24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü 24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT 29 MAYIS - 2 HAZ RAN 2006 ÇANAKKALE

2 T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Yay n No : Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü Yay n No: YAYINA HAZIRLAYANLAR Dr. Fahriye BAYRAM Birnur KORAL Kapak ve Uygulama Suna HÖKENEK ISBN: (1. C LT) (TAKIM) ISSN: Kapak Foto raf : Michael HOFF (Rough Cilicia Archaeological Project: 2005 Season) Not : Bildiriler, sahiplerinden geldi i ekliyle ve geli s ras na göre yay mlanm t r. Kitapta yay mlanan yaz lar n tüm sorumlulu u yazarlar na aittir. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I DÖS MM BASIMEV ANKARA-2007

3 Ç NDEK LER Hatice ÖZYURT ÖZCAN Erzurum Arkeoloji Müzesi ndeki Bizans Sikkeleri...1 Serra DURUGÖNÜL, Murat DURUKAN 2005 Y l Korykos (K zkalesi) Yüzey Ara t rmas...17 Ali BORAN, Abdülhamit TÜFEKÇ O LU, Mehmet MUTLU, Zekai ERDAL, rfan YILDIZ Siirt-Batman lleri ve lçelerindeki Ortaça ve Sonras na Ait 2005 Y l Yüzey Ara t rmas...23 Winfried HELD, Gonca CANKARDA ENOL, Ahmet Kaan ENOL 2005 Y l Bybassos Ara t rmas...37 Thomas CORSTEN Kibyra Halil Hamdi EK Z Ahlatl bel dolleri...61 Eugenio RUSSO The Architectural and Decorative Late Antique and Byzantine Sculptures of the Agoradepo at Ephesus: Prolegomena to a Catalogue...73 Nevzat ÇEV K, Süleyman BULUT, sa KIZGÜT, Engin AKYÜREK Bey Da lar Yüzey Ara t rmalar sa KIZGUT, Max KUNZE, Nevzat ÇEV K, Süleyman BULUT n Önü Yüzey Ara t rmalar A. Osman UYZAL, Ay e ÇAYLAK TÜRKER Çanakkale li Ortaça ve Türk Dönemi Yüzey Ara t rmas 2005 Y l Çal malar Ay e AYDIN Kahramanmara, Malatya ve Ta ucu Amfora Müzesi ndeki Rölikerler Aynur ÖZFIRAT Van, A r ve I d r lleri Yüzey Ara t rmas,

4 Alpaslan CEYLAN 2005 Y l Erzincan, Erzurum, Kars ve I d r lleri Yüzey Ara t rmalar Engin BEKSAÇ Kuzeybat Anadolu ve Trakya da Erken Kültistik Kaya/Kaya Oyma ve Megalit/ An tlar ve Kült Alanlar Projesi: Edirne ve K rklareli lleri 2005 Yüzey Ara t rmas Fokke GERRITSEN Regional Survey in the Amuq Valley, Hatay the 2005 Season Oktay BELL 2005 Y l nda Do u Anadolu Bölgesi nde Urartu Baraj, Gölet ve Sulama Kanallar n n Ara t r lmas Michael HOFF, Rhys TOWNSEND, Ece ERDO MU Rough Cilicia Archaeological Projet: 2005 Season Detlev WANNAGAT Der Tempel Des Zeus-Olbios Uzuncaburç Fehmi ERARSLAN, Margherita FACELLA Royal Coinage of Commagene in Ad yaman Museum Numismatic Collection Kadir PEKTA, Gülseren BA Bitlis/Adilcevaz Çevresi Yüzey Ara t rmas E ref ABAY, Fulya DEDEO LU 2005 Y l Çivril Ovas Yüzey Ara t rmas Mustafa AH N Myndos Yüzey Ara t rmalar Gülriz KOZBE rnak li Cizre-Silopi Ovas Yüzey Ara t rmas, Güngör KARAU UZ 2005 Y l Devrek-Gökçebey (Tefen) Yüzey Ara t rmas Enver AKIN, Feridun Suha AH N, Necdet NAL Güneydo u Anadolu Müzelerindeki Roma Dönemi Eserleri I nda Bölgesel Özellikler ve Atölye li kileri...341

5 Özdemir KOÇAK, Adem I IK 2005 Y l Afyonkarahisar li ve lçeleri Arkeolojik Yüzey Ara t rmas Bekir ESK C, Ali Ak n AKYOL, Yusuf Ka an KADIO LU Erzurum Yakutiye Medresesi Yap Malzemeleri, Bozulmalar ve Koruma Problemleri Kaan REN dyma lkça Kenti ve Çevresi Y llar Arkeolojik Yüzey Ara t rmalar Emel ERTEN, Murat ÖZYILDIRIM Olba Yüzey Ara t rmas Thomas DREW-BEAR Afyon ve Kütahya Müzelerinde Politeist ve Erken H ristiyan Yaz tlar Melih ARSLAN K rklareli Müzesi ndeki Hellenistik Bronz Lys makhia De nesi Fahriye BAYRAM, Turgay YAZAR 2005 Y l Ortaça Gürcü Mimarisi Yüzey Ara t rmas Çi dem ÖZKAN AYGÜN stanbul Ayasofyas n n Dö eme Alt Dehliz, Kuyu ve Su Sistemleri Ara t rmas, Hasan BAHAR Konya-Karaman lleri ve lçeleri Yüzey Ara t rmas Süleyman Ç DEM, Haldun ÖZKAN, Hüseyin YURTTA, Nurettin ÖZTÜRK 2005 Gümü hane Yüzey Ara t rmas Bar SALMAN 2005 Y l anl urfa ve Adana Müzeleri Mozaik Çal mas Sema DO AN Alanya ve Çevresinde Bizans Ara t rmalar

6 $%&'()*%+,-%*./. 01/$.2./1!334 $%&%' () *+ "$ %&'(&)$ *+$!,)-./$ 01213'!!4$ %&'(&)$ 51)'!2'1)!$ *+$ 6&.+'+)$ 7+3+'$ 6&8&)'& (1)-?'+)-$1)1B!381$C&)&(&'+3$C&.+C$1)1 (!)/1B!381$01213'!!$(+/B-'+3$1)1/!.1$ 21(!'13$G1C!3$7&*+3$H+( $G+'I,2$J3-*+)B-(+B-4$K+3LF8+M-C1($K12&'(+B-4$ N)2+D'DO-$0P'&/&$1)1 (!)/1$QP)+*'-B-$F)8D 13$NB'13$*+$MP'&/$P )+3R-'+)-3+$ 8+B(+2$*+$C1)8!/'1)!3813$8D'1C!$M-)$8+S1$81?1$(+ " H&.+C$ 1)1 (!)/1/!.$ 7&/& '&2$ 0+'+8-C+B-$ *+$ 0D8),/$!-R1)+($ T81B!$ (1)1S!3813$8+B(+2'+3/- (-)"$U.+''-2'+$0+'+8-C+$01 213!$G1C!3$6+?/+($J'2&/$*+$!-R1)+($T81B!$01 213!$61?/,($%DR18D391$21(2!'1)!3813$8D'1C!$/-33+((1)!."$ =::>$8P3+/-$C&.+C$1)1 (!)/1'1)!$P3R+'-2'-$D'1)12$6C38DB$C+)'+ -/-3-3$M-)$ V1)I1B!$D'13$C1)!/181$&.+)-38+$*+$C+)'+ -/+$C12'1!2$>$2/"$,.12'!2(1$M,',313$ %DC,3M1M1$/+* $(1 H1)!/181$&.+)-38+$C1V(!!/!.$C&.+C$1)1 (!)/1B!381$M1 '!R1$-2-$2D3,3,3$ 1C8!3'1(!'/1B!31$I1'!!'/! (!)Y$ L0-)-3R-B-4$ 7"$ F"$ 0+13$ *+$ ["$ 6"$ #DD2$ (1)1S!3813$ D)(1C1$ 1(!'13$ B1*!3$ 8D ),',,3,$ -)8+'+/+2(-)"$ 0,$ B1*1$ QP)+\$ 181'1)813$ QPI$ +8+3$ ]+'+Q'+)$ -'2$ D'1)12$0D.81 $&.+)-3+$C+)'+ /- '+)4$81?1$BD3)1$61,BBD''DB9,3$/188^$C1)8!/!$ -'+$7&/& '&2(+$-3 1$+8-'+3$C+3-$2+3(+$QPI/& '+)8-)"$ L0,$ M1 '1/81$ C13!($ M+2'+C+3$ M-)$ 8- +)$ BD),$ -B+$ _]+'+Q$ `,*1)!a$ D'1)12$ -B-/'+38-)-'+3$B,)$8,*1)!3!3$(+23-2$*+$C1V!B1'$P.+''-2'+)-3+$QP)+$3+$.1/13$-3 1$ +8-'8- -8-)"$ b$ c)ds"$ `)"$ 6,B(1S1$ Nd e"$ f',81 $ J3-*+)B-(+B-4$ K+3LF8+M-C1($ K12&'(+B-4$ N)2+D'DO-$ HF$/,B(1S1B1?-3j,',81Q"+8,"() $ 0,$I1'! U )+3R-$ D'1)12$ 1)1/!.1$ 21(!'13'1)Y$ `"$ 1?-34$ T"$ `,/1321C14$ G"$ 7&38&.4$ d"$ 1?134$ ]"$ ed*12d*1$*+$l"$cd'12d*1"

7 $ %&%$ '(#)*+$ *+,!-$.)/0+&$ 12"#"$ +#+ -!#0+/+#!0!2$ 3,4"/%&/"$ 5(26+ 7$ 8+9) +6+'!$9"$:*,6('$;+#!0+6+'!$12"#%,6"$*( ),/+ -!#!/0! 5(6#)0$ /B"'%C,%,$D101 /1&$5"/6"'%C,6"$*+#!0+6+,!,$.+-!$)4),6+$*"#$+/+,$ "&%/6"$/(&+/%2"$"6%/".%/0"&-"6%# I A$ :*,6('$12"#%,"$+#+ -!#0+/+#$?OA$*12*!/6+,$."#%$*+M!/0+&-+6!#A$P+*6+$6" "#$ %/&$2%*+#"-B%/"#$E%#$QN#A$R"S-(, H 7$TA$=A$U+-(,$9"$VA$WA$:*#"'C-%# X A$5),)$%2/"*",$ *12*!/6+$ -+/*+,$.%/%0$+6+0!$YA$:+%)#%C,%,$:*,6('$B"9#"'%$%/"$%/Z%/%$B(&$3,"0/%$ &" %"$"#%$ (/0) -)#A$ :*,6('$ 12"#%,"$ ",$ L+2/+$ -+#-! 0+$ *+#+-+,$ B+/! 0+/+#$ %'"$,Z%/%2$.%/%0$+6+0/+#!$DA$[A$5"+,$9"$VA$:A$Q((&$-+#+L!,6+,$*+M!/0! -!# \ A$ ;)&+#!6+$ '!#+/+0+*+$ B+/! -!!0!2$ +#+ -!#0+/+#6+$ (#-+&$ (/+#+&$ :*,6('C),$ *"#%$ (/+#+&$.)Z1,&1$ *"#/" %0$ Z3'-"#%/0"&-"6%#A$ Y,4+&$ %/&$ (/+#+&$ U+-(,$ 9"$ :*#"'$.)$ #$&#"$ &+#!$B!&+#+&$ "'&%$ :*,6('C),$ D101 /1&$ 6!!,6+$.%#$ *"#6"$ +#+,0+'!$Z"#"&-% %,%$'+9/+0! /+#6!#A$5)$&(,)6+&%$",$3,"0/%$6+*+,+&/+#!$%'"$ D101 /1&$*"#/" %0%,6"$W"/"Z$,"&#(M(/1,1,$(/0+0+'!6!# K A$5"+,$9"$Q((&$6+$.)$'+9!,$+#&+'!,6+$6)#+#+&7$D101 /1&C-"$:+)''(//('C),$*+#6!0!*/+$&)#)/+,$ 0(6"#,$:*,6('C-+,$6+N+$"#&","$Z%6",$%2/"#%,$.)/),0+6!!,!$3,"$'1#01 /"#$ 9"$ U+/+"0*,6('$ (/+#+&$ +6/+,6!#6!&/+#!$ "#&",$ *"#/" %0%,$ D101 /1&C-"$6" %/$6"7$.+ &+$.%#$*"#6"$+#+,0+'!$Z"#"&-% %,%$'+9/+0! /+6!# ] A$5)$,"6",/"$%/&$*"#/" %0%,$P/+'%&$^3,"0$&",-%$12"#%,6"$6" %/$6"$N"0",$*+&!,6+$.)/),+,$ 5(26+ $ 12"#%,6"$ (/6) )$ +!#/!&$ &+2+,0! -!#$ <="'%0>$ _ A$ 5(26+ $ 12"#%,6"$ &)#)/)$ (/6) )$ '+9/+,+,$ M#"N%'-(#%&$ W"/"Z$ *"#/" %0%$ 6+N+$ '(,#+$ :+)'(/('$-+#+L!,6+,$.)Z1,&1$D101 /1&C"$-+!,0! -!# O A$5(26+ -!#?`A$ I$ :A$ +N%,7$a:*,6('$I``X$;!/!$;12"*$Y#+ -!#0+'!b7$$%&' (!&)'$*+,-./'&!$0+1/',(!2!$<Y,&+#+$ H$ 966A X$ \$ DA$[A$5"+,cVA$:A$Q((&7$adN"$!+/%4+#,+'')'$U",%,')/+b7$>*%$\`7$?O\\7$?`_LLAe$+*A$*+2A7$adN"$ Q+#%+,$Q(+'-$GGGb7$5EY$\I7$?O\]7$?H_$966A K$ ]$ DA$ 5"+,fVA$ Q((&7$ adn"$!+/%4+#,+'')'$ U",%,')/+a7$ >*%$ \`7$?O\\7$???$ 96Ae$ DA$ [A$ 5"+,7$ _$ DA$[A$5"+,7$'#F#:#;$?IIA O$ [A$F+#%,/%( /)7$aW"/"Z%+,$Q%-%"'$(,$-N"$!+/%4+#,+''%+,$U",%,')/+$%,$-N"$Y-N",%+,$d#%.)-"$W%'-'a7$

8 $"%&"'( )* *'*+)* *(,-.-( "/%-012')3/42"'-012')3/( 56#( 7!)!#8( 93:)6 ;)6(26 626'(-'/6'+6#( <=<(><(2*:2!+!'(3#&6+6#!'6()3 #?()"'-:(%"'6#!'6( 2"'-(-' 6(")-+"'(73)"#'(.-#(%"'&"(&6!'7! +6#(7!)!#8( 9?( /3#?+6#6( 26'!&( 5"#".-+7"%( -$-'( -+%( 6#6 2!+!')6( 93)#?7( B#%"3+3C-( 1*:"/-;')"( 26D!+7! &!#<( B76$( )6E6( F'G"%-(.-#( &6#-E&"( E"#E6',-(.-#( "%-+)"( 2*:"2)"(.?+?'6#6%( 7*:"2"(,F&*#*+7* ( 3+6'( "/"#+"#( 6#6/!')6( "/%-( 12')3/;6( 6-&( -D?$+6#!'!(."+-#+"7"%&-#<( 1*:"( "'56'&"#( %62!&+6#!')6( 26D&!!7!:( -'G"+"7"+"#"(,F#"H(!*7* +*%( %F%"'+-( -%-( 6)"&( 12%"'( IF'"7-'"( 6-&(/"#67-%(7"5G?&&?# JJ <(B2#!G6( <=<(K<(2*:2!+!'(3#&6+6#!'6(&6#-E+"'"'(7"#7"#(.-#("#%"%(%?#3/?'?'(!*7* +*%;&"'(,"&-#-+)- -(.-+-'7"%&")-# <(9?("/"#+"#"(,F#"(!*7* +*%&"(16?//3++3/(F'G"/-'"(,-)"'(.-#(2"#+" -7-'(/F:(%3'?/?(3+)??'?( /65+676%(3+6/!)!#<( 16?/3+3/( F'G"/-(."':"#-( -D?$+6#!'!( 6'&-%( %62'6%+6#)6( )6( 26%6+676%( 7*7%*')*#<( =#'" -'H( <=<( LAA( 2!+!')6( M%2+6N( 2F'"&-7-')"%-( 1",6.6&"/( )3'6'76/!'!'( 12')3/( O-76'!;'6(? #6)!!(.-+-'7"%&")-# JP <( 12')3/;?( <=<( -(*2"+"#-(6#6/!')6(,F#7"%&")-# J> <( 12')3/(6)!(2-'"( <=<(>>P(2!+!')6(B&-'6(&-#-.?&(+-/&"+"#-')"(%6#!7!:6($!%76%&6)!# JL <( 9?(5"#-+"#"(,F#"("/%-012')3/;?'()6(2"'-012')3/;&6(3+)??(,-.-()"'-:(%!2!/!')6( %?#?+?(.-#(2"#+" -7(2"#-'"(/6E-D(3+76/!(,"#"%7"%&")-#<( B'G6%(6'&-%(%62'6%+6#!'(#-562"&-'"(,F#"("/%-012')3/;&6(26 626'(-'/6'+6#!'(.-#(%6+"(2"#+" -7-')"'(35626(&6!'7! (3+76/!(,"#"%7"%&")-# JK <(JRJJ(2!+!')6( 12')3/;?( :-26#"&( ")"'( S#<( 9"6?T3#&H( 2"#+" -7-'( )"'-:( %!2!/!')6( 3+76/!(,"#"%&- -'-( )"(,F:( F'*')"(.?+?')?#6#6%H( "/%-012')3/;?(.?+76%( 676G!( -+"( F'G"+-%+"(93:)6 ($"5#"/-')"(6#6 &!#76(26D7! &!# JU <( JJ( 1<( 6E-'H("$"%&JUU< L< JP( \"#3)3&(](PP J>( P><(3/(JK<J(_JZPP`H(JAUL< JL( JK( X+-'-?/H(6!),1!.07&807)910!%(LH(JAU< JU( 3$:!0(7&9<&'()0B,0)C(_O3')3'(JRJU`H(JAP<

9 $% &$%'(% %(%)'*)+%),%-!)'.)'(%/!)'/!(!'",%)'0%$!'0%,.+*'1.2/**)$.)' $.)*#.'%3!,1! '",1%,%-!'141/4)'",+%'$%5'6.1'$% '4#.-*)$.' 787'97'(4#(!,' :);.+*).' <*$.)' 6.-6%)<*' =*-' =.,*->*)*)' ",1%1%+!5' 6.1' $.' 0%$!' *'<*=*5'%)>*/'=*-',*1%)%'* %-.>'.$.=*,.;./'/%,!)>!,%-!)' =?,?)1%1%+!'=?'",%+!,!!'#%(!"'%>1%/>%$!-7'!?)%'/%-!)'ABB9'%-% >!-1%'+.#")?)$%'C414,4/&>.'0";%$% '*+1*'2.-*,.)' (%-!1%$%)!)' 4#.-*)$.' (%D>!!1!#' (4#.(' %-% >!-1%+!)$%' >.D.' (%1%;!)!)' /?#.(*)$.'",1%/'4#.-.'=*-'=:,414'6E,E'*(*'$?-?1$%'/"-?)1? '=*-'+?-'$?2%-!)!' >.+D*>'.>>*/'FG.+*1H'I5'JK7'!?'$?2%-'/?,,%)!,%)'/(/,"D*/'*-*'>%,%-5':-1.'>./)* *' 2.'/%,!),!/,%-!'*,.'L%?++",,"+'$:).1*).'>%-*6,.).)'+?-'$?2%-,%-!)$%)'%3!/'=*-'./*,$.'%(-!,1%/>%$!- MN 7' ' =*-'(.-,. *1'*+.5'/(/,"D*/'>./)*/>.':-4,.)'+?-'$?2%-,%-!')%+!,'*#%6'.$*,.=*,*-P'!?' +?-'$?2%-!'/%,!)>!+!5'L()$"+&>%'$%6%'.-/.)'=*-'$:).1.'<.-*'<*$.)'=*-'(.-,. *1*)' 6%=.-;*+*'",%=*,*-'1*P Q.,.<'$?2%-!'",%-%/'$%'=*,*).)'=?'3"/':).1,*'/%,!)>!'(%1%;!)'/?#.('.>./,.-*)$.' =%,%(!D' $*.-' <.31./>.' 2.' /"-?)%)' *#,.-$.)' %),%!,$!!' /%$%-!' *,.' ).-.$.' *+.' <4).(*)' >%1%1!)!' *3*).' %,%;%/'./*,$.' %,%)!' 3.2-.,.1./>.$*-7'!?' $?-?1%' <:-.' +?-' $?2%-!)!)' #*-2.)*)' >%1%1!)!' *3*).' %,$!!)!' +:(,.1./' ",%+!$!-7'R?-'$?2%-!)!)'<4).('(%1%3>%').-.$.'*+.'$.)*#'/.)%-!)%'/%$%-'*)$* *' <:#,.1,.)1./>.$*-'FG.+*1H'9K7 R:#' /")?+?' +?-' $?2%-!' =4(4/' 2.'./*,+*#' =4(4/' >% ' =,"/,%-!' /?,,%)!,%-%/' :-4,14 >4-7' S% ' =,"/,%-' =.,,*' $:-><.)' /:.,*' /.+*,1.1* >*-7'!4(4/' =,"/,%-!)'%-%+!)$%':-<4(4'<43,.)$*-1./'*3*)'$%6%'/434/'>%,%-'(.-'%,1%/>%$!-7' T?2%-!)'/%,!),!!'A7U9'1.>-.$*-'FG.+*1H'VK7'S%,%-!)'(4#.(*'/%=%'=!-%/!,1! >!-7'!?)?),%'=*-,*/>.'#%1%)'#%1%)'*(*'3%,!!,1! '>%,%-!'$%'<:-1./'",%+!$!-7'0%,!)' >% ' $?2%-!)' :)' 2.' %-/%' +!-%+!)$%' (.-' %,%)' >%,%-$%' >./)*/' 2.'./*,' ",%-%/' 0"-?)%)'*#,.-$.)'%),%!,$!!'/%$%-!'*,.'+?-'$?2%-!'$.)*#'+.2*(.+*)$./*'$4#' %,%)$%' =*-=*-*)$.)' %(-!,%-%/' =*-' /%D!' <.3* *).' *#*)' 2.-1./>.$*-7' R:#' /")?+?' MN' 0-7'L7' %6*)5'"$"%'MNA5'G.+*1'A7

10 $%$&'$#()*"&$&#!+,+(#!-*#($.!#/ - -#!"*$0!&!&#($%/#1-*- -#)%'" "&$#- $*/2# /23/(2/'-*# 45/0-36# 789# :"# 1-*- ;# ') "'$&# 1/%/&# '"<$*# "=$&2!0!&!&# C9D9# :/$&E$# 1B*/#?/%/1# '"<$*!# )%$*$(# $'%$&'!*!%$&# ($%!&2!%$*# FG%G# 0!*# )%3$#B=/%%- -&-#()*"3$(2$'!*#</#)&$#1B*/#'"<$*!&#<$*%!!#!-*#$&%$3#-A$'/# /23/3/(2/'-* HI J# '"<$*# 0$'/K/#!-*# 0"*# '"<$*!&!&# "=$&2!0!'!*# </# /0(-# 0"*# '"<$*!&!&#()*"&$&#!-*#.$*L$0!#)%3$%!'!*9#M- /*#!-*#-A$'/#-%/#(/&2%/#!-*%-(2/#2+3#,$*!3$'$,!#'$#L/<*/%/,/&#N$"0)%)0#'"<$*!&!&#0$'/K/#!-*#!B%+3+'+*9# O&K$(#,$*!3$'$#+=/*-&'/#!"%"&$&#'"<$*#-=%/*-&'/&#$&%$!%'!!#($'$*!#-%/# 2/./&-&#("=/,#,$3$K!&'$#!-*#!B%+3+#()*"&$&#(,(%).-(#'"<$*%$*!&#N$"0)%)0# 0"*#'"<$*%$*!#-%/#F/*F$&1-#!-*#-%1-0-#,)(2"*#</#)&$#.$*$%/%#)%$*$(#,$*!3$'$&!&# 2$3$3!&!# L/<*/%/3/(2/'-*# 45/0-36# P89# D /*# 1+&+3+=/# ($'$*# '"<$*'$&# -=# ($%3$3! 0$;#!"&"&#0/!/!-#0"*#'"<$*!&$#.$*$%/%# /(-%'/#-& $#/'-%/&#</#1/L2- -3-=#,+=,!%!&#)*2$%$*!&$#($'$*#<$*%!!&!#'/<$3#/22-*/&#(-*/L#)K$(%$*!#)%3" 2"*#45/0-36# I89#:"#)K$(%$*'$#0"*#'"<$*!&$#$-2#(,(%).-(#2$ #!%)(%$*#0B(+%/*/(#,$(!%!.#(-*/L# FG%-&/#'B&+ 2+*+%3+ 2+*9#M)%$,!0!#-%/#'/#,$*!3$'$&!&#+=/*-&'/#0"*#'"<$*%$*!&!&# 0$'/K/#(+L+(#!-*#!B%+3+#1+&+3+=/#($'$*#"%$ $!-%3/,-#!$ $*3! 2!*9# Q/*%/ -3%/*-&# (,(%).-(# 2$ %$*'$&# )%" $&# '"<$*%$*%$# L/<*/%/&3/0-# R"&L# S$!E&'$&#!/*-# O&$')%"# </# T!2$# Q"&$&-02$&E'$# ($*!%$!%$&#!-*# 1/%/&/(2-*9# N,&')0# 0"*# '"<$*!;# ("%%$&!%$&# (,(%).-(# 2$ #!%)(%$*;#!+,+(#!%)(%$*!&# B*1+# -L-&'/#'$F$#(+L+(#2$ %$*%$#'/&1/%/&3/,/#L$%!!%3$0!;#'"<$*!&#2/3/%#)%3$'$&# ') *"'$&# =/3-&# +=/*-&/# )2"*2"%3$0!# 1-!-# B=/%%-(%/*-# &/'/&-# -%/# U9# V%$-*/#?)$'/*# 2$*$A!&'$&# )%" 2"*"%$&# 2-.)%)W-'/# X9# 2-./# 1-*3/(2/'-* YZ 9# :"# 2/(&-(# T!2$# Q"&$&-02$&E'$#B=/%%-(%/#O*1)%-'#</#:)/)2-$#!B%1/%/*-&'/#!"%"&$&#(/&2%/*-&#0"*# '"<$*%$*!&'$#L)(#,$,1!&#)%$*$(#($*!3!=$#L!(3$(2$'!*9# T$%/&-&# 1-*- # ($.!0!#,/*%/ -3-&# ("=/,-&'/# '/&-=# 0/<-,/0-&'/# "=$&$&# '+=%+(2/#,/*# $%3$(2$'!*9# :"*$'$# -%1-&L# )%$&# '"*"3# 1-*- -&#,B&+&+&# '$F$# 0)&*$#("%%$&!%'!!&!#!-%'- -3-=#("=/,#</#1+&/,#%-3$&%$*%$#-%-&2-0-=#()&"3"'"*# 45/0-36# HZ89# Q"($*!'$# '$# <"*1"%$'!!3!=# 1-!-# 1-*- # ($.!0!&!&# / - -# ') "'$&# HI# C9#D9#:/$&;#T%/-&$0-/&#[[[9#\/&0/-20#'/0#N]$&'/*#T$*-/&#3-2#'/3#^-%$,/2#N"1%$#4HI7_8;#HY`9 YZ# U9# V9#?)$'/*;# $%#&'( #&( )*+$,-./&( 0/1,&2*3( 4#56( 7-.+#/$( &+.( 5,( 56.( 0*+.&/./&( :,25#!(+/5#,&1(,&(0/#&$/&%(;2..+.#4\)&0/*/'#HIIP8;#Y7#<''9#5/0-3#Y9#X9

11 "$%&'(%)'*+(!$!$%,- "%.+/0+&!%1#"%2"(%1,1%&'(%)'*+(!$!$%+(+&!$)+%,+#0! 3!(4% 5'%,6$'0'%1#"%!1(1 1$%&'(%)'*+(#+(!%+(+&!$+%!17#"$0"."%8+#!!#)!!$!%&+*#+0+,% 6#+&!)!(4%5'(+)+%)1,,+3%8","$%91(%)1 "(%-7"#1,%!1(1 1$%2"(%1,1%.+$!$)+%&+*'$0+.!%!:8#"$)1(0",%:7"("%1$ +%")1#"$%,'#"#"("%."(%*"(1#0"0"&1)1(4%5'%-7"##1 1%$")"$1% 1#"%;6+)"(%3+(+<!$)+$%,+#"%!1(1 #"(1%181$%6#' 3'('#+$%9" %!('/%+(+&!$)+%=;>%<6(0#'%!1(1 DE 4%5'%31/3",1%,+#"%,+/!#+(!%F"8%5(6$7% G+!H$)+% 6#0+,% :7"("% I!3+% J'$+$1&3+$H)+% K.L"$+" DD M% N+#+16,+&3(6M% O1(.$&%,+#"#"(1%!191%F"8%O'$8%G+!%."(#" 10#"(1$)"%,+(!0!7+%8!,0+,3+)!(4%O(61+%PQ% *"% PQQ+% 3+9+,#+(!$)+% 9'#'$+$%!1(1 #"(%!-7% -$:$)"% 9'#'$)'('#)' '$)+% &-7%,6$'&'%!1(1 #"(1$%R$+)6#'H.+%)+%.+9+$L!%6#0+)!!%!-(:#"L",31( DS 4%R$L+,%,!&+%,+/!%.6#'$)+$%6#' +$%!1(1 %3",$1 1$1$%R$+)6#'H)+%2:,:0%&:("$%T1313#"(H1$%,+#"%,+/!&!$)+$% 86,M% 2"0% 3",$1,% 2"0% )"%!1(1 1$% =;>% <6(0'$)+% 6#0+&!% $")"$1.#"% K.,"$%,+#"%!1(1 #"(1$"%9"$7"(#1,%!-&3"()1 1$1%): :$:.6('7 DU 4%5'%$")"$#"%"&,1V K.$)6&H3+%,6('$+$%&'(%)'*+(!%)+%I!3+%J'$+$1&3+$H)+%9'#'$+$%K.,"$%,+#"#"(1% 1#"% 1#1,1% 18"(1&1$)"% 1$ +% ")1#01 % EEC4% R$L+,% 9'% 9+ #+0)+% K.$)6&%&'(#+(!$!$%K1,"$%)'*+(#+(!$)+%6#)' '%,+)+(%,+#!$%6#0+)!!%!-7%+()!% ")1#0"0"#1)1(4% 5'% $")"$#"% K.$)6&% &'(% )'*+(#+(!$!$% K.,"$% &'(#+(!$+%!-("% )+2+%!"8%91(%3+(123"%1$ +%")1#)1 1$1%&+*#+0+,%6#+&!)!(4% R.(!L+M%K.$)6&H3+%.+ +.+$%;"#"!#"(H1$%&'(%)'*+(#+(!$)+,1%9"$7"(#1,#"()"$% 2+(","3% ")"(",% 91(% ",1#)"% I!3+% J'$+$1&3+$% 1#"% 1#1,1% 18"(1&1$)"% 6#)' '$'% &+*#+0+,%6#+&!)!(4%W6$VF(",%6#+$%*"%)1##"(1%F(",#"(%3+(+<!$)+$%+$#+!#+0+.+$% ;"#"!#"( DB M%&'(%)'*+(#+(!$!%1$ +%")"(,"$%$")"$%K.,"$%010+(1&1%"3,1&1%+#3!$)+%,+#)!#+(%&6('&'$'%I!3+%J'$+$1&3+$%1#"%)"$17%.6#'$)+$%31L+(X%1#1,1#"(#"%+8!,#+0+,% 6#+&!)!(4% Y "(%.+(!0+)+%:7"(1$)"%"(,"$"%!1)"$%91(%."(#" 10%*"%."(#" 101$%&+,1$#"(1$1$% )"$17#"% 1#1,1#"(1% &-7%,6$'&'% 1&"% 1$&+$#+(% K.$)6&% #10+$#+(!$)+$% 2+$!1&1$1%,'##+$0! #+()!(Z% G:$,:%.',+()+% )+% *'(!'#+)!!0!7%!191% "&,1VK.$)6&H'$% )+% DE% DD% ]4%Y4%Q+,6*1)1&M%'"(%!)%**"+,-!.,("+%*/!01!2",1*"1+!34%%-%%?;"1)"$%E^\SCM%DB%;"*4%U4 DS% DU% ]4%Y4%Q+,6*1)1&M%'"(%!)%**"+,-!.,("+%*/!01!2",1*"1+!34%%-%%?;"1)"$%E^\SCM%D^%;"*4%B4E4 DB% N4% `#"$&3")Va"$&"$bR4% K4% [+(&3"$&M% ct+#1,+($+&&6&% +$)% 32"% ;"#"!1+$&=M% 1$A% ]4% Q&+!"(V% N4% N")"(&"$%?Y)4CM% :;%! <"*9"6,/! =1/-4,>(,01! "1+! )%**%1,/(,-! )"*,6"41"//0/#! )"*,-"41"//,"1! <(8+,%/%QP%?DddBCM%Ed^%*))4

12 $%&%'$(!%)%'*%+(,'-(.'&!/!'/0.$0 (!('1$!%*!'20.0&!0&#03(.4'5".'3"6%.$%.!)!)' %.%*!)%'2(7$0)0)'2(.( ()'/8)9':%"**1$$1*'*1).%*!)3%'&"$$%)!$%)'+0.'(&('$(!%)%' 31."3%)'-%&%)'-(.'%&*'970.()30'30 (!()'29)0/'/%!%B' 970.()30' 3".!%*!' 3%' &0)#' *%&()$0.()()' 29)0/' 60' &"70/' $(!%)$%.$%' 31."3%)' (.#(-%#!)!)'1$!%3!!)!'28*#0.!0&#03(.4' A0.$0 (!()' 29)0/' /%!%B' 970.()30' 1$!%*!)!)' )030)$0.()30)' -(.(*(' (&$(!' %.#$%.!'1$!%$!3!.4'C"'&1)"3%'-0$(.$0/(D('-(.'3( 0.'0#&0)'(*0'/%.!!%3%)!)'-(.'!($' &%3%.' 29)0/()30' /0.' %$%)' 60' /%.!!%/' 0&$()30' 31 %$' -(.' /%,!/%' *%+(,' 1$%)' E%6" 1$" #"."$%)' #0.%*$%.' 970.()30' &"."$"' 1$%)' -(.' /0.$0 (!()' 6%.$!!)!' *%,#%3!&' %$'$(!%)'1$!%/%'"/2")'&1/")'0#.%I!)!'#%!%!0)'B06.0$0.' 0&($30' () %' 03($!( ' -(.'!0)3(.0&' 30'!06D"##".' ;<0*(!=' :0)3(.0 0' %(#' &"."'3"6%.$%.!K'29)9!9730'/0.'/0.'L'!0#.0'30.()$(&#0'30)(7'%$#!)3%'&%$!! '1$*%' 3%K'+%6%'I1#1.%"'%.!)3%)'B1&'.%+%#'-(.' 0&($30'28.!0&'1$%*!3!.4' M0&.%.' N1D%3% G3%&(' &%$0' &%,!*!)%' 38)0.*0&O' 2(.( ()' +0!0)' &%.!*!)3%K' E%6" ' F3%*!G)!)' $(!%)!)!'.%+%#' 28.0-($0D0&' -(.' &1)"!3%' &9B9&' -(.' &1/")' 6%.$!!' 3(&&%#' B0&0D0&#(.' ;<0*(!=' PQ$(+%7!.3%' 0$$0' #"#"$".' -(.' -"$")#"/%'.%*#$%!%*%&' 3%K' D1.%IR' 1$%.%&' $(!%)' 1$!%/%' B1&' 0$60.( $(' 1$%)' -"' &1/' $0.(30'30)(7' #%-%)!)!)'%$#!)!'&%,*%/%D%&' 0&($30'/%,!$%D%&'%.% #!.!%$%.'-"'&1)"3%'3%+%' *% $!&$!'-($2($0.0'"$%!%!!7%'1$%)%&'*% $%/%D%&#!.4'C8/$0D0':/)31*G#%'U0)B' M")B'E%!G)3%'&"$$%)!$!! '1$%)'9B9)D9'-(.'$(!%)!)!)'-"$")3" ")"'*%6$%!%&'!9!&9)39.4' C9/9&' -(.' 1$%*!$!&$%' :/)31*$"$%.' 0.&0)' #%.(+$0.30' 30)(7' /1$")"' &"$$%)%.%&':/&0)'&0)#$0.('($0'(.#(-%#%'20B!( '1$!%$!3!.4' V4'<%3#G%'28.0'W0$02$0.'&!/!$%.3%)'"7%&'3".!" '1$!%$!3!.4'E9)&9'&!/!3%' 1$%)' 60' -(.' $(!%)%' *%+(,' 1$%)' W0$02' /0.$0 (!(' -($()!0!0&#03(. HX 4' Y%&%#' :/)31*G#%&('/0.$0 (!'W0$02$0.G()'30'&!/!$%.3%'/0.$0!( '1$3"&$%.!)!'60'/0.$0 (!()' 8)9)30&(' &9B9&' $(!%)' -")$%.!)' %/)!' 7%!%)3%' 30)(7D($(&$0' 30' ($2($0)3(&$0.()(' 28*#0.!0&#03(.4' HX' V4'<%3#K'Z[(0'W0$020.'%"I'30.'P%$-()*0$'61)'P%$(&%.)%**1*\K'JK'>]^TK'X4!""

13 $%&"'()(*+&,('-*()#(..".&/()!0(1(.!2#(&34'4#&54'43'4)214#&6-)&3)$7+& 89#1".&*4#:-#-&.(;'(#1!!&3-6-&<"=1( &>=4)-#14&14 -'&14+&?>0> & >=4)-#4& *$)0$ '()1!)B& BCB& DB& 9>=9!'!#& -'*& 9()!.!#(& *(1()& 6$)(1(& ":$)(#& 94)'-& 2!#&4:4 -#14&$=(#(#&34#- &1>='>*:4&8($.."''".2$#& 1(&14.:4 -&-'4&94#-&-# (&4::-*'4)-&0"14)#&89#1".2(&:(!#0! '()1!)B& F- 4)&6-)&-G(14&-'4&(#:-*&*(9#(*'()!#&1(&)-;(94:&4::- -&3-6-&6-)&3H%&.H=&*"#$.$1$)I& (#A(*&6$&3H%&<"=1( 21(#&14 21(#&"'0$ &"'0('!1!)B <$&94)'4-0-&*")$#(#&.$)&1$;()'()!#(&3H)4&J)*4#&F40-)&K(!2#(+&1-4)&6-)& -G(14&-'4& BCB&LB&6-#9!'!#&6( '()!#(&:()-E'404*&"'(.!1!)B&!$)&1$;()'()!#!#&:4*#- -& ;4&.$)&1$;()'()!&()(.!#(&3-='4#4#&3-)- NOOP& 9!'!& 9>=49& ()( :!)0('()!& *(7.(0!#1(& =-9()4:& 41-'4#& -*-#A-& 04*Q#& &"A(!&"'0$ :$)& RS4.-0T&LUB&<$)(1(&6>9>*&6-)&:( &"A(!&6$'$#0(*:(1!)&RS4.-0T&LPUB&,404#& *!9!1(& 6$'$#(#& -.*4'4& :( & "A(!#1(& *4.-'4#& :( '()!#& 6$)(1(#& 14#-=& 9"'$& -'4& :(!#1!!#!&3H.:4)04*:41-)B&<$&:(!0(&89#1".&-'4&.!#!)'!&*('0! &0!1!)+&9"*.(& 14#-=(!)!&6-)&#(*-'&.H=&*"#$.$&0$1$)+&.")$'()!#!#&9(#!:!&(#A(*&:( &"A(!#!#& *()(*:4)-.:-*&H=4''- -#-&64'-)'41-*:4#&."#)(&0>0*>#&"'(6-'4A4*:-)B&<$&(0(%'(&:( & "A(!#1(#& ('!#(#& :( '()& >=4)-#14& 9(7!.('+& "&=-*.4'& ;4& *-09(.('& -#A4'404'4)4& 6( '(#0! :!)B& <$#$& :(*-7& 414A4*& -*-#A-& ( (0(1(+& H#A4& 9(*!#& %4;)414#& 6( '(9()(*&A-;()&*4#:'4)14#&:( :( &-E)(%&41-'0- &"'(6-'4A4 -&.(7:(#0(9(&%('!!'(A(*:!)B&!""

14 $%&'(& )*+,-#&."& /".0"#$ $%&1(& 2-34,4 & 540!%4,4#!& 67"0$+,"+& 8-7,4 94&:4;! $%&<(& 2-34,4 & 67"0$+,"& :B?6%

15 $%&'(&)*+,-, &./"0$1-"&2*031,1&4"5"6&-37,05,0!1,&,$8&9:5.% $%&;(&)*+,-, &./"0$1-"&*5,#!&6"<&=31<&>,!&?"05" $%$

16 $%&'(& )*+,-, &./"0$1-"&2*031,1&4"5"6&-37,05,0!1,&,$8&9$0& 2"#$8 $%&:(& ;"<&=31<&>,!&2,5"&6$0$ $1"&,$8&" $2 $%&?(&

17 $%&'(&)*+,-, &.,/!%,-,#!&01"/$2-"3$&3$/"4&*+,35,/!2-,2&6$/$#$ $%&78(&)*+,-, &.,/!%,-,#!92!&4":/"5";"2&04&5$%,2&<*=5>& "3$5-"

18 $%&''(&)$*"+&,"&)-+./#&#01&.0,21321! $%&'4(& 52,0 2.2#!&67"1$+."*$&-"13" $%$+&,213!!+2&2$8&%$%21$&$73"1

19 $%&'()&*+,- +.+#!&/$%+0!&,"&1$%+0!&2",$3"0&%"0.$3"4 $%&'5)& &9:"3$0."4$&71+#!&;-02&*+!&1$%+0! $%&'<)&67=-0>+>+&?+ &78+!

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz S notu YT P notu DV U notu YZ EX notu MU I notu EK olarak, diğer notların aynen kabulü. Adnan

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM 4 PAFTA 138 PARSEL (KALE) 2 PAFTA 43 PARSEL (KULE) L: stanbul LÇE: Sar yer YER ve ADI: Garipçe Köyü MÜLK YET: Hazine TASARRUF YETK VEREN KURUM / SAYI-TAR H Maliye Bakanl, Milli Emlak Genel Müdürlü ünün

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

Misafir öğrenciler için açık olan KYK yurtları

Misafir öğrenciler için açık olan KYK yurtları On5yirmi5.com Misafir öğrenciler için açık olan KYK yurtları Kredi ve Yurtlar Kurumu misafir öğrencilerin konaklayabilmesi için açık olan yurtların listesini yayımladı. Yayın Tarihi : 5 Eylül 2015 Cumartesi

Detaylı

ÖABT Soyut Matematik KONU TESTİ Önermeler ve İspat Yöntemleri

ÖABT Soyut Matematik KONU TESTİ Önermeler ve İspat Yöntemleri ÖABT Soyut Matematik KONU TESTİ Önermeler ve İspat Yöntemleri ÇÖZÜMLER p q r q q p r q q. p r q q p r 5. p q q r r r, p q q r, r p, q q r q, q p q. p q p q p q p q p q q p p 6. p p q p p q p q p p p q

Detaylı

SIRALAMA 1- BARIŞ BAŞAK 2- MUSTAFA YILDIZ

SIRALAMA 1- BARIŞ BAŞAK 2- MUSTAFA YILDIZ A GRUBU A1-A2 26.05.2014 Pazartesi Saat:11.30 BARIŞ BAŞAK-MUSTAFA YILDIZ 21-17 21-18 BARIŞ BAŞAK 2-0 A3-A4 26.05.2014 Pazartesi Saat:11.30 MEHMET ALİ KIZILAY - MUSTAFA ÇETİN 21-16 21-16 MEHMET ALİ KIZILAY

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

MALKARA TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

MALKARA TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 143 944 269 SAYILI YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 21.10.1966 Malkara V.D. - 9960045992 2 191 577 ALTENLER UN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 05.07.1976 Malkara V.D. - 0600030770 3 222 223 İSMAİL

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 06 Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC(Objective Research Center) tarafından ayda bir yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırmasının

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.&*/0&*12& !"#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler

!#$%&'()(&*($+,-(&.&*/0&*12& !#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler !"#$%"'(")(*($+,-(.*/0*12!"#$!%$ '($)$ *+*!,+$-.+/.$!.!012.$!"#$%"'(")(*($+,-((",7%89"-%:($+,0,0+,-,";%1"?-",8@,%A9:"%0-9B >#"#0-%:+%@98C'#>(")(",8,)18,D!"#$%"'(")(*($+,-(>(",B,0",8(0(0EF/"(+(:%"%8DG,:0/"/H(D

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

2000-2004 LİSANS: Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü KONYA Lisans Tezi :Yassı Ada 7 Yüzyıl Doğu Roma Batığı

2000-2004 LİSANS: Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü KONYA Lisans Tezi :Yassı Ada 7 Yüzyıl Doğu Roma Batığı KİŞİSEL BİLGİLER Ad Soyad Oktay Dumankaya Ünvanı Yrd. Doç. Dr. İş yeri/ çalıştığı Kurum Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü İdari Görevi Arkeoloji Bölümü Başkanı

Detaylı

Başkanlık Değerlendiricileri Tarafından Değerlendirilecek Kamu Hastaneleri Listesi

Başkanlık Değerlendiricileri Tarafından Değerlendirilecek Kamu Hastaneleri Listesi Başkanlık Değerlendiricileri Tarafından Değerlendirilecek Kamu Hastaneleri Listesi TRAFİK KODU İLİ HASTANE ADI 01 ADANA Adana Devlet Hastanesi 01 ADANA Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 01 ADANA

Detaylı

KARAR 6) İktisat Bölüm öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Mustafa ILDIRAR ın maddi hata hakkındaki yazısı ve eki görüşüldü.

KARAR 6) İktisat Bölüm öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Mustafa ILDIRAR ın maddi hata hakkındaki yazısı ve eki görüşüldü. KARAR 6) İktisat Bölüm öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Mustafa ILDIRAR ın maddi hata hakkındaki yazısı ve eki görüşüldü. Ekonometri Bölümü öğrencilerinden 2007195019 numaralı Engin TUNÇ 2011-2012 öğretim

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 29.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/03 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İNTİBAK FORMU. Seçkin KOŞAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İNTİBAK FORMU. Seçkin KOŞAR Seçkin KOŞAR Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 AA Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2 AA Eğitim Psikolojisi 2 0 2 BB Eğitim Psikolojisi 2 0 2 BB Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 BB Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 BB

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA,

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ANABİLİM DALI/PROGRAMLARINI KAZANAN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DUYURULARI * KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN () TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 6 *********(ilk 4 soru çıktı üzerinde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir.

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir. Personel Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Görev Ünvanı Eğitim Durumu : M. Niyazi KIVILCIM : Mühendis : Ziraat Yüksek Mühendisi : Lisans(Yüksek) En Son Bitirdiği Okul Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı Yükseköğretime Geçiş Sınavı naliz Karnesi dı KTILIM N ŞVŞT FEM Sınav dı SINVI 4 Okul dı 40 28 6 6 26,0 32 24 4 4 23,00 8 4 0 4 4,00 1 8 4 3 7,00 12 4 4 4 3,00 8 3 2 3 2,0 0 0 0,00 13 1 0 12 1,00 lar Türü

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 18.03.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/08 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı nın

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MAZERET SINAV TARİH VE SAATLERİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MAZERET SINAV TARİH VE SAATLERİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MAZERET SINAV TARİH VE SAATLERİ Sıra No: Öğrenci No: Öğrenci Adı Soyadı Ders Adı Ders Kodu Sınav tarihi Sınav saati 1 110506077 Gökhan KALKAN

Detaylı

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları.

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları. Türkiye Atletizm Federasyonu Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL)Yarışmaları Kastamonu Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları Mesafe : 2 Km. Kategori

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/02 Enstitü Yönetim Kurulu 21/01/2014 Salı günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

Adı Soyadı Alanı Görev Yeri Tercihleri Genel Puanı 1 / 7

Adı Soyadı Alanı Görev Yeri Tercihleri Genel Puanı 1 / 7 1 FİKRET SAĞMAK Bilişim Teknolojileri HAYMANA-Halk Eğitim Merkezi Mamak/Ankara Bilim Sanat Merkezi 2 2 MAKBULE ÖNDEŞ Bilişim Teknolojileri KALECİK-Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Mamak/Ankara

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

Arş. Gör. Muhammet ARSLAN

Arş. Gör. Muhammet ARSLAN Arş. Gör. Muhammet ARSLAN E-Mail Adres : muhammetarslan25@gmail.com : Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 1. Adı Soyadı : Muhammet ARSLAN 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MM 1000 STATİK ÖDEV II Son teslim tarihi: 13 Mayıs Cuma 10:00 (I, II. Öğretim Grupları) Soru Çözümü: 13 Mayıs Cuma 14:00,

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

INTERNATIONAL ANKARA MTB CUB RESULTS

INTERNATIONAL ANKARA MTB CUB RESULTS CADET MEN 1 41 TUR19940413 AGİT SALMAN ISTANBUL GSK 01:04:34 2 89 TUR19941129 ÖMER FARUK KANSIZ FERDİ SPORCU 01:06:15 3 47 TUR19940409 FURKAN DURU KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ 01:13:03 4 186 TUR19940805 İSA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

İç bükey Dış bükey çokgen

İç bükey Dış bükey çokgen Çokgen Çokgensel bölge İç bükey Dış bükey çokgen Köşeleri: Kenarları: İç açıları: Dış açıları: Köşegenleri: Çokgenin temel elemanları Kenar Köşegen ilişkisi Bir köşe belirleyiniz ve belirlediğiniz köşeden

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:18.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:19.00

23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:18.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:19.00 4. YIL BAHAR ŞENLİKLERİ TURNUVASI MÜSABAKA TARİH VE SAATLERİ FUTBOL 22/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00 BOCCE 22/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:15.00 BADMİNTON 23/03/2012 BAŞLAMA SAATİ:09.00

Detaylı

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ 0- YGS KDS - 5 Türkçe 40 21 10 18,50 % 46,25 Tarih 15 6 2 5,50 % 36,67 Coğrafya 12 0 0 0,00 % 0,00 Felsefe 8 1 2 0,50 % 6,25 Felsefe (Dev) 5 1 0 1,00 % 20,00 Matematik 32 5 0 5,00 % 15,63 Fizik 14 1 0

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES POLONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Polonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Do

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği & Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-1344) ile 1 Kabul edilen 4 Aday olarak önerilen 5 UNESCO Dünya Mirasının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 26 Eylül 2013

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 4/2016 2016/2 Üniversitemiz Senatosu, 4/2/2016 Perşembe günü saat 10:30'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında toplandı.

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

Organisation of the Islamic Conference Research Centre for Islamic History, Art and Culture slam Konferansı Te kilatı

Organisation of the Islamic Conference Research Centre for Islamic History, Art and Culture slam Konferansı Te kilatı OrganisationoftheIslamicConference ResearchCentreforIslamicHistory,ArtandCulture slamkonferansıtekilatı slamtarih,sanatvekültüraratırmamerkezi THESECONDCONSTITUTIONALPERIODOF THEOTTOMANSTATEONITSCENTENARY

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

DERS MUAFİYET ve İNTİBAK FORMU İntibak Ettirilecek Sınıf Öğr. Numarası

DERS MUAFİYET ve İNTİBAK FORMU İntibak Ettirilecek Sınıf Öğr. Numarası MUSTAFA ÖZERDEMİR ÖCEKİ ÜİVERSİTEDE ALDIĞI (AADOLU Üİ. AÇIKÖĞRETİM FAK.) Sağlık Bakım Hizmetleri 1.Sınıf 1328060006 Yaşlı Bakım Programı (Uzaktan Eğitim) Dersin Adı Y.Y Krd. Bş. Dersin Kodu ve Adı Y.Y

Detaylı

Küçükler ve Yıldızlar Kros Ligi Finali Gaziantep

Küçükler ve Yıldızlar Kros Ligi Finali Gaziantep Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm İl Temsilciliği Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi-Saati : Sporcu Sayısı : Sayısı : Yıldız Erkekler Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm

Detaylı

TAF-Türkcell Küçükler Festivali (ERZURUM GRUBU)

TAF-Türkcell Küçükler Festivali (ERZURUM GRUBU) Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : Kategori : KÜÇÜK ERKEKLER Tarih : Katılan Takım Sayısı : Katılan Sporcu Sayısı : 15 Mayıs 2016 GÜNCELLEME 9.5.2016 23:3 Sıra Yarışma : 0 Metre

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

SIRA NO PROJE NO KURUM ADI KURUM TÜRÜ STATÜ İLİ

SIRA NO PROJE NO KURUM ADI KURUM TÜRÜ STATÜ İLİ 1 2013-1-TR1-COM05-46796 24 Kasım Anadolu Lisesi Genel Lise Kamu Osmaniye 2 2013-1-TR1-COM05-46475 8 Şubat Ortaokulu Ortaokul Kamu Gaziantep 3 2013-1-TR1-COM05-46414 80. Yıl Beykonak Ortaokulu Ortaokul

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

Ankamat Matbaacılık Tel: Basımevi Sertifika No: 13256

Ankamat Matbaacılık Tel: Basımevi Sertifika No: 13256 Ankamat Matbaacılık Tel: 0 312 394 54 94 Basımevi Sertifika No: 13256 Kongre Onursal Başkanı Prof.Dr. Candeğer YILMAZ Ege Üniversitesi Rektörü Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. İsmail KARABOZ Kongre

Detaylı

Devlet Kastamonu Üniversitesi Örgün -

Devlet Kastamonu Üniversitesi Örgün - YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 015 BAŞARI SIRASI 015 TABAN PUANI Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Devlet Çanakkale

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Arkeoloji Bölümü, N.177, Bağbaşı Yerleşkesi/KIRŞEHİR Telefon :Oda: 0386 280 4561 GSM: 0536

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI BİLİM KURULU Prof. Dr. Nihat DALGIN (Sinop Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı) Prof. Dr. Refik TURAN

Detaylı

26.SADİ GÜLÇELİK YARIŞMA SONUÇLARI YER: ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ TARİH:11 AĞUSTOS 2012

26.SADİ GÜLÇELİK YARIŞMA SONUÇLARI YER: ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ TARİH:11 AĞUSTOS 2012 100 M RÜZGAR KATEGORİ BAYANLAR 1.SERİ SAAT 15:00 1 GÜLŞAH KIZILTAŞ 1991 BOĞAZİÇİ 13.02 2 GÜNCE YURDAKUL 1994 ENKA 13.05 3 RABİA BAL 1998 ENKA 13.48 4 AYSUN AKAY 1994 İŞİTME ENG. 14.08 5 MELİKE SOYUGÜZEL

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI Öğrenci No ŞİMDİKİ SINIFI Adı Soyadı Sınıfı Dersi Sınav Tarihi 1 130 (MUHASEBE VE 2 132 (MUHASEBE VE 3 157 (MUHASEBE

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

YG-21 UGP 1.OLAĞAN GENEL KURULU ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU 9-12 Nisan 2005 Ankara Başkent Öğretmen Evi

YG-21 UGP 1.OLAĞAN GENEL KURULU ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU 9-12 Nisan 2005 Ankara Başkent Öğretmen Evi YG-21 UGP 1.OLAĞAN GENEL KURULU ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU 9-12 Nisan 2005 Ankara Başkent Öğretmen Evi İÇERİK * Ön Hazırlık Toplantısı Katılımcı Listesi A - İLLERİN DURUMU B - DELEGELERİN İLLERE GÖRE

Detaylı