KAMU YÖNETİMİNDE E-DEVLET MODELİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU YÖNETİMİNDE E-DEVLET MODELİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU YÖNETİMİNDE E-DEVLET MODELİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ UZMANLIK TEZİ Ahu UÇAR SEVER Tez Danışmanı Dr. Şeyda ODABAŞI Eylül 2010 ANKARA

2 Ahu UÇAR SEVER tarafından hazırlanan KAMU YÖNETİMİNDE E- DEVLET MODELİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ adlı bu tezin Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Dr. Şeyda ODABAŞI (Danışman) Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Kültür ve Turizm Uzmanı Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı İmzası Başkan : Üye : Üye : Üye : Üye : Tarih :.../. / Bu tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini Hazırlarken Uyacakları Yazım Kuralları Yönergesiyle belirlenen tez yazım kurallarına uygundur.

3 KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIK TEZİNİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tezi Hazırlayanın Adı Soyadı : Ahu UÇAR SEVER Tez Konusu Tez Danışmanı : Kamu Yönetiminde e-devlet Modeli: Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Örneği : Dr. Şeyda ODABAŞI Kültür ve Turizm Uzmanlık Tez çalışmamın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanarak Milli Kütüphane ve İhtisas Kütüphanesinde her türlü elektronik formatta arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını kabul ediyorum. / /2010

4 SINAV YETERLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim../.../2010 Ahu UÇAR SEVER Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

5 ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda, bilgi ve iletişim teknolojileri küreselleşme süreci ile birlikte insanları, toplumları ve kültürleri birbirine yakınlaştırmakta dünyadaki tüm ekonomik, sosyal ve siyasal birimleri aynı ağ yapısı içinde buluşturmakta ve teknolojinin yönlendirdiği yeniden yapılanma süreci, günlük hayattan toplumsal yapıya kadar her noktada kendisini hissettirmektedir. Günümüzün entegre dünyasında, bireyler ve örgütler kadar, kamu kurumları da bilgi çağına uyum sağlamak için değişim geçirmekte, kamu yönetimi teorisinde reform tartışmaları yaşanan teknolojik gelişmelerden beslenmektedir. Bu çalışmanın konusu olan e- devlet, bilgi toplumuna giden yolda elektronik iletişim sistemlerinin kamu hizmetlerinin sunumunda kullanılması demek olup kamu yönetiminde reform tartışmalarının önemli bir ürünüdür. e-devlet modelindeki uygulamalar kamu hizmetlerinin sunumunda; verimliliği, etkinliği, yönetişimi, hesap verebilirliği, vatandaş-devlet yakınlaşmasını, açık ve saydam toplum anlayışını esas alan bir yapılanmayı öne çıkartmaktadır. Kamunun elektronik dönüşümü, klasik anlamda devlet-vatandaş ilişkilerinin yeni bir boyuta taşınmasından öte bir yönetim felsefesi değişiklidir ve bu durumun farkına varılması e-devlet uygulamalarının başarısını belirleyen en önemli etken iken e-devlete teknik bir konu olarak yaklaşıp sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarının ihmal edilmesi modelin hedeflerine ulaşamaması nın yanı sıra yeni sorun alanlarının doğmasına da yol açacaktır. Bu çalışmada e-devlet olgusunu gündeme getiren gerekçelere bakılarak modelin kamu yönetiminde hedeflediği değişiklikleri ortaya koymak, bilgi toplumu olma yolunda Türkiye nin elektronik dönüşüm sürecini incelemek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı nın e-devlet uygulamalarını genel hatları ile değerlendirerek uygulamaların daha etkin hale getirilmesi yönünde önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Çalışmanın hazırlanması sırasında bana her türlü yardım ve desteği sağlayan Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut EVKURAN ve Halk Kültürünü i

6 Araştırma Dairesi Başkanı Ali İhsan GÜLSER e, iş arkadaşlarıma, tez yazım sürecinde bilgisi ve birikimi ile sürekli yanımda olan ve beni yönlendiren tez danışmanım Dr. Şeyda ODABAŞI na ve hayatımın her evresinde olduğu gibi bu dönemde de sevgi, anlayış ve desteklerini hep yanımda hissettiğim aileme ve eşime teşekkürü bir borç bilirim. ii

7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLOLAR DİZİNİ... vi BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. GİRİŞ Konunun Önemi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Sınırlılıkları Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Teknikleri... 3 İKİNCİ BÖLÜM E-DEVLET 2. E-DEVLET e-devletin Kavramsal Temelleri e-devlet Tanımları Yönetişim Modeli Olarak e-devlet e-devletin Amaç ve Öngörüleri Kamusal Alanda Şeffaflık Kamu Hizmetlerinde Verimlilik Kamu Hizmetlerinde Bütünlük Kamu Hizmetlerine Erişebilirlik Kamu Hizmetlerine Katılımcılık iii

8 2.5. e-devlet ile İlgili Sorunlar ve Eleştirel Yaklaşımlar İktisadi Sorunlar Yasal ve Teknik Sorunlar Yönetsel ve Toplumsal Sorunlar Etik Sorunlar 28 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE E-DEVLET POLİTİKASI 3. TÜRKİYE DE E-DEVLET POLİTİKASI...3O 3.1. Türk Kamu Yönetiminde e-devlete Geçiş Türkiye de e-devletin Tarihçesi ve Gelişimi Türkiye de e-devlet Uygulamaları Kapsamında Yürütülen Önemli e-devlet Proje Örnekleri MERNİS UYAP MBS Say 2000i VEDOP I-II SEÇSİS Türkiye de e-devletin Hukuki Çerçevesi Bilgi Edinme Hakkına İlişkin Mevzuat Bilgi Güvenliği/Kişisel Bilgilerin Mahremiyetine İlişkin Mevzuat e-ticarete İlişkin Mevzuat Elektronik İmza ile İlgili Mevzuat İnternet Ortamında İşlenen Suçlara İlişkin Mevzuat Kamu Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Mevzuat 53 iv

9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NDA E-DEVLET UYGULAMALARI 4. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NDA E-DEVLET UYGULAMALARI Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Görevleri ve Teşkilat Yapısı Kurumsal e-devlet Uygulamaları Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü nün e-devlet Uygulamaları BEŞİNCİ BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZGEÇMİŞ v

10 TABLOLAR DİZİNİ Tablo I: Geleneksel Devlet/e-Devlette Vatandaş-Kamu Yönetimi İlişkisi...9 Tablo II: Bürokratik Yapı ile e-devlet Modelinin Karşılaştırılması Tablo III: Elektronik Kamu Hizmetleri Kullanım Alanları...14 Tablo IV: Uluslar arası Kuruluşların e-devlet Projelerinde Oynadıkları Roller 32 Tablo V: Türkiye nin Bilgi Toplumu Stratejisi ( ) Tablo VI: Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları ( ) 40 Tablo VII: Türkiye de Yılları Arasında gov.tr Uzantılı Web Sayfalarının Sayısı.. 41 Tablo VIII: Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu.42 Tablo IX: Türkiye'nin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu. 42 Tablo X: e-devlete Geçişte İnternet Sitelerinin Aşamaları.64 vi

11 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1.1. Konunun Önemi 21. yüzyıl, devletlerin, teknolojik yenilikleri toplumsal, siyasal ve ekonomik dönüşümlerinin her aşamasında kullanma çabalarına sahne olmaktadır. Her türlü bilginin elektronik ortamda dünyanın bir yerinden başka bir yerine saniyeler içinde nakledilebilir olması, bilginin edinilmesi yanında verimli ve mantıklı bir şekilde kullanılmasını da önemli hale getirmektedir lerin ikinci yarısından itibaren kamu yönetimleri dünya ölçeğinde, hizmet sunumunda yaşanan aksaklıklara çözüm aramaktadır ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı dönüşüm teorik düzeyde kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında etkin rol oynamaktadır. Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı olarak adlandırılan çözüm modeli, yönetişim, hesap verebilirlik, etik, performans yönetimi, toplam kalite yaklaşımı ve e-devlet tartışmalarından beslenerek; klasik yönetim teorisindeki bürokratik, hantal ve dışa kapalı yönetim anlayışı yerini yeniliklere açık, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eden, piyasa tabanlı ve vatandaş odaklı yönetime bırakmaktadır. Kamu yönetimi anlayışındaki değişikliklerin ürünü olan e-devlet modeli, genel bir tanımla; devlet-vatandaş, devlet-sivil toplum ve devlet-özel sektör arasındaki tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirebilmesine imkan tanıyan uygulamaları ifade etmektedir ve kamu hizmetlerine 7/24 ulaşmayı amaçlamaktadır. e-devlet ile vatandaşlar veya örgütler, devletle olan etkileşimlerinde, günün istedikleri her saatinde kamu kurum ve kuruluşlarının 1

12 internet adreslerinden, kendilerine gereken tüm bilgileri alabilmekte, hazırlıklarını gerçekleştirmekte ve başvurularını çevrim içi yapabilmektedirler. İnternet, devleti birey ve örgütlerin yakınına getirmekte, standartlaşma, saydamlık ve uzmanlaşmada aracısızlık ile büyük katkı sağlamaktadır ve bu katkının her geçen gün artmasında, internet/web sitelerinin, modern kamu yönetiminin temel unsurlarından biri olarak kabul edilmesi düşüncesi yatmaktadır Geleneksel yönetim anlayışına alternatif, yeni bir hizmet sunum aracı olan e- devlet modeli, yeni kamu yönetimi anlayışının önemli bir parçasıdır. Yeni kamu yönetimi yaklaşımının temel değerleri olan etkin/şeffaf/hesap verebilir/demokratik devlet ve aktif/katılımcı yurttaş, e-devlet uygulamalarının nihai hedefidir. Bu bakımdan, e-devlet, sadece yönetim süreçlerinde teknolojik olanakların kullanımı değil özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların potansiyellerinin maksimize edilerek değerlendirilmesini de içeren bir felsefe değişimini ifade etmektedir Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın temel amacı, e-devlet modelinin yapısını ve kamu yönetiminde hedeflediği değişiklikleri ortaya koymaktır ve çalışmanın konusunu, e-devletin kavramsal temelleri ile bilgi toplumu olma yolundaki Türkiye nin, elektronik dönüşüm sürecinin incelenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca, genel hatları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nın ve daha özel olarak da Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü nün e-devlet uygulamalarının incelenmesi sonucunda, uygulamaların daha etkin hale getirilmesi yönünde önerilerde bulunulacaktır. 2

13 1.3. Araştırmanın Kapsamı Bu araştırmanın kapsamını, Kültür ve Turizm Bakanlığı e-devlet uygulamaları oluşturmaktadır. Bakanlık çalışmaları hakkında farklı disiplinlerde hazırlanmış Kültür ve Turizm Uzmanlık Tezleri bulunmakla birlikte, e-devlet uygulamalarını konu alan bir çalışma bulunmadığından bu tez, Uzmanlık Tezleri arasında özgün bir yere sahip olacaktır. Çalışmada yeni kamu yönetimi anlayışının bir unsuru olan e-devlet modeli, yönetim bilimi bakış açısı ile teorik düzeyde betimsel araştırma yöntemi ile incelenmiş ve genel hatları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nın e-devlet uygulama örnekleri değerlendirilmiştir Araştırmanın Sınırlılıkları Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Bakanlık sisteminden kontrol edilen 100, Bakanlık sisteminde yer almakla birlikte dışarıdan güncellenen de 60 web sitesi bulunmaktadır 1. Ancak bu çalışmada, Bakanlığın ana web sayfası sitesi e-uygulamalar alt başlığı ve sitesi üzerinden yürütülen e-devlet uygulamaları incelenmiştir Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Teknikleri Çalışmada tezin amacı ve konusu dikkate alınarak niteliksel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Çalışmanın verileri, literatür taraması, betimleme ve belgesel tarama yöntemleri ile toplanmıştır. Bu amaçla konu ile ilgili daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar incelenerek önemli noktaları özetlenmiş; mevcut e- devlet uygulamalarının daha önceki olay ve koşullarla ilişkileri dikkate alınarak 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Eylül 2010 verileri. 3

14 açıklanmaya çalışılmış ve çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturmak için Ankara daki çeşitli kütüphanelerde (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Milli Kütüphane) bulunan basılı materyaller ile veri tabanlarından yararlanılmıştır. 4

15 İKİNCİ BÖLÜM E-DEVLET 2.1. e-devletin Kavramsal Temelleri İçinde yaşadığımız yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojileri, toplumları ve kültürleri birbirine yakınlaştırarak; dünyadaki tüm ekonomileri, işletmeleri ve bireyleri giderek yaygınlaşan bir ağ yapısı içerisinde birbirleriyle ilişkili hale getirmektedir. Bireyler günlük yaşamlarında ve faaliyetlerinde; iş dünyası, küresel rekabet koşulları içerisinde üretimden pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm iş süreçlerinde; kamu kurumları da, hızlı ve nitelikli hizmet sunumunda bu teknolojilerin sağladığı olanaklardan giderek daha çok faydalanmakta ve bu durum da bilgi ve iletişim teknolojileri kavramlarını gündeme getirmektedir (DPT, 2006a:1). Kavram olarak bilgi teknolojileri; verilerin kayıt edilmesi, saklanması, belirli bir işlem sürecinden geçirilmek suretiyle yeniden üretilmesi, üretilen bu bilgilerin gerekli alanlara nakledilmesi gibi işlemlerin etkili ve verimli yapılmasına olanak tanıyan teknolojileri tanımlamada kullanılan bir terimdir. İletişim teknolojileri de insanlar arasındaki iletişimin teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet olmak üzere birçok yeni iletişim aracı vasıtasıyla uğradığı dönüşümü anlatmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, günümüz dünyasında, toplumsal ölçekte en küçük birimlerden devlet örgütlenmesine kadar pek çok düzeyde dönüşümlere yol açmaktadır. 5

16 21. yüzyılda küresel ölçekte belirleyici iki önemli unsur olan insan ve bilgi unsurlarından insan, küresel rekabetin odağı, bilgi ise geleceğin anahtarı niteliğindedir. Toplumsal basamakları ve çağları etkin unsura göre adlandırma eğilimi açısından değerlendirildiğinde 21. yüzyıla damgasını vuran bilgi ve iletişim teknolojileri 21. yüzyılın bilgi çağı, bu yüzyıla ait toplumun da bilgi toplumu olarak adlandırılmasına yol açmıştır. Bilgi toplumuna giden yolun başlangıcı bilgi ile "teknoloji"nin bütünleşmesinde aranmalıdır. Bilgisayarın icadı ile bir bakıma daha somut ve paha biçilebilen bir olgu olan bilgi, üretim faktörlerinden birisi haline gelmiştir. Günümüz dünyasında ülkelerin gelişmişlik farkı bile sermaye açığı kavramı yerine bilgi açığı kavramı ile açıklanır olmuştur. Bilginin; ürettiğimiz, yaptığımız, sattığımız ve satın aldığımız şeylerin asıl bileşeni haline gelmesinin bir sonucu olarak, bilgiyi yönetmek geliştirmek, saklamak, satmak, paylaşmak, bireylerin, işletmelerin ve ülkelerin en önemli görevi haline gelmiştir (Ekici, 2007: 6). Teknolojinin bilgi yönetimi sürecinde sağladığı gücün farkında olan devlet kurumları, kurumlarındaki bilgi ve iletişim teknolojilerini bir araya getirmek, onların yeteneklerinden ve imkânlarından yararlanmak, internet gibi başka bilgi kaynaklarına erişmek ve böylece bilgiyi ve kısıtlı zamanı en iyi şekilde değerlendirebilmenin en güvenli, hızlı ve ucuz yollarını araştırma çabası içerisine girmişler ve bu çabalar sonucu bilgi ve iletişim teknolojileri, kamu yönetimindeki yeniden yapılanma ve modernleşme çabalarını besleyerek elektronik dönüşüm noktasında devletin dijitalleşme/e-devlet olma sürecinde en önemli araç haline gelmiştir (Şahin, 2008:37-38). Yükselen bilgi toplumu devlet ve toplum arasındaki işbölümünün hiyerarşik niteliğini de değiştirmiştir. Artık, tüm siyasal ve toplumsal süreç, devlet, yerel 6

17 yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve üniversiteler gibi aktörler arasındaki beraberce yönlendirme ve düzenleme temelinde yapılandırılmaktadır. Dolayısıyla e-devlet örgütsel değişme için bir katalizör rolü oynamaktadır. Bugün gelinen noktada, e-devlet uygulamaları, değişen ve dönüşen toplumun yönetsel taleplerine bir çözüm olarak, kamu yönetiminde tüm aktörler tarafından tartışılır hale gelmiştir. e-devletin sunduğu model kamu yönetiminde yönetme ve yönetilme olgularının arasında bulunan doğal engellerin bilgi ve bilişim teknolojilerinin aktif olarak kullanılmasıyla azaltılması şeklindedir (Kösecik ve Karkın, 2004:98). Ancak e-devleti sadece kamu yönetiminde teknolojik olanakların kullanımı olarak görmemek gerekir. Çünkü bu uygulamalar aynı zamanda insan kaynaklarının, iş süreçlerinin ve vatandaşların potansiyellerinin maksimize edilerek değerlendirilmesini de içeren bir felsefe değişimini ifade etmektedir (Balcı, 2008:319). Bu değişim Kamu yönetimi artan ihtiyaçlara nasıl daha hızlı ve daha az maliyetle cevap verebilir? sorusu ile şekillenmiştir (İnce, 2001:13). 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kamu yönetimleri dünya ölçeğinde bu sorunun cevabını aramaktadırlar li yıllarda tüm dünyada yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler kamu sektörünü en çok tartışılan konular arasında ön sıralara taşımıştır. Bu yıllarda kamu sektörüne çeşitli yönlerden eleştiriler yapılmaya başlanarak devletin, katı, hantal ve bürokratik yapısı sorgulanmıştır. Bilginin ve teknolojinin ateşlediği değişim ortamı, kamu yönetiminde çabuk hareket etme, yönetime dinamik ve daha esnek bir yapı kazandırma, değişen ve gelişen koşulların ortaya çıkardığı toplumsal taleplerin karşılanması amacına yönelik bir yapı oluşturma gibi süreçleri gündeme getirmiştir (Özer, 2006:3). İşte bu ortamda, geleneksel Weberyen Bürokratik Yönetim Modeli 2 nin yetersizliklerine bir tepki olarak Yeni Kamu Yönetimi (new public 2 Büyük organizasyonlarda ideal yönetim ilkeleri üzerine çalışmalar yapan Alman sosyolog Max Weber ( ) in Bürokratik Yönetim Teorisi nin başlıca ilkeleri: - Katı emir ve komuta zinciri içerisinde hiyerarşik bir organizasyon yapısı oluşturulması, - Merkeziyetçi işbölümü - Organizasyonlarda örgüt merkezli, biçimsel kuralların hâkimiyeti, - Yöneticilerin seçimle değil atama yoluyla işbaşına getirilmesidir. 7

18 management) anlayışı doğmuştur (Al, 2003:51). Bilgiç e göre yeni anlayış, basit bir reform ya da işletme tarzındaki değişiklik değil, devletin toplumdaki rolünde ve devlet-vatandaş ilişkisinde önemli bir anlayış değişikliğini ifade etmektedir (Bilgiç, 2008:28). Yeni anlayış doğrultusundaki politikalar, ilk olarak İngiltere de Margaret Thatcher döneminde ortaya çıkarken benzerlerine aynı dönem Amerikası nda Ronald Reagen döneminde, Türkiye de de Turgut Özal döneminde rastlanmaktadır. Tutum yeni yönetim anlayışı doğrultusunda devlet örgütlenmesinde yaşanan gelişmeleri aşağıdaki gibi ifade etmektedir: - Ulusal kamu yönetimlerinin büyüklüğünde, kapsamında, kullandığı kaynaklarda ve etkileme araçlarında bir daralma, -Kamu görevlilerinin geleneksel statülerindeki aşınma dolayısıyla kamu görevlerinde çok sağlam olan istihdam garantisi olan sistemden sözleşmeli yapıya yönelme, -Kamu yönetiminde işletme yöneticiliği anlayışının ön plana çıkması, -Kamu yönetimini demokratikleştirme ve yönetişim modeli; bu bağlamda vatandaşın bilgi edinme hakkının geliştirilmesi, açık yönetim ve katılımcı mekanizmaların oluşturulması (Tutum, 1995: ) li yıllarda, dünya ölçeğinde devletlerin, artan ihtiyaçları karşılamakta güçlük çekmesi devletlerin rolünün sorgulanmasına yol açmış; alternatif hizmet sunum mekanizmaları gündeme gelmiştir. Özelleştirme uygulamalarının artması, vatandaş istek ve beklentilerinin karar alma süreçlerine yansıması, bilgi ve iletişim hizmetlerinden yararlanma, e-devlet uygulamalarına geçilmesi, kamu maliyesinin daha iyi yönetilmesi, etik ilkelerin kamuda yaygınlaştırılması, toplam kalite anlayışı, performans yönetimi gibi çağdaş yönetim ilkeleri kamuda uygulanır olmuştur (Coşkun, 2008:55). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğununda devletin rolü ve büyüklüğü ile kullandığı yöntemlerin büyüteç altına alınarak sorgulanmaya başlanması dar 8

19 anlamda kamu hizmetlerinde, geniş anlamda ise devlet, toplum ve ekonomi ilişkilerinde kullanılan yöntemlerin tartışmaya açılmasına neden olmuştur. Yeni paradigma, bürokrasinin doğrudan hizmet sağlama aracı olması gibi temel ve vazgeçilmez özelliklerini sarsmıştır ve geleneksel yönetim anlayışının alternatif hizmet sunum aracı, e-devlet modeli olmuştur (Bilgiç, 2008:28). e-devlet, merkeziyetçi olmayan yatay bir koordinasyon yapısı içinde bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı sayesinde kamu yönetiminin tüm birimlerini birbirine, vatandaşları da bu ağ yapısına bağlamaktadır. Uçkan ve Şahin in e-devlet ile geleneksel devletin zihinsel ve yapısal dönüşümüne ilişkin önerdiği model Tablo I de ifade edilmektedir: Tablo I: Geleneksel Devlet/e-Devlette Vatandaş-Kamu Yönetimi İlişkisi - Geleneksel Devlet - - e-devlet - Pasif Yurttaş Aktif-Müşteri-Yurttaş Kağıt Temelli İletişim Dikey/Hiyerarşik Yapılanma Yönetimin Veri Yüklemesi Eleman Yanıtı Eleman Yardımı Eleman Temelli Denetim Mekanizması Nakit Akışı/Çek Tek Tip Hizmet Bölümlenmiş/Kesintili Hizmet Yüksek İşlem Maliyetleri Elektronik İletişim Yatay/Koordineli Ağ Yapılanması Yurttaşın Veri Yüklemesi Otomatik Sesli Posta, Çağrı Merkezi vb. Kendi Kendine Yardım/Uzman Yardımı Otomatik Veri Güncellemesiyle Denetim Elektronik Fon Transferi (EFT) Kişiselleştirilmiş/Farklılaştırıl mış Hizmet Bütünsel/Sürekli/Farklılaştırıl mış Hizmet Düşük işlem Maliyetleri 9

20 Verimsiz Büyüme Tek Yönlü İletişim Uyruk İlişkisi Kapalı Devlet Verimlilik Yönetimi Etkileşim Katılım İlişkisi Açık Devlet Kaynak: Uçkan, 2003:47. Tablo II de Bürokratik Yapı ile e-devlet Modeli karşılaştırılmaktadır. Tablo II: Bürokratik Yapı ile e-devlet Modelinin Karşılaştırılması Bürokratik Yapı e-devlet Modeli Oryantasyon Üretimde verimlilik Tüketici memnuniyeti ve kontrolü, esneklik Örgütsel Süreçler İşlevsel rasyonalite, Yatay hiyerarşi, bilgilerin kontrol, dikey hiyerarşi paylaşımı Yönetim İlkeleri Emir ve kurallarla yönetim Esnek yönetim, merkezi koordinasyon eşliğinde bölüm içi takım çalışması Liderlik Tarzı Emir ve kontrol Kolaylaştırma ve koordinasyon, yenilikçi girişim İçsel İletişim Yukarıdan aşağıya doğru, Merkezi koordinasyonla hiyerarşik çok yönlü ağ, direk iletişim Dışsal İletişim Merkezileşmiş, resmi ve sınırlı kanallar Resmi ve resmi olmayan, direk ve hızlı geri bildirim, çok kanallılık Hizmet Sunum Şekli Belgelere dayalı tarz, Elektronik değişim, yüz Hizmet Sunum İlkeleri Kaynak: Şahin, 2008:55. kişiler arası etkileşim Standartlaştırma, tarafsızlık, eşitlik yüze olmayan etkileşim Vatandaşı özgünleştirme, kişiselleştirme e-devlet, devlet-vatandaş, devlet-özel sektör ve devlet-sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde daha az sorun yaşanmasını hedeflemektedir, çünkü e-dönüşüm yeniliğe, örgütsel öğrenmeye 10

21 ve girişimciliğe vurgu yaparak devletin sürekli olarak kendisini yenilemesini öngörmektedir. Geleneksel bürokratik yönetim modeli, yukarıdan aşağıya doğru yönetimi ve hiyerarşik iletişimi ön plana çıkarırken; e-devlet, takım çalışması, çok yönlü ağlar, direk iletişim ve hızla geri bildirim üzerinde durmaktadır. Bu sistemde sürükleyici güç, toplumdan çevrimiçi hizmetlere, demokratik paylaşıma, hesap verebilirliğe, şeffaflığa ayrıca hizmetteki hız ve kaliteye karşı gelen taleptir (Şahin, 2008:46-47) e-devlet Tanımları Akıllı devlet, dijital devlet olarak da isimlendirilen e-devlet kavramı, bilgi teknolojilerinin en yaygın örneği olan internetin, birçok alanda kullanılabileceği teziyle birlikte literatürde kullanılmaya başlanılmıştır ve henüz açık, net, herkes tarafından kabul edilen bir tanım ortaya konulmadığından ilgili çalışmalarda farklı tanımlar ile karşılaşılmaktadır. e-devlet kavramına ilişkin bazı tanımlar, aşağıda belirtildiği üzere, oldukça basittir ve sadece teknik anlamda ifadeleri içermektedir: e-devlet, vatandaşların ya da iş dünyasının devlet kurumlarıyla olan ilişki ve işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir e-devlet, elektronik bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla kamu hizmetlerinin daha hızlı, etkin, şeffaf bir biçimde vatandaşlara, özel sektör kuruluşlarına ve diğer kamu kurumlarına düşük maliyetle sunulmasıdır (Şahin, 2008:45). e-devlet, kamu kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlardan oluşan üç unsurun aynı ortamda elektronik olarak iletişim kurabildiği ve işlemlerini sürdürebildiği, daha çok web tabanlı uygulamalardan oluşan teknolojik yönetim biçimidir (Arifoğlu, 2004:236). 11

22 Bazı kaynaklarda, e-devlet karşılıklılık vurgusu ve öngörüleri ile beraber daha geniş kapsamlı tanımlanmaktadır: e-devlet, devlet yönetiminde bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımı sayesinde, bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek, vatandaşı ve kurumları ile elektronik ortamda iletişimde bulunarak verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı sağlayacak bir yeniden yapılanma modelidir (Kuran, 2005:11). e-devlet, devletin vatandaşlara karşı getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir (Saruhan, 2003:130). Bazı tanımlarda ise e-devletin, kamu yönetiminde yönetsel bir dönüşüme işaret ettiği, yeni bir yönetim paradigması olduğu, hatta toplumsal ilişkilere ve dinamiklere yeni anlamlar kazandıran bir yönetim biçimi olduğu yönünde görüşler vardır: e-devlet kamu yönetsel birimlerinin enformasyon teknolojilerini kullanarak vatandaşlar, firmalar ve diğer devlet birimleri arasındaki ilişkileri dönüştürmesidir. Bu teknolojiler sayesinde, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha iyi sunulması, vatandaşın bilgiye erişimi ile güçlendirilmesi ve daha etkin bir kamu yönetiminin sağlanması hedeflenmektedir (Kösecik ve Karkın, 2004:98). Model olarak, e-devlet, yurttaşların, müşteri, kamu yönetimi faaliyetlerinin de hizmet, olarak görüldüğü, kalite-fiyat performansı ölçütlerinin uygulandığı, en az maliyet ve emekle en kaliteli hizmetin üretilmesini hedefleyen verimlilik yönetim sistemidir (Çelik, 2005:42). e-devlet kavramının çok yönlü oluşu zaman zaman kavram kargaşasına da yol açabildiğinden e-devletin ne olduğu kadar ne olmadığını da tanımlamak önemlidir. Örneğin günümüzde henüz evrilmekte ve içeriğini aramakta olan e-devlet ile e-ticaret, e-demokrasi gibi kavramlar arasında farklılık bulunmaktadır. e-ticaret 12

23 daha çok özel sektör kuruluşlarının kendi aralarındaki ve müşterileriyle aralarındaki ticari faaliyetleri kapsarken; kamu kurumlarının özel sektör kuruluşlarıyla aralarındaki ticari faaliyetler hem e-devletin hem de e-ticaretin kapsama alanına girmektedir. Aynı şekilde, e-demokrasi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin politik alana yansımalarını, e-devlet ise yönetim alanına yansımalarını değerlendirmekle beraber aradaki ayırım her zaman çok net olmamaktadır (Yıldız, 2003:307). Çok çeşitli anlamları ile birlikte geleceğin devleti olarak da tanımlanan e- devlet; temel olarak kamunun hizmet verdiği alanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla daha şeffaf, vatandaşa daha yakın, daha ucuz ve daha iyi çalışan bir idari yapı olarak tanımlanabilir (İnce, 2001:21). Bu yapıyı kendine has, çok özel bir sistem kılan en temel özellik, sistemin vatandaşa yararlanmak istediği hizmetten yalnızca devlet kurumlarının açık olduğu gün ve saatlerde değil, kendine uygun bulduğu bir gün ve zamanda yararlanabilme olanağını sunuyor olmasıdır. Vatandaşın istediği zamanda istediği kamu hizmetinden faydalanabildiği e- devlet tanımından hareketle elektronik kamu hizmetlerini de, devletin vatandaşa ve iş dünyasına verdiği hizmetler ile kendi kurumları arasındaki iletişimin elektronik ortamda yürütülmesi olarak tanımlamak mümkündür (Saruhan, 2003:133). Tablo III de elektronik kamu hizmetleri kullanım alanları özetlenmektedir. 13

24 Tablo III: Elektronik Kamu Hizmetleri Kullanım Alanları Bilgi Verme Hizmetleri Günlük Yaşam İş hayatı, konut, eğitim, sağlık, kültür, ulaşım, çevre vs hakkında bilgiler Uzaktan Yönetim Kamu hizmetleri rehberi, idari süreçler için kılavuz, kamu kayıtları veri tabanları Politik Katılım Yasal düzenlemeler, meclis kayıtları, siyasi programlar, görüş belgeleri, karar alma sürecinde hazırlanan belgeler Kaynak: İnce, 2001:9-10. İletişim Hizmetleri Günlük yaşama ilişkin konularda danışmanlık, iş ya da konut ilanları, e- posta iletişimi Kamu görevlileri ile e-posta iletişimi Siyasi konularla ilgili tartışmalar, politikacılarla e- posta iletişimi Online İşlem Hizmetleri Bilet rezervasyonu, çeşitli programlara kayıtlar Formların elektronik ortamda doldurulması Referandum, seçimler, anketler 2.3. Yönetişim Modeli Olarak e-devlet Devletin rol ve fonksiyonları ile kamu yönetiminin işleyişinde yaşanan değişmeler, yeni süreçte, devletin egemen-tek belirleyici güç olma özelliğini kaybetmesine, bir dizi yeni aktör ve kurumun kamu politikalarının karar alma ve uygulama süreçlerinde aktif rol almasına yol açmıştır. Yeni anlayışa göre, toplumu kontrol eden ve düzenleyen geleneksel yönetim-iktidar modelinin modası geçmiştir. Ulusal hükümetleri, uluslar arası çevre, sivil toplum kuruşları, medya ve vatandaşlar farklı düzeylerde etkilemektedir. Kamu politikaları artık işbirliği içerisinde belirlenir 14

25 olmuştur ve yönetim anlayışındaki bu değişimleri açıklayan kavramsal çerçeve, genelde yönetişim (governance) yaklaşımı içinde ele alınmaktadır. Yönetişim konusundaki tanımlar eklektik ve görece dağınık olmakla birlikte, kavram, genel olarak, bir toplumsal-politik sistemdeki ilgili bütün aktörlerin ortak çabaları ile elde edilen sonuçların oluşturduğu yapı ya da düzen olarak tanımlanabilir (Özer, 2006:60). Yönetişim bu şekliyle yönetmekten kaynaklanan ancak, aynı zamanda onun ötesinde, bir dizi aktörün ve kurumun varlığına işaret etmektedir. Yönetişim terim olarak ilk kez Kuzey Avrupa da, ardından da bütün dünyada kullanılmaya başlanılmıştır. Terimin kökeni 16. yüzyıla kadar götürülebilmektedir. Özellikle 17. yüzyılda Fransa da hükümeti sivil toplumla uzlaştırmaya ya da kombine etmeye çalışan bir yaklaşımdan esinlendiği belirtilmektedir (Yüksel, 2000:147). Yönetişim teriminin olgunlaşması İngiltere de olmuştur. Ülkede yönetişim ilk olarak, İngiliz modelinde klâsik Westminister modeline meydan okuma şeklinde doğmuştur. Bu modelde, parlamento üstünlüğü, güçlü kabine hükümeti sistemi ve seçimler aracılığıyla sağlanan sorumluluk sistemi söz konusudur. Hakim unsur bakanlık sorumluluğu çerçevesinde üniter devletin yönetilmesidir. Yönetişim bu klâsik yapılanmaya karşı çıkmakta ve mevcut sorunları söz konusu yapının olumsuzluklarına bağlamaktadır. Günümüzde ise terimin, 1980 li yıllarda Latin Amerika da belirginleşen demokratikleşme dalgasıyla ve bu dalganın 1990 lardan itibaren Afrika da yayılmasıyla, dünya genelinde kullanımının arttığı görülmektedir. Bu dönemde neoliberal kuramcılar, daha inşacı ve politik bir yaklaşım benimseyerek yönetişim modeli ve kavramı üzerinde odaklaşmaya başlamışlardır (Yüksel, 2000:153). Dünya Bankası da Afrika ülkeleri için kullandığı yönetişim kavramı ile Afrika ülkelerinin kalkınmasını ve yönetimini, devleti ya da kamu yönetimini aşan 15

26 bir fenomen olarak görmüştür (Şaylan, 2000:20). Yönetişim anlayışının dünya genelinde yayılışını hızlandıran nedenler aşağıdaki şekilde sayılabilir: - Tüm dünyada; politikanın giderek karmaşıklaşması ve bağımlılıkların artmasından dolayı geniş bilgi ve perspektife duyulan ihtiyaç, - Bilgi toplumunun artan ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi bir bilgi yönetimi sağlamak, - Vatandaşı politika oluşturma sürecine dahil ederek görüşlerinin dikkate alınması yönündeki beklentilerini karşılamak, - Daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik yönündeki talepleri karşılayarak devlete güveni sağlamak. Esas olarak, geleneksel devlet yaklaşımına karşılık olarak e-devlet yaklaşımının hayata geçirilmeye çalışılmasının ve e-devlet uygulamasına geçiş hazırlıklarının temelinde, "karşılıklı yönetmek" olarak ifade edilebilen yönetişim (governance) yaklaşımı bulunmaktadır. "Yöneten" ve "talep eden" geleneksel devlet, e-devlet yaklaşımı ile "karşılıklı yönetilen ya da vatandaşların da kamu hizmetlerini yönlendirebildiği" ve "taleplere en iyi şekilde cevap veren" bir yapıya dönüşmektedir (İnce, 2001:69-70). İnternet ve bilgi teknolojilerinin yönetim süreçlerinde kullanılması ve e- devlet uygulamalarına geçiş, yönetişim modelinin önerdiği, kamunun zihniyet dönüşümünü sağlayacak önemli araçlardır. "e-yönetişim olarak adlandırılan ve kriterleri, açıklık, katılım, hesap verebilirlik, etkinlik ve tutarlılık olarak belirlenen bu yaklaşım aslında bilişim teknolojilerinin oluşturduğu, e-devletin, yönetim, hukuk ve e-demokrasi boyutlarında meydana getirdiği değişimlerin bir bileşimidir. Çünkü e- devletle birlikte yönetimde saydamlığın artması sağlanırken bunun sonucu olarak da bir taraftan yönetişimin etkin, verimli, tutumlu ve hesap verme yükümlülüğü 16

27 kurumsallaşmış, dürüst bir yönetimin oluşması kolaylaşmış, diğer taraftan da yurttaşların yönetime katkı düzeyi yükselmiş olmaktadır (Aktel, 2003:112). Devletin hacmini yeniden belirlemek, devletin vatandaşlarına sunduğu kamu hizmetlerine çok aktörlü ve çözüm yönelimli uygulamalarla katılımcı bir eksende yaklaşmak amacını güden kamu yönetiminin etkinliğini arttırmaya yönelik yeni yönetim yaklaşımlarından birisi olan yönetişim in e-boyutu, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki merkeziyetçi, otoriter, hiyerarşik ve kırtasiyeci bürokratik yapının ortaya çıkardığı sıkıntılara karşı bir çözüm olarak görülmektedir. Bilgi toplumu kavramı üzerine inşa edilen, bilişim ve bilgi teknikleriyle güçlendirilerek elektronik uygulamalarla hız ve kapasitesi artırılan e-devlet yaklaşımı, e-yönetişim uygulamalarıyla sosyo-kültürel dinamikler tarafından içselleştirilmektedir. Böylece kendi içinde katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayan bir kamu yönetimi yaratılmak istenmektedir (Demirel, 2010:90-91) e-devletin Amaç ve Öngörüleri e-devletten beklenen faydalar, e-devlet uygulamalarının amaçları, gelişimi ve hızı ülkelerin politik sistemlerine, ekonomik durumlarına, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmişliklerine, yönetim ve liderlik tarzlarına, vatandaş, özel sektör ve kamu sektöründen oluşan işlem sahiplerine göre değişmektedir. Örneğin, bir Afrika ülkesinde başlatılan e-devlet girişiminin temel amacı yolsuzluğu önlemek iken Batılı bir ülkede en önemli amaç devletler/eyaletler arası rekabetin güçlendirilmesi olabilmektedir (Ateş, 2003:489). Ancak, yine de tüm ülkeler için geçerli e-devlet uygulamaları ile amaçlananlar ana hatları ile aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Ateş, 2003:488, Balcı, 2008:321, Kösecik ve Karkın, 2004: 99, Kuran, 2005: 16-17, Şahin, 2008: 60-61, Yıldız, 2003: ): 17

28 Kamuda hesap verebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması, Kamu kurumlarının güvenilirliğinin artırılması, Bilgiye ulaşma ve kullanım kolaylığı sağlanması, Kamu kurumları arasında bilgi bütünlüğü sağlanarak bilginin kötüye kullanımının önüne geçilmesi, Kamu hizmetlerinin sunumunda kopukluk ve dağınıklığın önüne geçilmesi, Kamu hizmetlerinin daha düşük maliyetle ve daha nitelikli sunulması, Kamu hizmetlerinin üretimi ve yönetimi sürecinde vatandaşların istek ve eğilimlerinin değerlendirilerek her düzeyde katılımcı yurttaşlığın önünün açılması, 7/24 kamu hizmeti sunulması, Zamandan, kâğıttan, enerjiden tasarruf sağlanması, İnsan kaynakları maliyetinin azaltılması, Kamu gelirlerinin artırılması ve ekonomik gelişmenin sağlanması, Bürokratik süreçlerin basitleştirilmesi ve otoriter eğilimlerin azaltılması, Esnek yönetim anlayışının benimsenmesi. e-devlet uygulamalarının amaçları incelendiğinde kamusal alanda şeffaflık, kamu hizmetlerinde verimlilik, kamu hizmetlerinde bütünlük, kamu hizmetlerine erişebilirlik ve kamu hizmetlerine katılımcılık başlıkları öne çıkmaktadır. 18

29 Kamusal Alanda Şeffaflık e-devlet uygulamalarının temel amaçlarından biri olan şeffaflık, yapılan işlerle ve hizmetlerle ilgili olarak gizlilik sınırlamalarının mümkün olan en alt düzeye indirilmesi, bilgi edinme hak ve özgürlüğünün önünün açılmasıdır (Kösecik ve Karkın, 2004: 99). Klasik kamu yönetiminde işlerin önceden belirlenmiş süreçlere, yöntemlere ve kurallara göre sevk ve idaresi söz konusudur (Özer, 2006:5). Katı bürokratik yapı içinde, yönetilenlere bilgi verilmemesi ve karar alma süreçlerinde vatandaşların istek ve eğilimlerinin dikkate alınmaması, zaman içerisinde kamuda statükoculuğa yol açmakta; statükoculuğun doğal sonucu da gizlilik ve dışa kapalılık olmaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışının bir unsuru olarak e-devletin temel söylemi ise kayıtlı devlet, şeffaf yönetim ve açık toplum idealidir. Bu söylemde şeffaflık, hukuk devletlerine özgü gizliliğin yasal tanımının dışına çıkılmaması, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının saklamak ve işlemek durumunda oldukları bilgileri, yalnızca kendilerine özgü gizli bilgi, kuruluşa özel bilgi olduğu düşüncesinden vazgeçmeleri demektir (Ateş, 2003:494). Bilgi güvenliğinin ve doğru bilgiye ulaşılırlığın e-devlet uygulamaları ile sağlanması, kamu hizmetlerinin karar alma mekanizmalarından sunulmalarına kadar geçen sürecin her aşamasının denetiminin kolaylaşması ve böylece kamuda hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışının egemen olmasıdır Kamu Hizmetlerinde Verimlilik Verimlilik kavramı, temel işletmecilik kavramlarından biridir ve teknik olarak anlamı çıktıların girdilere oranıdır. İşletme teorisinde verimlilik kavramı kâr kavramı ile bağlantılıdır, çünkü kâr, işletmelerde elde edilen gelir ile maliyetler arasındaki pozitif farkı ifade eder (Müftüoğlu, 2003:224). Ancak, kamu yönetiminde, 19

30 kârlılık diye bir hedef bulunmamaktadır, kârlılık yerine verimli hizmet ifadesi kullanılabilir ve kamu hizmetlerinde verimlilik ile ifade edilen, kamu hizmetlerinin daha düşük maliyetle daha nitelikli olarak sunulmasıdır. Yönetim, e-devlet uygulamaları sonucunda vatandaşa her türlü bilgiyi bilgi teknolojilerinin uygulamadaki en yaygın yolu olan internet ile ulaştırabilmektedir (Kösecik ve Karkın, 2004: 100). Kırtasiyeciliğin ve personel gereksiniminin büyük ölçüde azalması, çıktı alma, fotokopi, posta maliyetlerinin ve arşivciliğin büyük ölçüde ortadan kalkması gibi tasarruf kalemleri, genel maliyetlerin azalmasında önemli katkılara sahiptir. Sağlık, eğitim, altyapı gibi temel hizmetlere yönelik verimlilik artışı ulusal bilgi uçurumunu azaltırken kalkınmaya da katkı sağlamaktadır (Kuran, 2005:22) Kamu Hizmetlerinde Bütünlük e-devlet uygulamalarının bir diğer amacı da kamusal hizmetlerin yürütülmesinde bütünlüğün sağlanmasıdır. Kamu hizmetlerinde e-devlet bağlamında bütünlük irdelenirken iki ayaklı bir yapıdan söz etmek gerekir. Birinci ayak, kamunun örgütsel işleyiş açısından enformasyon ve iletişim teknolojileri yoluyla etkinlik ve etkenliğe ulaşmak için bilgileri bütün birimlerin yer aldığı bir portalda toplaması, depolaması ve organize halde tutmasıdır (Balcı, 2008:320). İkinci ayak ise hizmetten faydalananların hizmetlerle ilgili olarak tartışabilecekleri, görüş beyan edebilecekleri forumlar oluşturmaları ve böylece etkileşimli bir yapının hem kullanıcılar hem de sunucular açısından oluşmasıdır (Kösecik ve Karkın, 2004: 101). 20

31 Kamu Hizmetlerine Erişebilirlik Bilgi teknolojileri ve internette sağlanan gelişmeler, yaşamın her alanında olduğu gibi, kamu hizmetlerinin daha iyi sunumu konusunda da yeni olanaklar getirmektedir. e-devlete geçiş sürecinde, kamu internet sitelerinin geliştirilmesi ve etkileşimli çalışması, kamu hizmetlerinin hızlı, kolay kullanılabilir olması ve güvenli bir şekilde elektronik ortama aktarılması; arka planda kurumların iş süreçlerini bu yapıya uygun hale getirmeleri, kamu hizmetlerine erişebilirliği kolaylaştırmaktadır. Kamu hizmetlerine e-devlet uygulamaları aracılığı ile erişilebilirlik geniş anlamda; kamu kurum sitelerine ulaşmak isteyen tüm kullanıcıların ulaşması demektir. Engelli ve farklı program kullanan kişilerin algılayabileceği, anlayabileceği, gezinebileceği ve etkili bir şekilde kullanabileceği ve bunun yanı sıra içerik yaratıp, katkıda bulunabileceği internet sitelerinin oluşturulması e-devlet uygulamalarının başarısını artıracaktır (Sayıştay, 2006b:13-19). Bütün kamu kurumlarının tek bir ana sayfadan ulaşılabilen hükümet portalları olarak tasarlandığı e- devlet uygulamalarına, ABD nin Singapur un ve Türkiye nin e-devlet kapısı olan siteleri örnek verilebilir (Altınok, 2005:135) Kamu Hizmetlerine Katılımcılık e-devlet, internet ağı üzerinde devlet ve vatandaş arasında interaktif iletişime açık yeni bir organizasyon yapısını amaçlamaktadır. Geleneksel devlet anlayışındaki aktif karşılıklı iletişim, e-devlet modelinde fiziksel uzaklığı bir tık a indirmektedir. Kamu yönetimi ile yönetilenler arasındaki bu iletişim ağının fonksiyonel kılınması daha aktif ve katılımcı bir yurttaş profilini doğurmaktadır. Vatandaşların kamu 21

32 hizmetlerinden daha hızlı ve zahmetsiz yararlanmasını sağlayan e-devlet, katılımcıaktif bir kamu-yurttaş ilişkisinin önünü açmaktadır (Ateş, 2003:490). Kamu yönetimi teorisi açısından bakıldığında, elektronik kamu hizmetlerinin yaygınlaşması, kamuda modern yönetim anlayışının benimsenmesine yol açar niteliktedir. Geleneksel sistemde, vatandaş hizmeti beklerken e-devlet uygulamalarında hizmetler vatandaşı beklemektedir ve bunun temelinde kamu yönetiminde paradigma değişimi olarak da adlandırılan yeni kamu yönetimi yaklaşımının önermelerinden biri olan, vatandaşların müşteri olarak görülmesi eğilimi yer almaktadır. Dolayısıyla, sunulacak hizmeti vatandaşın talepleri doğrultusunda şekillendirilmekte ve kamu projeleri bunlara cevap verecek tarzda hazırlanmaktadır. e-devlet uygulamaları sonucunda ortaya çıkacak olan en önemli sonuç, kamusal hizmetlerin günün her saatinde veya yılın her anında, istenilen yer ve zamanda erişilebilecek bir yakınlıkta bulunmasıdır ki bu durum; tam anlamıyla gerçekleştiğinde, siyasal ve yönetsel sistemle ilgili olarak ortaya çıkan meşruiyet sorunu da çözülecektir. Çünkü demokrasinin en temel ilkesi olan katılımcılık araçsız olarak gerçekleşecektir (Kösecik ve Karkın, 2004: 102). Balcı ya göre; gelişen teknoloji ile doğrudan demokrasinin yeni bir türü ortaya çıkmakta ve bu sayede bürokratik işlemlerde ve siyasette yolsuzluğa bulaşmış politikacılar ile özel çıkarların ağırlığı azaltılarak, vatandaşların isteklerinin rahatça ifade edilmesinin yolu açılmaktadır (Balcı, 2008:317). Siyasal alanda temsili demokrasinin bunalımı olarak ortaya çıkan katılma krizi ile yönetsel alanda ortaya çıkan bürokratik modelin açmazı olarak gündeme gelen katılma sorunları kendi aralarında ilişkilendirilebilir. Bu anlamda, vatandaşların siyasal katılımdan dışlanmalarıyla, kamu hizmetinden faydalananların, bu hizmetlerin karar alınma ve uygulanma mekanizmalarına katılımından dışlanmaları arasında paralellik olduğu düşünülebilir. 22

33 2.5. e-devlet ile İlgili Sorunlar ve Eleştirel Yaklaşımlar e-devlet uygulamalarına yalnızca hükümetlerin web sayfaları olarak değil, politik, sosyal, ekonomik ve teknolojik tüm unsurların yer aldığı, kamu yönetiminin yönetişim bağlamında dönüşümünü sağlayan bir süreç olarak bakıldığında; e- devletle ilgili sorun alanlarının varlığı da tanımlanmış olmaktadır. e- Devlet, geleneksel yönetim anlayışında köklü yapısal dönüşümleri vaat etmektedir, fakat bu dönüşümlerin nasıl?, ne kadar zamanda? ve ne kadar maliyetle yapılacağı? gibi sorular henüz cevaplanmış değildir. e-devlete eleştirel yaklaşan bazı yazarlar, taşıdığı tüm pozitif yönlere rağmen e-devlet uygulamalarının bazı problemlere eşlik ettiğini vurgulamaktadırlar. Tartışmalar, özellikle gelişmekte olan ülkeler söz konusu olduğunda artmaktadır. e- Devlet uygulamalarının hayata geçirilmesi için büyük bir ekonomik güç, zaman ve personel eğitimi gerekmesi, bunun ise gelişmekte olan ülkelerin zaten kıt olan kaynaklarının önceliklerinin yeniden belirlenmesi anlamına geldiği önermelerden biridir. Diğer bir önerme de e-devletin başarısının ve işlerliğinin pek çok faktöre birden bağlı olmasıdır. Başta politik istikrar olmak üzere, devlete duyulan güven, toplumun sosyo-ekonomik yapısı, devletin merkeziyetçi veya yerinden yönetime ağırlık vermesi gibi değişkenler e-devletin başarı ya da başarısızlığında rol oynamaktadır (Balcı, 2008:330). Gelişmekte olan ülkelerde başarıyı etkileyen faktörlere; bürokratik direnç, personelin eğitim ve uyum sorunu, sosyo-ekonomik direnç, hizmetlerin fiyatlandırılması ve finansal yük getirmesi, telekomünikasyon altyapısındaki eksiklikler v.b. aşılması gereken engellerin de eklenmesi, e-devlet ile ilgili tartışmaların artmasına neden olmaktadır. e-devletin kuramsal temellerine yönelik diğer bir eleştiri de e- devlet uygulamaları ile hedeflenenlerin gerçekçilikten uzak olduğu yönündedir. Ateş e göre, e-devlet projelerinde öngörülen kapsamlı program ve amaçlar, ilk anda 23

34 görülenin aksine devlette radikal bir dönüşümün safhası değil, yalnızca modern devletin bir restorasyon çalışmasıdır. Bürokratlar, teknisyenler ve vatandaşlar bu çalışmalardan olağanüstü sonuçlar bekleyecek kadar ümitli olsalar da e-devlet çabalarında yeteri kadar ilerleme sağlanamamaktadır. Retorik ile realite birbirine uymamaktadır (Ateş, 2003: ). e-devlet modeline ilişkin sorunlardan bir kısmı kamu yönetim kademelerinden, bir kısmı kullanıcılardan, bir kısmı her ikisinden birden ve bir kısmı da teknik ve yasal altyapının kurulması ve sürdürülmesindeki zorluklardan kaynaklanmaktadır (İnce, 2001:30). Sorunlar farklı kaynaklarda çeşitli şekillerde tanımlanmış olsalar da temel olarak; iktisadi, teknik, yasal, yönetsel ve toplumsal alanlar ile etik alanında yoğunlaşmaktadır İktisadi Sorunlar e-devlet uygulamaları ile ilgili en önemli iktisadi sorun, e-devlete geçiş için ihtiyaç duyulan finansal kaynağın ne kadar olduğunun kesin olarak belirlenememesidir. İnce ye göre kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınması ve daha önce kağıt üzerinde yapılan işlemlerin büyük bir kısmının uzaktan erişimli bilgisayarlar aracılığıyla yapılmaya başlanması, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin ve usullerinin yoğun olarak kullanılmasını gerektirmektedir. Bu, aynı zamanda bilgisayar ve ağ teknolojileri ile çeşitli konularda uzmanlaşmış olan işgücünün istihdamı ve sayısız form ve evrakın bilgisayar ortamına aktarılması anlamına gelmektedir (İnce, 2001:40). e-devlet uygulamalarının finansmanı konusunda iki ayrı akım bulunmaktadır. Birinci akımın savunucuları, e-devletin bir kamu hizmeti olduğunu dolayısıyla giderlerin vergi gelirleriyle karşılanabileceğini iddia etmektedirler. Diğer akımın 24

35 taraftarları ise vatandaşların e-devlet vasıtasıyla elde ettikleri bilgi ve hizmetler için bir ücret ödemelerini savunmaktadırlar. Bu iki yaklaşımın kesiştiği noktada ise sanal bilgi ve hizmetlerin çoğunun ücretsiz olduğu, buna karşılık bazılarının kullanımının ücrete tabi kılındığı karma sistemler bulunmaktadır (Yıldız, 2003:315). Türkiye de e- devlet uygulamalarında, birinci akımın savunduğu diğer bir deyişle, e-devletin bir kamu hizmeti olduğu dolayısı ile giderlerinin vergi gelirleri ile karşılanabileceği görüşü geçerlidir. e-devletin iktisadi boyutu ile ilgili diğer bir sorun alanı da devlet-özel sektör arasında kurulan ilişkidir. e-devlet, bir taraftan kamu yönetiminin daha gelişmiş hizmet sunabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmasına olanak tanırken, diğer taraftan da bilgisayar ve yazılım teknolojileri sektörünün, devletin faaliyetleri üzerindeki ilgisini artırmaktadır. Böylece, bilişim hizmetleri kamu yönetimi alanında özel sektörün faaliyet gösterebileceği yeni bir alan yaratmaktadır ve bu sonuç sosyal devlet anlayışı bakımından sıkıntı yaratabilmektedir (Sonuvar, 2008:26) Yasal ve Teknik Sorunlar Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması sürecinde aktif olarak kullanılması, ekonomik ve sosyal hayatın her aşamasına kolaylıklar getirdiği gibi bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan en önemlileri teknik ve yasal alanda yaşanmaktadır. Yasal alanda sorunlar; elektronik belgelerin devlet tarafından kabul edilmesi ve bu belgelerde kimlik kanıtlanması, bilgi güvenliği ve kişisel bilgilerin gizliliğinin sağlanması, elektronik imzanın kabulü, internet ortamında işlenen suçlar, sözleşme hukuku, kurumlar arası bilgi paylaşımında kural ve standartların ortaya çıkartılması ve genel devlet politikasının ve stratejisinin oluşturulması gibi konularla ilgilidir (Kösecik ve Karkın, 2004: 103). 25

36 e-devlet uygulamalarında bilgi güvenliğinin sağlanması yasal sorunlar alanında önemli bir konudur. Bilgiye sürekli olarak erişilebilirliğin sağlandığı bir ortamda, bilginin göndericisinden alıcısına kadar gizlilik içerisinde, bozulmadan, değişikliğe uğramadan ve başkaları tarafından ele geçirilmeden bütünlüğünün sağlanması ve güvenli bir şekilde iletilmesi, kamu hizmetlerinin internet ortamında sunumunda, olmazsa olmazdır. Sağıroğlu yüksek seviyede e-devlet güvenliğinden bahsedebilmek için yapılması gerekenleri aşağıdaki şekilde özetlemektedir: kurumsal ve bireysel anlamda bilgi güvenliğinin gerekleri yerine getirilmelidir, bilgi güvenliği konusunda uzmanlar yetiştirilmelidir, güvenlik testleri ile e-devlet uygulamaları periyodik olarak test edilmelidir ve toplumda e-devlet güvenliği bilinci oluşturulmalıdır (Sağıroğlu, 2008). Söz konusu maddelere bilgiye yasa dışı yollarla ulaşımın engellenmesi için hukuki düzenlemelerin yapılması eklenilebilir. Yıldız internet aracılığı ile sunulan bilgi ve hizmetlerin gizliliği konusunu iki ayrı açıdan incelemiştir. Yıldız a göre, ilk olarak yönetim birimlerinin vatandaşlara ve kurumlara hizmet sunarken kullandığı gizli bilgilerin kötü niyetli üçüncü şahısların eline geçmemesi için bilgi bankalarının dikkatle korunması gerektir. Gizlilik konusunun ikinci yönünü ise internet üzerinde sergilenen kamusal bilgilerin ulusal güvenliği tehlikeye düşürmemesi oluşturmaktadır (Yıldız, 2003:316). e-devlet uygulamaları ile ilgili diğer bir yasal sorun; idare hukuku alanında göze çarpmaktadır. Elektronik ortamda gerçekleştirilen; başvuru işlemleri, ilanlar ve tebligatlar, vatandaşlar açısından hukuksal olarak hüküm ve sonuç doğurmaktadır ve bu nedenle yasal düzenlemelerin yetersizliği sıkıntılara sebep olabilmektedir (Sonuvar, 2008:48). 26

37 e-devletin teknik sorunlar boyutu, ülkelerin telekomünikasyon altyapıları ile ilişkilidir. Ülkelerin telekomünikasyon altyapıları; e-devletin belkemiğidir. Böyle bir altyapı olmadan e-devlet çalışamaz. Her şeyi ile iyi çalışan bir internet, dolayısıyla çok iyi uydu, yeraltı ve yer üstü donanımları gerekir. Bilgi teknolojileri ile ilgili mevcut teknik araçlardan ve teknolojik alanda her geçen gün ortaya çıkan yeniliklerden yararlanılarak, bunların en kısa sürede e-devlet altyapısına uyarlanması gerekir (Ateş, 2009:55). Aksi takdirde, kamu hizmetlerinin görülmesindeki bürokratik hantallığa teknik sorunlar da eklenmiş olacaktır Yönetsel ve Toplumsal Sorunlar Yönetsel sorunlar, kamuda yeniliğe karşı verilen tepkiler ve e-devletin kamu yönetimi kademelerinde nasıl algılandığı doğrultusunda şekillenmektedir. Yönetsel sorunların temelinde liderlik inisiyatifi 3 olarak da adlandırılan sorun bulunmaktadır. İdeal bir idari sistemde liderlik unsuru, pek çok gelişmenin sağlanabilmesi açısından gerekli koşulların başında gelmektedir. Elektronik devletin gelişiminde ortaya çıkan liderlik sorunu esas olarak genel bir sorundur ve çoğunlukla, liderlik pozisyonunda olanların, alışılagelmiş düzenin dışına çıkmakta gösterdikleri isteksizlikle belirgin hale gelmektedir. Kamu yönetiminin işleyişini geleneksel usullerden çıkartarak, çağın gereklerine uygun bir sisteme kavuşturmak için öncelikle liderlerin elektronik devlet fikrini benimsemesi kaçınılmaz görülmektedir. Bu bakımdan, lider inisiyatifinin en üst kademeden başlamak üzere yönetimin daha alt kademelerine doğru yaygınlaşması, her şeyden önce lider pozisyonunda bulunanların ikna olması, ilgilileri sevk ve teşvik etmesi gerekmektedir (İnce, 2001:30-31). 3 Burada kullanılan liderlik terimi, gerçek bir kişinin liderliğini ifade ettiği gibi, kurumsal anlamda liderlik olarak da değerlendirilebilir. 27

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ÖZET ABSTRACT... iii... v... vii TABLO LİSTESİ... xiii ŞEKİL LİSTESİ... xv 1. Bölüm: GİRİŞ... 1 2. Bölüm: 21. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE OKUL GELİŞTİRMEYE ETKİLERİ...

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Gülten ALIR, İrem SOYDAL {alir,soydal@hacettepe.edu.tr} Özgür ÖZTÜRK ecoshu@gmail.com E - Devlet Bütünleşik

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler. Serkan UĞUR, Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler. Serkan UĞUR, Dr. Mustafa Kemal TOPCU Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler İçerik Araştırma Konusu: Birleşmiş Milletler ve başarılı ülke örnekleri ışığında Türkiye için bütüncül devlet yaklaşımının

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi sistemleri ; Veri ve bilgiyi, Toplayan, Saklayan, İşleyen,

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ (ÖZET)

e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ (ÖZET) e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ (ÖZET) Son yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin toplumsal yaşama yansımaları; eğitim ve sağlık başta olmak

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Denetim Konferansı BTYD 2010 Kurumsal Yönetişimde Stratejik Entegrasyon Meltem YILDIRIM IMAMOĞLU Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı BTYD 2010 02/12/2010 İçindekiler

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

Yerelleşme ve İyi Yönetişim

Yerelleşme ve İyi Yönetişim economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Yerelleşme ve İyi Yönetişim Emre Koyuncu 7.Yönetim ve Mühendislik Günleri 10 Mart 2007, Ankara Yurttaş ve Yönetim Hizmet İlişkisi

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2 AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ders 2 White Paper on European Governence Avrupa Yönetişimi Brüksel 25.07.2001 Yönetişim kavramının tanılanması. Gündem 21 Belgesi (1992 Rio Konferansı) Küresel Ortaklık

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bölüm 1: YÖNETİM STRATEJİSİ -----------------------------------------------------------------

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini SİNERJİK YÖNETİM 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; Kalite, Strateji, Sinerji, İnsan ve Bilgi dir: Kalite, son

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı