Karar No : 3237 Karar Tarihi : 12/07/2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karar No : 3237 Karar Tarihi : 12/07/2014"

Transkript

1 Karar No : 3237 Karar Tarihi : 12/07/2014 Kurulumuz Başkanlığına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay ÖZTÜRK tarafından gönderilen 9/7/2014 tarihli, 2014/ sayılı yazıda; 10 Ağustos 2014, ikinci oylamaya kalması durumunda 24 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili olarak belirlenen seçim takvimi uyarınca adaylıkların 11 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla kesinleşeceği, kesinleşen adaylıklara göre Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN ın da Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime gireceği, bu haliyle seçimlerin eşit, adil, dürüst ve tarafsız gerçekleştirilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip ERDOĞAN ın Başbakanlık görevinden çekilmesi gerektiğine karar verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : İstem; Cumhurbaşkanı seçiminde adaylığı kesinleşen Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ın seçimlerin eşit, adil, dürüst ve tarafsız gerçekleştirilebilmesi amacıyla Başbakanlık görevinden ayrılmış sayılmasına karar verilmesine ilişkindir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın; Kanun önünde eşitlik başlıklı 10. maddesinin; Birinci fıkrası; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.", Dördüncü fıkrası; "Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.", Beşinci fıkrası; "Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.", Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması başlıklı 13. maddesi; Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz., Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları başlıklı 67. maddesinin; Birinci fıkrası; Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir., Dördüncü fıkrası; Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir., Cumhurbaşkanının niteliklerini ve tarafsızlığını düzenleyen 101. maddesinin dördüncü fıkrası; Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer., Görev ve siyasi sorumluluk başlıklı 112. maddesinin; Birinci fıkrası; Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur., İkinci fıkrası; Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur., Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu başlıklı 114. maddesinin; Birinci fıkrası; Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak

2 beş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır., 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu nun; 4. maddesinin beşinci fıkrası; Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer., 11. maddesinin birinci fıkrası; Cumhurbaşkanı adayı gösterilen hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılır. Bu durum Yüksek Seçim Kurulunca aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal bildirilir., 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun un 65. maddesi; Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamaz ve resmi ziyafet verilemez. Yukarıda yazılı süre içinde Başbakan ve Bakanlar seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında bu kanun hükümleriyle bağlıdırlar., hükümlerini içermektedir. Bilindiği üzere; Anayasa nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden biri de demokratik devlet olarak belirlenmiş ve demokratik devletin ancak siyasi partilerin varlığı ile gerçekleşebileceği görüşünden hareketle 68. maddesinde siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu vurgulamıştır sayılı Kanun'un 11. maddesinin birinci fıkrasında Cumhurbaşkanı adayı gösterilenlerden, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılanlar arasında Başbakan ve bakanlara açıkça yer verilmediğine göre, bunların maddede açıklanan yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri kapsamı içinde yer alıp almadıklarını irdelemek konunun açıklığa kavuşturulması bakımından önem arz etmektedir sayılı Kanun un 11. maddesinin birinci fıkrasına benzer düzenleme milletvekili seçilebilecek olanlarla ilgili olarak Anayasa nın 76. maddesinin son fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 18. maddesinde yer almaktadır. Esasen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu nun ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun söz konusu maddelerinin salt kendi içlerinde değerlendirilmeleri de aynı görüşü doğrulamaktadır. Nitekim her üç kanunda da görevlerinden çekilmeleri/ayrılmış sayılmaları gerekenler arasında yüksek yargı organları, silahlı kuvvetler mensupları gibi özellik arz edenler veya yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları gibi tereddüde neden olabilecek olanlar görev unvanı olarak belirtilerek sayıldığı halde, hem siyasal fonksiyonu bulunan hem de idarede en yetkili amir olarak yer alan ve bu nedenle dikkate değer bir özellik taşıyan Başbakan ve bakanlardan söz edilmemiştir. Öte yandan yasalarda yer alan kamu görevlileri deyimi genel ve soyut bir kavram olarak verilmemiş, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsünde olmamakla birlikte yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan görevlilerini belirtmek için kullanılmıştır. İdaredeki yeri ve hukuki durumu itibariyle başbakan ve bakanların, yasa koyucu tarafından seçim hukuku açısından yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri deyimi içinde ifade edildiğini kabul etmek mümkün görülmemiştir.

3 Anayasa nın genel seçimlerden önce Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının görevlerinden çekilmelerini, böylece seçimle ilgili işlerde tarafsızlığın sağlanmasını öngören ve içeriği bakımından konuya ilişkin özel bir düzenleme niteliği gösteren 114. maddesinde de sadece Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce görevden çekilmelerini düzenlemiş, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin olarak görevden çekilmeye hükümde yer verilmediği gibi, genel seçimlerde dahi sadece anılan üç bakanın görevden çekilmesinin hükme bağlanmış olması da bu görüşün başka bir teyidi niteliğindedir. Diğer taraftan Anayasa nın 101. maddesinin dördüncü ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu nun 4. maddesinin beşinci fıkrasında; Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisiyle ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. hükmünden de Başbakanın Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde görevinden ayrılmış sayılacağının kabulünün gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim Cumhurbaşkanı Seçimi Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında bazı milletvekilleri tarafından Tasarının 11. maddesinin; Madde 11. Cumhurbaşkanı adayı gösterilen, Cumhurbaşkanı görev ve yetkilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına, Başbakan Başbakan vekiline, Bakanlar vekili Bakanlara, aday listesinin kesinleştiği gün devreder. Aday gösterilen milletvekili aday listesinin kesinleştiği günden seçim sonuçlarının kesin olarak ilân edildiği tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görevlerinden izinli sayılır. şeklinde değiştirilmesi için önerge verilmiş olup, bu önergeyle ilgili yapılan açıklamada özetle; 11 inci maddede belirtilen ve adaylıkları kesinleştikten sonra istifa etmesi öngörülen bürokratların yanında, hâlâ görevi başında bulunan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların da görevlerini, seçimlerin resmî sonuçlarının açıklanmasına kadar Anayasa ve yasadaki prosedüre uygun olarak vekillerine devretmelerini öngörüyoruz. Bu süreçte hiçbir devlet yetkisi kullanmamaları ve görev icra etmemeleri mecburiyeti getiriyoruz seçimlerin eşit ve adil şartlarda yapılıyor olması çoğulcu demokrasinin en önemli niteliğidir, olmazsa olmazıdır. Başka tüm demokratik özellikler olsa bile, şayet eşit ve adil seçimler yapılmıyor ve görevler bu şekilde devredilemiyor ise esastan bir noksanlık var demektir. Herkesin hiçbir himaye, vesayet yahut rekabet üstünlüğüne sahip olmadan, devlet, hükûmet, medya baskısı hissetmeden yahut onların sunduğu imkânlara dayanmadan kampanya yürütüyor olması ülkede demokrasi olup olmadığının mihenk taşı olacaktır. Devleti yönetenler için Anayasa mızın 10 uncu maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine saygılı olmuş olmaları tek başına yeterli değildir, aynı zamanda onun gerçekleştirilmesi, şartların hazırlanması da görev ve sorumlulukları arasındadır. Bu bakımdan seçim sürecinde devlet yetkisi kullanan makamların devir müessesine müracaatları sadece hukukî ve resmî bir konu olmayıp aynı zamanda vicdani ve ahlaki bir zorunluluktur, kişinin demokratik olup olmadığının da göstergelerinden biridir devlet işlerinin devamlılığı gereği vekillerce yerine getirilebileceği düşünüldüğünde bir boşluk yaratılmayacak, aday olan makam sahipleri de rahatlıkla seçim kampanyalarını yürütüp propaganda yapabileceklerdir. Görev sonrasında ortaya çıkacak bir takım spekülasyonların önüne geçilerek bu makamların yıpratılması da mevzubahis olmayacaktır aday Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların seçim sürecinde aynı zamanda görevlerine devam etmeleri durumunda, astlık-üstlük ilişkisi bulunan altındaki görevliler de ister istemez taraf hâline gelecekler, en azından tarafsız kalmakta zorlanacaklardır Bu kampanyaya destek olan bürokrasi ya da kurumlar ya da olmayanlar şeklinde devlet yapısı içerisindeki kutuplaşma kaçınılmazdır bürokratın seçilmiş karşısında durma şansı, direnme şansı yoktur. Zaten bu düşünceyledir ki Anayasa nın 114 üncü maddesi genel seçimler öncesinde adalet, içişleri ve ulaştırma bakanlarının çekilmesini öngörmüştür. Bu tasarlama bir takım eksiklikleri ihtiva etmekle birlikte doğru bir düşüncedir ve haksız rekabeti önleme, muhalefeti ve farklı olanı yaşatma hassasiyetinden kaynaklanmaktadır seçimler öncesinde Başbakanlık araçlarının siyasi toplantı ve mitinglerde kullanılmaları, birtakım TOKİ ve benzeri açılışların seçim sürecine denk getirilmesi ve bunun üzerinden devletin ve makamların hırpalanması bilindiği halde göz ardı edilmektedir.

4 gerekçelerine yer verilmiş, ancak önerge yapılan oylamada kabul edilmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Emine Ülker TARHAN, M. Akif HAMZAÇEBİ ile birlikte 115 milletvekili 19/1/2012 günlü 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu nun konumuzla ilgili Adayların görevden ayrılması ve göreve dönmesi başlıklı 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa nın Başlangıç ı ile 2., 6., 11., 67., 68., 78., 79., 101., 102., 106., ve 175. maddelerine aykırılığı savı ile iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi ile iptal davası açmışlardır. Konuyu inceleyen Anayasa Mahkemesi Resmî Gazete nin 1 Ocak 2013 gün ve sayılı nüshasında yayımlanan 15/6/2012 gün ve 2012/30-96 sayılı kararında özetle; Dava dilekçesinde iptali istenen kuralda kamu görevlileri ile siyasi kuruluşlarda, bankalarda ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan diğer bazı kişilerin Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmaları halinde adaylığı kesinleştiği tarihten itibaren görevlerinden ayrılmalarının zorunlu tutulduğu, buna karşılık yeniden aday olan Cumhurbaşkanı ile Başbakan ve bakanlar için böyle bir zorunluluğunun öngörülmediği, görevden çekilme zorunluluğunun sebebinin bu kişilerin görevleri nedeniyle sahip oldukları imkânlardan seçim kampanyalarında yararlanarak diğer adaylara karşı avantaj sağlamalarının önlenmesiyle bu mahsurun mevcut Cumhurbaşkanı ile Başbakan ve bakanlar için de geçerli olduğu belirtilerek, kuralın Anayasa nın 2., 10. ve 11. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Anayasanın 10. maddesinde eşitlik ilkesi düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihadına göre eşitlik ilkesi ile eylemli değil hukukî eşitlik öngörülmüş olup, eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara aynı kurallar uygulanarak hukuk karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Kanun önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez. Anayasa nın 76. maddesinde milletvekili seçimleriyle ilgili olarak aday olan kamu görevlilerine görevden çekilme zorunluluğu getirilmiştir. Benzer yükümlülükler diğer seçim kanunlarında da yer almaktadır. Seçimlerde aday olan kamu görevlileri ile siyasi partilerin, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşlarının bazı yöneticilerinin görevlerinden çekilme zorunluluğu getirilmesinin nedeninin bir taraftan seçim sürecinde kamu hizmetlerinin aksamasını engellemek, diğer taraftan bu kişilerin görevleri sebebiyle sahip oldukları imkânları seçim sürecinde kullanarak diğer adaylara karşı avantaj sağlamalarını engellemek olduğu anlaşılmaktadır. Anayasa nın 114. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinden önce Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının görevlerinden çekilmeleri öngörülmekle birlikte diğer bakanlar ve Başbakan açısından böyle bir çekilme yükümlülüğü getirilmemiştir. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların aday olmaları halinde görevden çekilme zorunluluğu getirilmemiş olmasının bu kişilerin görevlerinin niteliğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Kanun koyucunun Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların görevlerinden ayrılmaları ve bu görevlerin geçici olarak başkaları tarafından yürütülmesinin, seçim döneminde aksaklıklara neden olabileceği gözeterek tercihini dava konusu kural doğrultusunda kullanması takdir yetkisi içindedir. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların diğer kamu görevlileri ile aynı hukuksal durumda oldukları söylenemeyeceğinden bu kişiler bakımından Cumhurbaşkanlığına aday olmaları halinde görevden çekilme zorunluluğu getirilmemiş olmasında eşitlik ilkesine aykırı bir yön bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa nın 2. ve 10. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir. Kuralın, Anayasa nın 11. maddesi ile ilgisi görülmemiştir. gerekçesiyle oy birliğiyle iptal isteminin reddine karar vermiştir. Görüldüğü üzere, itiraz konusu olay 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu nun 11. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki düzenlemeden kaynaklanmakta olup, henüz yasalaşmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi nde görüşüldüğü sırada, Başbakanın Cumhurbaşkanı adayı olması halinde görevinin kim tarafından yürütülmesi gerektiğine ilişkin 11. madde hakkında verilen önerge kabul edilmemiş, anılan Kanun un 11. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine ilişkin aynı iddialarla Anayasa Mahkemesine açılan iptal davası da yukarıda belirtilen gerekçeyle ve oybirliği ile reddedilmiş bulunmaktadır.

5 Hal böyle olunca, sözü edilen kanuni düzenlemeye ve bu düzenlemenin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine açılan iptal davasının reddedilmesi karşısında, eşitlik kuralının ihlal edildiği iddiası yasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bütün seçimler hakkında ortak düzenlemeyi içeren 298 sayılı Kanun un üçüncü bölümünün Seçim Propagandası başlıklı ikinci kesiminde yer alan yasaklayıcı hükümler ve bu hükümlerin uygulanması dâhil seçimlerin yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılması, seçimlerde tarafsızlığın ve eşitliğin sağlanmasının, Başbakan ve bakanların seçimleri etkileyebilecek her türlü davranışlarını önlemenin gerçek güvencesini teşkil etmektedir. Nitekim anılan Kanun un Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar kenar başlıklı 65. maddesinde; seçim propagandasının başlangıç tarihinden (oy verme gününden önceki onuncu gün) oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandası ve ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacakları, bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenlerin yapılamayacağı ve resmî ziyafet verilemeyeceği hüküm altına alınmak suretiyle, başbakan ve bakanların seçimleri etkileyebilmeleri önlenmek istenmiştir. Sözü edilen madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, 298 sayılı Kanun da dahi Başbakanın görevden çekilmesi hükmüne yer verilmemiş, aksine seçimin tarafsızlığına gölge düşürülmesini engellemek amacıyla önlemler alınmıştır. Nitekim Cumhurbaşkanı seçiminde propaganda döneminin başlangıç tarihinden bitimine kadar uyulması gereken usul ve esasların belirlendiği Kurulumuzun 6/6/2014 tarih ve 2014/2913 sayılı kararının II. maddesinde; Seçim propaganda serbestliğinin başlangıç tarihi olan 31 Temmuz 2014 Perşembe gününden, ikinci oylamaya kalması halinde kesin sonuçlarının ilân edileceği 15 Ağustos 2014 Cuma gününden itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde; A- Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri, umumi menfaatlere hâdim cemiyetler ve Bankacılık Kanununa tâbi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dâhil) törenler tertiplenmesinin, nutuklar söylenmesinin, demeçler verilmesinin ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulmasının yasak olduğuna (298/64, Ek 6), B- Yurt içinde yapılacak seçim propaganda gezilerine, Başbakan ve bakanlarla, milletvekillerinin makam otomobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen vasıtalarla katılamayacaklarına, bu maksatla yapılacak gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenlerin yapılamayacağına ve resmî ziyafet verilemeyeceğine (298/65-1), Bu maddedeki yasaklamanın, aday olması halinde görevde bulunan Cumhurbaşkanı için de geçerli olduğuna (Anayasa 79), Yukarıda yazılı süre içinde, Başbakan ve bakanlar ile aday olması durumunda görevde bulunan Cumhurbaşkanının da, seçimle ilgili çalışmalarında ve konuşmalarında 298 sayılı Kanun hükümleriyle bağlı olduklarına (298/65-2), Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ile aday olması durumunda görevde bulunan Cumhurbaşkanı ve diğer adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memurun katılamayacağına (298/66, Ek 6). Karar verilmek suretiyle Cumhurbaşkanı seçimi propaganda döneminde son 10 günlük süre içinde kamu gücü ve imkânlarının kullanılmasının yasak olduğu belirtilmiştir. Kurulumuzca yukarıda belirtilen 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde; Anayasa nın Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları kenar başlıklı 67. maddesinin, Anayasanın Temel Haklar ve Ödevler başlıklı ikinci kısmının Siyasî haklar ve ödevler başlıklı dördüncü bölümde düzenlendiği ve bu sebeple de siyasî hak ve ödevlerin sınırlandırılmasının Anayasa nın 13. maddesi hükmüne tâbi olduğu, sözü edilen hüküm uyarınca da temel hak ve hürriyetler ile bu kapsamda yer alan siyasî hakların ancak kanunla sınırlandırılabileceği, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu nun 11. maddesinin birinci fıkrasında aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılanlar arasında Başbakana yer

6 verilmediği hususları ile Anayasa nın 114. maddesinin birinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce sadece Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının çekileceği ve Anayasa nın 13. maddesi uyarınca, seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunmaya ilişkin hakkın ancak kanunla sınırlandırılabileceği yolundaki hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Başbakanın Cumhurbaşkanı seçiminde aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevinden ayrılmış sayılmasına gerek bulunmadığına karar verilmesi gerekmiştir. S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1- Cumhurbaşkanı seçiminde kesinleşen aday listesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN ın, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevinden ayrılmış sayılmasına gerek bulunmadığına, 2- Karar örneğinin; a) Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığına, b) Kurulumuzun internet sitesi yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, 12/7/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Üye Sadi GÜVEN Turan KARAKAYA Muharrem COŞKUN Mehmet KÜRTÜL Üye Üye Üye Üye Nilgün İPEK Ünal DEMİRCİ Ali KAYA İlhan HANAĞASI Üye Üye Üye İbrahim ZENGİN Zeki YİĞİT Şakir AKTI

Karar No : 2913 Karar Tarihi : 06/06/2014

Karar No : 2913 Karar Tarihi : 06/06/2014 Karar No : 2913 Karar Tarihi : 06/06/2014 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu nun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev

Detaylı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 2913 - K A R A R - 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 101 ve 102. maddeleri

Detaylı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI 5 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28842 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 554 - K A R A R - 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar

Detaylı

Karar No : 236 Karar Tarihi : 23/02/2015

Karar No : 236 Karar Tarihi : 23/02/2015 Karar No : 236 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı

Detaylı

Karar No : 1548 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1548 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1548 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/3/2011 gün ve 987 sayılı kararı 4/3/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/3/2011 gün ve 987 sayılı kararı 4/3/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Karar No : 186 Karar Tarihi : 12/03/2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3/3/2011

Detaylı

ANALiZ RAPORU NO:1 CUMHURBAŞKANI SEÇİM KAMPANYASININ FİNANSMANI: ADİLİYET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK. Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya

ANALiZ RAPORU NO:1 CUMHURBAŞKANI SEÇİM KAMPANYASININ FİNANSMANI: ADİLİYET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK. Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya CUMHURBAŞKANI SEÇİM KAMPANYASININ FİNANSMANI: ADİLİYET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya ÖNSÖZ 2 Türkiye, tarihinde ilk defa 10 Ağustos 2014 te Cumhurbaşkanını seçmek için

Detaylı

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

Karar No : 1574 Karar Tarihi : 31/08/2015

Karar No : 1574 Karar Tarihi : 31/08/2015 Karar No : 1574 Karar Tarihi : 31/08/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28515 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2011/113 Karar Sayısı : 2012/108 Karar Günü : 18.7.2012 İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/86 Karar Sayısı : 2011/70 Karar Günü : 28.4.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA SİYASİ PARTİ SİCİLLERİNİN TUTULMASI. (Keeping of the Political Parties Record in Turkish Law.) İsmail Hakkı ŞENTÜRK 1

TÜRK HUKUKUNDA SİYASİ PARTİ SİCİLLERİNİN TUTULMASI. (Keeping of the Political Parties Record in Turkish Law.) İsmail Hakkı ŞENTÜRK 1 TÜRK HUKUKUNDA SİYASİ PARTİ SİCİLLERİNİN TUTULMASI (Keeping of the Political Parties Record in Turkish Law.) İsmail Hakkı ŞENTÜRK 1 ÖZ Ülkemizde 1960 yılında çok partili siyasi hayata geçtikten sonra siyasi

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2009/7 Karar No : 2009/14 Özeti : 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 18 Nisan 1987 CUMARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. DANıŞTAY BiRiNCi DAiRE. Esas No : 2008/1444 Karar No : 2009/334

T.C. DANıŞTAY BiRiNCi DAiRE. Esas No : 2008/1444 Karar No : 2009/334 Belediyede veya il özel idaresinde çalışan daimi işçinin, aynı belediyede meclis üyesi veya aynı il özel idaresinde il genel meclisi üyesi olarak görev yapıp yapamayacağı hususunda düşülen duraksamanın

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2006/61 Karar Sayısı : 2007/91 Karar Günü : 30.11.2007 İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Ali TOPUZ, Haluk KOÇ ile birlikte 131 Milletvekili

Detaylı

BİLGİ NOTU. : 1- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik. 2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nde Değişiklik

BİLGİ NOTU. : 1- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik. 2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nde Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : 1- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik 2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nde Değişiklik 3- Anayasa Mahkemesi nin Gerekçeli Kararı 1- Hasta ve Çalışan

Detaylı

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ YENİ BİR ANAYASANIN ÖZELLİKLERİ sayfa 2 TBMM DEKİ KISMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖNERİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 30 Aralık 2011 Ankara Yayın No: 45 HAK-İŞ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Üçüncü Değerlendirme Turu

Üçüncü Değerlendirme Turu İNSAN HAKLARI VE HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME DİREKTÖRLÜĞÜ Strazburg, 26 Mart 2010 Greco Eval III Rep (2009) 5E Tema II Üçüncü Değerlendirme Turu Parti Finansmanında Şeffaflık hakkında Türkiye Değerlendirme

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 SALI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 SALI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. SALI Sayı : 15886 YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Sonuç Raporu Varşova 18 Kasım 2014 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Kanun Numarası : 6216 Kabul Tarihi : 30/03/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Adalet Dergisi, Yıl:2013, Sayı:45, (s.63/88)

Adalet Dergisi, Yıl:2013, Sayı:45, (s.63/88) Hacı SARIGÜZEL Adalet Dergisi, Yıl:2013, Sayı:45, (s.63/88) BĐREYSEL BAŞVURUYA KONU YAPILAMAYACAK ĐŞLEM VE KARARLAR Hacı SARIGÜZEL Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Genel olarak Günümüzde insan hak

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN 11459 ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6216 Kabul Tarihi : 30/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/4/2011 Sayı : 27894 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı