T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler Mayıs 2011 Yayımlandığı Tarih 14 Mayıs 2011 Sayı 484 İÇİNDEKİLER - Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik in Yürürlüğe Konulmasına Dair 2011/1696 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 8 Mayıs ) - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ın Yürürlüğe Konulması Hakkında 2011/1762 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 13 Mayıs ) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Seçme Kararı (R.G. 6 Mayıs ) - Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 12 Mayıs ) - Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 12 Mayıs ) - Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 4 Mayıs ) - İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 7 Mayıs ) - Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 11 Mayıs ) - Su Yapıları Denetim Hizmetleri Uygulama Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (R.G. 13 Mayıs ) - Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden 3 Adet Karar (R.G. 12 Mayıs ) - Yargıtay 9. Hukuk Dairesinden1 Adet Karar (R.G. 12 Mayıs ) - Danıştay İkinci Dairesi Başkanlığından 1 Adet Karar (R.G. 13 Mayıs ) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı ( Erdal Aslan/Türkiye Davası) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Işıldak/Türkiye) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (İpek ve Diğerleri) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Demirel ve Ateş(No.3)/Türkiye Davası) - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Mamullerinin Üretim ve

2 Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 9 uncu Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (R.G. 7 Mayıs ) - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2011/1) (R.G. 11 Mayıs ) - Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat Ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik Kapsamında Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat Denetimine Dair Tebliğ (No: ÖSGM/2011-6) (R.G. 11 Mayıs ) - Sermaye Piyasası Kurulundan Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 6 Mayıs ) - Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No :85) (R.G. 13 Mayıs ) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden Su Yapıları Denetim Hizmetleri Uygulama Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (R.G. 13 Mayıs ) - Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları (R.G. 13 Mayıs ) - Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 84) (R.G. 12 Mayıs ) - Hazine Müsteşarlığından Büyükşehir Belediyeleri, Bunlara Bağlı Kuruluşlar, Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlası Büyükşehir Belediyelerine Ait Şirketler İle Üyeleri Belediyelerden Oluşan Mahalli İdare Birliklerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve Özel Hukuka Tabi Alacakları İle Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçları Hakkında Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemleri Genel Tebliği (No: 2011/1) (R.G. 12 Mayıs ) - Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2 ) (R.G. 5 Mayıs ) - Maliye Bakanlığından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) (R.G. 6 Mayıs ) - Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/26) (R.G. 6 Mayıs ) - Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/25) (R.G. 11 Mayıs ) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Işkolu Tespit Kararı (R.G. 6 Mayıs ) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İşkolu Tespit Kararı (R.G. 7 Mayıs ) - Dış Ticaret Müsteşarlığından 01/04/ /04/2011 tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) listesi (R.G. 12 Mayıs ) - Dış Ticaret Müsteşarlığından 01/04/ /04/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış Ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi (R.G. 12 Mayıs ) - Dış Ticaret Müsteşarlığından 01/04/ /04/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

3 (R.G. 12 Mayıs ) - Dış Ticaret Müsteşarlığından 01/04/ /04/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi (R.G. 12 Mayıs ) - Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 7 Mayıs ) - Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 12 Mayıs ) Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı : 2011/1696 Ekli Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 31/3/2011 tarihli ve 3760 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 212 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. YILMAZ S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı

4 M. V. GÖNÜL O. GÜNEŞ A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ M. H. SOLUK Milli Eğitim BakanıBayındırlık ve İskân BakanıSağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı E. GÜNAY V. EROĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. EK MADDE 1 Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. MADDE 2 Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. [R.G. 8 Mayıs ] Karar Sayısı : 2011/1762 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir. Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 6/4/2011 tarihli ve 4011 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

5 E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı M. V. GÖNÜL O. GÜNEŞ A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ M. H. SOLUK Milli Eğitim BakanıBayındırlık ve İskân BakanıSağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı E. GÜNAY V. EROĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR MADDE 1 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki 4 SAYILI CETVEL in A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL bölümünde yer alan İşaret Dili Tercümanı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir. İş ve Meslek Danışmanı Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. Yürürlük MADDE 2 Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür. [R.G. 13 Mayıs ] Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Seçme Kararı Cumhurbaşkanlığından: Karar Sayısı: 2011/31 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Kublay ÖZKAN ın görev süresi 31 Mayıs 2011 tarihinde sona ereceğinden; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32 nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, yukarıda belirtilen tarihten geçerli olmak üzere Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet EKMEKÇİ seçilmiştir. 5/5/2011

6 [R.G. 6 Mayıs ] Yönetmelikler Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/9/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen üç ay ibaresi yirmi dört ay ve üç aylık ibaresi yirmi dört aylık şeklinde değiştirilmiştir MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen üçüncü ayın ibaresi yirmi dördüncü ayın şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 27/9/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 11/7/ [R.G. 12 Mayıs ] Başbakanlık(Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA ŞİRKETLERİ VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 24/8/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. e) SEGEM: 1/6/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği ile oluşturulan Sigortacılık Eğitim Merkezini, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı Genel müdür, genel müdür yardımcıları, diğer yöneticiler, imza yetkisini haiz olanlar ve çalışanlar şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının sonuna Genel müdür yönetim kurulu başkanı olamaz. ibaresi ile yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sekizinci ve dokuzuncu fıkralar eklenmiş ve mevcut sekizinci fıkrası onuncu fıkra olarak teselsül ettirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7 (8) Şirketlerin muhasebe bölümünden sorumlu yöneticiler ile bu bölüm çalışanlarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile sigortacılık muhasebe sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir. Muhasebe bölümünde çalışan yöneticiler için bu alanda en az üç yıllık deneyim şartı aranır. (9) Şirketler nezdinde yatırım işleri ile ilgili personel ile türev ürün faaliyetlerini yürüten ve izleyen personelin en az dört yıllık üniversite mezunu olması ve bu alanlarda yeterli bilgiye sahip bulunması, yönetici konumundaki personelin ise ilgili alanda asgari üç yıllık deneyiminin olması gerekir. (10) Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin merkez şube müdürleri ile müdür yardımcıları, Türkiye de kurulu sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin genel müdür ve genel müdür yardımcısına ilişkin hükümlere tâbidir. Şubenin birinci derece imza yetkisini haiz diğer çalışanları hakkında yedinci fıkra hükmü uygulanır. Sekizinci ve dokuzuncu fıkra hükümleri Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri hakkında da uygulanır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 11 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. (ğ) Sigortacılıkla doğrudan ilişkili olmak kaydıyla, dışarıdan satın alınacak hizmetler ile iştirakleri arasındaki sözleşmelere ilişkin bilgi. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde geçen (h) ibaresi (ı) şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki cümle eklenmiştir. Başvuruda eksik görülen hususlar ile başvurunun reddedilmesi halinde ret gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir. Müşteri memnuniyetine ilişkin politika tespiti MADDE 27/A (1) Sigorta şirketleri ile Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri, sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilere adil bir şekilde davranılmasını sağlamaya yönelik politikaları tespit eder ve buna ilişkin sistemleri oluşturur. Sigorta şirketleri ile Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri, kendi çalışanları ile acentelerine kapsamı SEGEM tarafından belirlenen ve talep edilmesi halinde SEGEM tarafından temin edilen eğitimleri sağlamak zorundadır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Atıflar EK MADDE 1 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden önce, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine, 8 inci maddenin sekizinci fıkrasına, 11 inci maddenin dördüncü fıkrasının (ğ), (h) ve (ı) bentlerine yapılmış olan atıflar sırasıyla; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerine, 8 inci maddenin onuncu fıkrasına, 11 inci maddenin dördüncü fıkrasının (h), (ı) ve (i) bentlerine yapılmış sayılır. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Şirketlerde çalışan personelin uyumu GEÇİCİ MADDE 1 (1) Şirketler ile Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte muhasebe bölümünde, yatırım işleri ile türev ürün faaliyetlerinin yürütülmesi ve izlenmesi ile ilgili birimlerde çalışan tüm personelin durumlarını en geç 2011 yılı sonuna kadar 8 inci maddeye uygun hale getirmek zorundadır. MADDE 9 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 10 Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. [R.G. 12 Mayıs ]

8 Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 23/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir. c) Yönetim Mensupları: 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 10 ve 19 uncu maddelerinde sayılan ve 657 sayılı Kanuna tabi olan personeli, i) İş Günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri, j) Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin sonuna Sivil Savunma Uzmanı ibaresi eklenmiş, (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve son fıkrasının başına Mühendis, istatistikçi, ibaresi eklenmiştir. 2) Koruma ve güvenlik amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak, MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 7 Bu Yönetmelik kapsamında bulunan yönetim mensuplarının, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) bentlerindeki ders konularından en az 30, (h) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve son başvuru tarihi sınavlardan en az kırk beş gün önce tüm personele, görevde yükselme eğitiminin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Başkanlıkça duyurulur. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 9 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilan edilen kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Başkanlığa başvuruda bulunur. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Başkanlıkça incelenir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilir. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan

9 önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler. Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir. Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Görevde yükselme eğitim programları Başkanlık tarafından düzenlenir. Ancak gerekli görülen hallerde Başkanlıkça ilgililerin Devlet Personel Başkanlığınca veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenecek müşterek görevde yükselme eğitim programlarına katılmalarına karar verilebilir. Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitim ve sınavına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve (h) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. f) Halkla ilişkiler, g) Etik davranış ilkeleri, h) Atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliği ile ilgili konular. Eğitim programında (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 11 Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Başkanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır. Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur. Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 10 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir. Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Sayıştay personeli başvurabilir. Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 13 Yaptırılacak yazılı sınavlara ilişkin görevde yükselme veya unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere, Başkanlıkça Sayıştay mensupları arasından beş kişilik sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek diğer

10 kişilerden teşekkül eder. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Sınav kurulu başkan ve üyeleri, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Sınav kurulu başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir. Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Başkanlıkça Sınav Kurulu bilgilendirilir. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 14 Sınav kurulunun görevleri şunlardır: a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek, b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek, c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek, d) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 10 uncu maddeyle öngörülen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılmasını sağlamak, e) Sınav konularına ilişkin notların görevde yükselme suretiyle atanacaklar için, eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak, f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek. Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilân eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun yukarıdaki fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sınav şartı ve atama MADDE 15 Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla; a) 10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, b) Hizmet süresi fazla olanlara, c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer. Duyurulan kadrolardan;

11 a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin; a) İkinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan Her biri olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (80) puandan aşağı olmamak ibaresi, b) İkinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan Her biri olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak ibareleri, c) İkinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, d) İkinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan Her biri olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (70) puandan aşağı olmamak ibareleri, e) Üçüncü fıkrasında yer alan ve son sicil notlarının (76) puandan aşağı olmaması ibaresi, yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine, İlam Müdürü ibaresinden sonra gelmek üzere Sivil Savunma Uzmanı ibaresi eklenmiş, şef, ibaresinden sonra gelmek üzere koruma ve güvenlik şefi, ibaresi eklenmiş; (2) numaralı alt bendinde yer alan Koruma ve güvenlik amiri kadrosuna yapılacak atamalarda; ibaresi, Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi kadrosuna yapılacak atamalarda; şeklinde, aynı alt bentte yer alan En az iki yılı Sayıştayda koruma ve güvenlik şefi kadrosunda geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak, ibaresi de, En az iki yılı Sayıştayda koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak, şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik uygulanmaz. MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 20 Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler. MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan Sayıştay Birinci Başkanı ibaresi Sayıştay Başkanı olarak değiştirilmiştir. MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 18 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 19 Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür. [R.G4 Mayıs ] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞVERENLERİN ÇALIŞTIRDIKLARI İŞÇİLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL

12 GÜVENLİK BAKANLIĞINA BİLDİRMELERİ İLE SENDİKA VE KONFEDERASYONLARCA DÜZENLENECEK ÜYE KAYIT FİŞLERİ VE DEFTERLERİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 26/6/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmeliğin adı, Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ile Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 4101 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi uyarınca yeni işe alınan ve hizmet akitleri herhangi bir nedenle sona eren işçilerin bildirilmesi, ayrıca aynı Kanunun ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2 ve EK-9 formları yürürlükten kaldırılmış, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7 ve EK-8 formları ise ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. SENDİKA AMBLEMi EK-3 İŞÇİ SENDİKASI ÜYE KAYIT FİŞİ Ek (1) SENDİKANIN ADI : (2) SENDİKANIN İŞKOLU KODU İŞÇİNİN (3) TC KİMLİK NO ADI SOYADI : Sendikanızın Tüzüğünü okudum sayılı Sendikalar Kanunu ve Tüzüğünüze göre üye olmama engel bir durumum yoktur. Üyeliğe kabulümü arz ederim. Tarih / İmza NOTER ONAYI Yönetim Kurulunun: /.. / Tarih ve.. sayılı kararı İle üyeliğe kabul edilmiştir. Tarih / İmza

13 (1) Bu bölüme sendikanın açık adı yazılır. (Bu bölüm basılı da olabilir.) (2) Bu bölüme sendikanın işkolu ve Bakanlıkça sendikaya verilen sendika kodu yazılır. (Bu bölüm basılı da olabilir.) (3) Bu bölüme işçinin TC kimlik numarası ile adı ve soyadı yazılır. EK-6 İŞÇİNİN ÜYELİKTEN ÇEKİLME BİLDİRİMİ (1) İSTİFA EDİLEN SENDİKANIN ADI : (2) SENDİKANIN İŞKOLU KODU İŞÇİNİN (3) TC KİMLİK NO ADI SOYADI : Yukarıda belirttiğim işçi sendikasının üyeliğinden çekiliyorum sayılı Sendikalar Kanuna göre gerekli bildirim ve işlemlerin yapılmasını arz ederim. Tarih / İmza NOTER ONAYI

14 (1) Bu bölüme üyelikten çekilinen sendikanın açık adı yazılır. (2) Bu bölüm Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca doldurulacağından boş bırakılacaktır. (3) Bu bölüme işçinin TC kimlik numarası ile adı ve soyadı yazılır. [R.G. 7 Mayıs ] Adnan Menderes Üniversitesinden: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 25/7/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ve (a) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ve yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Lisans diplomasının aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği, Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES veya TUS puanının % 50 si, lisans diploma notunun %25 i ve mülakat değerlendirmesinin %25 i toplanarak EYK ca yapılır. a) İlgili ana bilim dalları, yüksek lisans programlarına başvurularda belirli bir yabancı dil puanı şartı koyabilirler. a) Lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği, a) Lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği, MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

15 MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde geçen en geç bir ibaresi en geç üç olarak değiştirilmiştir. (2) Danışman, öncelikle ABD veya ASD de görevli öğretim üyeleri arasından ilgili ABD veya ASD Kurulunun teklifi, EYK nın kararı ile kayıt tarihi sonuna kadar atanır. Ancak, danışman ABD veya ASD Kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile Üniversitenin ilgili diğer birimlerindeki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, ABD Kurulunun önerisi ve EYK kararına göre atanır. Danışman yüksek lisans programında açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek Enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi ABD veya ASD başkanı yürütür. Danışman değişikliği, uzun süreli hastalık, ölüm, unvan değişikliği gibi zorunlu haller dışında, ABD veya ASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir. Danışman, tez önerisinin EYK ca kabulünden itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açar. Öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Tez savunmasında başarılı bulunan öğrencinin uzmanlık alan dersi de sona erer. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Danışman; en az iki yıl bu kadroda çalışmış olmak koşuluyla, ABD de görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent ünvanlı öğretim üyeleri arasından, ilgili ABD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Tez çalışmasının birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, farklı bir ABD veya diğer yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, ABD Kurulunun önerisi ve EYK kararına göre atanır. MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 25/7/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-17/2/ /4/ [R.G. 11 Mayıs ] Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 3/2/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Yapıları Denetim Hizmetleri Uygulama Genel Tebliği ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini DSİ Genel Müdürü yürütür. [R.G. 13 Mayıs ]

16 Yargıtay Kararları Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden: Esas : 2010/15100 Karar : 2011/4476 YARGITAY İLAMI İncelenen Kararın : Mahkemesi : Ulubey/Uşak Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi Tarihi : Numarası : Esas no: 2007/82 Karar no: 2007/118 Davacı : Zafer Ilgın Davalı : Atike Ilgın Dava Türü : Tanıma Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı Zafer Ilgın tarafından davalı Atike Ilgın'a karşı açılan tanıma davasında tarafların boşanmalarına ilişkin olarak Hollanda Arrondissemntsrechtbank Te's-Hrtogenbosch Mahkemesinin tarih ve 32664/FA RK sayılı kararının tanınmasının talep edildiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır. Hüküm tarihinde yürürlükte olan 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 37/a maddesi uyarınca, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi ile ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunlu olduğu halde bu hususa uyulmayarak fotokopi ile yetinilmesi doğru bulunmamıştır. Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden: Esas : 2010/3711 Karar : 2011/5583 YARGITAY İLAMI İncelenen Kararın : Mahkemesi : Orhangazi Asliye Hukuk Mahkemesi Tarihi : Numarası : Esas no: 2008/475 Karar no: 2008/413 Davacı : Emine Demir Davalı (Kısıtlı) : Ayten Demir Dava Türü : Satışa İzin Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı Emine Demir'in 15/10/2008 tarihinde açtığı davada, vesayeti altında bulunan ergin kızı Ayten Demir'in bakımı ve ihtiyaçları için kızına muris Hanife Demir'den intikal eden tarla vasfındaki iki adet gayrimenkul ile bir adet traktörün pazarlık yoluyla satışına izin verilmesini istediği, yargılama aşamasında traktör ile ilgili davasını atiye bıraktığı, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği, davaya aile mahkemesi sıfatıyla bakılmadığı anlaşılmıştır.

17 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 419'uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Kısıtlanan ergin çocuklar kural olarak vesayet altına alınmayıp velayet altında bırakılır." hükmü gereğince kısıtlanan ergin çocuklara anne ve babasının vasi tayin edilmesi halinde vesayet değil velayet hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Dosyanın incelenmesinden, Orhangazi Sulh Hukuk Mahkemesinin 1/6/2007 tarih ve 2007/252 esas, 2007/337 karar sayılı hükmü ile Ayten Demir'e annesi Emine Demir'in vasi olarak atanmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Diğer taraftan, Medeni Kanunun 356'ncı maddesinin ikinci fıkrasında; "Çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için zorunluluk varsa hakim, ana ve babaya belirlediği miktarlarda çocuğun diğer mallarına da başvurma yetkisini tanıyabilir." hükmü yer almakta olup, sözü edilen hüküm gereğince hakim, ana ve babaya belirlediği miktarlarda çocuğun diğer mallarına da başvurma yetkisini tanıyabilir. Davacının, kısıtlı ergin çocuğunun bakımı ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için onun hissedar olduğu taşınmazları satma talebinin sözü edilen hüküm kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak anılan hüküm Türk Medeni Kanununun ikinci kitabının ikinci kısmında düzenlenmiş bulunduğundan; bu hususta inceleme yapma görevi 4787 ve 5133 sayılı Kanunlar gereğince Aile Mahkemesine aittir. Görev kuralları kamu düzeniyle ilgili olup yargılamanın her aşamasında mahkemelerce kendiliğinden gözetilmesi gerekir. Mahkemece davaya aile mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken bu hususa dikkat edilmemiş olması doğru bulunmamıştır. Kabule göre ise, Medeni Kanunun 444'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, kısıtlıya ait taşınmazların satışına vesayet makamı karar vermekte, son fıkra hükmüne göre ise, denetim makamı, istisnai olarak özel durumları, taşınmazın niteliğini veya değerinin azlığını göz önüne alarak pazarlıkla satışa karar verebilmektedir. Mahkemece, vesayet makamınca verilmiş satışa izin kararı bulunmadan, doğrudan pazarlıkla satışa karar verilmesi de yasaya aykırı bulunmuştur. Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden: Esas : 2010/3710 Karar : 2011/5584 YARGITAY İLAMI İncelenen Kararın : Mahkemesi : Acıpayam Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi Tarihi : Numarası : Esas no: 2008/297 Karar no: 2008/446 Davacılar : Salih Akşit ve Şerife Akşit (Küçük Kızları Burcu'ya Velayeten) Davalı : Hasımsız Dava Türü : Evlenmeye İzin Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı Burcu'ya velayeten annesi Şerife Akşit ve babası Salih Akşit tarafından tarihinde hasımsız olarak açılan davada, velayet altında bulunan Burcu'nun evlenmesine izin verilmesinin istendiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi ile "ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir" hükmü getirilmiştir.

18 Evlenmeye izin verilmesi istenilen doğumlu Burcu'nun dava tarihinde onaltı yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, yasal şartın oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi [R.G. 12 Mayıs ] Yargıtay 9. Hukuk Dairesinden: YARGITAY İLAMI Esas No : 2011/7239 Karar No : 2011/8281 Mahkemesi : Ankara 10. İş Mahkemesi Tarihi : 30/06/2009 Numarası : 2008/ /387 Davacı : Kenan Küçük Adına Avukat Işık Derya Arat Davalı : 1- Gazi Üniversitesi Rektörlüğü adına Avukat Sakine Arık 2- Teknik Güvenlik Temizlik Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. adına Avukat H. Mehtap Yararark 3- Ulu İnşaat Güvenlik Gıda Temizlik Tekstil Turizm Eğitim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına Avukat H. Mehtap Yararark Davacı, Kenan Küçük ile davalılar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Teknik Güvenlik Temizlik Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve Ulu İnşaat Güvenlik Gıda Temizlik Tekstil Turizm Eğitim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. arasındaki alacak davasına ilişkin Ankara 10. İş Mahkemesince verilen ve temyiz edilmeksizin kesinleşen tarih ve 2008/334 esas, 2009/387 karar sayılı kararının Avukatlık Kanununun ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile HUMK'nun 388, 389 maddelerine aykırı olduğu iddiası ile kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının gün ve 2010/ sayılı tebliğnamesi ile istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm belgeler okunup dava dosyası için Tetkik Hakimi U. Ocak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY KARARI Mahkemece, davacı tarafından açılan İşçilik alacaklarına ilişkin dava, hizmet alım sözleşmesi ile alan taşeron şirketlerin sözleşme sürelerinin bitmesine rağmen işçinin ihaleyi kazanan yeni şirketin çalışanı olarak ara vermeksizin hizmetine devam etmesi halinde bu durumun bir nevi işyerinin devri (iş sözleşmesinin devri gibi) kabul edilmesi nedeniyle, davacının yeni şirkette çalışmaya devam ettiği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir. Adalet Bakanlığı'nın tarihli yazısı ile kararın kanun yararına temyiz edilmesi istenmiş olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anılan karar dava aynı sebeple reddedilmesine rağmen iki ayrı vekâlet ücretine hükmedilmesi ve ayrıca vekalet ücretinin taraf lehine değil vekil lehine hükmedildiği gerekçeleri ile yazılı emir sonucu kanun yararına temyiz edilmiştir. Yargılama giderlerinden sayılan ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 423, Avukatlık Kanunu'nun 169 ve Avukatlık Ücret Tarifesinin 1. maddelerinde düzenlenen, ancak müstakil bir varlığı olmayan ve ait olduğu davanın konusunu teşkil eden hak ve alacağa sıkı sıkıya bağlı bulunan avukatlık ücretinin; haksız çıkan tarafa yükletilmesi gerekir. Zira, haksız davranışta bulunan bir kimsenin, bu haksız davranışının bütün sonuçlarından sorumlu tutulması hukukun genel kurallarındandır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun, yargılama giderlerinin haksız çıkan

19 tarafa yükletilmesine ilişkin 417. maddesi bu ilkeye dayanmaktadır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 388. ve 389. maddeleri uyarınca hükmün, taraflara yönelik olarak kurulması gerekir. Kural olarak, davada haklı çıkan taraf kendisini vekil ile temsil ettirmiş ise vekâlet ücreti diğer yargılama giderleri gibi haksız çıkan taraftan alınarak haklı çıkan tarafa verilir. Her iki tarafın kısmen haklı kısmen haksız çıkması durumunda, her iki tarafta vekalet ücretinden sorumlu tutulacak, vekalet ücreti kabul edilen miktara göre davacı yararına, reddedilen miktara göre ise davalı yararına hüküm altına alınacaktır. (HUMK. m.416, M.417). Vekalet ücretinin, her yıl Aralık ayında Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan ve Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan Avukatlık Ücret Tarifesindeki hükümlere ve oranlara göre belirlenmesi gerekir Sayılı Yasa'nın 77. maddesiyle değişik 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde dava sonunda, karar ile tarifeye dayalı olarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olacağı belirtilmiş ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 3. maddesinde de "Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek vekalet ücreti..." biçiminde anılan yasa hükme koşut bir düzenlemeye de yer verilmiştir. Yukarıda açıklandığı üzere gerek Avukatlık Yasası ve gerekse de yasaya dayalı olarak hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde yer alan düzenlemeler; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun davanın taraflarına ve hükmün kimlere yönelik olarak kurulacağına ilişkin hükümlerini kaldırıcı veya değiştirici nitelikte değildir. Aksine, hükmün ve ayrıntısı niteliğindeki yargılama giderlerinin ve yargılama giderlerine dahil bulunan vekalet ücretinin davanın tarafları hakkında kurulması gerekir. Avukatlık Yasası'ndaki, "vekalet ücreti avukata aittir" biçimindeki düzenleme hükmü kuran mahkemeye değil, vekil ile vekil edene yönelik bir kuraldır. Bu yorum ve varılan sonuç aynı maddedeki "bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez" biçimindeki düzenleme ile de doğrulanmaktadır. Avukatlık (vekalet) ücreti Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 423/6. maddesinde açıkça belirtildiği yargılama giderlerindendir. Vekalet ücreti de, diğer yargılama giderleri gibi müstakil bir varlığı olmayan ve ait olduğu davanın konusunu teşkil eden hak ve alacağa sıkı bir surette bağlı feri haklardandır. Feri hakların sonuçlandırılması ve karara bağlanması, asıl hakkın sonuçlandırılmasına ve karar verilmesine bağlı olacaktır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 389 maddesine göre, hüküm kısmında iki tarafa yükletilen hak ve borçların tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilmesi zorunluluğu tekrarlanmıştır. Bu nedenle davaların birleştirilmesi durumunda, asıl ve birleşen davaların birbirinden bağımsız, müstakil davalar olması nedeniyle hüküm kısmında her bir dava hakkında o davaya ilişkin vekalet ücretleri ve mahkeme masraflarıyla birlikte ayrı ayrı hüküm kurulması gereklidir. Yasal, hakkaniyet ve takdiri indirimler nedeni ile davanın kısmen kabul edilmesi halinde, indirimden dolayı reddedilen kısım yönünden davalı yararına vekâlet ücreti takdir edilip edilmeyeceği önem kazanmaktadır. Dairemiz kararlarında fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinden yapılan indirimler sebebiyle davalı tarafın kendisini avukat ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği ifade edilmişse de (Yargıtay 9.HD gün 2008/17722 E, 2010/3192 K.) işçinin davasını açtığı veya ıslah yoluyla dava konusu arttırdığı aşamada mahkemece ne miktarda indirim yapılacağı bilenememektedir. Dairemizce 2011 yılı itibarıyla maktu ve nispi vekalet ücretlerinin yüksek oluşu da dikkate alınarak konunun yeniden ve etraflıca değerlendirilmesine gidilmiş ve her türlü indirimden kaynaklanan red sebebiyle davalı yararına avukatlık ücretine karar verilmesinin adaletsiz sonuçlara yol açtığı sonucuna varılmıştır. Özellikle seri davalarda indirim sebebiyle kısmen reddine karar verilen az bir miktar için dahi her bir dosyada zaman zaman işçinin alacak miktarını da aşan maktu avukatlık ücretleri ödetilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Yine daha önceki kararlarımızda fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinden indirim sebebiyle red vekalet ücretine hükmedilmekte ancak Borçlar Kanununun 325/son, 161/son maddeleri ile 43 ve 44. maddelerine göre ve yine 5953 sayılı Yasada öngörülen yüzde beş fazla ödemelerden yapılan indirim sebebiyle reddine karar verilen miktar için avukatlık ücretine karar verilmemekteydi. Bu durum uygulamada karışıklığa yol açtığı gibi eşitsizlik de yaratmaktadır. Konuyla ilgili olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde bir kurala yer verilmediğinden Dairemizce