Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, Kasım 2016, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, Kasım 2016, s"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, Kasım 2016, s Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date Yrd. Doç. Dr. Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi MATEMATİK DERSİNDE MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ 1 Bu çalışmada, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde materyal kullanımına yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Van il merkezinde, kenar mahallesinde ve üniversite kampüsü içinde görev yapan öğretmenlerden gönüllü olan 6 öğretmen ile bire bir olarak görüşülmüştür. Görüşme formları araştırmacı tarafından tasnif edilerek yorumlanmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde, çalışmaya katılan bütün öğretmenlerin görüşlerine göre, matematik dersinde materyal kullanmanın şart olduğu, aksi taktirde iyi bir matematik öğretimi yapılamayacağı belirtilmiştir. Materyal kullanmak hem öğretmen hem de öğrenciler açısından oldukça yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz çok soyut olan matematik konularını materyal sayesinde somutlaştırabildiklerini ve daha eğlenceli ve kalıcı bir şekilde matematiği öğrendiklerini belirtmişlerdir. Bu olumlu görüşlere rağmen, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin çeşitli nedenlerden dolayı materyal temin edemedikleri, dolayısıyla materyal kullanamadıkları belirtilmiştir. Bazı öğretmenlerimizin kendi imkanlarıyla materyal yapmaya çalıştıkları, bunun da yeterli olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla iyi bir matematik öğretimi dersi yapamadıkları öğretmenlerimiz tarafından itiraf edilmiştir. Anahtar kelimeler: Matematik öğretimi, Materyal, İlkokul öğretmeni. Öz 1 Bu makalede açıklanan görüş ve düşünceler Mayıs 2015 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinin düzenlemiş olduğu VII. International Congress of Educational Research adlı kongrede bildiri olarak sunulmuştur.

2 PRIMARY SCHOOL TEACHERS VIEWS WITH REGARD TO THE USE OF MATERIAL IN THE MATHEMATIC LESSON Abstract In the current study, it was aimed to determine the views of the teachers of 3rd and 4th grade classrooms about the usage of materials. With this purpose, six volunteer teachers working in the primary schools in university campus and different districts in Van were interviewed. Interview transcripts was examined and interpreted by the researcher. Based on the findings, according to the participants of the present study, the materials have to be used. In the case of not using materials, mathematics cannot be taught effectively. They explained that using materials in the classrooms resulted from beneficial learning and teaching outcomes for both teachers and students. It was added that the students could learn abstract mathematics contents by concretizing in a funny way with the help of materials. They also stated that inspite of the positive effects of the materials, the teachers had problems by accessing materials so that they could not use the materials. Moreover, some of the teachers told that they were trying to form materials by themselves but these materials were not enough. In this respect, the participants admitted that they could not teach mathematics effectively. Keywords: Mathematics teaching, material, primary school teachers. 170 Giriş Gelişmiş ülkelerde ve son yıllarda ülkemizde matematik eğitimi üzerinde yürütülen program geliştirme çalışmaları, öğretimde geleneksel yaklaşım yerine öğrenci merkezli yaklaşımları temel almaktadır. Bu durum yeni programla birlikte öğrenci merkezli yöntem, teknik ve strateji kullanımını gerekli kılmıştır. Yeni matematik öğretim programı, bilgilerin somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamları ile öğrencinin yaparak, keşfederek ve anlayarak öğrenmesini esas almaktadır (Bulut, 2004). Yeni matematik öğretim programı, öğrencilerin matematik yapma sürecinde aktif katılımcı olmalarını ve çevreleriyle, somut nesnelerle, akranlarıyla etkileşimlerinden kendi düşüncelerini oluşturmalarını vurgulamaktadır. Çocukta zihin gelişimi somuttan soyuta doğrudur. İnsan her zaman somut olarak gördüğü, algıladığı şeyleri, onların soyut kavramlarla anlatılmasından daha kolay öğrenir. Bu nedenle öğrenci mümkünse ders konusu olan eşya ve nesnelerle doğrudan karşı karşıya getirilmeli; bu mümkün olmadığı zaman o nesne veya olayın modeli, fotoğrafı veya başka bir simgesi gösterilmelidir. Özellikle ilkokul öğrencilerinde, gözle görüp eliyle tuttuğu gerçek eşyalar daha anlamlıdır. Bu sebeple öğretimde öğrencilere öncelikle somut şeyler öğretilmeli, daha sonra soyuta ulaşılmalıdır. Soyut konuların öğretiminde somut konulardan faydalanılmalıdır. İlköğretim çağındaki öğrenciler, bilgilerin somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenirler (Clements ve McMillen, 1996). Dolayısıyla, matematik öğretiminde somut materyallerin kullanımı oldukça yararlıdır. Somut materyaller, soyut matematik kavramlarını somutlaştıran nesneler, resimler gibi özel olarak bu amaç için oluşturulmuş matematik araç-gereçlerini ve gerçek hayattan nesneleri içerir (Van de Walle,

3 2007). Bununla birlikte, bu materyaller, dokunulabilen ve hareket ettirilebilen objeler olarak kabul edilirler (Hacıömeroğlu ve Apaydın, 2009). Materyaller, soyut matematik kavramlarını temsil etmek için tasarlanmış, öğrencilerin çeşitli duyularını harekete geçirmeyi sağlayan, görsel ve hareket ettirilebilen nesneler Moyer (2001), olarak tanımlanmaktadır. Kelly (2006), yaptığı çalışmanın sonucunda; somut nesne kullanımının, ilköğretim çağındaki öğrencilerin matematiksel kavramları öğrenmeleri ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine çok faydalı olacağını belirtmiştir. Ayrıca, araştırmacı, özellikle ilköğretim çağlarında somut nesne kullanmanın, öğrencilerin ilerleyen yıllardaki öğrenmelerini ve hatta iş hayatlarında da olumlu yönde etkileyeceğini ifade etmiştir. Bulut ve arkadaşları (2002), yaptıkları çalışmada matematik öğretiminde somut materyallerin kullanılmasının gerekliliğini vurgulamışlardır. Bu vurgunun nedenini ise; somut materyallerin bazı kavramların, teoremlerin ve işlemlerin somut olarak ifade edilmesini sağlayarak, matematiğin öğrenciler için anlamlı hale gelmesine yardımcı olmalarına dayandırmışlardır. Buna ek olarak, somut materyallerin öğrencilerin öğrendiklerini hissetmelerini sağlayacak ortamların oluşturulmasına katkıda bulundukları ve öğrencilerin matematiğe yönelik olumlu tutum kazanmalarını sağladıklarını ileri sürmüşledir. Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılabilecek en uygun yollardan biri materyal destekli öğretimdir; çünkü materyal kullanımı algılama ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi kalıcı öğrenmeyi de sağlamaktadır (Cameron ve Bennett, 2010; Tezer, 2008). Materyal kullanımı eğitim alanında ön plana çıkan pek çok teori tarafından da desteklenmektedir (Dienes ve Golding, 1971; Piaget, 1971; Skemp, 1987). Özellikle Piaget ilkokul çağındaki öğrenciler somut işlemler dönemindedir, bu yüzden de bu dönemdeki öğrencilere kazandırmak istediğimiz davranışlar için hazırlanan ders içeriğinin, onların birçok duyu organına hitap edecek özellikte somut materyallerle desteklenmiş olması gerektiğini savunmaktadır (İnan, 2006). Ayrıca yapılan birçok araştırma bu görüşü destekler nitelikte olup matematik öğretiminde materyal kullanmanın olumlu sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. Kay ve Knaack (2008) ın çalışmalarından elde ettikleri bulgulara göre ise materyal kullanımının öğrenmeye olan pozitif etkisi konusunda öğretmenler öğrencilere kıyasla daha olumlu tutum sergilemektedir. Yani öğretmenler, matematik dersinde materyal kullanımının öğrenci performansında anlamlı bir artış sağladığını düşünmektedir. Öğrencilerdeki bu başarı artışına gerekçe olarak ta öğrencilerin materyal kullanıldığı zaman derse ilgilerinin artması ve materyallerin anlamayı kolaylaştırması gösterilmektedir. Materyal kullanımını destekleyen kuramsal alt yapıda bu görüşleri destekler niteliktedir (Özdemir, 2008). 171 Öğrenme ortamlarında materyallerin kullanımı; öğrenciyi merkeze alan, daha zengin öğrenme fırsatları sunan, matematik yapmayı ve sevmeyi sağlayan, matematik öğretimini eğlenceli hale getiren, matematiğin yazılmasına ve tartışılmasına fırsat veren bir durum oluşturmaktadır. Matematiği günlük hayatla ilişkilendirmeyi ve somutlaştırıp elle dokunur hale getirmeyi sağlayacak materyaller geliştirerek gerçekleştirilen eğitim, öğrencilerin motivasyonlarına, derse katılma isteklerine ve başarılarına olumlu katkılar sağladığına dair birçok araştırma vardır (Birgin ve Tutak, 2006; Gündüz vd., 2008). Okul ve sınıf ortamında öğrenciler için uygun, ilginç ve zevkli öğretme materyallerinin kullanılması öğrencinin öğrenme ve becerilerinin arttırılmasında büyük önem taşımaktadır (Büyükkaragöz ve Çivi, 1999). Öğretmenin, etkin bir matematik öğretimi için gerekli araç gereç ve materyali geliştirmesi, amaca uygun yöntem ve teknikleri belirlemesi, öğrenci özelliklerine

4 uygun araç gereçleri özenle seçmesi gerekmektedir. Gelişigüzel biçimde seçilecek öğretim materyalleri öğretme-öğrenme sürecinde işlevsiz olacaktır (Ersoy, 2003). Özellikle ilkokul seviyesindeki öğrencilerin soyut kavramları algılamada çektikleri sıkıntı matematik dersindeki başarıyı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle matematik derslerinde daha çok ortamlı, çok araç-gereçli öğretme-öğrenme uygulamalarına sıklıkla yer verilmelidir (Hızal,1992). Böylece matematik gibi soyut bir ders öğretim materyalleri sayesinde somut bir yapı kazanır ve öğrenim süreci kolaylaşır. Literatürde, çeşitli matematik kavramlarının öğretilmesine yönelik pek çok somut model önerilmektedir (Bozkurt ve Polat, 2011; Bozkurt ve Akalın, 2010). İlköğretim matematik dersi öğretim programında matematik araçlarının kullanılmasının gerekliliği üzerinde durulmaktadır (MEB, 2009). Benzer şekilde NCTM (2000) in belirlediği standartlarda da öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde daha aktif rol alabilmeleri için öğretmenler tarafından matematik araçlarının kullanılmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. 1. Çalışmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, ilkokulda materyalle matematik öğretmenin çok önemli olduğunu vurgulamak, bu bağlamda ilkokul öğretmenlerimizin matematik öğretirken materyal kullanma konusunda yaşadıkları zorlukları tespit ederek, bazı çözüm önerileri sunmaktır. 2. Yöntem 2.1. Araştırmanın Deseni Araştırmanın modeli; ilkokul 3. ve 4. sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde materyal kullanımı ile ilgili görüşlerini belirlemeye dönük olduğu için betimsel bir çalışmadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, görüşme tekniği kullanılmıştır. Kullanılan görüşme formu, literatürden (Yıldırım ve Şimşek, 2006) yararlanarak geliştirilmiş, uzman kanısına sunulmuştur. Gelen eleştiriler doğrultusunda, görüşme formuna son şekli verilmiştir Çalışma Grubu Bu çalışma öğretim yılı içinde Van il merkezindeki Hacı Ali Akın İlkokulundan iki öğretmen, Üniversite Kampusu sınırları içinde bulunan Zeve İlkokulundan iki öğretmen ve kırsaldaki Fevzi Şengül İlkokulundan iki öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenlerin kıdemleri ve branşları şu şekildedir: Hacı Ali Akın İlkokulu: Aysel: 24 yıllık, sınıf öğretmeni, 4. sınıf öğretmeni. Veli: 28 yıllık, sınıf öğretmeni, 3. sınıf öğretmeni. Zeve İlkokulu: Hülya: 9 yıllık, sınıf öğretmeni, 4. sınıf öğretmeni. Mine: 8 yıllık, sınıf öğretmeni, 3. sınıf öğretmeni. Fevzi Şengül İlkokulu: Mehmet: 15 yıllık, sınıf öğretmeni, 3. sınıf öğretmeni. Gamze: 10 yıllık, sınıf öğretmeni, 4. sınıf öğretmeni. Araştırmada 3. ve 4. sınıf öğretmenlerinin seçilmesinin nedeni, öğretmenlerimizin daha önceki yıllarda materyal kullanıp kullanmadıklarının araştırılması ve öğrencilerin de derslerinde ve ödevlerinde materyal kullanabilme açısından yeterli alt yapı bilgilerine (zihinsel, duyuşsal ve psikomotor) erişmiş olmalarıdır. 172

5 2.3. Veri Toplama Süreci Araştırmacı tarafından, çalışma grubunda yer alan öğretmenlerle görüşülerek, araştırmanın amacı anlatılarak görüşme formu gösterilmiştir, kimlik bilgilerinin gizli kalacağı garantisi verilmiştir. Gönüllülük esasının arandığı belirtilerek, öğretmenlerden randevu alınmıştır. Randevu alınan gönüllü öğretmenlerle belirtilen tarihlerde görüşmeler araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde, nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden içerik ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Görüşme sorularından elde edilen verilere, bulgular ve yorum kısmında yer verilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin ifadelerine yer verirken öğretmenlerin gerçek adları yerine takma adlar kullanılmıştır. Araştırma, örneklemden elde edilen bulgularla sınırlıdır. 3. Bulgular Bu bölümde, öğretmenlerin görüşme sorularına verdikleri cevaplardan elde edilen bulgulara ve bunlarla ilgili yorumlara yer verilmiştir. 1. Matematik öğretiminde materyal kullanımının önemine gönülden inanıyor musunuz? sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri Gamze Matematik öğretiminde materyal kullanmanın önemine gönülden inanıyorum. Örneğin, geçen haftaki dersimin konusu açılar idi, fakat açı ölçerim olmadığı için konunun öğretiminde çok ciddi sıkıntı yaşadım. Aynı şekilde çocuklarda konuyu öğrenmede zorlandılar. Mehmet: Matematik öğretiminde materyal kullanmanın önemine gönülden inanıyorum. Çünkü matematiği çocuklara sevdirmemiz için başka bir yol bulamıyoruz. Konuları somutlaştırmadığımız taktirde çocuklar anlayamıyorlar. Materyal çocuğun öğrenmesini kolaylaştırıyor, bu sayede biz öğretmenlerin de işi kolaylaşıyor. Veli: Matematik öğretiminde materyal kullanmanın önemine gönülden inanıyorum. Çünkü, özellikle o yaştaki öğrenci duyduğunu ve işittiğini unutabilir fakat gördüğünü asla unutmaz. Gözün öğrenmede çok büyük etkisi vardır. Bu yüzden de matematik konularını somut materyallerle görselleştirmeliyiz. Aysel: Matematik öğretiminde materyal kullanmanın önemine gönülden inanıyorum. Çünkü, materyalsiz, somutlaştırmadan matematik öğretilemez. Çocuklar, görecek, inceleyecek ve dokunacak. 3 ile 2 yi direkt toplayamazlar fakat 3 boncuk ile 2 boncuğu yan yana getirerek somut bir şekilde toplayabilirler. Hülya: Matematik öğretiminde materyal kullanmanın önemine gönülden inanıyorum. Çünkü, matematik konuları materyallerle somutlaştırıldığında özellikle 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin daha kolay kavradıklarını gözlemliyorum. 173

6 Mine: Matematik öğretiminde materyal kullanmanın önemine gönülden inanıyorum. Çünkü, matematik çok soyut, soyut olan bir konuyu somut işlemler dönemindeki (özellikle 1. sınıfların) çocukların somutlaştırmadan öğrenmesi mümkün değildir. Bu yüzden somut materyallerle matematik konuları somutlaştırılmalıdır. Öğretmenlerimizin 1. soruya verdiği yanıtlardan görülüyor ki, şehir merkezinde, kırsalda ve üniversite kampusu içinde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre, matematik dersinin materyallerle somutlaştırılması konusundaki görüşlerinde bir farklılık görülmemektedir. Birinci soruyla ilgili olarak, görüşme yapılan 6 öğretmenin tamamı matematik konularının öğretiminde materyal kullanılmasını şiddetle savunmaktadırlar. Kıdem değişkeni açısından öğretmen görüşleri arasında farklılık olmadığı görülmemektedir. 2. Matematiğin hangi konularında ne tür materyallere ihtiyaç duyuyorsunuz? Gamze Geometri dersinde üç boyutlu cisimlerin öğretiminde ve karşılaştırılmasında materyallere ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle küçük sınıflarda üç boyutlu geometrik şekillerin köşelerini, ayrıtlarını, yüzeylerini, bunların kaç adet olduğunu öğretmede son derce ihtiyaç duyuyoruz. Mehmet: Maliyeti düşük, günlük hayatta sürekli kullanılan ve çocukların kolaylıkla temin edebildiği materyaller kullanıyorum. Örneğin, doğal sayıların öğretiminde ve doğal sayılarla dört işlemin öğretiminde sayma çubukları, pet şişe kapakları, kibrit çöpleri, meyveler gibi materyalleri kullanıyorum. Öğrencilerin bildiği, tanıdığı materyalleri kullanmak öğrenmeyi daha etkili hale getiriyor. Veli: Doğal sayıların öğretiminde ve doğal sayılarla dört işlemin öğretiminde sayma çubukları, geometrik şekillerin öğretiminde ise söküp takılabilen çerçeve şeklindeki araç gereçler kullanıyorum. Aysel: Geometride bir telle çok şey öğretebilirim. Örneğin, çemberi, çemberin çevresinin uzunluğunu gibi. Doğal sayıların öğretiminde ve doğal sayılarla dört işlemin öğretiminde çocukların kalemlerini, taş parçaları gibi bir çok nesneyi kullanabilirim. Hülya: Ritmik saymalarda, kendi yaptığım ritmik saymaları gösteren bir tablo kullanıyorum, bu tabloyu elmaya giden tırtıl şeklinde düzenleyip, tırtılın her boğumuna farklı bir rakam yazarak ritmik saymayı öğretebiliyorum. Doğal sayılarda birlikleri, onlukları anlatırken karelerden birbirine cırt cırtla bağlanan kareler yapmıştım. Geometrik şekillerin öğretiminde, geometrik şekilleri ifade eden materyaller, pergel, iletki ve açı ölçer kullanıyorum. 174

7 Mine: Doğal sayıların öğretiminde abaküs kullanıyorum, basmak kavramlarının öğretiminde de kağıttan yapılmış birlik, onluk blokları kullanıyorum. Onluk bozarken, onluk blokları keserek yapıyorum. Çalışmamıza katılan öğretmenlerimizin görüşlerine göre, matematik derslerinde ihtiyaç duydukları materyallere ilişkin pek bir farklılık görülmemektedir. Görüşme yaptığımız öğretmenlerimizin tamamı konulara göre hangi materyali kullanması gerektiğini aşağı yukarı biliyorlar, fakat ellerinde bu materyaller olmadığı için kendileri ilkel yollarla temin etmeye çalışıyorlar. Kıdem değişkeni açısından öğretmen görüşleri arasında farklılık olmadığı görülmemektedir. 3. Matematik derslerinizde kullanmaya ihtiyaç duyduğunuz araç-gereçlere sahip misiniz? Sizce bunun sebepleri nelerdir? Gamze Matematik öğretimine ilişkin materyaller okulumuzda yeterince yok, sebebini bilmiyorum. Çok ihtiyaç duyarsam kendi imkanlarımla temin etmeye çalışıyorum. Mehmet: Matematik öğretimine ilişkin materyaller okulumuzda yeterince yok, bir iki parçadan ibaret. Bunlarla da yeterli uygulama yapılamıyor. Materyaller her öğretmenin kolaylıkla ulaşabileceği dolapta olmalı, bizim okulumuzda böyle bir dolabımız maalesef yok. 175 Veli: Okulumuzda matematik öğretimine dair materyalimiz maalesef yeterince yok, olanlarda matematik öğretmenleri tarafından laboratuarlarda kilitli bir şekilde saklanıyor, sınıf öğretmenleri kolay kolay bunlardan istifade edemiyorlar. Bu yüzden ihtiyaç duyduğum materyali kendi imkanlarımla temin etmeye çalışıyorum. Aysel: Okulumuzda matematik öğretimine dair yeterince materyalimiz maalesef yok, varsa da bizler rahatlıkla ulaşamıyoruz. Fakat bir çok şeyi matematik materyali olarak kullanabiliriz, illaki hazır, ölçülü materyalimizin olmasına gerek yok. Yeter ki öğretmek isteyin. Hülya: Okulumuzda matematik öğretimine dair yeterince materyalimiz maalesef yok. Çünkü materyaller bize gönderilmiyor, ayrıca materyalleri içine koymak için herhangi bir dolap bile ayrılmamış. Bir çok ilde görev yaptım, bu materyal sıkıntısı görev yaptığım bütün okullarda ne yazık ki vardı. Mine: Okulumuzda matematik öğretimine dair maalesef materyalimiz yeterince yok, Çünkü buna dair bir sınıfımız ve laboratuarımız yok. Kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Milli Eğitim müdürlüklerinin ders araç-gereçlerini temin ettiğini bilmiyorum. Çalışmamıza katılan öğretmenlerimizin görüşlerine göre, matematik öğretiminde ihtiyaç duydukları materyallerin okullarında yeterince bulunmadığını ifade etmektedirler. Devlet

8 okullarımız nerede olursa olsun (ister şehir merkezinde, ister kampüste isterse kırsalda) okullarımızın ders araç gereci noktasında sıkıntı çektikleri görülmektedir. Kıdem değişkeni açısından öğretmen görüşleri arasında farklılık olmadığı görülmemektedir. 4. Öğrencileriniz araç-gereç (model) temininde problem yaşıyor mu? Sizce bunun sebepleri nelerdir? Gamze Problem yaşıyoruz. Çünkü velilerimiz maddi anlamda çok zayıflar. Defter bile almakta zorlanıyorlar. Mehmet: Problem yaşıyoruz. Çünkü velilerimizin çoğu, ekonomik sıkıntı yaşıyor ve çok bilinçli değiller. Bu yüzden öğrencilerimiz istediğimiz materyalleri maalesef temin edemiyorlar. Çok az maddi durumu iyi olan velilerimiz var, bunların içinden de bilinçli olanların çocukları materyal temininde problem yaşamıyorlar. Defter dahi alamayan öğrencilerimiz var. Veli: Problem yaşıyoruz. Çünkü velilerimiz maddi imkansızlıklardan dolayı alamıyor. Sınıf dağılımı yapılırken maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları belli öğretmenlere verildiğinden, çoğu öğretmenlerimizin çocukları fakir aile çocukları durumundadır. Aysel: Problem yaşıyoruz. Çünkü velilerimiz maddi imkansızlıklardan dolayı alamıyor. Durumu iyi olan veliler almak istiyorlar ve alıyorlar. Hülya: Genel olarak problem yaşamıyorum. Bunun en önemli sebepleri, birincisi ailelerin eğitim düzeyi, ikincisi ise ailelerin maddi durumlarının çok iyi olması. Bunun dışında istisnai durumlar azda olsa oluyor. Mine: Çok fazla problem yaşamıyoruz. Sebebi çoğu akademisyen çocuğu olduğundan veliler hem bilinçli hem de maddi açıdan rahatlar. Ancak azda olsa maddi durumu zayıf olan öğrencilerimizde var, bu öğrencilerimiz materyal temininde sorun yaşıyorlar. Öğrencilerin materyal teminine ilişkin soruya verilen yanıtlarda, kampüs, şehir merkezi ve kırsaldaki okulda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre, farklılıklar görülmektedir. Kampüste çalışan öğretmen görüşlerine göre, materyal temininde öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu herhangi bir problem yaşamamaktadırlar. Şehir merkezinde çalışan öğretmen görüşlerine göre, materyal temininde zengin aile çocukları herhangi bir problem yaşamamaktadırlar, çoğunluğu fakir aile çocuğu olduğu için bu çocuklar ciddi problem yaşamaktadırlar. Kırsalda çalışan öğretmen görüşlerine göre, materyal temininde, öğrencilerinin çoğunluğu fakir aile çocuğu olduğu için ciddi problem yaşamaktadırlar. Kıdem değişkeni açısından öğretmen görüşleri arasında farklılık olmadığı görülmemektedir. 5. Matematik dersinde araç-gereç kullanımı öğrencilerin derse ve okula karşı ilgilerinde önemli değişikliğe neden oluyor mu? Örnek verebilir misiniz? 176

9 Gamze Olumlu yönde etkiliyor. Çünkü, çocuk matematiği görerek ve dokunarak öğrendiği için eğlenerek öğreniyor, dolayısıyla hem okulu hem de matematiği seviyor. Mehmet: Olumlu yönde etkiliyor. Çünkü, çocuk matematiği oyun oynar gibi öğreniyor, bu yüzdende hem okulu hem de matematiği seviyor. Veli: Olumlu yönde etkiliyor. Çünkü, çocukların belleğinde kalıcılık sağlıyor. Birey duyduğunu unutabilir fakat yaptığını asla unutmaz. Aysel: Olumlu yönde etkiliyor. Çünkü, çocuk matematiği oyun oynar gibi öğreniyor, bu yüzdende hem okulu hem de matematiği seviyor. Hülya: Olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var. Bu tamamen bireysel farklılıklara bağlı. Her öğrencinin aynı şekilde dikkatini çekmiyor. Fakat çoğunluğa baktığımızda olumlu yanı çok fazla. En azında materyal öğrencide merak uyandırıyor, bunun sonucu olarak öğrenme daha iyi hale geliyor. Sınıf mevcudu arttıkça materyal kullanmaya ayrılan süre azalıyor, buda materyal kullanmayı kısıtlıyor. 177 Mine: Materyal kullanıldığında en pasif öğrenci bile o materyale dokunmak istiyor, derse iştirak ediyor, bu sayede kalıcı öğrenme gerçekleşiyor. Böylece matematik öğrenciler tarafından sevilen bir ders haline geliyor. Materyal kullanımının öğrencilerde derse ve okula karşı ilgilerindeki değişikliklere ilişkin soruya verilen yanıtlarda, farklı okullarda çalışan öğretmenlerde ufak tefek farklılıklar görülmektedir. Çalışmamıza katılan öğretmenlerin çoğu, matematik dersinde materyal kullanımının dersi daha zevkli hale getirdiği, oyun şeklinde ders yapıldığı, öğrenci motivasyonunu artırdığı ve kalıcı öğrenmenin sağlandığını belirtmişlerdir. 4. Tartışma ve Sonuç Sınıf öğretmenlerinin görüşüne göre matematik dersinde somut materyal kullanmak hem öğretmen açısından hem de öğrenciler açısından oldukça yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Öğretmenlerin araç gereçlere yönelik tutumlarının olumlu olduğu görülmektedir ve öğretmenler araç gereç kullanımının önemini bilmektedirler. Bu araştırmaya paralel olarak Namlu (1998)'e göre de öğretmenlerin ders araç-gereçlerine karşı tutumları genel olarak ortalamanın üzerindedir. Öğretmenlerin araç-gerece ilişkin olumlu ve olumsuz tutuma sahip olmaları teknolojinin derslerde kullanılmasında önemli bir değişkendir. Öğretmenlerin görev yaptığı okulun ve çevrenin sosyo ekonomik durumuna göre öğretmenler ve öğrenciler somut materyal teminine ilişkin problem yaşamaktadırlar. Öğretmenler matematik dersinde kullanmak istedikleri bir çok somut materyale ihtiyaç olduğunu belirtmektedirler. Fakat bunların çoğuna sahip olmadıklarından şikayetçi olmaktadırlar.

10 Kırsal ve kent okulları arasındaki farklılık kendini somut materyal temininde de göstermektedir. Bu yüzden hem kırsal okullarında hem de kent okullarda eğitimde kullanılan somut materyaller konusunda bir standardın ortaya konması ve tüm öğrencilerin en yeni eğitim teknolojilerinden yararlanması için gayret gösterilmesi gerekmektedir. Öğrenme ortamlarında somut materyallerin kullanımı, öğrenciyi aktif hale getirmekte, daha zengin öğrenme imkanları sunmakta, matematik öğretimini eğlenceli hale getirmekte, matematiğin tartışılmasına fırsat vermekte ve öğrenci motivasyonlarının artmasını sağlamaktadır. (Kutluca ve Akın, 2013) Soyut olarak bilinen matematik dersinin öğretiminde somut materyallerin kullanılması, bazı kavramların, teoremlerin ve işlemlerin somut olarak ifade edilmesini sağlayarak, matematiğin öğrenciler için anlamlı hale gelmesine yardımcı olmaları; öğrencilerin öğrendiklerini hissetmelerini sağlayacak ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmaları ve öğrencinin matematiğe yönelik olumlu tutum kazanmalarını sağlayabilmektedir. (Kutluca ve Akın, 2013) Somut materyallerin yoğun bir şekilde kullanıldığı uzun süreli araştırmalarda öğrencilerin matematiksel kavramları öğreniminde somut materyallerin etkili olmadığı belirlenmiştir. Somut materyaller öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmadan önce nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili kapsamlı bir hazırlık yapılması gerektiği vurgulanmaktadır (Fuson ve Briars, 1990; Resnick ve Omanson, 1987). Uçar (1998) in araştırmasında öğretmenlerin % 43.5 i eğitim araçlarının kullanımı ile ilgili kursa katıldıklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla somut materyallerin öğrenmeöğretme sürecinde kullanımı yararlı olabileceği gibi zararlı da olabilir. Ayrıca öğretmen adayları somut materyallerin kalabalık sınıf ortamlarında uygulanmasının zor olacağını ve zaman alacağını ve matematiğin bazı konularında uygulanamayacağını belirtmişlerdir. İlgili alan yazısında yer alan çeşitli araştırma sonuçları da (Çekirdekçi ve Toptaş, 2011; Dindar ve Yaman, 2003; Kurtdede, 2008) okullarda yeterli araç-gerecin bulunmadığı, sınıf ortamının fiziki olarak araç-gereç kullanmaya uygun olmadığı, sınıf mevcudunun uygun olmadığını belirtmektedirler. Ancak diğer taraftan Bozkurt ve Akalın (2010) materyal kullanımının, öğretim programlarının uygulamada başarılı olmasına da yardımcı olmasının yanı sıra dersi sıkıcılıktan kurtararak dersin işlenmesini daha zevkli hale getirebileceğini, zamanın iyi kullanılmasını sağlayabileceğini ve derslerin verimini arttırabileceğini belirtmişlerdir. 178 Derste kullanılacak materyalin uygulama sınıfının seviyesine uygun olarak seçilmesi beraberinde ortaya çıkabilecek kullanım zorluklarını en aza indirebilir. (Bozkurt ve Şahin, 2013). Bu konuda Karamustafaoğlu (2006), materyal kullanımı üzerine yaptığı çalışmasında başarılı bir öğretme-öğrenme süreci için materyallerin öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun tasarlanmış olması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, materyal seçiminde öğrenci seviyesi ve materyalin konuya uygunluğunun dikkate alınması dersin daha verimli geçmesini sağlayacaktır (Çetin ve Günay, 2010). Materyal kullanılması gerektiği halde öğretmenlerin bazı konularda materyal kullanmamalarının sebebi olarak materyalin temin edilememesi, gerekli görülmemesi veya müfredatı yetiştirememe endişesi gerekçe olarak gösterilmiştir. (Bozkurt ve Şahin, 2013). Bu durum öğretmenlerin materyallerin temin edilmesiyle ilgili zorluk yaşadıklarını ortaya koyan çalışmaları destekler niteliktedir (Dindar ve Yaman, 2003; Korkmaz, 2005). Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre;

11 1. Sınıf Öğretmenleri matematik öğretiminde somut materyal kullanımının önemini bilmektedirler. 2. İlköğretim Okullarında matematik dersi ile ilgili materyallerin, matematik öğretmenlerin dolabında bulunduğundan, bundan dolayı sınıf öğretmenlerinin ihtiyaç duyduklarında bu materyallere kolayca ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. 3. Öğretmenlerin materyal kullanımıyla alakalı hizmet içi eğitim kursuna gitmemiş olmaları, kendilerine ders araç ve gereçleri kullanma ve geliştirme noktasında sıkıntı doğurmuştur. 4. Sınıf Öğretmenlerinin eğitimde materyale yönelik değerlendirmeleri genel olarak olumludur. 5. Sınıf Öğretmenleri mecbur kalınca, kendileri materyalleri geliştirip kullanmaktadırlar. 6. İlköğretim okullarında Matematik öğretimi Laboratuarları bulunmamaktadır. Sonuç olarak, ekonomik yetersizlikler ve fiziki imkânsızlıklar eğitimde materyallerin etkin olarak kullanılamamasında en önemli sebeplerdir. Bazı okulların yöneticileri ve öğretmenleri, okul-aile birliklerinin daha aktif bir şekilde çalışması için çaba sarf ederek, ekonomik sınırlılıkları ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Ancak, bu sınırlılıkların kaldırılmasında Milli Eğitim Bakanlığı nın sorumluluğunun, birinci öncelikte olduğu unutulmamalıdır. 5. Öneriler Geliştirilen öğretim materyalleri basit, sade ve anlaşılabilir, dersin hedef ve amaçlarına uygun, ders konusunu oluşturan, bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır. Kullanılan yazı, metinler ve görsel-işitsel öğeler öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun ve öğrencinin gerçek hayatıyla tutarlılık gösterilmelidir. Öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalı öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır. Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalıdır, hazırlanan öğretim materyalleri, kolaylıkla geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olmalıdır (Şahin vd., 2004) 179 Materyal geliştirme ve uygulama çalışmalarıyla desteklenmelidir. Bu çerçevede yurt genelinde ödüllü ders materyalleri geliştirme yarışmaları düzenlenmeli. Öğretmenler materyal geliştirme ve kullanma konusunda teşvik edilmelidir. İnan (2006). Özellikle geliştirilen fen ve matematik materyalleri ülke genelinde öğretmenlerin bilgisine ve kullanımına sunulmak üzere M.E.B nin web sayfalarında tanıtılmalıdırlar. Etkinliklerin matematik derslerinde kullanımının öğrencilerin başarısını ve derse karşı olan tutumlarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Ancak uygulamada başarılı sonuçlar verebilmesinde en önemli görev öğretmene düşmektedir. Bu bakımdan somut materyalleri etkili biçimde kullanabilmesi için öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik hizmet içi ve hizmet öncesi bu konuda gerekli desteğin sağlanması oldukça önemlidir. (Kutluca ve Akın, 2013) İlkokul ve İlköğretim Okullarında materyal ile somutlaştırarak ders yapma imkânları geliştirilmelidir. Bu kapsamda mateyallerin sayısı artırılmalı ve bunların etkin bir biçimde kullanılabileceği ortam yaratılmalıdır. Ayrıca her okul, matematik dersiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı veya piyasadan olmak üzere bir matematik öğretimi Laboratuarları oluşturmalı. Belli bir öğretim materyallinin akademik başarıya olumlu katkı sağlaması için uygulama öncesinde ciddi bir hazırlık sürecinden geçmesi gerekmektedir. Bunun için öğretim programları

12 ve ders saatleri planlanırken, öğretmenlerin ders hazırlığı yapabilmelerine imkân tanınmalıdır. Ayrıca öğretmenleri materyal kullanımı konusunda teşvik etmek amacıyla öğretim programı ve ders kitapları hazırlanırken fazla maliyet ve emek gerektiren materyallerin kullanımını zorunlu kılacak kararlar alınmamalıdır. Sözü edilen materyalleri geliştirecek, materyaller arasından seçimler yapacak ve materyalleri dersine etkili bir şekilde uyarlayacak kişi kuşkusuz öğretmenlerdir. Materyaller, öğretim sürecinde her derde deva bir unsur olarak değil, öğretmenin etkiliğini artırmaya yarayacak bir araç olarak ele alınmalıdır (Suydam ve Higgins, 1977, Kablan ve akd., 2013). Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler işbirliği yaparak sınıf öğretmenleri için günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak, çağdaş eğitim teknolojisine uygun konuları içeren hizmet içi eğitim kursları düzenlenmelidir. Bu bağlamda sınıf öğretmenlerinin materyallere karşı olumlu tutumları da değerlendirilerek kurslarda materyal kullanımı konularına yer verilmelidir. Sınıf öğretmenlerinin, okullarda el altında mevcut veya kolaylıkla ulaşabilecekleri ders araçgereçlerini bilmelerine rağmen neden kullanmadıkları araştırılmalıdır. Bu bağlamda İl Eğitim Araçları Merkezlerinin organizasyonu ve çalışma biçimi yeniden düzenlenmeli, gerekiyorsa kadro ve donanımları geliştirilmelidir. Ayrıca, öğretmenler, öğrencilere sınıftaki etkinliklerle ilgili tartışma fırsatı oluşturabilmeli, öğrencilerin başarısını yorumlarken dikkatli olmalı, sınıf içi iletişimde mesajların içeriğine duygu ve değerlerini katarak iletmeli, ders esnasında öğrenci davranışlarıyla ilgili eleştiri ve uyarılarda bulunurken kırıcı konuşma ve hareketlerden kaçınmalı, başarısızlık gösteren öğrencileri kendi haline bırakmamalı, ders dışında da ilgilenmeli ve başarısızlık sebeplerini irdeleyebilmelidir. (Akbayır ve Kaya, 2014) 180 KAYNAKLAR Akbayır, K., Kaya, C. (2014), Matematik Öğretim Sürecinde Öğretmenlerin Karşılaştıkları İletişim Çatışmaları, The Journel of Academic Social Science, 2 (2), Birgin, O.; Tutak, T. (2006), Geometri Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi,,IETC 2008, Eskişehir, Türkiye. Bozkurt, A.; Akalın, S. (2010), Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirmenin ve Kullanımının Yeri, Önemi ve Bu Konuda Öğretmenin Rolü, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, Bozkurt, A.; Polat, M. (2011), Sayma Pullarıyla Modellemenin Tam Sayılar Konusunu Öğrenmeye Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), Bozkurt, A.: Şahin, S. (2013), İlköğretim Matematik Öğretiminde Materyal Kullanılırken Karşılaşılan Zorluklar ve Bu Zorlukların Nedenleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Sayı 25, Bulut, S.; Çömlekoğlu, G.; Seçil, S.Ö.; Yıldırım, H.; Yıldız, B.T. (2002), Matematik Öğretiminde Somut Materyallerin Kullanılması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.

13 Bulut, S. (2004), İlköğretim Programı Yeni Yaklaşımlar Matematik (1-5. Sınıf), Milli Eğitim Yayınları, Ankara. Büyükkaragöz, S.; Çivi, C. (1999), Genel Öğretim Metotları, İstanbul: Öz Basım ve Yayın. Cameron, T.; Bennett, T. (2010), Learning Objects In Practice: The Integration Of Reusable Learning Objects In Primary Education, British Journal of Educational Technology (41) 6, Clements, D.H.; McMillen, S. (1996), Rethinking Concrete Manipulatives, Teaching Children Mathematics, 2(85), Çekirdekçi, S.; Toptaş, V. (2011), Sınıf Öğretmenlerinin Matematik (4. ve 5. Sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili Görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, Çetin, O.; Günay, Y. (2010), Fen Eğitiminde Web Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(38), Dienes, Z.P.; Golding, E.W. (1971), Approach To Modern Mathematics. Herder and Herder, New York. Dindar, H.; Yaman, S. (2003), İlköğretim Okulları Birinci Kademede Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Eğitim Araç-Gereçlerini Kullanma Durumları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, Ersoy, Y. (2003), Matematik Öğretiminde Eğitsel Araçlar 1, (Genel Bakış ve Düşünceler). Fuson, K. C.; Briars, D. J. (1990), Using A Base-Ten Blocks Learning/Teaching Approach For First And Second Grade Place-Value And Multidigit Addition And Subtraction, Journal for Research in Mathematics Education, 21, Gündüz, Ş.; Emlek, B.; Bozkurt, A. (2008), Computer Aided Teaching Trigonometry Using Dynamic Modeling İn High School, IETC 2008, Eskişehir, Türkiye. Hacıömeroğlu, G.; Apaydın, S. (2009), Tangram Etkinliği İle Çevre ve Alan Hesabı, İlköğretim Online, 8(2), 1-6. Hızal, A.(1992), Programlı Öğretim Yönteminin Etkililiği, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. İnan, C. (2006), Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Kullanma, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, Karamustafaoğlu, O. (2006), Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Materyallerini Kullanma Düzeyleri, Amasya İli Örneği. AÜ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, (1)1, Kay, R.; Knacck, L. (2008), Investigating The Use Of Learning Objects For Secondary School Mathematics, Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, (4) Kelly, A.C. (2006), Using Manipulatives In Mathematical Problem Solving, A Performance- Based Analysis. The Montana Mathematics Enthuasiast, 3(2),

14 Korkmaz, İ. (2005), İlköğretim Okullarının Karşılaştıkları Finansman Sorunları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14) Kurtdede Fiden, N. (2008), İlköğretim Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1 (1), Kutluca, T.; Akın, M.F. (2013), Somut Materyallerle Matematik Öğretimi, Dört Kefeli Cebir Terazisi Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.4 No.1, Milli Eğitim Bakanlığı (2009), İlköğretim Matematik Dersi (6 8 Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. Moyer, p. S. (2001), Are We Having Fun Yet? How Teachers Use Manipulatives To Teach Mathmatics, Educational Studies In Mathmatics, 47. Namlu, A.G. (1998), Öğretmenlerin Eğitimde Teknolojiye Yönelik Tutumları, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, s.: National Council of Teachers of Mathematics, (2000), Principles And Standards For School Mathematics. Reston, VA: NCTM. Özdemir, İ.E.Y. (2008), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımına İlişkin Bilişsel Becerileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), Piaget, J. (1971), Biology And Knowledge, The University of Chicago Press, Chicago. Resnick, L.B.; Omanson, S.F. (1987), Learning To Understand Arithmetic, In R. Glaser (Ed.), Advances in Instructional Psychology. (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Skemp, R.R. (1987), The Psychology Of Learning Mathematics. NJ: Lawrence Erlbaum, Hillsdale. Şahin, T.Y.; Yıldırım, S. (2004), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık, Ankara. Tezer, M. (2008), Bilgisayar Tabanlı Video Programlarının Eğitim Materyali Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğretim Elemanları ve Öğrenci Görüşleri. IETC 2008, Eskişehir, Türkiye, Van de Walle, J. A. (2007), Elementary And Middle School Mathematics. Teaching Developmentally (6th ed.), Boston, MA: Pearson /Allyn and Bacon. Yıldırım, A.; H. Şimşek, (2006), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri, Ankara: Seçkin Yayınları.

Öğretim Uygulaması. Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı ile Tamsayılar Konusunun Öğretimi 1

Öğretim Uygulaması. Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı ile Tamsayılar Konusunun Öğretimi 1 Elementary Education Online, 13(1), ou:17-26, 2014. İlköğretim Online, 13(1), tp:17-26, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Öğretim Uygulaması Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOMUT MATERYAL ve SANAL MANĠPÜLATĠFLERĠN EĞĠTĠM SÜREÇLERĠ BOYUNCA KULLANABĠLME DURUMLARININ BELĠRLENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOMUT MATERYAL ve SANAL MANĠPÜLATĠFLERĠN EĞĠTĠM SÜREÇLERĠ BOYUNCA KULLANABĠLME DURUMLARININ BELĠRLENMESĠ ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOMUT MATERYAL ve SANAL MANĠPÜLATĠFLERĠN EĞĠTĠM SÜREÇLERĠ BOYUNCA KULLANABĠLME DURUMLARININ BELĠRLENMESĠ Recai AKKAYA 1 Soner DURMUġ 1 Mutlu PĠġKĠN TUNÇ 2 1 Abant

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ İstek Kemal Atatürk İlkokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ Sayın Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün tamamlıyoruz. İlk dönem,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Somut Materyallerle Matematik Öğretimi: Dört Kefeli Cebir Terazisi Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma 1

Somut Materyallerle Matematik Öğretimi: Dört Kefeli Cebir Terazisi Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.4 No.1 (2013), 48-65 Somut Materyallerle Matematik Öğretimi: Dört Kefeli Cebir Terazisi Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma 1 Tamer Kutluca 2 M.

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

Öğrenme 10/1/15. Öğrenme nedir? Öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Matematik nedir? Matematik öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU

Öğrenme 10/1/15. Öğrenme nedir? Öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Matematik nedir? Matematik öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU 10/1/15 Öğrenme nedir? Öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Matematik nedir? Matematik öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU http://matematikogretimi.weebly.com/ Öğrenme 1 Öğrendiğimizi

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

TC MEB ve TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI 2010-1

TC MEB ve TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI 2010-1 TC MEB ve TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI 2010-1 MATEMATİK GRUBU KÜME HARİTASI PROJE EKİBİ Aydın ÖZDEMİR

Detaylı

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜBİTAK- BİDEB YİBO-4 Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 2010 PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İlköğretim Dairesi ne bağlı İlkokul birinci devre de görev yapan sınıf

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Nuray Kurtdede Fidan AKÜ Eğitim Fakültesi nkurt@aku.edu.tr

İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Nuray Kurtdede Fidan AKÜ Eğitim Fakültesi nkurt@aku.edu.tr İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri Nuray Kurtdede Fidan AKÜ Eğitim Fakültesi nkurt@aku.edu.tr Özet Bu çalışmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin araç gereç kullanımına

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5) : 17-23 ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ (The Effect Of Methods Used In Mental Addition

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

Temel Eğitimde Kesirler Konusunda Materyalin Rolü 12. Role of Instructional Materials on Fractions in Primary Education

Temel Eğitimde Kesirler Konusunda Materyalin Rolü 12. Role of Instructional Materials on Fractions in Primary Education 136 Temel Eğitimde Kesirler Konusunda Materyalin Rolü 12 Osman Cevat Yavuz Dumlupınar Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Snıf Öğretmenliği, Doktora Öğrencisi, ocevat@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta SS-011 Sunum Tarihi: 29 Nisan 2015 Çarşamba Sunum Saati: 10.45-12.00 Salon Adı: Kongre Kültür Merkezi Salon III Oturum Adı: Sözel Bildiri Oturumu II Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine

12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine 12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine POLAT Yüksek Lisans Tezi Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Doç.

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi Matematik Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi Matematik Öğretimi Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Matematik Öğretimi Ders İçeriği Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; Matematik öğretiminin tarihçesi (dünya

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf

Detaylı

alibozkurt@gantep.edu.tr The Importance of Material Development And Use In Mathematics Education And The Role Of The Teacher

alibozkurt@gantep.edu.tr The Importance of Material Development And Use In Mathematics Education And The Role Of The Teacher Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirmenin ve Kullanımının Yeri, Önemi ve Bu Konuda Öğretmenin Rolü Ali Bozkurt 1 1 Yrd.Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNDE SOMUT MATERYALLERİ SEÇME ve KULLANMA NEDENLERİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNDE SOMUT MATERYALLERİ SEÇME ve KULLANMA NEDENLERİ DOI: 10.14582/DUZGEF.635 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) 215-237 215 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNDE SOMUT MATERYALLERİ SEÇME

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. SESLİ DÖRT İŞLEM Sinan Sefa GÜLER

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. SESLİ DÖRT İŞLEM Sinan Sefa GÜLER Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu SESLİ DÖRT İŞLEM Sinan Sefa GÜLER 120805004 Sinansefa19@hotmail.com 1. Özet Engelli çocuklara dört işlemi öğretme amaçlanmaktadır. Görme engelli çocuklar hedef kitle

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

KONGRE KAYIT AÇILIŞ TÖRENİ MÜZİK KONSERİ. 11:30-12:30 Helen Padgett COMPUTATIONAL THINKING AND THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY INTO EDUCATION

KONGRE KAYIT AÇILIŞ TÖRENİ MÜZİK KONSERİ. 11:30-12:30 Helen Padgett COMPUTATIONAL THINKING AND THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY INTO EDUCATION Perşembe 12 Eylül 2008 Hall A Hall B Hall C Hall D 08:40-09:00 09:00-09:20 09:20-09:40 KONGRE KAYIT 09:40-10:00 10:00-10:30 10:30-10:50 AÇILIŞ TÖRENİ 10:50-11:10 11:10-11:30 MÜZİK KONSERİ 11:30-11:50 11:50-12:50

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Neden Öğrenme-Öğretme Sürecinde İhtiyaç Duyarız? İyi tasarlanmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir,

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi 1007 Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Kemal Özgen, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, kemal.ozgen@deu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Karadeniz

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik (4. ve 5.sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili Görüşleri

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik (4. ve 5.sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili Görüşleri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29 (Ocak 2011/I), ss. 137-149 Sınıf Öğretmenlerinin Matematik (4. ve 5.sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı