Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *"

Transkript

1 İMO Teknk Derg, , Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA) optmzasyon teknğ le Şddet-Süre-Frekans analz yapan br çözüm algortması GAP bölges çnde yer alan dört l merkezne uygulanmıştır. Optmzasyon şlemn gerçekleştrmek amacıyla, düzenlenmş model etknlk katsayısı (E) amaç fonksyonu olarak tanımlanmış ve bu fonksyonun maksmze edlmes amaçlanmıştır. GA yöntem le stenlen formdak matematksel modeln katsayıları, mevcut verler en y temsl edeblecek şeklde belrleneblmektedr. Şddet- Süre-Frekans lşksnn belrlenmesnde alternatf br teknk olarak önerlen çözüm algortmasının; uygulandığı GAP ller çn çok y sonuç verdğ gösterlmştr. Kullanılan algortma sayesnde ağırlık parametreler, yoğun statstk hesaplamalar ve/veya çok sayıda deneme-yanılma yerne optmzasyon teknğ le tek aşamada belrleneblmektedr. ABSTRACT Determnaton of Intensty-Duraton-Frequency Relatonshp by Genetc Algorthm: Case Study of GAP In ths study, a soluton algorthm that solves Intensty-Duraton-Frequency relatonshp by usng Genetc Algorthm (GA) optmzaton technque has been appled to four cty centers n the GAP regon. Modfed coeffcent of effcency (E) s selected as an objectve functon and maxmzaton of E s ntended. Regonal parameters of any mathematcal model may be determned wth GA method by approprately fttng to the current data. Results showed that the developed soluton algorthm that s alternatvely proposed to determne Intensty-Duraton-Frequency relatonshp gves accurate results for the ctes located n the GAP regon wth the present soluton algorthm, the weghtng parameters may be determned n one-stage nstead of any statstcal computatons and/or tral-error procedures. Not: Bu yazı - Yayın Kurulu na günü ulaşmıştır. - 3 Hazran 28 gününe kadar tartışmaya açıktır. * Pamukkale Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, Denzl - ** Pamukkale Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, Denzl - *** Pamukkale Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, Denzl -

2 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ 1. GİRİŞ Yerleşm bölgelernde, yağmur suyu drenaj sstemler veya brleşk sstem kanalzasyon şebekelernn tasarımıyla bu sstemler üzerndek pompa stasyonları, su tutma hazneler ve yan savakların optmum şeklde tasarımı çn öncelkle yağış şddetnn, yağış süres ve frekansı le değşmn blnmes gerekmektedr. Daha sonra se tasarıma esas olacak hesap yağmurunun seçlmes gerekr Yağış şddet le süre arasındak lşk genellkle yağış şddetnn ynelenme süresyle değşmn gösteren eğrlerden elde edlmektedr. Bu eğrler se genellkle amprk ve/veya statstksel yaklaşımlardan elde edlr. Şddet-Süre-Frekans lşks, ynelenme süres (T), zaman (t) ve ağırlık parametreler olarak adlandırılablen bölgesel parametrelern br fonksyonudur. Ağırlık parametrelernn belrlenmes, genellkle matematksel dönüşümler ve/veya statstk analzler gerektrr ve çoğu zaman hang dağılımın gözlem verlerne daha y uyum gösterdğnn belrlenmes çok sayıda denemey veya bu amaçla gelştrlen yazılımların kullanımını gerektrr. GA optmzasyon teknğ kullanılarak; yağış-akış modellemes [1-3], hdrolk sevyeler kullanılarak akfer parametrelernn belrlenmes [4-5], su dağıtım şebekelernn optmum tasarımı [6-7], aylık akış serlernn modellenmes [8] gb çalışmalar yapılmıştır. GA le Şddet-Süre-Frekans analz le lgl lteratürdek lk çalışma Karahan ve dğ. [9] tarafından yapılmış ve tek br stasyon (İzmr) çn uygulanmıştır. Bu çalışmada se, GAP bölgesnde yer alan dört ln her br çn önerlen metodoloj uygulanmış ve Şddet-Süre-Frekans lşks farklı amprk ve statstksel formlarda fade edlerek, ver setne en uygun ağırlık parametreler belrlenmştr. Ayrıca, belrtlen dört l fade edeblecek bölgesel br bağıntı önerlmş ve bu bağıntının geçerllğ ayrı ayrı elde edlen bağıntılarla karşılaştırmak suretyle test edlmştr. Yapılan çalışma, gözlem verlerne en y uyum gösteren şddet-süre bağıntısının elde edlmesnde GA optmzasyon teknğnn etkn br çözüm aracı olarak kullanılableceğn göstermştr. 2. ŞİDDET-SÜRE-FREKANS İLİŞKİSİNİN FORMÜLASYONU Problemle lgl formülasyon aşağıdak gb k grup halnde verleblr: 2.1. Amprk Formülasyon w1 wt I = (1) w2 t wt I = ( w ) w1 w3 w4 2 + t burada: I, yağış şddet (mm/dk), T, ynelenme süres, t, zaman ve w k, (Denklem (1) çn: k =,1,2; Denklem (2) çn: k =,1,,4) se ağırlık parametrelern temsl etmektedr. (2) 4394

3 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN 2.2. İstatstksel Formülasyon Şddet-Süre-Frekans lşksnde ağırlıklı olarak kullanılan statstksel dağılımlar: Gumbel, Genelleştrlmş Ekstrem Değer (GED), Gamma, Lognormal, Log Pearson III, Üstel Dağılım, vb. dr. Koutsoyanns ve dğ. [1], Şddet-Süre-Frekans problemnn Gumbel ve GED dağılımlarına daha y uyduğunu göstermşlerdr. Genel olarak Gumbel dağılımı: I = w 1 w1 ln ln 1 T w3 4 ( w2 + t ) w (3) ve genel olarak GED dağılımı: 1 w w1+ ln 1 T I = w4 w5 ( w3 + t ) w2 (4) şeklnde fade edleblmektedr. Karahan ve dğ. [9], Karahan ve Ayvaz [11] tarafından önerlen, ve bu çalışmada da kullanılan k amprk formülasyon aşağıdak gbdr: I = M w [ ln( T) ] = w 2 3 ( 1 M + w wm t ) M (5) I = = M = M w w [ ln( T) ] ( M+ 1) + [ ln( t) ] (6) burada: M lgl denklemn mertebesdr ve bu çalışmada M=4 kabul edlmştr. 3. MODEL UYGULAMASI 3.1. Genetk Algortmalar le Optmzasyon Yapay zekanın gttkçe genşleyen br kolu olan evrmsel hesaplama teknğnn öneml br bölümünü oluşturan Genetk Algortmalar, Darwn n evrm teorsnden esnlenerek oluşturulmuştur. Herhang br problemn genetk algortma le çözümü, problem sanal 4395

4 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ olarak evrmden geçrmek suret le yapılmaktadır. GA lar Goldberg [12], Gen ve Cheng [13] n ktaplarından sonra mühendslk problemlernde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. GA ların temel özellklernden brs kromozomlarla temsl edlen toplumun bazı operatörler kullanılarak değştrlmesdr. Kromozomlar, verlen br l uzunluğunda karakter zncrleryle temsl edleblrler. Her br kromozom problem çn uygun br çözümü temsl eder. Kromozomlar semboller zncrnden meydana gelr ve her br sembol br bt (dgt) olarak adlandırılır. Her br bt hang parametrey temsl edyorsa sırasıyla dzlerek kromozom oluşturulur. Örneğn zncrler klk sayı sstem çersnde oluşturuluyorsa, her br zncr ve 1 değern alır. GA le problem arasındak bağlantı amaç fonksyonu (F) le sağlanır. F fonksyonu kromozomların gerçel sayılara çevrlmesn sağlar. Eğer amaç fonksyonu maksmze edlyorsa, F değernn büyük olması bu kromozomun temsl ettğ çözümün dğer kromozomlara göre daha y olduğunu gösterr. GA lar ardışık jeneratf br yöntemdr. GA lar üç temel parametrey kullanırlar: Yenden üretm, çaprazlama ve mutasyon. GA sürec çersnde yapılan her br jenerasyon mevcut olan toplumdan yen br toplum ortaya çıkarır. Örneğn, başlangıç çn toplum büyüklüğü p z olsun. Her br p z brey br tam sayıya atanır. Bu atama gelşgüzel veya determnstk olablr. Yenden üretm sürec, en uygun breyler amaç fonksyonuna bağlı olarak ve seçm operatörlern, örneğn, rulet teker veya turnuva [14] gb, kullanarak mevcut toplumun çersnden seçerler. Yenden üretm operatörü mevcut jenerasyondak en y breylern seçmn yaparak gelecek jenerasyonlara geçmesn sağlarlar. Bu operatör şlemn tamamladıktan sonra çaprazlama ve mutasyon operatörler devreye grerek verlen çaprazlama (p c ) ve mutasyon (p m ) olasılıkları doğrultusunda toplum çersndek dğer manpulasyonları yapar. Konuyla lgl detaylı blg [12-15] de bulunablr. Şddet-süre bağıntısının GA le belrleneblmes çn, öncelkle kullanılan herbr değşkenn klk sayı sstemnde kodlanarak gerekl uzunluklarının bulunması gerekr. Bu şlem çn her br katsayının alt ve üst lmtler verlerek, alt lmtler (..) ve üst lmtler ( ) temsl etmek koşulu le, alt ve üst lmtler arasında her br katsayının alableceğ değerler doğrusal olarak ölçeklendrlerek, bu katsayılara karşılık gelen kl btler hesaplanır. Örneğn, katsayıları 2 bt le temsl edlmes durumu aşağıdak gbdr. Gerçek değerler İklk temsl Çoklu katsayılı parametrelerde yukarıda temsl edlen değerler her br parametre çn stenlen sırada temsl edleblrler. Problemmzde her br modelleme çn belrlenen denklemlern katsayıları w olsun. w ağırlık katsayıları olarak adlandırılıp aşağıdak şeklde temsl edleblr: 4396 Ağırlık parametreler w 1 w w İklk temsl edlmes

5 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN Modelleme sırasında ağırlık parametrelernn klk sstemde temsl edlrken, her br ağırlık katsayısı çn fazla sayıda bt kullanmak duyarlılığı artıracaktır. Ancak, bt sayısının fazla olması hesaplama süresn de artırablr. Bu katsayılar çn gerekl olan ortalama bt sayısı klk sstem de aşağıdak denklem yardımıyla hesaplanablr [12]: U L m w w 2 + 1, = 1, 2,3,,z (7) w Denklem (7) de w L alt w U üst lmt değerlern, m djt sayısını, z ağırlık katsayılarının sayısını, w se ağırlık parametresnn duyarlılığını göstermektedr ve Denklem (8) yardımıyla hesaplanmaktadır. U w w w = l 2 1 L (8) Denklem (8) de l gerekl dgt sayısını göstermektedr. İklk sstem çersndek sayıların gerçel sayılara dönüşümü se Denklem (9) yardımıyla bulunur. w = w +Φ w, = 1,2,3,,z (9) L Denklem (9) da Φ klk sstemden bulunan tam sayıyı fade etmektedr. Yukarıda tanımlamış olan GA model yardımıyla toplum formları ve karakterstkler değştrlerek yen jenerasyon oluşturulur. Ardışık şlem brçok jenerasyondan sonra optmum-veya-yakın optmum ağırlık katsayı değerlerne ulaşır. Optmum stratej genellkle optmumu temsl eden ağırlık katsayılarının bulunmasıdır. Eltler stratejs se her br jenerasyonda bulunan en y kromozomu tutarak dğer toplumun çersne taşımaktır. Eltler stratejs problemn çözüm şlemn kolaylaştırır. GA lar amaç fonksyonu değerlendrmes şlemne göre sürece devam ederler. Amaç fonksyonu, tasarımın veya parametre değernn ne kadar y olduğunu gösterr. Bu nedenle; amaç fonksyonunun seçlmes büyük önem taşır. Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan amaç fonksyonlardan brs olan düzenlenmş model etknlk katsayısı (E) amaç fonksyonu olarak seçlmş ve bu fonksyonun maksmum olması amaçlanmıştır. Amaç fonksyonu (F) olarak seçlen E, Denklem (1) da verlmştr: 4397

6 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ Max F( x) N = 1 = E = 1 N = 1 I I Gözlem Gözlem I I Hesap Gözlem (1) Gözlem Gözlem Denklem (1) da I, gözlenen yağış şddetlernn ortalamasını, I, gözlenen,, hesaplanan yağış şddetlern, N toplam gözlem sayısını göstermektedr. GA le Hesap I optmzasyon şlem, amaç fonksyonunun ardışık 2 jenerasyondak değşm, öngörülen br tolerans değernden küçük olunca sona ermektedr. GA le optmzasyon şlemne at hesap adımları aşağıda verlmştr. Adım. Başlangıç. Genetk algortma çn lgl parametrelern grlmes (p z, p c, p m, tolerans). Adım 1. Başlangıç olarak kabul edlen ağırlık parametrelernn belrlenmes Adım 2. Bu parametreler çn lgl denklem kullanılarak sayısal çözüm yapılması. Adım 3. Denklem (1) kullanılarak amaç fonksyonun hesaplanması. Adım 4. Amaç fonksyonun maksmum olup olmadığının kontrol edlmes (Toplumdak breylere at amaç fonksyonlarının ortalaması le toplumdak en büyük amaç fonksyonunun arasındak farkın tolerans değernden küçük olup olmadığının kontrolü), eğer değlse amaç fonksyonunun değerne göre toplumun yenden üretlmes. Adım 5. Çaprazlama ve Mutasyon operatörlernn uygulanmasıyla yen jenerasyonun yapılması ve yen toplumun oluşturulması ve Adım 2 ye gdlmes. GA le optmzasyon şlemnde aşağıdak parametreler kullanılmıştır. Toplum büyüklüğü (p z ) : 1 Durma Koşulu : Son 2 jenerasyondak değşm < 1 (tolerans) Ağırlık parametrelernn sayısı (k) : Denklem (1): 3, Denklem (2): 5 Denklem (3): 5, Denklem (4): 6 Denklem (5): 8, Denklem (6): 1 Çaprazlama olasılığı (p c ) :.8 Mutasyon olasılığı (p m ) : Sayısal Uygulamalar Gelştrlen modeln uygulanması amacı le DMI Adıyaman, Dyarbakır, Gazantep ve Şanlıurfa stasyonlarına at yağış verler kullanılmış ve bu llere at şddet-süre-frekans bağıntısı elde edlmştr. İncelenen bu dört stasyon çn, model uygulamasında kullanılan 4398

7 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN en büyük ve en küçük yağış verler le bu verlern ortalama ve standart sapmaları Tablo 1-4 de verlmştr. Tablo 1-4 den görüleceğ gb, yağış verler 14 standart yağış süres çn ncelenmştr. Tablo 1. DMI Adıyaman İstasyonu yağış verlernn statstksel özet Dakka Saat Mn (mm) Max (mm) Ort. (mm) St. Sap. (mm) Tablo 2. DMI Dyarbakır İstasyonu yağış verlernn statstksel özet Dakka Saat Mn (mm) Max (mm) Ort. (mm) St. Sap. (mm) Tablo 3. DMI Gazantep İstasyonu yağış verlernn statstksel özet Dakka Saat Mn (mm) Max (mm) Ort. (mm) St. Sap. (mm) Tablo 4. DMI Şanlıurfa İstasyonu yağış verlernn statstksel özet Dakka Saat Mn (mm) Max (mm) Ort. (mm) St. Sap. (mm)

8 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ Modelde kullanılan ver sayısı sınırlı olduğu çn ynelenme süreler, T jl, herbr yağış şddet değer çn Grngorten denklem (detaylı blg çn bkz. [16-17]) kullanılarak elde edlmştr. Grngorten denklem: m j +.12 T jl = j = 1,2,3,...,14; l = 1,2,3,..., L (11) L.44 burada, m j, ncelenen yağış süres çn sıra numarasını, L se gözlem yıl sayısını göstermektedr. Gelştrlen çözüm algortması le Denklem (1)-(6) ya göre düzenlenmş model etknlk katsayısı (E) GA le maksmze edlmştr. Herbr stasyon çn kullanılan amaç fonksyonunu ve farklı farklı amaç fonksyonlarının Denklem (1)-(6) çn değşm Tablo 5-8 de verlmştr İlgl tablolarda kullanılan, RMSE: Hataların karelernn ortalamasının karekökünü; MAE: Mutlak hataların ortalamasını; r: Korelasyon katsayısını göstermektedr. Tablo 5. DMI Adıyaman İstasyonu amaç fonksyonlarının değşm ADIYAMAN RMSE MAE r E Denklem (1) Denklem (2) Denklem (3) Denklem (4) Denklem (5) Denklem (6) Tablo 6. DMI Dyarbakır İstasyonu amaç fonksyonlarının değşm DİYARBAKIR RMSE MAE r E Denklem (1) Denklem (2) Denklem (3) Denklem (4) Denklem (5) Denklem (6)

9 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN Tablo 7. DMI Gazantep İstasyonu amaç fonksyonlarının değşm GAZİANTEP RMSE MAE r E Denklem (1) Denklem (2) Denklem (3) Denklem (4) Denklem (5) Denklem (6) Tablo 8. DMI Şanlıurfa İstasyonu amaç fonksyonlarının değşm ŞANLIURFA RMSE MAE r E Denklem (1) Denklem (2) Denklem (3) Denklem (4) Denklem (5) Denklem (6) Tablo 5-8 den görüldüğü gb en büyük E değer önerlen (6) numaralı denklem le sağlanmıştır. Bu nedenle, verlen ynelenme süreler çn yağış sddetlernn belrlenmesnde Denklem (6) kullanılmıştır. Herbr stasyon çn ağırlık parametreler Tablo 9 da verlmştr. Tablo 9. Denklem (6) da kullanılan ağırlık parametrelernn herbr stasyon çn değşm 2 3 ADIYAMAN [ ln( T )] 3.132[ ln( T )] 3.52[ ln( T )] [ ln( T )] I = [ ln() t ] +.143[ ln() t ] 2.252[ ln() t ] [ ln() t ] [ ln( T )] 1.113[ ln( T )] 2.222[ ln( T )] +.96[ ln( T )] DIYARBAKIR I = [ ln() t ] +.761[ ln() t ] [ ln() t ] [ ln() t ] [ ln( T )] +.75[ ln( T )] 1.7[ ln( T )] +.782[ ln( T )] GAZIANTEP I = [ ln() t ] +.988[ ln() t ] [ ln() t ] [ ln() t ] [ ln( T )] 4.296[ ln( T )] [ ln( T )] 3.37[ ln( T )] SANLIURFA I = [ ln() t ] [ ln() t ] [ ln() t ] [ ln() t ] Denklem (6) çn herbr stasyondak gözlem değerler le model sonuçlarına at saçılma grafkler ve herbr stasyonda farklı ynelenme süreler çn yağış şddetnn değşm Şekl 441

10 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ 1-4 de verlmektedr. Yağış şddetnn süreye göre değşm, kısa sürel yağışlar çn öneml olduğundan Şekl 1-4 (b) de süre olarak 12 dakka kullanılmıştır. Daha uzun sürel yağışlar çn yağış şddetnde belrgn br değşm görülmemektedr. Model (mm/d) Yagış Şddet, I (mm/d T=5 T=25 T=15 T=1 T= Gözlem (mm/d) Yağış Süres, t (d) (a) (b) Şekl 1. (a):dmi Adıyaman İstasyonu çn gözlem ve model sonuçlarına at saçılma grafğ, (b): Seçlen ynelenme süreler çn hesaplanan yağış şddetler T=5 Model (mm/d) Yagış Şddet, I (mm/d T=25 T=15 T=1 T= Gözlem (mm/d) Yağış Süres, t (d) (a) (b) Şekl 2.(a):DMI Dyarbakır İstasyonu çn gözlem ve model sonuçlarına at saçılma grafğ, (b): Seçlen ynelenme süreler çn hesaplanan yağış şddetler 442

11 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN Model (mm/d) Yagış Şddet, I (mm/d) T=5 T=25 T=15 T=1 T= Gözlem (mm/d) Yağış Süres, t (d) (a) Şekl 3. (a):dmi Gazantep İstasyonu çn gözlem ve model sonuçlarına at saçılma grafğ, (b): Seçlen ynelenme süreler çn hesaplanan yağış şddetler (b) Model (mm/d) Yagış Şddet, I (mm/d T=5 T=25 T=15 T=1 T= Gözlem (mm/d) Yağış Süres, t (d) (a) Şekl 4. (a):dmi Şanlıurfa İstasyonu çn gözlem ve model sonuçlarına at saçılma grafğ, (b): Seçlen ynelenme süreler çn hesaplanan yağış şddetler (b) Tablo 5-8 den görüleceğ gb önerlen 6 numaralı denklem model performans ölçütler açısından şddet-süre-frekans lşksn her br yerleşm yer çn çok y temsl etmektedr. Bu nedenle, ncelenen dört ln tek br bağıntıyla fade edlmesnn mümkün olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla; Denklem (6) enlem, boylam ve yükselty temsl edecek şeklde λ x, y, z katsayısı le çarpılmış ve Denklem (12) elde edlmştr. bölgesel br ( ) I = ( x, y, z) w( = λ M = M w [ ln( T )] M + 1) + [ ln() t ] (12) 443

12 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ burada x, y ve z sırasıyla enlem, boylam ve yükselty göstermektedr. Önerlen bölgesel λ x, y, z katsayısı, Denklem (13) dek gb k farklı senaryo çn ncelenmştr. ( ) α β γ Senaryo1: x y z λ ( x, y, z) = (13) α β γ Senaryo 2 : x + y + z burada α, β ve γ bölgesel ağırlık katsayıları olup optmzasyon şlem sonucu belrlenmektedr. İncelenen stasyonlar çn Denklem (12) de kullanılan enlem, boylam ve yükselt değerler Tablo 1 da verlmştr. Tablo 1. İncelenen stasyonların enlem, boylam ve yükseltler Istasyon Enlem Boylam Yükselt (m) ADIYAMAN DIYARBAKIR GAZIANTEP SANLIURFA Bölgesel analz çn önerlen (stasyonların enlem, boylam ve yükselt değerlern çeren) Denklem (12) n parametreler GA teknğ kullanılarak belrlenmş ve Tablo 11 de verlmştr. Tablo 11. Denklem (12) de kullanılan ağırlık parametrelernn senaryolar çn değşm Senaryo 1 Senaryo 2 I = ( x I = ( x.74 y z y.51 + z ln ) ln ln ) ln 2 3 [ ( T )] 1.634[ ln( T )] [ ln( T )].459[ ln( T )] [ () t ] +.54[ ln() t ] 2.823[ ln() t ] [ ln() t ] [ ( T )].472[ ln( T )] +.394[ ln( T )] +.12[ ln( T )] [ () t ] +.275[ ln() t ] [ ln() t ] [ ln() t ] Tablo 11 den görüleceğ üzere, GA optmzasyon teknğ le çözüm bölgesnn tümü her k senaryo çn tek br denklemle fade edlmş ve lgl ağırlık parametreler belrlenmştr. Farklı hata değerlendrme ölçütlerne göre model performansları Tablo 11 de verlmştr. İlgl Tablodan görüleceğ gb bölgesel analz çn önerlen k senaryonun da performansı her br stasyon çn yapılan analz sonuçlarına oldukça yakındır. Bu nedenle, pratk uygulamalar çn çözüm bölgesnn tümünün tek br denklemle fade edlmesnn mümkün olableceğ görülmektedr. Ayrıca, önerlen denklem yardımıyla yağış ölçümü bulunmayan yerleşm yerler çn de şddet-süre-frekans lşks belrleneblr. 444

13 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN Tablo 12. Farklı hata değerlendrme ölçütlerne göre stasyonların model performansının değşm RMSE MAE r E Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 1 Senaryo 2 ADIYAMAN DIYARBAKIR GAZIANTEP SANLIURFA BÖLGESEL SONUÇLAR Bu çalışmada, Şddet-Süre-Frekans lşksn genetk algortma optmzasyon teknğ le belrleyen br çözüm algortması, GAP kapsamında yer alan dört l çn uygulanmış ve belrtlen dört l fade edeblecek bölgesel br bağıntı önerlmştr. Önerlen bölgesel bağıntının geçerllğ farklı k senaryo çn ayrı ayrı elde edlen bağıntılarla karşılaştırmak suretyle test edlmştr. Şddet-Süre-Frekans analz çeştl amprk ve statstksel formülasyonlar kullanılarak ncelenmş, ayrıca k adet amprk formülasyon önerlerek çözüm yapılmıştır. Optmzasyon şlemnde gözlenen ve hesaplanan yağış şddetler arasındak lşky belrleyen model etknlk katsayısı (E) amaç fonksyonu olarak tanımlanmış ve bu değern maksmum yapılması sağlanmıştır. Şddet-Süre-Frekans lşksnn belrlenmesnde alternatf br teknk olarak önerlen çözüm algortmasının; uygulandığı GAP ller çn çok y sonuçlar verdğ, gözlem ve model sonuçlarının brlkte verldğ saçılma grafklernden (Şekl 1-4) görülmektedr. Yapılan analzlerden önerlen 6 numaralı denklemn model performans ölçütler açısından şddet ve frekans lşksn her br yerleşm yer çn çok y temsl ettğ görülmüş (Tablo 5-8), bu nedenle çözüm bölgesnn tümü bu denklemn düzenlenmesyle tek br bağıntı le fade edlmştr. Önerlen bölgesel ağırlık katsayısı dğer denklemler çn de kullanılablr. Bu teknk sayesnde ağırlık parametreler, yoğun statstk hesaplamalar ve/veya çok sayıda deneme-yanılma yerne optmzasyon teknğ le tek aşamada belrleneblmektedr. Amprk formülasyonda herbr stasyon çn E değerler gb yüksek değerler göstermesne karşılık gözlem süresnn kısa olduğu ya da hatalı ölçümlern bulunduğu stasyonlar çn özellkle ynelenme süres artıkça gözlem ve model sonuçları arasındak sapmalar belrgnleşmektedr. Bölgesel analzde parametrelernn belrlenmesnde kullanılan gözlem sayısı arttığından, önerlen bölgesel bağıntının kullanılmasıyla bu sapmalar büyük oranda yleştrlmektedr. Ayrıca, yağış ölçümü bulunmayan ya da kısa sürel ölçümler bulunan yerleşm yerler çn de önerlen bölgesel bağıntı kullanılmak suretyle şddet-süre-frekans bağıntısı kolayca elde edleblr. 445

14 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ Önerlen 5 ve 6 nolu amprk formüller tüm performans göstergeler açısından dğer amprk ve statstk formüllere göre daha y sonuç vermektedr. Ayrıca, ncelenen ller çn genellkle GED dağılımı, Gumbel dağılımından daha y sonuç vermektedr. Şddet-Süre-Frekans lşksnn GA le modellenmesnde, çözüm çn gerekl blg-şlem süres oldukça kısa olup, Şddet-Süre-Frekans analz çn etkn br yöntem olarak optmzasyon teknğ, çözüm aracı olarak ta tek adımda global optmumu ya da global optmuma yakın sonuçlar elde edeblen GA önerlmektedr. Önerlen yöntem uygulamacılar çn ler br teknk olmasına karşılık, uygulamacılar Tablo 9 ve 11 de verlen formüller kullanarak farklı ynelemel ve sürel yağışlar çn yağış şddetn kolayca hesaplayablrler. Kaynaklar [1] Franchn, M., Use of a genetc algorthm combned wth a local search method for the automatc calbraton of conceptual ranfall-runoff models, Hydrologcal Scences Journal, 41(1), 21-39, [2] Ndrtu, J.G., Danell, T.M., An Improved Genetc Algorthm for Ranfall-Runoff Model Calbraton and Functon Optmzaton, Mathematcal and Computer Modelng, 33, , 21. [3] Agrawal, R.K., Sngh, J.K., Applcaton of a Genetc Algorthm n the Development and Optmzaton of a Non-lnear Dynamc Runoff Model, Bosystems Engneerng, 86(1), 87 95, 23. [4] Ayvaz, M.T., Karahan, H., Ceylan, H., Genetk Algortma Teknğ le Akfer Parametrelernn Belrlenmes, 2. Ulusal Su Mühendslğ Sempozyumu Bldrler Ktabı, , 25. [5] Tsa, FT-C, Sun, NZ, Yeh, WWG., A Combnatoral Optmzaton Scheme for Parameter Structure Identfcaton n Ground-Water Modelng, Groundwater, 41(2), , 23. [6] Karahan, H., Ayvaz, M.T., Ceylan, H., Su Dağıtım Şebekelernn Genetk Algortma Teknğ le Tasarımı, 2. Ulusal Su Mühendslğ Sempozyumu Bldrler Ktabı, , 25. [7] Gupta, I., Gupta, A., Khanna, P., Genetc algorthm for optmzaton of water dstrbuton systems, Envronmental Modellng and Software, 14(5), , [8] Karahan, H., Ceylan, H., Akış Serlernn Genetk Algortma le Tahmn, Advances n Cvl Engneerng, 6th Internatonal Conference, İstanbul, 6-8 October, , 24. [9] Karahan, H., Ceylan, H., Ayvaz, M. T., Predctng Ranfall-Intensty usng Genetc Algorthm Approach, Hydrologcal Processes, 21(4), , 27. [1] Koutsoyanns, D., Kozons, D., And Manetas, A., A mathematcal framework for studyng ranfall ntensty-duraton-frequency relatonshps, Journal of Hydrology, 26, ,

15 Hall KARAHAN, M. Tamer AYVAZ, Gürhan GÜRARSLAN [11] Karahan, H., Ayvaz, M. T., Yağş-Şddet-Süre Bağntsnn Doğrusal Olmayan Optmzasyon Teknğ le Belrlenmes: Antalya Örneğ, Antalya Yöresnn İnşaat Mühendslğ Sorunları Kongres Bldrler Ktabı, Clt 2, , 25. [12] Goldberg, D.E., Genetc Algorthms n Search, Optmzaton and Machne Learnng, Addson-Wesley, [13] Gen, M., Cheng, R., Genetc Algorthms and Engneerng Desgn. John Wley, [14] Goldberg, D.E., Deb, K.A., Comparatve analyss of selecton schemes used n genetc algorthms, Foundatons of Genetc Algorthms, Morgan Kaufmann Publshers, [15] Şen, Z., Genetk Algortmalar ve En İyleme Yöntemler, Su Vakfı Yayınları, 24. [16] Cunnane, C., Unbased plottng postons: A revew, Journal of Hydrology, , [17] Bayazıt, M., Hdrolojde statstk yöntemler, İTÜ kütüphanes, Sayı: 1197,

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye

Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye ÇOK UZUN BAZ ENTERFEROMETRİSİ (VLBI) TEKNİĞİNDE, SAAT HATASI ve TROPOSFERİK GECİKME PARAMETRE KESTİRİM MODELLERİ (CLOCK ERROR and TROPOSPHERIC DELAY PARAMETER ESTIMATION MODELS of THE VERY LONG BASELINE

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. ergs Sene and Eng. J of Fırat Unv. 18 (4), 569-575, 2006 18 (4), 569-575, 2006 eğşk Yüzey Proflne Sap Tek Geçşl Plaka Tpl Isı eğştrlernde Isı Transfernn İnelenmes Hüseyn BENLİ

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract BILGI DÜNYASI, 2012, 13 (2) 557-564 Blg Yönetm Projelernde zlenmes Gereken Yol Hartası çn Önerler Recommendatons for Roadmap of Informaton Management Projects Fahrettn ÖZDEMRC* ve Sabr ALYAKUT** Öz Son

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya DOĞRUSAL OLMAYAN KONROL SİSEMLERİ 33 Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya rnc ve İknc Dereceden Kayan Kpl Güdüm Yönem le Havadan Havaya

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Hüseyn ALTAY

Detaylı

DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI

DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI DEGlşMELER* Dr. ülkü POLAT L'teratürde toplam nüfusun br kesm olan şgücü çeştl yönleryle genş ölçüde tartışılma olana~ bulmuş olmasına karşın toplam nüfusa oranı,

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini *

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2011 5387-5407, Yazı 348 Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * Aslı ÜLKE* Sevinç ÖZKUL** Gökmen TAYFUR*** ÖZ Akarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs cence and Eng. J of Fırat Unv. (), 99-, (), 99-, Yü Yoğunluğu ve Nota Yü İçeren Eletr Alan Problemlernn ınır Elemanları Yöntemyle İncelenmes Hüseyn ERİŞTİ ve elçu YILDIRIM

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı