TÜRK YE Y NG LTERE YE TANITAN fi RKET: SEDA CONSULT NG. Seda Consulting in sahibi Seda Aslan ile yapt m z röportaj sayfa 18 de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE Y NG LTERE YE TANITAN fi RKET: SEDA CONSULT NG. Seda Consulting in sahibi Seda Aslan ile yapt m z röportaj sayfa 18 de"

Transkript

1 TÜRK YE Y NG LTERE YE TANITAN fi RKET: SEDA CONSULT NG Seda Consulting in sahibi Seda Aslan ile yapt m z röportaj sayfa 18 de 16Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 205 Tel: B R NC L K ESMA NIN HAKKIYDI... Bu y l Norveç in baflkenti Oslo da düzenlenecek olan Eurovision flark yar flmas nda ngiltere yi temsil edecek flark c n n seçildi i elemelerde finale kalan Kürt k z Esma Akk l ç, finalde jürinin seçti ibirinci olurken, telefonla yap lan halk oylamas nda üçüncü oldu. Gazetemize atan ve telefonla ulaflan çok say da okuyucumuz finale 'This Time I Know It's For Real' adl flark yla kat lan Esma n n birincili i hakketi ini ve elenmesinin haks zl k oldu unu dile getirdiler. Devam Sayfa 2 de Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z Newroz Nizamettin Ariç ile coflacak sayfa 14 te Miliband: Oylar n z çöpe gitmeyecek sayfa 6-7 de Bersiva komkujiyan yekîtî ye R.28 Halkevi Kürt milletvekili aday Nadhim Zahawi ile görüfltü sayfa 13 te Y ld z: Aç l mdan bahsettikleri günden itibaren Kürtlere devlet terörü uyguluyorlar sayfa 3 te Haringey esnaf na park sözü sayfa 4 te NEDEN LEVENES AVUKATLIK BÜROSU? Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 sayfa 2 Kültür sanat dünyas Mantel e ödüller resmen ya yor Baflar l yazar Hilary Mantel, Booker Ödülü nün yan na prestijli bir ödül daha ekledi. Mantel, Ulusal Kitap Elefltirmenleri Birli i nin verdi i ödülün de sahibi oldu ve yazar n Wolf Hall adl kitab, En yi Roman seçildi. New York ta düzenlenen gecede Mantel, jüri üyeleri taraf ndan orijinal anlat - m ve tutkulu stili ile övgü toplad. Mantel in Thomas Cromwell in farkl ve cesur bir portr e- sini yans tt kitab, ABD de çok satanlar aras na da girmiflti. Guardian gazetesine konuflan Hilary Mantel, profesyonel elefltirmenler taraf ndan ödüle lay k bulunman n onu çok mutlu etti ini söyledi. Mantel birli in kendisine ödül vermesinin ngiltere nin prestijli ödüllerinden Booker kazanma - s ndan ba ms z oldu unu düflündü ünü de sözlerine ekledi ve nsanlar size ödül verirken kitab n z n baflka ülkelerde ödül al p almad n önemsemiyor diye konufltu. Kraliçe çiçek de il y lan tutuyormufl Kraliçe I. Elizabeth in 16. yüz - y lda yap lm fl bir portr esinde, elinde sarmal flekilde duran bir y lan tuttu u ortaya ç kt. National Portrait Gallery den yap lan aç klamaya gör e, r esmin orijinalinde Kraliçe elinde bir y lan tutuyor, daha sonra o y lan birkaç gülle kamufle edilmifl. Tablo bozulmaya bafllay nca y lan belli olmaya bafllam fl. T ablo 13 martta Lon - dra da aç lan bir ser giyle sa - natseverlerle bulufltu. Tablo, 1921 den beri ilk kez sergileniyor. Ressam belli olmayan tablonunu, 1580 lerde ya da 1590 lar n bafl nda yap ld tahmin ediliyor. Tablo, Concealed and Revealed: The Changing Faces of Elizabeth I/Gizlenmifl ve Ortaya Ç km fl: Kraliçe I. Elizabeth in De iflen Yüzleri adl sergi kapsam nda izlenebilecek. Sergi 26 eylüle kadar ziyaret edilebilir. Birincilik Esma n n hakk yd Bu y l Norveç in baflkenti Oslo da düzenlenecek olan Eurovision flark yar flmas nda ngiltere yi temsil edecek flark c n n seçildi i elemelerde finale kalan Kürt k z Esma Akk l ç, finalde jürinin seçti i birinci olurken, telefonla yap lan halk oylamas nda üçüncü oldu. Gazetemize mail atan ve telefonla ulaflan çok say - da okuyucumuz finale 'This Time I Know It's For Real' adl flark yla kat lan Esma n n birincili i hakketi ini ve elenmesinin haks zl k oldu unu dile getirdiler. Ahmet Atafl Telgraf Gazetesi Eurovision flark yar flmas nda ngiltere yi temsil edecek flark c - n n seçildi i elemelerin finalinde jüri seçiminde birinci olarak ilk üçe giren ancak telefonla yap lan halk oylamas nda üçüncü olan 17 yafl ndaki Kürt k z Esma Akk l ç n performans Britanyal lar büyüledi. Gazetemize mail ve telefonla ulaflan çok say da Kürt, Türk ve K br sl Türk Esma n n birincili i hakketi- ini dile getirdiler. ESMA JÜR N N B R NC S SEÇ LD BBC1 de 12 Mart Cuma akflam saatleri aras nda yay nlanan ngiltere Eurovision finalinde 6 flark c ve grup jüri önünde performanslar n sergilediler. Pete Waterman, Jade Ewen ve Bruno Tonioli den oluflan jüri 6 flark c ve grubun yar flt finalde seçimini yaparak finalist say s n üçe indirdi. Jürinin de erlendimesi sonucu finale 'This Time I Know It's For Real' adl flark yla kat lan Esma Akk l ç birinci, Josh Dubovie ikinci, Alexis Gerred ise üçüncü oldu. Esma n n jüri taraf ndan birinci seçilmesi salonu dolduran yüzlerce kifli taraf ndan büyük alk fl ald. HALK OYLAMASINDA ELENEREK ÜÇÜNCÜ OLDU Daha sonra kalan üç finalist halk oylamas ndan önce birer flark daha seslendirdiler. Esma, bu bölüme fazla heyecanland için söyledi i flark n n sözlerini bir ara unutarak küçük bir hata yapt ancak durumu topralayarak flark s n baflar l bir flekilde tamamlad. Üç flark c - n n gösterdikleri performanslar n ard ndan ise halk oylamas bafllad. Telefonla yap lan halk oylamas sonucu jürinin ikinci Editor: seçti i Josh Dubovie en fazla oyu alarak ngiltere yi 29 May s ta Norveç in baflkenti Oslo da düzenlenecek olan Eurovision da temsil etmeye hak kazand. BULVAR GAZETELER ETN K K ML N ÖNE ÇIKARDILAR Eurovision finali öncesinde The Sun, Daily Star, Daily Mail ve Metro gibi göçmen karfl t yay nlarla bilinen bulvar gazetelerinde ç kan haberlerde Esma Akk l ç n Avusturya vatandafl ve Kürt kökenli oldu u öne ç kar lm flt. Halk oylamas n etkileyebilecek yar flmac lar n özel yaflam na iliflkin bu tür bilgilerin yay nlanmas n n sonucu ne kadar etkiledi- ini kestirmek güç ancak, Esma y dinleyen birçok kifli muhteflem sesiyle finalden birinci olarak ç kaca na kesin gözüyle bak yordu. Ahmet Adar Reporter : Hasan Uflak Reporter: Haca Cheko 6 YAfiINDAYKEN NG LTERE YE GELD Dersimli Kürt bir ailenin 17 yafl ndaki k z Esma Akk l ç 1993 y l nda Avusturya da dünyaya geldi. Esma, 6 yafl ndayken ailesiyle birlikte Avusturya dan ngiltere ye tafl nd. Burada 9 yafl ndayken tiyatro okuluna giden Akk - l ç, 14 yafl ndan itibaren ses e itimi almaya bafllad. Esma n n performans Britanyal lar büyüledi. Published by : Fez LTD Printed by : Newsquest Designed by: Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Pasolini yi petrol flirketi mi öldürdü? Eflcinsel oldu u için öldürüldü- üne inan lan Pasolini nin katilinin bir petrol flirketi oldu u söylentisi tart flma yaratt. ddialara göre Petrol isimli eserini 1972 y - l nda yazmaya bafllayan Pasolini, bir petrol ve do algaz flirketi olan Eni hakk nda bir araflt rma yapmaya bafllad. Bafllarda zarars z gibi görünen bu araflt rma derinleflmeye bafllad nda ise Eni deki karanl k olaylar n ortaya ç kmas ndan endifle eden yetkililer Pasolini yi ortadan kald rmaya karar verdi. Pasolini, 2 Kas m 1975 te Roma yak nlar nda bulunan Ostia daki bir kumsalda kendi arabas yla eziler ek canice öl - dürülmüfltü. Olayla ilgili Giuseppe Pelosi ad nda 17 yafl ndaki bir erkek fahifle suçunu itiraf ederek tutuklanm flt. Ancak olaydan 30 y l sonra 7 May s 2005 te Pelosi itiraf ndan cayd ve bu itiraf ailesine zarar verilmekle tehdit edildi i için verdi ini söyledi. Türkan fioray 'UNICEF iyi niyet elçisi' oldu UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi olan Türkiye sinemas n n önemli ismi Türkan fioray, ''Sevgiyle yap lamayacak bir fley yoktur'' diye konufltu. Birleflmifl Milletler Ço - cuklara Yard m Fonu (UNICEF) Türkiye yi Niyet Elçisi olan ''Türk sinemas n n sultan '' Tür - kan fioray, her fleyin bafl n n sevgi oldu unu belirterek, ''Sevgiyle yap lamayacak bir fley yoktur di - ye düflünüyorum. Gücü sevgiyle birlefltirirsek, birçok sorunun üstesinden gelebiliriz'' dedi. fioray, UNICEF'in Türkiye yi Niyet Elçisi olmaktan büyük mutluluk, onur ve gurur duydu unu vurgulayarak, dünyadaki tüm çocuklar n güzel bir yaflam hak etti ini, büyüklerin görevinin de onlara bu imkanlar ve haklar sa lamak oldu unu söyledi. fioray, çocuk - lara hizmet için kendisine destek veren UNICEF'e teflekkür etti.

3 sayfa 3 BDP li Batman milletvekili Bengi Y ld z: Aç l mdan bahsettikleri günden itibaren Kürtlere devlet terörü uyguluyorlar Londra ya çeflitli görüflmeler yapmak üzere gelen BDP nin Batman milletvekili Bengi Y ld z, Aç l mdan bahsettikleri günden itibaren Kürtlere bir devlet terörü uyguluyorlar dedi. Çeflitli görüflmeler yapmak ve etkinliklere kat lmak üzere Londra ya gelen Bar fl ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman milletvekili Bengi Y ld z, Kürt sorununda PKK nin içinde olmad bir çözümün mümkün olamayaca n vurgulad. 14 Mart Pazar günü KNK temsilcisi Akif Wan n moderatörlü ünde gazeteci Koray Düzgören ile birlikte Kürt Toplum Merkezi nde (KCC) bir konuflma yapan Y ld z, Kürt sorununda son dönemde yaflananlara dair de erlendirmelerde bulundu. Kürtlere hem Türkiye de hem de Avrupa ülkelerinde çok ciddi bask lar n uyguland n belirten Y ld z, bu operasyonlar düzenleyen AKP hükümetinin bunu dünyaya aç l m n parças olarak yans tmaya çal flt n ifade etti. AKP nin yapmad klar n yapm fl gibi göstermekte çok baflar l oldu unu söyleyen Y ld z, Türkiye de bu nedenle hükümete halen kredi tan nmas na anlam veremedi ini belirtti. PKK YE RA MEN OLMAZ Kürt sorununu çözme çabalar n n PKK ye ra men gerçekleflmesinin mümkün olamayaca n vurgulayan Y ld z, flöyle konufltu: PKK yi bu sorunun önünde engel olarak gösterenler PKK ile aran za mesafe koyun demeye bafllad lar y l ndan bu güne kadar parlamentoda halk n iradesiyle seçilmifl olan bizleri muhatap almad lar. Dediler ki ya kendi halk gerçekli inize küfredeceksiniz ya Kürtleri bir noktaya getiren, onlar aya a kald ran PKK ye küfredecekiniz ya da biz sizinle diyalog kurmay z. Asl nda bu üç y ll k süreç bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti ni yönetenlerin gerçek niyetini, asimilasyoncu ve inkârc zihniyetini ortaya ç kard. Kürt aç l m tart flmalar na de inen Y ld z, Kürt Toplum Merkezi nde düzenlenen panele BDP Batman milletvekili Bengi Y ld z, KNK temsilcisi Akif Wan ve gazeteci Koray Düzgören kat ld. Aç l mdan bahsettikleri günden itibaren Kürtlere bir devlet terörü uyguluyorlar. Kürtlerin seçilmifllerine, yasal kurumlar na karfl topyekûn bir sald r ya geçmifl durumdalar. Bu sald r lar hem içte hem d flar da çok büyük tepkilerle karfl laflm yor. Çünkü AKP bu operasyonlar n aç l ma karfl ç kanlara karfl yürütüldü ünü söylüyor d flar da diye konufltu. Kürt meselesinin en önemli halkas n n PKK oldu unu vurgulayan Y ld z flunlar söyledi: PKK siz bir çözümü BDP de istese, Türkiye deki di er partiler de istese de hatta dünya da istese mümkün olmad n biliyoruz. Kürt halk vefal bir halkt r, kim onun u runa emek vermifl, bedel vermiflse ona sahip ç k yor. Avrupal lara da Türkiye dekilere de söylüyoruz; bir hareketin terörist olup olmad n n en iyi adresi halkt r. Gidin Kürdistan a, PKK yi nas l görüyorlarsa biz de öyle kabul edelim. ROJ TV YE B N DOLARLIK BA Ifi YAPTI Kürtlerin ve Türkiye deki sol oluflumlar n AKP ye bir alternatif oluflturamad n da belirten Y ld z biz bunun samimice özelefltirisini yapmak gerekti ini düflünüyoruz dedi. BDP li belediye baflkanlar ve siyasetçilere yap lan operasyonlara de inen Y ld z, Orta s n f Kürtlerin de partimize yöneldi ini gördükleri için bak n buras güvenli bir yer de ildir mesaj verilmek isteniyor dedi. Milletvekili Y ld z, Roj TV ye yap lan bask nlar da elefltirerek Roj TV Kürtlerin sesidir, Kürtçe yi ayakta tutan en önemli kurumlardand r diyerek kanala destek amac yla en yak n bir banka flubesinden bin Amerikan dolar n yat raca n duyurdu.

4 sayfa 4 Grieve: Mucizelerimiz yok daha iyi fikirlerimiz var Kurds for Conservative'in Muhafazakar Parti nin Hackney milletvekili adaylar için stanbul flkembecisi nde düzenledi i yemekte konuflan gölge adalet bakan Dominic Grieve, mucizevi projelerimiz yok ama Labour dan daha iyi fikirlerimiz oldu u kesin dedi. Dalston da hizmet veren stanbul flkembecisi, geçti imiz hafta Perflembe akflam Muhafazakar Partili Gölge Adalet Bakan Dominic Grieve, Hackney milletvekili adaylar Simon Nayyar ile Darren Caplan n kat ld destek yeme ine ev sahipli i yapt. Yüze yak n kiflinin kat ld yemekte Türkiyeli toplumdan da yaklafl k yirmi kifli kat ld. Kurds for Conservative taraf ndan organize edilen yemekte Dominic Grieve, konuklarla tek tek ilgilendi. Haringey esnaf yaflad - park sorununa çözüm bulunmas için Haringey Belediye Lideri Claire Kober ile bir görüflme gerçeklefltirdi. Aralar nda Haringey Esnaflar Derne- i Baflkan fiefik Mehmet, Med Chem eczanesinin sahibi Ali Özbek, Diyarbak r restoranttan Erkan Aksoy, Erbiller Kuyumculuk tan Ali Erbil, ReStyle dan Veli Aksoy ile Turkish Food Market, Golden Design, Yavuzlar Market, Karizma ve Platin isimli iflletmelerin yetkililerinin bulundu u esnaf grubu önceki gün fl- Dominic Grieve Bu seçim sadece ngiltere nin befl y l için de il gelecek di er on y llar n da etkileyecek önemde dedi. BEKTAfi: DE ERLER M ZLE MUHAZAFAKARIZ Yemekte aç l fl konuflmas n yapan Kurds for Conservative Baflkan ve Enfield Belediye Meclis üyesi Adayi Bektafl Yavuz, Hackney in Londra da yaflayan toplum için olan öneminden bahsederek flöyle konufltu: Çocuklar m z Hackney in okullar nda e itimlerine, ailelerimiz de Hackney de ifllerini kurmaya bafllad lar. Bugün çal flma hayat m z, e itimimiz ve entegrasyonumuzla çok sayg n ve baflar l bir örnek oluflturuyoruz. E er politik hayatta aktif bir role giriflirsek gelecek bizim olacak. Gururla görüyoruz ki toplumumuzun birçok üyesi daha iyi bir gelecek için mücadele ediyorlar. Geleneksel de erlerimiz, güçlü aileye olan inanc m z ve küçük ekonomiler kurmaya dönük çabam z bizi aç k olarak politik tercihlerimizde Muhafazakâr yap yor. GRIEVE: DAHA Y PROJELER M Z VAR Muhafazakar Parti Enfield Belediye Meclis üyesi aday Bektafl Yavuz, Hackney in Türkiyeli toplum aç s ndan önemini vurgulad. Yemekte hem bir konuflma yapan hem de kat l mc lar n sorular n cevaplayan Grieve ise, olas bir Muhafazakar Parti iktidar n n projelerini anlatt. Bu seçim sadece ngiltere nin befl y l için de- il gelecek di er on y llar n da etkileyecek önemde diyen Grie- çi Partisi yarar na düzenlenen bir gecede toplu olarak belediye lideri ile bir görüflme gerçeklefltirdi. Esnaf n Cumartesi cezas olarak adland rd Cumartesi günleri saat 4 ile 7 aras nda park yasa n n kald r lmas, trafi e kapal Hermitage Road ile St. Ann s Road daki bir bölgenin parka aç lmas taleplerini belediye liderine ileten iflletme sahipleri, Kober den Cumartesi günleri uygulanan yasa n kald r lmas sözü ald. Kober, Hermitage Road ile St. Ann s Road hakk nda flu anda net konuflamam ancak Cumartesi günleri yap lan uygulamay ve, ngiltere nin özellikle e itim alan nda çok ciddi bir çöküfl yafland n iddia ederek, e itimin seçimin anahtar konular ndan biri olaca na vurgu yapt. fiç PART S KT DARINDA YOKSULLUK ARTTI flçi Partisi nin iktidara geldi i 1997 den bu yana ngiltere de yoksullu un artmas yla suç oranlar n n da yükseldi ini savunan Grieve, insanlar n önceki dönemlerle karfl laflt r ld nda kendilerini daha az güvende hissettiklerini söyledi. Muhafazakâr hükümetin yerel topluluklarla suçun engellenmesi konusunda ciddi çal flmalar yapaca n belirten Grieve, hapishanelerle ilgili de yap sal düzenlemelere gidecekleri vaatlerinde bulundu. Grieve, Mucizevi projelerimiz oldu unu söylemiyorum ama Labour dan daha iyi fikirlerimiz oldu- unu söyleyebilirim ve seçmenin de bunu dinleyece ini düflünüyorum dedi. Haringey esnaf na park sözü Haringey esnaf n ma dur eden Cumartesi günleri uygulanan park yasa kalk yor. Belediye lideri Kober, esnafa yasa n kald r laca konusunda söz verdi. Haringey Belediye lideri Claire Kober ile Med Chem'in sahibi Ali Özbek. kald raca z dedi. Görüflmeleri hakk nda Telgraf a bilgi veren Med Chem eczanesinin sahibi Ali Özbek, Biz bu geceye Haringey esnaflar olarak 10 kiflilik bir grup halinde geldik. Labour Parti ye eskiden beri deste imiz var ancak bundan sonra da bu deste in devam edebilmesi için belediyeden acilen halledilmesini istedi imiz üç tane iste- imiz vard. Bu sorunlar biz esnaf n ma dur olmas na yol aç - yordu. Bunlardan Cumartesi cezalar yla ilgili Say n Kober den söz ald k. Giriflimlerimiz bu konuda devam edecek dedi.

5 sayfa 5

6 sayfa 6 David Miliband: Oylar n z çöpe gitmeyecek Kurds for Labour un düzenledi i geceye kat lan D fliflleri Bakan David Miliband, geceye kat lanlara size söz veriyorum ki oylar n z bofla harcanmayacak dedi. Miliband konuflmas nda Türkiye nin AB üyeli ine verdikleri deste in alt n çizdi. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi Seçimler yaklafl rken siyasi partiler de kampanyalar n aral ks z sürdürüyor. D fliflleri Bakan David Miliband, geçen hafta Kurds for Labour un konu u olarak kat ld destek gecesinde flçi Partisi nin son 13 y lda yapt klar ndan bahsederek seçmene de verece iniz oylar n bofluna gitmeyece ine söz veriyorum diye seslendi. Tottenham milletvekili ve Yüksek Ö renim Bakan David Lammy, Wood Green ve Hornsey milletvekili aday Karen Jennings ve Walthamstow milletvekili aday Stella Creasy yarar - na, Kurds for Labour un ev sahipli inde düzenlenen geceye 400'e yak n kifli kat ld. Tottenham Bruce Grove de bulunan Regency Banqueting Suite da yap lan dayan flma yeme ine Türkiyeli esnaf, gazeteci, siyasetçi ve ö renciler de kat ld. flçi Partili Belediye Meclis üyeleri Deniz O uzkanl, Gülay çöz, Ali Demirci, Feryal Demirci, Dilek Do- ufl, Nilgün Canver, KNK ngiltere temsilcisi Akif Wan, Regnum ve Levenes hukuk firmalar ndan avu- Miliband ile Halkevi Direktörü brahim Do ufl uzun süre sohbet etti. Eski Adalet Bakan Lord Charlie Falconer katlar, Duncan Lewis avukatl k firmas na ba l avukatlar ile yöneticiler, ifladamlar ve çok say da flçi Partili yönetici gecede haz r bulundu. Programda bir konuflma yapmas beklenen Bar fl ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman milletvekili Bengi Y ld z, uça n n rö- Bakan Miliband, Muhafazakâr Parti nin iddialar n n aksine ngiltere nin 1997 den öncesine k yasla daha zengin bir ülke oldu unu söyledi. tar yapmas nedeniyle geceye kat lamad. Yüksek d. Konuflmas nda kültürleraras Seçimlere yaklafl rken ülkede üç tane mit in gelifl- E itimden Sorumlu Devlet diyalo un ngiltetirildi ini söyleyen Mili- Bakan ve Tottenham milletvekili re deki geliflmiflli ini vurband, flçi Partililerin y k- David Lammy ile gulayan Miliband, Hz. mas gerekir dedi i bu eski Adalet Bakan Lord Falconer n k sa birer konuflma yapt gecede D - fliflleri Bakan David Miliband, seçimin önemine ve flçi Partisi nin vaatlerine yer veren bir konuflma yapt. Muhammed in do um günü kutlamalar çerçevesinde Avrupa daki en büyük yürüyüflün Londra da yap ld na dikkat çekti. Miliband, Bu ülkedeki insanlar, çok dinli, çok kültürlü bir toplumda yaflamaktan, karfl l kl bir sayg mit leri flöyle s ralad : Bu ülke geriliyor ve bu hükümet ülkeyi geriletiyor, flçi ÇOK KÜLTÜRLÜLÜ Ü- MÜZ GURUR VER C Milletvekili adaylar David iliflkisinin olmas ndan gurur duyuyorlar dedi. Kurds for Labour Yönetim Kurulu üyesi ve Hackney Belediye Meclis üyesi Deniz O uzkanl Lammy, Karen Jennings ve Stella Creasy ile ilgili Bu çok baflar l üç Labour aday n desteklemekten çok memnunum diyen Miliband, ayr ca övdü ü adafl David Lammy için sadece çok baflar l bir yerel siyasetçi de il, ayn zamanda uluslar aras çapta da bilinen bir siyasetçi ifadelerini kullan- B Z GÜNE ENERJ K BAfiLIYORUZ S k s k Muhafazakar Parti ye yüklenen bakan Miliband, flçi Partililer güne enerjik, pozitif bafllarlarken, Muhafakârlar kayg l, yorgun uyan yorlar, çünkü görüyorlar ki kendilerine verilen destek giderek düflüyor yorumu yapt. Partisi de erlerinden uzaklaflt, Muhafazakârlar de iflti... Bu 3 "mit'in de do ru olmad n sözlerine ekleyen D fliflleri Bakan David Miliband, flçi Partisi nin seçimleri kazanmas n n Britanya için önemli oldu unu belirtti. Miliband, flçi Partililerin bu mitleri yenmesi durumunda yaln zca kazanmalar kesin olan bölgelerden de il, zor görünen yerlerde de kazanacaklar - n iddia etti. B ZDEN ÖNCE TÜRK - YE YE DESTEK YOKTU 1997 de, Labour un iktidara gelmesinden önce, ülkenin sa l k sistemi, sos- KNK ngiltere temsilcisi Akif Wan, Miliband'la bir süre sohbet etti. yal denge sistemi, suç tan mlamalar, tatil imkanlar, enerji politikalar gibi David Miliband ve Hackney Belediye Meclis üyesi Güley çöz

7 sayfa 7 E itimden Sorumlu Devlet Bakan ve Tottenham milletvekili David Lammy Haringey Belediyesi yetkilileri konularda büyük eksikler oldu unu belirten Miliband, bunlar n flçi Partisi iktidar yla bir dengeye oturdu unu ifade etti. Miliband, Muhafazakâr Parti nin iddialar n n aksine ngiltere nin 1997 den öncesine k yasla daha zengin, kendine daha güvenen bir ülke oldu unu iddia etti. flçi Partisi hükümetinden önce rkç l a ve nefret suçlar na karfl bir hukuki düzenlemenin olmad n belirten Miliband, Türkiye nin AB üyeli ine olan yaklafl m da örnek göstererek Muhazakarlar n döneminde Türkiye nin AB üyesi olmas yönünde de herhangi bir giriflim yoktu dedi. Baflbakan Gordon Brown un ülkenin ekonomisini ayakta tutmak için en riskli kararlar alm fl bir siyasetçi oldu unu söyleyen Miliband, dinleyicilere verece iniz oylar n bofluna gitmeyece ine söz veriyorum dedi. Konuflmas n n ard ndan milletvekili adaylar yla Halkevi direktörü brahim Do ufl un bulundu u masaya oturan Miliband, Do- ufl la uzun süre sohbet etti. Geceye çok say da davetli kat ld. Wood Green ve Hornsey milletvekili aday Karen Jennings Berivan a Özgürlük Kampanyas için imza verdi. KURDS FOR LABOUR YÖNET M KURULU ÜYES VE BELED YE MECL S ÜYES DEN Z O UZKANLI KONUfiMA YAPTI Kurds for Labour ad na konfluma yapan Hackney Belediye Meclis üyesi Deniz O uzkanl, Kürt toplumunun Britanya'da yaflam n her alan nda etkisini göstermeye devam etti ini, bugün Eurovizyon elemelerinde Kürt k z Esma'n n Britanya'y temsil için mücadele etti ini söyledi. Kürt toplumunun adil bir gelecek için flçi Partisi nden yana oldu unu dile getiren Deniz O uzkanl, Kurds for Labour olarak 25 Ocak 2010'da kurulufllar n ilan ettiklerini, çok k sa bir zamanda 750 üyeye ulaflt klar n aç klad. Berivan için D fliflleri Bakan Miliband dan destek istendi Kamuoyunda tafl atan çocuklar olarak bilinen Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ma duru çocuklar n durumuna dikkat çekmek için bafllat lan Berivan a Özgürlük Kampanyas yürütücüleri D fliflleri Bakan David Miliband dan destek talebinde bulunarak, bir dosya sundular. Kurds for Labour taraf ndan Haringey milletvekili adaylar yarar na düzenlenen dayan flma yeme ine kat lan D - fliflleri Bakan Miliband ile kampanyan n yürütcülerinden Zeynep Kurban k sa bir görüflme yapt lar. Yap lan görüflmede Zeynep Kurban Miliband n TMK dan haberdar olup olmad n sordu ve yaklafl k 3 bin çocu un Türkiye deki cezaevlerinde bulundu unu kaydetti. Kurban, bu çocuklar n suçlar - n n tafl atmak, zafer iflareti yapmak ve slogan atmak oldu unu söyleyerek, bakana Irak Kürdistan n n siyasi Partilerinden Goran temsilcisi, Walthamstow milletvekili aday Stella Creasy ve David Miliband Berivan a Özgürlük Kampanyas yürütücülerinden Zeynep Kurban, Halkevi Direktörü brahim Do ufl, D fliflleri Bakan David Miliband. ngiltere nin bu tür olaylar kafl s ndaki tutumunu sordu. Tutuklu çocuklar için bir kampanya bafllatt klar bilgisini de veren Kurban, Türkiye Meclisi nde yasa ile ilgili tart flmalar yap ld n ve bask uygulamak için iyi bir zaman oldu unu söyledi. Miliband ise, Türkiye den baz iyilefltirmeler yapmas n istediklerini ve tutuklu çocuklar ile ilgili daha fazla bilginin kendisine gönderilmesini istedi. Konu ile ilgili haz rlanan dosyay bakana sunan Kurban, iletiflim bilgilerini de alarak daha fazla bilgi gönderece ini söyledi.

8 sayfa 8

9 sayfa 9 Gazi olaylar nda yaflam n yitirenler Cemevi nde an ld ngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi 12 Mart 1995 tarihinde stanbul Gazi Mahallesi nde meydana gelen olaylarda hayat n kaybeden 19 kifli için bir anma düzenledi. ngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, 12 Mart 1995 tarihinde stanbul Gazi Mahallesi nde bir kahvehaneye aç lan atefl sonucu bafllayan ve stanbul un di er Alevi mahallelerine s çrayarak 3 gün devam eden olaylarda hayat n kaybeden 19 kifli için bir anma düzenlendi. Anma etkinli inde bir konuflma yapan AKM- Cemevi Baflkan srafil Erbil, Gazi Olaylar n n Kerbela dan bu yana devam eden sürecin bir devam oldu unu ifade ederken Alevilerin Cumhuriyet tarihinde karfl laflt Koçgiri, Dersim, Ortaca, Elbistan, Çorum, Yozgat, Marafl, Malatya, Sivas ve Gazi gibi olaylar n birbirinden ayr de erlendirilemeyece ini belirtti. Polisin kabul edilemez bir fliddet uygulad olaylar n ard ndan bafllayan hak arama mücadelesinin Aleviler aç s ndan ayr bir eziyete dönüfltürüldü ünü sözlerine ekleyen Erbil, Türkiye nin dört bir yan na tafl nan mahkeme sürecinde olaylarda yaflam n yitirenlerin ailelerinin say s z tacize mahruz kald n ve mahkeme sonucunun toplumsal vicdanlara seslenmekten uzak kald n hat rlatt. ALEV LERE YÖNEL K KATL AMLAR fiek L DE fit REREK DEVAM ED YOR Alevilere yönelik katliamlar n flekil de ifltirerek devam etti ini sözlerine ekleyen Erbil dün Alevileri katlediyorlard bugün Alevili i katlediyorlar diyerek Türkiye de yaflanmakta olan aç l m sürecinde Alevili in ilahiyatç lardan sorulmas n k nad n aç klad. Türkiye de Alevilerin uzun bir mücadele sonucunda aç l mlar n gündemine al nd n da hat rlatan Erbil, Londra da Devlet Bakan Egemen Ba fl ve Almanya da Çal flma Bakan Faruk Çelikel ile yap lan görüflmelerde bu saatten sonra siz bizi Sünni yapamazs n z biz de sizi Alevi yapamay z, b rak n Avrupa da oldu- u gibi herkes kendi inanc ve kültürü ile bir arada yaflas n dedi ini aktard. Alevilerin yaflad katliamlar n bir daha yaflanmamas için gereken derslerin ç kar lmas gerekti ini ve bu konuda yönetim kurulu olarak kendilerine düflen görevi yerine getireceklerini belirtten Erbil kat lan üyelere teflekkür ederek anmay sonland rd. Cemevi yetkilileri milletvekili McDonagh'la görüfltü... AKM-Cemevi Baflkan srafil Erbil ve Genel Sekreter Suna Üzüm, geçti imiz hafta Parlemento'da flçi Partisi Mitcham ve Morden milletvekili Siobhain McDonagh'la görüfltü. Cemevi yetkilileri srafil Erbil ve Suna Üzüm Parlemento da yap lan görüflmede milletvekili Siobhain McDonagh'a geçen hafta Baflbakana verdikleri Alevi dosyas n n takipçisi olmas n ve geliflmelerle ilgili bilgilendirilmek istediklerini ilettiler. Baflkan srafil Erbil ve Genel Sekreter Suna Üzüm McDonagh'a ayr ca Alevilerin, Alevi kültürünü ngiltere'de yaflarken karfl - laflt klar sorunlar da aktard lar.

10 sayfa 10 Newroz Haringey de Britanya da yaflayan Kürtler Newroz kutlamalar için haz rl klar n sürdürürken Haringey Belediyesi Newrozu coflku ile karfl lad. Haringey belediyesi taraf ndan geleneksel olarak haz rlanan ve sunulan Newroz resepsiyonu renkli görüntülere sahne oldu. Haringey Belediyesi nin geleneksel Newroz resepsiyonu, belediye saray nda yo un bir kat l m ile gerçekleflti. Happy Newroz in Haringey ad alt nda Haringey belediyesi taraf ndan düzenlenecek kutlamalar bir hafta boyunca çeflitli etkinliklerle sürecek. Haringey Belediyesi nin ön duvar na Newroz u kutlayan pankartlar as ld ve üzerinde Happy Newroz yazan sar k rm z ve yeflil balonlarla belediye binas süslendi. BR TANYA DA NEWROZU B R HAFTA BOYUNCA KUTLAYAN TEK BELED YE Newroz kutlams için Civic Centre de biraraya gelen onlarca misafir Haringey belediye meclis üyeleri taraf ndan karfl land. Haringey Belediye Baflkan Bernice Vanier konuklar selamlayarak program n aç l fl konuflmas n yapt. Vanier, Haringey de çok say da Kürt insan n n yaflad n ve onlarla birlikte Newroz u kutlaman n çok güzel oldu unu belirtti. Belediye Baflkan n n ard ndan Newroz etkinliklerini bizzat örgütleyen Haringey Belediyesi Kabine Üyesi Kaushika Amin, Britanya da Newrozu bir hafta boyunca kutlayan tek belediye olduklar n ve bu kutlaman n Haringey Belediye yetkilileri misafirleri ile.folklor grubu çeflitli yörelerden oyunlar sergiledi. ilk olmas nedeniyle baz yetersizlikler tafl d n ancak gelecek y l daha iyi olaca n söyleyerek Kürt halk n n Newroz unu kutlad. HAR NGEY'DEK BÜTÜN KÜRT DERNEKLER KATILDI Newroz etkinli inde Haringey Belediye Meclis Üyesi Ali Demirci ve Belediye Kabine üyesi Dilek Do ufl da birer konuflma yaparak güne iliflkin duygu ve düflüncelerini dile getirdiler. Haringey Belediyesi nde gerçekleflen Newroz resepsiyonunda ilk kez Haringey'de çal flma yürüten tüm Kürt dernek ve kurumlar birlikte kat larak Newroz'u kutlad. Kürt Toplum Merkezi (KCC), Halkevi, ngiltere Kürt Dernekleri Federasyonu (Fedbir) ve Kürt Dan flma Merkezi (Komkar) yöneticileri ve üyeleri Newroz resepsiyonuna birlikte kat ld. Haringey Belediyesi ndeki Newroz resepsiyonunda Fed-Bir Baflkan Arzu Peflmen ve Komkar Baflkan Burkay Arslan da birer konuflma yapt lar. Etkinlikte Kürt folklor grubu çeflitli yörelerden derlenmifl halk oyunlar n sergilerken müzik grubu da k sa bir dinleti verdi.

11 sayfa 11

12 sayfa 12 Islington devams zl a çare ar yor Islington daki e itim çevrelerini en fazla kayg land ran konulardan biri olan ö rencilerin okula düzenli kat l m, geçen hafta Belediye de yap lan bir toplant da tart fl ld. Belediye meclis üyeleriyle ilçedeki etkili e itimcilerin kat ld toplant da ö rencilerin okula olan devams zl n n kayg verici boyutlarda oldu u vurguland. Toplant da gösterilen verilere göre yaln zca e itim döneminde ilk okul ö rencileri okul sezonunun yüzde 6.36 s n, ortaokul ö rencileri yüzde7.66 s n devams zl k nedeniyle kaç rd. Türkiye'den getirdi i metaryallerle Türkiye'deki Türkçe dersi müfredat na uygun olarak Swindon flehrinde Türkçe e itim veren deneyimli ö retmen Ayfle Sükran Eke, haz rlad s k flt r lm fl program ile ö rencilerinin Türkçe'yi en iyi flekilde ö renmelerini sa l yor. Halihaz rda 15 ö rencisi bulunan deneyimli ö retmen, yo un istek üzerine k sa bir süre sonra Cumartesi günleri farkl bir bölgede de ders vermeye bafllayabilece ini söyledi. Eke, ö rencilerinin Türkçe seviyelerinin birbirinden farkl oldu unu belirterek Ö rencilerimin aras nda anne ya da babas ngiliz oldu- Swindon flehrinde Türkçe dersleri... Swindon flehrinde yaflayan Türkçe konuflan topluma mensup ö renciler için DrovePrimary School'da bafllat lantürkçederslerine ilgiartarak devam ediyor.deneyimli ö retmen Ayfle Sükran Eketaraf ndan verilen Türkçe kursu Pazar günleri saatleri aras nda gerçeklefliyor. u için hiç Türkçe konuflamayanlar oldu u gibi, Türkçe konuflabilen ancak kendisini daha iyi ifade edebilmek için seviyesini gelifltirmek isteyenler de mevcut. Derslerle ilgili geliflmeler Swindon Türk Halk Birli- i'nin facebook sayfas ndan takip edilebilir. Toplant da belediye meclis üyelerine yönelik bir konuflma yapan Archway daki Yerbury Primary School un müdürü Mary Gibson, ilçede e itimdeki en büyük problemin ö rencilerin kat l m oldu unu ifade etti. Gibson, bu sorunun önüne geçmenin en iyi yolunun netlefltirilmifl cezalar oldu unu iddia ederek, devam probleminin yaflanmad bölgelerde bu yöntemin çok iyi iflledi ini savundu. Gibson ayn zamanda çocuklar n okullara göndermeyen velilere de s f r toleransla yaklafl lmas gerekti ini vurgulad. Belediye verilerine göre e itim y l nda 339 aileye çocuklar n okula göndermedikleri gerekçesiyle 50 fler Pound luk cezalar kesildi. Toplant da konuflan belediye meclis üyesi Paula Belford da belediyenin mevcut uygulamalar n n olumlu sonuçlar verdi ini savunarak ö rencilerin okula devam n n sa lanmas nda zorluklar n yaflanmas durumunda aileleri mahkemeye vermeye kadar gidebileceklerini vurgulad.

13 sayfa 13 Halkevi Kürt milletvekili aday Nadhim Zahawi ile görüfltü Britanya'da genel ve yerel seçimler yaklafl rken siyasi partiler seçim çal flmalar n yo unlaflt rarak sürdürüyor. Londra daki Kürt ve Türk toplum merkezleri ise yeni oluflacak Parlemento'da söz sahibi olabilmek için lobi çal flmlar n h zland rd lar. Halkevi yetkilileri, Stratfordon-Avon bölgesinden Mu - hafazakar Parti milletvekili aday seçilen ve seçimleri kazanmas na ke - sin gözüyle bak lan Kürt siyasetçi Nadhim Zahawi ile Londra merkezinde bulu - nan ünlü Cecconi Restau - rant'ta bir araya gelerek görüfl al flveriflinde bulundu - lar. Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya ile Halkevi Direktörü brahim Do ufl'un kat ld görüflme bir saati aflk n sürdü. KÜRT HALKININ YAfiADI I ACILARI S YAS GÜNDEME TAfiIYACA IM Görüflmede, Britanya'da ifl ve siyaset hayat nda gösterdi i baflar larla ad ndan sü - rekli sözettiren, YouGOV flirketinin kurucular ndan ve flirketin Genel Müdürü Nadhim Zahawi milletvekili aday seçildi i Stratford-on- Avon bölgesinde seçim çal flmalar na güçlü bir bafllang ç yapt n söyledi. Zahawi seçimlerden bafla - r yla ç kaca ndan ve Britanya Parlementosu na seçilen ilk Kürt milletvekili olaca ndan emin oldu unu, seçilmesi halinde Kürt halk - n n yaflad ac lar siyasi gündeme tafl yaca n aç k - lad. Zahawi seçilmesi ile birlikte Parlemento'da soluksuz bir çal flma temposu ile önemli ifllere birlikte imza atmaya haz r olaca n aç klad. BR TANYA'DA YET fien YEN NES L Ç N ROL MODEL Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya görüflmede yapt konuflma'da ilk kez bir Kürt milletvekili aday n n seçimlere kat lmas ndan büyük memnuniyet duyduklar n, milletvekili olarak Nadhim'in parlementoda olacak olmas n n Kürt toplumunun ulusal ve uluslararas sorunlar n n Britanya siyasetinin gündemine tafl nmas için oldukça yararl olaca na inand klar n belirterek, Nadhim Zahawi'ye baflar lar diledi. Halkevi Direktörü brahim Do ufl ise görüflmede yapt de erlendirmede Kürt toplumunun son y llarda Britanya siyasetinde etkisini hissettirmeye bafllad - n, son seçimlerde seçilen belediye meclisi üyelerin - den sonra May s ay nda gerçekleflmesi beklenen yer el ve genel seçimlerde 25'e yak n belediye meclis üyeli i için aday ç kmas n n yan n - da ilk kez milletvekili aday - n n da seçimlere kat lmas - n n Britanya'da yetiflen yeni nesil için rol model olaca - na inand klar n kaydetti. Do ufl, Nadhim Zahawi'nin parlementoya seçildikten sonra çok önemli baflar lara imza ataca na dair inançlar n n tam oldu unu belirtti.

14 sayfa 14 Newroz Nizamettin Ariç ile coflacak Bu y l Finsbury Park ta düzenlenecek Newroz kutlamas na say l günler kal rken, Newroz Tertip Komitesi yapt aç klamada Newroz progman nda yenilikler yapt klar n söyledi. Newroz program nda yer alan Sipan Xelat ve Serhado nun Kürdistan daki Newroza kat lmalar nedeniyle etkinli e kat lamayacaklar bildirildi. Finsbur y Park ta 21 Mart ta yap lacak büyük kutlamada ünlü Kürt müzisiyen Nizamettin Ariç sahne alacak. Fi n s b u r y Park ta 21 Mart ta yap la - cak büyük Newroz kutlamas na say l günler kald. Newr oz Tertip Komitesi Newroz progman nda yenilikler yapt klar n aç klad. Londra da yaflayan gençlerin hayran oldu u Ser - hado ve Sipan Xelat Kürdistan da yap lacak New - roz kutlamalar na davet edildikleri için programlar n iptal edip Kürdistan a gidecekler. Onlardan boflalan yeri ise Kürt müzi inin usta yorumcusu Nizamettti Ariç dolduracak. NEWROZ KÜRTLER Ç N DAHA DER N ANLAMALAR TAfiIYOR Newroz Komitesi Sözcüsü taraf ndan yap lan aç klamada 25 y ldan bu yana Londra da Newroz kutlamas n n yap ld ancak son 8 y ld r New - roz un festival fleklinde 2008 y l nda Finsbury Park ta kutlanan Newroz a 15 bin kifli kat lm flt. Geçti imiz y l Newroz Londra daki okullarda binlerce ö renci ve ailenin kat l m yla kutlanm flt. kutland belirtildi. Newroz Komistesi aç klamas nda flöyle denildi: Newroz un yeni gün anlam na geldi i do rudur ama Newroz Kürtler için daha derin anlamalar tafl yor. Efsane zorbal a karfl baflkald r oldu unu söyler. Kürtler için tarih tekerrür ediyor. Bu zor - bal klar hala devam ediyor. ran da Kürtler idam ediliyor ve çok say da kifli de cezaevinde as lmay bekliyorlar. Irak ta durum biraz daha iyidir ama hala mücadele devam ediyor. Türkiye de milyonlarca kiflinin iradesi olarak kabul etti i say n Öcalan hala zor koflullarda ve tecrit ediliyor. Sa - dece tafl atmaktan dolay binlerce çocuk cezaevlerinde. Komite ayr ca Haringey Belediyesi nin Newroz kutlamar nedeniyle ciddi bir bütçe ay rmas ndan dolay teflekkür etti. Komite, ana sponsorler Lebara Mobile, Levenes, Claim for Accident ve di - er sponsorlera de tüm desteklerinden dolay teflekkür etti. NEWROZ PROGRAMI fiöyle: 17 Mart 2010 CONEL College, Tottenham saat Mart Enfield Belediyesi nde resepsiyon saat Mart okullarda kutlama (The Exams Hall, The College of Haringey, Enfield and North East London) 18 Mart Islington Bediyesi nde resepsiyon saat Mart kitlesel Newroz kutlamas Finsbury Park saat Mart Gençlik Newrozu Kürt Toplum Merkezi saat (Koma Çarnava kat lacak) 29 Mart Hackney Belediyesi nde resepsiyon saat Sefaret Yaman Direct number: Sahte Yard m Baflvurular Yap lan tahminlere göre ihtiyac olmad halde sosyal yard mlara baflvuran ve bu yard mlar alan insanlar n say s oldukça yüksek. Sahte baflvurularla ya da gerçek d fl beyannamelerle çeflitli yard mlar alan insanlar n maliyetinin yaklafl k 3.5 milyar Pound oldu u söyleniyor. Sadece fiubat 2009 tarihi itibar yla ifl göremezlik ve sakatl k yard m na baflvuran insanlar n %15.7 sinin asl nda çal flabilecek grupta olan insanlardan olufltu u kaydediliyor. Bu ülkede yaflayan insanlar n 2.60 milyonu sa l k nedenlerinden dolay ifl görememezlik ya da sakatl k yard m almakta y l itibar yla fiubat ay na kadar yap lan baflvurular n say s 422,000 olarak kaydedilmektedir. Yard m baflvurular ndaki rakamlar büyük oldu undan, yap - lan baflvurular n tümünün samimi olup olmad na iliflkin herhangi bir araflt rma yap lamamaktad r. Ancak belli baz spesifik kifli ya da baflvurular üzerine soruflturma ve araflt rma yap lmaktad r. fl ve emeklilik bürosunun (DWP) yaklafl k 3000 eleman sahte baflvurular araflt rmakla görevlidir. Sahte ya da haks z yer e yard mlara baflvuran insanlar n rapor edilmesi ya da ihbar edilmesi yönündeki reklamlar art k her yerde görebiliriz. Peki nedir sahte yard m ya da yard m baflvurular? Özetle, sahte baflvurunun anlam her hangi bir yard m bafl - vurusunda bulunan kiflinin yard m almak için, ya da birinin yard m almas için gerçe e ayk r ya da yanl fl bilgiyi kasten vermesidir. Örnek vermek gerekirse herhangi bir yard m talebinde bulunan kiflilerin gerçek mal varl klar n bildir memeleri, yanl z olduklar n belirtmelerine ra men partnerle - riyle beraber yaflamalar, yaflad klar n söyledikleri adr este gerçekte yaflamamalar, çal flt klar halde ayn zamanda yard ma baflvurmalar ve ev yard m ya da vergi muafiyeti olmad halde bu yard ma baflvurmalar gibi. Bir yard m baflvurusuna iliflkin herhangi bir flüphenin bulunmas durumunda yard m kurumlar ndaki görevliler yard m alan kifliye iliflkin araflt r ma bafllatabilirler. Yap lan araflt r ma sonucun - da, e er yard m için baflvuran kiflinin sahte bir baflvuru yapt tesbit edilmiflse, ilgili kifliye, var lan bu karar aç klan r. Gerekti inde söz konusu kifli görüflmeye de ça r labilir. E er var lan karara karfl bir itiraz n z varsa ya da bu karar n do ru olmad n düflünüyorsan z, bu durumda bu karara karfl itirazda bulunabilirsiniz. Genellikle size gönderilen karar mektubunda, karara iliflkin baflvuru süreniz bir ayd r. Bu bir ayl k süre içerisinde size verilen karar n aç klanmas n ya da gözden geçirilmesini isteyebilirsiniz. Bu baflvurunuz üzerine, itiraz n z gözönüne al narak verilen karar yeniden gözden geçirilir. Size aç klanan ya da gözden geçirildi i halde de ifltirilmeyen karar hakk nda resmi baflvuru süreniz yine bir ayd r. Ancak baz durumlarda bu kararlara karfl itiraza baflvuru süreniz 13 aya kadar uzayabilir. Bu tür durumlarda neden zaman nda baflvuru yapamad n z aç klayabilmeniz ve bunun için geçerli bir mazeretinizin olmas gerekmektedir. Genellikle size gönderilen karar mektuplar nda karara karfl bir itiraz n z oldu u durumda kime, ner eye ve hangi sür e içerisinde baflvurman z gerekti i yaz l r. Son itiraz makam yasal olarak yetkili olan 3 üyeli bir heyetten oluflur. tiraz baflvurular nda son karar veren gruptur bu. Baflvurunuzu kendiniz yapabildi iniz gibi sizin yerinize bir yasal temsilcinizin ya da avukat n z n yapmas n da isteyebilirsiniz. tiraz baflvurunuzun red edilmesi ve kiflinin suçlu bulunmas durumunda, haks z yere edinilen yard mlar n bedelinin faizi ile beraber geri ödenmesi istenebilir. E er kifli daha önce de benzer bir suçu ifllemiflse ya da sahte yard m uzun süre alm flsa ya da al nan yard m n maliyeti yüksekse bu durumda sahte yard m alan kifli hakk nda ceza davas aç larak hapis cezas na çarpt r labilir. Kiflinin ceza almas ya da ne kadar ceza almas yukar da bahsetti im gibi haks z yere al nan yard m miktar na, kiflinin ceza siciline ve suçun ifllenme süresine göre de iflir.

15 sayfa 15

16 sayfa 16 Kürt çocuklar için Londra da gösteri Polise tafl atmak, eyleme kat lmak gibi gerekçelerle hapse at lan ve 15 y ll k cezalarla yarg lanan Kürt çocuklar için Londra da Türk Büyükelçili i önünde bir protesto gösterisi düzenlendi. Türkiye de T erörle Mücadele Kanunu (TMK) ma duru Kürt çocuklar n n hapislerden ç kar lmas için kampanya yürüten Berivan a Özgürlük Komitesi, Türkiye Büyükelçili i önünde bir pr otesto gösterisi düzenledi. 50 yi aflk n kiflinin kat ld gösteride Çocuklar terörist olamaz, Kürt çocuklar na özgürlük, terörist Türkiye gibi sloganlar at ld. BÜYÜKELÇ L E RAPOR VE MZALAR VER LD Geçen Cuma günü Victoria da bir araya gelen pr otestocular, Büyükelçili e Diyarbak r nsan Haklar Derne i nin çocuklar hakk nda haz rlad rapor ve Londra da düzenlenen imza kampanyas n n sonuçlar n iletmek istedi ancak Büyükelçilik bunu reddetti. Bunun üzerine belgeler bir polis yetkilisine Büyükelçili e iletilmek üzere teslim edildi. Gösteri boyunca Londral lara Kürt çocuklar n n durumlar n anlatan bildiriler da t ld. Gösteride yap lan aç klamada da flu anda 2 bin 622 çocu un hapislerde oldu una, 737 çocu un da yar g lamas n n polise tafl atmak gibi ger ekçelerle sürdü üne dikkat çekildi. TÜRK YE N N KÖTÜ NSAN HAKLARI KARNES Aç klamada A vrupa nsan Haklar Mahkemesi nin verilerine gör e Türkiye nin Avrupa nsan Haklar Anlaflmas üzerinden 1959 ile 2009 y llar aras nda en kötü ülke oldu una vurgu yap ld. Türkiye nin kötü insan haklar ve adil yar g lama verilerinin s raland aç klamada Türkiye de Kürt Suriyeli Kürtler elçilik önünde protesto gösterisi düzenledi Londra da yaflayan Suriyeli Kür tler, 2004 ve 2008 de yaflanan ve toplam 40 Kürt ün ölümüyle sonuçlanan olaylar n y ldönümünde Suriye yi protesto etti. Geçti imiz hafta Suriye Büyükelçili i önünde toplanan yirmi kiflilik bir grup 2004 ten bu yana her y l düzenledikleri protesto gösterilerinde Suriye nin Kürtlere yönelik ayr mc l na son vermesi ça r s nda bulundu. Suriye deki Partîya Yekîtî ya Demokrat a Kurd (YEK T ) Partisi yetkililerinin de bulundu u protestoda ülkedeki Kürtlerin yaflad ayr mc l k ve insan haklar ihlallerine dikkat çekildi. Da t lan bir bildiride Kürtlerin on y llard r Suriye hükümetinin floven politikalar n n ma duru oldu u vurguland. Aç klamada Kürtlerin yerel ve uluslar aras kampanyalara ra men temel insan haklar ndan mahrum b rak ld belirtildi. 300 binden fazla Kürt ün vatandafll n n kald r ld ve vatandafll k haklar ndan yararland r lmad klar n n alt n çizen protestocular, Kürt bölgelerinin Araplar n yerleflimine aç ld na dikkat çekti. Yap - lan aç klamada Kürt köy ve bölgelerinin orijinal Kürtçe isimlerinin de ifltirilerek Arapça isimlerinin kondu u ifade edildi. nsan haklar savunucular na ça r da bulunan Suriyeli Kürtler, flu talepleri içeren bir metni de Büyükel- olmak ikinci s n f vatandafl olmak ve adil olmayan yar g n n ma duru olmak ve ayr mc l a u raman n riskinin yükselmesi anlam na gelir ifadeleri kul - land. Göstericiler Türkiye hükümetine, Berivan ve di er hapisteki tüm Kürt çocuklar n insani hukuk ölçülerinde serbest b rakmas ça r s nda bulundu. Eylemde, Batman'da bir gösteriye kat ld ve polise tafl att ger ekçesiyle 13 y l hapis cezas na çarpt r lan 15 yafl ndaki Berivan isimli çocu un annesinin komiteye gönderdi i mektup da okundu. çili e iletti: * 40 Kürt ün ölümüyle sonuçlanan olaylar n soruflturulmas, * Kürtleri hedef alan proje ve bask lar n sonland r lmas, * Hapisteki politikac lar, insan haklar savunucular n n serbest b rak lmas, * Kürt kimli inin anayasal düzeyde tan nmas ve Kürtlerin haklar n n yasal güvenceye al nmas. Ali Has HUKUK KÖfiES Roj TV Sald r s Demokrasiye Karfl Bir Sald r d r Bilindi i gibi 5 Mart ta stüdyolar Brüksel de bulunan Roj TV ye ciddi bir uluslararas iflbirli i do rultusunda sald r düzenlendi. Sabah saat 5:40 ta düzenlenen operasyon aralar nda Türkçe konuflanlar n da bulundu u yüzü maskeli polisler taraf ndan yap ld. Sald r esnas nda 30 kifli tutukland ve televizyona ait bir düzine teknik araç, bilgisayar, stüdyo ve arfliv tahrip edildi. Televizyonu s kça ziyaret edip programlara kat lan bir gazeteci/yazar arkadafl ve hocam Koray Düzgören, en az bir y l televizyonun kendini toparlamayaca n söyledi. talya çiflleri Bakan Roberto Maroni sald r n n terörizimle mücadele do rultusunda gerçeklefltirildi ini aç klad. Burada sorgulamak istedi im; sald r n n terörizimle mücadele mi oldu u, yoksa demokrasiye karfl düzenlenen bir sald r m oldu udur? lk olarak, bas n ve yay n özgürlü ünün sadece etik do rultusunda ele al nmamas gerekti ini, ayn zamanda bas n ve yay - n n özgür olmas, yaflamakta oldu umuz demokrasilerin çok önemli bir aya n oluflturdu unu bilmemiz gerekmektedir. Bildi imiz gibi moder n demokrasilerde devletin güçlerini den - geli tutmak için yarg ba ms zd r ve ayn zamanda parlemento içinde genelikle muhalefet milletvekillerden oluflan denetleme komisyonlar bulunur. Bu denetleme mekanizmalar parlementoda bulunan muhalefet partilerine ek olarak ifllemektedir. K sacas bu denetleme mekanizmalar özelikle bat demokrasilerinde ülkeyi yönetmekle yükümlü olan, seçilen hükümete vaad edilen güçleri kötüye kulanmamas ve de yapabilece i yanl fll klar aç a ç karma amaçl kurulmaktad r. Aksi taktirde hükümetin edindi i gücü kötüye kulanma ihtimali sürekli mevcuttur. Günümüz demokrasilerinde bu saym fl oldu um denetleme mekanizmalar na ek olarak ve belki de daha çok önem tafl yan baflka bir denetleme organ daha bulunmaktad r. O da özgür bir bas n ve yay nd r. Böyle bakt m zda bas n ve yay n n özgürlü ü mükemmel bir önem arzetmektedir. Örnek vermek gerekirse Irak savafl na yanl fl ve hatta yalan temellerde gidildi ini aç a ç karan ve devleti özür dileyecek kadar zorlayan BBC idi. Roj TV ye ve yap lan sald r ya bu temelde bakmak durumunday z. Türkiye de Kürtler e karfl gelifltirilen sald r lar ve genel in - karc mentalite do rultusunda yürütülen politikalar burada tekrarlam yaca m ama Roj TV Türkiye de malesef olmayan bir özgür bas n ve yay n n görevini yapmaktad r. Yani devlet ve sistemin Kürtlere karfl inkar ve imha politikalar n aç a ç kart p te - sir etmek görevinden bahsediyorum. Türkiye deki özgür bas n ve yay n n bofllu u öyle belirgin ki, Roj TV gibi kanallar yurtd - fl ndan yay n yapmak durumunda kal yorlar. Bunun böyle olmas tabi ki Türkiye demokrasisi ad na da asl nda çok fley söylemekte. Bu durumda Roj TV sald r s n n asl nda demokrasiye karfl gelifltirilen bir konsept ve sald r oldu u aç kt r. Yani Türkiye develet ve sisteminin Kürtlere karfl yürüttü ü inkar ve imha politikalar n dünyaya duyuran tek kanal sustur maya kalkmak sadece bu anlama gelebilir. Devletler kendi ay plar n n aç a ç kmas n - dan korktuklar nda sald r ya geçerler. Bu ay plar tabi ki Kürt toplumu ve demokratik yap lanmas na gelifltirilen sald r lar ve imha politikalar n kapsamakta. Bu sald r lar n ad devlet terörü dür. Dolay s yla, talya çiflleri Bakan Roberto Maroni sald r - n n terörle mücadele do rultusunda yap ld n söylerken akla gelen soru; hangi terör dür? Kürtlerin inkar ve imhas n esas alan bir mentalitenin devlet terörü mü yoksa, flimdiye kadar sadece Kürtlerin özgürlük ve temel insan haklar n talep eden teröristleri mi?

17 sayfa 17

18 sayfa 18 Türkiye yi ngiltere ye tan tan Hamza Aktan Telgraf Gazetesi Bir flirket için Ne olursa olsun, mutlaka anlat - lacak bir fleyler var - d r diyen Seda Aslan yönetimindeki halkla iliflkiler flirketi Seda Consulting, Türkiyeli firmalar ngitere de tan tarak ngilizlerin ilgisini Türki - ye ye çekiyor. Son olarak çok say da ngiliz gazetesinde Türkiye deki emlak piyasas yla ilgili ha - berlerin ç kmas n sa layan fir ma Londra daki Türkiyeli flirketlerin tan - t m için de haz r z diyor. T elgraf n sorular n yan tlayan Seda Consulting in sahibi Seda Aslan, hem ngiltere pazar n hem de Türkiye pazar n çok iyi bildi imiz için her geçen gün artan baflar l çal flmalar m z sayesinde müflteri portföyümüz art yor diyor. fiirketiniz ve ifl alan n z tan yabilir miyiz? Seda Consulting, esas olarak flirketler e iletiflim dan flmanl veren bir firma. Kurumsal firmalara öncelikle halkla iliflki - ler, pazarlama, bas nla iliflkiler, kriz yönetimi, pazarlama iletiflimi, organizasyon düzenleme, sosyal sorumluluk projeleri yaratma, iç ve d fl iletiflim ve stratejik iletiflim dan flmanl servisleri sa l yoruz. A yn zaman - da ngiltere den Türkiye ye yat r m yapmak isteyen flirketlere de pazar araflt rmas servisleri veriyoruz. HALKA L fik LER TÜRK YE DE DE GEL fi YOR flirket: Seda Consulting Sizin gibi halkla iliflkiler flirketlerinin Türkiye'deki firmalar Avrupa ülkelerine tan tmada ne gibi bir faydas oluyor? Halkla iliflkiler flirketleri günümüz ifl dünyas nda flirketlerin en önemli geniflleme kanallar ndan biri haline gelmifltir. Özellikle Türkiye deki geliflmekte olan flirketler kendilerini dünyadaki rakipleri karfl s nda ön plana ç kar mak için halkla iliflkiler flirketlerini kullanarak ifl sahalar n geniflletmeye gayret gösteriyorlar. Seda Consulting olarak biz Türkiye deki flirketlerin ngil - tere ve rlanda pazar nda tan t mlar n n yap lmas ve iflbirli i içinde oldu - umuz ngiliz bas n yay n gruplar sayesinde bu pazarda var olmalar konusunda destek veriyoruz. Seda Consulting in sahibi Seda Aslan Avrupa'yla çal flan veya Avrupa ülkelerine aç lmak isteyen Türkiye'deki flirketler halkla iliflkiler flirketlerini ne oranda kullan yor? Ayr ca müflteriniz olan firmalar sizin çal flmalar n zdan nas l bir fayda sa l yorlar? Özellikle geniflleme politikas anlay fl nda olan büyük flirketler, halkla iliflkiler ve pazarlama flirketlerinin kendilerine yarataca tan t m ve ifl imkanlar n n oldukça fark ndalar. Ancak Türkiye de halen birçok flirket bu hizmetlerin faydalar n tam olarak bilmiyor. Kendi müflterilerimize sundu umuz hizmet - ler sayesinde Türkiye deki bu flirketlerin markalar n n ngiltere ve rlanda piyasas nda tan nmas nda, haklar nda ngiliz bas n nda olumlu haberler yap lmas nda ve böylece global bir kitleye en do ru flekilde ulaflmalar n sa lamada çok etkimiz oluyor. BASINDA HABERLER N ÇIKMASINDA ÖNAYAK OLUYORUZ Özellikle son zamanlarda ngiliz bas n nda Türkiye'yi öven ve turizmini öne ç karan haberlere rastl yoruz. Bu tür haberlerin ç kmas nda sizin çal flmalar n z n da pay oluyor mu? Müflterilerimiz aras nda özellikle Türkiye otelcilik turizmi ve önemli in - flaat flirketlerine hizmet vermekteyiz. Yapt m z bas n gezileri sayesinde bu inflaat firmalar n n projelerini tan t yoruz. ngiliz bas n n n önde gelen gazetelerinde haberlerinin ç kmas okuyucular üzerinde Türkiye imaj n çok olumlu yönde etkiliyor. Tabii ki bu gazetelerde ç kan olumlu haberler bizim gibi flirketlerin düzenledi i bas n gezileri gibi çal flmalar n sonucu olarak ç k yor. Seda Consulting olarak yapm fl oldu umuz en son stanbul Tulip Turkuaz Bas n gezisinin üzerinden iki hafta geçmeden 10 farkl ulusal ngiliz gazetesinde ve haber sitelerinde stanbul la birlikte T ulip Turkuaz hakk nda olumlu haberler ç kt. Bütün bunlardan sonra müflterimiz Tulip Turkuaz a hergün ngiltere den ev almak isteyenlerin oldu unu ve k sa sürede gayet güzel sat fllar izledi. ngiltere'deki Türkiyelilerin flirketleriyle de çal fl - yor musunuz? Çal fl yorsan z örnek verebilir misiniz? Özellikle bizimle çal fl - mak isteyen müflteri gruplar Türkiye de faaliyet gösteren ve ngiltere pazar na halkla iliflkiler ve pazarlama kanal yla aç lmay hedefleyen ke - simden olufluyor. Ancak ngitere deki Türk flirketlerin ngiltere piyasas nda ya da di er pazarlarda tan t mlar n n yap lmas na yönelik teklif olursa kendileri ile çal flmaktan memnuniyet du - yar z. Sizin gibi flirketlerin ngiltere'deki Türk flirketlerini Türkiye'ye veya yine ngiltere'de pazarlamalar mümkün mü? Buradaki Türkiyeliler bu yolu kullan yor mu? Bizim profesyonel olarak yo unlaflt m z çal flma flekli, Türkiye deki flir - ketlerin ngiltere piyasas ndaki tan t mlar n n yap lmas. Bu noktada ngiltere veya Türkiye de faaliyet gösteren flirketlerin tan t m ve pazarlama Firma, al nan tüm giyim ürünlerinin 100 gün içinde geri getirilmesi ve müflterinin iste ine gör e paran n geri iadesini garanti ediyor. Kampanya, giyim ürünlerinin ne ka - dar giyilip kaç defa y - kand na bakmaks z n tamamen müflterinin memnuniyetini öne al - yor. Firma resmi web sitesinden de duyurdu u kampanya aç klamas nda flu ifadeleri kulland : E er ald n z üründen tamamen memnun kalmazsan z sat fl belgenizle birlikte gelin ya ürünü çal flmalar na yönelik bizimle irtibata geçmeleriyle, kendi deneyimlerimizi onlarla paylaflabilece imizi belirtmek isterim. ngiltere deki Türk flirketlerinin geniflleme çal flmalar nda halkla iliflkiler flirketlerini etkin kullanam yor olmas nda ben Türk flirketlerinin bu konuda daha da bilinç - lendirilmesi ger ekti ine inan yorum. Seda Consulting iletiflim bilgileri flöyle: 311 Regents Park Road Finc - hley Central - London N3 1DP, Tel: Fax: consulting.co.uk ASDA n n ç lg n kampanyas : 100 günde ürünü de ifltir ngiltere de büyük perakende firmalar n n rekabeti tüketiciye yar yor. Ülkenin en büyük perakende fir malar ndan ASDA, Marks&Spencer geçmek için son zaman - lar n en cömert kampanyas n bafllatt. de ifltirin ya da paran z geri al n. ASDA, kam - panyan n ayakkab, aksesuar ve tak lar için geçerli olmad n bildirdi. Ancak bu ürünlerin de 28 gün içinde iadesinin mümkün oldu unu du - yurdu.

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te 8 Aral k / Berfanbar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar:

Detaylı

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA Turkish Bank Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin ile yapt m z röportaj sayfa 6 da 23Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 206

Detaylı

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de 4 Nisan / Nisan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 208 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI 200. say m za ulaflmam zda desteklerini esirgemeyen okurlar m za ve gazetemize reklam veren kurulufllara teflekkür ediyoruz. 9 fiubat / Sibet 2010 Sal /Séflem Say

Detaylı

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de 12 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 196 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Diyarbak rspor, ngiltere Premier Ligi'nin en iyi tak mlar ndan Tottenham'la görüflmeler

Detaylı

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR Kalitesiz sa l k hizmetleri ile s k s k gündeme gelen Ulusal Sa l k Servisi (NHS) bu kez de yetersiz tedbir nedeni ile enfeksiyonlar kontrol edememekle suçlan yor. Hastanelere giden hastalar n yeni bir

Detaylı

B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te

B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te 7 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 169 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com B R A LE SOKA

Detaylı

NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B. Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de

NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B. Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de 1 Eylül / Îlon 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 177 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de 17Kas m / M jdar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 188 Tel: 020 8341

Detaylı

SEÇ M PLATFORMU YEN DEN ÇALIfiMALARINA BAfiLIYOR

SEÇ M PLATFORMU YEN DEN ÇALIfiMALARINA BAfiLIYOR Kürt ve Türk toplum temsilcilerinden oluflan Seçim Platformu yeniden aktif hale geliyor. Devam sayfa 4 te 24 fiubat / Sibat 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 150 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de

Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de DOMUZ GR B N ÖNLEMEYE YÖNEL K UYARILARI C DD YE ALIN 4 A ustos / Tebax 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 173 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Haziran ay nda yap lan Avrupa Parlamentosu

Detaylı

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? 21 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 171 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com DOMUZ GR B NDEN ÖLENLER N SAYISI HIZLA

Detaylı

www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi:

www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: Belediye hizmetlerini ayr mc l ktan uzak bir flekilde vermeyi amaçl yoruz devam sayfa 4 te 26 May s / Gulan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 163 Tel:

Detaylı

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te 6 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 143 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de NSAN SES N N BÜYÜLÜ B R ENSTRUMAN OLDU UNA NANIYORUM Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de 28 Nisan / Nisan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 159 Tel: 020 8341 2021

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 22 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13864 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Han m lokallerinde tan flma toplant lar Büyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz.

eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz. Y eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 16 EYLÜL 2004 08 16 26 32 AK Baflbakan n Parti

Detaylı

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

Avrupa ya Türk Ç karmas

Avrupa ya Türk Ç karmas ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Avrupa nsan Türk Kültürünü Merak Ediyor Türkler Bu Kez Londra y Fethetti Ali Y. Koç, Genç Küresel Liderler çinde 17 Aral k Sonras ve Türkiye de Üçüncü Sektör Ram Pacific

Detaylı