GÜVENLİKBİLGİFORMU 1.MADDE/MÜSTAHZARVEŞİRKET/İŞSAHİBİNİNTANITIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİKBİLGİFORMU 1.MADDE/MÜSTAHZARVEŞİRKET/İŞSAHİBİNİNTANITIMI"

Transkript

1 GÜVENLİKBİLGİFORMU Yönetmelik (EC) No 1907/2006 (REACH), Madde 31 Revizyon 15-May-2015 tarihi: Yönetmelik(EC)No1907/2006(REACH)Madde31uyarınca,birGüvenlikBilgiFormu(SDS)zararlımaddeveyakarışımlariçin sağlanmalıdır.buürünyönetmelik(ec)no1272/2008(clp)sınıflandırmakriterlerinikarşılamamaktadır.bunedenlebutürbelge REACHMadde31kapsamıdışındadırveherbölümdeiçerikiçingereksinimleruygulanmaz 1.1.Madde/Karışım kimliği 1.MADDE/MÜSTAHZARVEŞİRKET/İŞSAHİBİNİNTANITIMI Ürün kodu: Ürün ismi: UNTDFS CAB-O-SILÒ Untreated Fumed Silica REACHkayıtnumarası: Eşanlamlıları: Silikondioksit,SentetikAmorfSilika,Pirojenik(Dumanlı)AmorfSilika BuGBFşutipürünleriçingeçerlidir: CAB-O-SIL DumanlıSilika:L-50,L-60,L-90,LM-130,LM-150,M-5,M-5K,PTG,MS-55,H-5, H-7D, HS-5, EH-5, LM-130D, LM-150D, M-7D, MS-75D, S-17D, HP-60, M-8D, EL-1000, EL-2000,MS-35,H300,EL-90,EL-100,ELM-150,HK-7KD,HK-9D,HK-9KD,ENERSIL 2010, 2020, Maddeveyakarışımınbelirlenmişkulanımlarıvetavsiyeedilmeyenkulanımları Önerilenkulanımı: Tavsiyeedilmeyenkulanımlar: Çesitli,Reolojikkontrol,Akışmaddesi,Topaklanmayıönleyicimadde,Bloklaşmaönleyici madde,çöktürmeönleyicimadde,spreyaleti,kıvamlaştırıcımadde,taşıyıcı,viskozite kontrolmaddesi,parlatıcıveyamatlaştırıcımadde,kimyasalaraürün,stabilizasyon maddesi,dolgumaddesi,güçlendirmeajanı:kaplama,yapıştırıcılarve/veyasızdırmazlık maddeleri, Silikon elastomer, Kauçuk ürünler, Süspansiyon, Dispersiyon, Piller, Kozmetik, Mürekkeplervetonerler,Boyalar,Hijyenvehijyenikürünler,Diğer REACHortakkayıtdosyasıuyarıncabilinmemektedir Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri Sayfa 1 / 13

2 Cabot EMEA* Genel Merkezi CABOTİSVİÇREGmbH Mühlentalstrasse Schaffhausen İsviçre Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0) CabotEMEA*İşServisMerkezi 101 Mukusalas Street LV-1004 Riga Letonya Tel.: *Avrupa,OrtaDoğuveAfrika adresi: 1.4.Acildurum telefonnumarası AcilDurum TelefonNumarası: 24S/7g servis Almanya: CHEMTREC BirleşikKralık:CHEMTREC:(+44) ABD: CHEMTREC: or CHEMTREC Çin: UluslararasıCHEMTREC: veya TEHLİKELERİNTANITIMI 2.1.Maddeveyakarışımınsınıflandırılması Yönetmelik(EC)1272/2008(CLP),çeşitlidüzeltmelerveuyarlamalarıveDirektif67/548/EECuyarıncazararlıbirmaddedeğildir. 2.2.Etiketunsurları Piktogram: Hiç biri Uyarıkelimesi: Hiç biri Zararlılıkifadeleri: Hiç biri Önlem ifadeleri: Hiçbiri 2.3.Diğerzararlar Hiç biri. Sayfa 2 / 13

3 MaddeyeMaruzKalmanınBaşlıca Yoları: Gözteması: Ciltteması: Soluma: Yutma: Kanserojenite: Hedef Organ Etkileri: Maruz Kalma Sonucu Kötü Etkilenen Hastalıklar: OlasıÇevreselEtkiler: Soluma,Ciltteması,Gözteması Mekanikiritasyonasebepolabilir.Gözlerletemasındankaçının. Mekaniktahrişeveciltkuruluğunanedenolabilir.Ciltletemasındankaçının.İnsanlarda hasasiyetleilgilivakalarbildirilmemiştir. Tozsolunum yolundairitasyonasebepolabilir.makinelerdevetozunoluşabileceği yerlerdeuygunegzozhavalandırmasısağlayınız.ayrıcabölüm 8 ebakınız. Olumsuzsağlıketkileribeklenmemektedir.Bölüm 11'ebakınız. IARC(UluslararasıKanserAraştırmalarıAjansı),NTP(UlusalToksikolojiProgramı),OSHA (İşSağlığıveGüvenliğiAjansı),ACGIH(AmerikanUlusalİşHijyenistleriKonferansı)orEU (AvrupaBirliği)tarafındanlistelenenhiçbirmaddeyi%0.1'denfazlaiçermemektedir. AyrıcaBölüm 11 ebakınız. Akciğerler,Bölüm 11'ebakınız Astım,Solunum bozukluğu Bilinenyoktur.Bölüm 12'yebakınız. 3.BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLERHAKKINDABİLGİ 3.1 Maddeler Kimyasaladı AB No CAS No %Ağırlık Direktif 67/548/EEC veya 1999/45/EC uyarınca sınıflandırma Sentetik Amorf, Pirojenik Silika (AB)YönetmeliğiNo 1272/2008 (CLP) uyarıncasınıflandırma REACHkayıt numarası * > Diğerbilgiler: *Yönetmelikbilgisigenelsilikanınaltındabulunmaktadır:CASRN ,EINECSRN Tire(-)"uygulanamaz"anlamınagelir 4.1.İlkyardım önlemlerininaçıklaması 4.İLKYARDIM ÖNLEMLERİ Ciltteması Suvesabunileiyicevetam olarakyıkayın.eğerrahatsızlıkbelirtilerioluşursatıbbiyardım isteyin. Gözteması Derhal,çokbolmiktardasuile15dakikaboyuncagözleriyıkayınız.Eğerrahatsızlık belirtilerioluşursatıbbiyardım isteyin. Sayfa 3 / 13

4 Soluma Yutma: Eğeröksürük,nefesdarlığıveyabaşkasolunum problemlerioluşursatemizhavayaçıkın. Eğerbelirtilerdevam edersetıbbiyardım isteyin.gerektiğitakdirde,standartilkyardım uygulayaraknormalsolunumakavuşturunuz. Kusturmayin.Bilinciyerindeysebirkaçbardaksuverin.Bilincikapalibirkimseyeaslaağız yoluilebirşeyvermeyin Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler Belitiler: Bölüm 2ve/veyaBölüm 11'detanımlananbilinenenönemlibelirtilerveetkiler. 4.3.Tıbbimüdahaleveözeltedavigereğiiçinilkişaretler Doktorlara not: Semptomatik olarak tedavi edin. 5.1.Yangınsöndürücüler UygunYangınSöndürücüMadde: UygunOlmayanYangınSöndürücü Madde: 5.YANGINLAMÜCADELEÖNLEMLERİ Silikayanıcıdeğildir,bunedenlehiçbiryangınsöndürmemaddesibelirlenmemiştir. Hiç biri. 5.2.Maddeveyakarışımdankaynaklananözelzararlar Kimyasaldandoğanspesifikzararlar:Hiç biri. Tehlikeli yanma ürünleri: Hiç biri. 5.3.Yangınsöndürmeekipleriiçintavsiyeler Yangınsöndürmeekipleriiçinözel koruyucu ekipman TozPatlamasıRiskleri: Uygunkoruyucuekipmantakın.Yangındurumunda,kendikendinesolunum yapanaparat takın.. 6.KAZASONUCUYAYILMAÖNLEMLERİ 6.1.Kişiselönlemler,koruyucudonanım veacildurum prosedürleri Kişiselönlemler: Acil durum personeli için: Tozoluşumunamaniolun.Yeterlihavalandırmasağlayın.Kişiselkoruyucuekipman kulanın.ayrıcabölüm 8 ebakınız. Bölüm 8'detavsiyeedilenkişiselkoruyucuyukulanın Çevresel önlemler Çevresel Önlemler: Mümkünsetoprağadökülenürünümuhafazaedin.Eğerkaydadeğermiktardadökülme veyabulaşmameydanagelirvezaptedilemezseyerelidarelerehaberverilmelidir Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Kapsama yöntemleri: Güvenliisedahafazlasızıntıveyadökülmeolmasınıönleyin. Sayfa 4 / 13

5 Temizleme için yöntemler: Hemen vakumla temizleyiniz. Yüksek verimli tanecikli hava (HEPA) filtrasyonu içeren vakum kulanılmasıtavsiyeedilir.fırçaveyabasınçlıhavakulanaraktozbulutu oluşturmayınız.toplayıpdoğruşekildeetiketlenmişkonteynırlara(kaplara)aktarınız. Bölüm 13 ebakınız. 6.4.Diğerbölümlereatıflar Diğerbölümlereatıflar Dahafazlabilgiiçinbölüm 8'ebakınız.Dahafazlabilgiiçinbölüm 13'ebakınız. 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler Güvenli elleçleme için tavsiyeler: Ciltvegözleriletemasındankaçınınız.Tozoluşumunamaniolun.Tozunuteneffüs etmeyiniz.makinelerdevetozunoluşabileceğiyerlerdeuygunegzozhavalandırması sağlayınız.fırçaveyabasınçlıhavakulanaraktozbulutuoluşturmayınız. Statikdeşarjakarşıkoruyucuönlemlerialın.Karıştırmaveişleme(prosesleme)aletlerinin tüm metalparçalarıtopraklanmışolmalıdır.transferoperasyonlarınabaşlamadanönce, tüm aletlerinelektrikdonanımlarınıntopraklanmışolduğundaneminolunuz.incetozlar elektriklialetleriniçinenüfuzedebilirvekısadevreoluşmasınasebepolabilir. Genelhijyendeğerlendirmeleri: İyiendüstriyelhijyenvegüvenlikuygulamalarınagöreeleçleyin. 7.2.Uyuşmazlıklarıdaiçerengüvenlidepolamaiçinkoşular DepolamaŞartları: Uyumsuz malzemeler: Sıkısıkıkapalıorijinalambalajındavekuruveiyihavalandırılmışbiryerdedepolayın.Ürün üzerineadsorbeolabileceğiiçinuçucukimyasalarlabirliktesaklamayınız.ortam koşularındadepolayın.düzgünbirşekildeetiketlenenkaplardasaklayınız. Bilinen yoktur. 7.3.Belirlisonkulanımlar Risk Yönetim Önlemleri (RMM) REACHYönetmeliğin14.4Maddesigereğince,herhangibirmaruzkalmasenaryosu geliştirilmemiştir,ziramaddetehlikelideğildir. 8.MARUZİYETKONTROLLERİ/KİŞİSELKORUNMA 8.1. Kontrol parametreleri Maruzkalmakılavuzu: Aşağıdakitabloözettir.Lütfentam bilgiiçinözelyasayabakınız AmorfSilika,Mevzuatailişkinmaruz Avustralya:2 mg/m³, TWA, Solunabilir kalmalimitlerigenelsilikanınaltında Avusturya MAK4 mg/m³, TWA, Teneffüs edilebilir fraksiyon bulunmuştur,casrn : Finlandiya: 5 mg/m³ Almanya TRGS 900: 4 mg/m³, TWA, Teneffüs edilebilir fraksiyon Hindistan:10 mg/m³, TWA İrlanda:2.4mg/m³,TWA,Solunabilirtoz Norveç:1.5 mg/m³, TWA, Solunabilir toz İsviçre:4mg/m³,TWA BirleşikKralıkWEL:6mg/m³,TWA,Teneffüsedilebilirfraksiyon mg/m³, TWA, Solunabilir fraksiyon US OSHA PEL:6mg/m³ (54 FR2701) Sayfa 5 / 13

6 BaşkaŞekildeTanımlanmamışsa,Toz Belçika:10 mg/m³, TWA, Teneffüs edilebilir ya da Partikülatlar: 3 mg/m³ TWA, Solunabilir NOT: Çin:8 mg/m³, TWA10 mg/m³, STEL Fransa:10 mg/m³, TWA Teneffüs edilebilir toz mg/m³, TWA Solunabilir toz İtalya:10mg/m³,TWA,Teneffüsedilebilir mg/m³, TWA, Solunabilir Malezya:10 mg/m³, TWA, Teneffüs edilebilir mg/m³, TWA, Solunabilir İspanya:10mg/m³,VLA,Teneffüsedilebilir 3 mg/m³, VLA, Solunabilir US ACGIH - PNOS:10 mg/m³, TWA, Teneffüs edilebilir mg/m³, TWA, Solunabilir US OSHA - PEL:15 mg/m³, TWA, Toplam toz mg/m³, TWA, Solunabilir CabotCorporation,globalolaraktesislerinde,silica'yıAlmanyaTRGS900meslekimaruziyetlimiti4mg/m³,TWA,Teneffüs edilebilirfraksiyonolarakdikkatealır. MAK:MaximaleArbeitsplatzkonzentration(Maksimum İşyeriKonsantrasyonu) PEL:PermisibleExposureLimit(İzinVerilebilirMaruzKalmaSınırı) PNOS:BaşkaTürlüBelirtilmemişParçacıklar STEL:KısaSüreliMaruzKalmaSınırı TRGS:TechnischeRegeln fürgefahrstoffe(technicalruleforhazardousmaterials)(tehlikelimaddeleriçinteknikkural) TWA:TimeWeightedAverage(ZamanAğırlıklıOrtalama) USACGIH:AmericanConferenceofGovernmentalIndustrialHygienists(AmerikanDevletEndüstriyelHijenUzmanlarıKonferansı) USOSHA:OccupationalHealthandSafetyAdministration (MeslekiGüvenlikveSağlıkYönetimi) VLA:ValoreLímiteAmbientales(ÇevreselSınırDeğer) WEL:İşyeriMaruziyetLimit DNEL: Derived No Effect Level ( TüretilmişSıfırEtkiDüzeyi): ABKimyasalarınKaydı,Değerlendirilmesiveİzni(REACH)Yönetmeliğigereğince,(Cabot Corporation'ınbirüyesiolduğu)SentetikAmorfSilikaREACHKonsorsiyumu4mg/m 3 teneffüs edilebilir Sentetik Amorf Silika (Almanya TRGS 900 mesleki maruziyet limiti) için TüretilmişEtkiGörülmeyenSeviye(DNEL)geliştirmiştir. ÖngörülenSıfırEtkiDerişimi(PNEC) Maruz kalma kontrolleri MÜHENDİSLİKKONTROLLERİ: Maruziyetiişyerisınırlarınınaltındamuhafazaetmekiçinyeterlihavalandırmasağlayın. Makinelerdevetozunoluşabileceğiyerlerdeuygunlokalegzozhavalandırmasısağlayınız. Kişiselkoruyucuekipman[PPE] Solunum Koruması: Eğerlokalegzosthavalandırmayeterlideğilseonaylanmışrespiratörgerekliolabilir. Sayfa 6 / 13

7 ElerinKorunması: Göz/yüzKoruması: CildinveVücudunKorunması: Diğer: Ciltkuruluğunuönlemekiçinkoruyucueldivenkulanın.Ürünüeleçlemedenönce koruyucubariyerkrem kulanın.elerivemaruzkalandiğerderiyiyumuşakbirsabunve suylayıkayın. Göz/yüz koruyucusu giyin. Koruyucu gözlük giyin. Uygunkoruyucugiysilergiyiniz.Giysilerihergünyıkayınız.İşyerindegiyilengiysilerin işyerinindışındagiyilmesineveişyerindendışarıçıkarılmasınaizinverilmemelidir. İyiendüstriyelhijyenvegüvenlikuygulamalarınagöreeleçleyin.Acildurum gözyıkama vegüvenlikduşuyakınolmalıdır. Çevresel maruziyet kontrolleri: Tozlar için uygulanabilir tüm yerel mevzuat ve izin gerekliliklerine uygun olarak. 9.1.Temelfizikselvekimyasalözeliklerhakkındabilgi 9.FİZİKSELVEKİMYASALÖZELLİKLER Fiziksel Durum: Katı Koku: Hiç biri Görünüş: Pudra Kokueşiği: Renk: Beyaz Özellik Değerler Notlar Metod ph: Kurum içi test Erimenoktası/donmanoktası:1700 C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (NIOSH Kimyasal ZararlılıklarCepRehberi) Kaynamanoktası/kaynama aralığı: 2230 C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (NIOSH Kimyasal ZararlılıklarCepRehberi) BuharlaşmaHızı: Buharbasıncı: BuharYoğunluğu: Yoğunluk: C HacimselYoğunluk: kg/m 3 DIN/ISO 787:11 20 C'deözgülağırlık: 2.2 Suda çözünürlük: Hafifçe çözünür OECD105uyarınca Çözünürlük(ler): Bilgibulunmamaktadır AyrışmaKatsayısı (n-oktanol/su): Bozunmasıcaklığı: Viskozite: Kinematik viskozite: Dinamik viskozite: Oksitleyici Özellikler: Oksitleyici özellikleri yoktur Yumuşamanoktası: Uçucuorganikbileşikiçeriği (%): % Uçuculuk (Hacmen): %Uçucu(Ağırlıkolarak): Yüzey Gerilimi: Patlayıcıözelikler: Patlayıcıdeğil Sayfa 7 / 13

8 ParlamaNoktası: Alevlenebilirlik(katı,gaz): Havada Alevlenebilirlik Limiti: Havadaki Patlama Sinirlari- Üst (%): HavadakiPatlamaSınırları-Alt(%): KendiliğindenTutuşmaSıcaklığı: Minimum TutuşmaIsısı: Minimum TutuşmaEnerjisi: TutuşmaEnerjisi: Maksimum MutlakPatlamaBasıncı: Maksimum BasınçYükselmeHızı: YanmaHızı: KstDeğeri: TozPatlamaSınıfandırması: Yanıcıdeğil Alevlenirdeğil.Ürüntutuşmayadirençlidirvealevyayılmasını desteklemez Yanıcıdeğil Sonnoktamaddenindoğalözeliklerinedeniyle"uygulanamaz"olaraklistelenmiştir «Bilgibulunmamaktadır»notutestinyapılmadığınıgösterir 9.2.Diğerbilgiler Hiç biri Tepkime 10.KARARLILIKVETEPKİME Reaktivite: Reaktifdeğil.Maddeinertbirinorganikkatıdır Kimyasalkararlılık Kararlılık: Tavsiyeedileneleçlemevedepolamakoşularıaltındakararlıdır. Patlama verisi Mekanik Darbeye Hassasiyet: StatikDeşarjaHasasiyet: Hiç biri Bumaddeinorganikbirtozdurvetozpatlamasınaveyayangınanedenolacakkoşuları oluşturmazveyadesteklemez.statikdeşarjakarşıkoruyucuönlemlerialın.toz oluşumunamaniolun.karıştırmaveişleme(prosesleme)aletlerinintüm metalparçaları topraklanmışolmalıdır.transferoperasyonlarınabaşlamadanönce,tüm aletlerinelektrik donanımlarınıntopraklanmışolduğundaneminolunuz Zararlıtepkimeolasılığı Tehlikeli polimerizasyon: Tehlikelireaksiyonlarınolasılığı: Tehlikelipolimerizasyonoluşmaz. Normalprosesaltındayok Kaçınılmasıgerekendurumlar Kaçınılmasıgerekendurumlar: Bilinen yoktur Kaçınılmasıgerekenmaddeler Sayfa 8 / 13

9 Uyumsuz malzemeler: Bilinen yoktur 10.6.Zararlıbozunmaürünleri Tehlikeliayrışmaürünleri: Bilinen yoktur 11.TOKSİKOLOJİBİLGİSİ 11.1.Toksikolojiketkilerhakkındabilgi Akut toksisite Oral LD50: Solunum LC50: Dermal LD50: Ciltaşınması/tahrişi: Ciddigözhasarı/göztahrişi: Hasaslaştırıcı: Mutajenite: Kanserojenite Üreme Toksisitesi: BHOT - tek maruziyet: BHOT-tekrarlımaruziyet: LD50/oral/sıçan=>5000mg/kg.Silikanıntekoraluygulamasındansonragözlemler süresincehiçbirölüm meydanagelmemiştirvetoksisiteninhiçbirişaretiyoktur(oecd 401). Ürününfizikelözeliklerindendolayı,uygunbirtestprosedürümevcutdeğildir LD50/dermal/tavşan=>2000mg/kgBirhayvandaçokhafifgeçicibireritem.Sistemik veya organ toksisitesinin hiçbir belirtisi yoktur (OECD 402) Anatahrişendeksi=?.Tahrişediciolaraksınıflandırılmamıştır(OECD404). 24sa.Tavşançalışmalarındatahrişediciolarak sınıflandırılmamıştır(oecd405).yüksektozkonsantrasyonlarımekaniktahrişeneden olabilir. Deneyselhayvanverilerimevcutdeğildir.İnsanlardahasasiyetleilgilivakalar bildirilmemiştir. Amestestindemutajenikdeğildir.PlanlanmamışDNAsentezideneyindenegatif.Çin hamsteryumurtalık(cho)hücrelerindekromozom sapmasıtestinegatif. Amorfsilikayatekrarlıoralveyasolumamaruziyetindensonrabirdenfazlahayvan türlerindekanserojeniteyedairkanıtgözlenmemiştir.aynışekilde,epidemiyoloji çalışmalarıamorfsilikaüretim işçilerindekanserojeniteyedairhiçbirkanıt göstermemiştir. Hayvantoksisiteçalışmalarındaüremeorganlarındaveyafetüsgelişimindehiçbiretki bildirilmemiştir. Mevcut veriye dayanarak, belirli hedef organ toksisitesinin tek oral, tek soluma veya tek dermal maruziyetten sonra görülmesi beklenmemektedir. Tekrarlanandoztoksisitesi:oral(sıçan),2haftadan6aya,belirginbirtedaviyok-diyette %8'ekadardozlardasilikayabağlıyanetkiler. Tekrarlanandoztoksisitesi:soluma(sıçan),13hafta,GözlenenEnDüşükEtkiSeviyesi (LOEL) = 1.3 mg/m 3 akciğerlerdehafifgeridönüşümlüetkileredayanarak. Tekrarlanandoztoksisitesi:soluma(sıçan),90gün,LOEL=1mg/m 3 akciğerlerdegeri dönüşümlüetkilerevenazalkavitedekietkileredayanarak. Mevcutverileredayanarak,BHOT-TM sınıflandırmasıgarantiedilmemektedir. AspirasyonZararlılığı: Endüstriyel tecrübe ve mevcut verilere dayanarak, aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir. Sayfa 9 / 13

10 12.1. Toksisite 12.EKOLOJİBİLGİSİ Sucul Toksisite: Balık(Brachydaniorerio)LC50(96s):>10.000mg/l;(Metot:OECD203).Supiresine >1000ila10,000mg/LarasındadeğişenELveEL50 akut toksisite yoktur (OECD 202) Kalıcılıkvebozunabilirlik Biyolojikbozunabilirliğibelirlemeyöntemleriinorganikmaddeleriçingeçerlideğildir Biyobirikim potansiyeli Maddenin fizikokimyasal özellikleri nedeniyle beklenmez Toprakta hareketlilik Mobilite: Geçişibeklenmez PBTvevPvBdeğerlendirmesinin sonuçları Bumaddekalıcı,biyobirikimliveyatoksik(PBT)olarakkabuledilmez.Bumaddeçokkalıcıveyaçokbiyobirikimli(vPvB)olarak kabul edilmez Diğerolumsuzetkiler Bilgibulunmamaktadır. 13.BERTARAFETMEBİLGİLERİ Çekince:BubölümdebilgilerbuMGBF'ninMadde3'detanımlananbileşimigözönünealınarakgönderilenmaddeileilgiliolarak verilmiştir.kontaminasyonyadaişlemeyapılmasıatığınözeliklerinivegereksinimlerinideğiştirebilir.yönetmeliklerayrıcaboş kaplara,astarlarayadayıkamasularınadauygulanabilir.eyalet/ilveyerelyönetmeliklerfederalyöntmeliklerdenfarklıolabilir. AtıkKoduListesi: 13.1.Atıkişlemeyöntemleri Artıklardan/kulanılmamış ürünlerdenatıklar: Bertaraf etme, geçerli bölgesel, ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. 14.TAŞIMACILIKBİLGİLERİ DOT 14.1 UN/Kimlik no Düzenlenmemiştir 14.2 UygunNakliyeAdı Düzenlenmemiştir Sayfa 10 / 13

11 14.3 Zararlılıksınıfı Düzenlenmemiştir 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir IMDG 14.1 UN/Kimlik no Düzenlenmemiştir 14.2 UygunNakliyeAdı Düzenlenmemiştir 14.3 Zararlılıksınıfı Düzenlenmemiştir 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir RID 14.1 UN/Kimlik no Düzenlenmemiştir 14.2 UygunNakliyeAdı Düzenlenmemiştir 14.3 Zararlılıksınıfı Düzenlenmemiştir 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir ADR 14.1 UN/Kimlik no Düzenlenmemiştir 14.2 UygunNakliyeAdı Düzenlenmemiştir 14.3 Zararlılıksınıfı Düzenlenmemiştir 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir ICAO (hava) 14.1 UN/Kimlik no Düzenlenmemiştir 14.2 UygunNakliyeAdı Düzenlenmemiştir 14.3 Zararlılıksınıfı Düzenlenmemiştir 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir IATA 14.1 UN/Kimlik no Düzenlenmemiştir 14.2 UygunNakliyeAdı Düzenlenmemiştir 14.3 Zararlılıksınıfı Düzenlenmemiştir 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir 15.MEVZUATBİLGİLERİ *Yönetmelikbilgisigenelsilikanınaltındabulunmaktadır:CASRN ,EINECSRN Maddeveyakarışımaözgügüvenlik,sağlıkveçevremevzuatı AvrupaBirliği Tehlike Göstergesi: Yönetmelik(EC)1272/2008(CLP),çeşitlidüzeltmelerveuyarlamalarıveDirektif67/548/EECuyarıncazararlı birmaddedeğildir. Ulusal Düzenlemeler AlmanyaSuzararlılıksınıfı(WGK) nwg(suiçintehlikelideğildir) WGK ID Nr.: 849 (amorf silika, CASRN ) İsviçreZehirsınıfı:-- (Test edilmistir ve toksik olmadigi anlasilmistir): G-8311 UluslarasıEnvanterler Sayfa 11 / 13

12 TSCA -AmerikaBirleşikDevletleriZehirliMaddelerKontrolYasasıBölümü8(b)Envanter DSL/NDSL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/ Yerli Olmayan Malddeler Listesi EINECS/ELINCS -AvrupaMevcutKimyasalMaddelerEnvanteri/AvrupaOnaylıKimyasal Maddeler Listesi ENCS - Japonya Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri KECL -KoreMevcutveDeğerlendirilmişKimyasalMaddeler PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri AICS - Avustralya Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri Kimyasal güvenlik değerlendirmesi ABKimyasalGüvenlikDeğerlendirmesi:REACHYönetmeliğin14.1Maddesigereğince,birKimyasalGüvenlikDeğerlendirmesi yapılmıştır. ABMaruziyetSenaryoları:REACHYönetmeliğin14.4Maddesigereğince,herhangibirmaruzkalmasenaryosugeliştirilmemiştir, ziramaddetehlikelideğildir. 16.DİĞERBİLGİLER FarmasötikKulanımı: İzinverilmemiştir GıdaKatkıMaddesiKulanımı: İzinverilmemiştir Referanslar: NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, September "Silica, amorphous" (Silika, amorf). DHHS (NIOSH) Publication No National Technical Information Service, Springfield, VA. p. 277 İletişim Bilgileri: Cabot Corporation 157 Concord Road Billerica, MA AMERİKABİRLEŞİKDEVLETLERİ Tel: Fax: Cabot Corporation 700 E U.S. Highway 36 Tuscola, IL AMERİKABİRLEŞİKDEVLETLERİ Tel: Fax: Cabot GmbH Kronenstrasse Rheinfelden ALMANYA Tel (+49) Fax: (+49) Cabot Bluestar Ltd. Xinghuo Industrial Garden Yongxiu County, Jiujiang City JiangxiProvince,ÇİN Tel: (86-792) Fax: (86-792) Cabot Carbon, Ltd. Sully Moors Road Sully, Vale of Glamorgan CF64 5RP Wales,BİRLEŞİKKRALLIK Tel: (+44) Fax: (+44) Cabot Corporation 3603 South Saginaw Road Midland, MI AMERİKABİRLEŞİKDEVLETLERİ Tel: Fax: Sayfa 12 / 13

13 Çekince: BuradayeralanbilgilerCabotCorporation'ındoğruolduğunainandığıbilgileredayanmaktadır.Bunedenlesözkonusubilgilere ilişkinherhangibirgarantiverilmemiştiryadaherhangibirifadeyadaimadabulunulmamıştır.sözkonusubilgileryalnızca bilgilendirilmenizvegözönündebulundurmanızamacıylaverilmiştirvecabotbubilgilerinkulanımınayadadoğruluğunailişkin herhangibiryasalsorumluluğuyüklenmemektedir.ingilizceolmayanbelgelerveingilizcekopyalardakibilgilerarasındaherhangi biruyuşmazlıkolduğutakdirdeingilizceversiyonugözönündebulundurulacaktır. Tarafındanhazırlandı: Revizyon tarihi: CabotCorporation-Sağlık,Emniyet,Çevreselİşler 15-May-2015 ve'tm'cabotcorporation ıntescilimarkalarınıbelirtmektedir. Güvenlik Bilgi Formunun Sonu Sayfa 13 / 13