Sayfa: 1. A Sil. t îst'i'' 'T-"'-"'-! yh T^T-^-f.^^ t î K I) B K t tl^byl^ 2 i*'^l^te % giii# 3. f f i i f t i W : iteelt» tutanaklara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayfa: 1. A Sil. t îst'i'' 'T-"'-"'-! yh T^T-^-f.^^ t î K I) B K t 1 1 1. 1- tl^byl^ 2 i*'^l^te % giii# 3. f f i i f t i W : iteelt» tutanaklara"

Transkript

1 Sayfa: 1 t î K I) B K t tl^byl^ 2 i*'^l^te % giii# 3 ^ f f i i f t i W : iteelt» tutanaklara A Sil t îst'i'' 'T-"'-"'-! yh T^T-^-f.^^

2 î t t A i 1 A i leî^nlıjı 01«ruii«n ii^iati Sayaaı İatre hsler Mltaaİaln terlhi ı jîutad vasıta (Belediye oparlîjru-iltm tahtası) ile yaralan ilauı tevsiâ;.4«a î»el ele3?t»ı B fifii: "m l^erie- igf -İıis^ 4»»fit ^ 5- sbpit ıaagîiîo A S- 7- Sıuırl ıawjîîn vs 2 sci wsdde i4 'gttla»l»rıaıa Mttifiae ve ilgili feemede/köyde İlla eâimiline «air easrı ae^mtesıaıa tsrimî. âsıı '^ mm

3 ^f^s 3 f B K H î K B,î I, t 1 B i: A) İlgili harital^t 1» 1/25#000 Mşetllı»fHtîİ.f22*4»4,, Îtfaîm»»22*h3 1/5.000 İlse»İ t»> &msm smır netefetlanîm rerilen»usareleri 1»-^r^raîiın teştti e4«a feligaaılaraı (««.) nufflaradan ( )»ymaraya keder asteselail mtıaara wrila^tir. 2» 2/B Middesi Mj^ilmmt jerlerin sıaırînı teşmi eden pûligenlarai (2001) Hujaaradnn (is?^.) uuîaaraya kadar Mîieseiail nueiara verilmiş* tir* - "-.İK:;--!

4 m$mm i myi^ ^mâzmt 1 mmmm tem Hapam ^ 8% tflaaci Mnelıİınm iıifilı, im Miiitt: '«fiiiii^ Mu. liyilik ümtt 'tamü: iiifiniii ^iti^i ' ıppaihmi ftpii iimnl' IMl^pİiİM^^İİMlN mrnmmrn işmma m mm^ mımm-f4m% mmm vş^mmm im^-» l^matmmmmm Oıee^J^siiş ^^(piimjimi'iii^smili-^^ ''MtaMiiİM-ii'lr»İİr i i M ^mm^» ݻݫİİİİ M^mt f ' İİİMİI^^M/.^üiip. İİilâa' l^ii^ li^ii^fim''^ îameil Sete ifm^^ıy jhjjggl.^hmü' ^fcı^ :İI iifi tihmiilei %esi İİIMİM mgm* t ms^ - msmsi. mımmm mm»m mmmm im t iiı liiiii ^im»:, mmmrnrmm m«m âimi^ tei ^ tiiiiilm^ Mipl^t İslin İMMI' ' MİİM M mmm mmrn^^^ MMa MİMi İlİ'la^^ ^. l'f

5 /l^» ^füi «tel immit^^ ^ İMİM mmm ^ lalimâiii» ^eüii rnmem âlpm m mm mam mtmm^ maûtbrm lüşksoı İiı».'! %e Sir«ai e^» tea.öye.t ' m^mm ^ r ^ mvag i ^ ı ı.ikm simsorih lei^t üpırüs ^mt ' Mm ^ -.İM: ıwiı V Mbmt^rnK ^yf.» 4 'âmlm İlM: I^^M'A'iiİM^v imii:; 'İflMe itte -Aiiiırliııi^. lili^ltt'iiiihil;'^^!^^. mmrmm MÜIMİ ı p ü - İİ-I^I^M^^İİİİİ^ MA ymi-^üi^^'imlil.' ^MİI: iimiiii. 'IMiim. M i t ^.Üi^H ^Mit^iyi^i» ^ ^ ^ mm», mm wmm' taieil-iimiim ^İPİSİİMİİ;'-- -, mı: z-zldlr''^''^''-^^^

6 mmmm ^ımmmm m^f i ^^^m m mmmâm m^m^ m^ Mlsm ^ â» mm mt ^mi mum^ mmm^mğ ^ f teıto. mma^ âait^mı H.»^ ^fs» f«*aî»ıs min ««lî^» M ii^kum^ 0smm mmjt ^Umm.f^^ Mâ ji&l t^tf Mliftâ» t^mf ^tell Mi f m^m rnfmtrnm mtn^^m^ mw9 m^rn ^m^'m*^» ^ştm * m9 mim mm» mm^ â^i'^mm mvrn'km imms^ m mmtpm ^paım lu ^iftî^'» m^mm ı^^m^m ^-iış»!»»» mm f^thiti^»ir ^ -iteteit ^ m «f ^ utlâl».! feâtü^ maw m^ m m%im%iim W. t/«/lfll M$mm mrnmm afie^tt a %» mm mm m^m mm$»»»fei nuı u fâuim Mmmm m^mt mm»j^ft mj f^mum w»smm ^mr. mkm% mm^^'^m frti as^ate t»a tmâ %mâ»w f/b ÎÎİW StSÖMlt fstâ3a^ SafHıı t «mmm a& i ı^f^f mmm M^ûmttm m ı ^^.«$»1% mmm fmmmmm itpflli İ^ ıg^iim»^ tmsm mmsk m^m^^^mm ^^m m^mmtm Mm* mm^^ ^ t o»tktl» % rn^m^^ şa^m^mm mm^m^ ^i^^m fesurfeişt ^mm^» m m^i^mmm imp^lsm i^lrnm tm mrn^^âm mm UUm m tm rn^mmm mmm ı^l^u^i %m ı^rglr m^^eğ^ m^im^m ^^ m^^^mm «İM Mm» mtmm mmim m mm mmmtm ^mm^mm m teiiiyte ımm? ^^^^ mırnmm mu mmm i^mımm mmssâ m^mm Mltai «te. mmm mm^^mk ^ı^m âl» ^am m mmsm m^m^^m^ mmmm^ m^^m MUm m^m^h^mm.«te Us'im^mm mt mrn^bm m mmsm ^mm mmmm ı^mm^rn mm, mm mmm a. nmrn^ mmm mtm Mtııam mnlîpm» tsl üı^te. m u ^ %ıl terin iu'^ma-:' i J. J... a

7 ^stlman «^fterek sınırı özerine ^liîil tesmtlo cteliptös s^im 20^ moîu mtmu aımır noktaaıı^ tosie adildi., Ö»i îiokta^îi crm^a^mım im%tımm -Kuzeytetı yömdo dös taıtls tel edilerek Aslam Ovalı iş^lindekt tarlanın»ecati I^Mirhaa if^liîidtki tar^ İM " ^fterek ^Boybatı ve t#l örgü geldiği tesbitle ^ noktadan orm^ sınır battınm aynı yond^ dü^ fmtm takipl Hocsti ham ifelindeki tarlanın l^tı geldiği t#saitle burada yerli te^ ömor^ia m ^ 4 nolu 0#S.noktssı tesis edildik İn acktadam crm» sı^ır hattiitm lu^ey yönde dîîs hatla apçla^ sahasmm tel tr#aö takiple Afe^t Şek^r ovinte 35 m. ^tısına v^ tel ^namaa ^Iti- Ü %smtle buraia bululan yerli faiya îis#ri»e 2^5 ^olu O.S.ncktası tes^ eâildin İ^- tety - fiito «i totli ^^lii takiple Ah»t felctr ifgalimdom tarlabi» ttl örgoyt bitişik mmmn batı kenarım 2006 nclu edildik % noktadan mmm sımr battibim ku^^y^tı âtz hatla A^çlaı» salasimim trgliaüîiiî tıkiplt lir^le ^çkım İf^liadeki tarlaımm batıtma to tel Mili İİkl^fi ' if^limllii Itrli ^ lick^te^aiî orwiî sımır fc^ttıam taızty ysmdo âîss hatla Ahvat İşlek İfgtlto«İn Mktadam mm^ hattımm luaeybatı yöbdo aü^ hatla hu mmmn apli^syi^u asmaı^ia tcsas oâll^a 2833/59 ıs^clu Ö.f.S..îicktasiBa ve f ^mirîam if^limiefcl tmtmnm tel ile tesiştiği Sıı mok^iam te^mb sımır JtettiBm Kuzeybatı yönde düz îiatla ağaçlam tel TO toı mmmm mplikm^f^tm mmmwkûm tesis edil^ 2833/ /61 nolu «İBii^ afli^:, eiii^. fi-liitt Bu mok^da^ or^a aıaır teattımm ^teeyl^tı' yimde iöz hatla bu mmmn aple bu ^mmm aplliasycmu esmaaınıfe mp%ih tiilta ve ^».alda bulunan M33/M moliı ev^l» tfllto t itli s başlangıç utktaaı olan 2001 ııolu ö.s.eaktasıaa, varılatm ^t i-t007-20^ / /^^2833/6l-2833/ ^-ai3s/44-^33/43-2s33/ /4l-2833/4ö-^33/39-2ö33/»-^33/37-a33/3i^^^ J^-ISÖl mol^ 0#8# v^ 0»T.S.m#ktalarımı birloftlrem bu poligca hattı içmû^k Mİ m lif jite ^ «Mp^. -toml^ mui Mâ^m ^rmn mnırları difim çımrtıl^ ytrdto» &ı şekilde ^mr düzdltil»-- si scbîieu ymi or^m tiş sıfırı 2ö33/ /6l-2833/^-2833/59-^f-^CB b^mflir». :»«t «İit büylece gidiş ^nttııe güre bu fenttin sağ tarafı ckiliptöa crmm.acl tarafı iae Say^iNı 10 hazine adına srmu sibirları dışına aılartılan y#rdir«^rsolâi tesis edilob Ö.S.noktal^ı yerli ^ya clup O^S^nuı^ralan kirmm yağlı baya ile y^zılü^ Su ımrsele ait i.s.nokta vt hatları yersel i^tcdla ölçülerek ölçü feğerfe- J^^nM çalı şm ya san verilerek bu tu tam k»hallinde okundu ve ima edild:, Bu köy sınırlarımn İçinde bulmam Devlet 0rmnlartnxm 2/B.Eadde uygula - ıhlarının tmams^nmş olâu ıı,başkaca 2/B tedde uygulanacak Bahanın bulunadığı anlaşıldı tından işbu tutan^ mha İlinde düzenlenerek osundu ve i^ı altına alımdlı.* 2ü No. 'ci. f. iij t ' X ::aströ

8 26 lokf ^aai İÎAİ3ASÎR0 mmiswm Sayfa: 10 Mşkm. Qr?«3anGa tfye Ziraatgı İîye Elr.Odası Tem.iyesi letia mtk îfer-im tâuş > s Mti Hakkı yiiotslm fehmet föçe&ilah tsza İMZA ÎBSA İmâ Köy îeffisilsi ty sl İrol Bia^ban îma İŞÎ BÎTİE SUfAIAÖI «fbîak SOî 5 Bilirüfi Ahaet İşlek tma Sayfa: 11 âstslpe İlİtliş llfl^ deyi.* to talifjmlan VmA^yımmmmik»$,1991 tarihinde haflanılm.,,ft.6.199l tarihiadte srnmm afrıe. hiltt^» fi: ^Mv ^m^m teiaatreeu m ^^ m^mıst 44»ei n&ekmsğammm^ tenek dflseulanerek imm eltine alın&ı. 9/C/1991 teshit edilerete şekli m sen ıperilâigine.«iai'ir fe»t» 26 lomî OlMAl»imSKO KOİİSYOTO "Bmğism Setin lam öfe Keria ya A Zia?»atfi Sye înnail HaMa Yll&IRIM Slr*#iseı fes.öyesi Mehaet Üg'PKÎI^ İXİA ÎUM îma İ12A Mş mrnmm fjeei İrsi MaİRîiM ia2a Bilirlsişi AhîMt îşîlîk iıaa put m lotktîd: soksaiııaari razr:!.!-- r0fam8ı!kffaiak»os 6 Or^iB: Adı, t OfAI^Y îftof OBrAII %1İİ«1W» jaft. ne t iayfat 12 Mif ilçesi OTOgele if k%lrsınırları içinde hulman OvaMJy devlet oraiânlal^ ^mm Sİ ^ılla ye Of Id#05-3İ /I30 StyıJı isalları earinâe m 21.1,1992 tarifeli ra parlarında helirtil«s ^ uö iflıelt^k laere ftpisym laf famı ^İa: İl^f ^^ ^ÎSHBİİI İsttı îl.ldin»,:l^ira«t Odası tfyesi W»hmt l&şemîl«h,k0y îeı^ilci üyeai Irel Eesirhan'dan teşekkül e^n M^â^ ğalifiaılera höflandı. rî«'lilgs t5.1t:.l99î m tî,1.199t' tarihli rsporlannte lecrsu edilen ve A^flaadırıîmslE tieere haaims tarafından orman idaresine tahsi aınîrlsrı iflne alın^eı ' h. Jtote^leae tutaaelları» eöi ^Igeler.iîifeleBiîîiı /y. eraen mîms*-" İ«ri ifii» ühil e«ila.^eîne eyfelrlisi ile karar ile İlgili

9 mytm İt dflaelt» ifleiilııe Omgeleadç köyu İle Oeleı^ş k%lî ^ k i ıaîrlaria& esü tahdit noktası olarak tesis dilen nel» O.S.S. «emasından haş- İMMm 1» nekta^n ^tı yttede Orsgelesiş m mi»ml$ l^ytt MOJıİ smırlarıaı mğ isrst Ovaköy ıtevlet erıaom elarak t«mple îm sıj^isra. ögeriaâe ve flelenif îc^yö tahdidi esnasında teeis edil«î.i.f»» mefeltiosa ye -te^to' AWinİ le.11»: aınirinı ^^Mt.. ^ Igen. 'ipı^mie^, Ifen ^şeyinin ierei 'i^'mıiiıi. İta ^ hii^ Ottİiİl nektaiaa güney Mtı ysal^ dîis hatla 2833/9 nelu O.S.S. uplim noktasına im yine 13 i İK nı^mmpim^^ eiii^min:''' im / - Oiİii» te^l:-iii«:: filtottim ^î^^ M-^İfİİ^ Mllİİn^ İİ 'nsi tel^lsn. '44 '^ eîööai»-fia»-«fafclffl uymnea ^yeptijiif eltegu ^ttmlıi. ^ fai 14 aaiî ti«pafiffli2âaa diteenlenerek elamdu *e İW8 alima almdı. 28.1«1992 as ıow mmm mmsmo m^s-mm Or«iseı iireatçı»tin mtk iceria lafaş İsmİİ Bakkı telsuil İ ^ tma tlza Siraat odeeı temsilci üyesi ^y teasilei tyeai MlirÎEİf i tehfflet mg^rnum İrol anirhâs «haet İfîKK îıa ' imâ: im: ^ S: i ro i

10 mm» t w s^çmmmm fvfiiaiî fhflaîlak «o Î 7 jtestelyö Îîi, Ea İlsesi, Oıragelsffldf kö^il ıfilki eajîi^ları l^im ievlet miâmmm^ -mmm toıı^aaua M0 mmih m f nelu. i İ titfe» tia tkisisl eââlai ' ^ îfegm^»!!^*»: ^» t a ^ gfe m «i: mm^^mm mn^: ypıiıis pmirii' teî^^ öayilı triîi^^^llflis ^^İ^iİ iipli. y^l«liiib 51 mi w laliiiim 4 4 ^. ^yels: yıfcsrı&a afe -âfiıt; mmm^im* 'hu iutâmîr târâfıaı«sftn: eim "ve ''iı^e iîtatna «lımâı. g6 «OMI KABAmO.«ette. S»- aa^ HirirîîIS îffîa tel : î m 2iraat eaam t#wiloi tyesi Köy te^jsiloi tiye si Bilirkişi fehaet "mob^t^im Atoet tşmk t«a " i m i m v' o,, ^ i:... " 'A 3

11 iayf» : 16 immmm nmâm^z TUTMim İ«î8 Antalye İli, Kaş ^Ig&aİ»Kalkan haeagxia"b.ilı Şm^M^aAt km^mymmmm^ m emmu kaâaatjm tarihinde baglamlmş' '«e yapılan salibaslar tarfhlf işi Mti«ae tnt.aiğı ^le taiailaafflistıf. Kemlayontıms yapılan galsşoâlass şeklf im hukaltll fneeleaeai yapıloelc ttaere BSlge MadlIrlUpne 4r«Antllya Orraen'BSlge iki^rlüp k^tsiayem- «iş^ yapaif eldı^ galiflaları fik şekh îmkvâet imsi»m mp&m fle «aaylamşeneak ek şekli hukuki ineeles» mpom fle koslsyınöîauaoa yapılan çelışoalar sımaınde orsan sayıi0»yan b^r kısım yerlerin Hâs-îne'Oeiiel MüâarlUiOnS» fie^oj^n: Oen.l'V^'litt^^ tahais'enifldtil ^rekneat i- le~bu sihalar -fgerleladek^ tapulu yarlar harlg olmak Üzere ojr^m elınmeım KoîaiByonumz yapcaf Sldugû galışâalar aı^^sanda Uaoelikle 3116 asyılı yasttfa gsr. Çapılan'»tıttfeAtdİ «pltk^^ fittnia''dlfanie: lalan^^^»ıpa«aafiır«'ifri ^ l ' aayilı/^ttmiîa^»ide teösişin.^ jrö li^tı^eiftarına «İli- tehdî^:.s^m'esoana aitti ı tkf «fa«orafâ^ ^ huteikt taeeleffli Jfep.-- îunitt^ k^»yoaus«i löfie Mr'ti- fi to «apulu yerlerle İlgili hfr \Ş«lifföa-yapıliW^ pilii Snee er^n-aayıl-- a»yl»'y»iler tetta a^^ 4.Ş.1992 tar^m^ai.. fla«ova bilâd5ye öaşkaaiîâının Ormn Genel âfddijrlupaüae vmm^ş olduğu *tarShl=r dllekgea^ndi yapılan oımsa kaûa&tm salaşmaları eoaueu mğ" dür edild-îklerln-î bellrtteler-î «serine Oraan Oenel SîidJrllIpiaaa tarîk.. Sayf» î 17 Sılö.l*O7.09*33/27Sl sayılı earffifrî ve Antalya Orîaan Bölge MUdiİrlüğiinBn" iayi.ll ârnimâm 9M Am»lm Orsan lölge"mwrlöiisto hlr» ^3Seirİ.aİfrflM ""ıs öu ii^ yepıltn ^lıgısalar» mm&iâ^ mmm *1992 târiidtf^lnceleae J^poru ûlet yapılan falı «ıla»srf«m neksaalıklitlart helfrialglerifr. " 0»ain Şenel «iüîriapaan gön 0Ö«.Kda.l-0709«33/00a3 iayıla earfrleh 41e Ommm BSl^ge Mödarlîîianc» dösenlenen ^aselaaıe" s perondaki hiyesölayent^a ineelemefe ia.ie: ~ Koalsyomımaa Bnerasltkle şekli w hukuki ioseleae raporonda lllu^eaiak tenel ««rli^o^ irsen öe»l ^pılan 'aahalai «tft-röp#3^aîı; fneele»^ irnimi&m: aft mâatm p a ^ 4/4 Şb#Md; tarihli a^lli ealak gaael audijriapnee Antal^^ ValtlSİJne gönderilen ^ 3»ajO.ODO. raetmkaı«yüzölgumlü alama mile gsgetfırtnde lindınlsaşı yapılmk-öafre OraSn öse! Midariapse tahs5si yapılsaş, hu tahefsin dmibda âarijangi B5r tahsis gerçekleşaeralştir. Orn»B Oenel îüdijriapi^e diğer sahalar fg-'a ta-ieis talebinde"huluâul»ı al^kfak şeşîfell Bedenlerle M'^lli fialak " " " " htş^ ta lfrlilea kitile» M ballemf^ PmMim paftasiiioa gösterildigî Uaer taas-^a edilen ve Oıra beldesi aûilkf aıkaian^''saha.yı.t Sfen payının keaa«aa- 1 nete 0»t neklaaım t.-»- etıafftf*'». -»U'^ttEa^ft İtibaren er«n aamr fialtıınn kuzeydi^ yiiâ»"^. hatla kî»î, t f k a. 3 t i t 2 nelu 0»g noktası^tsaîa edildi» Itiherin: orsan aö:«tr tettamn Ifâimisi ^pîlan a^üa ile~flg*ll har?tasında kıritc noktalarla Sel'?rt 4#n a^^kırıiı oevkllnâe kusluteta 3 a^u 0»^ noktası İNitâ. KQ J,.. ^

12 m^ t m "kşm kırık âatte tak-tpl. taiıs^.at yabalan»mum belife milki sıms^m f^rfafn^ mim m miâ&rntrnmm eten m33-»mm n^tt 0«t«3 aoie^laj^ h^fleftfrea mt össerfa. ^İdltf b»%m mmımm 4 aola 0.3 ı^^m U^m Bu «ektâto "Osla 0»f«nâtalatım taklfl. ula«fslsr m iıufadân âs»iktammı ı^j^lâj^k p^lif^ea M^^ttisgUMa ^palı krnlm «mmm mmmmm 0r»»ı ada.erfl^*"»mm datsi^»»lo.lf^ taniı^^^mö ^^lı y^m^ ^s» ««^«df ya^-- smmmam p^t^ fftm^fiii^mmn «hif. rnvîimş şelelf.e te^m^ fi^fe* lei» m-pqsüm flltot.nfdekn mttmm m^âim mtmm hu tutanak ashallfb^ utom^ v. üıı^la^. Söiiö C»-ait -.AL-â^-iO»iten İy. ttia^iff flı» setin -ı^n»mmi îimımn airaat Odaaı fesa-^lnî âehtfât SSgSlJlAfi Amm -Sesss^lef üy^sf üsiitkilâl il ima R r t I f >, I ^ rî. ' V