GAYRİMENKUL. 30 Mayıs 14:00 BİRBİRİNDEN KIYMETLİ 39 ADET GAYRİMENKUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAYRİMENKUL. 30 Mayıs 14:00 BİRBİRİNDEN KIYMETLİ 39 ADET GAYRİMENKUL"

Transkript

1 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 BİRBİRİNDEN KIYMETLİ 39 ADET GAYRİMENKUL TL ile TL arası muhammen bedel ile satışa sunulan tarlalar, arsalar, daireler, işyerleri... Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Ordu ve Trabzon da...

2

3 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 İHALE YERİ KROKİSİ MÜZAYEDE YERİ BİNASI (KONFERANS SALONU) ADRES: BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 E S E N T E P E - İ S T A N B U L TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI / 36 / 40 1

4 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ AÇIK TEKL F VE AÇIK ARTIRMA SATIfi fiartnames HALE TAR H VE YER : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (/FON) tarafından Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe/ STANBUL adresinde 30/05/2011 tarihinde gayrimenkul ihalesi yapılacaktır. hale saat 14.00'de bafllayacaktır. FON, bu ihalede; o Mülkiyetinin tamamı kendisine ait olan gayrimenkulleri, o Mülkiyeti FON'un ifltirak flirketi olan Rct Varlık Yönetim A.fi.'ne ait gayrimenkulleri, satıfla sunmufltur. Malikinin kim oldu u gazete ilanında ve 'nin internet sitesinde yayınlanan listelerde belirtilmifl olan taflınmazlardan mülkiyeti kısmen ya da tamamen FON'a ait taflınmazların satıflına katılmak isteyen istekliler ifl bu flartname hükümlerini kabul etmifl sayılır. Mülkiyeti Rct Varlık Yönetim A.fi.'ne ait gayrimenkullerin ihalesine katılabilmek ve teklif verebilmek için ayrı flartname imzalanması ve o flartnamede belirtilen hesaba teminat yatırılarak flartnamede istenen di er yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. TEM NAT BEDEL : Gayrimenkul açık teklif alma toplantısına katılmak isteyen istekliler; 1. Eston Reflitpafla'daki dairelerin herbiri için TL, 2. Kocaeli li, Gebze lçesi, Mustafapafla Mahallesi, 68 pafta, 28 ada, 65 parselde kayıtlı, binanın A Blok zemin katındaki di er ba ımsız bölümlerle ara duvarları kaldırılarak ve o ba ımsız bölümlerle birlefltirilerek kullanılmakta olan 8,9 ve 10 ba ımsız bölüm numaralı dükkanlar için TL, 3. Yukarıda belirtilenlerin dıflındaki muhammen bedeli TL'nin üzerindeki gayrimenkuller için TL, 4. Yukarıda belirtilenlerin dıflındaki muhammen Bedeli TL arasında olanlar için TL, 5. i TL ve altında olanlar için muhammen bedel kadar teminatı 'nin T. fl Bankası Balmumcu fiubesi(fiube kodu 1135) TR no.lu TL hesabına yatırması ve dekontunu ihale saatinden önce yetkililerine ibraz ederek flartname imzalaması ve bayrak alması gerekmektedir. hale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır. Teminat tutarı yükseltilirken FON hesabına yatırılan ek teminat da teminat kapsamında de erlendirilir. HALE fiekl : hale flartnamesi imzalandı ında teklif verilmek istenen gayrimenkulün muhammen bedeline göre yeterli adette ihale bayra ı teslim alınacaktır. Bayrak sahipleri bizzat veya yetkilileri aracılı ı ile ihaleye katılabilirler. HALEYE KATILIM Ç N GEREKL BELGELER: Teklif sahiplerinden gerçek kiflilerin resimli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimli i), baflkası adına ihaleye katılanların noterden vekaletname ibrazı flarttır. Teklif sahibinin tüzel kifli olması halinde ihale katılım sözleflmesini imzalayan kiflinin flirket yetkilisi oldu unu gösterir yetki belgesinin ve imza sirkülerinin de Satıfl flartnamesi ekinde bulundurulması gerekmektedir.

5 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 TAfiINMAZIN MUHAMMEN BEDEL VE SATIfi ESASLARI: Gayrimenkul; ihale sonunda teklif sahibinin teklifinin muhammen bedel veya üzerinde olması kaydı ile en yüksek teklifi verene teklifinin FON tarafından onaylanmasını müteakip satılır. hale Komisyonu Baflkanı, ihale ortamını bozan, ihaleyi engelleyici hareketlerde bulunan kifli veya kuruluflları ihale salonundan çıkartma yetkisine haizdir. hale Komisyonu Baflkanı herhangi bir onaya gerek olmaksızın ihale öncesinde, ihale esnasında veya ihale sonrasında, gayrimenkulü ihaleden çekmeye, baflka gayrimenkullerle birlikte teklif toplamaya, birbirinden ayırmaya veya ihaledeki teklif alma sırasını de ifltirmeye yetkilidir. hale sırasında en yüksek teklifi veren teklif sahibinin bayra ı teslim alınacaktır. STEKL N N SORUMLULUKLARI: Yayınlanan ilan ve kataloglarda varlıklarla ilgili yer alan bilgiler ve foto raflar bilgi mahiyetinde olup bir taahhüt niteli inde de ildir. Teklif sahibi varlıkları mevcut durumu ile (kiracı, iflgal, hasar, hisse, vefa, fluf'a hakkı, imar, iskan, kadastro v.b.) görmüfl, be enmifl, kabul etmifl ve varlıkla ilgili her türlü inceleme ve arafltırmayı yapmıfl sayılır. Alıcı ihalede satıfla sunulan varlı ı görüp, incelemifl oldu unu, dolayısıyla ihale sonrası teklifte bulundu u varlıkla ilgili ayıp, eksiklik, vesair nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peflinen feragat etmifl sayılaca ını kabul eder. tarafından gayrimenkuller için ayrıca yer gösterme hizmeti verilmeyecektir. Teklifin onaylanmasını müteakip taflınmazın satıflı ve devri için teklif bedelinin tamamının FON'a ödenmesi gerekmektedir. Vadeli satıfllarda peflinatın ve bakiye bedel için kesin ve süresiz banka teminat mektubunun verilmesi ve satıfl protokolü imzalanması flarttır. Teklif sahiplerinden gerçek kiflilerin resimli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimli i), tüzel kiflilerin ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinin (noter tasdikli) FON'a teslim edilmesi tapu devri için zorunlu olup, tapu devri en geç 3 ay içinde gerçeklefltirilir. steklinin flartnamede vermifl oldu u açık adresi kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecek olup, de ifliklik halinde noter vasıtasıyla FON'a bildirilecektir. Aksi halde yazılı adresine yapılan tebligatlar kendisine yapılmıfl sayılır. stekli bu konudaki itiraz haklarından vazgeçti ini kabul etmifltir. steklinin flartnamesinde vermifl oldu u adresine gönderilen yazılı tebligatların, adres de iflikli i sebebiyle istekliye geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından FON sorumlu de ildir. Tebligat gönderilmifl, ancak bila tebli iade olunmuflsa, tebligat yapılmadı ına iliflkin zarf üzerindeki meflruhat tarihinden itibaren 5 iflgünü içerisinde baflvuruda bulunmayan ihale alıcısının hakkı iptal edilir ve yatırdı ı teminat FON' a irat kaydedilir. Ancak, FON'ca 30 gün içerisinde istekliye yazılı bir tebligatta bulunulmadı ı taktirde ihale onaylanmamıfl sayılacaktır TEM NATIN ADES, RAT KAYDI, YÜKSELT LMES : Teklif sahibi teklifini verdikten sonra teklifinden vazgeçti i takdirde teklif sahibinin satıflı iptal edilerek teminatı irat kayıt edilir. hale sonrası en yüksek teklifi veren ilk iki teklif sahibi dıflındaki di er bayrak sahiplerine ihaleye girmek için Fon hesabına yatırmıfl oldukları katılım bedelleri 10 ifl günü içinde iade edilecektir. Bu flartnamenin TEM NAT bafllıklı bölümünde 2.maddede belirtilen taflınmaz hariç di er taflınmazların ihalesinde gayrimenkule en yüksek teklifi veren ihale alıcısınca teminat bedeli ihale tarihini izleyen 3. iflgünü saat 17.00'ye kadar gayrimenkul teklif bedelinin % 10'u oranına yükseltilecektir. Bu durumda 2. en yüksek teklifi veren isteklinin teminat bedeli 10 ifl günü içerisinde FON tarafından iade edilecektir. Ancak verilen sürede 1. ihale alıcısı teminat bedelini teklif bedelinin % 10'u oranına yükseltmedi i takdirde, 1. ihale alıcısının yatırmıfl oldu u teminat bedeli irat kayıt edilerek satıflı iptal edilir. 2. en yüksek teklifi veren isteklinin flartnamede vermifl oldu u adresine 15/07/2011 tarihine kadar gönderilecek olan yazılı tebligatla teminat bedelini teklif bedelinin %10'u oranına yükseltmesi istenebilir. Verilen süre içerisinde teminatını teklif bedelinin % 10'u oranına yükseltmedi i takdirde veya teklifinden vazgeçmesi halinde, yatırmıfl oldu u teminat bedeli irat kayıt edilerek, satı ı iptal edilir. Bu konuda 1. ihale alıcısı ve 2. en yüksek teklifi veren isteklinin FON'dan herhangi bir hak ve alacak talebi olmayacaktır. Satıfl ifllemi sırasında alıcı ve satıcı kanunların öngördü ü kendi paylarına iliflkin tahakkuk edecek olan vergi ve harçları ödemekle yükümlüdür. 3

6 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ SATIfi BEDEL N N YATIRILMA SÜRES VE SATIfi PTAL : hale sonrasında teklif tutarının tamamının FON'nun satıfl onay tebligatında belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar bayrak numarası, alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek suretiyle, fltirakler ve Gayrimenkuller Daire Baflkanlı ı'nın T. fl Bankası Balmumcu fiubesi(flube kodu 1135) TR TL hesabına yatırılması zorunludur. Bu süre sonunda satıfl bedelinin yatırılmaması yada eksik yatırılması durumunda yatırılmayan tutar için TCMB Avans Faiz oranı üzerinden gecikme bedeli ifllemifl gün hesabı ile hesaplanacak ve alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir. Bu süre hiçbir flekilde tebligatta belirtilen son ödeme tarihinden itibaren 30 günü geçemez. Banka kredili ifllemlerde de satıfl bedelinin tapu devrinin yapılmasından önce Fon hesabına yatırılması esastır. Ancak, alıcı satıfl bedelinin bir kısmını banka kredisi ile ödemek istedi i takdirde, bankaca alıcıya tahsis edilen kredinin en geç devir ve tescil iflleminin yapıldı ı günün ertesi günü mesai bitimine kadar FON'a ödenece i ilgili Banka tarafından resmi yazı ile FON'a bildirildi i takdirde, do abilecek her türlü sorumluluk müfltereken ve müteselsilen ilgili banka ve alıcıya ait olmak kaydıyla bankanın yazı ile bildirece i banka yetkililerine satıfl vekaletnamesi verilebilir. Ancak; her halukarda teklif sahibinin flartnamesinde vermifl oldu u adresine gönderilen satıfl onay tebligatının FON tarafından gönderildi i tarihten itibaren, istenen sürede isteklinin teminatını yükseltmemesi veya vadeli satıfllar hariç istenen sürede veya alıcının yazılı dilekçesine istinaden verilen ek süre içinde satıfl bedelinin tamamının yatırılmaması halinde hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın satıfl iptal edilerek, yatırmıfl oldu u tüm teminat bedeli irat kaydedilir. VADEL SATIfiLAR: hale sonrasında taflınmaz baflına TL ve üzeri en yüksek teklif veren teklif sahibinin talebi durumunda satıfl bedelinin % 25'inin onay tebligatında belirtilen süre içerisinde ödenmesi, bakiye satıfl bedelinin en fazla 3 ayda bir ödeme yapılmak flartıyla 24 aya kadar vadelendirilmesi ve taksit bedellerinin en son yapılan (%25 peflinatın yatırıldı ı güne en yakın) 181 gün ve üzeri Hazine halelerinde oluflan yıllık faiz oranı üzerinden Net Bugünkü De er Yöntemiyle hesaplanarak belirlenmesi, taksit bedelleri tutarında kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınması ve satıfl protokolü imzalanması fleklinde vadeli satıfl ifllemi gerçeklefltirilir. Kesin ve Süresiz Banka Teminat Mektubu'nun % 25 peflinatın yatırıldı ı tarihi izleyen 1 ay içerisinde Fon'a ibraz edilerek satıfl protokolü imzalanması zorunludur. Aksi satıflın iptalini ve teminatın irat kaydını gerektirir. Alıcı farklı yerlerdeki birden fazla taflınmaz için verdi i teklif tutarı toplamının yukarıda belirtilen vadelendirme limitini geçti i iddiası ile vadelendirme talebinde bulunamaz. Ancak, teklif verilen taflınmazlar aynı parsel veya bir bütünü kapsayacak bina kompleksi (site, alıflverifl merkezi, çarflı v.b.) içerisinde bulunuyorsa birden fazla verilen tekliflerin toplamı bu limiti afltı ı takdirde taksitlendirme yapılabilir. TAfiINMAZIN TESL M LE DO AN YÜKÜMLÜLÜKLER: Peflin satıfllarda satıfl bedelinin tamamen tahsilini takiben, vadeli satıfllarda ise asgari % 25 peflinatın ödendi i tarihte gayrimenkul alıcıya veya gösterece i kifliye teslim edilmifl sayılır ve bu tarihten itibaren gayrimenkulle ilgili her türlü sorumluluk alıcıya veya gösterece i kifliye aittir. Satın alınan taflınmazın ihale alıcısı adına tescilinden itibaren ilgili idareye süresi içinde sözleflme yapmak üzere yazılı baflvuruda bulunulması sırasında geçmifl dönemlere ait elektrik, su aboneli inden kaynaklanan borçların çıkması durumunda bahse konu borçlara iliflkin olarak alıcı FON ile irtibata geçecek, bu borçlar için FON'un bilgisi dıflında alıcı tarafından ödeme yapılmayacaktır. Ancak, taflınmazın geçmifl döneme iliflkin olarak steklinin Sorumlulukları bafllıklı maddede yer alan ve istekli tarafından arafltırılmıfl, bilinmifl ve kabul edilmifl sayılan taflınmazın mevcut durumuna iliflkin borçlar, ihale tarihi itibariyle istekli yükümlülü ünde bulundu undan, bahse konu borçlar, birinci fıkra kapsamında Fon'a ihbar edilemez. 4

7 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 GENEL HÜKÜMLER: Her gayrimenkul için teklif veren kifli gayrimenkule teklif vermekte oldu unu kabul eder ve en yüksek teklifi veren kifli ya da kurulufl, FON bu teklifi kabul etti i takdirde gayrimenkulu flartnamede belirtilen yükümlülükleri süresinde yerine getirerek alaca ını taahhüt eder. Taahhütünü yerine getirmeyen flahıs yada kuruluflun teminat bedeli FON tarafından irad kaydedilecektir. Teklif sahibinin satıfl flartnamesinde vermifl oldu u iletiflim bilgilerine gönderilen tebligatların, adres de iflikli i sebebiyle istekliye geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından FON sorumlu de ildir. FON Devlet hale Kanunu hükümlerine tabi olmadı ından ihalenin yapılıp yapılmamasından veya diledi ine yapılmasında serbesttir. Varlıklar hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilanlar, taahhüt niteli inde olmayıp, genel bilgi niteli indedir. flartnameyi okudu umu, ihale ile ilgili her türlü uyuflmazlıklarda stanbul Mahkemeleri ve icra Dairelerinin yetkili oldu unu kabul ve beyan ederim. Ad - Soyad / Unvan :... MZA: Do um Yeri-Tarihi :... Baba Adı :... Açık Adresi :... Telefon :... Faks : Cep Telefonu :... BAYRAK NO (Yukarıdaki bilgiler resimli kimlik belgesine bakılarak doldurulacaktır.) Bu flartnameye göre teminatımın iade edilmesi gereken hallerde teminatımın iadesinin AfiA IDA B LG LER N YAZDI IM BANKA, fiube VE HESAP NUMARASINA YAPILMASINI, bu bilgilerin do ru oldu unu, yanlıfl veya eksik bilgi vermifl olmam nedeniyle oluflabilecek gecikme ve zararlardan do abilecek sorumlulu un tarafıma ait oldu unu flimdiden KABUL ve BEYAN EDER M. TEM NATIN ADE ED LECE HESABIN BULUNDU U: BANKA ADI :... fiube ADI :... HESAP SAH B N N ADI, SOYADI, ÜNVANI:... IBAN NUMARASI:... ÖNEML NOT: Bu bilgileri doldurmayan teklif sahiplerine teminat iadesi yapılabilmesi için ayrıca yazılı olarak yukarıdaki bilgileri içeren dilekçeyi vermeleri gerekmektedir. fit RAKLER VE GAYR MENKULLER DA RE BAfiKANLI I Büyükdere Cad. No : 143 Kat:10 Esentepe / STANBUL Tel: /36/40 Faks:

8 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ RCT VARLIK YÖNET M A.fi. GAYR MENKUL AÇIK TEKL F VE AÇIK ARTIRMA SATIfi fiartnames HALE TAR H VE YER : RCT VARLIK YÖNET M A.fi.(RCT) tarafından Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe / STANBUL adresinde Konferans Salonunda tarihinde gayrımenkul ihalesi yapılacaktır. hale saat 14.00'de bafllayacaktır. TEM NAT BEDEL : Gayrimenkul açık teklif alma toplantısına katılmak için ifltirak edilmek istenen gayrimenkulün muhammen bedelinin % 5'i tutarında nakit teminatın flirketin T.C. Ziraat Bankası A.fi Galatasaray fiubesi nezdindeki BAN TR numaralı TL hesabına yatırılması ve dekontun ihale saatinden önce RCT yetkililerine ibraz edilerek flartname imzalanması ve bayrak alınması gerekmektedir. hale mahalinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.teminat tutarı yükseltirken RCT hesabına yatırılan ek teminat da teminat kapsamında de erlendirilir. HALE fiekl : hale flartnamesi imzalandı ında teklif verilmek istenen gayrimenkulün muhammen bedeline göre yeterli adette ihale bayra ı teslim alınacaktır. Bayrak sahipleri bizzat veya yetkilileri aracılı ı ile ihaleye katılabilirler. HALEYE KATILIM Ç N GEREKL BELGELER: Teklif sahiplerinden gerçek kiflilerin resimli kimlik (nufus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimli i), baflkası adına ihaleye katılanların noterden vekaletname ibrazı flarttır.teklif sahibinin tüzel kifli olması halinde hale Katılım Sözleflmesini imzalayan kiflinin flirket yetkilisi oldu unu gösterir flirketçe verilen noter tasdikli güncel yetki belgesinin ve noter tasdikli imza sirkülerinin de Satıfl fiartnamesi ekinde bulundurulması gerekmektedir. TAfiINMAZIN MUHAMMEN BEDEL VE SATIfi ESASLARI: Gayrimenkuller peflin olarak satıfla sunulacaktır. Toplantıda muhammen bedelin altında verilecek teklifler dikkate alınmayacaktır. Gayrimenkul; ihale sonunda teklif sahibinin teklifinin muhammen bedel ve üzerinde olması kaydı ile en yüksek teklifi verene teklifin RCT tarafından onaylanmasını müteakip satılır. hale Komisyonu Baflkanı, ihale ortanmını bozan, ihaleyi engelleyici hareketlerde bulunan kifli veya kuruluflları ihale salonundan çıkarma yetkisine haizdir. hale Komisyonu Baflkanı herhangi bir onaya gerek olmaksızın ihale öncesinde, ihale esnasında veya ihale sonrasında, gayrimenkulü ihaleden çekmeye, baflka gayrimenkullerle birlikte teklif toplamaya, birbirinden ayırmaya veya ihaledeki teklif alma sırasını de ifltirmeye yetkilidir. hale sırasında en yüksek teklif veren teklif sahibinin bayra ı teslim alınacaktır. 6 STEKL N N SORUMLULUKLARI: Yayınlanan ilan ve kataloglarda varlıklarla ilgili yer alan bilgiler ve foto raflar bilgi mahiyetinde olup bir taahhüt niteli inde de ildir.teklif sahibi gayrimenkulü mevcut durumu ile (kiracı, iflgal, hasar, hisse, vefa, fluf'a hakkı, imar, iskan, kadastro v.b. görmüfl, be enmifl, kabul etmifl ve gayrimenkul ile ilgili her türlü inceleme ve arafltırmayı yapmıfl sayılır. Alıcı ihalede satıfla sunulan gayrimenkulü görüp, incelemifl oldu unu, dolayısıyla ihale sonrası teklifte bulundu u gayrimenkulle ilgili ayıp, eksiklik, vesair nedenlerle ilgili her türlü talep,itiraz, v.b. haklarından peflinen feragat etmifl sayılaca ını kabul eder. RCT tarafından gayrimenkul için ayrıca yer gösterme hizmeti verilmeyecektir. Teklifin onaylanmasını müteakip taflınmazın satıflı ve devri için teklif bedeli tutarının tamamının RCT'ye ödenmesi gerekmektedir. Satıfl protokolünün düzenlenmesi ile ilgili vergi, harç ve sair masraflar, tapu devri sırasında ödenmesi gereken tapu harçlarının tamamı ile di er vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir. RCT tarafından yapılan satıfllarda KDV muafiyeti vardır.

9 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 Teklif sahiplerinden gerçek kiflilerin resimli kimlik (nufus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimli i), tüzel kiflilerin ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinin (noter tastikli) RCT'ye teslim edilmesi tapu devri için zorunlu olup, tapu devri en geç 3 ay içinde gerçeklefltirilir. steklinin flartnamede vermifl oldu u açık adresi kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecek olup, de ifliklikler halinde noter vasıtasıyla RCT'ye bildirilecektir. Aksi halde yazılı adresine yapılan tebligatlar kendisine yapılmıfl sayılır. stekli bu konudaki itiraz haklarından vazgeçti ini kabul etmifltir. steklinin flartnamesinde vermifl oldu u adresine göderilen yazılı tebligatların, adres de iflikli i nedeniyle istekliye geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından RCT sorumlu de ildir. Tebligat gönderilmifl, ancak tebligat geri iade olmuflsa, tebligat yapılmadı ına iliflkin zarf üzerindeki meflruhat tarihinden itibaren 5 iflgünü içerisinde baflvuruda bulunmayan ihale alıcısının hakkı iptal edilir ve yatırdı ı teminat RCT'ye irat kaydedilir. Ancak, RCT tarafından 30 gün içerisinde istekliye yazılı bir tebligatta bulunamadı ı taktirde ihale onaylanmamıfl sayılacaktır. TEM NATIN ADES, RAT KAYDI, YÜKSELT LMES : Teklif sahibi teklifi verdikten sonra tekliften vazgeçti i taktirde teklif sahibinin satıflı iptal edilerek teminatı irat kayıt edilir. hale sonrası en yüksek teklifi veren ilk iki teklif sahibi dıflındaki bayrak sahiplerine, bayra ı teslim etti inde ödemifl oldu u katılım bedeli 10 ifl günü içinde iade edilecektir. SATIfi BEDEL N N YATIRILMA SÜRES VE SATIfi PTAL : hale sonrasında teklif tutarının tamamının RCT'nin satıfl onay tebligatında belirtilen sürenin son günü-mesai saati bitimine kadar bayrak numarası, alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek suretiyle, flirketin T.C. Ziraat Bankası A.fi Galatasaray fiubesi nezdindeki BAN TR numaralı TL hesabına yatırılması zorunludur.bu süre sonunda satıfl bedelinin yatırılmaması yada eksik yatırılması durumunda yatırılmayan tutar için TCMB Avans faiz oranı üzerinden gecikme bedeli ifllemifl gün hesabı ile hesaplanacak ve alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.bu süre hiçbir flekilde tebligatta belirtilen son ödeme tarihinden itibaren 30 günü geçemez. Banka kredili ifllemlerde de satıfl bedelinin tapu devrinin yapılmasından önce RCT hesabına yatırılması esastır.ancak, alıcı satıfl bedelinin bir kısmını banka kredisi ile ödemek istedi i taktirde, bankaca alıcıya tahsis edilen kredinin en geç devir ve tescil iflleminin yapıldı ı günün ertesi günü mesai bitimine kadar RCT'ye ödenece i ile ilgili Banka tarafından resmi yazı ile RCT'ye bildirildi i takdirde, do abilecek hertürlü sorumluluk müfltereken ve müteselsilen ilgili banka ve alıcıya ait olmak kaydıyla bankanın yazı ile bildirece i banka yetkililerine satıfl vekaletnamesi verilebilir. Ancak; her halukarda teklif sahibinin flartnamesinde vermifl oldu u adresine gönderilen satıfl onay tebligatının RCT tarafından gönderildi i tarihten itibaren, istenen sürede teminatının yükseltilmemesi veya vadeli satıfllar hariç istenen sürede veya alıcının yazılı dilekçesine istinaden verilen ek süre içinde satıfl bedelinin tamamının yatırılmamamısı halinde hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın satıfl iptal edilerek,yatırmıfl oldu u tüm teminat bedeli irat kaydedilir. TAfiINMAZIN TESL M LE DO AN YÜKÜMLÜLÜKLER: Peflin satıfllarda satıfl bedelinin tamamen tahsilini takiben, gayrımenkul alıcıya veya gösterece i kifliye teslim edilmifl sayılır ve bu tarihten itibaren gayrımenkulle ilgili hertürlü sorumluluk alıcıya veya gösterece i kifliye aittir Satın alınan taflınmazın ihale alıcısı adına tescilinden itibaren ilgili idareye süre içersinde sözleflme yapmak üzere yazılı baflvuruda bulunulması sırasında geçmifl dönemlere ait elektirik, su aboneli inden kaynanklanan borçların çıkması durumunda bahse konulu borçlara iliflkin olarak alıcı RCT ile irtibata geçecek,bu borçlar için RCT 'nin bilgisi dıflında alıcı tarafından ödeme yapılmayacaktır.ancak, ta_ınmazın geçmifl döneme iliflkin olarak steklinin Sorumlulukları bafllıklı maddede yeralan ve istekli tarafından arafltırılmıfl, bilinmifl ve kabul edilmifl sayılan taflınmazın mevcut durumuna iliflkin borçlar,ihale tarihi itibariyle istekli yükümlülü ünde bulundu undan,bahsekonu borçlar,birinci fıkra kapsamında RCT'ye ihbar edilemez. 7

10 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ GENEL HÜKÜMLER: halede en yüksek teklifi veren kifli yada kurulufl, RCT bu teklifi kabul etti i takdirde gayrımenkulu flartnamede belirtilen yükümlülükleri süresinde yerine getirerek alaca ını taahüt eder.taahhüdünü yerine getirmeyen flahıs yada kuruluflun teminat bedeli RCT tarafından irad kaydedilecektir. Teklif sahibinin satıfl flartnamesinde vermifl oldu u iletiflim bilgilerine gönderilen tebligatların, adres de iflikli i sebebiyle istekliye geç yapılmasından RCT sorumlu de ildir. RCT ihalenin yapılıp yapılmamasından veya diledi ine yapılmasında serbesttir.gayrımenkul hakkında verilen bilgiler ve hertürlü ilanlar, taahhüt niteli inde olmayıp, genel bilgi niteli indedir. fiartnameyi okudu umu, ihale ile ilgili hertürlü uyuflmazlıklarda stanbul Mahkemeleri ve cra Dairelerinin yetkili oldu unu kabul ve beyan ederim. Ad - Soyad / Unvan :... MZA: Do um Yeri-Tarihi :... Açık Adresi :... Telefon : Cep Telefonu :... BAYRAK NO (Yukarıdaki bilgiler resimli kimlik belgesine bakılarak doldurulacaktır.) Bu flartnameye göre teminatımın iade edilmesi gereken hallerde teminatımın iadesinin AfiA IDA B LG LER N YAZDI IM BANKA, fiube VE HESAP NUMARASINA YAPILMASINI, bu bilgilerin do ru oldu unu, yanlıfl veya eksik bilgi vermifl olmam nedeniyle oluflabilecek gecikme ve zararlardan do abilecek zararlardan sorumlulu un tarafıma ait oldu unu flimdiden KABUL ve BEYAN EDER M. TEM NATIN ADE ED LECE HESABIN BULUNDU U: BANKA ADI :... fiube ADI :... HESAP SAH B N N ADI, SOYADI, ÜNVANI:... IBAN NUMARASI:... ÖNEML NOT: Bu bilgileri doldurmayan teklif sahiplerine teminat iadesi yapılabilmesi için ayrıca yazılı olarak yukarıdaki bilgileri içeren dilekçeyi vermeleri gerekmektedir. RCT VARLIK YÖNET M A.fi. BÜYÜKDERE CADDES, PROF. DR. BÜLENT TARCAN SK. NO: 1 / 7 GAYRETTEPE / STANBUL TEL : FAKS :

11 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONU TARAFINDAN SATIfiA SUNULAN TAfiINMAZLAR SIRA NO MAL K GAYR MENKUL ADRES MUHAMMEN BEDEL (TL) 1 TURANLAR KÖYÜ TEPEALTI MEVK ALANGÜLLÜ ÇAYI YANI GERMENC K/AYDIN TL 2 TÜRKMEN MAH., SÜLEYMAN DEM REL BULVARI, KAYHAN SULUO LU fi MERKEZ, NO:21/20 KAT: 3 ve 4 KUfiADASI / AYDIN TL 3 DEN ZL -ANTALYA KARAYOLUNUN 20. KM'S ÇUKURKÖY/DEN ZL TL 4 YUKARI MAHALLE, HACIMEHMET MEVK 271 ADA 1-2 PARSELLER AKÇAKOCA DÜZCE TL 5 MUSTAFAPAfiA MAH. BRAH MA A CAD. NO:13 GEBZE/KOCAEL TL 6 HALLAÇO LU MAH.CUMHUR YET MEYDANI S VAS BULVARI ESK HAL YER KÖSEO LU fi MERKEZ MEL KGAZ / KAYSER TL 7 HALLAÇO LU MAH.CUMHUR YET MEYDANI S VAS BULVARI ESK HAL YER KÖSEO LU fi MERKEZ MEL KGAZ / KAYSER TL 8 HALLAÇO LU MAH.CUMHUR YET MEYDANI S VAS BULVARI ESK HAL YER KÖSEO LU fi MERKEZ MEL KGAZ / KAYSER TL 9 HALLAÇO LU MAH.CUMHUR YET MEYDANI S VAS BULVARI ESK HAL YER KÖSEO LU fi MERKEZ MEL KGAZ / KAYSER TL 10 GÖZNE BELDES G R fi, FATMA BOLAT ÇEfiMES KARfiISI, 79 NUMARALI KONUT VE ARSASI GÖZNE - MERKEZ / MERS N TL 11 CEM L TOPUZLU CADDES 18 MART SOKAK AKINAY S TES D BLOK K:1 D:6 Ç FTEHAVUZLAR TL 12 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 13 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 9

12 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONU TARAFINDAN SATIfiA SUNULAN TAfiINMAZLAR SIRA NO MAL K GAYR MENKUL ADRES MUHAMMEN BEDEL (TL) 14 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 15 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 16 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 17 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 18 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 19 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 20 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 21 TARABYA MAHALLES, HAZ RAN SOKAK, NO:9 DA RE 4 SARIYER/ STANBUL TL 22 STANBUL, SARIYER LÇES, USKUMRUKÖY GÜLLER VAD S S TES 5 KAPI NUMARALI V LLA TL YIL MAHALLES G CADDES 2238 SOKAK NO:7 BA.BL.NO:1 SULTANGAZ / STANBUL TL 24 BEYKÖY, KIZILKAYAALTI MEVK, 14 PARSEL TAVfiANLI / KÜTAHYA TL 25 ZAFER M LL MAHALLES ZAFER SOKAK NO:13 ORDU TL 26 fi R NEVLER MAHALLES SMETPAfiA CADDES NO:192 ORDU TL 10

13 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONU TARAFINDAN SATIfiA SUNULAN TAfiINMAZLAR SIRA NO MAL K GAYR MENKUL ADRES MUHAMMEN BEDEL (TL) 27 GÖBÜNALCI KÖYÜ ÇINARSUYU MEVK 470 PARSEL ÜNYE/ORDU TL 28 SO UKSU KÖYÜ, YAfiAM S TES, B BLOK ZEM N KAT NO:1 TRABZON TL 29 SARIKAYA KÖYÜ, BALLI MAHALLES YOLU ÜZER 140 ADA 86 PARSEL KDZ. ERE L / ZONGULDAK TL 30 ÖVEÇLER MAHALLES CADDE (ESK 6. CADDE), NO:13/15 ÇANKAYA/ANKARA TL 31 MURAD YE MAHALLES, KARACAYERLER MEVK 94 ADA, 15 PARSEL ORHANGAZ / BURSA TL 32 MURATPAfiA MAHALLES, YEfi L Ç MEN SK. NO:50 STANBUL / BAYRAMPAfiA TL 33 ULUCAK KÖYÜ, 30 A USTOS MAHALLES, 7418 SOKAK CENTAfi S TES 2. KISIM AL A A / ZM R TL 34 ULUCAK KÖYÜ, 30 A USTOS MAHALLES, 7418 SOKAK CENTAfi S TES 2. KISIM AL A A / ZM R TL 35 ULUCAK KÖYÜ, 30 A USTOS MAHALLES, 7418 SOKAK CENTAfi S TES 2. KISIM AL A A / ZM R TL 36 ULUCAK KÖYÜ, 30 A USTOS MAHALLES, 7418 SOKAK CENTAfi S TES 2. KISIM AL A A / ZM R TL 37 SAKARYA MAHALLES 412 PAFTA, 5721 ADA, 11 PARSELDE ,98 M2'L K ARSANIN 1/2 H SSES KAYSER / MEL KGAZ TL 38 SAKARYA MAHALLES 412 PAFTA, 5721 ADA, 13 PARSELDE ,16 M2'L K ARSANIN 1/2 H SSES KAYSER / MEL KGAZ TL 39 SAKARYA MAHALLES 412 PAFTA, 5721 ADA, 18 PARSELDE 3.288,94 M2'L K ARSANIN 1/2 H SSES KAYSER / MEL KGAZ TL 11

14

15 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 AYDIN TURANLAR KOYUNDE ,62 M 2 TARLA NO:01 AYD0035A12 : Aydin İLÇESİ : Germencik MAHALLESİ : - KÖYÜ : Turanlar MEVKİİ : Tepealtı MALİKİ : VASFI : Tarla PAFTA : M19A13D3 ADA : 103 PARSEL : 1 ARSA ALANI : 15758,62 m 2 KAT NO : - BAĞ BÖL NO : - NİTELİĞİ : AYDIN, GERMENCIK, TURANLAR KOYUNE YAKLASIK 3,5 km. MESAFEDE ,62 M 2 ALANLI TARLA TL 13

16 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:02 AYD0086İ08 KUŞADASI NDA D100 KARAYOLU ÜZERİNDE YAKLAŞIK 500 M 2 ALANLI NATAMAM DUBLEKS BÜRO : Aydın İLÇESİ : Kuşadası MAHALLESİ : Türkmen KÖYÜ : - MEVKİİ : İkiçeşmelik MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 19L ADA : 308 PARSEL : 58 ARSA ALANI : 1141,72 m 2 KAT NO : 3-4 ARSA PAYI : 36/279 BAĞ BÖL NO : 20 NİTELİĞİ : Dubleks Büro AYDIN, KUŞADASI İLÇESİ, TÜRKMEN MAHALLESİ'NDE, D100 KARAYOLUNA CEPHELİ BİNADA YAKLAŞIK 500 M 2 KULLANIM ALANLI NATAMAM DUBLEKS BÜRO SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 14

17 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 DENİZLİ, CANKURTARAN'DA ESKİ VE HARAB DURUMDAKİ HALI ÜRETİM VE SATIŞ MAĞAZASI. NO:03 DEN0079İ08 : Denizli İLÇESİ : Denizli-Merkez MAHALLESİ : - KÖYÜ : Çukurköy MEVKİİ : Kurucagöl MALİKİ : VASFI : - PAFTA : M22D10B ADA : - PARSEL : 2850 DENİZLİ, CANKURTARAN'DA YAKLAŞIK BRÜT M 2 KAPALI ALANLI ESKİ VE HARAB DURUMDAKİ HALI ÜRETİM VE SATIŞ MAĞAZASI TL ARSA ALANI : m 2 KAT NO : - BAĞ BÖL NO : - NİTELİĞİ : Kısmi bodrumlu zemin kat Birinci kat toplam üç katlı betonarme bina ve müştemilat. 15

18 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:04 GP0154DÜZ DÜZCE, AKÇAKOCA, YUKARI KÖYÜNDE YAKLAŞIK 200 M2 KAPALI ALANLI AHŞAP BİNA VE KARGİR ODUNLUK : Düzce İLÇESİ : Akçakoca BUCAĞI : MAHALLESİ : Yukarı KÖYÜ : MEVKİİ : Hacı Mehmet MALİKİ : VASFI : Bah.Ahş.Ev-Kar.Odunluk ve Arsa PAFTA : AB ADA : 271 PARSEL : 1 ve 2 ARSA ALANI : 292 KAT NO : ARSA PAYI : BAĞ BÖL NO : NİTELİĞİ : Bah.Ahş.Ev-Kar.Odunluk ve Arsa DÜZCE, AKÇAKOCA, HACI MEHMET MEVKİİ NDE 1 NO.LU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN TESCİLLİ AHŞAP YAPI İLE YAN PARSELİ 2 NO.LU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN KARGİR ODUNLUK TL 16

19 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 KOCAELİ GEBZE DE İŞYERİ BU TAŞINMAZIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR NO:05 GP0194KOC : Kocaeli İLÇESİ : Gebze BUCAĞI : MAHALLESİ : Mustafapaşa KÖYÜ : MEVKİİ : MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 68 ADA : 28 PARSEL : 65 ARSA ALANI : 1241 KAT NO : A Blok Zemin ARSA PAYI : 22/625 BAĞ BÖL NO : NİTELİĞİ : İşyeri İBRAHİMAĞA CADDESİ ÜZERİNDE YER ALAN BİNANIN A BLOK ZEMİN KATINDA ARA DUVARLARI KALDIRILARAK BİRLEŞTİRİLMİŞ 9 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN MAĞAZANIN BİR KISMINI OLUŞTURAN 8,9,10 BAĞIMSIZ BÖLÜM NO.LU İŞYERİ TL NATAMAM DOLU 17

20 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:06 GP0409KAY KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE 4 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM : Kayseri İLÇESİ : Melikgazi MAHALLESİ : Hallaçoğlu KÖYÜ : - MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 292 ADA : 3426 PARSEL : 21 ARSA ALANI : 1994 m 2 KAT NO : 1 ARSA PAYI : 102/2000 BAĞ BÖL NO : NİTELİĞİ : Dükkan KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE, İŞ MERKEZİNİN 1.KATINDA, YAKLAŞIK TOPLAM 460 M 2 KULLANIM ALANLI NATAMAM 4 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM. NATAMAM DOLU TL 18

21 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE 5 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:07 GP0412KAY : Kayseri İLÇESİ : Melikgazi MAHALLESİ : Hallaçoğlu KÖYÜ : - MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 292 ADA : 3426 PARSEL : 21 KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE, İŞ MERKEZİNİN 1.KATINDA, YAKLAŞIK TOPLAM 222 M 2 KULLANIM ALANLI NATAMAM 5 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM TL ARSA ALANI : 1994 m 2 KAT NO : 1 ARSA PAYI : 68/2000 BAĞ BÖL NO : NİTELİĞİ : Dükkan 19

22 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:08 GP0413KAY KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE 4 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM : Kayseri İLÇESİ : Melikgazi MAHALLESİ : Hallaçoğlu KÖYÜ : - MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 292 ADA : 3426 PARSEL : 21 ARSA ALANI : 1994 m 2 KAT NO : 1 ARSA PAYI : 66/2000 BAĞ BÖL NO : NİTELİĞİ : Dükkan KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE, İŞ MERKEZİNİN 1.KATINDA, YAKLAŞIK TOPLAM 244 M 2 KULLANIM ALANLI NATAMAM 4 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM. NATAMAM DOLU TL 20

23 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE 2 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:09 GP0414KAY : Kayseri İLÇESİ : Melikgazi MAHALLESİ : Hallaçoğlu KÖYÜ : - MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 292 ADA : 3426 PARSEL : 21 KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE, İŞ MERKEZİNİN 1.BODRUM KATINDA, YAKLAŞIK TOPLAM 212 M 2 KULLANIM ALANLI NATAMAM 2 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM TL ARSA ALANI : 1994 m 2 KAT NO : 1. Bodrum ARSA PAYI : 40/2000 BAĞ BÖL NO : 8-9 NİTELİĞİ : Dükkan 21

24 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:10 İCL0076K13 HEYELAN BÖLGESİNDE, İMARSIZ OLAN, ÜZERİNDE BODRUM+ZEMİN+1 NORMAL KATLI, TOPLAM YAKLAŞIK BRÜT 100 M 2 ALANLI RUHSATSIZ YAPI BULUNAN HİSSELİ TAŞINMAZDIR. : Mersin İLÇESİ : İçel-Mersin BUCAĞI : 5. Bölge MAHALLESİ : - KÖYÜ : Gözne MEVKİİ : Göçük A.Mahallesi MALİKİ :, VASFI : Tarla ve Ahşap Ev PAFTA : 25 ADA : - PARSEL : 2336 ARSA ALANI : 6615 m 2 KAT NO : - ARSA PAYI : - BAĞ BÖL NO : - HİSSE : 4/40 NİTELİĞİ : Ahşap Ev ÜZERİNDE BODRUM+ZEMİN+1 NORMAL KATLI, TOPLAM YAKLAŞIK BRÜT 100 M 2 ALANLI YAPI BULUNAN İMARSIZ HİSSELİ TAŞINMAZDIR. NATAMAM DOLU TL 22

25 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 İSTANBUL KADIKÖY GÖZTEPE'DE YAKLAŞIK BRÜT 285 M2 DAİRE NO:11 İST2120K08 İSTANBUL KADIKÖY GÖZTEPE'DE BRÜT 285 M 2 DAİRE VE İÇERİSİNDE YER ALAN MENKULLERLE BİRLİKTE SATIŞA SUNULMUŞTUR. MENKULLERİN LİSTESİ ARKA SAYFADADIR TL : İstanbul İLÇESİ : Kadıköy MAHALLESİ : Göztepe SOKAĞI : Cemilpaşa KÖYÜ : 2.Bölge MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 103 ADA : 1150 PARSEL : 86 ARSA ALANI : 1714 m 2 KAT NO : 1.Kat ARSA PAYI : 115/800 BAĞ BÖL NO : 6 NİTELİĞİ : Daire 23

26 İST2120K08 / EK-1 SIRA NO CİNSİ ÖZELLİKLERİ MİKTARI 1 Cam Masa Ve Cam Ayaklı 8 Kişilik Cam Yemek Masas 8 Adet Sandalye Ve 8 Adet Ahşap Sandalye 1 2 Kolon B/W Marka Kolon 3 3 Ayna Ve Dresuar Etrafı Oymalı Sarı Renkte Ayna Ve 3 Çekmeceli Dresuar 1 4 Çiçeklik Ve Şekerlik Oymalı Gümüş Çiçeklik ve Şekerlik 1 5 Süs Eşyası 2 Adet Kapaklı Cam Sürahi, 2 Adet Altlık, 1 Adet Cam Çiçeklik, (Toplam 7 Parça) 1 6 Video Sony Uhs Slu 474 Up Model Kumandalı 2 7 Disk Çalar Denon-Dcm Seri No 1 8 Kaset Çalar Denon-Dn 770 R Seri No 1 9 Disk Çalar Denon La 3300 G Seri No 1 10 Anfi Denan Pra-S Seri No 1 11 Anfi Atcom Gfa Kumanda Denon Rc 258-Rc 185 Kumanda Ve Kablolar 2 13 Sehpa Cam Müzik Sistemi Sehpası 3 Katlı 1 14 Vazo Ve 2 Adet Tabak 5 Adet Büyük Boy Ayaklı Geniş Cam Vazo, 2 Adet Tabak 7 15 Sehpa 3 Ayaklı Camlı Ahşap 1 16 Koltuk Krem Renkte Kadife (Bir İkili, Bir Üçlü) Toplam İki Adet 1 17 Sehpa Oyma Tahta Ayaklı Cam Sehpa 1 18 Halı 2.03x3.02 Ebatlarında Krem Renkte Çiçek Desenli İpek Yün Karışım 1 19 Halı Mavi Desenli Büyükboy 320x520 Cm Ebatlarında El Dokuma 1 20 Abajur Takım Metal Gövdedeli Yılan Figürlü 1 Büyük, 1 Küçük Ayaklı Ve 2 Adet Duvar Apliği 1 21 Sandalye Alüminyum Yapımlı Eski Görünümlü 2 22 Sehpa Konsol Şeklinde 2 Çekmeceli Yüksek Ayakl 1 23 Gaz Lambası Porselen Göbekli Mavi Desenli 1 24 Koltuk Koyu Krem Renkte Kadife 2 Tane İkili 2 25 Sehpa Tahta Sedef Ayaklı 1 26 Vazo Kahverengi Cam Vazo 1 27 Heykel 1 Adet İkili Metal Kartal Figürlü Heykel, 1 Adet Tekli Kartal Heykeli, 1 Adet Kızıldereli Adam Figürlü Heykel, 1 Adet Leylek Figürlü Metal Heykel 4 28 Sehpa Yuvarlak Tahta Küçük Ahşap Ortası Mermer 1 29 Sehpa Ahşap İçi Mermerli Sekizgen Sehpa 1 30 Şömine Takım 6 Parça Şömine Aksesuarları 6 31 Hal Kırmız ve Açık Mavi Ağırlıklı Hereke 5m Koltuk İkili Siyah Deri 1 33 Fırın Siemens Fırın ve Ocak 1 34 Mikro Dalga Fırın Bosch Marka 1 24

27 İST2120K08 / EK-2 SIRA NO CİNSİ ÖZELLİKLERİ MİKTARI 35 Bulaşık Makinas Miele Marka Buzdolabı Ge Profilo Marka İki Kapılı 1 37 Ütü Kenwood Marka 1 38 Aspilatör Siemens Marka 1 39 Yemek Takımı Kahle Marka Beyaz Mavi Desenli 201 Parça 1 40 Sandalye Ahşap Krem Yeşil Desenli 1 41 Çocuk Yatağı Tekli Yatak Üstü Ve Alt 2 Parça 1 42 Televizyon Sony Trinitron 70 Ekran Sehpa İnsan Figürlü Ahşap 1 44 Koltuk Siyah Deri Koltuk Tekli 2 45 Elektrik Süpürgesi 1700 Wt.Hover 1 46 Kütüphane Bej Renkli Dört Parçal 1 47 Çift Kişilik Yatak Yeşil Başlıklı Yatak 1 48 Elbise Dolabı 4 Kapılı Elbise Dolab 1 49 Televizyon Sony Tv. 37 Ekran 1 50 Koltuk İki Kişilik Açık Kahve Deri Koltuk 1 51 Sehba Dört Ayaklı Fil Baskılı Cam Sehpa 1 52 Yatak Takımı İki Kişilik 160x200 Yataş Prestij Marka, Yatak Bazası, Başlığı, Ve 2 Yuvarlak Sehpa 1 53 Koltuk Dinlenme Koltuğu Krem 1 54 Askılık Metal Ayaklı 1 55 Perde Ve Tül İpek Saten Perde Ve Organze Tül 1 Pencerelik 1 56 Perde Ve Tül İpek Saten Perde Ve Organze Tül 1 Pencerelik 1 57 Tül Salon Tülü 1 58 Halı Kırmız ve Mavi Desenli Halı 6 M2 El Dokuma Yün Hal 1 59 Çatal-Kaşık Takımı Jumbo Marka 2 Farklı Model Çatal Kaşık Takımı 1 60 Avize 6 Mumlu Lacivert Desenli 1 61 Koltuk 2 Adet 2'li Deri Görünümlü Koltuk 1 62 Sehpa 50*50 Ebadında Kare Sehpa 1 63 Çamaşır Makinesi Bosch Marka Çamaşır Makinesi 1 64 Sehpa Dar, Uzun Ayaklı (150cm) Sarı Renkli Yuvarlak Sehpa 1 65 Robot Moulinex Marka Mutfak Robotu 1 66 Ekmek Kızartma Makinas Philips Marka Ekmek Kızartma Makinas 1 67 Ütü Masas Bosch Marka Ütü Masası 1 68 Küllük 1 Adet Küçük, 1 Adet Büyük Boy Kesme Küllük 2 69 Biblo 2 Adet Cam Kartal Figürü 2 70 Saksı 3 Adet Metal Büyük Saksı 3 71 Saksı 1 Adet Seramik Büyük Boy Çiçek Saksısı 1 25

28 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:12 İST2236K08 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : Zemin ARSA PAYI : 149/67200 BAĞ BÖL NO : 2 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 149 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 26

29 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR NO:13 İST2237K08 : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : Zemin ARSA PAYI : 134/67200 BAĞ BÖL NO : 3 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 134 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 27

30 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:14 İST2238K08 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 1+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : Zemin ARSA PAYI : 88/67200 BAĞ BÖL NO : 4 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 87 M 2 ALANLI 1+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 28

31 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR NO:15 İST2240K08 : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : 1 ARSA PAYI : 151/67200 BAĞ BÖL NO : 6 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 149 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 29

32 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:16 İST2241K08 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : 1 ARSA PAYI : 136/67200 BAĞ BÖL NO : 7 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 134 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 30

33 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR NO:17 İST2244K08 : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : 2 ARSA PAYI : 151/67200 BAĞ BÖL NO : 10 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 149 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 31

34 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:18 İST2272K08 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : 9 ARSA PAYI : 151/67200 BAĞ BÖL NO : 38 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 149 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 32

35 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR NO:19 İST2273K08 : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : 9 ARSA PAYI : 136/67200 BAĞ BÖL NO : 39 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 134 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 33

36 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:20 İST2274K08 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 2+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : 9 ARSA PAYI : 96/67200 BAĞ BÖL NO : 40 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 95 M 2 ALANLI 2+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 34

37 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 TARABYA MAHALLESİ, HAZİRAN SOKAKTA DUBLEKS MESKEN NO:21 İST2279K08 : İstanbul İLÇESİ : Sarıyer MAHALLESİ : Tarabya SOKAĞI : 2. Haziran KÖYÜ : Haziran MALİKİ : VASFI : Bahçeli Kargir Apartman PAFTA : 75 ADA : 404 PARSEL : 129 HAZİRAN SOKAK ÜZERİNDE 3 BODRUM + ZEMİN + 1 NORMAL KAT VE ÇATI KATINDAN OLUŞAN BİNANIN 1. NORMAL VE ÇATI KATINDA YER ALAN YAKLAŞIK BRÜT 263 M 2 KAPALI ALANLI DUBLEKS MESKEN TL ARSA ALANI : 804 m 2 KAT NO : 1+Çatı ARSA PAYI : 30/100,241,20 BAĞ BÖL NO : 4 NİTELİĞİ : Dubleks Mesken 35

38 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:22 İST2301K08 SARIYER GÜLLER VADİSİ SİTESİNDE YAKLAŞIK 220 M2 DUBLEKS MESKEN : İstanbul İLÇESİ : Sarıyer MAHALLESİ : - KÖYÜ : Uskumru SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 11 ADA : - PARSEL : 564 ARSA ALANI : m 2 KAT NO : Bodrum+Zemin+1.Kat ARSA PAYI : 26/1404 BAĞ BÖL NO : 43 NİTELİĞİ : Dubleks Mesken GÜLLER VADİSİ SİTESİNDE YER ALAN TAŞINMAZ BODRUM+ZEMİN+1.KAT VE ÇATI KATI OLMAK ÜZERE 4 KATLI OLUP BAKIMSIZ DURUMDADIR TL 36

39 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 ISTANBUL, SULTANGAZI, 50. YIL MAHALLESI'NDE DEPOLU DUKKAN. NO:23 İST2302İ08 : İstanbul İLÇESİ : Gaziosmanpasa MAHALLESİ : 50. Yıl SOKAĞI : 2238 KÖYÜ : MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 6/14 ADA : 2526 PARSEL : 4 ARSA ALANI : 118 m 2 KAT NO : Zemin+Bodrum ARSA PAYI : 134/67200 BAĞ BÖL NO : 1 NİTELİĞİ : Depolu Dükkan İSTANBUL, SULTANGAZİ, 50. YIL MAHALLESİ'NDE BODRUM + ZEMİN + 3 NORMAL KATLI BİNANIN ZEMİN VE BODRUM KATTAN OLUSAN BRÜT 97 m2 KULLANIM ALANLI DEPOLU DÜKKAN TL 37

40 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:24 KUT0013A99 TAVŞANLI, BEYKÖY, KIZILKAYAALTI MEVKİİ'NDE. 6 DAİRELİ KARGİR EV, KARGİR KÜMES VE TARLA. : Kütahya İLÇESİ : Tavşanlı BUCAĞI : 1. Bölge MAHALLESİ : Beyköy KÖYÜ : - MEVKİİ : Kızılkayaaltı MALİKİ : VASFI : 3 Katlı 6 Daireli Kargir Ev Kargir Kümes Ve Tarlası PAFTA : İ22C.20D-2B ADA : 154 PARSEL : 14 ARSA ALANI : 4165 m 2 KAT NO : - ARSA PAYI : - BAĞ BÖL NO : - NİTELİĞİ : Tarla TAVŞANLI, BEYKÖY, KIZILKAYAALTI MEVKİİ'NDE 3 KATLI 6 DAİRELİ YAKLAŞIK 660 M2 KAPALI ALANLI KARGİR EV, 300 M 2 KAPALI ALANLI KARGİR KÜMES, 115 M 2 KAPALI ALANLI TEK KATLI EV, 140 M 2 KAPALI ALANLI 2 KATLI MÜŞTEMİLAT VE TARLADAN OLUŞAN ÇİFTLİK TL 38

41 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 ORDU/MERKEZ ZAFERIMILLI MAHALLESI'NDE 5 KATLI BINANIN 1/12 HISSESI NO:25 ORD0001K02 : Ordu İLÇESİ : Merkez MAHALLESİ : Zafermilli SOKAĞI : Zafer KÖYÜ : - MALİKİ : VASFI : Bahçeli Ahşap Ev PAFTA : 42 ADA : 106 PARSEL : 4 ARSA ALANI : 493 m 2 KAT NO : - ARSA PAYI : - BAĞ BÖL NO : - HİSSE : 1/12 NİTELİĞİ : - ORDU, MERKEZ, ZAFER SOKAK ÜZERİNDE VE KÖŞEBAŞI KONUMLU BİNANIN 1/12 HİSSESİ. BİNA ZEMİN+4 NORMAL KATLIDIR.ZEMİN KAT DÜKKAN OLARAK, ÜST KATLAR KONUT OLARAK PROJELENDİRİLMİŞTİR. KONUTLARDAN DÖRT TANESİ TAMAMLANMIŞTIR.DİĞER 4 TANESİ NATAMAMDIR.BİNA TOPLAM 1062 M2 KAPALI ALANA SAHİPTİR TL 39

42 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:26 ORD0039İ08 ORDU/MERKEZ'DE TOPLAM YAKLAŞIK BRÜT 200 M2 ASMA KATLI İŞYERİ : Ordu İLÇESİ : Ordu-Merkez MAHALLESİ : - KÖYÜ : Şahincili SOKAĞI : Akyazı MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 18L ADA : 1577 PARSEL : 2 ARSA ALANI : 341 m 2 KAT NO : Zemin ARSA PAYI : 20/120 BAĞ BÖL NO : 1 NİTELİK : İşyeri ORDU MERKEZ ŞAHİNCK MAHALLESİ'NDE YAKLAŞIK BRÜT 200 M 2 ASMA KATLI İŞYERİ TL 40

43 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 ORDU ÜNYE'DE PARKE FABRİKASI VE ARSASI NO:27 ORD0042İ08 : Ordu İLÇESİ : Ünye MAHALLESİ : - KÖYÜ : Göbünalcı SOKAĞI : - MEVKİİ : Çınarsuyu MALİKİ : VASFI : Parke Fabrikası ve Arsası PAFTA : - ADA : - PARSEL : 470 ARSA ALANI : 1856,84 KAT NO : - ARSA PAYI : - BAĞ BÖL NO : - NİTELİĞİ : Parke Fabrikası ve Arsası ORDU ÜNYE'DE YAKLAŞIK M 2 ALANLI, METRUK PARKE FABRİKA BİNASI ve SANAYİ İMARLI ARSASI TL 41

44 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:28 TRB0024K08 MERKEZ, SOGUKSU KOYU, YASAM SITESINDE DUBLEKS MESKEN : Trabzon İLÇESİ : Merkez MAHALLESİ : - KÖYÜ : Soğuksu SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : - PAFTA : 6 ADA : - PARSEL : 577 ARSA ALANI : 3310 m 2 KAT NO : Zemin ARSA PAYI : 3/79 BAĞ BÖL NO : 1 NİTELİK : Mesken MERKEZ, SOGUKSU KOYU, YASAM CADDESI UZERINDEKI YASAM SITESI ICERISINDE YAKLASIK 210 m2 KAPALI ALANLI DUBLEKS MESKEN TL 42

45 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 EREĞLİ İLÇESİ, SARIKAYA KÖYÜ, SUCURALTI MEVKİİNDE BULUNAN 402,12 M2 FINDIKLIK. NO:29 ZON0015A08 : Zonguldak İLÇESİ : Ereğli MAHALLESİ : - KÖYÜ : Sarıkaya SOKAĞI : - MEVKİİ : Sucahlaraltı MALİKİ : VASFI : Fındıklık PAFTA : F27-d-08-a4d ADA : 140 PARSEL : 86 ARSA ALANI : 402,12 m 2 KAT NO : - ARSA PAYI : - BAĞ BÖL NO : - NİTELİĞİ : Fındıklık ZONGULDAK, EREĞLİ İLÇESİ, SARIKAYA KÖYÜ, SUCURALTI MEVKİİNDE BULUNAN 402,12 M 2 FINDIKLIK TL 43

46 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:30 ANKARA ÇANKAYA İLÇESİ ÖVEÇLER DE ÇATI ARALI MESKEN : Ankara İLÇESİ : Çankaya MAHALLESİ : Öveçler KÖYÜ : - SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : RCT Varlık Yönetim A.Ş. VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 7541 PARSEL : 10 ARSA ALANI : 1.374,00 m 2 KAT NO : 2 ARSA PAYI : 94/1374 BAĞ BÖL NO : 15 HİSSE : - NİTELİĞİ : Ç.A.K. Mesken ANKARA, ÇANKAYA İLÇESİ, ÖVEÇLER MAHALLESİNDE CADDE (ESKİ 6. CADDE) NO: 13/15 ADRESİNDE YER ALAN ÇATI ARALI MESKEN TL 44

47 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 BURSA, ORHANGAZİ İLÇESİNDE MEYVE BAHÇESİ VESOĞUK HAVA DEPOSU NO:31 : Bursa İLÇESİ : Orhangazi MAHALLESİ : Muradiye KÖYÜ : - SOKAĞI : - MEVKİİ : Karacayerler MALİKİ : RCT Varlık Yönetim A.Ş. VASFI : - PAFTA : - ADA : 94 PARSEL : 15 MEYVE BAHÇESİ VE SOĞUK HAVA DEPOSU NİTELİĞİNDEKİ M 2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA TL ARSA ALANI : m 2 KAT NO : - ARSA PAYI : - BAĞ BÖL NO : - NİTELİĞİ : Meyve Bahçesi ve Soğuk Hava Deposu 45

48 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:32 İSTANBUL, BAYRAMPAŞA İLÇESİNDE BİRLİK APARTMANINDA YAKLAŞIK 15 M 2 ALANLI DÜKKAN : İstanbul İLÇESİ : Bayrampaşa MAHALLESİ : Sağmalcılar KÖYÜ : - SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : RCT Varlık Yönetim A.Ş. VASFI : - PAFTA : 8-7/12 ADA : - PARSEL : ARSA ALANI : 195 m 2 KAT NO : Zemin ARSA PAYI : 20/260 BAĞ BÖL NO : 6 HİSSE : - NİTELİĞİ : Dükkan İSTANBUL, BAYRAMPAŞA, SAĞMALCILAR MAHALLESİ 8-7/12 PAFTA, PARSELDE ZEMİN KATTA 15 M 2 LİK 6 BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU DÜKKAN TL 46

49 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 İZMİR, MENEMEN, ULUCAK BELDESİNDE A-1 BLOK 15 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI DÜKKAN NO:33 : İzmir İLÇESİ : Menemen MAHALLESİ : - KÖYÜ : Ulucak SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : RCT Varlık Yönetimi A.Ş. VASFI : Apartman PAFTA : - ADA : 3022 PARSEL : 1 İZMİR MENEMEN İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ 3022 ADA, 1 PARSELDE 174/1238 ARSA PAYLI, A1 BLOK 2. BODRUM KAT 15 NOLU 385,82 M 2 YÜZÖLÇÜMLÜ DÜKKAN TL ARSA ALANI : 1238 m 2 KAT NO : 2.Bodrum/ A-1 Blok ARSA PAYI : 174/1238 BAĞ BÖL NO : 15 NİTELİĞİ : Dükkan 47

50 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:34 İZMİR, MENEMEN, ULUCAK BELDESİNDE B-2 BLOK 15 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI DÜKKAN : İzmir İLÇESİ : Menemen MAHALLESİ : - KÖYÜ : Ulucak SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : RCT Varlık Yönetimi A.Ş. VASFI : Betonarme Apartman PAFTA : - ADA : 3023 PARSEL : 1 ARSA ALANI : 5161 m 2 KAT NO : 2.Bodrum/ B-2 Blok ARSA PAYI : 212/5161 BAĞ BÖL NO : 15 NİTELİĞİ : Dükkan İZMİR MENEMEN İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ 3023 ADA, 1 PARSELDE 212/5191 ARSA PAYLI, B2 BLOK 2. BODRUM KAT 15 NOLU 403,92 M 2 YÜZÖLÇÜMLÜ DÜKKAN TL 48

51 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 İZMİR, MENEMEN, ULUCAK BELDESİNDE C1 BLOK 15 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI DÜKKAN NO:35 : İzmir İLÇESİ : Menemen MAHALLESİ : - KÖYÜ : Ulucak SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : RCT Varlık Yönetimi A.Ş. VASFI : Apartman PAFTA : - ADA : 3023 PARSEL : 1 İZMİR MENEMEN İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ 3023 ADA, 1 PARSELDE 212/5191 ARSA PAYLI, C1 BLOK 2. BODRUM KAT 15 NOLU 403,92 M 2 YÜZÖLÇÜMLÜ DÜKKAN TL ARSA ALANI : 5161 m 2 KAT NO : 2.Bodrum/ C-1 Blok ARSA PAYI : 212/5161 BAĞ BÖL NO : 15 NİTELİĞİ : Dükkan 49