CERRAHİ OLGULARDA İĞİNDE GELİŞ İŞMELER. Prof Dr Suat BUKET Kent Hastanesi/İZM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CERRAHİ OLGULARDA İĞİNDE GELİŞ İŞMELER. Prof Dr Suat BUKET Kent Hastanesi/İZM"

Transkript

1 CERRAHİ OLGULARDA TRANSFÜZYON PRATİĞİ İĞİNDE GELİŞ İŞMELER Prof Dr Suat BUKET Kent Hastanesi/İZM ZMİR

2 TRANSFÜZYON Çok iyi düşünülmeden d yapılmamal lmamalıdır Gereksiz yere yapılmamal lmamalıdır Gereğinden fazla yapılmamal lmamalıdır

3 Transfüzyon pratiğinde inde temel ilkeler Transfüzyon hasta güvenlig venliğini ini temel alacak şekilde yapılmal lmalıdır Transfüzyon endikasyonu doğru ru konmalıdır Sadece eksik olan yerine konmaya çalışılmalıdır r (komponent( tedavisi) Etkili minimum doz verilmelidir Verilecek olan kan komponentinin hastaya zarar ve yararları gözden geçirilmelidir

4 Hemostazın fazları 1. Vazokonstrüksiyon ksiyon 2. Trombosit fonksiyonları PRİMER HEMOSTAZ 3. Koagülasyon (pıht htılaşma) 4. Fibrinoliz SEKONDER HEMOSTAZ

5 Kanamaya karşı ilk yanıt VAZOKONSTRÜKS KSİYON Kapiller ve küçük üçük arteriollerde, hemostaz için in vazokonstrüksiyon ksiyon tek başı şına yeterli olabilir - Aterosklerozda ve büyük b venlerde ise yetersiz!!! TrxA2 Serotonin NE

6 Cerrahide kanama sebebleri (peroperatuar ve erken postoperatuar) Yetersiz hemostaz Koagülasyon bozuklukları Kongenital hemofili, pseudohemofili ve diğer) Vasküler bozukluklar Henoch schönlein purpura Herediter hemorajik telenjiektazi scorbüt Trombosit hastalıklar kları Kantitatif (trombositopeniler( trombositopeniler) Kalitatif KONGENİTAL Adezyon (vwd( vwd, bernard soulier) Agregasyon (glanzman) Sekresyon (trombositopatiler) Masif ve yanlış kan transfüzyonlar zyonları Primer fibrinoliz sedromu Sekonder fibrinoliz Edinsel İlaçlar lar (heparin( heparin,, OAK) KC hastalıklar kları,, mekanik ikter,üremi,kan remi,kan hastalıklar kları) AKKİZ İlaçlar lar (aspirin, NSAİ) Hastalıklar (üremi( vb)

7 Kan transfüzyonunu artıran ran faktörler (peroperatuar ve erken postoperatuar) Hastayla ilgili faktörler Operasyonla ilgili faktörler Yapılan işlemlerle i ilgili faktörler

8 Hastayla ilgili faktörler İleri leri yaş kadın n cinsiyet Preoperatif eritrosit sayısı az hastalar Anemi veya vücut v boyutu az olanlar Preoperatif ilaç kullanımı Çok etkili olanlar Az etkili olanlar clopidogrel, Aspirin direkt trombin inhibitörleri, Dipiridamol düşük k moleküler ler ağıa ğırlıklı heparin, uzun etkili trombin inhibitörleri, trombolitik tedavi

9 Kanama bozuklukları Hastayla ilgili faktörler Koagülasyon bozuklukları Kongenital (hemofili, hemofili, pseudohemofili ve diğer) Edinsel (İlaçlar lar (heparin( heparin,, OAK), KC hastalıklar kları,, mekanik ikter,üremi,kan remi,kan hastalıklar kları Trombosit hastalıklar kları Kantitatif (trombositopeniler) Kalitatif KONGENİTAL Adezyon (vwd( vwd, bernard soulier), agregasyon (glanzman), sekresyon (trombositopatiler ) AKKİZ Primer fibrinoliz Sekonder fibrinoliz (Koag (DIC) İlaçlar lar (aspirin, NSAİ), Hastalıklar (üremi( vb) Koagülasyon sisteminin generalize aktivasyonu

10 Hastayla ilgili faktörler Kardiyojenik şok, ok,konjestifkonjestif kalp etmezliği, i, ağıa ğır r LV yetmezliği Renal yetmezlik DM (ins( insülin bağı ğımlı ) Periferik vasküler hastalık Preoperatif sepsis KC yetmezliği i veya hipoalbuminemi

11 Prosedür r ile ilgili faktörler Cerrahi tecrübe, yetersiz hemostaz Uzamış anestezi, CPB süresis Reoperasyon Operasyon çeşitleri (komplex( cerrahiler,aortik aortik/ complex, valve/cabg, /CABG,valve,, CABG) Yüksek protamin dozu Polimerize nişastal astalı volüm m genişleticilerin kullanımı Artmış cellsaver volüm m kullanımı Diğer, yoğun bakımda vücut v ısısı düşüklüğü

12 Kan transfüzyon protokolü ( stanfort cerrahi yoğun bakım)

13

14 kan transfüzyonu endikasyonu (Kardiyopulmoner bypass) Cerebral O2 ihtiyacı azaldığı ığında risk oluşturabilecek durumlar dışıd ışında, CVO hikayesi DM Serebrovasküler hastalık Karotis stenozu vb moderate hipotermili CPB sırass rasında hb seviyesi yaklaşı şık 6 g/dl seviyesinde olacak şekilde kan transfüzyonu yapılabilir labilir.

15 Hastanın n klinik durumuna göre g hb değeri eri 6 g/dl nin üzerinde tutulabilir.ancak kan transfüzyonu kararı verilirken ; Hastayla ilişkili faktörler Yaş Hastalık k ciddiyet durumu Kardiyak fonksiyonlar Kritik end-organ iskemisi riski Klinik durumlar Masif veya aktif kan kaybı Laboratuar ve klinik parametreler Myokardiyal iskeminin EKG veya ekokardiyografik bulguları vb göz önünde nde bulundurulmalıdır. r.

16 Kritik end-organ iskemisi /hasarı olan hastalarda hb düzeyini 7 g/dl ve üzerinde tutmak anlamlı değildir.

17 Habib ve arkadaşlar ları 5000 hasta üzerinde yaptıklar kları çalışmada, Htc seviyesi %22 altına düştüğünded, Strok MI Low kardiyal output Kardiyak arrest Renal yetmezlik Uzamış ventilatör bağı ğımlılığıığı Pulmoner ödem Kanamaya bağlı reoperasyon, Sepsis Multi organ yetmezliğinde inde Habib RH, Zacharias A, Schwann TA, Riordan CJ, Durham SJ, Shah A. Adverse effects of low hematocrit during cardiopulmonary bypass in the adult: should current practice be changed?? J Thorac Cardiovasc Surg 2003;125: retrospektif belirgin artış saptamış ışlar. Bununla beraber hastanede kalış süresinde,operasyon maliyetlerinde ve hastane mortalitesinde anlamlı artış görülmüştür. Artmış hemodilüsyon şiddetinin perioperatif sonuçlar üzerine olumsuz etki ettiğini ini gözlemlemig zlemlemişlerdir. lerdir.

18 Surgenor ve arkadaşlar ları 2006 yılında y yaptıklar kları çalışmada, Hemodilusyonel aneminin, kalp ameliyatlarından sonra düşük k debili kalp yetmezliği i riskini artırmas rmasına rağmen, htc değerine erine bakmaksızın n 1-21 Ü kan transfüzyonunun bu riski ek %27 daha fazla artırd rdığını saptamışlardır. r. CABG sırass rasında Intraoperatif paketlenmiş kanın transfüzyonu post operatif düşük k debili kalp yetmezliği riskini artırmaktad rmaktadır. r. Surgenor SD, DeFoe GR, Fillinger MP, et al. Intraoperative red blood cell transfusion during coronary artery bypass graft surgery increases the risk of postoperative low-output output heart failure. Circulation 2006;114(Suppl 1):43 8.

19 Engoren ve arkadaşlar larının 2002 yılında y ilk defa izole CABG yapılan 1915 hasta üzerinde yaptıklar kları çalışmada, 649 (%34) hastaya hastanede kaldıklar kları süre içinde i inde kan transfüzyonu yapıld ldığını saptamış ışlar.transfüzyon yapılan hasta profili, Yaşlı,, Zayıf, Bayan, Comorbit hastalıklar kları olanlar şeklindeydi. Transfüzyon yapılan hastaların n 5 yılly llık mortaliteleri transfüzyon yapılmayanlar lmayanların n 2 katı idi.(%15 ve 7) comorbiditenin ve diğer er faktörlerin eşitlenmesinden e sonra bile transfüzyon mortaliteyi %70 artırmaktayd rmaktaydı. multivaryant analizlere göre g transfüzyon, periferik damar hastalığı ığı, KOAH, NYHA class4 kalp fonksiyonu ve yaş, uzun dönem d mortalitenin önemli belirleyicileridir. Yazarlar,CABG operasyonu sırass rasında ve sonrasında nda verilen kan transfüzyonlar zyonların n uzun dönem d morbidite ve mortalite üzerinde olumsuz sonuçlar ları olduğunu unu bulmuşlard lardır. r. Engoren MC, Habib RH, Zacharias A, Schwann TA, Riordan CJ, Durham SJ. Effect of blood transfusion on longterm survival after cardiac operation. Ann Thorac Surg 2002;74:

20 Spiess ve arkadaşlar ları trombosit süspansiyonu spansiyonu verilen hastalarda strok ve mortalitede artış gözlemlendiğini ini belirtmişlerdir. lerdir. Ancak karkouti ve arkadaşlar ları,, daha yakın n zamanda yaptıklar kları çalışmada,trombosit, süspansiyonunun spansiyonunun morbidite ve mortaliteyi artırmad rmadığını saptamış ışlardır. r.

21 Cleveland kliniğinde inde den fazla,cpb ye giren hastada yapılan çalışmada, transfüzyonla postoperatif enfeksiyon arasında güçg üçlü ilişki olduğu u saptanmış ıştır. Banbury MK, Brizzio ME, Rajeswaran J, Lytle BW, Blackstone EH. Transfusion increases the risk of postoperative infection after cardiovascular surgery.. J Am Coll Surg 2006;202:131 8.

22 Postoperatif transfüzyon endikasyonları Hb seviyesi 6 g/dl nin altında olan hastalarda kan transfüzyonu uygundur. HB seviyesi 7 g/dl altında olan hastalarda transfüzyon uygun olmakla birlikte, faydası tam olarak kanıtlanamam tlanamamıştır. Kanamanın n klinik kanıtlar tlarına ve klinik testlerine göre g non red-cell hemostatik kan ürünleri verilebilir.

23 Perioperative Ischemia Research groupta, Spiess ve arkadaşlar larının multicenter yaptıklar kları çalışmada, %34 ün üzerinde htc değeri eri ve ciddi sol ventrikül disfonksiyonu olan CABG li hastalarda postoperatif MI riskinin en yüksek y olduğunu unu bulmuşlard lardır. r. Spiess BD, Ley C, Body SC, et al. Hematocrit value on intensive care unit entry influences the frequency of Qwave myocardial infarction after coronary artery bypass grafting. The Institutions of the Multicenter Study of Perioperative Ischemia (McSPI) Research Group.. J Thorac Cardiovasc Surg 1998;116:460 7.

24 Hb düzeyi 10 g/dl den fazla olduğunda unda O2 transportunu artırmak rmak için i in kan transfüzyonu yapılmas lmasının n hemen hemen hiçbir faydası olmadığı pek çok çalışmanın n ortak sonucudur. NIH consensus konferansı ve ASA klinik klavuzları hb düzeyi 10 g/dl nin üzerindeki hastaların n kan ihtiyacı olmadığı ve hb düzeyi 7 g/dl den az hastaların n transfüzyondan fayda sağlad ladığı sonucunda ortak karar almış ışlardır. r. American Society of Anesthesiologists Task Force on Blood Component Therapy. Practice guidelines for blood component therapy: A report by the American Society of Anesthesiologists task force on blood component therapy. Anesthesiology 1996;84:

25 Yeni bir prospektif randomize transfüzyon çalışmasında doku O2 probları ile 1-21 Ü kan transfüzyonunun etkileri ölçülmüştür. Transfüzyon dokulara O2 salınımını artırmazken rmazken FiO2 değerini erini %50 den %100 e artırmak rmak doku O2 salınımını artırm rmıştır.(1) Diğer hayvan çalışmaları da bu bulguyu desteklemiştir.(2) tir.(2) Standart yoğun bakım monitorizasyonuyla transfüzyonun fizyolojik değerlerini(kan erlerini(kan basınc ncı, arteriyel kan gazı, mixvenöz kan gazı) ) artırd rdığı fakat doku O2 salınımının tipik banka kanıyla azaldığı bulunmuştur.(3) (1)Suttner S, Piper SN, Kumle B, et al. The influence of allogeneic red blood cell transfusion compared with 100% oxygen ventilation on systemic oxygen transport and skeletal muscle oxygen tension after cardiac surgery. Anesth Analg 2004;99:2 11. (2)Suttner S, Piper SN, Kumle B, et al. The influence of allogeneic red blood cell transfusion compared with 100% oxygen ventilation on systemic oxygen transport and skeletal muscle oxygen tension after cardiac surgery. Anesth Analg 2004;99:2 11. (3) van Bommel J, de Korte D, Lind A, et al. The effect of the transfusion of stored RBCs on intestinal microvascular oxygenation in the rat. Transfusion 2001;41:

26 Kan transfüzyonun riskleri Type Occurrence in Red Blood Cell Units transfused Enfeksiyon Human immunodeficiency virus 1 in Hepatit B 1 in 58, ,000 Hepatit C 1 in 872, Bakteriyel enfeksiyon 1 in 2,000 İmmünolojik nolojik reaksiyonlar Febril hemolitik olmayan transfüzyon reaksiyonları 1 in 100 Anafilaktik transfüzyon reaksiyonları 1 in 20,000 50,000 ABO mismatch Hemoliz 1 in 60,000 Ölüm 1 in 600,000 Lökosit ile ilgili hedef organ zedelenmesi 1 in 20 to 1 in 50 Transfüzyona bağlı akut akciğer zedelenmesi 1 in 2000 Post-transf transfüzyon purpura Rare Transfüzyon servisi hataları Donor araştırma rma hataları 1 in (malaria, T cruzi, babesioses, Creutzfeld-Jakobhastal Jakobhastalığı) Transfüzyon servisi hataları 1 in 14,000

27 Kan transfüzyonu ihtiyacını azaltmada kullanılan lan yöntemler y Farmakolojik ajanlar Antifibrinolitik hemostatik ilaçlar Aprotinin Lizin analogları (Epsilon-aminocaproic acid(eaca) ve tranexamic acid) Eritropoetin desmopressin acetate ve rekombinant F7A Cihazlar (ventilatör, oksijenatör tipi vb.) Perfüzyon teknikleri ve OPCAB Topikal ajanlar/ doku yapıştırıcıları

28 1990 lardan beri antifibrinolitik ilaçlar, lar, kalp cerrahisinde yaygın n olarak kullanılm lmıştır. Ancak buna rağmen, etkinliği i ve güvenlig venliğine ine daha çok önem verilmiştir. Azalmış kan kaybı ve transfüzyona karşı şın n, iskemik komplikasyonlar sürekli s değerlendirilmelerini erlendirilmelerini gerektirmiştir. tir.

29 Farmakolojik ajanlar, Mortalite MI Tromboz Renal yetmezlik riskini azaltmaz.

30 Farmakolojik ajanların mortalite üzerindeki etkileri ve birbirlerine üstünlükleri hakkında çok az çalışma yapılm lmıştır. Son yapılan büyük b k bir çalışma aprotinin mortaliteyi artırmas rması nedeniyle sonlandırılm lmıştır.

31 Yüksek Riskli Kalp Cerrahisi Hastalarında Aprotinin ve Lizin Analoglarının Karşı şılaştırılması Dean A. Fergusson,, M.H.A., Ph.D., Paul C. Hébert,, M.D., M.H.Sc Sc., C. David Mazer,, M.D., Stephen Fremes,, M.D., Charles MacAdams,, M.D., John M. Murkin,, M.D., Kevin Teoh,, M.D., M.Sc.,., Peter C. Duke, M.D., Ramiro Arellano,, M.D., M.Sc.,., Morris A. Blajchman,, M.D., Jean S. Bussières res,, M.D., Dany Côté,, M.D., Jacek Karski, M.D., Raymond Martineau,, M.D.,* James A. Robblee,, M.D., M.B.A., Marc Rodger,, M.D., M.Sc.,., George Wells, Ph.D., Jennifer Clinch,, M.A., and Roanda Pretorius, M.Sc.,., for the BART Investigators The New England Journal of Medicine Vol 358 No 22; May 29, 2008 Bu çalışmada amaç ; Masif postoperatif kanamayı veya diğer klinik önemli sonuçları azaltmada, aprotininin tranexamik aside veya aminokaproik aside üstünlüğünün olup olmadığını araştırmaktı.

32 Bu çalışma 16 Kasım 2007 tarihinde bağımsız bilgi ve güvenlik monitorizasyonu komitesinin önerisi ile sonlandırılmıştır. Komite çalışmayı 2163 hastanın geçici sonuçlarına göre aprotinin grubunda diğer iki grupla karşılaştırıldığında yüksek mortalite oranlarının olması nedeni ile sonlandırmayı önermiştir. Masif kanama oranları Aprotinin grubunda 74 (%9,5), tranexemik asid grubunda 93 (%12,1) ve aminokaproik asid grubunda 94 (%12,1) idi. 30 uncu gündeki herhangi bir nedenden ölüm oranları ; aprotinin grubunda %6, tranexemik asid grubunda %3,9 ve aminokaproik asid grubunda %4,0 idi.

33 !! Masif kanama riskini muhtemelen azaltıyor olmasına rağmen, aprotininin, diğer lizin analogları ile karşılaştırıldığında güçlü ve kalıcı negatif mortalite oluşturması,yüksek riskli kardiak cerrahi hastalarında kullanımını engellemektedir. (Current Controlled Trials number, ISRCTN )

34 KC transplantasyonu fazla kan kaybına neden olan bir operasyondur. Verilen Verilen (allojenik( ve otolog)kan miktarı kan kaybı miktarını belirlemede önem taşı şır.

35 KC transplantasyonunda transfüzyon ihtiyacı ; Yaş Cinsiyet Primer hastalık Child-pugh sınıflaması Preoperatif albumin düzeyinde azalma Serum kreatinin düzeyindeki artış PT uzaması Ascit varlığı Ensephalopati düzeyi Çoğu çalışmada,bu sınıflamadaki s ensephalopati hariç diğer faktörlerin hepsinin artmış intraoperatif kan kaybıyla yla alakalı olduğu u bulunmuştur tur.

36 aptt, Antitrombin 3, üre ve creatinin düzeyi Trombosit sayısı Transplantasyon zamanı(cerrahi prosedur) Soğuk iskemi süresinin uzunluğu Otolog kan transfüzyonu İle alakalıdır. Motschman TL, Taswell HF, Brecher ME, Rakela J, Grambsch PM, Larson _Keller JJ, Rettke SR, Krom RAF. Intraoperative blood loss and patient and graft survival in orthotopic liver transplantation: their relationship to clinical and laboratory data.mayo Clin Proc 1989; 64: Deakin M, Gunson BK, Dunn JA, McMaster P, Tisone G, Warwick J, Buckels JA, Factors influencing blood transfusion during aduld liver transplantation. Ann R Coll Surg Engl 1993; 75:

37 Multivaryant çalışmalarda bu faktörlerden child-pugh sınıflaması, Üre seviyesi, transplantasyon zamanı, otolog kan kullanımı tranfüzyon ihtiyacının n bağı ğımsız z belirleyicileri olarak bulunmuşlard lardır. r. Deakin M, Gunson BK, Dunn JA, McMaster P, Tisone G, Warwick J, Buckels JA, Factors influencing blood transfusion during aduld liver transplantation. Ann R Coll Surg Engl 1993; 75: McNicol PL, Liu G, Harley ID, McCall PR, Przybylowski GM, Bowkett J, Angus PW, hardy KJ, Jones RM. Blood loss and transfusion requirements in liver transplantation: experience with the first 75 cases.anaesth Intens Care 1994; 22:

38 Yani kan kaybı ve transfüzyon ihtiyacı primer olarak ; KC hastalığı ığının n derecesi Donör KC nin kalitesi Transplantasyon takımının n deneyimi Otolog (cell-saver)) kan transfüzyonu kullanımı İle alakalıdır.

39 KC naklinde transfüzyon protokolü Kan transfüzyonundaki amaç HTC düzeyini d %30 seviyesinde tutmaktır. PT yi normalin üst limitinin 1,5 katından düşük d k tutmak için in plasma verilir. Fibrinojen düzeylerini d 1,0 g/l üzerinde tutmak için i in kriyopresipitat verilir. Trombosit sayısı /ml nin altında ise 6 Ü trombosit konsantresi verilir.

40 Bazı çalışmalarda,ototransf, ototransfüzyon yapılan hastalarda kan TDP kriyopresipitat trombosit süspansiyonuspansiyonu ihtiyacının n daha fazla olduğu u bulunmuştur. Brajtbord D, Paulsen AW, Ramsay MAE, Swygert TH, Valek TR, Ramon VJ, Johnson DD, Parks RI, Pyron JT, Walling PT, Klintmalm GB, Potetial problems with autotransfusion during hepatic transplantation.transplant Proc 1989; 21: Voorst SJ van, Peters TG, Williams JW, Vera SR, Britt LG, Autotransfusion in hepatic transplantation.am Surg 1985; 51:

41 Cell-saver kullanılan lan hastalardaki kan kaybı artışı ışının n olası nedeni ; Toplanan kan ve transplante edilen KC deki kan hücrelerinden fibrinolitik maddelerin salınımının artışı ve bunların cell-saver tarafından temizlenememesidir.

42 Bu çalışmaların n sonucunda, KC naklindeki kan kaybını belirleyen faktörler, KC hastalığı ığının n ciddiyeti Donör KC nin kalitesi Transplantasyon ekibinin deneyimi dir. Ayrıca cell-saver ile otolog kan transfüzyonu beklenmedik bir şekilde transfüzyon ihtiyacını artırır. r.

43 Ortopedik cerrahilerde kan kullanımı Kan transfüzyon ihtiyacı sık k olan ortopedik cerrahi işlemler i ; primer ve revizyon artroplastilerdir.

44 Rutin ortopedik cerrahi sonrasında nda allojenik kan transfüzyon ihtiyacını azaltmakta etkili faktörler, Transfüzyon protokollerinde daha düşük d hb alt düzeyleri kullanmak Perioperatif kan koruma tekniklerinin daha çok kullanımı Hipotansif tekniklerin ve regional anestezinin kullanımı

45 Ortopedik cerrahide perioperatif kan transfüzyon ihtiyacını azaltmak için i in kullanılan lan teknikler, Aprotinin kullanımı Tranexanic acid kullanımı Desmopressin kullanımı Cell-saver kullanımı şeklindedir.

46 Cerrahi uygulamalarda kan transfüzyonu doku nakli yapılıyormu yormuş gibi ciddi bir konu olarak ele alınmal nmalı,, hem hastaya zarar verilmesinden hemde kaynakların n gereksiz ve yersiz kullanılımından ndan kaçınılmal lmalıdır.

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU Ekim 2013 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji

Detaylı

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Tülay Karaağaç Akyol Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM) Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezi ve Aferez

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON. Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı HEMOSTAZ CERRAHİ KANAMA TRANSFÜZYON Prof. Dr. Süphan ERTÜRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı HEMOSTAZ Hemostaz Vazokonstrüksiyon Trombosit fonksiyonları PRİMER HEMOSTAZ Koagülasyon

Detaylı

Transfüzyon ve Kan Komponentleri #

Transfüzyon ve Kan Komponentleri # Transfüzyon ve Kan Komponentleri # Önder ARSLAN* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kan Bankası ve Aferez Ünitesi, ANKARA # Blood Transfusion Therapy, AABB

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ Sevgili Kan Merkezciler, Bundan tam bir yıl önce 17-21 Mart 1997 de Adana-Mersin de Kan Merkezleri ve Transfüzyon Kursu nun

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Kalp Dışı Cerrahi Girişim Uygulanacak Kalp Hastalarında Preoperatif Değerlendirme

Kalp Dışı Cerrahi Girişim Uygulanacak Kalp Hastalarında Preoperatif Değerlendirme Koşuyolu Heart Journal 2015;18(1):39-44 DOI: 10.5578/khj.5303 REVIEW 39 Kalp Dışı Cerrahi Girişim Uygulanacak Kalp Hastalarında Preoperatif Değerlendirme Banu Şahin Yıldız 1, Mustafa Ozan Gürsoy 2 1 İstanbul

Detaylı

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı ikaradogan@med.akdeniz.edu.tr Prof. Dr. İhsan Karadoğan

Detaylı

Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas cerrahisinin klinik sonuçları

Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas cerrahisinin klinik sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):918-923 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.8168 Özgün Makale / Original Article Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas

Detaylı

Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu

Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 125-131 Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu Uzm. Dr. Ka ya

Detaylı

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 İMMUN TROMBOSİTOPENİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİNDE İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Özet A) TERMİNOLOJİ:

Detaylı

OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI TGKD Cilt: 10 Sayı: 4 Kasım 2006 The Turkish Journal of Invasive Cardiology TÜRK GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DERGİSİ OBEZ HASTALARDA TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI TJIC Volume:10 Number:4

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

Erişkin Hastalarda Açık Kalp Cerrahisi için Anestezi

Erişkin Hastalarda Açık Kalp Cerrahisi için Anestezi Derleme / Review DOI: 10.5350/SEMB.20150623061406 Erişkin Hastalarda Açık Kalp Cerrahisi için Anestezi Canan Tülay Işıl 1, Sibel Oba 1 ÖZET: Erişkin hastalarda açık kalp cerrahisi için anestezi Hastanemizde

Detaylı

Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar

Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar 736 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012;40(8):736-743 doi: 10.5543/tkda.2012.26790 Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar Saphenous vein graft

Detaylı

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Trombosit Süspansiyonlarının Kullanımı Usage of Platelet Suspensions

Trombosit Süspansiyonlarının Kullanımı Usage of Platelet Suspensions Smyrna Tıp Dergisi 48 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Trombosit Süspansiyonlarının Kullanımı Usage of Platelet Suspensions Sezgin Vatansever 1, Vatan Barışık 2, Ziya Ömer 3, Hüseyin Can 4 1 Uzm.Dr., İzmir Katip

Detaylı

Ortopedik Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Hastalarda Anestezi Tekniklerinin Morbitite-MortaliteÜzerine Etkisininİncelenmesi

Ortopedik Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Hastalarda Anestezi Tekniklerinin Morbitite-MortaliteÜzerine Etkisininİncelenmesi Journal of Contemporary Medicine 2014;4(3):143-150 Original Article / Orijinal Araştırma Karaman et al. Ortopedik Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Hastalarda Anestezi Tekniklerinin Morbitite-MortaliteÜzerine

Detaylı

Kanamaya eğilimi olan hastalarda pek de

Kanamaya eğilimi olan hastalarda pek de KANAMAYA EĞİLİMLİ HASTALARDA CERRAHİ GİRİŞİM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Tanju Atamer İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Kanamaya eğilimi olan hastalarda pek de seyrek

Detaylı

Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar

Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar M. Zeki Günlüoğlu Giriş Vücuda dışarıdan yapılan her müdahale, hedeflenmeyen

Detaylı

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN 15.03.2015 Anemi Anemi varlığının saptanması Operasyon öncesi bazal değerin bilinmesi Derin anemi ile mortalite artışı gözlenmiştir. Hemoglobin

Detaylı

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor?

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? 94 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.1840 Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? What is happening to thrombosis-hemostasis in patients with liver disease İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*]

Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*] Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(3):173-180 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*] Surgical and Medical Follow-Up Results of Type

Detaylı

Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI TRANSFÜZYON NEDEN YAPILIR? 1. Kan hacmini sağlamak 2. Dokulara

Detaylı

Böbrek Nakilli Hastalarda Anestezi Yönetimi

Böbrek Nakilli Hastalarda Anestezi Yönetimi Derleme Selçuk Tıp Derg 2013;29(2): 100-104 SELÇUK TIP DERGİSİ Böbrek Nakilli Hastalarda Anestezi Yönetimi Anesthesia Management in Patient with Renal Transplant 1 İnci Kara, 2 Gülperi Çelik 1 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Transfüzyon Endikasyonları

Transfüzyon Endikasyonları Transfüzyon Endikasyonları Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD.- Hematoloji BD Tam Kan Eritrosit Trombositten zengin plazma Lökosit TDP Trombosit Kriopresipitat Sıvı

Detaylı

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2014;30(2): 58-63 SELÇUK TIP DERGİSİ Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Open Heart Surgery in Konya State Hospital: Review

Detaylı