BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 74 NUMBER: 2007/6 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2009

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri işleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar Özel bilgisayar yöntemleri BİBLİYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME Diğer bilgilendirme kaynakları HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK Diğer coğrafi bölgelerde GENEL KOLEKSİYONLAR Diğer dillerde FELSEFE VE PSİKOLOJİ Felsefe eğitimi, araştırması NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR Eleştirel felsefe Doğalcılık ve ilgili sistemler PSİKOLOJİ Algılama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka Bilinçaltı ve başkalaşmış ruh durumları Ayrımsal ve gelişme psikolojisi Uygulamalı psikoloji ETİK (AHLAK FELSEFESİ) Siyasal etik ANTİK, ORTAÇAĞ, DOĞU FELSEFESİ Doğu felsefesi Platoncu felsefe MODERN BATI FELSEFESİ Almanya ve Avusturya Fransa DİN HIRİSTİYAN KİLİSESİ TARİHİ Kilise tarihinde dalaletler HIRİSTİYANLIK DIŞINDAKİ DİNLER Karşılaştırmalı din Klasik (Yunan ve Roma) din Hint kökenli dinler İslam Diğer dinler TOPLUM BİLİMLERİ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileşim Toplumsal süreçler Sosyal gruplar...44

11 306 Kültür ve kurumlar Topluluklar SİYASAL BİLİMLER Yönetim ve devlet sistemleri Devletin örgütlü gruplarla ilişkisi Yurttaşlık hakları ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararası göç ve sömürgecilik Uluslararası ilişkiler EKONOMİ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararası ekonomi Üretim HUKUK Uluslararası hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iş, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk Mahkemeler KAMU YÖNETİMİ Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Türkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HİZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunları ve hizmetleri Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler Ceza kurumları ve ilgili kurumlar Dernekler Sigorta EĞİTİM Okul yönetimi İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Devlet düzenlemeleri, denetimi, desteği TİCARET, İLETİŞİM, TAŞIMACILIK Uluslararası ticaret (Dış ticaret) Su, hava, uzay taşımacılığı Taşımacılık Yüzey taşımacılığı GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKBİLİM...111

12 391 Giyim ve kişisel görünüm Genel adetler Halkbilim (folklor) DİL VE DİLBİLİM Yazı sistemleri Sesbilim Fonoloji Standart kullanım TÜRK DİLİ Türkçe'nin yazı sistemi ve fonolojisi İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE İngilizce'nin kökenbilimi (etimolojisi) İngilizce'nin kullanımı CERMEN DİLLERİ ALMANCA Almanca'nın kullanımı DİĞER DİLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri Çeşitli diller DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK Felsefe ve kuram Eğitim, araştırma, ilgili konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış MATEMATİK Genel ilkeler Geometri ASTRONOMİ VE İLGİLİ BİLİMLER Belirli gök cisimleri ve olayları FİZİK Isı Elektrik ve elektronik Modern fizik KİMYA VE İLGİLİ BİLİMLER YAŞAM BİLİMLERİ Biyoloji BİTKİ BİLİMLERİ (BOTANİK BİLİMLER) Monocotyledones (Tekçenekliler) Cryptogamia (Tohumsuz bitkiler) ZOOLOJİ BİLİMLERİ (HAYVANBİLİMLERİ) Zooloji (Hayvanbilim) Diğer omurgasızlar TEKNOLOJİ (UYGULAMALI BİLİMLER) TIP BİLİMLERİ TIP İnsan anatomisi İnsan fizyolojisi Sağlığın geliştirilmesi Farmakoloji ve tedavi Hastalıklar Cerrahi ve ilgili konular Kadın hastalıkları ve doğum...146

13 620 MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ İŞLER Uygulamalı fizik Askeri ve denizcilik mühendisliği İnşaat mühendisliği Hidrolik (su) mühendisliği Mühendisliğin diğer dalları TARIM VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER Teknikler, gereçler, malzemeler Meyve bahçeleri, meyveler, ormancılık Yararlı böcek yetiştiriciliği EV EKONOMİSİ VE AİLE YAŞAMI Yiyecek ve içecek Yemekler ve yemek servisi Konut mefruşatı Dikiş, giyim, kişisel yaşam Çocuk yetiştirme ve evde bakım YÖNETİM VE YARDIMCI HİZMETLER Büro hizmetleri Muhasebe Genel yönetim Reklamcılık ve halkla ilişkiler KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Sanayi kimyasalları teknolojisi İçki teknolojisi BELİRLİ ÜRÜNLERİN İMALATI Kesinlik araçları ve diğer aletler BİNALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış MİMARLIK Dini ve benzeri amaçlı binalar ÇİZGİ SANATLARI VE DEKORATİF SANATLAR Çizim ve çizimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatları Mobilya ve aksesuvarlar RESİM SANATI VE RESİMLER Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış GRAFİK SANATLAR BASKI İŞLERİ Baskılar FOTOĞRAFÇILIK VE FOTOĞRAFLAR Fotoğrafçılık alanları ve türleri MÜZİK Genel ilkeler ve müzikal biçimler Çalgılar ve çalgı toplulukları Klavyeli çalgılar ve diğer çalgılar DİNLENCE, EGLENCE VE GÖSTERİ SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler...162

14 792 Sahne gösterileri Salon oyunları ve eğlenceleri Atletik ve açıkhava sporları ve oyunları EDEBİYAT VE RETORİK Felsefe ve kuram Süreli yayınlar Eğitim, araştırma, ilgili konular Retorik ve edebi eser koleksiyonları Edebi tarih ve eleştirel değerlendirme TÜRKÇE EDEBİYAT Türkçe şiir Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikaye Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe mektuplar Türkçe hiciv ve mizah Türkçe çeşitli eserler Osmanlıca edebiyat İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE EDEBİYAT İngiliz şiiri İngiliz tiyatrosu İngiliz romanı ve hikayesi İngiliz edebiyatında çeşitli eserler CERMEN (TEUTONİK) DİLLER EDEBİYATI Almanca şiir Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca çeşitli eserler Diğer Cermen (Teutonik) edebiyatı LATİN KÖKENLİ DİLLER EDEBİYATI Fransızca tiyatro Fransızca roman ve hikaye Fransızca çeşitli eserler Provans ve Katalan İTALYANCA, RUMENCE EDEBİYAT İtalyanca roman ve hikaye Rumence ve Reto-Rumen edebiyatı İSPANYOL VE PORTEKİZ DİLLERİ EDEBİYATI İspanyolca roman ve hikaye Portekizce DİĞER DİLLERİN EDEBİYATI Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatı Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatı Sami olmayan Afro-Asyatik edebiyat Doğu ve Güneydoğu Asya edebiyatı COĞRAFYA VE TARİH Tarih eğitimi, araştırması, ilgili konular...247

15 909 Dünya tarihi COĞRAFYA VE SEYAHAT Asya'da coğrafya ve seyahat BİYOGRAFİ, ŞECERE, NİŞANLAR (İNSİGNİA) Toplumsal bilimlerdeki kişiler 'A KADAR ESKİÇAĞ TARİHİ 'ya kadar İtalya 'e kadar Yunanistan 'a kadar diğer bölgeler GENEL ASYA TARİHİ UZAKDOĞU Arap Yarımadası ve çevresi Ortadoğu (Yakındoğu) Orta Asya GENEL AFRİKA TARİHİ Batı Afrika ve kıyıdan uzak adalar...260

16 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2007 AD Däniken, Erich von, Tanrıların arabaları / Eric von Daniken ; Türkçesi: Zeki Okur. 71. bs. İstanbul : Varlık, 160 s. : rnk. res. ; 20 cm. (Varlık yayınları ; sayı: 961) S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. Okur, Zeki. I III. Seri , Veri işleme Bilgisayar bilimi 2007 AD Pratik bilgisayar kullanma kılavuzu / hazırlayan: Gürkan Ademir. 1. bsk. İstanbul : Yakamoz Yayınları, s. : res. ; 19 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 8.00 YTL. I. Ademir, Gürkan AD Şenyürek, Edip Bilgisayar ağ sistemleri / Edip Şenyürek. İstanbul : Fatih Üniversitesi, 129 s. : şkl. ; 22 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL] Bilgisayar programlama, programlar 2007 BD Ulucak, Emir M. Bilgi ve iletişim teknolojisi / Emir M. Ulucak, İbrahim Çakır. Ankara : Özne Yayıncılık, s. : rnk. res. ; 27 cm. Kaynakça: 259. s. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. Çakır, İbrahim. I AD Altınışık, İsa Excelde fonksiyonlar ve çözümlü örnekler / İsa Altınışık. [Y.y. : yayl.y.], 2006 (Damla Ofset) 154 s. : şkl., tbl. ; 24 cm. Kaynakça: 154. s. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL] AD Kurnaz, Sefer Veri yapıları ve algoritma temelleri / Sefer Kurnaz. 2. bs. İstanbul : Papatya Yayıncılık, s. : şkl. ; 24 cm. (Türkiye Bilişim Vakfı dizisi ; 2) Dizin vardır. Kaynakça: 321. s. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. II. Seri AD Kaya, Yılmaz Veritabanı ve uygulamaları : SQL temelleri, veritabanı yönetim sistemleri, uygulamalarla etkileşim / Yılmaz Kaya, Ramazan Tekin. 1. bs. İstanbul : Papatya Yayıncılık, 230 s. : şkl. ; 24 cm. Dizin vardır. Kaynakça: 225. s. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. Tekin, Ramazan. I Özel bilgisayar yöntemleri 2007 AD Cesur, Hatice CorelDRAW Graphics Suite 12 / Hatice Cesur. 3. bsk. İstanbul : Pusula, 1

17 viii, 152 s. : res., şkl. ; 20 cm. (Pusula ; 143) Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. II. Seri AD Cesur, Hatice Temel özellikleriyle Corel DRAW X3 / Hatice Cesur. 2. bsk. İstanbul : Pusula Yayıncılık, viii, 165 s. : şkl. ; 19 cm. (Pusula ; 168) S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. II. Seri AD Gök, Arif, AutoCAD 2006 / Arif Gök, Kadir Gök. 1. bsk. Ankara : Seçkin, s. : şkl. ; 24 cm. (Bilgisayar kitapları dizisi ; 91) Dizin vardır. Kaynakça: 359. s. İçindekiler: AutoCAD genel bilgiler - Temel çizim komutları - Düzenleme komutları - Katmanlar - Ölçülendirme - İzometrik çizim - Koordinat sistemleri - Katı modelleme ve düzenleme komutları - Yüzey modelleme - Render. S.N.: ; D.M ISBN X : YTL. I. Gök, Kadir. I III. Seri BİBLİYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin 2007 AD Özbay, Murat Türkçe öğretimi kaynakçası / Murat Özbay. 1. bsk. Ankara : Öncü, vii, 271 s. ; 24 cm. Dış kapak ters basılmıştır. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL] KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME 028 Diğer bilgilendirme kaynakları 2007 BD Kitap kurdu'nun notları / hazırlayan: Pınar Demireriden Çalış, Erdinç Gündoğan, Hanife Balık. Ankara : Ata Yayıncılık, [2007?] 92 s. : rnk. res. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. Çalış, Pınar Demireriden. II. Gündoğan, Erdinç. III. Balık, Hanife BD Kitap kurdu'nun notları : [kitap ve şiir okuma formları] / hazırlayan: Pınar Demireriden Çalış, Erdinç Gündoğan. Ankara : Ata Yayıncılık, [2007?] [96 s.] : rnk. res. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Çalış, Pınar Demireriden. II. Gündoğan, Erdinç BD Okunan kitaplar bilgi defteri / hazırlayan: Eren Kaçmaz. Ankara : Gönül Yayıncılık, [2007?] [80] s. : rnk. res. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [3. 00 YTL]. I. Kaçmaz, Eren HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK 2007 AD Çiçek, Seyfullah, Hariçten gazel : [mizah ve köşe yazıları] / Seyfullah Çiçek. İstanbul : [yayl. y.], 2007 (Umut Matbaacılık) 320 s. : res. ; 21 cm. S.N.: ; D.M [7.00 YTL]

18 2007 AD Koçal, Yakup Bilgin, Küreselden yerele geleceğin inşası / Yakup Bilgin Koçal. 1. bsk. İstanbul : IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 192 s. ; 21 cm. (IQ Kültür Sanat Yayıncılık ; 214. Araştırma-inceleme dizisi ; 172) S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. II. Seri AD Bozdağ, İsmet, Yazarak yaşamak : (90 yıldan seçmeler) / [İsmet Bozdağ] ; hazırlayan: Hayri Ataş. 1. bsk. İstanbul : Emre Yayınları, 290 s. : res., nota ; 21 cm. (Emre Yayınları ; yayın no: 200. (Emre/biyografi) Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN X : [10.00 YTL]. I. Ataş, Hayri. I III. Seri , AD Kazan, Rabia Özden Tahran melekleri / Rabia Özden Kazan. İstanbul : Birharf Yayınları, 197 s. ; 23 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL] AD Kazan, Rabia Özden Tahran melekleri / Rabia Özden Kazan. İstanbul : Birharf Yayınları, 197 s. ; 23 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL] AD İnsan hakları haberciliği / hazırlayan: Sevda Alankuş ; katkılar: Levent Köker...[ve başkaları]. İlk bs. İstanbul : IPS İletişim Vakfı, 191 s. ; 20 cm. (IPS İletişim Vakfı yayınları ; 9. Hak haberciliği dizisi ; 1) Eserde, katılımcıların kısa biyografileri vardır. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. Alankuş, Sevda. II. Köker, Levent. III. Seri AD Reklamcı gözüyle : Akşam gazetesinde yayınlanan reklamcı yazıları. İzmir : İzmir Reklamcılık Derneği, s. : res. ; 21 cm. S.N.: ; D.M [5.00 YTL] Süreli Yayınlar 2007 SB Medyatlet. [1. yıl, 1. sayı, (Mart-Nisan 2007) -]. İstanbul : Türkiye Spor Yazarları Derneği, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi, Mart-Nisan Türkiye Spor Yazarları Derneği haberleşme bülteni. S.N.: SB Yeşil beyaz. [1. yıl, 1. sayı (6 Ağustos 2006) -. Bursa : Hakimiyet Gazetecilik Matbaacılık, c. : rnk. res. ; 29 cm. Süresi belirlenemedi, 6 Ağustos Bursa Haber Gazetesi'nin armağanıdır. Bursaspor'un çalışmaları hakkında bilgi vere dergi. S.N.: Diğer coğrafi bölgelerde Süreli Yayınlar 2007 SB Aktif Genç. 1. yıl, 2. sayı (Temmuz 2005)-. Kütahya : Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları İl Başkanlığı, c. : res. ; 29 cm. 3

19 Belirlenemedi, Temmuz Gençlik ve siyaset dergisi. S.N.: SB As. 1. yıl, 1. sayı ( Mayıs 2007) -. Ankara : As Altınel Medya Basın Yayın Gazete Dergi Reklam Danışmanlık Matı, c. : rnk. res. ; 33 cm. Aylık, Mayıs Aktüalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Bus life. [1. yıl, 1. sayı (16 Mayıs 2007)] -. İzmir : Murat Niyazioğlu, c. : rnk. res. ; 28 cm. Aylık, 16 Mayıs S.N.: SB Çökertme life. 1. yıl, 5. sayı (Nisan 2006) -. Bodrum : Özgün Reklam, c. : rnk. res. ; 32 cm. Aylık, Nisan Magazin aktüel siyasi dergi. S.N.: SB Hanımefendi. 1. yıl, 7. sayı ( Nisan 2007) -. İstanbul : Asya Baın Yayın, c. : rnk. res. ; 27 cm. [Aylık], Nisan Kadınlara yönelik bilgilerin yer aldığı aktüalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Hasbahçe. 1. yıl, 3. sayı, (Bahar Dönemi )-. Bolu : Kadir Has Anadolu Lisesi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi, Bahar Dönemi Kadir Has Anadolu Lisesi dergisi. S.N.: SB Hayatın abc'si. 1. yıl, 1. sayı, (Nisan 2007) -. Ankara : ABC Yayıncılık, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi, Nisan Aktüalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Hemşehri. 1. yıl, 1. sayı, (Temmuz- Ağustos-Eylül 2006) -. Adapazarı : Adapazarı Büyükşehir Belediyesi, c. : rnk. res. ; 27 cm. Üç ayda bir, Temmuz-Ağustos-Eylül Adapazarı Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan aktüalite dergisi. S.N.: SB Hit. 1. yıl, 6. sayı, (20 Nisan 2007) -. İstanbul : Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama, c. : rnk. res. ; 27 cm. Haftalık, Nisan Aktüalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Hürriyet zoom. 1. yıl, 1. sayı (5 Mart 2006) -. İstanbul : Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık, c. : rnk. res. ; 32 cm. Onbeş günlük, 5 Mart Aktüalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi haber dergisi. 1. yıl, 4. sayı ( 2005) -. Kahramanmaraş : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

20 c. : res. ; 30 cm. Aylık, S.N.: SB A kare magazine. 1. yıl, 5. sayı (Haziran 2006) -. İstanbul : Akademiks Eğitim Danışmanlık, c. : rnk. res. ; 27 cm. Süresi belirlenemedi, Haziran Aktüalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Kingdom robertea. 1. yıl, 1. sayı (Kış 2007) -. İstanbul : Burak Bekdemir, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Kış S.N.: SB Konya kent. 1. yıl, 1. sayı (4 Temmuz 2005) -. Konya : Flaş Medya, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Temmuz S.N.: SB Liv. 1. yıl 10. sayı ( 2007) -. İstanbul : Volvo Otomobil Ticaret, [2007] -. c. : res. ; 30 cm. Aylık, [2007] -. S.N.: SB Maçka. [4]. yıl, 21. sayı ( Bahar 2007) -. İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü, c. : rnk. res. ; 30 cm. Süresi belirlenemedi, Bahar Aktüalite, magazin, edebiyat, sinema dergisi. S.N.: SB Mai. (Mayıs 2007) -. Ankara : Merve Tuna, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Mayıs S.N.: SB Makrovizyon. 1. yıl, 1. sayı ( Oca-Şub- Mar 2007) -. İstanbul : Makromarket, c. : rnk. res. ; 28 cm. Süresi belirlenemedi, Oca-Şub-Mar Makromarket marketler zincirinin yayınladığı alışveriş ve yaşam dergisi. S.N.: SB Marmara calipso. 5. yıl, 51. sayı ( Mayıs 2007) -. Adapazarı : Osman Arslan, c. : rnk. res. ; 27 cm. Aylık, Mayıs Marmaranın aylık aktüel&yaşam dergisi. S.N.: SB Mavi haliç. 1. yıl, 1. sayı (Nisan 2006) -. İstanbul : İzcilik ve Spor Kulübü Derneği, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Nisan S.N.: SB Meraklı minik. 1. yıl, 4. sayı (Nisan 2007) -. İstanbul : TÜBİTAK, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Nisan S.N.: SB Mesele. 1. yıl, 4. sayı (Nisan 2007) -. İstanbul : Agora Kitaplığı, c. : res. ; 30 cm.

21 Aylık, Nisan S.N.: ISSN SB Metiş bülteni. 40. sayı (Temmuz 2005) -. Ankara : Ayşe Sever, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Temmu S.N.: SB Metropol. 1. yıl, 1. sayı (Mayıs 2007) -. İstanbul : Metropol Basın Yayın, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Mayıs Başakşehir'in aylık aktüel yaşam ve kültür dergisi. S.N.: SB Mimarca. 18. yıl, 75. sayı (Mayıs 2007) -. Lefkoşe : KTMMO Mimarlar Odası, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Mayıs S.N.: SB Mülkiye İstanbul. 1. yıl, 4. sayı (Mart- Nisan 2007) -. İstanbul : Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi, c. : res. ; 30 cm. İki aylık, Mart-Nisan S.N.: SB Today's metropol. 1. yıl, 2. sayı (Nisan 2007) -. İstanbul : Babıali Ekonomik Politik Kültürel Hizmetler, c. : res. ; 30 cm. Aylık, Nisan S.N.: GENEL KOLEKSİYONLAR 089 Diğer dillerde 2007 AD Bildik, Ömer Nasuhi Bilge dede / Ömer Nasuhi Bildik. 1. bsk. Balıkesir : Alfa ve Omega Yayınları, s. ; 22 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL] AD 6799 Bozdağ, İsmet, Yazarak yaşamak : (90 yıldan seçmeler) / [İsmet Bozdağ] ; hazırlayan: Hayri Ataş. 1. bsk. İstanbul : Emre Yayınları, , AD Saka, Ender Zavallı sen : olmayı istemezsen / Ender Saka. 1. bsk. İstanbul : Akis Kitap, 143 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 6.95 YTL FELSEFE VE PSİKOLOJİ 107 Felsefe eğitimi, araştırması 2007 BD Lise vb. hazırlık Felsefe, 11. sınıf : çözümlü soru bankası. Ankara : Sınav Dergisi Dershaneleri, [2007?] 111 s. ; 27 cm. Liselere hazırlık, okula yardımcı. 6

22 S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL] BD Üniversiteye hazırlık Felsefe grubu : konu anlatımlı. Ankara : Açı Yayınları, [2007?] 432 s. ; 28 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 YTL] BD Üniversiteye hazırlık Felsefe-1 : soru bankası. İstanbul : Arşimet Yayınları, [2007?] 94 s. ; 27 cm. Eser, meslek liseleri öğrencileri için hazırlanmıştır. Eser, yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL] BD Üniversiteye hazırlık Konu anlatımlı felsefe : (ortak). İstanbul : Mef Yayıncılık, 112 s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL] NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) 2007 AD Özcan, Ali Büyücülük tarihe karışıyor / yazarı: Ali Özcan Hoca. İstanbul : Ali Özcan Hoca, [2007?] 568 s. ; 21 cm. Arapça metin içerir. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL] , AD Özkan, Zeynep Pratik astroloji : aşk-cinsellik-işsağlık / Zeynep Özkan. 1. bsk. İstanbul : Gelecek Yayın & Yapım, 159 s. : res. ; 22 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL] AD Sügen, Yücel Astrolojide gökyüzü zamanı / Yücel Sügen. 1. bsk. İstanbul : Medya Vega, 264 s. : şkl. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL] AD Sügen, Yücel Burçlar ve yıldızlar / Yücel Sügen. 1. bsk. İstanbul : Medya Vega, 198 s. : res., şkl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL] AD Eldem, Nil 2008 astrolojik takviminiz / Nil Eldem. İstanbul : İnkılâp, 392 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]

23 2007 AD Burcunuza göre aşkta mutlu olmanın yolları / hazırlayan: Basit Tektaş. 1. bsk. İstanbul : Yakamoz Yayıncılık, 112 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [5 YTL]. I. Tektaş, Basit Süreli Yayınlar 2007 SB Astroloji postası. 1. yıl, 1. sayı ( Aralık 2005) -. İstanbul : Banu Dikici Erden, c. : rnk. res. ; 28 cm. Aylık, Aralık Aylık astroloji kültürü ve magazin dergisi. S.N.: BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR 142 Eleştirel felsefe 2007 AD Uygur, Nermi, Edmund Husserl'de başkasının ben'i sorunu : transzendental fenomenoloji ile transzendental felsefenin özüne giriş / Nermi Uygur. 2. bsk. İstanbul : Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 219 s. ; 21 cm. (Yapı Kredi yayınları ; 960. Cogito ; 13) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri , Doğalcılık ve ilgili sistemler 2007 AD Kıvılcımlı, Hikmet, Diyaletik materyalizim nedir? nasıl kullanılır? ne değildir? / Hikmet Kıvılcımlı. 2. bsk. İstanbul : Derleniş Yayınları, 258 s. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [14.00 YTL] PSİKOLOJİ 2007 AD Ceylan, Tahir M., Aylak düşünceler / Tahir M. Ceylan. İstanbul : ErKO Yayıncılık, [2007?] 157 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Tos, Fahrettin Bilimin ışığında psikoloji ve dehaları / Fahrettin Tos. 1. bsk. İstanbul : Kariyer Yayıncılık İletişim, 229 s. (Kariyer Yayınları ; 112. psikoloji dizisi ; 14) S.N.: ; D.M ISBN : [7 YTL]. II. Seri. 150, AD Freud, Sigmund, Rüya yorumu / Sigmund Freud ; Almancadan çeviren: Akın Kanat. 1. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi, c. "2." (432 s.) ; 20 cm. (İlya ; yayın no: 112. Psikoloji dizisi ; 17) Özgün eseradı: Die traumdeutung. Bibliyografik bilgi içerir. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN (Tk.) : [10.00 YTL]. I. Kanat, Akın. I III. Seri , AD Freud, Sigmund, Rüya yorumu / Sigmund Freud ; Almancadan çeviren: Akın Kanat. 1. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi,

24 c. "1." (345 s.) ; 20 cm. (İlya ; yayın no: 112. Psikoloji dizisi ; 17) Özgün eseradı: Die traumdeutung. Bibliyografik bilgi içerir. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN (Tk.) : [10.00 YTL]. I. Kanat, Akın. I III. Seri , AD Jung, Carl Gustav, Keşfedilmemiş benlik / C. G. Jung ; [İngilizce'den çeviren: Barış İlhan]. İstanbul : İlhan Yayınevi, s. ; 20 cm. (İlhan Yayınevi. Astroloji/psikoloji ; 11) Özgün eseradı: The undiscovered self/archcic man. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [5 YTL]. I. İlhan], Barış. I III. Seri BD Lise vb. hazırlık Psikoloji, 10. sınıf : çözümlü soru bankası. Ankara : Sınav Dergisi Dershaneleri, [2007?] 144 s. ; 27 cm. Liselere hazırlık, okula yardımcı. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL] BD Üniversiteye hazırlık Psikoloji soru bankası, lise 2 : Üniversiteye hazırlık. İstanbul : Kültür Dergisi Yayınları, 164 s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN X : [11.00 YTL] AD 6428 Tos, Fahrettin Bilimin ışığında psikoloji ve dehaları / Fahrettin Tos. 1. bsk. İstanbul : Kariyer Yayıncılık İletişim, 150, Süreli Yayınlar 2007 SB Bakış. [1. yıl, 4. sayı ( 2006)] -. İstanbul : MEV İstanbul Basınköy Okulları, [2006] -. c. : rnk. res. ; 30 cm. Süresi belirlenemedi, [2006] -. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi yayınları. S.N.: Algılama, duygular, fizyolojik itkiler 2007 AD Goleman, Daniel Duygusal zekâ neden IQ'dan daha önemlidir / Daniel Goleman ; çeviren: Banu Seçkin Yüksel ; redaksiyon: Osman Deniztekin. 31. bsk. İstanbul : Varlık, 438 s. ; 20 cm. Özgün eseradı: Emotional intelligence (why it can matter more than IQ). Kaynakça: ss.. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 YTL]. I. Yüksel, Banu Seçkin. II. Deniztekin, Osman. II AD Yahyaoğlu, Recai, Gitmenin psikolojisi / Recai Yahyaoğlu. İstanbul : Nesil Yayınları, 287 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [8 YTL] AD Chapman, Gary Beş sevgi dili / Gary Chapman ; İngilizce'den çeviren : Betül Çelik. Y. bs. İstanbul : Sistem Yayıncılık, 226 s. ; 20 cm. (Sistem Yayıncılık ; 88. Kadın-erkek dizisi) 9

25 Özgün eseradı: The five love languages. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN X : [10.00 YTL]. I. Çelik, Betül. I III. Seri , AD Chapman, Gary Çocuklar için beş sevgi dili / Gary Chapman, Ross Campbell ; İngilizceden çeviren: Pelin Ozaner. Y. bs. İstanbul : Sistem Yayıncılık, 254 s. ; 20 cm. (Sistem Yayıncılık ; 386. Ana-baba-çocuk dizisi) Özgün eseradı: The Five love longuages of children. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Campbell, Ross. II. Ozaner, Pelin. III. E.a. IV. Seri , AD Dökmen, Üstün, İletişim çatışmaları ve empati / Üstün Dökmen. 36. bsk. İstanbul : Sistem Yayıncılık, xvii, 363 s. : res. ; 20 cm. (Sistem Yayıncılık ; 021. Kişisel gelişim dizisi) Dizin vardır. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri , AD Fromm, Erich, Sevme sanatı / Erich Fromm ; Almanca'dan çeviren: Özden Saatçi- Karadana. 2. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi, 178 s. ; 20 cm. (İlya ; yayın no. 01. psikoloji dizisi ; 05) Kaynakça: ss. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. Saatçi-Karadana, Özden. I III. Seri AD Lerner, Harriet Öfke dansı : yakın ilişki modellerini değiştirmek isteyen kadınlar için rehber / Harriet Lerner ; Türkçesi: Sinem Gül. 7. bs. İstanbul : Varlık, 199 s. ; 20 cm. (Varlık yayınları ; sayı: 953) Özgün eseradı: Dance of anger. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. Gül, Sinem. I III. Seri , Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka 2007 AD 6142 Cüceloğlu, Doğan, 'Keşke'siz bir yaşam için iletişim / Doğan Cüceloğlu. 27. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, 158.2, Bilinçaltı ve başkalaşmış ruh durumları 2007 AD 5914 Freud, Sigmund, Rüya yorumu / Sigmund Freud ; Almancadan çeviren: Akın Kanat. 1. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi, , AD 5907 Freud, Sigmund, Rüya yorumu / Sigmund Freud ; Almancadan çeviren: Akın Kanat. 1. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi, , Süreli Yayınlar 2007 SB Bilinçaltından notlar. 1. yıl, 2. sayı (Haziran-Ağustos 2005) -. Ankara : Ekim Can Bayram, c. : rnk. res. ; 27 cm. 10

26 Üç ayda bir, Haziran-Ağustos İnsan psikolojisi ve bilinçaltında oluşan sorunları içeren dergi. S.N.: ISSN Ayrımsal ve gelişme psikolojisi 2007 AD Biddulph, Steve Mutlu çocuk yetiştirmenin sırları / Steve Biddulph ; çeviren: Özden Saatçi Karadana. 1. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi, s. : res. ; 21 cm. (İlya ; yayın no: 72. Ebeveyn ve öğretmen eğitim serisi ; 03) Özgün eseradı: More secrets of happy children. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Karadana, Özden Saatçi. I III. Seri , AD 6332 Gordon, Thomas E.A.E. etkili anababa eğitimi : sorumluluk duygusu gelişmiş çocuklar yetiştirmek için denenmiş yeni bir yöntem / Thomas Gordon ; İngilizce'den çeviren: Emel Aksay ; editör: Birsen Özkan. 19. bs. İstanbul : Sistem Yayıncılık, [2007?] 649.1, AD Yavuzer, Halûk, Çocuğunuzun ilk 6 yılı / Haluk Yavuzer. 21. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, s. : res. ; 20 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Yavuzer, Halûk, Çocuk eğitimi el kitabı / Haluk Yavuzer. 22. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, 176 s. : res ; 20 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL , BD Oku düşün yap, 1 / hazırlayan: Sami Gülgöz...[ve başkaları]. Ankara : Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 64 s. : res., şkl. ; 27 cm. (Yaratıcı düşünce dizisi ; 001) S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. Gülgöz, Sami. II. Seri BD Oku düşün yap, 2 / hazırlayan: Sami Gülgöz...[ve başkaları]. Ankara : Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 64 s. : res., şkl. ; 27 cm. (Yaratıcı düşünce dizisi ; 004) S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. Gülgöz, Sami. II. Seri BD Oku düşün yap, 3 / yazarlar: Sami Gülgöz...[ve başkaları]. Ankara : Eğitim Gönüllüleri Vakfı, s. : rnk. res., şkl. ; 27 cm. (Yaratıcı düşünce dizisi ; 007) S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. Gülgöz, Sami. II. Seri AD 5463 Chapman, Gary Çocuklar için beş sevgi dili / Gary Chapman, Ross Campbell ; İngilizceden çeviren: Pelin Ozaner. Y. bs. İstanbul : Sistem Yayıncılık, ,

27 2007 AD Semerci, Z. Bengi Ergen ruh sağlığı : aileler ve ergenler / Z. Bengi Semerci. 1. bs. İstanbul : Alfa, 278 s. : res. ; 20 cm. (Alfa yayınları ; Psikoloji ; 32) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [9 YTL]. II. Seri , BD Ural, Berfin Ergenlik dönemi & cinsel eğitim : (etkinliklerle ve yaratıcı drama çalışmalarıyla) / Berfin Ural. 1. bs. Ankara : Harf Eğitim Yayıncılığı, s. : res., tbl. ; 28 cm. (Harf Eğitim Yayıncılığı ; 19. Yardımcı ders kitapları ; 6) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri , AD Biddulph, Steve Oğlan çocuklarını mutlu yetiştirmenin yolları / Steve Biddulph ; resimler: Paul Stanish ; İngilizceden çeviren: Dilek Arıca. 1. bsk. İzmir : İlya İzmir Yayınevi, s. : res. ; 20 cm. (İlya ; yayın no: 98. Ebeveyn ve öğretmen eğitim serisi ; 12) Özgün eseradı: Raising boys. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [9.00 YTL]. I. Stanish, Paul. II. Arıca, Dilek. II IV. Seri AD 5769 Öz, İlkim Anne-baba olma sanatı / İlkim Öz. 7. bs. Ankara : Öz Yayınları, 649.1, AD 6071 Tarhan, Nevzat, Mutluluk psikolojisi : stresi mutluluğa dönüştürmek / Nevzat Tarhan. 11. bsk. İstanbul : Timaş Yayınları, 158, Uygulamalı psikoloji 2007 AD 5576 Başarı üzerine / [hazırlayan]: İbrahim Refik. 6. bsk. İstanbul : Albatros Yayıncılık, , AD Boyraz, Kenan, Bugünden yarınlara süper gelişim ve başarının şifreleri / Kenan Boyraz. İstanbul : Prana Yayıncılık, 175 s. : res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [3 YTL] AD Conker, Yasemin, İçimdeki yolculuk -2- / Yasemin Conker. İstanbul : Kelam Yayıncılık, s. ; 21 cm. Eserde, yazarın resmi ve kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Dilek, Hilal, İçimdeki yolculuk -2- / Hilal Dilek. İstanbul : Kelam Yayıncılık, 236 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL

28 2007 AD Hekimoğlu, Esra, İçimdeki yolculuk -2- / Esra Hekimoğlu. İstanbul : Kelam Yayıncılık, 370 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Işıldar, Nihan Laçin, İçimdeki yolculuk -2- / Nihan Laçin Işıldar. İstanbul : Kelam Yayıncılık, s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Koçak, M. Fatih, İçimdeki yolculuk, 2 / M. Fatih Koçak. İstanbul : Kelam Yayıncılık, s. ; 21 cm. Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Özseven, Lâle, İçimdeki yolculuk -1- / Lâle Özseven. İstanbul : Kelam Yayıncılık, s. ; 21 cm. Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. 158 Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Pat, Müzehher, İçimdeki yolculuk -1- / Müzehher Pat. İstanbul : Kelam Yayıncılık, s. ; 21 cm. Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Tarhan, Nevzat, Mutluluk psikolojisi : stresi mutluluğa dönüştürmek / Nevzat Tarhan. 11. bsk. İstanbul : Timaş Yayınları, 184 s. ; 21 cm. (Timaş Yayınları ; 724. Psikoloji dizisi ; 3) Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN X : ]6.00 YTL]. II. Seri. 158, AD Taylor, Sandra Anne Kuantum başarı : mutluluğun ve zenginliğin şaşırtıcı bilimi / Sandra Anne Taylor ; çeviri: Buket Yılmaz. 1. bsk. İstanbul : Crea Yayıncılık, 287 s. ; 21 cm. Özgün eseradı: Quantum success: the astounding science of wealth and happiness. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. I. Yılmaz, Buket. I AD Pat, Müzehher, İçimdeki yolculuk -1- / Müzehher Pat. İstanbul : Kelam Yayıncılık, s. ; 21 cm AD Yıldırım, Veysel ÖSS için çekim yasası / Veysel Yıldırım. 1. bsk. İstanbul : Akis Kitap,

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE

YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE 7. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KAPSAMINDA YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE AÇILMASI PLANLANAN PROGRAMLAR HANGİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLANLAR VEYA OLACAKLARIN HANGİ PEDAGOJİK FORMASYON

Detaylı

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ KİTAP İSİMLERİ VE TEMEL ALANLAR Eğitim Bilimleri İlahiyat Spor Bilimleri Fen Bilimleri Mimarlık Planlama ve Tasarım Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Filoloji Mühendislik Güzel Sanatlar Sosyal, Beşeri ve İdari

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) AÇILMASI PLANLANAN FORMASYON BÖLÜMLERİ SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN 1 Adalet 2 Almanca MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE 1- Hukuk Fakültesi 2- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3- Kamu Yönetimi

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 2014-20 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BÖLÜM KONTENJANLARI Sıra No Atamaya Esas Olan Alan Mezun Olduğu

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. 105610016

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE SIRA NO 1 2 3 ATAMAYA ESAS OLAN ALAN Almanca Arapça Beden Eğitimi (Değişik 18/08/2015 MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE

Detaylı

45 2 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Felsefe)

45 2 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Felsefe) DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı* 0 5 Eğitim Bilimleri Fakültesi ( Bilgisayar

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 06 Eylül 2016 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 09 Eylül 2014 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı 10 Eylül

Detaylı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 35 Kredi + 1 Seminer 01 Birleşik 59 Kredi + 2 Seminer Protohistorya ve Önasya

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/PROGRAM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF ADALET PR. - - - - ADALET PR. (İÖ)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 03/06/2014 Toplantı Sayısı : 390 Karar Sayısı : 3291 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3291- Ankara Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6.maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/PROGRAM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF ADALET PR. 3 - - - ADALET PR.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE PROGRAM 2. SINIF Y.DIŞI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. - - - - ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

EĞİTİM BİRİMİ BÖLÜM ÖĞRENCİ SAYISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 23 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) 17 MÜHENDİSLİK

EĞİTİM BİRİMİ BÖLÜM ÖĞRENCİ SAYISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 23 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) 17 MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 23 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) 17 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. 37 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 40 5 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ( Hazırlık

Detaylı

Almanca. Arapça. Beden Eğitimi. Bilişim Teknolojileri ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE

Almanca. Arapça. Beden Eğitimi. Bilişim Teknolojileri ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE 1 Almanca 1- Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 2- Mütercim

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Öğretim 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı* 40 4 Ankara Üniversitesi Tüm Fakülte ve

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

2019 ÖĞRETİM YILI KENDİ İMKANLARIYLA OKUYAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJAN ÖNERİLERİ TABLOSU

2019 ÖĞRETİM YILI KENDİ İMKANLARIYLA OKUYAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJAN ÖNERİLERİ TABLOSU 2019 ÖĞRETİM YILI KENDİ İMKANLARIYLA OKUYAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJAN ÖNERİLERİ TABLOSU (Kontenjanlar YÖK'ün Onayına İstinaden Kesinlik Kazanacaktır.) Öğrenim Süresi 2019 Kontenjan Önerisi Program

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

2019 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS)

2019 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) 2019 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) TEMEL BİLGİLER ile YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ 2019 YKS YE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER Temel

Detaylı

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Devlet Konservatuvarı Keman Normal 16 0 16 - Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal 5 1 4 20,00 Devlet Konservatuvarı

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI NORM KADRO PLANLAMASI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI NORM KADRO PLANLAMASI ADİLCEVAZ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR. 3 MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ SUALTI TEKNOLOJİSİ PR. 3 MÜLKİYET KORUMA

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer

ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer 1 2 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU (29/03/22 tarihli 48/11 sayılı EKK ile 22-13 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından geçerli olmak üzere kabul edilmiştir)

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAV YER VE SAATLERĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAV YER VE SAATLERĠ Arkeoloji Arkeoloji Arkeoloji Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Tarih Öncesi Arkeolojisi Klasik Arkeoloji Alman Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı İspanyol Dili ve Edebiyatı 10:30 13:00 09:00

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı ADRESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ,

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

İŞLETME N.Ö. Ders Adı

İŞLETME N.Ö. Ders Adı İŞLETME N.Ö. DONEMNO : 1 GENEL İŞLETME I 0020050001 3 0 5 FİNANSAL MUHASEBE I 0020050002 3 0 5 İŞLETME MATEMATİĞİ I 0020050003 3 0 5 İKTİSADA GİRİŞ I 0020050004 3 0 5 ŞEHİR VE MEDENİYET 0020050005 2 0

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 FEN BİLİMLERİ 40 fizik 14 kimya 13 biyoloji 13 PUAN TÜRÜ YGS1

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL/YANDAL KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL/YANDAL KONTENJANLARI Jeofizik Mühendisliği 180/20 2 Jeoloji Mühendisliği 120 2 Jeoloji Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği 183/20 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 123 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3 (Fizik) 3 (Fizik)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 15 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) 15 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Detaylı

T.C. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Güz Dönemi Program Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

T.C. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Güz Dönemi Program Kontenjanları ve Başvuru Koşulları T.C. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 2018-2019 Güz Dönemi Program Kontenjanları ve Başvuru Koşulları ANABİLİM DALI BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZLİ DOKTORA T.C.

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

DERS SEÇİMİ. Ayyıldız Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

DERS SEÇİMİ. Ayyıldız Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi DERS SEÇİMİ Ayyıldız Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi ALANLAR VE MESLEKLER SAYISAL TIP FAKÜLTESİ MAT,FİZ, BİY, KİMYA TÜM MÜHENDİSLİKLER DİŞ HEKİMLİĞİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ HEMŞİRELİK ECZACILIK MİMARLIK vs...

Detaylı

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ PROGRAMLARI 2018'DE HANGİ SIRLAMA ARALIĞINDA ÖĞRENCİ ALDI? LİSANS PROGRAMLARI 2018 SIRALAMALARI

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ PROGRAMLARI 2018'DE HANGİ SIRLAMA ARALIĞINDA ÖĞRENCİ ALDI? LİSANS PROGRAMLARI 2018 SIRALAMALARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 577 429.000 304.000 536 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) SAY 341 429.000 371.000 279 Adli Bilişim Mühendisliği SAY 91 271.000 224.000 91 Aile ve Tüketici Bilimleri EA

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatı TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı Alan

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjan Tablosu

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjan Tablosu 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjan Tablosu Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 TYT 6 5 Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 2 TYT 5 4 Atatürk Eğitim Fakültesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANS VE ÖNLİSANS KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANS VE ÖNLİSANS KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANS VE ÖNLİSANS KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 TYT 3 1 Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Detaylı

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ÖSYM 2011- ÖSYS YükseköğreEm Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Sayfa1. Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sayfa1. Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Okul Numarası 346 Üniversite Adı BOĞAZİÇİ Program Adı (İngilizce) 367 BOĞAZİÇİ İktisat (İngilizce) 309 BOĞAZİÇİ Tarih (İngilizce) 465 BOĞAZİÇİ Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 494 BOĞAZİÇİ Matematik (İngilizce)

Detaylı

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 0ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Taban Puanları TABLO. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları PROGRAM KODU () 00 00 00 00

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI ARKEOLOJİ Klasik Arkeoloji 5 1 5 1 E.A. SÖZ. Yüksek Lisans Programına: Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2018 Yılı Taban Puanları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2018 Yılı Taban Puanları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2018 Yılı Taban ları Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 40 1... ---- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 EA 40 1 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZ 50 2 363000 275.85548

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Tarihi Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı / Dışı Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans

Detaylı

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora 14:00 DTCF 411 No'lu Oda

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora 14:00 DTCF 411 No'lu Oda Arkeoloji Arkeoloji Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Prehistorya 14:00 DTCF 331 No'lu Oda DTCF 307 No'lu Oda Batı Dilleri ve Edebiyatları 13:00 Bulgar Dili ve Edebiyatı 14:00 Batı Dilleri ve Edebiyatları

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40

YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40 YGS / LYS - 2011 Sınav Sistemi Oktay Aydın 24 Eylül 2010 - İstanbul YGS - 2011 Her aday (SG Hariç) LYS geçiş barem: YGS puanı: En az 180 10 Nisan 2011 -??? YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL

Detaylı

İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İMAM HATİP LİSELERİ VE ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ 2014-2015 YILINDA 11. SINIFLARDA UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ ORTAK DERSLER İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER 11. SINIF DİL VE

Detaylı

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Arkeoloji Arkeoloji Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Prehistorya 10:30 14:00 DTCF 331 No'lu Oda DTCF 307 No'lu Oda Batı Dilleri ve Edebiyatları 13:00 Bulgar Dili ve Edebiyatı 14:00 Batı Dilleri ve Edebiyatları

Detaylı

Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre)

Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) LİSANS PROGRAMLARI Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği - - - - - Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - - - - - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - - 2 2 - Çalışma Ekonomisi

Detaylı

Kayıt Yaptıran Yılı Akademik Birim. Boş. Doluluk Oranı. Kontenjan

Kayıt Yaptıran Yılı Akademik Birim. Boş. Doluluk Oranı. Kontenjan Devlet Konservatuvarı Piyano 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyola 3 0 3 - Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 41 12 29 29,27 Devlet Konservatuvarı Keman 6 2 4 33,33 Fen Fakültesi Biyoteknoloji (İngilizce)

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER, PUAN TÜRÜ, TABAN PUAN, BAŞARI SIRALARI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER, PUAN TÜRÜ, TABAN PUAN, BAŞARI SIRALARI I TIP FAKÜLTESİ Tıp Fakültesi (Ücretli) SAY 36 75.900 - Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 8 503.324 5.108 Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 1 491.950 8.009 37.950 - Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) SAY 35 430.370

Detaylı

2018-YKS Yükseköğretim Lisans Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

2018-YKS Yükseköğretim Lisans Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası -YKS Yükseköğretim Lisans Programlarına, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Diş Hekimliği Fakültesi 109810532 Diş Hekimliği Fakültesi SAY MF-3 21700 MF-3 19900 -- -- Eğitim Fakültesi 109810153 Fen Bilgisi

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Amerikan Kültürü ve Edebiyatı* 48 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı Felsefe 53 3 Ankara Üniversitesi'nin Tüm Fakülte ve Bölümleri

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı