İLETİŞİMİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLETİŞİMİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ"

Transkript

1 İletişim olgusunu yaşamın her alanında ve her aşamasında görmek mümkündür. İletişim, toplumsal yaşam içinde bulunan insanların birbirleri ile olan ilişki ve etkileşiminde önemli bir rol oynamaktadır. Öncelikle, mesajı gönderen ya da başlatan vericiye, mesajın hedefi olan alıcıya, aktarılan mesaja, mesajı ileten araca ve mesajın alıcı tarafından alınıp alınmadığının ölçümlemesi olan geri beslemeye ihtiyaç vardır. İletişime ilişkin yapılan tanımlarda iki yaklaşım görülmektedir. Birincisi Gönderici-Mesaj- Kanal-Alıcı çizgisel modeliyle karakterize edilen bir yaklaşımdır. Diğer bir yaklaşım ise karşılıklılık, ortak algılama ve paylaşma gibi unsurların altını çizmektedir. İLETİŞİMİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ İletişim, Latince kökenli communication sözcüğünün karşılığıdır. iletişim, belirli bir coğrafya parçasında aynı doğa koşulları içinde varlıklarını sürdürmek için araç ve gereçleri bulunan, bunları belirli iş bölümü yöntemlerine göre kullanan, kendi aralarındaki bu iş bölümünden kaynaklanan faklılaşmaları haklılaştırmak için çeşitli değerler ve inançlar üreterek toplumun farklı kesimlerini ortak üst kimlikler içinde kaynaştırmayı amaçlayan insanların etkinliğidir. Türkçede communication a karşılık olarak önerilen iletişim terimi, bildirişim terimine oranla daha çok kabul görmüş; haber ve haberleşme olgusunu da içine alacak şekilde daha yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. İletişim tek yönlü bir aktarım sürecinden çok daha fazla anlam içermekte ve karşılıklı bir ileti paylaşımını içeren akışkan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. İletişim yalnızca iki birey arasında bir düşünce, bilgi ya da davranışın aktarılması biçiminde açıklanmaya elverişli olmayan, karmaşık bir kültürel süreçtir. İletişim, simgeler aracılığıyla bir kişiden ya da gruptan diğerine bilginin, fikirlerin, tutumların veya duyguların iletimidir. İletişim, sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani bir süreçtir. Bir nevi bilgi aktarım süreci olan iletişim, kişinin kendini ifade edebilme gereksinimleri sonucunda ortaya çıkar. Bu yönüyle iletişim, bireysel olduğu kadar toplumsal açıdan da önemli işlevler yüklenmektedir. Bir sosyal yapı içinde iletişime ihtiyaç göstermeyen hiçbir iş yoktur; çünkü iletişim, insanların birbirlerini anlamaları için gerekli- olan bir köprüdür. İletişim sadece bir ileti alışverişi değil, insanın toplumsallaşma sürecinde ortak bir etkinlik biçimidir. Bir sosyal yapı içinde iletişime ihtiyaç göstermeyen hiçbir iş yoktur; çünkü iletişim, insanların birbirlerini anlamaları için gerekli olan bir köprüdür. İletişimi, kaynaktan alıcı veya alıcılara mesajın iletilmesi olarak düşünmek doğru olmayacaktır. Çünkü mesajı gönderen kişinin genellikle bir amacı vardır; mesaj doğrultusunda alıcının bir davranışta bulunmasını bekler. Kişi kendisiyle iletişim halindedir. İletişim, iki veya daha fazla birey arasında gerçekleşir; diğer bir ifade ile sosyal bir ortaklık içinde gerçekleşir. İletişim süreci devamlı ve karmaşık bir süreçtir; isteğe göre izole edilemez. İletişim bir işlemdir, iş yapmadır veya davranıştır. İletişim semboliktir. İletişim maksatlıdır. İLETİŞİM SÜRECİ VE ÖGELERİ Tüm iletişim edim ve eylemleri çeşitli öğelerin bir arada bulunmasıyla işleyebilen bir süreçtir. En yalın anlatımla, bu süreçte üç temel bileşen belirleyici işlev görür: Kaynak, kaynağın ürettiği ileti ve bu iletinin alıcısı ya da muhatabıdır. Kaynak (Verici) İletişim sürecinde kaynak, iletişimin konusunu ya doğrudan doğruya oluşturan ya da başkalarınca oluşturulmuş konuyu, düşünceleri, görüşleri düzenleyen ve hedef kitleye gönderen kişi/kişiler veya kuruluşlardır. İletişimin istenilen düzeyde gerçekleşebilmesi için kaynağın inandırıcı olması son derece önemlidir. Kaynak sadece, iletişim sürecinin önemli bir ögesi olmakla kalmayıp mesajın algılanması üzerinde de önemli bir role sahiptir. Bu açıdan aynı mesaj, iki değişik kişi tarafından sunulduğunda, biri diğerinden daha etkili olabilmektedir. İletişim kaynağının saygınlığın ötesinde, aynı zamanda güvenilir olması da gerekmektedir. Öte yandan güvenilirlik birbirine bağlı iki etmene dayanmaktadır. İlki, kaynağa atfedilen uzmanlıktır. Zekâ, bilgi, olgunluk, profesyonel veya sosyal durum gibi karakteristik özellikler bir bireyin ya da grubun uzmanlığına katkıda bulunmaktadır. İkinci bir faktör de kaynağa atfedilen objektifliktir. Bunların yanında sosyal statü, dürüstlük ve samimiyet gibi unsurlar da kaynağının güvenirliliği noktasında üzerinde durulması gereken özelliklerdir. Bu noktada kaynağın samimi davranışı, hedef kitle gözünde içimizden biri imajını doğuracak; kaynağın beğenilmesine ve sevilmesine neden olacaktır. Güven, dikkate almayı, mesajı daha dikkatli izlemeyi ve dolayısıyla iletişim sürecinde iknayı etkilemektedir. İyi bir iletişim için kaynağın taşıması gereken özellikler Kaynak bilgili olmalıdır Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır. Kaynak, alıcıya göndereceği mesajın nasıl kodlanacağını, sözlerin ve işaretlerin anlamının ne olduğunu bilmelidir Kaynak düzlem ve rolüne uygun davranmalıdır. Kaynak bulunduğu düzleme uygun davranmalı, göndereceği mesaj ile statüsü ve rolü arasında ilişki olmalıdır. Kaynak tanınmalıdır. Etkin bir iletişimin sağlanması için, alıcılar kaynağı tanımak ister.

2 Kaynak doğru dili kullanmalıdır. Etkin ve tam bir iletişimin kurulabilmesi için kaynağın ses, yüz, beden sözcükler gibi sembolleri etkin biçimde kullanması gerekir. Mesaj Mesaj, hedef kitle için bir uyarıcı olarak işlev gören sinyal ya da sinyaller bileşimi ve iletişim sürecinde aktarılan şeylerin bütünüdür. Mesajlar sözlü olabileceği gibi sözsüz de olabilir. Mesaj içeriğini, kaynağın amacını ifade etmesinde seçilen mesaj malzemesi olarak tanımlamak mümkündür. Mesaj tasarımlanırken temel amaç, hedef kitle üzerinde etki sağlamaktır. Etki, yoğun duygulanım sonucu oluşan ve kişiyi ya da kitleyi harekete geçiren, motive eden güçtür. Dolayısıyla mesaj, etkisi oranında hedef kitle üzerindeki amacını gerçekleştirir. Kaynağın iletişim becerisi, tutumu, bilgisi, kültürü, toplumsal sistemdeki konumu ve seçici algısı hep belli seçimlerin belli biçimlerde yapılmasını beraberinde getirmektedir. Konuşulan ya da yazılan kelimeler, bir grafik çizim, yüzün aldığı şekil, kolun bir hareketi iletişim sürecinde mesajlara örnek olarak gösterilebilir. Mesajın etkin iletişimi sağlayabilmesi, başka bir deyimle, hedefin olumlu geribildirimde (feedback) bulunmasını sağlayabilmesi açısından taşıması gereken bazı şartlar vardır. Buna göre mesajlar, Hedefin bilgi, düşünce ve deneyimlerine Hedefin tutum, inanç ve değer yargılarına Hedefin ihtiyaç, istek ve amaçlarına Hedefin ilgi alanlarına Hedefin toplum içindeki rollerine ve konumuna uygun olursa hedeflenen amaca ulaşılabilir. Mesaj, sözlü ya da sözsüz olabilir. Kaynak, kendi kullandığı kavramları, iletilebilecek bir mesaj şeklinde kodlar Mesaj anlaşılır olmalıdır. Anlaşılırlık, hem şekil hem de içerik açısından önemlidir. Mesaj açık olmalıdır. Kaynak, gönderdiği mesajla, alıcıdan ne istediğini açık bir şekilde belirtmelidir Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Her iletişim etkinliğinin bir yeri ve zamanı vardır. İletişim, ancak, mesajın içeriğine uygun zamanda etkin olur. Mesaj uygun kanalı izlemelidir. İletişimin gerçekleştiği ortamda düzenlenmiş olan bir iletişim ağı vardır. Mesaj, kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır. Mesaj, kaynaktan alıcıya ulaşıncaya kadar, değişik kişi ve kademelerden geçebilir Kaynak tarafından kodlanarak gönderilen ve hedef kitle tarafından algılanarak anlamlandırılan mesaj sonucunda alıcının bilgi düzeyi, tutum ve davranışlarında ortaya çıkan değişme ve gelişmeler, iletişimin etkisi olarak değerlendirilmektedir. Mesaj dilinin ortak olması, mesajın hem alıcı hem de kaynak tarafından net ve anlaşılır bir biçimde algılanmasını sağlar. Mesajın kaynaktan alıcıya ulaşması sırasında aktarıcılar, mesajın içeriğini gerektiği gibi kavramadan veya etkilendikleri biçimde bir ek kaynak durumuna geçerek alıcıya ilave mesajlar gönderebilir. Bu durumda mesaj, kaynağın gönderdiğinin yanında, ilave mesajlarla giydirilir. Alıcı, bu tür mesajla karşılaşınca, beklenmeyen davranışlar gösterebilir. Bu durumda asıl mesaj, gereği gibi algılanmayabilir etkileri üç ana grupta toplamak mümkündür: Alıcı kesimin bilgi düzeyindeki değişme Alıcının tutumunda görülen değişme Alıcının davranışlarında gözlemlenen değişme Kodlama Kodlama, kaynak tarafından iletinin sinyal hâline getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Yani kodlama, bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesidir. Dil, kodlama için en önemli basamağı oluşturmaktadır. Nesneleri, olguları ve olayları nasıl anlamlandıracağımızı bilemezsek, onlar hakkında iletişimde bulunmamız güçleşmektedir. Simge mesaja iletilmesi amacıyla verilen fiziksel biçimdir. Sinyalin içerik ya da anlamla hiçbir ilgisi olmayıp sadece mesajın fiziksel varlığını ya da biçimini dile getirir Göndericinin deneyim alanı alıcınınkiyle ne kadar çok örtüşürse, mesajın etkisi de o ölçüde olacaktır. Bu yüzden, sembollerin, mesajı gönderen kaynak kadar, mesajın alıcısı tarafından da bilinmesi gerekmektedir. Kodlama bir mesajın, iletişim kanallarının özelliklerine uygun olacak şekilde, bir simgeleştirme sistemi aracılığıyla fiziksel olarak iletilebilecek veya taşınabilecek bir biçime çevrilmesidir. Basit bir el hareketinden, karmaşık matematik formülüne kadar çok geniş bir alanı kapsayabilir. İletişimin etkinliği, mesajın alıcıya ulaşmasına değil, istenen biçimde ulaşmasına ve onda bir davranış değişikliği ortaya çıkarmasına bağlıdır. Bilginin, düşüncenin, duygunun iletişime uygun, hazır bir mesaj haline getirilmesine kodlama denir. Mesajın yorumlanarak, anlamlı bir şekilde algılanması sürecine kod-açma denir.

3 Kanal Kanal, kaynak ve hedef kitle arasında yer alan ve simge ya da sembollere dönüşmüş iletinin akışını sağlayan yol, geçit olanak tanımlanabilir. İster yüz yüze isterse kitle iletişiminde olsun kaynağın oluşturduğu iletinin alıcıya ulaşması için, başka deyişle, iletiyi kaynaktan alıp paylaşması istenene iletebilmek için mutlaka bir kanala ihtiyaç duyulmaktadır. Kanal, mesajın göndericiden alıcıya aktarıldığı yoldur veya mesajın göndericiden alıcıya iletildiği araçlardır. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim kanallarıyla aktarılan mesajlar, o anda izlenip dinlenerek kavramayı gerektirdiğinden, tekrar izlenme ya da dinlenme imkanı yoktur. Gazete ve derginin aksine, radyo ve televizyon kanalıyla sunulan hareketli görüntü ve ses aracılığıyla ileti bir kez duyurulmakta, görülmekte ve ardından kaybolmaktadır. Kaynağın iletiyi sunduğu andan itibaren ileti üzerinde değişiklik yapma şansı bulunmamaktadır. Hedef Kitle (Alıcı) İletişim sürecinde üzerinde en çok durulması gereken konulardan biri hedef kitledir. Hedef kitle, mesajın ulaşması amaçlanan kişi ya da grup olarak ön plana çıkmaktadır. Etkin bir iletişim, hedef tarafından kodun alındığı, çözüldüğü ve kaynağın verdiği anlam verildiği zaman ortaya çıkar. Özellikle önyargı, alıcı ile hedef kitle arasındaki iletişimi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Aktif bir dinleyici olabilmek için, alıcının; sessiz olması, önyargıların etkisinden uzak olması, vericinin mesajlarını almaya istekli olması ve ona empati göstermesi gerekir. Etkin bir iletişim için alıcının taşıması gereken bazı özellikler vardır; Alıcı mesajı algılayabilmelidir. Alıcının iletişime arzulu olması gerekir Alıcı bilgili olmalı ve bir geri besleme sistemine sahip olmalıdır Alıcı seçici olmamalıdır Alıcı, bulunduğu düzleme uyabilmelidir Alıcı, kaynak olma özelliği taşımalıdır Alıcı mesajı aldığı zaman geri besleme sistemi ile mesajı tamamlayacak ve davranışı istenen zaman dilimi içerisinde gerçekleştirecektir. Alıcı, geri besleme yeteneği oranında mesajı alabilir. Geribildirim İletişim sürecinde geri bildirim, kaynağın gönderdiği mesaja karşılık, hedef kitlenin verdiği cevap şeklinde tanımlanmaktadır. Kaynağın kendisini ve mesajlarını değerlendirme olanağı sağlayan geri bildirim olumlu ve olumsuz olmaz üzere iki biçimde gerçekleşmektedir. Alıcı, bir mesajın kodlarını çözdükten ve bu mesajı yorumladıktan sonra, kaynak konumuna geçer; yani artık kaynağın mesajını cevaplandırmak amacı vardır; bu amaçla mesaj kodlayıp, kanal vasıtasıyla geri bildirimde bulunur. Etkin bir geribildirim Kaynağa yardımcı olmayı amaçlar Mesajın tam bir karşılığıdır Zamanlaması tamdır Kaynağın amacına ulaşmasını sağlayacak kadar açık ve seçiktir Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur Etkin olmayan geribildirim ise Mesajın anlamını özel olarak içermez ve geneldir Mesajın anlamı ile doğrudan ilgisi yoktur Zamanlama itibariyle hatalıdır Kişiyi ve kişiliği vurgular Anlaşılamayacak kadar karmaşıktır Spekülasyonlara dayalıdır; veri ve bilgi içermez, yorum ağırlıklıdır Geribildirim sadece karşılık verme biçiminde değil, aynı zamanda karşılık vermeyerek, mesajı çöpe atarak veya görmezden gelerek de gerçekleştirilebilir. Gürültü En basit ifadesiyle gürültü, iletişim sürecinde değiş tokuş edilen mesajlarda kaynak ve hedef kitle tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin aksamasına ya da tümüyle engellenmesine neden olan ögelerdir. Özellikle kişilerarası iletişimde meydana gelen aksaklıklarda psikolojik gürültünün payı büyüktür. Kişi, belirli konularda önyargılı olabilir ve bu önyargısından ötürü, belirli konularda gönderilen mesajları yorumlarken anlam içeriğini farklı yönlere saptırabilir.

4 İletişim, en genel tanımıyla, bireyler arasında ortak simgeler sistemiyle gerçekleştirilen anlam ve bilgi alışverişidir. Dil, iletişimin en temel aracıdır. İletişimde en önemli unsur olan dil doğru kullanılmazsa, söylenen şey, söylenmek istenen şey olmaz. Etkin bir iletişimde doğru dil kullanımı son derece önemlidir. Kişiler, ortak dillerine dayanarak iletilerini aktarırlarken; toplumsal ve ekonomik yaşam biçimine ve çevre koşullarına uygun yöntem ve araçlar kullanırlar. İLETİŞİM VE DİL İletişim ve dil, bütünleşik iki olgudur. Birini diğeri olmaksızın düşünmek olanaksızdır. Birinin var oluşu, diğerine doğrudan bağlı ve bağımlıdır. Bu birliktelik, toplumsallık bağlamında değer bulur ve bireyler arasında gerçekleşir. Toplumsallaşma da doğal olarak dil ve iletişimle kurulur. Her dil kullanımı, mutlaka bu toplumsal anlamlar arasından yapılan düzenlenmiş seçmelerden oluşmaktadır. Toplumsal düzen içinde kişilerin statülerinin ve konumlarının, onları bir yandan biri lerine bağlaması, öte yandan diğer lerinden ayırması iletişim yetilerine dayanmaktadır. Toplumsal simge sistemi olduğu için dil, bir toplumun gelişmişlik düzeyini de yansıtır. Geri kalmış ülkelerde ya da dışa kapalı toplumlarda, dilin yapısı oldukça basit ve kullanılan sözcük sayısı sınırlıdır. Dil, iletişimin en temel aracıdır. İletişimde en önemli unsur olan dil, aktarmak isteneni doğru aktaramayınca, söylenen şey, söylenmek istenen şey olmaz. Etkin bir iletişim için gerekli olan da doğru kullanılan dildir. DİL VE İLETİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İletişim süreci ve dile ilişkin olarak çeşitli kavramlar üzerinde durulması gerekmektedir. Bunlar: Düz anlam ve yan anlam, simge, metafor ve metonomidir. Düz Anlam ve Yan Anlam İletişim sürecinde bağlamdan bağlama değişmeyen ve tüm okumalarda benzer bir sonuca varacak olan göstergelere düz anlam denir. Buna mantıksal ya da nesnel anlam da denebilir. Bağlamdan bağlama farklılık gösterebilen ve farklı dizgelerde farklı anlam bulabilen göstergelere ise yan anlam denir. İnsanların ürünlere reklam diliyle dokundukları, anlam verdikleri dikkate alınırsa, her reklamın bildik reklamsal anlatısı onun düz anlamı ya da birinci gösterileni ama ardıl düzeyde ürünü - açık ya da kapalı biçimde- söylemesi onun yan anlamı ya da ikinci gösterilenidir. Simge Terazi göstereninin adalet i simgelemesinin nedeni, terazi biçimindeki (görüntüsel) gösterenin, gösterilen düzeyinde doğruyu eğriyi tartma çağrışımlarıdır. Simgeyi biraz daha iyi algılayabilmek için Pierce ın görüntüsel gösterge (icon), belirti (index) ve simge (symbol) biçimindeki üçlüğüne başvurmak gerekir. Görüntüsel gösterge, nesnesine benzer ya da nesnesi var olmasa bile nesnesiyle benzerlik ilişkisi kurabilir. Simgesel dizge, gösteren ile gösterilen arasında -kısmen de olsa- nedenlilik ya da çağrışımsallık ilişkisi ortaya çıkarabilen, toplumsal uzlaşıdan geçmiş göstergelerdir. Metafor (Eğretileme) ve Metonomi (Düzdeğişmece) Metaforda, dil aracılığıyla bir şey işaret edilmekte; fakat aslında bambaşka bir düzleme gönderme yapılmaktadır. İletişim sürecinde metaforlar, açık ifadelerden daha etkilidir ve okurun daha dikkatli katılımını gerekli kılmaktadır. İletişim sırasında konuşan kişilerin, tümcelerin anlam alanlarının ötesinde, başka anlamlar taşıyan sezdirimlerde bulunması ve bu sezdirimin imgesel göstergeler yoluyla iletilmesi metaforu doğurmaktadır. Metaforlar, gündelik deneyimlerimizi anlamlandırmaya yardımcı olmakta ve özellikle sınıfsal farklılıkları betimlerken kendini göstermektedir. Kapsül içindeki şeylere başka bir gözle bakmamızı sağlayan eğretilemeler sayesinde alternatif olanaklı dünyalara ilişkin farkındalığımızı gittikçe arttırabiliriz. Metaforlar kültürümüzü oluşturan, biçimlendiren en temel dilsel bileşenlerdendir. Eğretileme bir gerçeklik düzleminden diğerine yer değiştirerek; düzdeğişmece ise aynı düzlemdeki anlamları birbirleriyle ilişkilendirerek işlemektedir. Düzdeğişmecenin temel tanımı, bir parçanın bütünü temsil etmesini sağlamaktır. Jakopson a göre, düzdeğişmeceler romanın, eğretilemeler ise şiirin başat tarzıdır. Metonimide gerçekliğin, bir parçası bütünü temsil etmek için seçilmektedir. Gerçek yine dolaylanmakta fakat bir kısmı metnin biçeminde kendini ele vermektedir. Metonimide metaforlara göre anlam kendini daha az çabayla ele vermektedir. KÜLTÜR VE İLETİŞİM Kültür bir ülkede, bölgede, sosyal grupta, firmada veya departmanlar/birimler arasında paylaşılan ortak değerler, beklentiler ve normlar olarak tanımlanabilir. Kültür belli bir grup insanın belli bir zaman veya yerde yaşattığı veya var ettiği davranışsal normları da kapsar. İletişim sürecinin temelini, iletiyi üreten ve tüketen bireylerin üzerinde anlaştıkları ortak kavramların bulunması oluşturmaktadır. Sözcük olarak kültür, bir toplumda geçerli olan ve gelenek hâlinde devam eden, her türlü duygu, düşüce, dil, sanat, yaşayış unsurlarının tümü, belli bir konuda edinilmiş, geniş ve sistemli bilgi şeklinde tarif edilmektedir. Kültür, en geniş sınırlarına sosyolojik çerçevede ulaşmakta olup buradaki anlamıyla bir yaşama biçimi dir. Kavram olarak kültür, Latince colere den üretilmiştir. Sözcük anlamı, ekin, sipariş, bakım demektir. 17. yüzyıldan itibaren doğa kavramı karşıtı olarak kullanılmaya başladı. KÜLTÜR VE ÇEŞİTLERİ İnsana yönelik bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler olarak tanımlanabilen kültür, toplumsal yaşamı, dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi her türlü maddi ve tinsel ürünleri kapsamına alır. Belli bir literatür gerçekliğinde, kültürün çeşitli formlara ayrıldığı ve çeşitli ayrımların kültürün niteliği ve tanımı üzerinde belirleyici olduğu kabul edilebilir bir gerçeklik olarak belirlenmiştir. Folk Kültürü Folk kültürü, tarıma dayalı toplumlarda, üreticilerinin ve tüketicilerinin günlük deneyimlerinin ve kendi önceliklerinin sonucunda kendiliğinden oluşan etnik özellikleri baskın, doğal bir kültürdür. Popüler kültür ya da kitle kültürü gibi metalaştırılmamış ve rasyonalleştirilmemiştir. Folk kültür, Sanayi Devrimi Sonrası, içeriğinde oluşan parçalanmalardan sonra, popüler kültüre kaynaklık etmiştir. Popüler kültür bir bakıma günümüzde folk kültürünün aldığı bu yeni biçim olarak ifade edilebilir.

5 Folk kültürünün özellikleri şunlardır: En eski ve kırsal kesimin kültürüdür. Hâlen daha yaşamını sürdürmektedir. Biçimi basittir. Her türlü duyu ya da gelenek aracılığıyla doğrudan aktarılabilen ya da iletilebilen bir yapıdadır. Anonimdir. İçinden çıktığı grubun değer yargılarını içerir ve iletir. Genellikle herkes için parasızdır, metalaşmamıştır. Cemaat içi bütünleştirici uygulamaları kapsar. Yaratıcıdır. Yerleşmiş geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar. Simgeleri törenseldir ve tekrara dayanır. Temel ilke, süreklilik, kapalılık ve istikrardır. Sözsel iletişim kalıpları içinde üretilmektedir. Üreticilerinin uzmanlaşması gerekmemektedir. Üreticileri ile tüketicileri benzer özelliklere sahiptir. Kitle iletişim araçları tarafından ve kapitalizm tarafından tahrif edilmektedir. Halk dansları, masallar ve efsaneler, kırsal kesimin özelliklerini taşıyan birer folk kültürü ürünleridir. Yüksek Kültür Yüksek kültür, ilk çağlardan bu yana seçkinlerin ürettiği ve kendi içlerinde tükettikleri ve kendi değer sistemlerinde en mükkemmel olarak tanımladıkları kültürel bir oluşumdur. Kitle izleyicileri muhtemelen birçok insandan ve birçok farklı zevk standardından oluşmaktadır. Yüksek kültürün özellikleri şunalrdır: Karmaşık bir biçimi ve beğenilmesinin estetik ölçütleri vardır. Genelde tüketicileri, yüksek eğitimli kişilerdir. Bilinen ve ünlü bir yaratıcısı vardır. Gündelik olanın üstüne çıkma amaçlanır, tarihi ve coğrafi farklılıklar önemsenmez. İlk değerlendirilmesi yine yüksek beğeni sahibi gruplar ya da eleştirmenler topluluğunca yapılır. Ürün yaratıcısının yaratım süreciyle oluşturduğu bir düşünsel ve sanatsal çabayla ortaya çıkmıştır. Ancak tüketicilerin de bu çabayı göstermesi zorunludur. Ürün pahalı ve değerlidir. Üretimi genellikle pazar tayin eder. Fakat, bu pazar diğer kültür formlarına kıyasla daha elit ve seçkin bir hedef kitleden oluşmaktadır. Keşfedici, yaratıcı ve devrimci bir kültürdür. Kalıcıdır; yıllara ve değişime karşı dirençlidir. Genelde özgürlükçü ve demokratik bir içerik taşır. Genelde hâkim kültüre muhaliftir. Teknolojiye mutlak bağımlı değildir. Yüksek kültürün oluşumu, toplumsallaşma sürecinde estetik bir kişisel zevkin ve önemli bir sosyal statünün simgesi konumundadır. Bale, opera ve klasik sanat statüsüne girebilen bütün sanat eserleri yüksek kültür olarak nitelendirilebilir Kitle Kültürü Kitle kültürü, özellikle kitle iletişim araçlarının toplumlara hâkim olmasıyla ortaya çıkan bir kültür biçimidir. Kitlesel bir üretimin sonucudur. Tamamen kitlelerin tüketimi için tasarlanmış ve genelde seri üretime dayanan bütün ürünler (yiyecek, giyecek, TV programları vs.) kitle kültürünün bir temsilcisi sayılabilir. Kitle kültürünün özellikleri şunlardır: Kitle kültürü standartlaşma talep eder; bu standartlaşma kitle kültürünün içeriğini homojenleşmeye zorlar. Kültür, mümkün olan en geniş izleyici kitlesine satılan bir maldır. Estetik bir forma sahip değildir. İzleyicide pasif tutumu önerir, çaba göstermeme bir alışkanlık olur. Manipüle edicidir ve gerektiğinde şiddeti de kullanır. Yaratıcı değil, çoğaltıcı ve aktarıcıdır. Klişelere yaslanır. Kitleleri benzeştirmek amaçlanır. Demokratik değildir, hatta içeriğinde totaliter öğeler beslemektedir. Tüketicilerin katılımı satın alıp almama ile sınırlıdır. Diğer kültürleri tehdit eder ve onları kitle kültürü içinde asimile etmek arzusundadır. Kültürel üretimde estetik beğeni, ticari başarının ardından gelir. Önemli olan ürünün satılıp satılmadığıdır. Tamamen kâr amaçlıdır. Kalıcı değildir; sistem sürekli olarak değişime açıktır. Vasatlığı övüp, sıradanlığı yüceltebilir. Kitle iletişim araçlarıyla yayılır ve onlara bağımlıdır. Sistemin sınırları dâhilinde uzlaşımcıdır Popüler Kültür

6 Popüler kültür terimi, İngilizce people (halk) sözcüğünden türetilen popular kelimesinden gelmektedir. Popüler kültür, ana hatlarıyla halk arasında yaygın olarak kullanılan/tercih edilen bir dizi gündelik pratik olarak tanımlanabilir. Popüler kavramı, önceleri halka ait anlamına gelen hukuki ve siyasal bir terim olarak kullanılmıştır. 16. yüzyılda örneğin popüler hükümet deyimi, halk tarafından kurulan ve yönetilen bir siyasal sistem anlamına geliyordu. Kültürel üretim sürecinin üç -tasarım, üretim ve tüketim- işlevinin yanına özellikle 20. yüzyılla birlikte yeni bir kavram gelmiştir: Dağıtım. Dağıtım, günümüz sanat eserlerinin kitlelerle buluşması ve tüketilmesi için olmazsa olmaz koşullardan biri hâline gelmiştir. Popüler kültürü, bir karşı kültür olarak tanımlamak doğru değildir; bu kültürün karşıtlığı ancak doğru okumalarda ve farklı anlamlandırmada ortaya çıkabilmektedir. Halkın arzına sunulan kitle kültürü ürünlerinin, tercih edilenleri popülerleşmiştir. Popüler metinlerin üretim sürecinde, halka yeniden iletilmesini belirleyen/denetleyen araç, eserin ideolojisinin üzerinde belirleyicidir. Günümüz popüler kültürünün en önemli üretim kaynağı kitle iletişim araçları, özellikle de televizyondur. Popüler kültür iktidarın ürettiği bir kültür değil, daha çok iktidarın ürettiklerinden halkın yaptığı seçmecedir. Toplumsal zeminde bütün kültür formları birbirleriyle mücadele içindedir. Kültürler sürekli olarak birbirlerinin alanına girmekte ve kendi dinamikleriyle var olmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda etkilenme kaçınılmazdır. Popüler kültür diğer kültür formlarından farklı, özgün bir kültürdür. Popüler kültür, folklorcülüğün reddidir. Geçmişin iç burukluğunu ve özlemini ekip biçen, sürekli dile getiren bir müze kültürü de değildir. Popüler kültürün özellikleri şunlardır: Sanayi Devrimi sonrasının kent kültürüdür. Her şeyden önce, halkın mevcut toplumsal durumuyla ilintili olmak zorundadır. Biçim olarak orta karmaşıklıktadır. Aktarımı ya da iletimi, ortam ve teknoloji olarak dolaylıdır. Bilinen bir kaynağı ya da üreticisi vardır. Kültürel değerleri ve gelenekleri, yeni formüller biçiminde yansıtır. Ürün tüketiciye dönüktür. Herhangi bir sınıfın kültürü değildir. Daha çok alt ve orta tabakalarda karşılık bulmaktaysa da toplumun üst kesimlerinin alışkanlıklarına da sızabilmektedir. Oldukça ucuza, fakat parayla elde edilir. Devrimci değil ilericidir. Mikro siyaset yapar. Kendi varoluş koşullarını üretmez, elindekilerle yetinme sanatıdır. Günceldir ve sürekli değişime uğrar. Tüketimi, bilinçli bir tercihe (seçmeceye) dayanmaktadır. Herkes tarafından aynı algılanmaz, dolayısıyla tüketicilerin farklı özelliklerinden dolayı (yaş, cinsiyet, din, sınıf, ideoloji, vb.) çeşitli gruplara etkisi farklı olur. Çatışma kültürüdür ve diğer kültürlerle çatışma içerisindedir. Kitle kültürüne çok yakın bir çizgide seyreden ama içerisinde karşı duruş ve eleştiri potansiyeli taşıyan ürünler popüler kültürdür. Bu nitelikleri taşıyan bir kitap, çizgi roman, TV dizisi, bir şarkı popüler kültür ürünü olabilir. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Kültür ve iletişim birbirinden ayrılamaz iki kavramdır. İletişim ve kültürün anlamların sembolik değiş tokuşu olarak birbiriyle yakın ilişki içinde oldukları genel olarak kabul görmektedir. Kültürlerarası iletişim genellikle farklı kültürlere mensup bireyler ya da gruplar arasında gerçekleşen iletişim faaliyetleri olarak tanımlanır. Hem kültürel hem de iletişim yönü bulunan bu sorunların çözümünde temelde kültür bilimlerinin teorik birikiminden yararlanılmaktadır. Günümüzde farklı kültürlerden insanlar günlük yaşamlarında birbirleriyle karşılıklı etkileşime girmektedir. Birçok ulusal devletin sınırları içinde farklı kültürel ve etnik kökende insanlar bir arada yaşamaktadır. Farklı ekonomik, siyasal kültürel ve etnik kökende insanlar bir arada yaşamaktadır. Kültürlerarası İletişimi Etkileyen Faktörler Normlar Roller Etnomerkezcilik: Birçok insan kendi kültürünü dünyanın merkezine koyar ve onu her şey için ölçüt olarak alır. Sosyal bilimlerde ilk kez 1906 yılında W.G. Summer, etnomerkezcilik kavramını geliştirmiştir Belirsizlik ve Kaygı Kalıp Düşünceler ve Önyargılar

7 SÖZLÜ İLETİŞİM Sözlü iletişimde duygu ve düşünceler söz ile dil üzerinden aktarılır. Söz, sesin sembole dönüşmüş halidir. Dil kullanımında duygu ve düşünceler sembollerle ifade edilir. Sözlü iletişim, insan iletişiminin temelini oluşturur; bu yüzden en yaygın iletişim biçimidir. Sözel iletişim için konuşma dilinin, yani ses aygıtı aracılığıyla söz üretiminin gerçekleşmesi, ardından sözcelenen sessel birimin alımlanması, yani işitilmesi zorunludur. Akciğerlerden gelen havanın konuşmacının ağzında (sıkıştırma, büzme, yuvarlama, havayı salıverme gibi ) çeşitli boğumlanma işlemlerinden geçtikten sonra dinleyicinin kulağına ve oradan da imgelemine ulaşması sözel iletişimin çizgisel görünümünü betimler. Sözlü iletişimde duygu ve düşünceler söz ile, dil üzerinden aktarılır. Söz, sesin sembole dönüşmüş halidir. Sözlü iletişim, dil ve dil-ötesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İnsanların karşılıklı konuşmaları, hatta mektuplaşmaları dille iletişim şeklinde kabul edilir. Konuşurken farkında olmaksızın ses tonunun değişiklik göstermesi veya sesin titremesi niyet edilmemiş dil- ötesi davranışlardır. Söz varlığı yerli ve yabancı sözcüklerden oluşur.. En yaygın ve en etkili iletişim türlerinden olan sözlü iletişimin birtakım özellikleri vardır; Temel söz varlığının kullanılması: Sözlü iletişimin etkili olabilmesi, iletişimde bulunan kişinin dilinin -söz ya da yazı olarak- alıcı tarafından anlaşılabilmesi için temel söz varlığının kullanılması gerekir. Yabancı sözcüklerin kullanılması: İletişimde bulunan kişinin ya da alıcının yabancı sözcükleri kullanmalarının zorunlu olduğu durumlarda bu sözcüklerin anlamları yaygın olarak bilinmiyorsa, bu tür yabancı sözcüklerin açıklanarak kullanılması gerekir. Sözlü iletişimde mesajın içeriği ile onun eylem yeteneği arasında her zaman bire bir ilişki yoktur. Bir ifadenin eylem yeteneğini mesajın kendisi belirlemez. Burada önemli olan, kaynağın kişiliğinin kabul düzeyidir. İnsanlar mesajı değerlendirirken, sadece içeriğini değil, mesajı gönderenin kişiliğini de göz önünde bulundururlar. Sözlü iletişimde yanlış anlaşılma ihtimali sözsüz iletişime göre daha yüksektir. Planlar, politikalar ve stratejilerle ilgili, sözlü iletişim uygun bir iletişim kanalı değildir. Sözlü iletişim, bağlamsal koşullar nispetinde resmi veya resmiyet dışı olarak işleyebilir. Aile, dost, arkadaş ilişkileri daha çok samimi bir şekilde yürürken, özellikle farklı örgütlerde, değişik pozisyonlarda gerçekleşen iletişim biçimleri resmi olarak tanımlanabilir. Resmi olmayan sözlü iletişim doğal ve kendiliğinden işlerken, resmi sözlü iletişimde duruma ve koşula göre değişen uyulması gereken pek çok kural vardır. Sözlü ve sözsüz iletişim, alıcı bakımından bir anlam ortaya çıkarmak ve onu pekiştirmek amacıyla kullanılır. SÖZSÜZ İLETİŞİM Sözsüz iletişim iletişim sürecinde çoğu zaman, sözlü iletişimden daha yaygın bir türdür. Söze bağımlı kalmadan, söz dışı ögelerle gerçekleşen bu iletişim edimi çoğu zaman sözlü iletişimden bile daha etkin olabilir. Toplumsal etkileşimlerin büyük bir bölümü, sözel olmayan iletişimin kapsamına girmektedir. Sözsüz iletişim kültürden kültüre farklılık gösterir; dolayısıyla sözsüz iletişim ancak belirli bir kültürel yapı içinde anlamını bulur. Sözsüz iletişim sözlü, yüz yüze yapılan iletişimin destekleyicisi, tarnamlayıcısı niteliğindedir. Genel olarak beden hareketleri, jestler ve mimiklerle gerçekleştirilir. Gündelik yaşamda çok sayıda uyaranın etkisinde olan insan, bilinçli ya da bilinçsiz olarak beden diline sık sık başvurur. Beden dilini kullanmak kadar bunu yorumlamak da beceri ve duyarlılık ister. Bir araştırmaya göre, kişilerarası iletişimin % 75 inin beden diline dayandığı saptanmıştır. Sözsüz iletişim, yüzdeki anlamları, göz hareketlerini, duruşu, giyim-kuşamı, sesin özeliklerini içerir. Sözsüz iletişim, en ilkel toplumsal davranış olarak tanımlanan beden dilinin ortak ifadesidir. Değişik kültürde ve toplumlarda, beden diline yüklenen anlamlar farklılık gösterir. Beden dilinde dokunma, en ilkel toplumsal davranıştır. Jest ve Mimikler Sözsüz iletişimde jest ve mimikler son derece belirleyici ögelerdir. Anlatım jestleri günlük iletişimin ilk temel işaretleridir. Temel anlatım jestleri tüm kültürlerde ortaktır. Baş, el, kol, bacak hareketlerini ifade eden jestler ile kaş, göz, burun, dudak hareketlerini ifade eden mimikler, insan dili gibi, sonlu sayıda bedensel birimden sonsuz sayıda anlamlı birim üretme yeteneğini içlerinde barındırırlar. İster iletişim niyetini gizlemek ister dışa vurmak için olsun, -isteyerek ya da istemeden yapılmış olması fark etmeksizin- ister devingen ister devinimsiz olsun her bedensel duruş bir söz üretir. Bedensel Temaslar Sözsüz iletişim yollarından biri de bedensel temastır. Farklı bedensel temaslar kurarak karşımızdakine çeşitli mesajlar vermeye çalışırız. Örneğin birisinin elini öpüp başımıza koyduğumuzda, onun bizden büyük/üstün olduğunu kabul ettiğimizi gösteririz. El sıkıştığımızda, karşımızdakini kendimize -en azından bir ölçüde- eşit kabul ettiğimizi göstermiş oluruz. Yüz yüze iletişimin ve birincil ilişki biçimlerinin egemen olduğu toplumlarda insanlar dokunmayla iletişim kurmaya daha çok eğilimlidirler. Sözlü iletişim sırasında ortaya çıkan çatışmalar gibi, bedensel temastan kaynaklanan birtakım çatışmalar da gözlenebilir. Özellikle mevcut toplumsal kurallara aykırı olan bedensel temaslar, kişiler arası çatışmalara yol açabilir. Kıyafet ve Aksesuarlar Sözsüz iletişimin bir diğer biçimi de giyim kuşam konusunda ortaya çıkar. Bedenin giyim kuşamla daha çekici hale getirilmesi, kullanılan renkler, kadınlarda saç bakımı, giyim biçimi iletişim açısından oldukça önemlidir. Olumlu görüntü ya da kimlik, kullanılan giysi

8 ve aksesuarların girişilecek işe uygun olarak tercih edilmesinden geçer. Beden dilinin kurucu öğeleri olarak kıyafetler amaçlanmış ya da amaçlanmamış bir sözü aktarır. Üzüntüyü belli eden, neşeyi ortaya çıkaran sportif ya da piknik kıyafetleri, iş ortamlarındaki resmi kıyafetler, yine kişinin kimliği, sosyal statüsü, eğitim düzeyi, ruh hali gibi bir dizi insanlık durumunu betimler. Hiçbir toplumsal zorunluluk yokmuş gibi görünse de çeşitli yaşam alanlarına uyum için o alanın gereklerini yerine getirmek gerektiğine zaman zaman tanıklık ederiz. B E ireyse Susma ya da Dinleme Belirli sürelerle susma ya da konuşmama, önemli bir sözsüz iletişim edimi olarak değerlendirilebilir. Mekan Kullanımı ya da İletişimsel Mesafe Alanı Mekan kullanımı ya da iletişimsel mesafe alanı, sözsüz iletişimde bir diğer önemli alt başlıktır. Kişisel alan, toplumsal alan, genel alan gibi bir dizi alan, insanlar arasında geçen ilişkilerde son derece işlevseldir. Psikolojik korunma alanları da denebilecek bu özel alanlar ihlal edildiğinde huzursuzluk, sıkıntı, gerginlik, saldırganlık gibi bir dizi duygu ve tutum deği şikliği yaşanır. İnsanlar kendi çevrelerinde oluşturdukları boş mekanlar yoluyla da iletişimde bulunurlar. Başka insanlara olan uzaklığımızı ayarlayarak, onlara uzak ya da yakın durarak bazı mesajlar iletiriz. Mekanların kullanılış şekli, dostluğun bir göstergesi olabileceği gibi, statünün de göstergesidir. Genelde önde olmak, yüksekte oturmak, sağda oturmak yüksek statü anlamına gelir. Araçlar Kişilerarası iletişimde mesaj iletmek için başvurduğumuz yollardan birisi de birtakım araçlar kullanmaktır. Rozetler ya da takılar takarak, kokular sürerek, belirli kıyafetlere bürünerek çevremize çeşitli mesajlar iletebiliriz. Kullandığımız tüm araçlar çeşitli anlamlar iletir ve kişilerarası iletişimde insanların birbirlerine nasıl davranacaklarını önemli ölçüde belirler. Araç ve mekan kullanımı yoluyla statü belirtmek de mümkündür. Genelde insanların statüleri büyüdükçe masaları da büyür. Alt kademelerdeki memurlar, mümkün olan en ufak masaları kullanırken, şefler biraz daha büyük, genel müdürler ve müsteşarlar ise en büyük masaları kullanırlar. Büyük adamlar kişisel mekanlarını, bazen masalarla, bazen de protokol kurallarıyla korumaya çalışırlar. YAZILI İLETİŞİM Kültür tarihi açısından değerlendirildiğinde yazının çok uzun olmayan bir geçmişi vardır. İnsanoğlu zamanımızdan yaklaşık beş bin yıl önce yazıyı bulduğunda bilginin belleğinde saklanmasında yardımcı olacak etkili bir aracı geliştirdiğinin ve önemli bir güç olduğunun bilincindedir. Sümerlerin kil tablet üzerine yazıları M.Ö yılındadır. İskenderiye Kütüphanesi nin yapım yılı, M.Ö.130 dur. İlk Çin kitap baskıları M.S. 600 yılındadır. Mürekkep ve kağıdın Araplar tarafından kullanımı da bu yıllardadır. Gutenberg in ilkel baskı aracı ise 1453 te ancak ortaya çıkacaktır. Matbaanın bulunması, insan toplumlarının bütün bireylerini, ortak yaşama iyice yaklaştırmış ve bir anlamda uygarlık yazı sayesinde ölçek olarak genişlemiştir. Yazılı iletişim; mektuplar, memorandumlar, raporlar, özetler, makaleler, tutanaklar, basın bildirileri ile el yazısı, basılı notlar ve bilgisayar ağı gibi bir elektronik ortamla gönderilen çeşitli yazılı mesajları içerir.. Yazılı iletişim, sözlü iletişime göre, alıcının onu okuması, yorumlaması ve cevaplandırması nedeniyle, gecikmeli olarak kurulur. Yazılı iletişimi yeniden düzenlemek ve onu sürekli korumak olanaklıdır. GÖRSEL İLETİŞİM Görsel iletişim, göz, görme ve görülebilir olan ile algının eşdüzeyli olarak birlikte gerçekleştirdikleri iletişim çabasıdır; görme duyusunun fizyolojik, psikolojik ve çevresel olgularla birlikte görülebilir iletiyi alımlaması ve alımlayanın, iletişimsel edimin ögeleri doğrultusunda gerekli (görsel, yazısal, sözel, sözel olmayan) araç ve kanalları kullanarak geribildirimde bulunması sürecidir. Görsel iletişim, görselin ve/veya görünenin tek başına yeterli olmadığı, iletişimsel bir işlevle birlikle anılması gerektiği ve iletişimsel bir değer ifa eden, bir başka ifadeyle görünür ile iletişimsel değerin birbirinden koparılamaz denli katıştığı iletişim türüdür. Sözel iletişimdeki metin-anlatıcı-dinleyici, yazısalda metin-okuyucu- dinleyici üçlüğüne dönüşmüş ve bu dönüşüm aktarma ve algılama biçimlerini derinden etkilemiştir. 20. yüzyılla birlikte, görsel imgelerle dolu bir kültürün egemen olduğu dünyaya geçilmiştir. Çevremiz, gazete, dergi, afiş, televizyon, sinema, video gibi araçlarla üretilen imgelerle çevrilidir. 20. yüzyıl başlarından itibaren kitle iletişim araçlarından radyo, sinema ve televizyon aracılığıyla anlatı yapısı yine sözel boyuta dönüşmektedir. Herkesin bildiği bir sava göre; insanlar gördüklerine, duyduklarından ya da okuduklarından daha fazla inanmaktadırlar. Görüntülü mesajlar, okumaya nazaran fazla bir zahmet gerektirmediği için zihinde daha kolay çözümlenmektedir. İmgeler ayrıca, izleyicinin algılama boyutunda ilgisin ve dikkatini daima canlı tutmaktadır.

9 İki veya daha çok kişinin bir araya gelerek ya da bir takım araçlar yoluyla gerçekleştirdiği iletişime kişilerarası iletişim denir. KİŞİLERARASI İLETİŞİM Her insan yaşamını sürdürebilmek güdüsüyle önce kendisi, sonra çevresiyle iletişim kurar. Kişilerarası iletişim, bireyin kendisiyle yaptığı içsel iletişimde n farklı olarak iletişim sürecini bir ikinci kişinin dahil olmasıyla sürdürme çabasıdır. Kişilerarası iletişim, tam bir iletişim olgusu ve sürecinin yer aldığı, insanlar arasında yapılan iletişimdir. Bunun için bir verici (gönderici), bir alıcı (hedef) olmak üzere en az iki kişiye ihtiyaç vardır. Kodlama açısından, bir kodlayıcı (encoder), bir de kod açımlayıcı (decoder) olması gerekir. Kişilerarası iletişim, günlük iletişimde en sık başvurulan iletişim türüdür. Kişilerarası iletişimde sıkça kullanılan iletişim aracı dil dir. Ancak, iletişimi sadece dile indirgemek doğru değildir. Jestler, mimikler, bedensel ifadeler, suskunluk da birer iletişim aracıdır. Hayvanlar da birbirleriyle iletişim halindedir. Konuşma, insana özgü bir edim olmakla birlikte, diğer objektif etkileşim biçimlerinden ayrılmaktadır. Yani ileti nakline ihtiyaç duyulur. İnsanların birbirleriyle başarılı iletişim kurabilmeleri şu koşullara bağlıdır: Üst düzeyde güvenin olması Her bir tarafın kendi duygularını ve geçmişini rahatça ifade edebilmesi Taraflar arasında karşılıklı ilgi ya da hoşlanmanın olması KİŞİLERARASI İLETİŞİMİN ETMENLERİ Kişilerarası iletişimi belirleyen çeşitli etmenler vardır. Bunlar ; psikolojik, sosyolojik, kültürel ve ekonomik etmenlerdir. Psikolojik Etmenler Kişilerarası iletişimin belki de en karmaşık belirleyicilerinden biridir. Hangi psikolojik koşulların kişileri ne tür iletişimsel edimlere yönlendirdiğini anlayabilmek sanıldığından da zordur. En eşit düzeyli arkadaşlık ilişkileri olarak bilinen okul arkadaşlıklarında bile kişilerden birinin diğerleri arasında çok daha öne çıktığı gözlemlenebilir. Sosyolojik Etmenler Kişilerarası iletişim bir yanıyla da sosyolojik bir olgudur. Toplumsallaşarak yaşamlarını sürdükleri toplumsal ortamın birtakım değerleri, düşünüş ve hissediş biçimleri ya da bilinç yapılarını alırlar. Kültürel Etmenler İnsanlar, karşılıklı ilişki biçimlerini, tavır ve davranışlarını, aralarındaki her düzeydeki iletişimsel edimi, içerisinde yer aldıkları kültürel ortama göre biçimlendirirler. Her kültürel ortamın kendine özgü bir iletişimsel iklimi vardır. Ekonomik Etmenler İnsan her şeyden önce yaşamını sürdürmek için birtakım maddi (biyolojik, fizyolojik, vb.) gereksinimlerini karşılamak zorundadır. Birey, belli maddi koşullar içerisine doğar, belli ilişki ortamı içerisinde toplumsallaşır. KİŞİLERARASI İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ Kişilerarası iletişimin, insan yaşamını düzenleyen, ilişkileri örgütleyen özellikleri bulunmaktadır. Planlılık, örgütlülük, süreklilik ve geçicilik bu özelliklerin başında gelmektedir. Aynı zamanda sanallık, uyum ve çatışma, anındalık veya gecikmelilik, ödüllendirme ve cezalandırma, empati, karşılıklı dinleme ve öznelerarasılık da kişilerarası iletişimin özellikleri arasında sıralanabilir Planlılık En rastlantısal ve kendiliğinden oluştuğunu düşündüğümüz iletişimsel edimler bile aslında bir takım planların sonucudur. Kişi, kendi benliğinin ayırdına varmaya başladığı andan itibaren yaşamındaki bütün ilişkisel ve iletişimsel durumları kendi ben i ve diğerleri ayrımı üzerine kurar. Örgütlülük İnsan, ıssız bir adada yaşamadığı sürece birtakım örgütlü yapıların içerisinde yer alır. Ailede konumlar ve roller belirlidir. Tüm aile yapılarında fertler arasında hiyerarşik bir ilişki vardır ve iletişim de bu yapıda biçimlenir. Süreklilik ve Geçicilik Örgütlü toplum yapısı içerisinde yaşayan kişi, ait olduğu çevrede yaşamını sürdürmek için gönüllü veya zorunlu olarak belli bir sistem içerisinde, düzenlilik ve süreklilik gösteren birtakım ilişkiler kurar. Kişi eğer, mensubu olduğu ailenin üyesi olmaktan hoşnut değilse ve bir başka seçeneği de yoksa süreklilik, zorunluluk içerisinde yürütülür Değiştirme veya Yinelemenin Olanaksızlığı Bir ileti, kişiler arasında taşındıktan sonra, açık veya örtülü, belli veya belirsiz bir etki mutlaka ortaya çıkar. Bu etki bazen göndericinin beklentileri doğrultusunda olur bazen de hiç beklenmedik biçimde gelişebilir.

10 Zorunluluk veya Gönüllülük Kişilerarası iletişim zorunlu veya gönüllü olabilir. Sosyal birer varlık olan insanlar iletişimsel bir ağ içerisinde yaşarlar ve çevrelerindeki insanlarla çok çeşitli düzeylerde zorunlu veya gönüllü ilişkiler kurmak zorunda kalırlar. Örneğin, ailenin çocuk bireyi, annesi ve babasıyla iletişim kurmak zorundadır Doğrudan veya Dolaylılık İnsanlar yakın çevrelerindeki başka insanlarla genellikle yüz yüze, yani doğrudan iletişim kurmayı tercih ederler. Annenin, babanın, çocukların iş dışı zamanlarda ya kendi odalarına kapanarak bilgisayar başında ya da televizyon karşısında bütün dikkatlerini ekrana yoğunlaştırarak zaman geçirme biçimleri, günümüzde artık yadırganmamaktadır. Eşdüzeylilik veya Hiyerarşi Kişilerarası iletişim, bireyin içerisinde yer aldığı toplumsal kesimin (aile, grup, kurum, arkadaş çevresi vb.) sosyokültürel ve sosyo psikolojik yapısına bağlı olarak daha eş düzeyli veya daha hiyerarşik olabilir. Buna iletişimin yatay ve dikey işleyişi de denir. Zincirleme İşleyiş Kişilerarası iletişimde zincirleme işleyiş, iki biçimde ortaya çıkar. Kişiler, iletileri kulaktan kulağa birbirlerine aktararak iletişimsel işleyişin gerçekleşmesini sağlarlar. Kişilerarası iletişimin bu biçimdeki işleyişinin önemli bir kesitini dedikodu veya söylenti oluşturur. Sanallık Fısıltı gazetesi, çoğu zaman insanlar üzerinde tahmin edilemeyecek kadar büyük etkiler ortaya çıkarabilir. Nerede olduğunuzu, o an ne yaptığınızı, ne yediğinizi, kimlerle konuştuğunuzu da yakınlarınız, sizi merak edenler yine bilgisayar ekranından izleyebilmekteler. Birden çok kişi, aynı anda, aynı ekrandan birbirleriyle sohbet edebilmekte, iletişim kurabilmekteler. Uyum ve Çatışma Kişilerarası iletişim uyum ve çatışmalar üzerine kurulan bir iletişimsel işleyiştir. En yakın iki arkadaş bile keyifli bir sohbet niyetiyle bir araya geldiklerinde konuşmanın akışı bir biçimde bir tartışmaya ve de çatışmaya doğru gidebilir Kişilerarası iletişimde uyumdan çok çatışma süreçleri yaşanır. İletişimin Kişi veya İleti Odaklı Olması Kişilerarası iletişimde zaman zaman iletinin kendisi, zaman zaman da kişiler ön plana çıkar. Kişiler, çoğu zaman yalnız olmaktansa zamanı başkalarıyla geçirmeyi tercih ederler. Anındalık veya Gecikmelilik Bireyler kurmak istedikleri iletişimin niteliğine göre, aracılı veya aracısız olmak üzere ya anında ileti alışverişinde bulunurlar ya da ileti gönderimi ile alımı arasına belli bir zaman kesiti girebilir. Birey, eşzamanlı ve uzamlı olarak bir araya gelip ileti alışverişini anında karşılıklı olarak gerçekleştirebilir. Günümüz teknolojisi -telefon, internet vb.- farklı mekanlarda, aynı anda ileti alışverişini olanaklı kılmaktadır. Kişilerarası iletişimin önemli özelliklerinden biri deanındalık veya gecikmeliliktir. Ödüllendirme ve Cezalandırma Bireyin yaşamında çevresinden onay görmek, varlığına saygı duyulması, kendisine değer verilmesi en önemli ödüller arasında yer alır. Kişi bebeklikten itibaren ortaya koyduğu tavır ve davranışlarla, iletişim biçimleriyle, çevreden onay görmeye çalışır. Empati Kişilerarası iletişimde empatinin varlığı ya da yokluğu, iletişimsel ilişkiden beklenen sonucun alınıp alınmamasında önemli bir etkendir. Karşılıklı Dinleme Birey, arkadaşlarıyla, bir konuyu karşılıklı görüşmek, zihnindeki düşünceleri paylaşarak mantıklı öneriler almak için bir araya gelir. Günlük yaşamda kişilerarası iletişimde konuşma, ama karşıdakini dinlememe, anlatma, ama karşıdakini anlamaya çalışmama yönündeki eğilimlere çok sık rastlanmaktadır Öznelerarasılık Kişilerarası iletişimde özne ve nesne konumları sabit ve değişmez değildir. İki kişi bir araya gelerek sohbet etmeye başladığında iletişim, konuşan ve dinleyen, dinleyen ve konuşan biçiminde döngüsel bir ilişki içerisinde sürdürülür. İletiyi gönderen kişi, hemen ardından, gönderdiği iletinin açığa çıkardığı etkinin geri beslemesini alır ya da yeni bir iletinin alıcısı konumuna geçer. Kişilerarası İletişimin Sözlü veya Sözsüz Olması

11 Kişilerin bir araya gelmeleri, sohbetleri, söyleşileri, telefonda konuşmaları, internet ortamında sözlü veya sözü yazıya aktararak ileti alışverişinde bulunmaları günlük yaşamın akışı içerisinde kişilerarası iletişimin en ağırlıklı boyutunu oluşturur. KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE AMAÇLAR İletişimin amacı, iletişim eyleminin gerçekleştiği mekâna göre çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik kişiler arasındaki ilişkinin ve duygusal bağın özelliklerine göre farklılaşabilir. İstekleri yerine getirme Zorunlu veya yapay olarak yaratılmış gereksinimleri giderme Kendini ve diğerlerini tanımlama Kimlik oluşturma veya oluşturulmuş kimliğin devamlılığını sağlama Herhangi bir nedenle birbirini anlamaya çalışma İlişkiyi açıklama, önceden tahmin ve kontrol etme İlişkiyi tanımlama, koruma, sürdürme, geliştirme veya onarma Çatışmaları önleme veya çözme İlişkiye başlama veya son verme Sosyal bilgi kazanma Örgütlü yapılarda süregelen egemenlik ve mücadele koşullarını çeşitli ölçülerde ve biçimlerde katılarak veya katılmayarak destekleme veya değiştirme Ekonomik, siyasal ve kültürel üretimin ve ilişkilerin sürmesine ve değişmesine katılma KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İKNA İkna edici iletişimin özellikleri bağlamında üzerinde durulması gereken bir nokta da, iletişimin yapıldığı ortam (çevre) ve onun özellikleridir. Toplumsal yapı içinde kişiler, belirli ağlar içerisinde iletişim kurarlar. Bir takım rolleri, konumları, saygınlıkları (prestij) ve belirli işlevleri bağlamında planlar yaparlar ve bu planlarını uygularlar. İkna sürecinde hedef, edilgen durumdadır; iletişim sürecinde kaynağın gönderdiği iletiye maruz kalır. Kaynağın, ikna edici iletişimin doğrudan kendisine yönelmediğine, hatta onu tesadüfen aldığına inanması, iknanın etkisini azaltır, Alıcının kendi inanç ve tutumuna ne derece bağlı olduğu, bunları ne kadar önemsediği iletiyi kabul veya reddetmesine göre belirlenir, Alıcının ileri sürülen görüşle aynı görüşte olup olmaması, konu hakkındaki bilgi düzeyi, eğitimi, zeka düzeyi ve kişilik özellikleri iknanın etkisini belirler. Ancak bir kişiden kitleye yönelik ikna girişimleri üzerine çalışmalar, yerini, son yıllarda giderek birebir etki girişimlerine bırakmaktadır. Konuşmacıyı desteklemek amacıyla konuşmadan önce birkaç saniye beklenmesi Konuşmacının psikolojisine dikkat edilerek uygun davranış geliştirilmesi Konuşmacının hızlı, sakin veya yavaş tarzına uygun davranılması Yargılamaktan ve varsayım ifadelerinden kaçınılması KİŞİLERARASI İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ Kişilerarası iletişimin kendi içinde nasıl sınıflan dırılacağı yolunda, yerli ve yabancı literatürde çeşitli görüşler ortaya konulmuştur. KİŞİLERARASI İLETİŞİM ÇATIŞMALARI Kişiler arasındaki yüz yüze iletişimde kimi zaman bireyler arasında karşılıklı olarak iletilen mesajların alımlanmasında sıkıntı yaşanabilmektedir Kaynak ile hedef arasındaki eğitim, sosyal statü, yaş, cinsiyet, ideoloji, yaşam biçimi, kültürel aidiyet gibi çeşitli değişkenler, çoğu kez hedeflenen amaçlarla bağdaşmayan bir iletişim akışını ortaya çıkarır. Biliş: Organizmanın algılamasında ve düşünmesinde yer alan zihinsel faaliyetlerin tümüne biliş (cognition) denir. Çevremizdeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmek ve bunları sürdürebilmek için güçlü ve zengin bir bilişsel yaşantıya ihtiyacımız vardır. Algı: Duyu organlarından beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması, anlamlandırılması sürecine verilen addır. Duyu organlarına ulaşan veriler, algılama olmaksızın tek başlarına fazla bir anlam ifade etmezler. Duygu: Kişilerarası iletişim çatışmalarına yol açabilecek faktörlerden birisi de kişilerin duygularıdır. Duygular, vücutta gözlenen değişikliklerle tanımlanır Bilinçdışı: Psikanaliz e göre, insanların bilinçdışlarında bulunan birtakım duygular, çatışmalar, onların görünürdeki duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını yönlendirir. İhtiyaçlar: Psikolojide güdü, istekleri, ihtiyaçları, dürtüleri kapsayan genel bir kavramdır. Güdüler çoğunlukla iki ana bölüme ayrılır: Açlık, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdülere dürtü veya birincil güdüler adı verilir. Merak, başarma gibi daha üst düzeyde sayılabilecek güdülere ise sosyal güdüler denir. Kişisel Faktörler: Kişilerarası iletişimde insanların yaşı, cinsiyeti, fiziksel görünümleri, tutum, biliş, benlik durumu gibi

12 kişisel özellikleri çatışmalara neden olan ya da bunları engelleyen unsurların başında gelmektedir. Kültürel Faktörler: Kültürün önemli bir unsuru olan dil, kişiler arasındaki iletişimi etkileme gücüne sahiptir. Roller: Kişilerarası iletişim çatışmalarının önemli kaynaklarından biri de kişilerin büründükleri rollerdir. Grup içinde belli bir pozisyonda bulunan kişiden beklenen işe, yani davranışlara ise rol denilmektedir. Sosyal ve Fiziksel Çevre: Sosyal ve fiziksel çevre, insan davranışlarını etkileme gücüne sahiptir. Mesajın Niteliği: Bu mesajların niteliği yani taşıdıkları anlam, çatışmanın kaynağını oluşturur. Örneğin karşımızdaki kişi, doğruluğundan emin olduğumuz bir bilgiden farklı bir bilgi ileri sürerse onunla çatışabiliriz.

13 GİRİŞ Kitle iletişimi, farklı türlerdeki mesajların, büyük ve dağınık bir kitleye, ileri teknoloji kullanılarak iletilmesidir. Kitle iletişiminde belirli bir kaynaktan hedef kitleye iletilerin tek yönlü olarak gönderilmesi söz konusudur. Günümüzde kitle iletişim araçları daha çok medya olarak tanımlanmaktadır. Medya Latincede ortam, araç anlamına gelen medium kelimesinin çoğulundan gelmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre medya iletişim ortamı, iletişim araçları anlamına gelmektedir. Yaygın kullanımıyla medyayı kitle iletişim araçları (gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet) olarak tanımlamak mümkündür. Bu bölümün amacı, kitle iletişiminin temel özelliklerini, medya diye tanımlanan kitle iletişim araçlarının işlevlerini ve onlara dönük eleştirileri açıklamaktır. İnsan yaşamındaki önemi gitgide belirginleşen medyanın doğru anlamlandırılması, etkin bir iletişim açısından son derece gereklidir. KİTLE İLETİŞİMİ Toplumun tamamının ya da büyük bir kısmının alıcı konumunda olduğu - kitlelere yönelik- iletişime kitle iletişimi denir. İletişim ile kitle iletişimi kavramları arasındaki farklılığa bakıldığında, iletişim, insanlık tarihi kadar eski olan kavramdır; buna karşın kitle iletişimi, ancak teknolojik gelişmelerin kitle iletişim araçlarını ortaya çıkarması ile ortaya çıkan bir olgudur. Kitle iletişiminde, iletişimin kitle iletişim araçlarıyla aracılanan boyutu önem taşır. İletişim ve kitle iletişim kavramları, bu yöndeki gelişmeleri anlama ve anlamlandırma amacına dönük olarak geliştirilmiştir. Kitle iletişimi ağırlıklı olarak kitle iletişim araçlarıyla dolayımlanmış iletişim edimine karşılık gelmektedir. İletişim edim ve işlemlerinin gerçekleştiği uzam, zaman, kişi ve araçlar, kitle iletişimini de bağlar ve doğal olarak kişilerarası ya da toplumsal iletişim gibi kitle iletişimi de iletişimsel bir eylem olarak tanımlanır. Kişilerarası iletişim özeldir yüz yüzedir/araçsızdır mekan ve zaman birdir geribildirim gelişkindir kaynak bireydir kendine özgüdür/kişiseldir hedefe yöneliktir taraflar aynı haklara sahiptir Kitle iletişim kamusaldır ve herkese açıktır teknik araçlar aracılığıyla gerçekleşir/araçlıdır mekan ve zaman farklıdır/uzaktır geribildirim sınırlıdır kaynak organizasyondur/örgüttür kamu hizmeti niteliğindedir dağınık dinleyiciye, izleyici kitlesine yönelik kaynak otoriterdir Kitle iletişimini diğer iletişim biçimlerinden ayıran en temel fark, kitle (mass) kavramında saklıdır. Kitle, niceliksel anlamda çokluğu ve niteliksel anlamda da belirsizliği anlatır. Kitle iletişimi, kitle iletişim araçları kullanımıyla ileti üreten örgütlü insan faaliyetidir. Kitle iletişim sürecinde, Üretim ve tüketim için kullanılan ürün kısa dönemli tüketim ve uzun dönemli ideolojik egemenlik için üretilir, Yüksek derecede gelişmiş ve iş bölümüne ayrılmış resmi veya özel kurumlaşmayla bürokratlaşmış yapılar içinde üretilir, Bu üretimi, uzmanlaşmış medya profesyonelleri belli profesyonel beceri ve teknikleri kullanarak yaparlar, Kuramsal olarak geri-iletişim olanağı belli toplumsal kurallar içinde vardır, Örgütsel faaliyetlerde ürün üretimi kesintisiz günlük rutin pratiklerle yürütülür. Kitle iletişim teriminin ortaya koyduğu genel özellikler: Kitle iletişimi görece geniştir, İzler kitle çeşitli toplumsal kümelerden gelen ve çeşitli niteliklere sahip insanlardan oluşan ayrı türden bir topluluktur, İzler kitle kimliksiz bir topluluktur, yani izler kitle üyesi ile iletişimci genellikle birbirlerini kişisel olarak tanımazlar, Kitle iletişimi kamusaldır, yani içeriği herkese açıktır, Kitle iletişim araçları kaynaktan uzakta bulunan, birbirlerinden de ayrı olarak konumlanmış çok sayıda insanla aynı anda ilişki kurabilir, Kitle iletişimi karmaşık biçimsel kurumları gerektirir, İletişimciyle izler kitle arasındaki ilişki izler kitlelerin kişisel tanışıklığı olmayan, profesyonel iletişimci rolündeki kişiler aracılığıyla kurulur, İletişim geri döndürülemezcesine tek yönlüdür ve izler kitlenin anında yanıt verme olasılığını fiilen dışlamaktadır, böylelikle iletişim sisteminde göndericiyle alıcı arasında keskin bir kutuplaşma söz konusudur, Kitle iletişim araçlarının ürünleri, hem fiziksel olarak hem de düşük maliyetli olması nedeniyle kolayca elde edilebilir. Kişilerarası iletişimde kaynak özel kişi olmasına karşılık; kitle iletişimde kaynak tek bir insan değil, kitledir. Mesaj gönderen genellikle profesyonel iletişimcidir. Diğer yandan, alıcı ve kaynak arasındaki ilişki tek yönlüdür. Tek kanaldan pek çok kişiye gönderim söz konudur. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI/MEDYA Kitle iletişim araçları ya da bugünkü yaygın kullanılışı ile medya, kitlesel iletişimin yapıldığı araçlar topluluğunu kapsamaktadır. Bu kapsama, tarihsel açıdan bakıldığında tiyatro, gazete, kitap, dergi, broşür gibi yazılı basın ile sinema, film, radyo, televizyon, plak, kaset, videokaset, kompakt-disk ve Internet gibi iletişim teknolojisindeki gelişmelerin ürünü olan araçlar girmektedir. Kitle iletişim araçları; kavramların üretimi ve dağıtılmasını sağlar, bireyleri kendine bağlar bütüne açık olma özelliğine sahiptir serbest tüketime arz edilir (bireyler için hiçbir sorumluluk yoktur; herkes katılabilir de katılmayı reddedebilir de), hizmet ve eğlence endüstrisini niteler (gelişkin bir endüstri kurulmuştur),

14 her toplumda yasalarla düzenlenmektedir. Medyanın insan hayatına girmesiyle birlikte, toplumsal yaşam, bu araçlar aracılığı ile algılanmaya başlamış ve doğal olarak bu aracıların gerçekliğine bağımlı hale gelmiştir. İletişim araçlarının gelişmesi ve haberleşmedeki imkanlar sayesinde artık dünyanın her yerine anında ulaşmak, orada yaşanan bir gelişmeden naklen haberdar olmak mümkündür. Özellikle internetin hayatımızda geniş bir yer kaplamasıyla birlikte yakınlar uzak, uzaklar da çok yakın hale gelmiştir. Kanadalı İletişim Bilimci Marshall McLuhan ın yıllar önceki öngörüsü, dünyanın küresel olarak dönüşüme uğraması, günümüzde medya sayesinde bizatihi tecrübe edilir hale gelmiştir. MEDYANIN BAŞLICA İŞLEVLERİ Medyanın toplumsal yaşamda oldukça önemli işlevleri vardır. Gelişen teknoloji sosyal yaşamda medyanın etkinliğini artırmakta ve insanların daha fazla medyaya bağlanmasına neden olmaktadır. Medyanın başlıca işlevlerini, haber ve bilgi verme, toplumsallaştırma, eğlendirme, denetim/eleştiri ve kamuoyu oluşturma ana hatlarıyla açıklamak mümkündür. Haber ve Bilgi Verme Medyanın en önemli işlevlerinden biri haber ve bilgi sunmasıdır. Modadan sağlığa, siyasetten ekonomiye pek çok alana ilişkin bilgi, medya aracılığı ile geniş halk kesimlerine ulaşmaktadır. Medyanın toplumsal yaşamda oldukça önemli işlevleri vardır. Gelişen teknoloji sosyal yaşamda medyanın etkinliğini artırmakta ve insanların daha fazla medyaya bağlanmasına neden olmaktadır. Özetle medya, bilgi üretmekte ve sosyal yapının şekillenmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Günlük yaşantımızı düzenlemekte, çevreyi algılamamızı sağlamakta ve böylelikle toplumsal yaşama uyum sağlamamızı kolaylaştırmaktadır. Eğlendirme Medyanın en önemli işlevlerinden biri de insanları eğlendirerek, onların rahatlamasını ve daha mutlu olmalarını sağlamaktır. Gündelik hayatın rutin işleyişi içinde yorulup sıkılan insanlar, ciddi haberlerden çok eğlendirici haber ya da programlarla vakit geçirmeyi yeğlemektedirler ve en önemli eğlence kaynağı da şüphe yok ki medyadır. Denetim/Eleştiri ve Kamuoyu Oluşturma Medya kamusal bir görev ifa eder. Bu bağlamda özellikle de hükümeti, siyasi partileri, kamu kuruluşlarını, şirketleri, vs. kamu adına denetleme ve eleştirme yetkisini elinde bulundurur. Bu özelliği medyaya dördüncü güç olma vasfını kazandırmıştır. Denetim ve eleştiri, medyanın sorumluluğudur. Medya bu görevini yerine getirmezse, görevini eksik yapmış olur. Vatandaşın hakkını savunma açısından görev yüklenen medya, tarihi boyunca pek çok kez iktidarlarla kamu yararı çerçevesinde mücadeleye girişmiş ve bu özelliğiyle toplumsal hafızada derin bir saygıyı hak etmiştir. Medya, aynı şekilde gerekli görülen durumlarda, toplumsal öncülük rolüyle kamuoyu oluşumuna aracılık eder. Bu noktada toplumun ve kamunun vicdanı vazifesini görür. Medyanın toplumun ortak siyasi tutum ve görüşlere ulaşmasında rolü tartışılmazdır.siyasal partilerle vatandaşlar arasında bir aracı olan medya, demokrasilerde üç farklı işlevi yerine getirir.bunların ilki, enformasyon işlevidir. İkinci olarak medya, hükümetleri siyasal partileri halkın sorunları hakkında bilgilendirmek suretiyle ifade işlevini yerine getirir. Medyanın üçüncü işlevi olan eleştirel işlev bir öncekiyle bağlantılıdır. MEDYANIN EKONOMİK BOYUTU Medya günümüzde, ekonomiyle iç içe geçmiş, önemli bir endüstriyel güçtür. Ayrılan kaynaklar, altyapı ve sabit sermaye yatırımları, istihdam olanakları ve hasılası ile ulusal ekonomi içinde geniş bir ticaret ve sanayi sektörü ortaya çıkarmıştır. Özellikle günümüzde medya oldukça pahalı bir iş kolu haline gelmiştir. Bu ortam, ancak çok ciddi sermaye birikimine sahip olan kuruluşların yayıncılık yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Medya kuruluşlarının en önemli gelir kaynağı reklamlardır. Reklam gelirlerini artırmak ve ekonomik açıdan sıkıntıya düşmemek için medya kuruluşları, reklamverenlerle aralarını iyi tutmak isterler. Medya, kendisine büyük güç veren bu işlevlerini yerine getirirken kamuya karşı olan sorumluluğunun bilincinde olmalı ve yayıncılık ilkelerini sadece ticaretin yörüngesinde belirlememelidir. Medya ekonomisi konusunda bir diğer önemli nokta da tekelleşmenin yol açtığı sorunlardır. Tekelleşen medya kuruluşları büyük holdinglerin bünyelerine dahil olmakta ve o holdinglerin elindeki şirketlerden birine dönüşmektedir. MEDYAYA DÖNÜK ELEŞTİRİLER İnsanlar, toplumsal çevrelerini yorumlamak ve onlara tepki göstermek için kullandıkları imgeler, simgeler ve sözcükler için büyük ölçüde medyaya bağımlıdır.kimi araştırmacılar, kitle iletişim araçlarının sosyal hayat üzerinde etkilerinin olumlu olduğunu savunurken; kimisi olumsuz, kimisi de sınırlı olduğunu öne sürmektedir. Medya üzerinde en fazla ağırlığını hissettiren, son aşamada ekonomik baskıdır ve bu durumda aracın var olan iktidar ilişkileri içerisinde egemen ideolojinin pekiştirilmesinde etkin bir kültür endüstrisi olarak konumlanmaktadır. Siyasal sistem içindeki çıkar dengeleri ve ülke çapında dağıtımı yapılan gazetelerin ve izlenebilen TV kanallarının birkaç kişinin elinde toplanması, tek bir kişiye ekonomik bağımlılık dolayısıyla çalışanları olduğu kadar, kamuoyuna ulaşan mesajları etkilemekte, dolayısıyla medya kurumlarının yapısı haberlerin kamuoyuna yansımasında giderek daha belirleyici olmaktadır. Medya, doğrudan gerçeği aktarmaz; gerçekliği kendi yayın politikası doğrultusunda kodlar, yani gerçeği yeniden üretir. Bu kodlama işlemi, temsil olarak adlandırılmaktadır. İzleyicilere ekrandan gösterilen yapay dünya, tamamen doğalmış gibi sunulmakta ve bu şekilde algılanması tercih edilmektedir. Medya hayat ilişkisi üzerine düşünen teorisyenler, bu yoğun birlikteliğin pek çok sakıncayı da beraberinde getirdiğini ileri sürmektedir. Buradaki temel sorun, insanların çoğunun gerçekle kurgu arasındaki farkın ayrımına varamaması; farklı motivasyonlarla kurgulanmış temsilin çoğu zaman hayatın kendisiymiş gibi algılamasıdır. Internetin sunduğu doğal olmayan dünya da, hiçbir şey tesadüfi değildir; bu dünyayı deneyimleyen herkes, kurallarını başkalarının koyduğu bir gerçekliğe dahil olur. Bu gerçeklik çoğu zaman yaşanan çıplak gerçeğin üstünü örterek, toplumsal sorunlar yerine medyatik

15 dünyanın temsillerinin tartışmasını amaçlar. Televizyonun yanı sıra, gitgide toplumun geniş kesimlerinde yaygınlaşan internetin de hayatımıza girmesiyle, yaşamın kıyıda kalmış diğer alanları medya tarafından kuşatılmış, kültürümüz bu yeni aracın etkisiyle ciddi oranda değişime uğramıştır.

16 En etkin kitle iletişim aracı, 1970 lere kadar radyo iken; günümüzde en yaygın kullanılan kitle iletişim aracı televizyon olmuştur. Bilgisayar ve internet ise televizyonun yerini alabilecek bir araç olarak çoktan kendisini göstermeye başlamıştır. GAZETE İlk modern gazete diyebileceğimiz haber sayfaları, 1536 da Venedik te ortaya çıkmış olup; öncelikle Venediklileri Osmanlı Devleti ile olan savaştan haberdar etmek amacını güdüyordu. Gazetenin doğuşunda Avrupa daki sermaye birikimi ve ticaretin gelişmesi etkili olmuştur. Gazete okumak, kentli insan için bilgi-haber almanın en yaygın yolu olmasının yanı sıra eğlendirici ve oyalayıcı niteliği olan bir serbest zaman etkinliği haline dönüşmüştür te 47 bin olan Paris teki gazete abonman sayısı, 1836 da 70 bine, 1846 da da 200 bine ulaşmıştır. Magazin söylemi, gerçeği dolayımlamakta, böylelikle de kitleleri eğlendirerek, çoğu zaman da yaşanan gerçeğin gizlenmesine aracı olarak, iktidar lehine yaşamsal bir rol oynamaktadır. Bir kitle iletişim aracı olarak gazetenin özelliklerine bakıldığında, gazete, haber, bilgi, yorum ve reklam içeren, genellikle düşük maliyetli kâğıt kullanılarak basılan ve dağıtımı yapılan bir yayımdır. Genel olarak yayımlandığı gibi, özel bir konu üzerinde de yayımlanabilir ve genellikle günlük ya da haftalık olarak yayımlanır. En yaygın gazete şekli, günlük olarak yayımlanan ve insanları bilgilendirmek için güncel konuları içerenlerdir. Bunlar politik, kültürel, finansal olayları, hava tahminlerini, magazin ve spor haberlerini içerir. Gazeteler, anlatımı pekiştirmek için konuyla ilgili fotoğraflar ya da karikatüristler tarafından hazırlanan çizimler kullanırlar. Toplumsal bilincin oluşmasında ve geliştirilmesinde önemli bir misyona sahip olan gazeteler, genelde habere iki değişik yoldan yaklaşmaktadır. Haberciliğe daha ciddi yaklaşan gazeteler; okuyucularına dünyada olup bitenlere ilişkin, olabildiğince fazla ve doğru bilgi vermek amacındadır. Magazin haberciliği diyebileceğimiz ikinci tür gazetecilik anlayışında ise haberin eğlendirici yönü ön plana çıkarılır ve konular öyküleştirilerek sunulur. Gazeteler 20. yüzyıl boyunca şöyle gruplandırılmaktadır: Kitle gazeteleri: Geniş kitlelere seslenmeyi amaçlayan, bu bakımdan da her türlü sosyo ekonomik düzeyde bulunan bireylere seslenen, onların ilgisini çekecek zaman zaman ciddi sosyal ve siyasal haberlere ve bunları yorumlayan köşe yazarlarına yer veren gazetelerdir. Magazin gazeteleri: Bol resimli, büyük puntolarla, içinde sosyeteden hayat pahalılığına veya adliye haberlerine kadar geniş yelpazade dikkat çeken içeriğin bulunduğu, çoğunlukla ciddi içerikli haberlerden yoksun, sansasyonel haberciliğin yapıldığı tabloid türü gazetelerdir. Fikir gazeteleri: Magazin türü gazeteciliğin tersi bir yaklaşımla, içinde ciddi haberlerin yer aldığı, araştırmacı gazeteciliğin önemli olduğu, güçlü kalemi olan köşe yazarlarının bulunduğu ve toplumun siyasal ve sosyal alanda olup bitenden haberdar edildiği gazete türüdür Tematik gazeteler: 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişen radyo ve özellikle televizyon yayınlarına kaptırılan okuyucusunu yeniden kazanmak amacıyla belli konularda derinleşen, onların veremediği haber, köşe yazısı, yorum gibi çeşitli basılı yayın türlerinin yer aldığı gazetelerdir. 20. yüzyılın son 10 yılında, Internetin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla Internet gazeteciliği gelişmiştir. Gazeteler, dergiler sanal ortamda okuyucu ile ya da yeni bir kavram olarak Internet okuyucusu ile buluşmaktadır. DERGİ Dergi, düzenli aralıklarla yayınlanan, değişik ilgi alanlarına hitap eden, deneme, makale, inceleme, araştırma ve eleştiri gibi yazı başlıklarından oluşan, değişik edebi türleri ya da belirli konulara yönelik denemeleri içeren basılı yayınlardır. Dergiler değişik merkezlerde basılır. Genellikle, ulusal çapta veya belirli bir meslek dalına dağıtımı yapılır. Dağıtım kanalları çoğu kez gazetelerle aynıdır. Yayın frekansları bir yıl ile bir hafta arasında değişebilir. Dergiler alanlarına göre, toplumu bilinçlendiren araçlarındandır. Bu dergi türleri; Güncel haber dergileri Sanat dergileri Magazin dergileri Gezi-seyahat dergileri Mizah dergileri Coğrafya-turizm dergileri Edebiyat dergileri Moda dergileri Spor dergileri olarak kategorize edebiliriz RADYO Dijital iletişim sistemlerinden internet teknolojilerine kadar birçok alanda her geçen gün ortaya çıkan yenilikler kitle iletişimin boyutlarını da değiştirmektedir. Radyo yayını, hertz dalgaları olarak da adlandırılan elektromanyetik dalgaların enerjisi aracılığıyla sesin geniş kitlelere aktarılmasıdır. Tüketici sayısındaki bu artışa paralel olarak dünya ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere sayısız radyo dalgaları ile kuşatılmıştır. Bir iletişim aracı olarak radyonun günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmesi, değişik ülkelerde birçok bilim adamının farklı teknik buluşlarının sayesinde olmuştur. Radyo tekniği ile ilgili olarak yapılan ilk teknik buluş James Clerk Maxwell tarafından 1860 yılında olmuştur. Aynı yıllarda İngiltere de Liverpool Üniversitesi nde Oliver Lodge, Rusya da Kronstadt Üniversitesi nde S. A. Popoff gibi bilim adamları da elektromanyetik dalgaların kullanımını ilerleten çalışmalar yaptılar de Lee De Forest in boşluk tüpü nü bulması, radyonun teknik buluşlarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Avrupa da ise ilk düzenli telsiz kullanımı 1914 yılında Almanya da gerçekleştirilmiştir. Radyonun bir kitle iletişim aracı olarak sürekli kullanılması, kamuya seslenen söz ve müzik yayınlarını yapması ise 1920 lerden sonradır. Sürekli ilk radyo vericisi 2 Kasım 1920 de ABD de çalışmaya başlamıştır. KDKA adlı bir istasyonda seçim haberleri ile başlayan yayını arasında dinleyici takip etmiştir. Batı da 1930 ve 1940 lı yıllarda, Türkiye de ise özellikle 1950 lerde radyodaki dramalar, bugünün pembe dizileri kadar ilgi görüyordu. Tarihsel süreç içerisinde değerlendirildiğinde radyonun aşağıda sıralanan işlevler ve amaçlar için kullanıldığı söylenebilir: Devlet ve hükümetlerin, ulusal ve uluslararası alanda kendi ideolojilerini benimsetmeleri, yaymaları ya da pekiştirmeleri Başta üçüncü dünya ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede eğitim amacıyla kullanılması Eğlence ve özel sektör ürünlerini pazarlama amaçlı kullanımı Bazı ülkelerin bağımsızlık savaşlarında kullanımı (ya da baskıcı rejimlere karşı halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı kullanım)

17 Farklı kültüre sahip toplulukların seslerini duyurmak ya da haklarını aramak ve kültürlerini yaşatmak amacıyla radyoyu kullanmaları Günümüzde ise internetin kazandırdığı olanaklar sayesinde insanların kolayca radyo kurup kendilerini ifade etme amacıyla kullanmaları söz konusudur. Radyo bağlamında ortaya konulan dinleyici kitlesinin yapısı, dramatik katılımı ve yüz yüze iletişimi andırma özelliklerinin yanı sıra aracın iki üstünlüğü daha sayılabilir. Bunlardan biri, bilindiği üzere, radyonun diğer araçlara göre daha hızlı bir haber dağılımı sağlayabilmesi; diğeri ise, radyo dinleyen bireylerin kendilerini bir anda haberi dinleyen diğer insanların oluşturdukları dev gibi bir grubun üyesi kimliğini hissetmesidir. SİNEMA Tarihsel olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru sinema üretimi ve gösterimi ile ilgili teknik bulunmuş, ancak gelişimi 20. yüzyılın ilk yarısında olmuş ve kısa sürede pek çok ülkede yaygınlaşmıştır. Sinema tarihinde sinema filmini ilk üreten ve gösterenler olarak farklı ülkelerde farklı kişilerin adı geçer. Aynı tarihlerde Fransa da, Almanya da, İngiltere ve ABD de gerek sinema filmi üretiminde, gerekse gösterim aracı ile ilgili buluşların birden fazla olduğu bilinmektedir. İngiltere de Louis Le Prince in 1888 yılında Leeds, Yorkshire ve Roundhay Bahçe Manzaraları adlı filmler, ilk film çekimleri olarak sayılır. ABD de de sinema ile ilgili önemli bir gelişme olmuştur te William Kennedy Laurie Dickson tarafından ham film üretimi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Sinemanın toplum üzerindeki en büyük etkisi, öncelikle kitlesel iletişime hareketli görselliği katmış olmasıdır li yıllara kadar ses kullanılamamıştır. Bir diğer ifade ile sinemanın ilk 30 yılı sessiz sinema olarak tarihe geçmiştir. Sözlerin filme eş zamanlı eklenerek (senkronize) film üretimi, yani sesli sinema olgusu, sinemada önemli bir yenilik olarak kabul edilmelidir. Sinemanın, kendinden önce topluma sunulan yazılı kitle iletişim aracı olan gazete ve dergiden, hatta kitaptan çok farklı yönleri vardır: Öncelikle, mesajları hareketli görüntü olarak vermiştir. İlk yıllarda üretim ve gösterim sessiz iken, daha sonra görüntü ve ses bir arada sunulmuştur, İçerdiği konular farklıdır. Belgesel film dışında sinemanın içerdiği konular, öyküsel konular ya da öyküleştirilmiş belgelerdir. Sinema, üretimi açısından diğer kitle iletişim araçlarından sanatsal yönü ile de ayrılmakta; kimi yönleri ile 7. sanat olarak adlandırılmaktadır. Çoğaltım ve gösterim, görüntü (video) bant tekniği ile yapılmaktadır. Sinema filminin gösterimi, özellikle bireysel kullanım açısından video aracı ile yapılmaktadır. Gösterimi farklıdır. Toplumun sinema filmlerinden yararlanması, bu amaç için yapılmış kapalı ve açık mekanlara, sinema salonlarına giderek, izlemesi ile olanaklıdır. Aynı anda geniş kitlelere yayılma özelliği yoktur Ekonomik açıdan bakıldığından, sinema, geçen yıllar içerisinde bir endüstriye dönüşmüştür. Durağan görüntüyü devingen hale getiren ve devingen görüntüyle anlatısını kuran sinema, kitlelerin değişim ve dönüşümünü gerçekleştiren kitle iletişim araçlarından biridir. Doğası gereği izleyiciye sağladığı dikkat yoğunluğu diğer kitle iletişim araçlarına göre son derece fazladır TELEVİZYON Televizyonun bulunuşuna da radyoda olduğu gibi birçok bilim adamı katkıda bulunmuştur lü yıllarda ortaya atılan fikirler, 1920 lerde hayata geçirilmiştir. İlk deneme yayınları İngiliz bilim adamı Baird tarafından Londra daki laboratuarında, çoğu bilim adamından oluşan 40 kadar konuğun önünde gerçekleştirilmiştir. Böylece 1945 yılında ilk tecimsel renkli yayıncılık Amerika da başlamıştır. Televizyonun ilk kez halka açık gösterisi, 13 Haziran 1925 te yapılmıştır. Charles Francis Jenkins, Anacostia da Deniz Kuvvetleri radyo istasyonunda, kurduğu bir vericiden, Washington Connictiut caddesindeki bir alıcıya görüntü iletmiştir. TV programları değişen yayıncılık anlayışı içinde tecimsel baskıların artması ve televizyonların ticari bir işletme haline gelmesi nedeniyle giderek çeşitlenirken; televizyonun temel işlevlerini amaç edinen ve zaman zaman bunları geliştiren bir anlayışla şekillenir. Televizyon 20. yüzyılın en önemli kitle iletişim araçlarından biridir. Tüm kitle iletişim araçlarının özellikleri ayrı ayrı incelendiğinde televizyon yapısı gereği diğerlerinden oldukça farklı bir yerde konumlandırılır. Çünkü televizyon, iletişim sürecinin en önemli öğelerinden biri olan alıcı için çekici birçok özelliği içinde barındırması açısından oldukça etkileyicidir. Televizyon, kitle iletişim araçlarının en yaygını ve en etkilisidir. Kitle iletişim araçları, 19. yüzyıl kitle toplumunun bir sonucudur. Fakat bu tarihten itibaren söz konusu araçlar, özellikle de televizyon, sadece bir aktarıcı ya da toplumsal değişimin bir etkileneni olarak değil, aynı zamanda oluşturucusu olarak da sistem içerisinde aktif bir işlev yüklenmiş ve günümüz toplumsal yapısının oluşumunda son derece belirleyici olmuştur. Bir iletişim ve eğlence ortamı olarak televizyon, kendisinden önce var olan iletişim ve eğlence ortamlarının hemen hemen tümünde değişikliklere yol açmıştır. Bu iletişim, eğlence ve haber ortamlarını değiştirmenin yanı sıra televizyon, toplumsal iletişimdeki gücü nedeniyle kurum, aile ve kültürel yaşantı gibi toplumsal dinamikleri de değiştirmiştir. Televizyon göze ve kulağa aynı anda hitap eden bir kitle iletişim aracıdır ve bu sayede bize sunduğu olaylar karşısındaki temel görüşlerimiz, bu gerçeklerin sunuluş biçimi ve amacı çerçevesinde şekillenmekte, dolayısıyla birbirimiz ve dünya ile olan ilişkilerimiz de bu temelde biçimlenmektedir. Televizyon kendine has özellikleri gereği, etkileşime açık bir düzeneğe sahip değildir ve bu özelliği kitleleri edilgenliğe itmiş, kültürel ve psikolojik yetersizliklere zemin hazırlamıştır. Televizyon tüketim ekonomisinin vazgeçilmez bir unsurudur. Televizyon hayatın her alanında ve anında insanoğlu için vazgeçilmez bir eğlence ve haber kaynağı haline gelmiştir. Dolayısıyla televizyon karşısında geçirilen zaman her gün daha da artmış, birçok temel ve hayati ihtiyaç televizyon aracılığıyla giderilir hale gelmiştir 24 saat alışveriş, haber, eğlence, sinema tiyatro vb... birbirinden bağımsız yayın yapan birçok kanalın yayın hayatına atılması, değişen yayıncılığın önemli birer örneğidir. Gerçeğin bekçiliğini yaptığı iddiasındaki televizyon, aslında kendi ekonomi-politiği doğrultusunda paketlediği televizyon gerçekliği nin savunusunu yapmakta ve çoğu zaman da ilgi çekici bulmadığı gerçeği, amacı doğrultusunda çiğnemekten, eğip bükmekten ya da görmezden gelmekten geri durmamaktadır.

18 Televizyonda yer alan metinlerin olabildiğince eğlenceli ve tüketilebilir bir format doğrultusunda biçimlendirilmesi, çoğu zaman bu metinlerin özgül gerçekliklerinin bile önünde konumlanmakta ve temsil sürecinde ciddi anlam kayıpları meydana gelebilmektedir. Nitekim NBC Sports un Başkanı, Dick Ebersol da, önemli olan bir hikaye anlatmaktır; hatta kimin kazanıp kaybettiği bile o denli önemli değildir. Gerçeği yeniden üretir: Televizyon gerçeği değil, imal ettiği gerçekliği seyirciye iletir. İktidara bağımlıdır: Televizyon iktidar söyleminin etkin bir taşıyıcısıdır; siyasi ve ekonomik güç odaklarının güdümü altındadır. Ticaridir: Televizyonculuk, özünde ticaridir ve pazar mantığının kurallarına tabidir. İzlenme oranı mantığına sahiptir: Televizyon kuruluşları çok seyredilmenin ve bu gücün getireceği ticari başarının peşindedir. Akışa tabidir: Bütün televizyon programları, aynı bütünün bir parçasıdır ve durmaksızın akan bir televizyon kültürünün herhangi bir parçasıdır. Kurgusaldır: Televizyonda yer alan her görüntü ancak bir kurgulama sürecinin ardından ekrana gelebilmektedir. Fakat televizyon aynı zamanda bu kurgulama sürecini ekran karşısındaki izleyiciden gizleyerek durumu doğallaştırmanın peşindedir. Birleştiricidir: Televizyon ele aldığı malzemeleri, parçalara ayırarak, yayınlanmaya uygun hale getirir ve kendi gerçekliğinden koparır. Eğlencelidir: Neil Postman ın sözleriyle eğlence, televizyondaki her türlü söylemin üst ideolojisidir. Bu bağlamda seyirciyi eğlendirerek elde tutmak televizyonların öncelikli hedefidir. Dramatiktir: Televizyon seyirciyi elde tutmak açısından tüm programlarında dramatik anlatım ile olayların hikayeleştirilmesini tercih eder. Mit üretir: Televizyon en etkili mit üretim merkezidir. Magazin söylemini benimser: Televizyon, olayların ve olguların aktarımında neden-sonuç ilişkisi kurmak yerine olayları bağlamından koparan ve içeriği hafifleştiren magazin söylemini tercih eder. Kişiseldir: Televizyon çalışanları, kişisel ve samimi bir dil kullanarak, seyircinin kendisini özel ve önemli hissetmesini sağlarlar. Aksiyondan hoşlanır: Ekran karşısındaki seyircinin dikkatini kaçırmamak ve heyecanı üst düzeyde tutmak açısından aksiyondan vazgeçmez. Vasat beğeni hedeflenir: Televizyon hedef kitle olarak vasat beğeni düzeyini temel alır. İNTERNET İnternet için ilk adım, ABD Savunma Bakanlığı nın, bilim ve teknolojinin orduya en iyi şekilde uygulanması amacıyla ARPA-NET Projesi ni (Advanced Research Project Agency-Network Project) başlatmasıyla atılmıştır. ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Ajansı nın 2 Eylül 1969 tarihinde başlattığı, dört bilgisayarı kapsayan küçük bir projeyle ARPA-NET kurulmuştur. İnternetin dünya çapında hızla yaygınlaşmasının en önemli nedeni, güncel bilgilere en hızlı ve ucuz ulaşımı sağlamasıdır. Elektronik iletişim araçlarının kültürü yaygınlaştırarak dünyayı küresel bir köye dönüştüreceğini öne süren McLuhan, global köyde yaşadığımızı, bu köyde her şeyin aynı anda olduğunu, zaman ve yer kavramının yok olduğunu söyler. Türkiye bugün, internet kullanımında dünyada 12. sırada bulunuyor ve bu kullanıcıların yaklaşık yüzde 95 i sosyal medyayı tercih ediyor. İnternetin haber yayımında sağladığı sınırsızlık (sütun, satır ya da süre olarak), coğrafi engelleri ortadan kaldırarak dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir zaman diliminde habere ulaşma imkânı sunması, webdeki haber sitelerinin her gün daha çok kişi tarafından izlenmesine katkıda bulunmaktadır. İnternetteki haber sitelerinden birçoğuna ücretsiz erişim olanağı bulunması, farklı yaş ve sosyo ekonomik düzeydeki okurların haberlere erişimini yaygınlaştırmaktadır. internet teknolojisi, kullanıcılarına şu avantajları sunmaktadır: Öncelikle internet bilgi arama için pek çok imkân sunmaktadır. Geleneksel kitle iletişim araçları insanların davranış seçeneklerini sınırlamakta ve onların bilgiyi kullanmasını teşvik etmemektedir. İnternet kullanıcıları, bilgi kullanımlarını kontrol edebilmektedir İnternet, kullanıcılarının birbirleriyle doğrudan temas kurmak suretiyle mesajlara cevap vermelerine, mesajlarla ilgili diğer bilgilerin aranmasına ya da başka şekilde tepki verilmesine fırsat tanımaktadır. İnternet üzerinden mesaj (enformasyon) göndermek diğer kitle iletişim araçlarına göre daha ucuz ve daha hızlı bir biçimde gerçekleşmektedir. İnsanlar mouse a bir kez dokunmak suretiyle binlerce insana aynı anda mesaj gönderebilmektedir. İnternet teknolojisi mesajların sadece yazılı olarak değil, aynı zamanda görsel ve sesli olarak iletilmesine de olanak tanımaktadır. İnternet aynı zamanda elektronik posta ( ) aracılığıyla kullanıcılar arasında anında mesaj gönderme, alma, okuma ve yanıtlama gibi hizmetler sunan etkileşimli bir iletişime imkân tanımaktadır. Şirketler açısından değerlendirildiğinde son yıllarda oluşturulan web sayfaları aracılığıyla ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması olanaklı hale gelmiştir. Son yılların en popüler konularından biri olan sosyal medya, insanları sosyalleştirirken aslında kendine bağımlı kılmakta ve onları doğal ortamlarından kopararak yeni bir sosyal gerçekliği tecrübe etmelerini sağlamaktadır. Özellikle Facebook ve Twitter, kullanım yoğunluğu ve etki derecesi açısından diğerlerinden ayrılmakta ve insanları sosyalleştirmenin yanı sıra sanal topluluklara dahil etmektedir. Profilinizdeki fotoğraf, artık sizin kimliğinizdir. Yüzünüzü, mesleğinizi, isminizi, ilişkilerinizi kendiniz kurabilir, içinizdeki olmak istediğiniz kişi ye ulaşabilirsiziniz.

19 GİRİŞ Kurumsal iletişim, kuruluşların; devlet, bankalar, yatırımcılar ve kamuoyu gibi çeşitli hedef kitlelere yönelik, hedef kitlesini etkin duruma getirerek, kurum ölçeğinde gerçekleştirdiği iletişim çabalarıdır. Kurumsal iletişim, kurumdaki tüm öğelerin kurumsal amaçlar doğrultusunda etkileşimde bulunmasını sağlar ve kurumsal bütünlüğü gerçekleştirmek için de son derece önemli bir işlev görür. Üst yöneticilerle ve iletişim uygulayıcıları tarafından stratejik toplumsal paydaşların iletişimi, stratejik kararların alındığı stratejik düşünme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. KURUMSAL İLETİŞİM KAVRAMI Kurumsal iletişim, kuruluşların, devlet, bankalar, yatırımcılar ve kamuoyu gibi çeşitli hedef kitlelere yönelik, hedef kitlesini etkin duruma getirerek, kurum niteliğinde gerçekleştirdiği iletişim çabaları olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak bakıldığında kurumsal iletişimin tecimsel ve tecimsel olmayan iki tür amacı vardır. Tecimsel amacı; ürünü temel alan iletişim olarak, örneğin ürünün tanınmışlığı, titiz, özenli tutumu ve/veya önemli müşterilerin geribildirimleri gibi sebeplerle gerçekleştirilebilir. Tecimsel olmayan amaç ise; kuruluşun imgesi ne denli iyi olursa olsun, satışların az olduğu durumlarda finansal durumun iyileştirilmesi için, örneğin sendikalarla iletişim gibi yönelimler seçilerek ortaya konulabilmektedir. Kurumsal iletişim stratejisi, kuruluşun iletişimine ve stratejik toplumsal paydaşlarıyla ilişki kurmaya yönelik bir eğilimi gösterir. Kurumsal iletişim, şirketlerin bağımlı olduğu gruplarla ilişkilerini düzenlemek amacıyla içsel ve dışsal iletişim yöntemlerini etkin ve verimli bir şekilde, uyum içerisinde kullanan idari bir araçtır. Kurumsal iletişim konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar: Kurumsal iletişim kuruluşta yönetim aracı olarak kullanılmalıdır. Planlama ve idarede kurumsal iletişim bir uzmanlık işi olarak belirlenmeli, kavram uygulamada tüm kuruluş tarafından üstlenilmelidir. Koordinasyonu yüksek ölçüde verimlilik ve en az düzeyde sürtüşme olacak şekilde yapılmalıdır. Başarılı kurumsal iletişimin temeli, hitap edilecek olan hedef grubunun kesin bir tanımıdır. Buna yalnızca müşteriler (ticaret ve tüketim) değil, aynı zamanda görüş önderleri, yatırımcılar, rakipler, gazeteciler, çalışanlar, resmi makamlar vd. de dahildir. Önemli olan bir diğer nokta da, kurum temellerinin kesin olarak saptanmasıdır. Yazılı olarak ifade edilmiş ve herkese açık olarak, davranış ve karar prensipleri belirlenmiş olmalıdır. Kurumsal hedefler kesin olarak ifade edilmeli ve stratejik olarak uygulanmalıdır. Bunun için bir tedbir programı geliştirilmeli ve öncelikler saptanmalıdır. Bu aynı zamanda bir zaman/tarih saptamasını ve bir bütçe planlamasını içermektedir. Kurumsal iletişim uygulamasında profesyonel yardım alınmalıdır. Burada sürekli sorumluluk için daha önceki danışmanın görevlendirilmesi önerilmektedir. Kurumsal iletişimin etkisinin kontrol edilmesi için, bir değerlendirme kataloğu hazırlanmalıdır. Bu iletişim tedbirlerinin ortaya çıkışı ve içeriksel birlikteliğinin dahili test edilmesi için önemlidir. Harici bir araştırma, en erken üç sene sonra uygulanmalıdır. Çünkü bir tutum değişikliği asla kısa sürede başarılamaz. KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİŞİMİ Kurumsal iletişim, kurumun hedef kitlelerine yönelik tüm iletişim çalışmalarını içerir. Kurumsal iletişim yönetişimi tanımlamasındaki yönetişim kavramı ise, kurumsal iletişimi tamamlayan bir fonksiyondadır. Yönetişim, herhangi bir kurumun kaynaklarına hükmeden ve kullananların bu kaynakları nasıl bir açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik içinde ve/veya hangi maksatla kullandıklarını ifade etmektedir. Kısacası yönetişim, açık, şeffaf, hesap verebilirliği olan ve kuruma taraf olan tüm unsurların optimum çıkar bileşkesini ortaya koyan yönetim tarzıdır. Kurumsal iletişim, doğası gereği bir yönetim aracıdır. Riel kurumsal iletişim tanımlaması da bunu doğrular niteliktedir: Kurumsal iletişim, iç ve dış iletişimin bilinçli kullanılan tüm türlerinin, kurumun ilişki içerisinde olması gereken gruplarla olumlu bir temel yaratacak şekilde olabildiğince etkin ve verimli bir şekilde uyumlaştırıldığı bir yönetim aracıdır. Yönetim iletişimi, kurum yöneticisinin gerçekleştirdiği iletişim faaliyetidir. Tecrübeli bir yönetim, iletişimi aşağıdaki amaçlara ulaşmak için kullanır: Kuruluş içinde kuruluşun paylaşılan vizyonunu geliştirmek Kuruluş liderliğinde güven oluşumu ve bunun sürdürülebilirliği Süreç değişimini başlatmak ve yönetmek Çalışanların motivasyonunu sağlamak ve onları görevlendirmek Ortak bir hedef doğrultusunda, kurumun kültür ve değerlerine uygun davranması beklenen çalışanlardan aynı zamanda kurumun varlığını sürdürebilmesi ve büyümesi için gerekli çalışmaları desteklemeleri de istenir. Bu kadar büyük bir sorumluluk ve beklentinin geleneksel iletişim yöntemleri ile karşılanması mümkün değildir. Yeni doğan ihtiyaçlara cevap verebilecek iç iletişimin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Tam ve doğru bilgi; serbestçe aşağı, yukarı ve yatay gidebilen bilgi İşveren ve çalışanlar arasında güven ve itimat Sağlıklı ve güvenli çalışma şartları Dürüst ve tarafsız ödüllendirme Çatışmasız çalışmanın devam etmesi Her çalışan için zamanının çoğunluğunda çalışma memnuniyeti Kurumuyla gurur duymak ve kurumun geleceği için iyi düşüncelere sahip olmak. Bir kurum yöneticisinin en önemli görevleri, etkili kurum iletişimi geliştirmeye dayalıdır. Bu görevler kısaca şu başlıklar altında sıralanabilir: Çalışanları motive etmek Açık bir vizyon sergilemek Büyüme için etkin bir strateji oluşturmak Ahlaki standartlar oluşturmak İyi bir yönetim ekibi oluşturmak Ortaklarının kazançlarını artırmak KURUM KAVRAMI, İŞLEVLERİ VE ÖZELLİKLERİ

20 Kurumsallaşma çabası, insan eylemlerinin hemen hemen tamamında görülür. Issız bir çölde yaşayan bir insan bile eylemlerini rutinleştirir, sürekli hale getirir yani kalıplaştırır. Kurumlaşma, düzenli dengeli ve bütünlük arz eden bir form ve yapının oluşması demektir. Sosyolojik açıdan kurum, toplumda zamanla kabul görmüş kurallar bütünüdür. Aile, din, hukuk vs. kurumlara örnek teşkil eder. Merkezileştirme, karar verme merciinin sorumluluğunun nerede bulunduğu ile ilgilidir. Bazı kurumlarda, karar verme yüksek derecede merkezileştirilmiştir. Zaman içerisinde ilkel olarak başlayan kurum oluşumları, günümüze gelindiğinde iş kollarına ait bütünleşmelerde en modern, stratejik yüzünü göstermektedir. KURUMSAL İMAJ İmaj bir kimsenin, bir topluluğun veya kurumun kendisine ilişkin olarak başkası üzerinde ortaya çıkarmak istediği izlenimlerdir. İmaj, kişilerin inanç, fikir, his ve izlenimleriyle oluşur. İmaj insanları belli tutum ve davranışlara sevk eder. Kurum kimliğinin oluşturulması için düzenlenen örgüt felsefesi, örgütsel davranış ve örgütsel iletişim sonucunda oluşan kurum kimliği, kurum imajını şekillendirmektedir. Kısaca söylemek gerekirse, imaj bir kimsenin, bir topluluğun veya kurumun kendisine ilişkin olarak başkası üzerinde ortaya çıkarmak istediği izlenimlerdir. Kurumsal İmajın Önemi. Kurum imajı, insanların o kuruma ait bir ürün\hizmetin alınıp alınmamasına karar verilirken kullandıkları bir değerlendirme biçimidir. Kurum hakkında olumlu imaj edinen kişi, kurumu bir yakınına referans verebileceği gibi o kurum için çalışmaya da başlayabilir. Kurum imajının işlevsel sonuçlarını şu başlıklar altında toplamak mümkündür: Geniş ve tanımlanabilir hedeflere ulaşabilmesi için işletmeye yol gösterir. İşletmenin kendisi ve müşterileri arasında çelişkili ve bazen çakışan ihtiyaçların dengelenmesini sağlar. Çok kültürlü takım çalışmasını ve eleman farklılığını değerlendirir. Bilgi ve yeteneklerin sürekli geliştirilmesine olanak tanır. İşletmenin marka, ürün ve hizmetlerine değer katar. Değişimin desteklendiği ve değişime ayak uydurulduğu bir ortam açığa çıkarır. İyi imajına sahip olan işletmeler, kuruma ait bütün özelliklerin iyi olarak algılanması gibi bir avantaja sahip olurlar. Kurumsal İmajı Etkileyen Unsurlar Kurum imajının fonksiyonel bileşenleri, ölçülebilen somut unsurlarla ilgilidir. Bu unsurlar, yeni isim, logo ve sembollerdir. Duygusal bileşenler ise daha çok psikolojik boyutlarla ilgilidir. Kurum imajı, kurumun ismi, mimarisi, mal/hizmet çeşitleri, geleneği, felsefesi gibi fiziksel ve davranışsal unsurları da kapsamaktadır. Kurum imajını etkileyen unsurların başında, çalışanlar, lider, müşteri memnuniyeti, satış sonrası hizmet, reklamlar, endüstriyel ilişkiler, ambalaj, borsanın etkisi, fiziksel görüntü, kurumun muhatap olduğu soruları yanıtlama yöntemi sayılabilir. Kurum imajını etkileyen bu başlıklara kısaca değinmek gerekirse, Çalışanlar kurumun, hedef kitleye görünen, yaşayan yüzüdür. Birçok durumda çalışanlar, hedef kitlenin muhatabıdır ve bu yüzden genel algının çok önemli bir parçasını oluşturur. Lider, kurumun hedef kitleyle birebir iletişim kuran, görünen yüzüdür. Bu sebeple kurumun geleceğini, felsefesini, bakış açısını da temsil eder. Bir anlamda lider kurumla özdeşleştirilir. Müşteri memnuniyeti, rekabetin artarak ürün ve hizmetlerin kalitesinden tüketicilerin gereksinimlerine geçmesiyle birlikte önem kazanmıştır. Müşteri memnuniyeti denildiğinde öncelikle beklentilerin tanımlanması anlaşılmaktadır. Hedef kitlenin beklentilerinin belirlenmesini, bu beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı sorusu takip eder. Son olarak da, algısal olarak müşteride bu beğeninin oluşup oluşmadığı incelenmelidir. Satış sonrası hizmet, müşteri memnuniyetiyle birlikte düşünülmelidir. Müşterilerin memnun olması, satış sonunda verilen bilgilendirme ve hizmetin kalitesiyle doğrusal bir orantıya sahiptir. Reklamlar, kurumun oluşturduğu ve kendini tanıtmak için kullandığı iletişim araçlarıdır. Reklamların kurum tarafından, kendisini anlatmak için oluşturulmuş olması, reklam ve imaj arasında yakın bir ilişki kurulmasının önemli bir sebebidir. Endüstriyel ilişkiler, kurumun birinci derecede etkileşim içerisinde bulunduğu ve kurumun varlığı için önemli rol oynayan, çalışanlardan dağıtımcılara kadar geniş bir gruptur. Birçok noktada endüstriyel ilişkide bulunulan gruplar, oluşturulmaya çalışılan imajın da kaynağını oluşturur. Ambalaj, tüketicinin ürünle karşı karşıya gelmesiyle zihninde bir izlenim oluşturur. Bu yüzden ambalajın rengi, şekli, güvenli olup olmadığı imaj oluşturma stratejileri açısından önem taşımaktadır. Borsanın etkisi, destek niteliğindedir. Kurumun borsada yükselen değeri, kurum imajını desteklerken, düşüşe geçen hisseler ise kurum imajı için olumsuzdur. Fiziksel görüntü, kurum kimliği içerisinde de incelenmektedir. Genel görüntüden kastedilen, bekleme salonundan bahçesine kadar kurumun var olan genel fiziksel olanaklarıdır. Kurumun muhatap olduğu soruları yanıtlama yöntemleri, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmetle paralel düşünülebilir. Kurumların hizmet verdikleri alanlara paralel olarak, karşılaşabilecekleri sorunlarında çeşitliliği artmaktadır. Sorunlar ve bilgi alma isteği müşterileri kurumla iletişim içerisine girmeye zorlamakta ve kurumun bu iletişimi sağlama yolları da kurumun imajını etkilemektedir. Kurumsal itibar, rakipleriyle kıyaslandığında, bir kurumun tüm hedef kitlesine yönelik genel görüntüsünü oluşturan geçmiş aksiyonların ve gelecek görüntüsünün algısal temsilidir. Pazar Açısından Kattığı Değer: İyi bir itibar, işletmeye pazar payının genişletmesi açısından da değer katmaktadır. Güçlü itibara sahip şirketler, pazarda çok kolay yer bulmakta ve hedef kitleler tarafından hızla kabul görerek pazar paylarını genişletme fırsatı bulmaktadırlar. İnsan Kaynağı Açısından Kattığı Değer: İyi bir itibara sahip olmak, yetenekli elemanları etkilemekte ve o kurum adına çalışmak için teşvik etmektedir. Böylece yetenekli elemanlar, kurumun başarısı için çalışmakta ve sonuçta güçlü müşteri ilişkileri geliştirmektedirler.

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

İletişim kavramı ve tanımı

İletişim kavramı ve tanımı İletişim kavramı ve tanımı Fransızca dan communication (haberleşme) İletişim haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı ileti alışverişi, toplumsal nitelikli bir etkileşim, paylaşım.. İletişim kavramının

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

Bölüm 1. İletişimin ve Psikolojinin Gelişimi... 19

Bölüm 1. İletişimin ve Psikolojinin Gelişimi... 19 5 İÇİNDEKİLER Önsöz... 13 Giriş... 17 Bölüm 1. İletişimin ve Psikolojinin Gelişimi... 19 İletişimin gelişimi... 21 Psikolojinin Gelişimi... 23 Yapısalcılık ve işlevselcilik... 25 Psikodinamik bakış açısı...

Detaylı

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık iletişim kanallarının varlığına bağlıdır. Halkla ilişkilerde

Detaylı

İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler. Kişilerarası İletişim. Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci

İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler. Kişilerarası İletişim. Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci ÜNİTE:1 İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler ÜNİTE:2 Kişilerarası İletişim ÜNİTE:3 Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci ÜNİTE:4 İletişim Sürecinde Anlaşım ve Uzlaşma ÜNİTE:5 İletişim

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

1.İkna Kavramı. 2. İknanın Psikolojik, Toplumsal ve Mantıksal Boyutları. 3. İkna Kuramları. 4. İkna Edici İletişimde Kaynak

1.İkna Kavramı. 2. İknanın Psikolojik, Toplumsal ve Mantıksal Boyutları. 3. İkna Kuramları. 4. İkna Edici İletişimde Kaynak 1.İkna Kavramı 2. İknanın Psikolojik, Toplumsal ve Mantıksal Boyutları 3. İkna Kuramları 4. İkna Edici İletişimde Kaynak 1 5. İkna Edici İletişimde Mesaj 6. İkna Edici İletişimde Mesajın Alıcıları 7. Sözsüz

Detaylı

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM...

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 Bölüm 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... 13 İletişim Sürecinin Ögeleri... 13 İletişim Sürecinin İşleme Süreci... 14 Kod ve Kodlama... 14 Etkili İletişimde Kodlama ve Kod Açımlama... 15

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

İLETİŞİM VE İLETİŞİM SÜRECİ PSİKOLOG PSİKOTERAPİST AİLE DANIŞMANI SİBEL CESUR AKYUNAK

İLETİŞİM VE İLETİŞİM SÜRECİ PSİKOLOG PSİKOTERAPİST AİLE DANIŞMANI SİBEL CESUR AKYUNAK İLETİŞİM VE İLETİŞİM SÜRECİ PSİKOLOG PSİKOTERAPİST AİLE DANIŞMANI SİBEL CESUR AKYUNAK Ne şekilde iletişim kurarız? Genel olarak ne tür iletişimlerden söz edilebilir? İLETİŞİM Sözlü Sözsüz Sözlü iletişimde

Detaylı

İletişim, insan yaşamının tüm etkinlikleri ile ilgilidir, bu nedenle her zaman her yerde vardır. Toplumsaldır ve anlamların paylaşımıdır; temel amacı

İletişim, insan yaşamının tüm etkinlikleri ile ilgilidir, bu nedenle her zaman her yerde vardır. Toplumsaldır ve anlamların paylaşımıdır; temel amacı İLETİŞİM İLETİŞİM TANIMI Sözcük olarak dilimizdeki kullanımı yeni, kavram olarak eski olan "iletişim" değişik etkileşimleri, anlamları karşılamak için kullanılır. İleti alışverişi anlamında iletişim tüm

Detaylı

İletişimin Sınıflandırılması

İletişimin Sınıflandırılması İletişimin Sınıflandırılması Toplumsal ilişkiler sistemi olarak Kişiler arası Grup i Örgüt i Toplumsal Grup ilişkilerinin yapısına göre Biçimsel olmayan (informel) / yatay Biçimsel / Formel) /dikey Kullanılan

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI A) TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Eğitim? Öğrenme? Öğretme? Öğretim? Eğitim Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ Doç. Dr. Hakan OĞUZ KSÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1 İKNA SÜRECİNİN UNSURLARI Kaynak İleti Kanal Alıcı 2 İLETİ İkna edici iletişimdeki bir diğer önemli öge de iletidir.

Detaylı

MESAJIN ULAŞMASI SÖZ SES BEDEN DİLİ %93

MESAJIN ULAŞMASI SÖZ SES BEDEN DİLİ %93 MESAJIN ULAŞMASI SÖZ %7 SES %93 BEDEN DİLİ BEDEN DİLİNDE İLETİŞİM Sözsüz mesajlar, jestler, göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas gibi BEDEN DİLİ ÖGELERİYLE ifade edilir. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI. Ha$a 1

GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI. Ha$a 1 GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Ha$a 1 Duygu Beykal İz dbeykal@hotmail.com İLETİŞİM NEDİR? Bir başkasıyla konuşma Duymak Dokunmak Televizyon Gazete Bir eleşbri yazısı İnternet Mağara duvarındaki

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Davranış Bilimleri üzerine Davranış Bilimleri insan davranışını, davranışa etki eden toplumsal, psikolojik, grupsal ve

Detaylı

İLETİŞİM İyi iletişimin ön koşulları: İletişimin ilkeleri şunlardır: Saygı: Saydamlık Somutluk Empati:

İLETİŞİM İyi iletişimin ön koşulları: İletişimin ilkeleri şunlardır: Saygı: Saydamlık Somutluk Empati: İLETİŞİM İletişim bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. Pek çok etkinlik iletişim sayılabilir. Genel anlamda iletişimin gerçekleşmesi için iki sistem gereklidir. Bu sistemler iki insan, iki

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U İLETİŞİM VE TOPLUM İ S T A N B U L T İ C A R E T Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 B A H A R D Ö N E M İ M E D E N İ Y E T V E T O P L U M R E K T Ö R L Ü K D E R S İ 20-2 1 N İ S A N 2 0 1 5 D O

Detaylı

İletişimin Öğeleri SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ 31.05.2014. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir.

İletişimin Öğeleri SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ 31.05.2014. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Bilgi ve duygu üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir.

Detaylı

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa. ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 2 de PDR ÇALIŞMALARIMIZ 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 4 te ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ Sınıflarımızda Ben Yapabilirim etkinliğini uyguladık. Etkinlikte; öğrencilerimizin

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

İletişim. 2013-2014 Güz Yarıyılı Seçmeli Dersi /Öğr. Gör. Osman MESTAV

İletişim. 2013-2014 Güz Yarıyılı Seçmeli Dersi /Öğr. Gör. Osman MESTAV İletişim 2013-2014 Güz Yarıyılı Seçmeli Dersi /Öğr. Gör. Osman MESTAV İletişim Latince karşılığı communico kelimesidir ve paylaşma, ortaklaşma anlamına gelmektedir. İnsanlarla anlaşmak, bireyin kendini

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY Etkili Sınıf Yönetiminde Öğretmen Rol ve Görevleri Öğretmen, okullarda istendik öğrenmelerin

Detaylı

HEDEF KİTLE DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

HEDEF KİTLE DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER Ünite 5 HEDEF KİTLE DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şadiye Nur GÜLEÇ Bu ünitede, reklamın önemi ve reklamın hedef kitlesi konusu işlenecektir. Hedef kitle davranışını etkileyen psikolojik

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

REHBERLİK VE İLETİŞİM 8

REHBERLİK VE İLETİŞİM 8 REHBERLİK VE İLETİŞİM 8 Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com İletişim Süreci KAYNAK Kodlama MESAJ Kod Açma ALICI KANAL Geri Besleme KANAL Sözsüz İletişim Beden dilimiz jestler, mimikler,

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Dil Nedir? ÜNİTE:2 Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3 Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4 Ses Bilgisi ÜNİTE:5 1 Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi ÜNİTE:6 Türkçenin Söz Varlığı

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

Etkili Konuşmanın Özellikleri

Etkili Konuşmanın Özellikleri Etkili Konuşmanın Özellikleri Yalın bir tanımla konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözle iletme işidir. Konuşma günlük yaşamımızın bir parçası gibidir. Tıpkı soluk

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

İLETİŞİM BECERİLERİ. Doç. Dr. Bahar Baştuğ

İLETİŞİM BECERİLERİ. Doç. Dr. Bahar Baştuğ İLETİŞİM BECERİLERİ Doç. Dr. Bahar Baştuğ AMAÇ VE HEDEFLER Hasta ve hasta yakınları, çalışma arkadaşları ile iletişimi ve ilişkileri geliştirmek için iletişim adına temel bilgileri vermek Hedef, etkin

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014 İletişim Kuramı Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 İletişim kavramı İletişim tarihi İletişim modelleri İletişimin ögeleri Plan - 2 İletişim - 3 İletişim: Etimolojik Yaklaşım Fransızca ve İngilizce da

Detaylı

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM. Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM. Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen İki öğenin birbiri ile kurduğu bağlantıya veya etkileşime ilişki denir. Eğer bu tek taraflı ise ilgi olarak tanımlanır.

Detaylı

Etkili İletişim. Uzman Klinik Psikolog, Evlilik ve Aile Terapisti. Zeynep SET

Etkili İletişim. Uzman Klinik Psikolog, Evlilik ve Aile Terapisti. Zeynep SET Etkili İletişim Uzman Klinik Psikolog, Evlilik ve Aile Terapisti Zeynep SET Bana doğru bir ses çıkarman, benimle iletişim kurduğun anlamına gelmez. David Gordon İletişim Becerileri İletişim Nedir? İletişim

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GRUP SÜRECİ: ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Doç. Dr. Cevat ELMA. İLETİŞİM Bilgi, fikir ve duyguların bir kimseden diğerine geçme sürecidir.

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GRUP SÜRECİ: ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Doç. Dr. Cevat ELMA. İLETİŞİM Bilgi, fikir ve duyguların bir kimseden diğerine geçme sürecidir. Ünite 10 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GRUP SÜRECİ: ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Doç. Dr. Cevat ELMA ÖRGÜTSEL İLETİŞİM İnsan hayatında önemli bir yer tutan iletişim, örgütler açısından da son derece önemlidir. Bir işi amaçlanan

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir.

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir. Abraham Lincoln, senin yaşındayken dedi babası çocuğuna, Okula gidebilmek için her gün 10 mil yürüyordu. Gerçekten mi? dedi çocuk ve ekledi: Tamam, fakat o senin yaşındayken de başkan oldu baba! İletişim,

Detaylı

CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ. 9. Hafta Mikro Sosyoloji: Sembolik Etkileşimcilik, Fenomenoloji ve Etnometodoloji

CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ. 9. Hafta Mikro Sosyoloji: Sembolik Etkileşimcilik, Fenomenoloji ve Etnometodoloji CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 9. Hafta Mikro Sosyoloji: Sembolik Etkileşimcilik, Fenomenoloji ve Etnometodoloji UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu MODERNLEŞME

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

İLETİŞİM. Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları İLETİŞİM İLETİŞİM. Süleyman Demirel Üniversitesi 1

İLETİŞİM. Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları İLETİŞİM İLETİŞİM. Süleyman Demirel Üniversitesi 1 Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Ders Notları Öğr. Gör. Emin KAYA Süleyman Demirel Üniversitesi NEDİR? Communis Communication (Ortak) (İletişim) İletmek Bilgi Vermek Anlamak Anlatmak Etkilemek

Detaylı

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İNSAN VE KULLANICI GEREKSİNMELERİ İnsan gereksinmeleri: insanların fizyolojik, toplumsal ve psikolojik açılardan rahatsızlık duymadan yaşamlarını sürdürebilmelerine

Detaylı

sorular-sorular-sorular

sorular-sorular-sorular İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ sorular-sorular-sorular Erkeklerin matematik becerisi kadınlardan daha fazla mıdır? Duygusal emek nedir ve neden kadınlarda daha yaygındır? Bireyci kültür ile toplulukçu kültür arasında

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

İLETİŞİM BİLGİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF İLETİŞİM BİLGİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Buarada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- İletişim

Detaylı

İLETİŞİM. İnsan davranışlarının bir ürünüdür Dinamik bir olgudur Belirli kalıplara bağlıdır

İLETİŞİM. İnsan davranışlarının bir ürünüdür Dinamik bir olgudur Belirli kalıplara bağlıdır İLETİŞİM İLETİŞİM İki ya da daha fazla kişinin mesaj alışverişinde ve anlam paylaşımında bulunmaları işlemidir. Yazan ya da konuşan bir kişinin zihnindeki fikri diğer kişilere açıklaması ve onları ikna

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II Tutumların Yapısı Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Günümüzde insan ve insanlar. Evrim Yayınevi. İstanbul. A. X partisine oy verirken, kardeşi neden Y partisine

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Aralık 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik Danışma ve

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

İletişim Nedir? İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasıdır. Bu sürecin amacı ; anlaşılmaktır.

İletişim Nedir? İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasıdır. Bu sürecin amacı ; anlaşılmaktır. CrystalAcademy İletişim Nedir? İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasıdır. Bu sürecin amacı ; anlaşılmaktır. BEDEN DİLİNDE İLETİŞİM Sözsüz mesajlar,

Detaylı

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak Bana göre insani merkezli olmak, davranış ve anlayışın işbirliği içinde olduğu, insan yapımı her şeyin kullanıcıların kavradığı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Psikoloji *Psikoloji, pscyhe (ruh) ve logy (bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. *Psikoloji, hayvan

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ. Nihan Demirkasımoğlu

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ. Nihan Demirkasımoğlu TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Nihan Demirkasımoğlu 1 İçerik Sistem Kuramları Eğitime Sistem Yaklaşımı Eğitim sisteminin Alt Sistemleri Bu konu, Başaran ve Çınkır ın (2012) Türk Eğitim Sistemi ve

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış; bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Ne kadar kaliteli ve ekonomik üretim yapılırsa yapılsın üretilenin alıcısının bulunup, üretilen hakkında

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

Yahut İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ

Yahut İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ BİLDİRİŞİM Yahut İLETİŞİMİN TEMEL ELEMENTLERİ 1 Hazırlayan: Rıza FİLİZOK Dil, bir bildirişim (COMMUNIQUER) aracıdır, düşüncemizin içeriğini karşımızdakine iletir. Bildirişim, araçsız gerçekleşmez. (Sezgilerimiz

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Görsel Algı II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Ortam Teknoloji Araç - gereç Öğretim materyali Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi İletişim EĞİTİM: Davranışçı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi

Detaylı

Birey ve Çevre (1-Genel)

Birey ve Çevre (1-Genel) Birey ve Çevre (1-Genel) Prof. Dr. Turgut Göksu PA GBF Öğretim Üyesi tgoksu@hotmail.com Turgut Göksu 1 DAVRANIŞ NEDİR? İnsanların (ve hayvanların) gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

ALGI VE ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI

ALGI VE ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI ALGI VE ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI Çevredeki nesneleri ve olayları, tanıma, kavrama ve anlama, etiketleme ve tepki vermeye hazırlanma gibi işlemlerdir. ALGI Duyu organlarıyla gelen bilginin anlamlandırılmasıdır.

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

yukarıda olduğu psikolojik bir durumdur.

yukarıda olduğu psikolojik bir durumdur. Stress Yönetimi STRES NEDİR? Bireylerin, fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi veya zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Kişilerde meydana gelen ve onları normal faaliyetlerinden

Detaylı

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI SOSYAL ÖĞRENME KURAMI Gözlem Yolu ile Öğrenme (Bandura) Dikkat etme Hatırda tutma:sembolleştirme-kodlama-saklama Uygulama: Kişisel yeterlilik algısı Pekiştirme Öğrenmeyi sağlayan dolaylı yaşantılar Dolaylı

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı