Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi"

Transkript

1 Deutsch für die Schule Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi Anababalar için Bilgi

2 Be ya ndaki bir çocuk Anaokulu na ba lad nda kendisini Almanca ifade edebiliyor olmal d r. E er bir çocuk yeterince Almanca bilmiyorsa, bu durumda ehir, bir erken dil te vik program sunuyor. Çocuklar, Anaokulu öncesindeki y l haftada iki yar m gün Almanca konu ulan bir kurulu ta Almanca konu an çocuklarla birlikte bak m görüyorlar. Anababalar bir Anababa E itim Program na kat l yorlar ve çocuklar n bu te vik y l nda aktif olarak destekliyorlar. Çocuklar için bunun anlam ne, anababalar bu durumda ne yapmal lar ve buna ba l olarak ortaya ne kadar masraf ç kar? te bütün bu sorulara ili kin toplu bir bak : Neden Anaokulu öncesinde Almanca ö renimi? Okuldaki ba ar için Almanca dilbilgisi çok önemli. Anaokuluna yeni giren Almanca bilmeyen ya da çok az bilen çocuklar okul hayat na da Almanca konu an arkada lar ndan daha kötü ko ullarla ba l yorlar. Çocuklar n yerel dil Almanca ya egemen olmalar uzun y llar al yor. Ço unlukla bundan okuldaki verimlilik zarar görüyor. Bunun için Anaokulu öncesinde çocuklar n Almanca ö renmeleri önemlidir. Die Stadtschule Chur un geçmi teki tecrübelerine göre Anaokulu na giri te çocuklar n % 20 sinden fazlas yeterince Almanca bilmiyorlar. Bundan dolay Chur daki Okul Yasas na göre (madde 39) bu çocuklar n özel olarak desteklenmesi, kat l m n anababalar ve çocuklar için zorunlu ilan edilmesi için olanak yarat ld. Chur Belediye Meclisi bu program Deutsch für die Schule ad alt nda 8 May s 2014 tarihli oturumunda karara ba lad. Küçük çocuklar nas l Almanca ö reniyorlar? Küçük çocuklar dili ba lant da oldu u ki ilerle günlük durumlar içinde ve kendi ya tlar yla birlikte ö renirler. Oyun guruplar ndaki (Spielgruppen), yuvalardaki (Kinderkrippen) veya günlük bak c ailelerdeki (Tagesfamilien) uzman personel özel olarak e itimli ki ilerdir, dil geli imini hedefli ve oyunla te vik ederler. Böyle bir olana n kullan lmas için Almancan n te vikinin yan nda pek çok ba ka sebep de vard r. Bu kurulu larda çocuklar birlikte oynuyorlar, böylelikle bir guruba entegre oluyorlar, ki iliklerini geli tiriyorlar ve kendi ayaklar üzerinde durabiliyorlar. Çocuklar n kapsaml bir te vikine de er veriliyor. Çocu umun yeterince Almanca konu up konu mad nas l tespit edilir? Basel Üniversitesi nin uzmanlar bilimsel bir yöntemle bir anket geli tirdiler. Bununla anababalar, kendileri hemen hemen hiç Almanca konu amasalar da,

3 çocuklar n n Almanca bilgisinin ne kadar oldu unu tam olarak tahmin edebilirler. Sözkonusu anket bir çok dilde mevcuttur. Bu anket Ocak ay ortas nda, çocuklar bir buçuk y l sonra Kindergarten a gidecek olan bütün anababalara posta ile gönderilecektir. Çocuklar 2011 do umlu olan Chur daki bütün anababalar bu anketi gerçe e uygun biçimde doldurmal ve tarihine kadar geri göndermelidirler. Verilen yan tlar Basel Üniversitesi taraf ndan de erlendirilecektir. Anababalar Nisan ay ba nda Chur Sosyal Hizmetler dairesince sonuçlar ve daha sonra at lacak ad mlara ili kin bilgilendirileceklerdir. ayet de erlendirme, bir çocu un Anaokulu na girmesi için yeterli Almanca bilgisi olmad n gösteriyorsa, bu durumda Deutsch für die Schule program na kat lmas tavsiye edilecektir. Bu tavsiye durumunda ne yap lmal? Bir çocuk Almanca ö renim konusunda bir tavsiye al yorsa, anababa bir kurulu da uygun bir yer bulmak için çaba göstermelidir. Tecrübeler gösteriyor ki, anababalar n ço u bu durumlarda çocuklar n bir oyun gurubuna (Spielgruppe) gönderiyorlar. Ancak bilinmelidir ki, çocuk yuvalar (Kinderkrippen) veya günlük bak c aileler (Tagesfamilien) de varolan di er olanaklard r. Deutsch für die Schule Program Yönetimi yer bulma i inde anababalara destek olacakt r. Anababalar yer bulduklar nda, o kurulu un yönetimiyle birlikte buna kan t olacak belgeyi doldurup Program Yönetimi ne göndermelidirler. Çocu um buna kaç kez kat lmal d r? Program, çocuklar Anaokulu öncesindeki y lda, haftada iki yar m gün Almanca ö renimiyle yükümlü k l yor. Bir oyun gurubunda bir yar m gün en az üç saat sürüyor. Düzenli devaml l k zorunludur. Chur ehrindeki okul tatilleri burada da geçerlidir. Anababalar, çocuklar n n programa düzenli kat lmamas veya ödentilerin yap lmamas durumunda, kurulu un Program Yönetimi ni bilgilendirece ini kabul ettiklerini beyan ederler. Anababalar ne kadar ödeyecek? Program çerçevesinde bir çocuk haftada iki yar m gün bir oyun gurubuna (Spielgruppe), yuvaya (Kinderkrippe) veya günlük bak c aileye (Tagesfamilie) gidiyorsa, Chur ehri indirimli tarife biçiminde masraflara katk da bulunur. Bu

4 katk vergilendirilen gelir ve servete göre derecelendirilmi olup sözkonusu tarifeye göre % 20 den % 80 e kadar uzan r. Anababalar kendilerine dü en pay kurulu lara do rudan öderler. ehrin indirimli tarifesi için ko ul, sözkonusu kurulu un Sosyal Hizmetler Dairesi ile bir anla ma yapm olmas d r. Ek saatleri ve ek yar m günleri anababalar kendileri öderler. Anababa e itiminin anlam nedir? Çocuklar Deutsch für die Schule Program na kat lan anababalar kendilerini 2015/2016 ö renim y l nda sekiz kez Anababa E itimi toplant s na kat lmakla yükümlü k larlar. Bu toplant lar, anababalara, dili kazanmada çocuklar n destekleyebilmelerine yard mc olmak, okul sistemi üzerine ve di er yararl konularda bilgi vermek için yap lmaktad r. Anababa e itimi olana öylesine düzenlenmektedir ki, çal an anababalar ve Almanca bilgisi olmayan anababalar da buna kat labilirler. Anababa e itimi ücretsizdir. Deutsch für die Schule Program Yönetimi: Bettina Joos Lopez Poststrasse 37, 7000 Chur Telefon Posta adresi: Deutsch für die Schule, Poststrasse 37, 7000 Chur

5 Okul için almanca program yönetmeli i Belediye meclisi taraf ndan tarihinde karara ba lanm t r. Bu yönetmelik, program yönetimi, veliler ve te vik önlemini sunan kurumlar aras ndaki yetkileri ve ortak çal may düzenler. Belediye meclisi nin 8 Nisan 2014 tarihli mesaj ve Chur E itim Yasas n n 39.uncu maddesi uyar ncad r. Kay t ve kabul artlar çerik Süre Kurumlar n seçilmesi ve çocuklar n bak m Kurumlarla sözle me Kurumlar n giderlerinin kar lanmas Kurumlar n faturalar Oyun gruplar nda tarife indirimi Kre lerde ve günlük bak c ailelerde tarife indirimi Kat lmama /Devams zl klar Okul için almanca program na kat lman n ön art program yönetiminin daha önce yapt yaz l tavsiyedir. Veliler çocuklar n kat l m formu ile yaz l kay t ettirirler. Program, dilin sürekli geli tirilmesi amac yla bir oyun grubuna, çocuk kre ine veya günlük bak c aileye gidilmesini içerir. Veliler bir ders y l boyunca sekiz e itim seminerine kat l rlar ve aktif olarak çocuklar n n te vik senesine dahil olurlar. Program y l, ana okuluna ba lamadan bir y l önce, her y l 1 agustosta ba lay p 31 temmuzda sona erer. Chur Okul Tatili Plan na göre düzenlenmi olup, 6 ar saatten olu an erken dil te vikinin en az 34 haftas n kapsar. Veliler istedikleri kurumu erken dil te viki sunan kurumlar n listesinden kendileri seçerler ve bu çocuk bak m kurumuyla bir bak m sözle mesi yaparlar. Erken dil te viki sunan kurumlar Chur Belediye si ile bir çal ma sözle mesi yaparlar. Bu sözle me program yönetmeli inin ayr lmaz bir parças olup, özellikle erken dil te vikinin kalite güvencesini, kat lan kurumlar n i letme artlar n ve Chur Belediyesi nin kurumlarla yapt ödemeleri düzenler. Chur Belediye si erken dil te viki sunan kurumlara ek masraflar için çocuk ba na senelik Fr. gider ücreti öder. E er bir dönem bitmeden program yar da b rak l rsa, ikinci dönem için kuruma ödeme yap lmaz. Çocuk bak m kurumlar bak m ücretlerini velilere do rudan fatura ile gönderirler. E er çocuk bir oyun grubu na gidiyorsa, velilerin bak m ücretinde % 20 ile % 80 aras nda bir tarife indirimi yap l r. Tarife indiriminin miktar Okul için almanca program n n tarife düzenlemesine göre belirlenmi tir. Gelir durumunda belirgin bir de i iklik olmas halinde velilerin program süreci esnas nda program yönetiminden tarife indiriminde bir dengeleme yap lmas talebinde bulunma imkanlar vard r. Tarife indirimi genelde do rudan velilere ödenir. E er velilerin ödemeleri konusunda üphe mevcutsa, program yönetimi ödemeyi do rudan kuruma yapabilir. Kre lerin ve günlük bak c ailelerin gelir durumuna ba l bir tarife düzenlemeleri oldu u için ve belediye ve kanton taraf ndan katk yard mlar ile desteklenmelerinden dolay, indirim öngörülmemi tir.. Veliler çocuk bak m kurumunu önceden cocuklar n n devams zl klar ile ilgili bilgilendirirler. Kurumlar bir yoklama defteri tutarlar ve senede 4 yar m günü geçen devams zl k durumunda hemen program yönetimini bilgilendirirler.

6 Veli e itimi Programa dahil olan veliler aktif olarak veli e itimi seminerlerine kat lacaklar n taahhüt ederler. En az bir velinin kat lmamas durumunda, belediye oyun grubuna ödedi i katk ücretini kesebilir. Veli e itim seminerleri ücretsizdir. Ç kar lma Program yönetimi, e er veliler program yönetimiyle birlikte çal may reddeder veya kurumlara kar finansal sorumluluklar n yerine getirmezlerse, bir aileyi programdan ç karabilir. Velilere yap lan deste in geri ödenmesi Yürürlü e girme Yap lan sözle meye ra men programa ba lanmaz veya bitmeden yar da b rak l rsa, belediye velilere yap lan tarife indiriminin geri ödenmesini talep edebilir. Bu yönetmelik 1 Agustos 2015 tarihinden itibaren yürürlü e girecektir.

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı