Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *"

Transkript

1 İMO Teknk Derg, , Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA) optmzasyon teknğ le Şddet-Süre-Frekans analz yapan br çözüm algortması GAP bölges çnde yer alan dört l merkezne uygulanmıştır. Optmzasyon şlemn gerçekleştrmek amacıyla, düzenlenmş model etknlk katsayısı (E) amaç fonksyonu olarak tanımlanmış ve bu fonksyonun maksmze edlmes amaçlanmıştır. GA yöntem le stenlen formdak matematksel modeln katsayıları, mevcut verler en y temsl edeblecek şeklde belrleneblmektedr. Şddet- Süre-Frekans lşksnn belrlenmesnde alternatf br teknk olarak önerlen çözüm algortmasının; uygulandığı GAP ller çn çok y sonuç verdğ gösterlmştr. Kullanılan algortma sayesnde ağırlık parametreler, yoğun statstk hesaplamalar ve/veya çok sayıda deneme-yanılma yerne optmzasyon teknğ le tek aşamada belrleneblmektedr. ABSTRACT Determnaton of Intensty-Duraton-Frequency Relatonshp by Genetc Algorthm: Case Study of GAP In ths study, a soluton algorthm that solves Intensty-Duraton-Frequency relatonshp by usng Genetc Algorthm (GA) optmzaton technque has been appled to four cty centers n the GAP regon. Modfed coeffcent of effcency (E) s selected as an objectve functon and maxmzaton of E s ntended. Regonal parameters of any mathematcal model may be determned wth GA method by approprately fttng to the current data. Results showed that the developed soluton algorthm that s alternatvely proposed to determne Intensty-Duraton-Frequency relatonshp gves accurate results for the ctes located n the GAP regon wth the present soluton algorthm, the weghtng parameters may be determned n one-stage nstead of any statstcal computatons and/or tral-error procedures. Not: Bu yazı - Yayın Kurulu na günü ulaşmıştır. - 3 Hazran 28 gününe kadar tartışmaya açıktır. * Pamukkale Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, Denzl - ** Pamukkale Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, Denzl - *** Pamukkale Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, Denzl -

2 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ 1. GİRİŞ Yerleşm bölgelernde, yağmur suyu drenaj sstemler veya brleşk sstem kanalzasyon şebekelernn tasarımıyla bu sstemler üzerndek pompa stasyonları, su tutma hazneler ve yan savakların optmum şeklde tasarımı çn öncelkle yağış şddetnn, yağış süres ve frekansı le değşmn blnmes gerekmektedr. Daha sonra se tasarıma esas olacak hesap yağmurunun seçlmes gerekr Yağış şddet le süre arasındak lşk genellkle yağış şddetnn ynelenme süresyle değşmn gösteren eğrlerden elde edlmektedr. Bu eğrler se genellkle amprk ve/veya statstksel yaklaşımlardan elde edlr. Şddet-Süre-Frekans lşks, ynelenme süres (T), zaman (t) ve ağırlık parametreler olarak adlandırılablen bölgesel parametrelern br fonksyonudur. Ağırlık parametrelernn belrlenmes, genellkle matematksel dönüşümler ve/veya statstk analzler gerektrr ve çoğu zaman hang dağılımın gözlem verlerne daha y uyum gösterdğnn belrlenmes çok sayıda denemey veya bu amaçla gelştrlen yazılımların kullanımını gerektrr. GA optmzasyon teknğ kullanılarak; yağış-akış modellemes [1-3], hdrolk sevyeler kullanılarak akfer parametrelernn belrlenmes [4-5], su dağıtım şebekelernn optmum tasarımı [6-7], aylık akış serlernn modellenmes [8] gb çalışmalar yapılmıştır. GA le Şddet-Süre-Frekans analz le lgl lteratürdek lk çalışma Karahan ve dğ. [9] tarafından yapılmış ve tek br stasyon (İzmr) çn uygulanmıştır. Bu çalışmada se, GAP bölgesnde yer alan dört ln her br çn önerlen metodoloj uygulanmış ve Şddet-Süre-Frekans lşks farklı amprk ve statstksel formlarda fade edlerek, ver setne en uygun ağırlık parametreler belrlenmştr. Ayrıca, belrtlen dört l fade edeblecek bölgesel br bağıntı önerlmş ve bu bağıntının geçerllğ ayrı ayrı elde edlen bağıntılarla karşılaştırmak suretyle test edlmştr. Yapılan çalışma, gözlem verlerne en y uyum gösteren şddet-süre bağıntısının elde edlmesnde GA optmzasyon teknğnn etkn br çözüm aracı olarak kullanılableceğn göstermştr. 2. ŞİDDET-SÜRE-FREKANS İLİŞKİSİNİN FORMÜLASYONU Problemle lgl formülasyon aşağıdak gb k grup halnde verleblr: 2.1. Amprk Formülasyon w1 wt I = (1) w2 t wt I = ( w ) w1 w3 w4 2 + t burada: I, yağış şddet (mm/dk), T, ynelenme süres, t, zaman ve w k, (Denklem (1) çn: k =,1,2; Denklem (2) çn: k =,1,,4) se ağırlık parametrelern temsl etmektedr. (2) 4394

3 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN 2.2. İstatstksel Formülasyon Şddet-Süre-Frekans lşksnde ağırlıklı olarak kullanılan statstksel dağılımlar: Gumbel, Genelleştrlmş Ekstrem Değer (GED), Gamma, Lognormal, Log Pearson III, Üstel Dağılım, vb. dr. Koutsoyanns ve dğ. [1], Şddet-Süre-Frekans problemnn Gumbel ve GED dağılımlarına daha y uyduğunu göstermşlerdr. Genel olarak Gumbel dağılımı: I = w 1 w1 ln ln 1 T w3 4 ( w2 + t ) w (3) ve genel olarak GED dağılımı: 1 w w1+ ln 1 T I = w4 w5 ( w3 + t ) w2 (4) şeklnde fade edleblmektedr. Karahan ve dğ. [9], Karahan ve Ayvaz [11] tarafından önerlen, ve bu çalışmada da kullanılan k amprk formülasyon aşağıdak gbdr: I = M w [ ln( T) ] = w 2 3 ( 1 M + w wm t ) M (5) I = = M = M w w [ ln( T) ] ( M+ 1) + [ ln( t) ] (6) burada: M lgl denklemn mertebesdr ve bu çalışmada M=4 kabul edlmştr. 3. MODEL UYGULAMASI 3.1. Genetk Algortmalar le Optmzasyon Yapay zekanın gttkçe genşleyen br kolu olan evrmsel hesaplama teknğnn öneml br bölümünü oluşturan Genetk Algortmalar, Darwn n evrm teorsnden esnlenerek oluşturulmuştur. Herhang br problemn genetk algortma le çözümü, problem sanal 4395

4 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ olarak evrmden geçrmek suret le yapılmaktadır. GA lar Goldberg [12], Gen ve Cheng [13] n ktaplarından sonra mühendslk problemlernde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. GA ların temel özellklernden brs kromozomlarla temsl edlen toplumun bazı operatörler kullanılarak değştrlmesdr. Kromozomlar, verlen br l uzunluğunda karakter zncrleryle temsl edleblrler. Her br kromozom problem çn uygun br çözümü temsl eder. Kromozomlar semboller zncrnden meydana gelr ve her br sembol br bt (dgt) olarak adlandırılır. Her br bt hang parametrey temsl edyorsa sırasıyla dzlerek kromozom oluşturulur. Örneğn zncrler klk sayı sstem çersnde oluşturuluyorsa, her br zncr ve 1 değern alır. GA le problem arasındak bağlantı amaç fonksyonu (F) le sağlanır. F fonksyonu kromozomların gerçel sayılara çevrlmesn sağlar. Eğer amaç fonksyonu maksmze edlyorsa, F değernn büyük olması bu kromozomun temsl ettğ çözümün dğer kromozomlara göre daha y olduğunu gösterr. GA lar ardışık jeneratf br yöntemdr. GA lar üç temel parametrey kullanırlar: Yenden üretm, çaprazlama ve mutasyon. GA sürec çersnde yapılan her br jenerasyon mevcut olan toplumdan yen br toplum ortaya çıkarır. Örneğn, başlangıç çn toplum büyüklüğü p z olsun. Her br p z brey br tam sayıya atanır. Bu atama gelşgüzel veya determnstk olablr. Yenden üretm sürec, en uygun breyler amaç fonksyonuna bağlı olarak ve seçm operatörlern, örneğn, rulet teker veya turnuva [14] gb, kullanarak mevcut toplumun çersnden seçerler. Yenden üretm operatörü mevcut jenerasyondak en y breylern seçmn yaparak gelecek jenerasyonlara geçmesn sağlarlar. Bu operatör şlemn tamamladıktan sonra çaprazlama ve mutasyon operatörler devreye grerek verlen çaprazlama (p c ) ve mutasyon (p m ) olasılıkları doğrultusunda toplum çersndek dğer manpulasyonları yapar. Konuyla lgl detaylı blg [12-15] de bulunablr. Şddet-süre bağıntısının GA le belrleneblmes çn, öncelkle kullanılan herbr değşkenn klk sayı sstemnde kodlanarak gerekl uzunluklarının bulunması gerekr. Bu şlem çn her br katsayının alt ve üst lmtler verlerek, alt lmtler (..) ve üst lmtler ( ) temsl etmek koşulu le, alt ve üst lmtler arasında her br katsayının alableceğ değerler doğrusal olarak ölçeklendrlerek, bu katsayılara karşılık gelen kl btler hesaplanır. Örneğn, katsayıları 2 bt le temsl edlmes durumu aşağıdak gbdr. Gerçek değerler İklk temsl Çoklu katsayılı parametrelerde yukarıda temsl edlen değerler her br parametre çn stenlen sırada temsl edleblrler. Problemmzde her br modelleme çn belrlenen denklemlern katsayıları w olsun. w ağırlık katsayıları olarak adlandırılıp aşağıdak şeklde temsl edleblr: 4396 Ağırlık parametreler w 1 w w İklk temsl edlmes

5 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN Modelleme sırasında ağırlık parametrelernn klk sstemde temsl edlrken, her br ağırlık katsayısı çn fazla sayıda bt kullanmak duyarlılığı artıracaktır. Ancak, bt sayısının fazla olması hesaplama süresn de artırablr. Bu katsayılar çn gerekl olan ortalama bt sayısı klk sstem de aşağıdak denklem yardımıyla hesaplanablr [12]: U L m w w 2 + 1, = 1, 2,3,,z (7) w Denklem (7) de w L alt w U üst lmt değerlern, m djt sayısını, z ağırlık katsayılarının sayısını, w se ağırlık parametresnn duyarlılığını göstermektedr ve Denklem (8) yardımıyla hesaplanmaktadır. U w w w = l 2 1 L (8) Denklem (8) de l gerekl dgt sayısını göstermektedr. İklk sstem çersndek sayıların gerçel sayılara dönüşümü se Denklem (9) yardımıyla bulunur. w = w +Φ w, = 1,2,3,,z (9) L Denklem (9) da Φ klk sstemden bulunan tam sayıyı fade etmektedr. Yukarıda tanımlamış olan GA model yardımıyla toplum formları ve karakterstkler değştrlerek yen jenerasyon oluşturulur. Ardışık şlem brçok jenerasyondan sonra optmum-veya-yakın optmum ağırlık katsayı değerlerne ulaşır. Optmum stratej genellkle optmumu temsl eden ağırlık katsayılarının bulunmasıdır. Eltler stratejs se her br jenerasyonda bulunan en y kromozomu tutarak dğer toplumun çersne taşımaktır. Eltler stratejs problemn çözüm şlemn kolaylaştırır. GA lar amaç fonksyonu değerlendrmes şlemne göre sürece devam ederler. Amaç fonksyonu, tasarımın veya parametre değernn ne kadar y olduğunu gösterr. Bu nedenle; amaç fonksyonunun seçlmes büyük önem taşır. Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan amaç fonksyonlardan brs olan düzenlenmş model etknlk katsayısı (E) amaç fonksyonu olarak seçlmş ve bu fonksyonun maksmum olması amaçlanmıştır. Amaç fonksyonu (F) olarak seçlen E, Denklem (1) da verlmştr: 4397

6 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ Max F( x) N = 1 = E = 1 N = 1 I I Gözlem Gözlem I I Hesap Gözlem (1) Gözlem Gözlem Denklem (1) da I, gözlenen yağış şddetlernn ortalamasını, I, gözlenen,, hesaplanan yağış şddetlern, N toplam gözlem sayısını göstermektedr. GA le Hesap I optmzasyon şlem, amaç fonksyonunun ardışık 2 jenerasyondak değşm, öngörülen br tolerans değernden küçük olunca sona ermektedr. GA le optmzasyon şlemne at hesap adımları aşağıda verlmştr. Adım. Başlangıç. Genetk algortma çn lgl parametrelern grlmes (p z, p c, p m, tolerans). Adım 1. Başlangıç olarak kabul edlen ağırlık parametrelernn belrlenmes Adım 2. Bu parametreler çn lgl denklem kullanılarak sayısal çözüm yapılması. Adım 3. Denklem (1) kullanılarak amaç fonksyonun hesaplanması. Adım 4. Amaç fonksyonun maksmum olup olmadığının kontrol edlmes (Toplumdak breylere at amaç fonksyonlarının ortalaması le toplumdak en büyük amaç fonksyonunun arasındak farkın tolerans değernden küçük olup olmadığının kontrolü), eğer değlse amaç fonksyonunun değerne göre toplumun yenden üretlmes. Adım 5. Çaprazlama ve Mutasyon operatörlernn uygulanmasıyla yen jenerasyonun yapılması ve yen toplumun oluşturulması ve Adım 2 ye gdlmes. GA le optmzasyon şlemnde aşağıdak parametreler kullanılmıştır. Toplum büyüklüğü (p z ) : 1 Durma Koşulu : Son 2 jenerasyondak değşm < 1 (tolerans) Ağırlık parametrelernn sayısı (k) : Denklem (1): 3, Denklem (2): 5 Denklem (3): 5, Denklem (4): 6 Denklem (5): 8, Denklem (6): 1 Çaprazlama olasılığı (p c ) :.8 Mutasyon olasılığı (p m ) : Sayısal Uygulamalar Gelştrlen modeln uygulanması amacı le DMI Adıyaman, Dyarbakır, Gazantep ve Şanlıurfa stasyonlarına at yağış verler kullanılmış ve bu llere at şddet-süre-frekans bağıntısı elde edlmştr. İncelenen bu dört stasyon çn, model uygulamasında kullanılan 4398

7 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN en büyük ve en küçük yağış verler le bu verlern ortalama ve standart sapmaları Tablo 1-4 de verlmştr. Tablo 1-4 den görüleceğ gb, yağış verler 14 standart yağış süres çn ncelenmştr. Tablo 1. DMI Adıyaman İstasyonu yağış verlernn statstksel özet Dakka Saat Mn (mm) Max (mm) Ort. (mm) St. Sap. (mm) Tablo 2. DMI Dyarbakır İstasyonu yağış verlernn statstksel özet Dakka Saat Mn (mm) Max (mm) Ort. (mm) St. Sap. (mm) Tablo 3. DMI Gazantep İstasyonu yağış verlernn statstksel özet Dakka Saat Mn (mm) Max (mm) Ort. (mm) St. Sap. (mm) Tablo 4. DMI Şanlıurfa İstasyonu yağış verlernn statstksel özet Dakka Saat Mn (mm) Max (mm) Ort. (mm) St. Sap. (mm)

8 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ Modelde kullanılan ver sayısı sınırlı olduğu çn ynelenme süreler, T jl, herbr yağış şddet değer çn Grngorten denklem (detaylı blg çn bkz. [16-17]) kullanılarak elde edlmştr. Grngorten denklem: m j +.12 T jl = j = 1,2,3,...,14; l = 1,2,3,..., L (11) L.44 burada, m j, ncelenen yağış süres çn sıra numarasını, L se gözlem yıl sayısını göstermektedr. Gelştrlen çözüm algortması le Denklem (1)-(6) ya göre düzenlenmş model etknlk katsayısı (E) GA le maksmze edlmştr. Herbr stasyon çn kullanılan amaç fonksyonunu ve farklı farklı amaç fonksyonlarının Denklem (1)-(6) çn değşm Tablo 5-8 de verlmştr İlgl tablolarda kullanılan, RMSE: Hataların karelernn ortalamasının karekökünü; MAE: Mutlak hataların ortalamasını; r: Korelasyon katsayısını göstermektedr. Tablo 5. DMI Adıyaman İstasyonu amaç fonksyonlarının değşm ADIYAMAN RMSE MAE r E Denklem (1) Denklem (2) Denklem (3) Denklem (4) Denklem (5) Denklem (6) Tablo 6. DMI Dyarbakır İstasyonu amaç fonksyonlarının değşm DİYARBAKIR RMSE MAE r E Denklem (1) Denklem (2) Denklem (3) Denklem (4) Denklem (5) Denklem (6)

9 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN Tablo 7. DMI Gazantep İstasyonu amaç fonksyonlarının değşm GAZİANTEP RMSE MAE r E Denklem (1) Denklem (2) Denklem (3) Denklem (4) Denklem (5) Denklem (6) Tablo 8. DMI Şanlıurfa İstasyonu amaç fonksyonlarının değşm ŞANLIURFA RMSE MAE r E Denklem (1) Denklem (2) Denklem (3) Denklem (4) Denklem (5) Denklem (6) Tablo 5-8 den görüldüğü gb en büyük E değer önerlen (6) numaralı denklem le sağlanmıştır. Bu nedenle, verlen ynelenme süreler çn yağış sddetlernn belrlenmesnde Denklem (6) kullanılmıştır. Herbr stasyon çn ağırlık parametreler Tablo 9 da verlmştr. Tablo 9. Denklem (6) da kullanılan ağırlık parametrelernn herbr stasyon çn değşm 2 3 ADIYAMAN [ ln( T )] 3.132[ ln( T )] 3.52[ ln( T )] [ ln( T )] I = [ ln() t ] +.143[ ln() t ] 2.252[ ln() t ] [ ln() t ] [ ln( T )] 1.113[ ln( T )] 2.222[ ln( T )] +.96[ ln( T )] DIYARBAKIR I = [ ln() t ] +.761[ ln() t ] [ ln() t ] [ ln() t ] [ ln( T )] +.75[ ln( T )] 1.7[ ln( T )] +.782[ ln( T )] GAZIANTEP I = [ ln() t ] +.988[ ln() t ] [ ln() t ] [ ln() t ] [ ln( T )] 4.296[ ln( T )] [ ln( T )] 3.37[ ln( T )] SANLIURFA I = [ ln() t ] [ ln() t ] [ ln() t ] [ ln() t ] Denklem (6) çn herbr stasyondak gözlem değerler le model sonuçlarına at saçılma grafkler ve herbr stasyonda farklı ynelenme süreler çn yağış şddetnn değşm Şekl 441

10 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ 1-4 de verlmektedr. Yağış şddetnn süreye göre değşm, kısa sürel yağışlar çn öneml olduğundan Şekl 1-4 (b) de süre olarak 12 dakka kullanılmıştır. Daha uzun sürel yağışlar çn yağış şddetnde belrgn br değşm görülmemektedr. Model (mm/d) Yagış Şddet, I (mm/d T=5 T=25 T=15 T=1 T= Gözlem (mm/d) Yağış Süres, t (d) (a) (b) Şekl 1. (a):dmi Adıyaman İstasyonu çn gözlem ve model sonuçlarına at saçılma grafğ, (b): Seçlen ynelenme süreler çn hesaplanan yağış şddetler T=5 Model (mm/d) Yagış Şddet, I (mm/d T=25 T=15 T=1 T= Gözlem (mm/d) Yağış Süres, t (d) (a) (b) Şekl 2.(a):DMI Dyarbakır İstasyonu çn gözlem ve model sonuçlarına at saçılma grafğ, (b): Seçlen ynelenme süreler çn hesaplanan yağış şddetler 442

11 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN Model (mm/d) Yagış Şddet, I (mm/d) T=5 T=25 T=15 T=1 T= Gözlem (mm/d) Yağış Süres, t (d) (a) Şekl 3. (a):dmi Gazantep İstasyonu çn gözlem ve model sonuçlarına at saçılma grafğ, (b): Seçlen ynelenme süreler çn hesaplanan yağış şddetler (b) Model (mm/d) Yagış Şddet, I (mm/d T=5 T=25 T=15 T=1 T= Gözlem (mm/d) Yağış Süres, t (d) (a) Şekl 4. (a):dmi Şanlıurfa İstasyonu çn gözlem ve model sonuçlarına at saçılma grafğ, (b): Seçlen ynelenme süreler çn hesaplanan yağış şddetler (b) Tablo 5-8 den görüleceğ gb önerlen 6 numaralı denklem model performans ölçütler açısından şddet-süre-frekans lşksn her br yerleşm yer çn çok y temsl etmektedr. Bu nedenle, ncelenen dört ln tek br bağıntıyla fade edlmesnn mümkün olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla; Denklem (6) enlem, boylam ve yükselty temsl edecek şeklde λ x, y, z katsayısı le çarpılmış ve Denklem (12) elde edlmştr. bölgesel br ( ) I = ( x, y, z) w( = λ M = M w [ ln( T )] M + 1) + [ ln() t ] (12) 443

12 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ burada x, y ve z sırasıyla enlem, boylam ve yükselty göstermektedr. Önerlen bölgesel λ x, y, z katsayısı, Denklem (13) dek gb k farklı senaryo çn ncelenmştr. ( ) α β γ Senaryo1: x y z λ ( x, y, z) = (13) α β γ Senaryo 2 : x + y + z burada α, β ve γ bölgesel ağırlık katsayıları olup optmzasyon şlem sonucu belrlenmektedr. İncelenen stasyonlar çn Denklem (12) de kullanılan enlem, boylam ve yükselt değerler Tablo 1 da verlmştr. Tablo 1. İncelenen stasyonların enlem, boylam ve yükseltler Istasyon Enlem Boylam Yükselt (m) ADIYAMAN DIYARBAKIR GAZIANTEP SANLIURFA Bölgesel analz çn önerlen (stasyonların enlem, boylam ve yükselt değerlern çeren) Denklem (12) n parametreler GA teknğ kullanılarak belrlenmş ve Tablo 11 de verlmştr. Tablo 11. Denklem (12) de kullanılan ağırlık parametrelernn senaryolar çn değşm Senaryo 1 Senaryo 2 I = ( x I = ( x.74 y z y.51 + z ln ) ln ln ) ln 2 3 [ ( T )] 1.634[ ln( T )] [ ln( T )].459[ ln( T )] [ () t ] +.54[ ln() t ] 2.823[ ln() t ] [ ln() t ] [ ( T )].472[ ln( T )] +.394[ ln( T )] +.12[ ln( T )] [ () t ] +.275[ ln() t ] [ ln() t ] [ ln() t ] Tablo 11 den görüleceğ üzere, GA optmzasyon teknğ le çözüm bölgesnn tümü her k senaryo çn tek br denklemle fade edlmş ve lgl ağırlık parametreler belrlenmştr. Farklı hata değerlendrme ölçütlerne göre model performansları Tablo 11 de verlmştr. İlgl Tablodan görüleceğ gb bölgesel analz çn önerlen k senaryonun da performansı her br stasyon çn yapılan analz sonuçlarına oldukça yakındır. Bu nedenle, pratk uygulamalar çn çözüm bölgesnn tümünün tek br denklemle fade edlmesnn mümkün olableceğ görülmektedr. Ayrıca, önerlen denklem yardımıyla yağış ölçümü bulunmayan yerleşm yerler çn de şddet-süre-frekans lşks belrleneblr. 444

13 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN Tablo 12. Farklı hata değerlendrme ölçütlerne göre stasyonların model performansının değşm RMSE MAE r E Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 1 Senaryo 2 ADIYAMAN DIYARBAKIR GAZIANTEP SANLIURFA BÖLGESEL SONUÇLAR Bu çalışmada, Şddet-Süre-Frekans lşksn genetk algortma optmzasyon teknğ le belrleyen br çözüm algortması, GAP kapsamında yer alan dört l çn uygulanmış ve belrtlen dört l fade edeblecek bölgesel br bağıntı önerlmştr. Önerlen bölgesel bağıntının geçerllğ farklı k senaryo çn ayrı ayrı elde edlen bağıntılarla karşılaştırmak suretyle test edlmştr. Şddet-Süre-Frekans analz çeştl amprk ve statstksel formülasyonlar kullanılarak ncelenmş, ayrıca k adet amprk formülasyon önerlerek çözüm yapılmıştır. Optmzasyon şlemnde gözlenen ve hesaplanan yağış şddetler arasındak lşky belrleyen model etknlk katsayısı (E) amaç fonksyonu olarak tanımlanmış ve bu değern maksmum yapılması sağlanmıştır. Şddet-Süre-Frekans lşksnn belrlenmesnde alternatf br teknk olarak önerlen çözüm algortmasının; uygulandığı GAP ller çn çok y sonuçlar verdğ, gözlem ve model sonuçlarının brlkte verldğ saçılma grafklernden (Şekl 1-4) görülmektedr. Yapılan analzlerden önerlen 6 numaralı denklemn model performans ölçütler açısından şddet ve frekans lşksn her br yerleşm yer çn çok y temsl ettğ görülmüş (Tablo 5-8), bu nedenle çözüm bölgesnn tümü bu denklemn düzenlenmesyle tek br bağıntı le fade edlmştr. Önerlen bölgesel ağırlık katsayısı dğer denklemler çn de kullanılablr. Bu teknk sayesnde ağırlık parametreler, yoğun statstk hesaplamalar ve/veya çok sayıda deneme-yanılma yerne optmzasyon teknğ le tek aşamada belrleneblmektedr. Amprk formülasyonda herbr stasyon çn E değerler gb yüksek değerler göstermesne karşılık gözlem süresnn kısa olduğu ya da hatalı ölçümlern bulunduğu stasyonlar çn özellkle ynelenme süres artıkça gözlem ve model sonuçları arasındak sapmalar belrgnleşmektedr. Bölgesel analzde parametrelernn belrlenmesnde kullanılan gözlem sayısı arttığından, önerlen bölgesel bağıntının kullanılmasıyla bu sapmalar büyük oranda yleştrlmektedr. Ayrıca, yağış ölçümü bulunmayan ya da kısa sürel ölçümler bulunan yerleşm yerler çn de önerlen bölgesel bağıntı kullanılmak suretyle şddet-süre-frekans bağıntısı kolayca elde edleblr. 445

14 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ Önerlen 5 ve 6 nolu amprk formüller tüm performans göstergeler açısından dğer amprk ve statstk formüllere göre daha y sonuç vermektedr. Ayrıca, ncelenen ller çn genellkle GED dağılımı, Gumbel dağılımından daha y sonuç vermektedr. Şddet-Süre-Frekans lşksnn GA le modellenmesnde, çözüm çn gerekl blg-şlem süres oldukça kısa olup, Şddet-Süre-Frekans analz çn etkn br yöntem olarak optmzasyon teknğ, çözüm aracı olarak ta tek adımda global optmumu ya da global optmuma yakın sonuçlar elde edeblen GA önerlmektedr. Önerlen yöntem uygulamacılar çn ler br teknk olmasına karşılık, uygulamacılar Tablo 9 ve 11 de verlen formüller kullanarak farklı ynelemel ve sürel yağışlar çn yağış şddetn kolayca hesaplayablrler. Kaynaklar [1] Franchn, M., Use of a genetc algorthm combned wth a local search method for the automatc calbraton of conceptual ranfall-runoff models, Hydrologcal Scences Journal, 41(1), 21-39, [2] Ndrtu, J.G., Danell, T.M., An Improved Genetc Algorthm for Ranfall-Runoff Model Calbraton and Functon Optmzaton, Mathematcal and Computer Modelng, 33, , 21. [3] Agrawal, R.K., Sngh, J.K., Applcaton of a Genetc Algorthm n the Development and Optmzaton of a Non-lnear Dynamc Runoff Model, Bosystems Engneerng, 86(1), 87 95, 23. [4] Ayvaz, M.T., Karahan, H., Ceylan, H., Genetk Algortma Teknğ le Akfer Parametrelernn Belrlenmes, 2. Ulusal Su Mühendslğ Sempozyumu Bldrler Ktabı, , 25. [5] Tsa, FT-C, Sun, NZ, Yeh, WWG., A Combnatoral Optmzaton Scheme for Parameter Structure Identfcaton n Ground-Water Modelng, Groundwater, 41(2), , 23. [6] Karahan, H., Ayvaz, M.T., Ceylan, H., Su Dağıtım Şebekelernn Genetk Algortma Teknğ le Tasarımı, 2. Ulusal Su Mühendslğ Sempozyumu Bldrler Ktabı, , 25. [7] Gupta, I., Gupta, A., Khanna, P., Genetc algorthm for optmzaton of water dstrbuton systems, Envronmental Modellng and Software, 14(5), , [8] Karahan, H., Ceylan, H., Akış Serlernn Genetk Algortma le Tahmn, Advances n Cvl Engneerng, 6th Internatonal Conference, İstanbul, 6-8 October, , 24. [9] Karahan, H., Ceylan, H., Ayvaz, M. T., Predctng Ranfall-Intensty usng Genetc Algorthm Approach, Hydrologcal Processes, 21(4), , 27. [1] Koutsoyanns, D., Kozons, D., And Manetas, A., A mathematcal framework for studyng ranfall ntensty-duraton-frequency relatonshps, Journal of Hydrology, 26, ,

15 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN [11] Karahan, H., Ayvaz, M. T., Yağş-Şddet-Süre Bağntsnn Doğrusal Olmayan Optmzasyon Teknğ le Belrlenmes: Antalya Örneğ, Antalya Yöresnn İnşaat Mühendslğ Sorunları Kongres Bldrler Ktabı, Clt 2, , 25. [12] Goldberg, D.E., Genetc Algorthms n Search, Optmzaton and Machne Learnng, Addson-Wesley, [13] Gen, M., Cheng, R., Genetc Algorthms and Engneerng Desgn. John Wley, [14] Goldberg, D.E., Deb, K.A., Comparatve analyss of selecton schemes used n genetc algorthms, Foundatons of Genetc Algorthms, Morgan Kaufmann Publshers, [15] Şen, Z., Genetk Algortmalar ve En İyleme Yöntemler, Su Vakfı Yayınları, 24. [16] Cunnane, C., Unbased plottng postons: A revew, Journal of Hydrology, , [17] Bayazıt, M., Hdrolojde statstk yöntemler, İTÜ kütüphanes, Sayı: 1197,

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI M. Sedat HAYALİOĞLU *, S. Özgür DEĞERTEKİN * * Dcle Ünverstes, Müh.-Mm. Fak., İnşaat Müh. Böl., Dyarbakır ÖZET Bu çalışmada çelk uzay çerçevelern, Amerkan

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 951-957

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON EVRİMEL ALGORİTMA İLE INIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZAYON Ş. BALKU, R. BERBER Ankara Ünvetes Mühendslk Fakültes, Kmya Mühendslğ Bölümü Tandoğan, 06100 Ankara ÖZET Aktf çamur proses atıksu arıtımında kullanılan

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Uygulamalı Yerblmler Sayı: (Mayıs-Hazran ) -9 PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Estmaton of Sedmentary Basement Depths By Usng Parabolc Densty Functon

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ olteknk Dergs Journal of olytechnc Clt: Sayı: 3 s67-7, 009 Vol: o: 3 pp67-7, 009 Genetk Algortma Kullanarak Ekonomk Dağıtım Analz: Türkye Uygulaması M Kenan DÖŞOĞU, Serhat DUMA, Al ÖZTÜRK ÖZET Dünyada

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

Ali Öztürk Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7231 serhatduman@duzce.edu.tr 2010 www.newwsa.com Duzce-Turkey

Ali Öztürk Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7231 serhatduman@duzce.edu.tr 2010 www.newwsa.com Duzce-Turkey ISS:1306-3111 e-journal of ew World Scences Academy 2010, Volume: 5, umber: 1, Artcle umber: 1A0066 Serhat Duman EGIEERIG SCIECES M. Kenan Döşoğlu Receved: March 2009 Al Öztürk Accepted: January 2010 Pakze

Detaylı

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET Genetk Algortma le İk Boyutlu Şekl Yerleştrme Metn Özşahn 1 ve Mustafa Oral 2 1) Çukurova Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Endüstr Mühendslğ Bölümü, Adana, Turkey 2 Çukurova Ünverstes Blgsayar Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

Cilt:11 Sayı: 4 s , 2008 Vol: 11 No: 4 pp , M. Yasin ÖZSAĞLAM, Mehmet ÇUNKAŞ ÖZET

Cilt:11 Sayı: 4 s , 2008 Vol: 11 No: 4 pp , M. Yasin ÖZSAĞLAM, Mehmet ÇUNKAŞ ÖZET Polteknk Dergs Journal of Polytechnc Clt: Sayı: 4 s.99-305, 008 Vol: No: 4 pp.99-305, 008 Optmzasyon Problemlernn Çözümü çn Parçaçık Sürü Optmzasyonu Algortması M. Yasn ÖZSAĞLAM, Mehmet ÇUNKAŞ ÖZET Optmzasyon

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

YERALTI SUYU POMPAJ MALİYETİ MİNİMİZASYON PROBLEMLERİNİN PSOLVER OPTİMİZASYON TEKNİĞİ İLE ÇÖZÜMÜ: TAHTALI HAVZASI ÖRNEĞİ

YERALTI SUYU POMPAJ MALİYETİ MİNİMİZASYON PROBLEMLERİNİN PSOLVER OPTİMİZASYON TEKNİĞİ İLE ÇÖZÜMÜ: TAHTALI HAVZASI ÖRNEĞİ VII. Ulusal Hdroloj Kongres 26-27 Eylül 2012, Süleyman Demrel Ünverstes, Isparta YERALTI SUYU POMPAJ MALİYETİ MİNİMİZASYON PROBLEMLERİNİN PSOLVER OPTİMİZASYON TEKNİĞİ İLE ÇÖZÜMÜ: TAHTALI HAVZASI ÖRNEĞİ

Detaylı

ROBİNSON PROJEKSİYONU

ROBİNSON PROJEKSİYONU ROBİNSON PROJEKSİYONU Cengzhan İPBÜKER ÖZET Tüm yerkürey kapsayan dünya hartalarının yapımı çn, kartografk lteratürde özel br öneme sahp olan Robnson projeksyonu dk koordnatlarının hesabı brçok araştırmacı

Detaylı

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık S. ZENGİN KAZANCI 1, E. TANIR KAYIKÇI 1 1 Karadenz

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini Tarım Blmler Araştırma Dergs 3 (): 45-5, 00 ISSN: 308-3945, E-ISSN: 308-07X, www.nobel.gen.tr Yapay Snr Ağı ve Bulanık-Yapay Snr Ağı Yöntemler Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmn Özgür KIŞI Selcan AFŞA

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü uutokkan@balkesr.edu.tr İSTATİSTİK DERS OTLARI Yrd. Doç. Dr. Uut OKKA Hdrolk Anabl Dalı Balıkesr Ünverstes Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü İnşaat Mühendslğ

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ . Türkye Deprem Mühendslğ ve Ssmoloj Konferansı 5-7 Eylül 0 MKÜ HATAY DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÖZET: H. Çlsalar ve K. Aydın Yüksek Lsans Öğrencs, İnşaat

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İsmal ÇÖLKESEN 1, Tahsn YOMRALIOĞLU 2, Taşkın KAVZOĞLU 3 1 Araş. Gör., Gebze Yüksek Teknoloj Ensttüsü,

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Çarpımsal Ceza Modeli İle Tamsayılı Programlama

Çarpımsal Ceza Modeli İle Tamsayılı Programlama Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt: 10, Sayı:3, 2008 Çarpımsal Ceza Model İle Tamsayılı Programlama Sabr Erdem Özet Doğrusal olmayan optmzasyon problemlernn çözüm yöntemlernden brs,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Der. Scence and Eng. J of Fırat Unv. 18 (1), 133-141, 2006 18 (1), 133-141, 2006 Tuğla Duvardak ve Tessattak Isı Kaybının Yapay Snr Ağları İle Belrlenmes Ömer KELEŞOĞLU ve Adem

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 2004/2 DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ M. Cüneyt FETVACI *, C. Erdem İMRAK İstanbul Teknk Ünverstes,

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

GRAFİK TABANLI ŞİFRELERİN GÜVENLİK ANALİZİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

GRAFİK TABANLI ŞİFRELERİN GÜVENLİK ANALİZİ İÇİN BİR YAKLAŞIM Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 11, Sayı 2, 2006 GRAFİK TABANLI ŞİFRELERİN GÜVENLİK ANALİZİ İÇİN BİR YAKLAŞIM Ahmet Emr DİRİK Özet: Grafk tabanlı şfreler, alfanümerk şfrelerden farklı

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Karaciğer mikrodizi kanser verisinin sınıflandırılması için genetik algoritma kullanarak ANFIS in eğitilmesi

Karaciğer mikrodizi kanser verisinin sınıflandırılması için genetik algoritma kullanarak ANFIS in eğitilmesi Karacğer mkrodz kanser versnn sınıflandırılması çn genetk algortma kullanarak ANFIS n eğtlmes Bülent Haznedar 1*, Mustafa Turan Arslan 2, Adem Kalınlı 3 ÖZ 21.06.2016 Gelş/Receved, 30.11.2016 Kabul/Accepted

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

KAFES YAPILARIN MODİFİYE EDİLMİŞ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE OPTİMİZASYONU

KAFES YAPILARIN MODİFİYE EDİLMİŞ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE OPTİMİZASYONU XVIII ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 26-30 Ağustos 2013, Celal Bayar Ünverstes, Mansa KAFES YAPILARIN MODİFİYE EDİLMİŞ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE OPTİMİZASYONU S Özgür Değertekn 1, Mehmet Ülker 2, M Sedat

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Bölümü, ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Bölümü, ELAZIĞ GENETİK ALGORİTMA İLE PARAMETRELERİ OPTİMİZE EDİLMİŞ AĞ TABANLI BULANIK DENETİM SİSTEMİNİN SİSMİK İZOLASYONA UYGULANMASI VE MATLAB İLE SİMÜLASYONU Doç Dr. Hasan ALLİ ve Arş. Gör. Oğuz YAKUT Fırat Ünverstes,

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Ankara da Ölçülen Yıllık Maksimum YağıĢların Bölgesel Frekans Analizi*

Ankara da Ölçülen Yıllık Maksimum YağıĢların Bölgesel Frekans Analizi* GOÜ, Zraat Fakültes Dergs, 20, 28(), 6-7 Ankara da Ölçülen Yıllık Maksmum YağıĢların Bölgesel Frekans Analz* Alper Serdar ALI Fazlı ÖZTÜK Ankara Ünverstes Zraat Fakültes Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü,

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi KSÜ Fen ve Mühendslk Dergs, 10(1), 2007 148 KSU Journal of Scence and Engneerng, 10(1), 2007 Meteorolojk Verlern Yapay Snr Ağları Đle Modellenmes Kemal ATĐK 1, Emrah DENĐZ 1, Enver YILDIZ 2 1 ZKÜ. Karabük

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

Optimal Güç Akışı Probleminin Çözümü İçin GA, MA ve YAK Algoritmalarının Karşılaştırılması

Optimal Güç Akışı Probleminin Çözümü İçin GA, MA ve YAK Algoritmalarının Karşılaştırılması 6 th Internatonal Advanced echnologes Symposm (IAS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, rkey Comparson of GA, MA and ABC Algorthm for Solton of Optmal ower Flow Abstract In ths stdy, tree dfferent herstc methods

Detaylı

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ TMMOB Harta ve Kadastro Mühendsler Odası 0. Türkye Harta Blmsel ve Teknk Kurultayı 8 Mart - Nsan 00, Ankara POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZONA ETKİSİ M. ılmaz,

Detaylı

Çok Katlı Kompozit Çelik Çerçevelerin Genetik Algoritma ile Dinamik Sınırlayıcılı Optimizasyonu *

Çok Katlı Kompozit Çelik Çerçevelerin Genetik Algoritma ile Dinamik Sınırlayıcılı Optimizasyonu * İMO Teknk Derg, 2015 7077-7098, Yazı 434 Çok Katlı Kompozt Çelk Çerçevelern Genetk Algortma le Dnamk Sınırlayıcılı Optmzasyonu * Musa ARTAR* Ayşe DALOĞLU** ÖZ Yapı sstemlernn mnmum ağırlık olacak şeklde,

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN

ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN 1 DAMITMA KOLONU Kmya ve buna bağlı endüstrlerde en çok kullanılan ayırma proses dstlasyondur. Uygulama alanı antk çağda yapılan alkol rektfkasyonundan

Detaylı

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI İler Teknoloj Blmler Dergs Clt 2, Sayı 3, 10-18, 2013 Journal of Advanced Technology Scences Vol 2, No 3, 10-18, 2013 MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI M. Fath ÖZLÜK 1*, H.

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

PORTFÖY SEÇİMİNDE MARKOWITZ MODELİ İÇİN YENİ BİR GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

PORTFÖY SEÇİMİNDE MARKOWITZ MODELİ İÇİN YENİ BİR GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Yönetm, Yıl: 18, Sayı: 56, Şubat 2007 PORTFÖY SEÇİMİDE MARKOWITZ MODELİ İÇİ YEİ BİR GEETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Arş. Grv. Tmur KESKİTÜRK İstanbul Ünverstes - İşletme Fakültes Sayısal Yöntemler Anablm Dalı

Detaylı

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri TURKMIA 9 Proceedngs 7 VI. Ulusal Tıp Blşm Kongres Bldrler ENMI Vol V No 1, 9 Eplepsde EEG Tabanlı Entrop Değşmler b c Serap 1 AYDINa,1, H.Melh SARAOĞLU, Sadık KARA a Elektrk-Elektronk Müh Böl, Ondokuz

Detaylı

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Scences Academy 211, Volume: 6, Number: 4, Artcle Number: 1A24 ENGINEERING SCIENCES Receed: July 211 Betül BektaĢ Ekc Accepted: October 211 U. Teoman Aksoy Seres :

Detaylı

YÜKSEK FREKANSLI HABERLEÞME DEVRELERÝ ÝÇÝN, TOPLU - DAÐINIK, KARMA ELEMANLI ARABAÐLAÞIM MODELLERÝNÝN BÝLGÝSAYAR DESTEKLÝ TASARIMI

YÜKSEK FREKANSLI HABERLEÞME DEVRELERÝ ÝÇÝN, TOPLU - DAÐINIK, KARMA ELEMANLI ARABAÐLAÞIM MODELLERÝNÝN BÝLGÝSAYAR DESTEKLÝ TASARIMI ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ MÜENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ ELEKTRÝK-ELEKTRONÝK DERGÝSÝ YIL CÝLT SAYI : 21-22 : 1 : 1 ( 32 4 ) YÜKSEK FREKANSLI ABERLEÞME DEVRELERÝ ÝÇÝN, TOPLU - DAÐINIK, KARMA ELEMANLI ARABAÐLAÞIM MODELLERÝNÝN

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı