"Müstakbel Meslektaþlarýmýza" Burs. Üye Toplantýlarýmýz. Olaðan Genel Kurul Toplantý Duyurusu. 3 Kasým Mitingine Katýlmama Gerekçemiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Müstakbel Meslektaþlarýmýza" Burs. Üye Toplantýlarýmýz. Olaðan Genel Kurul Toplantý Duyurusu. 3 Kasým Mitingine Katýlmama Gerekçemiz"

Transkript

1 Ýmtiyaz Sahibi Dr. Gültekin Süleymanlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Selçuk Koçlar ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ Yayýn Kurulu Dr. Nevzat Akyar Dr. Nevval Bayýr Çelik Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengil Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr. Sadýk Özen Dr. Uður Yýlmaz Danýþma Kurulu Dr. Umur Gürsoy Dr. Hamit Hancý Dr. Gönül Mutlu Dr. Celal Tufan Dr. Cankat Tulunay Dr. Ahmet Haki Türkdemir Dr. Mehmet Uhri Dr. Ali Rýza Üçer Dr. Çaðatay Üstün Hukuk Danýþmaný Av. Bayram Atasoy OCAK 2008 CÝLT 2 SAYI 1 YAZIÞMA ADRESÝ ANTALYA TABÝP ODASI Meltem Mah. 3. Cad. Üzeri Barohan Yaný ANTALYA Tel: Faks: e-posta: Yazarlara Bilgi Yayýn Kurulu, yayýn koþullarýna uymayan yazýlarý yayýnlanacak biçimde düzeltmek ve yazarýn iznini almak kaydýyla kýsatlmak yetkisine sahiptir. Ýmzalý yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Gönderilen yazýlarda yazarýn adý soyadý ve telefon numarasý bulunmalýdýr. Dergide, yazý iþleri müdüründen izin alýnmak kaydýyla alýntý yapýlabilir. GRAFÝK - TASARIM ÖCAL OFSET BASKI ÝLETÝÞÝM OFSET ÝÇÝNDEKÝLER Atatürk Hastanesi ve Saðlýk Müdürlüðü Ziyaretlerimiz "Müstakbel Meslektaþlarýmýza" Burs Üye Toplantýlarýmýz Olaðan Genel Kurul Toplantý Duyurusu 3 Kasým Mitingine Katýlmama Gerekçemiz Saðlýkta Hizmet Alýmý Basýn Duyurularý KitapTanýtýmý: Atatürk'ün "Fikir Fedaisi" Dr. Reþit Galip Þehitlerimiz Ulusalcýlýk: Akýlcý Gerçekci Olmalý 10 Kasým'ýn Önemi ve Anlamý Yabancý Sermaye Gelecek miþ... Týp-Saðlýk Bilimleri Basýn Açýklamasý Özlük Haklarý ve Tam Gün Danýþtay 65 Yaþ Kararý Sözde Aile Hekimliði Tam Güne Neden Karþýyým Tam Gün Anket Sonuçlarý Saðlýkta Dönüþümün Etik Boyutu Paralý Saðlýk Saðlýkta Dýþa Baðýmlýlýðýmýz MR Soygunu Prof. Dr. Tarýk Minkari'nin Konuþmasý Ýlaç Komisyonunda Roche Sanýðý Vito ya da Kato Çorabý Delikti Acilde Þiddet Bitmiyor... Týp Dilinin Türkçeleþtirilmesi Geçmiþten Bir Fotoðraf Modern Saðlýk Nükleer Santral Konusu Eleþtiri Mektubu

2 Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Atatürk Hastanesi ve Saðlýk Müdürlüðü Ziyaretlerimiz Tabip odamýzý temsilen günü anlatýldý. Baþhekimliðin yaklaþýmýnýn hekimlik Atatürk Devlet Hastanesi Baþhekimliðini ve Ýl uygu-lamalarýnda hekimlerin sorumluluðunun Saðlýk Müdürlüðünü ziyarete gidildi. þartlarla deðiþmeyeceði yönünde ve daha hasta D r. K e m a l tarafýndan bakan bir çizgide olduðu görüldü. Kiraz'ýn Atatürk Kendisine hekimlerin içinde bulunduklarý Devlet Hastanesi þartlar ayrýntýlý olarak anlatýldý. Yeni görevinde Baþhekimliðine Baþarýlar dileyip ayrýlýndý. atanmasý üzerine Saðlýk Mükendisini kutla- dürümüz Sayýn mak ve hasta- D r. H ü s e y i n nemiz hekimle- G ü l ' l e rinin sorunlarý makamýnda ayný hakkýnda görüþ- g ü n Y ö n e t i m mek için Genel kurulu üyemiz sekreterimiz Dr. Nimet Altýn, yönetim kurulu Dr. Fuat Altay'ýn üyemiz Dr. Selçuk Koçlar, merkez konsey da katýlýmý ile d e l e g e m i z D r. A d n a n Ý þ, H a s t a n e m i z g ö r ü - þ ü l d ü. hekimlerinden Dr. Ali Kýzýlateþ'le beraber Kendisine geçici baþhekimlik makamýnda görüþme gerçekleþti. görev-lendirmelerin ve devlet hastanesi nöbet Hastanemizin acil hekimlik sorunlarý, hasta sorunlarý anlatýldý. Son derece olumlu havada haklarý bölümünün hekimlik uygulamalarýndaki geçen görüþmede bu sorunlarýn çözümü için olumsuz tavýrlarý, meslek odamýzýn görevi ve bu iþbirliði yapma kararý verildi. görevi yaparken kamu yetkililerinin tutumlarý "Müstakbel Meslektaþlarýmýza" Burs Saygýdeðer meslektaþým, Týp Fakültesini kazanan öðrencilere yakýn gelecekte genç meslektaþlarýmýz olacaklarýný düþünerek müstakbel meslektaþýmýz gözüyle bakarýz. Meslek odamýz olan Antalya Tabip Odasý' na son yýllarda git gide sayýsý artan burs ve destek baþvurusu dikkat çekmektedir. Kredi Yurtlar Kurumu' ndan muhtaç üniversite öðrencilerine verilen aylýk kredi, 150 YTL.dir. Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi, 893 öðrencisinin 40' ýna ihtiyaç, yaklaþýk 40 öðrenciye baþarý bursu adý ile destek saðlamaktadýr. Üniversitenin Medikososyal birimindeki sosyal hizmet uzmanlarý, baþvuran Týp Fakültesi öðrencilerinin ekonomik sosyal durumlarýný inceleyerek öncelik belirlememizi saðlamaktadýr. Antalya ve ilçelerinde yaþayan deðerli meslektaþlarýmýzdan Týp Fakültesi'nin muhtaç öðrencilerine destek olmak isteyenlerin yardýmlarýný isabetle ve düzenli biçimde ulaþtýrmak kararýndayýz. Týp Fakültesinin çetin koþullarýný anýmsar ve bir genç meslektaþýmýza el uzatýrsanýz mesleðimizin geleceðine de emek vermiþ olacaksýnýz. Sevgiyle, dostlukla kalýn. Dr. Nimet Alt n AntalyaTabip Odas Genel Sekreteri 2

3 Tabip Odasý Üye Toplantýlarýmýz; Antalya Tabip Odasý 17 Ekim 2007 günü Kamu Hastane Birlikleri komisyonunda olduðundan her an meclisten Yasa Tasarýsý ve Tam Gün Yasasý Hakkýnda geçebilecek ve kamuda çalýþan hekimlerin Antalya Devlet Hastanesi'nde, 18 Ekim 2007 günü geleceðini derinden etkileyecek. Tasarý ile devlet hastanelerinin özelleþtirilmesi yolunda daha da ilerleme saðlanacak. Toplantýda çalýþanlarýn 657 Atatürk Devlet Hastanesi'nde genel üye toplantýsý yapýldý. Toplantýda Dr. Selçuk Koçlar Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarýsý'nýn getirdikleri ve bu yasanýn hekimleri nasýl etkileyeceði konusuna deyindi. Bu yasa tasarýsý kamu hastanelerinin birlikler oluþturularak özerkleþtirilmesini ve y ö n e t i m l e r i n i n m ü t e v e l l i h e y e t l e r i n e devredilmesini içermekte. Yasa þu anda meclis S a y ý l ý D e v l e t M e m u r l a r ý K a n u n u n koruyuculuðunda çýkacaðý ve baþlangýçta çakýlý sözleþmeliliðin gelecekte ise tamamen iþ güvencesiz gevþek sözleþmelerin gündeme geleceði belirtildi. Daha sonra toplantýya katýlan hekimler tam gün yasa tasarýsý ve bu konuda görüþ ve dileklerini belirttiler. Bilindiði gibi 2008 yýlý nisan ayý sonunda Seçimli Olaðan Genel Kurulu toplantýsý yapýlacaktýr, ardýndan dönemi için 7 Yönetim kurulu, 5 onur kurulu, 9 delegasyon ve 3 denetleme kurulu asil üyesi seçilecektir. Ýlkemiz öncelikle hekim haklarýný savunmak, ülkemizin baðýmsýzlýðý, vatanýn bölünmez bütünlüðü ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden taviz vermemektir. Bu ilkeler çerçevesinde tabip odasý kurullarýnda bizimle birlikte görev yapmak isteyen meslektaþlarýmýzýn isimlerini bildirmelerini bekliyoruz. Belirtilen tarihten itibaren nasýl bir tabip odasý istiyoruz konulu seri toplantýlar Sayýn Meslektaþlarýmýz yapýlacaktýr. Bu toplantýlarda; döneminde bizi nasýl bir saðlýk ortamý bekliyor? 2- Özlük haklarýmýzý savunmak için neler yapmalýyýz? 3- Yönetim Kurulu ve diðer kurul üyelerinin üyeleri hangi nitelikleri taþýmalýdýrlar? Gündem maddeleri tartýþýlacaktýr. Sizi aramýzda görmek ve hep beraber daha güçlü bir tabip odasý olmak umuduyla, Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu 3

4 Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu 3 Kasým Mitingine Katýlmama Gerekçemiz Deðerli Meslektaþýmýz, Türk Tabipler Birliði, TMMOB ve KESK 3 Kasým'da Ankara'da Özgür-Demokratik ve Eþitlikçi bir Türkiye baþlýðý altýnda bir miting düzenlemiþtir. Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulumuz oy çokluðu ile bu mitinge katýlmama ve mitingi desteklememe kararý almýþtýr. Kararýn gerekçesi aþaðýdadýr. Bu üç kuruluþ Mitingin düzenlenme amacýný 11 Ekim 2007 tarihli bildirilerinde açýklamýþlardýr. Bildirinin tamamý deðerlendirildiðinde; AKP hükümetinin yeni bir anayasa hazýrladýðýný ancak bu anayasanýn eskinin devamýndan ibaret olduðunu, 1982 Anayasasý'ndan kopuþu saðlayacak nitelikte olmadýðýný, meslek örgütünün ve sendikalarýn bu duruma müdahale ederek özgür, demokratik ve eþitlikçi bir anayasa yapýlmasýný saðlayacak eylemlilikler içine gireceklerini iletmiþlerdir. Örgütler genel olarak bir tanýmlama yapmakla beraber bu özgür, demokratik ve eþitlikçi anayasanýn neleri içereceðini, neler olacaðýný tam olarak belirtmemiþlerdir. Ancak bildiri metni okunduðunda göze çarpan noktalar þunlardýr: özelleþtirme uygulamalarýna karþý çýkýlmasý, saðlýk sosyal güvenlik barýnma haklarýnýn kamu güvencesi altýna alýnmasý, örgütlenme özgürlüðünün geniþletilmesi belirtilmektedir. Bunun dýþýnda Kürt sorunu etrafýnda yaþanan gerginliðin demokratik yollarla aþýlmasýnýn anayasada öngörülmesi istenmekte, ülkemizdeki bütün kültür, kimlik, din ve i n a n ç l a r ý n k e n d i l e r i n i ö z g ü r c e i f a d e edebilmelerinin saðlanmasý farklý kültür, kimlik ve inançlardan birisinin diðerinin önüne geçmemesi bir arada yaþamanýn saðlanmasýnýn kamu güvencesi altýna alýnmasý gerekliliði belirtilmiþtir. Hükümetin hazýrlayýp kamuoyuna sunduðu yeni anayasa taslaðýnda milletin tanýmý deðiþtirilmek istenmekte, millete karþý etnik gruplarýn ve cemaatlerin, vatana karþý yerelliðin, devlete karþý Batýlýlarýn yanýnda düzenlemeler yapýlmakta, toplum kamu ve yurttaþa karþý özelleþme ve bireyleþme savunulmaktadýr. Bu anayasa taslaðý, mitingi düzenleyen örgütlerin iddia ettiði gibi eskinin devamý deðil, 1982 Anayasasý'nda bile çýkarýlamayan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ felsefesini tanýmlayan Atatürkçü ilkelerin silindiði bir anayasa olacaktýr. Mitingi düzenleyen örgütlerin bildirisinde Cumhuriyetçi ve Atatürkçü ilkelerden hiç bahsedilmemektedir. Bu ilkelerden sadece laiklik ilkesinden söz edilmiþtir. Bildiride bahsedilen Kürt sorununa demokratik çözüm nasýl gerçekleþecektir? TTB baþta olmak üzere mitingi düzenleyenler bu konuya açýklýk getirmelidir. Kürt sorunu denilen sorun ülkemize emperyalistlerin dayattýðý bir sorundur. Bu sorun kültürel ve demokratik haklarýn geniþletilmesiyle bize göre çözülmüþtür. Mevcut sorun ABD baþta olmak üzere emperyalist cephenin bölgemizi yeniden þekillendirme amacýyla ülkemize karþý düþük yoðunlukta savaþ yürütmesi sorunudur. Kürt sorunu aslýnda ABD ve AB ile ülkemizin iliþkisi sorunudur. Tam baðýmsýzlýk bu sorunu çözecektir. Bunun için batýdan kopmak, baðýmsýz olmak g e r e k m e k t e d i r. A t a t ü r k ' ü n T ü r k i y e Cumhuriyetini kuran Türkiye halkýna Türk Milleti denir biçiminde ortaya koyduðu millet kavramý yerine, Kürt sorununu demokratik yolla aþmayý savunanlarýn Türkiyelilik kavramýný getirmek istedikleri bilinen bir gerçektir. Mitingi düzenleyen kuruluþlar bu kavramý mý desteklemektedirler? Hükümetin hazýrladýðý anayasa taslaðýnýn 35. maddesinde vatandaþlýk tanýmýndan Türk kavramý çýkartýlmýþtýr. Türk sözcüðü anayasa dýþýna sürülmekte ve hukuki kavramý olmayan bir deðere dönüþtürülmektedir. Devlete vatandaþlýk baðý ile baðlý olan herkes Türkiye vatandaþýdýr denilmektedir. TTB bu konuda hükümetten farklýlýðý olup olmadýðýný açýk ve net olarak belirtmelidir. Bildirinin sekizinci paragrafýnda Ülkemizde bütün kültür, kimlik, din ve inançlarýn kendilerini özgürce ifade edebilmeleri saðlanmalýdýr. Farklý kültür, kimlik ve inançlardan birisinin diðerinin önüne geçmeden, hiçbirini ötekileþtirmeden bir arada yaþamayý saðlayacak düzenlemeler 4

5 kamu güvencesi ve korumasýna alýnmalýdýr denilmektedir. Anayasayý hazýrlamakla Hükümet tarafýndan görevlendirilen Profesörler de bu konuda çalýþmýþlar ve taslak maddelerde tarikat ve cemaatlere özgürlük vermek için yeni deðiþiklikler yapmýþlardýr. TASLAK madde 24'te din ve inanç hakkýnýn tek baþýna veya topluca, alenen veya özel olarak ibadet, öðrenim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini ve inancýný açýklama ve bunlarý deðiþtirebilme hürriyeti tanýnmakta ve cemaatçiliðin yolu açýlmaktadýr. Demokratik Türkiye'de, Demokratik anayasada Cumhuriyet yerine halifeliði, özgür vatandaþ yerine kulluðu, Türk Milleti yerine etnik kimliklerin ön plana çýkarýldýðý bir sistem vatandaþlýk kavramýnda anlam kargaþasýna neden olacak ve beraberinde toplumda ayrýþmayý getirecektir. Böyle bir ortamda devletin kendi bütünlüðünü koruyabilmesi mümkün deðildir. Bu da tam ABD ve AB'nin bizim üzerimizdeki dizi eylemlerini gerçekleþtirilmesi demektir. Oysa bir bayrak altýnda tek vücut olarak eþit ve barýþ içinde yaþamanýn ön koþulu, farklýlýklarýn deðil, ortak noktalarýn ön plana çýkarýlmasýyla mümkün olacaktýr. Sonuç olarak; 3 Kasýmda miting düzenlenmiþ ve mitinge katýlacaðý açýklanan bazý kuruluþ, siyasi parti, örgüt ve derneklerin ülkemizin bölünmez bütünlüðü Cumhuriyetin temel deðerleri konusunda bizimle ayný hassasiyeti paylaþmadýklarý görülmüþtür. Etnik bir kavram olmayan, Türkiye halkýnýn tümünü kapsayan Türk milliyetçiliði kavramýna karþý çýkanlarýn, bu tarz etnik milliyetçiliði savunanlarla ayni alaný paylaþmalarý ve bu paylaþýmý sürdürmeleri önemli bir yanýlsamadýr. Mitingi düzenleyen Türk Tabipler Birliði, TMMOB ve KESK'in yapýlan eylemliliði kimlerin hangi amaçla k u l l a n d ý k l a r ý n ý i y i d e ð e r l e n d i r m e l e r i gerekmektedir. Bu tür unsurlarýn yer aldýðý ve alacaðý eylemliliklerde Atatürk devrimlerinin kararlý savunucusu olan bizlerin hiçbir zaman yer alamayacaðý ve bu tür eylemliliklere destek olmayacaðýný tüm meslektaþlarýmýza ve kamuoyuna duyururuz. Dostluk ve sevgilerimizle; ANTALYA TABÝP ODASI YÖNETÝM KURULU Konu ile ilgili haber ve yorumlar D023841AB8FF66AB441A243AD.html h= &newsid=145239&categoryid=4&wid=102 Saðlýkta Hizmet Satýn Alýmýna Ýliþkin Kanun Hükmünün Ýptal Ýstemine Ret Anadolu Ajansý Anayasa Mahkemesi, saðlýk personeli Baþvuruyu bugünkü gündem toplantýsýnda tarafýndan yerine getirilmesi gereken hizmetlerin, esastan ele alan Yüksek Mahkeme, 657 sayýlý Devlet lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden Memurlarý Kanunu'nun 36. maddesinin "III- Saðlýk ödenmek kaydýyla, Bakanlýkça tespit edilecek esas Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfý" ve usullere göre hizmet satýn alýnmasý yoluyla gör- baslýklý bendine 4924 sayýlý Yasa ile eklenen dürülebileceðine iliþkin kanun hükmünün iptal paragrafýn iptal istemini reddetti. istemini reddetti. Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Danýþtay 5. Dairesi, 14 Temmuz 1965 günlü Hizmetleri Sýnýfý; tabip, diþ tabibi, eczacý, veteriner 657 sayylý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 36. hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasýnda maddesinin "III- Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý çalýþan fizikoterapist, tip teknologu, ebe, hemþire, Saðlýk Hizmetleri Sýnýfý" baslýklý bendine 4924 saðlýk memuru, psikolog, diyetisyen, saðlýk fizikçisi, sayylý Yasa ile eklenen paragrafýn iptali ve toplum saðlýðý teknisyeni dahil saðlýk memuru, yürürlüðünün durdurulmasý istemiyle Anayasa hayvan saðlýk memuru ve benzeri saðlýk personelini Mahkemesi'ne baþvurdu. kapsýyor. AA 5

6

7 teknoloji kullanýmýný arttýrmak ve saðlýkta önce de bir çeþit özel hastaneye dönüþtürülecektir. Özel ö z e l l e þ m e, s o n r a y a b a n c ý l a þ m a y ý saðlýk sektöründe hasta haklarý birimi kurma gerçekleþtirmektir. z o r u n l u l u ð u y o k t u r. Bize göre; asýk surat cezasý haberi ve bu habere Bu durumda yakýndýðýmýz eleþtirdiðimiz aracý olan hasta haklarý derneði baþkaný bütün devlet hastanelerinin þu anda gerçekleþtirdikleri bunlarý tekrar düþünmelidir. Haber gereksiz kamusal hizmeti mumla arayacaðýz. þikayetleri arttýracaðý gibi bu þikayetleri hak Hasta haklarýný savunmak demek devlet etmediðini düþünen devlet hastanesi hekimlerinin hastanelerinin hekimlerinin gerekli gereksiz çalýþmalarýný olumsuz yönde etkileyecektir. Kaldý þikayet etmek deðil, tam tersine onlarý koruyup ki Mecliste þu anda yeni bulunan "Kamu Hastane kollamak kamusal saðlýk alanýna sahip çýkmak Birlikleri Pilot Uygulamasý" ile devlet hastaneleri demektir. Sayýn Meslektaþlarýmýz Antalya Tabip Odasý S o n g ü n l e r d e u l u s a l b a s ý n d a 2 olabileceðini düþünerek onaylamamalarý, gerekirse meslektaþýmýzýn tutuklandýðý, SGK'nýn 2 milyon raporu veren hastaneden doðrulama istemeleri YTL. zarara uðratýldýðý haberleri yer almýþtýr. Tabip büyük önem taþýmaktadýr. Aksi takdirde bu tür odamýz bu konuda tarihinde bu suçlamalarla günde hasta bakan bir hekimin konuda Sosyal Güvenlik Kurumundan konuyla karþýlaþmasý kaçýnýlmaz olacaktýr. Hukukun ilgili belgelerin gönderilmesi için gerekli bilmiyordum, güvendim onun için yazdým gibi giriþimlerde bulunmuþ ancak tarihinde gerekçeleri göz önüne almadýðý ve bizler gibi Sosyal Güvenlik Kurumundan halen gerekli düþünmeyeceði, sonuçta onarýlamayacak olaylarýn belgeler gönderilmemiþtir. Olayda yer alan bir olabileceði konusuna dikkat edilmelidir. meslektaþýmýz hakkýnda disiplin soruþturmasý Ýlaçta gerçek sömürüyü yapanlar ilaç patent yapýlmýþ olup dosya karar verilmesi için onur yasasý, veri koruma kanunu fikri mülkiyet haklarý kurulundadýr. Basýnda haberin yer almasý üzerine sözleþmesi gibi uluslar arasý ilaç tekellerinin O d a b a þ k a n ý m ý z P r o f. D r. G ü l t e k i n çýkarýna olan yasa ve anlaþmalara imza atanlardýr. SÜLEYMANLAR ve Genel Sekreterimiz Dr. Nimet 1998'de tüm ilaç firmalarýnýn %75'i milli firma ALTIN Cumhuriyet Baþsavcýsý ile görüþmüþ ayrýca iken günümüzde ilaç sektöründe milli firma olayý oda avukatýmýzýn temin ettiði ifade tutanaklarý %20'lere düþmüþtür. Ýlaç harcamalarýnýn büyük i n c e l e n m i þ t i r. B u i n c e l e m e s o n u c u n d a çoðunluðu yurtdýþýna, büyük ilaç tekellerine meslektaþlarýmýz hakkýnda ileri sürülen transfer edilmektedir. Milyar dolarlýk sömürü suçlamalarýn kaynaklarý aðýrlýklý olarak: buradadýr. Bu sorunun kalkmasý için ulusal ve 1) Hatýr-gönül çerçevesinde öðrenci raporu halktan yana ilaç politikalarý uygulanmalýdýr. vermek, Tüm meslektaþlarýmýza duyurulur. 2) Hastalara zorluk çýkarmama adýna hastanýn Dostluk ve sevgilerimizle; kendisi olmadan reçete yazma 3) Hastanelerde verildiði iddia edilen saðlýk Dr. Selçuk KOÇLAR kurulu raporlarýný onaylama þeklindedir. Antalya Tabip Odasý Bu nedenle üyelerimizin her ne olursa olsun Basýn - Yayýn Sorumlusu kesinlikle hasta olmadan alýnmýþ heyet raporu da olsa reçete yazmamalarý, gerekirse hasta karnelerindeki bilgileri kontrol etmeleri, fotoðrafsýz verilen ilaç raporlarýnýn sahte 7

8 Kitap Tanýtýmý E s e r i n k o n u s u Atatürk, Dolmabahçe'deki yemekte Milli Eðitim Bakaný Mahmut Esat'ý sert bir dille eleþtiren Dr. Reþit Galip'e, Yoruldunuz, biraz dinlenseniz iyi olacak, buyurun istirahat edin!.. dedi. Bunun üzerine Dr. Reþit Galip Burasý sizin deðil milletin sofrasý, oturmak benim de hakkým... karþýlýðýný verdi. Atatürk, Öyleyse biz kalkalým diyerek masayý terk etti... Olaydan birkaç ay sonra Reþit Galip'in bir radyo konuþmasýný dinleyen Atatürk, ayný sofrada, kulaðýna Yarýn Milli Eðitim Bakaný'sýn! diye fýsýldayacaktý. Basim Tarihi : Eylül 2007 Basim Sayisi: 1. Basým Baski Adedi : Sayfa Adedi : 320 Kitap Boyutlari : 16 cm x 24 cm ISBN No : Etiket Fiyati : 20 YTL Gürer Yayýncýlýk ve Pazarlama Ltd. Þti. Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sok. No: 3, Kat 1, Þiþli / ÝSTANBUL Tel: Faks: Sipariþ için Tel: Faks: Dr. Reþit Galip 1893'de Rodos'ta doðdu. Askeri Týbbiye'de öðrenci iken önce Balkan, ardýndan da I. Dünya Savaþý'na gönüllü doktor olarak katýldý. 1929'da kadýnlarýmýz için þöyle diyordu: Türk ulusuna özgü gelenekler içinde harem ve tesettür yoktur. Türk kadýný, hiçbir anýnda tesettürü seçmedi. Atatürk, Hem doktordur, hem hukuk doktorudur, hem siyaset doktorudur, hem edebiyat doktorudur ve güzel arkadaþtýr diye O'nu anlatýyordu. 1932'de, 39 yaþýnda Milli Eðitim Bakaný oldu. Öncelikle öðretmen maaþlarýnýn genel bütçeden ödenmesini saðladý, 1933 üniversite reformunu baþlattý. Profesörlerin üniversitede kalabilmeleri için yayýn yapmalarý ve bilimsel nitelik taþýyan kitaplarý olmasý koþulunu getirdi. Nazizm'den kaçan ünlü bilim adamlarýyla Türkiye'de çalýþmalarý için bir anlaþma imzaladý. Atatürk'ün bu gayretlere yorumu, Doktora gýpta ediyorum. Üniversite reformu gibi büyük bir meseleyi eline aldý ve onu baþarýyor þeklindeydi.! Þubat 1934'te henüz 41 yaþýnda, Keçiören'deki evinde demir karyola üzerinde, kitaplarý arasýnda öldü. Hasan Ali Yücel'in deyimiyle, Sapýna kadar devrimciydi. Bazý hareketlerini, hatta bizz at yüzüne tenkit ettiði Atatürk'ün devrimci ruhuna, hayatýnýn her anýnda sadýk kaldý yýlýnýn 23 Nisaný'ndan bu yana, her öðrencinin, her sabah; Türküm, doðuyum, çaýþkaným diye baþlayan andý O'nundur. 8

9 Basýna ve Kamuoyuna Antalya Tabip Odasý 07 Ekim 2007 günü Þýrnak'ta 13 askerimiz ve hakim olma isteðindendir. Ýpek yolunun tarihi 21 Ekim 2007 günü de Daðlýca'da 12 askerimiz mirasý ötesinde ortadoðunun zengin petrolü son bölücü terör örgütünün hain pususunda þehit yüzyýla etki etmektedir. Terör sadece bu bölgedeki oldu. Þehitlerimize Tanrýdan rahmet, yakýnlarýna dengeleri tekelci ve sömürgeci devletler lehine ve Türk Silahlý Kuvvetlerimiz mensuplarýna bozmaktadýr. Herkesin bu gerçeði görmesini ve neye hizmet edildiðinin farkýna varýlmasýný istiyoruz. Özellikle ABD'nin Büyük Ortadoðu Projesinin gerçek-leþtirilmesi için bu bölgede kukla devletleri oluþturulmasýna ihtiyacý olduðu ortadadýr. Batýdan beslenen onlardan proje adý altýnda para alan bazý sivil toplum örgütlerinin büyük bir aymazlýk içinde yaptýklarý sözde barýþ çaðrýlarý terörü önleyemeyeceði gibi ayný zamanda da cesaretlendirmektedir. Bu çaðrýlarý yapanlarý tekrar düþünmeye çaðýrýyoruz. Terörün yok edilmesi bölgemizden emperyalist güçlerin uzaklaþtýrýlmasýyla baþsaðlýðý dileriz. saðlanabilir. Tarih boyunca savaþlar bittiðinde Biz hekimler yaþamýn kutsallýðýna inanarak taraflarýnýn çoðu olup biteni anlayabilmiþ bu uðurda tüm gücümüzü kullanacaðýmýzý ve deðildir. Bulun-duðumuz bölgenin stratejik yapýsý hekimlik yeminimize baðlý kalarak her an terörün herkesin ilgisini çekmektedir. Binlerce yýl ister karþýsýnda olacaðýmýzý kamuoyuna duyururuz. etnik ister din temelli saldýrýlar ve savaþlar burada Saygýlarýmýzla; 27 Ekim 2007 Þehitlerimizi Anma Mitingi Tabip odamýz 21 Ekim'de terör örgütü PKK'nýn Daðlýca saldýrýsý sonucu þehit olan askerlerimizi anmak için þehit ve gazi dernekleri baþta olmak üzere kenti-mizdeki çeþitli dernek ve kuruluþlarýn düzenlediði mitinge katýlmýþtýr. Miting boyunca ülkemizin bölünmez bütünlüðünü vurgulayan, ABD'yi ve Terör örgütünü kýnayan sloganlar atýlmýþtýr. 9

10 Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN Akd. Üniversitesi Rektörü Ulusalcýlýk: Akýlcý, Gerçekçi Olmalý Irk, Din, Mezhep Esasýna Oturmamalý Akdeniz Üniversitesi'nde 8 Kasým'da düzenlenen "Partilerin Milliyetçilik Anlayýþlarý" konulu panelde Akdeniz Üniversitesi Rektö rü Prof. Dr. Mustafa Akaydýn bir açýlýþ konuþmasý yaptý. Bölgemize hakim olmak isteyen emperyal güçler, çeþitli etnisiteleri ülkemizin bölünmesi yönünde kýþkýrtmaktadýr. Bu nedenle gerçek milliyetçiliðin tanýmýnýn doðru yapýlmasý büyük önem taþýmaktadýr. Konuþma tam da bu konuya açýklýk getirdiðinden bilgilerinize sunarýz. Antalya Tabip Odasý Basýn-Yayýn Komisyonu Bugün burada Türkiye Cumhuriyetinin 84. kuruluþ yýl dönümü ve 10 Kasým önce- sinde milliyetçilik anlayýþýmýzý gözden geçirmek üzere toplandýk. Siyasi partilerimizin milliyetçilik anlayýþlarýný hep birlikte dinleyeceðiz. Büyük olasýlýkla Atatürk milliyetçiliði diye tanýmlanan ortak bir anlayýþ etrafýnda birle- þeceðiz. Nedir Atatürk milliyetçiliði? Öncelikle 1989 Fransýz ihtilali sonrasýnda dünyaya ulusalcýlýk akýmlarýnýn baþladýðý ve bunun çok uluslu imparatorluklarý etkilediðini biliyoruz. Pek doðaldýr ki zaten zayýflamýþ olan Osmanlý imparatorluðu da bundan nasibini alacaktý. Beþ milyon kilometre yüz ölçüme ulaþan imparatorlukta tek bir ulus yoktu. Osmanlýlýk bir ulusu temsil etmediði gibi Türklüðü de aþaðýlayan bir anlayýþtý. Anadolu insaný Türk kimliðini saklamak ihtiyacýný duyardý. Osmanlý yönetimi daðýlma tehdidine karþý ülkeyi haneden anlayýþý etrafýnda birleþtirebileceðini umdu, olmadý. Sonra özellikle ümmet anlayýþý ile Ýslam unsurlara sarýldý, gene olmadý. Bu sýrada henüz 25 yaþýndaki genç subay M u s t a f a K e m a l, i l e r i g ö r ü þ l ü l ü ð ü i l e i m p a r a t o r l u ð u n k a ç ý n ý l m a z s o n u n u fotoðraflamýþtý. Tek çözüm Misak-ý Milli hudutlarýný belirlemek ve Türk ulusu birlikteliðini saðlamaktý. Mustafa Kemal bugünküne çok yakýn Misak-ý Milli sýnýrlarýný o genç yaþýnda tarif ederken, yakýn arkadaþ konuþmalarýnda, ileride T ü r k U l u s u n u n y ö n e t i m biçiminin Cumhuriyet olmasý gerektiðinin de altýný çiziyordu. Bu Cumhuriyeti ayakta tutacak ulusalcýlýk; akýlcý, gerçekçi barýþçý olmalýydý. Irk, din ve mezhep esasý üzerine oturmamalýydý. Düþman olmayan hiçbir unsura düþmanlýk beslememeliydi. Nitekim hiçbir zaman þoven bir ulusalcýlýk tanýmlanmadý. "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk Halkýna Türk Milleti denir" anlayýþý "Ne Mutlu Türküm Diyene" anlayýþý. Deðerli konuklar... Bir milleti millet yapan gerçek husus ortak bir geçmiþ ve gelecek hedefine sahip olmasýdýr. Ortak bir ülküsü olmasýdýr. Dil, din, ýrk ve kültür birliði ikinci planda gelir. Sanýyorum içimizden büyük bir çoðunluk bu anlayýþý sözde kabulleniyor ama ulus olarak geldiðimiz nokta bu mudur? Tabii ki bugün yaþadýklarýmýz ortada ciddi bir sorunun varlýðýný gösteriyor. Peki neden? Biz bu durumu hak ediyor muyuz? Sezgi gücü ile Atatürk bugün yaþayabile- ceklerimizi 80 yýl öncesinden sezinlemiþti ve baþta "Gençliðe Hitap" olmak üzere birçok söylevinde bizi o zamandan uyarmaktaydý. Çünkü çok deðerli topraklarda yaþýyoruz. Çünkü batýnýn kirli emelleri hiçbir zaman Sevr'den uzaklaþmadý. Çünkü ýrk ve din -mezhep gibi en kýþkýrtýcý tahriklere çok açýk bir toplum yapýmýz vardý. Deðerli konuklar; ülkemiz 10 Kasým 1938'den beri hiç iyi yönetilmedi. Bu kýþkýrtýcý unsurlara ve haçlý zihniyetine hep tavizler verildi. Örnek o kadar çok ki; köy enstitülerinin kapatýlmasý, Türkçe ezanýn kaldýrýlmasý, tekke ve tarikatlarýn özendirilmesi, gereksiz imam hatip okullarý açýlarak Tevhid-i Tedrisat'ýn fiilen kaldýrýlmasý y o l s u z l u k, g e l i r b ö l ü þ ü m ü 10

