BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 74 NUMBER: 2007/6 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2009

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri işleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar Özel bilgisayar yöntemleri BİBLİYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME Diğer bilgilendirme kaynakları HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK Diğer coğrafi bölgelerde GENEL KOLEKSİYONLAR Diğer dillerde FELSEFE VE PSİKOLOJİ Felsefe eğitimi, araştırması NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR Eleştirel felsefe Doğalcılık ve ilgili sistemler PSİKOLOJİ Algılama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka Bilinçaltı ve başkalaşmış ruh durumları Ayrımsal ve gelişme psikolojisi Uygulamalı psikoloji ETİK (AHLAK FELSEFESİ) Siyasal etik ANTİK, ORTAÇAĞ, DOĞU FELSEFESİ Doğu felsefesi Platoncu felsefe MODERN BATI FELSEFESİ Almanya ve Avusturya Fransa DİN HIRİSTİYAN KİLİSESİ TARİHİ Kilise tarihinde dalaletler HIRİSTİYANLIK DIŞINDAKİ DİNLER Karşılaştırmalı din Klasik (Yunan ve Roma) din Hint kökenli dinler İslam Diğer dinler TOPLUM BİLİMLERİ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileşim Toplumsal süreçler Sosyal gruplar...44

11 306 Kültür ve kurumlar Topluluklar SİYASAL BİLİMLER Yönetim ve devlet sistemleri Devletin örgütlü gruplarla ilişkisi Yurttaşlık hakları ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararası göç ve sömürgecilik Uluslararası ilişkiler EKONOMİ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararası ekonomi Üretim HUKUK Uluslararası hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iş, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk Mahkemeler KAMU YÖNETİMİ Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Türkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HİZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunları ve hizmetleri Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler Ceza kurumları ve ilgili kurumlar Dernekler Sigorta EĞİTİM Okul yönetimi İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Devlet düzenlemeleri, denetimi, desteği TİCARET, İLETİŞİM, TAŞIMACILIK Uluslararası ticaret (Dış ticaret) Su, hava, uzay taşımacılığı Taşımacılık Yüzey taşımacılığı GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKBİLİM...111

12 391 Giyim ve kişisel görünüm Genel adetler Halkbilim (folklor) DİL VE DİLBİLİM Yazı sistemleri Sesbilim Fonoloji Standart kullanım TÜRK DİLİ Türkçe'nin yazı sistemi ve fonolojisi İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE İngilizce'nin kökenbilimi (etimolojisi) İngilizce'nin kullanımı CERMEN DİLLERİ ALMANCA Almanca'nın kullanımı DİĞER DİLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri Çeşitli diller DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK Felsefe ve kuram Eğitim, araştırma, ilgili konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış MATEMATİK Genel ilkeler Geometri ASTRONOMİ VE İLGİLİ BİLİMLER Belirli gök cisimleri ve olayları FİZİK Isı Elektrik ve elektronik Modern fizik KİMYA VE İLGİLİ BİLİMLER YAŞAM BİLİMLERİ Biyoloji BİTKİ BİLİMLERİ (BOTANİK BİLİMLER) Monocotyledones (Tekçenekliler) Cryptogamia (Tohumsuz bitkiler) ZOOLOJİ BİLİMLERİ (HAYVANBİLİMLERİ) Zooloji (Hayvanbilim) Diğer omurgasızlar TEKNOLOJİ (UYGULAMALI BİLİMLER) TIP BİLİMLERİ TIP İnsan anatomisi İnsan fizyolojisi Sağlığın geliştirilmesi Farmakoloji ve tedavi Hastalıklar Cerrahi ve ilgili konular Kadın hastalıkları ve doğum...146

13 620 MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ İŞLER Uygulamalı fizik Askeri ve denizcilik mühendisliği İnşaat mühendisliği Hidrolik (su) mühendisliği Mühendisliğin diğer dalları TARIM VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER Teknikler, gereçler, malzemeler Meyve bahçeleri, meyveler, ormancılık Yararlı böcek yetiştiriciliği EV EKONOMİSİ VE AİLE YAŞAMI Yiyecek ve içecek Yemekler ve yemek servisi Konut mefruşatı Dikiş, giyim, kişisel yaşam Çocuk yetiştirme ve evde bakım YÖNETİM VE YARDIMCI HİZMETLER Büro hizmetleri Muhasebe Genel yönetim Reklamcılık ve halkla ilişkiler KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Sanayi kimyasalları teknolojisi İçki teknolojisi BELİRLİ ÜRÜNLERİN İMALATI Kesinlik araçları ve diğer aletler BİNALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış MİMARLIK Dini ve benzeri amaçlı binalar ÇİZGİ SANATLARI VE DEKORATİF SANATLAR Çizim ve çizimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatları Mobilya ve aksesuvarlar RESİM SANATI VE RESİMLER Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış GRAFİK SANATLAR BASKI İŞLERİ Baskılar FOTOĞRAFÇILIK VE FOTOĞRAFLAR Fotoğrafçılık alanları ve türleri MÜZİK Genel ilkeler ve müzikal biçimler Çalgılar ve çalgı toplulukları Klavyeli çalgılar ve diğer çalgılar DİNLENCE, EGLENCE VE GÖSTERİ SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler...162

14 792 Sahne gösterileri Salon oyunları ve eğlenceleri Atletik ve açıkhava sporları ve oyunları EDEBİYAT VE RETORİK Felsefe ve kuram Süreli yayınlar Eğitim, araştırma, ilgili konular Retorik ve edebi eser koleksiyonları Edebi tarih ve eleştirel değerlendirme TÜRKÇE EDEBİYAT Türkçe şiir Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikaye Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe mektuplar Türkçe hiciv ve mizah Türkçe çeşitli eserler Osmanlıca edebiyat İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE EDEBİYAT İngiliz şiiri İngiliz tiyatrosu İngiliz romanı ve hikayesi İngiliz edebiyatında çeşitli eserler CERMEN (TEUTONİK) DİLLER EDEBİYATI Almanca şiir Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca çeşitli eserler Diğer Cermen (Teutonik) edebiyatı LATİN KÖKENLİ DİLLER EDEBİYATI Fransızca tiyatro Fransızca roman ve hikaye Fransızca çeşitli eserler Provans ve Katalan İTALYANCA, RUMENCE EDEBİYAT İtalyanca roman ve hikaye Rumence ve Reto-Rumen edebiyatı İSPANYOL VE PORTEKİZ DİLLERİ EDEBİYATI İspanyolca roman ve hikaye Portekizce DİĞER DİLLERİN EDEBİYATI Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatı Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatı Sami olmayan Afro-Asyatik edebiyat Doğu ve Güneydoğu Asya edebiyatı COĞRAFYA VE TARİH Tarih eğitimi, araştırması, ilgili konular...247

15 909 Dünya tarihi COĞRAFYA VE SEYAHAT Asya'da coğrafya ve seyahat BİYOGRAFİ, ŞECERE, NİŞANLAR (İNSİGNİA) Toplumsal bilimlerdeki kişiler 'A KADAR ESKİÇAĞ TARİHİ 'ya kadar İtalya 'e kadar Yunanistan 'a kadar diğer bölgeler GENEL ASYA TARİHİ UZAKDOĞU Arap Yarımadası ve çevresi Ortadoğu (Yakındoğu) Orta Asya GENEL AFRİKA TARİHİ Batı Afrika ve kıyıdan uzak adalar...260

16 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2007 AD Däniken, Erich von, Tanrıların arabaları / Eric von Daniken ; Türkçesi: Zeki Okur. 71. bs. İstanbul : Varlık, 160 s. : rnk. res. ; 20 cm. (Varlık yayınları ; sayı: 961) S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. Okur, Zeki. I III. Seri , Veri işleme Bilgisayar bilimi 2007 AD Pratik bilgisayar kullanma kılavuzu / hazırlayan: Gürkan Ademir. 1. bsk. İstanbul : Yakamoz Yayınları, s. : res. ; 19 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 8.00 YTL. I. Ademir, Gürkan AD Şenyürek, Edip Bilgisayar ağ sistemleri / Edip Şenyürek. İstanbul : Fatih Üniversitesi, 129 s. : şkl. ; 22 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL] Bilgisayar programlama, programlar 2007 BD Ulucak, Emir M. Bilgi ve iletişim teknolojisi / Emir M. Ulucak, İbrahim Çakır. Ankara : Özne Yayıncılık, s. : rnk. res. ; 27 cm. Kaynakça: 259. s. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. Çakır, İbrahim. I AD Altınışık, İsa Excelde fonksiyonlar ve çözümlü örnekler / İsa Altınışık. [Y.y. : yayl.y.], 2006 (Damla Ofset) 154 s. : şkl., tbl. ; 24 cm. Kaynakça: 154. s. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL] AD Kurnaz, Sefer Veri yapıları ve algoritma temelleri / Sefer Kurnaz. 2. bs. İstanbul : Papatya Yayıncılık, s. : şkl. ; 24 cm. (Türkiye Bilişim Vakfı dizisi ; 2) Dizin vardır. Kaynakça: 321. s. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. II. Seri AD Kaya, Yılmaz Veritabanı ve uygulamaları : SQL temelleri, veritabanı yönetim sistemleri, uygulamalarla etkileşim / Yılmaz Kaya, Ramazan Tekin. 1. bs. İstanbul : Papatya Yayıncılık, 230 s. : şkl. ; 24 cm. Dizin vardır. Kaynakça: 225. s. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. Tekin, Ramazan. I Özel bilgisayar yöntemleri 2007 AD Cesur, Hatice CorelDRAW Graphics Suite 12 / Hatice Cesur. 3. bsk. İstanbul : Pusula, 1

17 viii, 152 s. : res., şkl. ; 20 cm. (Pusula ; 143) Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. II. Seri AD Cesur, Hatice Temel özellikleriyle Corel DRAW X3 / Hatice Cesur. 2. bsk. İstanbul : Pusula Yayıncılık, viii, 165 s. : şkl. ; 19 cm. (Pusula ; 168) S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. II. Seri AD Gök, Arif, AutoCAD 2006 / Arif Gök, Kadir Gök. 1. bsk. Ankara : Seçkin, s. : şkl. ; 24 cm. (Bilgisayar kitapları dizisi ; 91) Dizin vardır. Kaynakça: 359. s. İçindekiler: AutoCAD genel bilgiler - Temel çizim komutları - Düzenleme komutları - Katmanlar - Ölçülendirme - İzometrik çizim - Koordinat sistemleri - Katı modelleme ve düzenleme komutları - Yüzey modelleme - Render. S.N.: ; D.M ISBN X : YTL. I. Gök, Kadir. I III. Seri BİBLİYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin 2007 AD Özbay, Murat Türkçe öğretimi kaynakçası / Murat Özbay. 1. bsk. Ankara : Öncü, vii, 271 s. ; 24 cm. Dış kapak ters basılmıştır. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL] KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME 028 Diğer bilgilendirme kaynakları 2007 BD Kitap kurdu'nun notları / hazırlayan: Pınar Demireriden Çalış, Erdinç Gündoğan, Hanife Balık. Ankara : Ata Yayıncılık, [2007?] 92 s. : rnk. res. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. Çalış, Pınar Demireriden. II. Gündoğan, Erdinç. III. Balık, Hanife BD Kitap kurdu'nun notları : [kitap ve şiir okuma formları] / hazırlayan: Pınar Demireriden Çalış, Erdinç Gündoğan. Ankara : Ata Yayıncılık, [2007?] [96 s.] : rnk. res. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Çalış, Pınar Demireriden. II. Gündoğan, Erdinç BD Okunan kitaplar bilgi defteri / hazırlayan: Eren Kaçmaz. Ankara : Gönül Yayıncılık, [2007?] [80] s. : rnk. res. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [3. 00 YTL]. I. Kaçmaz, Eren HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK 2007 AD Çiçek, Seyfullah, Hariçten gazel : [mizah ve köşe yazıları] / Seyfullah Çiçek. İstanbul : [yayl. y.], 2007 (Umut Matbaacılık) 320 s. : res. ; 21 cm. S.N.: ; D.M [7.00 YTL]

18 2007 AD Koçal, Yakup Bilgin, Küreselden yerele geleceğin inşası / Yakup Bilgin Koçal. 1. bsk. İstanbul : IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 192 s. ; 21 cm. (IQ Kültür Sanat Yayıncılık ; 214. Araştırma-inceleme dizisi ; 172) S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. II. Seri AD Bozdağ, İsmet, Yazarak yaşamak : (90 yıldan seçmeler) / [İsmet Bozdağ] ; hazırlayan: Hayri Ataş. 1. bsk. İstanbul : Emre Yayınları, 290 s. : res., nota ; 21 cm. (Emre Yayınları ; yayın no: 200. (Emre/biyografi) Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN X : [10.00 YTL]. I. Ataş, Hayri. I III. Seri , AD Kazan, Rabia Özden Tahran melekleri / Rabia Özden Kazan. İstanbul : Birharf Yayınları, 197 s. ; 23 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL] AD Kazan, Rabia Özden Tahran melekleri / Rabia Özden Kazan. İstanbul : Birharf Yayınları, 197 s. ; 23 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL] AD İnsan hakları haberciliği / hazırlayan: Sevda Alankuş ; katkılar: Levent Köker...[ve başkaları]. İlk bs. İstanbul : IPS İletişim Vakfı, 191 s. ; 20 cm. (IPS İletişim Vakfı yayınları ; 9. Hak haberciliği dizisi ; 1) Eserde, katılımcıların kısa biyografileri vardır. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. Alankuş, Sevda. II. Köker, Levent. III. Seri AD Reklamcı gözüyle : Akşam gazetesinde yayınlanan reklamcı yazıları. İzmir : İzmir Reklamcılık Derneği, s. : res. ; 21 cm. S.N.: ; D.M [5.00 YTL] Süreli Yayınlar 2007 SB Medyatlet. [1. yıl, 1. sayı, (Mart-Nisan 2007) -]. İstanbul : Türkiye Spor Yazarları Derneği, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi, Mart-Nisan Türkiye Spor Yazarları Derneği haberleşme bülteni. S.N.: SB Yeşil beyaz. [1. yıl, 1. sayı (6 Ağustos 2006) -. Bursa : Hakimiyet Gazetecilik Matbaacılık, c. : rnk. res. ; 29 cm. Süresi belirlenemedi, 6 Ağustos Bursa Haber Gazetesi'nin armağanıdır. Bursaspor'un çalışmaları hakkında bilgi vere dergi. S.N.: Diğer coğrafi bölgelerde Süreli Yayınlar 2007 SB Aktif Genç. 1. yıl, 2. sayı (Temmuz 2005)-. Kütahya : Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları İl Başkanlığı, c. : res. ; 29 cm. 3

19 Belirlenemedi, Temmuz Gençlik ve siyaset dergisi. S.N.: SB As. 1. yıl, 1. sayı ( Mayıs 2007) -. Ankara : As Altınel Medya Basın Yayın Gazete Dergi Reklam Danışmanlık Matı, c. : rnk. res. ; 33 cm. Aylık, Mayıs Aktüalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Bus life. [1. yıl, 1. sayı (16 Mayıs 2007)] -. İzmir : Murat Niyazioğlu, c. : rnk. res. ; 28 cm. Aylık, 16 Mayıs S.N.: SB Çökertme life. 1. yıl, 5. sayı (Nisan 2006) -. Bodrum : Özgün Reklam, c. : rnk. res. ; 32 cm. Aylık, Nisan Magazin aktüel siyasi dergi. S.N.: SB Hanımefendi. 1. yıl, 7. sayı ( Nisan 2007) -. İstanbul : Asya Baın Yayın, c. : rnk. res. ; 27 cm. [Aylık], Nisan Kadınlara yönelik bilgilerin yer aldığı aktüalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Hasbahçe. 1. yıl, 3. sayı, (Bahar Dönemi )-. Bolu : Kadir Has Anadolu Lisesi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi, Bahar Dönemi Kadir Has Anadolu Lisesi dergisi. S.N.: SB Hayatın abc'si. 1. yıl, 1. sayı, (Nisan 2007) -. Ankara : ABC Yayıncılık, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi, Nisan Aktüalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Hemşehri. 1. yıl, 1. sayı, (Temmuz- Ağustos-Eylül 2006) -. Adapazarı : Adapazarı Büyükşehir Belediyesi, c. : rnk. res. ; 27 cm. Üç ayda bir, Temmuz-Ağustos-Eylül Adapazarı Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan aktüalite dergisi. S.N.: SB Hit. 1. yıl, 6. sayı, (20 Nisan 2007) -. İstanbul : Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama, c. : rnk. res. ; 27 cm. Haftalık, Nisan Aktüalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Hürriyet zoom. 1. yıl, 1. sayı (5 Mart 2006) -. İstanbul : Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık, c. : rnk. res. ; 32 cm. Onbeş günlük, 5 Mart Aktüalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi haber dergisi. 1. yıl, 4. sayı ( 2005) -. Kahramanmaraş : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

20 c. : res. ; 30 cm. Aylık, S.N.: SB A kare magazine. 1. yıl, 5. sayı (Haziran 2006) -. İstanbul : Akademiks Eğitim Danışmanlık, c. : rnk. res. ; 27 cm. Süresi belirlenemedi, Haziran Aktüalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Kingdom robertea. 1. yıl, 1. sayı (Kış 2007) -. İstanbul : Burak Bekdemir, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Kış S.N.: SB Konya kent. 1. yıl, 1. sayı (4 Temmuz 2005) -. Konya : Flaş Medya, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Temmuz S.N.: SB Liv. 1. yıl 10. sayı ( 2007) -. İstanbul : Volvo Otomobil Ticaret, [2007] -. c. : res. ; 30 cm. Aylık, [2007] -. S.N.: SB Maçka. [4]. yıl, 21. sayı ( Bahar 2007) -. İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü, c. : rnk. res. ; 30 cm. Süresi belirlenemedi, Bahar Aktüalite, magazin, edebiyat, sinema dergisi. S.N.: SB Mai. (Mayıs 2007) -. Ankara : Merve Tuna, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Mayıs S.N.: SB Makrovizyon. 1. yıl, 1. sayı ( Oca-Şub- Mar 2007) -. İstanbul : Makromarket, c. : rnk. res. ; 28 cm. Süresi belirlenemedi, Oca-Şub-Mar Makromarket marketler zincirinin yayınladığı alışveriş ve yaşam dergisi. S.N.: SB Marmara calipso. 5. yıl, 51. sayı ( Mayıs 2007) -. Adapazarı : Osman Arslan, c. : rnk. res. ; 27 cm. Aylık, Mayıs Marmaranın aylık aktüel&yaşam dergisi. S.N.: SB Mavi haliç. 1. yıl, 1. sayı (Nisan 2006) -. İstanbul : İzcilik ve Spor Kulübü Derneği, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Nisan S.N.: SB Meraklı minik. 1. yıl, 4. sayı (Nisan 2007) -. İstanbul : TÜBİTAK, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Nisan S.N.: SB Mesele. 1. yıl, 4. sayı (Nisan 2007) -. İstanbul : Agora Kitaplığı, c. : res. ; 30 cm.

21 Aylık, Nisan S.N.: ISSN SB Metiş bülteni. 40. sayı (Temmuz 2005) -. Ankara : Ayşe Sever, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Temmu S.N.: SB Metropol. 1. yıl, 1. sayı (Mayıs 2007) -. İstanbul : Metropol Basın Yayın, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Mayıs Başakşehir'in aylık aktüel yaşam ve kültür dergisi. S.N.: SB Mimarca. 18. yıl, 75. sayı (Mayıs 2007) -. Lefkoşe : KTMMO Mimarlar Odası, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Mayıs S.N.: SB Mülkiye İstanbul. 1. yıl, 4. sayı (Mart- Nisan 2007) -. İstanbul : Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi, c. : res. ; 30 cm. İki aylık, Mart-Nisan S.N.: SB Today's metropol. 1. yıl, 2. sayı (Nisan 2007) -. İstanbul : Babıali Ekonomik Politik Kültürel Hizmetler, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Nisan S.N.: GENEL KOLEKSİYONLAR 089 Diğer dillerde 2007 AD Bildik, Ömer Nasuhi Bilge dede / Ömer Nasuhi Bildik. 1. bsk. Balıkesir : Alfa ve Omega Yayınları, s. ; 22 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL] AD 6799 Bozdağ, İsmet, Yazarak yaşamak : (90 yıldan seçmeler) / [İsmet Bozdağ] ; hazırlayan: Hayri Ataş. 1. bsk. İstanbul : Emre Yayınları, , AD Saka, Ender Zavallı sen : olmayı istemezsen / Ender Saka. 1. bsk. İstanbul : Akis Kitap, 143 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 6.95 YTL FELSEFE VE PSİKOLOJİ 107 Felsefe eğitimi, araştırması 2007 BD Lise vb. hazırlık Felsefe, 11. sınıf : çözümlü soru bankası. Ankara : Sınav Dergisi Dershaneleri, [2007?] 111 s. ; 27 cm. Liselere hazırlık, okula yardımcı. 6

22 S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL] BD Üniversiteye hazırlık Felsefe grubu : konu anlatımlı. Ankara : Açı Yayınları, [2007?] 432 s. ; 28 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 YTL] BD Üniversiteye hazırlık Felsefe-1 : soru bankası. İstanbul : Arşimet Yayınları, [2007?] 94 s. ; 27 cm. Eser, meslek liseleri öğrencileri için hazırlanmıştır. Eser, yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL] BD Üniversiteye hazırlık Konu anlatımlı felsefe : (ortak). İstanbul : Mef Yayıncılık, 112 s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL] NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) 2007 AD Özcan, Ali Büyücülük tarihe karışıyor / yazarı: Ali Özcan Hoca. İstanbul : Ali Özcan Hoca, [2007?] 568 s. ; 21 cm. Arapça metin içerir. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL] , AD Özkan, Zeynep Pratik astroloji : aşk-cinsellik-işsağlık / Zeynep Özkan. 1. bsk. İstanbul : Gelecek Yayın & Yapım, 159 s. : res. ; 22 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL] AD Sügen, Yücel Astrolojide gökyüzü zamanı / Yücel Sügen. 1. bsk. İstanbul : Medya Vega, 264 s. : şkl. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL] AD Sügen, Yücel Burçlar ve yıldızlar / Yücel Sügen. 1. bsk. İstanbul : Medya Vega, 198 s. : res., şkl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL] AD Eldem, Nil 2008 astrolojik takviminiz / Nil Eldem. İstanbul : İnkılâp, 392 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]

23 2007 AD Burcunuza göre aşkta mutlu olmanın yolları / hazırlayan: Basit Tektaş. 1. bsk. İstanbul : Yakamoz Yayıncılık, 112 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [5 YTL]. I. Tektaş, Basit Süreli Yayınlar 2007 SB Astroloji postası. 1. yıl, 1. sayı ( Aralık 2005) -. İstanbul : Banu Dikici Erden, c. : rnk. res. ; 28 cm. Aylık, Aralık Aylık astroloji kültürü ve magazin dergisi. S.N.: BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR 142 Eleştirel felsefe 2007 AD Uygur, Nermi, Edmund Husserl'de başkasının ben'i sorunu : transzendental fenomenoloji ile transzendental felsefenin özüne giriş / Nermi Uygur. 2. bsk. İstanbul : Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 219 s. ; 21 cm. (Yapı Kredi yayınları ; 960. Cogito ; 13) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri , Doğalcılık ve ilgili sistemler 2007 AD Kıvılcımlı, Hikmet, Diyaletik materyalizim nedir? nasıl kullanılır? ne değildir? / Hikmet Kıvılcımlı. 2. bsk. İstanbul : Derleniş Yayınları, 258 s. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [14.00 YTL] PSİKOLOJİ 2007 AD Ceylan, Tahir M., Aylak düşünceler / Tahir M. Ceylan. İstanbul : ErKO Yayıncılık, [2007?] 157 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Tos, Fahrettin Bilimin ışığında psikoloji ve dehaları / Fahrettin Tos. 1. bsk. İstanbul : Kariyer Yayıncılık İletişim, 229 s. (Kariyer Yayınları ; 112. psikoloji dizisi ; 14) S.N.: ; D.M ISBN : [7 YTL]. II. Seri. 150, AD Freud, Sigmund, Rüya yorumu / Sigmund Freud ; Almancadan çeviren: Akın Kanat. 1. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi, c. "2." (432 s.) ; 20 cm. (İlya ; yayın no: 112. Psikoloji dizisi ; 17) Özgün eseradı: Die traumdeutung. Bibliyografik bilgi içerir. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN (Tk.) : [10.00 YTL]. I. Kanat, Akın. I III. Seri , AD Freud, Sigmund, Rüya yorumu / Sigmund Freud ; Almancadan çeviren: Akın Kanat. 1. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi,

24 c. "1." (345 s.) ; 20 cm. (İlya ; yayın no: 112. Psikoloji dizisi ; 17) Özgün eseradı: Die traumdeutung. Bibliyografik bilgi içerir. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN (Tk.) : [10.00 YTL]. I. Kanat, Akın. I III. Seri , AD Jung, Carl Gustav, Keşfedilmemiş benlik / C. G. Jung ; [İngilizce'den çeviren: Barış İlhan]. İstanbul : İlhan Yayınevi, s. ; 20 cm. (İlhan Yayınevi. Astroloji/psikoloji ; 11) Özgün eseradı: The undiscovered self/archcic man. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [5 YTL]. I. İlhan], Barış. I III. Seri BD Lise vb. hazırlık Psikoloji, 10. sınıf : çözümlü soru bankası. Ankara : Sınav Dergisi Dershaneleri, [2007?] 144 s. ; 27 cm. Liselere hazırlık, okula yardımcı. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL] BD Üniversiteye hazırlık Psikoloji soru bankası, lise 2 : Üniversiteye hazırlık. İstanbul : Kültür Dergisi Yayınları, 164 s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN X : [11.00 YTL] AD 6428 Tos, Fahrettin Bilimin ışığında psikoloji ve dehaları / Fahrettin Tos. 1. bsk. İstanbul : Kariyer Yayıncılık İletişim, 150, Süreli Yayınlar 2007 SB Bakış. [1. yıl, 4. sayı ( 2006)] -. İstanbul : MEV İstanbul Basınköy Okulları, [2006] -. c. : rnk. res. ; 30 cm. Süresi belirlenemedi, [2006] -. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi yayınları. S.N.: Algılama, duygular, fizyolojik itkiler 2007 AD Goleman, Daniel Duygusal zekâ neden IQ'dan daha önemlidir / Daniel Goleman ; çeviren: Banu Seçkin Yüksel ; redaksiyon: Osman Deniztekin. 31. bsk. İstanbul : Varlık, 438 s. ; 20 cm. Özgün eseradı: Emotional intelligence (why it can matter more than IQ). Kaynakça: ss.. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 YTL]. I. Yüksel, Banu Seçkin. II. Deniztekin, Osman. II AD Yahyaoğlu, Recai, Gitmenin psikolojisi / Recai Yahyaoğlu. İstanbul : Nesil Yayınları, 287 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [8 YTL] AD Chapman, Gary Beş sevgi dili / Gary Chapman ; İngilizce'den çeviren : Betül Çelik. Y. bs. İstanbul : Sistem Yayıncılık, 226 s. ; 20 cm. (Sistem Yayıncılık ; 88. Kadın-erkek dizisi) 9

25 Özgün eseradı: The five love languages. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN X : [10.00 YTL]. I. Çelik, Betül. I III. Seri , AD Chapman, Gary Çocuklar için beş sevgi dili / Gary Chapman, Ross Campbell ; İngilizceden çeviren: Pelin Ozaner. Y. bs. İstanbul : Sistem Yayıncılık, 254 s. ; 20 cm. (Sistem Yayıncılık ; 386. Ana-baba-çocuk dizisi) Özgün eseradı: The Five love longuages of children. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Campbell, Ross. II. Ozaner, Pelin. III. E.a. IV. Seri , AD Dökmen, Üstün, İletişim çatışmaları ve empati / Üstün Dökmen. 36. bsk. İstanbul : Sistem Yayıncılık, xvii, 363 s. : res. ; 20 cm. (Sistem Yayıncılık ; 021. Kişisel gelişim dizisi) Dizin vardır. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri , AD Fromm, Erich, Sevme sanatı / Erich Fromm ; Almanca'dan çeviren: Özden Saatçi- Karadana. 2. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi, 178 s. ; 20 cm. (İlya ; yayın no. 01. psikoloji dizisi ; 05) Kaynakça: ss. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. Saatçi-Karadana, Özden. I III. Seri AD Lerner, Harriet Öfke dansı : yakın ilişki modellerini değiştirmek isteyen kadınlar için rehber / Harriet Lerner ; Türkçesi: Sinem Gül. 7. bs. İstanbul : Varlık, 199 s. ; 20 cm. (Varlık yayınları ; sayı: 953) Özgün eseradı: Dance of anger. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. Gül, Sinem. I III. Seri , Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka 2007 AD 6142 Cüceloğlu, Doğan, 'Keşke'siz bir yaşam için iletişim / Doğan Cüceloğlu. 27. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, 158.2, Bilinçaltı ve başkalaşmış ruh durumları 2007 AD 5914 Freud, Sigmund, Rüya yorumu / Sigmund Freud ; Almancadan çeviren: Akın Kanat. 1. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi, , AD 5907 Freud, Sigmund, Rüya yorumu / Sigmund Freud ; Almancadan çeviren: Akın Kanat. 1. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi, , Süreli Yayınlar 2007 SB Bilinçaltından notlar. 1. yıl, 2. sayı (Haziran-Ağustos 2005) -. Ankara : Ekim Can Bayram, c. : rnk. res. ; 27 cm. 10

26 Üç ayda bir, Haziran-Ağustos İnsan psikolojisi ve bilinçaltında oluşan sorunları içeren dergi. S.N.: ISSN Ayrımsal ve gelişme psikolojisi 2007 AD Biddulph, Steve Mutlu çocuk yetiştirmenin sırları / Steve Biddulph ; çeviren: Özden Saatçi Karadana. 1. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi, s. : res. ; 21 cm. (İlya ; yayın no: 72. Ebeveyn ve öğretmen eğitim serisi ; 03) Özgün eseradı: More secrets of happy children. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Karadana, Özden Saatçi. I III. Seri , AD 6332 Gordon, Thomas E.A.E. etkili anababa eğitimi : sorumluluk duygusu gelişmiş çocuklar yetiştirmek için denenmiş yeni bir yöntem / Thomas Gordon ; İngilizce'den çeviren: Emel Aksay ; editör: Birsen Özkan. 19. bs. İstanbul : Sistem Yayıncılık, [2007?] 649.1, AD Yavuzer, Halûk, Çocuğunuzun ilk 6 yılı / Haluk Yavuzer. 21. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, s. : res. ; 20 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Yavuzer, Halûk, Çocuk eğitimi el kitabı / Haluk Yavuzer. 22. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, 176 s. : res ; 20 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL , BD Oku düşün yap, 1 / hazırlayan: Sami Gülgöz...[ve başkaları]. Ankara : Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 64 s. : res., şkl. ; 27 cm. (Yaratıcı düşünce dizisi ; 001) S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. Gülgöz, Sami. II. Seri BD Oku düşün yap, 2 / hazırlayan: Sami Gülgöz...[ve başkaları]. Ankara : Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 64 s. : res., şkl. ; 27 cm. (Yaratıcı düşünce dizisi ; 004) S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. Gülgöz, Sami. II. Seri BD Oku düşün yap, 3 / yazarlar: Sami Gülgöz...[ve başkaları]. Ankara : Eğitim Gönüllüleri Vakfı, s. : rnk. res., şkl. ; 27 cm. (Yaratıcı düşünce dizisi ; 007) S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. Gülgöz, Sami. II. Seri AD 5463 Chapman, Gary Çocuklar için beş sevgi dili / Gary Chapman, Ross Campbell ; İngilizceden çeviren: Pelin Ozaner. Y. bs. İstanbul : Sistem Yayıncılık, ,

27 2007 AD Semerci, Z. Bengi Ergen ruh sağlığı : aileler ve ergenler / Z. Bengi Semerci. 1. bs. İstanbul : Alfa, 278 s. : res. ; 20 cm. (Alfa yayınları ; Psikoloji ; 32) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [9 YTL]. II. Seri , BD Ural, Berfin Ergenlik dönemi & cinsel eğitim : (etkinliklerle ve yaratıcı drama çalışmalarıyla) / Berfin Ural. 1. bs. Ankara : Harf Eğitim Yayıncılığı, s. : res., tbl. ; 28 cm. (Harf Eğitim Yayıncılığı ; 19. Yardımcı ders kitapları ; 6) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri , AD Biddulph, Steve Oğlan çocuklarını mutlu yetiştirmenin yolları / Steve Biddulph ; resimler: Paul Stanish ; İngilizceden çeviren: Dilek Arıca. 1. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi, s. : res. ; 20 cm. (İlya ; yayın no: 98. Ebeveyn ve öğretmen eğitim serisi ; 12) Özgün eseradı: Raising boys. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [9.00 YTL]. I. Stanish, Paul. II. Arıca, Dilek. II IV. Seri AD 5769 Öz, İlkim Anne-baba olma sanatı / İlkim Öz. 7. bs. Ankara : Öz Yayınları, 649.1, AD 6071 Tarhan, Nevzat, Mutluluk psikolojisi : stresi mutluluğa dönüştürmek / Nevzat Tarhan. 11. bsk. İstanbul : Timaş Yayınları, 158, Uygulamalı psikoloji 2007 AD 5576 Başarı üzerine / [hazırlayan]: İbrahim Refik. 6. bsk. İstanbul : Albatros Yayıncılık, , AD Boyraz, Kenan, Bugünden yarınlara süper gelişim ve başarının şifreleri / Kenan Boyraz. İstanbul : Prana Yayıncılık, 175 s. : res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [3 YTL] AD Conker, Yasemin, İçimdeki yolculuk -2- / Yasemin Conker. İstanbul : Kelam Yayıncılık, s. ; 21 cm. Eserde, yazarın resmi ve kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Dilek, Hilal, İçimdeki yolculuk -2- / Hilal Dilek. İstanbul : Kelam Yayıncılık, 236 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL

28 2007 AD Hekimoğlu, Esra, İçimdeki yolculuk -2- / Esra Hekimoğlu. İstanbul : Kelam Yayıncılık, 370 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Işıldar, Nihan Laçin, İçimdeki yolculuk -2- / Nihan Laçin Işıldar. İstanbul : Kelam Yayıncılık, s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Koçak, M. Fatih, İçimdeki yolculuk, 2 / M. Fatih Koçak. İstanbul : Kelam Yayıncılık, s. ; 21 cm. Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Özseven, Lâle, İçimdeki yolculuk -1- / Lâle Özseven. İstanbul : Kelam Yayıncılık, s. ; 21 cm. Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. 158 Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Pat, Müzehher, İçimdeki yolculuk -1- / Müzehher Pat. İstanbul : Kelam Yayıncılık, s. ; 21 cm. Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Tarhan, Nevzat, Mutluluk psikolojisi : stresi mutluluğa dönüştürmek / Nevzat Tarhan. 11. bsk. İstanbul : Timaş Yayınları, 184 s. ; 21 cm. (Timaş Yayınları ; 724. Psikoloji dizisi ; 3) Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN X : ]6.00 YTL]. II. Seri. 158, AD Taylor, Sandra Anne Kuantum başarı : mutluluğun ve zenginliğin şaşırtıcı bilimi / Sandra Anne Taylor ; çeviri: Buket Yılmaz. 1. bsk. İstanbul : Crea Yayıncılık, 287 s. ; 21 cm. Özgün eseradı: Quantum success: the astounding science of wealth and happiness. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. I. Yılmaz, Buket. I AD Pat, Müzehher, İçimdeki yolculuk -1- / Müzehher Pat. İstanbul : Kelam Yayıncılık, s. ; 21 cm AD Yıldırım, Veysel ÖSS için çekim yasası / Veysel Yıldırım. 1. bsk. İstanbul : Akis Kitap,