HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak"

Transkript

1 Kemal Kýlýçdaroðlu 11 Mart'ta gelecek CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nü Balýkesir ve Çanakkale gezileriyle 28 Þubat'tan 29 Mart'a kadar, 30 günde 49 baþlayacaðý yerel seçim turunu 29 miting yapacak. Kýlýçdaroðlu, Çorum'a ise 11 Mart günü Ýstanbul mitingiyle tamamlayacak. Mart'ta gelecek.kýlýçdaroðlu 28 Þubat Cuma gü- 3 TE Miyase Cemek 10 yýldýr kayýp olan evladý Oðuz Akuþ'u arýyor Miyase Cemek isimli anne 10 yýl önce Sepetçi mahallesinde ikametgah etmekte iken bir Cumartesi günü oynamak için dýþarý çýkan ancak bir daha geri dönmeyen oðlu Oðuz Akuþ'u arýyor. 3 TE 40 KURUÞ SMMMO Baþkaný Yýldýrým'dan "Vergi Haftasý" mesajý Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "Vergi Haftasý" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. 4 TE Somalili öðrencilerden Kimse Yok Mu'ya ziyaret HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak Arasta esnafýna projesini anlattý CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Parti Yöneticileri ile birlikte Arasta için hazýrlanan projeyi anlatmak üzere Arastayý ziyaret ettiler. CHP heyeti tek tek arasta esnafýný gezerek, tarihi dokunun korunmasý ve yaþatýlmasý için hazýrlanan projelerini esnaflara duyurdu. Arasta'yý bir kapalý çarþý haline getiren ve tarihi dokuyu yaþatmak adýna sunulan proje esnaflardan ve vatandaþlardan ilgi gördü. 10 DA Hitit Üniversitesi Merkez Laboratuvar (HÜBTUAM) toplantýsý yapýldý.rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Müdür Yardýmcýlarý Yrd. Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ve Yrd.Doç. Dr. Çetin Çakanyýldýrým, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ile Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden konuyla ilgili öðretim elemanlarýnýn katýldýðý istiþare toplantýsý rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirildi. Reha Metin Alkan Enstitülerde 21 programda 948 öðrenci eðitim alýyor 3 TE 2 DE Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi Samanyolu Kolejinin Somalili öðrencilerini misafir etti. Öðrenciler Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç'a derneðin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda sorular sordular.erkal Aykaç sorulara verdiði cevap da fernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil,ýrk ve cinsiyet ayýrýmý gözetmeksizin... DA "Bizim tek derdimiz milletimizin Ýbrahim Güleç Faruk Özkader duasýný almaktýr" Dün gündeme bomba gibi düþen dinleme iddialarý ile ilgili listede Av.Ýbrahim Güleç ve Av. Faruk Özkader'de yer alýyor. Av. Ýbrahim Güleç konu hakkýnda yayýnladýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Ulusal medyada bugün (dün) þahsým ve ortaðým Faruk Özkader hakkýnda Selam Terör Örgütü üyesi DA Yeni Defterdarlýk binasý çalýþmalarý devam ediyor Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay beraberinde ki heyetle Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti.ziyarete Defterdar Ýhsan Özbay ile birlikte, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Vergi Dairesi Müdürü Zeki Çevik ve bazý personeller katýldý. Özbay günü anýsýna Vali Sabri Baþköy'e çiçek ve hediye takdim etti.vali Baþköy yaptýðý konuþmada, vergiyi toplayan Maliye Teþkilatýna ve vergi ödemeyi yükümlülük haline getiren tüm Çorumlulara teþekkür ederek, bu tür haftalarýn farkýndalýk yaratma amaçlý olduðunu dile getirdi. TE "Ölüm Öpücüðü" tiyatroseverlerle buluþacak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun "Ölüm Öpücüðü" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.simon Williams'ýn yazdýðý Þükran Yücel'in çevirdiði ve Tayfun Eraslan'ýn yönettiði iki perdelik oyun Mart Cuma günü saat 20.00'da 8 Mart Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda sahnelenecek. 3 TE Halit Çaðdaþ'tan 'dinleme' tepkisi! 10 DA "Geleceðimizle oynayanlarýn oyunlarýný bozacaðýz" DE

2 2 "Bilmek ve bildiðini sunmak arasýnda büyük fark vardýr" Ýmsâk : 04:48 Güneþ : 0:14 Öðle : 12:00 Ýkindi : 1:02 Akþam : 1:3 Yatsý : 18:3 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 8. Hafta HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ: Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde, Güneþ'e doðru dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur. "Seyyah Bizim Ýller"e baþvurular baþladý Geçtiðimiz yýllarda uygulanan ve gençler tarafýndan çok beðenilen "Seyyah Bizim Ýller" gezi projesinin bu dönem baþvurularý baþladý. "Seyyah Bizim Ýller" projesi, kendi imkânlarýyla il dýþýnda herhangi bir geziye veya gençlik aktivitelerine katýlmamýþ gençlere öncelik verilen bir hareketlilik projesi olarak dikkat çekiyor yaþ grubunda ki herkesin baþvurabileceði gezi etkinliði ücretsiz olup, ulaþým yeme, içme gibi tüm masraflar Gençlik ve Spor Bakanlýðýnca karþýlanýyor. Günübirlik yapýlacak gezilerde gençler gittikleri yerlerin tarihi ve kültürel dokularýný, turistik yerlerini ve doðal güzelliklerini görme þansý buluyor. Baþvurular için kontenjanlarýn sýnýrlý olduðu belirtilirken, gezilere katýlmak isteyenler baþvurularýný Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezine þahsen yapmalarý gerekiyor. Projeyle ilgili ayrýntýlý bilgi almak isteyenler (0 34) numaralý telefonu arayabilirler. Bahadýr YÜCEL ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 40 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 3 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 40 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 00 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 00 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 9 Sayý: 21 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 3 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafýndan organize edilen "Etkili Sunum Teknikleri" konulu konferans Rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirildi. Öðretim üyeleri ve öðrencilerin ilgi gösterdiði konferansa konuþmacý olarak Çankýrý Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça katýldý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn da katýldýðý programýn açýlýþ konuþmasýnda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Enstitü etkinlikleri hakkýnda bilgi verdi. Akademisyenlerin ve bilimle uðraþanlarýn elde ettikleri bilgileri meslektaþlarý ve kamuoyu ile paylaþma sorumluluðu taþýdýklarýný, bunun ise günümüzde ayrý bir disiplin haline geldiðini belirten Prof. Dr. Evkuran, bilmek ile bildiðini paylaþmak ve sunmak arasýnda bariz bir fark bulunduðunu, bilgi aktarýrken teknolojinin etkin ve doðru kullanýmýnýn herkes için kritik deðer taþýdýðýný ifade etti. Prof. Dr. Evkuran verdiði desteklerden dolayý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a, konferans konuþmacýsý Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça 'ya ve katýlýmcýlara teþekkür etti. Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça ise "Etkili Sunum Teknikleri" konulu konferansýnda beden dili, ses, görüntü, duruþ, renk kullanýmý, doðru slayt Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Prof. Dr. Mehmet Evkuran seçimi, içerik gibi konularda önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Akça, etkili bir sunumun gerçekleþtirilebilmesinde, sunum yapan kiþinin iletiþim kurabilme yeteneðinin, konuya yönelik hazýrlýðýnýn ve inancýnýn önemine iþaret etti. Akça, özenle kullanýlan sözel/yazýlý ifadenin, anlamlý beden dilinin ve teknolojik görsel-iþitsel araçlarýn desteðinin etkili bir sunum için önemli olduðunu vurguladý. Konuþmasýna, sunum öncesi, sunum sýrasýnda ve sunum sonrasýnda yapýlmasý gereken hususlar hakkýnda bilgi veren Akça, etkili bir sunumda, konuþmacýnýn kýyafetinin nasýl olmasý gerektiði, heyecanýn nasýl üstesinden gelineceði, görsel sunumun nasýl hazýrlanmasý gerektiði konularý üzerinde durarak, konuþmacý ile dinleyiciler arasýnda gerçekleþecek göz temasýnýn, mimiklerin ve ses tonunun dengeli kullanýmýnýn öneminden bahsetti. Akça son olarak, sunum yapýlan mekanýn fiziksel durumunun, sunumun üzerindeki etkisinden bahsetti. Konferansýn sunum bölümünden sonra dinleyicilerin soru ve katkýlarýyla devam eden programýn sonunda Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça'ya teþekkür etti. Enstitülerde 21 programda 948 öðrenci eðitim alýyor Hitit Üniversitesi Enstitüleri büyümeye devam ediyor eðitimöðretim yýlýnda yüksek lisans programýnda 82 öðrenciye sahip olan Sosyal Bilimler Enstitüsünde, bu yýl itibariyle 9 yüksek lisans, doktora programý olmak üzere 14 lisansüstü programda 49 öðrenci eðitimlerini sürdürüyor. Benzer þekilde, 4 yüksek lisans programýnda 0 TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN öðrenci ile eðitime baþlayan Fen Bilimleri Enstitüsünde ise bu yýl itibariyle yüksek lisans, 2 doktora programý olmak üzere toplam lisansüstü programda 9 öðrenci ile eðitim faaliyetleri devam ediyor. Her iki enstitüde de 2010 yýlýnda 9 lisansüstü programda 142 öðrenci ile baþlanan lisanüstü eðitimler bugün 21 programda 948 öðrenci ile devam ediyor. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Günün Þiiri BOZGUN Yüreðimi eriten akþamýn üzgün evidir Yaðmur varken aðýný ördüðü. Bozgun, bu köyü kuran sözcük Bense yabancýsýyým bu yerlerin. Þöyle bir oturuyorum elimde sigaram Yine de garip, mutsuz ve yalnýzým Yüreðimde, Aðlayan sesi pýnarlarýn Þafakta terli bir çizgidir uzanan ovalar Üstünde cansýz birer iskelet gibi Duran aðaçlar var. Arkamda sýrtýmý rahatça dayadýðým Daðlar, gökyüzü sonsuz mavi Oysa altýnda ölü gibi yatan Ýnsanlar, insanlar var. Hangi tepeye baksan bir anýt karþýlar insaný Ýþlenmemiþ bir nakýþ gibi Temiz, siyah güleç yüzlü çocuklar Ve göçebe çadýrlarý Hayvan derisinden paltolarýyla Kadýnlar, erkekler ve çocuklar. Yarýn bir avcý çiftesini doðrultup Bir serçenin özlemle çarpan yüreðine Hadi. Bozgun ve yenilmiþliðimiz tekrarlansýn Utanç kalýntýsý bu kule, büyümesi yarým kalmýþ böcek Bu marþý da siz çalýn ey korkusuzluk Bilin bir þölen kadar kýsadýr hayat. Ender SARIYATI HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,211 0,212 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER VEFA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CD. 3/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI SEDEF ECZANESÝ TEL: B.EVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis...1 Yangýn Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta...13 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...18 Su Arýza...18 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...221

3 3 Kemal Kýlýçdaroðlu 11 Mart'ta gelecek CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu 28 Þubat'tan 29 Mart'a kadar, 30 günde 49 miting yapacak. Kýlýçdaroðlu, Çorum'a ise 11 Mart'ta gelecek.kýlýçdaroðlu 28 Þubat Cuma günü Balýkesir ve Çanakkale gezileriyle baþlayacaðý yerel seçim turunu 29 Mart günü Ýstanbul mitingiyle tamamlayacak. Bazý günler 3 miting yapacak olan Genel Baþkan Kýlýçdaroðlu olaðanüstü koþullarla karþýlaþýlmazsa 1 Mart'ta Bursa Yalova, 2 Mart günü Eskiþehir, 3 Mart günü Edirne Kýrklareli, 4 Mart günü Tekirdað Ýstanbul, Mart günü Rize Artvin, Mart günü Giresun Trabzon, Mart günü Ordu Samsun, 8 Mart günü Adana 9 Mart günü de Mersin'de yapacaðý 1. mitingle ilk haftayý tamamlayacak. CHP Lideri Kýlýçdaroðlu 10 Mart Pazartesi günü Niðde, Kayseri, 11 Mart Salý günü Çorum, Amasya, Sinop, 12 Mart Çarþamba Bolu, Düzce, Karabük, 13 Mart Perþembe Bartýn, Zonguldak, 14 Mart Cuma Kocaeli, Sakarya, 1 Mart Cumartesi Ýstanbul ve 1 Mart Pazar günü yapacaðý Ankara mitingiyle ikinci haftayý da 1 mitingle tamamlamýþ olacak. 1 Mart Pazartesi günü mitinglerine Elazýð ve Tunceli ile devam edecek olan Kýlýçdaroðlu 18 Mart Salý günü Muðla, Çarþamba Aydýn, Perþembe Tokat, Sivas, Cuma Gaziantep, Cumartesi Ýzmir, 23 Mart Pazar günü de Antalya'da yerel seçim kampanyasýný sürdürecek, mitinglerde Kemal Kýlýçdaroðlu konuþacak.seçime altý gün kala 24 Mart'ta Isparta ile Burdur'da miting yapacak olan CHP Lideri Kýlýçdaroðlu Salý günü Denizli, Uþak, Çarþamba Manisa, Perþembe Hatay ve Adana, Cuma Ankara, 29 Mart Cumartesi günü ise Ýstanbul'da bir kez daha miting ile þehir turu yapacak ve gece Ankara'ya dönerek 30 günde 49 miting yapmýþ olacak. Miyase Cemek 10 yýldýr kayýp olan evladý Oðuz Akuþ'u arýyor Miyase Cemek isimli anne 10 yýl önce Sepetçi mahallesinde ikametgah etmekte iken bir Cumartesi günü oynamak için dýþarý çýkan ancak bir daha geri dönmeyen oðlu Oðuz Akuþ'u arýyor. Gazetemize gelerek derdini aktaran acýlý anne Miyase Cemek," 10 yýl oldu 4 kardeþten ikincisi olan oðlum Oðuz Akkuþ bir Cumartesi günü oynamaya gidiyorum dedi ve o günden sonra bir daha görmedik. En acý tarafý ise bazý yakýnlarým tarafýndan,' Oðlumu para ile sattýðým' þeklinde iftiralara maruz kalmamdýr. Bunu yapan ve düþünen de alçaktýr. Kaldý ki 90 doðumlu oðlum kaybolduðunda 14 yaþýnda idi. Aklý erecek yaþta idi. Ulusal bazý Televizyon programlarýna çýkdým derdimi anlattým. Bir Gazeteci aramýþtý ' Oðlun ege tarafýnda inþaat boyacýlýðý yapýyor diye sonrasýnda ise bu kiþinin oðlum Oðuz olmadýðý söylendi. Eþim yýllar öncesinden vefat etti. Ben þu an Hamamözünde yaþýyorum. Evladýmýn yokluðunun acýsý her an an yüreðimde Allah kimseye böyle acý yaþatmasýn. Yetkililerimizden evladýmýn bulunmasý adýna destek bekliyorum" þeklinde konuþtu. "Ölüm Öpücüðü" tiyatroseverlerle buluþacak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun "Ölüm Öpücüðü" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.simon Williams'ýn yazdýðý Þükran Yücel'in çevirdiði ve Tayfun Eraslan'ýn yönettiði iki perdelik oyun Mart Cuma günü saat 20.00'da 8 Mart Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda sahnelenecek. Oyunu konusu ise þöyle: Gizli Suçlar Soruþturma Masasý'nýn kriminal psikoloðu ile baþmüfettiþinin, Zoe Lang adýnda genç bir oyuncuyu kullanarak Cerrah adýndaki seri katili yakalamak istemesi üzerine kurulu olan oyun, Lang'ýn bu tehlikeli göreve ikna edilmesiyle baþlar. Serim niteliðindeki bu bölümü Lang'ýn, katil olduðu öne sürülen John Smith ile karþýlaþmasý ve operasyon sýrasýnda yalnýz býrakýldýðý için görevi býrakmasý izliyor. Zoe Lang'ýn tekrar ikna edilip son bir operasyon için yeniden göreve dönmesiyle oyun kaðýt üzerinde kalan sürpriz finale doðru týrmanýyor. Oyunun biletleri tiyatro salonu giþesinden ve www. mybilet. com/tiyatro /devlet tiyatrosu/corum adresinden satýþa sunuldu. Fatih AKBAÞ HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak Hitit Üniversitesi Merkez Laboratuvar (HÜBTUAM) toplantýsý yapýldý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Müdür Yardýmcýlarý Yrd. Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ve Yrd.Doç. Dr. Çetin Çakanyýldýrým, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ile Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden konuyla ilgili öðretim elemanlarýnýn katýldýðý istiþare toplantýsý rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirildi. Reha Metin Alkan HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantý, Rektör Prof.Dr. Alkan'ýn yaptýðý sunumla devam etti. Rektör Prof.Dr. Alkan, HÜBTUAM'ýn mayýs ayýnda teslim alýnacaðýný hatýrlatarak, laboratuvarda görev yapan tüm öðretim elemanlarýndan ve özellikle grup baþkanlarýndan laboratuvarýn en geç yeni eðitim-öðretim yýlýna kadar tam anlamýyla çalýþýr hale getirilmesi için çalýþmalarýna aðýrlýk vermelerini istedi ve gereken her türlü desteðin, þimdiye kadar olduðu gibi, bundan sonrasýnda da verileceðini ifade etti. Laboratuvarýn TSE ve/veya TÜRKAK Akreditasyonunun alýnmasýný çok önemsediðini ve bu konuda da yoðun çalýþýlmasý gerektiðinin altýný çizen Rektör Prof.Dr. Alkan, HÜBTUAM'ýn yalnýzca Çorum için deðil, bölgemiz ve ülkemiz için de önemli bir araþtýrma merkezi olacaðýný, bilimsel ve yenilikçi bir anlayýþ kazandýrarak üniversiteye büyük bir katma deðer katacaðýný ifade etti. Toplantýda üniversitenin yerleþke sorunun artýk son bulduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, HÜBTUAM ve ihalesi tamamlanan ve bu yýl bitmesi planlanan TEKNOKENT ile birlikte üniversitenin bölgede etkin bir AR-GE merkezi olmamasý için hiç bir sebebin kalmadýðýný söyledi. Toplantý, gündeme ait ve gündem dýþý sorularýn cevaplanmadý ile sona erdi. Salim Uslu gazetecilerin sorularýný yanýtladý. "28 Þubat sürecinde benide dinlemiþlerdi" Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltýlý toplantýda bir araya geldi. Geçen hafta iki defa benzer toplantýlar yapan Erdoðan, milletvekilleri ile üçüncü ve son kez buluþtu. Toplantýlarda milletvekillerinin Erdoðan'a doðrudan soru yönelttiði, aðýrlýklý olarak yaklaþan yerel seçimlerin görüþüldüðü dile getirildi.ak Parti Genel Merkezinde düzenlenen kahvaltýya Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da katýldý. Uslu, Genel Merkez giriþinde habercilerin sorularýný yanýtladý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da söz konusu dinlemeleri özel hayata müdahale olarak gördüklerini ifade etti.uslu, bir gazetecinin, "Basýnda dinlenen kiþilerin yer aldýðý listeyi görüp görmediðini" sormasý üzerine, þöyle konuþtu: "Kabaca baktým benimle ilgili gözükmüyor. Daha önce 28 Þubat sürecinde sendika baþkanýyken benimle ilgili dinlemeler olmuþtu. Bunlar son derece vahim durumlar. Özel hayata müdahaleye yönelik tüm bu giriþimlerin yasa dýþý olduðunu, illegal olduðunu herkes biliyor. Hatta ahlaki olmadýðýný herkes biliyor. O açýndan bizim çýkardýðýmýz yasalarýn bir bölümü, özel hayatý korumak adýna, kiþi haklarýný korumak adýna gerçekleþtiði için zannediyorum devlet gereken önlemleri alacak."

4 SMMMO Baþkaný Yýldýrým'dan "Vergi Haftasý" mesajý 4 Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "Vergi Haftasý" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Kamuoyunda saðlýklý bir vergi bilincinin oluþturulmasý ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi için 90 yýlýndan itibaren her yýl kutlanan "Vergi Haftasý"nýn bu yýl; 2. yýlý 24 Þubat - 2 Mart tarihleri arasýnda kutlandýðýný kaydeden SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Vergi devletin tüm vatandaþlarýna yüklediði bir yükümlülüktür. Devletin sunduðu hizmetlerden yararlanan vatandaþlar olarak hepimizin devlete vergi ödemesi gerektiði gibi, vergi ödemek bir ülkede yaþayan her vatandaþýn en kutsal görevlerinden biridir. Kazancýmýz üzerinden ödeyeceðimiz vergiler devletimiz tarafýndan yine bizlere hizmet olarak geri dönecektir. Vergi konusunda vatandaþlarýmýza düþen en önemli görev ise, alýþveriþleri karþýlýðýnda harcama belgesini alarak verginin hazineye intikalini saðlamaktýr. Yapýlan alýþveriþler karþýlýðýnda alýnan her harcama belgesi, fakire aþ, iþsize iþ saðlanmasýna, kayýt dýþý ekonominin kayýt altýna alýnmasýna, gelir daðýlýmýnýn adaletli bir þekilde gerçekleþmesine, daha iyi saðlýk hizmeti, daha iyi bir eðitim düzeyine ulaþmaya katkýda bulunacaktýr. Kayýt dýþý ekonomi, verginin adil bir þekilde toplanmasýnýn önünde en büyük engel olduðu gibi gelir daðýlýmýnýn bozulmasý, haksýz kazanç ve haksýz rekabetinde temelini oluþturur. Kayýt dýþý ekonomi ile mücadeleye toplumu oluþturan herkesimdeki bireyler, kamu ve sivil toplum örgütleri katýlmalýdýr. Ödenmeyen her kuruþ vergi, toplumun ve çocuklarýmýzýn geleceðinden çalýnan mutluluktur, iþgücüdür, yatýrým ve hizmettir. Daha iyi bir yaþam ve daha iyi bir Türkiye için vergilendirilmiþ kazancý benimsemeliyiz ve benimsetmeliyiz. Gelir Ýdaresi ile mükellef arasýnda köprü görevi gören Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Gelir Ýdaremizin en büyük destekçileridirler. Çorum Serbest Muhasebeci Dodurga-Osmancýk yolunda iyileþtirme çalýþmalarý Ýl Özel Ýdaresi Dodurga-Osmancýk ilçe baðlantý grup yolunda karayollarý standartlarýna göre iyileþtirme çalýþmalarý baþlatýldý. Yapýlan çalýþmalarý kontrol etmek amacýyla bir inceleme gezisi gerçekleþtirildi. Ýncelemeye Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý ve Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Recep Çýplak ile yüklenici firma temsilcisi Serdar Öztürk katýldý. Çalýþma kapsamýnda grup yolunda iyileþtirme gerçekleþtirilecek. Bu kapsamda yaklaþýk 3 bin metrelik yol zemini ve kenarlarýnda kazý çalýþmasý ve yine yaklaþýk 20 bin metreküp dolgu yapýlacak. Yol güzergâhýna tane kutu menfez ve 1 farklý noktaya HDPE Boru konulacak. Çalýþmalarla trafik akýþý rahatlatýlacak ve görüþ mesafesi karayollarý standartlarýna uygun hâle getirilecek. Altyapý çalýþmalarý tamamlandýktan sonra ise geniþliði metre olan yolda asfaltlama iþlemi yapýlacak. Mali Müþavirler olarak bizler þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da mali idaremizle iþbirliði ve uyum içinde çalýþmaya devam edeceðiz. Tüm zorluklar ve angaryalara raðmen iþlemler günü gününde yapýlmaktadýr. Yaklaþýk 2, milyon mükellefin aylýk vergilerini süresinde ödemeleri camiamýz tarafýndan saðlanmaktadýr. Bazý insanlar kurallarýn açýklarýndan yararlanarak vergilerinin bir kýsmýný ödemeyebilirler. Bu vergisini tam olarak ödeyen vatandaþlara çok büyük haksýzlýktýr. Orta düzeyde kazanca sahip bir vatandaþ vergisini tam olarak öderken çok daha yüksek kazançlý bir vatandaþýn vergisini ödemekten çeþitli yollarla caymasý devlete ve diðer vatandaþlara yapýlmýþ bir saygýsýzlýktýr. Devlet herkesten vergi alarak bazý kazançlar elde eder, bu konuda unutulmamasý gereken en önemli nokta budur. Vergi tam ödenmediðinde devletin halka verdiði hizmetlerin kalitesinin düþeceði unutulmazsa herkes vergi verir. Öðrencilerin okuduðu Muzaffer Yýldýrým okullar, ulaþýmý saðlayan yollar, hastaneler, elektriðin daðýtýmý; vergiden elde edilen kazançlarla saðlanmaktadýr. Her vatandaþýn ülkesine karþý en büyük sorumluluðu vergi vermektir. "Vergi kaçýrýlmasýna sessiz kalan geleceðin yok olmasýna göz yumandýr" diyor, verginin geleceðimizin teminatý olduðunu hatýrlatýyor bu vesileyle vergi ile iç içe olan herkesin vergi haftasýný kutluyor, saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL Çam'dan Defterdarlýk personeline karanfil jesti Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam ve yönetim kurulu üyeleri Vergi Haftasý nedeniyle dün Vergi Dairesi'nde çalýþanlara karanfil daðýttý. Vergi Dairesi önünde açýklamada bulunan Türk Büro Sen Baþkaný Sami Çam, vergi dairesi çalýþanlarýn haftasýný kutlayarak karanfil daðýttý. Çam, Maliye de çalýþanlarýnýn mesailerinin verilmesi gerektiðini belirterek, "Asgari ücretli ve emekliden vergi alýnýyor. Ama faizden vergi alýnmýyor" dedi. Yasin YÜCEL Mahir ODABAÞI ELEKTRÝK YARALANMALARI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yüksek voltajlý elektrik akýmý kalpte ritim bozukluðu ve solunum durmasýna baðlý ani ölüme neden olabilir. Elektrik çarpmasýndan korunma: 1. (Bilhassa evimizde küçük çocuðumuz varsa) Çocuk korumalý prizler veya kapaklý prizler tercih edilmelidir 2. Elektrikli battaniyelerin fiþi yatmadan önce çekilmeli.(çocuklar altýna kaçýrabilir) 3. Bilgisayar, televizyon, çaycý, saç kurutma makinesi, elektrikli süpürge, ütü vs. gibi elektrikli aletlerin iþi bitince fiþi çekilmelidir.(ayrýca, prizde takýlý cihazlarýn çalýþmasa bile elektrik sarfiyatý yaptýðýný uzmanlar söylemektedir) 4. Elektrik kablolarý, üçlü prizler ayakaltýnda olmamalýdýr. (Bulaþýk, çamaþýr makinesi hortumu çýkabilir. Bu nedenle hayatýný kaybedenler olmaktadýr)). Elektrikli aletler sudan uzak tutulmalý, kullanýlmadýðý zaman prizden çekilmelidir. Elektrik çarpmasýnda ilk yardým: 1. Mümkün mertebe soðukkanlý, sakin olunmalý. Ayrýca kendi güvenliðimiz de düþünülmeli. 2. Elektrik akýmý kesilmeli. 3. Akýmý kesme ihtimali yoksa izole ( plastik, kuru tahta, gazete kaðýdý tomarý vs.) bir cisimle elektrik temasý kesilmelidir. 4. Kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir.. Hasar gören yer temiz bir bezle örtülmeli.. Týbbi yardým istenmelidir. ZEHÝRLENMELER: Ýki üç yaþlarýnda daha çok görülür. Fazla meraklý olmalarý ve büyükleri taklit etmeye çalýþmalarý bunda büyük etkendir. Fare zehiri, böcek ilacý, tiner ve bahçe kimyasallarý çok tehlikelidir. Zehirlenmelerden korunma: 1. Bütün ilaçlar kilit altýnda tutulmalýdýr 2. Boþ bile olsa ilaç kutularý ve þiþeleri ortalýkta bulundurulmamalýdýr. 3. Þaka da olsa hiçbir çocuða ilacýn þeker olduðu söylenmemelidir. 4. Periyodik olarak kullanýlan (tansiyon vs) ilaçlar emniyetli yerde muhafaza edilmelidir. Karbonmonoksit zehirlenmesi: Karbonmonoksit, kokusuz, renksiz, rahatsýz edici olmayan beþ duyumuz ile fark edilmesi olanaksýz bir gazdýr. Genellikle soba kullanýmýnýn sýk olduðu sonbahar ve kýþ aylarýnda görülür. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde ilkyardým: 1. Kapý ve pencereler açýlmalý, ortam havalandýrýlmalý. 2. Hasta yürütülmemeli ve temiz havaya çýkarýlmalý, 3. Hemen 112 acil yardým aranmalý BOÐULMALAR: Bebek ve küçük çocuklarýn dünyayý keþfetme yollarýndan biri de ele geçirdikleri nesneleri aðýzlarýna atmalarýdýr. Uygun boyuttaki her þey tehlikelidir. Gýdalar, süs eþyalarý, oyuncaklar nefes borusuna kaçabilir. AK Parti SKM seçim çalýþmalarýna hýz verdi AK Parti Ýl Seçim Koordinasyon Merkezinde seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Ýl genelinde yapýlan programlar dahilinde önceki hafta, Ýl Baskaný Ahmet Sami Ceylan Baþkanlýðýnda Kargý, Ortaköy, Boðazkale, Alaca ilçelerine ziyarette bulunan AK Parti teþkilatý, seçim gününe kadar yapýlacak programlarýný belirledi. SKM toplantýsýna Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, SKM Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Kasým Aksoy, Sami Aðýrcan, Cemalettin Polattaþ, Ýl Yönetim kurulu üyeleri Memduh Akbaþ, Tuba Tuna, Serap Yýldýrým ve Ýl Genel Meclis üyesi adaylarý katýldý. Boðulmalardan korunma: 1. 4 yaþ altý çocuklara hava yolunu týkayabilecek gýdalarý vermeyin 2. Bebekler katý gýdalara baþlayýnca birkaç diþ ile çiðnenmesi zor olan ham meyveleri vermeyin ( elma, armut, ayva vs ) 3. Evde çerez ve diðer ikram tabaklarýna küçük ellerin ulaþmamasýna dikkat edin 4. Oyuncak alýrken imalatçýnýn yaþ tavsiyelerine uyun; bazý oyuncaklar boðulmaya neden olacak küçük parçalar içerebilir; paketleri okumakla kalmayýn, sizde oyuncaðý inceleyin.. Bebeðinizin oyuncaðýndan eksilmiþ parçalarýn varlýðýna dikkat edin ( göz, menteþe, pil vs ).. Büyük çocuðunuza, kendi oyuncaklarýnýn kardeþi için tehlike yaratabileceðini öðretin.. Plastik torba ve balonlarý çocuklardan uzak tutun. 8. Çanta ve cüzdanýnýzdaki bozuk paralarý çocuklarýnýzýn ulaþamayacaðý yerlere koyun. 9. Yatakta MP3 veya telefonla kulaklýkla müzik dinleyerek uyumayýn. Kulaklýk boðaza dolanabilir. * ''Ölüm kaderde var, erde geçte mutlak yakalar Lakin vakitsiz gelirse, çocuklar zorda kalýr, Anneleri daha çok aðlar Kazalar vakitsiz öldürmesin''

5 Ýlk tören Atatürk Anýtý'nda 2. Vergi Haftasý kutlanacak Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay Vergi Haftasý nedeniyle dün basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ katýldý. Ýhsan Özbay, Vergi Haftasýnýn bu yýl 2.'sini kutladýklarýný ifade ederek, "Yaptýðýmýz çalýþmalarý kamuoyuna anlatmak toplumu Vergi Haftasý ile ilgili bilgilendirmektir. Vergi toplumun önemli unsurudur. Anayasanýn ilk maddesi de vergiyle ilgilidir" dedi. Özbay, "Her insanýn vergi ile mutlaka yolu kesiþmektedir. Kaliteli bir hizmet sunmak amacýndayýz. Çorum halkýnýn Vergi Haftasýný kutluyorum" þeklinde kaydetti. Özbay hafta kapsamýnda bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini ve ziyaretler yapacaklarýný da sözlerine ekledi. Yasin YÜCEL 2. Vergi Haftasý kutlamalarý dün Atatürk Anýtý'nda düzenlenen törenle baþladý. Törene Defterdar Ýhsan Özbay, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, daire amirleri, þube müdürleri ile maliye çalýþanlarý katýldý. Defterdar Ýhsan Özbay, burada yaptýðý konuþmada, Vergi Haftasýnda temel amacýn yaptýklarý çalýþmalarý kamuoyuna anlatmak ve toplumu bilgilendirmek olduðunu söyledi. Verginin toplumun önemli unsuru olduðunun altýný çizen Özbay, "Anayasanýn ilk maddesi de vergiyle ile ilgilidir. Her insanýn vergi ile mutlaka yolu kesiþmektedir" dedi. Tören Anýt'a çelenk sunulmasý, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla sona erdi. Yasin YÜCEL Defterdar Özbay'dan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a ziyaret Yeni Defterdarlýk binasý çalýþmalarý devam ediyor Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, Vergi Haftasý kapsamýnda TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti.ziyarete, Defterdar Ýhsan Özbay ile birlikte, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Vergi Dairesi Müdürü Zeki Çevik de katýldý. Defterdar Ýhsan Özbay günün anýsýna TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a hediye verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Çetin Baþaranhýncal Özbay ve beraberindekilere teþekkür etti.özbay, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a teþekkür ederek vergi tahsilâtý ve hafta içerisinde yapýlacak etkinlikler hakkýnda bilgiler verdi. Yasin YÜCEL Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay beraberinde ki heyetle Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti.ziyarete Defterdar Ýhsan Özbay ile birlikte, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Vergi Dairesi Müdürü Zeki Çevik ve bazý personeller katýldý. Özbay günü anýsýna Vali Sabri Baþköy'e çiçek ve hediye takdim etti. Vali Baþköy yaptýðý konuþmada, vergiyi toplayan Maliye Teþkilatýna ve vergi ödemeyi yükümlülük haline getiren tüm Çorumlulara teþekkür ederek, bu tür haftalarýn farkýndalýk yaratma amaçlý olduðunu dile getirdi. Ülke ekonomisinin ve kalkýnmasýnýn yolunun üreten ve yatýrýmlarýna yeni katma deðerler kazandýran kiþi kurum ve kuruluþlardan alýnacak vergilerle olacaðýný kaydeden Vali Baþköy, "Dolayýsýyla sürdürülebilir kalkýnmanýn yolunu açan rekortmen mükelleflere teþvik amacýyla plaketler takdim edilmektedir" dedi ve tüm çalýþanlarýn ve mükelleflerin Vergi Haftasýný kutladý. Ayrýca Vali Baþköy, "Akýncý Kýþlasýnýn Fevzi Çakmak Caddesi ile Ankara yolu birleþimindeki 12 dönümlük arsa, yeni Defterdarlýk ve Vergi Dairesi Binasý yapýlmasý için tahsis edilmiþtir. Defterdarlýk binasýnýn ne þekilde yapýlacaðýna dair araþtýrma ve çalýþmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandý. Defterdar Özbay ise "Yaptýðýmýz çalýþmalarý kamuoyuna anlatmayý toplumu Vergi Haftasý ile ilgili bilgilendirmeyi amaçlýyoruz. Vergi toplumun önemli unsurudur. Kamuoyunda saðlýklý ve adaletli bir vergi bilincinin oluþturulmasý verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alýþkanlýðýnýn arttýrýlmasý amacýyla 90 yýlýndan bu yana Vergi Haftasý kutlamalarý yapýlýyor. Valimizin Defterdarlýða yakýn ilgisinden dolayý teþekkürler" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL "Vergilerin borçlarýn faizine yetmediði günlerden bugüne geldik" Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Vergi Haftasýnýn verginin önemini anlatmak açýsýndan önemli olduðunu kaydeden Muzaffer Külcü, "Burada sadece vergiler üzerinden deðerlendirme yapmakta doðru olmaz. Vergi gelirlerinin artmasý üretimin artamasý demektir. Üretimin arttýðý bir ülkede vergi gelirleri de artar. Bu açýdanda da deðerlendirmek lazým. Þu an 10 yýldýr yaþanan tablo gerçekten çok güzel. Bunda çiftçinin, esnafýn, sanayicinin yani milyonun katkýsý var. Daha önce toplanan vergiler borçlarýn faizine dahi yetmezken þimdi yatýrým yapar hale geldik" dedi. Özbay, yeni inþaa edilecek olan Defterdarlýk hizmet binasý konusunda destek olan Külcü'ye teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Ziyarete, Defterdar Ýhsan Özbay ile birlikte, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Vergi Dairesi Müdürü Zeki Çevik de katýldý. Fatih AKBAÞ

6 Milletvekili Köse'den MÝT Kanununa eleþtiri CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse Ýçiþleri Komisyonunda görüþülen MÝT Kanunu hakkýnda konuþma yaptý. "Bu kanun Millî Ýstihbarat Teþkilatýnýn bir ihtiyacýndan doðan bir kanun olsa idi Bakanlýðýn bürokratlarý hazýrlardý, Kanunlar Kararlar Dairesine giderdi, yönetmelikte yazýlan usuller uygulanýrdý ve daha net, ihtiyaçlara cevap veren bir metin çýkabilirdi, daha çok tartýþýlýrdý,diye düþünüyorum. O anlamda, bu teklif kanun yapma tekniði bakýmýndan ya da Millî Ýstihbarat Teþkilatý gibi çok özel bir kurum bakýmýndan çok gurur verici bir þey deðildir" diyerek sözlerine baþlayan Köse, "Kanun teklifine baktýðýmýzda birinci maddede bir hüküm var. Diyor ki MÝT, dýþ güvenlik, terörle mücadele ve millî güvenliðe iliþkin konularda Bakanlar Kurulunca verilen her türlü görevi yerine getirir. Hakikaten çok ucu açýk bir husus. Yani millî güvenliðin içerisinde bu iktidarýn yasal yollarla deðiþmesi de var mýdýr? Örneðin, 0'li yýllarda ABD'de olduðu gibi Baþkanýn diðer partinin telefonlarýný dinletmesi de bu millî güvenliðe dâhil olabilir mi? Bu kuþku býrakýyor. Yine istihbarat kapasitesi, niteliði ve etkinliðini artýrmak amacýyla yabancý istihbarat teþkilatlarýnýn kullandýðý usul, yöntem, imkânlarý kullanýr diyor. Çok abartýlý bir tarif. Yani yabancý istihbarat teþkilatlarý iþkenceyi bir yöntem olarak kullanabilir, kullanýyorlar da nitekim hürriyeti tahdidi kullanabilir, kullanýyorlar da nitekim. Yani bu kanunla biz acaba bunlarý kullandýðýmýzda þöyle bir savunma mý yapacak MÝT, baðýmsýz Türk yargýsýna: "Ya, bu husus kanunda var kardeþim. Ýþte falanca istihbarat örgütü kullanýyordu, biz de kullandýk." mý diyecekler. Niye biz, yabancý istihbarat teþkilatlarýnýn kullandýðý bütün usul ve yöntemleri kullanalým? Bunu bir kritere baðlamak gerekirdi. Cumhuriyet Gazetesi -bugün haberlere yansýdý- arþivlerini siliyor. Diyelim ki Millî Ýstihbarat Teþkilatý dese ki: "Tufan Tufan Köse Köse, senin cep telefonundaki rehber kýsmýný ben istiyorum.", "Hayýr, veremiyorum." deyince -bir ceza koymuþlar 8'inci maddede- iki yýldan dört yýla kadar hapis cezasý. Mümkün müdür yani teknik olarak? Hukuken mümkün deðil midir? Mümkündür. "Diðer tüzel kiþiler ve tüzel kiþiliði bulunmayan kuruluþlardan bilgi, belge, veri ve kayýtlarý alabilir." Ergenekon dosyasýnda, Balyoz'da, Oda TV'deki yargýçlar da, savcýlar da bu düzenin hiç deðiþmeyeceðine inanýyorlardý, "Bu düzen böylece gidecek." diyorlardý, vallahi deðiþti. Yarýn bu düzen yine deðiþebilir. Deðiþecektir. Yine MÝT bu kanunla, "23 sayýlý Türk Ceza Kanunu'nun ikinci, dördüncü, beþinci, sekizinci kitaplarýndaki soruþturma kovuþturmalarla ilgili tutanaklara ve her türlü bilgi ve belgeye eriþebilir, bunlardan örnek alabilir." Bakýn, ben uzun yýllar devlet güvenlik mahkemelerinde, özel yetkili mahkemelerde dava takip ettim. Diyelim ki bir gizlilik kararý verdi mahkeme. Buna raðmen, MÝT ulaþabilecek mi Sayýn Bakan? Mahkeme dosyaya gizlilik kararý verirse Millî Ýstihbarat Teþkilatý buradaki her türlü bilgi ve belgeye eriþecek mi, bundan örnek alabilecek mi avukatlarýn alamadýðý? Bakýn hiç sanýk haklarý konuþulmuyor. Alabilecek mi?" dedi. Köse sözlerine þöyle devam etti: "MÝT'in geçmiþteki basýna yansýyan olaylarý göz önüne alýndýðýnda delil karartma ve yeniden delil üretme imkânlarý acaba bu belgelere ulaþmakla MÝT'e tanýnmýþ olacak mý? Yani Türkiye öyle anladýðýmýz gibi uluslararasý standartlara sahip bir demokrasiyle falan da yönetilmiyor. Bu da bir tehlikedir. Yine bu kanun teklifinde MÝT ile ilgili yargýlamalarýn yapýlacaðý yer Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca belirlenen Ankara Aðýr Ceza Mahkemesidir. MÝT'te görev alan veya alacak kiþilerin güvenilirliklerini ve uygunluklarýný belirlemek için yalan makinasý uygulamasý dâhil, test teknikleri ve yöntemleri kullanýlabilir." Þimdi öyle bir mahkeme yaratýyoruz ki doðal yargýç ilkesinden ayrýlmýþ bir mahkeme. Bana göre -madem böyle bir düzenleme yapýlmýþ, aslýnda bir önerge verilebilir burada- bu kanunda suç sayýlan fiilleri iþleyenler de bu mahkemede yargýlansýn çünkü o konuyu iyice bilen mahkeme budur. Bu mahkemede görevli olacak savcýlara ve hâkimlerin de güvenilir olup olmadýklarý ve uygunluklarý yalan makinasý uygulamasý da dâhil, test teknikleri ve yöntemlerine MÝT tarafýndan tabi tutulsun. Vallahi yani böyle bir önerge verin. Yani bunun gidiþatý böyle. O mahkemedeki hâkimleri ve savcýlarý da MÝT belirlesin. Þimdi, 'ncý maddede "demirbaþ silahlar" diyor. Tabii, biz MÝT kurumunun demirbaþ silahlarý nelerdir, bilmiyoruz. Hani zatî silahlara bir itirazýmýz yok ama demirbaþ silahlarda böyle, 13'nýn vahim silah saydýðý silahlardan da var mýdýr acaba? Kullanýlan demirbaþ silahlar emekli olduktan sonra da kullanýlabilecek mi? MÝT hakkýnda"ýsimsiz, imzasýz ihbarlara Cumhuriyet Savcýlýðýnca iþlem yapýlmayacak." deniliyor. Yani bu yetkilerle MÝT hakkýnda isimli imzalý ihbar yapmak için ya mangal gibi yürek olacak ya yurt dýþýnda baðlantýsý olacak. Yani MÝT kurumuna karþý hakikaten de bir suç, derli toplu da izah etmiþ adam, demiþ ki: "Böyle böyle bir iþ var." Delillerini koymuþ, yerlerini göstermiþ ama imzasýný atamamýþ. Yani cumhuriyet savcýsý bunu niye soruþturmasýn? Yani böyle bir þey olabilir mi arkadaþlar? Yani Cumhuriyet Savcýsý bunu niye kovuþturmasýn? Ama belgeli, detaylý, ayrýntýlý yaptýktan sonra niye kullanamasýn? Þimdi, yine, demiþ ki: "Türk vatandaþlarý hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar, millî güvenliðin ve ülke menfaatlerinin gerektirdiði hâllerde Dýþiþleri Bakanýnýn talebi, Adalet Bakanýnýn teklifi ve Baþbakanýn onayý ile baþka bir ülkeye iade edilebilir veya baþka bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir." Þimdi, düþünün, þahsa karþý iþlenmiþ bir suç var, bir trafik kazasý yapmýþ bir vatandaþ ve tutuklu, cezaevinde. Yani hepimizin çocuðu olabilir, yakýný olabilir. Yani bu tutukluyken biz bunu nasýl - þahsa iþlenmiþ suçlarda burada bir ayrým gözetilmemiþ- diðer ülkelerdeki baþka insanlarla takas edeceðiz, tutukluyu hem de? Ya da yine, þahsa iþlenmiþ bir suçta hükümlüyü nasýl biz diðerleriyle takas edeceðiz? Olabilir mi böyle bir þey? Yani 2 tane istihbarat elemanýnýn takasý ayrý bir þey ama Türkiye'de iþlenmiþ bir cinayetin yahut ölümlü bir trafik kazasýnýn yahut baþka bir suçun, þahsa karþý iþlenmiþ suçlarda böyle bir takas nasýl mümkün oluyor, onu da pek anlayamadým. Ýsterseniz bir deðerlendirin. Þimdi, Millî Ýstihbarat Teþkilatýnýn kurduðu þirketler var. Bu þirketlerin faaliyetlerini konu eden bilgilendirmeler de kullanýldýðýnda bu kanun kapsamýnda düzenlenen cezalar ayný MÝT, Millî Ýstihbarat Teþkilatýnýn göreviyle ilgili faaliyetlerle ayný mý sayýlacak? Nasýl olacak o iþ? Yani þirket kurmuþ Millî Ýstihbarat Teþkilatý ama tabii, onun kurduðunu kimse bilmiyor, o þirketle ilgili bir kýsým iþler yapýlacak, iþlemler yapýlacak, rekabet olacak, baþka þeyler olacak. Orada da bir açýklýk göremedim ben. Sonra bu kanunla, "Bu Kanun ile diðer kanunlarda ayný konuyu düzenleyen farklý hükümler bulunmasý hâlinde bu Kanun hükümleri uygulanýr." dediðimiz anda bu kanunu Anayasa'nýn da, yasalarýn da, uluslararasý sözleþmelerin de önüne koyuyorsunuz. Bu Kanunda yazýlý yetkilerin kullanýlmasýný ihmal veya suistimal suretiyle önleyen kamu görevlileri hakkýnda Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanýr. Bakýn, diðer kamu görevlilerini tehdit ediyor resmen bu kanun, diyor ki: Sen bu kanundaki yazýlý yetkilerin kullanýlmasýný ihmal veya suistimal suretiyle önlersen seni biz cezalandýracaðýz. Doðrudan tehdit ediyor diðer kamu görevlilerini. Bu da son günlerde yaþadýðýmýz olaylardan kaynaklý bir þey. Kanundaki yetkinin ucu açýk. Yine 2011 Anayasasý'nda deðiþtirilen "Herkes kendisiyle ilgili kiþisel verilerin korunmasýný isteme hakkýna sahiptir." hükmünü de ayan beyan ihlal eden bir yasal düzenlemeyle karþý karþýyayýz. Þimdi, son yapýlan düzenlemeler ile her þeyin Baþbakana baðlý olduðu ve Baþbakana baðlý hiçbir þeyin dokunulmadýðý bir yasal düzen kuruluyor. Bu yasayla da yasalardan saklanan, yarý yasal yarý yasa dýþý bir örgüt kuruluyor, adý MÝT; tam yasal da deðil, tam yasa dýþý da deðil, yasasý bu ama diðer hiçbir yasaya tabi deðil. Þimdi, Almanya'da da, daha doðrusu Prusya'da Büyük Friedrich ve devamýnda Bismark dönemlerinde çok güçlü ve kusursuz olduklarý iddia edilen, çalýþan bir istihbarat örgütü kurmuþlardý bunlar ama bu örgüt dahi Nazi Almanyasý'ný, Gestapo'yu ve SS'leri doðurdu sonucunda. Yani ne kadar kusursuz ve güçlü bir istihbarat örgütü kurmaya çalýþýrsanýz çalýþýn, eðer demokratik anlayýþtan yoksun bir iþleyiþe sahipse, bir hukuk düzleminde hareket etmiyorsa Gestapo'dan da, SS'lerden de, Nazi Almanyasý benzerinden de kurtulmak mümkün deðil. MÝT hakkýnda yabancý servislerin MÝT'e sýzdýðý ve onlarýn kontrolü ile operasyonlar yapýldýðý bilgileri, faili meçhul cinayetler ekibi kurulduðu bilgileri, Alevileri fiþlediði, Alevi iþ adamlarýný fiþlediði, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerini fiþlediði bilgileri ortada gezmekteyken bu denli yetkiyle donatýlmýþ bir MÝT'ten inanýn ben ürküyorum. Küçük, basit bir hayvancýlýk þirketi kurmuþtuk, MÝT'in fiþlemelerine konu oldu, üstelik yalan yanlýþ bilgiler, yabancý ortaklar var filan böyle bir þey oldu ortalýkta. Yani sonuç olarak, arkadaþlar, mesele: Son günlerde yaþadýðýmýz olaylardan kaynaklý, iktidarýn ve özellikle Baþbakanýn kendini koruma kaygýsýyla son bir aydýr sürekli bir yasal düzenleme iþi içerisindeyiz. Hâkimler rapor aldý diye, geri çekilen HSYK'yý getirdik. Ben korkuyorum -inanýn bu bir itham deðil, biraz espri yapacaðým- "Böyle bir yasal düzenlemeye imkân saðlamak için acaba güneyde yakalanan týrlarý da, 'MÝT'in týrlarý' diye iddia edilen týrlarý da MÝT mi ihbar etti?" diye vallahi endiþe ediyorum çünkü gerçekten doðrudan bir ihtiyaçtan doðmuþ olsa idi bu kanun tasarýsýný hazýrlama bakanlar kurulunca yapýlýrdý. Son olarak, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dost düþman ayrýmý yapmaksýzýn ayný titizlik ve nesnellikle çalýþan, ancak bu kanunun hassasiyeti ve gizliliði de dikkate alýnmasý koþuluyla baðýmsýz yargýnýn denetimine ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine açýk bir MÝT istiyoruz. Bu yasa bunlarýn hiçbirisini yerine getirmiyor." KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Yýldýrým, Þoförler Odasýna aday Yýllardýr nakliyecilik iþiyle uðraþan Cemal Yýldýrým, Nisan tarihinde yapýlacak olan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý seçimlerinde baþkanlýða aday olduðunu açýkladý. Þoförlerin yýllardýr çözüm bekleyen sorunlarýna çare olmak için yola çýktýðýný kaydeden Yýldýrým, tüm üyelerden destek istedi. 2 Þubat tarihinde yapýlan Çorum Þoförler ve Cemal Yýldýrým Nakliyeciler Odasý Genel Kurulu'nda tekrar baþkan seçilen Recep Kayýkçý'nýn, Baþkanlýðýný Seçim Kurulunun onaylamayarak, mazbatasýný iptal etmesi üzerine gözler Nisan'da yapýlacak olan seçimlere çevrildi.bu tarihte yapýlacak olan baþkanlýk seçimlerine çok sayýda kiþinin aday olmasý beklenirken, uzun yýllardýr nakliyecilik iþiyle uðraþan Cemal Yýldýrým, Nisan 2014 tarihinde yapýlacak olan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý seçimlerinde aday olduðunu açýkladý.30 yýldýr kamyonculuk yaptýðýný belirten Yýldýrým, nakliyecilerin karþýlaþtýklarýn tüm sorunlarý yakinen bildiðini ve bu sorunlara çözüm aramak için yola çýktýðýný söyledi. Nakliyecilik yapan esnaflarýn sorunlarýnýn yýllardýr çýð gibi büyüdüðünü ve bu sorunlarýn kýsa sürede çözülmemesi halinde binlerce nakliyecinin iþ býrakmak zorunda kalacaðýný kaydeden Yýldýrým, çözüm için bu zorlu ve onurlu göreve talip olduðunu bildirdi. Somalili öðrencilerden Kimse Yok Mu'ya ziyaret Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi Samanyolu Kolejinin Somalili öðrencilerini misafir etti. Öðrenciler Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç'a derneðin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda sorular sordular.erkal Aykaç sorulara verdiði cevap da fernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din,dil,ýrk ve cinsiyet ayýrýmý gözetmeksizin, saygýnlýklarýný koruma hassasiyetiyle yurt içi ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunduklarýný anlattý. Aykaç, yoksulluðun uðradýðý her yerde ve her durumda görev baþýnda olan derneðin, yoksullukla mücadele ederek herkes için, müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçladýðýnýsöyledi. Aykaç, Somali'de yapýlan faaliyetler ile ilgili yaptýðý deðerlendirme de ise Somali'de su kuyularý projesi kapsamýnda þu ana kadar 40 tane su kuyusunun açýldýðýný, yetim projesiyle Somali'de ki yetimlere sahip çýkarak yýllýk gýda, giyim ve kýrtasiye ihtiyaçlarýný karþýladýðýný katarakt projesiyle, katarakt yüzünden dünyasý kararan insanlarý katarakt ameliyatýyla kararan dünyalarýnýn aydýnlanmasýna vesile olduklarýný belirtti. Aykaç, bunlara ilave olarak da Somali'de mesleki edindirme kurslarý açtýklarýný bu kurslarla insanlara yatýrým yaptýklarýný ve böylece bölge insanýnýn yeniden hayata tutunmalarýný saðladýklarýný ifade etti. Samanyolu Kolejine devam eden Somalili öðrenciye burs verdiklerini, saðlýk sigortasýný yaptýrdýklarýný, ülkelerine gidiþ-dönüþ uçak bileti ücretlerini karþýladýklarýný kaydeden Aykaç, yýllýk giysi ihtiyaçlarýný temin ettiklerini söyledi.somalili öðrenciler adýna konuþan Muhammed Abdulkadir'de, Türkiye'de bulunmaktan memnun olduðunu söyleyerek kendilerine maddi ve manevi destek veren Samanyolu Koleji ve Kimse Yok Mu Derneðine teþekkür etti.aykaç, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek ve öðrencilere hediyeler verdi, bu fýrsatý saðlayan Samanyolu Koleji idarecileri ve öðretmenlerine teþekkür etti.

7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 2 Cadde No:8 ÇORUM "Adnan Menderes'e yapýlanlar bugün Recep Tayyip Erdoðan'a yapýlmak isteniyor" Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kargý ilçesinde aday tanýtým toplantýsýna katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 30 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için bir milat olduðunu söyledi. Aday tanýtým toplantýsý ve esnaf ziyaretlerinin ardýndan açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 1 Aralýk operasyonlarýyla baþlayan süreçte ülkesine ve milletine hizmet edenlerin cezalandýrýlmak istendiðine dikkat çekti. Merhum Adnan Menderes'in 0 yýlýnda "yeter söz milletin" diyerek, milletinde desteðini arkasýna alarak yola çýktýðýný anlatan Ceylan, Türkiye'yi dikta edilen raydan çýkararak, yeni bir dönemi baþlatýp birçok reformu gerçekleþtirdiðini belirtti. Bu büyüme ve deðiþimden rahatsýz olan yapýnýn düðmeye bastýðýný ve Adnan Menderes'in idam edildiðini hatýrlatan Ceylan, "Çünkü Türkiye'nin büyümesini ve geliþmesini istemediler. Bugün Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'da ayný sözü söylüyor, "Yeter söz milletin" diyor ve onun için, dün Adnan Menderes'e yapýlanlar bugün Recep Tayyip Erdoðan'a yapýlmak isteniyor. Bugün bize kimler operasyon yapýyorsa, dün Adnan Menderes'e de ayný yapý operasyon yaptý. Milletin iradesiyle yönetime gelen Menderes'i astýran dýþ güçler sonra nasýl bir iktidar istiyorlarsa öyle bir iktidarý baþa getirdiler. Çünkü Türkiye'nin büyümesinden geliþmesinden korkuyorlardý. Türkiye artýk üreten bir güç ve Ortadoðuda söz sahibi lider bir ülke haline geldi. Dýþa baðýmlý borç içinde yüzen bir ülke olmaktan çýktý. yýl sonra ilk kez IMF ile baðýmýzý kestik. Ýþte dün uydurma davalarla Menderes'i asanlar bugün ayakkabý kutularýyla, baþbakanýmýzýn oðlunun vakfýyla, para sayma makineleriyle ayný þeyi yapmaya çalýþýyorlar. Halkýna kim hizmet ediyorsa onun baþýný almak istiyorlar ve yerine nasýl yönetmek istiyorlarsa o kiþileri getiriyorlar 'te yapýlmaya çalýþýlan Sarýkýz, Ayýþýðý darbe planlarýnda bunlarý gördük" dedi. Ceylan, Türkiye'nin AK Parti iktidarýnda en parlak dönemini yaþadýðýný vurguladý. Ülkenin en önemli ve dýþ güçleri rahatsýz eden projelerinin baþta 3. havalimaný olduðunu dile getiren Ceylan, havalimanýnýn hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'nin konum itibariyle bölgenin lojistik merkezi olacaðýný, 100 milyon yolcunun bu havalimanýný kullanacaðýný ve Türkiye'ye yýllýk 30 milyar dolar getiri saðlayacaðýný dile getirdi. Diðer önemli bir projenin de Kanal Ýstanbul olduðunu, bu projenin halen baðýmsýz olamadýðýmýz boðazlarýmýzda baðýmsýz olmamýzý saðlayacaðýný dile getiren Ceylan, Kanalistanbul projesi ile birlikte Montrö Boðazlar Sözleþmesinin baypas olacaðýna iþaret etti. Yapýlmakta olan Nükleer enerji santralleri ile þuanda Ahmet Sami Ceylan esnaflarý ziyaret etti. yüzde 80'ini dýþarýdan ithal edilen enerji konusunda dýþa baðýmlýlýðýn sona ereceðini dile getiren Ceylan, "Daha 3. köprü ve bir çok projeyi saymýyorum. Ýþte þimdi 1 Aralýk operasyonunda tutuklananlara bir bakmak lazým. Kimler tutuklandý? Bu projelerin ihalesini alan müteahhit firmalarýn patronlarý. Tek suçlarý bu ihaleleri almak. 1 Aralýk operasyonu millete yapýlan bir operasyondur. Ne zaman ülke olarak toparlandýk, ayaða kalktýk, millet için bir þeyler yaptýk önümüze engeller çýkarttýlar. Eðer bu süreçte biz bu partiyi terk edersek, nefsimize uyarsak, en büyük milletin vebali üzerimizdedir. Bunun için hepimiz nefsimizi ayaklar altýna alacaðýz, yoksa bunun zararý bütün millete olur. Onun için 30 Mart seçimleri ülkemiz için bir milattýr. Kim bu gemiden inerse, bu milletin eli yakasýnda olur'' diye konuþtu. AK Parti Kargý'da start verdi "Geleceðimizle oynayanlarýn oyunlarýný bozacaðýz" AK Parti Kargý ilçesinde seçim çalýþmalarýna start verdi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, parti yöneticileri ile birlikte Kargý ilçesinde partililerle buluþtu. Ýlk olarak parti binasýnda düzenlenen aday tanýtým toplantýsýna katýlan Ceylan, daha sonra sonra ilçede bulunan esnaflarý ziyaret etti. Esnaflara bol kazanç temennisinde bulunan Ceylan, AK Parti Kargý Belediye Baþkan adayý Zeki Þen'e destek istedi. Amaçlarýnýn AK Parti'nin Kargý'daki oy oranýný yükseltmek olduðunu dile getiren Ceylan, "Kargý'da seçimden yana zaten bir sýkýntýmýz yok" dedi. 30 Mart mahalli idareler seçimlerinde Kargý'da en yüksek oyu alan parti olacaklarýna emin olduðunu dile getiren Ceylan, "Her þey ortada. Hükümetimizin ve belediyemizin ilçeye yaptýklarý yatýrýmlar ortada. Ýnanýyorum ki Kargý haklýda bunu karþýlýksýz býrakmayacaktýr. Kargý'da yapacak iþimiz çok. Yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Bu yapýlan yatýrýmlarda rahmetli belediye baþkanýmýz Ahmet Hamdi Akpýnar'ýn katkýsý büyüktür. Halkýmýzýn iradesine güvenimiz tam, halk kimi istiyorsa, kime güveniyorsa onu seçecektir'' diye konuþtu. Esnaf ziyaretlerinin ardýndan Kargý Belediyesi'ni ziyaret eden Ceylan, belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar'a 8 aylýk süre içerisinde yaptýðý çalýþmalardan dolayý AK Parti adýna teþekkür etti. Parti olarak bu süre içerisinde Baþpýnar'la hiçbir sorun yaþamadýklarýný ve uyum içerisinde çalýþtýklarýný belirten Ceylan, "Baþkanýmýzýn partimizi en iyi þekilde temsil ederek, koltuðu doldurdu. Yaptýðý çalýþmalardan ve dolayý kendisine partim adýna teþekkür ediyorum. Tabi ki bundan sonraki süreçte de birlikteyiz, beraberiz" þeklinde kaydetti. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, halkýn iktidarýný hazmedemeyenlerin kirli senaryolara alet olduðunu söyledi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, partisinin Alaca ilçesinde açtýðý seçim bürosunu ziyaret etti. Seçim bürosunda bir araya geldiði partililere hitap eden AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, halkýn iktidarýný hazmedemeyenlerin kirli senaryolara alet olduðunu söyledi. Yine halk iktidarýný hazmedemeyenlerin "devlet iktidarý" diye bir þey uydurduðunu ve halkýn karýþamayacaðýný ifade ettiklerini dile getiren Uslu, devletin iktidar alaný dedikleri söylemin aslýnda azýnlýðýn kendi ve halkla paylaþmak istemediði iktidar alaný olduðunu kaydetti. Daha önce Türk Silahlý Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarýnýn yüzde 2'ini yerli imkanlarla karþýlarken bugün bu oranýn yüzde 'ya ulaþtýðýna dikkat çeken Uslu, hedeflerinin en kýsa sürede bu oraný yüzde 0'a çýkarmak, 2023 yýlýnda da yüzde 100'e yükselterek yerli savunma sanayi araçlarýyla TSK'nýn ihtiyacýný karþýlamak olduðunu açýkladý. Uslu, bir taraftan ekonomik ve siyasi istikrarý saðlamýþ diðer taraftan da 'dostuna güven veren düþmanýna korku salan' askeri bakýmdan güçlü bir Türkiye istediklerinin altýný çizdi. AK kadrolarýn güçlü bir Türkiye hayaliyle çalýþýrken birilerinin ayaðýna prangalar vurulmuþ bir Türkiye arzu ettiðine dikkat çeken Uslu, güçlü Türkiye'ye karþý çýkanlarýn ülkenin IMF, Dünya Bankasý, Amerika'ya baðýmlý kalmasýný, Ýsrail'in yayýlmacýlýðýna, zulmüne, akýttýðý kana karýþmamasýný istediklerini belirtti. Ülkenin önünü kesmek için yapýlan operasyonlarla Türkiye'ye tuzaklar kurulduðunu anlatan Uslu, kurulan tuzaklara karþýn Allah'ýnda bir hesabýnýn bulunduðuna dikkat çekti. Uslu, Avrupa ülkelerinin kendi ülkelerinde yaþananlara karþý kalkan görevi görürken, Türkiye'nin içiþlerine anýnda müdahale etmeye çalýþtýklarýna vurgu yaptý. Milletin yüzde 0'sinin oyuyla iktidara gelen AK Parti'nin yýkýlamayacaðýný görenlerin farklý söylemler geliþtirdiðine dikkat çeken Uslu, "28 Þubat'ta rahmetli Erbakan Hoca için sandýkla gelen sandýkla gider diyorlardý. Ayný çevreler þimdi sandýk her þey demek deðildir diyor. Dün baþka konuþuyorlar bugün baþka. Dün söylediklerini bugün tekzip ediyorlar. Cemil Meriç 'Olimpus daðýnýn çocuklarý ile Hira daðýnýn çocuklarýnýn kavgasýdýr' bu diyor. Hira daðýna inanan Hira'dan gelen mesaja inanan o mesajý yaþam biçimi varlýk sebebi haline getirdiðimiz elimizdeki imkanlarý Türkiye'nin kalkýnmasýna kullandýðýmýz için buna izin vermek istemiyorlar. Aramýzda çürük elmalar var mýdýr? Vardýr. Kimlerse bunlar cezasý verilir. Aramýzdaki çürük elmalar yüzünden tüm aziz asil milleti suçlamak, suçlu görmek sonrada AK Parti'ye oy verenleri yok sayamadýklarý için sandýða gitme cesareti olmayanlar 'bizim Tayyip Erdoðan'la sorunumuz var. Baþka sorunumuz yok' diyorlar. Beddua ediyorlar Uzun Adama. O Uzun Adam hayatýný ortaya koymuþ birisidir. Bir düðünlük bayramlýk gömleði birde kefenlik gömleði var" ifadelerini kullandý. 1 Aralýk operasyonun ardýndan ülkeden kaçan sýcak paranýn 14 milyar dolar olduðunu açýklayan Uslu, yabancý sermayenin kaçmasýnýn ülkedeki güven ortamýnýn ortadan kalkmasý demek olduðunu dile getirdi. Böyle bir ülkede yatýrým olmazsa faturayý yükselen döviz nedeniyle yatýrýmcý ve milletin ödeyeceðini vurgulayan Uslu, esas hýrsýzýn fakir fukaranýn geleceðine göz dikenler olduðunu belirtti. 30 Mart'ta Türkiye'yi karýþtýrma hesabý yapanlara ya fýrsat verileceðini ya da dur deneceðini dile getiren Uslu, þunlarý kaydetti: "Geleceðimizle oynayanlarýn oyunlarýný bozacaðýz. Bunu böyle göreceðiz. Bu sýradan bir seçim deðil. Bu ülkeye geleceðine insanlarýna çocuklarýmýzýn geleceðine zulüm edilmek isteniyor. Yeniden bir istikrarsýzlýk dönemine bir bataða götürülmek isteniyor. Bu bataða daha önce girdik ve çýkamadýk. Her ay bir þehit tabutu geliyordu. Yüreðimiz daðlanýyordu. Terörden nemalananlara kahrediyoruz. Keþke barýþ süreci daha önce yaþansaydý ve evlatlarýmýzý topraða vermemiþ olsaydýk. Barýþ sürecini torpilleyenler kendilerinin varlýðýný sürdürmek istiyorlar. Ülkeyi kriz kaos içerisinde tutarak teslim almaya çalýþýyorlar. Millet kaybediyor silah tüccarlarý kazanýyor. Türkiye Ýslam coðrafyasýnda bir umut oldu. Kiminse para yardýmý kimisine gýda yardýmý yapýyorsunuz. Herkese ihtiyacý olan oranda yardým ve þefkat elini uzatýyor. Bizim varlýk sebebimizde bu. Baþbakanýmýzý diktatörlükle suçlayanlar binlerce insanýn ölümünden sorumlu olan kiþiyle fotoðraf çektirdiler. Oynanan oyun çok büyük. 11 yýldýr ses çýkaramayanlar, gönlümüzde olanlar eðer bugün çýkmýþ adeta Amerika'yý yeniden keþfeder gibi ithamlarda bulunuyorsa gece yarýlarý operasyon düzenleyerek bir kýsým insanlarý ve devletin kurumu olan MÝT'in baþkaný da dahil içeri alýp baþbakaný hedef yapýyorsa o zaman bu seçimleri yapacaðýmýz yatýrýmlardan daha büyük anlamlar taþýyor. Küresel ölçekli bir senaryo ile karþý karþýyayýz. Vekil oluruz olmayýz bunlar nasip iþi sandýktan çýkýp mazbatayý alýncaya kadar nasip iþidir. Baþbakan seçimleri kaybetmiþ batýlý güçlerin maþalarýnýn "oh oldu" diyeceði bir sonuca bizim gönlümüz aklýmýz vicdanýmýz el vermez. Onun için hepimizi gece gündüz demeden koþturacaðýz"

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Alaca MYO peynir üretti * HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:481) AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, genel gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu.

Alaca MYO peynir üretti * HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:481) AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, genel gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. HÜBTUAM Mayýs ta teslim Hitit e 217 bin avroluk simülasyon laboratuvarý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarý dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. 3 boyutlu tasarým

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

"Canlýdan canlýya nakilde. dünya birincisiyiz"

Canlýdan canlýya nakilde. dünya birincisiyiz Meslek Yüksekokullarý Çorum'da toplanýyor "Meslek Yüksekokullarýnda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu Ulusal Konferans, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Yükseköðretim Kurulu (YÖK) iþbirliðiyle

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

"Teknokent'te sanayicilermizle güzel inovasyon çalýþmalarý yapacaðýz"

Teknokent'te sanayicilermizle güzel inovasyon çalýþmalarý yapacaðýz Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum'a geliyor Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu 800 yataklý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin temelini atmak üzere bugün Çorum'a gelecek.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

Meydan ve Kampüsün. önünde ki engeller kalkýyor

Meydan ve Kampüsün. önünde ki engeller kalkýyor Kayýp Renk romaný yazarý kitabýný tanýttý Albaraka Katýlým Bankasý Kurumsal Krediler Müdürü ve Yazar Hüseyin Tunç, düzenlediði basýn toplantýsýnda ekonomi üzerine deðerlendirmelerde bulundu.hüseyin Tunç'un

Detaylı