Karþýlýksýz çeke hapislik kalktý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karþýlýksýz çeke hapislik kalktý"

Transkript

1 Biri kendisinden ayrýlmak isteyen kadýna yumruk atýp burnunu kýrdý, diðeri kendisini polise þikayet eden kiþiye vurarak burnunu kýrdý, bir baþkasý da daha çok içki içmemesi için kendisini uyaran kiþinin camla yanaðýný kesti... Gerisi az sonra... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4163 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý NE GRASSO BU GRASSO 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÇOK GÖRMEYÝN GARÝBÝME! Erdoðan Baybars KURDELECÝLERÝN ÞAÞKINLIÐI Dolgun Dalgýçoðlu ÇÝÇEK'TEN ISLAHAT ÖNERÝLERÝ Ali Osman "KIYTIRIK" Ali Kiþmir "GÜL BAHÇESÝNDE KKTC"YMÝÞ! Mehmet Levent Karþýlýksýz çek kesenlerin durumu hafifletiliyor... Karþýlýksýz çeke hapislik kalktý Poliçeler Yasasý'nda yapýlan deðiþiklikle karþýlýksýz çekten kaynaklanan hapislik cezasý kaldýrýlýyor... Komiteden geçen yasa önerisi meclise havale edildi... Yasa önerisi komiteden oybirliðiyle geçti. Komite baþkaný Hasan Taçoy, önerinin tüm siyasi partilerin katkýlarýyla hazýrlandýðýný söyledi... Taçoy, piyasaya sunduðu ve karþýlýksýz çýkan çeklerini ödemeden kimsenin çek yasaðýndan kurtulamayacaðýný belirtti... Çek yasaðýna giren kiþi tüm borçlarýný ödedikten sonra ilgili banka veya Merkez Bankasý'na yapacaðý dilekçeyle yasaktan kurtulabilecek... Daha önce borcunu ödese de ödemese de 12 ay çek yasaðýndan çýkamýyordu... (3. sayfada) Taraflara sunulan BM belgesi Ýzcan'ýn açýklamasýyla ortaya çýkýnca Rum tarafý þok oldu sayfalýk 'Bomba Belge' BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'ýn geçtiðimiz gün AKEL yetkilileriyle yaptýðý temaslarda BM'nin taraflara 77 sayfalýk bir belge sunduðunu açýklayýnca ortalýk karýþtý... Belgenin her iki taraftaki kamuoyundan da gizlendiði açýða çýktý... Belgenin Derviþ Eroðlu'na sunulmasýndan çok sonra Rum tarafýna sunulduðu iddia ediliyor... Karþýlýksýz çek konusu bundan sonra hukuk mahkemelerinde görülecek... Dolandýrýcýlýk maksadýyla karþýlýksýz çek yazýldýðýnýn saptanmasý halinde yine hapislik cezasý verilebilecek... Rum yetkililer Ýzcan'ýn açýklamalarýndan sonra belgenin varlýðýný doðruladýlar. Anastasiadis bunu Ulusal Konsey'de görüþeceklerini ve neyi kabul edip etmeyeceklerini belirleyeceklerini söyledi... Belge döneminde yapýlan müzakerelerde varýlan görüþ birlikleri ile görüþ ayrýlýklarýný kapsýyor sayfada CTP de AKEL'deydi... Hazýrlýklar baþlasýn CTP dün güneye geçerek AKEL yetkilileriyle görüþtü... Ýki partiden yapýlan ortak açýklamada liderlere "Müzakereler için hazýrlýklar baþlamalý" çaðrýsýnda bulunuldu sayfada Ruslar geldi Rus donanmasýna ait 3 savaþ gemisi Limasol limanýnda sayfada

2 AYRILMAK ÝSTEYEN KADINA YUMRUK ATIP BURNUNU KIRDI 21. yy tanrýlarýna bir haykýrýþ Hamitköy-Haspolat Anayolunun güneyinde bulunan aðaçlýk alan içerisinde önceki akþam saat sýralarýnda meydana gelen olayda, H.D.(E-25) kendisinden ayrýlmak istediði gerekçesiyle L.H.(K-25)'in yüzüne vurarak burnunun kýrýlmasýna neden oldu. H.D tutuklandý. ÞÝKAYET EDÝNCE BURNUNU KIRDI Önceki akþam saat 20:00 sýralarýnda, Lapta'da, T.Ç.(E-32) kendisini þikayet ettiði gerekçesiyle, Emrah Güleç'in burnuna yumruk atmak sureti ile burnunu kýrýlmasýna sebep oldu. Polis T.Ç'nin de tutuklandýðýný açýkladý. TARTIÞTIÐI KÝÞÝNÝN YANAÐINI KESTÝ Lefkoþa'da önceki gece saat sýralarýnda, A.C.(E-20) kendisini daha fazla içki içmemesi için uyardýðý gerekçesiyle Þener Gezeroðlu'nun sol yanaðýna tecavüzi alet olan henüz tespit edilemeyen cam parçasý ile vurup yüzünde 10 santim kesik oluþmasýna sebep oldu. Polis A.C. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðýný açýkladý. ÇAYIROVA'DA SU HIRSIZLIÐI Çayýrova'da, 2011 yýlý Þubat ayý ile 16 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda, U.Z. (E-25)'nin, babasýna ait evin avlusunda, Mehmetçik Belediyesi tarafýndan su borcu olduðu gerekçesi ile mühürlenen su saatinin borusu ucundaki mühürlü tapayý, hasar yapmaksýzýn sökerek, su nakil hattýna baþka parça takýp 616 TL deðerinde toplam 420 ton suyu çaldýðý tespit edildi. Polis açýklamasýnda U.Z hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý kaydedildi. PARA VE KAMBÝYO YASASI'NA AYKIRI HAREKET Ercan Devlet Havalimaný'nda önceki sabah saat sýralarýnda, V.Þ. (E-36) tasarrufunda 10 bin Euro ve muadilli döviz veya Türk lirasýndan fazla para olan; 78 bin 600 Euro, 32 bin 200 ABD Dolarý ve 115 Türk Lirasýný yetkili makamlara beyan etmeden yurt dýþýna çýkarmak istediði sýrada tespit edildi. Polis açýklamasýna göre, V.Þ hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. YILDIRIM KÖYÜNDEKÝ YANGIN ZARARA NEDEN OLDU Yýldýrým köyünün kuzey doðusunda önceki gün saat sýralarýnda, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayý yangýn çýktý. Polisten verilen bilgiye göre, çýkan yangýn soncu Osman Merttuna'ya ait dört rulo balya, Ediz Güvenir'e ait 6 metrelik sulama hortumlarý ve her biri 50 metre uzunluðunda 20 top 16'lýk damlama hortumlarý tamamen yandý. RESTORAN ÝÞLETMECÝLERÝ KENDÝ MUTFAÐINI ATEÞE VERDÝ Güzelyurt'ta önceki gece saat sýralarýnda, "Viola Cafe" isimli restoranýn iþletmecileri C.S.(E-41) ve O.G. (E-34), sigortadan para almak amacýyla restoranýn mutfaðýna yanýcý madde döküp ateþledi. Polis açýklamasýnda, bahse konu þahýslar ve mesele ile baðlantýsý olduðu görülen M.C. (E-20), Ö.Þ. (E-24) ve S.G. (K57)'nin tutuklandýðý kaydedildi. Miteroloji sergisi açýldý Tiyatro ve seramik sanatçýsý Erol Refikoðlu'nun heykellerinin sergilendiði 'Miteroloji' sergisi dün akþam Ýsmet Vehiy Güney Sergi Salonu'nda açýldý. Etkinlikte sergi ile ayný ismi taþýyan 'Miteroloji' kitabý da tanýtýldý. 'Miteroloji' kitabýnda sergilenen heykellerin fotoðraflarý ve her heykelin ayrý ayrý öyküleri yer alýyor. Yaþar Eroy: "21. yy tanrýlarýna bir haykýrýþ" Tiyatro sanatçýsý Yaþar Ersoy açýlýþta yaptýðý konuþmada, yýllardýr bir kavga sürdürdüklerini ve Erol Refikoðlu'nun da bu çalýþmasýyla bu kavgaya katký sunduðunu belirtti. Erol Refikoðlu'nun çamuru yoðurarak, ezen ile ezilen arasýndaki kavgayý öne çýkarttýðýný ifade eden Ersoy þunlarý söyledi: "Bu çalýþma mitolojiden 21. yy tanrýlarýna bir sesleniþ, bir haykýrýþ olarak bize sunulmakta. Bu yaþadýðýmýz düzende tek boyutlu kapitalizmin tanrýlarýnýn dünyayý egemenliðine aldýðý bir dönemde bugünkü tanrýlara dünyayý ne hale getirdiklerine dair bir okumadýr, tanýklýktýr, karþý duruþtur, belgelemedir. Antik Yunan'ýn tanrýlarý gibi bugün kapitalizmin tanrýlarý bir yaþam biçimi sunmaktadýr, bir savaþ dayatmaktadýr. Týpký Zeus ve Ares gibi." Erol Refikoðlu: "Sanatçý üretir" Erol Refikoðlu ise sanatçý olmanýn gereðinin üretmekten geçtiðini ifade etti. Her heykelin kendince bir öyküsü olduðunu da söyleyen Refikoðlu, kendi yazdýðý kýsa öykülerde de kendine göre o heykeli hikayeleþtirmek istediðini belirtti. Sergi Mayýs tarihleri arasýnda açýk olacak. Güneyde cinayet davasý... Ýngiliz askeri öldüren Ýngiliz gence 8 yýl hapis cezasý Kýbrýs Rum kesiminde bir kavga sýrasýnda Ýngiliz askerini býçaklayarak öldüren Ýngiliz genç, 8 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Güney Kýbrýs'taki Aðýr Ceza Mahkemesinin kararýnda, 19 yaþýndaki David Lee William Collins'i öldürdüðünü kabul eden 19 yaþýndaki Muhammed Abdulkadir Osman'ýn, suçu tahrik sonucu iþlediði yönündeki savunmasýnýn kabul edildiði bildirildi. Osman'ýn, Collins'i daha önce tanýmamasý nedeniyle olayda taammüt unsurunun bulunmadýðýna karar veren mahkeme, buna karþýlýk sanýðýn içkili olmasýnýn hafifletici neden olarak kabul edilmesi yönündeki talebiyse reddetti. Mahkeme kararýnda kavganýn, Collins'in beraberindeki, tamamý kendisi gibi asker olan bir grup tarafýndan baþlatýldýðý sonucuna varýldýðý belirtildi. Turistik Ayia Napa kasabasýndaki gece kulübünde, Kasým 2012'de, bir kavga sýrasýnda Collins'i býçaklayarak öldürmek suçundan mahkemeye sevk edilen Osman, yargýlandýðý davada kendisine yöneltilen kasýtsýz adam öldürme suçunu kabul etmiþti. Ayný davadan benzeri suçlarla yargýlanan 17 yaþýndaki iki sanýk ise daha önce serbest býrakýlmýþlardý. Çiziktir di Çiziktirdi Þener LEVENT Açý NE GRASSO BU GRASSO Bu kadar grasso, bu kadar yað da olmaz ki be gardaþ... Ölçülü ol biraz... Grassonun da bir ayarý var... O ne biçim laf öyle? Bak ne diyorsun: "Erdoðan Cumhuriyet tarihinin Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra oturduðu koltuðu dolduran ilk sýradaki lideridir." Senin gibi emekli bir öðretmene ve bunca yýllýk bir gazeteciye yakýþýr mý Hasan? Benim kafam basmaz... Söyle bana... Nasýl doldurmuþ o koltuðu? Koltuðu doldurmak ne demek? Ne yaptý da doldurdu? Say da bileyim... Senin gördüðünü ben de göreyim... Oruç tutar, camiye gider, beþ vakit namaz kýlar, Kuran okur, gökten indiði sanýlan ayetlere tapar, Darwin teorisini çöpe atar, imam hatiplileri müdür müsteþar yapar diye mi Mustafa Kemal'den sonra gelen en büyük lider? Hem Mustafa Kemal'i sevmek, hem de onu sevmek nasýl bir þey? Anlat bana... Birini seven sevebilir mi ötekini de?.. Mustafa Kemal ne yaptýysa, o yýkýyor iþte... Bunun için mi þimdi sendeki bu hayranlýk? Mustafa Kemal Osmanlýyý yýktý... O padiþahlarý diriltiyor... Mustafa Kemal Menemen'de Kubilay'ýn kafasýný kesip sopa ucunda sokaklarda dolaþtýran hacýlarý, hocalarý astý... O Sivas'taki aydýnlarý diri diri yakanlarý cezalandýrmayarak ödüllendiriyor... Mustafa Kemal raký içerdi... O rakýyý yasaklýyor... Mustafa Kemal kadýnlarýn türbanýna karýþsa da, rujuna, eteðine, ojesine karýþmazdý... O türbaný serbest býrakýp kadýnlara ruju, ojeyi, kýsa eteði yasaklýyor... Mustafa Kemal, Fethullah gibi baðnaz bir imama asla deðer vermezdi... O ise tepeden týrnaða Fethullah... Sakarya, Çanakkale destanlarý var Mustafa Kemal'in... Seninkinin destaný ne, söyle bileyim... Mustafa Kemal bir gün önce kardeþim diyerek baðrýna bastýðý bir devlet adamýný bir gün sonra okyanus ötesinden gelen bir talimatla 'düþman' ilan edecek kadar zavallý bir adam deðildi... Ama sen yine de Beyaz Saray'daki o görüntülere bakarak hayran hayran mýrýldanýyorsun: -Ne kabul, ne tören be... Sonra da devirdiðin çama bak... "Erdoðan ABD'nin Ortadoðu'daki piyonu olsaydý asla böyle bir kabul görmezdi" diyorsun... Hey gidi hey... Dünyayý bilmezsin, bir de her fýrsatta "dünyalýyým" diye tutturursun... Dünyayý bilseydin, oralara giden her ülke liderinin böyle karþýlandýðýndan da haberin olurdu... Hatta en geri býraktýrýlmýþ ülkelerin devlet baþkanlarý bile böyle karþýlanýr Washington'da... Bak Somali baþkaný da böyle karþýlandý, Kenya baþkaný da... Bilmezsin deðil mi? Oku Hasan oku... Dünyalýysan ilgilen biraz da dünyayla... Nedir ispat etmeye çalýþtýðýn bize? Erdoðan'ýn Amerika'nýn piyonu olmadýðýný mý? O halde söyle... Kardeþim diyerek boynuna sarýldýðý Esad'ý bir günde neden düþman ilan etti? Þimdi yüzlerce insanýn terör kurbaný olduðu bu Suriye belasýný Türkiye'nin baþýna neden açtý? Þam'daki demokrasi gaylesi mi tuttu onu? Bunun için mi Suudi, Katar ve Birleþik Arap Emirlikleriyle ayný cephede buluþtu? Bunun için mi El Kaide gibi dünyanýn en tehlikeli terör örgütünü kucaðýna alýp beslemeye koyuldu? Ayýp be Hasan ayýp... Sen bir gazetecisin ve gazeteciler için ülkesini açýk bir cezaevine dönüþtüren bir lidere buradan grasso çekiyorsun... Türkiye'de sanki çok demokrasi, çok özgürlük var da Suriye'ye de mi verecek? Dünya basýn özgürlüðü sýralamasýnda 174 ülke arasýnda Türkiye'nin en geri kalmýþ ülkelerin de gerisinde, 154. sýrada olduðunu bile bilmiyorsun... Ama yýllardýr o hapisanelerde hükümsüz yatan binlerce siyasi tutukludan hiçbiri senin akraban olmadýðý için burada bol keseden atýyorsun... Ezik durmamýþ Obama'nýn yanýnda... Bütün mesele bu mu? Bak bakalým Gandi nasýl dururdu Ýngiliz kraliçesinin yanýnda, elindeki asasý ve sýrtýndaki çuhasýyla... Gandi'ydi ama o Gandi... Ýngilizde hayranlýk uyandýran duruþu mu? Ruhuydu ruhu!

3 AFRÝKA dan mektup... KUCAÐINA ALDIÐI TERÖRÝSTLERLE BAÞBAÞA KALDI Yarýn 19 Mayýs... Atatürk bayramlarýný sevmeyen Tayyip Erdoðan ABD'de... Bu kez de sývýþmanýn yolunu bulmuþ... Ziyaretini tam da buna denk getirmiþ... Varsýn getirsin... Ancak son zamanlarda onun içine düþtüðü zor duruma faydasý yok. Suriye bataðý sonun baþlangýcý gibi... 'Kardeþi' Esad'la kendini çatýþmaya itenler þimdi geri çekildi... Ve onu yalnýz býraktý... Hem de þimdi El Kaide'nin 'El Nusra' diye anýlan terör örgütünün kucaðýnda... Ýngiltere ile Fransa 'El Nusra'nýn terör örgütü ilan edilmesini istiyor... Ýster misiniz Türkiye'yi teröristleri besliyor diye suçlasýnlar bir de þimdi? Erdoðan, adamlarýn kim olduðuna bakmýyor... Suriye'ye geçip Esad'a karþý savaþacak ya, bu yeterli... Veriyor eline silahý parayý... Gönderiyor Þam'a... Ýþte Erdoðan'ýn beslediði bu çapulcu takýmýn þimdi iþi bitti... Amerika Rusya ile anlaþtý... Cenevre'de masaya oturuyorlar... Silahlar susacak... Diyalogla çözecekler bu iþi... 'Büyük Türkiye'nin þimdi buna itiraz edecek hali mi var? Peki, bunca zamandýr Suriye'de yapmadýklarý vahþeti býrakmayan isyancýlar ne yapacaklar? Arkalarýndan bu destek çekilince hazmedecekler mi bunu kolay kolay? Bölgede alýþtýklarý efeliðe bir anda son mu verecekler? Sanmayýz... Elleri kandan çýkmayan ve öldürdükleri adamýn kalbini söküp yiyecek kadar yamyamlaþan bu gruplar çok tehlikeli... Reyhanlý'daki gibi daha çok bomba patlatabilirler karýþtýrmak için ortalýðý... Bu belayý Erdoðan açtý Türkiye'nin baþýna... Kürtlerle baþlayan 'barýþ süreci' de bu ortamda hüsrana uðrayacak gibi... Abdullah Öcalan'la yapýlan pazarlýk ABD duvarýna tosluyor... Öcalan, Kuzey Irak Kürdistaný'ný bir konfederasyon çatýsý altýnda katmayý vadetmiþ Türkiye'ye... Musul ve Kerkük petrolleriyle birlikte... Amerika hiç izin verir mi? Böyle bir durum Irak'taki merkezi hükümeti Ýran'a yaklaþtýrýr... Beyaz Saray'daki Obama-Erdoðan görüþmesinin ana konularýndan biri de buydu iþte... Þimdi Erdoðan'ýn eli kolu Amerika tarafýndan baðlandýysa, Kürtlere vadettiklerini nasýl yerine getirecek? Bizim basýnýmýzla Türkiye'de zincire vurulmuþ basýn ve ekranlarýn söylediklerine bakmayýn... Onlar Obama ile Erdoðan'ýn 'vücut dili'ni çözmeye çalýþýyorlar hala... Yok þöyle durmuþ, yok böyle durmuþ... Gerçekler gizleniyor... Bir gün Erdoðan Hüsnü Mübarek gibi devrilirse, o zaman göreceksiniz siz onlarý... Bugünkü yalaka yazýlarýný kesip saklayýn... Size de lazým olacak bir gün elbette! ETUCE Konferansý baþladý Kýbrýs'ýn kuzeyinde ilk kez yönetimden baðýmsýz uluslararasý konferans 16 ülkeden sendikacý ve akademisyen katýlýyor Dünyada 173 ülkede 402 üye örgüte sahip Eðitim Enternasyonel'in Avrupa kýtasý örgütü Avrupa Eðitim Sendikalarý Federasyonu (ETUCE) konferansý baþladý. ETUCE'nin, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) ve Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ- SEN) iþbirliðinde düzenlenen konferansýnýn ana konusu " Barýþ Eðitimi". 16 ülkeden akademisyen ve sendikacýnýn katýlýmýyla 2 gün sürecek konferansta, hoþgörü ve önyargýsýz eðitim modelleri ele alýnacak. ETUCE'a üye olmasýna karþýn Rum yönetimi baskýlarý nedeniyle 3 Rum eðitim sendikasýnýn konferansa katýlmamasý Türk sendika yetkilileri tarafýndan eleþtirildi. Konferansa Rum tarafýndan sendikal katýlým olmamasýna karþýn bir kýsým akademisyen ve sendikacýnýn bireysel düzeyde katýlacaklarý öðrenildi. Rum tarafý söz konusu konferansýn KKTC'de gerçekleþmemesi için uluslararasý düzeyde büyük çaba göstermiþti. Ancak ETUCE kararlý tutum sergileyerek, konferansý gerçekleþtirdi. VAROÐLU Salamis Bay Conti Resort Hotel'de dün sabah baþlayan konferansýn açýlýþ töreninde konuþan KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu, "Barýþ Eðitimi" konferansýnýn, yýllarca barýþa susamýþ bir ülke açýsýndan önemli ve isabetli bir konu olduðunu ifade etti. Konferansýn yapýlmamasý konusundaki baskýlara deðinen Varol, ETUCE'u dirayetli duruþu nedeniyle kutladý. Konferansta, bütün eðitim sendikalarýnýn buluþturulmasýnýn, iliþki ve diyalogun güçlendirilmesinin amaçlandýðýný söyleyen Varoðlu, Güney Kýbrýs'taki eðitim sendikalarýnýn konferansa katýlmadýklarýný söyledi. Varol, konferansýn, dünyaya çözüm için barýþ mesajý vermek açýsýndan da önemli olduðunu kaydetti. GÖKÇEBEL KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel de, Kýbrýs'ta ETUCE'a üye 6 sendikadan 3'ünün Rum eðitim sendikasý olduðunu belirterek, Rum eðitim sendikalarýnýn konferansa katýlmayarak dayanýþma içine girmemesinin sendikacýlýk adýna doðru bir davranýþ olmadýðýný söyledi. Gökçebel, "Güney'de örgütlü Rum öðretmen sendika yönetimlerinin devlet politikasý gereði katýlmamýþ olmalarý üzücü" diye konuþtu. Gökçebel, hiçbir öðretmen sendikasýnýn kendi toplumunun sorunlarýný göz ardý etme hakký bulunmadýðýný belirtti. GÖKÇE DAÜ-SEN Baþkaný Ulaþ Gökçe de, "Barýþ Eðitimi" konferansýnýn engellemeye çalýþýlmasýnýn konunun ne kadar güncel olduðunun bir göstergesi olduðunu söyledi. Barýþý her yerde konuþmaya hazýr olduklarýný bildiren Gökçe "Barýþ nerede konuþuluyorsa bizim orada olmamýz gerekiyor. Bunu görev biliriz. Nerede barýþ konuþuluyorsa orasý bizim vatanýmýz" diyerek Rum eðitim sendikalarýna göndermede bulundu. Kýbrýs'ýn acý dolu bir geçmiþi bulunduðunu söyleyen Gökçe, genç kuþaklara; savaþmadan, çatýþmadan yaþamanýn refah ve zenginlik projesi olduðunun ve savaþa karþý direnmenin öðretilmesi gerektiðini söyledi. BLOWER ETUCE Baþkaný Cristine Blower de, konferansýn, cesurca düzenlenmiþ ve ETUCE'nin gurur duyduðu organizasyonlardan biri olduðunu söyledi. Konferansýn barýþ eðitimi konusundaki bir çok soruya yanýt bulmalarýna yardýmcý olacaðýný kaydeden Blower, konferansýn barýþa adým atma açýsýndan çok önemli olduðunu kaydetti. Poliçe Yasasý komiteden geçti... Karþýlýksýz çekten dolayý hapislik kaldýrýlýyor Karþýlýksýz çek konusu hukuk mahkemelerinde görülecek Dolandýrýcýlýk maksadýyla yapan hapislikle yargýlanacak Taçoy: Bu yasa normal çek yazan kiþileri hapislik cezasýndan kurtarýyor Poliçeler Yasasý'nda yapýlan deðiþiklikle, karþýlýksýz çekten kaynaklanan hapislik cezasý kaldýrýlýyor. Mecliste Komite'den geçerek Genel Kurul'a gönderilen yasa önerisi, ceza mahkemelerinin ele aldýðý karþýlýksýz çek konusunu hukuk mahkemelerine vererek karþýlýksýz çekten kaynaklanan hapislik cezasýný ortadan kaldýrýrken; yazdýðý çeki karþýlýksýz çýkan kiþinin bunu dolandýrýcýlýk maksadýyla yaptýðýnýn ispatý durumunda Fasýl 154 Ceza Yasasý'nda, hapislik öngören "dolandýrýcýlýk" suçuyla yargýlanmasýný öngörüyor. "Borç-Alacak Ýliþkilerini Düzenleyen Tüm Mevzuata Ýliþkin Deðiþiklikleri Hazýrlamak ve Görüþmek Üzere Oluþturulan Geçici (Ad-hoc) Komite'nin Çarþamba günkü toplantýsýnda onaylanan Poliçeler (Deðiþiklik) Yasa Önerisi, ivedilikle görüþülmek üzere Genel Kurul'a sevk edildi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy baþkanlýðýndaki Komitenin oybirliðiyle onayladýðý öneriyle, çek kullanmanýn kolaylaþtýrýlmasý yanýnda, günün koþullarýna ve Avrupa Birliði'ne uygun olarak, çek yasaðýna girenlerin ceza kapsamýnda deðil de hukuk kapsamýnda deðerlendirilmesi amaçlanýyor. TAÇOY TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Komite Baþkaný Hasan Taçoy, Baþbakanlýktan alýnan taslak üzerinde yapýlan uzun tartýþmalarla, Meclis'teki tüm siyasi partilerin katkýlarýyla hazýrlanan yasa önerisinin, ilgili paydaþlarýn da bilgisine sunulmasý neticesinde oybirliðiyle onaylandýðýna iþaret etti. Poliçeler Yasasý'nda, ciro konusunda, 2011 yýlýnda yapýlan deðiþiklikte eksik býrakýlan noktalarýn bu çalýþmayla yeniden düzenlediðini belirten Taçoy, yasadaki "çekler" kýsmýnýn tamamen yeniden ele alýndýðýný ve çekin nasýl basýlacaðýndan nasýl hesap açýlacaðýna; çekin nasýl karþýlýksýz olduðundan cezalara kadar ilgili maddelerin deðiþikliðe uðradýðýný anlattý. KARÞILIKSIZ ÇEKLER ÖDENMEDEN ÇEK YASAÐINDAN ÇIKILAMAYACAK Taçoy, bu çerçevede yapýlan deðiþiklikle, bir kiþinin, piyasaya sunduðu ve karþýlýksýz çýkan çeklerini ödemeden çek yasaðýndan kurtulamayacaðýna iþaret ederek, söz konusu tüm borçlar ödendikten sonra ilgili banka veya Merkez Bankasý'na yapýlacak dilekçe neticesinde çek yasaðýndan kurtulabileceðini anlattý. Daha önceki yasada, çek yasaðýndaki bir kiþi, borcunu ödese de ödemese de 12 ay sonra çek yasaðýndan çýkabiliyordu. ÇEK GARANTÝ MÝKTARI EN AZ 500 TL Eski yasaya göre 250 TL olan çek garanti miktarýnýn yapýlan düzenlemeyle, en az 500 TL'yle sýnýrlandýrýldýðýný belirten Taçoy, ayrýca "itibarlý müþterilerin" çeke yazacaklarý arzu ettikleri kadarki miktarýn bankalar tarafýndan garanti edilmesiyle ilgili de düzenlene yapýldýðýný kaydetti. Taçoy, yasa tasarýsýnýn getirdiði esas ve köklü deðiþikliðin, suç ve cezalarla ilgili bölümde yapýldýðýna iþaret ederek, bu düzenlemeyle, ceza mahkemelerinin ele aldýðý karþýlýksýz çek mevzuunun hukuk mahkemeleri seviyesine indirildiði ve karþýlýksýz çekten kaynaklanan hapislik cezasýnýn ortadan kaldýrýldýðýný vurguladý. DOLANDIRICILIK MAKSATLIYSA CEZASI HAPÝSLÝK Ancak yazdýðý çeki karþýlýksýz çýkan kiþinin bunu dolandýrýcýlýk maksadýyla yaptýðýnýn ispat edilmesi durumunda, o zaman, Fasýl 154 Ceza Yasasý'nda öngörülen "dolandýrýcýlýk" suçuyla yargýlanacaðý ve bunun da cezasýnýn hapislik olduðuna dikkat çeken Taçoy, "yani bu yasa normal çek yazan kiþileri hapislik cezasýndan kurtarýyor" dedi. Yeni düzenleme, çekin arkasýna kime ciro edildiðinin açýk isim ve tarihle imzalanarak belirtilmesi zorunluluðunu da getiriyor. ÝCRA YASASI'NDA VE FASIL 154'TE DE DEÐÝÞÝKLÝK GEREKLÝ... Taçoy, bu yasaya tamamlayýcý olarak Ýcra Yasasý'nda da deðiþiklik yapýlmasý ve "ilansýz icra" diye bahsedilen icra sisteminin ülkeye getirilmesi gerektiði konusunu da komitede görüþerek bu çerçevede hazýrlýk yapýlmasý için karar ürettiklerini kaydetti. Fasýl 154'ün dolandýrýcýlýk kýsmýnda da, geliþen teknolojiye baðlý olarak, çeklerle ilgili konularda da düzenlemelere ihtiyaç olduðuna iþaret eden Taçoy, bu çerçevede bazý deðiþiklikler yapýlmasýný da komitede karara baðladýklarýný anlattý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Amerika ziyareti Erdoðan için hüsran Ne umdum ne buldum diye aðlýyormuþ þimdi Önce bando karþýlama sonra no passaran Suriye konusunda kayalara bindirdi Ali OSMAN Periyodik ÇÝÇEK'TEN ISLAHAT ÖNERÝLERÝ Türkiye'de ne varsa KKTC'de de olacak, denmiyor muydu? Hükümet kanadý bu sözleri alkýþlarken, muhalefet olduklarýný iddia edenler de sessiz kalarak bunu onayladýlar. Geçenlerde Türkiye'de yapýlan Türk Dil Bayramý'nda konuþan Cemil Çiçek, yeni deðiþikliklerden söz etti. Dille ilgili tabii Eh, alkýþçýlar eminim þimdiden çalýþmaya baþlamýþlardýr bile Türkçemizde yabancý dile ve de Öztürkçe diye Türk Dil Kurumu tarafýndan bir dönem belirlediði kelimelere karþý olduklarýný açýkça söyledi Birkaç örnek de sundu Kampüs ne demekmiþ? Külliye olmalýymýþ adý Mesela bize uyarlayacak olursak, ÖDTÜ KKTC Kampüsü TC'yi de Türkiye'de isimlerin baþýndan çýkarma çalýþmalarý yapýldýðýný da göz önüne alýrsak, ODTÜ KaKa Külliyesi diyebiliriz YDÜ Külliyesi GAÜ Külliyesi LAÜ Külliyesi diye çoðaltabliriz örnekleri Festival kelimesinin de yabancý olduðuna dikkat çekti Çiçek Festival deðil "Þenlik" denmeliymiþ Güzelyurt Portokal Þenliði Enginar Þenliði Müzik þenliði Çilek Þenliði Sokaklara çýkýldýðýnda da birçok yabancý ismin tabelalarda suratlarýna çarptýðýný ve rahatsýzlýk yarattýðýný vurguladý Çiçek Cafe olmamalý Ne demek cafe Biz taþeron muyuz ki yabancýlarýn isimlerini alýp kullanýyoruz Cafe yerine kýraathane denmeliymiþ Bir milletin varlýðýný korumasý sadece silahlý kuvvetlerce saðlanamaz, kültürünü, medeniyetini ve dilini koruyarak ve kullanarak da bu gerçekleþir fetvasýndan sonra gelelim bize Biz Kýbrýslýtürk deðil miyiz? Az da olsa bizim de bu topraklarda bir kültürümüz ve dilimiz vardýr. Kýbrýslýlarýn dilleri Kýbrýs'ýn konumuyla alakalýdýr. Her gelen iþgalci bir kalýntý býrakýp gitti Mesela eskiler Ocak ayýna "Yennar" derdi January'den gelen bir kelime Söyleniþi Ayrýca bizim 1974 yýlýna kadar uluslararasý arenada köy, kent ve arazi isimlerimiz vardý Bugün tümü de deðiþtirildi Türkiye'nin sigara markalarýndan isimleri takýldý yerlerine Bugün baþlamadý bu durum Denktaþ'ýn elinden tutup Kýbrýs'a getirdiði ve cemaatin parasýyla beslediði Celal Hordan'la baþladý deðiþim. Cezalar ayrý konu Bir toplumu veya bir milleti yok etmek için kullanýlan faktörler, Çiçek'in bir milleti korumak için kullandýðý faktörlerle aynýdýr Bizi önce askerlerle "kurtardýlar"!.. Ardýndan dillerini adapte ettiler Kahvehanelerimiz kýraathane oldu Yerleþim yerlerimizin isimleri deðiþti.. Bu topraklar üzerinde yýllardýr yaþayan atalarýmýzýn bizlere býraktýðý ve soyumuzu sopumuzu bildiðimiz isimlerimiz de deðiþti Mecburi soyadý almamýz istendi Mandranýn ýslahý olarak geçti tarihimize Þimdi dinlerini ve tutuculuklarýný pompalamaktadýrlar Hem de hakaretin bini, bir parayla Sineye çekiyoruz biz de Karþý çýkanlarý da her türlü yolu deneyip baský altýna alarak Kalay "KIBRIS'TA BARIÞ ENGELLENEMEZ"CÝLER DE MÝ "SAVAÞ"IN YANINDA AKP'nin polisi Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde yaþanan bombalamalarý protesto edenlere günlerdir saldýrýyor. Resmi rakamlara göre 51, Hatay'dan gelen haberlere göre 100'ün üzerinde insanýn hayatýný kaybettiði, pek çok kayýbýn olduðu, yüzlerce yaralý arasýnda halen kritik durumda olanlarýn bulunduðu bombalý saldýrýlarý protesto etmek isteyenlere AKP'nin polis ordusu biber gazýyla, coplarla, tazyikli suyla saldýrýrken, Kýbrýs'ýn kuzeyindeki "anavatan"cýlar da, "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez"ciler de ne yazýk ki, AKP'nin Türkiye'yi sokmaya çalýþtýðý "savaþ"ýn yanýnda duruyor Baz istasyonu tepkisine tabiplerden destek Tabipler Birliði, Dikmenlilerin baz istasyonunun bölge dýþýna taþýnmasý isteðini haklý buldu Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, Dikmen bölgesinde yaþayan vatandaþlarýn bölgelerindeki baz istasyonunun bölge dýþýna taþýnmasý isteðini haklý bulduðunu açýkladý. Tabipler Birliði Baþkaný Dr. Özdemir Berova ile Çevre Sorumlusu Dr. Nurçin Arýkbuka imzasýyla yapýlan açýklamada, "Yurt dýþýndan birçok bilim adamýyla yaptýðýmýz istiþareler sonucu mesafesi ne olursa olsun bölge halký tarafýndan istenmeyen baz istasyonlarýnýn o bölge halkýna saygý duyularak bölge dýþýna taþýnmasý gerektiði vurgulanmýþtýr" denildi. Açýklamada, baz istasyonlarýnýn yaydýðý sinyallerin, Uluslararasý Kanser Araþtýrma Kurumu (IARC) tarafýndan 2012'de olasý kanser yaparlar (Grup 2B) grubuna katýldýðý Gamze BAYKUR - Maðusa'da faaliyet gösteren Karakaya isimli markete girerek 870 TL para ile 188 paket sigara sirkat eden Yusuf Özür isimli kiþi tutuklandý. Zanlý Özür'ün suç ortaðý ise aranýyor. "Dükkan açma", "Kasti hasar" ve "Sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Özür, tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. 870 TL nakit para ve 1519 TL deðerinde sigara çaldý Olayýn tahkikat memuru Hüseyin Osum, zanlý Yusuf Özür'ün 16 Mayýs tarihinde Karakaya isimli marketin kapýsýný kasten ve kanunsuz olarak kýrýp içeriye girdiðini ve içeriden 870 TL nakit para ile 1519 TL deðerinde muhtelif markalarda 188 paket sigara sirkat ettiðini açýkladý. Tespit edilerek tutuklanan zanlý Özür'ün gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiðini belirten Osum, ifadesinde hýrsýzlýk suçunu baþkasýyla birlikte iþlediðini itiraf ettiðini açýkladý. Ýsmen tespit edilen kiþinin arandýðýný belirten Osum, yaný sýra kayýp olan emarelerin de arandýðýný söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Osum, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 3 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Gamze BAYKUR - Doðu Akdeniz Üniversitesi içerisinde bulunan DAÜ 3 isimli öðrenci yurdunun E19 nolu odasýna girerek hýrsýzlýk yapan 16 yaþýndaki Nijerya uyruklu A.A.T, oda sahibi Hasan Kýlýç tarafýndan suçüstü yakalanarak polise teslim edildi. "Sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý A.A.T, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Cep telefonu üstünde bulundu Olayýn tahkikat memuru Hamza Tarman, zanlý A.A.T'nin 17 Mayýs tarihinde DAÜ 3 yurdu E 19 nolu odayý açarak içeri girdiðini ve Hasan Kýlýç'a ait cep telefonunu sirkat ederek cebine koyduðunu açýkladý. E19 nolu odanýn sahibi olan Hasan Kýlýç'ýn odaya gelerek zanlýyý suçüstü tespit ettiðini belirten Tarman, Kýlýç'ýn konu telefonu zanlýnýn cebinde bulduðunu açýkladý. Ayni yurtta birçok faili meçhul hýrsýzlýk olaylarýnýn yaþandýðýný belirten Tarman, zanlýnýn faili meçhul olaylarla baðlantýsýnýn olup olmadýðýnýn araþtýrýlacaðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Tarman, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlýnýn tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. ifade edilirken; kalp pili, vücuda yerleþtirilebilir özellikteki defibrilatörler ve bazý iþitme aygýtlarý baþta olmak üzere birçok týbbi aletle etkileþme olasýlýðý olduðunun belirtildiði kaydedildi. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'nin, ülkedeki iki GSM operatörüne 20 Aralýk 2012 tarihinde bir yazý göndererek, baz istasyonlarýnýn sayýlarý, özellikleri, hangi kriterlere göre yerleþimlerine karar verildiðine iliþkin sorular sorduðu ifade edilen açýklamada, ancak bugüne dek iki GSM operatöründen de yanýt gelmediði bildirildi. Tabipler Birliði, halký bilinçlendirmeye ve verecekleri her türlü mücadeleye destek olacaðýný da belirterek ilgili bakanlýklarý bu konuda ivedilikle göreve çaðýrdý. Para ve sigara çaldýlar Soyer, zanlý Yusuf Özür'ün tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Yurt odasýnda suçüstü yakalandý Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "GÜL BAHÇESÝNDE KKTC"YMÝÞ! Beyaz Saray'ýn "Gül Bahçesi"ndeki ortak basýn toplantýsýnda konuþurken TC Baþbakaný R.T. Erdoðan'ýn "Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti" ifadesini kullanmasýný muhteþem bir zafer olarak sunmaya çalýþan dahili ve harici bedhahlar var. Bu "zaferin" adýný da "Gül Bahçesi'nde KKTC" koymuþlar! Bunlara göre Obama-Erdoðan görüþmesinde Kýbrýs sorununun da masaya konulduðunun kanýtýymýþ bu! Oysa Kýbrýs sorunu Erdoðan'ýn aðzýnda küçük bir cümle olarak kaldý sadece. Neydi Erdoðan'ýn kendinin çalýp kendinin terennüm ettiði bu cümle? "KKTC Kýbrýs'ta kapsamlý bir çözüme gidilmesine geçmiþe nazaran, her zamankinden daha elveriþli bir zemin oluþtuðuna inanýyor ve bu imkânýn heba edilmemesini þu anda diliyoruz." Hepsi bu... Obama hiç girmedi bu konuya. Hiç oralý olmadý... Erdoðan'ýn bu tek cümlelik dileðine hiçbir karþýlýk vermedi. Hiçbir görüþ ortaya koymadý. Ve aðzýndan bu konuda bir tek sözcük dahi çýkmadý! Öyle olduðu halde "Kýbrýs sorunu da masadaydý" diyerek kamuoyuna yanýltýcý bilgi vermeye çalýþanlarý anlamak mümkün deðil. Olmayan birþeyi varmýþ gibi göstermekten ne murad ettiklerini de... Erdoðan en üst düzeyde protokolle karþýlanmýþ Amerika'da. Malûm çevreler, bunu da ön plâna çýkarmaya çalýþýyorlar verdikleri haberlerde. Olabilir... Ama Erdoðan'ýn bu ziyaretle ilgili bütün beklentilerinin olumlu yanýt bulduðu anlamýna gelmiyor bu. Ayný medya çevreleri Obama ile Erdoðan arasýnda Suriye konusunda "tam mutabakat" saðlandýðýný da yaymaya çalýþýyorlar! Örneðin Erdoðan, Amerika'nýn Suriye'ye daha aktif bir müdahalede bulunmasý beklentisini dile getirirken, Obama buna karþýlýk ne dedi? "Bu, bizim tek baþýmýza yapabileceðimiz birþey deðil... Bence Baþbakan da ABD'nin tek baþýna adým atabileceðini düþünmüyor." Ve hemen ardýndan da Rusya ile görüþme halinde olduklarýný ve bir geçiþ süreci oluþturmaya çalýþtýklarýný belirtiyor ABD Baþkaný. Belli ki Erdoðan, "Daha aktif müdahale" isterken, Rusya faktörünü hiç hesaba katmamýþ. Oysa Suriye konusunda Amerika'nýn elini kolunu, ayaðýný baðlayan, tek taraflý olarak Suriye'yi iþgal etmesini engelleyen en önemli faktör Rusya'dýr. Rusya'nýn, böyle bir müdahaleye karþý kesin ve kararlý tavrýdýr. Tarafsýz siyasi gözlemciler, Erdoðan'ýn Rusya faktörünü gözardý ederek Suriye'ye askeri müdahale talebinde bulunmasýný, anlaþýlmasý mümkün olmayan bir siyasi hata olarak deðerlendiriyorlar. Nitekim Obama da, Rusya faktörünü görmezden gelme hatasýný, Erdoðan'a son derece diplomatik bir dille, ama çok açýk bir þekilde hatýrlatmýþtýr. Obama-Erdoðan görüþmesinde Kýbrýs hiç masada olmadý. Suriye konusunda mutabakat saðlandýðý iddiasý ise gerçeði yansýtmaktan çok uzak. Ýsteyenler kendi kendilerine gelin güvey olabilirler! Bu, dünyanýn bildiði gerçeði deðiþtirmez. Gelin güvey olma heveslilerini de sap gibi ortada býrakmaktan baþka hiçbir iþe yaramaz.

5 5 18 Mayýs 2013 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Kendi halinde, kendi yaðý ile kendi ciðerini kavurmaya çalýþan sade vatandaþlar olup bitenleri nefretle izliyor. ÇOK GÖRMEYÝN GARÝBÝME! MÝÞ-MIÞLAR Ekmek daha da pahalý olacakmýþ. - Anlaþýldý Ekmek aslanýn aðzýndaydý, þimdi midesine inmiþ olacak. Maraþ açýlýrsa, çözüme ilk adým atýlmýþ olacakmýþ. - Boþ laf! Ýlk adým çoktaaan atýldý. Ýlk kapý açýldýðýnda Kapýlar açýldýkça baþka adýmlar atýlmýþ oldu. Þimdi kaçýncý adýmdayýz belli deðil. Belli olan, çözüme katký payý sýfýra yakýn! Çavuþoðlu'nun açýklamasýna göre engelsiz bir ülke yaratýlacakmýþ. - Bu da laf! Saðlamlarýn rahat dolaþabileceði bir ortam yaratýlamamýþken, engellilere sýra zor gelir. 2063'lere doðru belki. Filtresi arýzalanan AKSA 3 haftadýr zehir saçýyormuþ. - Bu ne ihmal, ne vurdumduymazlýk böyle. Halkýn morali çok bozukmuþ. - Haksýz da deðil... Haçanabir bir amorti bile çýkmaycak. Londra'daki Kýbrýslý Türkler, Rum turizmini baltalamaya çalýþýyormuþ. - Þikayet istemem girye! Bu iþler karþýlýklý yapýlýyor. En iyisi baltalarý birlikte býrakmak. Trafikte caydýrýcý cezalar geliyormuþ. - Laf... Bizim sürücüler asla adam olmaz... Her gün yollarýn kan gölüne geldiðini görmek caydýrýcý olmuyorsa, gerisi laf! Baþýna 3 defa yýldýrým düþen Amerikalý Allah'ý dava ederek, 100 milyon dolar tazminat istemiþ. - Bu Amerikalýlarýn caný da çok kýymetli. Biçare Kýbrýs Türkünün baþýna her gün taþ yaðýyor da gýklarý çýkmýyor. Zaman ne de çabuk geçiyor... Daha dün gibi "Bu memleket bizim" derdik ve üstelik buna yürekten inanýrdýk. Dedik ya, biz de polistik bir zamanlar. Adlý Þube'deki polis aracýmýz neydi biliyor musunuz? Mini Cooper! 6 kiþi sýðar mý? Sýðdýrýrdýk. Hani þimdi tutuklularý, özel araçlarla, kelepçeli falan götürüyorlar ya... Bizim Moke'muz vardý. 74'te Rumdan kalma, saðý solu açýk turist arabasý. Onlarý polis arabasý yapmýþlar, onlarla gider gelirdik mahkemeye. Korumasýz Kelepçesiz Tutuklularla yan yana, diz dize. Þaka gibi Yalan gibi Ama gerçek. Zamanla deðiþti, zamanla geliþti polis. Ve BMW X 3 de sürüyorlar þimdi. Lüks gibi görünür. Polise fazla gibi görünür. Ama deðil. Kesinlikle deðil. Çünkü o araçlar bir görev aracýdýr. Er kullanacak, çavuþ kullanacak görevde. Yazda kýþta kullanacak Sýcakta, soðukta kullanacak... Bir arabanýn içinde saatler geçirecek... Hýrsýzý, uðursuzu kovalayacak icabýnda... Herkesten çok o polisin hakkýdýr güvenli, rahat bir araç. N'olur Çok görmeyin garibime! Haa Makam arabasý olarak kullanacak olsalar, o zaman okey. Hemfikiriz! "Ne gerek var..." derim ben de. ÝSTÝFASI MI ÝSTENSÝN, DÜÞÜRÜLMESÝ MÝ BEKLENSÝN? Sendikacýlarýmýzýn hükümete olan öfkesi bitmez. "Hükümet istifa et" çaðrýlarýný ýsrarla ve inatla sürdürüyorlar. Býçakçý, dün bir kez daha tekrarladý. Hayvancýlardan, çiftçilerden de hükümete büyük tepki var. Onlar da, Kaþif Grup'a çaðrýda bulunarak, Küçük'ü düþürmek istiyorlar. Van moment arkadaþlar. Bir dakika lütfen. Kitle arasýnda böyle ikilik olmaz. Ya istifa etsin, ya düþürülsün. Oturun karar verin, Allah'a býrakmayýn iþi! BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KURDELECÝLERÝN ÞAÞKINLIÐI (Ýstanbul)- Yepyeni bir servis açtýlar Adamlar beceriksiz. Onlara kurdele nasýl kesilecek eðitimi verildi ama ondan sonrasýný öðretmediler. Dört kiþi birden sýralandý. O ona baktý, diðeri de öbürüne. "Hýmm" dediler Sonra büyük bir iþ yapmanýn rahatlýðý ile kurdeleyi dört yerinden kestiler. Herkes onlarý alkýþladý. Kendileri de onlarý alkýþlayanlarý alkýþladýlar. Ve güldüler. Herkes güldü. Sonra. Dudaklarýndaki gülücükler dondu kaldý. Gerisini bilmiyorlardý. Makaslara, kurdeleye, etraftaki kalabalýða, birbirlerine baktýlar. O ona, "Eee þimdi ne yapacaktýk" der gibi göz attý. Karþýsýndaki de ona, "Valla ben de bilmem" der gibi sýrýttý. Ýçeri girdiler. Ýçeride aletler var. Yataklar var. Hatta oksijen borularý var Tam da dudak hizasýna kadar uzatýlmýþ borular. Ancak oksijen borusunu koyacaklarý aðzý bulamadýlar. Orada aðýz yoktu. Hasta yoktu yani. Çünkü doktor yok. Hemþire de yok. Personel deseniz Özeti þu Servis açtýlar ama personel almayý unuttular. Bir sürü yere birçok personel almýþlardý ama oraya almadýlar. "Para yok" dediler sonra. Kimse de onlara madem para yok burada ne iþiniz var, diye sormadý. Her neyse. O yetkisiz yetkililerin baþý bugünlerde ABD'de saðlýk yürüyüþünde Kendi baþbakaný gel dediði için gitti Giderken de yanýnda özel doktorunu götürdü. Olur ya, kalp krizi filan gelirse, orada doktor bulamazlar diye Hadi doktorunu götürdü para çok. Hadi ekiple gitti bir sürü görüþmeler yapacak Baðlantýlar. Tanýnmalar. Belki de çözümü orada bitirecekler. Ki baktým Obama ile RTE içeride görüþürlerken bizimki dýþarýda, "Erdoðan ile Obama'nýn Kýbrýs konusunu görüþmesini ümit ediyorum" duasýnda bulunuyor Adama sormazlar mý? "Beyefendi, madem para yok da doktor alaman Aha o götürdüðün doktoru hazýr parasýný da verdin Kurdeleyi kestiðin yere götür, orada laf ola da olsa, çalýþýr göster Madem sýrf duaya gidecektin. Baþbakanýn sayesinde memleket cami dolu. Git bir camiye, duaný yap. Paran da sende kalsýn. Yolda kalp krizi filan geçirme ihtimalin de olmasýn" demediler. Baktýlar. Bakýþtýlar. Kurdeleyi tam dört yerinden kestiler. Sonra? Sonrasýný kimse onlara öðretmedi. KTAMS: Hükümet derhal istifa etsin Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin halka eziyet etmekten baþka hiçbir icraat yapmadýðýný ileri sürerek, Hükümet'in derhal istifa etmesini istedi. KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan tarafýndan dün yapýlan yazýlý açýklamada, "UBP Hükümeti, seçime girerken verdiði vaatlerin aksine her gün yaptýðý zamlarla halkýmýzý hýzla fakirleþtirmektedir" ifadesini kullanýldý. Açýklamada, temel gýda maddesi ekmeðe ve zincirleme pahalýlýða neden olan akaryakýta yapýlan zamlar açýklanýrken Baþbakan Ýrsen Küçük'ün gereksiz bir kalabalýkla Amerika ziyareti, "Amerika'nýn yeniden keþfetmeye çýkýlmasý" olarak deðerlendirilerek eleþtirildi. "Ekonomik kriz var diyerek çalýþanlarýn kazanýlmýþ haklarý sürekli geri götürülürken kendileri Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, BM tarafýndan sunulan 77 sayfalýk belgenin gizlendiðini ileri sürerek, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nu konu hakkýnda derhal açýklama yapmaya çaðýrdý. Ýzcan yaptýðý yazýlý açýklamada, önceki gün AKEL ile gerçekleþtirdikleri görüþme sonrasý BM tarafýndan taraflara 77 sayfalýk bir belge sunulduðunu açýkladýklarýný, bunun ardýndan BM yetkililerinin ve Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü'nün bu belgenin sunulduðunu kabul ettiklerini belirterek, "Herkesten gizlendiði için Kýbrýs'ýn güneyinde deprem etkisi yaratan 30 Nisan 2013 tarihli bu belge dün Sn Anastasiadis tarafýndan tüm Siyasi Parti liderlerine daðýtýlmýþtýr. Önümüzdeki günlerde devlet bütçesinden bol keseden harcamalar yapmaktadýrlar" denilen açýklamada, Hükümet üyeleriyle UBP milletvekillerinin çoðu kez eþleriyle birlikte amacý belli olmayan yurtdýþý ziyaretler yaptýðý ifade edildi. Açýklamada, gereksiz yapýlan yurtdýþý ziyaretlerde yapýlan harcamalarýn bütçede yarattýðý açýklarý kapatmak için insafsýzca yapýlan zamlarýn halkýn belini büktüðü iddia edildi. Yazýlý açýklamada, "Ülkemizin geleceði olan gençlerimize sefalet düzeyinde maaþ reva görenler, onlarý göç yollarýna düþürenler kendileri lüks içinde yaþamaya devam etmektedirler" ifadesi kullanýlarak þöyle denildi: "Hükümet'te olduklarý sürenin yarýsýný kendi iç kavgalarý ile geçiren makam sevdalýlarýnýn bu makamlarý halka hizmet için deðil kendi kiþisel menfaatleri için istedikleri gün gibi ortadadýr." BKP'den belge tepkisi Ýzcan: BM tarafýndan sunulan 77 sayfalýk belge gizlendi Kýbrýs Rum ulusal konseyinde ele alýnacaktýr" dedi. Açýklamasýnda "Bu belgenin içeriðinde ne var? Yeni bir dýþ kaynaklý plan mý? Herhangi bir taahhüt de bulunuldu mu? 30 Nisan 2013 tarihli bu belge neden Kýbrýs Türk siyasi partilerinden ve toplumdan gizlenmiþtir?" ifadelerine yer veren Ýzcan, halkýn parçasý olmadýðý bir sürecin baþarý þansý olmadýðýný, Kýbrýs halkýnýn ve siyasi güçlerinin bütün çalýþmalardan haberdar ve taraf olmasý gerektiðini savundu. "Dýþ güçlerin deðil, tüm Kýbrýslýlarýn çýkarlarýný gözetecek bir çözüme ulaþmak için þeffaf ve katýlýmcý bir sürece ihtiyaç vardýr" diyen Ýzcan, federal çözümün biran önce saðlanmasý gerektiðini vurguladý. KANSER HASTALARINA 21 BÝN 550 TL Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz, kanserden korunmada sporun önemini vurgulamak amacýyla Anneler Günü'nde düzenlenen yürüyüþ/ koþu etkinliðinde elde edilen gelir olan 21 bin 550 TL'lik çeki, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail'e takdim etti. Kaymakam Bünyamin Merhametsiz bugün Lefkoþa'da Kanser Hastalarýna Yardým Derneði binasýný ziyaret ederek, Dernek Baþkaný Kocaismail'e Ýskele Kaymakamlýðý koordinatörlüðünde, Ýskele Belediyesi, Atletizm Federasyonu ve Kanser Hastalarýna Yardým Derneði iþbirliðinde Ýskele'de Anneler Günü'nde düzenlenen "El ele Ýskele" yürüyüþ ve koþu etkinliðinde elde edilen 21 bin 550 TL'lik meblaðlý çeki verdi. Ersin Tatar: 100 TL de Temmuz'da Maliye Bakaný Ersin Tatar Kamu-Ýþ sendikasý yetkilileriyle ile bir araya geldi. Bakanlýkta gerçekleþen görüþmede Bakan Tatar, Kamu-Ýþ Genel Baþkaný Sami Dilek, Sendika Genel Sekreteri Erdoðan Özkan ve sendika danýþmaný Hasan Deðirmencioðlu ile bir araya geldi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Kamu-Ýþ Baþkaný Sami Dilek görüþmede yaptýðý konuþmada, son zamanlarda gündeme gelen toplu iþ sözleþmesi ile ilgili sorunlarýn masaya yatýrýldýðýný ve bu sorunlarýn görüþüldüðünü ifade ederek, yeni sözleþme imzalanmasý yönünde de Bakan Tatar'la görüþ birliðine vardýklarýný ifade etti. TATAR Maliye Bakaný Ersin Tatar ise, çalýþanlarýn sýkýntýlarýna çözüm bulmak için destek olacaðýný ve bakanlýk bünyesindeki sorunlarýn ortadan kaldýrýlacaðý söyledi. Maliye Bakaný Ersin Tatar, Ocak 2013'te verilen en az 100 TL maaþ artýþý uygulamasýný Temmuz ayýnda yeniden yapacaklarýný ifade etti. GÜNLÜK "YENÝ OGÜN SAMAST'LAR YARATMAK ÝSTER GÝBÝYDÝLER" Piyanist Fazýl Say, twitter mesajlarý yüzünden hapis cezasý almasýnýn ardýndan geliþen sürece iliþkin Milliyet gazetesinden Can Dündar'a konuþtu. Ýþte o söyleþiden bir bölüm: "Dini kullanarak insanlara sataþanlar, baský uygulayanlar var. Farklý düþünenler sindiriliyor. 'Hislerin incinmesi' konusunu bir de baþka açýdan düþünsenize: Her gün ne kadar çok hislerimiz inciniyor. Bunlarýn hepsiyle ilgili mahkemelere çýkmaya kalksak bütün Türkiye adliye sarayýndan oluþsa, yetmez. Bizlerin incinen hisleri ne olacak? Benim davanýn emsal olmasý dolayýsýyla baþlayan otosansürün birçok hissi incitmesine nasýl çare bulunacak? Ben ceza aldýktan sonra birçok twitter kullanýcýsý, düþündüklerini yazamaz hale geldi. Yüzlerce köþe yazarýnýn hakkýmda yazdýklarý dolayýsýyla endiþe içindeyim. Sanki yeni Ogün Samast'lar yaratmak, beni hedef göstermek ister gibiydiler. Ýyi hissetmiyorum. Yaþamým da deðiþti, memleket de " 'AFRÝKA' VE GERÝSÝ Erdoðan'ýn ABD ziyaretinin tam bir fiyasko olduðunu yazan tek gazete 'Afrika' oldu. Gerçek de zaten bu... Geriye kalan basýnýmýz yine her zamanki gibi Erdoðan'ý yaðlayýp durdu... SON KARAR Cemal Bulutoðlularý'nýn 9 yýldýr devam eden arazi davasý geçtiðimiz hafta sonuçlandý. Daha önce Bulutoðlularý'na ödenmek üzere 8 milyon sterlin tazminat belirlenmiþti mahkeme tarafýndan... Ancak bu miktar son kararda 4 milyon 700 bim sterline düþürüldü. Bu dava Ýngiltere'de görülseydi, tazminat düþürülmez, herhalde daha da yükseltilirdi... KAÞÝF TAYFASI UBP'li muhalif grubun tavrý netleþmediði için hükümetin düþürülüp düþürülmeyeceði belli olmadý... Ýrsen Küçük onlarý partiden atmayý göze aldý, ancak onlar partiden kopmayý göze alamýyor... UHH ANAM Bir zamanlar çok aktif eylemlerle ortaya çýkan, ancak daha sonra sesi soluðu kesilen Ulusal Halk Hareketi öldü mü sandýnýz? Ýþte ses verdi yine kuruluþ yýlýnda... Allahkerim 12 yýl sonraya... Týrnak... "Meclisi toplanamayan bir devletin Baþbakaný Amerika'lara da gider, Antartika'ya da. Çünkü artýk hükümet için tatil yapýp, gezip tozmaktan baþka yapacak iþ kalmadý!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Bana göre Reyhanlý katliamý Erdoðan için sonun baþlangýcýdýr. Dünya bir çaðý kapatýp yeni bir çað baþlatan Fatih Sultan Mehmet Han'a bile kalmadý. Erdoðan'a mý kalacaktý?" Ahmet DOÐANER (Ortam) "Bir vatandaþ ve avukat olarak her ne kadar açýk pazarlarýn, toptancýlarýn kayýt ve denetim altýna alýnmasýný doðal bulsam da, vurgulamak istediðim, 'toptancý hale girmeden' 'satýþ aþamasýna gelmeden' sebze ve meyvelerin denetimidir... Bir tüketici olarak, içinde beyaz damarlar olan karpuz veya çilek yemek istemiyorum!.." Özen HÜRSES (Kýbrýslý) "Beðenirsiniz ya da beðenmezsiniz Erdoðan, Cumhuriyet tarihinin Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra, oturduðu koltuðu kendi siyaseti ile dolduran ilk sýradaki lideridir." Hasan HASTÜRER (Havadis) Günün Kahramaný EROL REFÝKOÐLU Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun yaratýcýlarýndan Erol Refikoðlu'nu pek çoðu sahnede hayran olduðu bir sanatçý olarak bilir yalnýz... Oysa sevgili Erol'un on parmaðýnda on hüner... Dün açtýðý 'Mitroloji Sergisi'ni gezenler, onun seramiðe nasýl hayat verdiðine tanýk oldular. Yaþar Ersoy, Erol Refikoðlu'nun bu çalýþmasýný "21. yüzyýl tanrýlarýna bir haykýrýþ" olarak niteledi yaptýðý konuþmada. Sergi, bakmaya doyamayacaðýnýz eserlerle dolu... Erol Refikoðlu'nun yetenekleri bununla da sýnýrlanmýyor... Çok iyi bir öykücü... Daha önce yazdýðý öyküleri bir kitapta toplayan Refikoðlu'nun yeni kitaplarýný da beklemek hakkýmýz...

7 18 Mayýs 2013 Cumartesi 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ CTP ile AKEL'den ortak çaðrý: Müzakereler için hazýrlýklar baþlamalý Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) ile Çalýþan Halkýn Ýlerici Partisi (AKEL), Kýbrýs Sorunu'nda gelinen son aþamayý deðerlendirmek için bir araya gelerek liderlere "Müzakereler için hazýrlýklar baþlamalý" çaðrýsý yaptý. CTP-BG'den yapýlan açýklamaya göre iki parti, Kýbrýs sorununa çözüm bulmak amacýyla taraflara, kapsamlý müzakerelerin en erken zamanda baþlamasý istemini iletti. CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Genel Sekreter Asým Akansoy, Lefkoþa milletvekili Özdil Nami, Dýþ Ýliþkiler Birimi'nden Armaðan Candan ile Fazilet Özdenefe; AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile AKEL Genel Merkezi'nde dün sabah bir araya geldi. Yaklaþýk iki saat süren toplantýda son günlerde yaþanan geliþmelerin ele alýnýrken, görüþme sonrasý düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda iki parti "taraflardan müzakerelerin en erken zamanda baþlamasý için harekete geçilmesini" istedi. YORGANCIOÐLU CTP-BG Genel Baþkan Özkan Yorgancýoðlu basýn toplantýsýndaki konuþmada, önümüzdeki günlerde yeni bir görüþme süreci baþlayacaðýný, bu görüþme sürecinin Kýbrýs sorunun her iki tarafýnýn kabul edeceði þekilde taçlandýrýlmasýnýn partisinin en önemli amacý olduðunu söyledi. Yeni görüþme sürecinin daha önce Birleþmiþ Milletler (BM) gözetiminde yapýlan ve Talat- Hristofyas tarafýndan mutabakata varýlan 23 Mayýs-1 Temmuz üst düzey anlaþmalarý çerçevesinde olmasý gerektiðini ifade eden Yorgancýoðlu, bir süre sonra liderlerin buluþacaðý yemeðin yeni döneme hazýrlýk bakýmýndan önemli olduðunu belertti. Yorgancýoðlu, önümüzdeki dönemde Kýbrýs sorununun bütünlüklü çözümü üzerinde yoðunlaþýlmasý gerektiðini anlatarak, bunun dýþýndaki ara formüllerin zaman kaybý olacaðýný söyledi. KÝPRÝANU AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise konuþmasýna CTP-BG ile bir araya gelmenin mutluluðunu ifade ederek baþladý. Kiprianu, Kýbrýs Sorunu'na çözüm bulmak amacýyla girilen yeni dönemdeki buluþmanýn özel bir önem taþýdýðýna dikkat çekerek, "Bildiðiniz gibi AKEL her zaman Kýbrýs Sorunu'na adil, iþler ve yaþayabilir bir çözüm bulma tarafýnda olmuþtur" dedi. Kiprianu, Kýbrýs Sorunu'nun çözümünün þart olduðunu, bu sayede adada kalýcý barýþ ve güvenlik olacaðýný bunun da ülkenin kalkýnmasýna zemin olacaðýný ifade ederek, Rum Yönetimi'nin içinde bulunduðu zorlu ekonomik koþullarda çözüm bulmanýn daha da önem kazandýðýný kaydetti. Anastasiadis Ban'a mektup gönderdi "Sosyal içerikli olduðu taahhüdü almazsa liderler yemeðine katýlmama ihtimali var" Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a bir mektup göndererek, Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'i þikayet etti ve 29 Mayýs'ta yapýlacak liderler görüþmesine katýlmama ihtimalinden söz etti. Rum radyosunun haberine göre, KS EDEK Baþkaný Yannakis Omiru bugün yaptýðý açýklamada, Anastasiadis'in kendisine, Downer'in 29 Mayýs tarihinde yapýlacak yemek konusundaki tutumunu þikayet ettiði bir mektubu BM Genel Sekreteri Ban'a gönderdiði bilgisini verdiðini söyledi. Omiru'ya göre Anastasiadis mektubunda Downer'i, Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis ve Cumhurbaþkaný Deriþ Eroðlu'nun 29 Mayýs tarihinde biraraya gelecekleri ve "sosyal nitelik taþýyan yemeði, çok önemli siyasi bir buluþma olarak göstermeye çalýþmakla" suçladý. Anastasiadis mektubunda Downer ve çalýþma arkadaþlarýnýn eylemleriyle kendisinin güvenilirliðini sarstýklarýný iddia ederek, yemeðin sosyal içerikli olacaðýna dair bizzat Genel Sekreter'den taahhüt almamasý durumunda yemeðe katýlma kararýný yeniden gözden geçireceði uyarýsýnda da bulundu. Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Hrisotos Stilianidis de, Rum radyosuna yaptýðý açýklamada, hükümet olarak, liderler yemeðinin sosyal içerikli olduðu görüþünü taþýdýklarýný vurguladý. Rus donanmasýna ait üç savaþ gemisi Limasol Limaný'nda Rus donanmasýna ait 3 geminin dün ikmal ve personelini dinlendirmek maksadýyla Limasol Limaný'na demirlediði bildirildi. Fileleftheros ve diðer gazeteler Limasol Limaný'na demirleyen gemilerin "Admiral Panteleyev" isimli destroyer, "Pechenga" isimli tanker ve "Fotiy Krylov" isimli kurtarma römorköründen ibaret ve Akdeniz'de devriye yapan Rus filosuna ait olduðunu yazdýlar. Üç geminin Limasol Limaný'na kabulüyle ilgili gerekli bütün prosedürlerin yerine getirildiðini belirten gazete, Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu'nun bugün "Admiral Panteleyev" isimli destroyeri ziyaret etmesinin beklendiðine iþaret etti. Gazeteye göre diðer bir geliþme de Rus Deniz Kuvvetleri Sözcüsü'nün Moskova'da; filonun baþarýyla Süveyþ Kanalý'ndan geçip Akdeniz'e girdiði, Pasifik Filosu savaþ gemilerinin on yýldan beri ilk kez bölgeye girmekte olduðu açýklamasýydý. Simerini; "Rus Savaþ Gemileri Kýbrýs'ta... Süveyþ Kanalý'ndan Geçen Rus Donanmasýna Ait 3 Savaþ Gemisi Bugün Limasol Limaný'na Demirliyor... Savunma Bakaný Enerji Güvenliði Konularýnýn Ýlerlediðini Vurguladý" baþlýklý haberinde üç Rus savaþ gemisinin Süveyþ'ten geçtiðini ve Güney Kýbrýs'a doðru yaklaþmakta olduklarýný yazdý. Rus savaþ gemilerinin Süveyþ Kanalý'ndan geçen çarþamba günü geçtiðini ve Akdeniz'e girdiði haberini Suriye Haber Ajansý'nýn geçtiðini belirten gazete Rus Deniz Kuvvetleri Sözcüsü'nün, savaþ gemilerinin on yýl sonra ilk kez bölgeye geldiðini; Rus Savunma Bakaný'nýn da, Rusya'nýn bölgedeki çýkarlarýný koruma görevi olan savaþ gemilerinin Güney Kýbrýs'a doðru gittiðini açýkladýðýný yazdý. ALO AFRÝKA HATTI PÝRELER ÝÇÝN BM'DEN YARDIM TALEBÝ... Dikmen'den telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýzýn þikayeti de Aðýllar bölgesindeki pirelerden... Pirelerin istilasýna uðradýklarýný söyleyen ismi yanýmýzda saklý vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Dikmen'de yaþayan ve hayvancýlýk yapan birisiyim. Bilindiði gibi Dikmen'de bir aðýllar bölgesi vardýr. Bu bölgedeki aðýllarda hayvanlardan dolayý ve hayvanlarýn gübrelerinden dolayý bol miktarda pire vardýr. Pire kaynýyor dersem yalan söylemiþ olmam. Atmadýðým ilaç kalmadý. Pireler hayvanlarýmýzý yemekte. Verimleri düþtü... Ancak kullandýðým ilaçlar etki etmedi. Dikmen Belediye Baþkanlýðý'na müracaat ettik. Dikmen Belediyesi'nden almýþ olduðumuz cevap, 'Bizim görevimiz dahilinde deðil, siz Kaymakamlýða müracaat edin' þeklinde oldu. Kaymakamlýða müracaat ettik. O da kendi iþi olmadýðýný, en iyisi Hayvancýlýk Dairesi'ne müracaat etmemiz olduðunu söyledi. Hayvancýlýk Dairesi de kendine ait olmadýðý için birþey yapamayacaðýný söyledi. Öyleyse kim bakar bu iþlere? Hayvanlara ruhsat isterler... Vergisini, bilmem nesini çatýr çatýr alýrlar ama hizmete gelince herkes birbirine atar topu... Ben bir hayvancý olarak karar verdim. Bu hükümet insanlara bile yardýmcý olmaz yok hayvanlara... Kimden medet umarýz? Bunlarýn kendilerinden baþkasýna faydalarý yoktur... Kararýmýzý verdik Dikmen'deki aðýllar bölgesinde üreyen ve gittikçe çoðalan pirelerin ýslah edilmesi için Birleþmiþ Milletler'e baþvuracaðýz. Umudumuz artýk onlar. Digomolu Hristofyas hala baþkan olarak görevine devam etseydi, ondan da eski köyü olmasý nedeniyle yardým alabilirdik." KÜÇÜK ESNAFLIKTAN HIRSIZLIÐA TERFÝ... Telefonla gazetemizi arayan ve küçük esnaf olduðunu söyleyen bir vatandaþýmýzýn þikayeti ve söyledikleri þunlar: "Maliye Bakanlýðý bizden para istiyor. Belediye para istiyor. Saðlýk Bakanlýðý para istiyor... Kimse çýkýp da nerede, ne kadar, ve nasýl kazandýðýmýzý sormuyor. Ben bir küçük esnafým... Küçük bir de dükkaným vardýr. Belediye tabela parasý, iþyeri bulundurma parasý istiyor. Devlet vergi ve KDV talep ediyor... Saðlýk Bakanlýðý da saðlýklý olup olmadýðýmýzla ilgili tahlil parasý istiyor. Vermezsek yandýk. Ýþyerimiz kapatýlýr. Aldýðýmýz nedir ki? Küçük bir iþyerinde emeðimizin karþýlýðýný alamýyoruz. Tam bir soygundayýz. Hem de resmi bir soygundur yapýlan... Bunlarý söylerken sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý yatýrýmlarýný söylemeyi az kalsýn unutuyordum. KKTC denen bir devlet kurmuþlar ve sonsuza kadar yaþatacaklarmýþ... Buyursunlar yaþatsýnlar da bizim cebimizdekileri alarak, midemizdekileri çalarak yapmasýnlar bunu... Zaten temeline bir çok masum insanýn kanýnýn akýtýldýðý bu KKTC'yi ne kana, ne de soyguna doyuramadýlar anlaþýlan... Herþey bir yere kadardýr. Eksik olsun KKTC'leri de, 'utsuri'leri de! Çocuk mu okutacaðým kazandýðým asgari ücretten az parayla, KDV mi vereceðim, vergi mi vereceðim, dükkan kirasý, elektriði, suyunu mu ödeyeceðim? Hýrsýzlýk yapmaya karar verdim. Belki baþarýrsam siyasete de atýlýrým ve yüksek makamlara gelirim..." BÝZÝM DUVAR BORÇ YÝÐÝDÝN GAZ TAYYÝBÝN KAMÇISI Bizim Mandra Toplumumuzda birçok konuda doðru, kararlý, onurlu ve yürekli bir duruþ sergileyen Baraka Kültür Merkezi, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý tarafýndan polise "hibe" dilen 8 adet BMW X3'ü protesto için bakanlýk binasý önünde bir eylem gerçekleþtirir. "X3'e deðil saðlýða bütçe","x3'e deðil eðitime bütçe", "X3 deðil, yangýn helikopteri" gibi çarpýcý sloganlarýn yer aldýðý pankartlar taþýyan Baraka'cýlar, toplumun ve ülkenin gerçeklerine ne kadar duyarlý olduklarýný bir kez daha ortaya koyarken, sokaktaki adam "Baraka gibi 5 örgütümüz olsa keþke" diye kendi kendine söylenir.

8 8 18 Mayýs 2013 Cumartesi Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir "KIYTIRIK" Fellahoðlu Þehit Ecvet Yusuf Caddesi'ndeki çalýþmalarý denetledi Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Kadri Fellahoðlu, yol geniþletme çalýþmalarý devam eden Þehit Ecvet Yusuf Caddesi'nde dün incelemelerde bulundu. LTB Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Fellahoðlu'na ziyaretinde LTB Meclis üyesi Mehmet Kermeoðlu eþlik etti. Trafik sýkýþýklýðýnýn giderilmesi amacý ile Nisan ayýnda baþlatýlan Kýzýlbaþ Köyiçi bölgesindeki yol geniþletme çalýþmalarý çerçevesinde ilk etapta 6 evin yýkýldýðý ifade edilen açýklamada, yýkým iþleminin ardýndan hemen ayný parsel üzerine yeni ev inþaatlarýna baþlandýðý kaydedildi. Açýklamada, proje kapsamýnda 5 evin yýkýlmasýnýn hedeflendiði belirtilerek, "Yýkýlacak 5 evin kroki taslaklarý LTB Projeler Þubesi tarafýndan hazýrlandý. Ev sahiplerinin onayýnýn ardýndan 5 ev daha yýkýlýp, yerlerine 81 metrekarelik yeni evler inþa edilecek" denildi. Yazýlý açýklamada, projenin 6 ayda tamamlanmasýnýn hedeflendiði ifade edildi. LTB UYARDI ÝZÝN ALINMADAN ÝNÞAATA BAÞLANMASIN Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Bayýndýrlýk-Ýmar Þubesi, herhangi bir inþaata baþlamadan önce belediyeden izin alýnmasý gerektiðini hatýrlatarak vatandaþlara uyarýda bulundu. LTB'den yapýlan yazýlý açýklamada, izinsiz þekilde baþlayan inþaatlara yönelik denetimlerin devam ettiði ifade edildi. Belediyedeki grev döneminde ve grev sonrasýnda, belediyeden izin alýnmadan baþlanan inþaatlarýn mühürlenip durdurulduðu, bu inþaatlardan bazýlarýnýn da izinlendirildiði belirtildi. Açýklamada, imara aykýrýlýklarý giderilmemiþ inþaatlarla ilgili "Ýmar Yasasý" ve "Yollar ve Binalar Düzenleme Yasasý" uyarýnca, belediyenin üzerine düþen görevi yapacaðý kaydedildi. Ýnþaat alanlarýnda güvenlik ortamýnýn saðlanmasýnýn önemine dikkat çekilen açýklamada, tanýtým panosu yerleþtirmenin mal sahiplerinin görevi olduðuna iþaret edildi. LTB, Lefkoþa'nýn mimari açýdan "bir baþþehre yakýþýr hale gelmesi" ve görsel kirliliðin ortadan kaldýrýlmasý için vatandaþa da daha duyarlý olma çaðrýsýnda bulundu. Fýrýncýlara fiyat saptamak yasak n Rekabet Kurulu, Fýrýncýlar Birliði'nin ekmek fiyatý belirlemesinin suç olduðunu açýkladý n "Mesleki birliðin satýþ fiyatý açýklamasý ve tüm üreticileri bu fiyata uymaya çaðýrmasý rekabet yasasý kapsamýnda suç unsuru ve cezai yaptýrýma tabii" Rekabet Kurulu, 8 Mayýs 2013'te ekmek fiyatýnýn serbest býrakýlmasýnýn ardýndan ilgili meslek birliðinin satýþ fiyatý açýklamasý ve tüm üreticileri bu rakama uymaya çaðýrmasýnýn Rekabet Yasasý kapsamýnda suç oluþturduðunu ve cezai yaptýrýma tabi olduðunu açýkladý. Kurul, tüm teþebbüs ve teþebbüs birliklerini benzer uygulamalardan kaçýnarak Rekabet Yasasý kurallarýna uyumlu davranmaya davet ederek, benzer uygulamalarýn devamý durumunda cezai yaptýrýmlara baþvurulacaðýný duyurdu. Rekabet Kurulu normal ekmek fiyat ve gramajýnýn ilgili bakanlýk tarafýndan belirlenmesi uygulamasýnýn 8 Mayýs tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan bir emirnameyle serbest býrakýlmasý sonrasýnda ilgili mesleki birliðin üyelerine yönelik satýþ fiyatý açýklayarak tüm üreticileri bu fiyata uymaya çaðýrmasýnýn Rekabet Yasasý kapsamýnda suç unsuru olduðunu ve cezai yaptýrýma tabii olduðunu belirtti. Rekabet Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamada, son günlerde belirli mesleki ve üretici birliklerin ekonomik sorunlarýný giderme veya üyelerinin durumlarýný iyileþtirme iddiasýyla yasaya aykýrý içerikte taleplerle gerek siyasi makamlardan, gerekse kamuoyundan destek talep ettikleri ve bu yönde basýn açýklamalarý yaptýklarýnýn gözlemlendiði ifade edildi. Açýklamada, Rekabet Yasasý'nýn temel amacýnýn mal ve hizmet piyasalarýnda etkili rekabet ortamý saðlanmasý yoluyla ekonomik verimliliðin ve tüketici refahýnýn artýrýlmasý ve tüm ülkenin bundan fayda elde etmesi olduðu da kaydedildi. Yasanýn bu amaçla mal ve hizmet piyasalarýnda teþebbüsler arasý rekabeti engelleyen, bozan veya kýsýtlayan anlaþmalarý, teþebbüs birliði kararlarýný ve uyumlu eylemleri yasakladýðý belirtilen açýklamada, þöyle denildi: "Yasanýn 4'üncü maddesi rekabetin önemli ölçüde engellenmesi, kýsýtlanmasý veya bozulmasýný amaç edinen veya bu sonucu yaratan, özellikle belirli bir ürün alýþ veya satýþ fiyatlarýný veya diðer ticaret koþullarýný doðrudan ya da dolaylý olarak belirleyen, teþebbüsler arasý anlaþmalarý, teþebbüs birliði kararlarýný veya uyumlu eylemleri yasaklamakta ve hukuken geçersiz saymaktadýr." Kýbrýs Türk Fýrýncýlar Birliði, "9 Kasým 2007'den beri perakende satýþ fiyatý 85 kuruþ olan somun ekmeðin fiyatýnýn 16 Mayýs Perþembe günden itibaren 1 TL'ye çýkarýldýðýný" açýklamýþtý. ÝPEK KOZASI EL ÜRÜNLERÝ, ELDE TÜRK ÝÞLEMELERÝ, SALON TAKIMLARI SERGÝSÝ Kýbrýs Türk Kültür Derneði, Çankaya Halk Eðitim Merkezi ve Aþkam Sanat Okulu Müdürlüðünün iþbirliðinde, öðretmen Bediha SAÐCAN ve öðrencilerinin ÝPEK KOZASI EL ÜRÜNLERÝ, Öðretmen Neriman ÇAVUÞ ve öðrencilerinin ELDE TÜRK ÝÞLEMELERÝ, ÖÐRETMEN Saide Yaþar YALIM ve öðrencilerinin SALON TAKIMLARINDAN oluþan sergi 16 Mayýs 2013 Saat 14.00'de Kýbrýs Türk Kültür Derneði'nin Halk Sokak 17/2 Ankara Genel Merkezinde Mehmet Ertuðruloðlu Salonunda açýldý. Bu söz Serdar Denktaþ'a ait Hem kullandýðý bu ifade, hem de açýklamasýnýn genel içeriði hamaset kokuyor Tam babasýnýn oðlu derler ya, aynen öyle Kendisini Kýbrýs milliyetçisi olarak gösteriyor ama AKP aðzý ile konuþuyor Kendi deyimiyle, "kýytýrýk Rum dýþiþleri müdürü" bize alt yönetim, Türkiye'ye de iþgalci demiþ Amacý da, Erdoðan ile gayri resmi görüþüp iki kelime edebilmekmiþ Hatýrladýðým kadarýyla, AKP kurultayýna davet almadýðý için aðlayan ve kendi kendini zorla davet ettiren DÝSÝ deðil DP'ydi Býrakýn siz Erdoðan ile konuþmayý, karþýsýnda oturabilmek için bile ortalýðý ayaða kaldýrmýþtýnýz Sana soruyorum Serdar Bey; "Kýytýrýk" olan bu kiþi mi, yoksa ona bunlarý söyleyebilmesini saðlayanlar mý? Polis sana baðlý deðil, GKK'nýn ve Merkez Bankasý'nýn baþýna Kýbrýslýtürk geçemiyor, para birimin yok, nüfusun azýnlýkta, üretimin çökmüþ, kurumlarýn gitmiþ Sen hala hangi devletten, hangi baðýmsýzlýktan bahsediyorsun Rum'dan kalan ganimetleri yaðmalayanlara ne denir Denktaþ Bey? Ya bankalarý hortumlayanlara? Mesela, senin toplumuna "besleme" diyen "kýytýrýk" sýnýfýna girmiyor mu? Yoksa ona böyle çýkýþmaya yüreðin yetmiyor mu? Gerçekler çoðu zaman acýtýr Üstelik seni acýtan bu gerçekleri yaratanlarýn baþýnda baban geliyorsa, acýn bir kat daha fazlalaþýr Unutma, "Kýytýrýk" dediðin kiþi, senin alt yönetim olduðunu bir tarafýndan çýkarmadý "KKTC"nin, TC'nin bir alt yönetimi olduðunu, BM Güvenlik Konseyi 550. kararýnda açýkladý Ayrýca, TC'nin adanýn kuzeyini iþgal ettiðini söyleyen de AÝHM Bence ona buna "kýytýrýk"lýk çekeceðine, git bu kararlarýn aksini dünyaya ispat et Býraktým dünyayý, dön ve alt yönetim olmadýðýný kendi halkýna ispat et Kendinin bile inanmadýðý bu yapýya, sýrf menfaat saðlamak için baþkalarýný inanmaya davet ediyorsun Üstelik bunu yaparken de, seni iþgali altýnda tutan Ankara'dan yardým talep ediyorsun Özellikle, "Rum tarafýna haddini bildirmeliyiz" söylemin çok çirkin Ýki toplumun birbirine haddini bildirmeye ihtiyacý yoktur Hatta böyle bir düþünceye da sahip deðiller Bir Ýrsen varken, ikincisine de sahip olduk Ayný yerden gelenlerin farklý düþünemeyeceðini anlamayan kiþiler kaldýysa, lütfen Serdar Denktaþ'ýn açýklamasýný okusunlar. Kendi kendini rezil eden tek kiþinin sadece Ýrsen Küçük olmadýðýný anlayacaklar Her söylemi çürütmelik Tamamý ile koca bir yalana sarýlarak "milli ruhu" kabartmak istemiþ Ýnsanlarda normal bir ruh mu kalmýþ ki, milli ruhu kabarsýn Tamamý ile þov amaçlý ve Ankara'ya yaranmak amacý ile yapýlmýþ bir açýklama "Kýbrýslý Türk'ün sözünü Türkiye'nin de sözü haline getiren Denktaþ " diyorsun Ama ayný Denktaþ'ýn, "Kýbrýs Türk'ü yoktur, Türk vardýr, buradaki tek Kýbrýslýlar eþeklerdir" söylemini unutuyorsun Kendi kendinle çeliþiyorsun Serdar Bey Baban bu toplumun deðil, Türkiye'nin çýkarlarýný savundu Sen de ondan farksýzsýn

9 9 18 Mayýs 2013 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV CANLI BÝR BEDENDE CANSIZ BÝR RUH Yaþamýn deðerini bilmezken, ölümü gördüm, ölüme ramak kala kurtuldum. Kurtuldum da ne oldu. Hala canlý bedende cansýz bir ruhla geziyorum. Hayata dönemiyorum. Dükkânýmýzda temizlik yaparken o ses duyuldu. Hala kulaklarýmda çýnlayan, yeri göðü inleten ses. Bildiðim kelimeler yaþadýðým duyguyu anlatmaya yetmiyor. Yalnýz odamda çok kalabalýðýz. Ben varým, korkularým var, onlarca insan benimle. Böyle bir olayý göz ardý etmek hangi insanlýða sýðar? Þimdi ben yolda yürürken her gördüðüme þüpheli gözlerle bakacaðým. Her an bir tehlike bekleyeceðim. Reyhanlý'da hala kapýsýnýn önünde babasýnýn dönmesini bekleyen yavrular var. Onlara kim anlatacak babalarýnýn dönmeyeceðini? Ya kaybettiðimiz sýr arkadaþlarýmýz? Bir ay sonra sýnava girecektik. Kimde okula gidecek, sýnava hazýrlanacak durum kaldý ki? Þule ÝKÝZER (Reyhanlý'dan bir öðrenci/ Sendikaorg) TARÝH 17 NÝSAN 2012 Belediye çalýþanlarýnýn öfkesi dün patladý, ortalýk allem gallem oldu... Çýkan olaylardan sonra polis bazý eylemcileri tutukladý... Tutuklanan 12 kiþi için BES çalýþanlarý önce Cemal Bulutoðlularý, ardýndan da Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne yürüdüler... Erol Refikoðlu yalnýz sahnede deðil, seramikte de usta... Gözden kaçmayanlar... SAVAÞA KARÞI ÇIKAMAYAN GDO'LU BARIÞSEVERLER GDO'lanmýþ bir iyimserlik içindesiniz. Erdoðan'ýn Obama ile yaptýðý görüþmeyi seyrederken GDO'lu kel Fatmalar gibi kabarýyorsunuz. Erdoðan'ýn ýsrarla Suriye'ye müdahale etmek istemesi ürpertmiyor mu sizi, dünyayý kana bulayan ABD'nin Obama Baþkanlýðýnda doðrudan müdahaleye karþý temkinli durmasý þaþýrtmýyor mu? Yoksa artýk sizin aklýnýz, fikriniz de mi GDO'lu? Yoksa siz Ortadoðu'nun ve Balkanlarýn savaþa karþý çýkamayan GDO'lu barýþseverleri misiniz? DÝPNOT Amerikan Uzay ve Havacýlýk Dairesi NASA'nýn çektiði uydu görüntülerine göre Kuzey Kutbu'ndaki buz tabakasýnda 1300 kilometrelik bir kýrýlma oluþtu. Grönland'da son 20 yýlda kilometrelerce buzdaðý ana gövdelerinden kopmuþ durumda. Bunca þeyden sonra ayakta kalan Esad yýkýlmazsa kimler gidici olur tahmin edin 80 bin kiþi öldü, Ýsrail bombaladý, Reyhanlý'yý havaya uçurdular, El Nusra katliamlar yaptý.bombaladý, Reyhanlý'yý havaya uçurdular, El Nusra katliamlar yaptý. Olmadý. Neden olmadý sayalým: 1-Rusya, Suriye'den desteðini çekmedi. En son sistem S-300 hava savunma sistemini vermeyi taahhüt etti. Bu sistem ile Suriye'nin havadan vurulmasý imkansýza yakýn. Putin ikna için ayaðýna kadar gelen Netanyahu'yu geri çevirdi. 2-Reyhanlý'daki bomba tezgahýnýn Esad'a baðlý güçler tarafýndan tertiplendiði yalanýný kimse yutmadý. 3-Erdoðan'ýn Obama'dan kara veya hava harekatý baþlatma isteði geri çevrildi. Obama Suriye'ye müdahaleye karþý. ABD'deki Neo-Con çevreler Obama'yý sýkýþtýrmaya çalýþýyor ama nafile. Obama, artýk Rusya ile bir barýþ konferansýndan yana. 4-El Nusra gibi Selefi gruplarýn vahþetleri dünyada nefret yarattý. Kafa kesen, insan kalbi yiyen, sýrf Alevi diye insanlarý testere ile doðrayan bu korku filmi kaçkýnlarý, Batý kamuoylarýnda da fark edildi ve "ne oluyoruz, kimi destekliyoruz?" sorularý baþladý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kamu-Ýþ ve diðer sendikalarýn yöneticileri ile sýk sýk görüþüyorum. Çalýþanlarýn sýkýntýlarýna çözüm bulmak için elimizden geleni yapýyoruz." Ersin TATAR (Maliye Bakaný) VÝRGÜL... BARIÞSIZ ÇÖZÜM, AÞKSIZ EVLÝLÝÐE BENZER Son zamanlarda ekonomik krizin bahane edilerek Kýbrýs'ta çözümün gerçekleþebileceðine dair konuþanlar çok. Son olarak CTP genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu da bir kere daha tekrarladý bu görüþünü ve "Kýbrýs Sorunu'nun çözümünün ekonomik krizin ters düz edilmesine de zemin yaratacak" dedi. Bu, sýrf ekonomik çýkarlar nedeniyle istemediði bir evliliði sürdüren eþlerin durumuna benzemiyor mu? Hiç olmazsa solcular böyle fýrsatçý davranmasa olmaz mý? "Barýþ"sýz çözüm, aþksýz evliliðe benzemeyecek mi sonunda? ÇÖZÜM BULMA TARAFINDA DURMA YOLDAÞ, ÇÖZ "AKEL her zaman Kýbrýs Sorunu'na adil ve yaþayabilir bir çözüm bulma tarafýnda olmuþtur" Andros KÝPRÝANU (AKEL Genel Sekreteri) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu 5-ABD, Türkiye'nin Mesud Barzani ile fazla sýký fýký olmasýndan rahatsýz. Irak konusunda da ABD'nin þüpheleri var. Erdoðan'ýn Barzani ile aþýrý sýký fýký olmasý, Irak Baþbakaný Maliki'nin Ýran ile yakýnlaþmasýna yol açýyor. Bu da Obama'yý memnun etmiyor. 6- Suriye'ye iç saldýrýyý örgütleyen ABD Þam Büyükelçisi Robert Ford da El Nusra'ya karþý çýktý. Baþýndan beri birleþtirilemeyen Suriye muhalefetinin sözde ordusu ÖSO'nun uluslararasý kirli parçasý olan El Nusra'nýn tasfiyesi gündemde. El Nusra, Reyhanlý'daki eylemi sahiplerine karþý bir uyarý olarak da yapmýþ olabilir. 7- Esad'ýn kimyasal silah kullandýðý yalaný da tutmadý. Halen BM Baðýmsýz Soruþturma Komisyonu üyesi olan eski BM Savaþ Suçlarý Baþsavcýsý Carla Del Ponte, komisyonun yerel saðlýk görevlileri ile maðdurlardan aldýðý numuneler ve tanýklýklar doðrultusunda, Suriye'de terör gruplarýnýn sarin gazý kullandýðý sonucuna vardýðýný söyledi. Suriye bu kimyasal silahlarýn Türkiye tarafýndan teröristlere verildiðini ileri sürdü. 8- Çin, BM Genel Kurulu'nda alýnan Suriye'yi kýnama kararýna açýktan karþý çýktý ve bunun savaþa hizmet edeceðini savundu. 9- Esad'a baðlý güçler (Ordu ve milisler) ülkede giderek hakimiyeti saðlamaya baþladý. ABD-ÝsrailKatar-Türkiye-Suudi ArabistanÝngiltere ve Avrupa koalisyonunda çatýrdama sesleri çok daha yüksek geliyor kulaða. Bunca þeyden sonra ayakta kalan bir Beþar Esad bundan sonra biraz zor yýkýlýr diyoruz, peki o yýkýlmazsa kimler gidici olur varýn onu da siz tahmin edin (Bu yazý Hüseyin Vodinalý'nýn odatv.com'da yayýmlanan "Hikayenin sonu: Esad kazandý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 18 Mayýs 2013 Cumartesi GÜNEYDEN... KÜRTLERÝN PROTESTOSU SONA ERDÝ Suriye'den kaçarak Güney Kýbrýs'a sýðýnan Kürtlerin, sorunlarýna çözüm bulunmasý ve bazý taleplerinin kabul edilmesi için Rum Ýçiþleri Bakanlýðý önünde 18 gündür sürdürdüðü protestolarýna önceki gün son verdikleri bildirildi. Simerini gazetesi Limasol, Baf, Lefkoþa Rum kesiminde kalan, aralarýnda onlarca kadýn ve çocuðun da bulunduðu Kürtlerin, Ýçiþleri Bakanlýðý önündeki protestolarýna son verdiklerini ve sorunlarýna mümkün olan en iyi çözümün bulunmasý amacýyla, Rum Hükümetine yönelik iyi niyet göstergesi olarak bölgeden ayrýldýklarýný yazdý. Üç kiþilik heyetin geçen Pazartesi günü Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos tarafýndan kabul edildiðini ve kendilerine uluslararasý koruma verilmesi yönündeki taleplerinin reddedildiðini anýmsatan gazete, ancak heyetin, siyasi iltica taleplerinin yeniden inceleneceði ve ilgili yasadan doðan tüm haklarýna eriþebilecekleri siyasi sýðýnmacý kabul edilecekleri sözü aldýklarýný belirtti. 2 ÝNGÝLÝZÝN VALÝZÝNDE BÜYÜK MÝKTARDA SÝGARA VE TÜTÜN Minik izciler Ýstanbul'u keþfetti - Lefkoþa Vakýf Anaokulu minik izcileri Ýstanbul'da gerçekleþtirilen Anneli Ýzci Kültür Gezisi'ni baþarýyla tamamlayarak adaya döndü. Minik izciler anneleri, lider ve öðretmenleri ile Eðitim açýsýndan yararlý, sosyal açýdan oldukça eðlenceli bir Ýstanbul masalý yaþadýlar. Gezi proðramýnda yer alan, Atatürk'ün son zamanlarýný geçirdiði Dolmabahçe Sarayý'ndan çok etkilenen minik izciler Ýstanbul'un dev luna parkýnda coþkuyla eðlendiler. Kafile Baþkaný Suna Elcil kültür gezisinin sosyal ve kültürel açýdan çok yararlý olduðunu belirtti. Geziye katýlan kafile üyelerine geziye katký koyan Kamu-Ýþ Baþkaný Sami Dilek'e, Beyarmudu Belediye Baþkaný Ýlker Edip'e, sponsor olan Golden Tulip Otel Grubu'na bir kez daha teþekkürlerini sundu. Lha Ýngiliz vatandaþý iki kadýnýn, Pile'den alýndýðý düþünülen, büyük miktarlarda sigara ve tütünle Larnaka Havaalanýndan ayrýlmak üzereyken yakalandýklarý bildirildi. Simerini gazetesi Ýngilizlerin, Çarþamba günü, Larnaka Havaalanýnda, valizlerine sakladýklarý 600 paket sigara ve 300 kutu tütünle yakalandýðýný yazdý. ULUSLARARASI FUAR KRÝZDEN DOLAYI EKÝM'E ERTELENDÝ Güney Kýbrýs 38'inci Uluslararasý Fuarý'nýn, Euro Grubu kararlarýnýn neden olduðu faktörlerden ve diðer ekonomik sebeplerden ötürü 24 Mayýs'tan, 4 Ekim'e ertelendiði haber verildi. Politis gazetesi yetkili birimden yapýlan açýklamaya göre, mevcut koþullardan ötürü, ayrýca birçok fuar katýlýmcýsýnýn, gerekli hazýrlýklarý yapabilmeleri ve baþvurularda bulunabilmeleri için fuar tarihinin deðiþtirilmesi talepleri üzerine, fuarýn 24 Mayýs yerine, 4 Ekim'de açýlacaðýný ve 9 Ekim'e kadar süreceðini aktardý. ÝSRAÝL'DE YENÝ DOÐALGAZ KAYNAÐI REYHANLI'DA HAYATINI KAYBEDENLER ÝÇÝN MEVLÝT - Din Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, Reyhanlý'da meydana gelen bombalý saldýrýda yaþamýný kaybedenler için dün ülke genelinde mevlit okuttuðu bildirildi. Din Ýþleri Baþkaný Doç. Dr. Talip Atalay yaptý yazýlý açýklamada, "Geçtiðimiz hafta Reyhanlý'da meydana gelen hain saldýrýlar sonucu hayatý hayatýný kaybedenler için Din Ýþleri Baþkanlýðý'nca tüm camilerde Cuma namazý öncesinde mevlit ve Kur-an'ý Kerim okutuldu" dedi. Atalay, ülke genelinde icra edilen mevlit programýnýn sonunda Reyhanlý'da meydana gelen saldýrýlarda hayatýný kaybedenlere, bütün þehitlere ve ahirete intikal eden bütün inananlara dua edilerek, dünyanýn barýþ ve huzuru için Allah'tan yardým istendiðini belirtti. Rum Basýný, Ýsrail'in Münhasýr Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan "Karish 1" isimli parselde yeni doðalgaz yataðýnýn bulunduðunu, bu durumun Güney Kýbrýs ile Ýsrail'in enerji alanýnda iþbirliði olasýlýðýný arttýrdýðýný yazdý. Fileleftheros gazetesi, Güney Kýbrýs'ýn sözde MEB'inde bulunan 12. parselde doðalgaz çýkarma hakkýný elinde bulunduran Noble Energy ve Delek þirketlerinin "Karish 1" parselinde de hak sahibi olduklarýný, söz konusu parselin Güney Kýbrýs'ýn sözde MEB'sinden ve 9 ila 12 nolu parsellerden 30 deniz mili uzaklýkta yer aldýðýný yazdý. "Karish 1" parselinde yeni doðalgaz yataklarýnýn bulunmasýnýn Ýsrail ile enerji alanýnda iþbirliði ihtimallerini de arttýrdýðýný iddia eden gazete, söz konusu parselde faaliyet gösteren "Ensco 5006" platformunun 15 Mayýs'ta söz konusu parseldeki görevini tamamladýðýný ve 12. parsele doðru yola çýkmasýnýn beklendiðini de vurguladý. RUM SEFERÝLER YENÝ UYGULAMAYA TEPKÝLÝ MAÐUSA GENÇLÝK FESTÝVALÝ - Maðusa Belediyesi altýnda faaliyet gösteren Maðusa Gençlik Merkezi'nin (MAGEM) düzenlediði 4. Gençlik Festivali'nde dün akþam konser veren Deep Purple grubunun eski solistlerinden Jeo Lynn Turner, festivalin ana sponsoru Kuzey Kýbrýs Türkcell'i ziyaret etti. Kuzey Kýbrýs Türkcell genel merkezinde yer alan görüþmede Turner, þirket Genel Müdürü Aybars Karaatmaca ve þirket çalýþanlarýyla bir araya geldi, sohbet etti ve aný fotoðrafý çektirdi. Görüþmede, Turner'a Kuzey Kýbrýs'taki müzik ve ada ile ilgili bilgiler verildi. Rum Milli Muhafýz Ordusu'nda (RMMO) seferberlik göreviyle ilgili yapýlmasý planlanan deðiþiklikler Rum seferilerin tepkileriyle karþýlaþtý. Alithia gazetesi haberinde, RMMO'de seferilerin seferi görevlerini Haziran-Eylül aylarýnda gerçekleþtirmeleri yönünde yapýlan deðiþikliðin, özellikle yaz sezonunda turizm alanýnda çalýþan seferilerin tepkisini çektiðini yazdý. Konunun Rum Meclisi Savunma Komitesi'nde gündeme geldiðini ve yaz aylarýnda seferilik görevi yapmak istemeyen pek çok kiþinin tepkisinin komitenin gündeminde yer aldýðý belirtildi.

11 18 Mayýs 2013 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Erdoðan hangi ülkenin Baþbakaný? Baþbakan Erdoðan, ABD Baþkaný Obama'ya, hat sanatýyla ismi iþlenmiþ bir levha hediye etti. Ancak levha Arapça yazýlmýþtý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Obama ile görüþmesi öncesinde Türkiye'den götürdüðü bir hediyeyi de sundu. Erdoðan hediye olarak üzerinde hat sanatý ile "Barack Hüseyin Obama" yazýlý bir levha seçmiþti. Ancak levha Türkçe deðil Arapça dilinde yazýlmýþtý. Resmi dili Türkçe olan devletin Baþbakaný Erdoðan'ýn Arapça yazýlmýþ levha götürmesinin takdirini siz deðerleri okuyucularýmýza býrakýyoruz! Emine Erdoðan'a manidar hediye: 'Diktatörlüðün Psikolojisi' Baþbakan Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'a ABD gezisi sýrasýnda katýldýðý bir toplantýda "Diktatörlüðün Psikolojisi" isimli bir kitap hediye edildi. Bu zamana kadarki icraatlarýyla Türkiye tarihinin en baskýcý ve faþizan lideri olarak tarihe geçecek olan Erdoðan'ýn eþine böyle bir kitabýn verilmesi oldukça manidar. Emine Erdoðan, ABD gezisinde Georgetown Üniversitesi'nde "Barýþýn inþasý ve geliþmede iþ kadýnlarýnýn rolü" baþlýklý bir toplantýya "Bölge lideri" Erdoðan'ý ABD kanallarý önemsemedi Erdoðan ile Obama'nýn Beyaz Saray'da yaptýðý ortak basýn toplantýsýný yayýnlayan Amerikan haber kanallarý, Erdoðan konuþurken yayýnýný kesti. Bazý kanallar Türk gazetecilerin Obama'ya olan sorularýný bile yayýmlamadý. ABD haber kanallarýnýn tamamýna yakýnýnýn Erdoðan'ýn konuþmasý sýrasýnda yayýný kestiði, söz sýrasý Obama'ya gelince canlý yayýna geri döndüðü ve bunun defalarca yapýldýðý ortaya çýktý. Genel olarak gazetelerde ise Obama ile Erdoðan görüþmesi ile ilgili yaygýn kanaat Erdoðan'ýn Suriye konusunda ABD'den daha acil adýmlar beklediði ancak Obama'nýn temkinli yaklaþtýðý yönünde. Dýþ basýn Türkiye'nin Suriye konusunda daha etkili ve hýzlý adýmlar atýlmasý gerektiði konusunda ýsrar ettiðini ancak ABD'nin temkinli yaklaþtýðýný yazdý. Erdoðan'ýn Suriye konusunda acil adýmlar atýlmasýný istediðini ancak Obama'nýn temkinli yaklaþtýðýný yazan The Guardian, katýldý. Üniversitenin Ýranlý profesörü Fathali M. Moghaddam Emine Erdoðan'a "The Psychology of Dictatorship" (Diktatörlüðün Psikolojisi) isimli kitabýný hediye etti. Ýranlý psikoloji profesörünün Emine Erdoðan'a hediye ettiði yeni kitabýnda saldýrganlýk, sadakat, korku ve geleneklere baðlýlýk gibi psikolojik süreçlerin diktatörlüðü sürdürme aracý olarak nasýl kullanýldýðý konu ediliyor. Kitapta, demokrasileri diktatörlüðe dönüþtüren unsurlar anlatýlýyor. (sol) Obama'nýn "Esad'ý göndermek için sihirli bir formül yok" sözlerini hatýrlattý. Ayrýca Erdoðan'ýn ABD dahil uluslararasý toplumun Suriye Ordusu'nun muhaliflerin kamplarý üzerindeki operasyonlarýna son vermek için uçuþa kapalý bölge oluþturulmasýna destek vermesi gerektiði yönünde ýsrarcý olduðunu yazdý. New York Times (NYT), Obama'nýn Suriye'de 2 yýl devam eden kanlý iç savaþý sona erdirme çabalarýnda bir ivme olduðu havasýný vermeye çalýþmadýðýna dikkat çektikten sonra Obama'nýn Suriye'deki zor durumu çözmek için "sihirli bir formül yok" dediðini vurguladý. The Washington Post (TWP) ABD Deniz Kuvvetleri mensubu iki askerin tuttuðu þemsiye altýnda yaðmurdan ýslanmadan yapýlan basýn toplantýsýnda Erdoðan'ýn Esad'ýn hükümeti daha hýzlý býrakmasý konusunda Amerika'dan daha fazla adým atmasý için ýsrarcý olduðunu belirtti, ayrýca Obama'nýn Erdoðan'ýn uçuþa kapalý alan talebine isteksiz yaklaþtýðýný aktardý. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. 77 sayfalýk "Bomba Belge" Anastasiadis'e verildi "Belgede, özellikle mülkiyette büyük kargaþa yaratacak detaylar var" Belgenin Rum Ulusal Konseyi'nden gizlenmesi tepki ve soru iþareti yarattý Anastasiadis: Görüþ birlikleri incelenecek ve hangisinin kabul, hangisinin reddedileceðine Ulusal Konsey karar verecek BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ýn, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e, "Kýbrýs sorununda bundan sonraki görüþmelere zemin teþkil edecek 77 sayfalýk belge sunduðu" haberi Güney'de tepkiyle karþýlandý. Tepkilerin nedeni, döneminde gerçekleþtirilen müzakerelerde varýlan görüþ birlikleri ve görüþ ayrýlýklarýnýn kaydedildiði öne sürülen belgenin 30 Nisan 2013 tarihini taþýyor olmasýna karþýn, Anastasiadis baþkanlýðýnda ilk kez önceki gün düzenlenen Rum Ulusal Konseyi'ne bildirilmemesi. Fileleftheros haberi manþetten; "Bomba Downer Belgesi... Kýbrýs Sorunuyla Ýlgili 77 Sayfalýk Görüþ Birlikleri-Görüþ Ayrýlýklarý Dokümaný Sunuldu... Flaþ: Ulusal Konsey'den Gizli tutuldu Müzakerelerini Kapsýyor" baþlýk ve spotlarýyla aktardý. Gazete belgenin liderlere sunulduðunun açýklanmadýðýný, önceki günkü toplantýda Rum Ulusal Konseyi'ne konuyla ilgili bilgi verilmediðini, Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Baþkaný Ýzzet Ýzcan tarafýndan, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile dünkü görüþmesi sonrasýnda açýklandýðýný belirtti. Gazete, taraflara sunulan belgeyi ele geçirdiðini kaydettiði haberinde, belgede Yönetim ve Yetki Paylaþýmý, AB konularý, Ekonomi, Vatandaþlýk, Güvenlik-Garantiler (iç güvenlik) ve Toprak konularýna; yani bütün baþlýklara yer verildiðini yazdý. BM belgesinde Rum Yönetimi'nin, Rum iç cephesinde tepkilere yol açtýðý bilinen (çözüm sonrasýnda Türk vatandaþlarýna tanýnacak) dört özgürlükle ilgili "malum taahhütlerine" de yer verildiðini kaydeden gazete, Kýbrýs Rum tarafýnýn itirazlarýnýn mavi, Kýbrýs Türk tarafýnýn itirazlarýnýn da kýrmýzý renkle belirtildiði belgeden bir sayfanýn fotokopisine de yer verdi. Üzerinde 30 Nisan tarihi olmasýna karþýn Rum Yönetimi'nin belgenin, Anastasiadis'in talebi üzerine dün aldýðýný açýkladýðýna iþaret eden gazete Anastasiadis hükümetinin; müzakereler sýrasýnda uzlaþýlanlarýn kendisini baðlamadýðý ancak müzakerelerin sýfýr zeminden de baþlamayacaðý açýklamasýný hatýrlattý. Politis; "Downer Belgesi Ateþ Yaktý... Eroðlu Günler Önce, Hükümet Daha Dün Aldý Görüþ Birlikleri ve Görüþ Ayrýlýklarý Kaydediliyor" baþlýklý manþet haberinde, belgenin 70 sayfa olduðunu, önceki gün toplanan Rum Ulusal Konsey'inde konuyla ilgili hiçbir ipucu verilmediðinden Rum siyasi liderliðinde büyük þaþkýnlýk yarattýðýný yazdý. Belgenin varlýðýndan ilk söz eden BKP Genel Sekrteri Ýzzet Ýzcan'ýn, Kýbrýs Türk tarafýna günler önce verildiðini söylediðine iþaret eden gazete, Anastasiadis hükümetinin ise belgeyi daha dün aldýklarýný açýkladýðýný ancak bu açýklamanýn siyasi partileri ikna etmediðini vurgulayarak: "Downer belgesinin yaktýðý ateþin, (belgede) kaydedilenler konusunda yayýlmasý bekleniyor, BM'nin yeni inisiyatif hazýrlýðýný aþama aþama týrmandýrdýðý da ortadadýr" ifadesini kullandý, özetle þunlarý yazdý: BELGENÝN RUM ULUSAL KONSEYÝ'NDEN GÝZLENMESÝ TEPKÝ VE SORU ÝÞARETÝ YARATTI "Ýzcan'ýn (Eroðlu'na verilen) belgeyle ilgili açýklamalarýndan açýkça rahatsýz olan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, benzer bir belgenin Kýbrýs'a da verilip verilmediðini bilmediðini, bu konuyu Nikos Anastasiadis'e soracaðýný söyledi. 'Biz Sayýn Anastasiadis'e böyle bir belge verilip verilmediðinden hiçbir bilgimiz yok. Baþkan'la belge hakkýnda konuþacaðým çünkü böyle bir belgenin halen verilip verilmediðini, verilmiþse neden siyasi partilere hiçbir þey söylenmediðini bilmek istiyoruz' ifadesini kullandý. Birkaç saat sonra Ekologlar da yaptýklarý yazýlý açýklama ile hükümetten, Kýbrýs sorununda Downer taslaðý olup olmadýðý konusunda izahat istedi. Ýzcan'ýn açýklamasý hükümeti sorumluluklarýyla karþý karþýya getirdiði görüþü belirtilen yazýlý açýklamada þunlar kaydedildi: 'Hükümet derhal ikna edici cevap vermelidir. Gerçekten böyle bir belge var mý? Var ise neden dünkü (önceki günkü) Ulusal Konsey toplantýsý sýrasýnda hiçbir bilgi verilmedi? Yine belge sadece Eroðlu'na verildiyse yine bir mesele vardýr çünkü Downer tarafýndan böyle bir hareket yapýlmasý özellikle tehlikelidir ve BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmanlýðý'ndan derhal uzaklaþtýrýlmasý konusunu gündeme getirir. Hükümetten izahat bekliyoruz. Kýbrýs sorunundaki icraatlarda þeffaflýk olmalý, gölgeler ve kuþkular olmamalýdýr.' Konu Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos'a soruldu, ancak o da bilgisi olmadýðýný belirterek, bilgi aldýktan sonra konuþacaðýný söyledi. Papadopulos 'Öncelikle konu hakkýnda bilgi alalým çünkü bu kadar ciddi bir konuda bilgi almadan yorum yapmamýz ciddi olmaz' dedi. Dün akþamüzeri, ilk tepkiler gelmeye baþladýðýndan, hükümet, Sözcü Hristos Stilianidis aracýlýðýyla BM'nin baþkan Anastasiadis'e görüþ birlikleri ve görüþ ayrýlýklarý belgesini dün verdiðini açýkladý. 'Belge Baþkan'a, Aleksander Downer'la son görüþmeleri sýrasýnda þahsen istemesi üzerine verildi' dedi ve yangýný söndürmek maksadýyla 'Bu belge siyasi parti baþkanlarýna bildirilecek' dedi." Simerini manþet haberine; "70 Sayfalýk Belgede Kýbrýs Sorununun Dört Yýlý... BM Görüþ Birlikleri ve Görüþ Ayrýlýklarý Belgesi Verdi" baþlýðýný attý. Gazete Ýngilizce kaleme alýnmýþ olan 30 Nisan tarihli BM belgesinin Anastasiadis hükümeti tarafýndan, bilgi için Rum siyasi partilerine de verildiðini, görüþ birlikleri ve görüþ ayrýlýklarý ayrýmýnýn görsel olarak farklý renklerle yapýldýðýný yazdý. Belgede görüþ birliklerinin siyah, Rum tarafýnýn itirazlarýnýn mavi, Kýbrýs Türk tarafýnýn itirazlarýnýn da kýrmýzý renkle belirtildiðine dikkat çekilen haberde AKEL ve Ekologlar'ýn tarafýndan yapýlan eleþtiriler ve Anastasiadis hükümetine yöneltilen sorularýna ek olarak, dün "Sosyalist ve Demokratlarýn Ýlerici Ýttifaký" üyesi Ýngiliz Avrupa Milletvekili Marry Hanibal ile görüþen Rum Meclis (ve EDEK) Baþkaný Yannais Omiru'nun açýklamasýna da yer verdi. "BELGEDE, ÖZELLÝKLE MÜLKÝYETTE BÜYÜK KARGAÞA YARATACAK DETAYLAR VAR" Alithia iyi bilgili bir kaynaða dayanarak BM belgesinde, dönemindeki müzakerelerde anlaþmaya varýlanlarla, özellikle de mülkiyetle ilgili yakan veriler bulunduðunu, bunlarýn, kamuoyu tarafýndan öðrenildiðinde ve büyük kargaþa yaratacak þeyler olduðunu söylediðine vurgu yaptý. Gazete "Görüþ Birlikleri Belgesi Çok Þey Saklýyor... Partilere Verilecek... Kargaþa Yaratacak Ateþ Unsurlar" baþlýklý manþet haberinde kaynaðýnýn iddiasýna iliþkin baþka ayrýntý vermedi. Haravgi de manþet haberine "Belgeyi Gizlediler Mi" baþlýðýný attý ve Rum Yönetimi'nin, BM'nin belge verdiðini, Ýzzet Ýzcan'ýn ilgili açýklamasýndan sonra açýklamasýnýn soru iþaretleri yarattýðýna vurgu yaptý. ANASTASÝADÝS Gazete Anastasiadis'in Rum Ulusal Konsey toplantýsýnýn ardýndan Ant1 televizyonuna yaptýðý açýklamada müzakere masasýnda iki taraf arasýnda varýlan görüþ birliklerinin Rum Ulusal Konseyi'nde inceleneceðini ve kabul edilip edilmeyeceðine karar verileceðini söylediðini yazdý. Habere göre Kýbrýs sorununun hidrokarbon meselesiyle birleþtirilmesi yolundaki "endiþe verici" açýklamalar sorulduðunda, "Türk tarafýnýn harcadýðý çabalar nedeniyle fazla gürültü oluyor. Kýbrýs sorununun hidrokarbonlarýn çýkartýlmasý meselesiyle birleþtirilmesi niyeti olduðu yönünde elimizde hiçbir gösterge yok. Bunlarý Türkiye söylüyor" ifadesini kullandý.

12 12 18 Mayýs 2013 Cumartesi Amerikan gazeteleri "lider" diye bahsetmiþ ondan. Birþey deðil... Ama þimdi kendini fasulya gibi bir nimetten sayacak da odur mesele! Bizim Duvar Eþgüdüm deðil... Recepgüdüm! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano "Go home Yanki" bitti! Þimdi "I love you Yanki" dönemi! MUHABBETLÝLER HAÞLA YABRAGLARI DA GELDÝM -Be Kemal, farkýndasýn þu enginar çýgdý biddi da iki defa yedik bu sene?.. Nerde o mannavlarda dað gibi yýðýlan süt enginarlar? Gördümün hiç bir iki defadan fazla? -Doðrudur dediðin be Razi. Ya ben ne deyim? Þu o gadar severim mubareðin dolmasýný... Hatýrlaman þu üç üç dört dört yerdim. E hani? Bu sene dadýmlýg galdý nerdeysa! -Güya bugün tazelig günüydü. Ýnanmaycan üç market gezdim belki bulurum diye. Yok oðlum. Enginar namýna hiçbiþey yok. -Utanmayýk da bir da enginar fesdivali yaparýk! Neyimize be? Memlekedde enginar mý bragdýnýz da festivalini yaparsýnýz? -Yani ben annamadým be caným. Egmezler mi yogsa yetiþmez mi artýk bu mübarek? -Ekeller gýzým, ekeller ama, baþladýlar ya yollamaya dýþarý. Para dadlý geldi heralde. Hepsini yollarlar... Ehali da enginar beglesin bu tarafda. -Acaba bandabuliyada da yogdur be caným? -Ne arar? Dün giddim ya... Bagmadýðým mannav galmadý. Bir tanesinde varýdý beþ-on dane... Tohuma gaçmýþ... Guru gasnak... Düdüglüde bile bir sahadda biþmez! -Neyisa, Haticanýmdan taze asma yabracýðý tobladýydým sabahdan. Sarayým biraz yabrak dolmasý agþama?.. -E fena olmaz. Hiç barem asmayý olsun yeylim. Gideyim alayým dolmalýk gýyma biraz? -E yok mu yahu evde? -Evdekine boþver. Ben biraz da guzu döþü gýydýracam içine. -Yabma be Kemal. Fenalýg edme gendine bu gadar... -Hade hade... Haþla yabraglarý da geldim!.. Asmaaltý konuþmalarý -Aha egmeðe da godular sonunda... -N'oldu, neyi godular? -Neyi olacak? Zammý! Hem da 15 guruþ birden oturddular. 85 guruþdan 1 lira yabdýlar! -E ne var yahu bunda? Ben olsam 2 lira yapardým! -Neçün? -E hani halkda bir gýbýrdanma var mý? Bir sokaða dökülme, bir tebgi var mý Haftanýn Gýdýgýdýsý TC Karayollarý Dairesi tarafýndan KKTC'ye hibe edilen bazý araçlarýn teslim töreninde yaptýðý konuþmada Ýrsen Küçük'ün "Bir ülkenin geliþmiþliðini yol, su ve elektrik alt yapýlarý gösterir" þeklindeki sözleri, KKTC'nin her üç konuda da sýnýfta kaldýðýný düþünen vatandaþlarý acý acý güldürdüðü için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmiþtir. Ailece görüþen iki arkadaþ, evde oturmuþ konuþurlarken, söz kýlýbýklýktan açýlmýþ. Tabii, erkekliðin þanýndandýr diye, kadýnlara sert davranmak gereðinden bahsetmektedirler. Adamýn karýsý kahvelerin geldiðini anlatmak için kapýyý týklatýr. Ev sahibi, kahve tepsisini almak üzere dýþarý çýkar. Arkadaþýna caka yapmak için karýsýna baðýrýr: -Haným, bu kahvelerin köpüðü nerede? Hep böyle yapýyorsun. O KADARI FAZLA caydýrsýn bunnarý? -Yok... -E gördümün? Halk sokaða dökülüp darmadaðýn edmeyince her tarafý, daha çok oturdacak bunnar her þeye! Biz da ýkýla sýkýla yeyceyik! Vizileme sýzýlama yok... Yeyemem yok... Yeycen!.. -Yani demek isden elektrik gazzýðýný, bengzin gazzýðýný nasýl yediysak afiyetinan, bunu da yeyceyik... -Çünkü bunnar ne düþünür bilirmin? Ýki gün þikayet protesto, gýnama... Üçüncü gün da yelkenner mayna... -Üsdelik ne demiþ Egmegciler Birliði baþganý bilin? Bu biþey deðilmiþ... Daha da zamlanacagmýþ egmek... -Haþþöyle... Gördün yapacaglarý iþi? Eyya ben olsam 5 lira yaparým vallahi. Yeyebilen yesin... Yeyemeyen pasda yesin! Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Nikola Otas (SIRBÝSTAN) Konuþulanlarý, kapý aralýðýndan duyan kadýn adamý bir güzel kalaylar ve korkudan içeri kaçan adamýn arkasýndan terliðini fýrlatýr. Misafir olaný, bu durumdan arkadaþýnýn utandýðýný anlar. Adamý teselli etmek için: -Merak etme, bizimki de böyledir. Hatta o olsaydý, içeri girip beni dövmeye kalkardý. Ev sahibi atýlýr: -Yo, kadýn kýsmýna o kadar yüz vermeye gelmez. Fikrinin Fikri RAKI ÞÝÞESÝNDE BALIK OLMAYA DEVAM "2. Kýbrýs Raký Festivali" yapýlýyormuþ. -Demek Erdoðan'ýn "Milli içkimiz raký deðil, ayrandýr" fetvasý hiçbir iþe yaramadý. Raký þiþesinde balýk olmaya devam... Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu, meclisin çöktüðünü söylemiþ. -Ýyi bile dayandý Dianellos bunlara! Karkasý çelik olsa bile ayakta kalamazdý! Kaymakam Dana, Lefkoþa Sanayi Bölgesini su basmasý ile ilgili haberleri "art niyetli" olarak deðerlendirmiþ. -Vay be... Halk, yarým saatlik yaðmurda sokaklarda caddelerde boðuluyor, kaymakam da feryat edenlerin karþýsýna geçmiþ dalga geçiyor!.. CTP, güvensizlik önergesini UBP'li muhaliflerden bekliyormuþ. -U, þimdi öyle mi oldu? Hükümeti düþürmek için yanýp tutuþan siz deðil miydiniz bre efendiler? Ýþte size altýn tepsi içinde sunuldu bu fýrsat. Kendinizi naza çekmenizin arkasýnda yatan baþka bir hinlik mi var yoksa? Ekmek zamlanýp 1 TL olmuþ. -E, ne var bunda? Ben olsam 2 TL yapardým. Sokaða dökülüp, caydýrýcý bir tepki gösterecek halk olmadýktan sonra, nerden çekiniyorlar ki?! Ekmeðin tadý kaçmýþ. -Tadý mý vardý ki kaçsýn fukaranýn ekmeðinin? Necdet Numan "Dimdik ayaktayýz" demiþ. -UBP allem gallem Mansura'yken bir genel sekreter ancak bu kadar komik bir demeç verebilir. Ekmeðin fiyatýný 1 TL'ye çýkaran Ekmekçiler Birliði "Dayanacak gücümüz kalmadý" demiþ. -Neden? Ne oldu gücünüze? UBP'yi seçerken iyiydi de þimdi mi kalmadý bu güç?! Ýrsen Küçük ABD'den Rumlara seslenerek "Size barýþ elimi uzatýyorum" demiþ. -"Size Maraþ'ý uzatýyorum" dese, ancak bu bir barýþ eli olabilirdi. Gerisi þovdan baþka birþey deðil. Erdoðan Amerika'da aradýðýný bulamamýþ. -Neden acaba? Rus þeytaný aldý götürdü mü dersiniz?! Cemil Çiçek "KKTC yarý açýk cezaevine döndü" demiþ. -Sayenizde Cemil bey, sayenizde! Hamitköy mezarlýðýna lâðým akýyormuþ. -Anlaþýldý... Pezevengin memleketinde ne ölümüze rahat var, ne dirimize! Doktorlar grevde... Çiftçi hayvancý periþan... Ekmek zamlandý... Hükümet düþtü düþecek... Memleket 15 dakikalýk yaðmurda boðuldu... Ve baþbakan New York'ta Türk Günü yürüyüþünde! Hayat bayaðý renkli geçiyor deðil mi?!

13 18 Mayýs 2013 Cumartesi MARJÝN Ali Þahin Baraka Aktivisti BÝR ÝKÝLEM Kýbrýs'ýn kuzeyinde özel sektör çalýþanlarýnýn örgütlülüðü neden sýfýra yakýn? Elbette bunun tek bir sebebi yok. Özel sektör çalýþanlarýnýn güvencesiz olarak çalýþmasý dolayýsýyla herhangi bir sendikalaþma çabasýnýn çoðunlukla iþten atýlmakla sonuçlanmasý, mevcut sendikalarýn özel sektör çalýþanlarýný örgütlemek için herhangi bir çabasýnýn olmamasý, ülkedeki özel iþletmelerin genelde küçük çaplý olmasýndan ötürü toplu olarak yýðýn bir çalýþan kitlesi oluþamamasý ve çalýþanlarý parçalý halde olmasý, özel sektörde çalýþan nüfusun birçoðunun vatandaþ olmayan TC'li göçmenlerden oluþmasý sebebiyle bir hak arama sürecine girmekten çekinmeleri, bugüne kadar baþa gelen ve sol olduðunu iddia eden partilerin sendikalaþmaya yardýmcý olacak bir yasa çýkarmak yerine sendikalaþmaya çalýþanlara engel olmasý. Sizinden fark ettiðiniz gibi özel sektörde sendikalaþma olmamasýnýn sebepleri epey fazla. Ancak ben bugün bu sebeplerden birine deðinmek istiyorum. Mevcut sendikalarýn özel sektör çalýþanlarýný örgütlemek için herhangi bir çalýþma yapmamasýna. Bu konuyu tartýþmadan önce þunu da belirtmekte fayda var ki; özel sektör çalýþanlarýnýn arasýndan yani içinden bir çaba gelmediði sürece en baþarýlý sendika ve sendikacýlardan oluþan bir ekip çalýþma yürütse dahi bir örgütlülük yaþanamaz. Çünkü mücadele birilerinin baþka birilerine özgürlük vaat etmesi deðil kiþinin ya da kiþilerinin kendi özgürlüðü için çaba sarf etmesidir. Dolayýsýyla önemli olan çalýþanlarýn ve sendikalarýn karþýlýklý bir çaba içerisine girmesi, bunun olmadýðý koþullarda çalýþanlarýn kendi haklarý için bir sendikal faaliyet içerisine girmesidir. Mevcut sendikalarýn böyle bir çalýþma sürecine girmesi, bu süreci hýzlandýracak ve kolaylaþtýracaktýr. Tekrardan esas sorumuza dönersek, "sendikalar özel sektörde örgütlenmek için neden bir çaba içerisine girmiyor?" diye sormuþtuk. Bunun da aslýnda tek bir nedeni yok bence. Alan olarak kamu sektöründe çalýþma yürütmeleri, özel sektörde çalýþma yürütmeyi reddetmeleri, böyle bir çalýþmanýn yürütülmesine dayalý tecrübesizlik Ancak bu sebepler arasýnda yer alanlardan biri bunlarýn en tehlikelisi. Mevcut sendikalarýn çoðunluðu, çalýþanlarýn sahip olduklarý haklara bir "imtiyaz" gibi bakmakta dolayýsýyla bu haklarý daha geniþ kitlelere yaymaktan ziyade, bu haklarý kendi kitleleri içinde tutmakla ilgileniyorlar. Yani bir baþka deyiþle kendi sahip olduklarý haklarýn korunmasý ya da geniþletilmesi dýþýnda bir amaç görmüyorlar. Bu da ister istemez örgütlenmeyi yani mücadeleyi geniþletmek yerine var olan alaný korumaya ve bunun dýþýnda bir þeyle ilgilenmeyi beraberinde getiriyor. Bu anlayýþ sendikalarýmýzýn örgütlü olduðu iþ yerlerindeki yeni ve eski çalýþanlar arasýndaki hak farklýlýklarýnda dahi kendini gösteriyor. Kamu sektöründeki yeni çalýþanlara kýyasla çok daha fazla hakka sahip olan eski çalýþanlar ve sendikalar bu yeni çalýþan kesime karþý duyarsýz kalýyor. Hal böyleyken bu anlayýþtaki sendikalarýn özel sektöre yönelik bir çalýþma yürütmesi imkansýz. Yani çalýþan sýnýfýn bütününü kazanmaya çalýþan bir sendikal anlayýþ yerine çok daha küçük dar bir zümreye dayalý bir anlayýþ bu. Ancak çalýþma hayatýnda piyasalaþtýrma, özelleþtirme, güvencesizleþtirme gibi çok radikal dönüþümlerin yaþandýðý bu dönemde bu anlayýþý sürdürmek de imkansýz. Dolayýsýyla Kýbrýslý Türk sendikal hareketi de bir ikilem karþýsýnda: Ya mücadeleyi geniþleterek büyümek ya da gittikçe daralarak yok olmak! UHH 12. yýlýnda ses verdi... Ulusal Halk Hareketi (UHH) Genel Koordinatörü ve Ulusal Mücadele Vakfý (UMV) Baþkaný Taner Etkin, ülkede hakka, hukuka ve fýrsat eþitliðine dayalý bir devlet yapýsýna henüz ulaþýlamadýðýný dile getirerek, yasama ile yürütmenin partizanlýða ve yozlaþmaya imkân vermeyecek þekilde ayrýþtýrýlmasý gerektiðini belirtti. Taner Etkin, UHH'nin 12'inci kuruluþ yýldönümü nedeniyle dün Lefkoþa'daki Genel Merkez Binasý'nda basýn toplantýsý düzenledi. Etkin, toplantýda yaptýðý konuþmaya UHH ve UMV'nin tarihinden bahsederek baþladý, daha sonra Kýbrýs Sorunu ve ülkenin iç politikasýyla ilgili görüþlerini açýkladý. Kýbrýs Türk halkýnýn milli mücadele sonucu devlet sahibi olduðunu belirten Taner Etkin,Kýbrýslý Rumlarýn ve Yunanistan'ýn 2000 yýlý sonlarýna doðru, "Kýbrýs'la yakýndan ilgilendikleri iddiasýnda olan belirli merkezlerin" de yardým ve desteði ile "Kýbrýs Türk halkýna karþý büyük bir psikolojik saldýrý baþlattýðýný" söyledi. Bu "psikolojik savaþýn" gereði olarak bazý Kýbrýslý Türklere "Birleþmiþ Milletler ve Avrupa Birliði'ndeki dost ve destekçileri kanalýyla sivil toplum örgütü adýyla yapay örgütler kurdurttuklarýný ve bunlarý maddi açýdan destekleyerek kendi amaçlarýna uygun görüþleri halka kabul ettirmeye çalýþtýklarýný" iddia eden Etkin, UHH ve UMV'yi bu duruma müdahale için kurduklarýný söyledi. UBP'de son durum Numan: UBP sandýkta yargýlanabilir "Parti içi görüþ ayrýlýklarý, birlik ve bütünlük önüne geçemez" Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Necdet Numan, halkýnýn güçlü desteði, hür iradesi ve seçim yoluyla iktidara taþýnan UBP'nin, yine halkýnýn seçim sandýklarýna yansýyacak kararýyla yargýlanabileceðini belirtti. Numan, her parti içinde farklý görüþ sahibi kiþi ya da kiþiler olabileceðini ancak demokrasinin doðasýnda var olan bazý görüþ ayrýlýklarýnýn partilerin birlik ve bütünlüðünün önüne geçmemesi, parti dýþýndaki platformlara taþýnmamasý gerektiðini söyledi. Necdet Numan dün yaptýðý yazýlý açýklamada, muhalefet partilerinin seçim harici yollarla UBP'yi iktidardan uzaklaþtýrma adýna çeþitli ve akýl almaz metotlarla giriþimlerde Müzeler Haftasý Müzelere giriþte ücret alýnmayacak Müzeler Haftasý bugün baþlýyor. Hafta çerçevesinde çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli, hafta boyunca, Müdürlüðüne baðlý tüm müze ve ören yerlerine giriþlerden ücret alýnmayacaðýný belirtti. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli, Mayýs Dünya Müzeler Haftasý'nýn tüm dünyada olduðu gibi KKTC'de de kutlandýðýný kaydederek, gerçekleþtirecekleri etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. Pilli yaptýðý açýklamada KKTC'de Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi Müdürlüðü'ne baðlý 29 tane müze ve ören yeri bulunduðunu aktardý. Pilli, "Müzeler Haftasý'nýn devletimize, tüm müzecilerimize, müze çalýþanlarýmýza ve halkýmýza hayýrlý olmasýný dilerim" diyerek hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. bulunduklarýný savundu. Numan, "Bu hayalci hesaplarýna Ulusal Birlik Partisi tabaný tarafýndan o görevlere getirilen UBP Milletvekillerini dahil etmeye ve kullanmaya çalýþmalarý son derece gülünçtür" dedi. Numan, partinin hangi makamýnda olursa olsun, hiçbir UBP'liden tabanýn onaylamadýðý, hak etmediði bir hareketin içinde olmasýný beklemenin, hayalcilikten öte geçemeyeceðini söyledi. Numan, "Ýnancýmýz o dur ki Ulusal Birlik Partisi'ni oylarý ile iktidara taþýyan tabanýmýzýn cezalandýrýlmasý anlamýna gelebilecek hiçbir hareket, deðil milletvekili gibi önemli görevde olanlardan, hiçbir Ulusal Birlik Parti'liden beklenmemeli, bu saflýða düþülmemelidir" dedi. Buna göre, 20 Mayýs Pazartesi günü Gazimaðusa bölgesi ilkokullarýn 5. sýnýf öðrencilerine yönelik "arkeoloji nedir, ilk insan kimdir?" konulu sunum yapýlacak. Etkinlik 09.30'da Gazimaðusa Rauf R.Denktaþ Kongre Sarayý'nda yer alacak Mayýs tarihlerinde arasýnda yine Gazimaðusa ilkokullarýna yönelik arkeopark çocuk etkinliði düzenlenecek. Etkinlik "Martinengo Tabyasý Alaný"nda (Çifte Mazgallar) yapýlacak Mayýs tarihlerinde ise Willaim Dreghorn Çizimleri, Girne Kalesi, Bellapais Manastýrý ve St. Hilarion Kalesi'nde dönüþümlü sergilenecek.22 Mayýs Çarþamba günü saat 18.30'da Lefkoþa Surlariçi'ndeki Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým Merkezi'nde müzecilik ve eski eserlerle ilgili konuþmalarýn yapýlacaðý bir toplantý düzenlenecek. 13 Kalem Yalçýn Okut YALANLARA DEVAM, VURGUNLAR BERDEVAM... Yalancý Medya, Yeni Sultan Tayyip Erdoðan Bey Hazretleri'nin ABD seyahatiyle ilgili yalanlarýna -mutad olduðu üzere- devam etti. Ne manþetler, ne manþetler... Bilmeyen de zannedecek ki, Yeni Sultanýnýmýz Tayyib Erdoðan Hazretleri Obama Kestanesi'ni boðazýndan -ya da baþka bir yerindenyakaladý da, elindeki beyzball sopasý ile evire çevire dövüyor ve: "isteklerimin hepsini yerine getireceksin" diyor. Oysa beyzball sopasýnýn kimin elinde olduðunu her ayýk kafa bilir... Yalancýlýðýn ve yaðdanlýkçýlýðýn bukadarýna pes doðrusu... Yalancý tv kanallarýný izlemiyorum, ama yazýlý basýnda çýkan yað çekmeler ve yalancýlýklar o kadar tavan yapýyor ki, yeter de artar bile... Zaten, yazýlý basýnýn en büyük boyalý cerideleri de, tv kanallarýnýn önde gelenleri de hep birkaç haramzade patronun elindedirler. O haramzade medya patronlarý da AKePe iktidarýna göbekten baðlýdýrlar; ve hep, MÝT'ten gelen haberleri yayarlar, kendilerine servis edilen bulamacý haber yaparlar... Bu kez de farklý olmasý düþünülemezdi. Nitekim de farklý olmadý. Tek fark, abartýnýn, demagoji ve yalanýn zivelerinde dolaþmalarýydý. Kara'yý ak, ak'ý kara gösterme marifetleri de bu ünlü madrabazlarýn en büyük hünerleridir... Yýllarca ve yýllarca, "hür basýn" payesini biçtiler kendilerine. Ýktidarlar da pompaladýkça pompaladý "hür basýn" palavrasýný. Peki, sonuç?.. Sonuç sýfýra sýfýr, elde var sýfýr... Onlarca onyýl boyunca ne Türkiye Cumhuriyeti demokratikleþti, ne de "hür basýn" gerçekten hür ve haysiyetli bir basýn olabildi. Her ülkede basýn, bir bakýma, aynadýr da. Rejimin niteliðinin aynasý... Batý'da, örneðin Fransa'da bir Le Mond, örneðin Ýngiltere'de bir The Guardian, bir The Independent gazeteleri iþçi-emekçi kitlelerin son kurtuluþ davasýna yürekten baðlý deðillerse bile, koca koca yalan ve sahtekârlýklarýn peþinden de koþmazlar, kendilerini alet ettirmezler; kendi burjuva demokrasi þartlarý çerçevesinde iktidarlarýna sýrasýnda en þiddetli eleþtirileri yöneltirler. Türkiye'deki büyük basýnda ise, ara ki bulasýn!.. Ölme eþeðim, ölme!.. Sosyalist basýn ve mücadele emekçileri dýþýnda ne bir ses, ne bir nefes... Bütün bunlarý ben söylemiyorum; ayna böyle gösteriyor 'in üzerinde gazeteci, aydýn, öðrenci, entelektüel, öðretmen ve üniversite hocasý ve subay vb vb yýllar ve yýllardýr yalan-dolan gerekçelerle mahpuslarda çürütülürken; ve 'dýþarýdakiler' içeridekilerin kurtarýlmasý için doðru dürüst bir eylem yapamazlarken; yapýnca da biber gazýna maruz kalýrlarken demokrasi ve de özgürlüklerden nasýl söz edilebilir?.. Ünlü filozof, "görüþlerinize katýlmýyorum ama görüþlerinizi savunabilmeniz için canýmý veririm" demiþti iki yüz yýl önce. Þimdilerde ise AKePe iktidarý, "görüþlerinizi beðenmiyorum, ve bu 'zararlý' görüþlerinizde ýsrar ederseniz sizi mahf ederim ha!" diyor... Türkiye'deki Ýslamo-Faþist rejim ile Batý'nýn burjuva demokrasileri arasýnda en baþta bu tür farklar vardýr. Tabii, sadece bu tür farklar deðil, daha birçok fark vardýr. Örneðin, Batý'nýn büyük ülkeleri kendi ekonomik çýkrlarý aleyhine olacak hiçbir ikili antlaþma imzalamazlar. Hatta sadece Batý'nýn büyük ülkeleri deðil, Ýsveç gibi, Danimarka gibi görece küöük ülkeleri de büyle antlaþmalara imza atmazlar. O þan Osmanlýya ve de Yeni Osmanlýcýlara hastýr... Çünkü Þark'ta vurgun esastýr...

14 14 18 Mayýs 2013 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Fatma Tahsin Eczanesi: Atatürk Cad. No:107 B Eski Gönyeli Belediyesi Binasý Yaný Askeri Birlik Karþýsý Gönyeli Tel: Çaðlayan Eczanesi: Ýffet Oruz Sok. No:A/B Çaðlayan Tel: Maðusa Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Girne Eczanesi: Bedreddin Demirel Cad. Bekiroðlu Maðazalarý 12/A TEB Bankasý Yaný Tel: Emin Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Hasem Ýþhaný No:1 Alsancak Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:411 Lemar Dükkanlarý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Mesuliyetsizlik Baþlangýcý olmayan, öncesiz. 1 Bir kadýn ismi. 32 Ýnme veya sakatlýk gibi bir sebeple 3 yataktan kalkamayan kimse. Avrupa'da bir 4 millet. 4-Radon'un kýsaltmasý. Ezan 5 okunan yer. 56 Sekreter, yazma. Zilli bir kasnaða geçirilen 7 kursak zarýndan oluþan çalgý. 6-Ters 8 okunuþu "Bir ülkenin insanlarýna veya bir 9 çevreye özgü 10 söyleyiþ özelliði". Binek hayvaný. Harf 11 okunuþu. 7-Zeybek. Baþ parmaðý burna deðdirip öteki parmaklarý açarak ve sallayarak yapýlan alay iþareti. 8-Dikiþte kullanýlan pamuk ipliði. Elmas, gümüþ gibi deðerli taþlarýn tartýsýnda kullanýlan bir ölçü birimi. 9-Balýk tutma aracý. Dini inançlara göre ilk yaratýlan insan ve ilk peygamber. 10-Rütbesiz asker. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Kansýzlýk. 11-Büyüleyicilik, etkileyicilik. Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. Dünün çözümü FOTOÐRAF SERGÝSÝ 22 MAYIS'TA NAMIK KEMAL MEYDANI'NDA "EVVEL ZAMAN ÝÇÝNDE" Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ýletiþim Fakültesi öðrencilerinin "basýn fotoðrafçýlýðý" dersindeki bir proje için çektiði fotoðraflardan oluþan "Evvel Zaman Ýçinde" adlý sergi, 22 Mayýs'ta Gazimaðusa'da Namýk Kemal Meydaný'nda açýlacak. Öðrencilerin projeleri çerçevesinde hazýrladýklarý sergide, Gazimaðusa'nýn 34 eski fotoðrafý, ayný yerlerin öðrenciler tarafýndan çekilen günümüzdeki hallerini yansýtan fotoðraflarla birlikte sergilenecek. 22 Mayýs Çarþamba günü saat 16.00'da açýlacak ve 26 Mayýs'a kadar açýk kalacak. Öðretim görevlisi Ýsmail Gökçe'nin proje danýþmanlýðýndaki sergide Ahmet Arýcý, Abtin Badie, Caney Göray, Erdi Çalýkuþu, Evren Tunçdöken, Hassan Dandatti, Meriem Cherraf, Mehmet Tok, Mahnoush Yektaei, Omar Alkhatip, Serhat Balta ve Yazan Albarahma adlý öðrencilerin 34 fotoðrafý, eski fotoðraflarla birlikte sergilenecek. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Gezmek, dolaþmak (iki kelime). 2-Halk þairi. Ters okunuþu "Bir iþi yapma, yerine getirme". Radyum'un kýsaltmasý. 3-Kabul etmeme. Gemikonaðý'nýn orijinal adý. 4-Eklemek, ilave etmek. Kardeþ karýlarýndan her birinin ötekine göre adý. 5-Bir örgütün etkin üyesi. Üniversitelerde ve yüksek okullarda öðrencilerin veya öðretim üyelerinin hazýrlayýp bazen bir sýnav kurulu önünde savunduklarý bilimsel eser. 6-Ansýzýn, birdenbire. Büyük kardeþ, aðabey. 7-Ýstanbul'un ünlü semtlerinden biri. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. 8-Ters okunuþu "Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik". Eski Yunan'da siyasi gücü zorla ele geçiren ve onu kötüye kullanan kimse. 9-Ýtalyan para birimi. Kaçýnýlmaz kötü talih, alýn yazýsý. 10-Yüce. Karý kocadan her biri. Herhangi bir sanat eserinde iþlenen konu. 11-Eski dilde "Çokluk, yoðunluk". Eski Yunan ve Roma'da yaþamý, töreleri taklit amacý güden komedi türü. GAÜ SAHNE SANATLARI DANS BÖLÜMÜ GÝRÝÞ SINAVI Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde "Þimdi Dans Zamaný" sloganý ile eðitime baþlayan Sahne Sanatlarý dans bölümü 2013 güz dönemi KKTC kontenjanlarý açýklandý. GAÜ'den konuyla ilgili yapýlan açýklamada Sahne Sanatlarý akademik birimlerinin YÖK ve YÖDAK'tan denklik ve kontenjan aldýðý ifade edilerek 2013 akademik yýlý güz dönemi için giriþ sýnavýnýn 5 Haziran 2013 Çarþamba günü saat 14.00'te Girne Amerikan Üniversitesi Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs Sahne Sanatlarý Dans stüdyolarýnda düzenleneceði belirtildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 18 Mayýs 2013 Cumartesi 15 "ÇOCUK ÞENLÝÐÝ" 20 ÝLE 22 MAYIS TARÝHLERÝ ARASINDA Atatürk Öðretmen Akademisi'nin (AÖA) geleneksel olarak organize ettiði "Çocuk Þenliði" 20 ile 22 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak. Akademide gerçekleþecek "Çocuk Þenliði"nde yaklaþýk 4 bin okulöncesi öðrencisinin aðýrlanmasý bekleniyor. AÖA Baþkaný Doç. Dr. Zehra Özçýnar yaptýðý yazýlý açýklamada "Çocuk Þenliði"nde birçok etkinliðin yapýlacaðý bilgisini verdi. Özçýnar, þenlik sayesinde çocuklarýn eðlenceli vakit geçirmesine ve eðlenirken öðrenmesine katký koyulacaðýný, ayrýca AÖA öðrencilerinin eðitim-öðretim deneyimi kazanacaðýný vurguladý. KUMDAN HEYKEL FESTÝVALÝ VE YARIÞMASI 19 MAYIS'TA "BÝLGÝ VE BECERÝ YARIÞMASI"NDA BAÞARILI ÖÐRENCÝLERE ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ Meslek liseleri arasýnda düzenlenen "Bilgi ve Beceri Yarýþmasý"nda dereceye giren öðrencilere dün Lefkoþa Atatürk Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenle ödülleri, yarýþmaya katýlan tüm öðrenciler de katýlým belgeleri verildi. Fotoðraf, afiþ ve slogan dallarýnda yarýþan öðrencilerin eserleri de AKM Sergi Salonu'nda sergilendi. Mesleki Teknik Öðretim Dairesi tarafýndan düzenlenen ve biliþim, bilgisayarlý muhasebe, mutfak, servis, afiþ ve slogan, fotoðraf, elektrik ve elektronik, motorlu araçlar, mimari çizim, bilgisayarlý çizim, saç bakýmý, çocuk geliþimi ve eðitimi olmak üzere 12 dalda, 11 meslek lisesinden 143 öðrencinin yarýþtýðý yarýþmada, 37 jüri üyesi ile 49 öðretmen görev yaptý. Öðrencilerin fotoðraflarýndan ve "yasak av" konusunda hazýrladýklarý afiþ ve sloganlardan oluþan serginin açýlýþýný Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan ile Bakanlýk Müsteþarý Ali Yönel yaptý. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý daire müdürlerinin de hazýr bulunduðu açýlýþ sonrasýnda ödül törenine geçildi. Törende, öðrencilerin yaný sýra okul müdürlerine, öðretmenlere, yarýþmanýn organizatörlerine sponsorlara ve yarýþmada görev alan jüri üyelerine teþekkür belgesi verildi. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, ödül töreninde yaptýðý konuþmasýnda sergideki eseri deðerlendirerek, öðrencilerin hem fotoðraf, hem de afiþ ve slogan alanlarýnda düþüncülerini baþarýlý þekilde ifade ettiðini belirtti. Diðer alanlarda yarýþan ve dereceye giren öðrencileri tebrik eden Eroðlu, yarýþmaya katýlan tüm öðrencileri gayretlerinden ötürü kutladý. Geleneksel "Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kumdan Heykel Festivali ve Yarýþmasý"nýn yedincisi 19 Mayýs Pazar günü Gazimaðusa DAÜ Beach Club'da yapýlýyor. DAÜ'den verilen bilgiye göre, alternatif aktiviteler yaratmak düþüncesi ile baþlatýlan etkinlik KKTC üniversitelerin tümünün katýlýmý ile yer alacak. Kumdan Heykel Festivali ve Yarýþmasý ile ilgili detaylý bilgiye web adresinden veya adresi ile numaralý telefondan ulaþýlabilir. EROÐLU VE EÞÝNDEN 19 MAYIS RESEPSÝYONU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve eþi Meral Eroðlu, 19 Mayýs Pazar gün Gençlik Resepsiyonu düzenleyecek. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, her yýl geleneksel olarak düzenlenen resepsiyonun bu yýl da Cumhurbaþkanlýðý'nda saat 19.30'da gerçekleþtirileceði bildirildi. DAÜ DÜNYANIN EN ÝYÝ ÜNÝVERSÝTELERÝ ARASINDA 1694'ÜNCÜ SIRADA Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünya genelindeki üniversiteleri akademik kalitelerine göre deðerlendirmeye alan "University Ranking by Academic Performance - URAP" Araþtýrma Laboratuvarý tarafýndan yapýlan 2012 sýralamasýna göre, en iyi 2000 üniversite arasýna girmeyi baþararak, 1694'üncü sýrada yer aldý. DAÜ dünya genelindeki Üniversiteler arasýnda 1694'üncü sýrada yer alýrken, KKTC genelindeki üniversiteler arasýnda ise ilk 2000'e giren tek üniversite oldu. DAÜ Rektörlüðü açýklamasýnda, DAÜ'nün çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam edeceði ve uluslararasý bir üniversite olarak, öðrenci memnuniyeti ve kaliteli eðitim odaklý geliþimini sürdüreceði ifade edildi. ÇAÐLAR LONDRA YOLCUSU Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA), Kültür, Bilim, Eðitim ve Medya Komitesi toplantýsý Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da Mayýs'ta gerçekleþtiriliyor. Cumhuriyet Maclisinden yapýlan açýklamaya göre, Kültür, Bilim, Eðitim ve Medya Komitesi toplantýlarýna CTP-BG Güzelyurt Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Çaðlar katýlacak. Çaðlar'a Basýn, Dýþiliþkiler ve Protokol Müdürü Resa Savaþ Paþaoðlularý eþlik edecek. Heyet, Londra'daki temaslarýný tamamlayarak, 23 Mayýs, Perþembe günü KKTC'ye dönecek. TÜK'ÜN TOHUMLUK ARPA ALIMLARI BAÞLIYOR Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) 20 Mayýs Pazartesi'nden itibaren tohumluk arpa alýmlarýna kurumun Lefkoþa ve Kumyalý silolarýnda da baþlanacaðýný duyurdu. TÜK'den yapýlan açýklamaya göre, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý onayýyla tohumluk arpa verecek üreticiler, Kurum ile temas kurduktan sonra hasada baþlayacak. Açýklamada, üreticilerin hasat sonrasý çýkan ürünleriný kesinlikle yere dökmeyeceði, yaðan yaðmurlardan dolayý nemli arpa alýnmayacaðý da bildirilerek, çiftçilerin zahirede oluþacak nem oranýný dikkate alarak hasat programlarýný hassasiyetle düzenlemeleri istendi. Öte yandan TÜK, zahire üreticilerine hizmet vermek adýna yarýn 15.00'e kadar Haspolat'taki þubede arpa alýmlarýna devam edileceðini bildirdi.

16

17 18 Mayýs 2013 Cumartesi 17

18 18 18 Mayýs 2013 Cumartesi

19 19 18 Mayýs 2013 Cumartesi ÖDÜLLER VERÝLDÝ - Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nýn (SSTB), Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile iþ birliði içerisinde düzenlediði 1. Ortaokul ve Liselerarasý Fotoðraf Yarýþmasý, 23. Liselerarasý Kompozisyon Yarýþmasý, 23. Ortaokullararasý Þiir Yarýþmasý ile 24. Resim Yarýþmasýnýn ödül töreni önceki akþam gerçekleþtirildi. "Gençlerin doðru bilgiye giden yoldaki araþtýrmacý yönlerini ortaya çýkarmak, sevgi, saygý ve kardeþlik duygularýnýn geliþmesine katkýda bulunmak" amacýyla düzenlenen yarýþmalarýn ödül töreni Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Sosyal Tesisler Gazinosu'nda saat 20:00'de yer aldý. Ödül töreninde öðrenci, öðretmen, müdür ve seçici kurul üyelerinden oluþan toplam 123 kiþiye ödüllerinin yaný sýra takdir belgesi, teþekkür belgesi, plaket ve çeþitli hediyeler takdim edildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan ödül töreninde Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Fýrat Alakuþ ile Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan birer konuþma yaptý. Ödüllerin daðýtýlmasýnýn ardýndan sergilenen eserler görüldü ve etkinlik kokteylle tamamlandý. Kamu Hizmeti Komisyonu sýnav tarihlerini açýkladý Kamu Hizmeti Komisyonu, Kamu Yabancý Dil (Ýngilizce) Yeterlik Sýnavý'nýn 29 Haziran, Kamu Yeterlik Sýnavlarýnýn ise 27 Temmuz tarihinde yapýlacaðýný açýkladý. Komisyon, Kamu Yabancý Dil (Ýngilizce) Yeterlik Sýnavý için 13 Mayýs-14 Haziran, Kamu Yeterlik Sýnavlarý için ise 20 Mayýs19 Temmuz tarihleri arasýnda müracaat kabul edileceðini bildirdi. Kamu Hizmeti Komisyonu, 16 Eylül tarihinde açýlacak okullara öðretmen atamalarýnýn zamanýnda yapýlabilmesi ve eðitim - öðretimin aksamadan kesintisiz sürdürülebilmesi için yaptýðý takvim çalýþmasýnýn Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na gönderildiðini, bu takvime uyulmasý halinde de "Öðretmen Yazýlý Seçme Sýnavlarýnýn" 17 Aðustos tarihinde yapýlmasýnýn planlandýðýný kaydetti. Kamu Hizmeti Komisyonu Genel Sekreterliði bugün yaptýðý yazýlý açýklamada, bir süredir çalýþamayan komisyonun eksik atamalarýn yapýlmasýnýn ardýndan yeniden çalýþmaya baþladýðý, bu kapsamda komisyonun çalýþmaya baþladýðý ifade edilerek, 8 Nisan tarihinden bugüne kadar yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalar özetlendi. Komisyon, öncelikle 44/2006 sayýlý yasa uyarýnca münhal ilan edilen ancak sýnavlarý yapýlmayan yükselme yeri kadrolarý için mülakatlarý baþlatýrken, biriken münhallarýn yýlsonuna kadar sonuçlandýrýlmasýný hedeflediðini kaydetti. Komisyon, þu ana kadar Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý, Karayollarý Dairesi, Kültür Dairesi, Devlet Basýmevi, Enformasyon Dairesi, Sanayi Dairesi, Gençlik Dairesi, Spor Dairesi, Genel Ortaöðretim Dairesi, Ticaret Dairesi ve Devlet Laboratuvarý Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Devlet Tiyatrolarý, Nüfus Kayýt Dairesi, Þehir Planlama Dairesi, Yataklý Tedavi Kurumlarý Dairesi ve Turizm Tanýtma ve Pazarlama Dairesi'nin mülakatlarýnýn tamamlandýðýný ifade ederek, çalýþmalarýný þöyle özetledi: "Yine ayný yasa uyarýnca münhal ilan edilecek olan kadrolara baþvuracak kamu görevlilerinin herhangi bir maðduriyet yaþamamalarý için, ilgili kurumlarla birlikte tüzük deðiþikliði önerisi hazýrlanmýþ olup söz konusu deðiþikliklerle ilgili Bakanlar Kurulu'nun onayýndan sonra yürürlüðe girecektir. Komisyon tekrardan çalýþmaya baþladýðý süre içerisinde; '22 adet Ýlk Atama, 6 adet Atama, 120 adet Yükselme, 10 adet Kadrodan Kadroya Nakil, 4 adet Öðretmen Branþ Deðiþikliði, 1 adet Baþmuavin Olarak Görevlendirme, 2 adet Baþmuavin Olarak G ö r e v l e n d i r m e y e S o n Ve r m e, 1 a d e t Vekaleten Görevlendirme, 3 adet Yurtdýþý G ö r e v l e n d i r m e, 2 a d e t Yu r t d ý þ ý n d a Görevlendirmeye Son Verme, 80 adet Asalet O n a y ý, 11 9 a d e t Ö ð r e t m e n N a k l i ( Ye r Deðiþtirme), 3 adet Ödeneksiz Ýzin Ýçin Uygunluk, 1 adet Ýstifa, 1 adet Görevden Geçici Olarak Uzaklaþtýrmaya Son Verme ve 1 adet Doçent Kadrosuna Atamanýn Onaylanmasý' iþlemlerini yapmýþ olup, gündeminde bulunan birçok konuyu görüþmüþ ve sonuçlandýrmýþtýr. Kamu Yabancý Dil (Ýngilizce) Yeterlik Sýnavýnýn 29 Haziran, 2013 tarihinde, Kamu Yeterlik Sýnavlarýnýn ise 27 Temmuz, 2013 tarihinde yapýlmasýna karar verilmiþtir. Kamu Yabancý Dil (Ýngilizce) Yeterlik Sýnavý için 13 Mayýs - 14 Haziran, 2013 ve Kamu Yeterlik Sýnavlarý için ise 20 Mayýs - 19 Temmuz, 2013 tarihleri arasýnda müracaat kabul edilecektir. Bunun yanýnda 16 Eylül, 2013 tarihinde açýlacak olan okullara öðretmen atamalarýnýn zamanýnda yapýlabilmesi ve eðitim - öðretimin aksamadan ve kesintisiz sürdürülebilmesi için Komisyonumuzca yapýlan takvimleme Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na gönderilmiþ olup, söz konusu takvime uyulmasý halinde Öðretmen Yazýlý Seçme Sýnavlarýnýn 17 Aðustos, 2013 tarihinde yapýlmasý planlanmaktadýr. Sayýþtay Baþkanlýðý ve Maliye Teftiþ ve Ýnceleme Kurulu kadrolarýna Mart, 2012'de atanan 6 kamu görevlisinin Kurumlar arasý görüþ ayrýlýðýndan doðan sorunlarý, Kurumlarýn karþýlýklý mutabakatý ile çözülmüþ ve ilgili kamu görevlileri deðiþtirilmiþ þekliyle 7/1979 sayýlý Kamu Görevlileri Yasasý'nýn 76.(1)(D) maddesi uyarýnca görevlerine baþlamýþlardýr." Son 15 oda için baþvuru ABETLE KALÝTELÝ YAÞAM DÝYABETLE DÝY YAZ KAMPI Aðustos, 2013 BELKON OTEL BELEK - ANT AL YA ANTAL ALY KAMP ÜCRETÝ: 7 GÜN 6 GECE YÝYECEK, KONAKLAMA ( uçak bileti dahil) Tek kiþilik odada 6 gecelik kamp ücreti : 1,500.- TL Ýki kiþilik odada kiþi baþý 6 gecelik kamp ücreti : 1,150.- TL Üç kiþilik odada kiþi baþý 6 gecelik kamp ücreti : 1,060.- TL 0-12 yaþ çocuklar için iki yetiþkinle kalýrsa kamp çocuk için ücretsiz. Ödemeler 7 Hazirana kadar derneðe yapýlmalýdýr. Otelde ödeme kabul edilmeyecektir. Baþvuru ve kayýt esnasýnda uçak bileti için kiþi baþý 250.-TL ödeme þarttýr. Bu ilan son 15 oda içindir. 30 Mayýs tarihine kadar baþvurular yapýlmalýdýr. Baþvuru ve bilgi için: KIBRIS TÜRK DÝYABET DERNEÐÝ Tel: Fax: e-posta: Cep Tel: Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi, Diyabet Merkezi Üzeri, Lefkoþa KAYIPDENKLÝK Kalfalýk denklik belgemi kaybettim. Yenisini alacaðýmdan, hükümsüzdür. Kemal Uçar MELÝ EMLAK AYZER EMLAK SATILIK Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg. Kiralýk Lefkoþa Devlet Hastanesi bölgesinde 3+1 full eþyalý daire Ortaköy'de kat asansörlü, full eþyalý daire K. Kaymaklý'da 2+1 ve 3+1 full eþyalý daire Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý-eþyasýz 2 adet daire Satýlýk Kermiya'da 3+1 zemin kat daire Yenikent'te 1 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa Ortaköy Lemar yanýnda 2+1 zemin kat daire Yeniþehir'de klinik veya dersane olmaya müsait 250 metrekare 1. kat daire Stg. Metehan sosyal konutlarýnda 3+1 full tadilatlý daire K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat daire 19 Mayýs Pazar günü 55 TL'ye harika bir güne var mýsýnýz? Mavi Köþk'ü ziyaret, Çakýstes Restoran'da muhteþem ziyafet, çilek bahçelerinde çilek keyfi ve alýþveriþ, Yedidalga deniz kenarýnda kahve keyfi, Girne'den dönüþ ve Mardo'da dondurma molasý EMÝNE OTOBÜS TURU Kiralýk daire Gönyeli'de full eþyalý 3+1 daire öðrenciye kiralýktýr. Tel: SATILIK EV Lefke nin giriþinde, Cengiz Topel Meslek Lisesi yanýnda, 120 metrekarelik, dað ve deniz manzaralý, bahçeli, çifte garajý olan ev satýlýktýr. Tel:

20 Türkiye'de son maçlar... Türkiye Spor Toto Süper Liginde sezonun son maçlarý oynanýyor. Günün maçlarýnda saat 19.00'da Ýstanbul Bld.-Kasýmpaþa, Karabükspor-Fenerbahçe, OrdusporAkhisar Bld. ve 19:05'de GalatasarayTrabzonspor maçlarý oynanacak. Yarýn ise Elazýðspor-Sivasspor, GençlerbirliðiBursaspor,Eskiþehir-Antalya ve KayseriBeþiktaþ maçlarý oynanacak Üniversiteler arasý Basketbol Þampiyonasý'nýn finalistleri belirlendi Potada final heyecaný n Oynadýklarý ikiþer karþýlaþmayý da kazanan Doðu Akdeniz Üniversitesi ile Yakýn Doðu Üniversitesi finalist olurlarken, üçüncülük oynayacak takýmlar bugünkü karþýlaþmalar sonrasýnda belirlenecek... KKTC Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenen 2013 Üniversiteler arasý Basketbol Þampiyonasý'nýn finalistleri dün belirlendi. Doðu Akdeniz Üniversitesi ile Yakýn Doðu Üniversitesi final oynama hakký elde ettiler. Dün oynadýklarý karþýlaþmalarý da kazanarak, oynadýklarý ikiþer karþýlaþmayý da kazanmýþ olan Doðu Akdeniz Üniversitesi ile Yakýn Doðu Üniversitesi finalist olurlarken; üçüncülük oynayacak takýmlar bugünkü karþýlaþmalar sonrasýnda belirlenecek. Doðu Akdeniz Üniversitesi dünkü karþýlaþmada rakibi Orta Doðu Teknik Üniversitesi'ni 66-37; Yakýn Doðu Üniversitesi ise, rakibi Lefke Avrupa Üniversitesi'ni maðlup ederek finalist olmayý baþardýlar Üniversiteler arasý Basketbol Þampiyonasý, bugün UKÜ Arena'da oynanacak iki karþýlaþma ile devam edecek. Lefke'de Yýltaç Mükellef baþkanlýðý býrakýyor Telsim Süper Lig ekiplerinden Lefke'nin baþarýlý kulüp baþkaný Yýltaç Mükellef genel kurulda baþkanlýða aday olmayacaðýný söyledi... Telsim Süper Liginin güçlü ekiplerinden Lafke'de iki sezondur kulüp baþkanlýðý yapan Yýltaç Mükellef görevini býrakmaya hazýrlanýyor. Telsim Süper Liginin batý bölgesi temsilcilerinden Lefke'de baþkanlýk için görev deðiþimi kapýda. Ýki sezondur kulübün baþkanlýðýný yürüten Yýltaç Mükellef hem yorulduðu hem de özellikle mali konulardaki problemler nedeniyle yakýn çevresine artýk aday olmayacaðýný söyledi. Baþkanlýðý süresince Lefke'nin baþarýsý için çok büyük çaba gösteren Yýltaç Mükellef'in özellikle yönetimde yer alan birkaç ismin dýþýndakilerden gerekli yardýmý görememesinin de göreve yeniden talip olmamasýnda etkili olduðu söylendi. Þampiyonanýn üçüncülük ve final karþýlaþmalarý 21 Mayýs 2013, Salý günü yine UKÜ Arena'da oynanacak. Dünkü Sonuçlar: ODTÜ - DAÜ: YDÜ - LAÜ: Günün Programý: UKÜ - LAÜ ODTÜ - GAÜ Üçüncülük Erkekler Kadýnlar Final Erkekler Final Klasik Otomobil Sergisi bugün Klasik Otomobil Derneði, geleneksel hale gelen Selimiye Meydaný Klasik Araç sergisi bugün saat ile arasý Lefkoþa Selimiye Meydanýnda yapýlacak. Klasik Otomobil Derneði 2013 yýlý faaliyet programý içerisinde yer alan sergiye klasik otomobil sahiplerinin ciddi ilgisi olmuþtur. Geçmiþ yýllarda da ayni yerde yer alan sergide gerek katýlýmcýlar gerekse izleyiciler müthiþ keyif aldýklarýný ifade etmiþlerdi. Bu yýl da ciddi katýlým ile gerçekleþecek olan sergide klasik araç kapsamýna girmiþ olan otomobiller, motosikletler ve bisikletler sergilenecektir. Katýlým için herhangi bir ön þart, katýlým ücreti ve üyelik mecburiyeti yoktur. Klasik Otomobil Derneði bugünü "KLASÝK KULLAN" günü olarak ilan etmiþtir. Klasik otomobil sahiplerinin bugün klasik araçlarý ile sokaða çýkmalarýný ve bugün klasik araçlarýný günlük olarak kullanmalarýný önermektedir. "Tüm klasik otomobilleri bugün yollarda görmek istiyoruz " diyen organizasyon komitesi Baþkaný Burçin Ali Usta, bu vesile ile tüm klasikleri Selimiye Meydanýndaki sergiye katýlmaya davet etti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Londra'da ilk antrenman yapýlýyor Londra Türk Toplumu futbol karmasýyla maç yapacak olan KKTC karmasý dün Londra'ya gitti. Dün sabh saatlerinde adadan ayrýlan kafile öðle saatlerinde Ýngiltere'nin Baþkanti Londra'ya vardý. Londra'da KKTC Londra temsilciliði'nden Hasan Kortay ve Londra Türk Toplumu Federasyon Baþkaný Turgut Esendaðlý tarafýndan karþýlandý. Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu baþkanlýðýndaki kafile bugün saat 14.30'da yarýnki maç için antrenman yapacak. Londra Türk Toplumu Futbol Karmasý ile yarýn oynanacak karþýlaþma Londra Saati ile saat 19,15 (KKTC saati 21.15) de baþlayacak. 19 Mayýs Rallisinde 12 araba yarýþacak Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu'na baðlý (KKTOK) Rallisi Komitesi tarafýndan düzenlenen 19 Mayýs Rallisi'nin kayýtlarý tamamlandý. 19 Mayýs Rallisi'nde 12 araba yarýþacak. Lapta Belediyesi Festivali kapsamýnda gerçekleþecek olan rallinin sponsorluðunu Baþpýnar Rent A Car firmasý üstlendi. Girne'den baþlayýp yine Girne'de tamamlanacak olan 19 Mayýs Rallisi'nde Çoksu (Karþýyaka), Kozan ve SSS özel etaplarý geçilecek. Sabah saat 09:00'da baþlayacak olan yarýþta arabalar SSS Özel Etabý'ný 2 kez; Çoksu Özel Etabý'ný 3 kez ve Kozan Özel Etabý'ný 3 kez geçecekler. Yarýþ saat 17:44'de arabalarýn bitiþe gelmeleriyle tamamlanacak. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM! Zorlu bir cümle kurdu Zorlu... Güzelyurt Omorfo, Gemikonaðý da Ksero olamazmýþ! Neden olamazmýþ? Omorfo Güzelyurt olur da, Güzelyurt Omorfo olamaz mý? Hem zaten Omorfo deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý Derviþ Eroðlu ndan cumhurbaþkanlýðý deðil, baþ muhtarlýk forsunu aldý. Þu anda cumhurbaþkaný mý, yoksa baþ muhtar mý olduðunu bugün göreceðiz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı