GAYRİMENKUL. 30 Mayıs 14:00 BİRBİRİNDEN KIYMETLİ 39 ADET GAYRİMENKUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAYRİMENKUL. 30 Mayıs 14:00 BİRBİRİNDEN KIYMETLİ 39 ADET GAYRİMENKUL"

Transkript

1 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 BİRBİRİNDEN KIYMETLİ 39 ADET GAYRİMENKUL TL ile TL arası muhammen bedel ile satışa sunulan tarlalar, arsalar, daireler, işyerleri... Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Ordu ve Trabzon da...

2

3 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 İHALE YERİ KROKİSİ MÜZAYEDE YERİ BİNASI (KONFERANS SALONU) ADRES: BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 E S E N T E P E - İ S T A N B U L TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI / 36 / 40 1

4 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ AÇIK TEKL F VE AÇIK ARTIRMA SATIfi fiartnames HALE TAR H VE YER : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (/FON) tarafından Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe/ STANBUL adresinde 30/05/2011 tarihinde gayrimenkul ihalesi yapılacaktır. hale saat 14.00'de bafllayacaktır. FON, bu ihalede; o Mülkiyetinin tamamı kendisine ait olan gayrimenkulleri, o Mülkiyeti FON'un ifltirak flirketi olan Rct Varlık Yönetim A.fi.'ne ait gayrimenkulleri, satıfla sunmufltur. Malikinin kim oldu u gazete ilanında ve 'nin internet sitesinde yayınlanan listelerde belirtilmifl olan taflınmazlardan mülkiyeti kısmen ya da tamamen FON'a ait taflınmazların satıflına katılmak isteyen istekliler ifl bu flartname hükümlerini kabul etmifl sayılır. Mülkiyeti Rct Varlık Yönetim A.fi.'ne ait gayrimenkullerin ihalesine katılabilmek ve teklif verebilmek için ayrı flartname imzalanması ve o flartnamede belirtilen hesaba teminat yatırılarak flartnamede istenen di er yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. TEM NAT BEDEL : Gayrimenkul açık teklif alma toplantısına katılmak isteyen istekliler; 1. Eston Reflitpafla'daki dairelerin herbiri için TL, 2. Kocaeli li, Gebze lçesi, Mustafapafla Mahallesi, 68 pafta, 28 ada, 65 parselde kayıtlı, binanın A Blok zemin katındaki di er ba ımsız bölümlerle ara duvarları kaldırılarak ve o ba ımsız bölümlerle birlefltirilerek kullanılmakta olan 8,9 ve 10 ba ımsız bölüm numaralı dükkanlar için TL, 3. Yukarıda belirtilenlerin dıflındaki muhammen bedeli TL'nin üzerindeki gayrimenkuller için TL, 4. Yukarıda belirtilenlerin dıflındaki muhammen Bedeli TL arasında olanlar için TL, 5. i TL ve altında olanlar için muhammen bedel kadar teminatı 'nin T. fl Bankası Balmumcu fiubesi(fiube kodu 1135) TR no.lu TL hesabına yatırması ve dekontunu ihale saatinden önce yetkililerine ibraz ederek flartname imzalaması ve bayrak alması gerekmektedir. hale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır. Teminat tutarı yükseltilirken FON hesabına yatırılan ek teminat da teminat kapsamında de erlendirilir. HALE fiekl : hale flartnamesi imzalandı ında teklif verilmek istenen gayrimenkulün muhammen bedeline göre yeterli adette ihale bayra ı teslim alınacaktır. Bayrak sahipleri bizzat veya yetkilileri aracılı ı ile ihaleye katılabilirler. HALEYE KATILIM Ç N GEREKL BELGELER: Teklif sahiplerinden gerçek kiflilerin resimli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimli i), baflkası adına ihaleye katılanların noterden vekaletname ibrazı flarttır. Teklif sahibinin tüzel kifli olması halinde ihale katılım sözleflmesini imzalayan kiflinin flirket yetkilisi oldu unu gösterir yetki belgesinin ve imza sirkülerinin de Satıfl flartnamesi ekinde bulundurulması gerekmektedir.

5 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 TAfiINMAZIN MUHAMMEN BEDEL VE SATIfi ESASLARI: Gayrimenkul; ihale sonunda teklif sahibinin teklifinin muhammen bedel veya üzerinde olması kaydı ile en yüksek teklifi verene teklifinin FON tarafından onaylanmasını müteakip satılır. hale Komisyonu Baflkanı, ihale ortamını bozan, ihaleyi engelleyici hareketlerde bulunan kifli veya kuruluflları ihale salonundan çıkartma yetkisine haizdir. hale Komisyonu Baflkanı herhangi bir onaya gerek olmaksızın ihale öncesinde, ihale esnasında veya ihale sonrasında, gayrimenkulü ihaleden çekmeye, baflka gayrimenkullerle birlikte teklif toplamaya, birbirinden ayırmaya veya ihaledeki teklif alma sırasını de ifltirmeye yetkilidir. hale sırasında en yüksek teklifi veren teklif sahibinin bayra ı teslim alınacaktır. STEKL N N SORUMLULUKLARI: Yayınlanan ilan ve kataloglarda varlıklarla ilgili yer alan bilgiler ve foto raflar bilgi mahiyetinde olup bir taahhüt niteli inde de ildir. Teklif sahibi varlıkları mevcut durumu ile (kiracı, iflgal, hasar, hisse, vefa, fluf'a hakkı, imar, iskan, kadastro v.b.) görmüfl, be enmifl, kabul etmifl ve varlıkla ilgili her türlü inceleme ve arafltırmayı yapmıfl sayılır. Alıcı ihalede satıfla sunulan varlı ı görüp, incelemifl oldu unu, dolayısıyla ihale sonrası teklifte bulundu u varlıkla ilgili ayıp, eksiklik, vesair nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peflinen feragat etmifl sayılaca ını kabul eder. tarafından gayrimenkuller için ayrıca yer gösterme hizmeti verilmeyecektir. Teklifin onaylanmasını müteakip taflınmazın satıflı ve devri için teklif bedelinin tamamının FON'a ödenmesi gerekmektedir. Vadeli satıfllarda peflinatın ve bakiye bedel için kesin ve süresiz banka teminat mektubunun verilmesi ve satıfl protokolü imzalanması flarttır. Teklif sahiplerinden gerçek kiflilerin resimli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimli i), tüzel kiflilerin ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinin (noter tasdikli) FON'a teslim edilmesi tapu devri için zorunlu olup, tapu devri en geç 3 ay içinde gerçeklefltirilir. steklinin flartnamede vermifl oldu u açık adresi kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecek olup, de ifliklik halinde noter vasıtasıyla FON'a bildirilecektir. Aksi halde yazılı adresine yapılan tebligatlar kendisine yapılmıfl sayılır. stekli bu konudaki itiraz haklarından vazgeçti ini kabul etmifltir. steklinin flartnamesinde vermifl oldu u adresine gönderilen yazılı tebligatların, adres de iflikli i sebebiyle istekliye geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından FON sorumlu de ildir. Tebligat gönderilmifl, ancak bila tebli iade olunmuflsa, tebligat yapılmadı ına iliflkin zarf üzerindeki meflruhat tarihinden itibaren 5 iflgünü içerisinde baflvuruda bulunmayan ihale alıcısının hakkı iptal edilir ve yatırdı ı teminat FON' a irat kaydedilir. Ancak, FON'ca 30 gün içerisinde istekliye yazılı bir tebligatta bulunulmadı ı taktirde ihale onaylanmamıfl sayılacaktır TEM NATIN ADES, RAT KAYDI, YÜKSELT LMES : Teklif sahibi teklifini verdikten sonra teklifinden vazgeçti i takdirde teklif sahibinin satıflı iptal edilerek teminatı irat kayıt edilir. hale sonrası en yüksek teklifi veren ilk iki teklif sahibi dıflındaki di er bayrak sahiplerine ihaleye girmek için Fon hesabına yatırmıfl oldukları katılım bedelleri 10 ifl günü içinde iade edilecektir. Bu flartnamenin TEM NAT bafllıklı bölümünde 2.maddede belirtilen taflınmaz hariç di er taflınmazların ihalesinde gayrimenkule en yüksek teklifi veren ihale alıcısınca teminat bedeli ihale tarihini izleyen 3. iflgünü saat 17.00'ye kadar gayrimenkul teklif bedelinin % 10'u oranına yükseltilecektir. Bu durumda 2. en yüksek teklifi veren isteklinin teminat bedeli 10 ifl günü içerisinde FON tarafından iade edilecektir. Ancak verilen sürede 1. ihale alıcısı teminat bedelini teklif bedelinin % 10'u oranına yükseltmedi i takdirde, 1. ihale alıcısının yatırmıfl oldu u teminat bedeli irat kayıt edilerek satıflı iptal edilir. 2. en yüksek teklifi veren isteklinin flartnamede vermifl oldu u adresine 15/07/2011 tarihine kadar gönderilecek olan yazılı tebligatla teminat bedelini teklif bedelinin %10'u oranına yükseltmesi istenebilir. Verilen süre içerisinde teminatını teklif bedelinin % 10'u oranına yükseltmedi i takdirde veya teklifinden vazgeçmesi halinde, yatırmıfl oldu u teminat bedeli irat kayıt edilerek, satı ı iptal edilir. Bu konuda 1. ihale alıcısı ve 2. en yüksek teklifi veren isteklinin FON'dan herhangi bir hak ve alacak talebi olmayacaktır. Satıfl ifllemi sırasında alıcı ve satıcı kanunların öngördü ü kendi paylarına iliflkin tahakkuk edecek olan vergi ve harçları ödemekle yükümlüdür. 3

6 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ SATIfi BEDEL N N YATIRILMA SÜRES VE SATIfi PTAL : hale sonrasında teklif tutarının tamamının FON'nun satıfl onay tebligatında belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar bayrak numarası, alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek suretiyle, fltirakler ve Gayrimenkuller Daire Baflkanlı ı'nın T. fl Bankası Balmumcu fiubesi(flube kodu 1135) TR TL hesabına yatırılması zorunludur. Bu süre sonunda satıfl bedelinin yatırılmaması yada eksik yatırılması durumunda yatırılmayan tutar için TCMB Avans Faiz oranı üzerinden gecikme bedeli ifllemifl gün hesabı ile hesaplanacak ve alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir. Bu süre hiçbir flekilde tebligatta belirtilen son ödeme tarihinden itibaren 30 günü geçemez. Banka kredili ifllemlerde de satıfl bedelinin tapu devrinin yapılmasından önce Fon hesabına yatırılması esastır. Ancak, alıcı satıfl bedelinin bir kısmını banka kredisi ile ödemek istedi i takdirde, bankaca alıcıya tahsis edilen kredinin en geç devir ve tescil iflleminin yapıldı ı günün ertesi günü mesai bitimine kadar FON'a ödenece i ilgili Banka tarafından resmi yazı ile FON'a bildirildi i takdirde, do abilecek her türlü sorumluluk müfltereken ve müteselsilen ilgili banka ve alıcıya ait olmak kaydıyla bankanın yazı ile bildirece i banka yetkililerine satıfl vekaletnamesi verilebilir. Ancak; her halukarda teklif sahibinin flartnamesinde vermifl oldu u adresine gönderilen satıfl onay tebligatının FON tarafından gönderildi i tarihten itibaren, istenen sürede isteklinin teminatını yükseltmemesi veya vadeli satıfllar hariç istenen sürede veya alıcının yazılı dilekçesine istinaden verilen ek süre içinde satıfl bedelinin tamamının yatırılmaması halinde hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın satıfl iptal edilerek, yatırmıfl oldu u tüm teminat bedeli irat kaydedilir. VADEL SATIfiLAR: hale sonrasında taflınmaz baflına TL ve üzeri en yüksek teklif veren teklif sahibinin talebi durumunda satıfl bedelinin % 25'inin onay tebligatında belirtilen süre içerisinde ödenmesi, bakiye satıfl bedelinin en fazla 3 ayda bir ödeme yapılmak flartıyla 24 aya kadar vadelendirilmesi ve taksit bedellerinin en son yapılan (%25 peflinatın yatırıldı ı güne en yakın) 181 gün ve üzeri Hazine halelerinde oluflan yıllık faiz oranı üzerinden Net Bugünkü De er Yöntemiyle hesaplanarak belirlenmesi, taksit bedelleri tutarında kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınması ve satıfl protokolü imzalanması fleklinde vadeli satıfl ifllemi gerçeklefltirilir. Kesin ve Süresiz Banka Teminat Mektubu'nun % 25 peflinatın yatırıldı ı tarihi izleyen 1 ay içerisinde Fon'a ibraz edilerek satıfl protokolü imzalanması zorunludur. Aksi satıflın iptalini ve teminatın irat kaydını gerektirir. Alıcı farklı yerlerdeki birden fazla taflınmaz için verdi i teklif tutarı toplamının yukarıda belirtilen vadelendirme limitini geçti i iddiası ile vadelendirme talebinde bulunamaz. Ancak, teklif verilen taflınmazlar aynı parsel veya bir bütünü kapsayacak bina kompleksi (site, alıflverifl merkezi, çarflı v.b.) içerisinde bulunuyorsa birden fazla verilen tekliflerin toplamı bu limiti afltı ı takdirde taksitlendirme yapılabilir. TAfiINMAZIN TESL M LE DO AN YÜKÜMLÜLÜKLER: Peflin satıfllarda satıfl bedelinin tamamen tahsilini takiben, vadeli satıfllarda ise asgari % 25 peflinatın ödendi i tarihte gayrimenkul alıcıya veya gösterece i kifliye teslim edilmifl sayılır ve bu tarihten itibaren gayrimenkulle ilgili her türlü sorumluluk alıcıya veya gösterece i kifliye aittir. Satın alınan taflınmazın ihale alıcısı adına tescilinden itibaren ilgili idareye süresi içinde sözleflme yapmak üzere yazılı baflvuruda bulunulması sırasında geçmifl dönemlere ait elektrik, su aboneli inden kaynaklanan borçların çıkması durumunda bahse konu borçlara iliflkin olarak alıcı FON ile irtibata geçecek, bu borçlar için FON'un bilgisi dıflında alıcı tarafından ödeme yapılmayacaktır. Ancak, taflınmazın geçmifl döneme iliflkin olarak steklinin Sorumlulukları bafllıklı maddede yer alan ve istekli tarafından arafltırılmıfl, bilinmifl ve kabul edilmifl sayılan taflınmazın mevcut durumuna iliflkin borçlar, ihale tarihi itibariyle istekli yükümlülü ünde bulundu undan, bahse konu borçlar, birinci fıkra kapsamında Fon'a ihbar edilemez. 4

7 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 GENEL HÜKÜMLER: Her gayrimenkul için teklif veren kifli gayrimenkule teklif vermekte oldu unu kabul eder ve en yüksek teklifi veren kifli ya da kurulufl, FON bu teklifi kabul etti i takdirde gayrimenkulu flartnamede belirtilen yükümlülükleri süresinde yerine getirerek alaca ını taahhüt eder. Taahhütünü yerine getirmeyen flahıs yada kuruluflun teminat bedeli FON tarafından irad kaydedilecektir. Teklif sahibinin satıfl flartnamesinde vermifl oldu u iletiflim bilgilerine gönderilen tebligatların, adres de iflikli i sebebiyle istekliye geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından FON sorumlu de ildir. FON Devlet hale Kanunu hükümlerine tabi olmadı ından ihalenin yapılıp yapılmamasından veya diledi ine yapılmasında serbesttir. Varlıklar hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilanlar, taahhüt niteli inde olmayıp, genel bilgi niteli indedir. flartnameyi okudu umu, ihale ile ilgili her türlü uyuflmazlıklarda stanbul Mahkemeleri ve icra Dairelerinin yetkili oldu unu kabul ve beyan ederim. Ad - Soyad / Unvan :... MZA: Do um Yeri-Tarihi :... Baba Adı :... Açık Adresi :... Telefon :... Faks : Cep Telefonu :... BAYRAK NO (Yukarıdaki bilgiler resimli kimlik belgesine bakılarak doldurulacaktır.) Bu flartnameye göre teminatımın iade edilmesi gereken hallerde teminatımın iadesinin AfiA IDA B LG LER N YAZDI IM BANKA, fiube VE HESAP NUMARASINA YAPILMASINI, bu bilgilerin do ru oldu unu, yanlıfl veya eksik bilgi vermifl olmam nedeniyle oluflabilecek gecikme ve zararlardan do abilecek sorumlulu un tarafıma ait oldu unu flimdiden KABUL ve BEYAN EDER M. TEM NATIN ADE ED LECE HESABIN BULUNDU U: BANKA ADI :... fiube ADI :... HESAP SAH B N N ADI, SOYADI, ÜNVANI:... IBAN NUMARASI:... ÖNEML NOT: Bu bilgileri doldurmayan teklif sahiplerine teminat iadesi yapılabilmesi için ayrıca yazılı olarak yukarıdaki bilgileri içeren dilekçeyi vermeleri gerekmektedir. fit RAKLER VE GAYR MENKULLER DA RE BAfiKANLI I Büyükdere Cad. No : 143 Kat:10 Esentepe / STANBUL Tel: /36/40 Faks:

8 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ RCT VARLIK YÖNET M A.fi. GAYR MENKUL AÇIK TEKL F VE AÇIK ARTIRMA SATIfi fiartnames HALE TAR H VE YER : RCT VARLIK YÖNET M A.fi.(RCT) tarafından Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe / STANBUL adresinde Konferans Salonunda tarihinde gayrımenkul ihalesi yapılacaktır. hale saat 14.00'de bafllayacaktır. TEM NAT BEDEL : Gayrimenkul açık teklif alma toplantısına katılmak için ifltirak edilmek istenen gayrimenkulün muhammen bedelinin % 5'i tutarında nakit teminatın flirketin T.C. Ziraat Bankası A.fi Galatasaray fiubesi nezdindeki BAN TR numaralı TL hesabına yatırılması ve dekontun ihale saatinden önce RCT yetkililerine ibraz edilerek flartname imzalanması ve bayrak alınması gerekmektedir. hale mahalinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.teminat tutarı yükseltirken RCT hesabına yatırılan ek teminat da teminat kapsamında de erlendirilir. HALE fiekl : hale flartnamesi imzalandı ında teklif verilmek istenen gayrimenkulün muhammen bedeline göre yeterli adette ihale bayra ı teslim alınacaktır. Bayrak sahipleri bizzat veya yetkilileri aracılı ı ile ihaleye katılabilirler. HALEYE KATILIM Ç N GEREKL BELGELER: Teklif sahiplerinden gerçek kiflilerin resimli kimlik (nufus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimli i), baflkası adına ihaleye katılanların noterden vekaletname ibrazı flarttır.teklif sahibinin tüzel kifli olması halinde hale Katılım Sözleflmesini imzalayan kiflinin flirket yetkilisi oldu unu gösterir flirketçe verilen noter tasdikli güncel yetki belgesinin ve noter tasdikli imza sirkülerinin de Satıfl fiartnamesi ekinde bulundurulması gerekmektedir. TAfiINMAZIN MUHAMMEN BEDEL VE SATIfi ESASLARI: Gayrimenkuller peflin olarak satıfla sunulacaktır. Toplantıda muhammen bedelin altında verilecek teklifler dikkate alınmayacaktır. Gayrimenkul; ihale sonunda teklif sahibinin teklifinin muhammen bedel ve üzerinde olması kaydı ile en yüksek teklifi verene teklifin RCT tarafından onaylanmasını müteakip satılır. hale Komisyonu Baflkanı, ihale ortanmını bozan, ihaleyi engelleyici hareketlerde bulunan kifli veya kuruluflları ihale salonundan çıkarma yetkisine haizdir. hale Komisyonu Baflkanı herhangi bir onaya gerek olmaksızın ihale öncesinde, ihale esnasında veya ihale sonrasında, gayrimenkulü ihaleden çekmeye, baflka gayrimenkullerle birlikte teklif toplamaya, birbirinden ayırmaya veya ihaledeki teklif alma sırasını de ifltirmeye yetkilidir. hale sırasında en yüksek teklif veren teklif sahibinin bayra ı teslim alınacaktır. 6 STEKL N N SORUMLULUKLARI: Yayınlanan ilan ve kataloglarda varlıklarla ilgili yer alan bilgiler ve foto raflar bilgi mahiyetinde olup bir taahhüt niteli inde de ildir.teklif sahibi gayrimenkulü mevcut durumu ile (kiracı, iflgal, hasar, hisse, vefa, fluf'a hakkı, imar, iskan, kadastro v.b. görmüfl, be enmifl, kabul etmifl ve gayrimenkul ile ilgili her türlü inceleme ve arafltırmayı yapmıfl sayılır. Alıcı ihalede satıfla sunulan gayrimenkulü görüp, incelemifl oldu unu, dolayısıyla ihale sonrası teklifte bulundu u gayrimenkulle ilgili ayıp, eksiklik, vesair nedenlerle ilgili her türlü talep,itiraz, v.b. haklarından peflinen feragat etmifl sayılaca ını kabul eder. RCT tarafından gayrimenkul için ayrıca yer gösterme hizmeti verilmeyecektir. Teklifin onaylanmasını müteakip taflınmazın satıflı ve devri için teklif bedeli tutarının tamamının RCT'ye ödenmesi gerekmektedir. Satıfl protokolünün düzenlenmesi ile ilgili vergi, harç ve sair masraflar, tapu devri sırasında ödenmesi gereken tapu harçlarının tamamı ile di er vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir. RCT tarafından yapılan satıfllarda KDV muafiyeti vardır.

9 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 Teklif sahiplerinden gerçek kiflilerin resimli kimlik (nufus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimli i), tüzel kiflilerin ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinin (noter tastikli) RCT'ye teslim edilmesi tapu devri için zorunlu olup, tapu devri en geç 3 ay içinde gerçeklefltirilir. steklinin flartnamede vermifl oldu u açık adresi kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecek olup, de ifliklikler halinde noter vasıtasıyla RCT'ye bildirilecektir. Aksi halde yazılı adresine yapılan tebligatlar kendisine yapılmıfl sayılır. stekli bu konudaki itiraz haklarından vazgeçti ini kabul etmifltir. steklinin flartnamesinde vermifl oldu u adresine göderilen yazılı tebligatların, adres de iflikli i nedeniyle istekliye geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından RCT sorumlu de ildir. Tebligat gönderilmifl, ancak tebligat geri iade olmuflsa, tebligat yapılmadı ına iliflkin zarf üzerindeki meflruhat tarihinden itibaren 5 iflgünü içerisinde baflvuruda bulunmayan ihale alıcısının hakkı iptal edilir ve yatırdı ı teminat RCT'ye irat kaydedilir. Ancak, RCT tarafından 30 gün içerisinde istekliye yazılı bir tebligatta bulunamadı ı taktirde ihale onaylanmamıfl sayılacaktır. TEM NATIN ADES, RAT KAYDI, YÜKSELT LMES : Teklif sahibi teklifi verdikten sonra tekliften vazgeçti i taktirde teklif sahibinin satıflı iptal edilerek teminatı irat kayıt edilir. hale sonrası en yüksek teklifi veren ilk iki teklif sahibi dıflındaki bayrak sahiplerine, bayra ı teslim etti inde ödemifl oldu u katılım bedeli 10 ifl günü içinde iade edilecektir. SATIfi BEDEL N N YATIRILMA SÜRES VE SATIfi PTAL : hale sonrasında teklif tutarının tamamının RCT'nin satıfl onay tebligatında belirtilen sürenin son günü-mesai saati bitimine kadar bayrak numarası, alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek suretiyle, flirketin T.C. Ziraat Bankası A.fi Galatasaray fiubesi nezdindeki BAN TR numaralı TL hesabına yatırılması zorunludur.bu süre sonunda satıfl bedelinin yatırılmaması yada eksik yatırılması durumunda yatırılmayan tutar için TCMB Avans faiz oranı üzerinden gecikme bedeli ifllemifl gün hesabı ile hesaplanacak ve alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.bu süre hiçbir flekilde tebligatta belirtilen son ödeme tarihinden itibaren 30 günü geçemez. Banka kredili ifllemlerde de satıfl bedelinin tapu devrinin yapılmasından önce RCT hesabına yatırılması esastır.ancak, alıcı satıfl bedelinin bir kısmını banka kredisi ile ödemek istedi i taktirde, bankaca alıcıya tahsis edilen kredinin en geç devir ve tescil iflleminin yapıldı ı günün ertesi günü mesai bitimine kadar RCT'ye ödenece i ile ilgili Banka tarafından resmi yazı ile RCT'ye bildirildi i takdirde, do abilecek hertürlü sorumluluk müfltereken ve müteselsilen ilgili banka ve alıcıya ait olmak kaydıyla bankanın yazı ile bildirece i banka yetkililerine satıfl vekaletnamesi verilebilir. Ancak; her halukarda teklif sahibinin flartnamesinde vermifl oldu u adresine gönderilen satıfl onay tebligatının RCT tarafından gönderildi i tarihten itibaren, istenen sürede teminatının yükseltilmemesi veya vadeli satıfllar hariç istenen sürede veya alıcının yazılı dilekçesine istinaden verilen ek süre içinde satıfl bedelinin tamamının yatırılmamamısı halinde hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın satıfl iptal edilerek,yatırmıfl oldu u tüm teminat bedeli irat kaydedilir. TAfiINMAZIN TESL M LE DO AN YÜKÜMLÜLÜKLER: Peflin satıfllarda satıfl bedelinin tamamen tahsilini takiben, gayrımenkul alıcıya veya gösterece i kifliye teslim edilmifl sayılır ve bu tarihten itibaren gayrımenkulle ilgili hertürlü sorumluluk alıcıya veya gösterece i kifliye aittir Satın alınan taflınmazın ihale alıcısı adına tescilinden itibaren ilgili idareye süre içersinde sözleflme yapmak üzere yazılı baflvuruda bulunulması sırasında geçmifl dönemlere ait elektirik, su aboneli inden kaynanklanan borçların çıkması durumunda bahse konulu borçlara iliflkin olarak alıcı RCT ile irtibata geçecek,bu borçlar için RCT 'nin bilgisi dıflında alıcı tarafından ödeme yapılmayacaktır.ancak, ta_ınmazın geçmifl döneme iliflkin olarak steklinin Sorumlulukları bafllıklı maddede yeralan ve istekli tarafından arafltırılmıfl, bilinmifl ve kabul edilmifl sayılan taflınmazın mevcut durumuna iliflkin borçlar,ihale tarihi itibariyle istekli yükümlülü ünde bulundu undan,bahsekonu borçlar,birinci fıkra kapsamında RCT'ye ihbar edilemez. 7

10 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ GENEL HÜKÜMLER: halede en yüksek teklifi veren kifli yada kurulufl, RCT bu teklifi kabul etti i takdirde gayrımenkulu flartnamede belirtilen yükümlülükleri süresinde yerine getirerek alaca ını taahüt eder.taahhüdünü yerine getirmeyen flahıs yada kuruluflun teminat bedeli RCT tarafından irad kaydedilecektir. Teklif sahibinin satıfl flartnamesinde vermifl oldu u iletiflim bilgilerine gönderilen tebligatların, adres de iflikli i sebebiyle istekliye geç yapılmasından RCT sorumlu de ildir. RCT ihalenin yapılıp yapılmamasından veya diledi ine yapılmasında serbesttir.gayrımenkul hakkında verilen bilgiler ve hertürlü ilanlar, taahhüt niteli inde olmayıp, genel bilgi niteli indedir. fiartnameyi okudu umu, ihale ile ilgili hertürlü uyuflmazlıklarda stanbul Mahkemeleri ve cra Dairelerinin yetkili oldu unu kabul ve beyan ederim. Ad - Soyad / Unvan :... MZA: Do um Yeri-Tarihi :... Açık Adresi :... Telefon : Cep Telefonu :... BAYRAK NO (Yukarıdaki bilgiler resimli kimlik belgesine bakılarak doldurulacaktır.) Bu flartnameye göre teminatımın iade edilmesi gereken hallerde teminatımın iadesinin AfiA IDA B LG LER N YAZDI IM BANKA, fiube VE HESAP NUMARASINA YAPILMASINI, bu bilgilerin do ru oldu unu, yanlıfl veya eksik bilgi vermifl olmam nedeniyle oluflabilecek gecikme ve zararlardan do abilecek zararlardan sorumlulu un tarafıma ait oldu unu flimdiden KABUL ve BEYAN EDER M. TEM NATIN ADE ED LECE HESABIN BULUNDU U: BANKA ADI :... fiube ADI :... HESAP SAH B N N ADI, SOYADI, ÜNVANI:... IBAN NUMARASI:... ÖNEML NOT: Bu bilgileri doldurmayan teklif sahiplerine teminat iadesi yapılabilmesi için ayrıca yazılı olarak yukarıdaki bilgileri içeren dilekçeyi vermeleri gerekmektedir. RCT VARLIK YÖNET M A.fi. BÜYÜKDERE CADDES, PROF. DR. BÜLENT TARCAN SK. NO: 1 / 7 GAYRETTEPE / STANBUL TEL : FAKS :

11 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONU TARAFINDAN SATIfiA SUNULAN TAfiINMAZLAR SIRA NO MAL K GAYR MENKUL ADRES MUHAMMEN BEDEL (TL) 1 TURANLAR KÖYÜ TEPEALTI MEVK ALANGÜLLÜ ÇAYI YANI GERMENC K/AYDIN TL 2 TÜRKMEN MAH., SÜLEYMAN DEM REL BULVARI, KAYHAN SULUO LU fi MERKEZ, NO:21/20 KAT: 3 ve 4 KUfiADASI / AYDIN TL 3 DEN ZL -ANTALYA KARAYOLUNUN 20. KM'S ÇUKURKÖY/DEN ZL TL 4 YUKARI MAHALLE, HACIMEHMET MEVK 271 ADA 1-2 PARSELLER AKÇAKOCA DÜZCE TL 5 MUSTAFAPAfiA MAH. BRAH MA A CAD. NO:13 GEBZE/KOCAEL TL 6 HALLAÇO LU MAH.CUMHUR YET MEYDANI S VAS BULVARI ESK HAL YER KÖSEO LU fi MERKEZ MEL KGAZ / KAYSER TL 7 HALLAÇO LU MAH.CUMHUR YET MEYDANI S VAS BULVARI ESK HAL YER KÖSEO LU fi MERKEZ MEL KGAZ / KAYSER TL 8 HALLAÇO LU MAH.CUMHUR YET MEYDANI S VAS BULVARI ESK HAL YER KÖSEO LU fi MERKEZ MEL KGAZ / KAYSER TL 9 HALLAÇO LU MAH.CUMHUR YET MEYDANI S VAS BULVARI ESK HAL YER KÖSEO LU fi MERKEZ MEL KGAZ / KAYSER TL 10 GÖZNE BELDES G R fi, FATMA BOLAT ÇEfiMES KARfiISI, 79 NUMARALI KONUT VE ARSASI GÖZNE - MERKEZ / MERS N TL 11 CEM L TOPUZLU CADDES 18 MART SOKAK AKINAY S TES D BLOK K:1 D:6 Ç FTEHAVUZLAR TL 12 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 13 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 9

12 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONU TARAFINDAN SATIfiA SUNULAN TAfiINMAZLAR SIRA NO MAL K GAYR MENKUL ADRES MUHAMMEN BEDEL (TL) 14 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 15 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 16 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 17 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 18 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 19 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 20 MARMARA MAH. REfi TPAfiA Ç FTL MEV., ESTON REfi T PAfiA EVLER B11 BLOK, YAKUPLU BÜYÜKÇEKMECE / STANBUL TL 21 TARABYA MAHALLES, HAZ RAN SOKAK, NO:9 DA RE 4 SARIYER/ STANBUL TL 22 STANBUL, SARIYER LÇES, USKUMRUKÖY GÜLLER VAD S S TES 5 KAPI NUMARALI V LLA TL YIL MAHALLES G CADDES 2238 SOKAK NO:7 BA.BL.NO:1 SULTANGAZ / STANBUL TL 24 BEYKÖY, KIZILKAYAALTI MEVK, 14 PARSEL TAVfiANLI / KÜTAHYA TL 25 ZAFER M LL MAHALLES ZAFER SOKAK NO:13 ORDU TL 26 fi R NEVLER MAHALLES SMETPAfiA CADDES NO:192 ORDU TL 10

13 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONU TARAFINDAN SATIfiA SUNULAN TAfiINMAZLAR SIRA NO MAL K GAYR MENKUL ADRES MUHAMMEN BEDEL (TL) 27 GÖBÜNALCI KÖYÜ ÇINARSUYU MEVK 470 PARSEL ÜNYE/ORDU TL 28 SO UKSU KÖYÜ, YAfiAM S TES, B BLOK ZEM N KAT NO:1 TRABZON TL 29 SARIKAYA KÖYÜ, BALLI MAHALLES YOLU ÜZER 140 ADA 86 PARSEL KDZ. ERE L / ZONGULDAK TL 30 ÖVEÇLER MAHALLES CADDE (ESK 6. CADDE), NO:13/15 ÇANKAYA/ANKARA TL 31 MURAD YE MAHALLES, KARACAYERLER MEVK 94 ADA, 15 PARSEL ORHANGAZ / BURSA TL 32 MURATPAfiA MAHALLES, YEfi L Ç MEN SK. NO:50 STANBUL / BAYRAMPAfiA TL 33 ULUCAK KÖYÜ, 30 A USTOS MAHALLES, 7418 SOKAK CENTAfi S TES 2. KISIM AL A A / ZM R TL 34 ULUCAK KÖYÜ, 30 A USTOS MAHALLES, 7418 SOKAK CENTAfi S TES 2. KISIM AL A A / ZM R TL 35 ULUCAK KÖYÜ, 30 A USTOS MAHALLES, 7418 SOKAK CENTAfi S TES 2. KISIM AL A A / ZM R TL 36 ULUCAK KÖYÜ, 30 A USTOS MAHALLES, 7418 SOKAK CENTAfi S TES 2. KISIM AL A A / ZM R TL 37 SAKARYA MAHALLES 412 PAFTA, 5721 ADA, 11 PARSELDE ,98 M2'L K ARSANIN 1/2 H SSES KAYSER / MEL KGAZ TL 38 SAKARYA MAHALLES 412 PAFTA, 5721 ADA, 13 PARSELDE ,16 M2'L K ARSANIN 1/2 H SSES KAYSER / MEL KGAZ TL 39 SAKARYA MAHALLES 412 PAFTA, 5721 ADA, 18 PARSELDE 3.288,94 M2'L K ARSANIN 1/2 H SSES KAYSER / MEL KGAZ TL 11

14

15 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 AYDIN TURANLAR KOYUNDE ,62 M 2 TARLA NO:01 AYD0035A12 : Aydin İLÇESİ : Germencik MAHALLESİ : - KÖYÜ : Turanlar MEVKİİ : Tepealtı MALİKİ : VASFI : Tarla PAFTA : M19A13D3 ADA : 103 PARSEL : 1 ARSA ALANI : 15758,62 m 2 KAT NO : - BAĞ BÖL NO : - NİTELİĞİ : AYDIN, GERMENCIK, TURANLAR KOYUNE YAKLASIK 3,5 km. MESAFEDE ,62 M 2 ALANLI TARLA TL 13

16 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:02 AYD0086İ08 KUŞADASI NDA D100 KARAYOLU ÜZERİNDE YAKLAŞIK 500 M 2 ALANLI NATAMAM DUBLEKS BÜRO : Aydın İLÇESİ : Kuşadası MAHALLESİ : Türkmen KÖYÜ : - MEVKİİ : İkiçeşmelik MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 19L ADA : 308 PARSEL : 58 ARSA ALANI : 1141,72 m 2 KAT NO : 3-4 ARSA PAYI : 36/279 BAĞ BÖL NO : 20 NİTELİĞİ : Dubleks Büro AYDIN, KUŞADASI İLÇESİ, TÜRKMEN MAHALLESİ'NDE, D100 KARAYOLUNA CEPHELİ BİNADA YAKLAŞIK 500 M 2 KULLANIM ALANLI NATAMAM DUBLEKS BÜRO SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 14

17 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 DENİZLİ, CANKURTARAN'DA ESKİ VE HARAB DURUMDAKİ HALI ÜRETİM VE SATIŞ MAĞAZASI. NO:03 DEN0079İ08 : Denizli İLÇESİ : Denizli-Merkez MAHALLESİ : - KÖYÜ : Çukurköy MEVKİİ : Kurucagöl MALİKİ : VASFI : - PAFTA : M22D10B ADA : - PARSEL : 2850 DENİZLİ, CANKURTARAN'DA YAKLAŞIK BRÜT M 2 KAPALI ALANLI ESKİ VE HARAB DURUMDAKİ HALI ÜRETİM VE SATIŞ MAĞAZASI TL ARSA ALANI : m 2 KAT NO : - BAĞ BÖL NO : - NİTELİĞİ : Kısmi bodrumlu zemin kat Birinci kat toplam üç katlı betonarme bina ve müştemilat. 15

18 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:04 GP0154DÜZ DÜZCE, AKÇAKOCA, YUKARI KÖYÜNDE YAKLAŞIK 200 M2 KAPALI ALANLI AHŞAP BİNA VE KARGİR ODUNLUK : Düzce İLÇESİ : Akçakoca BUCAĞI : MAHALLESİ : Yukarı KÖYÜ : MEVKİİ : Hacı Mehmet MALİKİ : VASFI : Bah.Ahş.Ev-Kar.Odunluk ve Arsa PAFTA : AB ADA : 271 PARSEL : 1 ve 2 ARSA ALANI : 292 KAT NO : ARSA PAYI : BAĞ BÖL NO : NİTELİĞİ : Bah.Ahş.Ev-Kar.Odunluk ve Arsa DÜZCE, AKÇAKOCA, HACI MEHMET MEVKİİ NDE 1 NO.LU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN TESCİLLİ AHŞAP YAPI İLE YAN PARSELİ 2 NO.LU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN KARGİR ODUNLUK TL 16

19 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 KOCAELİ GEBZE DE İŞYERİ BU TAŞINMAZIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR NO:05 GP0194KOC : Kocaeli İLÇESİ : Gebze BUCAĞI : MAHALLESİ : Mustafapaşa KÖYÜ : MEVKİİ : MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 68 ADA : 28 PARSEL : 65 ARSA ALANI : 1241 KAT NO : A Blok Zemin ARSA PAYI : 22/625 BAĞ BÖL NO : NİTELİĞİ : İşyeri İBRAHİMAĞA CADDESİ ÜZERİNDE YER ALAN BİNANIN A BLOK ZEMİN KATINDA ARA DUVARLARI KALDIRILARAK BİRLEŞTİRİLMİŞ 9 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN MAĞAZANIN BİR KISMINI OLUŞTURAN 8,9,10 BAĞIMSIZ BÖLÜM NO.LU İŞYERİ TL NATAMAM DOLU 17

20 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:06 GP0409KAY KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE 4 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM : Kayseri İLÇESİ : Melikgazi MAHALLESİ : Hallaçoğlu KÖYÜ : - MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 292 ADA : 3426 PARSEL : 21 ARSA ALANI : 1994 m 2 KAT NO : 1 ARSA PAYI : 102/2000 BAĞ BÖL NO : NİTELİĞİ : Dükkan KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE, İŞ MERKEZİNİN 1.KATINDA, YAKLAŞIK TOPLAM 460 M 2 KULLANIM ALANLI NATAMAM 4 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM. NATAMAM DOLU TL 18

21 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE 5 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:07 GP0412KAY : Kayseri İLÇESİ : Melikgazi MAHALLESİ : Hallaçoğlu KÖYÜ : - MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 292 ADA : 3426 PARSEL : 21 KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE, İŞ MERKEZİNİN 1.KATINDA, YAKLAŞIK TOPLAM 222 M 2 KULLANIM ALANLI NATAMAM 5 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM TL ARSA ALANI : 1994 m 2 KAT NO : 1 ARSA PAYI : 68/2000 BAĞ BÖL NO : NİTELİĞİ : Dükkan 19

22 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:08 GP0413KAY KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE 4 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM : Kayseri İLÇESİ : Melikgazi MAHALLESİ : Hallaçoğlu KÖYÜ : - MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 292 ADA : 3426 PARSEL : 21 ARSA ALANI : 1994 m 2 KAT NO : 1 ARSA PAYI : 66/2000 BAĞ BÖL NO : NİTELİĞİ : Dükkan KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE, İŞ MERKEZİNİN 1.KATINDA, YAKLAŞIK TOPLAM 244 M 2 KULLANIM ALANLI NATAMAM 4 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM. NATAMAM DOLU TL 20

23 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE 2 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:09 GP0414KAY : Kayseri İLÇESİ : Melikgazi MAHALLESİ : Hallaçoğlu KÖYÜ : - MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 292 ADA : 3426 PARSEL : 21 KÖSEOĞLU İŞMERKEZİ'NDE, İŞ MERKEZİNİN 1.BODRUM KATINDA, YAKLAŞIK TOPLAM 212 M 2 KULLANIM ALANLI NATAMAM 2 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM TL ARSA ALANI : 1994 m 2 KAT NO : 1. Bodrum ARSA PAYI : 40/2000 BAĞ BÖL NO : 8-9 NİTELİĞİ : Dükkan 21

24 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:10 İCL0076K13 HEYELAN BÖLGESİNDE, İMARSIZ OLAN, ÜZERİNDE BODRUM+ZEMİN+1 NORMAL KATLI, TOPLAM YAKLAŞIK BRÜT 100 M 2 ALANLI RUHSATSIZ YAPI BULUNAN HİSSELİ TAŞINMAZDIR. : Mersin İLÇESİ : İçel-Mersin BUCAĞI : 5. Bölge MAHALLESİ : - KÖYÜ : Gözne MEVKİİ : Göçük A.Mahallesi MALİKİ :, VASFI : Tarla ve Ahşap Ev PAFTA : 25 ADA : - PARSEL : 2336 ARSA ALANI : 6615 m 2 KAT NO : - ARSA PAYI : - BAĞ BÖL NO : - HİSSE : 4/40 NİTELİĞİ : Ahşap Ev ÜZERİNDE BODRUM+ZEMİN+1 NORMAL KATLI, TOPLAM YAKLAŞIK BRÜT 100 M 2 ALANLI YAPI BULUNAN İMARSIZ HİSSELİ TAŞINMAZDIR. NATAMAM DOLU TL 22

25 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 İSTANBUL KADIKÖY GÖZTEPE'DE YAKLAŞIK BRÜT 285 M2 DAİRE NO:11 İST2120K08 İSTANBUL KADIKÖY GÖZTEPE'DE BRÜT 285 M 2 DAİRE VE İÇERİSİNDE YER ALAN MENKULLERLE BİRLİKTE SATIŞA SUNULMUŞTUR. MENKULLERİN LİSTESİ ARKA SAYFADADIR TL : İstanbul İLÇESİ : Kadıköy MAHALLESİ : Göztepe SOKAĞI : Cemilpaşa KÖYÜ : 2.Bölge MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 103 ADA : 1150 PARSEL : 86 ARSA ALANI : 1714 m 2 KAT NO : 1.Kat ARSA PAYI : 115/800 BAĞ BÖL NO : 6 NİTELİĞİ : Daire 23

26 İST2120K08 / EK-1 SIRA NO CİNSİ ÖZELLİKLERİ MİKTARI 1 Cam Masa Ve Cam Ayaklı 8 Kişilik Cam Yemek Masas 8 Adet Sandalye Ve 8 Adet Ahşap Sandalye 1 2 Kolon B/W Marka Kolon 3 3 Ayna Ve Dresuar Etrafı Oymalı Sarı Renkte Ayna Ve 3 Çekmeceli Dresuar 1 4 Çiçeklik Ve Şekerlik Oymalı Gümüş Çiçeklik ve Şekerlik 1 5 Süs Eşyası 2 Adet Kapaklı Cam Sürahi, 2 Adet Altlık, 1 Adet Cam Çiçeklik, (Toplam 7 Parça) 1 6 Video Sony Uhs Slu 474 Up Model Kumandalı 2 7 Disk Çalar Denon-Dcm Seri No 1 8 Kaset Çalar Denon-Dn 770 R Seri No 1 9 Disk Çalar Denon La 3300 G Seri No 1 10 Anfi Denan Pra-S Seri No 1 11 Anfi Atcom Gfa Kumanda Denon Rc 258-Rc 185 Kumanda Ve Kablolar 2 13 Sehpa Cam Müzik Sistemi Sehpası 3 Katlı 1 14 Vazo Ve 2 Adet Tabak 5 Adet Büyük Boy Ayaklı Geniş Cam Vazo, 2 Adet Tabak 7 15 Sehpa 3 Ayaklı Camlı Ahşap 1 16 Koltuk Krem Renkte Kadife (Bir İkili, Bir Üçlü) Toplam İki Adet 1 17 Sehpa Oyma Tahta Ayaklı Cam Sehpa 1 18 Halı 2.03x3.02 Ebatlarında Krem Renkte Çiçek Desenli İpek Yün Karışım 1 19 Halı Mavi Desenli Büyükboy 320x520 Cm Ebatlarında El Dokuma 1 20 Abajur Takım Metal Gövdedeli Yılan Figürlü 1 Büyük, 1 Küçük Ayaklı Ve 2 Adet Duvar Apliği 1 21 Sandalye Alüminyum Yapımlı Eski Görünümlü 2 22 Sehpa Konsol Şeklinde 2 Çekmeceli Yüksek Ayakl 1 23 Gaz Lambası Porselen Göbekli Mavi Desenli 1 24 Koltuk Koyu Krem Renkte Kadife 2 Tane İkili 2 25 Sehpa Tahta Sedef Ayaklı 1 26 Vazo Kahverengi Cam Vazo 1 27 Heykel 1 Adet İkili Metal Kartal Figürlü Heykel, 1 Adet Tekli Kartal Heykeli, 1 Adet Kızıldereli Adam Figürlü Heykel, 1 Adet Leylek Figürlü Metal Heykel 4 28 Sehpa Yuvarlak Tahta Küçük Ahşap Ortası Mermer 1 29 Sehpa Ahşap İçi Mermerli Sekizgen Sehpa 1 30 Şömine Takım 6 Parça Şömine Aksesuarları 6 31 Hal Kırmız ve Açık Mavi Ağırlıklı Hereke 5m Koltuk İkili Siyah Deri 1 33 Fırın Siemens Fırın ve Ocak 1 34 Mikro Dalga Fırın Bosch Marka 1 24

27 İST2120K08 / EK-2 SIRA NO CİNSİ ÖZELLİKLERİ MİKTARI 35 Bulaşık Makinas Miele Marka Buzdolabı Ge Profilo Marka İki Kapılı 1 37 Ütü Kenwood Marka 1 38 Aspilatör Siemens Marka 1 39 Yemek Takımı Kahle Marka Beyaz Mavi Desenli 201 Parça 1 40 Sandalye Ahşap Krem Yeşil Desenli 1 41 Çocuk Yatağı Tekli Yatak Üstü Ve Alt 2 Parça 1 42 Televizyon Sony Trinitron 70 Ekran Sehpa İnsan Figürlü Ahşap 1 44 Koltuk Siyah Deri Koltuk Tekli 2 45 Elektrik Süpürgesi 1700 Wt.Hover 1 46 Kütüphane Bej Renkli Dört Parçal 1 47 Çift Kişilik Yatak Yeşil Başlıklı Yatak 1 48 Elbise Dolabı 4 Kapılı Elbise Dolab 1 49 Televizyon Sony Tv. 37 Ekran 1 50 Koltuk İki Kişilik Açık Kahve Deri Koltuk 1 51 Sehba Dört Ayaklı Fil Baskılı Cam Sehpa 1 52 Yatak Takımı İki Kişilik 160x200 Yataş Prestij Marka, Yatak Bazası, Başlığı, Ve 2 Yuvarlak Sehpa 1 53 Koltuk Dinlenme Koltuğu Krem 1 54 Askılık Metal Ayaklı 1 55 Perde Ve Tül İpek Saten Perde Ve Organze Tül 1 Pencerelik 1 56 Perde Ve Tül İpek Saten Perde Ve Organze Tül 1 Pencerelik 1 57 Tül Salon Tülü 1 58 Halı Kırmız ve Mavi Desenli Halı 6 M2 El Dokuma Yün Hal 1 59 Çatal-Kaşık Takımı Jumbo Marka 2 Farklı Model Çatal Kaşık Takımı 1 60 Avize 6 Mumlu Lacivert Desenli 1 61 Koltuk 2 Adet 2'li Deri Görünümlü Koltuk 1 62 Sehpa 50*50 Ebadında Kare Sehpa 1 63 Çamaşır Makinesi Bosch Marka Çamaşır Makinesi 1 64 Sehpa Dar, Uzun Ayaklı (150cm) Sarı Renkli Yuvarlak Sehpa 1 65 Robot Moulinex Marka Mutfak Robotu 1 66 Ekmek Kızartma Makinas Philips Marka Ekmek Kızartma Makinas 1 67 Ütü Masas Bosch Marka Ütü Masası 1 68 Küllük 1 Adet Küçük, 1 Adet Büyük Boy Kesme Küllük 2 69 Biblo 2 Adet Cam Kartal Figürü 2 70 Saksı 3 Adet Metal Büyük Saksı 3 71 Saksı 1 Adet Seramik Büyük Boy Çiçek Saksısı 1 25

28 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:12 İST2236K08 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : Zemin ARSA PAYI : 149/67200 BAĞ BÖL NO : 2 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 149 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 26

29 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR NO:13 İST2237K08 : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : Zemin ARSA PAYI : 134/67200 BAĞ BÖL NO : 3 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 134 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 27

30 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:14 İST2238K08 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 1+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : Zemin ARSA PAYI : 88/67200 BAĞ BÖL NO : 4 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 87 M 2 ALANLI 1+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 28

31 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR NO:15 İST2240K08 : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : 1 ARSA PAYI : 151/67200 BAĞ BÖL NO : 6 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 149 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 29

32 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:16 İST2241K08 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : 1 ARSA PAYI : 136/67200 BAĞ BÖL NO : 7 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 134 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 30

33 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR NO:17 İST2244K08 : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : 2 ARSA PAYI : 151/67200 BAĞ BÖL NO : 10 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 149 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 31

34 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:18 İST2272K08 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : 9 ARSA PAYI : 151/67200 BAĞ BÖL NO : 38 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 149 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 32

35 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 3+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR NO:19 İST2273K08 : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : 9 ARSA PAYI : 136/67200 BAĞ BÖL NO : 39 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 134 M 2 ALANLI 3+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 33

36 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:20 İST2274K08 YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ NDE 2+1 LÜKS DAİRE BU TAŞINMAZLARIN TEMİNAT BEDELİ TL DİR : İstanbul İLÇESİ : Büyükçekmece MAHALLESİ : - SOKAĞI : - KÖYÜ : Yakuplu MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 728 PARSEL : 7 ARSA ALANI : ,78 m 2 KAT NO : 9 ARSA PAYI : 96/67200 BAĞ BÖL NO : 40 NİTELİĞİ : Mesken YAKUPLU-ESTON REŞİT PAŞA EVLERİ'NDE, YAKLAŞIK BRÜT 95 M 2 ALANLI 2+1 LÜKS DAİRE SATIŞA SUNULMUŞTUR TL 34

37 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 TARABYA MAHALLESİ, HAZİRAN SOKAKTA DUBLEKS MESKEN NO:21 İST2279K08 : İstanbul İLÇESİ : Sarıyer MAHALLESİ : Tarabya SOKAĞI : 2. Haziran KÖYÜ : Haziran MALİKİ : VASFI : Bahçeli Kargir Apartman PAFTA : 75 ADA : 404 PARSEL : 129 HAZİRAN SOKAK ÜZERİNDE 3 BODRUM + ZEMİN + 1 NORMAL KAT VE ÇATI KATINDAN OLUŞAN BİNANIN 1. NORMAL VE ÇATI KATINDA YER ALAN YAKLAŞIK BRÜT 263 M 2 KAPALI ALANLI DUBLEKS MESKEN TL ARSA ALANI : 804 m 2 KAT NO : 1+Çatı ARSA PAYI : 30/100,241,20 BAĞ BÖL NO : 4 NİTELİĞİ : Dubleks Mesken 35

38 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:22 İST2301K08 SARIYER GÜLLER VADİSİ SİTESİNDE YAKLAŞIK 220 M2 DUBLEKS MESKEN : İstanbul İLÇESİ : Sarıyer MAHALLESİ : - KÖYÜ : Uskumru SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 11 ADA : - PARSEL : 564 ARSA ALANI : m 2 KAT NO : Bodrum+Zemin+1.Kat ARSA PAYI : 26/1404 BAĞ BÖL NO : 43 NİTELİĞİ : Dubleks Mesken GÜLLER VADİSİ SİTESİNDE YER ALAN TAŞINMAZ BODRUM+ZEMİN+1.KAT VE ÇATI KATI OLMAK ÜZERE 4 KATLI OLUP BAKIMSIZ DURUMDADIR TL 36

39 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 ISTANBUL, SULTANGAZI, 50. YIL MAHALLESI'NDE DEPOLU DUKKAN. NO:23 İST2302İ08 : İstanbul İLÇESİ : Gaziosmanpasa MAHALLESİ : 50. Yıl SOKAĞI : 2238 KÖYÜ : MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 6/14 ADA : 2526 PARSEL : 4 ARSA ALANI : 118 m 2 KAT NO : Zemin+Bodrum ARSA PAYI : 134/67200 BAĞ BÖL NO : 1 NİTELİĞİ : Depolu Dükkan İSTANBUL, SULTANGAZİ, 50. YIL MAHALLESİ'NDE BODRUM + ZEMİN + 3 NORMAL KATLI BİNANIN ZEMİN VE BODRUM KATTAN OLUSAN BRÜT 97 m2 KULLANIM ALANLI DEPOLU DÜKKAN TL 37

40 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:24 KUT0013A99 TAVŞANLI, BEYKÖY, KIZILKAYAALTI MEVKİİ'NDE. 6 DAİRELİ KARGİR EV, KARGİR KÜMES VE TARLA. : Kütahya İLÇESİ : Tavşanlı BUCAĞI : 1. Bölge MAHALLESİ : Beyköy KÖYÜ : - MEVKİİ : Kızılkayaaltı MALİKİ : VASFI : 3 Katlı 6 Daireli Kargir Ev Kargir Kümes Ve Tarlası PAFTA : İ22C.20D-2B ADA : 154 PARSEL : 14 ARSA ALANI : 4165 m 2 KAT NO : - ARSA PAYI : - BAĞ BÖL NO : - NİTELİĞİ : Tarla TAVŞANLI, BEYKÖY, KIZILKAYAALTI MEVKİİ'NDE 3 KATLI 6 DAİRELİ YAKLAŞIK 660 M2 KAPALI ALANLI KARGİR EV, 300 M 2 KAPALI ALANLI KARGİR KÜMES, 115 M 2 KAPALI ALANLI TEK KATLI EV, 140 M 2 KAPALI ALANLI 2 KATLI MÜŞTEMİLAT VE TARLADAN OLUŞAN ÇİFTLİK TL 38

41 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 ORDU/MERKEZ ZAFERIMILLI MAHALLESI'NDE 5 KATLI BINANIN 1/12 HISSESI NO:25 ORD0001K02 : Ordu İLÇESİ : Merkez MAHALLESİ : Zafermilli SOKAĞI : Zafer KÖYÜ : - MALİKİ : VASFI : Bahçeli Ahşap Ev PAFTA : 42 ADA : 106 PARSEL : 4 ARSA ALANI : 493 m 2 KAT NO : - ARSA PAYI : - BAĞ BÖL NO : - HİSSE : 1/12 NİTELİĞİ : - ORDU, MERKEZ, ZAFER SOKAK ÜZERİNDE VE KÖŞEBAŞI KONUMLU BİNANIN 1/12 HİSSESİ. BİNA ZEMİN+4 NORMAL KATLIDIR.ZEMİN KAT DÜKKAN OLARAK, ÜST KATLAR KONUT OLARAK PROJELENDİRİLMİŞTİR. KONUTLARDAN DÖRT TANESİ TAMAMLANMIŞTIR.DİĞER 4 TANESİ NATAMAMDIR.BİNA TOPLAM 1062 M2 KAPALI ALANA SAHİPTİR TL 39

42 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:26 ORD0039İ08 ORDU/MERKEZ'DE TOPLAM YAKLAŞIK BRÜT 200 M2 ASMA KATLI İŞYERİ : Ordu İLÇESİ : Ordu-Merkez MAHALLESİ : - KÖYÜ : Şahincili SOKAĞI : Akyazı MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : Arsa PAFTA : 18L ADA : 1577 PARSEL : 2 ARSA ALANI : 341 m 2 KAT NO : Zemin ARSA PAYI : 20/120 BAĞ BÖL NO : 1 NİTELİK : İşyeri ORDU MERKEZ ŞAHİNCK MAHALLESİ'NDE YAKLAŞIK BRÜT 200 M 2 ASMA KATLI İŞYERİ TL 40

43 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 ORDU ÜNYE'DE PARKE FABRİKASI VE ARSASI NO:27 ORD0042İ08 : Ordu İLÇESİ : Ünye MAHALLESİ : - KÖYÜ : Göbünalcı SOKAĞI : - MEVKİİ : Çınarsuyu MALİKİ : VASFI : Parke Fabrikası ve Arsası PAFTA : - ADA : - PARSEL : 470 ARSA ALANI : 1856,84 KAT NO : - ARSA PAYI : - BAĞ BÖL NO : - NİTELİĞİ : Parke Fabrikası ve Arsası ORDU ÜNYE'DE YAKLAŞIK M 2 ALANLI, METRUK PARKE FABRİKA BİNASI ve SANAYİ İMARLI ARSASI TL 41

44 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:28 TRB0024K08 MERKEZ, SOGUKSU KOYU, YASAM SITESINDE DUBLEKS MESKEN : Trabzon İLÇESİ : Merkez MAHALLESİ : - KÖYÜ : Soğuksu SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : VASFI : - PAFTA : 6 ADA : - PARSEL : 577 ARSA ALANI : 3310 m 2 KAT NO : Zemin ARSA PAYI : 3/79 BAĞ BÖL NO : 1 NİTELİK : Mesken MERKEZ, SOGUKSU KOYU, YASAM CADDESI UZERINDEKI YASAM SITESI ICERISINDE YAKLASIK 210 m2 KAPALI ALANLI DUBLEKS MESKEN TL 42

45 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 EREĞLİ İLÇESİ, SARIKAYA KÖYÜ, SUCURALTI MEVKİİNDE BULUNAN 402,12 M2 FINDIKLIK. NO:29 ZON0015A08 : Zonguldak İLÇESİ : Ereğli MAHALLESİ : - KÖYÜ : Sarıkaya SOKAĞI : - MEVKİİ : Sucahlaraltı MALİKİ : VASFI : Fındıklık PAFTA : F27-d-08-a4d ADA : 140 PARSEL : 86 ARSA ALANI : 402,12 m 2 KAT NO : - ARSA PAYI : - BAĞ BÖL NO : - NİTELİĞİ : Fındıklık ZONGULDAK, EREĞLİ İLÇESİ, SARIKAYA KÖYÜ, SUCURALTI MEVKİİNDE BULUNAN 402,12 M 2 FINDIKLIK TL 43

46 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:30 ANKARA ÇANKAYA İLÇESİ ÖVEÇLER DE ÇATI ARALI MESKEN : Ankara İLÇESİ : Çankaya MAHALLESİ : Öveçler KÖYÜ : - SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : RCT Varlık Yönetim A.Ş. VASFI : Arsa PAFTA : - ADA : 7541 PARSEL : 10 ARSA ALANI : 1.374,00 m 2 KAT NO : 2 ARSA PAYI : 94/1374 BAĞ BÖL NO : 15 HİSSE : - NİTELİĞİ : Ç.A.K. Mesken ANKARA, ÇANKAYA İLÇESİ, ÖVEÇLER MAHALLESİNDE CADDE (ESKİ 6. CADDE) NO: 13/15 ADRESİNDE YER ALAN ÇATI ARALI MESKEN TL 44

47 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 BURSA, ORHANGAZİ İLÇESİNDE MEYVE BAHÇESİ VESOĞUK HAVA DEPOSU NO:31 : Bursa İLÇESİ : Orhangazi MAHALLESİ : Muradiye KÖYÜ : - SOKAĞI : - MEVKİİ : Karacayerler MALİKİ : RCT Varlık Yönetim A.Ş. VASFI : - PAFTA : - ADA : 94 PARSEL : 15 MEYVE BAHÇESİ VE SOĞUK HAVA DEPOSU NİTELİĞİNDEKİ M 2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA TL ARSA ALANI : m 2 KAT NO : - ARSA PAYI : - BAĞ BÖL NO : - NİTELİĞİ : Meyve Bahçesi ve Soğuk Hava Deposu 45

48 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:32 İSTANBUL, BAYRAMPAŞA İLÇESİNDE BİRLİK APARTMANINDA YAKLAŞIK 15 M 2 ALANLI DÜKKAN : İstanbul İLÇESİ : Bayrampaşa MAHALLESİ : Sağmalcılar KÖYÜ : - SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : RCT Varlık Yönetim A.Ş. VASFI : - PAFTA : 8-7/12 ADA : - PARSEL : ARSA ALANI : 195 m 2 KAT NO : Zemin ARSA PAYI : 20/260 BAĞ BÖL NO : 6 HİSSE : - NİTELİĞİ : Dükkan İSTANBUL, BAYRAMPAŞA, SAĞMALCILAR MAHALLESİ 8-7/12 PAFTA, PARSELDE ZEMİN KATTA 15 M 2 LİK 6 BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU DÜKKAN TL 46

49 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 İZMİR, MENEMEN, ULUCAK BELDESİNDE A-1 BLOK 15 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI DÜKKAN NO:33 : İzmir İLÇESİ : Menemen MAHALLESİ : - KÖYÜ : Ulucak SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : RCT Varlık Yönetimi A.Ş. VASFI : Apartman PAFTA : - ADA : 3022 PARSEL : 1 İZMİR MENEMEN İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ 3022 ADA, 1 PARSELDE 174/1238 ARSA PAYLI, A1 BLOK 2. BODRUM KAT 15 NOLU 385,82 M 2 YÜZÖLÇÜMLÜ DÜKKAN TL ARSA ALANI : 1238 m 2 KAT NO : 2.Bodrum/ A-1 Blok ARSA PAYI : 174/1238 BAĞ BÖL NO : 15 NİTELİĞİ : Dükkan 47

50 30 Mayıs 14: GAYRİMENKUL İHALESİ NO:34 İZMİR, MENEMEN, ULUCAK BELDESİNDE B-2 BLOK 15 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI DÜKKAN : İzmir İLÇESİ : Menemen MAHALLESİ : - KÖYÜ : Ulucak SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : RCT Varlık Yönetimi A.Ş. VASFI : Betonarme Apartman PAFTA : - ADA : 3023 PARSEL : 1 ARSA ALANI : 5161 m 2 KAT NO : 2.Bodrum/ B-2 Blok ARSA PAYI : 212/5161 BAĞ BÖL NO : 15 NİTELİĞİ : Dükkan İZMİR MENEMEN İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ 3023 ADA, 1 PARSELDE 212/5191 ARSA PAYLI, B2 BLOK 2. BODRUM KAT 15 NOLU 403,92 M 2 YÜZÖLÇÜMLÜ DÜKKAN TL 48

51 GAYRİMENKUL İHALESİ Mayıs 14:00 İZMİR, MENEMEN, ULUCAK BELDESİNDE C1 BLOK 15 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI DÜKKAN NO:35 : İzmir İLÇESİ : Menemen MAHALLESİ : - KÖYÜ : Ulucak SOKAĞI : - MEVKİİ : - MALİKİ : RCT Varlık Yönetimi A.Ş. VASFI : Apartman PAFTA : - ADA : 3023 PARSEL : 1 İZMİR MENEMEN İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ 3023 ADA, 1 PARSELDE 212/5191 ARSA PAYLI, C1 BLOK 2. BODRUM KAT 15 NOLU 403,92 M 2 YÜZÖLÇÜMLÜ DÜKKAN TL ARSA ALANI : 5161 m 2 KAT NO : 2.Bodrum/ C-1 Blok ARSA PAYI : 212/5161 BAĞ BÖL NO : 15 NİTELİĞİ : Dükkan 49

İŞTİRAKLER VE GAYRİMEKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL MÜZAYADESİ

İŞTİRAKLER VE GAYRİMEKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL MÜZAYADESİ İŞTİRAKLER VE GAYRİMEKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL MÜZAYADESİ T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İştirakler ve Gayrimekuller Daire Başkanlığı GAYRİMENKUL LİSTESİ AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ

Detaylı

İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ MÜZAYEDE İLANI

İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ MÜZAYEDE İLANI İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ MÜZAYEDE İLANI İHALE TARİHİ VE YERİ: TMSF İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI MÜZAYEDEYE ÇIKARTILAN GAYRIMENKUL LİSTESİ AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ

Detaylı

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartname ekinde TMSF (FON) nca satışa çıkarılan gayrimenkullerin tapu bilgileri, muhammen satış bedelleri, özellikleri, fotoğrafları ve gayrimenkulün görülmesini

Detaylı

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. İLİ HATAY İLÇESİ REYHANLI MAH./KÖYÜ İRTAH PAFTA 3 ADA - PARSEL 2070 YÜZÖLÇÜMÜ 992 m² VASFI TARLA ARSA PAYI 2/119 BLOK NO - KAT NO 3 BAĞ. BL. NO. 52 NİTELİK BÜRO HİSSESİ TAM GAYRİMENKUL

Detaylı

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ İLİ ISPARTA İLÇESİ YALVAÇ MAH./KÖYÜ SÜCÜLLÜ MEVKİİ KÖYİÇİ PAFTA - ADA - PARSEL 6437 YÜZÖLÇÜMÜ 400 m² NİTELİĞİ ARSA ARSA

Detaylı

RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25. Tarih:../..

RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25. Tarih:../.. RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25 Tarih:../../ TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TAŞINMAZIN TAPU BİLGİLERİ 1-GAYRİMENKULÜN

Detaylı

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ İLİ KOCAELİ İLÇESİ DARICA MAH./KÖYÜ DARICA PAFTA 29K.IVB ADA 1151 PARSEL 4 YÜZÖLÇÜMÜ 1.657,00 m² NİTELİK Dubleks Mesken

Detaylı

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Büyükdere Cad.No:143 Kat:8 Esentepe İstanbul Tel: 0212 340 22 35 Faks: 0212 275 30 26 Web: www.tmsf.org.tr/satış ilanları Tarih:../../

Detaylı

TEKLİFLERİN VERİLMESİ :

TEKLİFLERİN VERİLMESİ : www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ BURSA DAKİ TAŞINMAZIN TEKLİF ALMA YÖNTEMİYLE SATIŞ PROSEDÜRÜ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler

Detaylı

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ Fon mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan gayrimenkuller aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla ve ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır. Bu şartnamede

Detaylı

TEKLİFLERİN VERİLMESİ :

TEKLİFLERİN VERİLMESİ : www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE KANALTÜRK BİNASINDAKİ VARLIKLARIN SATIŞI BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ VARLIKLARIN TEKLİF ALMA YÖNTEMİYLE SATIŞ PROSEDÜRÜ Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

İlave ihalelerde satılacak taşınmazların Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü web sitesinde ilan edilecektir.

İlave ihalelerde satılacak taşınmazların Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü web sitesinde ilan edilecektir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından (bundan sonra Eti Maden olarak adlandırılacaktır) İzmir İli, Konak İlçesi Umurbey Mahallesi, İşçiler Caddesinde bulunan 3169 ada, 149 no lu parsel ve üzerindeki

Detaylı

ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE

ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE BİZİM İMPARATOR RADYO VE TELEVİZYON YAY. VE REKLAM A.Ş. (DÜNYA RADYO ADANA), SEVGİ SÖYLEMEZ (ADANA HABER AJANSI GAZETESİ - ADANA ), EVSEN TELEVİZYON REKLAM

Detaylı

TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR

TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU MÜLKİYETİNDE BULUNAN www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE 16 KASIM 2007 TAİHLİ İLAN SATIRINDA TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ TAŞINMAZLARIN

Detaylı

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU SATIŞA KONU VARLIĞIN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE MUHAMMEN BEDELİ :

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU SATIŞA KONU VARLIĞIN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE MUHAMMEN BEDELİ : TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU(TMSF/FON) İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Büyükdere Cad.No:143 Kat:8 Esentepe İstanbul Tel: 0212 340 22 35 Faks: 0212 275 30 26 Web: www.tmsf.org.tr/satış ilanları

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ( bundan sonra Eti Maden olarak adlandırılacaktır) Ankara

Detaylı

MUHAMMEN BEDEL VE ÜZERİNDEKİ TEKLİFLERİN VERİLMESİ :

MUHAMMEN BEDEL VE ÜZERİNDEKİ TEKLİFLERİN VERİLMESİ : www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE TMSF TARAFINDAN TEKLİF ALMA YÖNTEMİYLE İHALEYE ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDEL ÜZERİNDEN TEKLİF ALMA

Detaylı

ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE

ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE YEDİGÜN GAZETESİ, TARAF ANKARA ŞUBESİ, MUHABİR HABER AJANSI, BUGÜN TELEVİZYON VE RADYO PRODÜKSİYON A.Ş. ANKARA ŞUBESİ, FEZA GAZETECİLİK A.Ş. ANKARA ŞUBESİ,

Detaylı

TEKLİFLERİN VERİLMESİ :

TEKLİFLERİN VERİLMESİ : www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE TEKLİFE AÇIK RADYO, TELEVİZYON LİSANS, MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ, TAŞIT ARAÇLARI SATIŞI BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ VARLIKLARIN TEKLİF ALMA YÖNTEMİYLE

Detaylı

TEKLİFLERİN VERİLMESİ :

TEKLİFLERİN VERİLMESİ : www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE TEKLİFE AÇIK RADYO, TELEVİZYON, GAZETELERİN MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ SATIŞI BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ VARLIKLARIN TEKLİF ALMA YÖNTEMİYLE SATIŞ

Detaylı

MARMARİS'TE ARSA SATIŞI

MARMARİS'TE ARSA SATIŞI MARMARİS'TE ARSA SATIŞI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ ŞARTNAME EKİ İLAN METNİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ Fon mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde

Detaylı

ZON0014İ08 KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ

ZON0014İ08 KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ ZON0014İ08 KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ Fon mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan varlıklar aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla ve ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır.

Detaylı

ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE

ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE ADANA MEDYA GAZETESİ, ART TV, ART RADYO, HABER RADYO EGE, HERKÜL FM, HTV HAYAT TV, KANAL 24 TV, NAZAR GAZETESİ, ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİ, ÖZGÜR RADYO, TARAF

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE

ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE MEYDAN GAZETESİ, RADYO NUR, YARINA BAKIŞ, İMC TV, TV 10, YENİ HAYAT, KOCAELİ MANŞET(DOST AJANS), DEMOKRAT GEBZE, BİZİM KOCAELİ LOGOLU BASIN YAYIN ŞİRKETLERİNDEN

Detaylı

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ 1-GAYRİMENKULÜN TANIMI KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu mülkiyetinde bulunan ve aşağıda tanımlanan taşınmaz mal işbu şartnamede belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

TASARRUF MEVDUTI SİGORTA FONU'NDAN (FON) GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUTI SİGORTA FONU'NDAN (FON) GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUTI SİGORTA FONU'NDAN (FON) GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 8 ADET PARSEL BİRLİKTE KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. S. NO 1 İL YALOVA İLÇE ÇİFTLİKÖY PAFTA - 119 120

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Arşiv Kodu : ADA0128İ08 ADANA, SEYHAN, KURTULUŞ MAHALLESİ NDE YAKLAŞIK BRÜT 85 M2 BÜRO

Arşiv Kodu : ADA0128İ08 ADANA, SEYHAN, KURTULUŞ MAHALLESİ NDE YAKLAŞIK BRÜT 85 M2 BÜRO 1 Arşiv Kodu : ADA0128İ08 ADANA, SEYHAN, KURTULUŞ MAHALLESİ NDE YAKLAŞIK BRÜT 85 M2 BÜRO İLİ Adana İLÇESİ Seyhan PAFTA 19 M-II ADA 8774 PARSEL 6 YÜZ ÖLÇÜMÜ 865,00 KAT NO ASMA KAT BAĞ BÖL NO 16 HİSSE TAM

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde

Detaylı

ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE

ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE SAMANYOLU TV-KANAL 35 TV-AZADİ AMED RADYO/TV-JİYAN TV DEN TMSF YE SATIŞI İÇİN DEVREDİLEN VARLIKLARIN TEKLİF ALMA YÖNTEMİYLE SATIŞ PROSEDÜRÜ Tasarruf Mevduatı

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş.'DEN G A Y R İ M E N K U L S A T I Ş D U Y U R U S U

TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş.'DEN G A Y R İ M E N K U L S A T I Ş D U Y U R U S U TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş.'DEN G A Y R İ M E N K U L S A T I Ş D U Y U R U S U Aşağıda belirtilen gayrımenkuller, kapalı teklif alınmak ve sonrasında açık artırmaya dönüştürülmek suretiyle ihale

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TOSAB BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ İSTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SANAYİ PARSELİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOSAB BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ İSTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SANAYİ PARSELİ SATIŞ ŞARTNAMESİ TOSAB BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ İSTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SANAYİ PARSELİ SATIŞ ŞARTNAMESİ TOSAB mülkiyetinde bulunan ve 1. Madde de tanımlanan gayrimenkul aşağıda

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) ÜYELERE

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup;

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup; MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Erday Petrol LPG Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı 14 EJ 870 Plakalı Mercedes Benz marka 2013 model Actros 1844 LS E5, 290.000 km deki Beyaz ÇEKİCİ

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ

AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde MEYSAN ALANYA MEYVE SEBZE SANAYİ VE TİCARET A.Ş (Atatürk Cad. Mehmet Akif işhanı No20/4 - Alanya / ANTALYA) 0242 511 57 70 AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ Tasfiye Kurulumuzca tasfiye işlemleri

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi,

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

S.S. ÖZAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ARSA TAHSİS BELGESİ DÜZENLENMESİ / ORTAK KAYIT ŞARTNAMESİ

S.S. ÖZAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ARSA TAHSİS BELGESİ DÜZENLENMESİ / ORTAK KAYIT ŞARTNAMESİ S.S. ÖZAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ARSA TAHSİS BELGESİ DÜZENLENMESİ / ORTAK KAYIT ŞARTNAMESİ İşbu şartname, S.S. ÖZAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ (Kısaca Kooperatif olarak anılacaktır) mülkiyetinde

Detaylı

İhale Tarihi 02 Ekim 2015 saat 14.00 tedir. (Teklifler 01 Ekim 2015 saat 17.00 ye kadar alınmaktadır.)

İhale Tarihi 02 Ekim 2015 saat 14.00 tedir. (Teklifler 01 Ekim 2015 saat 17.00 ye kadar alınmaktadır.) TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BODRUM İLÇESİ NİN SALİH ADASI NDA TOPLAM 34.265,78 m² YÜZÖLÇÜMLÜ DENİZE CEPHELİ 3 ADET PARSEL ÜZERİNDE TRİPLEKS VİLLA İhale

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası)

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası) TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş DEN YATIRIMCILARA DAVET Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare) ye ait; a) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi 170 pafta, 3117

Detaylı

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu şartname Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii AŞ. nin mülkiyetinde bulunan, Trabzon İli, Yomra İlçesi, G43B03D4A Pafta, 21

Detaylı

MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Sermaye Piyasası Kanunu nun 46/B maddesi uyarınca tedrici tasfiye işlemleri yürütülen bir aracı kurumun, aşağıda 1. maddede açıklanan menkul malları, yine aşağıda 2 v.d. maddelerde

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO HİSSE ORANI VASFI MEYVA BAHÇESİ VE SOĞUK HAVA DEPOSU TAM ARSA(KAT İRTİFAKLI- DÜKKAN) Arsa payı 28/4944 ARSA(KAT İRTİFAKLI- DÜKKAN)

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO HİSSE ORANI VASFI MEYVA BAHÇESİ VE SOĞUK HAVA DEPOSU TAM ARSA(KAT İRTİFAKLI- DÜKKAN) Arsa payı 28/4944 ARSA(KAT İRTİFAKLI- DÜKKAN) TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR LİSTESİ SIRA NO MALİKİ İLİ İLÇESİ PAFTA ADA PARSEL ARSA ALANI m2 BİNA ALANI m2 BAĞIMSIZ BÖLÜM NO VASFI HİSSE ORANI AÇIKLAMA GAYRIMENKUL ADRESİ MUHAMMEN BEDELİ (TL) 1 Bursa Orhangazi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif gayrimenkuller Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemi ile özelleştirilecektir. ÇANAKKALE

Detaylı

T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI ve DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116 KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Kooperatifimizin (S.S.İstanbul Eczacılar Üretim Temin Dağıtım Kooperatifi) demirbaşlarında kayıtlı ihtiyaç fazlası aşağıda markası ve modeli yazılı araçlar 23.09.2014

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ Fon mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan varlıklar aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla ve ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır. Bu şartnamede

Detaylı

ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE

ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE 25.12.2017 TARİHLİ İLAN SATIRINDA YAYINLANAN AŞAĞIDAKİ LİSTEDEKİ BASIN YAYIN ŞİRKETLERİNDEN TMSF YE DEĞERLEME VE SATIŞ İÇİN DEVREDİLEN VARLIKLARIN TEKLİF

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu kaydı : Antalya

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AYAZMA EMLAK KONUTLARI KURA BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU 1) Satıcı: Adres: Atatürk Mah Çitlenbik Cad. No:4 Ataşehir / İSTANBUL İletişim: Tel:02165791515 Faks

Detaylı

TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan gayrimenkul/ler, aşağıda belirtilen

Detaylı

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası) Sn... A.Ş Mah... Cad. No:... / İstanbul Konu : Değerleme Raporu Talebiniz üzerine Bostanlı Mah... Sk No:.. Apt. D:.. Karşıyaka İzmir adresindeki a ait mülk 2014 tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir.

Detaylı

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR.

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ KONUT MÜZAYEDESİ 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. 150.000TL den

Detaylı

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ Fon mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan gayrimenkuller aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla ve ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır. Bu şartnamede

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- ŞARTNAMENİN KONUSU Genel Sekreterliğimize ait 06 BR 847 plakalı, 210.000 km de bulunan, metalik gri renkli, VOLKSWAGEN CARAVELLA

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Bayraklı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ ATAŞEHİR / İST.

SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ ATAŞEHİR / İST. T.Emlak Bankası A.Ş. Munzam Sos. Güv. ve Yardım Vakfı MADDE 1-KONU ve KOD: SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ ATAŞEHİR / İST. 1.1-İstanbul ili, Ataşehir (Kadıköy) ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 1882 ada, 1 nolu

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Ankara İl, Etimesgut İlçe, 30 Ağustos Mahallesi, 489,00m² yüzölçümlü, Arsa

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Ankara İl, Etimesgut İlçe, 30 Ağustos Mahallesi, 489,00m² yüzölçümlü, Arsa T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ 2015/11205 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bursa

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı