24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü 24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT 29 MAYIS - 2 HAZ RAN 2006 ÇANAKKALE

2 T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Yay n No : Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü Yay n No: YAYINA HAZIRLAYANLAR Dr. Fahriye BAYRAM Birnur KORAL Kapak ve Uygulama Suna HÖKENEK ISBN: (1. C LT) (TAKIM) ISSN: Kapak Foto raf : Michael HOFF (Rough Cilicia Archaeological Project: 2005 Season) Not : Bildiriler, sahiplerinden geldi i ekliyle ve geli s ras na göre yay mlanm t r. Kitapta yay mlanan yaz lar n tüm sorumlulu u yazarlar na aittir. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I DÖS MM BASIMEV ANKARA-2007

3 Ç NDEK LER Hatice ÖZYURT ÖZCAN Erzurum Arkeoloji Müzesi ndeki Bizans Sikkeleri...1 Serra DURUGÖNÜL, Murat DURUKAN 2005 Y l Korykos (K zkalesi) Yüzey Ara t rmas...17 Ali BORAN, Abdülhamit TÜFEKÇ O LU, Mehmet MUTLU, Zekai ERDAL, rfan YILDIZ Siirt-Batman lleri ve lçelerindeki Ortaça ve Sonras na Ait 2005 Y l Yüzey Ara t rmas...23 Winfried HELD, Gonca CANKARDA ENOL, Ahmet Kaan ENOL 2005 Y l Bybassos Ara t rmas...37 Thomas CORSTEN Kibyra Halil Hamdi EK Z Ahlatl bel dolleri...61 Eugenio RUSSO The Architectural and Decorative Late Antique and Byzantine Sculptures of the Agoradepo at Ephesus: Prolegomena to a Catalogue...73 Nevzat ÇEV K, Süleyman BULUT, sa KIZGÜT, Engin AKYÜREK Bey Da lar Yüzey Ara t rmalar sa KIZGUT, Max KUNZE, Nevzat ÇEV K, Süleyman BULUT n Önü Yüzey Ara t rmalar A. Osman UYZAL, Ay e ÇAYLAK TÜRKER Çanakkale li Ortaça ve Türk Dönemi Yüzey Ara t rmas 2005 Y l Çal malar Ay e AYDIN Kahramanmara, Malatya ve Ta ucu Amfora Müzesi ndeki Rölikerler Aynur ÖZFIRAT Van, A r ve I d r lleri Yüzey Ara t rmas,

4 Alpaslan CEYLAN 2005 Y l Erzincan, Erzurum, Kars ve I d r lleri Yüzey Ara t rmalar Engin BEKSAÇ Kuzeybat Anadolu ve Trakya da Erken Kültistik Kaya/Kaya Oyma ve Megalit/ An tlar ve Kült Alanlar Projesi: Edirne ve K rklareli lleri 2005 Yüzey Ara t rmas Fokke GERRITSEN Regional Survey in the Amuq Valley, Hatay the 2005 Season Oktay BELL 2005 Y l nda Do u Anadolu Bölgesi nde Urartu Baraj, Gölet ve Sulama Kanallar n n Ara t r lmas Michael HOFF, Rhys TOWNSEND, Ece ERDO MU Rough Cilicia Archaeological Projet: 2005 Season Detlev WANNAGAT Der Tempel Des Zeus-Olbios Uzuncaburç Fehmi ERARSLAN, Margherita FACELLA Royal Coinage of Commagene in Ad yaman Museum Numismatic Collection Kadir PEKTA, Gülseren BA Bitlis/Adilcevaz Çevresi Yüzey Ara t rmas E ref ABAY, Fulya DEDEO LU 2005 Y l Çivril Ovas Yüzey Ara t rmas Mustafa AH N Myndos Yüzey Ara t rmalar Gülriz KOZBE rnak li Cizre-Silopi Ovas Yüzey Ara t rmas, Güngör KARAU UZ 2005 Y l Devrek-Gökçebey (Tefen) Yüzey Ara t rmas Enver AKIN, Feridun Suha AH N, Necdet NAL Güneydo u Anadolu Müzelerindeki Roma Dönemi Eserleri I nda Bölgesel Özellikler ve Atölye li kileri...341

5 Özdemir KOÇAK, Adem I IK 2005 Y l Afyonkarahisar li ve lçeleri Arkeolojik Yüzey Ara t rmas Bekir ESK C, Ali Ak n AKYOL, Yusuf Ka an KADIO LU Erzurum Yakutiye Medresesi Yap Malzemeleri, Bozulmalar ve Koruma Problemleri Kaan REN dyma lkça Kenti ve Çevresi Y llar Arkeolojik Yüzey Ara t rmalar Emel ERTEN, Murat ÖZYILDIRIM Olba Yüzey Ara t rmas Thomas DREW-BEAR Afyon ve Kütahya Müzelerinde Politeist ve Erken H ristiyan Yaz tlar Melih ARSLAN K rklareli Müzesi ndeki Hellenistik Bronz Lys makhia De nesi Fahriye BAYRAM, Turgay YAZAR 2005 Y l Ortaça Gürcü Mimarisi Yüzey Ara t rmas Çi dem ÖZKAN AYGÜN stanbul Ayasofyas n n Dö eme Alt Dehliz, Kuyu ve Su Sistemleri Ara t rmas, Hasan BAHAR Konya-Karaman lleri ve lçeleri Yüzey Ara t rmas Süleyman Ç DEM, Haldun ÖZKAN, Hüseyin YURTTA, Nurettin ÖZTÜRK 2005 Gümü hane Yüzey Ara t rmas Bar SALMAN 2005 Y l anl urfa ve Adana Müzeleri Mozaik Çal mas Sema DO AN Alanya ve Çevresinde Bizans Ara t rmalar

6 $%&'()*%+,-%*./. 01/$.2./1!334 $%&%' () *+ "$ %&'(&)$ *+$!,)-./$ 01213'!!4$ %&'(&)$ 51)'!2'1)!$ *+$ 6&.+'+)$ 7+3+'$ 6&8&)'& (1)-?'+)-$1)1B!381$C&)&(&'+3$C&.+C$1)1 (!)/1B!381$01213'!!$(+/B-'+3$1)1/!.1$ 21(!'13$G1C!3$7&*+3$H+( $G+'I,2$J3-*+)B-(+B-4$K+3LF8+M-C1($K12&'(+B-4$ N)2+D'DO-$0P'&/&$1)1 (!)/1$QP)+*'-B-$F)8D 13$NB'13$*+$MP'&/$P )+3R-'+)-3+$ 8+B(+2$*+$C1)8!/'1)!3813$8D'1C!$M-)$8+S1$81?1$(+ " H&.+C$ 1)1 (!)/1/!.$ 7&/& '&2$ 0+'+8-C+B-$ *+$ 0D8),/$!-R1)+($ T81B!$ (1)1S!3813$8+B(+2'+3/- (-)"$U.+''-2'+$0+'+8-C+$01 213!$G1C!3$6+?/+($J'2&/$*+$!-R1)+($T81B!$01 213!$61?/,($%DR18D391$21(2!'1)!3813$8D'1C!$/-33+((1)!."$ =::>$8P3+/-$C&.+C$1)1 (!)/1'1)!$P3R+'-2'-$D'1)12$6C38DB$C+)'+ -/-3-3$M-)$ V1)I1B!$D'13$C1)!/181$&.+)-38+$*+$C+)'+ -/+$C12'1!2$>$2/"$,.12'!2(1$M,',313$ %DC,3M1M1$/+* $(1 H1)!/181$&.+)-38+$C1V(!!/!.$C&.+C$1)1 (!)/1B!381$M1 '!R1$-2-$2D3,3,3$ 1C8!3'1(!'/1B!31$I1'!!'/! (!)Y$ L0-)-3R-B-4$ 7"$ F"$ 0+13$ *+$ ["$ 6"$ #DD2$ (1)1S!3813$ D)(1C1$ 1(!'13$ B1*!3$ 8D ),',,3,$ -)8+'+/+2(-)"$ 0,$ B1*1$ QP)+\$ 181'1)813$ QPI$ +8+3$ ]+'+Q'+)$ -'2$ D'1)12$0D.81 $&.+)-3+$C+)'+ /- '+)4$81?1$BD3)1$61,BBD''DB9,3$/188^$C1)8!/!$ -'+$7&/& '&2(+$-3 1$+8-'+3$C+3-$2+3(+$QPI/& '+)8-)"$ L0,$ M1 '1/81$ C13!($ M+2'+C+3$ M-)$ 8- +)$ BD),$ -B+$ _]+'+Q$ `,*1)!a$ D'1)12$ -B-/'+38-)-'+3$B,)$8,*1)!3!3$(+23-2$*+$C1V!B1'$P.+''-2'+)-3+$QP)+$3+$.1/13$-3 1$ +8-'8- -8-)"$ b$ c)ds"$ `)"$ 6,B(1S1$ Nd e"$ f',81 $ J3-*+)B-(+B-4$ K+3LF8+M-C1($ K12&'(+B-4$ N)2+D'DO-$ HF$/,B(1S1B1?-3j,',81Q"+8,"() $ 0,$I1'! U )+3R-$ D'1)12$ 1)1/!.1$ 21(!'13'1)Y$ `"$ 1?-34$ T"$ `,/1321C14$ G"$ 7&38&.4$ d"$ 1?134$ ]"$ ed*12d*1$*+$l"$cd'12d*1"

7 $ %&%$ '(#)*+$ *+,!-$.)/0+&$ 12"#"$ +#+ -!#0+/+#!0!2$ 3,4"/%&/"$ 5(26+ 7$ 8+9) +6+'!$9"$:*,6('$;+#!0+6+'!$12"#%,6"$*( ),/+ -!#!/0! 5(6#)0$ /B"'%C,%,$D101 /1&$5"/6"'%C,6"$*+#!0+6+,!,$.+-!$)4),6+$*"#$+/+,$ "&%/6"$/(&+/%2"$"6%/".%/0"&-"6%# I A$ :*,6('$12"#%,"$+#+ -!#0+/+#$?OA$*12*!/6+,$."#%$*+M!/0+&-+6!#A$P+*6+$6" "#$ %/&$2%*+#"-B%/"#$E%#$QN#A$R"S-(, H 7$TA$=A$U+-(,$9"$VA$WA$:*#"'C-%# X A$5),)$%2/"*",$ *12*!/6+$ -+/*+,$.%/%0$+6+0!$YA$:+%)#%C,%,$:*,6('$B"9#"'%$%/"$%/Z%/%$B(&$3,"0/%$ &" %"$"#%$ (/0) -)#A$ :*,6('$ 12"#%,"$ ",$ L+2/+$ -+#-! 0+$ *+#+-+,$ B+/! 0+/+#$ %'"$,Z%/%2$.%/%0$+6+0/+#!$DA$[A$5"+,$9"$VA$:A$Q((&$-+#+L!,6+,$*+M!/0! -!# \ A$ ;)&+#!6+$ '!#+/+0+*+$ B+/! -!!0!2$ +#+ -!#0+/+#6+$ (#-+&$ (/+#+&$ :*,6('C),$ *"#%$ (/+#+&$.)Z1,&1$ *"#/" %0$ Z3'-"#%/0"&-"6%#A$ Y,4+&$ %/&$ (/+#+&$ U+-(,$ 9"$ :*#"'$.)$ #$&#"$ &+#!$B!&+#+&$ "'&%$ :*,6('C),$ D101 /1&$ 6!!,6+$.%#$ *"#6"$ +#+,0+'!$Z"#"&-% %,%$'+9/+0! /+#6!#A$5)$&(,)6+&%$",$3,"0/%$6+*+,+&/+#!$%'"$ D101 /1&$*"#/" %0%,6"$W"/"Z$,"&#(M(/1,1,$(/0+0+'!6!# K A$5"+,$9"$Q((&$6+$.)$'+9!,$+#&+'!,6+$6)#+#+&7$D101 /1&C-"$:+)''(//('C),$*+#6!0!*/+$&)#)/+,$ 0(6"#,$:*,6('C-+,$6+N+$"#&","$Z%6",$%2/"#%,$.)/),0+6!!,!$3,"$'1#01 /"#$ 9"$ U+/+"0*,6('$ (/+#+&$ +6/+,6!#6!&/+#!$ "#&",$ *"#/" %0%,$ D101 /1&C-"$6" %/$6"7$.+ &+$.%#$*"#6"$+#+,0+'!$Z"#"&-% %,%$'+9/+0! /+6!# ] A$5)$,"6",/"$%/&$*"#/" %0%,$P/+'%&$^3,"0$&",-%$12"#%,6"$6" %/$6"$N"0",$*+&!,6+$.)/),+,$ 5(26+ $ 12"#%,6"$ (/6) )$ +!#/!&$ &+2+,0! -!#$ <="'%0>$ _ A$ 5(26+ $ 12"#%,6"$ &)#)/)$ (/6) )$ '+9/+,+,$ M#"N%'-(#%&$ W"/"Z$ *"#/" %0%$ 6+N+$ '(,#+$ :+)'(/('$-+#+L!,6+,$.)Z1,&1$D101 /1&C"$-+!,0! -!# O A$5(26+ -!#?`A$ I$ :A$ +N%,7$a:*,6('$I``X$;!/!$;12"*$Y#+ -!#0+'!b7$$%&' (!&)'$*+,-./'&!$0+1/',(!2!$<Y,&+#+$ H$ 966A X$ \$ DA$[A$5"+,cVA$:A$Q((&7$adN"$!+/%4+#,+'')'$U",%,')/+b7$>*%$\`7$?O\\7$?`_LLAe$+*A$*+2A7$adN"$ Q+#%+,$Q(+'-$GGGb7$5EY$\I7$?O\]7$?H_$966A K$ ]$ DA$ 5"+,fVA$ Q((&7$ adn"$!+/%4+#,+'')'$ U",%,')/+a7$ >*%$ \`7$?O\\7$???$ 96Ae$ DA$ [A$ 5"+,7$ _$ DA$[A$5"+,7$'#F#:#;$?IIA O$ [A$F+#%,/%( /)7$aW"/"Z%+,$Q%-%"'$(,$-N"$!+/%4+#,+''%+,$U",%,')/+$%,$-N"$Y-N",%+,$d#%.)-"$W%'-'a7$

8 $"%&"'( )* *'*+)* *(,-.-( "/%-012')3/42"'-012')3/( 56#( 7!)!#8( 93:)6 ;)6(26 626'(-'/6'+6#( <=<(><(2*:2!+!'(3#&6+6#!'6()3 #?()"'-:(%"'6#!'6( 2"'-(-' 6(")-+"'(73)"#'(.-#(%"'&"(&6!'7! +6#(7!)!#8( 9?( /3#?+6#6( 26'!&( 5"#".-+7"%( -$-'( -+%( 6#6 2!+!')6( 93)#?7( B#%"3+3C-( 1*:"/-;')"( 26D!+7! &!#<( B76$( )6E6( F'G"%-(.-#( &6#-E&"( E"#E6',-(.-#( "%-+)"( 2*:"2)"(.?+?'6#6%( 7*:"2"(,F&*#*+7* ( 3+6'( "/"#+"#( 6#6/!')6( "/%-( 12')3/;6( 6-&( -D?$+6#!'!(."+-#+"7"%&-#<( 1*:"( "'56'&"#( %62!&+6#!')6( 26D&!!7!:( -'G"+"7"+"#"(,F#"H(!*7* +*%( %F%"'+-( -%-( 6)"&( 12%"'( IF'"7-'"( 6-&(/"#67-%(7"5G?&&?# JJ <(B2#!G6( <=<(K<(2*:2!+!'(3#&6+6#!'6(&6#-E+"'"'(7"#7"#(.-#("#%"%(%?#3/?'?'(!*7* +*%;&"'(,"&-#-+)- -(.-+-'7"%&")-# <(9?("/"#+"#"(,F#"(!*7* +*%&"(16?//3++3/(F'G"/-'"(,-)"'(.-#(2"#+" -7-'(/F:(%3'?/?(3+)??'?( /65+676%(3+6/!)!#<( 16?/3+3/( F'G"/-(."':"#-( -D?$+6#!'!( 6'&-%( %62'6%+6#)6( )6( 26%6+676%( 7*7%*')*#<( =#'" -'H( <=<( LAA( 2!+!')6( M%2+6N( 2F'"&-7-')"%-( 1",6.6&"/( )3'6'76/!'!'( 12')3/( O-76'!;'6(? #6)!!(.-+-'7"%&")-# JP <( 12')3/;?( <=<( -(*2"+"#-(6#6/!')6(,F#7"%&")-# J> <( 12')3/(6)!(2-'"( <=<(>>P(2!+!')6(B&-'6(&-#-.?&(+-/&"+"#-')"(%6#!7!:6($!%76%&6)!# JL <( 9?(5"#-+"#"(,F#"("/%-012')3/;?'()6(2"'-012')3/;&6(3+)??(,-.-()"'-:(%!2!/!')6( %?#?+?(.-#(2"#+" -7(2"#-'"(/6E-D(3+76/!(,"#"%7"%&")-#<( B'G6%(6'&-%(%62'6%+6#!'(#-562"&-'"(,F#"("/%-012')3/;&6(26 626'(-'/6'+6#!'(.-#(%6+"(2"#+" -7-')"'(35626(&6!'7! (3+76/!(,"#"%7"%&")-# JK <(JRJJ(2!+!')6( 12')3/;?( :-26#"&( ")"'( S#<( 9"6?T3#&H( 2"#+" -7-'( )"'-:( %!2!/!')6( 3+76/!(,"#"%&- -'-( )"(,F:( F'*')"(.?+?')?#6#6%H( "/%-012')3/;?(.?+76%( 676G!( -+"( F'G"+-%+"(93:)6 ($"5#"/-')"(6#6 &!#76(26D7! &!# JU <( JJ( 1<( 6E-'H("$"%&JUU< L< JP( \"#3)3&(](PP J>( P><(3/(JK<J(_JZPP`H(JAUL< JL( JK( X+-'-?/H(6!),1!.07&807)910!%(LH(JAU< JU( 3$:!0(7&9<&'()0B,0)C(_O3')3'(JRJU`H(JAP<

9 $% &$%'(% %(%)'*)+%),%-!)'.)'(%/!)'/!(!'",%)'0%$!'0%,.+*'1.2/**)$.)' $.)*#.'%3!,1! '",1%,%-!'141/4)'",+%'$%5'6.1'$% '4#.-*)$.' 787'97'(4#(!,' :);.+*).' <*$.)' 6.-6%)<*' =*-' =.,*->*)*)' ",1%1%+!5' 6.1' $.' 0%$!' *'<*=*5'%)>*/'=*-',*1%)%'* %-.>'.$.=*,.;./'/%,!)>!,%-!)' =?,?)1%1%+!'=?'",%+!,!!'#%(!"'%>1%/>%$!-7'!?)%'/%-!)'ABB9'%-% >!-1%'+.#")?)$%'C414,4/&>.'0";%$% '*+1*'2.-*,.)' (%-!1%$%)!)' 4#.-*)$.' (%D>!!1!#' (4#.(' %-% >!-1%+!)$%' >.D.' (%1%;!)!)' /?#.(*)$.'",1%/'4#.-.'=*-'=:,414'6E,E'*(*'$?-?1$%'/"-?)1? '=*-'+?-'$?2%-!)!' >.+D*>'.>>*/'FG.+*1H'I5'JK7'!?'$?2%-'/?,,%)!,%)'/(/,"D*/'*-*'>%,%-5':-1.'>./)* *' 2.'/%,!),!/,%-!'*,.'L%?++",,"+'$:).1*).'>%-*6,.).)'+?-'$?2%-,%-!)$%)'%3!/'=*-'./*,$.'%(-!,1%/>%$!- MN 7' ' =*-'(.-,. *1'*+.5'/(/,"D*/'>./)*/>.':-4,.)'+?-'$?2%-,%-!')%+!,'*#%6'.$*,.=*,*-P'!?' +?-'$?2%-!'/%,!)>!+!5'L()$"+&>%'$%6%'.-/.)'=*-'$:).1.'<.-*'<*$.)'=*-'(.-,. *1*)' 6%=.-;*+*'",%=*,*-'1*P Q.,.<'$?2%-!'",%-%/'$%'=*,*).)'=?'3"/':).1,*'/%,!)>!'(%1%;!)'/?#.('.>./,.-*)$.' =%,%(!D' $*.-' <.31./>.' 2.' /"-?)%)' *#,.-$.)' %),%!,$!!' /%$%-!' *,.' ).-.$.' *+.' <4).(*)' >%1%1!)!' *3*).' %,%;%/'./*,$.' %,%)!' 3.2-.,.1./>.$*-7'!?' $?-?1%' <:-.' +?-' $?2%-!)!)' #*-2.)*)' >%1%1!)!' *3*).' %,$!!)!' +:(,.1./' ",%+!$!-7'R?-'$?2%-!)!)'<4).('(%1%3>%').-.$.'*+.'$.)*#'/.)%-!)%'/%$%-'*)$* *' <:#,.1,.)1./>.$*-'FG.+*1H'9K7 R:#' /")?+?' +?-' $?2%-!' =4(4/' 2.'./*,+*#' =4(4/' >% ' =,"/,%-!' /?,,%)!,%-%/' :-4,14 >4-7' S% ' =,"/,%-' =.,,*' $:-><.)' /:.,*' /.+*,1.1* >*-7'!4(4/' =,"/,%-!)'%-%+!)$%':-<4(4'<43,.)$*-1./'*3*)'$%6%'/434/'>%,%-'(.-'%,1%/>%$!-7' T?2%-!)'/%,!),!!'A7U9'1.>-.$*-'FG.+*1H'VK7'S%,%-!)'(4#.(*'/%=%'=!-%/!,1! >!-7'!?)?),%'=*-,*/>.'#%1%)'#%1%)'*(*'3%,!!,1! '>%,%-!'$%'<:-1./'",%+!$!-7'0%,!)' >% ' $?2%-!)' :)' 2.' %-/%' +!-%+!)$%' (.-' %,%)' >%,%-$%' >./)*/' 2.'./*,' ",%-%/' 0"-?)%)'*#,.-$.)'%),%!,$!!'/%$%-!'*,.'+?-'$?2%-!'$.)*#'+.2*(.+*)$./*'$4#' %,%)$%' =*-=*-*)$.)' %(-!,%-%/' =*-' /%D!' <.3* *).' *#*)' 2.-1./>.$*-7' R:#' /")?+?' MN' 0-7'L7' %6*)5'"$"%'MNA5'G.+*1'A7

10 $%$&'$#()*"&$&#!+,+(#!-*#($.!#/ - -#!"*$0!&!&#($%/#1-*- -#)%'" "&$#- $*/2# /23/(2/'-*# 45/0-36# 789# :"# 1-*- ;# ') "'$&# 1/%/&# '"<$*# "=$&2!0!&!&# C9D9# :/$&E$# 1B*/#?/%/1# '"<$*!# )%$*$(# $'%$&'!*!%$&# ($%!&2!%$*# FG%G# 0!*# )%3$#B=/%%- -&-#()*"3$(2$'!*#</#)&$#1B*/#'"<$*!&#<$*%!!#!-*#$&%$3#-A$'/# /23/3/(2/'-* HI J# '"<$*# 0$'/K/#!-*# 0"*# '"<$*!&!&# "=$&2!0!'!*# </# /0(-# 0"*# '"<$*!&!&#()*"&$&#!-*#.$*L$0!#)%3$%!'!*9#M- /*#!-*#-A$'/#-%/#(/&2%/#!-*%-(2/#2+3#,$*!3$'$,!#'$#L/<*/%/,/&#N$"0)%)0#'"<$*!&!&#0$'/K/#!-*#!B%+3+'+*9# O&K$(#,$*!3$'$#+=/*-&'/#!"%"&$&#'"<$*#-=%/*-&'/&#$&%$!%'!!#($'$*!#-%/# 2/./&-&#("=/,#,$3$K!&'$#!-*#!B%+3+#()*"&$&#(,(%).-(#'"<$*%$*!&#N$"0)%)0# 0"*#'"<$*%$*!#-%/#F/*F$&1-#!-*#-%1-0-#,)(2"*#</#)&$#.$*$%/%#)%$*$(#,$*!3$'$&!&# 2$3$3!&!# L/<*/%/3/(2/'-*# 45/0-36# P89# D /*# 1+&+3+=/# ($'$*# '"<$*'$&# -=# ($%3$3! 0$;#!"&"&#0/!/!-#0"*#'"<$*!&$#.$*$%/%# /(-%'/#-& $#/'-%/&#</#1/L2- -3-=#,+=,!%!&#)*2$%$*!&$#($'$*#<$*%!!&!#'/<$3#/22-*/&#(-*/L#)K$(%$*!#)%3" 2"*#45/0-36# I89#:"#)K$(%$*'$#0"*#'"<$*!&$#$-2#(,(%).-(#2$ #!%)(%$*#0B(+%/*/(#,$(!%!.#(-*/L# FG%-&/#'B&+ 2+*+%3+ 2+*9#M)%$,!0!#-%/#'/#,$*!3$'$&!&#+=/*-&'/#0"*#'"<$*%$*!&!&# 0$'/K/#(+L+(#!-*#!B%+3+#1+&+3+=/#($'$*#"%$ $!-%3/,-#!$ $*3! 2!*9# Q/*%/ -3%/*-&# (,(%).-(# 2$ %$*'$&# )%" $&# '"<$*%$*%$# L/<*/%/&3/0-# R"&L# S$!E&'$&#!/*-# O&$')%"# </# T!2$# Q"&$&-02$&E'$# ($*!%$!%$&#!-*# 1/%/&/(2-*9# N,&')0# 0"*# '"<$*!;# ("%%$&!%$&# (,(%).-(# 2$ #!%)(%$*;#!+,+(#!%)(%$*!&# B*1+# -L-&'/#'$F$#(+L+(#2$ %$*%$#'/&1/%/&3/,/#L$%!!%3$0!;#'"<$*!&#2/3/%#)%3$'$&# ') *"'$&# =/3-&# +=/*-&/# )2"*2"%3$0!# 1-!-# B=/%%-(%/*-# &/'/&-# -%/# U9# V%$-*/#?)$'/*# 2$*$A!&'$&# )%" 2"*"%$&# 2-.)%)W-'/# X9# 2-./# 1-*3/(2/'-* YZ 9# :"# 2/(&-(# T!2$# Q"&$&-02$&E'$#B=/%%-(%/#O*1)%-'#</#:)/)2-$#!B%1/%/*-&'/#!"%"&$&#(/&2%/*-&#0"*# '"<$*%$*!&'$#L)(#,$,1!&#)%$*$(#($*!3!=$#L!(3$(2$'!*9# T$%/&-&# 1-*- # ($.!0!#,/*%/ -3-&# ("=/,-&'/# '/&-=# 0/<-,/0-&'/# "=$&$&# '+=%+(2/#,/*# $%3$(2$'!*9# :"*$'$# -%1-&L# )%$&# '"*"3# 1-*- -&#,B&+&+&# '$F$# 0)&*$#("%%$&!%'!!&!#!-%'- -3-=#("=/,#</#1+&/,#%-3$&%$*%$#-%-&2-0-=#()&"3"'"*# 45/0-36# HZ89# Q"($*!'$# '$# <"*1"%$'!!3!=# 1-!-# 1-*- # ($.!0!&!&# / - -# ') "'$&# HI# C9#D9#:/$&;#T%/-&$0-/&#[[[9#\/&0/-20#'/0#N]$&'/*#T$*-/&#3-2#'/3#^-%$,/2#N"1%$#4HI7_8;#HY`9 YZ# U9# V9#?)$'/*;# $%#&'( #&( )*+$,-./&( 0/1,&2*3( 4#56( 7-.+#/$( &+.( 5,( 56.( 0*+.&/./&( :,25#!(+/5#,&1(,&(0/#&$/&%(;2..+.#4\)&0/*/'#HIIP8;#Y7#<''9#5/0-3#Y9#X9

11 "$%&'(%)'*+(!$!$%,- "%.+/0+&!%1#"%2"(%1,1%&'(%)'*+(!$!$%+(+&!$)+%,+#0! 3!(4% 5'%,6$'0'%1#"%!1(1 1$%&'(%)'*+(#+(!%+(+&!$+%!17#"$0"."%8+#!!#)!!$!%&+*#+0+,% 6#+&!)!(4%5'(+)+%)1,,+3%8","$%91(%)1 "(%-7"#1,%!1(1 1$%2"(%1,1%.+$!$)+%&+*'$0+.!%!:8#"$)1(0",%:7"("%1$ +%")1#"$%,'#"#"("%."(%*"(1#0"0"&1)1(4%5'%-7"##1 1%$")"$1% 1#"%;6+)"(%3+(+<!$)+$%,+#"%!1(1 #"(1%181$%6#' 3'('#+$%9" %!('/%+(+&!$)+%=;>%<6(0#'%!1(1 DE 4%5'%31/3",1%,+#"%,+/!#+(!%F"8%5(6$7% G+!H$)+% 6#0+,% :7"("% I!3+% J'$+$1&3+$H)+% K.L"$+" DD M% N+#+16,+&3(6M% O1(.$&%,+#"#"(1%!191%F"8%O'$8%G+!%."(#" 10#"(1$)"%,+(!0!7+%8!,0+,3+)!(4%O(61+%PQ% *"% PQQ+% 3+9+,#+(!$)+% 9'#'$+$%!1(1 #"(%!-7% -$:$)"% 9'#'$)'('#)' '$)+% &-7%,6$'&'%!1(1 #"(1$%R$+)6#'H.+%)+%.+9+$L!%6#0+)!!%!-(:#"L",31( DS 4%R$L+,%,!&+%,+/!%.6#'$)+$%6#' +$%!1(1 %3",$1 1$1$%R$+)6#'H)+%2:,:0%&:("$%T1313#"(H1$%,+#"%,+/!&!$)+$% 86,M% 2"0% 3",$1,% 2"0% )"%!1(1 1$% =;>% <6(0'$)+% 6#0+&!% $")"$1.#"% K.,"$%,+#"%!1(1 #"(1$"%9"$7"(#1,%!-&3"()1 1$1%): :$:.6('7 DU 4%5'%$")"$#"%"&,1V K.$)6&H3+%,6('$+$%&'(%)'*+(!%)+%I!3+%J'$+$1&3+$H)+%9'#'$+$%K.,"$%,+#"#"(1% 1#"% 1#1,1% 18"(1&1$)"% 1$ +% ")1#01 % EEC4% R$L+,% 9'% 9+ #+0)+% K.$)6&%&'(#+(!$!$%K1,"$%)'*+(#+(!$)+%6#)' '%,+)+(%,+#!$%6#0+)!!%!-7%+()!% ")1#0"0"#1)1(4% 5'% $")"$#"% K.$)6&% &'(% )'*+(#+(!$!$% K.,"$% &'(#+(!$+%!-("% )+2+%!"8%91(%3+(123"%1$ +%")1#)1 1$1%&+*#+0+,%6#+&!)!(4% R.(!L+M%K.$)6&H3+%.+ +.+$%;"#"!#"(H1$%&'(%)'*+(#+(!$)+,1%9"$7"(#1,#"()"$% 2+(","3% ")"(",% 91(% ",1#)"% I!3+% J'$+$1&3+$% 1#"% 1#1,1% 18"(1&1$)"% 6#)' '$'% &+*#+0+,%6#+&!)!(4%W6$VF(",%6#+$%*"%)1##"(1%F(",#"(%3+(+<!$)+$%+$#+!#+0+.+$% ;"#"!#"( DB M%&'(%)'*+(#+(!$!%1$ +%")"(,"$%$")"$%K.,"$%010+(1&1%"3,1&1%+#3!$)+%,+#)!#+(%&6('&'$'%I!3+%J'$+$1&3+$%1#"%)"$17%.6#'$)+$%31L+(X%1#1,1#"(#"%+8!,#+0+,% 6#+&!)!(4% Y "(%.+(!0+)+%:7"(1$)"%"(,"$"%!1)"$%91(%."(#" 10%*"%."(#" 101$%&+,1$#"(1$1$% )"$17#"% 1#1,1#"(1% &-7%,6$'&'% 1&"% 1$&+$#+(% K.$)6&% #10+$#+(!$)+$% 2+$!1&1$1%,'##+$0! #+()!(Z% G:$,:%.',+()+% )+% *'(!'#+)!!0!7%!191% "&,1VK.$)6&H'$% )+% DE% DD% ]4%Y4%Q+,6*1)1&M%'"(%!)%**"+,-!.,("+%*/!01!2",1*"1+!34%%-%%?;"1)"$%E^\SCM%DB%;"*4%U4 DS% DU% ]4%Y4%Q+,6*1)1&M%'"(%!)%**"+,-!.,("+%*/!01!2",1*"1+!34%%-%%?;"1)"$%E^\SCM%D^%;"*4%B4E4 DB% N4% `#"$&3")Va"$&"$bR4% K4% [+(&3"$&M% ct+#1,+($+&&6&% +$)% 32"% ;"#"!1+$&=M% 1$A% ]4% Q&+!"(V% N4% N")"(&"$%?Y)4CM% :;%! <"*9"6,/! =1/-4,>(,01! "1+! )%**%1,/(,-! )"*,6"41"//0/#! )"*,-"41"//,"1! <(8+,%/%QP%?DddBCM%Ed^%*))4

12 $%&%'$(!%)%'*%+(,'-(.'&!/!'/0.$0 (!('1$!%*!'20.0&!0&#03(.4'5".'3"6%.$%.!)!)' %.%*!)%'2(7$0)0)'2(.( ()'/8)9':%"**1$$1*'*1).%*!)3%'&"$$%)!$%)'+0.'(&('$(!%)%' 31."3%)'-%&%)'-(.'%&*'970.()30'30 (!()'29)0/'/%!%B' 970.()30' 3".!%*!' 3%' &0)#' *%&()$0.()()' 29)0/' 60' &"70/' $(!%)$%.$%' 31."3%)' (.#(-%#!)!)'1$!%3!!)!'28*#0.!0&#03(.4' A0.$0 (!()' 29)0/' /%!%B' 970.()30' 1$!%*!)!)' )030)$0.()30)' -(.(*(' (&$(!' %.#$%.!'1$!%$!3!.4'C"'&1)"3%'-0$(.$0/(D('-(.'3( 0.'0#&0)'(*0'/%.!!%3%)!)'-(.'!($' &%3%.' 29)0/()30' /0.' %$%)' 60' /%.!!%/' 0&$()30' 31 %$' -(.' /%,!/%' *%+(,' 1$%)' E%6" 1$" #"."$%)' #0.%*$%.' 970.()30' &"."$"' 1$%)' -(.' /0.$0 (!()' 6%.$!!)!' *%,#%3!&' %$'$(!%)'1$!%/%'"/2")'&1/")'0#.%I!)!'#%!%!0)'B06.0$0.' 0&($30' () %' 03($!( ' -(.'!0)3(.0&' 30'!06D"##".' ;<0*(!=' :0)3(.0 0' %(#' &"."'3"6%.$%.!K'29)9!9730'/0.'/0.'L'!0#.0'30.()$(&#0'30)(7'%$#!)3%'&%$!! '1$*%' 3%K'+%6%'I1#1.%"'%.!)3%)'B1&'.%+%#'-(.' 0&($30'28.!0&'1$%*!3!.4' M0&.%.' N1D%3% G3%&(' &%$0' &%,!*!)%' 38)0.*0&O' 2(.( ()' +0!0)' &%.!*!)3%K' E%6" ' F3%*!G)!)' $(!%)!)!'.%+%#' 28.0-($0D0&' -(.' &1)"!3%' &9B9&' -(.' &1/")' 6%.$!!' 3(&&%#' B0&0D0&#(.' ;<0*(!=' PQ$(+%7!.3%' 0$$0' #"#"$".' -(.' -"$")#"/%'.%*#$%!%*%&' 3%K' D1.%IR' 1$%.%&' $(!%)' 1$!%/%' B1&' 0$60.( $(' 1$%)' -"' &1/' $0.(30'30)(7' #%-%)!)!)'%$#!)!'&%,*%/%D%&' 0&($30'/%,!$%D%&'%.% #!.!%$%.'-"'&1)"3%'3%+%' *% $!&$!'-($2($0.0'"$%!%!!7%'1$%)%&'*% $%/%D%&#!.4'C8/$0D0':/)31*G#%'U0)B' M")B'E%!G)3%'&"$$%)!$!! '1$%)'9B9)D9'-(.'$(!%)!)!)'-"$")3" ")"'*%6$%!%&'!9!&9)39.4' C9/9&' -(.' 1$%*!$!&$%' :/)31*$"$%.' 0.&0)' #%.(+$0.30' 30)(7' /1$")"' &"$$%)%.%&':/&0)'&0)#$0.('($0'(.#(-%#%'20B!( '1$!%$!3!.4' V4'<%3#G%'28.0'W0$02$0.'&!/!$%.3%)'"7%&'3".!" '1$!%$!3!.4'E9)&9'&!/!3%' 1$%)' 60' -(.' $(!%)%' *%+(,' 1$%)' W0$02' /0.$0 (!(' -($()!0!0&#03(. HX 4' Y%&%#' :/)31*G#%&('/0.$0 (!'W0$02$0.G()'30'&!/!$%.3%'/0.$0!( '1$3"&$%.!)!'60'/0.$0 (!()' 8)9)30&(' &9B9&' $(!%)' -")$%.!)' %/)!' 7%!%)3%' 30)(7D($(&$0' 30' ($2($0)3(&$0.()(' 28*#0.!0&#03(.4' HX' V4'<%3#K'Z[(0'W0$020.'%"I'30.'P%$-()*0$'61)'P%$(&%.)%**1*\K'JK'>]^TK'X4!""

13 $%&"'()(*+&,('-*()#(..".&/()!0(1(.!2#(&34'4#&54'43'4)214#&6-)&3)$7+& 89#1".&*4#:-#-&.(;'(#1!!&3-6-&<"=1( &>=4)-#14&14 -'&14+&?>0> & >=4)-#4& *$)0$ '()1!)B& BCB& DB& 9>=9!'!#& -'*& 9()!.!#(& *(1()& 6$)(1(& ":$)(#& 94)'-& 2!#&4:4 -#14&$=(#(#&34#- &1>='>*:4&8($.."''".2$#& 1(&14.:4 -&-'4&94#-&-# (&4::-*'4)-&0"14)#&89#1".2(&:(!#0! '()1!)B& F- 4)&6-)&-G(14&-'4&(#:-*&*(9#(*'()!#&1(&)-;(94:&4::- -&3-6-&6-)&3H%&.H=&*"#$.$1$)I& (#A(*&6$&3H%&<"=1( 21(#&14 21(#&"'0$ &"'0('!1!)B <$&94)'4-0-&*")$#(#&.$)&1$;()'()!#(&3H)4&J)*4#&F40-)&K(!2#(+&1-4)&6-)& -G(14&-'4& BCB&LB&6-#9!'!#&6( '()!#(&:()-E'404*&"'(.!1!)B&!$)&1$;()'()!#!#&:4*#- -& ;4&.$)&1$;()'()!&()(.!#(&3-='4#4#&3-)- NOOP& 9!'!& 9>=49& ()( :!)0('()!& *(7.(0!#1(& =-9()4:& 41-'4#& -*-#A-& 04*Q#& &"A(!&"'0$ :$)& RS4.-0T&LUB&<$)(1(&6>9>*&6-)&:( &"A(!&6$'$#0(*:(1!)&RS4.-0T&LPUB&,404#& *!9!1(& 6$'$#(#& -.*4'4& :( & "A(!#1(& *4.-'4#& :( '()!#& 6$)(1(#& 14#-=& 9"'$& -'4& :(!#1!!#!&3H.:4)04*:41-)B&<$&:(!0(&89#1".&-'4&.!#!)'!&*('0! &0!1!)+&9"*.(& 14#-=(!)!&6-)&#(*-'&.H=&*"#$.$&0$1$)+&.")$'()!#!#&9(#!:!&(#A(*&:( &"A(!#!#& *()(*:4)-.:-*&H=4''- -#-&64'-)'41-*:4#&."#)(&0>0*>#&"'(6-'4A4*:-)B&<$&(0(%'(&:( & "A(!#1(#& ('!#(#& :( '()& >=4)-#14& 9(7!.('+& "&=-*.4'& ;4& *-09(.('& -#A4'404'4)4& 6( '(#0! :!)B& <$#$& :(*-7& 414A4*& -*-#A-& ( (0(1(+& H#A4& 9(*!#& %4;)414#& 6( '(9()(*&A-;()&*4#:'4)14#&:( :( &-E)(%&41-'0- &"'(6-'4A4 -&.(7:(#0(9(&%('!!'(A(*:!)B&!""

14 $%&'(& )*+,-#&."& /".0"#$ $%&1(& 2-34,4 & 540!%4,4#!& 67"0$+,"+& 8-7,4 94&:4;! $%&<(& 2-34,4 & 67"0$+,"& :B?6%

15 $%&'(&)*+,-, &./"0$1-"&2*031,1&4"5"6&-37,05,0!1,&,$8&9:5.% $%&;(&)*+,-, &./"0$1-"&*5,#!&6"<&=31<&>,!&?"05" $%$

16 $%&'(& )*+,-, &./"0$1-"&2*031,1&4"5"6&-37,05,0!1,&,$8&9$0& 2"#$8 $%&:(& ;"<&=31<&>,!&2,5"&6$0$ $1"&,$8&" $2 $%&?(&

17 $%&'(&)*+,-, &.,/!%,-,#!&01"/$2-"3$&3$/"4&*+,35,/!2-,2&6$/$#$ $%&78(&)*+,-, &.,/!%,-,#!92!&4":/"5";"2&04&5$%,2&<*=5>& "3$5-"

18 $%&''(&)$*"+&,"&)-+./#&#01&.0,21321! $%&'4(& 52,0 2.2#!&67"1$+."*$&-"13" $%$+&,213!!+2&2$8&%$%21$&$73"1

19 $%&'()&*+,- +.+#!&/$%+0!&,"&1$%+0!&2",$3"0&%"0.$3"4 $%&'5)& &9:"3$0."4$&71+#!&;-02&*+!&1$%+0! $%&'<)&67=-0>+>+&?+ &78+!

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI

I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI Yard. Doç. Dr. Mehmet SARI * * Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Ö retim Üyesi. G R fi Eski kaynaklarda Karahisâr- Sâhip olarak geçen,

Detaylı

ULUSAL L K KONGRES 2010

ULUSAL L K KONGRES 2010 KEÇ C ULUSAL L K KONGRES 2010 Bildiriler Kitab 2426 Haziran 2010 Editör Doç. Dr. Cengiz ATA O LU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ÇANAKKALE TÜB TAK taraf ndan desteklenmi

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

ADIYAMAN L PROTOKOLÜ

ADIYAMAN L PROTOKOLÜ VAL MAHMUT DEM RTA 216 1 1 216 5 1 213 74 37 LLETVEK M.MURTAZA YET (312) 42 58 96 (312) 42 58 97 (312) 42 27 32 LLETVEK SAL H FIRAT (312) 42 55 48 (312) 42 55 49 (312) 42 2 84 GARN ZON KOMUTANI BELED YE

Detaylı

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U.

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. S AY I : 1 3 M a y s 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. 2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. H. Kerem BOZY T 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll

ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll Y l : 9 Say : 10-11 Bahar Güz 2011 Çanakkale The Turkish Ara t rmalar Yearbook of Türk

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 1 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 2011-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 21/28 Mart 2014, Ankara Toplantı Yeri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. EN FAZLA BİLDİRİ GÖNDEREN İLK ON MERKEZ 60 50 53 40 43 30 21 19 18 16 15 10 14 13 0 Prof. Dr.. Halil BAHÇEC O LU Sorular m z Yan tlad Sayfa 2 Gastro- ntestinal Sistem ve Probiyotik-Prebiyotik Synbiyotik

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

zmir de Cumhuriyet Dönemi Planlamas (1923-1965): 20. Yüzy l Kentsel Miras

zmir de Cumhuriyet Dönemi Planlamas (1923-1965): 20. Yüzy l Kentsel Miras 12 zmir de Cumhuriyet Dönemi Planlamas (1923-1965): 20. Yüzy l Kentsel Miras ZM R N 1923-1965 ARASINDAK PLANLAMA TAR H N NCELEYEN YAZAR, MODERN M MAR M RASIN PLANLAMADAN AYRI OKUNAMAYACA INI VURGULUYOR

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane.

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane. ÇORUH HAVZASI NDAK KÜÇÜK H DROELEKTR K SANTRALLER N DURUMU 1 Adem AKPINAR 2 Murat. KÖMÜRCÜ 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z 1 Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı