BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (TAŞRA) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 24/11/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Atama Yapılacak Görevin Niteliği ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 MÜHENDİS (TAŞRA) A Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevler arasında yer almaktadır? A) Yerleşme ve seyahat hürriyeti B) Haberleşme hürriyeti C) Grev hakkı ve lokavt D) Dilekçe hakkı sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi başlamış veya başlayacak bir soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırma yetkisine sahip değildir? A) Bölge müdürleri B) Atamaya yetkili amirler C) İlçelerde kaymakamlar D) Genel Müdürlük müfettişleri sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun la ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tapu ve Kadastro Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. B) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek Tapu Dairesi Başkanlığının görevleri arasında yer almaktadır. C) Genel Müdür ve her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırır. D) 5368 sayılı Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek, sicil ve kaydını tutmak Kadastro Dairesi Başkanlığının görevleri arasında yer almaktadır. 3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Mevcut Tapu-Kadastro bilgilerini, Kadastro Kanunu nda öngörüldüğü gibi mekânsal bilgi sistemlerinin altlığını oluşturacak şekilde ve yapıda güncellemek, sayısal ve hukuksal formda bilgisayar ortamına aktararak kullanıma sunmak amacıyla yürüttüğü proje aşağıdakilerden hangisidir? A) TUSAGA- Aktif B) Harita Bilgi Bankası C) Tapu Arşiv Bilgi Sistemi D) Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi 5. Aşağıdakilerden hangisi, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun a göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü danışma ve denetim birimleri arasında yer almaz? A) Hukuk Müşavirliği B) Teftiş Kurulu Başkanlığı C) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı D) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 6. Aşağıdakilerden hangisi, Tapu ve Kadastro Kurulunun 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun da sayılan doğal üyeleri arasında yer almaz? A) 1. Hukuk Müşaviri B) Arşiv Dairesi Başkanı C) Tapu Dairesi Başkanı D) Teftiş Kurulu Başkanı 2

3 MÜHENDİS (TAŞRA) A 7. Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara yazılan yazıya ne ad verilir? A) Teessüf yazısı B) Tenkit yazısı C) Tekit yazısı D) Günlü yazı 8. Aşağıdakilerden hangisi, Medeni Hukukun yardımcı kaynakları arasında yer almaktadır? A) Doktrin B) Genelge C) Kanun hükmünde kararname D) Yargıtay içtihadı birleştirme kararları 11. I- Cumhurbaşkanı II- TBMM üyeleri III- Üniversiteler Yukarıdakilerden hangileri 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamı dışında tutulmuştur? A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) Yalnız II 12. Belediye sınırları içerisinde parselasyon haritaları hangi organın onayından sonra yürürlüğe girer? A) Belediye Başkanı B) Belediye Meclisi C) Vali D) Belediye Encümeni 9. Aşağıdaki ölüme bağlı tasarruflardan hangisi kural olarak sadece vasiyetname ile yapılabilir? A) Mirasçı tayini B) Vakıf kurma C) Yedek mirasçı atama D) Mirastan feragat sözleşmesi 13. Bir düzenleme alanında katılım kütlesi alanı (K) = m², dağıtım kütlesi (D) = m² ise, D.O.P. oranı yüzde kaçtır? A) 0.22 B) 22 C) 35 D) İntifa hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Devri mümkün değildir. B) Miras yolu ile intikal etmez. C) Sadece taşınmazlar üzerinde kurulabilir. D) Sahibine tam ve sınırsız yararlanma hakkı verir. 14. İmar mevzuatına göre belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş alanları tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Mücavir alan B) Planlı alan C) Plansız alan D) Yetki alanı 15. Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plan aşağıdakilerden hangisidir? A) Mevzi imar planı B) Nazım imar planı C) Çevre düzeni planı D) Uygulama imar planı 3

4 MÜHENDİS (TAŞRA) A 16. Parselasyon kapsamında bir kısmı düzenleme sahasında kalan parseller için aşağıdakilerden hangisi düzenlenir? A) İmar çapı B) Kadastro çapı C) Ayırma krokisi D) Kadastro ayırma çapı sayılı Kadastro Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi kamu hizmet malı değildir? A) Harman yeri B) Karakol binası C) Okul binası D) Pazar yeri 17. Kamulaştırma işlemine karşı iptal davası tebligat tarihinden itibaren kaç gün içinde açılabilir? A) 45 gün B) 30 gün C) 15 gün D) 7 gün 22. Kadastroda mükerrerlik tespit edildiğinde, ilgililere tebligatı yapmakla aşağıdakilerden hangisi sorumludur? A) Kadastro müdürlüğü B) Tapu müdürlüğü C) Mal müdürlüğü D) Defterdarlık 18. Kamulaştırmaya konuyu taşınmazın maliki kamulaştırma işleminin iptali için hangi mahkemeye dava açabilir? A) Anayasa Mahkemesi B) Ticaret Mahkemesi C) İdare Mahkemesi D) İş Mahkemesi 23. Kadastro Mahkemesi nerede kurulur? A) Başkentte B) İl merkezinde C) Kadastro bölgesinde D) Kadastro çalışma alanında sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılan çalışmalarda, kadastro komisyonuna itiraz hangi aşamada yapılır? A) Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra B) Kadastro bölge ilanı sırasında C) Mevki, ada ilanı sırasında D) Askı ilanı süresi içinde sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılan çalışmalarda, sulu veya kuru arazi ayrımı hangi kanun hükümlerine göre yapılır? A) İmar Kanunu B) Tapu Kanunu C) Kamulaştırma Kanunu D) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılan çalışmalarda, kadastro tutanağında aşağıdakilerden hangisinin imzası bulunmaz? A) Belediye başkanı B) Kadastro teknisyeni C) Kadastro müdürü D) Kadastro üyesi sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılan çalışmalarda, kapanmış yollar ile meydanlar aşağıdakilerden hangisi adına tespit ve tescil edilir? A) Hazine B) İçişleri Bakanlığı C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı D) Belediye veya köy tüzel kişiliği

5 MÜHENDİS (TAŞRA) A sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılan çalışmalarda, uygulanmayan ve uygulanamayan kayıtlar listesinde, aşağıdakilerden hangisinin imzası bulunmaz? A) Muhtar B) Kontrol mühendisi C) Bilirkişi D) Kadastro teknisyeni sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılan çalışmalarda, çalışma alanı sınırına Kadastro Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz, kaç gün içinde kesin karara bağlanır? A) 7 B) 15 C) 30 D) sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılan çalışmalarda, askı ilanı süresi içerisinde dava açılmayan kadastro tutanaklarının kesinleşme tarihi aşağıdakilerden hangisidir? A) Askı ilanının bitiminden 3 ay sonra B) Askı ilanının bitimini takip eden ay C) Askı ilanının bitimini takip eden hafta D) Askı ilanının bitimini takip eden gün sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılan çalışmalarda, kadastro komisyonu tarafından kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere takdir edilen değere karşı hangi açıdan itiraz edilebilir? A) Değerin hesaplama yöntemine B) Değeri takdir eden kişilere C) Maddi hesap hataları D) Takdir edilen değere sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılan çalışmalarda, taşınmaz mallara girme yetkisine sahip kadastro görevlilerine verilen yetki belgesi aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir ve onaylanır? A) Kadastro müdürü düzenler, mahallin mülki amiri onaylar. B) Kadastro teknisyeni düzenler, kadastro müdürü onaylar. C) Kontrol mühendisi düzenler, kadastro müdürü onaylar. D) Kadastro ekibi düzenler, mahallin mülki amiri onaylar. 31. Sayısallaştırma çalışmalarına başlanarak, çalışmaların devam ettiği birimlerde, ilgililerince yapılan talebe bağlı işlem başvurularında, çalışmalara ne şekilde yön verilir? A) Talep, sayısallaştırma çalışmaları neden gösterilerek resmî yazı ile reddedilir. B) Talep karşılanır ancak, ilgilisine işlem sonucunu gösterir resmî belge verilmez. C) Sayısallaştırma mevzuatı kapsamında talep hiçbir şekilde alınmaz. D) Talep, sayısallaştırma sürecinin tamamlanması beklenmeden kadastro teknik mevzuatına göre karşılanır. 32. Sayısallaştırma çalışmaları sırasında, yanılma sınırı içerisinde kalan bir yüz ölçümü hatası ile karşılaşılması durumunda, çalışmalara ne şekilde yön verilir? A) Hata ile ilgili düzeltme raporu düzenlenerek sayısallaştırma çalışmaları içerisinde, sayısallaştırma mevzuatına göre düzeltilmesi sağlanır. B) Hatadan etkilenen parsellerin beyanlar hanesine belirtme yapılarak ilgili mevzuatı kapsamında düzeltilmesi sağlanır. C) Sayısallaştırma çalışmaları sırasında hesaplanan değer esas alınır. D) Hata görmezden gelinerek çalışmalara devam edilir. 5

6 MÜHENDİS (TAŞRA) A 33. İhaleli işler kapsamında yapılan 22-a çalışmalarında düzenlenen ölçü krokilerinde aşağıdakilerden hangisinin imzası bulunmaz? A) Kadastro müdürü B) Kontrol mühendisi C) Uygulama ekibinde görevli müdürlük elemanları D) Yüklenici firmanın ölçüyü yapan teknik elemanları a Uygulamalarında, dış sınırları çekişmesiz olarak belirlenen bir alan içindeki taşınmaz malikleri ile diğer ilgililerin uyuşmazlık çıkarmadan kullanma biçimine göre oluşturdukları ve krokide yeşil renkte gösterilen sınır hangisidir? A) Geçerli sayılabilecek sınır B) Deprem sonrası oluşan sınır C) Değişebilir sınır D) Geçerli sınır a Uygulamalarında, uygulama alanı ilanı kadastro müdürlüğünce çalışmalara başlanılmadan kaç gün önce yapılır? A) 3 B) 7 C) 15 D) a Uygulamalarında, aşağıdakilerden hangisi zeminde olmayıp değerlendirme ile oluşturulan sınırdır? A) Sabit sınır B) Geçerli sınır C) Geçerli sayılabilecek sınır D) Deprem sonrası oluşan sınır 38. I) Sabit sınır II) Geçerli sınır III) Belirsiz sınır IV) Çekişmeli sınır V) Değişebilir sınır VI) Geçerli sayılabilecek sınır VII) Deprem sonrası oluşan sınır 22-a Uygulamalarında, yukarıdaki sınırlardan hangisi yapılacak değerlendirmelerde zemin değerlerine göre değiştirilmeden esas alınan sınırdır? A) I, VI ve VII B) II, III, IV ve V C) I, II ve III D) IV, V, VI ve VII a Uygulamalarında, sınırlandırma krokilerinde kırmızı renkte gösterilen sınır hangisidir? a Uygulamalarında, aşağıdakilerden hangisi dengeleme planına göre oluşturulan sınırdır? A) Sabit sınır B) Çekişmeli sınır C) Belirsiz sınır D) Değişebilir sınır A) Geçerli sınır B) Değişebilir sınır C) Geçerli sayılabilecek sınır D) Teknik belgelerine göre oluşturulamayan çekişmeli 6

7 MÜHENDİS (TAŞRA) A 40. I) 3194 sayılı İmar Kanunu, 18. madde uygulamaları II) 3194 sayılı İmar Kanunu, parselasyon niteliğinde olmayan 15. ve 16. madde uygulamaları III) 2981 sayılı Kanun, 10-b madde uygulamaları IV) 2981 sayılı Kanun, 10-c madde uygulamaları Yukarıdakilerden hangileri 22-a Uygulaması ile düzeltilebilir? A) Yalnız I B) I ve IV C) Yalnız II D) II ve III a Uygulamalarında, paftası ile teknik belgelerinde hata bulunmaması hâlinde bu belgelere göre oluşturulan ve krokide turuncu renkte gösterilen sınır hangisidir? A) Geçerli sınır B) Değişebilir sınır C) Geçerli sayılabilecek sınır D) Deprem sonrası oluşan sınır a çalışmaları ile aşağıdaki hatalardan hangisi düzeltilemez? A) Hisse hataları B) Malik hataları C) Sınırlandırma hataları D) 6831 sayılı Kanun a göre yapılan orman haritalarındaki hatalar 44. Aşağıdakilerden hangisi, kamulaştırma haritalarının kontrolü sırasında aranılacak belgelerden değildir? A) Kamulaştırma kararı örneği B) Kamulaştırma haritaları C) Encümen kararı D) Tescil bildirimi 45. Düzenleme sınırı krokisinde aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? A) Düzenleme sınırı B) Düzenlemeye kısmen giren kadastro parselleri C) Düzenlemeye tamamen giden kadastro parselleri D) Hâlihazır durum ile kadastro parsellerinin çakıştırılmış hâli 46. Aşağıdakilerden hangisi 2010/22 sayılı Genelge gereğince, parselasyon haritalarının kontrolü sırasında yapılan kontrollerden değildir? A) Hâlihazır haritaların B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliği ne uygun üretilip üretilmediğine ilişkin kontrol B) Düzenleme sahasına giren parsellerin ayırma çapları, özet cetvelleri, tahsis cetvelleri, dağıtım cetvelleri kontrolü C) Röleve ölçü krokileri ve yüz ölçümü hesapları kontrolü D) Pafta kontrolü a Uygulamalarında, aşağıdakilerden hangisi esas alınan sınırdır? A) Sabit sınır B) Çekişmeli sınır C) Geçerli sınır D) Değişebilir sınır sayılı Kadastro Kanunu nun 41. maddesine göre hazırlanacak düzeltme raporu ve eki krokide aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? A) Düzeltme şekli B) Hatanın kaynağı C) Düzeltme ekibinin imzaları D) Düzeltmeden etkilenen parsellerin maliklerinin imzaları 7

8 MÜHENDİS (TAŞRA) A sayılı Kadastro Kanunu 41. madde kapsamında hazırlanacak düzeltme ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? A) Kadastro üyesi veya kontrol memuru B) Kontrol mühendisi C) Kadastro müdürü D) Teknisyen 52. BÖHHBÜY ne göre, G olarak adlandırılan nokta aşağıdakilerden hangisidir? A) C1 Derece Nokta B) C2 Derece Nokta C) C4 Derece Nokta D) Fotogrametrik Nokta 49. Resimlerdeki eğiklik etkileri ve yükseklik farklarından (rölyef kayma) ileri gelen hataların giderilmesi ile elde edilen görüntüler üzerine eş yükseklik eğrileri, yükseklik bilgileri, harita kenar bilgileri de eklenmek suretiyle elde edilerek rastgele ölçekli üretilmiş haritalara ne ad verilir? A) Ortofoto harita B) Topoğrafik harita C) Sayısal fotogrametrik harita D) Çizgisel fotogrametrik harita 50. 1/ ölçekli paftalar yeryüzünde ne kadar genişlikte bir alanı kaplar? 53. BÖHHBÜY ne göre, yerleşik alanda, yersel Yöntemlerle ölçülen poligon güzergâhlarından ana poligon geçki uzunluğu en fazla kaç metre olabilir? A) B) C) D) TUSAGA aktif sistemi ile statik olarak C dereceli referans noktası üretilmesi işlemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kayıt süresi en az 2 saat olmalıdır. B) En az dört adet uydu gerekmektedir. C) GPS alıcıları arası mesafe maksimum 20 km olmalıdır. D) Uydu yüksekliği en az 10 derece alınır. A) 1 30 x 1 B) 1 30 C) 1 x 1 D) 30 x Düz alanların hava fotoğraflarının tam düşeye dönüştürülerek ve ölçeklendirilerek oluşturulmuş, geometrik olarak harita özelliği taşıyan fotoğrafik ürüne ne ad verilir? A) Fotoplan B) Fotografik harita C) Uydu haritası D) Ortofoto 55. 1/5.000 ölçekli bir haritada kenarları 1cm olan karenin alanı, arazide kaç metre kareye karşılık gelir? A) 250 B) 2500 C) D) Cins değişikliği işlemi sırasında, tescil bildiriminde aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? A) Yapının cinsi B) Yapının kat adeti C) Varsa tecavüz miktarı D) Komşu parsel maliklerinin imzaları 8

9 57. Fotogrametrik paftalarda yapılacak aplikasyon işleminde, 2010/4 sayılı Genelge ye göre, paftaların çözünürlüklerinin olması gereken en az değeri hangisidir? A) 300 dpi B) 400 dpi C) 500 dpi D) 600 dpi MÜHENDİS (TAŞRA) A 58. Aşağıda gösterilen talebe bağlı işlemlerden hangisinden, Harçlar Kanunu uyarınca harç tahsil edilmesi gerekmektedir? A) Plan örneği B) Aplikasyon C) Parselin yerinde gösterilmesi D) Teknik belge örneği verilmesi 59. Hassasiyeti ±5 metreyi geçmeyen el GPS leri aşağıdaki işlemlerden hangisi için kullanılabilir? A) Aplikasyon B) Plan örneği C) Parselin yerinde gösterilmesi D) Yapısızken yapılı hâle gelme cins değişikliği işlemi sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine göre, dikili tarım arazileri kaç m 2 büyüklüğün altında ifraz edilemez, bölünemez veya küçük parsellere ayrılamaz? A) B) C) D) TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 9

10 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

11 24 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 5. GRUP: MÜHENDİS (TAŞRA) A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. d 2. a 3. d 4. c 5. d 6. b 7. c 8. a 9. b 10. c 11. c 12. d 13. b 14. a 15. c 16. d 17. b 18. c 19. a 20. d 21. a 22. b 23. c 24. a 25. d 26. b 27. d 28. c 29. a 30. b 31. d 32. c 33. a 34. c 35. b 36. d 37. a 38. a 39. b 40. d 41. a 42. b 43. a 44. c 45. d 46. a 47. d 48. c 49. a 50. d 51. a 52. d 53. c 54. c 55. b 56. d 57. b 58. a 59. c 60. b

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 5. GRUP HARİTA MÜHENDİSİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 50. GRUP MÜHENDİS (JEOLOJİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MERKEZÎ STIN LM UZMNI DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 3. GRUP ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 7. GRUP BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜHENDİS (MERKEZ) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP KISIM MİRİ (TŞR) GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONEL DİRESİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 28. GRUP TEKNİKER (28. GRUP) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S404 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MUHSEBE ŞEFLİĞİ GENÇLİK VE SPOR BKNLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ 1 OCAK 2015 SAAT: 10.00 ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI SALON NO İMZA : : : : SIRA NO: : GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bu sınav Çevre ve Şehircilik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı