İLETİŞİMDİR. Bestami Çiftçi Eğitimci-Araştırmacı-Danışman

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLETİŞİMDİR. Bestami Çiftçi Eğitimci-Araştırmacı-Danışman"

Transkript

1 LİDERLİK İLETİŞİMDİR Bestami Çiftçi Eğitimci-Araştırmacı-Danışman

2 ETKİN BİR LİDER Vizyon ilham eder. Misyonuna sadıktır. Kavramsal düģünür. Kurum Kültürünü ilham eder. Herkesi kendi gibi düģündürür. ÇalıĢanı motive eder. Yapılanmayı sağlar. 2

3 7 LĠDERLĠK DÖNÜġÜMÜ 1. UZMAN LĠDERLER (%38) 2. BAġARAN LĠDERLER (%30) 3. DĠPLOMAT LĠDERLER (%12) 4. BĠREYCĠ LĠDERLER (%10) 5. FIRSATÇI LĠDERLER (%5) 6. STRATEJĠST LĠDERLER (%4) 7. SĠMYACI LĠDERLER (%1) 3

4 LİDERLERLİKTE ALTI KÖTÜ KARAKTER 1- KAYITSIZLAR 2- DUYARSIZLAR 3- BAĞNAZLAR 4-TAŞKINLAR 5-SADİSTLER 6-NARSİSTLER 4

5 Farklı Kültürlere Göre Liderlik Liderliğin Pozitif Evrensel Özellikleri + + Güvenilir + Cesur + Dürüst + Azimli + İletişimci + Mert Liderliğin Negatif Evrensel Özellikleri - - Bencil - Asabi/Öfkeli - Baskıcı/Diktatör - Merhametsiz - Ben Merkezci - Asosyal Liderliğin Kültüre Bağlı Olarak Pozitif veya Negatif Evrensel Özellikleri +/- +/- Hırslı/İddialı +/- Bireysel +/- Açıkgöz/Cin +/- Basiretli/Tedbirli +/- Sınıf Bilinçli +/- Kurnaz Source: R. J. House, Cultural Influences on Leadership and Organizations: Project GLOBE, in W. Mobley (ed.), Advances in Global Leadership, vol. 1 (Stamford, CT: JAI Press, 1998). 5

6 ĠÇĠNĠZDEKĠ LĠDERLĠK ĠÇĠN 1- KARAKTERĠNĠZ 2-KARĠZMANIZ 3- SÖZE SADAKATĠNĠZ 4- ĠLETĠġĠM BECERĠNĠZ 5- SORUN ÇÖZME VE KARAR VERME BECERĠNĠZ 6- CESARETĠNĠZ 7- ÖNEMLĠLERĠ VE ÖNCELĠKLERĠ YÖNETEBĠLME BECERĠNĠZ 8- CÖMERTLĠĞĠNĠZ 9-TUTKUNUZ 10- KALBĠNĠZĠN SESĠNĠ DĠNLEME BECERĠNĠZ 6

7 GÜVEN GÜVENĠLĠR LĠDERLERĠN 13 DAVRANIġI 1- DOĞRU (ĠSTĠKAMETLĠ) KONUġUN 2-SAYGI GÖSTERĠN 3-ġEFFAF OLUN 4-HATALARI DÜZELTĠN 5-VEFALI OLUN 11-ETKĠN DĠNLEYĠN 6-SONUÇLARI PAYLAġIN 12-YÜKÜMLÜLÜK ALIN 7-DAHA ĠYĠSĠNĠ YAPIN 13-GÜVENĠ SÜRDÜRÜN 8- GERÇEKLERLE YÜZLEġĠN 9-BEKLENTĠLERĠNĠZĠ NETLEġTĠRĠN 10-HESAP VERĠCĠ OLUN 7

8 Liderlik dersleri Arzularına ulaģmak için istekli ol Önyargısız dinle Sadece emir verme, iletiģim kur Resmiyetsiz disiplin sağla Emirleri değil, sorumlulukları dağıt Kendin ol ve kendini ada - Cdr. Michael Abrashoff 8

9 Liderliğin araçları Öğren Empati Kur Harekete geç Rüyasını gör 9

10 En iyiyi bulmak Roosevelt in 7 Kuralı 1. Senden daha yetenekli insanları iģe al. Çünkü, yetenekli insanlar yetenekli insanları çeker 2. Her insanda en iyiyi ara 3. Seçmede kriterlerin olsun 4. Takım üyelerini tanımak için zaman ayır 5. Senden beklentisi olmayanlarla çalıģ 6. Yeni yetenekler keģfet 10

11 Yeni Çağın Altın Kuralları Birincisi, güven, Ġkincisi motivasyon, Üçüncüsü kapasite, Dördüncüsü anlayıģ BeĢincisi bilgi Altıncısı deneyim 11

12 Liderlerin İletişim Becerileri Etkili ĠletiĢim: KarmaĢık olanı dili ve bilgiyi de kullanarak BasitleĢtirmektir. 12

13 Nasıl deneyim kazanırız? İşitme Koklama Görme Dokunma Tatma 13

14 Hissettiklerimiz İhtiyaçlarımız Tereddüt ġüphe Sonuç Cesaret Geri bildirim Tebrik 14

15 Cinsiyet farklılığı - Beklentiler Erkekler Kabul edilmeyi Hayran kalınmayı Takdir edilmeyi Onaylanmayı Ġnanılmayı Bayanlar Dinlenilmeyi Onaylanmayı Saygı duyulmayı AnlaĢılmayı Güven tazelenmesini Merak edilmeyi 15

16 LİDERLERİN MİZAHLA İLETİŞİMİ SAĞ BEYĠN & SOL BEYĠN VE MĠZAH MĠZAH KULLANIMI VE DĠL BECERĠLERĠ HAZIR CEVAP OLABĠLMEK 16

17 Yaşamda kritik başarının temel sebepleri Sizi en iyi iletiģiminiz anlatır! %30 Bildikleriniz %70 Nasıl ilettiğiniz Kaynak: CGAP Direct 17

18 Bakın! Tüm iletiģim % 70 dir: YanlıĢ anlaģılma YanlıĢ tahmin Rededilme ġaģırtma Dinlenilmeme Kaynak: CGAP Direct 18

19 Ġyi bir iletiģimci lider Aktif dinler. Etkili sunar. Hızlı düģünür. Sonuç alır. 19

20 İletişimin Amaçları DavranıĢ değiģtirmek Harekete geçirmek AnlaĢılmak Ġkna etmek Bilgi almak veya vermek 20

21 En çok kullanılan iletişim yolları KonuĢma Yazma GörselleĢtirme Beden Dili 21

22 Dinleme ve konuşma etkileri 22

23 İletişim mümkün olmazsa ne olur? BESTAMĠ ÇĠFTÇĠ- EĞĠTĠMCĠ/DANIġMAN

24 Çatışma ve kaos 24

25 İki çocuk portakalı istiyor

26 Etkili dinleme ile birbirini dinlemezlerse hiç biri ne istediğini anlatamaz (inatçı keçiler)

27 İletişim Süreçleri ĠletiĢim insanlar arasında bilgi alıģveriģidir. Geribesleme Alıcı Gönderici GÖNDERİCİ Mesajı gönderme kanalı ALICI Parazit 27

28 Mesaj çarpıtma nedeniyle düzgün iletilmezse Geribesleme GÖNDERİCİ ALICI Çarpıtma 28

29 İletişimin 3 bileşeni Sözlü mesaj- Seçtiğimiz kelimeler Söz öncesi mesaj- Kelimeleri nasıl kullanacaksınız? Sözsüz mesaj- Beden dili Bu 3 iletişim bileşeninde: Açık, net ol, Özlü mesaj kullan Doğru mesajı doğru ilet 29

30 MESAJ GÖNDERME Etkili Sözlü mesajlar Özetle, az-öz, organizeli ol. AnlaĢılmazlıktan kaçın Göze bakıp kalbe konuģ ve akla kapı aç 30

31 Sözsüz mesajlar Duygularımızla verdiğimiz masajlardır Yüz ifadeleri DuruĢ, jest ve mimikler 31

32 Mesaj algılama Dinleme Enerjini topla KonuĢmacıyla psikolojik iletiģim kur BakıĢ açısını kavramaya çalıģ Değerlendirme ve yargılamaya dikkat et! 32

33 Dinleme becerileri anahtarları Sözsüz KonuĢmacıya fiziksel olarak yönünü dön! KonuĢmacının sözsüz kelimelerini anla! Sözlü Kelimelere odaklan ve anlamlarını hisset! 33

34 İyi iletişin neye yarar? Açıklık Yeterlilik Bütünlük Ayarlama 34

35 İyi iletişimin ipuçları Dinleyici ile göz iletiģimi kurun Beden dilini kullanın Jest ve mimiklerle de açıklayın BaĢkalarının düģüncelerini de taģıyın Bolca uygulama yapın! 35

36 İletişim Engelleri YanlıĢ anlamalar Duygusal ve psikolojik engeller Organizasyon engelleri Yönetimsel engeller 36

37 Yanlış anlama engelleri Semboller farklı anlamlar verebilir Kötü açıklamaların verdiği mesajlar Hatalı tercüme Net olmayan bildiri Özel dil 37

38 Yanlış anlama nedenleri? KonuĢmacıdan kaynaklananlar Kullanılan dil Üslup Anlamsallık Duygularını katma Ses tonlaması Dinleyiciden kaynaklananlar Algılama Beklentilerle örtüģme ĠĢitme problemi DüĢünme hızı KiĢisel ilgiler Duygular Dikkat zinciri Aktif dinlememe! 38

39 Duygusal ve psikolojik bariyerler OlgunlaĢmamıĢ değerlendirmeler Dikkatsizlik Odaklanmayı kaybetme Yazılı kelimelerin anlaģılmaması ĠletiĢim inançsızlığı ĠletiĢim hataları 39

40 Organizasyon bariyerleri Organizasyonun politikası Organizasyon kuralları ve ilkeleri Pozisyon kuralları Organizasyondaki karmaģıklık 40

41 Kişilik bariyerleri Amir engelleri Üstünlük tutumu Yetkilinin verdiği korku Zaman yetersizliği Bilinç yetersizliği ÇalıĢanların bariyerleri ĠletiĢime isteksizlik (kaçınma) Harekete geçirici istek olmaması 41

42 LİDERLİK İLETİŞİMİNDE 7 ATEŞTEN GÖMLEK 42

43 1. Heyecanı öldüren liderler Tanı: Yönetimi küçük hesaplar üzerine kuruludur, insanlar üzerinde baskı kurar ve onlara saygısız davranır. Tedavi: Daha iyi delege etmeli, resmi olmayan türde samimi geribildirim vermeli, daha iyi ve kolay bir ölçme - değerlendirme metodu bulmalısınız. 43

44 2. Duyguları öldüren liderler Tanı: Duygusal zekası düģüktür, genelde agresif davranıģlar sergiler, empati kurma yeteneği yoktur, iģ-özel yaģam dengesi zayıftır. Tedavi: kendinize bir iģ - yaģam dengesi manifestosu hazırlayın, daha fazla empati kurmanın yolunu bulun (gerekiyorsa psikoterapi görün), iddialı insanlardan korkmak yerine onları cesaretlendirmenin bir yolunu bulun - göreceksiniz ki baģarıları sizin hanenize de yazılacaktır. 44

45 3. Açıklama fukarası liderler Tanı : Bu tipler kısmi ve tutarsız iletiģim kurar. Tedavi: Ġki yönlü ve tutarlı iletiģim kurmak, ekibinize açıklama yapmak, sorulara cevap vermek için zaman ayırmak o kadar da zor olamaz! 45

46 4. Bağlılığı öldüren liderler Tanı : Bunların yalnızca kendi yöneticileri tarafından dikte edilen kiģisel ajandaları vardır, takım olarak hedef koymazlar. Tedavi: Takımların kendi hedeflerini koymasına izin verin, karar alma mekanizmasına katılımı da soruna kadar destekleyin. 46

47 5. Ödül sistemini yok eden liderler Tanı : YanlıĢ Ģeyleri ödüllendirir ve yanlıģ ödüller kullanır. (parayla motive olmayan birine bonus vermek gibi) Tedavi: Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru kiģiyi ödüllendirin. Takım ödülleri koyun, yöneticilere kendi takımlarını ödüllendirme inisiyatifi verin. 47

48 6. Farklılıkları öldüren liderler Tanı : Satın alma ve birleģmelerde kültür farkını görmezlikten gelmek, yaratıcılığı desteklemeye çalıģırken risk alanları cezalandırmak gibi davranıģlar sergilerler. Tedavi: Farklı kültürleri yönetme konusunda kendinizi geliģtirin, yöneticilerinizin hata yapma politikalarını kendilerinin belirlemesine izin verecek kadar özgüvenli olun. 48

49 7. Güveni öldüren liderler Tanı : Adil olmayan iģe alma ve yükseltme kararları veren liderlerdir bunlar. Tedavi: Adil, etik ve açık iģe alım, kariyer kararları alınan bir sistem oluģturun. 49

50 ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK ĠÇĠN

51 KonuĢma Becerileri İLETİŞİM-1 Ne söylediğini bil! Ağzından çıkanı kulağın duysun! Öfkeni kontrol et KonuĢmayı bırak, dinlemeye bak! KonuĢmadan önce dinle! Ne konuģuyorsanız size o yansır. Önemli noktaları tekrar et. Ġnsanların senden ne beklediğini belirle. 51

52 Teknikler İLETİŞİM-2 Kısaltmaları tanımla (TBMM) Anlamı bilinmeyen kelimeler kullanma Mizah kullan Anekdot ve öyküler Geri bildirim için sorular sor Kelimelerini artır, farklı kelimelerle konuģ Telaffuzun net olsun Kelimeleri iyi telaffuz etmek için önceden dene Dil, çene ve dudak egzersizleri yap Göze bakıp kalple iletiģim kur Jest ve mimiklere dikkat et 52

53 İLETİŞİM-3 Sessizlik Ağır ağır konuģ KonuĢmanı hızlandır Ses tonunu değiģtir 53

54 İLETİŞİM-4 Dinleme Dinlemeye hazırlan KonuĢmacıya odaklan Dalma pozisyonunda olma (Akıl baģka yerde) Mesaja odaklan Dinleme pozisyonu değiģtir 54

55 İLETİŞİM-5 KonuĢma ve Dinleme Sorular sor Uyurgezer durma Vurgulara dikkat et Beyin haritası çizerek dinle GörüĢme yap 55

56 Anahtar noktalar KONUŞMA VE YAZMA-1 Bir öneri cümlesi yaz Olumsuz duygularını kağıda yansıt Püf noktalarını yaz Kavramları belirle Kesin ve genel anlamları aģamalı ifade et Ne istediğini sor Aktif fiiller kullan Nötr kelimeler kullan Ġstatistiki veri ve kaynaklarını kullan Kendi hayatında örnekler ver Duyuları açıkla KISS kuralını uygula 56

57 KONUŞMA VE YAZMA-2 Devam Kelimeleri boyalı resimlerle göster Detaylarla öneriyi destekle Anlam bilimi bil Alıntılar yap Uzmana danıģ Duygularını kontrol et 57

58 KONUŞMA VE YAZMA-3 Yazma Bir dergi takip et Notlar al Etkili iģ mektubu yaz Kısa cümleler kur Online iletiģim kur 58

59 GENEL İPUÇLARI-1 Okumak ġimdi oku Güncel olayları bırak Ġlham verici yazılar oku Ġnterneti kullan Bilimsel makaleler oku Ġlgi alanına göre seçici ol 59

60 GENEL İPUÇLARI-2 Sözsüz iletiģim Hazır olmak Sözsüz ipuçları ver DuruĢunu çek et Uygun giyin Gülümse Dokun AlkıĢla 60

61 GENEL İPUÇLARI-3 Tutumlar GeliĢime niyet et Görsel ol Esnek ol HoĢa giden ol Ġnandırıcı ol Empatik ol Çok ciddi olma 61

62 GENEL İPUÇLARI-4 Tutumlara devam Olumsuz duygularını ele Yeni fikirlere açık ol Sorumluluk üstlen Diğer insanların görüģlerine saygılı ol Önemli Ģeylere odaklan ĠletiĢim kur Gerçekçi ol 62

63 GENEL İPUÇLARI-5 DavranıĢsal Gülümse Görgülü ol Baskın davranıģlarını bil Ayıplanacak kör noktalarını bil Isırgan kelimelerden kaçın AĢındırıcı davranıģlardan kaçın Ortama uygun davran 63

64 GENEL İPUÇLARI-6 KarıĢık Üretici toplantılar organize et Deneyim düzeyini gözden geçir Zamanlamana dikkat et HoĢ kiģilik imajı sun 64

65 Liderlikte ĠletiĢime Dair Tüyolar Ġsimleri ve Yüzleri hafızanıza alın; insanlara isimleriyle seslenin. Ġnsanların en zayıf anlarında yanlarında bulunun. Ġnsanlara sorunlarını sizinle paylaģmaları için cesaretlendirin. Veren el olun. Minnet altında kalmayın. Zor insanlarla baģ edebilme yöntemlerini öğrenin. (100 Kapılı saray ve gemideki masumlar) Övgü ve yergiyi yerinde, zamanında ve dozunda yapın ve ölçülü olun. DüĢmanlarınızı dostunuz yaparak yenin. Açık kapı politikanız olsun. Üyelerinize sürprizler yapın. Evlerini ziyaret edin. Çocuklarıyla ilgilenin. Ġnternet, sosyal medya (facebook, twitter vb.) aktif kullanın. 65

66 Teşekkürler Bestami Çiftçi