbal ileti şim kurulam ıyordu. Psikomotor aktivitesi artm ış, affekti k ısıtl ı, çağrışımları gev şiyor, dü şünce içeriğinde non-sistematize kötülük görme hezeyanlar ı "beni keseceksiniz gibi" vard ı. Soyunup pencereye ç ıkma, cinsel içerikli tekliflerde bulunma, cinsel içerikli küfürler etme şeklinde erotomanik davran ışları vard ı. Gross davran ış bozukluklar ı : Bulunduğu odan ın marleylerini kopar ıp yeme, vücudundaki yaralar ın kabukların ı yeme, çe şitli ifrazat ve d ışk ıs ıyla oynama ve yeme, uluorta mastürbasyon yapma şeklinde davran ış bozukluklar ı vard ı. Sağl ıkl ı verbal ileti şim kurulamad ığı için dikkat ve bellek muayenesi formal bir şekilde yap ılamad ı, ancak klinik gözlemlerimize dayanaraktan gross dikkat ya da bellek kusuru olmadığın ı söyleyebiliriz. Muhakemesi bozuk, içgörüsü yoktu. Tan ı : Ön planda bulunan dezorganize davran ış, dezorganize konu şma, i şitsel varsan ılar, affektif k ısıtl ı- l ık nedeniyle ay ınc ı tan ı psikotik bozukluklar aras ında yap ılm ışt ır. Öykü, muayene ve laboratuvar testleriyle genel t ıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk tan ılar ı d ışlanmıştır. Alt ı aydan fazla süreyle dezorganize davran ış, dezorganize konu şma, i şitsel varsan ı- lar, affektif k ısıtl ıl ık gösteren katotonik şizofreniyi karşılayacak katotonik bulgular' bulunmayan hastam ızda şizofrenik bozukluk, dezorganize tip tan ıs ı konulmu ştur. 223

4 TEDAVİ 5/12/2001 tarihinde acil psikiyatri servisine elleri, kollar ı bağl ı bir şekilde ailesi taraf ından getirilen hasta sald ırgan davran ışları, mant ıks ız konuşmaları ve acil eksitasyon tablosu nedeniyle Haloperidol 10 mg (im), Biperiden 4 mg (im) uygulan ıp hasteneye yat ırılm ışt ır. 6/12/2001 tarihinde hastan ın davran ış bozukluklar ı ve agresif tutumlar ı devam etti ğinden tespit ve izolasyon uygulamalar ı başlat ıld ı. Hastan ın tedavisi Haloperidol 30 mg/gün(im)+biperiden 8 mg/gün (im) + Klorpromazin 200 mg/gün şeklinde düzenlenerek ECT başland ı. 7/12/2001'de ECT1 ve ECT2 uyguland ı. Bu süreç içinde hastan ın oral yeterli beslenememesi nedeniyle s ıv ı tedavisi eklendi. İkinci haftan ın sonunda agresif davran ışları ve hezeyanlar ı süren hastaya Haloperidol 30 mg/gün (im), Biperiden 8 mg/gün (im), Klorpromazin 200 mg/gün+ ECT şeklindeki tedavisine Flufenazin decanoate ampul lx1 (im) eklendi. Tedavinin 3. haftas ında hastan ın diğer hastalar aras ında oturabilme, yeme ğini yemekhanede yiyebilme şeklinde uyum gösterebildi ği üç gün süren iyilik dönemi gözlendi. Üçüncü günün sonunda di ğer hastalara yönelik sald ırgan davran ışlarının yeniden ba şlamas ı, servis içinde soyunmas ı, su şişeleriyle etraf ı ıslatmas ı vb. davran ış bozukluklar ın ın yeniden ba şlamas ı üzerine uyku hali ve konfüze tablosu nedeniyle 4 gün süreyle ara verilen ECT tedasine yeniden ba ş - lanmas ına rağmen hastan ın eksite hali yat ışmad ığından tedavisine Zuklopentiksol acuphase ampul 1 xl (im) eklendi, 200 mg/gün klorpromazin tedavisi kesildi ve klonezapam 2x1 eklendi. Birinci ay ın sonunda hastaya toplam 17 ECT yap ılmıştı, intramuskuler tedavisi oral şekle dönü ştürülmüş ve flufenazin depo ampul lx 1 (im) (2. depo ampul 'de) uygulanm ışt ı. 8/1/2002 tarihinde uygulanan tedavilere yeterli yan ıt al ınmadığı dü şünülerek tedaviye karbamazepin 3x1 eklendi. izleyen 4 hafta içinde hâlâ yeterli yan ıt al ı- namayan hastan ın tedavisine lityum 1200 mg/gün, diazepam 30 mg/gün eklendi. 1/2/2002 tarihinde has- ta için haz ırlanan izolasyon odas ı kullanılmaya ba ş- land ı. Bu s ırada mevcut lityum ve karbamazepin tedavisine 2 hafta süreyle Gabapentin 900 mg/gün eklenerek tedavisi sürdürüldü. Şubat 2002'nin son haftas ı kombine mizaç stabilizatöleri tedavisine yeterli yan ıt al ınmadığı dü şünülerek mizaç stabilizatörleri kesilip haloperidol 40 mg/gün ve 1 ay zarf ında ikinci ECT kürü uyguland ı. Bu tedaviye 1 ay ın sonunda yan ıt al ınamamas ı, klinik durumunda iyilik gözlenmemesi, izolasyon zorunlulu ğunun devam etmesi üzerine hastaya klozapin ba şlanmas ı kararla şt ırıld ı. 13/3/2002'de klozapin 50 mg/gün dozunda mevcut tedavisine eklendi, tedricen klozapin dozu 800 mg/güne dek yükseltildi. Haloperidol dozu ise tedricen azalt ıl ıp kesildi. Leponex kullan ım ın ın 27. gününde hastada hipersalivasyon geli şmesi üzerine, amitriptilin 50 mg/gün tedavisine eklendi. 9 haftal ık klozapin tedavisine rağmen hasta halen odas ındaki marleyleri söküp yeme, büyük abdestiyle oynay ıp yeme şeklindeki gros davran ış patolojilerini sürdürüyor, hostil davran ıyordu. Hastan ın klozapin 800 mg/gün tedavisine de cevap vermediği düşünülerek, yan etkiler göz önünde bulundurularak klozapin tedavisi tedricen azalt ıl ıp kesildi ( ). 13/5/2002 tarihinde Olanzapin 20 mg/gün ba şland ı. Olanzapin tedavisinin 3. gününde ECT tedavisi eklendi ( 'de 3. kür ECT). Hastan ın sald ırganl ığı ve eksitasyonu devam etti ği için klorpromazin 600 mg/gün tedaviye ilave edildi. Olanzapin 20 mg/gün+ect+klorpromazin 600 mg/gün tedavisinin 10. gününde yaklaşık 1 hafta süreyle ( ) k ısmi bir iyilik dönemi gözlendi. Bir haftal ık iyilik tablosunun ard ından klinik tablonun tekrar kötüle şmesi üzerine olanzapin dozu 30 mg/güne + klorpromazin dozu 800 mg/güne dek yükseltildi, hastan ın izolasyonu sürdürüldü. Olanzapin 30 mg/gün, klorpromazinin 800 mg/güne dek yükseltilmesi ve ECT tedavisi uygulanmas ına rağmen hastan ın eksite halinin ve negativist tavr ın ın her gün biraz daha artmas ı, idrar ın ı içme şeklinde gros davran ış patolojileri sergiledi ği için olanzapinden fayda görmedi ği dü şünülerek olanzapin tedavisi sonland ırıld ı ( ). 224

5 tarihinde hastan ın gros davran ış bozuklukları ve agresyonlar ı nedeniyle 800 mg/gün klorpromazin tedavisine ketiapin 100 mg/gün ilave edildi. Ketiapin tedavisi sürerken, hasta oral ilaç al ım ında güçlük ç ıkard ığı için oral ilaç almad ığı durumlarda haloperidol 30 mg/gün (im) ve biperiden 8 mg/gün (im) şeklinde intramuskuler tedavi uyguland ı ve hastaya ECT tedavisi sürdürüldü. Ketiapin dozu 1200 mg/güne dek yava ş yava ş yükseltildi, buna ek olarak 20 mg/gün haloperidol, 4 mg/gün biperiden ve aral ıkl ı ECT tedavisine devam edildi tarihleri aras ında hastan ın ketiapin kulland ığı zaman diliminde zaman zaman bir persenol e şliğinde dışar ı bahçeye ç ıkar ıldığı ve k ısmi bir iyilik döneminin oldu ğu gözlendi, ancak bu iyilik de devaml ıl ık kazanmad ı. Hastanın ketiapin tedavisinden de yarar görmedi ğine karar verildi. K ısmi bir iyilik halinin sağland ığı klozapine yeniden ba şlanmas ı, ketiapinin tedricen azalt ıl ıp kesilmesi kararlaştırıld ı 'de 30 mg/gün haloperidol, 4 mg/gün biperiden şeklinde olan tedaviye klozapin 50 mg/gün eklendi. Hastan ın hemogram sonuçlar ı izlenerek klozapin tedavisinin 7. haftas ında ( ) 700 mg/gün klozapin yan ında risperidon 4 mg/gün tedaviye eklendi. 1 hafta içinde haloperidol tedricen azalt ıl ıp kesildi ve risperidon 6 mg/güne, klozapin 9.hafta sonunda 800 mg/gün dozuna dek yükseltildi. 2 hafta süreyle kullan ılan risperidondan da yarar görülmediği dü şünülerek kesildi. Hastan ın genel durumu ayn ı idi ve siyaloresi vard ı. 9 haftal ık klozapin tedavisinden de yarar görmedi ği dü şünülerek klozapin tedavisi sonland ırıld ı tarihinde valproik asit 1000 mg/gün, amisulpirid (Solian) 400 mg/gün, haloperidol 30 mg/gün (im) ve biperiden 8 mg/gün (im) şeklinde tedavi protokolu olu şturuldu. Daha sonra Solian dozu mg/güne dek a şamal ı olarak yükseltildi. İki ay süreyle Solian mg/gün, haloperidol 30 mg/gün, biperiden 4 mg/gün, diazepam 5 mg/gün şeklinde tedavi uygulanmas ına rağmen hastan ın ağır davran ış bozukluklar ı ve sald ırgan tav ırları devam etmekteydi. Yeterli yan ıt al ınamad ığı dü şünülerek Solian kesildi. Ağır davran ış bozukluklar ının yanı sıra vücudundaki bütün tüyleri yolmak, uzun ve tekrarlay ıc ı davran ışlarla giden banyolar, ısrarl ı temizlik çabalar ı nedeniyle 'de (antiobsesyonel tedavi) fluoksetin 40 mg/gün eklendi. Bu tedavinin 1. haftas ı sonunda Anafranil 75 mg/gün tedaviye eklendi. Anafranil dozu 150 mg/güne dek artt ırıldı. Bir ay sürdürülen Anafranil ve Fluoksetin tedavisi s ıras ında 2-3 günlük iyilik dönemleri gözlenmesine ra ğmen stabil bir geli şme sağlanamad ı tarihinde tedavi haloperidol 30 mg/gün, biperiden 4 mg/gün şeklinde düzenlenerek 15 seanstan olu şan ECT tedavi kürü eklendi. Bu tedaviden ilk 10 gün içinde belirgin şekilde yararland ı. Servis içinde diğer hastalarla bulunabildi ği gözlemlendi. Bu s ırada k ırsal kesimde ya şayan ailesinin evlerinde hasta için özel bir oda haz ırlad ıklar ı ve hastan ın burada koruma ve bak ım ını sürdürmek istedikleri anlaşıld ı tarihinde k ısmi salah halinde ailesi e şliğinde ç ıkar ıld ı. İdame tedavisi haloperidol 30 mg/gün oral ve haldol decanoate 50 mg ampul 1 xl (im) 15 günde 1 şeklinde düzenlendi. Bölgesinde kontrol muayeneleri önerilerek taburcu edildi. Tedavide Direnç Tedaviye direncin sadece hastaneye yat ış ya da yeti kay ıplann ın sonucu oluşmad ığı, daha çok zaman içinde kayda de ğer bir tutarl ılık gösteren içsel özelliğin temsil edildi ği fikri desteklenmektedir. Yap ılan çal ışmalar ilk epizodunu ya şayan hastalarda aç ık şekilde görülen önemli bilişsel bozukluklar ı ve beynin yap ısındaki şekilsel anormallikleri de içeren yeti kayb ının şiddetini ortaya koymu ştur. Ayrıca, antipsikotik ilaçlarla tedaviye ba şlamadan önce hastal ığın başlang ıcı ve psikozun süresinin detayl ı olarak incelenmesi sonucunda, uzun süre boyunca tedavi edilmeyen psikozun kendisinin biyolojik olarak toksik olabileceğini ve bu nedenle daha sonraki tedaviye direnç olu şturabileceği gösterilmi ştir ( 1-3). Günümüzde yeni antipsikotikler ilk seçenek olarak giderek daha fazla oranda kullan ılmaya başlanmıştır. Tedaviye dirençli şizofrenide hastalar ın % 60' ında klozapinin etkili oldu ğu bilinmektedir. Oysa risperidonun etki oran ı bilinmemektedir. Retrospektif yap ı- lan bir çal ışmada değişik zaman dilimlerinde yeterli sürede yeterli oranda risperidon ve klozapin tedavisi 225

6 gören 24 hasta ele al ınmıştır (en az 12 hafta boyunca min. 300 mg/gün klozapin kullan ılmış, en az 6 hafta boyunca min. 6 mg/gün risperidon kullan ılmış). Pozitif ve negatif semptomlar ı, sald ırgan davran ışları değerlendiren Klinik Global izlenim Ölçe ği (Clinical Global Impressions-Improvement, CGI-I) kullan ılm ıştır. 24 hastan ın 14'ünün klozapine, 6's ının risperidona yan ıt verdiği gözlenmi ştir. Klozapin tedavisi gören 9 hasta pozitif semptomlara, 7 hasta negatif semptomlara, 12 hasta sald ırgan davran ışlara yan ıt vermi ştir. Risperidon tedavisi gören hastalar ın 4'ü pozitif semptomlarda, 2'si negatif semptomlarda, 7'si sald ırgan davran ışlarda düzelmeyle yan ıt vermi ştir. Bu çalışman ın sonuçlar ı dirençli vakalarda tedavi algoritmas ında kar/zarar oran ın ın hesaplanarak klozapin tedavisinden önce risperidon tedavisinin verilebilece ğini göstermektedir. Ancak, klozapinin hâlâ alt ın standart olan bir ilaç oldu ğu görüşü hakimdir (4). İngiltere'de yap ılan başka bir çal ışmada da, 8 ay boyunca olanzapin kullanan 37 hastan ın 23'ü tedaviye dirençli şizofreni kriterlerini dolduruyordu. Dirençli hastalardan 8 'ini önerilen doz ile tedavi etmek mümkün olmad ığından, bu hastalarda 60 mg/gün dozuna kadar ç ıkılm ış, hiçbir hastada ekstrapiramidal yan etki gözlenmediği belirtilmi ştir. 23 hastan ın 1 1 'inde klinik ilerleme gözlendi ği için bu tedaviyle devam edildiği, hiç klozapin tedavisi görmemi ş olan hastaların klozapin tedavisine de direnci olan hastalara göre olanzapin tedavisiyle daha iyi yan ıt verdiği, Klozapin tedavisine yan ıt vermeyen 16 hastan ın 7'sinde 31.4 mg/gün tedavisiyle devam edildi ği, 16 hastan ın 6's ının hiç klozapin tedavisi görmemi ş hastalara kiyasla daha az yan ıt gösterdiği, geriye kalan 9 hastadan 2.2 mg'lik olanzapin tedavisi (18.9 mg/gün) sonucunda yan ıt al ınamad ığı, ilaç reddinin tedavinin yarıda kalmas ının en yayg ın sebeplerinden oldu ğu ileri sürülmü ştür. Bu sebeple atipik antipsikotiklerin depo formlar ımn yap ılmas ı tedavinin güvenilirli ği aç ıs ından önem ta şımaktad ır (5). Tipik antipsikotiklere veya klozapin d ışı atipik antipsikotiklerin birine yeterince cevap vermeyen hastalar için önerilen tedavi kafa kar ıştırıc ıdır. En yayg ın olarak klozapinden önce yaln ızca bir klozapin d ışı atipik antipsikotiğin denenmesi ve bu gruba ait ilaçlardan birden fazla deneme yap ılmamas ı önerilmektedir. Herbert Y. Meltzer; bir sonraki ilac ın başka bir atipik olmas ındansa klozapin olmas ın ı önermektedir (6). Tipik nöroleptik ilaçlara dirençli olan hastalar ın oranı yaklaşık olarak % 30'dur ve tipik antipsikotiklere yan ıt vermeyen şizofrenide klozapinin % oran ında etkili olduğu bildirilmiştir. Ancak, tedaviye dirençli hastalar ın sadece % 5'i klozapin tedavisi görmektedir. Klozapin tedavisine ra ğmen de direnç görüldüğü durumlarda kombine tedaviler uygulanmaktadır (5). Tipik antipsikotiklere yan ıt vermeyen şizofrenide Klozapinin % oran ında etkin olduğu bildirilmi ştir (8). Ancak, klozapine dirençli durumlarda kombine tedaviler uygulanmaktad ır. Klozapin kullanan hastalarda birlikte tipik nöroleptik, benzodiazepin, antikolinerjik, antidepresan, antiepileptik, lityum, EKT, NMDA agonisti, kullan ıldığı bildirilmi ş- tir (7). Klozapin ve Elektrokonvulsif tedavinin kontrollü çalışmas ı yoktur. Ancak, 8 anektodal bildirim ve 2 retrospektif ara ştırmada şizofreni, şizoaffektif bozukluk, bipolar bozukluk ve psikotik semptomlar ı olan depresyonda etkili oldu ğu bildirilmi ştir. EKT ve klozapin ile ta şikardi gelişmi ş, kafein, EKT ve klozapin kullanan 66 yaşında MI öyküsü olan bir kadın hastada supraventriküler ta şikardi geli şmiş, kafeinsiz EKT uygulandığında herhangi bir problem gözlenmemi ş- tir. EKT boyunca maksimum Klozapin dozu ortalama 580 mg/gün ( )'ken, 2 vakada uzam ış nöbetler gözlenmi ştir. Klozapin alan 216 hastan ın 120'sinde di ğer nöroleptiklerle kombinasyon sonucunda % 30 daha iyi bir etki sa ğlanmışt ır. Klozapin - sulpirid kombinasyonu ve klozapin-plasebo kombinasyonu randomize kar şılaştırılmışt ır. SANS ve SAPS'de birinci grupta belirgin düzelme saptanm ışt ır (9). Friedman ve arkada şların ın (1997) çal ışmas ında 5 şizofreni, 2 şizoaffektif bozukluk tan ısı alan ve 10 ay Klozapin kullanmas ına rağmen psikotik semptomları süren hastaya Pimozid eklenmi ş, güne kadar değişen sürede ortalama 4-9 mg/gün dozunda BPRS skoru 51'den 27'ye dü şmüştür. Mowerman ve Siris (1996) klozapin ve Loksapin (25 mg/gün) kombinasyonu ile BPRS skorunda puan dü şüş olduğunu belirtilmi ştir. 226

7 Cassady ve Thaker (1992) fluoksetin ve klozapin kombinasyonunun dirençli şizofrenide etkili oldu ğunu söylemi ştir. Buchanon ve ark. (1996) 300 mg ve üstünde klozapin kullanan 33 hastada 6 hafta boyunca randomize fluoksetin (n=18) ve plasebo (n=15) kullanm ış, klozapin -fluoksetin kombinasyonunu etkili bulmu şlard ır. Silver ve ark. (1996) kronik şizofren 11 hasta ile yap ılan 8 haftal ık çal ışmada SANS ve SAPS'de % 20'nin üzerinde düzelme bildirmi ştir. Ancak, klozapin ve SSRI birlikte kullan ımıyla ilgili diğer yaka bildirimlerinde hipersalivasyon, konstipasyon, uriner retansiyon, hipotansiyon ve lökopeninin geli ştiğini belirtilmi ştir (7). Ayrıca fluvoksamin, fluoksetin ve sertralinin klozapin kan düzeyini artt ırdığı söylenmi ştir. NMDA (N-metil-D-aspartat) agonistleri ile klozapinin benzer mekanizma ile etki edece ği söylenmiştir ( 8). Kloralhidrat /Amobarbital sodyum kombinasyonunda benzodiazepin birlikte kullan ımında gözlenen yan etkiler olu şmu ştur. The Expert Consensus Series (Treatment of Schizophrenia 1999); basamakl ı olarak, 1.Antikonvulzan ve klozapin 2. Kombine tipik antipsikotik ve klozapin 3. Başka atipik antipsikotik ve klozapin 4. Lityum ve klozapin 5. EKT ve klozapin 6. Benzodiazepin ve klozapin önermi ştir. TARTIŞMA Antipsikotik ilaçlarla tedaviye ba şlamadan önce hastal ığın ba şlang ıc ı ve psikozun süresinin detayl ı olarak incelenmesi sonucunda, uzun süre boyunca tedavi edilmeyen psikozun kendisinin biyolojik olarak toksik olabileceğini ve bu nedenle daha sonraki tedaviye direnç olu şturabileceği gösterilmi ştir (7). Genellikle, klinik parametreler (örnek, ba şlang ıç yaşı), bilişsel ve nörolojik fonksiyonlar, EEG ritmi, beyin görüntülenmesi ve plazma metabolik de ğerleri aç ısından karşılaştırmalar tedaviye cevapla ilgili farklar ortaya ç ıkarmaktad ır (3). Tedaviye direncin daha iyi bir şekilde tammlanmas ı, daha önceki tedaviler, hastane yat ışları ile uygulanan tedavilerin dağılım ı ve bunlar ın yeterliliğinin hem semptomatoloji, hem de yeterli sosyal fonksiyonlar aç ısından kar şılaştırılmas ı gereksinimini ortaya ç ı- kartmaktad ır. Şizofrenide tedaviye direncin do ğas ın ı anlamam ız son dönemlerde yap ılan çal ışmaların çoğalmas ıyla artm ıştır (7). Tipik nöroleptik ilaçlara dirençli olan hastalar ın oran ı yakla şık olarak % 30'dur ve tipik antipsikotiklere yan ıt vermeyen şizofrenide klozapinin % oranında etkili olduğu bildirilmiştir. Ancak, tedaviye dirençli hastalar ın sadece %5'i klozapin tedavisi görmektedir. Klozapin tedavisine ra ğmen de direnç görüldüğü durumlarda kombine tedaviler uygulanmaktad ır ( 10). Antipsikotik ilaçlarla tedaviye yetersiz yan ıt veren hastalar en dezavantajl ı grubu olu şturmaktad ır ve buna bağl ı olarak ilerideki çal ışmalar için özel ilgiyi hak etmektedirler. Tedaviye direncin ve semptomatik ve fonksiyonel yeti kayb ının kapsam ının net bir şekilde tammlanmas ı, bu gibi durumlarda uygun bir yönetim plan ı kurulmas ı için önemli dönemeçlerdir. Etkili tedavi davran ışsal, psikososyal ve farmokolojik unsurlar ın yak ın bir şekilde bütünle ştirilmesine bağlıd ır. Umut ediliyor ki, tedaviye direncin alt ında yatan nörobiyolojik mekanizmaları anlamam ız için kaydedilen geli şmeler, şu anda var olandan daha özel ve yeterli tedavi seçenekleriyle sonuçlanacakt ır (1 1) KAYNAKLAR 1. Schulz SC, Buckley PF: C Treatment-resistant schizophrenia, Schizophrenia,1995 edited by H ırsch SR, Weinberger lnd edition, 24: , 2. Meltzer HY, Kostako ğlu AE: Treatment-resistant schizophrenia, Comprehensive Care of Schizophrenia, 2edn. edited by Lieberman JA, Murray RM. 12: , Barnes T, Buckley P, Schulz S: C Treatment-resistant schizophrenia. Schizophrenia 2003, edited by H ırsch SR, Weinberger D. 2nd edn, 26: , 4. Sharif ZA, Raza A, Ratakonda SS: The comprehensive of risperidon and clozapin in Treatment Resistant Schizophrenia Joumal of Clinical Psyciatry, Mountjoy CO, Baldacchino AM, Stubbs JH: High dosages of olanzapin in treatment resistant schizophrenia the American Journal of Psychiatry, Maj M, Sartorius M: Şizofreni, Chong SA, Remington G: Clozapine augmentation: Safety and efficacy Schizophrenia Bulletin 26(2): , Buckley P, Miller A, Olsen J, Garver D: When symptoms persist: Clozapine augmentation strategies, Schizophrenia Bulletin 27(4): , Lieberman JA, Murray RM: Comprehensive Care of Schizophrenia, Chakos M, Lieberman J, Hoffman E, Bradford D, Sheitman B: Effectiveness of second-generation antipsychotic in patients with treatment-resistant schizophrenia: A review and meta-analysis of randomized trials, The American Journal of Psychiatry, 158(4): , Chong SA, Remington G: CLOZAPIN Augmentation:Reliability ve Validity Schizophrenia Bulletin 26(2): 421,

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(3):239-244 Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Dr. Mustafa YILDIZ 1, Dr. Fuat TORUN 2 ÖZET Yapay bozukluk uzun zamand r bilinmesine ra men tan s ve tedavisi sorun

Detaylı

pecya Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı

pecya Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı Solmaz TÜRKCAN *, Ahmet TÜRKCAN * ÖZET Evsizlik, günümüzde, Amerika ve Avrupa'da en yayg ın sosyal ve toplum sa ğlığı sorunlarından biridir. Bu yaz

Detaylı

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

pecya Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme

pecya Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme Beden Dismorfik Bozuklu ğu: Bir gözden geçirme S. Halime ASLAN* ÖZET Beden dismorfik bozuklu ğu (BDB) psikiyatride son zamanlara de ğin ihmal edilmiş bir hastalıkt ır. Kişinin görünümünde varsaydığı bir

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

pecya Akatizide Serum Demir Düzeyleri GIRIŞ

pecya Akatizide Serum Demir Düzeyleri GIRIŞ Ali ÇAYKÖYLÜ, Irfan CO ŞKUN, Orhan DENIZ, Hülya AKSOY, Füsun SEVIMLI, İsmet KIRPINAR ÖZET Akatizi nöroleptik alanlarda sık görülen, rahatsız edici ve patogenezi bilinmeyen bir yan etkidir. Demir yetersizliği

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case reports Ö. G. Bozabal, B. Baykara, A. Baykara. Çocuk ve Ergenlerde Befl Farkl Psikiyatrik Bozuklukta Olanzapin Kullan m

Olgu Sunumlar /Case reports Ö. G. Bozabal, B. Baykara, A. Baykara. Çocuk ve Ergenlerde Befl Farkl Psikiyatrik Bozuklukta Olanzapin Kullan m Olgu Sunumlar /Case reports Ö. G. Bozabal, B. Baykara, A. Baykara Çocuk ve Ergenlerde Befl Farkl Psikiyatrik Bozuklukta Olanzapin Kullan m Dr. Özlem Gencer Bozabal, Dr. Burak Baykara, Dr. Ayflen Baykara

Detaylı

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular Ref. No: 21 Emre Sarg n 1, Hava Dönmez 1, Sibel Örsel 1, Tahir Kurtulufl Yoldafl 1 1 Ankara D flkap Y ld r m Beyaz

Detaylı

Toplum Psikiyatrisi ÖZET

Toplum Psikiyatrisi ÖZET Toplum Psikiyatrisi Armağan Y. SAMANCI*, Hüsnü ERKMEN*, Ercan ÖZMEN* ÖZET Toplum psikiyahlsi hizmetleri geleneksel hastane a ğırlıkl ı yaklaşım ın yerine geçmektedir. Şimdiye kadar elde edilen örnekler,

Detaylı

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri,

Detaylı

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz Parkinson Hastal ığında Psikoz Nesrin B. TOMRUK*, Nilgün ÇİLOĞLU*, Nihat ALPAY*, Feriha ÖZER** ÖZET Parkinson hastalığında psikotik bozukluklar antiparkinsonyen tedaviye ba ğlı gelişmektedir. Bu çal ışmada

Detaylı

Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme

Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme Araflt rmalar / Original Papers Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme Serhat Ç tak 1, Ebru T. Çak c 2, Mehmet Çak c 3 ÖZET: Haloperidol

Detaylı

pecya Lewy Cisimli Demans - Tan ı ve Tedavi

pecya Lewy Cisimli Demans - Tan ı ve Tedavi Hülya DENİZ, Cem İLNEM, Armağan SAMANCI ÖZET Son bildiriler, beyin sap ı ve kortikal Lewy cismi olu şumunun, otopsiye getirilen senil demans vakalar ın ın % 20' Binden sorumlu olan nörodejeneratif bir

Detaylı

Farmakoterapi ve Elektrokonvulsif Tedaviye Dirençli Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastasının Bilişsel Davranışçı Terapisi

Farmakoterapi ve Elektrokonvulsif Tedaviye Dirençli Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastasının Bilişsel Davranışçı Terapisi T. Kuru ve ark./bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2 (2013) 173-181 173 ISSN: 2146-9490 JCBPR, 2013, 2: 173-181 CASE REPORT/OLGU SUNUMU Farmakoterapi ve Elektrokonvulsif Tedaviye Dirençli

Detaylı

ŞİZOFRENİ TARİHÇE EPİDEMİYOLOJİ

ŞİZOFRENİ TARİHÇE EPİDEMİYOLOJİ ŞİZOFRENİ Şizofreni,hezeyanlar ve hallüsinasyonlar olarak bilinen psikotik semptomlardan,fonksiyonel bozulmalara kadar geniş bir semptom spektrumunda,değişik şekillerde görülen,kronik ve sıklıkla relapslarla

Detaylı

ÇOK ERKEN BA LANGIÇLI ZOFREN OLGUSU: RES MLERLE PS KOT K SÜREÇ

ÇOK ERKEN BA LANGIÇLI ZOFREN OLGUSU: RES MLERLE PS KOT K SÜREÇ ÇOK ERKEN BA LANGIÇLI ZOFREN OLGUSU: RES MLERLE PS KOT K SÜREÇ Merve ÇIKILI UYTUN*, Rabia DURMU *, Sevgi ÖZMEN** Didem Behice ÖZTOP*** ÖZET izofreni çocuklarda eri kinlere k yasla nadir görülen, kronik

Detaylı

M. Erkan ÖZCAN*, Faruk GÜRGEN**, Cafer TÜRKEŞ*** ÖZET. pecya SUMMARY

M. Erkan ÖZCAN*, Faruk GÜRGEN**, Cafer TÜRKEŞ*** ÖZET. pecya SUMMARY Şizofrenili Hastalarda Ba şaçıkma Davran ışlar ı M. Erkan ÖZCAN*, Faruk GÜRGEN**, Cafer TÜRKEŞ*** ÖZET Ayaktan izlenen 50 şizofrenili hastada başaçıkma davran ışların ı incelemek üzere yar ı-yap ılandırılm

Detaylı

pecya Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Metoklopramide Ba ğlı Akatizi

pecya Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Metoklopramide Ba ğlı Akatizi Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Metoklopramide Ba ğlı Akatizi Nazmiye KAYA*, Betül ALTU Ğ*, Seyhan DURA**, Rahim KUCUR*, Şamil ECİRLİ** ÖZET Bu çalışmada kemoterapi alan kanser hastalarında sıkl ıkla

Detaylı

Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET. pecya SUMMARY (3).

Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET. pecya SUMMARY (3). Şizofrenide Bili şsel İşlevlerde Bozulma Gökay AKSARAY *, Süleyman OFLU *, Cem KAPTANO ĞLU * ÖZET Bili şsel işlevlerde bozulma şizofreninin temel özelliklerinden biridir. Bu hastalar-da özellikle dikkat,

Detaylı

Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk

Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk Van Tıp Dergisi: 7 (2): 66-71, 2000 Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Ö. Akil Özer Özet: Bipolar Bozukluk

Detaylı

Nöroleptik malign sendrom (NMS), antipsikotik

Nöroleptik malign sendrom (NMS), antipsikotik Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23:210-214 Nöreleptik Malign Sendrom: Bromokriptin İle Tedavi Edilen Bir Olgu Olgu Sunumları / Case Reports Özge Canbek, Meltem Efe Sevim, Fatih

Detaylı

pecya Psikiyatri ve Ba ğımlılık Tedavisi Servislerinde Sigara Yasağı Mehmet Akif ERSOY * GİRİŞ ÖZET

pecya Psikiyatri ve Ba ğımlılık Tedavisi Servislerinde Sigara Yasağı Mehmet Akif ERSOY * GİRİŞ ÖZET Psikiyatri ve Ba ğımlılık Tedavisi Servislerinde Sigara Yasağı Mehmet Akif ERSOY * ÖZET Diğer bağıml ılıklardan farklı olarak halen toplumsal kabul gören sigaranın topluma açık alanlarda içilmesi giderek

Detaylı

Lomber Disk Herni Ameliyat ında Hastalar ın Evde İyile şmelerini Haland ırmada Hem şirenin Eğitici Rolünün Etkisi

Lomber Disk Herni Ameliyat ında Hastalar ın Evde İyile şmelerini Haland ırmada Hem şirenin Eğitici Rolünün Etkisi Lomber Disk Herni Ameliyat ında Hastalar ın Evde İyile şmelerini Haland ırmada Hem şirenin Eğitici Rolünün Etkisi Mevlüde KARADA *, Güler AKSOY ** ÖZET Çalışmam ız lomber disk herni ameliyat ı olan hastalara

Detaylı

Fiziksel Tespitteyken Kendi Gözünü Çıkaran Bir Olgunun Sunulması

Fiziksel Tespitteyken Kendi Gözünü Çıkaran Bir Olgunun Sunulması DOI: 10.5455/NYS.20140827121138 Olgu Sunumu / Case Report Fiziksel Tespitteyken Kendi Gözünü Çıkaran Bir Olgunun Sunulması Filiz Dere-Yılmaz 1, Armağan Özdemir 1, Evrim Erten 1, Selime Çelik 2, Duran Çakmak

Detaylı

pecya Majör Depresyonda Frontal Bozukluğun Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler ile Gösterilmesi

pecya Majör Depresyonda Frontal Bozukluğun Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler ile Gösterilmesi Majör Depresyonda Frontal Bozukluğun Elektrofizyolojik Mustafa KARAGÖZ *, Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ **, Neslihan ERGEN *, Nezih ERADAMLAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Majör depresyon hastaları s ıkl ıkla

Detaylı

Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu

Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu Olgu Sunumları / Case Reports DOI: 10.5455/bcp.20120419122647 Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu Hülya Akar Özmen 1, Leman İnanç 2, Merih Altıntaş 2, Serhat Çıtak 3 ÖZET: Çok geç başlangıçlı

Detaylı

BASKIDA. Klozapin ve Olanzapin İle İlişkili Atriyal Fibrilasyon: Olgu Sunumu

BASKIDA. Klozapin ve Olanzapin İle İlişkili Atriyal Fibrilasyon: Olgu Sunumu Türk Psikiyatri Dergisi 2014;25( ): Klozapin ve Olanzapin İle İlişkili Atriyal Fibrilasyon: Olgu Sunumu BASKIDA Dr. Birmay ÇAM 1, Dr. Leyla GÜLSEREN 2, Dr. Levent METE 2, Dr. Şeref GÜLSEREN 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

pecya Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU *

pecya Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU * Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU * ÖZET Yap ılan çalışmalar, cinsel işlev bozuklu ğu saptanan olguların üçte biri ile yarıs ı arasındaki bir bölümünde

Detaylı

AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş

AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt: 6, No:1 (Güz: 2006), s. 19-47 AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş Belgin AKÇAY

Detaylı