"Müstakbel Meslektaþlarýmýza" Burs. Üye Toplantýlarýmýz. Olaðan Genel Kurul Toplantý Duyurusu. 3 Kasým Mitingine Katýlmama Gerekçemiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Müstakbel Meslektaþlarýmýza" Burs. Üye Toplantýlarýmýz. Olaðan Genel Kurul Toplantý Duyurusu. 3 Kasým Mitingine Katýlmama Gerekçemiz"

Transkript

1 Ýmtiyaz Sahibi Dr. Gültekin Süleymanlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Selçuk Koçlar ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ Yayýn Kurulu Dr. Nevzat Akyar Dr. Nevval Bayýr Çelik Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengil Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr. Sadýk Özen Dr. Uður Yýlmaz Danýþma Kurulu Dr. Umur Gürsoy Dr. Hamit Hancý Dr. Gönül Mutlu Dr. Celal Tufan Dr. Cankat Tulunay Dr. Ahmet Haki Türkdemir Dr. Mehmet Uhri Dr. Ali Rýza Üçer Dr. Çaðatay Üstün Hukuk Danýþmaný Av. Bayram Atasoy OCAK 2008 CÝLT 2 SAYI 1 YAZIÞMA ADRESÝ ANTALYA TABÝP ODASI Meltem Mah. 3. Cad. Üzeri Barohan Yaný ANTALYA Tel: Faks: e-posta: Yazarlara Bilgi Yayýn Kurulu, yayýn koþullarýna uymayan yazýlarý yayýnlanacak biçimde düzeltmek ve yazarýn iznini almak kaydýyla kýsatlmak yetkisine sahiptir. Ýmzalý yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Gönderilen yazýlarda yazarýn adý soyadý ve telefon numarasý bulunmalýdýr. Dergide, yazý iþleri müdüründen izin alýnmak kaydýyla alýntý yapýlabilir. GRAFÝK - TASARIM ÖCAL OFSET BASKI ÝLETÝÞÝM OFSET ÝÇÝNDEKÝLER Atatürk Hastanesi ve Saðlýk Müdürlüðü Ziyaretlerimiz "Müstakbel Meslektaþlarýmýza" Burs Üye Toplantýlarýmýz Olaðan Genel Kurul Toplantý Duyurusu 3 Kasým Mitingine Katýlmama Gerekçemiz Saðlýkta Hizmet Alýmý Basýn Duyurularý KitapTanýtýmý: Atatürk'ün "Fikir Fedaisi" Dr. Reþit Galip Þehitlerimiz Ulusalcýlýk: Akýlcý Gerçekci Olmalý 10 Kasým'ýn Önemi ve Anlamý Yabancý Sermaye Gelecek miþ... Týp-Saðlýk Bilimleri Basýn Açýklamasý Özlük Haklarý ve Tam Gün Danýþtay 65 Yaþ Kararý Sözde Aile Hekimliði Tam Güne Neden Karþýyým Tam Gün Anket Sonuçlarý Saðlýkta Dönüþümün Etik Boyutu Paralý Saðlýk Saðlýkta Dýþa Baðýmlýlýðýmýz MR Soygunu Prof. Dr. Tarýk Minkari'nin Konuþmasý Ýlaç Komisyonunda Roche Sanýðý Vito ya da Kato Çorabý Delikti Acilde Þiddet Bitmiyor... Týp Dilinin Türkçeleþtirilmesi Geçmiþten Bir Fotoðraf Modern Saðlýk Nükleer Santral Konusu Eleþtiri Mektubu

2 Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Atatürk Hastanesi ve Saðlýk Müdürlüðü Ziyaretlerimiz Tabip odamýzý temsilen günü anlatýldý. Baþhekimliðin yaklaþýmýnýn hekimlik Atatürk Devlet Hastanesi Baþhekimliðini ve Ýl uygu-lamalarýnda hekimlerin sorumluluðunun Saðlýk Müdürlüðünü ziyarete gidildi. þartlarla deðiþmeyeceði yönünde ve daha hasta D r. K e m a l tarafýndan bakan bir çizgide olduðu görüldü. Kiraz'ýn Atatürk Kendisine hekimlerin içinde bulunduklarý Devlet Hastanesi þartlar ayrýntýlý olarak anlatýldý. Yeni görevinde Baþhekimliðine Baþarýlar dileyip ayrýlýndý. atanmasý üzerine Saðlýk Mükendisini kutla- dürümüz Sayýn mak ve hasta- D r. H ü s e y i n nemiz hekimle- G ü l ' l e rinin sorunlarý makamýnda ayný hakkýnda görüþ- g ü n Y ö n e t i m mek için Genel kurulu üyemiz sekreterimiz Dr. Nimet Altýn, yönetim kurulu Dr. Fuat Altay'ýn üyemiz Dr. Selçuk Koçlar, merkez konsey da katýlýmý ile d e l e g e m i z D r. A d n a n Ý þ, H a s t a n e m i z g ö r ü - þ ü l d ü. hekimlerinden Dr. Ali Kýzýlateþ'le beraber Kendisine geçici baþhekimlik makamýnda görüþme gerçekleþti. görev-lendirmelerin ve devlet hastanesi nöbet Hastanemizin acil hekimlik sorunlarý, hasta sorunlarý anlatýldý. Son derece olumlu havada haklarý bölümünün hekimlik uygulamalarýndaki geçen görüþmede bu sorunlarýn çözümü için olumsuz tavýrlarý, meslek odamýzýn görevi ve bu iþbirliði yapma kararý verildi. görevi yaparken kamu yetkililerinin tutumlarý "Müstakbel Meslektaþlarýmýza" Burs Saygýdeðer meslektaþým, Týp Fakültesini kazanan öðrencilere yakýn gelecekte genç meslektaþlarýmýz olacaklarýný düþünerek müstakbel meslektaþýmýz gözüyle bakarýz. Meslek odamýz olan Antalya Tabip Odasý' na son yýllarda git gide sayýsý artan burs ve destek baþvurusu dikkat çekmektedir. Kredi Yurtlar Kurumu' ndan muhtaç üniversite öðrencilerine verilen aylýk kredi, 150 YTL.dir. Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi, 893 öðrencisinin 40' ýna ihtiyaç, yaklaþýk 40 öðrenciye baþarý bursu adý ile destek saðlamaktadýr. Üniversitenin Medikososyal birimindeki sosyal hizmet uzmanlarý, baþvuran Týp Fakültesi öðrencilerinin ekonomik sosyal durumlarýný inceleyerek öncelik belirlememizi saðlamaktadýr. Antalya ve ilçelerinde yaþayan deðerli meslektaþlarýmýzdan Týp Fakültesi'nin muhtaç öðrencilerine destek olmak isteyenlerin yardýmlarýný isabetle ve düzenli biçimde ulaþtýrmak kararýndayýz. Týp Fakültesinin çetin koþullarýný anýmsar ve bir genç meslektaþýmýza el uzatýrsanýz mesleðimizin geleceðine de emek vermiþ olacaksýnýz. Sevgiyle, dostlukla kalýn. Dr. Nimet Alt n AntalyaTabip Odas Genel Sekreteri 2

3 Tabip Odasý Üye Toplantýlarýmýz; Antalya Tabip Odasý 17 Ekim 2007 günü Kamu Hastane Birlikleri komisyonunda olduðundan her an meclisten Yasa Tasarýsý ve Tam Gün Yasasý Hakkýnda geçebilecek ve kamuda çalýþan hekimlerin Antalya Devlet Hastanesi'nde, 18 Ekim 2007 günü geleceðini derinden etkileyecek. Tasarý ile devlet hastanelerinin özelleþtirilmesi yolunda daha da ilerleme saðlanacak. Toplantýda çalýþanlarýn 657 Atatürk Devlet Hastanesi'nde genel üye toplantýsý yapýldý. Toplantýda Dr. Selçuk Koçlar Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarýsý'nýn getirdikleri ve bu yasanýn hekimleri nasýl etkileyeceði konusuna deyindi. Bu yasa tasarýsý kamu hastanelerinin birlikler oluþturularak özerkleþtirilmesini ve y ö n e t i m l e r i n i n m ü t e v e l l i h e y e t l e r i n e devredilmesini içermekte. Yasa þu anda meclis S a y ý l ý D e v l e t M e m u r l a r ý K a n u n u n koruyuculuðunda çýkacaðý ve baþlangýçta çakýlý sözleþmeliliðin gelecekte ise tamamen iþ güvencesiz gevþek sözleþmelerin gündeme geleceði belirtildi. Daha sonra toplantýya katýlan hekimler tam gün yasa tasarýsý ve bu konuda görüþ ve dileklerini belirttiler. Bilindiði gibi 2008 yýlý nisan ayý sonunda Seçimli Olaðan Genel Kurulu toplantýsý yapýlacaktýr, ardýndan dönemi için 7 Yönetim kurulu, 5 onur kurulu, 9 delegasyon ve 3 denetleme kurulu asil üyesi seçilecektir. Ýlkemiz öncelikle hekim haklarýný savunmak, ülkemizin baðýmsýzlýðý, vatanýn bölünmez bütünlüðü ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden taviz vermemektir. Bu ilkeler çerçevesinde tabip odasý kurullarýnda bizimle birlikte görev yapmak isteyen meslektaþlarýmýzýn isimlerini bildirmelerini bekliyoruz. Belirtilen tarihten itibaren nasýl bir tabip odasý istiyoruz konulu seri toplantýlar Sayýn Meslektaþlarýmýz yapýlacaktýr. Bu toplantýlarda; döneminde bizi nasýl bir saðlýk ortamý bekliyor? 2- Özlük haklarýmýzý savunmak için neler yapmalýyýz? 3- Yönetim Kurulu ve diðer kurul üyelerinin üyeleri hangi nitelikleri taþýmalýdýrlar? Gündem maddeleri tartýþýlacaktýr. Sizi aramýzda görmek ve hep beraber daha güçlü bir tabip odasý olmak umuduyla, Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu 3

4 Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu 3 Kasým Mitingine Katýlmama Gerekçemiz Deðerli Meslektaþýmýz, Türk Tabipler Birliði, TMMOB ve KESK 3 Kasým'da Ankara'da Özgür-Demokratik ve Eþitlikçi bir Türkiye baþlýðý altýnda bir miting düzenlemiþtir. Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulumuz oy çokluðu ile bu mitinge katýlmama ve mitingi desteklememe kararý almýþtýr. Kararýn gerekçesi aþaðýdadýr. Bu üç kuruluþ Mitingin düzenlenme amacýný 11 Ekim 2007 tarihli bildirilerinde açýklamýþlardýr. Bildirinin tamamý deðerlendirildiðinde; AKP hükümetinin yeni bir anayasa hazýrladýðýný ancak bu anayasanýn eskinin devamýndan ibaret olduðunu, 1982 Anayasasý'ndan kopuþu saðlayacak nitelikte olmadýðýný, meslek örgütünün ve sendikalarýn bu duruma müdahale ederek özgür, demokratik ve eþitlikçi bir anayasa yapýlmasýný saðlayacak eylemlilikler içine gireceklerini iletmiþlerdir. Örgütler genel olarak bir tanýmlama yapmakla beraber bu özgür, demokratik ve eþitlikçi anayasanýn neleri içereceðini, neler olacaðýný tam olarak belirtmemiþlerdir. Ancak bildiri metni okunduðunda göze çarpan noktalar þunlardýr: özelleþtirme uygulamalarýna karþý çýkýlmasý, saðlýk sosyal güvenlik barýnma haklarýnýn kamu güvencesi altýna alýnmasý, örgütlenme özgürlüðünün geniþletilmesi belirtilmektedir. Bunun dýþýnda Kürt sorunu etrafýnda yaþanan gerginliðin demokratik yollarla aþýlmasýnýn anayasada öngörülmesi istenmekte, ülkemizdeki bütün kültür, kimlik, din ve i n a n ç l a r ý n k e n d i l e r i n i ö z g ü r c e i f a d e edebilmelerinin saðlanmasý farklý kültür, kimlik ve inançlardan birisinin diðerinin önüne geçmemesi bir arada yaþamanýn saðlanmasýnýn kamu güvencesi altýna alýnmasý gerekliliði belirtilmiþtir. Hükümetin hazýrlayýp kamuoyuna sunduðu yeni anayasa taslaðýnda milletin tanýmý deðiþtirilmek istenmekte, millete karþý etnik gruplarýn ve cemaatlerin, vatana karþý yerelliðin, devlete karþý Batýlýlarýn yanýnda düzenlemeler yapýlmakta, toplum kamu ve yurttaþa karþý özelleþme ve bireyleþme savunulmaktadýr. Bu anayasa taslaðý, mitingi düzenleyen örgütlerin iddia ettiði gibi eskinin devamý deðil, 1982 Anayasasý'nda bile çýkarýlamayan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ felsefesini tanýmlayan Atatürkçü ilkelerin silindiði bir anayasa olacaktýr. Mitingi düzenleyen örgütlerin bildirisinde Cumhuriyetçi ve Atatürkçü ilkelerden hiç bahsedilmemektedir. Bu ilkelerden sadece laiklik ilkesinden söz edilmiþtir. Bildiride bahsedilen Kürt sorununa demokratik çözüm nasýl gerçekleþecektir? TTB baþta olmak üzere mitingi düzenleyenler bu konuya açýklýk getirmelidir. Kürt sorunu denilen sorun ülkemize emperyalistlerin dayattýðý bir sorundur. Bu sorun kültürel ve demokratik haklarýn geniþletilmesiyle bize göre çözülmüþtür. Mevcut sorun ABD baþta olmak üzere emperyalist cephenin bölgemizi yeniden þekillendirme amacýyla ülkemize karþý düþük yoðunlukta savaþ yürütmesi sorunudur. Kürt sorunu aslýnda ABD ve AB ile ülkemizin iliþkisi sorunudur. Tam baðýmsýzlýk bu sorunu çözecektir. Bunun için batýdan kopmak, baðýmsýz olmak g e r e k m e k t e d i r. A t a t ü r k ' ü n T ü r k i y e Cumhuriyetini kuran Türkiye halkýna Türk Milleti denir biçiminde ortaya koyduðu millet kavramý yerine, Kürt sorununu demokratik yolla aþmayý savunanlarýn Türkiyelilik kavramýný getirmek istedikleri bilinen bir gerçektir. Mitingi düzenleyen kuruluþlar bu kavramý mý desteklemektedirler? Hükümetin hazýrladýðý anayasa taslaðýnýn 35. maddesinde vatandaþlýk tanýmýndan Türk kavramý çýkartýlmýþtýr. Türk sözcüðü anayasa dýþýna sürülmekte ve hukuki kavramý olmayan bir deðere dönüþtürülmektedir. Devlete vatandaþlýk baðý ile baðlý olan herkes Türkiye vatandaþýdýr denilmektedir. TTB bu konuda hükümetten farklýlýðý olup olmadýðýný açýk ve net olarak belirtmelidir. Bildirinin sekizinci paragrafýnda Ülkemizde bütün kültür, kimlik, din ve inançlarýn kendilerini özgürce ifade edebilmeleri saðlanmalýdýr. Farklý kültür, kimlik ve inançlardan birisinin diðerinin önüne geçmeden, hiçbirini ötekileþtirmeden bir arada yaþamayý saðlayacak düzenlemeler 4

5 kamu güvencesi ve korumasýna alýnmalýdýr denilmektedir. Anayasayý hazýrlamakla Hükümet tarafýndan görevlendirilen Profesörler de bu konuda çalýþmýþlar ve taslak maddelerde tarikat ve cemaatlere özgürlük vermek için yeni deðiþiklikler yapmýþlardýr. TASLAK madde 24'te din ve inanç hakkýnýn tek baþýna veya topluca, alenen veya özel olarak ibadet, öðrenim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini ve inancýný açýklama ve bunlarý deðiþtirebilme hürriyeti tanýnmakta ve cemaatçiliðin yolu açýlmaktadýr. Demokratik Türkiye'de, Demokratik anayasada Cumhuriyet yerine halifeliði, özgür vatandaþ yerine kulluðu, Türk Milleti yerine etnik kimliklerin ön plana çýkarýldýðý bir sistem vatandaþlýk kavramýnda anlam kargaþasýna neden olacak ve beraberinde toplumda ayrýþmayý getirecektir. Böyle bir ortamda devletin kendi bütünlüðünü koruyabilmesi mümkün deðildir. Bu da tam ABD ve AB'nin bizim üzerimizdeki dizi eylemlerini gerçekleþtirilmesi demektir. Oysa bir bayrak altýnda tek vücut olarak eþit ve barýþ içinde yaþamanýn ön koþulu, farklýlýklarýn deðil, ortak noktalarýn ön plana çýkarýlmasýyla mümkün olacaktýr. Sonuç olarak; 3 Kasýmda miting düzenlenmiþ ve mitinge katýlacaðý açýklanan bazý kuruluþ, siyasi parti, örgüt ve derneklerin ülkemizin bölünmez bütünlüðü Cumhuriyetin temel deðerleri konusunda bizimle ayný hassasiyeti paylaþmadýklarý görülmüþtür. Etnik bir kavram olmayan, Türkiye halkýnýn tümünü kapsayan Türk milliyetçiliði kavramýna karþý çýkanlarýn, bu tarz etnik milliyetçiliði savunanlarla ayni alaný paylaþmalarý ve bu paylaþýmý sürdürmeleri önemli bir yanýlsamadýr. Mitingi düzenleyen Türk Tabipler Birliði, TMMOB ve KESK'in yapýlan eylemliliði kimlerin hangi amaçla k u l l a n d ý k l a r ý n ý i y i d e ð e r l e n d i r m e l e r i gerekmektedir. Bu tür unsurlarýn yer aldýðý ve alacaðý eylemliliklerde Atatürk devrimlerinin kararlý savunucusu olan bizlerin hiçbir zaman yer alamayacaðý ve bu tür eylemliliklere destek olmayacaðýný tüm meslektaþlarýmýza ve kamuoyuna duyururuz. Dostluk ve sevgilerimizle; ANTALYA TABÝP ODASI YÖNETÝM KURULU Konu ile ilgili haber ve yorumlar D023841AB8FF66AB441A243AD.html h= &newsid=145239&categoryid=4&wid=102 Saðlýkta Hizmet Satýn Alýmýna Ýliþkin Kanun Hükmünün Ýptal Ýstemine Ret Anadolu Ajansý Anayasa Mahkemesi, saðlýk personeli Baþvuruyu bugünkü gündem toplantýsýnda tarafýndan yerine getirilmesi gereken hizmetlerin, esastan ele alan Yüksek Mahkeme, 657 sayýlý Devlet lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden Memurlarý Kanunu'nun 36. maddesinin "III- Saðlýk ödenmek kaydýyla, Bakanlýkça tespit edilecek esas Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfý" ve usullere göre hizmet satýn alýnmasý yoluyla gör- baslýklý bendine 4924 sayýlý Yasa ile eklenen dürülebileceðine iliþkin kanun hükmünün iptal paragrafýn iptal istemini reddetti. istemini reddetti. Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Danýþtay 5. Dairesi, 14 Temmuz 1965 günlü Hizmetleri Sýnýfý; tabip, diþ tabibi, eczacý, veteriner 657 sayylý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 36. hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasýnda maddesinin "III- Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý çalýþan fizikoterapist, tip teknologu, ebe, hemþire, Saðlýk Hizmetleri Sýnýfý" baslýklý bendine 4924 saðlýk memuru, psikolog, diyetisyen, saðlýk fizikçisi, sayylý Yasa ile eklenen paragrafýn iptali ve toplum saðlýðý teknisyeni dahil saðlýk memuru, yürürlüðünün durdurulmasý istemiyle Anayasa hayvan saðlýk memuru ve benzeri saðlýk personelini Mahkemesi'ne baþvurdu. kapsýyor. AA 5

6

7 teknoloji kullanýmýný arttýrmak ve saðlýkta önce de bir çeþit özel hastaneye dönüþtürülecektir. Özel ö z e l l e þ m e, s o n r a y a b a n c ý l a þ m a y ý saðlýk sektöründe hasta haklarý birimi kurma gerçekleþtirmektir. z o r u n l u l u ð u y o k t u r. Bize göre; asýk surat cezasý haberi ve bu habere Bu durumda yakýndýðýmýz eleþtirdiðimiz aracý olan hasta haklarý derneði baþkaný bütün devlet hastanelerinin þu anda gerçekleþtirdikleri bunlarý tekrar düþünmelidir. Haber gereksiz kamusal hizmeti mumla arayacaðýz. þikayetleri arttýracaðý gibi bu þikayetleri hak Hasta haklarýný savunmak demek devlet etmediðini düþünen devlet hastanesi hekimlerinin hastanelerinin hekimlerinin gerekli gereksiz çalýþmalarýný olumsuz yönde etkileyecektir. Kaldý þikayet etmek deðil, tam tersine onlarý koruyup ki Mecliste þu anda yeni bulunan "Kamu Hastane kollamak kamusal saðlýk alanýna sahip çýkmak Birlikleri Pilot Uygulamasý" ile devlet hastaneleri demektir. Sayýn Meslektaþlarýmýz Antalya Tabip Odasý S o n g ü n l e r d e u l u s a l b a s ý n d a 2 olabileceðini düþünerek onaylamamalarý, gerekirse meslektaþýmýzýn tutuklandýðý, SGK'nýn 2 milyon raporu veren hastaneden doðrulama istemeleri YTL. zarara uðratýldýðý haberleri yer almýþtýr. Tabip büyük önem taþýmaktadýr. Aksi takdirde bu tür odamýz bu konuda tarihinde bu suçlamalarla günde hasta bakan bir hekimin konuda Sosyal Güvenlik Kurumundan konuyla karþýlaþmasý kaçýnýlmaz olacaktýr. Hukukun ilgili belgelerin gönderilmesi için gerekli bilmiyordum, güvendim onun için yazdým gibi giriþimlerde bulunmuþ ancak tarihinde gerekçeleri göz önüne almadýðý ve bizler gibi Sosyal Güvenlik Kurumundan halen gerekli düþünmeyeceði, sonuçta onarýlamayacak olaylarýn belgeler gönderilmemiþtir. Olayda yer alan bir olabileceði konusuna dikkat edilmelidir. meslektaþýmýz hakkýnda disiplin soruþturmasý Ýlaçta gerçek sömürüyü yapanlar ilaç patent yapýlmýþ olup dosya karar verilmesi için onur yasasý, veri koruma kanunu fikri mülkiyet haklarý kurulundadýr. Basýnda haberin yer almasý üzerine sözleþmesi gibi uluslar arasý ilaç tekellerinin O d a b a þ k a n ý m ý z P r o f. D r. G ü l t e k i n çýkarýna olan yasa ve anlaþmalara imza atanlardýr. SÜLEYMANLAR ve Genel Sekreterimiz Dr. Nimet 1998'de tüm ilaç firmalarýnýn %75'i milli firma ALTIN Cumhuriyet Baþsavcýsý ile görüþmüþ ayrýca iken günümüzde ilaç sektöründe milli firma olayý oda avukatýmýzýn temin ettiði ifade tutanaklarý %20'lere düþmüþtür. Ýlaç harcamalarýnýn büyük i n c e l e n m i þ t i r. B u i n c e l e m e s o n u c u n d a çoðunluðu yurtdýþýna, büyük ilaç tekellerine meslektaþlarýmýz hakkýnda ileri sürülen transfer edilmektedir. Milyar dolarlýk sömürü suçlamalarýn kaynaklarý aðýrlýklý olarak: buradadýr. Bu sorunun kalkmasý için ulusal ve 1) Hatýr-gönül çerçevesinde öðrenci raporu halktan yana ilaç politikalarý uygulanmalýdýr. vermek, Tüm meslektaþlarýmýza duyurulur. 2) Hastalara zorluk çýkarmama adýna hastanýn Dostluk ve sevgilerimizle; kendisi olmadan reçete yazma 3) Hastanelerde verildiði iddia edilen saðlýk Dr. Selçuk KOÇLAR kurulu raporlarýný onaylama þeklindedir. Antalya Tabip Odasý Bu nedenle üyelerimizin her ne olursa olsun Basýn - Yayýn Sorumlusu kesinlikle hasta olmadan alýnmýþ heyet raporu da olsa reçete yazmamalarý, gerekirse hasta karnelerindeki bilgileri kontrol etmeleri, fotoðrafsýz verilen ilaç raporlarýnýn sahte 7

8 Kitap Tanýtýmý E s e r i n k o n u s u Atatürk, Dolmabahçe'deki yemekte Milli Eðitim Bakaný Mahmut Esat'ý sert bir dille eleþtiren Dr. Reþit Galip'e, Yoruldunuz, biraz dinlenseniz iyi olacak, buyurun istirahat edin!.. dedi. Bunun üzerine Dr. Reþit Galip Burasý sizin deðil milletin sofrasý, oturmak benim de hakkým... karþýlýðýný verdi. Atatürk, Öyleyse biz kalkalým diyerek masayý terk etti... Olaydan birkaç ay sonra Reþit Galip'in bir radyo konuþmasýný dinleyen Atatürk, ayný sofrada, kulaðýna Yarýn Milli Eðitim Bakaný'sýn! diye fýsýldayacaktý. Basim Tarihi : Eylül 2007 Basim Sayisi: 1. Basým Baski Adedi : Sayfa Adedi : 320 Kitap Boyutlari : 16 cm x 24 cm ISBN No : Etiket Fiyati : 20 YTL Gürer Yayýncýlýk ve Pazarlama Ltd. Þti. Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sok. No: 3, Kat 1, Þiþli / ÝSTANBUL Tel: Faks: Sipariþ için Tel: Faks: Dr. Reþit Galip 1893'de Rodos'ta doðdu. Askeri Týbbiye'de öðrenci iken önce Balkan, ardýndan da I. Dünya Savaþý'na gönüllü doktor olarak katýldý. 1929'da kadýnlarýmýz için þöyle diyordu: Türk ulusuna özgü gelenekler içinde harem ve tesettür yoktur. Türk kadýný, hiçbir anýnda tesettürü seçmedi. Atatürk, Hem doktordur, hem hukuk doktorudur, hem siyaset doktorudur, hem edebiyat doktorudur ve güzel arkadaþtýr diye O'nu anlatýyordu. 1932'de, 39 yaþýnda Milli Eðitim Bakaný oldu. Öncelikle öðretmen maaþlarýnýn genel bütçeden ödenmesini saðladý, 1933 üniversite reformunu baþlattý. Profesörlerin üniversitede kalabilmeleri için yayýn yapmalarý ve bilimsel nitelik taþýyan kitaplarý olmasý koþulunu getirdi. Nazizm'den kaçan ünlü bilim adamlarýyla Türkiye'de çalýþmalarý için bir anlaþma imzaladý. Atatürk'ün bu gayretlere yorumu, Doktora gýpta ediyorum. Üniversite reformu gibi büyük bir meseleyi eline aldý ve onu baþarýyor þeklindeydi.! Þubat 1934'te henüz 41 yaþýnda, Keçiören'deki evinde demir karyola üzerinde, kitaplarý arasýnda öldü. Hasan Ali Yücel'in deyimiyle, Sapýna kadar devrimciydi. Bazý hareketlerini, hatta bizz at yüzüne tenkit ettiði Atatürk'ün devrimci ruhuna, hayatýnýn her anýnda sadýk kaldý yýlýnýn 23 Nisaný'ndan bu yana, her öðrencinin, her sabah; Türküm, doðuyum, çaýþkaným diye baþlayan andý O'nundur. 8

9 Basýna ve Kamuoyuna Antalya Tabip Odasý 07 Ekim 2007 günü Þýrnak'ta 13 askerimiz ve hakim olma isteðindendir. Ýpek yolunun tarihi 21 Ekim 2007 günü de Daðlýca'da 12 askerimiz mirasý ötesinde ortadoðunun zengin petrolü son bölücü terör örgütünün hain pususunda þehit yüzyýla etki etmektedir. Terör sadece bu bölgedeki oldu. Þehitlerimize Tanrýdan rahmet, yakýnlarýna dengeleri tekelci ve sömürgeci devletler lehine ve Türk Silahlý Kuvvetlerimiz mensuplarýna bozmaktadýr. Herkesin bu gerçeði görmesini ve neye hizmet edildiðinin farkýna varýlmasýný istiyoruz. Özellikle ABD'nin Büyük Ortadoðu Projesinin gerçek-leþtirilmesi için bu bölgede kukla devletleri oluþturulmasýna ihtiyacý olduðu ortadadýr. Batýdan beslenen onlardan proje adý altýnda para alan bazý sivil toplum örgütlerinin büyük bir aymazlýk içinde yaptýklarý sözde barýþ çaðrýlarý terörü önleyemeyeceði gibi ayný zamanda da cesaretlendirmektedir. Bu çaðrýlarý yapanlarý tekrar düþünmeye çaðýrýyoruz. Terörün yok edilmesi bölgemizden emperyalist güçlerin uzaklaþtýrýlmasýyla baþsaðlýðý dileriz. saðlanabilir. Tarih boyunca savaþlar bittiðinde Biz hekimler yaþamýn kutsallýðýna inanarak taraflarýnýn çoðu olup biteni anlayabilmiþ bu uðurda tüm gücümüzü kullanacaðýmýzý ve deðildir. Bulun-duðumuz bölgenin stratejik yapýsý hekimlik yeminimize baðlý kalarak her an terörün herkesin ilgisini çekmektedir. Binlerce yýl ister karþýsýnda olacaðýmýzý kamuoyuna duyururuz. etnik ister din temelli saldýrýlar ve savaþlar burada Saygýlarýmýzla; 27 Ekim 2007 Þehitlerimizi Anma Mitingi Tabip odamýz 21 Ekim'de terör örgütü PKK'nýn Daðlýca saldýrýsý sonucu þehit olan askerlerimizi anmak için þehit ve gazi dernekleri baþta olmak üzere kenti-mizdeki çeþitli dernek ve kuruluþlarýn düzenlediði mitinge katýlmýþtýr. Miting boyunca ülkemizin bölünmez bütünlüðünü vurgulayan, ABD'yi ve Terör örgütünü kýnayan sloganlar atýlmýþtýr. 9

10 Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN Akd. Üniversitesi Rektörü Ulusalcýlýk: Akýlcý, Gerçekçi Olmalý Irk, Din, Mezhep Esasýna Oturmamalý Akdeniz Üniversitesi'nde 8 Kasým'da düzenlenen "Partilerin Milliyetçilik Anlayýþlarý" konulu panelde Akdeniz Üniversitesi Rektö rü Prof. Dr. Mustafa Akaydýn bir açýlýþ konuþmasý yaptý. Bölgemize hakim olmak isteyen emperyal güçler, çeþitli etnisiteleri ülkemizin bölünmesi yönünde kýþkýrtmaktadýr. Bu nedenle gerçek milliyetçiliðin tanýmýnýn doðru yapýlmasý büyük önem taþýmaktadýr. Konuþma tam da bu konuya açýklýk getirdiðinden bilgilerinize sunarýz. Antalya Tabip Odasý Basýn-Yayýn Komisyonu Bugün burada Türkiye Cumhuriyetinin 84. kuruluþ yýl dönümü ve 10 Kasým önce- sinde milliyetçilik anlayýþýmýzý gözden geçirmek üzere toplandýk. Siyasi partilerimizin milliyetçilik anlayýþlarýný hep birlikte dinleyeceðiz. Büyük olasýlýkla Atatürk milliyetçiliði diye tanýmlanan ortak bir anlayýþ etrafýnda birle- þeceðiz. Nedir Atatürk milliyetçiliði? Öncelikle 1989 Fransýz ihtilali sonrasýnda dünyaya ulusalcýlýk akýmlarýnýn baþladýðý ve bunun çok uluslu imparatorluklarý etkilediðini biliyoruz. Pek doðaldýr ki zaten zayýflamýþ olan Osmanlý imparatorluðu da bundan nasibini alacaktý. Beþ milyon kilometre yüz ölçüme ulaþan imparatorlukta tek bir ulus yoktu. Osmanlýlýk bir ulusu temsil etmediði gibi Türklüðü de aþaðýlayan bir anlayýþtý. Anadolu insaný Türk kimliðini saklamak ihtiyacýný duyardý. Osmanlý yönetimi daðýlma tehdidine karþý ülkeyi haneden anlayýþý etrafýnda birleþtirebileceðini umdu, olmadý. Sonra özellikle ümmet anlayýþý ile Ýslam unsurlara sarýldý, gene olmadý. Bu sýrada henüz 25 yaþýndaki genç subay M u s t a f a K e m a l, i l e r i g ö r ü þ l ü l ü ð ü i l e i m p a r a t o r l u ð u n k a ç ý n ý l m a z s o n u n u fotoðraflamýþtý. Tek çözüm Misak-ý Milli hudutlarýný belirlemek ve Türk ulusu birlikteliðini saðlamaktý. Mustafa Kemal bugünküne çok yakýn Misak-ý Milli sýnýrlarýný o genç yaþýnda tarif ederken, yakýn arkadaþ konuþmalarýnda, ileride T ü r k U l u s u n u n y ö n e t i m biçiminin Cumhuriyet olmasý gerektiðinin de altýný çiziyordu. Bu Cumhuriyeti ayakta tutacak ulusalcýlýk; akýlcý, gerçekçi barýþçý olmalýydý. Irk, din ve mezhep esasý üzerine oturmamalýydý. Düþman olmayan hiçbir unsura düþmanlýk beslememeliydi. Nitekim hiçbir zaman þoven bir ulusalcýlýk tanýmlanmadý. "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk Halkýna Türk Milleti denir" anlayýþý "Ne Mutlu Türküm Diyene" anlayýþý. Deðerli konuklar... Bir milleti millet yapan gerçek husus ortak bir geçmiþ ve gelecek hedefine sahip olmasýdýr. Ortak bir ülküsü olmasýdýr. Dil, din, ýrk ve kültür birliði ikinci planda gelir. Sanýyorum içimizden büyük bir çoðunluk bu anlayýþý sözde kabulleniyor ama ulus olarak geldiðimiz nokta bu mudur? Tabii ki bugün yaþadýklarýmýz ortada ciddi bir sorunun varlýðýný gösteriyor. Peki neden? Biz bu durumu hak ediyor muyuz? Sezgi gücü ile Atatürk bugün yaþayabile- ceklerimizi 80 yýl öncesinden sezinlemiþti ve baþta "Gençliðe Hitap" olmak üzere birçok söylevinde bizi o zamandan uyarmaktaydý. Çünkü çok deðerli topraklarda yaþýyoruz. Çünkü batýnýn kirli emelleri hiçbir zaman Sevr'den uzaklaþmadý. Çünkü ýrk ve din -mezhep gibi en kýþkýrtýcý tahriklere çok açýk bir toplum yapýmýz vardý. Deðerli konuklar; ülkemiz 10 Kasým 1938'den beri hiç iyi yönetilmedi. Bu kýþkýrtýcý unsurlara ve haçlý zihniyetine hep tavizler verildi. Örnek o kadar çok ki; köy enstitülerinin kapatýlmasý, Türkçe ezanýn kaldýrýlmasý, tekke ve tarikatlarýn özendirilmesi, gereksiz imam hatip okullarý açýlarak Tevhid-i Tedrisat'ýn fiilen kaldýrýlmasý y o l s u z l u k, g e l i r b ö l ü þ ü m ü 10

11 adaletsizliði, aþiretlerin hala devam etmesi hep milli duygularý törpülemiyor mu? Neydi 1946'da Missouri zýrhlýsýnýn Ýstanbul'a girerken koparýlan tantana milyar dolara ulaþan toplam borçta stratejik yatýrýmlarý yabancýlara peþkeþ çekilen bir ülkede milliyetçilik ruhu dayanýr mý? Erzak ve kömür torbalarýna, ramazan çadýrlarýna mahkum bir sadaka toplumu ulusal onur sahibi olabilir mi? Ýþe girmek ve makamda kalmanýn bede li siyasetçileri pohpohlamaktan geçen bir ulus, ulus olabilir mi? Eðer Kuzey Irak'taki çuval olayý Mustafa Kemal'e yapýlsaydý anýnda 10 Amerikan askerine de Ýncirlik'te aynýsý yapýlmaz mýydý? Atatürk bugün ayakta olsaydý Mehmet'lerimizi kahpece kurþunlayaný ezmek için alaycý tavýrlý kovboylardan icazet istemeye gider miydi? Ýþte sorun bu manzaradadýr. Suçlular bunu yaratan, sürdüren ve destekleyen herkestir Suçlu hepimiziz. Hepinize saygýlarýmla Dr. Sadýk Özen 10 Kasým'ýn Önemi ve Anlamý Büyük Atatürk öldüðünde ben 4 Onlarý saygý ve rahmetle anýyor, ülke y a þ ý n d a y d ý m. A i l e c e K a n g a l ' d a yönetiminin baþýnda o nitelikteki yaþamaktaydýk. Kötü haberi babamýn insanlarýn olmasý gerektiðini düþünüyor, terzi dükkânýnda olduðum sýrada istiyor ve elimde olmadan bugünlerle öðrendim. Radyo baþýnda toplanan kýyaslama yaptýðýmda ise derin bir herkes hýçkýrýklarla aðlýyordu. Annem, üzüntüye kapýlýyorum. babam, ablam, komþularýmýz ve Ý l k o k u l u n i l k y ý l l a r ý n d a, K a n g a l ' d a y a þ a y a n b ü t ü n ö n l ü k l e r i m i z i n ü z e r i n e b e y a z vatandaþlarýmla birlikte aðladýðýmý çok yakalarýmýzý takmaz ve hatta onlarýn iyi anýmsýyorum. Türk Halký'nýn kendi kendine takýldýðý düðmeleri de koparýrdýk. 10 Kasým yarattýðý yas ortamý aylarca devam etmiþti. Büyük günleri; gülmez, oyun oynamaz, gürültü yaratan Halk Ozaný Aþýk Veysel'in söylediði Atatürk'e taþkýnlýklar yapmaz, saða sola koþmazdýk. Aðýt uzun süre dillerden düþmedi. Onu ben de Öðretmenlerimiz siyah elbiseler giyerlerdi. ezberlemiþ; gerek aile, gerekse babamýn iþ Bakkallarda içki satýlmaz ve lokantalarda çevresindeki komþu ve arkadaþlarýnýn istekleri müþteriye içki verilmezdi. Ýçkili gazino ve üzerine sýk sýk okuyordum ve her defasýnda meyhaneler ise kapalý olurdu. Bu matem ve yas duygularým yoðunluk kazanýyor ve havasý yýllarca sürdü. Okuldaki törenden yenileniyordu. sonra toplu halde Ankara Etnoðrafya 10 Kasým Töreni'ne ilk olarak; 1939 Müzesi'ne giderek Atatürk'ün kabrini yýlýnda, öðrencisi olduðum Kangal ziyaret ederdik. Lise döneminde daha Cumhuriyet Ýlkokulu'nda katýldým. Sonra etkin törenlerimiz oldu ve daha anlamlý Ankara Ulus Ýlkokulu, Ankara Dördüncü k o n u þ m a l a r y a p ý l d ý. Ü n i v e r s i t e Ortaokul, Ankara Gazi Lisesi'nde bu dönemimizde ise Atatürk'ün naþý Anýt törenler hep devam etti. O yýllarda, kýþ Kabir'e defnedildi ve fakültedeki törenler erken bastýðýndan daha çok kapalý yanýnda Anýtkabir ziyaretleri baþladý. m e k â n l a r d a t o p l a n ý l ý r d ý. Ankara'da yaþadýðým sürece bu Baþöðretmenim, Okul Müdürü ve ziyaretleri hiç aksatmadým. Ankara öðretmenlerim, Atatürk Ýlkeleri ve dýþýnda ise Atatürk Anýtlarý önünde Cumhuriyetimizin temel ilkelerine son derecede sürdürdüm yýlýnsa SSK Malatya Hastanesi'ne baðlý, ilkeli, dürüst ve içleri vatan sevgisi ile dolu, B a þ h e k i m o l m u þ t u m. H a s t a n e d e k e n d i ülke bütünlüðüne saygýlý insanlardý. Bizleri, sahip insiyatifimle bir tören düzenledim. Her tarafý olduklarý bu kutsal duygular ve görev bilinci içinde bayraklar ve Atatürk'ün sözlerini taþýyan bez yetiþtirmeye çalýþtýlar. Çaðdaþ giyimleri, ölçülü afiþlerle donattým. Hastane personelinin ve yatan hareketleri ve vakur duruþlarý ile hep bizlere örnek hastalardan durumu uygun olanlarýn katýldýðý oldular. Bizlere Anadilimiz olan Türkçe'yi kusursuz görkemli bir tören olmuþtu. Yaptýðým konuþmada konuþma ve yazmayý öðrettiler, Baþta Laiklik olmak özetle þunlarý söyledim: üzere Atatürk Ýlke ve Devrimleri'ni anlattýlar. 11

12 günler olmalý. Eðer, bize býraktýðý emanetleri iyi koruyabiliyor, bizden istediklerini yerine getirebiliyor, O'nun izinde yürüyebiliyor, Demokratik Laik Cumhuriyetimiz, egemenlik, baðýmsýzlýk ve vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü için üzerimize düþenleri tam olarak yerine getirebiliyorsak, 10 Kasýmlar'ý, matem t u t m a y e r i n e k u t l a m a g ü n l e r i n e dönüþtürmeliyiz. Emekli olduðum 1980 yýlýna kadar 10 Kasýmlar'da hep bu mealde konuþmalar yapmýþtým. Ama artýk o kadar iyimser deðilim. Gittikçe içim kararýyor. Üzülüyorum. Ülkemde gittikçe deðiþen ve olumsuzlaþan þeyler görmeye tahammül edemiyorum. Kahroluyorum. Her geçen gün, geçmiþtekinden daha büyük bir mateme bürünülmesi ve yas tutulmasý gerektiði düþüncesine kapýlýyorum. Çocukluk ve gençlik yýllarýmý arýyorum. Ama heyhat, o günler geri döneceðe benzemiyor artýk. Ve bu 10 Kasým'da ben, baþta Atatürk olmak üzere, bütün kaybettiklerimiz için aðlýyorum. Yabancý Sermaye Gelecek miþ... Sabahattin Ali 2-Aralýk-1946 MARKO PAÞA Yurdumuza tekrar yabancý sermaye gelecekmiþ. Gazeteler bu h avadisi verirken c ü mbüþ ediyorlar. Resmi makamlar da, m e m l e k e t e y a b a n c ý p a r a girmesini kolay-laþtýrmaya himmet ediyorlar. Hele bu sermaye bir gelsin miþ, asfalt yollar uzayýp gidecek, gökleri uçaklar kaplayacak, m e m l e k e t m a l l a d o l a c a k, madenler gurul gurul iþleyecek, herkes yað bal içinde yüzecekmiþ. Ýyi ya kýrk seneden beri þu yabancý sermayeyi defetmek için sarfedilen gayret neydi? Þimdi hatýrlýyorum. Daha beþ altý yaþýnda bir çocuktum. Seferberlik baþlamýþtý. O zamanýn maceracý hükümeti bu kanlý macerayý halka þirin göstermek için sokaklarda davul zurna çaldýrýp þöyle baðýrtýyordu: '' Kapitülasyonlar kalktýýýý!... Bütün millet þad oldu!..'' Ve dört sene Seferberlik'te, ondan sonra üç sene Ýstiklal Harbi'nde, yabancý sermayenin bizi sürüklediði yarý müstemlekelikten kurtulmak için dövüþtüðümüz söylendi. Lozan'ýn en þerefli tarafý, bizi yabancý sermaye köleliðinden kurtarmasý idi. Arkasýndan yirmi sene, hep bu yabancý sermayeyi silkip atmaða çalýþtýk. Mini mini Belçika'nýn tramvay þirketindeki sermayesinden kurtulunca bayram ettik. Ýzmir su þirketi yabancý sermayeden kurtuldu diye tören yaptýk. Havagazýný aldýk, sevincimizden zýpladýk, elektriði kurtardýk, gazetelere sütun sütun yazý yazdýk. Bütün bunlarýn sonu buna mý varacaktý? El açýp davet edecek o l d u k t a n s o n r a, y a b a n c ý s e r m a y e y i n e d i y e d ü ð ü n bayramla kapý dýþarý ettik? Bu iþte hangi menfaatlerin oyunu var? Dünyayý bir ahtapot gibi sarmaya çalýþan emperyalist sermayenin kucaðýna atýlmak, milletin alýn terini dolara ve sterline satmak isteyenler kim? Gözü doymaz paranýn bu korkunç taarruzu karþýsýnda milletini ve vatanýný seven her namuslu insan sesini yükseltmeye mecburdur. Çünkü bir memlekete girip yerleþen yabancý sermayeyi çýkarýp atmanýn, yabancý ordularý sürüp denize dökmekten çok daha güç o l d u ð u n u, b i z, O s m a n l ý imparatorluðunun mirascýlarý herkesten iyi biliriz. 12

13 Týp-Saðlýk Bilimleri Eðitim Konseyi Basýn Açýklamasý* 19 Ekim 2007 Ege Üniversitesi Týp-Saðlýk Bilimleri Eðitim sorunlarýn çözümü, konu ile ilgili Konseyi Ege Üniversitesi'nin ev kapsamlý projelerin üretilebilmesi sahipliðinde Konsey Baþkaný ve konunun kamunun gündemine P r o f. D r. Ü l k ü B a y ý n d ý r taþýnabilmesi için dokuz ay önce baþkanlýðýnda 19 Ekim 2007 Rektörlerden oluþturulmuþ Cuma günü, 15 rektör, 46 týp komisyona ek olarak Üniversite fakültesi dekaný, 10 eczacýlýk Hastanesi Baþhekimlerinden fakültesi dekaný, 13 diþ hekimliði oluþan bir komisyonun da fakültesi dekaný, 13 veteriner kurulmasýna karar verilmiþtir. fakültesi dekaný, 8 hemþirelik 2. Ülkemizdeki hekim açýðý yüksekokulu müdürü, Türk ve týp fakültelerindeki öðrenci kontenjanlarý: Þu Tabipleri Birliði Baþkaný olmak üzere 105 kiþilik anda ülkemizde 'e yakýn hekim bir heyetle toplanmýþ, görüþtüðü ilgili gündem bulunmaktadýr ve bu hekim grubuna her yýl farklý maddelerinin dýþýnda bazý konularda aþaðýdaki týp fakültelerinden yaklaþýk 4500 hekim açýklamalarý yapma gereði duymuþtur: eklenmektedir. Ülkemizde þu an hekim açýðýndan 1. Üniversite Hastanelerinde yaþanan çok, bu hekimleri destekleyerek, sürekli s o r u n l a r : eðitimlerini saðlayarak, uygun altyapý ve koþullarý Üniversite hastanelerimiz son beþ yýlda hazýrlayarak çalýþtýran ve dengeli daðýtan bir ülkemizdeki saðlýk finansmaný siteminde ve kamu saðlýk hizmetleri yönetimi ve ulusal saðlýk personel politikalarýndaki hýzlý deðiþiklikler politikasý ve yasasý açýðý vardýr. nedeniyle çok ciddi ekonomik sorunlar 3. Öðretim üyelerine tam gün çalýþma yaþamaktadýr. Maliye Bakanlýðýnýn kamu zorunluluðu getirilmesi: Týp-Saðlýk Bilimleri hastaneleri arasýnda uyguladýðý adil olmayan Eðitim Konseyi prensip olarak tam gün yasasýný hazine payý kesintisi üniversite hastanelerimizin desteklemektedir. Ancak, buna paralel olarak gelirlerinde neredeyse %50'ye varan kýsýtlamalar öðretim üyelerinin ekonomik koþullarýnýn ile sonlanmýþtýr. Özellikle geri ödeme d ü z e l t i l m e s i n i n d e g e r e k l i o l d u ð u kurumlarýnýn çok sýk deðiþen sistemleri düþüncesindedir. Bu düzeltmenin hastanelerde hastanelerimizin týp eðitimini ve saðlýk hizmetini saðlýk hizmeti sunumuna baðlý performansa dayalý çaðdaþ normlarda vermekte çok zorlanýr hale ücretlendirme (yani hizmet baþýna ödeme) ile getirmiþtir. Makine teçhizat yenilemeleri ve yeni yapýlmasý, verilen týp eðitiminin kalitesini olumsuz teknoloji gerektiren saðlýk hizmetlerinin halkýmýza e t k i l e y e c e ð i i ç i n b i r ç ö z ü m o l a r a k saðlanmasý neredeyse olanaksýz hale gelmektedir. görülmemektedir. Bu nedenle zaten zor Bütün bu olumsuz koþullara ek olarak, üniversite durumdaki döner sermayelere yük olmadan çalýþanlarý ile bakanlýk çalýþanlarý arasýndaki saðlanacak ve emekliliðe de yansýyacak uygun bir performans ödemelerinden kaynaklanan gelir ücretlendirme politikasý uçurumu, hastanelerimizde oluþturulmadan tam gün çalýþma barýþýný ve hevesini son yasasýnýn uygulanmasýnýn derece olumsuz etkilemiþtir. doðru olmadýðý inancýndadýr. Özellikle hemþire ve yardýmcý saðlýk personel kadrolarýnýn Saygýlarýmla d e v l e t h a s t a n e l e r i n e kamuoyunun *Konsey bilgisine adýna arz kaydýrýlmasý hasta bakým Baþkan ederiz. Prof. Dr. Ülkü Bayýndýr hizmetlerinde ciddi sýkýntýlar Ege Üniversitesi Rektörü yaratmaya baþlamýþtýr. Tüm bu 13

14 Dr. Fuat Altay Özlük Haklarý ve Tam Gün Özlük haklarýmýz ve onurumuza ayrýlan mutlu insanlarýn çetelesini yönelik örselenmeler 80 li yýllardan bu tutmalýdýr. yana sürüp gitmekte. Sayýn saðlýk bakanýnýn mua- Hastalarýmýzla maddi hiçbir ilinti yenehanelere nedenini anlayamadýðýmýz olmaksýzýn mesleðimizi uygulamak boyuttaki önyargýlý tepkilerine karþýn temel düþüncemiz olmasýna raðmen AÝLE HEKÝMLÝÐÝ uygulamalarýyla ücret-lendirme politikalarý yüzünden y e n i b i r i n c i b a s a m a k mua-yenehanelerimizde çalýþmak muayenehanesi açmak istemektedir. Bu zorunda kaldýk. Yoðun kamusal çalýþma çeliþkiyi kim yanýtlayacak. Avrupa birliði a r d ý n d a n h e r k e s t e n d a h a ç o k yolunda halen bütün ülkelerde sosyal dinlenmemiz gereken zamanlarda güvenlik kurumlarý yada sigorta kendimiz, ailemiz ve sosyal yaþamlarýmýzdan ödün sistemleriyle baðlantýlý muayehane hekimliði verdik. Bu tercih devletin seçimiydi. Dünyada en neden ülkemizde yok edilmeye çalýþýlýyor. yoðun ve uzun süreli çalýþma ülkemizdeydi. Kamu hastaneleri birlik yasa tasarýlarýyla tüm Yabancý meslektaþlarýmýzla konuþmalarýmýzda bu devlet hastaneleri özelleþecektir. Aile hekimliði de tempoya ve onun getirilerine þaþýrdýklarýna þahit gizli bir özelleþtirme planýdýr. Tüm hekimler olduk. Götürüsü her zaman elde edildiði haklarýný savunamayacaklarý sözleþmeli konuma sanýlandan daha çoktu. Hasta hekim iliþkilerinde getiriliyor. Yabancý hekimlere de serbesti nadiren etik dýþý sorunlara þahit olsak da 30 yýldýr saðlanýnca eli kolu baðlý duruma düþeceðiz. muayenehaneler kendi dinamikleriyle erdemli Kamusal alanda Akademik personel dahil biçimde bilgi birikimleriyle toplumsal hizmet tam süreli çalýþmayý destekliyorum. Günlük sunmaktadýr. çalýþmasýný tamamlamýþ bir hekim hekimlik Performansa dayalý döner sermayeden ek ödeme uygulamasýný arzu ederse sürdürmelidir. Kamu diye tanýmlanan sistem mevcut iþleyiþin alternatifi çalýþanlarý da kurumlarýnda özel statülerde hasta olarak sunuldu. Hekimin verimliliðini salt bakabilmelidir. Hekim sayýsýnýn yetersizliðini dile kantitatif ölçütlere baðlýyan puanlama hatalarý da getirenler bu durumu sevinerek karþýlamalýdýr. yanýnda getirdi. Döner sermaye gelirlerini Tam zamanlý çalýþma düzeni iþyeri hekimliði artýrmaya yönelik gereði aþan tetkik ve pahalý okul ve kreþ bakýmlarý dializ merkezleri hatta özel teknoloji kullanýmý söz konusu. Hekimin hastanelerdeki nöbet hizmetlerini aksatacaktýr. uyguladýðý tedavinin, yaptýðý ameliyatýn verimlik denetimini kim ve nasýl yapacak. Bir baþhekim Turizm hekimliði mi... Yabancý hekimler ne poliklinikte bakýlan hasta sayýsýndan ziyade, güne duruyor. hastanesinden sorunlarý çözümlenmiþ olarak Danýþtay 65 Yaþ Sýnýrlamasýnýn Yürütmesini Durdurdu Bilindiði üzere geçtiðimiz Haziran ayýnda getirmiþti. Bu uygulama nedeniyle pek çok hekimin Sosyal Güvenlik Kurumu, sözleþme yapacaðý özel iþ akdine son verilmiþti. Ýçlerinde Türk Tabipleri saðlýk kuruluþlarýna, ruhsatýnda ve faaliyet izin Birliði'nin hukuki destek verdiði hekimler de olmak belgesinde yer alan uzmanlýk alanlarýnýn her üzere pek çok hekim bu uygulamanýn yürütmesinin birinde tam zamanlý olarak çalýþacak en az bir durdurulmasý ve iptali için Danýþtay'da dava hekimin 65 yaþýný doldurmamýþ olmasý koþulunu açmýþtý. getirmiþti. Danýþtay 10. Dairesi tarafýndan bir hekimin Bilindiði üzere geçtiðimiz Haziran ayýnda açmýþ olduðu davada Sosyal Güvenlik Kurumunun Sosyal Güvenlik Kurumu, sözleþme yapacaðý özel düzenlemesi hukuka aykýrý bulunarak yürütmenin saðlýk kuruluþlarýna, ruhsatýnda ve faaliyet izin durdurulmasýna karar verildi. Danýþtay 10. belgesinde yer alan uzmanlýk alanlarýnýn her Dairesinin 2007/5066 esas sayýlý dosyadan verdiði birinde tam zamanlý olarak çalýþacak en az bir kararýn gerekçesinde bu sýnýrlamanýn "Anayasa ile hekimin 65 yaþýný doldurmamýþ olmasý koþulunu güvence altýna alýnmýþ çalýþma hak ve 14

15 Sözde Aile Hekimliði Doç. Dr. Devrim Akseki Manisa Tabip Odasý Baþkaný Merhaba bugüne kadar sizinle hep saðlýk dýþý konulardan konuþtuk. Geçen yazýmda neden böyle olduðunu açýklamýþtým. Bu ve bunu izleyen birkaç yazýmý benim deyimimle maliye hekimliðine ayýracaðým. Biliyorsunuz pek çoklarý bu sisteme aile hekimliði diyor ve sizlere de böyle anlatýyor. Ancak yazýlarýmýn tamamýný okursanýz, konunun ne aile ile ne de hekimlikle çok ilgisi olmadýðýný ama en fazla parayla ilgisi olduðunu anlayacak ve maliye hekimliði tanýmlamasýna sizde katýlacaksýnýz. Kesinlikle objektif olacaðýma inanabilirsiniz. Hiç abartýya kaçma-yacaðým. Aile hekimliði denen uygulama ile ilgili sözlerime devam etmeden önce iki noktayý vurgulamak isterim. Birincisi aile hekimliði sistemini anlayabilmek için yanýnda yandaþ olarak çýkan Genel Saðlýk Sigortasý, Tam Gün Yasasý Hastane Birlikleri kavramý ve Ýthal Hekim kavramýný da beraber deðerlendirmek gerekiyor. Eðer bunu böyle yapmazsak tek baþýna aile hekimliðini algýlamaya çalýþýrsak, büyük bir yanýlgý içerisine gireriz. Týpký çýnar aðacýnýn yapraklarýna ve ince küçük dalcýklarýna bakarken koskoca gövdesini kaçýrmak ve ona toslamak gibi bir hataya düþmüþ oluruz. O nedenle konuyu deðerlendirirken mutlaka beraberinde çýkan diðer yasa ve düzenlemeleri de hesaba katmalý ve h e p s i n i n b i r l i k t e n e a n l a m a g e l d i ð i n i düþünmeliyiz. Söz ettiðim bu yandaþ yasalarý ve bir bütün olarak hepsinin anlamýný yazý dizimizin ilerleyen bölümlerinde deðerlendireceðiz. Konuya girmeden önce vurgulamak istediðim ikinci nokta ise takiye sözcüðünün anlamýdýr. Biliyorsunuz takiye bir þeyi olmadýðý göstermek demektir. Ya da asýl ana sistemi, düþünceyi saklayýp tamamen farklý bir þekilde ortaya koymak demektir. Yazýnýn devamýný okudukça kafalarýnýzda bugüne kadar var olan aile hekimliði uygulamasýnýn çok dýþýnda bir sistemden, bir sonuçtan b a h s e d i y o r o l d u ð u m u anlayacaksýnýz ve kendi kendinize soracaksýnýz; Bu anlatýlanlar b e n i m b u g ü n e k a d a r kafamdakilerden nasýl bu kadar farklý olabilir? diye. Þundan emin olunuz benim size biraz sonra anlatacaðým her þey tamamen konuyla ilgili yasal düzenlemelere ve objektif gerçeklere dayanan sonuçlardýr. Hem kanunlarý yasalarý sizin pencerenizden irdeleyip hem de bugüne kadar aile hekimliði denen sistemin uygulandýðý illerdeki sonuçlarý deðerlendirerek aile hekimliðinin ne getirip ne götüreceðini açýklayacaðým. Oysa bugüne kadar sizlere anlatýlan hep tozpembe, çok güzel bir sistem ve güzel günlerin sizi beklediðiydi. Ama bu kelimenin tam anlamýyla bir takiye idi. Biraz sonra detaya indiðimde bunu anlayacaksýnýz. Adýna aile hekimliði denen sistem þu anda Manisa'da hayata geçirilmek üzeredir. Aralýðýn ilk haftasýnda hekimlerimiz aile hekimliði merkezlerine yönelik olarak tercihlerini yapacak ve bu yolla 371 hekim aile hekimi olarak adlandýrýlacak ve ocaðýn ilk haftasýndan sonrada aile hekimi olarak görev yapmaya baþlayacaktýr. Manisa'da bulunan toplam 670 hekimden 371'i aile hekimi olarak kalanlarý ise hastanelerin acil servislerinde, yoðun bakýmlarýnda, diyaliz ünitelerinde ya da toplam Manisa il ve ilçelerinde sayýlarý on sekizi bulan toplum saðlýðý merkezlerinde görevlendirilecektir. Öncelikle þunu ifade etmek gerekir ki bu güne kadar aile hekimliðinin gerçekten getirileri ve götürüleri üzerine Bakanlýk ve yetkililerin saðlýklý bir deðerlendirme yapmaksýzýn siz deðerli vatandaþlarýmýza hep tozpembe bir tablo çizdiðini izledik ve gözledik. Neydi çizilen tozpembe tablo? Aile hekimlerinin artýk sizin fotoðraf karelerinizde yer alacaðý, ailenizin her bir bireyinin geçmiþiyle ilgili her þeyi bileceði, hep ayný doktora gideceðiniz ve saðlýk hizmetini ücretsiz bir þekilde ayný hekimden sürekli ve devamlý olarak alacaðýnýz, telefonu açtýðýnýzda hekiminize ailenizin hekimine istediðiniz zaman ulaþacaðýnýz ve genel olarak toplumun saðlýðýnýn ve sizlerin saðlýðýnýn bu yolla çok daha iyiye ve güzele gideceði idi. Þimdi hem yasadan kaynaklanan açýlýmlara bakarak, hem de geçmiþte aile hekimliði uygulamasýnýn baþladýðý illerdeki sonuçlara bakarak konuyu 15

16 söylemek durumunda hissediyorum ki kendimi biz kimseye karþý yada kimsenin yanýnda deðiliz. Biz s i z l e r i n s a ð l ý ð ý n ý d i r e k e t k i l e y e n v e meslektaþlarýmýzýn yaþam koþullarýný direk etkileyen her konuda tarafýz. Kimden tarafýz? Uygulamacýdan deðil, toplumumuzdan, vatandaþýmýzdan ve hekimlerimizden, saðlýk çalýþanlarýmýzdan tarafýz. Tek amacýmýz sizlere verilecek saðlýk hizmetinin daha iyi olmasýdýr. Hiçbir çýkar, hiçbir kadro, hiçbir koltuk beklentisi olmaksýzýn sadece ve sadece sizler açýsýndan düþünerek konuyu irdeliyoruz. Ha! Hep karþý oluþumuza gelince; anlayacak ve göreceksiniz ki biraz sonra eðer gerçekten sizin saðlýðýnýzý düþünüyorsak, bu getirilen sisteme karþý olmamak mümkün deðil, tartýþmamak mümkün deðil, eleþtirmemek mümkün deðildir. Getirilen sistemle bir hekime 6 ay boyunca 35oo kiþilik bir nüfus baðlanmaktadýr. Hekimler bu 3500 kiþinin her türlü saðlýk sorununu çözmekle görevlendirilmektedir. Ancak 6 ay sonra hekim hastasýný, hasta da hekimini deðiþtirebilmektedir. Yani her vatandaþ hekimi deðiþtirip bir baþka hekimle anlaþma yapabilecek, hekimler de kendi bölgeleri dýþýnda her hangi bir bölgeden hasta kabul etmede özgür býrakýlacaklardýr. Baþlangýçta hekim ve hasta seçme özgürlüðü çok çaðdaþ bir uygulamaymýþ gibi gelebilir. Ancak biraz sonra bunun bazý sakýncalarý olduðunu anlayacaksýnýz. Sözde aile hekimliði görevini yapmakla yükümlendirilmiþ hekimler baktýklarý hasta sayýsý kadar ücret alacaklardýr. Yani artýk sabit bir maaþla çalýþmayacaklar ve kayýtlarý altýnda tuttuklarý hasta ne kadar fazla sayýda olursa ellerine geçen ücrette o kadar fazla olacaktýr. Eðer yapýlan istatistiklere bakarsak bir kiþinin yýlda ortalama bir saðlýk kurumuna baþvuru sýklýðýnýn yýlda 5 olduðunu göreceðiz kiþiyi yýlda 5 kere saðlýk kurumuna baþvurduðunu hesaplar isek 15 binin üstünde yýllýk baþvuru sayýsý olacak bir hekimin ve bu 15 binin üstünde olan bu baþvuru sayýsýný eðer çalýþma günlerine bölersek günde 75 civarýnda hastayla karþý karþýya kalacak hekimler. Bir hekim saðlýk ocaðýndaki ekip anlayýþýnýn yani þoförüyle, ebesiyle, hemþiresiyle, personeliyle, müstahdemi ile var olan ekip anlayýþýnýn, yeni getirilen sistemde adýna aile hekimliði denen sistemde tamamen silindiðini bir hekim ve bir ebe ya da hemþireden oluþan iki kiþilik ekibin günde 75 hastaya bakma ve d i ð e r g ö r e v l e r i g e r ç e k l e þ t i r m e y l e yükümlendirildiðini görmekteyiz. Sonuç olarak hekim günde 75 hastaya merhaba, nasýlsýn iyi misin diyecek þikayetini soracak, muayenesini yapacak, belki bazý tahliller isteyecek, bu tahlillerin sonuçlarýný deðerlendirerek teþhisini koyacak ve koyduðu teþhisin reçete yoluyla ya da baþka yollarla tedavisini gerçekleþtirecektir. Bir günde bunlarý yapmak demek hastalara sadece birkaç dakika zaman ayýrmak demektir. Birkaç dakika ayrýlan zamanla, bir hastanýn tanýsý ne kadar saðlýklý konulabilir ve tedavisi ne kadar saðlýklý düzenlenebilir, siz deðerlendirin. Ancak hekimin tek baþýna yapmasý gereken iþler hastalara bakmak ve tedavi etmek deðildir sadece. Bu sistemle hekime ev ziyaretleri, bebek gebe takipleri, yaþlý takipleri, kronik hastalýklarýn takipleri, çevre saðlýðý hizmetleri gibi diðer hizmetlerde yüklenmektedir. Yani tek bir hekim ve tek bir hemþireden oluþan iki kiþilik ekip günde ortalama 75 hastaya bakacak ve bu hastalarýn bütün tedavilerini eksiksiz ve kusursuz bir þekilde gerçekleþtirecek, hem gebelere bakacak, hem evleri ziyaret edecek, hem bebek takiplerini yapacak, hem aþýlarý yapacak, hem yaþlýlara kronik hastalýðý olan þeker gibi kanser gibi hastalýklara bakacak ve bütün çevre saðlýðý iþlemini de gerçekleþtirecek. Bunun mümkün olmadýðý çok yakýn zamanda anlaþýlacaktýr. Her þey bir yana bu kadar iþin yüklendiði bir hekimin, siz deðerli vatandaþlarýmýzýn saðlýðýyla olmasý gerektiði gibi ilgilenemeyeceði, mutlaka hatalar yapabileceði açýk seçik ortadadýr. Bir þey unutulmamalýdýr: hekimin hatasýný toprak örter. Baþka mesleklerde yapýlan hatalar sizin saðlýðýnýzý direkt olarak etkilemeyebilir, ancak hekimlikte yapýlan hatalar ya saðlýðýnýzý ya da yaþamýnýzý kaybetmenize neden olur. Ýþte bu nedenle her hekim hastasýný muayene ederken ve onun tedavisini düzenlerken hastasýna yeteri kadar zaman ayýrabilmelidir. Bu sistemin diðer yönlerini ilerleyen günlerde bu köþede sizinle paylaþmaya devam edeceðim, ancak iþin bu kadarý bile, yani hekime bu derecede iþ yükleyerek hastasýna ayýracaðý zamaný azalttýktan sonra toplumun saðlýðýnýn iyiye gideceðini söylemek, kelimenin tam anlamýyla bir takiye örneðidir. Yarýn konun diðer yanlýþlarýný irdelemeye devam edeceðiz, sonraki günlerde hekimlerin bu uygulamayla ne sorunlar yaþayacaðýný ve hekimlik mesleðinin ne hale geleceðini anlatacaðýz. Bir de hükümetin bu kadar zararlarý olan bir uygulamayý hayata geçirmesinin gerçek nedenlerini açýklayacaðýz, hem de daha önce hiç açýklanmamýþ þekliyle 16

17 Tam Güne Neden Karþýyým. Dr. Selçuk Koçlar Antalya Tabip Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Yýllardýr Türk Tabipleri Birliði ve yerel tabip odalarýnda çalýþan bir hekim olarak tamgün çalýþmayý adeta hayranlýkla savunduk. Þimdi bu savunumuzun iktidara geldiklerinden beri saðlýk alanýný özelleþtirmeye kendini adamýþ bir hükümetin Saðlýk Bakaný tarafýndan þiddetle dile getirilmesi adeta bir kara mizah. 1979'da efsanevi tam gün döneminde mezun olan arkadaþým A n k a r a ' y a g i t m i þ v e H a k k a r i Yüksekova'ya gönüllü olarak tayini istemiþti. Kendisi adeta bir araba hastasýydý o zaman Renault arabalarýn fiyatlarý bin lira arasýndaydý. Hakkari Yüksekova 16. bölge olup 79 bin lira maaþ verilmekteydi. Arkadaþýmýzýn bu tayindeki ýsrarýnýn sebebi araba alma tutkusuydu. Ancak o zaman bakanlýk kendisi istediði için bu tayini yapmamýþ arkadaþýmýzda bakanlýðýn alt katýndaki giriþte küfredince bakanlýk yetkilileri o zaman özel güvenlik vb. gibi kuruluþlar olmadýðýndan! Karakoldan polis çaðýrmýþlar sonuç olarak arkadaþýmýzýn tayinini Van Gürpýnar'a çýkarmýþlardýr. Ý l k b a þ l a d ý ð ý m d a s a ð l ý k o c a ð ý n d a çalýþýyordum saat:17.00'dan sonra hasta bakarsak hastaya bir matbu evrak imzalatýp saðlýk müdürlüðü'nden 495 lira para alýyorduk ki bu o zamanki tabip odasýnýn pratisyen hekim muayene ücretiydi ayný zamanda hekim dýþý saðlýk personelinin neredeyse mülki amirler kadar hatta daha fazla ücret alýyorlardý. Fakat bu mutluluk çok kýsa sürdü sýkýyönetimin gelmesiyle hekimler baþta olmak üzere tüm çalýþanlarýn ücretleri acýnacak seviyelere indirildi. Tamgün yasasý genelde yeni mezunlar, pratisyen hekimler tarafýndan olumlu karþýlanmýþtý. Ancak uzman hekimlerin çoðu kamu hizmetinden ayrýldý. Ýzmir'de kamuda çalýþan ortopedi uzmaný kalmamýþ, tümü (yanlýþým yoksa 3 kiþiydiler) istifa etmiþler. Saðlýkta dönüþüm projesi adým adým tüm saðlýk sistemini sarmýþ, neredeyse esir almýþ durumdadýr. Ýzmir dahil 11 il'de birinci basamak saðlýk hizmetleri hýzla aile hekimliðine terk edilerek kamusal nitelikten çýkmýþtýr. Performans uygulamalarý kamu hastanelerinin yarý özel hastane statüsüne getirmiþtir. Saðlýkta dönüþüm projesinde saðlýk çalýþanlarýnýn devlet memuru olma özelliðine son verileceði, bunun için önce çakýlý sözleþmeli kadrolarýn, daha sonra gerçek anlamda (gevþek) sözleþmelinin getirileceði, kamu hastanelerinin özerk kurullara ve yerel yönetimlere devredileceði hastaneleri baþhekimlerinin deðil profesyonel saðlýk yöneticilerinin yöneteceði gerekirse tamamen özelleþtirileceði açýkça belirtilmektedir. Bütün bunlar bilinen gerçekler iken Sayýn Saðlýk Bakanýnýn devletçi kesilmesinin gerekçesi nedir acaba? Birden bire bakanlýk özelleþtirmeci anlayýþtan kamucu çizgiye mi kaydý? Bugün ülkemizin her yerinde özel sektörün saðlýk yatýrýmlarý alabildiðine yaygýnlaþmaktadýr. Gazetelerde uzman aranýyor ilanlarý önemli yerler tutmaktadýr. Bütün bu geliþmelere raðmen kamudaki özellikle orta yaþ grubu hekimler bu duruma temkinli yaklaþmaktadýrlar. Getirilecek yasalarla genç hekimler 60'lý yaþlarda emekli olacaklarýný bilmekte ve bu nedenle özel sektöre geçmekte daha hýzlý hareket etmektedirler. Emekliliði dolanlar ise nasýl olsa emeklilik hakkým var düþüncesindedirler. Özel sektörün göreceli olarak en verimli-tecrübeli yaþ grubu olduðunu düþündüðüm hekimlere ihtiyacý fazladýr. Ýþte tamgün yasasý getirildiðinde bu grup özel sektöre kayacak ve bu alanda hekim sayýsý artacaðýndan hekim ücretlerinin düþeceði kaçýnýlmaz olacaktýr. Sayýn bakan kamudaki hekimleri %61'inin tamgün çalýþtýðýný belirtmektedir. Bugün kamudaki hekimlerin dýþarýda 17

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Saðlýkta yýkýma devam!

Saðlýkta yýkýma devam! 1 Ekim 2007 Sayý:155 hukuk k köþesi...biraz paramýz var, özel hastane mi açalým, hipermarket mi?... Merkeze yakýn bir arsa bulalým, inþaata baþlayalým, bitince bakarýz. Konjonktürel olarak bakalým, hangisi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

SAÐLIK ÇALIÞANLARININ SORUNLARI

SAÐLIK ÇALIÞANLARININ SORUNLARI 402 TOPLUM ve HEKÝM Kasým - Aralýk 1999 Cilt 14 Sayý 6 KONGRE-PANEL SAÐLIK ÇALIÞANLARININ SORUNLARI Musa ÖZDEMÝR* Anayasa ve Kalkýnma Planlarý Saðlýk çalýþanlarýnýn saðlýðýnýn hukuki boyutu o ülkenin ekonomik-sosyal

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı