HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak"

Transkript

1 Kemal Kýlýçdaroðlu 11 Mart'ta gelecek CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nü Balýkesir ve Çanakkale gezileriyle 28 Þubat'tan 29 Mart'a kadar, 30 günde 49 baþlayacaðý yerel seçim turunu 29 miting yapacak. Kýlýçdaroðlu, Çorum'a ise 11 Mart günü Ýstanbul mitingiyle tamamlayacak. Mart'ta gelecek.kýlýçdaroðlu 28 Þubat Cuma gü- 3 TE Miyase Cemek 10 yýldýr kayýp olan evladý Oðuz Akuþ'u arýyor Miyase Cemek isimli anne 10 yýl önce Sepetçi mahallesinde ikametgah etmekte iken bir Cumartesi günü oynamak için dýþarý çýkan ancak bir daha geri dönmeyen oðlu Oðuz Akuþ'u arýyor. 3 TE 40 KURUÞ SMMMO Baþkaný Yýldýrým'dan "Vergi Haftasý" mesajý Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "Vergi Haftasý" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. 4 TE Somalili öðrencilerden Kimse Yok Mu'ya ziyaret HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak Arasta esnafýna projesini anlattý CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Parti Yöneticileri ile birlikte Arasta için hazýrlanan projeyi anlatmak üzere Arastayý ziyaret ettiler. CHP heyeti tek tek arasta esnafýný gezerek, tarihi dokunun korunmasý ve yaþatýlmasý için hazýrlanan projelerini esnaflara duyurdu. Arasta'yý bir kapalý çarþý haline getiren ve tarihi dokuyu yaþatmak adýna sunulan proje esnaflardan ve vatandaþlardan ilgi gördü. 10 DA Hitit Üniversitesi Merkez Laboratuvar (HÜBTUAM) toplantýsý yapýldý.rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Müdür Yardýmcýlarý Yrd. Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ve Yrd.Doç. Dr. Çetin Çakanyýldýrým, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ile Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden konuyla ilgili öðretim elemanlarýnýn katýldýðý istiþare toplantýsý rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirildi. Reha Metin Alkan Enstitülerde 21 programda 948 öðrenci eðitim alýyor 3 TE 2 DE Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi Samanyolu Kolejinin Somalili öðrencilerini misafir etti. Öðrenciler Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç'a derneðin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda sorular sordular.erkal Aykaç sorulara verdiði cevap da fernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil,ýrk ve cinsiyet ayýrýmý gözetmeksizin... DA "Bizim tek derdimiz milletimizin Ýbrahim Güleç Faruk Özkader duasýný almaktýr" Dün gündeme bomba gibi düþen dinleme iddialarý ile ilgili listede Av.Ýbrahim Güleç ve Av. Faruk Özkader'de yer alýyor. Av. Ýbrahim Güleç konu hakkýnda yayýnladýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Ulusal medyada bugün (dün) þahsým ve ortaðým Faruk Özkader hakkýnda Selam Terör Örgütü üyesi DA Yeni Defterdarlýk binasý çalýþmalarý devam ediyor Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay beraberinde ki heyetle Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti.ziyarete Defterdar Ýhsan Özbay ile birlikte, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Vergi Dairesi Müdürü Zeki Çevik ve bazý personeller katýldý. Özbay günü anýsýna Vali Sabri Baþköy'e çiçek ve hediye takdim etti.vali Baþköy yaptýðý konuþmada, vergiyi toplayan Maliye Teþkilatýna ve vergi ödemeyi yükümlülük haline getiren tüm Çorumlulara teþekkür ederek, bu tür haftalarýn farkýndalýk yaratma amaçlý olduðunu dile getirdi. TE "Ölüm Öpücüðü" tiyatroseverlerle buluþacak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun "Ölüm Öpücüðü" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.simon Williams'ýn yazdýðý Þükran Yücel'in çevirdiði ve Tayfun Eraslan'ýn yönettiði iki perdelik oyun Mart Cuma günü saat 20.00'da 8 Mart Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda sahnelenecek. 3 TE Halit Çaðdaþ'tan 'dinleme' tepkisi! 10 DA "Geleceðimizle oynayanlarýn oyunlarýný bozacaðýz" DE

2 2 "Bilmek ve bildiðini sunmak arasýnda büyük fark vardýr" Ýmsâk : 04:48 Güneþ : 0:14 Öðle : 12:00 Ýkindi : 1:02 Akþam : 1:3 Yatsý : 18:3 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 8. Hafta HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ: Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde, Güneþ'e doðru dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur. "Seyyah Bizim Ýller"e baþvurular baþladý Geçtiðimiz yýllarda uygulanan ve gençler tarafýndan çok beðenilen "Seyyah Bizim Ýller" gezi projesinin bu dönem baþvurularý baþladý. "Seyyah Bizim Ýller" projesi, kendi imkânlarýyla il dýþýnda herhangi bir geziye veya gençlik aktivitelerine katýlmamýþ gençlere öncelik verilen bir hareketlilik projesi olarak dikkat çekiyor yaþ grubunda ki herkesin baþvurabileceði gezi etkinliði ücretsiz olup, ulaþým yeme, içme gibi tüm masraflar Gençlik ve Spor Bakanlýðýnca karþýlanýyor. Günübirlik yapýlacak gezilerde gençler gittikleri yerlerin tarihi ve kültürel dokularýný, turistik yerlerini ve doðal güzelliklerini görme þansý buluyor. Baþvurular için kontenjanlarýn sýnýrlý olduðu belirtilirken, gezilere katýlmak isteyenler baþvurularýný Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezine þahsen yapmalarý gerekiyor. Projeyle ilgili ayrýntýlý bilgi almak isteyenler (0 34) numaralý telefonu arayabilirler. Bahadýr YÜCEL ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 40 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 3 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 40 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 00 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 00 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 9 Sayý: 21 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 3 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafýndan organize edilen "Etkili Sunum Teknikleri" konulu konferans Rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirildi. Öðretim üyeleri ve öðrencilerin ilgi gösterdiði konferansa konuþmacý olarak Çankýrý Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça katýldý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn da katýldýðý programýn açýlýþ konuþmasýnda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Enstitü etkinlikleri hakkýnda bilgi verdi. Akademisyenlerin ve bilimle uðraþanlarýn elde ettikleri bilgileri meslektaþlarý ve kamuoyu ile paylaþma sorumluluðu taþýdýklarýný, bunun ise günümüzde ayrý bir disiplin haline geldiðini belirten Prof. Dr. Evkuran, bilmek ile bildiðini paylaþmak ve sunmak arasýnda bariz bir fark bulunduðunu, bilgi aktarýrken teknolojinin etkin ve doðru kullanýmýnýn herkes için kritik deðer taþýdýðýný ifade etti. Prof. Dr. Evkuran verdiði desteklerden dolayý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a, konferans konuþmacýsý Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça 'ya ve katýlýmcýlara teþekkür etti. Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça ise "Etkili Sunum Teknikleri" konulu konferansýnda beden dili, ses, görüntü, duruþ, renk kullanýmý, doðru slayt Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Prof. Dr. Mehmet Evkuran seçimi, içerik gibi konularda önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Akça, etkili bir sunumun gerçekleþtirilebilmesinde, sunum yapan kiþinin iletiþim kurabilme yeteneðinin, konuya yönelik hazýrlýðýnýn ve inancýnýn önemine iþaret etti. Akça, özenle kullanýlan sözel/yazýlý ifadenin, anlamlý beden dilinin ve teknolojik görsel-iþitsel araçlarýn desteðinin etkili bir sunum için önemli olduðunu vurguladý. Konuþmasýna, sunum öncesi, sunum sýrasýnda ve sunum sonrasýnda yapýlmasý gereken hususlar hakkýnda bilgi veren Akça, etkili bir sunumda, konuþmacýnýn kýyafetinin nasýl olmasý gerektiði, heyecanýn nasýl üstesinden gelineceði, görsel sunumun nasýl hazýrlanmasý gerektiði konularý üzerinde durarak, konuþmacý ile dinleyiciler arasýnda gerçekleþecek göz temasýnýn, mimiklerin ve ses tonunun dengeli kullanýmýnýn öneminden bahsetti. Akça son olarak, sunum yapýlan mekanýn fiziksel durumunun, sunumun üzerindeki etkisinden bahsetti. Konferansýn sunum bölümünden sonra dinleyicilerin soru ve katkýlarýyla devam eden programýn sonunda Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça'ya teþekkür etti. Enstitülerde 21 programda 948 öðrenci eðitim alýyor Hitit Üniversitesi Enstitüleri büyümeye devam ediyor eðitimöðretim yýlýnda yüksek lisans programýnda 82 öðrenciye sahip olan Sosyal Bilimler Enstitüsünde, bu yýl itibariyle 9 yüksek lisans, doktora programý olmak üzere 14 lisansüstü programda 49 öðrenci eðitimlerini sürdürüyor. Benzer þekilde, 4 yüksek lisans programýnda 0 TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN öðrenci ile eðitime baþlayan Fen Bilimleri Enstitüsünde ise bu yýl itibariyle yüksek lisans, 2 doktora programý olmak üzere toplam lisansüstü programda 9 öðrenci ile eðitim faaliyetleri devam ediyor. Her iki enstitüde de 2010 yýlýnda 9 lisansüstü programda 142 öðrenci ile baþlanan lisanüstü eðitimler bugün 21 programda 948 öðrenci ile devam ediyor. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Günün Þiiri BOZGUN Yüreðimi eriten akþamýn üzgün evidir Yaðmur varken aðýný ördüðü. Bozgun, bu köyü kuran sözcük Bense yabancýsýyým bu yerlerin. Þöyle bir oturuyorum elimde sigaram Yine de garip, mutsuz ve yalnýzým Yüreðimde, Aðlayan sesi pýnarlarýn Þafakta terli bir çizgidir uzanan ovalar Üstünde cansýz birer iskelet gibi Duran aðaçlar var. Arkamda sýrtýmý rahatça dayadýðým Daðlar, gökyüzü sonsuz mavi Oysa altýnda ölü gibi yatan Ýnsanlar, insanlar var. Hangi tepeye baksan bir anýt karþýlar insaný Ýþlenmemiþ bir nakýþ gibi Temiz, siyah güleç yüzlü çocuklar Ve göçebe çadýrlarý Hayvan derisinden paltolarýyla Kadýnlar, erkekler ve çocuklar. Yarýn bir avcý çiftesini doðrultup Bir serçenin özlemle çarpan yüreðine Hadi. Bozgun ve yenilmiþliðimiz tekrarlansýn Utanç kalýntýsý bu kule, büyümesi yarým kalmýþ böcek Bu marþý da siz çalýn ey korkusuzluk Bilin bir þölen kadar kýsadýr hayat. Ender SARIYATI HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,211 0,212 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER VEFA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CD. 3/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI SEDEF ECZANESÝ TEL: B.EVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis...1 Yangýn Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta...13 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...18 Su Arýza...18 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...221

3 3 Kemal Kýlýçdaroðlu 11 Mart'ta gelecek CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu 28 Þubat'tan 29 Mart'a kadar, 30 günde 49 miting yapacak. Kýlýçdaroðlu, Çorum'a ise 11 Mart'ta gelecek.kýlýçdaroðlu 28 Þubat Cuma günü Balýkesir ve Çanakkale gezileriyle baþlayacaðý yerel seçim turunu 29 Mart günü Ýstanbul mitingiyle tamamlayacak. Bazý günler 3 miting yapacak olan Genel Baþkan Kýlýçdaroðlu olaðanüstü koþullarla karþýlaþýlmazsa 1 Mart'ta Bursa Yalova, 2 Mart günü Eskiþehir, 3 Mart günü Edirne Kýrklareli, 4 Mart günü Tekirdað Ýstanbul, Mart günü Rize Artvin, Mart günü Giresun Trabzon, Mart günü Ordu Samsun, 8 Mart günü Adana 9 Mart günü de Mersin'de yapacaðý 1. mitingle ilk haftayý tamamlayacak. CHP Lideri Kýlýçdaroðlu 10 Mart Pazartesi günü Niðde, Kayseri, 11 Mart Salý günü Çorum, Amasya, Sinop, 12 Mart Çarþamba Bolu, Düzce, Karabük, 13 Mart Perþembe Bartýn, Zonguldak, 14 Mart Cuma Kocaeli, Sakarya, 1 Mart Cumartesi Ýstanbul ve 1 Mart Pazar günü yapacaðý Ankara mitingiyle ikinci haftayý da 1 mitingle tamamlamýþ olacak. 1 Mart Pazartesi günü mitinglerine Elazýð ve Tunceli ile devam edecek olan Kýlýçdaroðlu 18 Mart Salý günü Muðla, Çarþamba Aydýn, Perþembe Tokat, Sivas, Cuma Gaziantep, Cumartesi Ýzmir, 23 Mart Pazar günü de Antalya'da yerel seçim kampanyasýný sürdürecek, mitinglerde Kemal Kýlýçdaroðlu konuþacak.seçime altý gün kala 24 Mart'ta Isparta ile Burdur'da miting yapacak olan CHP Lideri Kýlýçdaroðlu Salý günü Denizli, Uþak, Çarþamba Manisa, Perþembe Hatay ve Adana, Cuma Ankara, 29 Mart Cumartesi günü ise Ýstanbul'da bir kez daha miting ile þehir turu yapacak ve gece Ankara'ya dönerek 30 günde 49 miting yapmýþ olacak. Miyase Cemek 10 yýldýr kayýp olan evladý Oðuz Akuþ'u arýyor Miyase Cemek isimli anne 10 yýl önce Sepetçi mahallesinde ikametgah etmekte iken bir Cumartesi günü oynamak için dýþarý çýkan ancak bir daha geri dönmeyen oðlu Oðuz Akuþ'u arýyor. Gazetemize gelerek derdini aktaran acýlý anne Miyase Cemek," 10 yýl oldu 4 kardeþten ikincisi olan oðlum Oðuz Akkuþ bir Cumartesi günü oynamaya gidiyorum dedi ve o günden sonra bir daha görmedik. En acý tarafý ise bazý yakýnlarým tarafýndan,' Oðlumu para ile sattýðým' þeklinde iftiralara maruz kalmamdýr. Bunu yapan ve düþünen de alçaktýr. Kaldý ki 90 doðumlu oðlum kaybolduðunda 14 yaþýnda idi. Aklý erecek yaþta idi. Ulusal bazý Televizyon programlarýna çýkdým derdimi anlattým. Bir Gazeteci aramýþtý ' Oðlun ege tarafýnda inþaat boyacýlýðý yapýyor diye sonrasýnda ise bu kiþinin oðlum Oðuz olmadýðý söylendi. Eþim yýllar öncesinden vefat etti. Ben þu an Hamamözünde yaþýyorum. Evladýmýn yokluðunun acýsý her an an yüreðimde Allah kimseye böyle acý yaþatmasýn. Yetkililerimizden evladýmýn bulunmasý adýna destek bekliyorum" þeklinde konuþtu. "Ölüm Öpücüðü" tiyatroseverlerle buluþacak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun "Ölüm Öpücüðü" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.simon Williams'ýn yazdýðý Þükran Yücel'in çevirdiði ve Tayfun Eraslan'ýn yönettiði iki perdelik oyun Mart Cuma günü saat 20.00'da 8 Mart Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda sahnelenecek. Oyunu konusu ise þöyle: Gizli Suçlar Soruþturma Masasý'nýn kriminal psikoloðu ile baþmüfettiþinin, Zoe Lang adýnda genç bir oyuncuyu kullanarak Cerrah adýndaki seri katili yakalamak istemesi üzerine kurulu olan oyun, Lang'ýn bu tehlikeli göreve ikna edilmesiyle baþlar. Serim niteliðindeki bu bölümü Lang'ýn, katil olduðu öne sürülen John Smith ile karþýlaþmasý ve operasyon sýrasýnda yalnýz býrakýldýðý için görevi býrakmasý izliyor. Zoe Lang'ýn tekrar ikna edilip son bir operasyon için yeniden göreve dönmesiyle oyun kaðýt üzerinde kalan sürpriz finale doðru týrmanýyor. Oyunun biletleri tiyatro salonu giþesinden ve www. mybilet. com/tiyatro /devlet tiyatrosu/corum adresinden satýþa sunuldu. Fatih AKBAÞ HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak Hitit Üniversitesi Merkez Laboratuvar (HÜBTUAM) toplantýsý yapýldý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Müdür Yardýmcýlarý Yrd. Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ve Yrd.Doç. Dr. Çetin Çakanyýldýrým, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ile Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden konuyla ilgili öðretim elemanlarýnýn katýldýðý istiþare toplantýsý rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirildi. Reha Metin Alkan HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantý, Rektör Prof.Dr. Alkan'ýn yaptýðý sunumla devam etti. Rektör Prof.Dr. Alkan, HÜBTUAM'ýn mayýs ayýnda teslim alýnacaðýný hatýrlatarak, laboratuvarda görev yapan tüm öðretim elemanlarýndan ve özellikle grup baþkanlarýndan laboratuvarýn en geç yeni eðitim-öðretim yýlýna kadar tam anlamýyla çalýþýr hale getirilmesi için çalýþmalarýna aðýrlýk vermelerini istedi ve gereken her türlü desteðin, þimdiye kadar olduðu gibi, bundan sonrasýnda da verileceðini ifade etti. Laboratuvarýn TSE ve/veya TÜRKAK Akreditasyonunun alýnmasýný çok önemsediðini ve bu konuda da yoðun çalýþýlmasý gerektiðinin altýný çizen Rektör Prof.Dr. Alkan, HÜBTUAM'ýn yalnýzca Çorum için deðil, bölgemiz ve ülkemiz için de önemli bir araþtýrma merkezi olacaðýný, bilimsel ve yenilikçi bir anlayýþ kazandýrarak üniversiteye büyük bir katma deðer katacaðýný ifade etti. Toplantýda üniversitenin yerleþke sorunun artýk son bulduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, HÜBTUAM ve ihalesi tamamlanan ve bu yýl bitmesi planlanan TEKNOKENT ile birlikte üniversitenin bölgede etkin bir AR-GE merkezi olmamasý için hiç bir sebebin kalmadýðýný söyledi. Toplantý, gündeme ait ve gündem dýþý sorularýn cevaplanmadý ile sona erdi. Salim Uslu gazetecilerin sorularýný yanýtladý. "28 Þubat sürecinde benide dinlemiþlerdi" Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltýlý toplantýda bir araya geldi. Geçen hafta iki defa benzer toplantýlar yapan Erdoðan, milletvekilleri ile üçüncü ve son kez buluþtu. Toplantýlarda milletvekillerinin Erdoðan'a doðrudan soru yönelttiði, aðýrlýklý olarak yaklaþan yerel seçimlerin görüþüldüðü dile getirildi.ak Parti Genel Merkezinde düzenlenen kahvaltýya Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da katýldý. Uslu, Genel Merkez giriþinde habercilerin sorularýný yanýtladý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da söz konusu dinlemeleri özel hayata müdahale olarak gördüklerini ifade etti.uslu, bir gazetecinin, "Basýnda dinlenen kiþilerin yer aldýðý listeyi görüp görmediðini" sormasý üzerine, þöyle konuþtu: "Kabaca baktým benimle ilgili gözükmüyor. Daha önce 28 Þubat sürecinde sendika baþkanýyken benimle ilgili dinlemeler olmuþtu. Bunlar son derece vahim durumlar. Özel hayata müdahaleye yönelik tüm bu giriþimlerin yasa dýþý olduðunu, illegal olduðunu herkes biliyor. Hatta ahlaki olmadýðýný herkes biliyor. O açýndan bizim çýkardýðýmýz yasalarýn bir bölümü, özel hayatý korumak adýna, kiþi haklarýný korumak adýna gerçekleþtiði için zannediyorum devlet gereken önlemleri alacak."

4 SMMMO Baþkaný Yýldýrým'dan "Vergi Haftasý" mesajý 4 Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "Vergi Haftasý" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Kamuoyunda saðlýklý bir vergi bilincinin oluþturulmasý ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi için 90 yýlýndan itibaren her yýl kutlanan "Vergi Haftasý"nýn bu yýl; 2. yýlý 24 Þubat - 2 Mart tarihleri arasýnda kutlandýðýný kaydeden SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Vergi devletin tüm vatandaþlarýna yüklediði bir yükümlülüktür. Devletin sunduðu hizmetlerden yararlanan vatandaþlar olarak hepimizin devlete vergi ödemesi gerektiði gibi, vergi ödemek bir ülkede yaþayan her vatandaþýn en kutsal görevlerinden biridir. Kazancýmýz üzerinden ödeyeceðimiz vergiler devletimiz tarafýndan yine bizlere hizmet olarak geri dönecektir. Vergi konusunda vatandaþlarýmýza düþen en önemli görev ise, alýþveriþleri karþýlýðýnda harcama belgesini alarak verginin hazineye intikalini saðlamaktýr. Yapýlan alýþveriþler karþýlýðýnda alýnan her harcama belgesi, fakire aþ, iþsize iþ saðlanmasýna, kayýt dýþý ekonominin kayýt altýna alýnmasýna, gelir daðýlýmýnýn adaletli bir þekilde gerçekleþmesine, daha iyi saðlýk hizmeti, daha iyi bir eðitim düzeyine ulaþmaya katkýda bulunacaktýr. Kayýt dýþý ekonomi, verginin adil bir þekilde toplanmasýnýn önünde en büyük engel olduðu gibi gelir daðýlýmýnýn bozulmasý, haksýz kazanç ve haksýz rekabetinde temelini oluþturur. Kayýt dýþý ekonomi ile mücadeleye toplumu oluþturan herkesimdeki bireyler, kamu ve sivil toplum örgütleri katýlmalýdýr. Ödenmeyen her kuruþ vergi, toplumun ve çocuklarýmýzýn geleceðinden çalýnan mutluluktur, iþgücüdür, yatýrým ve hizmettir. Daha iyi bir yaþam ve daha iyi bir Türkiye için vergilendirilmiþ kazancý benimsemeliyiz ve benimsetmeliyiz. Gelir Ýdaresi ile mükellef arasýnda köprü görevi gören Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Gelir Ýdaremizin en büyük destekçileridirler. Çorum Serbest Muhasebeci Dodurga-Osmancýk yolunda iyileþtirme çalýþmalarý Ýl Özel Ýdaresi Dodurga-Osmancýk ilçe baðlantý grup yolunda karayollarý standartlarýna göre iyileþtirme çalýþmalarý baþlatýldý. Yapýlan çalýþmalarý kontrol etmek amacýyla bir inceleme gezisi gerçekleþtirildi. Ýncelemeye Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý ve Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Recep Çýplak ile yüklenici firma temsilcisi Serdar Öztürk katýldý. Çalýþma kapsamýnda grup yolunda iyileþtirme gerçekleþtirilecek. Bu kapsamda yaklaþýk 3 bin metrelik yol zemini ve kenarlarýnda kazý çalýþmasý ve yine yaklaþýk 20 bin metreküp dolgu yapýlacak. Yol güzergâhýna tane kutu menfez ve 1 farklý noktaya HDPE Boru konulacak. Çalýþmalarla trafik akýþý rahatlatýlacak ve görüþ mesafesi karayollarý standartlarýna uygun hâle getirilecek. Altyapý çalýþmalarý tamamlandýktan sonra ise geniþliði metre olan yolda asfaltlama iþlemi yapýlacak. Mali Müþavirler olarak bizler þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da mali idaremizle iþbirliði ve uyum içinde çalýþmaya devam edeceðiz. Tüm zorluklar ve angaryalara raðmen iþlemler günü gününde yapýlmaktadýr. Yaklaþýk 2, milyon mükellefin aylýk vergilerini süresinde ödemeleri camiamýz tarafýndan saðlanmaktadýr. Bazý insanlar kurallarýn açýklarýndan yararlanarak vergilerinin bir kýsmýný ödemeyebilirler. Bu vergisini tam olarak ödeyen vatandaþlara çok büyük haksýzlýktýr. Orta düzeyde kazanca sahip bir vatandaþ vergisini tam olarak öderken çok daha yüksek kazançlý bir vatandaþýn vergisini ödemekten çeþitli yollarla caymasý devlete ve diðer vatandaþlara yapýlmýþ bir saygýsýzlýktýr. Devlet herkesten vergi alarak bazý kazançlar elde eder, bu konuda unutulmamasý gereken en önemli nokta budur. Vergi tam ödenmediðinde devletin halka verdiði hizmetlerin kalitesinin düþeceði unutulmazsa herkes vergi verir. Öðrencilerin okuduðu Muzaffer Yýldýrým okullar, ulaþýmý saðlayan yollar, hastaneler, elektriðin daðýtýmý; vergiden elde edilen kazançlarla saðlanmaktadýr. Her vatandaþýn ülkesine karþý en büyük sorumluluðu vergi vermektir. "Vergi kaçýrýlmasýna sessiz kalan geleceðin yok olmasýna göz yumandýr" diyor, verginin geleceðimizin teminatý olduðunu hatýrlatýyor bu vesileyle vergi ile iç içe olan herkesin vergi haftasýný kutluyor, saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL Çam'dan Defterdarlýk personeline karanfil jesti Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam ve yönetim kurulu üyeleri Vergi Haftasý nedeniyle dün Vergi Dairesi'nde çalýþanlara karanfil daðýttý. Vergi Dairesi önünde açýklamada bulunan Türk Büro Sen Baþkaný Sami Çam, vergi dairesi çalýþanlarýn haftasýný kutlayarak karanfil daðýttý. Çam, Maliye de çalýþanlarýnýn mesailerinin verilmesi gerektiðini belirterek, "Asgari ücretli ve emekliden vergi alýnýyor. Ama faizden vergi alýnmýyor" dedi. Yasin YÜCEL Mahir ODABAÞI ELEKTRÝK YARALANMALARI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yüksek voltajlý elektrik akýmý kalpte ritim bozukluðu ve solunum durmasýna baðlý ani ölüme neden olabilir. Elektrik çarpmasýndan korunma: 1. (Bilhassa evimizde küçük çocuðumuz varsa) Çocuk korumalý prizler veya kapaklý prizler tercih edilmelidir 2. Elektrikli battaniyelerin fiþi yatmadan önce çekilmeli.(çocuklar altýna kaçýrabilir) 3. Bilgisayar, televizyon, çaycý, saç kurutma makinesi, elektrikli süpürge, ütü vs. gibi elektrikli aletlerin iþi bitince fiþi çekilmelidir.(ayrýca, prizde takýlý cihazlarýn çalýþmasa bile elektrik sarfiyatý yaptýðýný uzmanlar söylemektedir) 4. Elektrik kablolarý, üçlü prizler ayakaltýnda olmamalýdýr. (Bulaþýk, çamaþýr makinesi hortumu çýkabilir. Bu nedenle hayatýný kaybedenler olmaktadýr)). Elektrikli aletler sudan uzak tutulmalý, kullanýlmadýðý zaman prizden çekilmelidir. Elektrik çarpmasýnda ilk yardým: 1. Mümkün mertebe soðukkanlý, sakin olunmalý. Ayrýca kendi güvenliðimiz de düþünülmeli. 2. Elektrik akýmý kesilmeli. 3. Akýmý kesme ihtimali yoksa izole ( plastik, kuru tahta, gazete kaðýdý tomarý vs.) bir cisimle elektrik temasý kesilmelidir. 4. Kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir.. Hasar gören yer temiz bir bezle örtülmeli.. Týbbi yardým istenmelidir. ZEHÝRLENMELER: Ýki üç yaþlarýnda daha çok görülür. Fazla meraklý olmalarý ve büyükleri taklit etmeye çalýþmalarý bunda büyük etkendir. Fare zehiri, böcek ilacý, tiner ve bahçe kimyasallarý çok tehlikelidir. Zehirlenmelerden korunma: 1. Bütün ilaçlar kilit altýnda tutulmalýdýr 2. Boþ bile olsa ilaç kutularý ve þiþeleri ortalýkta bulundurulmamalýdýr. 3. Þaka da olsa hiçbir çocuða ilacýn þeker olduðu söylenmemelidir. 4. Periyodik olarak kullanýlan (tansiyon vs) ilaçlar emniyetli yerde muhafaza edilmelidir. Karbonmonoksit zehirlenmesi: Karbonmonoksit, kokusuz, renksiz, rahatsýz edici olmayan beþ duyumuz ile fark edilmesi olanaksýz bir gazdýr. Genellikle soba kullanýmýnýn sýk olduðu sonbahar ve kýþ aylarýnda görülür. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde ilkyardým: 1. Kapý ve pencereler açýlmalý, ortam havalandýrýlmalý. 2. Hasta yürütülmemeli ve temiz havaya çýkarýlmalý, 3. Hemen 112 acil yardým aranmalý BOÐULMALAR: Bebek ve küçük çocuklarýn dünyayý keþfetme yollarýndan biri de ele geçirdikleri nesneleri aðýzlarýna atmalarýdýr. Uygun boyuttaki her þey tehlikelidir. Gýdalar, süs eþyalarý, oyuncaklar nefes borusuna kaçabilir. AK Parti SKM seçim çalýþmalarýna hýz verdi AK Parti Ýl Seçim Koordinasyon Merkezinde seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Ýl genelinde yapýlan programlar dahilinde önceki hafta, Ýl Baskaný Ahmet Sami Ceylan Baþkanlýðýnda Kargý, Ortaköy, Boðazkale, Alaca ilçelerine ziyarette bulunan AK Parti teþkilatý, seçim gününe kadar yapýlacak programlarýný belirledi. SKM toplantýsýna Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, SKM Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Kasým Aksoy, Sami Aðýrcan, Cemalettin Polattaþ, Ýl Yönetim kurulu üyeleri Memduh Akbaþ, Tuba Tuna, Serap Yýldýrým ve Ýl Genel Meclis üyesi adaylarý katýldý. Boðulmalardan korunma: 1. 4 yaþ altý çocuklara hava yolunu týkayabilecek gýdalarý vermeyin 2. Bebekler katý gýdalara baþlayýnca birkaç diþ ile çiðnenmesi zor olan ham meyveleri vermeyin ( elma, armut, ayva vs ) 3. Evde çerez ve diðer ikram tabaklarýna küçük ellerin ulaþmamasýna dikkat edin 4. Oyuncak alýrken imalatçýnýn yaþ tavsiyelerine uyun; bazý oyuncaklar boðulmaya neden olacak küçük parçalar içerebilir; paketleri okumakla kalmayýn, sizde oyuncaðý inceleyin.. Bebeðinizin oyuncaðýndan eksilmiþ parçalarýn varlýðýna dikkat edin ( göz, menteþe, pil vs ).. Büyük çocuðunuza, kendi oyuncaklarýnýn kardeþi için tehlike yaratabileceðini öðretin.. Plastik torba ve balonlarý çocuklardan uzak tutun. 8. Çanta ve cüzdanýnýzdaki bozuk paralarý çocuklarýnýzýn ulaþamayacaðý yerlere koyun. 9. Yatakta MP3 veya telefonla kulaklýkla müzik dinleyerek uyumayýn. Kulaklýk boðaza dolanabilir. * ''Ölüm kaderde var, erde geçte mutlak yakalar Lakin vakitsiz gelirse, çocuklar zorda kalýr, Anneleri daha çok aðlar Kazalar vakitsiz öldürmesin''

5 Ýlk tören Atatürk Anýtý'nda 2. Vergi Haftasý kutlanacak Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay Vergi Haftasý nedeniyle dün basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ katýldý. Ýhsan Özbay, Vergi Haftasýnýn bu yýl 2.'sini kutladýklarýný ifade ederek, "Yaptýðýmýz çalýþmalarý kamuoyuna anlatmak toplumu Vergi Haftasý ile ilgili bilgilendirmektir. Vergi toplumun önemli unsurudur. Anayasanýn ilk maddesi de vergiyle ilgilidir" dedi. Özbay, "Her insanýn vergi ile mutlaka yolu kesiþmektedir. Kaliteli bir hizmet sunmak amacýndayýz. Çorum halkýnýn Vergi Haftasýný kutluyorum" þeklinde kaydetti. Özbay hafta kapsamýnda bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini ve ziyaretler yapacaklarýný da sözlerine ekledi. Yasin YÜCEL 2. Vergi Haftasý kutlamalarý dün Atatürk Anýtý'nda düzenlenen törenle baþladý. Törene Defterdar Ýhsan Özbay, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, daire amirleri, þube müdürleri ile maliye çalýþanlarý katýldý. Defterdar Ýhsan Özbay, burada yaptýðý konuþmada, Vergi Haftasýnda temel amacýn yaptýklarý çalýþmalarý kamuoyuna anlatmak ve toplumu bilgilendirmek olduðunu söyledi. Verginin toplumun önemli unsuru olduðunun altýný çizen Özbay, "Anayasanýn ilk maddesi de vergiyle ile ilgilidir. Her insanýn vergi ile mutlaka yolu kesiþmektedir" dedi. Tören Anýt'a çelenk sunulmasý, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla sona erdi. Yasin YÜCEL Defterdar Özbay'dan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a ziyaret Yeni Defterdarlýk binasý çalýþmalarý devam ediyor Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, Vergi Haftasý kapsamýnda TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti.ziyarete, Defterdar Ýhsan Özbay ile birlikte, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Vergi Dairesi Müdürü Zeki Çevik de katýldý. Defterdar Ýhsan Özbay günün anýsýna TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a hediye verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Çetin Baþaranhýncal Özbay ve beraberindekilere teþekkür etti.özbay, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a teþekkür ederek vergi tahsilâtý ve hafta içerisinde yapýlacak etkinlikler hakkýnda bilgiler verdi. Yasin YÜCEL Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay beraberinde ki heyetle Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti.ziyarete Defterdar Ýhsan Özbay ile birlikte, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Vergi Dairesi Müdürü Zeki Çevik ve bazý personeller katýldý. Özbay günü anýsýna Vali Sabri Baþköy'e çiçek ve hediye takdim etti. Vali Baþköy yaptýðý konuþmada, vergiyi toplayan Maliye Teþkilatýna ve vergi ödemeyi yükümlülük haline getiren tüm Çorumlulara teþekkür ederek, bu tür haftalarýn farkýndalýk yaratma amaçlý olduðunu dile getirdi. Ülke ekonomisinin ve kalkýnmasýnýn yolunun üreten ve yatýrýmlarýna yeni katma deðerler kazandýran kiþi kurum ve kuruluþlardan alýnacak vergilerle olacaðýný kaydeden Vali Baþköy, "Dolayýsýyla sürdürülebilir kalkýnmanýn yolunu açan rekortmen mükelleflere teþvik amacýyla plaketler takdim edilmektedir" dedi ve tüm çalýþanlarýn ve mükelleflerin Vergi Haftasýný kutladý. Ayrýca Vali Baþköy, "Akýncý Kýþlasýnýn Fevzi Çakmak Caddesi ile Ankara yolu birleþimindeki 12 dönümlük arsa, yeni Defterdarlýk ve Vergi Dairesi Binasý yapýlmasý için tahsis edilmiþtir. Defterdarlýk binasýnýn ne þekilde yapýlacaðýna dair araþtýrma ve çalýþmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandý. Defterdar Özbay ise "Yaptýðýmýz çalýþmalarý kamuoyuna anlatmayý toplumu Vergi Haftasý ile ilgili bilgilendirmeyi amaçlýyoruz. Vergi toplumun önemli unsurudur. Kamuoyunda saðlýklý ve adaletli bir vergi bilincinin oluþturulmasý verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alýþkanlýðýnýn arttýrýlmasý amacýyla 90 yýlýndan bu yana Vergi Haftasý kutlamalarý yapýlýyor. Valimizin Defterdarlýða yakýn ilgisinden dolayý teþekkürler" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL "Vergilerin borçlarýn faizine yetmediði günlerden bugüne geldik" Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Vergi Haftasýnýn verginin önemini anlatmak açýsýndan önemli olduðunu kaydeden Muzaffer Külcü, "Burada sadece vergiler üzerinden deðerlendirme yapmakta doðru olmaz. Vergi gelirlerinin artmasý üretimin artamasý demektir. Üretimin arttýðý bir ülkede vergi gelirleri de artar. Bu açýdanda da deðerlendirmek lazým. Þu an 10 yýldýr yaþanan tablo gerçekten çok güzel. Bunda çiftçinin, esnafýn, sanayicinin yani milyonun katkýsý var. Daha önce toplanan vergiler borçlarýn faizine dahi yetmezken þimdi yatýrým yapar hale geldik" dedi. Özbay, yeni inþaa edilecek olan Defterdarlýk hizmet binasý konusunda destek olan Külcü'ye teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Ziyarete, Defterdar Ýhsan Özbay ile birlikte, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Vergi Dairesi Müdürü Zeki Çevik de katýldý. Fatih AKBAÞ

6 Milletvekili Köse'den MÝT Kanununa eleþtiri CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse Ýçiþleri Komisyonunda görüþülen MÝT Kanunu hakkýnda konuþma yaptý. "Bu kanun Millî Ýstihbarat Teþkilatýnýn bir ihtiyacýndan doðan bir kanun olsa idi Bakanlýðýn bürokratlarý hazýrlardý, Kanunlar Kararlar Dairesine giderdi, yönetmelikte yazýlan usuller uygulanýrdý ve daha net, ihtiyaçlara cevap veren bir metin çýkabilirdi, daha çok tartýþýlýrdý,diye düþünüyorum. O anlamda, bu teklif kanun yapma tekniði bakýmýndan ya da Millî Ýstihbarat Teþkilatý gibi çok özel bir kurum bakýmýndan çok gurur verici bir þey deðildir" diyerek sözlerine baþlayan Köse, "Kanun teklifine baktýðýmýzda birinci maddede bir hüküm var. Diyor ki MÝT, dýþ güvenlik, terörle mücadele ve millî güvenliðe iliþkin konularda Bakanlar Kurulunca verilen her türlü görevi yerine getirir. Hakikaten çok ucu açýk bir husus. Yani millî güvenliðin içerisinde bu iktidarýn yasal yollarla deðiþmesi de var mýdýr? Örneðin, 0'li yýllarda ABD'de olduðu gibi Baþkanýn diðer partinin telefonlarýný dinletmesi de bu millî güvenliðe dâhil olabilir mi? Bu kuþku býrakýyor. Yine istihbarat kapasitesi, niteliði ve etkinliðini artýrmak amacýyla yabancý istihbarat teþkilatlarýnýn kullandýðý usul, yöntem, imkânlarý kullanýr diyor. Çok abartýlý bir tarif. Yani yabancý istihbarat teþkilatlarý iþkenceyi bir yöntem olarak kullanabilir, kullanýyorlar da nitekim hürriyeti tahdidi kullanabilir, kullanýyorlar da nitekim. Yani bu kanunla biz acaba bunlarý kullandýðýmýzda þöyle bir savunma mý yapacak MÝT, baðýmsýz Türk yargýsýna: "Ya, bu husus kanunda var kardeþim. Ýþte falanca istihbarat örgütü kullanýyordu, biz de kullandýk." mý diyecekler. Niye biz, yabancý istihbarat teþkilatlarýnýn kullandýðý bütün usul ve yöntemleri kullanalým? Bunu bir kritere baðlamak gerekirdi. Cumhuriyet Gazetesi -bugün haberlere yansýdý- arþivlerini siliyor. Diyelim ki Millî Ýstihbarat Teþkilatý dese ki: "Tufan Tufan Köse Köse, senin cep telefonundaki rehber kýsmýný ben istiyorum.", "Hayýr, veremiyorum." deyince -bir ceza koymuþlar 8'inci maddede- iki yýldan dört yýla kadar hapis cezasý. Mümkün müdür yani teknik olarak? Hukuken mümkün deðil midir? Mümkündür. "Diðer tüzel kiþiler ve tüzel kiþiliði bulunmayan kuruluþlardan bilgi, belge, veri ve kayýtlarý alabilir." Ergenekon dosyasýnda, Balyoz'da, Oda TV'deki yargýçlar da, savcýlar da bu düzenin hiç deðiþmeyeceðine inanýyorlardý, "Bu düzen böylece gidecek." diyorlardý, vallahi deðiþti. Yarýn bu düzen yine deðiþebilir. Deðiþecektir. Yine MÝT bu kanunla, "23 sayýlý Türk Ceza Kanunu'nun ikinci, dördüncü, beþinci, sekizinci kitaplarýndaki soruþturma kovuþturmalarla ilgili tutanaklara ve her türlü bilgi ve belgeye eriþebilir, bunlardan örnek alabilir." Bakýn, ben uzun yýllar devlet güvenlik mahkemelerinde, özel yetkili mahkemelerde dava takip ettim. Diyelim ki bir gizlilik kararý verdi mahkeme. Buna raðmen, MÝT ulaþabilecek mi Sayýn Bakan? Mahkeme dosyaya gizlilik kararý verirse Millî Ýstihbarat Teþkilatý buradaki her türlü bilgi ve belgeye eriþecek mi, bundan örnek alabilecek mi avukatlarýn alamadýðý? Bakýn hiç sanýk haklarý konuþulmuyor. Alabilecek mi?" dedi. Köse sözlerine þöyle devam etti: "MÝT'in geçmiþteki basýna yansýyan olaylarý göz önüne alýndýðýnda delil karartma ve yeniden delil üretme imkânlarý acaba bu belgelere ulaþmakla MÝT'e tanýnmýþ olacak mý? Yani Türkiye öyle anladýðýmýz gibi uluslararasý standartlara sahip bir demokrasiyle falan da yönetilmiyor. Bu da bir tehlikedir. Yine bu kanun teklifinde MÝT ile ilgili yargýlamalarýn yapýlacaðý yer Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca belirlenen Ankara Aðýr Ceza Mahkemesidir. MÝT'te görev alan veya alacak kiþilerin güvenilirliklerini ve uygunluklarýný belirlemek için yalan makinasý uygulamasý dâhil, test teknikleri ve yöntemleri kullanýlabilir." Þimdi öyle bir mahkeme yaratýyoruz ki doðal yargýç ilkesinden ayrýlmýþ bir mahkeme. Bana göre -madem böyle bir düzenleme yapýlmýþ, aslýnda bir önerge verilebilir burada- bu kanunda suç sayýlan fiilleri iþleyenler de bu mahkemede yargýlansýn çünkü o konuyu iyice bilen mahkeme budur. Bu mahkemede görevli olacak savcýlara ve hâkimlerin de güvenilir olup olmadýklarý ve uygunluklarý yalan makinasý uygulamasý da dâhil, test teknikleri ve yöntemlerine MÝT tarafýndan tabi tutulsun. Vallahi yani böyle bir önerge verin. Yani bunun gidiþatý böyle. O mahkemedeki hâkimleri ve savcýlarý da MÝT belirlesin. Þimdi, 'ncý maddede "demirbaþ silahlar" diyor. Tabii, biz MÝT kurumunun demirbaþ silahlarý nelerdir, bilmiyoruz. Hani zatî silahlara bir itirazýmýz yok ama demirbaþ silahlarda böyle, 13'nýn vahim silah saydýðý silahlardan da var mýdýr acaba? Kullanýlan demirbaþ silahlar emekli olduktan sonra da kullanýlabilecek mi? MÝT hakkýnda"ýsimsiz, imzasýz ihbarlara Cumhuriyet Savcýlýðýnca iþlem yapýlmayacak." deniliyor. Yani bu yetkilerle MÝT hakkýnda isimli imzalý ihbar yapmak için ya mangal gibi yürek olacak ya yurt dýþýnda baðlantýsý olacak. Yani MÝT kurumuna karþý hakikaten de bir suç, derli toplu da izah etmiþ adam, demiþ ki: "Böyle böyle bir iþ var." Delillerini koymuþ, yerlerini göstermiþ ama imzasýný atamamýþ. Yani cumhuriyet savcýsý bunu niye soruþturmasýn? Yani böyle bir þey olabilir mi arkadaþlar? Yani Cumhuriyet Savcýsý bunu niye kovuþturmasýn? Ama belgeli, detaylý, ayrýntýlý yaptýktan sonra niye kullanamasýn? Þimdi, yine, demiþ ki: "Türk vatandaþlarý hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar, millî güvenliðin ve ülke menfaatlerinin gerektirdiði hâllerde Dýþiþleri Bakanýnýn talebi, Adalet Bakanýnýn teklifi ve Baþbakanýn onayý ile baþka bir ülkeye iade edilebilir veya baþka bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir." Þimdi, düþünün, þahsa karþý iþlenmiþ bir suç var, bir trafik kazasý yapmýþ bir vatandaþ ve tutuklu, cezaevinde. Yani hepimizin çocuðu olabilir, yakýný olabilir. Yani bu tutukluyken biz bunu nasýl - þahsa iþlenmiþ suçlarda burada bir ayrým gözetilmemiþ- diðer ülkelerdeki baþka insanlarla takas edeceðiz, tutukluyu hem de? Ya da yine, þahsa iþlenmiþ bir suçta hükümlüyü nasýl biz diðerleriyle takas edeceðiz? Olabilir mi böyle bir þey? Yani 2 tane istihbarat elemanýnýn takasý ayrý bir þey ama Türkiye'de iþlenmiþ bir cinayetin yahut ölümlü bir trafik kazasýnýn yahut baþka bir suçun, þahsa karþý iþlenmiþ suçlarda böyle bir takas nasýl mümkün oluyor, onu da pek anlayamadým. Ýsterseniz bir deðerlendirin. Þimdi, Millî Ýstihbarat Teþkilatýnýn kurduðu þirketler var. Bu þirketlerin faaliyetlerini konu eden bilgilendirmeler de kullanýldýðýnda bu kanun kapsamýnda düzenlenen cezalar ayný MÝT, Millî Ýstihbarat Teþkilatýnýn göreviyle ilgili faaliyetlerle ayný mý sayýlacak? Nasýl olacak o iþ? Yani þirket kurmuþ Millî Ýstihbarat Teþkilatý ama tabii, onun kurduðunu kimse bilmiyor, o þirketle ilgili bir kýsým iþler yapýlacak, iþlemler yapýlacak, rekabet olacak, baþka þeyler olacak. Orada da bir açýklýk göremedim ben. Sonra bu kanunla, "Bu Kanun ile diðer kanunlarda ayný konuyu düzenleyen farklý hükümler bulunmasý hâlinde bu Kanun hükümleri uygulanýr." dediðimiz anda bu kanunu Anayasa'nýn da, yasalarýn da, uluslararasý sözleþmelerin de önüne koyuyorsunuz. Bu Kanunda yazýlý yetkilerin kullanýlmasýný ihmal veya suistimal suretiyle önleyen kamu görevlileri hakkýnda Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanýr. Bakýn, diðer kamu görevlilerini tehdit ediyor resmen bu kanun, diyor ki: Sen bu kanundaki yazýlý yetkilerin kullanýlmasýný ihmal veya suistimal suretiyle önlersen seni biz cezalandýracaðýz. Doðrudan tehdit ediyor diðer kamu görevlilerini. Bu da son günlerde yaþadýðýmýz olaylardan kaynaklý bir þey. Kanundaki yetkinin ucu açýk. Yine 2011 Anayasasý'nda deðiþtirilen "Herkes kendisiyle ilgili kiþisel verilerin korunmasýný isteme hakkýna sahiptir." hükmünü de ayan beyan ihlal eden bir yasal düzenlemeyle karþý karþýyayýz. Þimdi, son yapýlan düzenlemeler ile her þeyin Baþbakana baðlý olduðu ve Baþbakana baðlý hiçbir þeyin dokunulmadýðý bir yasal düzen kuruluyor. Bu yasayla da yasalardan saklanan, yarý yasal yarý yasa dýþý bir örgüt kuruluyor, adý MÝT; tam yasal da deðil, tam yasa dýþý da deðil, yasasý bu ama diðer hiçbir yasaya tabi deðil. Þimdi, Almanya'da da, daha doðrusu Prusya'da Büyük Friedrich ve devamýnda Bismark dönemlerinde çok güçlü ve kusursuz olduklarý iddia edilen, çalýþan bir istihbarat örgütü kurmuþlardý bunlar ama bu örgüt dahi Nazi Almanyasý'ný, Gestapo'yu ve SS'leri doðurdu sonucunda. Yani ne kadar kusursuz ve güçlü bir istihbarat örgütü kurmaya çalýþýrsanýz çalýþýn, eðer demokratik anlayýþtan yoksun bir iþleyiþe sahipse, bir hukuk düzleminde hareket etmiyorsa Gestapo'dan da, SS'lerden de, Nazi Almanyasý benzerinden de kurtulmak mümkün deðil. MÝT hakkýnda yabancý servislerin MÝT'e sýzdýðý ve onlarýn kontrolü ile operasyonlar yapýldýðý bilgileri, faili meçhul cinayetler ekibi kurulduðu bilgileri, Alevileri fiþlediði, Alevi iþ adamlarýný fiþlediði, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerini fiþlediði bilgileri ortada gezmekteyken bu denli yetkiyle donatýlmýþ bir MÝT'ten inanýn ben ürküyorum. Küçük, basit bir hayvancýlýk þirketi kurmuþtuk, MÝT'in fiþlemelerine konu oldu, üstelik yalan yanlýþ bilgiler, yabancý ortaklar var filan böyle bir þey oldu ortalýkta. Yani sonuç olarak, arkadaþlar, mesele: Son günlerde yaþadýðýmýz olaylardan kaynaklý, iktidarýn ve özellikle Baþbakanýn kendini koruma kaygýsýyla son bir aydýr sürekli bir yasal düzenleme iþi içerisindeyiz. Hâkimler rapor aldý diye, geri çekilen HSYK'yý getirdik. Ben korkuyorum -inanýn bu bir itham deðil, biraz espri yapacaðým- "Böyle bir yasal düzenlemeye imkân saðlamak için acaba güneyde yakalanan týrlarý da, 'MÝT'in týrlarý' diye iddia edilen týrlarý da MÝT mi ihbar etti?" diye vallahi endiþe ediyorum çünkü gerçekten doðrudan bir ihtiyaçtan doðmuþ olsa idi bu kanun tasarýsýný hazýrlama bakanlar kurulunca yapýlýrdý. Son olarak, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dost düþman ayrýmý yapmaksýzýn ayný titizlik ve nesnellikle çalýþan, ancak bu kanunun hassasiyeti ve gizliliði de dikkate alýnmasý koþuluyla baðýmsýz yargýnýn denetimine ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine açýk bir MÝT istiyoruz. Bu yasa bunlarýn hiçbirisini yerine getirmiyor." KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Yýldýrým, Þoförler Odasýna aday Yýllardýr nakliyecilik iþiyle uðraþan Cemal Yýldýrým, Nisan tarihinde yapýlacak olan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý seçimlerinde baþkanlýða aday olduðunu açýkladý. Þoförlerin yýllardýr çözüm bekleyen sorunlarýna çare olmak için yola çýktýðýný kaydeden Yýldýrým, tüm üyelerden destek istedi. 2 Þubat tarihinde yapýlan Çorum Þoförler ve Cemal Yýldýrým Nakliyeciler Odasý Genel Kurulu'nda tekrar baþkan seçilen Recep Kayýkçý'nýn, Baþkanlýðýný Seçim Kurulunun onaylamayarak, mazbatasýný iptal etmesi üzerine gözler Nisan'da yapýlacak olan seçimlere çevrildi.bu tarihte yapýlacak olan baþkanlýk seçimlerine çok sayýda kiþinin aday olmasý beklenirken, uzun yýllardýr nakliyecilik iþiyle uðraþan Cemal Yýldýrým, Nisan 2014 tarihinde yapýlacak olan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý seçimlerinde aday olduðunu açýkladý.30 yýldýr kamyonculuk yaptýðýný belirten Yýldýrým, nakliyecilerin karþýlaþtýklarýn tüm sorunlarý yakinen bildiðini ve bu sorunlara çözüm aramak için yola çýktýðýný söyledi. Nakliyecilik yapan esnaflarýn sorunlarýnýn yýllardýr çýð gibi büyüdüðünü ve bu sorunlarýn kýsa sürede çözülmemesi halinde binlerce nakliyecinin iþ býrakmak zorunda kalacaðýný kaydeden Yýldýrým, çözüm için bu zorlu ve onurlu göreve talip olduðunu bildirdi. Somalili öðrencilerden Kimse Yok Mu'ya ziyaret Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi Samanyolu Kolejinin Somalili öðrencilerini misafir etti. Öðrenciler Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç'a derneðin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda sorular sordular.erkal Aykaç sorulara verdiði cevap da fernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din,dil,ýrk ve cinsiyet ayýrýmý gözetmeksizin, saygýnlýklarýný koruma hassasiyetiyle yurt içi ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunduklarýný anlattý. Aykaç, yoksulluðun uðradýðý her yerde ve her durumda görev baþýnda olan derneðin, yoksullukla mücadele ederek herkes için, müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçladýðýnýsöyledi. Aykaç, Somali'de yapýlan faaliyetler ile ilgili yaptýðý deðerlendirme de ise Somali'de su kuyularý projesi kapsamýnda þu ana kadar 40 tane su kuyusunun açýldýðýný, yetim projesiyle Somali'de ki yetimlere sahip çýkarak yýllýk gýda, giyim ve kýrtasiye ihtiyaçlarýný karþýladýðýný katarakt projesiyle, katarakt yüzünden dünyasý kararan insanlarý katarakt ameliyatýyla kararan dünyalarýnýn aydýnlanmasýna vesile olduklarýný belirtti. Aykaç, bunlara ilave olarak da Somali'de mesleki edindirme kurslarý açtýklarýný bu kurslarla insanlara yatýrým yaptýklarýný ve böylece bölge insanýnýn yeniden hayata tutunmalarýný saðladýklarýný ifade etti. Samanyolu Kolejine devam eden Somalili öðrenciye burs verdiklerini, saðlýk sigortasýný yaptýrdýklarýný, ülkelerine gidiþ-dönüþ uçak bileti ücretlerini karþýladýklarýný kaydeden Aykaç, yýllýk giysi ihtiyaçlarýný temin ettiklerini söyledi.somalili öðrenciler adýna konuþan Muhammed Abdulkadir'de, Türkiye'de bulunmaktan memnun olduðunu söyleyerek kendilerine maddi ve manevi destek veren Samanyolu Koleji ve Kimse Yok Mu Derneðine teþekkür etti.aykaç, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek ve öðrencilere hediyeler verdi, bu fýrsatý saðlayan Samanyolu Koleji idarecileri ve öðretmenlerine teþekkür etti.

7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 2 Cadde No:8 ÇORUM "Adnan Menderes'e yapýlanlar bugün Recep Tayyip Erdoðan'a yapýlmak isteniyor" Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kargý ilçesinde aday tanýtým toplantýsýna katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 30 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için bir milat olduðunu söyledi. Aday tanýtým toplantýsý ve esnaf ziyaretlerinin ardýndan açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 1 Aralýk operasyonlarýyla baþlayan süreçte ülkesine ve milletine hizmet edenlerin cezalandýrýlmak istendiðine dikkat çekti. Merhum Adnan Menderes'in 0 yýlýnda "yeter söz milletin" diyerek, milletinde desteðini arkasýna alarak yola çýktýðýný anlatan Ceylan, Türkiye'yi dikta edilen raydan çýkararak, yeni bir dönemi baþlatýp birçok reformu gerçekleþtirdiðini belirtti. Bu büyüme ve deðiþimden rahatsýz olan yapýnýn düðmeye bastýðýný ve Adnan Menderes'in idam edildiðini hatýrlatan Ceylan, "Çünkü Türkiye'nin büyümesini ve geliþmesini istemediler. Bugün Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'da ayný sözü söylüyor, "Yeter söz milletin" diyor ve onun için, dün Adnan Menderes'e yapýlanlar bugün Recep Tayyip Erdoðan'a yapýlmak isteniyor. Bugün bize kimler operasyon yapýyorsa, dün Adnan Menderes'e de ayný yapý operasyon yaptý. Milletin iradesiyle yönetime gelen Menderes'i astýran dýþ güçler sonra nasýl bir iktidar istiyorlarsa öyle bir iktidarý baþa getirdiler. Çünkü Türkiye'nin büyümesinden geliþmesinden korkuyorlardý. Türkiye artýk üreten bir güç ve Ortadoðuda söz sahibi lider bir ülke haline geldi. Dýþa baðýmlý borç içinde yüzen bir ülke olmaktan çýktý. yýl sonra ilk kez IMF ile baðýmýzý kestik. Ýþte dün uydurma davalarla Menderes'i asanlar bugün ayakkabý kutularýyla, baþbakanýmýzýn oðlunun vakfýyla, para sayma makineleriyle ayný þeyi yapmaya çalýþýyorlar. Halkýna kim hizmet ediyorsa onun baþýný almak istiyorlar ve yerine nasýl yönetmek istiyorlarsa o kiþileri getiriyorlar 'te yapýlmaya çalýþýlan Sarýkýz, Ayýþýðý darbe planlarýnda bunlarý gördük" dedi. Ceylan, Türkiye'nin AK Parti iktidarýnda en parlak dönemini yaþadýðýný vurguladý. Ülkenin en önemli ve dýþ güçleri rahatsýz eden projelerinin baþta 3. havalimaný olduðunu dile getiren Ceylan, havalimanýnýn hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'nin konum itibariyle bölgenin lojistik merkezi olacaðýný, 100 milyon yolcunun bu havalimanýný kullanacaðýný ve Türkiye'ye yýllýk 30 milyar dolar getiri saðlayacaðýný dile getirdi. Diðer önemli bir projenin de Kanal Ýstanbul olduðunu, bu projenin halen baðýmsýz olamadýðýmýz boðazlarýmýzda baðýmsýz olmamýzý saðlayacaðýný dile getiren Ceylan, Kanalistanbul projesi ile birlikte Montrö Boðazlar Sözleþmesinin baypas olacaðýna iþaret etti. Yapýlmakta olan Nükleer enerji santralleri ile þuanda Ahmet Sami Ceylan esnaflarý ziyaret etti. yüzde 80'ini dýþarýdan ithal edilen enerji konusunda dýþa baðýmlýlýðýn sona ereceðini dile getiren Ceylan, "Daha 3. köprü ve bir çok projeyi saymýyorum. Ýþte þimdi 1 Aralýk operasyonunda tutuklananlara bir bakmak lazým. Kimler tutuklandý? Bu projelerin ihalesini alan müteahhit firmalarýn patronlarý. Tek suçlarý bu ihaleleri almak. 1 Aralýk operasyonu millete yapýlan bir operasyondur. Ne zaman ülke olarak toparlandýk, ayaða kalktýk, millet için bir þeyler yaptýk önümüze engeller çýkarttýlar. Eðer bu süreçte biz bu partiyi terk edersek, nefsimize uyarsak, en büyük milletin vebali üzerimizdedir. Bunun için hepimiz nefsimizi ayaklar altýna alacaðýz, yoksa bunun zararý bütün millete olur. Onun için 30 Mart seçimleri ülkemiz için bir milattýr. Kim bu gemiden inerse, bu milletin eli yakasýnda olur'' diye konuþtu. AK Parti Kargý'da start verdi "Geleceðimizle oynayanlarýn oyunlarýný bozacaðýz" AK Parti Kargý ilçesinde seçim çalýþmalarýna start verdi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, parti yöneticileri ile birlikte Kargý ilçesinde partililerle buluþtu. Ýlk olarak parti binasýnda düzenlenen aday tanýtým toplantýsýna katýlan Ceylan, daha sonra sonra ilçede bulunan esnaflarý ziyaret etti. Esnaflara bol kazanç temennisinde bulunan Ceylan, AK Parti Kargý Belediye Baþkan adayý Zeki Þen'e destek istedi. Amaçlarýnýn AK Parti'nin Kargý'daki oy oranýný yükseltmek olduðunu dile getiren Ceylan, "Kargý'da seçimden yana zaten bir sýkýntýmýz yok" dedi. 30 Mart mahalli idareler seçimlerinde Kargý'da en yüksek oyu alan parti olacaklarýna emin olduðunu dile getiren Ceylan, "Her þey ortada. Hükümetimizin ve belediyemizin ilçeye yaptýklarý yatýrýmlar ortada. Ýnanýyorum ki Kargý haklýda bunu karþýlýksýz býrakmayacaktýr. Kargý'da yapacak iþimiz çok. Yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Bu yapýlan yatýrýmlarda rahmetli belediye baþkanýmýz Ahmet Hamdi Akpýnar'ýn katkýsý büyüktür. Halkýmýzýn iradesine güvenimiz tam, halk kimi istiyorsa, kime güveniyorsa onu seçecektir'' diye konuþtu. Esnaf ziyaretlerinin ardýndan Kargý Belediyesi'ni ziyaret eden Ceylan, belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar'a 8 aylýk süre içerisinde yaptýðý çalýþmalardan dolayý AK Parti adýna teþekkür etti. Parti olarak bu süre içerisinde Baþpýnar'la hiçbir sorun yaþamadýklarýný ve uyum içerisinde çalýþtýklarýný belirten Ceylan, "Baþkanýmýzýn partimizi en iyi þekilde temsil ederek, koltuðu doldurdu. Yaptýðý çalýþmalardan ve dolayý kendisine partim adýna teþekkür ediyorum. Tabi ki bundan sonraki süreçte de birlikteyiz, beraberiz" þeklinde kaydetti. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, halkýn iktidarýný hazmedemeyenlerin kirli senaryolara alet olduðunu söyledi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, partisinin Alaca ilçesinde açtýðý seçim bürosunu ziyaret etti. Seçim bürosunda bir araya geldiði partililere hitap eden AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, halkýn iktidarýný hazmedemeyenlerin kirli senaryolara alet olduðunu söyledi. Yine halk iktidarýný hazmedemeyenlerin "devlet iktidarý" diye bir þey uydurduðunu ve halkýn karýþamayacaðýný ifade ettiklerini dile getiren Uslu, devletin iktidar alaný dedikleri söylemin aslýnda azýnlýðýn kendi ve halkla paylaþmak istemediði iktidar alaný olduðunu kaydetti. Daha önce Türk Silahlý Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarýnýn yüzde 2'ini yerli imkanlarla karþýlarken bugün bu oranýn yüzde 'ya ulaþtýðýna dikkat çeken Uslu, hedeflerinin en kýsa sürede bu oraný yüzde 0'a çýkarmak, 2023 yýlýnda da yüzde 100'e yükselterek yerli savunma sanayi araçlarýyla TSK'nýn ihtiyacýný karþýlamak olduðunu açýkladý. Uslu, bir taraftan ekonomik ve siyasi istikrarý saðlamýþ diðer taraftan da 'dostuna güven veren düþmanýna korku salan' askeri bakýmdan güçlü bir Türkiye istediklerinin altýný çizdi. AK kadrolarýn güçlü bir Türkiye hayaliyle çalýþýrken birilerinin ayaðýna prangalar vurulmuþ bir Türkiye arzu ettiðine dikkat çeken Uslu, güçlü Türkiye'ye karþý çýkanlarýn ülkenin IMF, Dünya Bankasý, Amerika'ya baðýmlý kalmasýný, Ýsrail'in yayýlmacýlýðýna, zulmüne, akýttýðý kana karýþmamasýný istediklerini belirtti. Ülkenin önünü kesmek için yapýlan operasyonlarla Türkiye'ye tuzaklar kurulduðunu anlatan Uslu, kurulan tuzaklara karþýn Allah'ýnda bir hesabýnýn bulunduðuna dikkat çekti. Uslu, Avrupa ülkelerinin kendi ülkelerinde yaþananlara karþý kalkan görevi görürken, Türkiye'nin içiþlerine anýnda müdahale etmeye çalýþtýklarýna vurgu yaptý. Milletin yüzde 0'sinin oyuyla iktidara gelen AK Parti'nin yýkýlamayacaðýný görenlerin farklý söylemler geliþtirdiðine dikkat çeken Uslu, "28 Þubat'ta rahmetli Erbakan Hoca için sandýkla gelen sandýkla gider diyorlardý. Ayný çevreler þimdi sandýk her þey demek deðildir diyor. Dün baþka konuþuyorlar bugün baþka. Dün söylediklerini bugün tekzip ediyorlar. Cemil Meriç 'Olimpus daðýnýn çocuklarý ile Hira daðýnýn çocuklarýnýn kavgasýdýr' bu diyor. Hira daðýna inanan Hira'dan gelen mesaja inanan o mesajý yaþam biçimi varlýk sebebi haline getirdiðimiz elimizdeki imkanlarý Türkiye'nin kalkýnmasýna kullandýðýmýz için buna izin vermek istemiyorlar. Aramýzda çürük elmalar var mýdýr? Vardýr. Kimlerse bunlar cezasý verilir. Aramýzdaki çürük elmalar yüzünden tüm aziz asil milleti suçlamak, suçlu görmek sonrada AK Parti'ye oy verenleri yok sayamadýklarý için sandýða gitme cesareti olmayanlar 'bizim Tayyip Erdoðan'la sorunumuz var. Baþka sorunumuz yok' diyorlar. Beddua ediyorlar Uzun Adama. O Uzun Adam hayatýný ortaya koymuþ birisidir. Bir düðünlük bayramlýk gömleði birde kefenlik gömleði var" ifadelerini kullandý. 1 Aralýk operasyonun ardýndan ülkeden kaçan sýcak paranýn 14 milyar dolar olduðunu açýklayan Uslu, yabancý sermayenin kaçmasýnýn ülkedeki güven ortamýnýn ortadan kalkmasý demek olduðunu dile getirdi. Böyle bir ülkede yatýrým olmazsa faturayý yükselen döviz nedeniyle yatýrýmcý ve milletin ödeyeceðini vurgulayan Uslu, esas hýrsýzýn fakir fukaranýn geleceðine göz dikenler olduðunu belirtti. 30 Mart'ta Türkiye'yi karýþtýrma hesabý yapanlara ya fýrsat verileceðini ya da dur deneceðini dile getiren Uslu, þunlarý kaydetti: "Geleceðimizle oynayanlarýn oyunlarýný bozacaðýz. Bunu böyle göreceðiz. Bu sýradan bir seçim deðil. Bu ülkeye geleceðine insanlarýna çocuklarýmýzýn geleceðine zulüm edilmek isteniyor. Yeniden bir istikrarsýzlýk dönemine bir bataða götürülmek isteniyor. Bu bataða daha önce girdik ve çýkamadýk. Her ay bir þehit tabutu geliyordu. Yüreðimiz daðlanýyordu. Terörden nemalananlara kahrediyoruz. Keþke barýþ süreci daha önce yaþansaydý ve evlatlarýmýzý topraða vermemiþ olsaydýk. Barýþ sürecini torpilleyenler kendilerinin varlýðýný sürdürmek istiyorlar. Ülkeyi kriz kaos içerisinde tutarak teslim almaya çalýþýyorlar. Millet kaybediyor silah tüccarlarý kazanýyor. Türkiye Ýslam coðrafyasýnda bir umut oldu. Kiminse para yardýmý kimisine gýda yardýmý yapýyorsunuz. Herkese ihtiyacý olan oranda yardým ve þefkat elini uzatýyor. Bizim varlýk sebebimizde bu. Baþbakanýmýzý diktatörlükle suçlayanlar binlerce insanýn ölümünden sorumlu olan kiþiyle fotoðraf çektirdiler. Oynanan oyun çok büyük. 11 yýldýr ses çýkaramayanlar, gönlümüzde olanlar eðer bugün çýkmýþ adeta Amerika'yý yeniden keþfeder gibi ithamlarda bulunuyorsa gece yarýlarý operasyon düzenleyerek bir kýsým insanlarý ve devletin kurumu olan MÝT'in baþkaný da dahil içeri alýp baþbakaný hedef yapýyorsa o zaman bu seçimleri yapacaðýmýz yatýrýmlardan daha büyük anlamlar taþýyor. Küresel ölçekli bir senaryo ile karþý karþýyayýz. Vekil oluruz olmayýz bunlar nasip iþi sandýktan çýkýp mazbatayý alýncaya kadar nasip iþidir. Baþbakan seçimleri kaybetmiþ batýlý güçlerin maþalarýnýn "oh oldu" diyeceði bir sonuca bizim gönlümüz aklýmýz vicdanýmýz el vermez. Onun için hepimizi gece gündüz demeden koþturacaðýz"