XV. Yüzyıl Bestekârlarından Köçek Derviş Mustafâ Dede nin Beyâtî Âyîn-i Şerîfi Güftesi İle Açıklamalı Türkçe İfâdesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XV. Yüzyıl Bestekârlarından Köçek Derviş Mustafâ Dede nin Beyâtî Âyîn-i Şerîfi Güftesi İle Açıklamalı Türkçe İfâdesi."

Transkript

1 1 XV. Yüzyıl Bestekârlarından Köçek Derviş Mustafâ Dede nin Beyâtî Âyîn-i Şerîfi Güftesi İle Açıklamalı Türkçe İfâdesi Birinci Selâm Mef û lü / Me fâ î lü / Me fâ î lü / Fe ûl 1. Şâhâ zi-kerem ber men-i dervîş niger Sultân-ı men vây Hünkâr-ı men vây âh 2. Ber hâl-i men-i haste-i dil-rîş niger Sultân-ı men vây Hünkâr-ı men vây âh 3. Her çend neyem lâyık-ı bahşâyiş-i tü Sultân-ı men vây vây Hünkâr-ı men vây 4. Ber men men-i ger ber kerem-i hîş niger Sultân-ı men vây Hünkâr-ı men vây âh İhsân meded vây vây gufrân meded vây Yâr yüreğim yâr âh Gör ki neler var Yard.Doç.Dr. (Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı) HİDÂYETOĞLU Ahmed Selâhaddin Çelebî Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî nin 21. Batından Torunu 1. Ey şâhım! Ey gönlümün sultânı! Dervîşine bir nazar eyle. 2. Gönlü yaralı hastanın hâline bir nazar ediver. 3. Her ne kadar senin, bu ikrâmına, ihsânına lâyık değilsem de, 4. Sen bana, kendi kereminle nazar ediver

2 2 Mef û lü / Me fâ î lün / Me fâ î lün / Fâ 1. Yâ Rab zi-dü kevn-i bî-niyâzem gerdân Hey dost 2. Vez efser-i fakr-ı serfirâzem gerdân Hey dost 3. Ender haremet mahrem-i râzem gerdân Hey dost 4. Ân reh ki ne sûy-i tüst(i) bâzem gerdân Hey dost 1. Yâ Rab! Beni, dünyâ ve âhiret arzûsundan arındır, sana dönder; 2. Başıma yokluk tâcını giydirip, beni huzûruna yönelt. 3. Yâ Rab! Beni haremine dâhil et; sırlarının mahremi eyle; 4. Beni, sana ulaşmayan yoldan, sana ulaşan yola dönder Me fâ i lün / Fe i lâ tün / Me fâ i lün / Fe i lün 1. Biyâ biyâ ki tü-yi cân(ı) cân-ı cân-ı Semâ Biyâ ki serv-i revânî be bôs(i)tân-ı Semâ Biyâ ki çeşme-i hûrşîd zîr-i sâye-i tüst Hezâr(ı) zühre tü dârî ber âsumân-ı Semâ ( 1) (Terennüm-i sâz) 1. Semâın cânının cânına, cân olan Cânım! Gel, gel! 2. Semâ bahçesinde yürüyen Servim! Gel, gel! 3. Güneş kaynağı bile, gölgesinin altında olan; 4. Semâ gök kubbesinde, binlerce zühresi bulunan Cânânım! Gel, gel! Zühre: Güneş sisteminin ikinci gezegenidir. Halk dilinde çoban yıldızıdır. Bâzen gök yüzünün batı yönünde, bâzen de doğu yönünde çok parlak bir biçimde görünür. Bu yıldıza bakanların gönlü ferahlar; rûhu sevinçle dolar. Zarîf, hassâs, zevk sâhibi, zekî, mahâretli ve san atkâr olanların sembolüdür. Zühre, aşkın mutrıbı; gökkubbesinin sâzendesidir.

3 3 İkinci Selâm Me fâ î lün / Me fâ î lün / Fe û lün Yâr 1. Çü în sultân-ı mârâ bende bâşî Yâr 2. Heme giryende tü der hande bâşî Âh yâr 3. Eger pür gam şeved etrâf-ı âlem Yâr 4. Tü şâd ü hurrem ü ferhunde bâşî Âh yâr 5. Be aşk-ı Şems-i Tebrîzî bi dih câm (Şems-i Tebrîzî derken postnişîn, sersemâzen, mutrıbân ve muhibbân baş eğer; baş keser.) Yâr 6. Ki der milk-i Hudâ pâyende bâşî ( 2) İhsân meded Gufrân meded İhsân meded Vây Gufrân meded Vây Terennüm-i Sâz 1. Bu, bizim sultânımıza bende (kul, köle) olursan, 2. Herkes ağlarken, sen hep gülersin. 3. Dünyânın her yönü, altı ciheti, eğer gamla dolsa, 4. Sen elbette kutlu, memnûn, sevinçli bir hâlde olursun. 5. Şems-i Tebrîzî aşkına bir kadeh sun ki, 6. Allâh ın mülkünde dâim kalasın

4 4 Üçüncü Selâm Fâ i lâ tün / Fâ i lâ tün / Fâ i lün 1. Nâgehân anber-feşân âmed sabâ Amân 2. Bûy-i müşk ü za ferân âmed sabâ Dost 3. Gül şüküfte ender în sahn-ı çemen Amân 4. Sad nevâ-yı (âh) bülbülân âmed sabâ Dost 5. Şems-i Tebrîzî sabâha l-aşk(ı) güft (Şems-i Tebrîzî derken postnişîn, sersemâzen, mutrıbân ve muhibbân baş eğer; baş keser.) Amân 6. Âşıkân râ (âh) cân-ı cân âmed sabâ Terennüm-i Sâz 1. Ansızın, anber saçan sabâ (seherde esen hoş, latîf bahar rüzgârı) geldi. 2. Sabâ, misk ve za ferân (baharda açan güzel çiçekler) kokusuyla geldi. 3. Çemenlikte de güller açtı. 4. Sabâ geldi, yüzlerce bülbülün âhenkli sadâsı duyulmada 5. Aşkın sabâhı Şems-i Tebrîzî (Muhammed Celâleddin) dedi ki: 6. Âşıklara, cânın cânı olan sabâ geldi. Sabâ geldi; âşıkların cânına cân geldi. Müf te i lün / Fâ i lün / Müf te i lün / Fâ i lün 1. Ey ki hezâr âferîn bu nice sultân olur 2. Kulı olan kişiler (âh) Husrev ü Hâkân olur 3. Her ki bu gün VELED e inanuben yüz süre [Veled (Hazret-i Mevlânâ nın oğlu Sultan Veled) derken postnişîn, sersemâzen, mutrıbân ve muhibbân baş eğer; baş keser.] 4. Yoksul ise bây olur (âh) bây ise sultân olur Terennüm-i Sâz Bu mısralar, Ahmed Eflâkî Dede (? 761/1359) nindir. Cenâb-ı Sultân Veled (623/ /1312) i gören bahtiyârlardandır. Ulu Ârif Çelebî Hazretleri (670/ /1320) ye intisâb ettiği için Ârifî diye yâdedilen Dedemiz, Ulu Ârif Çelebî nin emriyle Menâkıbü l-ârifîn i kaleme almıştır. Bütün âyinlerde üçüncü selâmda bu güfte, yürük semâî olarak bestelenir.

5 5 Mef û lü / Me fâ î lü / Me fâ î lü / Fe û lün 1. Ân sürh(i) kabâyî ki çü mehpâr ber âmed Âh ber âmed 2. İmsâl der în hırka-i jengâr ber âmed Âh ber âmed 3. Şemsü l-hak-ı Tebrîz(i) resîdest bi gûyid (Şemsü l Hak-ı Tebrîzî derken postnişîn, sersemâzen, mutrıbân ve muhibbân baş eğer; baş keser) Âh bi gûyid 4. Kez çerh-i safâ ân meh-i envâr ber âmed ( 3) Âh ber âmed Terennüm-i Sâz 1. O ay parçası gibi cemâl sâhibi, kırmızı abâlı yâr, 2. Bu yıl pas renkli bir hırkayla geliverdi. 3. Tebrîz in Hak güneşi ulaştı; 4. Safâ göğünden, o nûrlar saçan ay geliverdi. Müf te i lün / Müf te i lün / Fâ i lün 1. Her ki zi uşşâk girîzân şeved 2. Bâr(i) diger hâce peşîmân şeved 3. Her ki sebû-yi tü keşed âkıbet 4. Der harem-i işret-i sultân şeved ( Terennüm-i Sâz 1. Âşıklardan kaçan, 2. Hocam, bir kere daha pişmân olur. 3. Senin testini her kim taşırsa, sonuçta 4. Sultânın işret haremine (özel meclisine) girer. Mef û lü / Me fâ î lün / Mef û lü / Me fâ î lün 1. Kad eşrakati d-dünyâ min nûri hümeyyânâ 2. El-bedrü ale s-sâkî ve l-ke si süreyyânâ 3. Es-sabvetü îmânî ve l-halvetü bostânî 4. Ve l-meşcerü nedmânî ve l-verdü muhayyânâ ( Terennüm-i Sâz 1. Dünyâ, nûrumuzun şiddetiyle aydınlanıp, parladı. 2. Dolunay bize sâkî; Süreyyâ da şarab dolu kadehimizdir (Süreyyâ: Ülker Yıldızı. Gökyüzünde, ayın yörüngesi üzerinde görünen, yedi yıldızdan meydâna gelen ve husûsî bir şekli olan yıldız kümesi.) 3. Gençlik îmânım; yalnızlık bağım bahçem; 4. Koruluk sohbet arkadaşlarım; kadeh arkadaşlarım; Gül bahçesi de bize hayat ve canlılık veren yerimizdir

6 6 Müf te i lün / Fâ i lün / Müf te i lün / Fâ i lün 1. Câme siyeh kerd küfür Nûr-i Muhammed resîd (Nûr-i Muhammed derken postnişîn, sersemâzen, mutrıbân ve muhibbân baş eğer; baş keser) 2. Tabl-ı Bakâ kuftened milk-i muhalled resîd 3. Dil çü süturlâb(ı) şüd âyet-i heft âsumân 4. Şerh-i dil-i Ahmedî heft(i) mücelled resîd (Ahmed derken postnişîn, sersemâzen, mutrıbân ve muhibbân baş eğer; baş keser) 5. Tabl-ı kıyâmet zedend Sûr-i haşir mîdemed 6. Vakt(i) şüd ey mürdegân haşr-i mücedded resîd 7. Ez pey-i nâ-mahremân kufl(ı) zedem ber dehân 8. Hîz(i) bi gû mutrıbâ işret-i sermed resîd 6 1. Küfür kara elbiseler giyindi. Salât ile selâm olsun Muhammed in nûru zuhûr etti. 2. Bakî saltanat davulu çalındı, ebedî saltanat devri geldi. 3. Usturlâba benzeyen gönül, yedi göğün alâmeti, delîli oldu. (Usturlâb: Eskiden gök cisimlerinin uzaklığını ölçmekte kullanılan bir çeşit gözleme âleti.) 4. Salât ile selâm olsun Ahmed in gönlünü, sadrını şerh eden yedi cilt geldi. Resûl-i Ekrem Efendimizin en meşhur isimleri Muhammed ile Ahmed dir. Bu iki isim hamd maddesinden alınmıştır ki, senâdan ve kişinin fazîletini anarak övmekten ibârettir. Ahmed, Allâh ı âlî sıfatlarıyla ve kudret eserleriyle güzelce öven ve övmesini bilen kimse demektir. Muhammed de, fazîlet ve güzellikleri anılarak övülmüş kimse demektir. ( 7 ). Efendimizin, İsâ aleyhi s-selâm tarafından Ahmed ismiyle müjdelendiği Kur ân-ı Hakîm in Saff Sûresi nin (61) 6. âyet-i kerîmesinde bildirilir: Vakti geldi, Meryem in oğlu Îsâ da: Ey İsrail oğulları! dedi, Ben size Allah ın Resûlüyüm. Benden önceki Tevrat ı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi Ahmed olacak bir rasûlü müjdelemek üzere gönderildim. ( 8) Allahu Teâlâ, Kelime-i Tevhîd de Muhammed ismini kendi adıyle birlikte anar: Lâ ilâhe illallah Muhammedü r-resûlullah. Sûre-i Ahzâb ın (33) 56. âyetinde Hak Teâlâ yüce nebîyi unutmadığını beyânla buyurur ki: Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere hep salât (rahmet ve senâ) ederler. Ey îmân edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin. Efendimizin Muhammed adı, Kur ân-ı Kerîm de, Âl-i İmrân (3)144; Ahzâb (33)40; Muhammed (47)2; Feth (48)29 sûrelerinde geçmektedir. 5. Kıyâmet davulunu vuruyorlar, mahşer Sûru nu üfürüyorlar. Kıyâmet: İsrâfîl aleyhi s-selâm ın Sûr a üfürmesiyle, kâinâtta bütün canlılar ölecek, kıyâmet kopacak, dünyâ düzeni bozulacaktır. Sonra İsrâfîl, ikinci defa Sûr a üfürecek, bütün canlılar dirilerek mahşer yerinde toplanacaktır. Her insan, dünyâda yaptıklarından, İlâhî Dîvân da, hesâba çekilecektir. 6. Ey ölüler vakit geldi; yeni bir mahşer ânı geldi 7. Mahrem olmayanlar anlamasın diye, ağzıma bir kilit vurdum. 8. Ey mutrıb! Artık kalk, sen söyle; sonsuz işret çağı geldi, de

7 7 Mezkûr âyetlerin meallerini sunuyorum: Muhammed, sâdece resûldür, elçidir. Nitekim ondan önce de resûller gelip geçmiştir. Şâyet O ölür veya öldürülürse, siz hemen gerisin geriye dinden mi döneceksiniz? Kim geri döner, dinden çıkarsa, bilsin ki Allah a asla zarar veremez. Ama Allah hidâyetin kadrini bilip şükredenleri bol bol mükâfatlandıracaktır. (Âl-i İmrân,144) Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, lâkin Allah ın resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir. (Ahzâb,40) Îmân edip güzel ve makbûl işler yapanlar ve Rab leri tarafından gerçeğin ta kendisi olarak Muhammed e indirilen vahye imân edenlerin ise günahlarını örtüp, hallerini düzeltir. (Muhammed,2) Muhammed Allah ın resûlüdür. Onun beraberindeki müminler de kâfirlere şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah tan lütuf ve rızâ ararken görürsün. Onların alâmeti, yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar Tevrat taki sıfatları olup İncil deki meselleri ise şöyledir: Öyle bir ekin ki filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş, derken kalınlaşmış da artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki ekicilerin hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah onlar gibi îmân edip makbûl ve güzel işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. (Fetih,29) Dördüncü Selâm Mef û lü / Fe ûl / Mef û lü / Fe ûl 1. Sultân-ı menî (âh) sultân-ı menî 2. Ender dil ü cân îmân-ı menî (âh) 3. Der men bi demî (âh) men zinde şevem 4. Yek cân çi şeved sad cân-ı menî ( Âh Îmân-ı menî 1. Benim sultânımsın; benim sultânımsın 2. Gönülde ve cânda benim îmânımsın 3. Senin bir nefesinle, bir kez üfürmenle, ben dirilirim. 4. Bir cân da nedir ki, sen benim yüz cânımsın Bütün âyinlerde dördüncü selâmın güftesi budur. 25 Mayıs, 1997; 18 Muharrem, 1418 Pazar Özalkent, Yunus Emre Caddesi Selçuklu - KONYA

8 8 Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Hafız Ahmed Çalışır (Konya Devlet Korosu Şefi) ile binbir güçlükle kurduğumuz Mevlevî Mûsikîsi ve Semâ Heyeti için yaptığım bir çalışmam idi. O zaman Belediye Başkanı Doç.Dr. Halil ÜRÜN, Genel Sekreter Ali Rıza KAPÇI, Kültür Müdürü Ahmet KÖSEOĞLU idi. Felçli demlerimin 9. senesinde semazen.net için gözden geçirdim. Oğlum Uzman Dr. Bahâüddin Tâhâ da neşre hazırladı. 31 Mart, 2007; 12 R.evvel, 1428 Cumartesi Ankara Caddesi Selçuklu-KONYA Mevlid Kandili Sabahı ve II. İnönü Harbinin sene-i devriyesi. Bütün peygamberlere salât ve selâm olsun. Bütün şehitlerin ve gazilerin,husûsen babam Gâzî Veled Bahâeddin Çelebi nin, Rûhları şâd u handân olsun. ( 1 ) Külliyât-ı Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, Gazel. Tahran-1363 Dîvân-ı Kebîr, Mevlânâ Celâleddin, Abdülbâkî Gölpınarlı, C.III, s.225 ( ) 2 Külliyât-ı Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, Gazel. Tahran, 1363 Dîvân-ı Kebîr, Mevlânâ Celâleddin, Abdülbâkî Gölpınarlı, C.VI, s.343 ( ) 3 Külliyât-ı Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, 639. Gazel. Tahran, 1363 Dîvân-ı Kebîr, Mevlânâ Celâleddin, Abdülbâkî Gölpınarlı, C.VII, s.11 ( ) 4 Külliyât-ı Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, Gazel. Dîvân-ı Kebîr, Mevlânâ Celâleddin, Abdülbâkî Gölpınarlı, C.V, s.41 ( ) 5 Külliyât-ı Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, 267. Gazel. Tahran, 1363 Dîvân-ı Kebîr, Mevlânâ Celâleddin, Abdülbâkî Gölpınarlı, C.II, s.24 ( ) 6 Külliyât-ı Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, 882. Gazel. Tahran, 1363 Dîvân-ı Kebîr, Mevlânâ Celâleddin, Abdülbâkî Gölpınarlı, C.IV, s.337 ( 7 ) Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, C.IX, s T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. ( 8 ) Kur an-ı Hakim ve açıklamalı Meali, Prof.Dr. Suat YILDIRIM, Define Yayınları, Üsküdar-İstanbul. ( ) 9 Külliyât-ı Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, Gazel. Tahran, 1363 Dîvân-ı Kebîr, Mevlânâ Celâleddin, Abdülbâkî Gölpınarlı, C.VII, s.558

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler CİLT 3 931. Aşk mahallesinde; "Gönül evine bir pencere açıldı." diye bir ses duyuldu! Mefa'îlün, Mefa'îlün, Fe'ulün (c. IV, 1909) Sevgilinin gönlü, acıklı halimi gördü de, bana

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I DERS NOTLARI 2. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Divan Edebiyatına Ait Bir Eserin İncelenmesi Şekil Yönünden 1. Nazım şekli Nazım şeklini

Detaylı

MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN

MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN Written by Hüseyn Hilmi Işık Published by Hakîkat Kitâbevi at Smashwords Copyright 2011 by Hakîkat Kitâbevi Smashwords Edition, License Notes This free e-book may be copied,

Detaylı

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Hasan ÇİFTÇİ Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hciftci62@hotmail.com Giriş Özet [Hasan Çiftçi, Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - II DERS NOTLARI 2. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Şeyhî Divân edebiyatının kuruluş devrinde önde gelen şairlerdendir. Asıl ismi Yûsuf Sinanüddindir.

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT I Kitabevi AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT Tıpkıbasım ve çeviri Hazırlayanlar Dr. Mustafa Tatcı Dr. Musa Yıldız III ÖN SÖZ Celvetî tarîkinin Pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 6 Birinci K sm KUR ÂN-I KERÎMDE KIYÂMET ve ÂHIRET Müellifi mâm- Gazâlî Mütercimi Ömer Beğ Nefs Muhâsebesi kinci K sm MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Seksenüçüncü Bask Hakîkat

Detaylı

ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI

ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI Hazırlayan: Cemal ŞAHİN (Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Ankara Temsilcisi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Pir Sultan Cemevi Dedesi) Tel: 0

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

Geçmişini iyi bil ki Geleceğe sağlam basasın, Nereden geldiğini unutma ki Nereye gideceğini unutmayasın. Hz. Mevlana. Elmas Parlaklığında Bir Gelecek

Geçmişini iyi bil ki Geleceğe sağlam basasın, Nereden geldiğini unutma ki Nereye gideceğini unutmayasın. Hz. Mevlana. Elmas Parlaklığında Bir Gelecek Sayı 1 Aralık 2014 Anasınıfı İlköğretim Anadolu Lisesi Farabi Mesleki ve Teknik Lise 06 SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI İLE RÖPORTAJ Selçuklu Belediyesinin Sosyal Kültürel Ve Sportif Alandaki Aktivitelerini

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler... 5 Önsöz... 7 Dipnotlar hakkında açıklama... 9 MEVLÂNA'NIN HAYATI VE ESERLERĐ... 10 1. ĐNSAN... 19 1.1. Đnsanın yaratılışı...

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

HÜSN Ü AŞK. Şeyh Galib

HÜSN Ü AŞK. Şeyh Galib HÜSN Ü AŞK Şeyh Galib Şeyh Galib, klâsik edebiyatımızın çerçevesi içinde ayrı bir görüşün ve anlayışın ışığı altında meydana getirdiği renkli ve ince hayallerle örülmüş, açıklanmaya muhtaç manzumeleri

Detaylı

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ Colour Symbolism And Three Colours of Sheihk Gâlib Doç. Dr. Ali YILDIRIM * ÖZET Renkler, nesne ve olayları tanıma, tanıtma ve bildirmede insanların kullandığı

Detaylı

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 3 HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Terceme eden: Kemâhl Feyzullah Efendi Yüzbirinci Bask Hakîkat Kitâbevi Da rüş şe fe ka Cad. No: 53 P.K.: 35 34083 Fâtih-

Detaylı

Ulu lar, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., Ankara trz, 121. 5

Ulu lar, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., Ankara trz, 121. 5 VÎRANÎ BABA NIN FAKR-NÂMESİNDE TASAVVUFÎ UNSURLAR Mehmet ATALAN * Vîrânî hakkında şimdiye kadar herhangi bir kaynakta fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bundan dolayıdır ki, oldukça önemli görülen bu ozanın

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ Şaban-ı Şerif ve Fazileti: Hicrî ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban'ın kelime manası; çokça dallanıp budaklanarak büyüyüp gelişen demektir. Şaban

Detaylı

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ ...... KUÇUK SOZLER... UZERINE Abdullah AYMAZ KÜÇÜK SÖZLER ÜZERİNE Copyright Şahdamar Yayınları, 2011 Bu eseı in tiim yayın haklan ljık Yayıncılık Ticaret A.Ş. 'ne aittir. Eserde yer alan metin ve resimleı

Detaylı

Devenin sırtındaki tabutta ise, Mutu kabl entemutu yani ölmeden önce ölmeyi ifade eder.

Devenin sırtındaki tabutta ise, Mutu kabl entemutu yani ölmeden önce ölmeyi ifade eder. Hakk a Yürüme Erkânı Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Đnanç Kurulu Resminin açıklaması: Bu resim madeni pullarla işlenmiş kutsal bir deve resmidir. Burada iki Hz. Ali vardır. Deveyi çekende, tabutun

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü l-arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 39-56.

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü l-arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 39-56. , ss. 39-56. HZ. YÛSUF UN GÖRDÜĞÜ RÜYANIN FUSÛSU L-HİKEM DEKİ YORUMU * Dilaver GÜRER ** Özet Hz. Yûsuf un Gördüğü Rüyanın Fusûsu l-hikem deki Yorumu İbn Arabî, Fusûsu l-hikem de bir peygamberle ilgili

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: (DEDE) KIRKLAR CEMEVİ 1 BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET, MUHAMMED MUSTAFA DAN ŞEFAAT

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı