ANTALYA MERKEZ EMNİYET TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN EMNİYET MENSUPLARININ REKREASYON ETKİNLİKLERİNE KATILIMLARININ İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA MERKEZ EMNİYET TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN EMNİYET MENSUPLARININ REKREASYON ETKİNLİKLERİNE KATILIMLARININ İNCELENMESİ"

Transkript

1 P-001 ANTALYA MERKEZ EMNİYET TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN EMNİYET MENSUPLARININ REKREASYON ETKİNLİKLERİNE KATILIMLARININ İNCELENMESİ Çerez H. *, Yılmaz Ş. *, Dinçer Ö. ** * Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ** Spor Yöneticisi ÖZET Çalışmamızda Antalya Merkez Emniyet Teşkilatında görev yapan emniyet mensuplarının rekreasyon etkinliklerine katılımlarını belirlemek amacı ile teşkilatta görev yapan 165 personele anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılan bireyler rasgele örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Verilerin analizi için SPSS 10,01 istatistik programı kullanılmıştır. Ayrıca frekans analizi ile istatistikleri çıkarılmıştır. Anketle; cinsiyet, rekreasyon hakkında bilgi sahibi olma, haftalık katılım sayısı ve sportif, kültürel ve eğlence rekreasyonu gibi rekreasyon türlerine katılım ile gelir düzeyi katılım ve eğitim katılım ilişkisi incelenmiştir. Sonuç olarak; ankete katılanların önemli bir bölümü rekreasyonu açık alan etkinlikleri olarak yorumlamaktadır. Haftalık zaman ayırımı ise gelir düzeylerine bakılmaksızın 4-6 saatle sınırlıdır. Emniyet mensuplarının görevlerinin özellikleri ile kıyaslandığında ise; önemli bir yer tuttuğuna inandığımız sportif rekreasyon etkinliklerine katılım oranının % 50 lerde kaldığı göze çarpmaktadır. Eğitim düzeyi ile rekreasyon etkinliklerine katılım bakımından göze çarpan bir farklılık yoktur. Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Emniyet Personeli, AN EXAMINATION OF THE PARTICIPATION IN RECREATION ACTIVITIES OF THE POLICE OFFICERS WORKING AT ANTALYA CENTRAL SECURITY ORGANIZATION ABSTRACT In our study, a questionnaire was conducted on 165 people working at Antalya Central Security Organization in order to specify the participation in recreation activities of the police officers in the organization. The individuals who took part in the research were selected through the random sampling method. For the analysis of data, SPSS statistical programme was used. Besides, the statistics were carried out with frequency analysis. With the questionnaire; the relationships among sex, learning about the recreation, number of weekly participation and taking part in recreation activities like sports, cultural and entertainment recreation and income level-participation and education-participation were all examined. As a result, a significant part of the participants in the questionnaire interpreted recreation as open space activities. Time spared weekly is limited to 4-6 hours regardless of their level of income. When compared to the qualities of the police officers jobs, it is seen that the participation in sports activities, which we believed would have a very significant proportion, was only 50%. There was no significant relationship between the level of education and participation in recreation activities. Key Words: Recreation, Police Officers GİRİŞ Günümüzde özellikle çağdaş insanların çok fazla üzerinde durdukları zaman kavramı ile ilgili değişik tanımlar yapılmaktadır. Zaman insanlar için en kıymetli şeydir ve kullanılma durumuna göre insanlara önemli yararlar getirebilir. Modern toplumlarda zaman kullanımı, eğitimle doğru orantılı biçimde bilinçli ve yararlı yapılmaktadır. İnsanlar, sahip olunan zamanı iyi değerlendirmelidirler. Gelişmiş toplumlarda rekreasyon etkinlikleri o kadar önemsenmektedir ki, ülke yönetimleri işe el atmış ve hükümetlerde bu konu ile ilgili bakanlıklar bile kurulmuştur. Örneğin; Bir süredir Fransa da Boş Zamanları Değerlendirme Bakanlığı bulunmaktadır. Bu bakanlığa göre; boş zamanları değerlendirmenin hem insanların doğal hakkı, hem de toplumsal hayatın anlamlı bir parçası olduğu kabul edilmiştir. Esas dayanak noktası ise; boş zamanları değerlendirme faaliyetleri iş ev okul yaşantısını arasında hayatın dengesini oluşturmaktadır. Bununla birlikte boş zamanları değerlendirme, sosyal hayatın devamlılığına ve gelişimine bir katkı olarak görülmüştür. Sosyolojik açıdan ise; boş zamanları değerlendirmenin topluma katkıları olan bir fonksiyon olduğu söylenebilir (Warn Sue, 1999,s: 2). Rekreasyon; pasif ve aktif, grup veya ferdi olarak sporlara, kültürel fonksiyonlara, tabiat ve insan tarihinin değerlendirilmesine, gezilere, eğlencelere, zevk veren olaylara, resmi olmayan eğitme, katılmayı içerir (Hacıoğlu. N., Gökdeniz. A., Dinç. Y., 2003,: 30). Rekrasyon kavramı ile insan iç içedir. Etkinlikler insanlar içindir. Bu da insanların yaşadığı yerlerde rekreasyon etkinliklerinin yapılabilmesi için ortamın hazırlanması demektir. İnsanlık tarihi bilinçli veya değil bu tür etkinliklerin günümüze de yansıyan örnekleriyle doludur. Rekreasyon, tarih boyunca fırsatlar yaratmanın yanı sıra değerleri ve tutumları kapsayan, bazı toplumsal amaçlara ulaşmayı planlayan bir teknik olarak da kullanılabilir (Kılbaş. Ş., Adana, 2001,: 23) Rekreasyon tanımlarının ortak özellikleri dikkate alındığında; insanların katılımını ekonomik, toplumsal ve psikolojik etkenlerin yönlendirdiği görülmektedir. Genel anlamda serbest zamanın kullanılma biçimlerinin öğrenilmesinde belirleyici olan toplumsallaşma süreçleri arasında aile ve okulla birlikte kitle iletişim araçları da son derece önem kazanmıştır (Uztuğ. F., Katırcı. H., 2001,: 23). Sosyoloji bilim adamları, rekreasyonu bütün eğitimin bir parçası olarak değerlendirmektedirler. Ayrıca, kentlinin yorgunluğunu atması için günlük, haftalık, yıllık dinlenmeler için yaratılan olanakların bütünüdür, diye tanımlamaktadırlar (Bakır. M., s: 182) Günümüz modern toplumlarında insanlar gelirlerinin belli bir oranını özellikle sportif rekreasyon etkinlikleri için harcamaktadırlar. Bunun altında sağlık bilinci yatmaktadır. Devlet ve yerel yönetimler de bu etkinliklere destek olmakta ve ortam yaratarak teşvik etmektedirler. Dünyada da spor amaçlı serbest zaman turizminin popülaritesindeki artış farkedilebilir düzeydedir. Lavelle,Spor turizminin yıllık 845 milyar dolar getiren bir endüstri olduğunu belirtmektedir. Ülkemizde Maliye Bakanlığı tarafından yapılan araştırmalara göre turizm gelirleri; 2000 yılında %47 oranında artış kaydederek, 7 milyar 636 milyon dolara yükselirken aynı endüstri kolundaki 2001 yılı için hedeflenen gelir 10 milyar dolar olarak belirtilmektedir. Bu veriler hizmet sektörü içerisinde üçüncü sektör olarak adlandırılan ve spor turizmini de içerisine alan turizmin ülke ekonomisine sağladığı katkının güzel bir örneğini teşkil etmektedir (Kesim. Ü., Çerez. H., s: 2). Türkiye de ise yeni yeni alışkanlık haline gelen bu tür etkinlikler özellikle resmi kuruluşlarda yaygınlaştırılmalıdır. Bu kuruluşların başında da emniyet teşkilatı gelmelidir. Çünkü ülkemiz şartları uzun yıllardır süren toplumsal olaylar nedeniyle gergindir. Bu gerginlikten de en çok emniyet teşkilatı mensupları etkilenmektedir. Önemle vurgulanması gereken bir noktada sportif rekreasyon etkinliklerinin halkla ilişkiler açısından önemidir. Rekreasyonel spor programları hayatın diğer alanlarındaki sorunları aşmada fayda sağlar. Rekreasyonel spor programları halkla ilişkilerde pozitif bir etkileşim rolü oynar (Mull. R., Bayless. K., 1997) YÖNTEM Bu çalışmada Antalya Merkez Emniyet Teşkilatında Görev Yapan Emniyet Mensuplarının rekreasyon aktivitelerine katılımları incelenmiştir. Bununla ilgili olarak çalışmaya 106 sı erkek 57 si bayan toplam 163 kişi katılmıştır. Araştırma anket yöntemi ile yapılmış denekler rastgele örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Anket formunun başarısını denetlemek için anket pilot çalışması yapılmış ve olumlu sonuç alınmıştır. Bu çalışmada, ağırlıklı ortalama, minimum, maksimum gibi tanımsal istatistik yöntemlerin yanı sıra % standart puanlar da kullanılmıştır. BULGULAR Tablo 2: Emniyet Personelinin Rekreasyon Hakkındaki Bilgisi Rekreasyon Nedir? Sayısı Oranı Açık Alan Etkinlikleri 52 32,9 Spor 38 24,1 Sanat ve Kültür 31 19,6

2 2 Eğlence 18 11,4 Açık Alan + Spor 3 1,9 Açık Alan + Sanat 1 0,6 Spor + Sanat 3 1,9 Spor + Eğlence 2 1,3 Sanat + Eğlence 1 0,6 Açık Alan + Spor + Sanat 1 0,6 Spor + Sanat + Eğlence 2 1,3 Açık Alan + Spor + Sanat + 6 3,8 Eğlence Toplam Tablo 3: Rekreasyonel Etkinliklere Haftalık Katılım Alışkanlıkları Rekreasyonel Etkinliğe Sayısı Oranı % Haftalık Katılım Süreleri 4 Saat ve altı 95 60,9 5-8 Saat arası 38 24,3 9 Saat ve üzeri 23 14,8 Toplam Tablo 4: Araştırmaya Katılan Bireylerin Rekreasyonel Etkinlikleri İzleyici Ve Katılımcı Olarak Yapma Sıklıkları SPOR (Masa tenisi, Basketbol, Futbol, Yüzme, Koşu, Voleybol, Bisiklet, Eskrim, Badminton, Vücut Geliştirme, Okçuluk, Motor. Sporları, Yelken, Kürek, Karate, Judo, Aikido, Tenis, Halter, Hentbol, Boks, Atletizm ve diğerleri) Hiç Haftada 1 Haftada 2-4 Hergün Kere Kere N % n % n % n % İzleyici 47 28, , ,2 15 9,1 Katılımcı 84 50, , ,2 8 4,8 SANAT KÜLTÜR (Sinema, Tiyatro, Konser, Gelişimsel Kurslar (Bilgisayar, Yabancı Dile v. b. ) Sergi ve Diğerleri) Hiç Haftada 1 Haftada 2-4 Hergün Kere Kere N % n % n % n % İzleyici 45 27, , , ,7 Katılımcı 97 58, , ,9 9 5,5 EĞLENCE (T. V. İnternet, Disko, ve Bar, Kahvehane, Arkadaş Toplantıları ve Diğerleri, ) Hiç Haftada 1 Haftada 2-4 Hergün Kere Kere N % n % n % n % İzleyici 54 32, , , ,7 Katılımcı 80 48, , ,3 12 7,3 DIŞ ALAN ETKİNLİKLERİ (Piknik, Gezi, Camping, Kaya Tırmanışı, Trekking, Scuba, (Aletli Dalış), ve diğerleri Hiç Seyrek Normal Çoğu Zaman Sıklıkta N % n % n % n % Katılımcı 8 4, , , ,7 Tablo 5: Aylık Gelir ile Rekreasyon Etkinliklerine Haftada Ayrılan Zaman İlişkisi Aylık Gelir* Haftada Kaç Saat Rekreasyona Katılım İlişkisi Haftada Kaç Saat Saat 7-9 Saat 10 Saat veüzeri Toplam Aylık Gelir Toplam 499 Ytl ve Altı Ytl Ytl 1000 Ytl ve Üstü Sayı % Aylık Gelir %50 %50 %100 Sayı % Aylık Gelir %66,7 %22,2 %11,1 %100 Sayı % Aylık Gelir %5 %57,9 %23,1 %14 %100 Sayı % Aylık Gelir %6,6 %46,7 %20 %26,7 %100 Sayı % Aylık Gelir %4,2 %57,6 %23,1 %15,1 %100 TARTIŞMA VE SONUÇ Yapılan anket çalışmasına 108 erkek, 57 bayan emniyet mensubu katılmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%40) rekreasyon etkinliklerini açık alan etkinlikleri olarak, bu orana yakın bir bölümü spor, sanat kültür olarak, %20 i sayıdaki katılımcı ise eğlence olarak bilmekte ve bu şekilde yorumlamaktadır. Katılımcıların rekreasyon etkinliklerine haftalık ayırdıkları süre olarak bakıldığında %50 oranının biraz üzerinde 4 saat ve altı, %30 oranında 5-8 saat arası, %20 oranında da 9 saat ve üzeri olduğu görülmektedir. Sportif rekreasyon etkinliklerine izleyici olarak katılımda alışkanlıklara bakıldığında; ankete katılanların %30 nun izleyici olarak bile etkinliklere katılmadığını, buna yakın oranda etkinliklere sadece haftada bir kez izleyici olarak katıldığını, %30 nun da etkinliklerde haftada 2-4 kez izleyici olarak katıldığını görmekteyiz. %10 gibi küçük bir oranın da hergün izleyici olan bir gurup göze çarpmaktadır. Sportif rekreasyon etkinliklerine fiilen katılımda alışkanlıklara bakıldığında; ankete katılanların %50 nin sportif etkinliklere fiilen katılmadığını, %25 nin etkinliklere sadece haftada bir kez katıldığını, sportif etkinliklere haftada 2-4 kez katılanların oranının %18 olduğunu görmekteyiz. %10 gibi küçük bir oranın da hergün fiilen katıldığı göze çarpmaktadır. Sanatsal ve kültürel rekreasyon etkinliklerine izleyici olarak katılımda alışkanlıklara bakıldığında; ankete katılanların %27 nin izleyici olarak bile etkinliklere katılmadığı, %35 nin ayda bir kez, %24 nün ayda 2-4 kez, %12 sinin de ayda 6 kez ve üstünde bu tür etkinliklere katıldığını görmekteyiz. Sanatsal ve kültürel rekreasyon etkinliklerine katılımda alışkanlıklara bakıldığında; ankete katılanların %60 nın katılmadığı, %24 nün ayda bir kez, %11 nin ayda 2-4 kez, %5 nin de ayda 6 kez ve üstünde bu tür etkinliklere katıldığını görmekteyiz. Eğlenmek amaçlı rekreasyon etkinliklerine izleyici olarak katılımda alışkanlıklara bakıldığında; ankete katılanların %33 nün izleyici olarak bile etkinliklere katılmadığı,

3 3 %32 nin eğlence amaçlı etkinlikler haftada bir kez, %23 nün haftada 2-4 kez, %13 nün hergün katıldığını görmekteyiz. Eğlenmek amaçlı rekreasyon etkinliklerine fiilen katılımda alışkanlıklara bakıldığında; ankete katılanların %50 nin etkinliklere katılmadığı, %31 nin eğlence amaçlı etkinliklere fiilen haftada bir kez, %13 nün haftada 2-4 kez, %7 nin hergün katıldığını görmekteyiz. Ankette dört ana başlıkta yer alan rekreatif etkinliklere katılımda anket uygulanan emniyet mensuplarının yarısı spor, sanat kültür ve eğlence etkinliklerine hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu kişiler sadece açık alan etkinlikleri ile bu eksikliği gidermeye çalışmaktadırlar. Anket uygulanan kesimin emniyet mensupları oldukları düşünülürse ve spor yapmayanların oranı %50 ise ve sanat-kültür ve eğlence gibi hayatın vazgeçilmez motiflerinin yaşanacağı ortamların katılımcıların bildirildiğine göre %30 larda kalması, ülkemiz şartlarında zor görevler üstlenen emniyet mensuplarının işlerinin daha da zorlaşacağını gösterebilir. Ankete katılanların aylık gelir düzeyleri ile rekreatif etkinliklere haftalık katılımlarını karşılaştırdığımızda; YTL., YTL. İle 1000 YTL. ve üstü üç gelir düzeyinin de genelde rekreatif etkinliklere katılım oranları benzerlik göstermektedir. Buna göre; rekreatif etkinliklere haftada 4-6 saat ayıranların oranı yaklaşık %60, 5-8 saat ayıranların oranı yaklaşık %25, 9 saat ve üzeri ayıranların oranı ise yaklaşık %15 dir. Ankete katılanların eğitim düzeyleri ile rekreatif etkinliklere haftalık katılımlarını karşılaştırdığımızda; lise mezunu olanlarda haftada 4-6 saat yaklaşık %70 ile ilk sırada yer alırken, haftada 5-8 saat yaklaşık %20 oranında, 9 saat ve üzere haftada %10 oranında kalmaktadır. Yüksekokul mezunu olanlarda haftada 4-6 saat yaklaşık %45 ile ilk sırada yer alırken, haftada 5-8 saat yaklaşık %30 oranında, 9 saat ve üzere haftada %25 oranında kalmaktadır. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında rekreasyon bilincinin fazla gelişmediği görülen ülkemizde, bir kesit olarak alınan emniyet teşkilatımızın bir parçasında da durum farklı değildir. Ankete katılanların önemli bir bölümü rekreasyonu açık alan etkinlikleri olarak yorumlamaktadır. Haftalık zaman ayırımı ise gelir düzeylerine bakılmaksızın 4-6 saatle sınırlıdır. Ruh ve beden sağlığı ile bağlantılı düşünüldüğünde bu sürenin yetersizliği ortadadır. Görevlerin özellikleri ile kıyaslandığında ise; önemli bir yer tuttuğuna inandığımız sportif rekreasyon etkinliklerine katılımda oranın % 50 lerde kaldığı göze çarpmaktadır. Eğitim düzeyi ile ilgili olarak göze çarpan bir farklılık yoktur. Katılımcıların iş yoğunluğu ile bağlantılı değişik oranlarda olduğu gözlenmektedir. Sonuç olarak; ülkemiz şartlarında zor görevler üstlenen emniyet mensuplarının, modern dünyanın kabul ettiği ve faydalarını ispatlayıp yaygınlaştırma çabalarını arttırdığı rekreatif etkinlikleri daha bilinçli ve gönül rahatlığı ile yapabileceği ortamlar yaratmak ülkeyi yönetenlerin öncelikli görevlerindendir. Buna bilinçlendirme çalışmaları, rekreatif etkinlik ortamlarının arttırılması ve geçim kaygısının azaltılması ile başlanabilir. Özellikle sportif rekreasyon etkinlikleri için her yerde emniyet mensuplarına ortam yaratılmaya çalışılmalı, iş yerlerinde buna dönük tesisler yapılmalıdır. Kaliteli bir rekreasyonel spor servisi için, programlı gelişim ile insan ilişkilerine dikkat edilmesi gerekir. Rekreasyonel spor programı hayatın diğer alanındaki sorunları aşmada fayda sağlar. Rekreasyonel spor programları, emniyet mensuplarının halkla ilişkilerinde pozitif bir etkileşim rolü oynar. - Karaküçük. S, Rekreasyon - Boş Zamanları Değerlendirme, Bağırgan Yayın Evi, Ankara, Kesim. Ü, Çerez. H., Tatil Yerlerindeki Sportif Rekreasyon Aktivitelerinin Turizm İçin Önemi (Antalya ve çevresi Örneği), Antalya, Kılbaş. Ş., Rekrasyon, Anaca Yayınları, Adana, Mull. F. R., Bayless. G. K., Rekreasyonel, Rekreational Sport Management, Human Kinetics, TDK Sözlüğü, TDK yayınları, Cilt 2, 7. Baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, Warn S., Recreation and Tourism, Stanley Thornes (Publishers) Ltd., Uztuğ. F., Katırcı. H., Rekreasyon Sporunun Yaygınlaşmasında Kitle İletişimin Etkisi, 3. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, KAYNAKÇA - Ardahan,F., Yaşayan Herkes İçin Zaman Yönetimi, Antalya, Bakır. M., Boş Zaman, Rekreasyon, Turizm Bütünleşmesi ve Batı Avrupa Ülkelerine göre Türkiye deki durumun Değerlendirilmesi - Hacıoğlu. N., Gökdeniz. A., Dinç. Y., Boş Zaman & Rekreasyon Yönetimi Örnek Animasyon Uygulamaları, Detay Yayıcılık, Ankara, 2003.

4 4 P-002 THE RECREATIONAL ACTIVITY CONDITION AND LEVEL OF SATISFACTION OF INDIVIDUALS IN ANTALYA CITY. Arş. Gör. Şükrü YILMAZ *, Yrd. Doç Dr. Faik KÜÇÜKTOPUZLU **, Yrd. Doç Dr. Haluk ÇEREZ *School of Physical Education and Sports Department Akdeniz University ** School of Tourism and Hotel Management Department Akdeniz University ABCRACT Recreation is still a developing action in our country. It means that determining the level of recreational activities that individuals join will contribute to the improvement of the field of recreation. In order to conduct recreation activities in a more organized way, convenient and regular areas are required. The aim of this study is to detect the participation and satisfaction level of individuals living in Antalya city center, so that the deficiencies in this area will be found out. The subjects of the study participated of 350 individuals from Antalya city center. The participants of the study were selected by random sampling method. A questionnaire consisting of 41 questions were applied to the subjects. Statistical analysis was conducted frequency tables and descriptive statistics were applied. According to the findings of the study, most of the subjects stated that they were participating recreational activities very seldom. It is shown that recreational activity who participation individuals were participated as spectator. Also people living in Antalya were mostly mean level with the recreational areas. The level of income was found to be related to the subjects taking part in recreation activities. In this study, who lives in Antalya individuals recreational area satisfaction of levels provide variant of discoveries include. Key Words: Recreation, Activity, Level Of Satisfaction ÖZET Rekreasyon ülkemizde henüz gelişmekte olan bir olgudur. Bu anlamda bireylerin rekreasyonel faaliyeti ne derecede yaptıklarını belirleme rekreasyon alanının gelişmesine katkıda bulunacaktır. Rekreasyon faaliyetlerinin daha düzenli yapılması için uygun alanlar olması ve var olan alanların düzenli olması gerekir. Bu araştırmada Antalya merkez ilçede yaşayan bireylerin rekreasyonel faaliyete katılma durumları ve rekreasyonel alanlardan memnuniyet düzeyinin belirlenmesi sayesinde eksiklerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu da var olan durumun ortaya çıkması açısından önemlidir. Araştırmaya Antalya ilinden 350 kişi katılmıştır. Ankete katılan bireyler rasgele örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Ankete katılan bireylere 41 soru sorulmuş ve frekans analizi yapılarak istatistikleri çıkarılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin büyük çoğunluğu rekreasyonel faaliyetlere çok az katıldıklarını belirtmişlerdir. Rekreasyonel faaliyete katılan bireylerin daha çok izleyici olarak bu tip faaliyete katıldıkları görülmektedir. Antalya ilindeki bireylerin rekreasyonel alanlardan memnuniyet düzeyinin genel olarak orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Ankete katılan bireylerin maddi durumlarının, rekreasyonel faaliyete katılmalarına etki ettiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Aktivite, Memnuniyet Düzeyi Zaman, başlangıcı ve bitişi belli olan değişimin var olduğu bir boyut olarak tanımlanabilir (Ardahan, 1999: 3). İnsanların hayatta başarılı olmasında, kişilerin zaman anlayışını büyük önemi vardır. Hayatın her anını verimli bir şekilde kullanmak, kişinin başarısında birinci derecede rol oynamaktadır. İş hayatını, sosyal ilişkilerini, eğlence ve dinlenme alışkanlıklarını zaman anlayışı içerisinde tanzim eden toplumlar, diğerlerine göre daha fazla gelişmişlerdir (Karaküçük,1999,3). Bununla birlikte boş zamanları değerlendirme, sosyal hayatın devamlılığına ve gelişimine bir katkı olarak görülmüştür. Sosyolojik açıdan ise; boş zamanları değerlendirmenin topluma katkıları olan bir fonksiyon olduğu söylenebilir (Warn Sue, 1999,s: 2). Boş zaman kullanan insanların eğlenme, dinlenme ve gelişim için katıldıkları aktiviteler olarak tanımlayabileceğimiz Rekreasyon un tam olarak neyi ifade ettiği neyi anlattığına geçmeden önce kelime anlamı olarak nereden doğduğu ve kelime anlamının ne olduğu incelenmelidir. Rekreasyon, yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen Latince recreatio kelimesinden gelmektedir (http: //agri. ankara. edu. tr). Dilimize ise İngilizce Recreation kelimesinden girmiştir. Rekreasyon bu anlamıyla ele alındığında insanların, çalışma aktivitesi neticesinde tükettikleri fiziksel ve mental kaynaklarını yeniden yapılandırma yeniden yaratma amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Rekreasyon, daha iyi bir çalışma (iş) performansı için kişisel olarak ruh, düşünce ve bedeni yenileme amaçlı, aktif veya pasif bir deneyimdir (Mieczkowski, 1990,14). Rekreasyon isim olarak; çalışma (iş) dan sonra insanın fiziksel ve psikolojik anlamda canlanmasını/dinlenmesini sağlayan eğlendirici bir aktivite; oyun anlamına gelmektedir. (http: //user. gru. net). Rekreasyon değerlidir (harcanan emeğe değer), gönüllü olarak katılınan ve kişisel gelişimi destekleyen bir boş zaman deneyimidir (Rossman ve Schlatter, 2000,11). İnsanların ve toplumun üzerinde bu denli etkili olan rekreasyonel faaliyetlerin birçok etkinlik alanı mevcuttur. Bu etkinlik alanları en genel hali ile : 1. Dans faaliyetleri, 2. Müzik uğraşları, 3. Spor ve oyun, 4. Açık hava etkinlikleri, 5. Sanat ve küçük el becerileri, 6. Sahne çalışmaları, 7. Zihinsel beceriler, 8. Kültürel faaliyetler (Bucher, 1972,248; Karaküçük, 1997, 78; Gökmen ve Diğ. 1985,20; Hazar,2003,23) Rekreasyonun daha yaygın hale gelebilmesi ve belirtilen alanlarda daha etkin bir şekilde yapılması için resmi kuruluşlarca desteklenmesi gerekmektedir. Rekreasyon için yeterli imkan ve ortam sağlandığı takdirde toplumun yaşam kalitesi üzerinde önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. YÖNTEM Araştırmanın evreni Antalya merkezinde ikamet eden yaş grubu (182 erkek, 168 bayan) 350 denek oluşturmaktadır. Antalya ili yaş grubu rastgele belirlenen denekler arasındaki dağılımı belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada anket yöntemi uygulanmıştır yaş grubu (182 erkek, 168 bayan) üzerinde rastgele örneklem yöntemiyle yapılmıştır. Antalya merkez ilçede yaşayan bireylerin rekreasyonel faaliyetlere katılma durumları ve rekreasyon alanlarından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesine yönelik araştırmada 43 soru yer almaktadır. Anket formunun başarısını denetlemek amacı ile anket pilot çalışması yapıldı ve olumlu sonuç alındı. Verileri bilgisayar ortamında SPSS programında f testi yapılarak belirlenmiştir. Bu verilere dayanarak anket sorularının analizi yapılmıştır. Bu çalışmada, ağırlıklı ortalama, minimum, maksimum gibi tanımsal istatistik yöntemlerin yanı sıra % standart puanlar da kullanılmıştır. GİRİŞ Bireylerin kendini geliştirme süreci içinde olumlu bir benlik tasarımı geliştirmesinde, katıldığı boş zaman etkinliklerinin türü, bu etkinliklere katılma biçimi ve ayırdığı zaman önemli bir etkendir. Zaman en genel haliyle olayların ardışıklığını görerek aklımızda yarattığımız ve olayların bundan sonra da içinde olup gideceklerini düşündüğümüz, başı ve sonu olmayan soyut kavram olarak tanımlanmaktadır (TDK,1982,884).

5 5 BULGULAR Tablo 1: Araştırmaya Katılan Bireylerin Rekreasyonel Faaliyetleri İzleyici Ve Katılımcı Olarak Yapma Sıklıkları SPOR (Masa tenisi, Basketbol, Futbol, Yüzme, Koşu, Voleybol, Bisiklet, Eskrim, Badminton, Vücut Geliştirme, Okçuluk, Motor. Sporları, Yelken, Kürek, Karate, Judo, Aikido, Tenis, Halter, Hentbol, Boks, Atletizm ve diğerleri) Hiç Seyrek Normal Sıklıkta Çoğu Zaman n % n % n % n % İzleyici 75 21, , , ,1 Katılımcı , ,3 - - SANAT KÜLTÜR (Sinema, Tiyatro, Konser, Gelişimsel Kurslar (Bilgisayar, Yabancı Dile v. b. ) Sergi ve Diğerleri) Hiç Seyrek Normal Sıklıkta Çoğu Zaman n % n % n % n % İzleyici 81 23, , , ,7 Katılımcı , ,3 - - Hiç Seyrek Normal Sıklıkta Çoğu Zaman n % n % n % n % İzleyici , , , ,6 Katılımcı , , , ,3 DIŞ ALAN FAALİYETLERİ (Piknik, Gezi, Camping, Kaya Tırmanışı, Trekking, Scuba, (Aletli Dalış), ve diğerleri Hiç Seyrek Normal Sıklıkta Çoğu Zaman n % n % n % n % İzleyici , ,9 17 4,9 - - Katılımcı 87 24, , ,9 - - Araştırmaya katılan Antalya ilindeki bireylerin spor, kültür sanat, dış alan faaliyetleri ve eğlence gibi rekreasyonel faaliyetlere izleyici veya katılımcı olarak yapma sıklıklarına bakıldığında; bu faaliyetleri hiç yapmayanların veya seyrek olarak yapanların oranının yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu faaliyetlere izleyici veya katılımcı olarak yapanların oranı karşılaştırıldığına ise; çalışmaya katılan kişiler izleyici olarak bu tip faaliyete katıldıkları belirlenmiştir. Katılım oranı en az olan faaliyet kültür ve sanat faaliyetleridir. Araştırmaya katılan bireylerin en çok eğlence faaliyetlerine katıldıkları belirlenmiştir. EĞLENCE (T. V. İnternet, Disko, ve Bar, Kahvehane, Arkadaş Toplantıları ve Diğerleri, ) Tablo 2: Araştırmaya Katılan Bireylerin Rekreasyonel Alanlarlarından Memnuniyet Düzeyleri Olumlu Kutup n % n % n % n % Olumsuz Kutup Cadde ve sokakların estetiği Çok güzel 37 10, , , ,4 Çok çirkin Cadde ve sokakların temizliği Çok temiz , , Çok kirli Yeşil alan durumu Çok yeterli 55 15, , ,6 9 2,6 Çok yetersiz Parkların Sayısı Çok yeterli 26 7, , ,7 15 4,3 Çok yetersiz Parkların temizliği Çok temiz 13 3, , ,7 Çok kirli Parkların bakımı Çok iyi 44 12, , ,6 9 2,6 Çok kötü Rekreasyonel alana ulş. Dur. Çok kolay , ,6 Çok zor Yaya kaldırımlarının yeterliliği Çok yeterli 17 4, , ,4 - - Çok yetersiz Engelliler için yol ve kaldırımlar Çok yeterli 26 7, , ,3 Çok yetersiz Kamuya açık kültürel alanlar Çok yeterli 67 19, , ,9 15 4,3 Çok yetersiz Kamuya açık spor alanları Çok yeterli 62 17, , ,4 Çok yetersiz Kamuya açık kültürel aktiviteler Çok yeterli 30 8, , , ,7 Çok yetersiz Kamuya açık spor aktiviteleri Çok yeterli 30 8, , , ,3 Çok yetersiz Koşu parkurlarının yeterliliği Çok yeterli , , Çok yetersiz Çocuk parklarının yeterliliği Çok yeterli 30 8, , , ,9 Çok yetersiz Plajlardan halkın yararlanma dur. Çok yeterli , ,3 Çok yetersiz Sosyal alanların varlığı Çok fazla 40 11, , ,3 31 8,9 Çok az Gece sokakların güvenliği Çok iyi 10 2, , ,4 - - Çok kötü Sokak aydınlatması Çok iyi 32 9, , ,6 Çok kötü Üniversitenin kente katkıları Çok iyi 96 27, , ,3 - - Çok kötü

6 Antalya ilinde araştırmaya katılan bireylerin rekreasyonel alanlardan memnuniyetlerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerden rekreasyonel alanları çok iyi veya çok kötü olarak değerlendirenlerin oranı düşüktür. Rekreasyonel alan olarak üniversitenin kente katkısının olduğunu belirtenlerin oranın yüksek olduğu belirlenmiştir. Memnuniyet düzeyi en düşük olan alanlar ise; engelliler için yol ve kaldırımlar, kamuya açık sportif alanlar ve koşu parkurlarının yeterliliğidir. TARTIŞMA VE SONUÇ Rekreasyona duyulan ihtiyacın şiddeti çağımızda gün geçtikçe artmaktadır. İnsanlar rekreatif faaliyetlere katılmak zorunluluğunu hissetmektedirler. Bu talebin artması teknolojik ilerleme sonucunda bir zorunluluk halini alacaktır. Rekreasyonel katılımı olumlu yönde etkileyen sosyal, kültürel, ekonomik faktörlerin başında verimlilik ve çalışma koşullarındaki gelişmelerden doğan boş zaman artışı gelmektedir. Boş zamanın artmasıyla beraber insanlar psikolojik ve fizyolojik olarak yenilenmek amacıyla rekreatif faaliyetlere katılmaktadır Ekonomik gelişme,şehirleşme,nüfus artışı ve hareketliliği,kültürel etki, çevre bilinci,sosyal hareketlilikte rekreasyonel katılımı etkileyen faktörler olarak sıralanabilir (Karaküçük,1995,62). Toplumun rekreasyonel faaliyetlere katılımına etki eden faktörlerin belirlenmesi; bu anlamda rekreasyonel aktivitelerin düzenlenmesi konusunda olumlu ve olumsuz yönlerin ortaya konması gerekmektedir. Bu araştırmaya, yaşları arasında değişen 182 erkek, 168 bayan olmak üzere toplam 350 denek katılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin %53,7 si lise, % 39,1 i üniversite, % 27,1 i ortaokul mezunu olarak belirlenmiştir. Antalya merkez ilçede ankete katılan bireylerin boş zamanlarını değerlendirirken sportif faaliyetlerde izleyici olarak bulunma sıklığına bakıldığında, ankete katılan bireylerin rekreasyonel etkinlikleri hiç izlemeyenler 75 kişi (%21,4), izleyici olarak sportif faaliyetlerde boş zamanlarını çoğunu değerlendirenlerin ise 67 kişi (%19,1) olduğu saptanmıştır. Antalya merkez ilçede ankete katılan bireylerin boş zamanlarını değerlendirirken kültür sanat faaliyetlerinde katılımcı olarak bulunma sıklığına bakıldığında rekreatif etkinliklere hiç katılmayan 288 kişi (%73,7), katılımcı olarak boş zamanlarını kültür sanat faaliyetlerine sık katılan birey bulunmamaktadır.. Antalya merkez ilçede ankete katılan bireyler kamuya açık kültürel alanları %32,9 u yetersiz, % 8,6 sı çok yeterli bulmaktadır. Kamuya açık kültürel alanları yeterli bulanların oranı ise %32,9 olduğu saptanmıştır. Antalya merkez ilçede ankete katılan bireyler koşu parkurlarının %34 ü çok yetersiz, % 8 i çok yeterli, koşu parkurlarının %13,7 si de yeterli buldukları saptanmıştır. Antalya merkez ilçede ankete katılan bireyler çocuk parklarını %33,7 si yetersiz, %8,6 sı çok yeterli bulmaktadır. Çocuk parklarının yeterli bulanların oranı ise %36,9 olduğu saptanmıştır. Antalya merkez ilçede ankete katılan bireyler üniversitenin rekreasyon etkinlikleri kapsamında, kente katkılarını % 27,4 ü çok iyi, % 50,3 ü yeterli bulmaktadır. Üniversitenin kente hiç yararlı olmadığını düşünen birey bulunmamaktadır. Bu veriler ışığında genel olarak Antalya da yaşayan bireyler rekreasyonel faaliyetlere ya çok seyrek olarak fiilen katılmakta, ya da bu tip faaliyetlere izleyici olarak katılmaktadırlar. Rekreasyonel faaliyetlere katılmanın bireyin ruh ve beden sağlığına pozitif etki edeceği düşünülürse, halkın bu tip aktiviteleri bir yaşam tarzı haline getirmeleri gerekmektedir. Rekreasyon aktivitelerin bir alışkanlık olarak sık yapılabilmesi için gerekli ortam hazırlanmalıdır. Bunun için öncelikle rekreatif aktiviteler hakkında halk bilinçlendirilmeli gerekli eğitim verilmelidir. Rekreasyon alanlarının yaygınlaştırılması ve var olan alanların kullanılabilirliğini sağlamak ilgili kamu kurumlarının görevidir. Gerekli ortamın hazırlanması ve rekreasyon bilincinin sağlanması halinde bireylerin rekreasyonel aktivite düzeylerinin artacağı düşünülmektedir. KAYNAKLAR 1. Ankara Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi, Erişim Tarihi: , http: //agri. ankara. edu. tr/~tyilmaz/photogallery/tez3. htm 2. Ardahan F., Yaşayan Herkes İçin Zaman Yönetimi, Antalya, Bucher A. C., Foundations of Phhysical Education, The C. U., Mobsy Company, Saint Lois, Gökmen H. ve Diğerleri, Yükseköğrenim Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinlikleri Kendilerini gerçekleştirme Düzeyleri, MEGSB Yayını, Ankara, Hazar A., Rekreasyon ve Animasyon, Detay Yayıncılık, Ankara, Karaküçük, S., Rekreasyon, Seren Ofset, Ankara, Karaküçük S., Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme, Gazi Kitabevi, Ankara, Mieczkowski Z., World Trends İn Tourism and Recreation, Peter Lang Publishing, New York, Rossman R. J., Schlatter E. B., Recreation Programming Desing Leisure Experiences, Third Edition, Sagamore Publishing, United States, Law, A., Do We Need Justice, or Recreation?, Erişim tarihi: , http: //user. gru. net/alilaw/drec. html 10. TDK Sözlüğü, TDK yayınları, Cilt 2, 7. Baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, Warn S., Recreation and Tourism, Stanley Thornes (Publishers) Ltd., 1999.

7 7 P-003 P-004 THE JURISTS VIEV ON SPORTS LAW PROBLEMS (THE EXAMPLE OF ANTALYA BOARD OF LAWYERS) ABSTRACT MERSİNLİ D. * ALTUNKAYA. M. **, TERCAN E. * * Akdeniz University, Phsycal Education and Sports High School * Akdeniz University, faculty of Justice Sports law is a new and developing branch of law in our country. In sports industry, whıch constantly keeps growing paralellel with other developments in the world, it attracts a attention as problems of sports law keep the puplic opinion busy all the time, with the effect of globalisation, it has reguired to discuss the sufficiency of laws and regulations from time to time that there have been really much invertment in sports industry, especially in football both for establishments and for footballers. The sports law Works paralel with puplic and private law, prosecution law, associations law, trade law, fikri law, fax law and economy, citizenship law and international law. Also, it has created different variations of discussions about sports law that doing sports is consielred to be an indiviolual right and freedom in developed countries rather than only an area of perfermance. The sports law problems, one of the most significant dimensions of sports law, lead and develop sports. The discussions are made especially in the form of media presentations by sports writers, trainers and sportsmen who have no scientific background in this ared. However, these discussions and predictions which have no scientific base are unable to improve this field. Therefore, strengthing the connections between the world of law and the world of sports has great importance in terms of reaching the world standarts for our country. In the light of all these developments, examining the jurısts perspective, and the questıonnaire form prepared for this purposehas been filled by those working for Antalya Board of Jurists. 122 jurists took part in the study from Antalya Board of Jurists. A questionnaire consisting of 27 questions was desigred by researchers and used in the study as a data collecting fool. In the questionnaire there are various questions not only the relating to jurists training on sports law but also their knowledge and attitudes towards different sports law problems. In the research some definitive statistics and frequency distributions were used for the statistical analyses, the SPSS package programme was applied. As a result, the jurists who participated in the questionnaire had an expensive of more than ten years in the field of law, but within this period only 9% of them actively took roles in solving disagreements in sports laws, and 8. 2% of them took education in sports law. The judists taking part in our questionnaire had a common view that the judicial regulations and their applicabilities must be increased in order to prevent some sports law problems such as doping, cheating and bribery. Key words: Sports Law. Antalya Boards of Jurists. ÖZET: SERBEST ZAMAN FELSEFESİ AĞAOĞLU, Y. S. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bu derleme çalışmasının amacı serbest zaman ile felsefe kavramlarını ve bunlar arasındaki ilişkinin önemini açıklamak, konuya ilişkin düşünce ve uygulamaları ortaya koymaktır. Bu anlamda, serbest zaman ve felsefe konusuyla ilgili yerli ve yabancı literatür taranarak konu geniş boyutuyla tartışılmıştır. Bunun neticesinde serbest zaman ve felsefe konularının önemine değinilmiş, gerekliliği sorgulanmış ve nitelikli bir eğitim için sağlanacak katkılar gözden geçirilmiştir. Sonuç olarak, serbest zaman felsefesinin bireye yeni deneyimler kazandıracak uygulama alanlarını oluşturmaktadır. Serbest zaman ve felsefe birbirini niteleyen iki kavramdır. Anahtar kelimeler: Serbest zaman, Felsefe ABSTRACT The objective of this study, is to explain leisure and philosophy concepts with the importance of relations between them, and is to appear opinions and applications related with this subject. For this reason, domestic and foreign literature was researhed and discussed widely. In addition to this the importance of leisure time and philosophy subjects were mentioned, necessity of these were interrogated and the contributions for the quality of philosophy were reviewed. In conclusion leisure time provide the individual new experiences by forming application areas. These two concepts, leisure time and philosophy qualitifies each other. Key words: Leisure, philosophy GİRİŞ Felsefe sözcüğü, eski Yunanca dan Arapça ya ve bu dilden de Türkçe ye geçmiş olan bir kelime olmakla birlikte aslı Yunanca dan gelmektedir. Kökeni philosophia olan kelime philio sevgi ve sophia bilgelik anlamına gelen iki ayrı sözcükten oluşur. Öyleyse, philosophia, bilgi ve bilgelik sevgisi, aşkı anlamlarını içermektedir. Diğer yandan Philosophos (filozof) ise, bilgeliği seven, bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişi anlamına gelmektedir. Felsefenin yaşamımızda önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. Bunun için şu soruyu sorabiliriz. En çok neye değer veririz? Bu sorunun belki de yaşamımızı özetleyecek kadar önemli olduğunu anlarız. Çünkü bu soruyla kendimizi, ne aradığımızı sorarız ve ne olduğumuza yanıt ararız. Yaşam içinde insanın değer verdiği şeyler onun hayatının yönünü belirlemektedir. Hatta bazıları değer verdiği şeyler için ölümü seçecek kadar ileriye gidebilir. Felsefe ve değerli olan! Bunların ikisinden birini temel alıp yola çıkılırsa diğerine ulaşılabilir. Felsefeyi alarak değerli olana ulaşılacağı gibi,yine aynı şekilde değerli olan alınarak da felsefeye ulaşabiliriz. Burada doğabilecek bütün farklı felsefi yaklaşımlar kişinin değerli olanına ulaşmasına yardım eder. Felsefe evreni ve insanı düşünce temelinde sorgularken, bilimlere ışık tutar, bilimlerin gelişmesine yol gösterir. Bilimlerin gelişmesinin dinamiğini oluşturur. Bilgi toplumu haline gelinmesinde ve bilginin üretilmesinde katkıda bulunur. Toplumsal yaşam içerisinde başka insanlarla iletişim kurma, onları anlama ve sorunlarını paylaşmada yardımcı olur. Felsefe; evrende düşünen, anlamaya çalışan, sorgulayan, eleştiren, yorumlayan bir varlık olmanın ayrıcalıklı onurunu hissettirir. TARTIŞMA VE SONUÇ Toplumsal ve kişisel refah bakımından serbest zaman saatlerinin kişisel ve toplumsal düzeni geliştirmeyi amaçlayan biçimde kullanılması serbest zaman felsefesinin amacıdır. Serbest zaman daha mutlu ve müreffeh bir yaşama hazırlanma ve kişiliğin geliştirilmesi için kullanılması yönünden iyi bir fırsattır. İnsanların serbest zamanlarını en

8 8 değerli ve en yararlı bir biçimde değerlendirecek etkinlikleri seçmesi kendilerini tanımalarıyla ilgilidir de. Kuşkusuz serbest zamanın özel bir etkinlikle değerlendirilmesi bireyin ilgi, yaş, cinsiyet, öğrenim, kültürel ve toplumsal durumuna bağlıdır. Bireyin bu özelliklerini dikkate alarak serbest zamanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini serbest zaman felsefesi ifade eder. Serbest zaman felsefesinin zayıf olduğu; serbest zamanla ilgili sağlam, yapıcı, yaratıcı kurum ve geleneklerin oluşmadığı; serbest zaman kültürünün yetkinleşmediği yerlerde serbest zaman denetimleri sıradan ve belirli kalıplar içersinde kalabilir. Gerçekte serbest zaman insanın bir yücelme ve mutlu olma yolu olarak algılanmalıdır. Serbest zamanda insan kendisini gerçekleştirerek yürür, öğrenilmesi gereken de budur. İnsanların serbest zamanlarını nasıl değerlendirmeleri gerektiği özel bir öğrenimi gerektirmez, bireyi etkileyen birçok faktör (ilgi, beceri, sosyal, psikolojik vb. ) serbest zamanı bireyin nasıl değerlendireceğine karar verir. Kişinin kedi özgürlüğünün ifadesidir ve birey yasal sorumluluklar ve haklar içinde istediğini yapabilme hakkına sahiptir. Ve serbest zaman felsefesi olaylara daha yapıcı ve akıllı olarak yaklaşılmasını ve yararlanılmasını içerir. Serbest zaman felsefesi ile insanın dünyaya bakış açısını değişebilmektedir. Bireyin eleştirici ve sorgulayıcı yaklaşmasını sağlamakta, ayrıca hoşgörü kazandırıp insanı olgunlaştırmaktadır. Bunun yanında insanın anlama ve gerçeği görme ihtiyacını karşılamaktadır. İnsanın çevresinde olup bitenleri kabullenirken eleştirel ve sorgulayıcı olmasını, böylece kendi akıl ve düşünce gücüyle olayları anlamasını sağlamaktadır. Kişiye kendi görüşlerinden başka görüşlerin de olabileceğini, başkalarının da doğru düşünebileceğini gösterirken, başkalarının görüşlerine saygı duymayı onlara karşı hoşgörülü olmayı da öğretmektedir. Düşünmeyi ve ifade etme özgürlüğünün önemini kavratmaktadır. Çağdaş yaklaşımlarda daha çok serbest zamanın ne olduğu üzerinde durulmuştur; serbest zaman özgür olma halidir, iş yada zorunlu bir zamanı ifade etmez. O zaman biz serbest zamanda ne yapılabileceğine karar verilmelidir. Genel olarak serbest zaman bireylerin insanlığı anlamasını ve insan olarak potansiyelini geliştirmesini hedeflemelidir. Bütün bunların yanında serbest zamanda çok fazla deneyime sahip olunmayabilinir. Çünkü her zaman istenilen biçimde serbest zaman değerlendirilmeyebilir. Bununla ilgili olarak tarih içinde birçok politik, din, ekonomik ve sosyal olumsuzluklar gösterebilir. Yaşamın sonu ve yaşam amaçlarının ne olduğunu araştırmayı amaçlayan felsefe serbest zamanı kuşatırken en iyi denge ve en açık şekilde anlamayı da araştırmaktadır. Çünkü serbest zaman felsefeyi kuşatır ve araştırır. İnsan mutluluk arayan bir canlı ise, serbest zamanda mutluluk ve hoşnutluk sağlamayı amaçlayan ruhun özgür olma durumudur. Bunun yanında yüzyıllar boyunca farklı felsefi yaklaşımlar mutluluk aramak için geliştirilmiştir. Bu felsefi yaklaşımlar insanın aklı ve bedeni, öteki dünya ve bu dünya, ruh ve material, zeka ve duygu arasındaki yansımalar üzerine düzenlenmiştir. (Graefe ve Parker, 1987) Serbest zaman felsefesi insanın bir parçası olduğu evreni ve içinde yaşadığı ortamı anlama ihtiyacını karşılamak için geliştirdiği bir düşünme ve refleksiyon biçimidir. Serbest zaman da anlatım aracı ve amacı değişik şekiller gösterir; tiyatro, spor, resim, vb. (Mengüçoğlu, 1992) Serbest zaman felsefesi verdiği yanıtlardan çok bu yanıtlara ulaşma biçimiyle kendini gösterir. (Büyükkaragöz ve ark., 1998) Mutluluk aynı zamanda serbest zamanın temel özelliklerinden biridir. Serbest zamanın kuralları, ilkeleri olmasına karşın, mutlu olmadan kendini mutlu bilip duymadan, ne serbest zaman değerlendirilebilir ne de rekreasyon olgusu gerçekleştirilebilir. Burada önemli olan serbest zamanın özüne uygun temel özellikler göz ardı edilmeden yapılmasıdır. Mutluluk kendisi için ya da amacı kendinde bir eylem olması bakımından ortaya çıkar. Bu özellik nedeniyle mutlu olmak serbest zamanın yapısında vardır. Katılımcının kendine en büyük buyruğu özgün yaşamasıdır (Erdemli. 2002). Serbest zaman insanlar için birçok yarar ve tatminler yaratmaktadır. Aynı zamanda insanların sağlıklı ve mutlu olmasını da sağlar (Bammel ve Bammel, 1947). Gerçek mutluluğun biricik dayanağı ise erdemdir. Erdem ise insanın kendi beninin olgunluğu, insanın kendisiyle ve doğanın gerçek Tanrısal özü ile uyumlu bir yaşayışa ermesidir (Gökberk, 1993). Serbest zaman felsefesi bireyler ve toplumlar için iyiliğin doğasını içerir. Yaşam içinde en yüksek ve son iyi mutluluktur, çünkü bir araç değil, daima bir sondur. Mutluluğa ulaşmak için ilk önce iş ve diğer zorunluluklardan özgür olunmalı, serbest zamana sahip olunmalıdır. Burada özgürlüğü, serbestliği seçmek başlıca unsurdur. Tanrı bize farklı elementleri tanımak için bir kapasite vermiştir. Bu kapasite ile bir kişiye yardım edilebilir, birliktelik sağlanabilir veya kültürel verimlilik oluşturulabilir. Bu seçimler ve fırsatlar serbest zaman içinde bulunur ve bireye mutluluk ödülü olarak dönmektedir. Serbest zamanı zorunluluklardan ve gerekliliklerden ayrı özgürlük olarak tanımlanmaktadır. Serbest zaman iş saatlerini ve çalışma günlerini daha verimli kullanmak için aracıdır, bireyin sonraki işine kendini hazırlaması için bir değerdir. Serbest zaman felsefesi yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Yaşam kalitesi kişiye göre tanımlanabilmesine karşın bugün kabul edilen tanıma göre uzun ve sağlıklı yaşamdır. Kendini iyi hissetmek ya da pozitif olarak fiziksel ve psikolojik seviyeyi yükseltmektir. (Lumpkin,1990) KAYNAKLAR Bammel, G. B., Bammel, L L., Leisure &Human Behavior. Third Edition. Brown&Bencmark Publishers,1947,Usa S. 344 Graefe, A. ve Parker S., Recreation And Leisure. An Introductory Handbook. 6 Venture Publishing Inc Oxford Circle State College, Pa. 31,32,33 Gökberk, Mt., Felsefe Tarihi. 6. Basım. Remzi Kitabevi,93- İstanbul. S. 121 Lumpkin, A., Physical Education And Sport. A Contemporary Introduction., Second Edition,1990. Times Mirror /Mosby College Publihing,Usa, S. 5 Mengüçoğlu, T.,. Felsefeye Giriş. Remzi Kitabevi. 5. Basım. İstanbul, S. 213

9 9 P-005 P-006 STUDENTS OF MEDITERRANEAN UNIVERSITY, PHYSICAL TRAINING AND SPORTS FACULTY OF KNOWLEDGES AND ATITUDES ABOUT BASIC LIFE SUPPORT TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN YER ALTI İŞÇİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ *ÇETİNKAYA G. *TERCAN E. *MEDITERRANEAN UNIVERSITY PHYSICAL TRAINING FACULTY SUMMARY This research is to comprehend students of Mediterranean University Phycical Training and Sports Faculty of existence level of knowledges and attitude about basıc life support. This research which is done in spring mid-term 200 students paricipated. 50 students (25%) study in sport management department, 103 students (51. 5%) study in physical training teaching department, 47 students (23. 5%) study in trainer department. Questinnare which was prapared and applied for comprehending students knowledge included 25 questions about bacic life support and 9 questions about sociodemographic features. Pre-study of questionnare was tested via retesting and was also. practiced Cronbach alpha analysis. Datumes was evaluated by using t test of meaningfulness of difference between two avarages and unılateral varyans analysis and test of post hoc. Furthermore descriptive statistic was used. Statistical analysis was done with SPSS programme. Consequently questionnare which was prepared for measure students of Mediterranean University Physical Training Faculty of knowledege and attitude about basic life support, number of correct answers was 11,5650. According to datumes, number of correct answers are too little than half of the question numbers. It is obvious that students necessary to get knowledge and skill about Basic Life Support since students in Physical Trainig and Sports Faculty interested in sports and probable injured and physical disabled in their choosen occupation group. According to questionnare results, students knowledge and their first aid application mey cause permanent physical disabled and also deaths in case of emergency cases. This is so serious problem. ÖZET ÖZDEMİR, A. S. *; KARAKÜÇÜK, S. **; GÜMÜŞ, M. *; KIRAN, S. ***; * Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ** Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu *** Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bu araştırma, Zonguldak ili Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü nde çalışan yer altı işçilerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma evrenini, kuruma bağlı Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez Taş Kömürü İşletme Müesseselerinde çalışan toplam 7728 yer altı işçisi oluşturmaktadır. Müesseselere göre tabakalı örnekleme yöntemi uygulanmış, bu doğrultuda örneklem, çalışmaya katılmayı kabul eden 612 yer altı işçisinden oluşmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak 29 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS istatistik programında, tanımlayıcı veriler için yüzde dağılımlar, ortalama ve standart sapma kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; işçilerin boş zaman etkinliklerine genellikle haftada 1-2 kez katıldıkları, boş zamanlarını aileleri ve arkadaşlarıyla, evde ve açık havada değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Yıllık izinlerini köylerinde ya da evlerinde değerlendirmeyi tercih eden işçilerin boş zamanlarında daha çok; kültür sanat faaliyetlerinden sinema, tarihi alan ve mağara ziyareti ile ilgilendikleri, sosyal gündelik aktivitelerde arkadaş-akraba ziyareti yaptıkları ve kahvehaneye gittikleri, eve dayalı aktivitelerde televizyon seyretme, müzik dinleme, gazete-magazin okuma, çocuklarla oynama ve bahçe işleri ile ilgilendikleri, açık hava aktivitelerinden piknik yapmayı, plaja-sahile gitmeyi, şehirde gezinti yapmayı ve manzara seyretmeyi tercih ettikleri, sportiffiziksel aktivitelerden ise futbol, balık tutma, yüzme, doğa yürüyüşü ve atıcılık-avcılık ile ilgilendikleri tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Boş zaman, Rekreasyon, Türkiye Taş Kömürü Kurumu, İşçi ABSTRACT This research has been done to determine how underground mine workers who work in Turkey Hard Coal Institution General Headquarters at Zonguldak, spend their leisure time. The research group consists of 7728 underground mine workers in Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu and Üzülmez coal industries. Sample is composed of 612 underground mine workers who are chosen with the method of stratified random sampling. The survey consisted of 29 questions. The data obtained was analysed using SPSS computer program. The percentage distributions were evaluated through the use of average and standard deviations. According to the results of this research; the workers join leisure time activites once or twice a week. They spend their leisure time with family or friends, at home or outdoors. The workers prefer to spend their annual leaves at their villages or homes. The cultural activities the workers are most interested in movies, visits to historical sites and caves. In their social lives, the workers mainly do visits to their family or friends, gather in cafes. The workers also watch television, listen to music, read newspapers or magazines, spend time with their children,