11 adaletsizliði, aþiretlerin hala devam etmesi hep milli duygularý törpülemiyor mu? Neydi 1946'da Missouri zýrhlýsýnýn Ýstanbul'a girerken koparýlan tantana milyar dolara ulaþan toplam borçta stratejik yatýrýmlarý yabancýlara peþkeþ çekilen bir ülkede milliyetçilik ruhu dayanýr mý? Erzak ve kömür torbalarýna, ramazan çadýrlarýna mahkum bir sadaka toplumu ulusal onur sahibi olabilir mi? Ýþe girmek ve makamda kalmanýn bede li siyasetçileri pohpohlamaktan geçen bir ulus, ulus olabilir mi? Eðer Kuzey Irak'taki çuval olayý Mustafa Kemal'e yapýlsaydý anýnda 10 Amerikan askerine de Ýncirlik'te aynýsý yapýlmaz mýydý? Atatürk bugün ayakta olsaydý Mehmet'lerimizi kahpece kurþunlayaný ezmek için alaycý tavýrlý kovboylardan icazet istemeye gider miydi? Ýþte sorun bu manzaradadýr. Suçlular bunu yaratan, sürdüren ve destekleyen herkestir Suçlu hepimiziz. Hepinize saygýlarýmla Dr. Sadýk Özen 10 Kasým'ýn Önemi ve Anlamý Büyük Atatürk öldüðünde ben 4 Onlarý saygý ve rahmetle anýyor, ülke y a þ ý n d a y d ý m. A i l e c e K a n g a l ' d a yönetiminin baþýnda o nitelikteki yaþamaktaydýk. Kötü haberi babamýn insanlarýn olmasý gerektiðini düþünüyor, terzi dükkânýnda olduðum sýrada istiyor ve elimde olmadan bugünlerle öðrendim. Radyo baþýnda toplanan kýyaslama yaptýðýmda ise derin bir herkes hýçkýrýklarla aðlýyordu. Annem, üzüntüye kapýlýyorum. babam, ablam, komþularýmýz ve Ý l k o k u l u n i l k y ý l l a r ý n d a, K a n g a l ' d a y a þ a y a n b ü t ü n ö n l ü k l e r i m i z i n ü z e r i n e b e y a z vatandaþlarýmla birlikte aðladýðýmý çok yakalarýmýzý takmaz ve hatta onlarýn iyi anýmsýyorum. Türk Halký'nýn kendi kendine takýldýðý düðmeleri de koparýrdýk. 10 Kasým yarattýðý yas ortamý aylarca devam etmiþti. Büyük günleri; gülmez, oyun oynamaz, gürültü yaratan Halk Ozaný Aþýk Veysel'in söylediði Atatürk'e taþkýnlýklar yapmaz, saða sola koþmazdýk. Aðýt uzun süre dillerden düþmedi. Onu ben de Öðretmenlerimiz siyah elbiseler giyerlerdi. ezberlemiþ; gerek aile, gerekse babamýn iþ Bakkallarda içki satýlmaz ve lokantalarda çevresindeki komþu ve arkadaþlarýnýn istekleri müþteriye içki verilmezdi. Ýçkili gazino ve üzerine sýk sýk okuyordum ve her defasýnda meyhaneler ise kapalý olurdu. Bu matem ve yas duygularým yoðunluk kazanýyor ve havasý yýllarca sürdü. Okuldaki törenden yenileniyordu. sonra toplu halde Ankara Etnoðrafya 10 Kasým Töreni'ne ilk olarak; 1939 Müzesi'ne giderek Atatürk'ün kabrini yýlýnda, öðrencisi olduðum Kangal ziyaret ederdik. Lise döneminde daha Cumhuriyet Ýlkokulu'nda katýldým. Sonra etkin törenlerimiz oldu ve daha anlamlý Ankara Ulus Ýlkokulu, Ankara Dördüncü k o n u þ m a l a r y a p ý l d ý. Ü n i v e r s i t e Ortaokul, Ankara Gazi Lisesi'nde bu dönemimizde ise Atatürk'ün naþý Anýt törenler hep devam etti. O yýllarda, kýþ Kabir'e defnedildi ve fakültedeki törenler erken bastýðýndan daha çok kapalý yanýnda Anýtkabir ziyaretleri baþladý. m e k â n l a r d a t o p l a n ý l ý r d ý. Ankara'da yaþadýðým sürece bu Baþöðretmenim, Okul Müdürü ve ziyaretleri hiç aksatmadým. Ankara öðretmenlerim, Atatürk Ýlkeleri ve dýþýnda ise Atatürk Anýtlarý önünde Cumhuriyetimizin temel ilkelerine son derecede sürdürdüm yýlýnsa SSK Malatya Hastanesi'ne baðlý, ilkeli, dürüst ve içleri vatan sevgisi ile dolu, B a þ h e k i m o l m u þ t u m. H a s t a n e d e k e n d i ülke bütünlüðüne saygýlý insanlardý. Bizleri, sahip insiyatifimle bir tören düzenledim. Her tarafý olduklarý bu kutsal duygular ve görev bilinci içinde bayraklar ve Atatürk'ün sözlerini taþýyan bez yetiþtirmeye çalýþtýlar. Çaðdaþ giyimleri, ölçülü afiþlerle donattým. Hastane personelinin ve yatan hareketleri ve vakur duruþlarý ile hep bizlere örnek hastalardan durumu uygun olanlarýn katýldýðý oldular. Bizlere Anadilimiz olan Türkçe'yi kusursuz görkemli bir tören olmuþtu. Yaptýðým konuþmada konuþma ve yazmayý öðrettiler, Baþta Laiklik olmak özetle þunlarý söyledim: üzere Atatürk Ýlke ve Devrimleri'ni anlattýlar. 11

12 günler olmalý. Eðer, bize býraktýðý emanetleri iyi koruyabiliyor, bizden istediklerini yerine getirebiliyor, O'nun izinde yürüyebiliyor, Demokratik Laik Cumhuriyetimiz, egemenlik, baðýmsýzlýk ve vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü için üzerimize düþenleri tam olarak yerine getirebiliyorsak, 10 Kasýmlar'ý, matem t u t m a y e r i n e k u t l a m a g ü n l e r i n e dönüþtürmeliyiz. Emekli olduðum 1980 yýlýna kadar 10 Kasýmlar'da hep bu mealde konuþmalar yapmýþtým. Ama artýk o kadar iyimser deðilim. Gittikçe içim kararýyor. Üzülüyorum. Ülkemde gittikçe deðiþen ve olumsuzlaþan þeyler görmeye tahammül edemiyorum. Kahroluyorum. Her geçen gün, geçmiþtekinden daha büyük bir mateme bürünülmesi ve yas tutulmasý gerektiði düþüncesine kapýlýyorum. Çocukluk ve gençlik yýllarýmý arýyorum. Ama heyhat, o günler geri döneceðe benzemiyor artýk. Ve bu 10 Kasým'da ben, baþta Atatürk olmak üzere, bütün kaybettiklerimiz için aðlýyorum. Yabancý Sermaye Gelecek miþ... Sabahattin Ali 2-Aralýk-1946 MARKO PAÞA Yurdumuza tekrar yabancý sermaye gelecekmiþ. Gazeteler bu h avadisi verirken c ü mbüþ ediyorlar. Resmi makamlar da, m e m l e k e t e y a b a n c ý p a r a girmesini kolay-laþtýrmaya himmet ediyorlar. Hele bu sermaye bir gelsin miþ, asfalt yollar uzayýp gidecek, gökleri uçaklar kaplayacak, m e m l e k e t m a l l a d o l a c a k, madenler gurul gurul iþleyecek, herkes yað bal içinde yüzecekmiþ. Ýyi ya kýrk seneden beri þu yabancý sermayeyi defetmek için sarfedilen gayret neydi? Þimdi hatýrlýyorum. Daha beþ altý yaþýnda bir çocuktum. Seferberlik baþlamýþtý. O zamanýn maceracý hükümeti bu kanlý macerayý halka þirin göstermek için sokaklarda davul zurna çaldýrýp þöyle baðýrtýyordu: '' Kapitülasyonlar kalktýýýý!... Bütün millet þad oldu!..'' Ve dört sene Seferberlik'te, ondan sonra üç sene Ýstiklal Harbi'nde, yabancý sermayenin bizi sürüklediði yarý müstemlekelikten kurtulmak için dövüþtüðümüz söylendi. Lozan'ýn en þerefli tarafý, bizi yabancý sermaye köleliðinden kurtarmasý idi. Arkasýndan yirmi sene, hep bu yabancý sermayeyi silkip atmaða çalýþtýk. Mini mini Belçika'nýn tramvay þirketindeki sermayesinden kurtulunca bayram ettik. Ýzmir su þirketi yabancý sermayeden kurtuldu diye tören yaptýk. Havagazýný aldýk, sevincimizden zýpladýk, elektriði kurtardýk, gazetelere sütun sütun yazý yazdýk. Bütün bunlarýn sonu buna mý varacaktý? El açýp davet edecek o l d u k t a n s o n r a, y a b a n c ý s e r m a y e y i n e d i y e d ü ð ü n bayramla kapý dýþarý ettik? Bu iþte hangi menfaatlerin oyunu var? Dünyayý bir ahtapot gibi sarmaya çalýþan emperyalist sermayenin kucaðýna atýlmak, milletin alýn terini dolara ve sterline satmak isteyenler kim? Gözü doymaz paranýn bu korkunç taarruzu karþýsýnda milletini ve vatanýný seven her namuslu insan sesini yükseltmeye mecburdur. Çünkü bir memlekete girip yerleþen yabancý sermayeyi çýkarýp atmanýn, yabancý ordularý sürüp denize dökmekten çok daha güç o l d u ð u n u, b i z, O s m a n l ý imparatorluðunun mirascýlarý herkesten iyi biliriz. 12

13 Týp-Saðlýk Bilimleri Eðitim Konseyi Basýn Açýklamasý* 19 Ekim 2007 Ege Üniversitesi Týp-Saðlýk Bilimleri Eðitim sorunlarýn çözümü, konu ile ilgili Konseyi Ege Üniversitesi'nin ev kapsamlý projelerin üretilebilmesi sahipliðinde Konsey Baþkaný ve konunun kamunun gündemine P r o f. D r. Ü l k ü B a y ý n d ý r taþýnabilmesi için dokuz ay önce baþkanlýðýnda 19 Ekim 2007 Rektörlerden oluþturulmuþ Cuma günü, 15 rektör, 46 týp komisyona ek olarak Üniversite fakültesi dekaný, 10 eczacýlýk Hastanesi Baþhekimlerinden fakültesi dekaný, 13 diþ hekimliði oluþan bir komisyonun da fakültesi dekaný, 13 veteriner kurulmasýna karar verilmiþtir. fakültesi dekaný, 8 hemþirelik 2. Ülkemizdeki hekim açýðý yüksekokulu müdürü, Türk ve týp fakültelerindeki öðrenci kontenjanlarý: Þu Tabipleri Birliði Baþkaný olmak üzere 105 kiþilik anda ülkemizde 'e yakýn hekim bir heyetle toplanmýþ, görüþtüðü ilgili gündem bulunmaktadýr ve bu hekim grubuna her yýl farklý maddelerinin dýþýnda bazý konularda aþaðýdaki týp fakültelerinden yaklaþýk 4500 hekim açýklamalarý yapma gereði duymuþtur: eklenmektedir. Ülkemizde þu an hekim açýðýndan 1. Üniversite Hastanelerinde yaþanan çok, bu hekimleri destekleyerek, sürekli s o r u n l a r : eðitimlerini saðlayarak, uygun altyapý ve koþullarý Üniversite hastanelerimiz son beþ yýlda hazýrlayarak çalýþtýran ve dengeli daðýtan bir ülkemizdeki saðlýk finansmaný siteminde ve kamu saðlýk hizmetleri yönetimi ve ulusal saðlýk personel politikalarýndaki hýzlý deðiþiklikler politikasý ve yasasý açýðý vardýr. nedeniyle çok ciddi ekonomik sorunlar 3. Öðretim üyelerine tam gün çalýþma yaþamaktadýr. Maliye Bakanlýðýnýn kamu zorunluluðu getirilmesi: Týp-Saðlýk Bilimleri hastaneleri arasýnda uyguladýðý adil olmayan Eðitim Konseyi prensip olarak tam gün yasasýný hazine payý kesintisi üniversite hastanelerimizin desteklemektedir. Ancak, buna paralel olarak gelirlerinde neredeyse %50'ye varan kýsýtlamalar öðretim üyelerinin ekonomik koþullarýnýn ile sonlanmýþtýr. Özellikle geri ödeme d ü z e l t i l m e s i n i n d e g e r e k l i o l d u ð u kurumlarýnýn çok sýk deðiþen sistemleri düþüncesindedir. Bu düzeltmenin hastanelerde hastanelerimizin týp eðitimini ve saðlýk hizmetini saðlýk hizmeti sunumuna baðlý performansa dayalý çaðdaþ normlarda vermekte çok zorlanýr hale ücretlendirme (yani hizmet baþýna ödeme) ile getirmiþtir. Makine teçhizat yenilemeleri ve yeni yapýlmasý, verilen týp eðitiminin kalitesini olumsuz teknoloji gerektiren saðlýk hizmetlerinin halkýmýza e t k i l e y e c e ð i i ç i n b i r ç ö z ü m o l a r a k saðlanmasý neredeyse olanaksýz hale gelmektedir. görülmemektedir. Bu nedenle zaten zor Bütün bu olumsuz koþullara ek olarak, üniversite durumdaki döner sermayelere yük olmadan çalýþanlarý ile bakanlýk çalýþanlarý arasýndaki saðlanacak ve emekliliðe de yansýyacak uygun bir performans ödemelerinden kaynaklanan gelir ücretlendirme politikasý uçurumu, hastanelerimizde oluþturulmadan tam gün çalýþma barýþýný ve hevesini son yasasýnýn uygulanmasýnýn derece olumsuz etkilemiþtir. doðru olmadýðý inancýndadýr. Özellikle hemþire ve yardýmcý saðlýk personel kadrolarýnýn Saygýlarýmla d e v l e t h a s t a n e l e r i n e kamuoyunun *Konsey bilgisine adýna arz kaydýrýlmasý hasta bakým Baþkan ederiz. Prof. Dr. Ülkü Bayýndýr hizmetlerinde ciddi sýkýntýlar Ege Üniversitesi Rektörü yaratmaya baþlamýþtýr. Tüm bu 13

14 Dr. Fuat Altay Özlük Haklarý ve Tam Gün Özlük haklarýmýz ve onurumuza ayrýlan mutlu insanlarýn çetelesini yönelik örselenmeler 80 li yýllardan bu tutmalýdýr. yana sürüp gitmekte. Sayýn saðlýk bakanýnýn mua- Hastalarýmýzla maddi hiçbir ilinti yenehanelere nedenini anlayamadýðýmýz olmaksýzýn mesleðimizi uygulamak boyuttaki önyargýlý tepkilerine karþýn temel düþüncemiz olmasýna raðmen AÝLE HEKÝMLÝÐÝ uygulamalarýyla ücret-lendirme politikalarý yüzünden y e n i b i r i n c i b a s a m a k mua-yenehanelerimizde çalýþmak muayenehanesi açmak istemektedir. Bu zorunda kaldýk. Yoðun kamusal çalýþma çeliþkiyi kim yanýtlayacak. Avrupa birliði a r d ý n d a n h e r k e s t e n d a h a ç o k yolunda halen bütün ülkelerde sosyal dinlenmemiz gereken zamanlarda güvenlik kurumlarý yada sigorta kendimiz, ailemiz ve sosyal yaþamlarýmýzdan ödün sistemleriyle baðlantýlý muayehane hekimliði verdik. Bu tercih devletin seçimiydi. Dünyada en neden ülkemizde yok edilmeye çalýþýlýyor. yoðun ve uzun süreli çalýþma ülkemizdeydi. Kamu hastaneleri birlik yasa tasarýlarýyla tüm Yabancý meslektaþlarýmýzla konuþmalarýmýzda bu devlet hastaneleri özelleþecektir. Aile hekimliði de tempoya ve onun getirilerine þaþýrdýklarýna þahit gizli bir özelleþtirme planýdýr. Tüm hekimler olduk. Götürüsü her zaman elde edildiði haklarýný savunamayacaklarý sözleþmeli konuma sanýlandan daha çoktu. Hasta hekim iliþkilerinde getiriliyor. Yabancý hekimlere de serbesti nadiren etik dýþý sorunlara þahit olsak da 30 yýldýr saðlanýnca eli kolu baðlý duruma düþeceðiz. muayenehaneler kendi dinamikleriyle erdemli Kamusal alanda Akademik personel dahil biçimde bilgi birikimleriyle toplumsal hizmet tam süreli çalýþmayý destekliyorum. Günlük sunmaktadýr. çalýþmasýný tamamlamýþ bir hekim hekimlik Performansa dayalý döner sermayeden ek ödeme uygulamasýný arzu ederse sürdürmelidir. Kamu diye tanýmlanan sistem mevcut iþleyiþin alternatifi çalýþanlarý da kurumlarýnda özel statülerde hasta olarak sunuldu. Hekimin verimliliðini salt bakabilmelidir. Hekim sayýsýnýn yetersizliðini dile kantitatif ölçütlere baðlýyan puanlama hatalarý da getirenler bu durumu sevinerek karþýlamalýdýr. yanýnda getirdi. Döner sermaye gelirlerini Tam zamanlý çalýþma düzeni iþyeri hekimliði artýrmaya yönelik gereði aþan tetkik ve pahalý okul ve kreþ bakýmlarý dializ merkezleri hatta özel teknoloji kullanýmý söz konusu. Hekimin hastanelerdeki nöbet hizmetlerini aksatacaktýr. uyguladýðý tedavinin, yaptýðý ameliyatýn verimlik denetimini kim ve nasýl yapacak. Bir baþhekim Turizm hekimliði mi... Yabancý hekimler ne poliklinikte bakýlan hasta sayýsýndan ziyade, güne duruyor. hastanesinden sorunlarý çözümlenmiþ olarak Danýþtay 65 Yaþ Sýnýrlamasýnýn Yürütmesini Durdurdu Bilindiði üzere geçtiðimiz Haziran ayýnda getirmiþti. Bu uygulama nedeniyle pek çok hekimin Sosyal Güvenlik Kurumu, sözleþme yapacaðý özel iþ akdine son verilmiþti. Ýçlerinde Türk Tabipleri saðlýk kuruluþlarýna, ruhsatýnda ve faaliyet izin Birliði'nin hukuki destek verdiði hekimler de olmak belgesinde yer alan uzmanlýk alanlarýnýn her üzere pek çok hekim bu uygulamanýn yürütmesinin birinde tam zamanlý olarak çalýþacak en az bir durdurulmasý ve iptali için Danýþtay'da dava hekimin 65 yaþýný doldurmamýþ olmasý koþulunu açmýþtý. getirmiþti. Danýþtay 10. Dairesi tarafýndan bir hekimin Bilindiði üzere geçtiðimiz Haziran ayýnda açmýþ olduðu davada Sosyal Güvenlik Kurumunun Sosyal Güvenlik Kurumu, sözleþme yapacaðý özel düzenlemesi hukuka aykýrý bulunarak yürütmenin saðlýk kuruluþlarýna, ruhsatýnda ve faaliyet izin durdurulmasýna karar verildi. Danýþtay 10. belgesinde yer alan uzmanlýk alanlarýnýn her Dairesinin 2007/5066 esas sayýlý dosyadan verdiði birinde tam zamanlý olarak çalýþacak en az bir kararýn gerekçesinde bu sýnýrlamanýn "Anayasa ile hekimin 65 yaþýný doldurmamýþ olmasý koþulunu güvence altýna alýnmýþ çalýþma hak ve 14

15 Sözde Aile Hekimliði Doç. Dr. Devrim Akseki Manisa Tabip Odasý Baþkaný Merhaba bugüne kadar sizinle hep saðlýk dýþý konulardan konuþtuk. Geçen yazýmda neden böyle olduðunu açýklamýþtým. Bu ve bunu izleyen birkaç yazýmý benim deyimimle maliye hekimliðine ayýracaðým. Biliyorsunuz pek çoklarý bu sisteme aile hekimliði diyor ve sizlere de böyle anlatýyor. Ancak yazýlarýmýn tamamýný okursanýz, konunun ne aile ile ne de hekimlikle çok ilgisi olmadýðýný ama en fazla parayla ilgisi olduðunu anlayacak ve maliye hekimliði tanýmlamasýna sizde katýlacaksýnýz. Kesinlikle objektif olacaðýma inanabilirsiniz. Hiç abartýya kaçma-yacaðým. Aile hekimliði denen uygulama ile ilgili sözlerime devam etmeden önce iki noktayý vurgulamak isterim. Birincisi aile hekimliði sistemini anlayabilmek için yanýnda yandaþ olarak çýkan Genel Saðlýk Sigortasý, Tam Gün Yasasý Hastane Birlikleri kavramý ve Ýthal Hekim kavramýný da beraber deðerlendirmek gerekiyor. Eðer bunu böyle yapmazsak tek baþýna aile hekimliðini algýlamaya çalýþýrsak, büyük bir yanýlgý içerisine gireriz. Týpký çýnar aðacýnýn yapraklarýna ve ince küçük dalcýklarýna bakarken koskoca gövdesini kaçýrmak ve ona toslamak gibi bir hataya düþmüþ oluruz. O nedenle konuyu deðerlendirirken mutlaka beraberinde çýkan diðer yasa ve düzenlemeleri de hesaba katmalý ve h e p s i n i n b i r l i k t e n e a n l a m a g e l d i ð i n i düþünmeliyiz. Söz ettiðim bu yandaþ yasalarý ve bir bütün olarak hepsinin anlamýný yazý dizimizin ilerleyen bölümlerinde deðerlendireceðiz. Konuya girmeden önce vurgulamak istediðim ikinci nokta ise takiye sözcüðünün anlamýdýr. Biliyorsunuz takiye bir þeyi olmadýðý göstermek demektir. Ya da asýl ana sistemi, düþünceyi saklayýp tamamen farklý bir þekilde ortaya koymak demektir. Yazýnýn devamýný okudukça kafalarýnýzda bugüne kadar var olan aile hekimliði uygulamasýnýn çok dýþýnda bir sistemden, bir sonuçtan b a h s e d i y o r o l d u ð u m u anlayacaksýnýz ve kendi kendinize soracaksýnýz; Bu anlatýlanlar b e n i m b u g ü n e k a d a r kafamdakilerden nasýl bu kadar farklý olabilir? diye. Þundan emin olunuz benim size biraz sonra anlatacaðým her þey tamamen konuyla ilgili yasal düzenlemelere ve objektif gerçeklere dayanan sonuçlardýr. Hem kanunlarý yasalarý sizin pencerenizden irdeleyip hem de bugüne kadar aile hekimliði denen sistemin uygulandýðý illerdeki sonuçlarý deðerlendirerek aile hekimliðinin ne getirip ne götüreceðini açýklayacaðým. Oysa bugüne kadar sizlere anlatýlan hep tozpembe, çok güzel bir sistem ve güzel günlerin sizi beklediðiydi. Ama bu kelimenin tam anlamýyla bir takiye idi. Biraz sonra detaya indiðimde bunu anlayacaksýnýz. Adýna aile hekimliði denen sistem þu anda Manisa'da hayata geçirilmek üzeredir. Aralýðýn ilk haftasýnda hekimlerimiz aile hekimliði merkezlerine yönelik olarak tercihlerini yapacak ve bu yolla 371 hekim aile hekimi olarak adlandýrýlacak ve ocaðýn ilk haftasýndan sonrada aile hekimi olarak görev yapmaya baþlayacaktýr. Manisa'da bulunan toplam 670 hekimden 371'i aile hekimi olarak kalanlarý ise hastanelerin acil servislerinde, yoðun bakýmlarýnda, diyaliz ünitelerinde ya da toplam Manisa il ve ilçelerinde sayýlarý on sekizi bulan toplum saðlýðý merkezlerinde görevlendirilecektir. Öncelikle þunu ifade etmek gerekir ki bu güne kadar aile hekimliðinin gerçekten getirileri ve götürüleri üzerine Bakanlýk ve yetkililerin saðlýklý bir deðerlendirme yapmaksýzýn siz deðerli vatandaþlarýmýza hep tozpembe bir tablo çizdiðini izledik ve gözledik. Neydi çizilen tozpembe tablo? Aile hekimlerinin artýk sizin fotoðraf karelerinizde yer alacaðý, ailenizin her bir bireyinin geçmiþiyle ilgili her þeyi bileceði, hep ayný doktora gideceðiniz ve saðlýk hizmetini ücretsiz bir þekilde ayný hekimden sürekli ve devamlý olarak alacaðýnýz, telefonu açtýðýnýzda hekiminize ailenizin hekimine istediðiniz zaman ulaþacaðýnýz ve genel olarak toplumun saðlýðýnýn ve sizlerin saðlýðýnýn bu yolla çok daha iyiye ve güzele gideceði idi. Þimdi hem yasadan kaynaklanan açýlýmlara bakarak, hem de geçmiþte aile hekimliði uygulamasýnýn baþladýðý illerdeki sonuçlara bakarak konuyu 15

16 söylemek durumunda hissediyorum ki kendimi biz kimseye karþý yada kimsenin yanýnda deðiliz. Biz s i z l e r i n s a ð l ý ð ý n ý d i r e k e t k i l e y e n v e meslektaþlarýmýzýn yaþam koþullarýný direk etkileyen her konuda tarafýz. Kimden tarafýz? Uygulamacýdan deðil, toplumumuzdan, vatandaþýmýzdan ve hekimlerimizden, saðlýk çalýþanlarýmýzdan tarafýz. Tek amacýmýz sizlere verilecek saðlýk hizmetinin daha iyi olmasýdýr. Hiçbir çýkar, hiçbir kadro, hiçbir koltuk beklentisi olmaksýzýn sadece ve sadece sizler açýsýndan düþünerek konuyu irdeliyoruz. Ha! Hep karþý oluþumuza gelince; anlayacak ve göreceksiniz ki biraz sonra eðer gerçekten sizin saðlýðýnýzý düþünüyorsak, bu getirilen sisteme karþý olmamak mümkün deðil, tartýþmamak mümkün deðil, eleþtirmemek mümkün deðildir. Getirilen sistemle bir hekime 6 ay boyunca 35oo kiþilik bir nüfus baðlanmaktadýr. Hekimler bu 3500 kiþinin her türlü saðlýk sorununu çözmekle görevlendirilmektedir. Ancak 6 ay sonra hekim hastasýný, hasta da hekimini deðiþtirebilmektedir. Yani her vatandaþ hekimi deðiþtirip bir baþka hekimle anlaþma yapabilecek, hekimler de kendi bölgeleri dýþýnda her hangi bir bölgeden hasta kabul etmede özgür býrakýlacaklardýr. Baþlangýçta hekim ve hasta seçme özgürlüðü çok çaðdaþ bir uygulamaymýþ gibi gelebilir. Ancak biraz sonra bunun bazý sakýncalarý olduðunu anlayacaksýnýz. Sözde aile hekimliði görevini yapmakla yükümlendirilmiþ hekimler baktýklarý hasta sayýsý kadar ücret alacaklardýr. Yani artýk sabit bir maaþla çalýþmayacaklar ve kayýtlarý altýnda tuttuklarý hasta ne kadar fazla sayýda olursa ellerine geçen ücrette o kadar fazla olacaktýr. Eðer yapýlan istatistiklere bakarsak bir kiþinin yýlda ortalama bir saðlýk kurumuna baþvuru sýklýðýnýn yýlda 5 olduðunu göreceðiz kiþiyi yýlda 5 kere saðlýk kurumuna baþvurduðunu hesaplar isek 15 binin üstünde yýllýk baþvuru sayýsý olacak bir hekimin ve bu 15 binin üstünde olan bu baþvuru sayýsýný eðer çalýþma günlerine bölersek günde 75 civarýnda hastayla karþý karþýya kalacak hekimler. Bir hekim saðlýk ocaðýndaki ekip anlayýþýnýn yani þoförüyle, ebesiyle, hemþiresiyle, personeliyle, müstahdemi ile var olan ekip anlayýþýnýn, yeni getirilen sistemde adýna aile hekimliði denen sistemde tamamen silindiðini bir hekim ve bir ebe ya da hemþireden oluþan iki kiþilik ekibin günde 75 hastaya bakma ve d i ð e r g ö r e v l e r i g e r ç e k l e þ t i r m e y l e yükümlendirildiðini görmekteyiz. Sonuç olarak hekim günde 75 hastaya merhaba, nasýlsýn iyi misin diyecek þikayetini soracak, muayenesini yapacak, belki bazý tahliller isteyecek, bu tahlillerin sonuçlarýný deðerlendirerek teþhisini koyacak ve koyduðu teþhisin reçete yoluyla ya da baþka yollarla tedavisini gerçekleþtirecektir. Bir günde bunlarý yapmak demek hastalara sadece birkaç dakika zaman ayýrmak demektir. Birkaç dakika ayrýlan zamanla, bir hastanýn tanýsý ne kadar saðlýklý konulabilir ve tedavisi ne kadar saðlýklý düzenlenebilir, siz deðerlendirin. Ancak hekimin tek baþýna yapmasý gereken iþler hastalara bakmak ve tedavi etmek deðildir sadece. Bu sistemle hekime ev ziyaretleri, bebek gebe takipleri, yaþlý takipleri, kronik hastalýklarýn takipleri, çevre saðlýðý hizmetleri gibi diðer hizmetlerde yüklenmektedir. Yani tek bir hekim ve tek bir hemþireden oluþan iki kiþilik ekip günde ortalama 75 hastaya bakacak ve bu hastalarýn bütün tedavilerini eksiksiz ve kusursuz bir þekilde gerçekleþtirecek, hem gebelere bakacak, hem evleri ziyaret edecek, hem bebek takiplerini yapacak, hem aþýlarý yapacak, hem yaþlýlara kronik hastalýðý olan þeker gibi kanser gibi hastalýklara bakacak ve bütün çevre saðlýðý iþlemini de gerçekleþtirecek. Bunun mümkün olmadýðý çok yakýn zamanda anlaþýlacaktýr. Her þey bir yana bu kadar iþin yüklendiði bir hekimin, siz deðerli vatandaþlarýmýzýn saðlýðýyla olmasý gerektiði gibi ilgilenemeyeceði, mutlaka hatalar yapabileceði açýk seçik ortadadýr. Bir þey unutulmamalýdýr: hekimin hatasýný toprak örter. Baþka mesleklerde yapýlan hatalar sizin saðlýðýnýzý direkt olarak etkilemeyebilir, ancak hekimlikte yapýlan hatalar ya saðlýðýnýzý ya da yaþamýnýzý kaybetmenize neden olur. Ýþte bu nedenle her hekim hastasýný muayene ederken ve onun tedavisini düzenlerken hastasýna yeteri kadar zaman ayýrabilmelidir. Bu sistemin diðer yönlerini ilerleyen günlerde bu köþede sizinle paylaþmaya devam edeceðim, ancak iþin bu kadarý bile, yani hekime bu derecede iþ yükleyerek hastasýna ayýracaðý zamaný azalttýktan sonra toplumun saðlýðýnýn iyiye gideceðini söylemek, kelimenin tam anlamýyla bir takiye örneðidir. Yarýn konun diðer yanlýþlarýný irdelemeye devam edeceðiz, sonraki günlerde hekimlerin bu uygulamayla ne sorunlar yaþayacaðýný ve hekimlik mesleðinin ne hale geleceðini anlatacaðýz. Bir de hükümetin bu kadar zararlarý olan bir uygulamayý hayata geçirmesinin gerçek nedenlerini açýklayacaðýz, hem de daha önce hiç açýklanmamýþ þekliyle 16

17 Tam Güne Neden Karþýyým. Dr. Selçuk Koçlar Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Yýllardýr Türk Tabipleri Birliði ve yerel tabip odalarýnda çalýþan bir hekim olarak tamgün çalýþmayý adeta hayranlýkla savunduk. Þimdi bu savunumuzun iktidara geldiklerinden beri saðlýk alanýný özelleþtirmeye kendini adamýþ bir hükümetin Saðlýk Bakaný tarafýndan þiddetle dile getirilmesi adeta bir kara mizah. 1979'da efsanevi tam gün döneminde mezun olan arkadaþým A n k a r a ' y a g i t m i þ v e H a k k a r i Yüksekova'ya gönüllü olarak tayini istemiþti. Kendisi adeta bir araba hastasýydý o zaman Renault arabalarýn fiyatlarý bin lira arasýndaydý. Hakkari Yüksekova 16. bölge olup 79 bin lira maaþ verilmekteydi. Arkadaþýmýzýn bu tayindeki ýsrarýnýn sebebi araba alma tutkusuydu. Ancak o zaman bakanlýk kendisi istediði için bu tayini yapmamýþ arkadaþýmýzda bakanlýðýn alt katýndaki giriþte küfredince bakanlýk yetkilileri o zaman özel güvenlik vb. gibi kuruluþlar olmadýðýndan! Karakoldan polis çaðýrmýþlar sonuç olarak arkadaþýmýzýn tayinini Van Gürpýnar'a çýkarmýþlardýr. Ý l k b a þ l a d ý ð ý m d a s a ð l ý k o c a ð ý n d a çalýþýyordum saat:17.00'dan sonra hasta bakarsak hastaya bir matbu evrak imzalatýp saðlýk müdürlüðü'nden 495 lira para alýyorduk ki bu o zamanki tabip odasýnýn pratisyen hekim muayene ücretiydi ayný zamanda hekim dýþý saðlýk personelinin neredeyse mülki amirler kadar hatta daha fazla ücret alýyorlardý. Fakat bu mutluluk çok kýsa sürdü sýkýyönetimin gelmesiyle hekimler baþta olmak üzere tüm çalýþanlarýn ücretleri acýnacak seviyelere indirildi. Tamgün yasasý genelde yeni mezunlar, pratisyen hekimler tarafýndan olumlu karþýlanmýþtý. Ancak uzman hekimlerin çoðu kamu hizmetinden ayrýldý. Ýzmir'de kamuda çalýþan ortopedi uzmaný kalmamýþ, tümü (yanlýþým yoksa 3 kiþiydiler) istifa etmiþler. Saðlýkta dönüþüm projesi adým adým tüm saðlýk sistemini sarmýþ, neredeyse esir almýþ durumdadýr. Ýzmir dahil 11 il'de birinci basamak saðlýk hizmetleri hýzla aile hekimliðine terk edilerek kamusal nitelikten çýkmýþtýr. Performans uygulamalarý kamu hastanelerinin yarý özel hastane statüsüne getirmiþtir. Saðlýkta dönüþüm projesinde saðlýk çalýþanlarýnýn devlet memuru olma özelliðine son verileceði, bunun için önce çakýlý sözleþmeli kadrolarýn, daha sonra gerçek anlamda (gevþek) sözleþmelinin getirileceði, kamu hastanelerinin özerk kurullara ve yerel yönetimlere devredileceði hastaneleri baþhekimlerinin deðil profesyonel saðlýk yöneticilerinin yöneteceði gerekirse tamamen özelleþtirileceði açýkça belirtilmektedir. Bütün bunlar bilinen gerçekler iken Sayýn Saðlýk Bakanýnýn devletçi kesilmesinin gerekçesi nedir acaba? Birden bire bakanlýk özelleþtirmeci anlayýþtan kamucu çizgiye mi kaydý? Bugün ülkemizin her yerinde özel sektörün saðlýk yatýrýmlarý alabildiðine yaygýnlaþmaktadýr. Gazetelerde uzman aranýyor ilanlarý önemli yerler tutmaktadýr. Bütün bu geliþmelere raðmen kamudaki özellikle orta yaþ grubu hekimler bu duruma temkinli yaklaþmaktadýrlar. Getirilecek yasalarla genç hekimler 60'lý yaþlarda emekli olacaklarýný bilmekte ve bu nedenle özel sektöre geçmekte daha hýzlý hareket etmektedirler. Emekliliði dolanlar ise nasýl olsa emeklilik hakkým var düþüncesindedirler. Özel sektörün göreceli olarak en verimli-tecrübeli yaþ grubu olduðunu düþündüðüm hekimlere ihtiyacý fazladýr. Ýþte tamgün yasasý getirildiðinde bu grup özel sektöre kayacak ve bu alanda hekim sayýsý artacaðýndan hekim ücretlerinin düþeceði kaçýnýlmaz olacaktýr. Sayýn bakan kamudaki hekimleri %61'inin tamgün çalýþtýðýný belirtmektedir. Bugün kamudaki hekimlerin dýþarýda 17

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik Ýmtiyaz Sahibi Dr. Gültekin Süleymanlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Selçuk Koçlar ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ Yayýn Kurulu Dr. Nevzat Akyar Dr. Nevval Bayýr Çelik Dr. Þükrü Bayraktar Dr.

Detaylı

Saðlýkta Dönüþüm ve Türk Tabipler Birliði. 17. Meslek Odalarý Halý Saha Futbol Turnuvasý. Anadolu dan Bir Nefes

Saðlýkta Dönüþüm ve Türk Tabipler Birliði. 17. Meslek Odalarý Halý Saha Futbol Turnuvasý. Anadolu dan Bir Nefes Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

TTB de görev deðiþimi

TTB de görev deðiþimi dýþarýdan göz......türk Tabipleri Birliði nin ve Tabip Odalarýnýn son yýllardaki çýðlýklarý bu uygulamalarý en güzel þekilde anlatýyor. Evet, bu yaþananlar, bu yapýlmak istenenler, týbba, etiðe ve bilime

Detaylı

ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BÜLTENÝ. Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU vetberk@gmail.com YÖNETÝM KURULU

ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BÜLTENÝ. Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU vetberk@gmail.com YÖNETÝM KURULU E D Ý T Ö R D E N 41 Kere Maþallah! Hani insan hayat hikâyesini anlatmaya doðduðu geceden Soðuk bir kýþ günüydü vb diye baþlar ya. Bu kavram benim için beþ yýl önce 13 Eylül 2001 de deðiþti. Bu tarih,

Detaylı

2010'da umudumuzu tazeleyerek

2010'da umudumuzu tazeleyerek Ankara Tabip Odasý Füsun Sayek Týp Bilim ve Hizmet Ödülleri için son baþvuru tarihi: 30 Ocak 2009 Ýyi hekimlik deðerleri için ve saðlýðý piyasaya teslim eden anlayýþa karþý uzun yýllar Türk Tabipleri Birliði

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý.

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý. dýþarýdan göz... 1 Ocak 2009 Sayý:158 Sabah yürüyüþü gibi Keklik Pýnarý ndan Kýzýlay a doðru yürüyordum. Yokuþ aþaðý. Gazý biten o- tomobil nasýl durur, öyle duruverdim. Birden. Kalbimde duyumsadým. Yavaþla

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz.

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz. Nisan 2006 SSK Özel Devr(ed)ilen SSK Bir gasp hikayesi SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi, AKP Hükümeti nin Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn en önemli ayaklarýndan birini oluþturuyordu.

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

Genel Saðlýk Sigortasý yürürlüðe girdi

Genel Saðlýk Sigortasý yürürlüðe girdi 1 Kasým 2008 Sayý:156 dýþarýdan göz......gelinen noktada 1 Ekim 2008 günü yürürlüðe giren SS ve GSS ile çeþitli gecekondularda yaþayan iþçi, memur, esnaf, amele, çiftçi 5502 Sayýlý Kanun ile ayný (eve)

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

7/24 Genç Yardým Merkezi

7/24 Genç Yardým Merkezi Týp Bayramý nda ortak mesaj: Saðlýkta þiddete hayýr! Türk Saðlýk Sen yönetici ve üyeleri hastane bahçesinde eylem yaptý. Saðlýkçýlar iþ býraktý Türk Saðlýk Sen ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU 19-21 KASIM 2009 SEMPOZYUM KÝTABI Editör Alpaslan TÜRKKAN Editör Yardýmcýsý Mehmet GÜLAY BURSA 2009 I SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

Bülteni. 48. Ulusal TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ. Cilt 15 Sayý 2 2012 YILDA ÜÇ SAYIYAYINLANIR ÜYELERE ÜCRETSIZ DAGITILIR ISSN 1308-3279

Bülteni. 48. Ulusal TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ. Cilt 15 Sayý 2 2012 YILDA ÜÇ SAYIYAYINLANIR ÜYELERE ÜCRETSIZ DAGITILIR ISSN 1308-3279 Bülteni TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ Cilt 15 Sayý 2 2012 YILDA ÜÇ SAYIYAYINLANIR ÜYELERE ÜCRETSIZ DAGITILIR ISSN 1308-3279 Ýçindekiler 2 Sunu 48. Ulusal Kongre'mizin temasýný þiddet olarak seçtiðimizde böyle

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı