Bursa. Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi. Otomobilin Hikayesi ve Bursa Sayfa 21'de. Çelik Palas çin Atatürk ün Vasiyeti Sayfa 16'da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bursa. Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi. Otomobilin Hikayesi ve Bursa Sayfa 21'de. Çelik Palas çin Atatürk ün Vasiyeti Sayfa 16'da"

Transkript

1 Bursa 30 Mart 2007 AB Genel Sekreteri Büyükelçi O uz Demiralp in yaz s Sayfa 2'de Bursa n n Yabanc Yüzü - Yabanc Sermaye Envanteri Kitab Sayfa 7'de Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi Sayfa 9 da Çelik Palas çin Atatürk ün Vasiyeti Sayfa 16'da Otomobilin Hikayesi ve Bursa Sayfa 21'de

2 2 Garanti ve Bursa Anadolu Sohbetleri Garanti Anadolu Sohbetleri Gazetesi GARANT : KOB lerin Bankas Bugün Türkiye'deki giriflimcilerin gündeminde yer alan konulara bakt m zda, ekonomide ülkece k sa sürede kat etti imiz yolu somut olarak görebiliyoruz. Bundan sadece 5-6 y l önce ayakta kalabilmenin yollar n arayan KOB 'ler, bugün marka olmay, uluslararas piyasalarda rekabet edebilmeyi, Avrupa Birli i sürecine uyumu, inovasyonla katma de er yaratmay, finansman araçlar ndan etkin yararlanman n yöntemlerini ve kurumsallaflmay tart fl yor. Bu tablo, ekonomide yaklafl k 5 y ld r aral ks z olarak gerçeklefltirdi imiz büyümeyi sürdürülebilir istikrara dönüfltürmek için, do ru yolda oldu umuzu gösteriyor. Ayn zamanda Garanti Bankas olarak bundan 10 y l önce öngördü ümüz geliflim çizgisinin do ru oldu unu kan tl yor. 1997'de, istikrarl ekonominin itici gücü olarak gördü ümüz KOB 'lere yönelik hizmetlerimizi ayr bir iflkolu kapsam nda ele ald k. KOB 'ler üzerine uzmanlaflan ilk özel Türk bankas olduk. 10 y ld r, iflletmelerin ihtiyaçlar n n bir ad m önünde olmak amac yla gereken yap y oluflturmaya çal fl yoruz. Bu kapsamda, öncü rolümüzü gelifltirmek için, di er tüm hizmetlerimizde oldu u gibi bu alanda da, sahada olmay bir yaflam biçimi haline getirdik. Bugün, giriflimcilere, "KOB Bankac l " iflkolu çat s alt nda, tamamen bu alanda uzmanlaflm fl kiflilik kadromuzla hizmet veriyoruz. Sadece flubelerimizi de il, genel müdürlük organizasyonumuzu da "sahada olacak" flekilde yap land rd k. Garantililer her f rsatta KOB 'lerin yan nda, onlar dinliyor, öngörü ve yetkinliklerini sahada gelifltiriyor. Ekibimiz, müflterilerimizin iflyerlerine düzenli ziyaretlerde bulunuyor, kat ld klar fuar, konferans, toplant gibi etkinliklerde bizzat yer alarak yeni e ilimleri, ifl yap fl flekillerini yerinde gözlemliyor. Anadolu'nun dört bir yan nda illerin ve bölgelerin ekonomik geliflim alanlar n incelemek için f rsatlar yarat yor, yöntemler gelifltiriyor. Gözlemlerimiz fl nda, iflletmelerin ihtiyaçlar na uygun kredileri ve nakit ak fllar na uygun sektör paketlerini sunuyoruz. Türkiye'nin giriflimcilik alan n geniflletmek için kad n giriflimcilere yönelik destek paketimizi de KAG DER'in iflbirli iyle kullan ma sunduk. Paket kapsam nda, giriflimcilik e itimlerinin ilk etab n tamamlad k. Ayr ca bu y l Ekonomist dergisinin iflbirli iyle düzenlemeye bafllad m z "Türkiye'nin Kad n Giriflimcisi" yar flmas n sonuçland rd k. Kazanan kad n giriflimcilerimize ödüllerini verdik. Kredilerin yan s ra, teknolojik yetkinli imizi KOB 'ler için kolay ve yayg n kullan l r hale getiren ürünleri de hizmete sunduk: flletmelerin her an bankac l k bilgilerine ulaflmalar n sa layan 444 KOB (5624) telefon hatt ve güncel sektörel bilgilere ulaflabildikleri KOB Portal art k KOB 'lerin hizmetinde... Garanti'nin her zaman sahada olma felsefesinin bir baflka sonucu da, KOB 'lerin düflünsel vizyonlar na katk da bulunmak için düzenledi imiz bilgilendirme toplant lar... Anadolu'nun dört bir yan nda gerçeklefltirdi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri, Ortak Ak l Toplant lar, Basel II ve D fl Ticaret Toplant lar, iflletmeleri gelecekteki ifl ortam na haz rlamay amaçl yor. Toplant lar, KOB 'lerin nabz n tutmak ve ihtiyaçlar na uygun hizmetler gelifltirmemiz için sa lam verilere ulaflmam z sa l yor. 2002'den bu yana 'e yak n giriflimciyle bir araya geldi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri toplant lar n n 38. buluflmas için, bir kez daha Bursa'day z. Toplant da, ülke ekonomisine sa lad katma de er aç s ndan Türkiye'nin 4. büyük ili Bursa'da, Türkiye ekonomisinin durumunun yan s ra, su kaynaklar n n ak lc yönetimini, tüm sektörleri ilgilendiren inovasyon fikrinin nas l oluflup geliflti ini, ifl süreçlerinde inovasyonun nas l tasarlanabilece ini anlatmay, Bursa'da teknoloji gelifltirme bölgesini incelemeyi hedefledik. Garanti Bankas olarak, kalk nman n itici gücü KOB 'lerin istikrar n güvencesi haline gelmesine katk da bulunmak için çal fl yoruz. KOB 'lerin bankas olarak, KOB 'lere her konuda destek vermeye devam edece iz. Ergun Özen Garanti Bankas Genel Müdürü Türkiye-Avrupa Birli i (AB) iliflkilerinde önemli geliflmelerin yafland flu günlerde, her ne kadar siyasi konular gündemi meflgul etse de, müzakere sürecimiz çerçevesinde h z kazanan teknik çal flmalar n, toplumsal refah m z ve iliflkilerin gelece i aç s ndan önemi unutulmamal d r. Sosyal politikadan çevreye, g da güvenli inden tüketicinin korunmas na kadar toplumsal yaflam n her alan n kapsayan AB müktesebat n n benimsenmesi ve etkili bir biçimde uygulanmas, sadece müzakere sürecinin baflar s aç s ndan de il, ayn zamanda Türkiye'deki mevcut yaflam standartlar n n yükselmesi aç s ndan da çok önemlidir. Bilindi i gibi, müzakere sürecinin ilk aflamas olan tarama toplant lar, 20 Ekim 2005 tarihinde "Bilim ve Araflt rma" fasl yla bafllam fl, Ekim 2006 tarihinde "Yarg ve Temel Haklar" fasl yla sona ermifltir. Tarama süreci AB müktesebat na uyum konusunda at lmas gereken ad mlar n tespit edilmesi ve bu ba lamda yap lacak çal flmalar n belirlenmesi aç s ndan çok yararl olmufltur. Nitekim taramas biten fas llarda AB müktesebat na uyum amac yla at lacak ad mlar n tespit edilmesine iliflkin çal flmalar tarama süreci devam ederken bafllat lm flt r. Bu ba lamda önce Ekim May s 2006 dönemini kapsayan ilk 7 ayl k sürenin bir de erlendirmesi yap lm flt r. Bu dönemde taramas tamamlanan 17 fas l için 3 Ekim 2005 tarihinden sonra yap lan hukuki düzenlemeler ile 2006 ve 2007 y llar nda yap lmas öngörülen öncelikli düzenlemeleri içeren "AB Müktesebat na Uyum Program ", Bursal Gençlere... 8 Haziran 2006 tarihinde kamuoyuyla paylafl lm flt r. Haziran ay ndan sonra ayr nt l taramas yap lan fas llara iliflkin özlü çal flmalarsa devam etmektedir. Tarama sürecinin sona ermesiyle birlikte, tarama toplant lar n n sonuçlar dikkate al narak, müzakere fas llar itibariyle yap lacak çal flmalar n etkili bir biçimde yürütülmesi ve koordine edilmesi için sekiz ayr toplant yap lm fl ve her bir fas lda AB müktesebat na uyum için at lmas gereken ad mlar ile karfl lafl lan sorunlar belirlenmifltir. Bu çal flmalar takiben, 10 Ocak 2007 tarihinde, D fliflleri Bakan m z Say n Abdullah GÜL ile Baflmüzakerecimiz Say n Ali BABACAN baflkanl nda, tüm kamu kurumlar n n üst düzey yöneticileriyle bir de erlendirme toplant s yap lm fl ve y llar aras nda kurumlar m z n AB sürecinde atacaklar ad mlar n tespit edilmesine iliflkin bir çal flma bafllat lm flt r. Bu çal flma sonucunda, Türkiye'nin AB sürecindeki yol haritas, iliflkilerin seyrine paralel olarak, kendi önceliklerimiz do rultusunda belirlenmifl olacakt r. Öte yandan, "AB müktesebat n n ayr nt l incelemesi" ad alt nda 2000 y l nda bafllayan süreçte kurulan ve sekreteryas n Avrupa Birli i Genel Sekreterli inin yürüttü ü sekiz alt komite, çal flmalar na devam etmektedir. Daha önce Türk mevzuat n n AB müktesebat yla uyumlaflt r lmas çal flmalar n n, özellikle Kat l m Ortakl Belgesi çerçevesinde de erlendirildi i alt komitelerin ifllevleri, müzakere sürecinin gerekleri do rultusunda yeniden tan mlanm flt r. Bu ba lamda, alt komitelerin AB müktesebat n n benimsenmesi ve uygulanmas yla ilgili olarak tarama toplant lar nda ele al nan konularda kaydedilen geliflmelerin takip edildi i bir platform olmas na karar verilmifltir. Ayr ca tarama sürecinden sonra AB taraf ndan yürürlü e konulan müktesebat n da alt komite toplant lar nda ele al nmas konusunda görüfl birli ine var lm flt r. Bu çerçevede, fiubat ay itibariyle tüm alt Atatürk, 1 fiubat 1938 günü Bursa'ya on sekizinci ve son gezisinde Cumhuriyet Alan 'nda karfl lan yor. komitelerde alt nc tur toplant lar sona ermifltir. Görüldü ü üzere, Türkiye kendi ulusal menfaatleri do rultusunda reform çal flmalar na ve müzakere sürecine kararl bir biçimde devam etmektedir. AB'deki mevcut konjonktür her ne kadar Türkiye'nin üyeli i aç s ndan çok olumlu olmasa da, müktesebat uyumundan mali iflbirli ine pek çok alan kapsayan Türkiye-AB iliflkileri, Türkiye'nin menfaatlerine uygun oldu u sürece bu kararl l kla yürütülecektir. Müzakere sürecinin kendine özgü dinamikleri kimi zaman farkl noktalara çekilmek istense de, bu süreçte at lan ad mlar, AB üyeli inin ötesinde, Türkiye'nin bölgesinde bar fla ve istikrara katk da bulunan, ça dafl ve demokratik bir refah devleti olmas için gerekli, geri dönüflü olmayan ad mlard r. Bu nedenle toplumun her kesiminin müzakere süreci hakk nda bilgi sahibi olmas ve süreci sahiplenmesi ülkemizin gelece i aç s ndan çok önemlidir. "Garanti Anadolu Sohbetleri Seminerleri", toplumun farkl kesimlerini ilgili olduklar alanlardaki AB müktesebat konusunda bilgilendirerek ülkemizin müzakere sürecine çok yerinde ve önemli bir katk da bulunmaktad r. Özellikle, AB müktesebat na uyumun yararlar ve karfl lafl lacak zorluklar n iller ve illere özgü sektörler baz nda farkl kesimlerden insanlar n anlayabilece i bir biçimde tart fl lmas, AB'ye uyum süreci hakk nda toplumun bilinçlenmesi aç s ndan çok önemlidir. Nitekim son üç y ld r yay mlanan "Garanti Anadolu Sohbetleri Gazetesi", Türkiye'nin AB üyeli ine iliflkin il ve sektör baz nda bilgi sahibi olmak isteyen herkesin yak ndan takip etti i en temel kaynaklardan biri olmufltur. Bu çerçevede, "Garanti Anadolu Sohbetlerini" Türkiye'nin ayd nl k gelece ine tuttu u fl ktan dolay tebrik ediyor ve baflar lar diliyorum... O uz Demiralp Büyükelçi, Avrupa Birli i Genel Sekreteri "Yorulmadan beni takip edece inizi söylüyorsunuz. Fakat arkadafllar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaks n z. Benim sizden istedi im fley yorulmamak de il, yoruldu unuz zaman dahi durmadan yürümek, yoruldu unuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunlu u yenebilecek mânevi bir kuvvet vard r ki, iflte bu kuvvet yorulanlar dinlendirmeden yürütür. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlâtlar, yorulsan z dahi beni takip edeceksiniz." Mustafa Kemal Atatürk 27 Mart 1933

3 Bursa ve AB 3 Dinamik Ekonomisiyle Geliflen Bursa Nihat Canpolat* Bursa, ülke ekonomisine ciddi katk sa layan illerin bafl nda gelmektedir. Tekstil, otomotiv, makine, g da, deri, döküm, yafl sebze ve meyve alanlar nda çok önemli üretim ve ihracat merkezidir. Geçmiflte tarihi pekyolu üzerinde yer alan Bursa, bu konumuyla önemli bir ticaret kenti olmufltur.o dönemlerde yap lan ipekli dokuma üretimi de günümüzdeki geliflmifl sanayi için bir altyap haz rlam flt r. Cumhuriyet sonras devlet eliyle yap lan pekifl, Merinos ve Sun'i pek fabrikalar yla Bursa da, modern dinamik sanayinin temelleri at lm flt r. Türkiye ekonomisine önemli katk lar olan Bursa Organize Sanayi Bölgesinin kurulmas tesadüf de ildir. Geçmiflten gelen bir sanayi potansiyelinden kaynaklanmaktad r y l ndan beri bafllat lan sanayi hamlesi ve kurulan iki Otomobil Fabrikas, yan sanayi ile birlikte Bursa'y sanayi kenti haline getirmifltir. Bursa'n n bu günkü ekonomik yap s içerisinde ülke ekonomisini temsil eder mahiyetteki temel sektörler en önemli yeri iflgal etmektedir. Bunlar n bafl nda tekstil gelmektedir. Tekstil sektörü geçmiflten günümüze Bursa'n n geleneksel endüstri dokusunda odak say labilecek bir görünüm sergilemektedir. Bu sektör süratle entegrasyon sürecini tamamlama aflamas ndad r. Türkiye'de kurulu sentetik iplik fabrikalar ndan 8'i Bursa'da bulunmaktad r. Bursa'da di er önemli sanayi dal otomobil ve muhtelif yedek parça üretimini içerisine alan otomotiv endüstrisidir. Bugün Bursa'm zda iki adet binek otomobil, 1 adet minibüs ve az say da da kamyonet üretiminin gerçeklefltirildi i üç adet otomobil üretim fabrikas mevcuttur. Türkiye'nin ikinci büyük ihracatç ili olan Bursa, bir çok sektörün deste iyle 2006 y l nda 7,8 milyar dolarl k ihracat gerçeklefltirmifltir. Bursa'da Sanayileflme hedeflerini belirleyebilecek etkenlerin en önemlilerinden biri de, Türkiye'nin Gümrük Birli i ile uyumunu kolaylaflt r c yöndeki endüstriyel görevleri ve neticede Avrupa Birli i ile entegrasyonunun tamamlanabilmesi yönündeki yüklenimleridir. Amaç, AB üyeli i yolunda üstün kazan mlar ve ekonomik potansiyel oluflturmakt r. limizde KOB 'ler bu faaliyetlerin motor gücü durumundad rlar. Ülke genelinde oldu u gibi Bursa sanayisi aç s ndan da bunun önemi, Avrupa pazarlar nda bu ürünlerin rekabet flans n ve baflar s n yakalamas, Bursa n n dinamik ekonomisinin bir göstergesidir y l May s ay nda faaliyete geçen serbest bölge içindeki liman, özellikle ihracatç firmalar n d fl ülkelere yapacaklar lojistik faaliyetleri için önemli bir avantajd r. Bursa Serbest Bölgesi, halen 190 firman n faaliyet gösterdi i ve 2006 sonu itibariyle toplam kifliyi istihdam sa layan modern bir endüstri merkezi niteli indedir. KE (Karadeniz Ekonomik flbirli i) üyesi ülkelerin birbirleriyle ticaretini art racak yöntemleri gelifltirmek, üye ülkelerdeki al c ve sat c lar n birbirini yönlendirecek a oluflturmak ve uygulamak üzere, 1 May s 2007 tarihinde bafllayacak Türkiye'nin Dönem Baflkanl s ras nda, Bursa'da KE Ticaret Merkezi Kurulmas önerilmektedir. Bursa, kurulacak bir Ticaret Merkezi sayesinde Avrupa ile Asya'y birbirine ba layan bir köprü haline gelebilecektir. KE 'ye üye 12 ülke bulunmaktad r. Üye ülkelerden Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'n n AB tam üyeli i KE 'ye ayr bir önem kazand rm flt r. Türkiye'nin KE ülkelerine yapt ihracat n % 11'i Bursa ilinden gerçekleflmektedir. Ekonomik göstergelerden de anlafl laca üzere kentimiz müreffeh, sosyal ve ekonomik bak mdan geliflmifl herkesin g ptayla bakaca bir dünya flehri olma yolundad r. limizin konumuna ve de erlerine yak flan bir vizyonla kentimize yeni ufuklar açman n gayreti içinde olaca z. Garanti Anadolu Sohbetleri Gazetesi olarak sizlere de yay n hayat n zda baflar lar dilerim. *Bursa Valisi Dünya Tarihine Ad n Yazd ran Yirmi Havac dan Biri: Sabiha Gökçen Türkiye'nin ilk kad n pilotu, dünyan n ise ilk kad n savafl pilotu olan Sabiha Gökçen ( ) Türkiye'de modernleflme ve kad n haklar n n sembolü haline geldi. Sabiha Gökçen 1913 y l nda Bursa'da do du. Bursa Vilayet Baflkâtibi Haf z Mustafa zzet Bey ile Hayriye Han m' n k zlar olan, ancak küçük yaflta anne ve babas n kaybeden Gökçen, Atatürk'ün 1925'teki dördüncü Bursa ziyareti s ras nda Atatürk'e ulaflarak okuma iste ini belirtti. Gökçen'i manevi evlat edinen Atatürk, onun önce Ankara Çankaya lkokulu, daha sonra stanbul Üsküdar K z Koleji'nde ö renim görmesini sa lad. 1934'te Soyad Kanunu nun ç kmas ndan sonra Atatürk kendisine Gökçen soyad n verdi. 1935'de Türk Kuflu'nun aç l fl töreninde yap lan planör gösterilerinden etkilenerek havac l a ilgi duyan Gökçen, Atatürk'ün deste i ve Türk kad n na olan sonsuz inanc ile ayn y l Türk Hava Kurumu'nun Havac l k Okulu'na girdi. Havac l k Okulu'nda geçirdi i baflar l ö renim hayat ndan sonra, yüksek planörcülük kurslar na kat lmak üzere 7 erkek ö renciyle birlikte K r m'a gönderildi. 1936'da Eskiflehir Hava Okulu'na girerek 1.Tayyare Alay 'nda av ve bombard man uçaklar alan nda uzmanlaflt ve askeri pilot oldu. Sabiha Gökçen, 1937 Ege ve Trakya manevralar s ras nda baflar l uçufllar yapt. Ayn y l ç kan fieyh R za syan s ras nda yap lan kara harekât ndaki rolüyle Sabiha Gökçen dünyan n ilk kad n savafl pilotu oldu. Gökçen 1938'de yapt Balkan turuyla ününü Avrupa'ya yayd. 1938'de Türk Kuflu'nda baflö retmenli e atand ve 1955'te uçuculuktan ayr larak Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu üyesi oldu. 1996'da Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin Mezuniyet Töreni için düzenlenen Kartallar Toplant s n n onur konu u olarak davet edildi i Maxwell Hava Üssü'ndeki törende, "Dünya Tarihine Ad n Yazd ran Yirmi Havac dan Biri" ödülünü ald. Gökçen bu ödüle lay k görülen ilk ve tek kad n ünvan n tafl maktad r. Hayat boyunca toplam 22 de iflik hafif bombard man ve akrobatik uçakla uçan Gökçen, Mart 2001 tarihinde Ankara'da 88 yafl nda hayata gözlerini yumdu. Sabiha Gökçen dünyan n bütün kad n pilotlar için bir örnek olmufl, ülkemizde kad n n her alanda var olabilece ini kan tlam fl ve Türk kad n na baflar lar yla esin kayna olmufltur. Kaynaklar Atatürk'ün 1925'teki dördüncü Bursa gezisi s ras nda tan yarak evlat edindi i Sabiha Gökçen, Türkiye'nin ilk kad n pilotu ve dünyan n ilk kad n savafl pilotu olarak e itimini tamamlad ve ç kt bir Balkan turunun ard ndan uça yla Bursa'ya geldi. Gökçen, Türk gençlerini havac l a özendirmeye verdi i önem dolay s yla Atatürk taraf ndan Bursa'daki At c lar meydan na iniflinde bizzat karfl land.

4 4 Avrupa Birli i 2007 Anadolu Sohbetleri Roma Antlaflmas n n 50 nci Y l Kutlan yor ve vatandafllar na Birlik s n rlar içinde serbest dolafl m hakk n sunuyor. 25 Mart 1957'de imzalanan Roma Antlaflmas ile flimdiki Avrupa Birli i'nin temeli say lan Avrupa Ekonomik Toplulu u kurulmufl oldu. Avrupa ailesini oluflturan antlaflman n, 2007 y l nda 50 nci y l kutlan yor. Antlaflman n imzalanmas yla bafllayan süreçte AB, ulusal de erlerini hiçe saymadan; demokrasi, özgürlük, eflitlik, insan haklar konular nda ortak kararlar alarak ciddi ad mlar att. AB de 50 Y lda Neler Oldu Bar fl ve istikrar Avrupa Birli i'ni oluflturan ve 50 y ld r bar fl içinde yaflayan ülkelerin istikrar, daha önce örne i görülmeyen bir uyum sergiliyor. Özgürlük ve demokrasi Demokrasi, Birlik'in en önemli de erlerinden biri. AB, bu de erlere özgürlü ü de ekliyor Refah AB vatandafllar, dünya ortalamas n n hayli üzerinde bir yaflam standard na ve sosyal haklara sahip. AB, Avrupa sosyal modeliyle ideal refah seviyesini birbirine yaklaflt rmay hedefliyor. flgücü ve büyüme Birlik içinde ortaklafla tamamlanan ifller, "Tek Pazar" ve ortak paray yaratt. Tek Pazar, Birlik vatandafllar na mal ve hizmetlerin en kalitelisini, en uygun fiyat karfl l nda almalar n sa l yor. AB, vatandafllar na ne kazand rd? 50 y ll k iflbirli i, Avrupa vatandafllar na pek çok avantaj getirdi. Pasaportsuz seyahat imkan, ortak paran n hayata geçifli, de iflim programlar sayesinde gençlerin istedikleri ülkelerde e itim görme hakk elde etmeleri... bu avantajlardan baz lar. Günlük hayata yönelik olarak AB'nin ortak pazar uygulamas, hizmet, kifli ve sermayenin serbest dolafl m hakk n veriyor. Sa l k, hukuk, insani yard mlar, çevre, tüketici haklar, pozitif ayr mc l n engellenmesi konular nda da s n rs z haklar sa l yor. AB'nin 50 y l sosyal politika, vergilendirme, çevre ve bölgesel politikalar konusunda önemli çal flmalara imza atarak geçti. Politik ve sosyal geliflmeler ad na, pek çok proje hayata geçirildi. Böylece bölgeler aras gelir Central Audiovisual Library of the European Commission - Roma Antlaflmas imza töreni, 25 Mart 1957 da l m nda eflitlik elde edilmifl oldu. 2000'li y llar, AB için yay lma y llar olarak adland r labilir. Geniflleme dalgalar, avro'ya geçifl, terörle mücadelede iflbirli i; 2000'li Y llar Avrupas 'na damgas n vurdu. Günümüzde, gelecek genifllemeler üzerine yap lan tart flmalar AB gündemini meflgul ediyor. Roma Antlaflmas 'n n 50. y l sitesi Avrupa Komisyonu, Avrupa ailesini yaratan Roma Antlaflmas 'n n 50. y l kutlamalar çerçevesinde özel bir internet sitesi haz rlad. Site, Avrupa çap nda yap lacak olan 50. y l kutlamalar yla ilgili kamuoyuna detayl bilgi ve özel yay nlar sunuyor. Ayr ca, AB'nin 50 y l içinde gerçeklefltirdikleri ve önümüzdeki 50 y l için olan planlar da bu siteden ö renilebiliyor. Sitede, AB ve AB kurumlar yla ilgili bilgilerin yan s ra küçük testler ve oyunlar da sunuluyor. AB 2006'da Neler Yapt?: flte ilk 10 9 May s Avrupa Günü nü kutlayal m AB, vatandafllar n do rudan olarak etkileyecek konularda reformlar yapmaya devam ediyor y l boyunca, vatandafllar n ekonomik ve sosyal alanlarda rahat bir yaflam sürmesi için 10 alanda reform yap ld. Bunlardan ilki, yiyecek ambalajlar ndaki yan lt c bilgilerin düzeltilmesi. Amaç tüketiciyi do ru bilgilendirmek ve obezite riskinin önüne geçmek. Di er reform telefon görüflmeleri alan nda yap ld. Ulusal görüflmelere oranla Birlik içi görüflmelerin dört kat pahal olmas nedeniyle tarifelerde indirime gidildi y l nda yürürlü e girecek uygulama fiyatlarda %70 azalmay hedefliyor. Teknoloji alan nda da; deniz, kara ve hava seferlerinde kolayl k sa layan uydu dolafl m sistemi Galileo hayata geçirildi. Kimyasal alanda yap lan yenilikler ile de bu alanda çal flanlar n ve tüketicilerin sa l kontrol alt na al nd. Kimya sektörüne, tehlikeli maddelerin daha az zararl larla de ifltirilmesini flart kofluluyor. Birlik içinde gerçeklefltirilen yenilikler aras nda; Bulgaristan ve Romanya'n n Birli e kat l m, Slovenya'n n avro alan na geçifli, fleker fiyatlar n n düflürülmesi ve fazla üretimin önüne geçilmesi, gizli göçmenli in önlenmesi de bulunuyor. Komisyon, "Avrupa ve siz: AB baflar lar n n bir foto raf " isimli yeni multimedya ürünüyle, 2006 y l nda AB'nin aktif oldu u alanlarda gerçeklefltirilen bu 10 somut örne i ziyaretçilerin be enisine sunuyor. Site için: 9 May s 1950'de Paris'te Frans z D fliflleri Bakan Robert Schuman, Avrupa'n n tamam n saran Üçüncü Dünya Savafl tehdidine karfl, Fransa, Almanya ve di er Avrupa ülkelerini kömür ve çelik üretimlerini bir araya getirmeye davet eden bir bildirgeyi uluslararas bas n n önünde okudu. AB'nin temellerinin at ld bu bildirgede, askeri gücün temelini oluflturan kömür ve çelik sanayinin yönetiminden sorumlu uluslar-üstü bir Avrupa kurumunun yarat lmas öneriliyordu. Schuman' n ça r yapt ülkeler geride yaln zca maddi ve manevi yaralar b rakan savafllarda birbirini neredeyse yok eden ülkelerdi. Ça r ya ilk Almanya, talya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg olumlu yan t verdi. Böylece AB'ye do ru giden ilk ad m, 6 üyeyle 1951 Nisan nda Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u'na iliflkin kurucu antlaflman n imzalanmas yla at lm fl oldu. Bugünkü AB'nin do uflu kabul edilen 9 May s' n Avrupa Günü olarak kutlanmas karar da 1985 y l nda Milano'da yap lan AB hükümet ve devlet baflkanlar zirvesinde al nd. Her y l 9 May s'ta dünyan n çeflitli ülkelerinde Avrupa Günü kutlanmakta ve AB'nin misyonunu, tarihçesini, politikalar n genifl kitlelerle paylaflabilmek amac yla festival havas nda çeflitli etkinlikler düzenlenmektedir. 9 May s, ülkemizin adayl k statüsünün tescil edildi i 1999 Helsinki Zirvesi'nden bu yana Türkiye'de de çeflitli etkinliklerle kutlanmaktad r. 3 Ekim 2006'da AB ile müzakerelere geçen Türkiye, 9 May s Avrupa Günü'nü ilk kez resmen kutlam flt r. AB Genel Sekreterli i'nde gerçekleflen kutlamaya D fliflleri Bakan Abdullah Gül, Devlet Bakan ve Bafl müzakereci Ali Babacan, Genel Sekreter O uz Demiralp ile çok say da yerli ve yabanc büyükelçi kat lm flt r. Kaynaklar Avrupa y Keflfedelim Tam üyelik müzakerelerine bafllad m z Avrupa Birli i güzel ve çok hareketli bir yer. Avrupa hakk nda ne kadar bilginiz var? Gelin birlikte Avrupa'y keflfedelim! Bu, zamanda ve mekanda macera dolu bir yolculuk olacak ve birçok ilginç fley ö renece iz. Bu yolda ilerlerken neler ö rendi imizi görmek için kendimizi s nayabiliriz. sitesine girelim ve her bölümle ilgili testleri çözmeyi deneyelim. "Europa Go" internet sitesindeki oyun ve aktivitelerle de iyi vakit geçirebiliriz: Haydi bafllayal m Avrupa'y keflfetmeye! AB ailesine iki yeni üye kat ld 1 Ocak 2007'de Bulgaristan ve Romanya'n n kat l m yla AB, iki yeni üyeye ve 30 milyon insana "merhaba" dedi. Bulgaristan ve Romanya, AB üyeli ine 1995 y l nda baflvurdular ve kat l m müzakerelerine fiubat 2000'de bafllad lar. Müzakereler Aral k 2004'te baflar yla tamamland ve Kat l m Antlaflmas, Nisan 2005'te imzaland. Komisyon, Bulgaristan ve Romanya'ya iliflkin 26 Eylül 2006 tarihli son izleme raporunda her iki ülkenin de AB üyeli inin gereklerini yerine getirebilmek için yeterli düzeyde haz r oldu ünu belirtmiflti. Daha fazla çal flma gerektiren s n rl say da alandaysa AB, bir tak m önlemleri içeren bir paket kabul etmiflti. Sözü edilen alanlar; yolsuzlukla mücadele, hukuki reformlar, organize suçlar, tar m harcamalar ve g da güvenli i. Komisyonun nternet Sitesi Yenilendi Avrupa Komisyonu'nun, AB vatandafllar yla iletiflimini gelifltirmek amac yla, nternet sitesini yeniledi. Site, her gün 20 AB dilinde k sa haberler sunuyor. Kamuoyunun genel ihtiyaç ve ilgisine yönelik olarak, site ana sayfas n n yönlendirme konsolu da yeniden düzenlendi. Sitede Avrupa Komisyonu'nun tüm etkinliklerine yer verilmekle birlikte, içerik önceli i ziyaretçilerin arad klar konulara yönlendirildi.

5 Türkiye ve AB 5 AB Dönem Baflkan ALMANYA AKTD nin Yeni Baflkan Marc Pierini 1 Ocak 2007'den bafllayarak 6 ay boyunca AB Dönem Baflkanl n yürüten Almanya, bunun yan s ra ayn tarihte ve bir y l boyunca G-8 Baflkanl 'n da yürütüyor. Baflkanl Finlandiya'dan devralan Almanya'n n parolas : "Avrupa: Birlikte Baflar yoruz". lk defa, Almanya kendisinden sonra Dönem Baflkanl 'n devralacak Portekiz ve Slovenya ile birlikte "Baflkanl k tak m " ad alt nda birlikte çal fl yor. Böylesi bir çal flman n önümüzdeki aylar boyunca karfl lafl lacak zorluklar n baflar yla afl lmas için temel olan yüksek düzeyde süreklili i sa lamas bekleniyor. Almanya Baflkanl 'n n bafll ca öncelikleri Bafll ca öncelikleri Anayasal Antlaflma'n n gelece i. Avrupa Anayasas için hâlâ bir ümit olup olmad belki de bu dönem anlafl lacak. 25 Mart'ta Roma Antlaflmas 'n n imzalanmas n n 50. y ldönümü kutland. Bu baflar l bir Avrupa Birli i'nin gelecekteki esaslar üzerinde düflünmek için iyi bir f rsat oldu. D fl politika konular aras nda AB-Rusya iliflkileri, Kosova'n n gelece i, Ortado u ve Irak, AB'nin do u komflular yla iliflkiler ve Orta Asya için yeni bir stratejinin tan mlanmas ele al nan önemli konulardan baz lar. Bir baflka öncelikleriyse Türkiye için de çok önem tafl yan enerji politikas. Son olarak iç pazar n gelifltirilmesi, AB içinde daha iyi ve daha etkin yasama sa lanmas ile bürokrasinin azalt lmas da gündemin ilk s ralar nda yer alan bafll klar. Almanya Dönem Baflkanl, Türkiye'nin kat l m müzakereleri konusunda, AB ve Türkiye aras ndaki iliflkilerin ilerletilmesi için çal flmaya devam ediyor. AB D fliflleri Bakanlar, Kuzey K br s ile do rudan ticaret yap lmas nda geliflme sa lanmas n kolaylaflt rmak üzere çal flmalar n bir gecikme olmaks z n bafllat lmas gerekti ine karar verdi. Bu sebeple, Alman AB Dönem Baflkanl 'n n de indi i önemli konulardan birisi de bu oluyor. Almanya Baflkanl k Sitesi Ankara'da bulunan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun (AKTD) yeni Baflkan Büyükelçi Marc Pierini, 21 Kas m 2006 günü görevine bafllad. Pierini'nin atanmas yla, AKTD Baflkanl Direktörlük düzeyine yükseltildi. Böylelikle Türkiye Delegasyonu, Avrupa Komisyonu'nun toplam 142 delegasyonu aras nda bu konuma sahip 17 Delegasyonundan birisi durumuna geldi. Büyükelçi Pierini "Delegasyon'un temsil seviyesinin yükseltilmifl olmas n n AB-Türkiye iliflkilerine atfedilen önemi yans tt n " vurgulad. Türkiye Delegasyonu'nun Avrupa Komisyonu'nun tüm temsilcilikleri aras nda tek bir ülkeden sorumlu en büyük delegasyon oldu unu ifade eden Pierini, 2006 y l için taahhüt edilmifl olan yaklafl k 450 milyon Euro tutar ndaki mali yard m dikkate al nd nda, Delegasyon'un ayn zamanda en büyük iflbirli i program n yürüten temsilcilik konumuna da geldi ini belirtti. Ankara'daki Delegasyon di er diplomatik temsilciliklerle ayn ifllevleri (siyasi ve ekonomik durumun gözlemlenmesi, temsil ifllevi) yerine getirmenin yan s ra üç temel görevi daha üstlenmektedir: üzere, Avrupa Komisyonu'nda 30 y l n doldurmufltur. Washington'da kinci ve Baflkatip görevlerinde bulunduktan sonra Rabat, fiam ve Tunus'ta Delegasyon Baflkan olarak görev yapm flt r. Libya da, ülkede ikamet etmeyen Delegasyon Baflkan sorumlulu unu üstlenen Pierini, Avrupa Komisyonu nda iki üyenin (Claude Cheysson ve Abel Matutes) dan flmanl n yapm flt r. Avrupa-Akdeniz Ortakl 'n n ilk koordinatorlü ünü üstlenmifltir. Büyükelçi Pierini, Aix-en-Provence Üniversitesi'nden Ekonomi Yüksek Lisans Derecesine sahiptir. Büyükelçi Pierini, Türkiye'deki görevine geldi i günden itibaren yapt konuflmalarda bafll ca dört konuya de inmifltir. Bunlar, kat l m müzakereleri, AB-Türkiye iliflkilerinin küresel boyutu, Türkiye'deki reformlar ve alg lamadaki farkl l klard r. Büyükelçi, 11 Aral k 2006 tarihinde; sekiz bafll n "dondurulma" karar n n Türk kamuoyunda yaratt düfl k r kl n anlad n ifade etmektedir. Türkiye-AB iliflkilerinin küresel boyutuna da de inen Pierini, Türkiye'nin; * Geliflen dinamik ekonomisi ve genç iflgücü, * Enerji kaynaklar için bir transit ülke konumunda olmas, * Kat l m müzakereleri çerçevesindeki siyasi ve hukuki geliflmelerin izlenmesi; * Kat l m öncesi mali yard m program n n uygulanmas * AB konusunda letiflim ve Enformasyon Program n n yürütülmesi. * Türkiye'nin Ortado u ve Kafkaslar ile olan tarihten gelen ba lar ve bilgisi ile Ortado u'da çok aktif bir diplomasi izlemesi, * slam dünyas ile Bat aras nda özel bir köprü rolü nedeniyle Avrupa için önem tafl d n belirtmek ve AB nin, Türkiye'nin reform sürecini güçlü bir flekilde desteklemekte oldu unu vurgulamaktad r. Marc Pierini Kimdir? Büyükelçi Marc Pierini geçti imiz Aral k ay bafl nda tamam D fl liflkiler Servisinde olmak Kaynaklar: IEMED'in 7. Y ll k AB-Türkiye Konferans, Barselona (12 Ocak 2007) Sosyal Diyalo un Güçlendirilmesi, Ankara (24 Ocak 2007) D tr.doc Jean Monnet Burs Program Müzakerelerde AB den yeni davet Avrupa Birli i Genel Sekreterli i (ABGS), Merkezi Finans ve hale Birimi (MF B) ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD) 'Jean Monnet Ortak Komitesi' taraf ndan ortak olarak yürütülen Jean Monnet Burs Program, AB Müktesebat ve normlar bilgi ve becerisine sahip personel ihtiyac n n karfl lanmas n hedeflemektedir. Türkiye'nin AB'ne kat l m çabalar n desteklemeyi amaçlayan program Türk kamu, üniversite ve özel sektörde çal flan genç Türk profesyonelleri ile üniversite ö rencilerine, AB Üye Ülkelerinden birinde bir y la kadar lisansüstü çal flma yapma olana sa lamaktad r. Jean Monnet Burs program na baflvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmak; Türkiye'deki üniversitelerde son s n f ya da yüksek lisans ö rencisi olmak; Türkiye'deki üniversitelerde akademik personel ya da hâlihaz rda en az bir lisans derecesine sahip olan idari personel konumunda bulunmak; Türk Kamu kurulufllar nda hâlihaz rda çal flan ve en az bir lisans derecesine sahip personel olmak veya Türk özel sektöründe hâlihaz rda çal flan ve en az bir lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Seçim aflamas nda ise yafl, yabanc dil bilgisi, ortalama mezuniyet derecesi, mezun olunan program n çal flma alanlar na uygunlu una bak l r ve adaydan o y l için belirlenen çal flma konular n n birinde e itim görmeye istekli olmas beklenir. Adaylar ayr ca, en az bir AB üye ülke dilini e itimini sürdürebilecek kadar iyi bilmelidir. Adaylar Türkiye Ulusal Program içerisindeki konulardan seçilmifl olan ve Jean Monnet Ortak Komitesi'nce belirlenen çal flma alanlar ndan birinde çal flmaya istekli olmal d r. Monnet Bursu y lda bir kez duyurulur. Duyuru tarihleri her y l Jean Monnet Ortak Komitesi'nce kararlaflt r l r. Baflvurular için bir sonraki ça r n n duyurusu ve web sitelerinde ve ulusal ve yerel gazetelerde yap l r. Adaylar baflvuru koflullar hakk ndaki ayr nt l bilgiyi belirtilen internet adreslerinden edinebilirler. Sorular n z için: Tel: +90 (0) veya 44 Faks: +90 (0) Mali kontrol ve sermayenin serbest dolafl m bafll klar n de erlendiren AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER); AB Komisyonu'nun tavsiyesini benimseyerek, Türkiye'den Mali Kontrol bafll yla ilgili müzakere tutum belgesini Brüksel'e göndermesini istedi ve bu konuda herhangi bir aç l fl kriteri uygulanmas na gerek görmedi. Sermayenin Serbest Dolafl m bafll için ise, 2 aç l fl kriterinde karar k l nd. Bunlardan ilkini Türkiye'nin sermaye hareketleriyle ve ödemelerle ilgili yasal düzenlemelerde AB müktesebat na uyum stratejisini sunmas oluflturuyor. Türkiye, belirlenen ikinci kriter ba lam nda kara parayla mücadelede eylem plan haz rlamak durumunda kalacak. COREPER toplant s nda al nan kararla, AB'nin aral k ay nda 8 müzakere bafll n n ask ya al nmas n kararlaflt rmas n n ard ndan müzakare tutum belgesi talep edilen bafll klar n say s n dörde yükseltti. Daha önce de flletme ve Sanayi Politikas, Ekonomik ve Parasal Politika, statistik bafll klar nda ayn yönde karar al nm flt. Türkiye flu ana kadar sadece flletme ve Sanayi Politikas bafll nda

6 6 Türkiye ve AB Anadolu Sohbetleri Avrupa Birli i E itim Programlar 164 sanayi kuruluflunu kapsayan bir araflt rman n sonuçlar na göre önümüzdeki befl y lda sanayide "kalifiye eleman aç " ortaya ç kacak. Özellikle biliflim ve telekomünikasyon sektöründe... Türkiye'de bir yanda iflsizlik sorunu var. Öte yanda nitelikli/kalifiye iflgücü aç var. Çünkü sanayici, küresel pazarlarda rekabette kalifiye eleman ar yor. Bursa'daki Uluda Üniversitesi'nde, 8 fakülte, 3 enstitü, 13 meslek yüksekokulu, 1 hemflirelik yüksekokulu ve 1 konservatuarda 45 bin ö renci e itim al yor. Her y l 10 bin ö renci mezun oluyor. Bursal iflverenler de t pk ülke genelinde oldu u gibi kalifiye iflgücü eksikli i duyuyorlar. flte bu nedenle Bursal gençlerimizin ilgisini çekecek e itim ve staj adreslerini derledik: - Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl, Ulusal Ajans - European Youth Portal: - Directorate-General for Education and Culture: re/index_en.htm Avrupa'da E itim ve Burs Veren Üniversiteler: Almanya: Free University of Berlin Ludwig Maximilian University of Munich Stuttgart University University of Bonn Dusseldorf University Belçika: University of Liège University of Ghent Université Libre de Bruxelles Université Catholique de Louvain University of Antwerp Bulgaristan: Sofia University Technical University of Varna Medical University of Sofia New Bulgarian University University of Plovdiv Çek Cumhuriyeti: Prague University of Economics Charles University Masaryk University Palacky University Danimarka Aalborg University University of Copenhagen University of Aarhus Technical University of Danemark Estonya: Tartu University Tallinn Technical University Concordia International unversity Fransa : Kapsaml bir portalda tüm okullara ulafl m mümkün Hollanda : Amsterdam University Eindhoven University of Technology Erasmus University of Rotterdam Delft University of Technology Leiden University ngiltere : Oxford University Cambridge University Essex University University of Edinburgh University of Glasgow rlanda : Trinity College Dublin University College Dublin National University of Ireland Dublin Institute of Technology Sligo Institute of Technology spanya : University of Barcelona University of Madrid Granada University Polytechnic University of Catalunya University of Valencia sveç : Stockholm University Goteborg University Royal Institute of Technology Linköping University Lund University sviçre : Swiss Federal Institute of Technology University of Zurich University of Geneva University of Basel European Graduate School talya: European University Institute Roma la Sapienza University Milano University Bologna University University of Siena Litvanya: Vilnius University Vytautas Magnus University Vilnius Gediminas Technical University Lüksemburg: Sacred Heart University Gabriel Lippmann Public Research Center Macaristan: Central European University of Budapest: University of Miskolc: University of Szeged: Hungarian Academy of Sciences: Budapest University of Economic Sciences: Norveç: Norwegian University of Science and Technology University of Oslo University of Bergen Polonya: European College Warsaw University University of Wroclaw Nicolas Copernicus University Warsaw University of Technology Portekiz: University of Porto University of Lisbon Porto Polytechnic Institute Catholic University of Portugal University of Minho Yunanistan: University of Athens: Panteion University: Aristotle University of Thessaloniki: University of Aegean University of Crete Avrupa'da E itim ve Burs Olanaklar : duyuru_id=81 AB Kurumlar nda Staj Olanaklar Türkiye'de Avrupa Konusunda Staj Olanaklar ktisadi Kalk nma Vakf Faks : TÜS AD Ofisleri Faks:(0212) Faks:( ) Ar Hareketi AB Bilgi Merkezi AB Genel Sekreterli i Eskiflehir Yolu 9. km ANKARA Ulusal Ajans Devlet Planlama Teflkilat AB E itim ve Gençlik Programlar Merkezi (ABGPM) Necati Bey Cad. No: Bakanl klar-ankara Yurtd fl nda Avrupa Konusunda Stajlar TÜS AD Bruksel Faks:(32-2) Washington Faks:(1-202) Berlin Faks: 49 (30) Paris Faks: 33 (14) Avrupa Birli i Kurumlar Avrupa Parlamentosu gençlere ücretli ve ücretsiz staj olanaklar sunmaktad r. splay.do?language=en&id=147 AB Komisyonu gençlere ücretli staj olanaklar sunmaktad r. Bölgeler Komitesi üniversite mezunu gençlere ücretli staj olanaklar sa lamaktad r. aineeships.htm#stagesrem Avrupa Konseyi gençlere ücretsiz staj olanaklar sunmaktad r. %5FTraineeship%5Fopportunities/ AB ile ilgili di er staj olanaklar Avrupa'da F rsat Eflitli i Y l Eflitlik, AB için önemli de erlerden biri. Avrupa Birli i Temel Haklar fiart, her vatandafl n ayr mc l ktan korumay hedefliyor y l, AB'de F rsat Eflitli i y l olarak kabul edildi. Amaç, gerçek anlamda bir eflitlik için itici güç oluflturmak. fiart; temeli cinsiyete, cinsel tercihe, din ve inanca, rka, renge, etnik ve sosyal gruba aidiyete, engelli olmaya, yafla dayanan her tür ayr mc l ortadan kald rmay hedefliyor. AB Tüketicileriyle lgili Yeni Eurobarometre Sonuçlar Avrupa Birli i'nin kamuoyu araflt rma kurumu Eurobarometer' n AB iç pazar nda tüketicinin korunmas yla ilgili araflt rmas n n sonuçlar Avrupa Komisyonu taraf ndan yay mland. Buna göre, son birkaç y l içinde AB'de s n rlar aras yap lan al flveriflte art fl gözlenirken, son 12 ay içinde, AB vatandafllar n n (AB-25) yüzde 26's s n r ötesi en az bir kez al flverifl yapm fl. Bu oran 2003'te (AB-15 için) yüzde 12 idi. S n r ötesi yap lan al flverifllerin yüzde 19 gibi büyük bir ço unlu u, tüketiciler tatildeyken veya ifl gezisindeyken gerçekleflmifl. Araflt rma sonuçlar na göre, e-ticaret giderek daha popüler bir sat fl kanal haline geliyor: son 12 ay içinde AB vatandafllar n n yüzde 27'si ve evinde internet ba lant s olanlar n yüzde 50'si internet üzerinden en az bir kez al flverifl yapm fl. Ancak, elektronik ticarete yönelik bu güven henüz s n r ötesi düzeyde geliflmifl de il. AB vatandafllar n n sadece yüzde 6's ve evinde internet ba lant s olanlar n yüzde 12'si s n r ötesi elektronik al flverifl gerçeklefltirmifl. Eurobarometer n ilginç sonuçlar ndan bir di eriyse Avrupal lar n büyük ço unlu unun di er AB ülkelerindeki tedarikçilerden al flverifl yapmak konusunda halen çekingen davranmalar. Raporun tamam için: ebs252_en.pdf

7 Türkiye ve AB 7 Bursa n n Yabanc Yüzü Avro alan nda yeni bir üye: Slovenya sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Kalan 17 flirket de muhtelif (hava kargo a, kauçuk, ambalaj, endüstriyel mutfak, turizm..vb) ifl kollar nda faaliyette bulunmaktad r. b rakarak Avro ya geçti. Avro ya geçiflte Slovenya'y 2008 y l nda Malta ve K br s izleyecek. Bu iki ülkenin avro alan na geçiflinde turizm girdileri önemli bir rol oynuyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO) Yay nlar 'ndan ç kan "Bursa'n n Yabanc Yüzü - Yabanc Sermaye Envanteri" kitab, Bursa ekonomisindeki yabanc sermaye profilini ortaya koyuyor. Araflt rma, yabanc sermaye ekseninde dünyadaki ve Türkiye'deki geliflmelere paralel olarak Bursa'da yaflanan geliflmeleri, geldikleri ülkeye ve sektörlerine göre Bursa'daki yabanc sermayenin da l m n, kentteki do rudan yabanc yat r mlar n yafllar ndan statülerine, sermaye yap s ndaki a rl klar ndan farkl kategorilerdeki performanslar na kadar pek çok istatistiki bilgi ve de erlendirme içeriyor. Uluslararas Yat r mc lar Derne i Yönetim Kurulu (önceki) Baflkan fiaban Erdikler, "2000'lerde Türkiye'de Yabanc Yat r mlar" bafll kl sunufl yaz s nda: "Türkiye'nin 3 Ekim'de AB'ye tam üyelik müzakerelerine bafllam fl olmas yabanc yat r mc lar aras nda son derece olumlu bir hava yaratm flt r. Yürütülmekte olan reform çal flmalar baflar l bir biçimde sürdürülebilirse ve uygulamada birtak m ad mlar at labildi i takdirde Türkiye y lda milyar dolar yat r m çekebilecek bir ülke olarak öne ç kacakt r. Son dönemde at lm fl baz olumlu ad mlar n arkas n n getirilmesi, istikrar program n n baflar ya ulaflmas, yat r m ortam n n eksiklerinin giderilmesi ve Avrupa Birli i ile mevzuat uyumunun sa lanmas sürecinde mesafe al nmas sonucunda, Türkiye özlenen ölçüde yat r m çeken bir üike haline süratle gelebilecektir" demektedir. Yabanc Yat r mc n n Yaratt Katma De er Bursa'da 28 farkl ülkeden gelen toplam 197 yabanc sermayeli flirket 18 farkl sektörde faaliyet gösteriyor. Söz konusu flirketlerin % 67.2'si çal flmaya kat larak anketle kendilerine yönlendirilen sorular yan tlad. Buna göre, 2004 y l nda, Türkiye üretiminin 40'ta biri, Bursa'da faaliyet gösteren yabanc sermayeli firmalar taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca 2004 y l Türkiye ihracat n n da yaklafl k %6's yine Bursa'da faaliyet gösteren yabanc sermayeli firmalar üzerinden gerçeklefllefltirilirken, 2004 y l Bursa ihracat n n %69'u da yabanc sermayeli/ortakl firmalar gerçeklefltirmifltir. Sektörel Da l m Çal flmada yer alan firmalardan 55'i oto yan sanayi, 38'i ticaret, 17'si makine ve metal, 17'si tekstil ve konfeksiyon, 10'u g da, 8'i hizmet, 5'i tar m, 5'i a aç orman ürünleri ve mobilya, 5'i biliflim, 5'i perakende, 3'ü kimya, 3'ü finans, 2'si otomotiv ana sanayii, 2'si ev tekstili, 2'si maden, 2'si inflaat ve 1'i de enerji Bursa'daki Yabanc Yat r m n Ülkelere Göre Da l m Bursa'daki do rudan yabanc sermaye yat r mlar geldikleri ülkelere göre incelendi inde, Bursa'da 47 flirketle Almanlar' n bafl çekti i görülüyor. Almanya'y 37 flirketle Frans zlar takip ederken, kentteki 15 flirketin talyan, 13 flirketin ABD, 10 flirketin ngiltere, 10 flirketin sviçre, 7 flirketin spanya, 7 flirketin Hollanda, 8 flirketin Yunan, 4 flirketin Belçika, 4 flirketin Rusya, 4 flirketin ran, 2 flirketin sveç, 2 flirketin Japon, 2 flirketin Kore Cumhuriyeti ve 2 flirketin de Lübnan sermayesiyle kuruldu u ortaya ç k yor. Bunlar n d fl nda 13 flirket di er ülkelerden (Suudi Arabistan, Avusturya, Kuveyt, Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Irak, Bulgaristan..vb) ve 10 flirket çokuluslu ortakl k yap s na sahip bulunuyor. Bursa'daki firmalar n 138'i, yani % 70,05'i Avrupa Birli i ülkelerine ait bulunuyor. Yabanc Sermayeli fiirketlerin Nitelikleri Kentteki yabanc sermayeli flirketlerin 66's nda hiç yerli pay bulunmuyor. % 100'ü yabanc sermayeli olan bu 66 flirket milliyetleri aç s ndan ele al nd nda; Frans z ve Alman flirketlerinin say sal a rl ortaya ç k yor. Bursa'da faaliyet gösteren 197 yabanc sermayeli flirket, statülerine göre incelendi inde; %50.76's na tekabül eden 100'ünün anonim flirket, geriye kalan 97'sinin de limited flirket statüsünde oldu u görülüyor. Çal flmada istihdam bilgileri mevcut olan 96 flirket ölçekleri aç s ndan de erlendirildi inde; 52'sinin KOB, 44'ünün de büyük ölçekli oldu u görülüyor. Bursa'y Seçen Yabanc fiirketler Vitrinde Kitab n bu bölümünde Bursa'da faaliyet gösteren ve bilgilerini paylaflarak çal flmaya kat lan 113 yabanc sermayeli flirketin faaliyet alan, yerli ve yabanc orta n milliyeti, üretim tesisleri, üretilen ürünler ve ortakl k hikayelerine iliflkin k sa bilgiler veriliyor. Bu flirketler aras nda Bosch, Tofafl, Borçelik Çelik, Coats plik, Tat Konserve, Çimtafl Boru, Carrefour Sabanc gibi Bursa ekonomisine yön veren önemli yat r mc lar da yer al yor. Söz Yabanc Sermayede Geldikleri ülkeler ve sektörleri gözönünde bulundurularak seçilen, flirketlerin üst düzey yöneticileriyle 2005 y l içerisinde gerçeklefltirilen söyleflilerde, söz konusu flirketlerin neden Bursa'y tercih etti i, kentte gösterdikleri performans, beklentileri, memnuniyetleri ve gelecek hedeflerine iliflkin söylefliler var. Örne in TOFAfi CEO'su Alfredo Altavilla kendisi ile yap lan söyleflide "Tofafl' n yat r m yapmak için Bursa'y tercih etmesinde en önemli unsur nedir?" sorusuna "Lojistik avantaj ve Bursa'daki nitelikli iflgücünü dikkate ald m zda flehir, otomobil üretimi için bir çekim noktas haline geliyor. Bugün de, Bursa, Türk otomotiv sanayiinin merkezidir. Bu denge, Bursa'y Türk ekonomisinde en üst noktaya tafl yor. Ve en önemli noktalardan biri de, bu bölgede çal flan iflgücü, toplu üretim nedeniyle azami niteliklere sahip" fleklinde cevapl yor. Zengin içeri inden baz bölümlere yer verdi imiz "Bursa'n n Yabanc Yüzü - Yabanc Sermaye Envanteri" adl kitap, yabanc sermaye ile çok uzun y llar önce tan flan nadir kentlerimizden biri olan Bursa'daki yabanc yat r mlar tüm detaylar ile inceleyen bir baflvuru kayna niteli inde. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren, Slovenya da Avro kullanan ülkeler aras na kat l yor. Slovenya 2004 geniflleme dalgas yla AB'ye kat lan 10 ülkeden biriydi. Ancak Birli in flart kofltu u ekonomik kriterleri yerine getiren tek ülke oldu. Ve de ulusal paras olan tolar Devlet Planlama Teflkilat 'n n (DPT), AB üye ve aday ülkelerdeki ekonomik geliflmeler raporuna göre Türkiye, 2007 ve 2008'de Avrupa Birli i üye ve aday ülkeleri aras nda en fazla ekonomik büyüme gösteren befl ülkeden biri olacak. Avro'nun en önemli özelli i; Birlik içinde tek para kullan m ve fiyatlardaki fleffafl k ilkesi. Avrupal lar için tek para kullan m, birli e aidiyet duygusunu güçlendiriyor. Ekonomik olarak da istikrar sa l yor ve yabanc yat r mc n n ilgisini çekiyor. Üstelik, olas ekonomik krizler için de bir tür koruyucu kalkan görevi görüyor. Avrupa Komisyonu, 2006 y l avro alan ilerleme analizinde iyimser bir tablo çiziyor. Komisyon, Avro bölgesi üyelerinden, bütçelerini güçlendirme çal flmalar na devam etmelerini, rekabet konusunda ilerlemelerini ve ifl piyasas nda reformlar yapmalar n istiyor. Türkiye büyümede AB içinde ilk 5 te Avrupa Birli i statistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre düzenlenen raporda Türkiye, Birlik üyesi ve adaylar aras nda iki y l boyunca en yüksek ekonomik büyümeyi sergileyecek ilk befl ülke aras nda yer ald. AB genelinde büyümenin 2007 ve 2008'de yüzde 2.4 olaca tahmin edildi. Eurostat, 2007'de Estonya'n n yüzde 9.5, Letonya'n n 8.9, Slovakya'n n 7.2, Litvanya'n n 7 ve Türkiye'nin de 6.4 büyüyece ini tahmin etti. Enflasyonda ise Türkiye, 2007 ve 2008'de en yüksek art fl n yaflanaca ülke olarak öngörüldü. TÜFE baz nda Türkiye için 2007 tahmini yüzde 8.6, 2008 tahmini de yüzde 6.1 oldu. Cari ifllemler aç n n Gayri Safi Yurtiçi Has la'ya oran 2007 ve 2008 için yüzde 7.2 olarak öngörülürken, iflsizlik oran n n bu y l yüzde 9.1, 2008'de ise 8.9'a düflece i tahmin edildi. Maastricht kriterleri de erlendirmesinde Türkiye'nin sadece genel devlet borçlanma gere i oranlar n yakalayabildi i görüldü. Enflasyon, uzun dönem faiz oranlar ve toplam borç stoku aç s ndan Türkiye'nin, referans de erleri yakalayamad belirlendi.

8 8 Bursa ve AB Anadolu Sohbetleri Büyükflehir Belediyesi, AB'ye Yürüyor Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan Hikmet fiahin AB ile en zorlu geçecek müzakere fasl m z olan çevre konusunda gazetemize anlatt klar yla, kentin bu büyük sorunu hakk ndaki bilincini ortaya koydu. Büyükflehir Belediye Baflkan olarak Bursa'y sosyo-ekonomik aç dan Türkiye ve AB düzeyinde de erlendirir misiniz? Bursa 4 bin y ll k tarihinde birçok medeniyetlere ev sahipli i yapan bir kent. Baz kentlerin tarihi geçmifli vard r, baz lar n n sanayisi, baz lar n n tar m, baz lar n n turizmi... Bursa birçok kentin ayr ayr sahip oldu u özelliklerin tamam n bar nd r yor. Bursa, Türkiye'nin stanbul'la birlikte Avrupa kenti ödülü alan iki flehrinden biri. 13 Avrupa Birli i ülkesi kardefl flehrimiz var. Avrupa Tarihi Kentler Birli i, Avrupa fiehirler Birli i, BM Kalk nma Program, Uluslararas Yerel Yönetimler Birli i, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birli i ve Avrupa Müzeler Forumu gibi bir çok uluslararas kurulufla üyeyiz. Bu kurulufllara üye olup, yönetim kurulu üyeliklerinde de yer alarak ülkemizin, Bursa'm z n Avrupa'da tan t m n sa l yoruz y l nda Dünya Sa l k Örgütü Avrupa Sa l kl fiehirler Toplant s 'nda 99 kentin belediye baflkan ile yöneticisini Bursa'da a rlad k. Önümüzdeki 5 y lda öngördü ünüz büyük projeler neler? Önce AB projesi olarak tasarlad klar m zdan söz edeyim. Bursa Büyükflehir Belediyesi nin (BBB) flu anda hibe anlaflmas imzalama aflamas nda olan projelerden birisi "Göç Kaynakl Sosyo-Ekonomik Problemlerin Çözümüne Destek Projesi". Göçten en çok etkilenen illerden birisi olan Bursa'm zda sorunlar n hafifletilmesi için at lacak büyük ad mlardan birisidir. Haz rl k çal flmalar BBB koordinatörlü ünde yürütülen proje için stanbul, Ankara, Bursa ve zmir Büyükflehir Belediyelerine AB toplam Avro kaynak aktaracak. Bu kaynaktan Bursa'n n alaca pay Avro olarak belirlenmifltir. Bilindi i gibi Bursa, TU K verilerine göre net göç h z % gibi yüksek bir rakamla BB'ler içinde en h zl göç alan ildir. H zl göç birçok aç dan sorunlara yol açmaktad r. Göç kaynakl bu sorunlar n çözümü için proje kapsam nda saha araflt rmalar ve anketler yoluyla göçle gelmifl vatandafllar n kente sosyo-ekonomik aç dan entegre edilmesinin ihtiyaç analizi yap lacak ve bu kapsamda y llar n kapsayan bir Stratejik Eylem Plan haz rlanarak plan n n uygulanmas için programlar oluflturulacakt r. Bunlar n yan nda proje içerisinde kentlilik bilincini artt r c kampanyalar bafllat lacak, yeni altyap projeleri için fizibilite çal flmalar yap larak finansman yollar araflt r lacak ve sokakta çal flt r lan çocuklar için bir merkez kurularak sokaklarda çal flt r lan çocuklara psikolojik destek ve dan flmanl k hizmetleri verilecektir. Bu merkezde ayn zamanda çocuklar n ailelerine dan flmanl k hizmetleri verilecek, aile içi fliddetin azalt lmas na, uyuflturucu madde kullan m n n engellenmesine yönelik e itim ve bilgilendirme kampanyalar yürütülerek çocuklar n tekrar e itimlere kat lmalar teflvik edilecektir. Çevre Projeleri olarak; kentimizde hastane ve sa l k kurulufllar ndan oluflan t bbi at klar halen özel so utuculu araçlarla toplanarak Kent Kat At k Depolama Alan m zda kireçlenerek gömülmek suretiyle depolanmaktad r. Bu at klar n yönetmeliklere ve AB kriterlerine uygun bir flekilde daha çevreci bir yaklafl mla depolanmas n sa lamak için "t bbi at k sterilizasyon tesisi" kurularak tüm dünyada uygulanan en modern ve ekonomik yöntemlerden biri olan buharla sterilizasyon yöntemine geçilecektir. Ayr ca kent içinde bulunan kirletici sektörler konusunda genifl çapl bir envanter çal flmas yap lacakt r. Tabakhaneler ve boyahaneler baflta olmak üzere kirletici sektörlerin flehir d fl na tafl nmas için yap lan çal flmalar en k sa sürede sonuçland r lacakt r. Çevre ve Orman Bakanl koordinatörlü ünde pilot il seçilen kentimizde Gürültü Twinning (Efllefltirme) Projesi çal flmalar do rultusunda di er illere örnek çal flma olarak, kentimizin endüstriyel kaynakl gürültü haritas oluflturma çal flmalar yap lacakt r. Düzenli depolama alan m z n ömrünü uzatmak amac yla at k içindeki maddeler ayr ayr irdelenerek düzenli depolama d fl ndaki alternatifler araflt r lmaktad r. Araflt r lan projelerden biri organik maddelerden kompost gübre elde edilmesi yöntemidir. Rehabilite edilmifl eski çöp döküm alan nda oluflan çöp gaz ndan halen elektrik enerjisi üretilmektedir. Bugüne dek bu tesis 6,6 milyon kw elektrik enerjisi üretmifl ve Belediyemize 11 bin YTL kazand rm flt r. Sera etkisi yaratan ve bu anlamda küresel s nmaya olumsuz katk da bulunabilecek çöp gaz ndan elektrik enerjisi üreterek hem çevreyi koruyan, hem de ekonomiye katk sa layan projenin Kent Kat At k Depolama Alan m zda da uygulanmas için çal flmalar sürmektedir. Geri kazan labilir at klar ayr toplan p ekonomiye geri kazand r lmaktad r. Bu konuda halen kent nüfusunun büyük yüzdesini oluflturan Osmangazi, Y ld r m, Nilüfer, Kestel ilçelerimiz ile Emek, ilk kademe belediyemiz dahilinde bu projeyi yürütmekteyiz. Geri kazan m ve at k pillerin ayr toplanmas na yönelik çevreci projelerimiz de yayg nlaflt r larak etkin halde sürecektir. Müzakerelerde bizi en fazla zorlayacak olan çevre fasl konusunda pek çok projeleriniz oldu u görülüyor... AB ile entegrasyonun sa lanmas için Çevre ve Orman Bakanl 'n n gerçeklefltirildi i uyumlaflt rma görüflme ve çal flmalar n Belediyemizce yak ndan izliyor ve bunlara ba l olarak durumumuzu gözden geçiriyoruz. Yap lmas gerekenler ortaya ç k yor ve çal flmalar bafllat yoruz. Türkiye'de ilk kat at k düzenli depolama alanlar n kuran ve kat at k yönetim sistemini oluflturan belediye olarak, bu süreçte yeni projelerimizi de gerçeklefltirmek istiyoruz. Buna örnek olarak T bbi At k Sterilizasyon Tesisi, hafriyat at klar için ayr düzenli depolama ve efllefltirme projesi kapsam ndaki gürültü haritas oluflturma projelerimizi söyledim. Türkiye'de ilk "Hafriyat Depolama Alan " ruhsat n veren kent Bursa'd r ve halen kentte 17 hafriyat depolama alan ruhsatland r lm fl durumdad r. Uzun vadeli projelerimiz de AB kriterlerine uygun tasarlanmaktad r. Örne in; AB sürecinde organik maddelerin düzenli depolanmas na çeflitli k s tlamalar getirilece ini biliyoruz ve bu nedenle organik at klar depolama d fl ndaki bertaraf yöntemlerini araflt r yoruz. Konuya verdi imiz önem nedeniyle Çevre ve Orman Bakanl yap lan yeni proje ve uluslar aras iflbirli i çal flmalar nda Bursa'y pilot il olarak seçmektedir. De erli bir amaca hizmet eden "Do al Kaynaklar n Sürdürülebilirli inin Artt r lmas " projesi çerçevesinde yürütülen çal flmalar nelerdir? AB Hibe Programlar kapsam nda "Sürdürülebilir Kalk nman n Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi" çerçevesinde, Sürdürülebilir Çevre için Kat l mc E itim Projesi ile hibe almaya hak kazanm fl bulunmaktay z. Proje orta m z Y ld r m Belediyesi, ifltirakçilerimizse l Milli E itim Müdürlü ümüz ve tiyatro gösterileriyle projemizi destekleyecek olan Yeni Yüksektepe Kültür Derne i'dir. Projeyle, Y ld r m lçemizde, Ankara yolunun kuzeyinde tespit edilmifl 12 adet okulda ö renim gören 4.,5.,6. s n f ilkö retim ö rencilerine "genel çevre ve su tüketimi" konular nda bilinçlendirme e itimleri yap lacakt r. Proje alan n n seçiminde bölgenin yo un göç almas ve bu nedenle kozmopolit bir yap da olmas etken olmufltur. Proje bütçesi ,79 Avro' dur. Bütçenin % 90' hibe olup geri kalan k s m Büyükflehir Belediyemiz taraf ndan karfl lanacakt r. Projemize göre ö rencilere verilecek e itimi, her okulun görevlendirece i birer ö retmen ve proje bütçesi kapsam nda temin edilecek olan, l Milli E itim Müdürlü ümüzle ortaklafla belirlenecek gönüllü görevliler gerçeklefltirecektir. Ö retmenler ve görevlilerin konu hakk nda e itimleriyse Büyükflehir Belediyemiz personeli taraf ndan yap lacakt r. Projemizin bitiminde çeflitli yar flmalar düzenleyerek ö renilen bilgilerin pekiflmesini ve baflar l olan ö rencilerimize çeflitli ödüller verilmesini de amaçl yoruz. Projemizle ilk etapta ö renciye ulaflmay amaçlad k. Projeyle haz rlanan CD, kitap, broflür gibi e itim materyalleri proje bittikten sonra ço alt larak kent genelindeki tüm ö rencilerin faydalanmas sa lanacakt r. Yürütmekte oldu unuz veya öngördü ünüz baflka AB projeleri var m? AB taraf ndan teklif ça r s yap lm fl olan projelerden birisi de Kültür 2007'dir. BBB bu AB'ye kat l m sürecinde Bursa genelinde gerekli altyap çal flmalar n n yap lmas, Bursa halk n n AB sürecinde do ru bilgilendirilmesinin sa lanmas, AB üyesi ve aday ülkeler ile iflbirli i, iletiflim ve eflgüdüm platformlar n n oluflturulmas, AB'nin aday ülkelere sa lad mali kaynaklardan Bursa'n n etkin flekilde faydalanabilmesi için e itim, araflt rma ve proje faaliyetlerinin yürütülmesi amac yla, AB Koordinasyon Merkezi, Bursa Büyükflehir Belediyesi bünyesinde kuruldu. AB Kaynakl Finansmanla Yürütülen Projeler Sürdürülebilir Çevre çin Kat l mc E itim Projesi Projenin amac Bursa ili s n rlar içindeki do al kaynaklar n sürdürülebilirli inin art r lmas na katk da bulunmak olup Y ld r m ilçesinde belirlenecek 12 pilot okulda ö renim gören ilkö retim ö rencilerinin çevre ve su tüketimi konusundaki bilinç düzeylerinin artt r lmas hedefleniyor. Bu projeyle do al kaynaklar n korunmas ; sürdürülebilir tüketim al flkanl klar n n kazand r lmas ve bu yolla Bursa'n n do al kaynak yönetimi konusundaki kapasitesinin artt r lmas na katk sa lanacak. alanda aç k olan hibe ça r s na baflvurmak için 'Sahne Sanatlar Alan nda Soka n Dili' adl bir proje haz rlam fl ve Kültür 2007 program n n flartlar ndan birisi olan yabanc ortak aray fl na bafllam flt r. Projenin amaçlar aras nda kültürler aras diyalogun artt r lmas, sanatç lar n, kültür alan nda çal flanlar n ve kültür-sanat eser ve çal flmalar n n uluslararas dolafl m n n gelifltirilmesi bulunmaktad r. Bu hedefler do rultusunda farkl ülkelere ait geleneksel sokak tiyatrosu yaklafl m ve örnekleri tek bir tema alt nda buluflturarak Avrupa ülkelerinde sergilenecektir. Bu kapsamda ortak kurum ve yönetmenlerin kat l m yla ortak bir anlat m yöntemi belirlenecek ve BB fiehir Tiyatrosu oyuncular yla atölye çal flmalar nda ortak bir yap m haz rlanacakt r. Sahnelenen eserse baflta proje ortaklar n n ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Akdeniz'de sergilenecektir. Sizce Bursa sanayi kenti olarak, tarihi ve turistik kent Bursa'n n önüne geçmedi mi? Öyleyse bu sürdürülebilir kalk nma aç s ndan do ru mu? Türkiye ihracat n n 5'te biri Bursa'da yap l yor. Tar m ihracat nda Bursa önemli bir yere sahip. Bursa, bugüne kadar sahip oldu u birçok de ere ra men sadece turizmde hak etti i yeri alam yor. Tarihi-kültürel zenginlikler, kiliseler ve Uluda gibi beyaz bir cennete sahip olmas na ra men ülke turizminden ald pay sadece yüzde 1 seviyesinde. Bunun art r lmas için iki önemli çal flmaya imza at yoruz. Biri Bursa- stanbul aras ndaki mesafeyi 75 dakikaya düflürecek olan h zl feribot seferlerini nisan ay nda bafllat yoruz. Di eri de teleferi i oteller bölgesine uzat yoruz. Ayr ca tarihi ve kültürel miras yaflatma projelerimizi de sürdürüyoruz. Yani sizin de de indi iniz gibi y llard r ihmal edilen bu eksikli i de bu yat r mlar m zla giderece iz. AB Koordinasyon Merkezi BURSAB Ankara, Bursa, stanbul ve zmir'de Göç Kaynakl Sosyoekonomik Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek Projesi Göç kaynakl sosyo ekonomik problemlerin çözümüne katk da bulunmak amac yla Bursa Büyükflehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Baflkanl ve BURSAB taraf ndan haz rlanan projenin, AB kat l m öncesi mali yard m 2006 program n n ikinci paketi kapsaminda AB Komisyonuna ulaflt r ld. Büyükflehir Belediyesi bu kapsamda K demli Program Görevlilerini (SPO) belirledi ve proje kapsam nda teknik flartnamelerin haz rl k çal flmalar na bafllad. Telefon: Faks: E-posta:

9 Bursa ve AB 9 BTSO nun Ekonomiye Katk s Anadolu'nun En Büyükleri Ödüllendirildi Fortis ile Ekonomist Dergisi'nin bu y l üçüncüsünü gerçeklefltirdi i, ciro, istihdam ve ihracat ölçütlerinin baz al nd "Anadolu 250" araflt rmas nda, Bursa'dan 51 firma yer ald. 250 firma aras nda 4 ayr kategoride yap lan de erlendirmede, yirmi firman n yer ald kategoride Bursa, yedi firmayla en çok temsil edilen il oldu. "Anadolu 250" araflt rmas n n sonuçlar na göre "Anadolu'nun En Büyük 5 fiirketi" kategorisinde, Yeflim Sat fl Ma azalar ikinci s rada yer ald. En çok ihracat art ran befl flirket aras nda Biran plik ilk s rada yer al rken, kârl l n en çok art ran befl flirket s ralamas nda Emek Ya Sanayi birinci, Kamil Koç Otobüsleri ise beflinci oldu. Anadolu'nun istihdam n en çok art ran 5 flirket s ralamas nda, Alara Tar m birinci, Biran plik ikinci, Ges Tekstil ise beflinci oldu. Bursa'da lk 250 Firma Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO), 9 y ldan beri yapt "Bursa'n n lk 250 Büyük Firmas " araflt rmas yla, araflt rmac lar için Bursa ekonomisine iliflkin önemli bir veri kayna oluflturuyor. Ülkenin dördüncü büyük kenti olan Bursa ekonomisinin nereden gelip nereye gitti ini gösteren de erli bir çerçeve niteli inde olan araflt rma, Bursa'da zaman içinde ekonomik yap n n nas l de iflti ini ortaya koyman n yan nda, ihracattan çeflitli sektörlerde çal flan iflçi say lar na kadar ayr nt l bilgilere ulaflma olana sa l yor. Araflt rman n 2005 sonuçlar na göre ilk befle giren firmalar; Oyak Renault Otomobil Fab. A.fi., Tofafl-Türk Otomobil Fab. A.fi., Bosh Sanayi ve Ticaret A.fi., Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.fi. ve Yeflim Sat fl Ma azalar ve Tekstil Fab. A.fi. BTSO Ekonomiye De er Katanlar Ödüllendirdi Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO), "Ekonomiye De er Katanlar 2006" s ralamas nda yüksek düzeyde vergi ödeyen ve ihracat yapan, uluslararas kara tafl mac l ve turizm faaliyetleriyle döviz girdisi sa layan, bir ürünü Bursa'dan ilk kez ihraç eden ve Bursa'dan yeni bir pazara ilk kez ihracat gerçeklefltiren toplam 327 üyesini ödüllendirdi. BTSO Yönetim Kurulu Baflkan Celal Sönmez elde edilen rakamlara göre devlet kasas na giren her 100 liran n 3 liras Bursa'dan elde edildi ini belirtti ve buna mukabil olarak Bursa'n n, ödedi i her üç liraya karfl l k, ancak bir liray geri alabildi ine iflaret etti. Sönmez, bu rakamlara bak larak Bursa'ya yat r m yapan ifladam ve sanayicinin önü aç ld nda, ald klar hizmetlerin karfl l n kat kat fazlas yla geri ödediklerinin görülece ini söyledi. Törenin onur konu u Maliye Bakan Kemal Unak tan konuflmas nda, Bursa'n n sanayi potansiyeli ve ekonomiye oluflturdu u katma de erle, stanbul'a alternatif olabilecek illerin bafl nda geldi ini belirtti. Firmalara CE Semineri Bursal ifladamlar, AB finansal deste iyle yürütülen ve Türkiye'de kalite altyap s n n gelifltirilmesini hedefleyen bir proje olan "Kalite Altyap s letiflim Kampanyas " çerçevesinde, BTSO'da düzenlenen "CE flareti, Kusurlu Ürün Sorumlulu u, Piyasa Denetimi ve Gözetimi" konulu bir seminerle CE iflareti hakk nda bilgilendirildi. G da Güvenli i ve Kalite Sistemleri Paneli BTSO'nun deste i, ngiliz Baflkonsoloslu u, ngiliz Standartlar Enstitüsü Türkiye Ofisi ve ngiliz Ticaret Odas 'n n iflbirli iyle düzenlenen bir panelde Bursal ifladamlar na g da güvenli i ve kalite sistemleri hakk nda bilgiler aktar ld. Türkiye ile ngiltere aras ndaki iflbirli i yelpazesinin oldukça genifl oldu unu aktaran BTSO Baflkan Yard mc s Ali Haz r, ngiltere'ye yönelik ihracatta, ngiltere'den kaynaklanan ve sistematik bir özellik arz eden sorun ya da engelleme olmad n dile getirerek, zaman zaman ç kan sorunlar n AB ile Türkiye aras ndaki problemlerden veya ihraç edilen ürünlerin gerekli standard, spesifikasyonu, etiketleme, ambalajlama gibi hususlar içermemesinden kaynakland n ifade etti. ngiliz Baflkonsolosu Barbara Hay ise, "Günümüzde ürünlerin pazarlanmas nda paketleme önemli bir ayak oluflturuyor. Ürünlerin, art k k talararas yolculuklar yap p en iyi kalitede müflterilerine ulaflmalar gerekiyor. Globalleflen dünyada paketlemenin de uluslararas kalite standartlar na uyumlu olmas çok önemli. Y llar itibariyle art k uluslararas paketleme standartlar olufltu. Bu konuda da ngiliz Standartlar Enstitüsü uzmanlaflt " dedi. Kaynak: Bursa'dan AB'ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi KOB 'lerin hizmetinde 12 ilde toplam 13 merkezle hizmet veren Avrupa Bilgi Merkezlerinin amac, Türk KOB 'lerin uluslararas piyasalara aç lmalar n desteklemek ve KOB 'leri AB Mevzuat ve AB ihaleleri konusunda bilgilendirmek. KOB 'ler için ABM mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir bilgi deposu. Avrupa Bilgi Merkezleri (Euro Info Center), Küçük ve Orta Boy flletmeler'in (KOB ) AB ve tek pazara uyumunu h zland rmak için Avrupa Komisyonu flletmeler Genel Müdürlü ü'nün 1987 y l nda oluflturmaya bafllad ve KOB bilgi a n n en önemli parçalar olan yap lard r. Bilgi a n n amac, Komisyon'la KOB 'leri yak nlaflt rmak, KOB 'lerin bilgiye eriflimini, AB iç pazar ve kendilerini etkileyen di er Avrupa politikalar hakk nda fikir sahibi olmalar n sa lamakt r. Bugün; AB, Avrupa Ekonomik Bölgesi, Akdeniz çevresi ve aday ülkelerde 277 kentte 321 Avrupa Bilgi Merkezi (ABM) bulunuyor. Türkiye'deki Avrupa Bilgi Merkezleri 1999 tarihli Helsinki Zirvesi'nden sonra AB, Türkiye'ye resmen aday ülke statüsü vererek siyasi ve ekonomik reform sürecinin h zlanmas na destek vermeye bafllad. Bu süreçte ABM a n n kurulmas na da onay verildi. Gerçi Türkiye'deki ilk ABM 1994 y l nda KOSGEB bünyesinde aç lm flt ancak geniflletilmemiflti. Komisyon 2003 y l sonunda bir ihale açarak ABM a n geniflletti. hale sonunda Türkiye'deki 8 ilde toplam 9 ABM faaliyete geçti: stanbul'da Avrupa ve Asya yakas nda, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Denizli, Samsun ve Adana/Seyhan ihaleyi kazanan iller oldular. Türkiye'nin 11 ilinde yerleflik 12 AB Yerel Bilgi Bürolar n n baz lar söz konusu ihaleyi kazanm fllard ve varolan AB Bilgi Bürosu'na ek olarak ABM (Euro Info Centre) ünvan yla da hizmete devam ediyorlard. Avrupa Bilgi Merkezi ile AB Yerel Bilgi Bürolar ve Avrupa Birli i Bilgi Merkezi aras ndaki fark nedir? Adlar birbirine benzeyen ama ifllevleri aç s ndan her birinin farkl görev tan mlar bulunan 3 kurulufl söz konusu. Avrupa Birli i Bilgi Merkezi, stanbul Taksim, Mete Caddesi, Park Apartman No 'de faaliyet gösteriyor ve her kesimden, her meslekten Türk vatandafl na AB ile ilgili konularda tarafs z bilgi veriyor. AB (Yerel) Bilgi Bürolar, bulunduklar bölgelerde her kesimden, her meslekten Türk vatandafl na AB ile ilgili konularda bilgi veriyor. Avrupa Bilgi Merkezleri, (Euro Info Centre), temel olarak KOB 'lere yönelik çal fl yor. Avrupa Bilgi Merkezleri ne tür faaliyetlerde bulunuyor? * Yerel iflletmelerin AB programlar, giriflimleri ve mevzuat konusunda bilgilendirilmesi için destek verilmesi; * AB hibeleri, kredileri, programlar, yönetmelikleri konusunda iflletmelerden gelecek bilgi taleplerinin karfl lanmas ; * Bölgedeki iflletmelerin bilgilendirilmesi için seminerler, toplant lar, firma ziyaretleri gibi farkl faaliyetler düzenlenmesi; * flletmelere destek hizmetleri sunan di er bölgesel kamu ve özel kurumlar ile ulusal veya bölgede bulunan Topluluk a lar yla sürekli iliflkilerin kurulmas ; * Etkileflimli politika üreten projeler çerçevesinde, iflletme ihtiyaçlar na yönelik bilgi ak fl n n sa lanmas. Bunlar n d fl nda, Merkezlerin 2 ana hedefinden daha bahsetmek mümkündür: * Sektorel iliflkilerin ve sirketler aras iflbirli inin desteklenmesi; * fiirketlerin geribildirimlerinin devam n sa layarak Komisyon'un daha verimli ve etkili düzenlemeler yapmas na yard mc olunmas. ABM'ler için ayr nt l bilgi: c_turkey.htm - 16k Bursa ABM Türkiye'de ABM ihalesini kazanan ve ayn zamanda AB Bilgi Bürosu olan illerimiz aras nda bafltan beri Bursa da bulunuyor. Bursa Sanayi ve Ticaret odas (BTSO) bünyesindeki ABM'nin Bursa'daki KOB 'lere sa lad hizmetler; Bursa'daki KOB 'lerin yurt d fl ndaki firmalara tan t lmalar n ve taraflar aras nda her tür ticari ba lant n n yarat lmas na olanak sa lamak, "Efl araflt rma bilgi bankas " sayesinde KOB 'lerin s n rlar n aflmas na ve daha verimli çal flarak uluslararas baflar lara imza atmalar na destek olmak, KOB 'leri AB Mevzuat ve AB ihalelerine yak nlaflt rmak amac yla bilgilendirme etkinlikleri organize etmek; AB hibeleri, kredileri, programlar konusunda gerekli duyurular yapmak ve gelecek bilgi taleplerine yan t vermek, Bilgi bankalar, kompakt diskler ve dahil oldu u uluslararas programlar sayesinde Bursal iflletmelerin bilgi taleplerini karfl lamak, AB ülkeleri Pazar ve sektör bilgileri ve AB'nin AR-GE programlar ve finans olanaklar n duyurmak. Bursa ABM'nin iletiflim bilgileri ve sorumlular flöyle: Bursa Ticaret ve Sanayi Odas /AB Bilgi Bürosu koordinatörü Aytaç Coflkun ayn zamanda ABM bürosundan da sorumlu. Tel : Fax : AB Bilgi Bürolar n n bulundu u illerimiz

10 10 Bursa STK lar ve AB Anadolu Sohbetleri Bursaspor fiiddete Karfl Türkiye'de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Sivil A lar n, Kapasite Gelifltirme Projelerinin ve Kat l mc Yerel Projelerin Desteklenmesi Program Yerel Gündem 21 Projeleri Halka Yak n Dinamik bir program olan Gündem 21 sürdürülebilir kalk nma için yeni bir küresel ortakl n bafllang c d r. Bursaspor, AB ile iflbirli iyle karfl laflmalarda fliddetin önlenmesi için proje gerçeklefltirdi. Mikro projenin uygulay c kurumu olan Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayan flma Derne i'nden proje sorumlular Yalç n Çimen ve R za Tosunay amaç ve giriflimlerini anlatt lar. Bursaspor, Avrupa Birli i'nin Sivil Toplum Kurulufllar ve Kamu Kurulufllar aras ndaki iflbirli inin gelifltirilmesi ve Sivil Toplum Kurulufllar n n demokratik kat l m düzeylerinin güçlendirilmesi kapsam nda "Bursaspor Karfl laflmalar nda fiiddetin Önlenmesi" isimli mikro proje ile Avrupa Birli i Merkezi Finans ve hale Birimi'nin hibe yard m fonundan bir y l süreyle destek alm flt r. Bursaspor kulübü taraf ndan haz rlanan ve Bursaspor'lu Profesyonel Futbolcular Dayan flma Derne i (BPFDD) taraf ndan yürütülen ve 2005 Aral k ay nda bafllayan proje çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlü ü, Bursa Büyükflehir Belediyesi, yerel medya kurulufllar ve taraftar dernekleri güçlerini birlefltirerek Bursaspor maçlar s ras nda yaflanan fliddet olaylar n engellenmeyi ve Atatürk stadyumunda futbol müsabakalar n izleyen kad n, çocuk ve engelli kat l m n art rmay amaçlam flt r. Ayr ca, verilen güvenlik e itimleri sonucunda taraftarlar n, maçlarda meydana gelebilecek fliddet olaylar karfl s nda bilinçli ve sorumlu bir tutum sergilemesi ve yerel medya ve belediyeyle yürütülen ortak kampanyalarla çevrenin korunmas konusunda duyarl bireyler yetifltirilmesi de 2006 Aral k'ta baflar yla sonuçlanan projenin hedefleri aras nda gösterilmifltir. Mikro projenin uygulay c kurumu olan Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayan flma Derne i'nden proje sorumlular Yalç n Çimen ve R za Tosunay, amaç ve giriflimlerini anlat rken 2005 Aral k ay nda bafllay p 2006 Aral k'ta sona eren proje kapsam nda Avrupa Birli i'nden 37 bin Avro hibe deste i ald klar n ve ilk aydan itibaren toplant larla bafllayan faaliyetlerinin, üçüncü ayda özel güvenlik e itimleriyle devam etti ini söylediler. Ellifler kiflilik gruplardan oluflan s n flarda Bursaspor taraftar na güvenlik e itimi verdiklerini ve amaçlar n n fliddete e ilimi olan taraftarlar e itmek oldu unu söyleyen proje sorumlular, bu e itimler sonucunda taraftarlar n kendileriyle ve Emniyetle iletiflimlerinin artt n ve Emniyet raporlar na göre fliddetin %60 azald n belirttiler. Çimen ve Tosunay projeyi "Biz uygulad m z projeden verim ald m z düflünüyoruz. Ancak AB'ye proje üretti inizde uygulama aflamas nda birçok prosedürle u raflmak zorunda kald k. Bunun yan nda projenin denetlenme say s az. Prosedür azalt l p denetleme ço alt lmal " fleklinde de erlendirdiler. Türkiye'de AB hibe fonlar ndan destek alan ilk spor projesi olma özelli ini tafl yan "Bursaspor Karfl laflmalar nda fiiddetin Önlenmesi" projesi, ülkemiz için bir örnek oluflturmas aç s ndan önem tafl maktad r. Kaynak AB, Kad nlar Patron Yap yor Avrupa Birli i ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) taraf ndan ortaklafla yürütülen Kad n Giriflimcilerin Desteklenmesi Projesi, Türkiye'de ilk uygulamaya konuldu u Bursa'da meyvelerini vermeye bafllad. Bursal giriflimci kad nlar ifl merkezi açt Kad n Giriflimcilerin Desteklenmesi Projesi, Bursa'da 37 kad n giriflimciyi kendi iflinin patronu yapt.proje kapsam nda e itim gören kad nlar, oluflturduklar 'Giriflimci Bayanlar U urböce i Toplu fl Merkezi''ni açt lar. Yeni Okçular flhan 'n n bir kat nda yer alan ifl merkezinin 2005 y l nda aç l fl yap ld. AB-TESK Kad n Giriflimcilerin Desteklenmesi Projesi Avrupa Birli i Efl Direktörü Faik Özgermi, Türkiye'de henüz kad n giriflimci konusunun ele al nmad ortamda böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, AB'nin de deste iyle bugüne kadar bin 700 kiflinin e itimden geçirildi ini söyledi. E itim görenlerden 463'ünün ifl yeri açt na de inen Özgermi, Bursa'n n bu konuda Türkiye'ye örnek oldu unu da ifade ederek, "Bursa bir kar topu att. Bu Türkiye'ye yay larak kar topu ç gibi büyüyecek. Ankara, Bursa, Çorum, Denizli ve Mersin projenin yayg nlaflmas için pilot il seçildi. Ancak Bursa projeyi di er pilot illerden daha h zl büyüyerek, gelifltiriyor. Türkiye'ye örnek olan Bursal kad n giriflimcileri ve projeye destek verenleri tebrik ediyorum" dedi. lk meyvelerini Bursa'da veren projede, e itim görenler ilk defa ortaklafla bir ifl merkezi açt lar. Projenin sadece ekonomik de il sosyal boyutu da önemli. fl merkezinde, giriflimcilik e itimi alan 37 kad n n açt tekstil, ev dekorasyonu, bijuteri ma azalar ve mum atölyesi bulunuyor. Bursa Kafkas Derne i sundu u mikro projeyle bu programdan faydalanan sivil toplum kurulufllar na güzel bir örnek oluflturuyor. Bursa Kafkas Derne i'nin projesini ad : Güçlü Demokrasi için Güçlü Sivil Toplum Bütçesi: ,39 Avro 8 ay sürecek olan projeyle Bursa Kafkas Derne i'nin Çerkes kültürünün ça n gereklerine uyumlu bir flekilde korunup yaflat labilmesi konusunda daha etkili çal flabilecek bir kapasiteye ulaflabilmesi amaçlan yor. Projeyle Bursa ilinde yaflayan daha çok say da Çerkesle, daha etkili iletiflim kurmak, bu kiflilerin e itim, yafl, cinsiyet gibi genel özellikleri ve iletiflim bilgilerini derleyerek dernek aktivitelerine kat l mlar n ve desteklerini art rmak, bir faaliyetler dizisiyle bu ba pekifltirmek, Çerkes Kültürünü ça n gerekleriyle uyum içinde koruma ve yaflatma konusunda e itim ve seminerler düzenleyerek özellikle kad nlar n, gençlerin ve çocuklar n daha bilinçli ve aktif kat l mlar n sa lamak, kültürel kayg lar n ve gereksinimlerin görünür hale gelmesini sa lamak, proje süresince derne in e itim faaliyetleri düzenlemek, kaynak gelifltirmek, insan/gönüllü kaynaklar yönetimi gibi konularda kapasitesini gelifltirmek, daha genifl, bilgili, bilinçli bir kitleye daha yüksek bir kapasiteyle cevap verebilmek hedefleniyor. Bursa Kafkas Derne i Santral Garaj Mah. Bilginer Sok. No:15 Osmangazi /Bursa Çerkesler Kafkasya'n n Kuzey yamaçlar nda binlerce y l yaflayarak köklü bir kültürün üreticisi olan Çerkesler 1600'lü y llardan sonra Rus Çarl 'n n iflgaline u rad. Kafkasya'n n yerli halk olan Çerkesler topraklar n koruyabilmek as rlarca Çarl k Rusyas 'yla savaflt lar. Ancak bu eflitsiz savaflta dayanma güçleri 1864 y l nda tükendi. 1900'lü y llar n bafl na kadar 1,5 milyon civar nda insan anavatanlar Kafkasya'dan sürülüp Osmanl topraklar na do ru yola ç kt lar. Üçte biri yollarda ve yeni yerlefltikleri yerlerde salg n hastal klardan öldüler. Anadolu ve Balkanlar'a ulaflmay baflarabilenleriyse yeni topraklar nda yeni bir hayat kurman n zorluklar n n yan nda salg n hastal klar, yeni savafllar ve yeni sürgünler karfl lad Osmanl -Rus Harbi sonucunda Balkanlar'dan ikinci bir sürgünle Ortado u'ya da t ld lar. Balkan savafllar nda, Çanakkale, Yemen ve Sar kam fl cephelerinde, Kurtulufl Savafl nda yo un kay plar verdiler. O zaman Osmanl mparatorlu unun parças olan Ürdün, Suriye, Irak ve srail'de de bugün Çerkesler yafl yor. Ancak tüm dünyada en fazla Çerkes nüfus Türkiye'de. Bu nüfusun bin kadar da Bursa'da yafl yor Rio Yeryüzü Zirvesi'nde sürdürülebilir kalk nma tüm insanl n 21. yüzy ldaki ortak hedefi olarak benimsenmiflti. Bu do rultuda, 21. yüzy lda çevre ve kalk nma sorunlar yla bafla ç k lmas na ve sürdürülebilir kalk nma hedefine ulafl lmas na yönelik ilkeler ve eylemler "Gündem 21" isimli bir eylem plan yla belirlenmiflti. Zirvenin en somut sonucu olan eylem plan, BM üyesi ülkelerce kabul edilmifltir. Yerel düzeyde sürdürülebilir kalk nmaya yönelik kat l mc eylem planlamas süreci niteli indeki Yerel Gündem 21, dünyada ve Türkiye'de sergiledi i özellikleriyle 21. yüzy l n demokratik "yerel yönetiflim" anlay fl n ifade etmektedir. Bursa Yerel Gündem 21 projelerinden örnekler Çocuklar n Çevre Bilincinin Artt r lmas ve Kent Yönetimine Aktif Kat l m n n Sa lanmas Projesi Ana hedefler: Çocuklar n çevre bilincinin artmas ve tüketim al flkanl klar n n de iflmesi Halk n mahallelerine sahip ç kmas Çocuklar n özgüvenlerinin geliflmesi Projenin flleyifli: Yerel Gündem 21'e ba l Hocataflk n, Siteler, Piremir ve Vatan Kent Gönüllüleri Evlerinde proje uygulanacakt r. Her bölgeden 20'fler kiflilik gruplar oluflturularak, gruplara yönelik uygulamal çevre e itimi program gerçeklefltirilecektir. Projeye, Hollanda Konsoloslu u MATRA-Kap Program taraf ndan Avro hibe katk sa lanm flt r. Toplam proje bütçesi Avro'dur. Farkl Kültürler Ortak Hamleler Projesi Ana hedefler: Gençlerin satranç arac l yla kültürel anlamda diyaloglar n n geliflmesi ve kültürel de iflimin sa lanmas Proje orta ülkelerle ön haz rl k toplant s n n yap lmas Proje ekibine ve Gençlik Konseyi üyelerine yönelik satranç ve ngilizce e itiminin gerçeklefltirilmesi AB Youth Programlar hakk nda üyelerin bilgilendirilmesi Ortaklarla birlikte insan temal satranç turnuvas n n gerçeklefltirilmesi Projenin flleyifli: talya, Polonya, Romanya ve Türkiye'nin ortak oldu u projeye AB Youth Program taraf ndan Eylem1 çerçevesinde Avro hibe katk sa lanm flt r. Proje uygulama çal flmalar na bafllanm flt r. Verheugen: Bursa daki bar nak AB'de bile yok Avrupa Birli i Komisyonu Baflkan Yard mc s Günter Verheugen efli Gabriella Verheugen ile Bursa'n n Karacabey ilçesindeki Çevre ve Orman Bakanl Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü'ne ba l Ovakorusu Ay Bar na 'ndaki incelemelerinden sonra yapt aç klamada, "Avrupa'da bile bu bar na n tek oldu unu düflünüyorum. AB zaten, bu tarz yaban hayat koruma projelerinin gerçeklefltirilmesini istiyor. Bence Türkiye, bunu yeterince yerine getirmifl. Bu proje di er ülkelere örnek olmal " diye konufltu. Verheugen, "mükemmel" olarak niteledi i bar nak için haz rlanacak projelere AB Hibe Fonu'ndan faydalanabilmesi için destek vereceklerini belirtti. Kaynaklar: -

11 Bursa STK lar ve AB 11 Bursa çin Bir Proje Finansman Kayna : fl Deste i Program fikur'un Bursa'da yürüttü ü Aktif flgücü Projeleri fl Deste i Program (Business Support Programme ) Son Baflvuru Tarihi: 4 Nisan 2007 Program n Toplam Bütçesi: 10 Milyon Avro Proje Bafl na : * asgari : Avro * azami : Avro Proje maliyetinin %80 i hibe olarak verilecektir. Maliyetin %20 si baflvuru sahibi ve/veya ortaklar taraf ndan karfl lanacakt r. Program n Amac : Avrupa Toplulu u mevzuat n n kurum ve kurulufllar taraf ndan etkin uygulanmas n n sa lanmas. Süre: En az 12 en çok 24 ay Program n Hedefi: * Hedef meslek örgütlerinin ve bu örgütlere üye flirketlerin Topluluk mevzuat ve etkileri konusunda kapasitelerinin art r lmas. * Ba ms z ve etkin meslekleyen meslek örgütlerinin güçlenmesi. Sektörel meslek örgütü: Üyeli i belirli bir meslek dal ile k s tlayan meslek örgütleri (Ör. Ayakkab c lar Federasyonu) Yatay meslek örgütleri: Üyeli i belirli bir meslek dal ile k s tlamayan meslek örgütleri (Ör. Konya Ticaret Odas ) Ortakl k Zorunlulu u: Meslek örgüleri tek bafllar na baflvuruda bulunamaz. Baflvuru ancak konsorsiyum halinde yap labilir. Bu konsorsiyumlar: Proje lideri ve ortaklar ndan oluflmal d r. Proje lideri: Bulgaristan, Romanya, H rvatistan ya da Türkiye'de kurulmufl meslek örgütü Ortaklar: Yukar da belirtilen 4 ülkede ya da Avrupa Toplulu u üyesi di er ülkelerde kurulu meslek örgütleri Projede yukar da belirtilen ülkelerin en az 3 ünden ortak bulunmas gerekmektedir. Yeni üye olan Topluluk ülkelerinden ortak bulunmas teflvik edilmektedir. Türkiye fl Kurumu ( fikur), 2002 y l mali programlamas ertesinde Aktif flgücü Programlar Projesini uygulamaya bafllam flt r. Projenin amac, Avrupa stihdam Stratejisi (EES) çerçevesinde fikur'a etkin istihdam tedbirlerini ve hizmetlerini haz rlamada, gelifltirmede ve uygulamada yard mc olmakt r. Avrupa Komisyonu'nun aktif istihdam tedbirlerine ve kapasite art r m na verdi i destek 2006 y l mali programlamas yla devam etmektedir. fikur Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilen projeler ve sektör programlar n n uygulanmas nda etkin ve aktif bir rol oynamaktad r. Problemlerin büyük bir k sm iflgücü piyasas n n yap s ndan ve iflleyiflinden kaynaklan r. E itim seviyesinin ve iflgücü piyasas n n yetersizli i, özellikle de kad nlarda görülen düflük istihdam ve iflgücüne kat l m oran ; genç nüfustaki yüksek iflsizlik oran ; çal flma yafl na gelmifl nüfusun art fl oran n n toplam nüfus art fl oran ndan daha fazla olmas, tar m istihdam n n AB ortalamas n n çok üzerinde olmas ve kay t d fl istihdam n yayg n olarak görülmesi en önemli sorunlard r. Bunlara ek olarak ifl piyasas n n esnek olmamas, Türkiye'de istihdam ve e itim aras nda bir köprü kurulamamas, yaflam boyu ö renmeye gereken önemin verilmeyifli, arz ve talep aras ndaki dengenin bozulmas na ve dolayl olarak da iflsizli e neden olmaktad r. Ekonomide, ihtiyaç duyulan alanlara iflgücü bulma konusunda sorunlar yaflanmaktad r. En büyük iflsizlik oran meslek okullar ndan mezun gençler aras nda görülmektedir. Bu durumun nedeni ise iflgücü piyasas n n ihtiyaçlar do rultusunda mesleki e itimin verilmemesi ve ifl verenlerin arad klar nitelikte iflgücü bulamamalar d r. flgücü piyasas n n ihtiyaçlar na göre mesleki e itim vermek ve Ulusal Mesleki Nitelik Sistemi'ni kurmak bu sorunlar büyük ölçüde çözecektir. Ülkede mesleki e itim kalitesinin düflük olmas na ve "yaflam boyu ö renme" kavram n n benimsenmemesine ek olarak, sermaye birikimindeki ve teknolojik iyileflme sürecindeki sorunlar di er Avrupa ülkeleriyle karfl laflt r ld nda, iflgücü verimini düflüren etkenlerdir. Kad nlar, özürlüler, uzun süre iflsiz kalanlar ve genç nüfus için Avrupa stihdam Stratejisi ile uyumlu olarak Ulusal stihdam Stratejisi gelifltirmek üzere çal flmalar bafllat lm flt r. Bu çal flmalar n amac, tam üyeli e geçifl sürecinde iflgücü piyasas etkinli ini art rmakt r. Avrupa stihdam stratejisinin rehberleri aras nda, vas fl iflgücünü art rmak, giriflimleri desteklemek, de iflen koflullara adaptasyonu sa lamak, kad nlar ve genç nüfus gibi gruplar n ifl piyasas na girmelerini ve uyum sürecini kolaylaflt rmak yer almaktad r. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Türkiye fl Kurumu fikur'un Bursa'da yürüttü ü e itime yönelik Aktif flgücü Projeleri flunlar: Ayr ca fikur Bursa l Müdürlü ü ile Bursa Elektrik Teknisyenleri Odas iflbirli inde düzenlenen Elektrik Panosu Projesi kapsam nda da, Bursa H Tipi Cezaevinde elektrik atölyesi aç ld. 6 Aral k 2006 tarihinde düzenlenen bir törenle aç lan atölyede, 20 mahkûma 7 ay süreyle e itim verilecek. Kimler Baflvurabilir: Sektörel ya da yatay meslek örgütleri Baflvuru sahibi / proje lideri 4 hedef ülkeden kat l mc lar Topluluk üyesi ülkelerden kat l mc lar Toplam Temel Faaliyetler: AB Meslek Örgütü (2.1.1c.2 uyar nca) 4 hedef ülkenin en az 3 ünde kurulu meslek örgütü Gerekli de il 1 AB Meslek Örgütü + 3 hedef Ülke Meslek Örgütü Seçilen meslek grubu ile ilgili AB mevzuat n n hacmi, sektörün sosyal ve ekonomik hayata ve istihdam üzerinde etkileri ve faaliyetlerin sürdürülebilirli i göz önünde bulunmal d r. Tüm projelerde çevre ve özellikle ifl yerlerindeli sa l k ve güvenlik ile ilgili AB mevzuat ifllenmelidir. Projeler, yeni iflletmeler ve geç giriflimcilere yer ay rmal, serbest piyasa, piyasa düzenleri, e-ticaret, ifl ahlak ve toplu sosyal sorumluluk konular ndan bir ya da birkaç n ele almal d r. Faaliyetler: * Tüm konu alanlar nda e itimler, * Meslek örgütü üyelerine AB mevzuat ve standartlar ile ilgili e itim verebilmeleri için teknik destek, * Tüm konu alanlar nda bilgi paylafl m n sa layacak her türlü faaliyet: web sayfas, broflür, kitapç k vb * AB mevzuat na uyum için yap lmas gereken yat r mlar ile ilgili olarak meslek Topluluk üyesi ülke meslek örgütleri 4 hedef ülkenin en az 3 ünde kurulu meslek örgütü 3 farkl AB üyesi ülkeden 3 meslek örgütü ya da 1 AB meslek örgütü 3 AB üyesi ülke meslek örgütü ya da 1 AB meslek örgütü +3 hedef ülke meslek örgütü örgütü üyelerine teknik destek sa lanmas, * AB kalite politikalar na uyum sa lanmas için meslek örgütü üyelerine teknik destek, * Meslek örgütlerine üyelerinin ihtiyac olabilecek konularda daha iyi hizmet verebilmeleri için teknik destek, ör: AB mevzuat n n etkileri, teknoloji ve çevre denetimleri, faaliyet plan haz rlanmas, fark ndal k yaratma, Pazar izleme, sektörel bilgi birikimini analiz etme ve paylaflma, lobicilik * Meslek örgütlerinin mali ve teknik olarak kurumsallaflmas n n sa lanmas konusunda teknik destek Maliyetler: Hedef ülke meslek örgütleri Di er 3 hedef ülkeden en az 2 meslek örgütü 4 AB üyesi ülke meslek örgütü ya da 1 AB meslek örgütü 4 AB üyesi ülke meslek örgütü ya da 1 AB meslek örgütü + 2 hedef ülke meslek örgütü * Proje kapsam nda çal flacak personelin maafllar, * Seyahat ve harc rah masraflar, * Proje amaçlar do rultusunda kullan lacak ekipman ve malzeme, * Sarf malzemeleri, * Alt yüklenici masraflar, * Denetim, tercüme, bask vb maliyetler Uluda Üniversitesi nin Aktif Gençleri Uluda Üniversitesi bünyesindeki Uluslararas Gençlik De iflimleri Toplulu u (UGED), uluslararas projelerle hem Türk kültürünü yabanc gençlere tan tmak, hem de Avrupa baflta olmak üzere dünyan n dört bir yan ndaki farkl kültürleri tan mak için kuruldu. Üniversite gençli ine öncelikle AB fonlar ndan yararlanma, yayg n e itim teknikleri, uluslararas gençlik projeleri konusunda bilgilendirme, uluslararas platformlarda üniversitenin tan t m n yapmak amac ndaki UGED, iki y ld r düzenli olarak AB'nin Gençlik, Erasmus ve Leonardo programlar konusunda da ö renci arkadafllar n bilgilendiriyor. Kat ld klar Projeler Haziran Seminer - zmit 1 Kat l mc gönderildi. Projelerdeki risk yönetimi, do al afetler ve zmit depremi üzerine bir seminer. Ekim Fizibilite - Bursa Uluda Üniversitesi'nin ev sahipli i yapt ilk Youth projesi. Mart E itim Kursu - Bursa UGED'in ev sahipli ini yapt Gençlik De iflim Projesi'nde; Bulgaristan, Romanya, talya, Estonya, Malta ve Türkiye'den gelen genç kat l mc larla gençlik politikalar ve gençlik organizasyonlar hakk nda Türk e itmen eflli inde bilgi ve tecrübe paylafl m yap ld. Temmuz E itim Kursu - "European Youth Congress" - New Castle Türkiye, Bulgaristan, sveç, ngiltere ve Bosna- Hersek'in kat ld proje Avrupa Gençlik Kongresi'nde 10 gün sürdü. Arkadafll k ve de iflik kültürler hakk nda bilgi sahibi olma f rsat yakaland. UGED üyeleri ayr ca May s 2003 ile Ekim 2006 tarihleri aras nda Denizli, Isparta, Mersin, Ankara ve Fransa'da toplam 8 e itim kursuna kat ld lar. 'Catch The Rhythm, Share Your Music' isimli en son proje, 28 fiubat 2007 de bafllad. UGED in ev sahipli ini üstlendi i bu 'Eylem 1 Projesi'ne Litvanya, Hollanda, Portekiz ve Slovakya'dan toplam 30 genç kat ld.

12 12 Mali flbirli i Anadolu Sohbetleri Mali flbirli i Kabuk De ifltirdi Bugüne kadar çeflitli isimler alt nda yararlan lan AB yard mlar müzakere süreciyle tek bafll k alt na al nd : IPA (Instrument for Pre - Accession) yani Kat l m Öncesi Yard m Arac Avrupa Birli i ile Türkiye aras ndaki iliflkiler 1960 Ankara Antlaflmas 'na kadar uzanmaktad r. Mali yard mlarla ilgili en önemli ivme ise Türkiye'nin adayl k statüsü kazanmas ile sa lanm flt r. Avrupa Birli i, 2006 y l na kadar PHARE, ISPA, SAPARD, Türkiye çin Kat l m Öncesi Mali Yard m ve Cards gibi farkl bafll klar alt nda hibe programlardan yararlanan Türkiye için, döneminde tüm kat l m öncesi mali yard m programlar n, tek bir araç, IPA (Instrument for pre-accession) yani Kat l m Öncesi Yard m Arac alt nda toplamay öngörmektedir (Milyon Avro) y llar için 15,050 Milyar Avro tahmini bütçesi olan IPA'dan aday ülkeler olarak Türkiye ve H rvatistan n, potansiyel aday ülkeler olan Arnavutluk, Bosna Hersek, S rbistan - Karada, Makedonya'n n faydalanmas planlanmaktad r. IPA'n n bileflenleri 5 bafll k alt nda toplanmaktad r. Bunlar: * Kurumsal Kapasite Geliflimi, (ABGS taraf ndan sevk ve idare edilmektedir) * Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i, (ABGS taraf ndan sevk ve idare edilmektedir) * Bölgesel Kalk nma, (DPT taraf ndan sevk ve idare edilmektedir) * nsan Kaynaklar n Gelifltirme, (DPT taraf ndan sevk ve idare edilmektedir) * K rsal Kalk nma (Tar m Bakanl taraf ndan sevk ve idare edilmektedir) Çok y ll Mali Çerçeve K lavuzu, IPA süreci kapsam nda y llar aras nda Türkiye'ye ayr lan hibe miktar n 1.602,3 Milyar Avro olarak öngörmektedir. Programalarla ilgili stratejik öncelikler, y llar aras nda Çok Y ll Mali Çerçeve K lavuzu (Multi-Annual Indicative Planning document) (MIPD) çerçevesinde de erlendirilecektir. IPA Konu Bafll klar na Göre Ayr lm fl Bütçe Miktarlar * Konu Bafll Total I - Kurumsal Geliflim II - S n r Ötesi flbirli i III - Bölgesel Kalk nma IV - nsan Kaynaklar n n Geliflimi V - Tar msal Kalk nma Toplam * Rakamlar Milyon Avro olarak gösterilmektedir Kurumsal Kapasite Geliflimi kapsam nda; Mevzuat uyumu, Kamu Yönetimi Reformu, Adalet ve çiflleri Reformlar, Sivil Toplumun Gelifltirilmesi, Mali Kontrol, Çevre Politikalar, E itim Reformu, Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i kapsam nda; S n r ötesi flbirli i, Uluslararas ve Bölgeleraras flbirli i, Bölgesel Kalk nma kapsam nda; Ulaflt rma altyap s, Çevre altyap s, Enerji altyap s, E itim altyap s, Sa l k altyap s, KOB 'lere destek, nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesi kapsam nda; stihdam n art r lmas, stihdam kalitesinin art r lmas, Sosyal d fllanmayla mücadele, Mesleki e itim, K rsal Kalk nma kapsam nda; Tar msal iflletmelere destek, Tar msal mamullerin ifllenmesi ve pazarlanmas, Ekonomik faaliyetlerin çeflitlendirilmesi, Üretici birliklerine teknik destek konular nda kamu kurum ve kurulufllar projeler gelifltirebileceklerdir projeleriyle ilgili olarak, Kurumsal Kapasite Geliflimi ve Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli iyle ilgili proje çal flmalar ABGS taraf ndan Aral k ay nda tamamlanm flt r. Bölgesel Kalk nma, ve nsan Kaynaklar n Gelifltirme bafll klar alt nda DPT 09 fiubat 2007 tarihi itibariyle proje ön baflvurular yla ilgili çal flmalar tamamlam flt r. K rsal Kalk nma ile ilgili çal flmalarsa tamamlanma aflamas ndad r. Uzman ndan yi Proje Haz rlaman n Yollar Ahmet Sungur * Son y llarda Avrupa Birli i hibeleri gündemin en revaçta konular ndand r. En s k flikayet edilen konuysa proje ça r lar na yeterli ve do ru proje baflvurular n n gelmedi i noktas ndad r. fiüphesiz ki bir projenin hibe kazanabilmesi için veya baflka bir deyiflle Avrupa Birli i Hibe Programlar ndan faydalanmak için, baflvuru sahipleri baz unsurlara dikkat etmelidir. Bu konular hemen hemen bir çok projede 5 ana bafll k alt nda toplanabilir. Bunlar: 1- Baflvuru Sahibinin Uygunlu u: Bir çok baflvuru sahibi ellerindeki projenin kaliteli olmas na ra men neden hibe alamad klar konusunda soru iflaretleri tafl maktad r. De erlendirme tablosuna bak lacak olursa de erlendirme uzmanlar n n ilk olarak okuduklar bölüm baflvuru sahibinin teknik ve mali yeterlili i bölümüdür. Bu bölümden belirli bir puan n alt nda not al nd taktirde proje baflvuru formunun geri kalan k sm okunmamaktad r. Yani baflvuru sahibi teknik ve mali olarak proje yürütebilecek kapasitede de ilse projenin konusu ne olursa olsun teklif reddedilmektedir. Bu yüzden baflvuru formunun 3 ve 4. bölümleri eksiksiz ve detayl olarak doldurulmal d r. Baflvuru sahibi projesinin de erlendirilebilmesi için her fleyden önce: 1.1 Baflvuru Sahibi ve Ortaklar proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip oldu unu, 1.2 Baflvuru Sahibi ve ortaklar yeterli teknik uzmanl a sahip oldu unu, 1.3 Baflvuru Sahibi ve Ortaklar yeterli yönetim kapasitesine sahip oldu unu (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere) 1.4 Baflvuru Sahibi istikrarl ve yeterli finansman kaynaklara sahip oldu unu ispat etmek ve bu bafll klar alt nda belirli bir puan n üzerinde puan almak zorundad r. 2- lgililik: Projenin hibe alabilmesi için projenin baflvurunun yap ld hibe program yla ilgili olmas gereklidir. Bu kapsamda: 2.1 Proje, Teklif Ça r s n n hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceli i ile ne kadar ilgili oldu unu, 2.2 Proje, hedef bölgelerin ihtiyaçlar ve sorunlar ile ne kadar ilgili oldu unu, 2.3 lgili taraflar ne kadar aç kça tan mlanm fl ve stratejik olarak seçildi ini, hedef gruplar ve nihai faydalan c lar net olarak belirtilip belirtilmedi i aç k bir biçimde belirtilmelidir. 3- Yöntem: Projenin ne flekilde yap laca, faaliyetlerin ne flekilde gerçeklefltirilece i konular n n aç kland bölümlerdir. Baflvuru sahibi projenin yöntemini haz rlarken: 3.1 Önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi ve hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla ne kadar uyumlu oldu u, 3.2 Projenin genel tasar m ne kadar tutarl oldu u, 3.3 Ortaklar n projeye kat l m ve katk düzeyinin yeterli olup olmad, 3.4 Proje faaliyet plan aç k ve uygulanabilir nitelikte olup olmad 3.5 Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak do rulanabilir göstergelerin yer al p almad konular nda detayl aç klamalar yapmal d r. 4- Sürdürülebilirlik: yi bir proje ayn zamanda sadece proje zaman, hibenin verildi i dönem de il, proje kapsam nda verilen hibe deste inden sonra da projeyi yürütebilece ini ispat etmesi gerekir. Bu kapsamda; 4.1 Projenin, hedef gruplar üzerinde ne kadar somut bir etkisinin oldu u, 4.2 Projenin ne tür potansiyel çarpan etkileri içerdi i yani kendisine ve çevresine olumlu yan etkilerinin oldu u ve 4.3 Teklif edilen projeden beklenen sonuçlar n ne kadar sürdürülebilir oldu u konusunda detayl bilgi verilmesi gerekmektedir. 5- Bütçe ve Maliyet Etkinli i: Proje kapsam nda yap lacak harcama kalemlerinin ne kadar iyi seçildi i ve istenilen hibenin da l m n n ne flekilde yap laca n n da aç k ve net bir flekilde bütçede gösterilmesi ve maliyet gerekçelendirmelerinin somut bir flekilde ortaya konulmas gerekmektedir. Bu kapsamda: 5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar aras ndaki oran n yeterli oldu u 5.2 Yap lmas öngörülen harcamalar projenin uygulanmas için neden gerekli oldu u somut bir flekilde anlat lmal d r. *AB Hibe Programlar Uzman

13 Mali flbirli i 13 AB D fl Yard m Projelerine Ulafl m 7. Çerçeve Program Müzakerelere bafllayan ülkemizde AB yard mlar konusunda akla gelen pek çok soru bulunuyor. Ayr ca AB yard mlar hakk nda pek çok da yorum... AB yard mlar ndan nas l haberdar olunur? AB yard mlar n kimler alabilir? AB yard mlar neye yarar ki? AB yard mlar n hep belli bölgelere verir! AB yard mlar n alanlar hep malum kifliler! AB yard mlar ndan yeterince faydalanm yoruz!... gibi. AB'nin destek verdi i projelere kat lmak m istiyorsunuz? Afla daki aç klamalar dikkatle takip ederseniz arad n z bilgiye ulaflmak çok kolay ve herfley çok fleffaf. EuropeAid arama sayfas ndan arama yapmak için 1. EuropeAid'in sayfas na giriniz (http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl) 2. Sol taraftaki listede yer alan menüden arama kriterinize uygun program seçiniz. Bu listedeki "MEDA" program, Türkiye'ye uygulanan kat l m öncesi mali iflbirli i çerçevesinde yap lan duyurular içeriyor. Seçilebilecek di er programlar ise "PHARE/ISPA/SAPARD", "TACIS", "CARDS/OBNOVA" ve bu programlar n kapsam na girmeyen (örne in insan haklar gibi büyük programlar n ve tematik projelerin kapsam na girmeyen co rafi konuma dayal projeler) "ALA", "FED/BUDGET", "EAR" ve "OTHER" seçenekleri olarak karfl n za ç k yor. 3. Program belirledikten sonra, arad m z projenin statüsünü seçmemiz gerekiyor. Bafllamas beklenen fakat henüz ihale ilan veya teklif ça r s yay mlanmam fl olan projeleri görmek için "Forecast (Tahmin)" seçene ini tercih edin. "Forecast" seçene inde ön bilgiler yay mlan yor. hale ilan veya teklif ça r s yay mlanm fl ve halihaz rda baflvuruda bulunabilece iniz projeleri görmek için "Open (Aç k)" seçene ini, kapan fl tarihi geçen tüm projeleri görmek içinse "Closed (Kapanm fl)" seçene ini tercih etmelisiniz. Bu seçenekle kapanm fl olan projelerle ilgili yay mlanm fl tüm belgelere (ön bilgi ilan ve sat n alma duyurusu ile ihale ilan veya teklif ça r s ) ve e er uygunsa k sa liste ve sözleflmenin mevcut durumuna ba l olarak sözleflmenin kimle yap laca n bildiren ilana da ulaflman z mümkün. 4. Program ve projenin statüsünden sonra arad n z projenin türünün seçimi geliyor. "Services (Hizmetler)", "Works ( nflaat iflleri)" ve "Supplies (Tedarik)" seçilerek ihale ça r lar na eriflebilece i gibi, "Grants (Hibeler)" seçilerek teklif ça r lar aras nda araman z gerçeklefltirebilirsiniz. 5. Son olarak "Region (Bölge)" ve "Country (Ülke)" seçeneklerinin her ikisinin de seçili olmas na dikkat etmelisiniz. Her iki seçene in de seçili olmas araman z tüm ülke ve bölgeler içerisinde gerçeklefltirmenizi sa layacakt r. Buna ilaveten, arad n z program n kategorisine göre, karfl n za ç kacak di er bölge tercihleriyse "Cross-Border (S n r ötesi)", "Inter-State (Eyaletler aras )", "Mediterranean Partners (Akdeniz ülkeleri)", "Amerique Centrale (Orta Amerika)", "Amérique Latine (Latin Amerika)", "Asie (Asya)", "Etats Unis Mexicains (Meksika)", "Gulf countries (Orta Do u ve Körfez ülkeleri)", "Mercosur (Arjantin, Paraguay, Brezilya, Uruguay, Bolivya ve fiili'nin oluflturdu u serbest ticaret blo u)" ve "Pacte Andin (Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Peru ve Venezuella'n n oluflturdu u ortak pazar)" olarak belirlenmifltir. 6. Türkiye'ye özel arama yapmak için ise sadece "Turkey" seçene ini iflaretlememiz ve bu alanlardaki di er seçeneklerin iflaretlerini kald rman z yeterli. Çünkü burada karfl m za ç kacak seçenekler, ilk ad mda seçmifl oldu unuz programa ba l lar. Tercih etti iniz bölge ve/veya ülkeye ait kutucu u iflaretlemezseniz, arama motoru standart olarak yard m program kapsam nda yer alan tüm ülkeleri tarayacakt r. 7. Tüm tercihlerimizden sonra aramay bafllatmak için "Sorguyu Gönder" butonuna basman z yeterli. lgili sonuçlar, ekran n sa bölümünde listelenecektir. Sonuçlardan herhangi birine ait ayr nt lar görmek isterseniz, ilgili bafll a t klaman z yeterli olacakt r. Merkezi Finans ve hale Birimi'nin Internet sayfas ndan arama yapmak için; 1. Merkezi Finans ve hale Biriminin Internet adresini (http://www.mfib.gov.tr) taray c n z n adres sat r na giriniz. 2. Aç lan sayfada sa köflede ihaleler bölümünü göreceksiniz, bu bölümde durumu k sm nda aç k, Tipi k sm nda Hibe seçenekleri iflaretleyiniz 3. Bu ifllemleri gerçeklefltirdikten sonra ara bölümüne t klarsan z Türkiye'de aç k olan AB destekli tüm hibe programlar n görebilirsiniz. 4. Bu bölümde her bir hibe program n n alt nda o hibe program ile ilgili tüm evraklar mevcuttur. Teklif Ça r s ilan, Baflvuru rehberi, Baflvuru Formu v.b. Bu evraklar sayfadan indirerek daha detayl bilgiye ulaflabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun Internet sayfas ndan arama yapmak için: 1. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun Internet adresini (http://www.deltur.cec.eu.int/) taray c n z n adres sat r na giriniz. 2. Karfl n za ç kacak sayfada orta bölümdeki yorumlar k sm nda AB mali yard mlar yla ilgili güncel geliflmeleri bulabilirsiniz. 3. Sa daki duyurular bölümünde o hafta içerisinde aç lan hibe programlar ve ihaleleri görebilirsiniz 4. Bu sayfada sa orta bölümde Bir AB bayra ve EuropeAid adl bir k s m göreceksiniz. 5. EuropeAid k sm na girdi inizde ilk olarak bahsedilen sayfa karfl n za ç kacakt r ve buradan ilk bölümde anlat ld gibi arama yapabilirsiniz. Kaynaklar: Ahmet Sungur ve AB Info AB'nin Türkiye için flu anda aç k olan iki mali yard m program ndan biri de 7. Çerçeve Program AB Çerçeve Programlar, Avrupa Birli i'nde çok uluslu araflt rma ve teknoloji gelifltirme projelerinin desteklendi i bafll ca Topluluk Program 'd r. lki 1984 y l nda bafllayan Çerçeve Programlar (ÇP) çok y ll programlar olup, kapsam ve programa ayr lan bütçe miktar her bir programda art fl göstermektedir. Çerçeve Programlar 'n n bafll ca amaçlar aras nda, Avrupa'n n bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler aras iflbirli inin teflvik edilmesi say labilir. AB'nin Mart 2000'de yap lan Zirve Toplant s 'nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adland r lan strateji kapsam ndaysa, AB'nin "dünyan n en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi" olmas hedeflenmifltir. Bütünlefltirilmifl bir Avrupa Araflt rma Alan oluflturmay hedefleyen ve döneminde yürürlükte olan 6. Çerçeve Program (6.ÇP) ve y llar nda yürürlükte olacak 7. Çerçeve Program (7. ÇP) AB'nin bu hedefe ulaflmas amac yla flekillendirilmifltir. AB 7. Çerçeve Program Nedir? 1 Ocak 2007'de bafllay p 2013 y l na dek yürürlükte olacak olan 7. ÇP, Lizbon hedeflerini gerçeklefltirmek amac yla, araflt rmayla ilgili tüm AB giriflimlerini ortak bir çat alt nda toplamay hedeflemektedir. 7. ÇP, Avrupa Araflt rma Alan 'n kurmay hedefleyen önceki Çerçeve Program 'n n baflar lar n daha ileriye götürmek ve Avrupa'da bilgi temelli ekonomi ve toplumu infla etmek üzere oluflturulmufltur. 7. ÇP, flbirli i Özel Program, Fikirler Özel Program, Kifliyi Destekleme Özel Program ve Kapasiteler Özel Program 'ndan oluflmaktad r. 7. ÇP'ye Kat lmak Ne Gibi Faydalar Sa lar? Oldukça büyük bir bütçeye sahip olan 7. ÇP, bilginin, yeteneklerin ve uzmanl n ortaklafla kullan labilece i Avrupa çap ndaki konsorsiyumlara kat lma f rsatlar sunmaktad r. 7. ÇP'ye kat lanlar, Avrupa'da ve Avrupa d fl nda yeni iliflkiler a ve pazarlar kurma f rsat n yakalay p teknolojinin en ileri noktas n hedefleyen projelere ortak olabileceklerdir. 7. ÇP'ye Kimler Kat labilir? Çerçeve Programlar 'na, ulusal/uluslararas kanunlar ve AB kanunlar na göre kurulmufl tüzel ve gerçek kifliler baflvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araflt rma merkezleri, kamu kurumlar, sanayi kurulufllar ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programlar 'na kat labilirler. Ayr ca, tüzel kiflili e sahip olan veya olmayan KOB 'lerin de baflvurular teflvik edilecektir. 7. ÇP'de En Az Kat l mc Say s Nedir? Projelere minimum kat l mc say s ve aranan özellikler proje türüne göre de iflmektedir. Çerçeve Programlar 'na yap lan tüm baflvurularda aranan ana koflul, iflbirli idir. Programa dahil olan Aday Ülke kurulufllar, üye ülke kurulufllar yla ayn hak ve yükümlülüklere sahiptir. Minimum kat l mc say s sa land ktan sonra projelere uluslararas örgütler ve 3. ülke kurulufllar da kat labilir. Genel olarak, 7. ÇP projelerinde en az 3 farkl AB üyesi ülke veya asosye ülkeden en az 3 ba ms z kuruluflun yer almas gerekmektedir. Çal flma program nda ICPC ülkelerinden( ortaklar al nmas gere i belirtilmiflse de, 2 farkl AB üyesi ülke veya asosye ülkeden ve en az 2 farkl ICPC ülkesinden olmak üzere 4 farkl ülkeden en az 4 ba ms z kuruluflun projelerde yer almas zorunludur. Eflgüdüm ve destek eylemleri, araflt rmac lar n e itimi ve kariyer geliflimlerini amaçlayan projelerde ise en az 1 tüzel kiflinin bulunmas gerekmektedir. Ne Tür Projeler 7. ÇP çin Uygundur? 7. ÇP tüm projelere destek sa lamaz. lgili alan n Çal flma Program 'nda aç kça belirtilen öncelikli alanlarda haz rlanm fl, uluslararas ortakl ve inovatif / yenilikçi araflt rma ve teknoloji gelifltirme (ATG) projeleri 7. ÇP için uygundur. 7. ÇP'nin hangi proje konular n kapsad n ve sizin projelerinize uygun olup olmad n afla daki web adresindeki ilgili tematik alan bölümlerini inceleyerek ö renebilirsiniz. 7. ÇP'ye Nas l Baflvurulur? Komisyon, ilgili özel program ve çal flma programlar nda belirtilen öncelikler kapsam nda y lda bir veya 2 defa proje teklif ça r lar açmaktad r. Ça r lar, 7. ÇP özel bilgi kanallar, internet sayfalar, üye ve aday ülkelerde bulunan ulusal irtibat noktalar arac l ile duyurulmaktad r. Ça r lara internet sayfam zdan ve CORDIS'ten ulaflabilirsiniz. Projenizin bu ça r larda belirtilen önceliklere uymas ve ça r da belirtilen tarihten önce Komisyon'a sunulmas gerekmektedir. Projelerin, 6.ÇP'de kullan lan "Elektronik Proje Teklifi Sunma Sistemi - EPSS" arac l yla sunulmas 7. ÇP'de bir kural olacakt r. EPSS ile ayr nt l bilgiye CORD S'ten ve/veya internet sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Baflvurunuzu yapt ktan sonra, projeniz ba ms z uzmanlar taraf ndan de erlendirilir ve sonucu proje koordinatörüne Komisyon taraf ndan iletilir. 7. ÇP'nin Yap s ve Özel Programlar n Bütçe Da l mlar y llar aras nda uygulanacak olan Avrupa Birli i (AB) 7. Çerçeve Program 'n n (7ÇP) ana yap s, " flbirli i", "Kifliyi Destekleme", "Fikirler" ve "Kapasiteler" olmak üzere dört özel programdan oluflmaktad r. Dört özel programa ek olarak Ortak Araflt rma Merkezlerinin faaliyetleri de etkinlik alanlar na dahil edilmifltir. Program n genel yap s ve özel programlar n bütçe da l mlar afla da özetlenmektedir: EURATOM'da dahil olmak üzere 7ÇP'nin yedi y ll k bütçesi'nin 53,2 milyar Avro'ya ulaflmas beklenmektedir 7. ÇP le lgili En Güncel Bilgilere Nereden Ulaflabilirim 7. ÇP ile ilgili en güncel bilgilere CORD S'ten ve/veya Tübitak' n 7. ÇP için özel haz rlad internet sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Bunun yan s ra, iletiflim bilgilerine web sayfas ndan ulaflabilece iniz, her bir alandan sorumlu Ulusal rtibat Noktalar yla da irtibata geçebilirsiniz. 7. ÇP'ye yönelik her türlü sorunuzu adresine yönlendirebilirsiniz. - AB Komisyonu, Ekonomik ve Mali fller Genel Müdürülü ü'nün Türkiye hakk ndaki fiubat 2007 analizine ulaflmak için:

14 14 Bursa ve Tar m Anadolu Sohbetleri Is nan Dünya, AB Üyeli i ve Türk Tar m Selahattin Mermer* Dünya Pazar çin Üretim: Alara Kiraz Özellikle son günlerde, dünya gündemini meflgul eden en önemli konulardan birisi de "küresel s nma ve beklenen tehlikeler" konusu. Fransa'da Ocak ay içerisinde BM taraf ndan düzenlenen uluslararas konferansta, küresel s nman n en büyük sorumlusunun "insan" oldu u aç kland ve gerekli tedbirlerin al nmamas durumunda, önümüzdeki yüzy l içinde yaflanabilecek olumsuzluklar, çok dikkat çekici bir biçimde kamuoyu ile paylafl ld. Bu olumsuzluklar n bafl nda, dünyada s cakl n yükselece i; yükselen s cakla birlikte kutuplardaki buzlar n eriyece i; k y larda sular n önemli ölçüde yükselece i ve birçok yerleflim yerinin sular alt nda kalaca ; kurakl k, f rt na ve sel bask n gibi felaketlerin artaca, tar msal alanlarda buna ba l olarak büyük üretim kay plar yaflanaca ve insanlar n bulunduklar yerlerden göç etmek zorunda kalaca tahminleri geliyor. Çizilen bu "felaket senaryolar n n" en olumsuz yan ndaysa insanlar aras nda "güvenli g da paylafl m yüzünden ç kacak savafllar" yer al yor. Özellikle, ülkemizin de içinde bulundu u Akdeniz havzas nda bu üretim kay plar n n yüksek olaca beklentileri, bizleri gelecekteki tehlikeler yönüyle endiflelendiriyor. Hepimizin çok iyi bildi i gibi, tar m ve hayvanc l k sektörü çevre flartlar yla, dolay s yla da s cakl k ve ya fl dengesiyle çok yak ndan ilgili. Yetersiz veya düzensiz ya fl ve su, bitkilerin geliflimine ve elde edilecek ürünün miktar ve kalitesine çok olumsuz bir etki yapmaktad r. Ya fllar n, bitkilerin ihtiyaç duydu u dönemlerde olmamas veya çok afl r olmas, telafisi mümkün olmayan kay plara yol açmaktad r. Yüzey sular n n ve ya fllar n yetersiz kalmas, yer alt sular n n afl r kullan lmas na ve bunun sonucu olarak da son y llarda yer alt sular n n çok derinlere çekilmesine sebep olmufltur. Yer alt sular n n çok derinlere inmesininse, fark nda olmad m z daha baflka tehlikelere yol açaca n unutmamam z gerekiyor. Küresel Is nman n Etkilerini Nas l Azaltaca z Öncelikle flunu kabul edelim: Küresel risklerin çözümleri de ancak "küresel iflbirli i ve tedbirlerle" mümkün olacakt r. Küresel s nmaya neden olan gazlar n atmosfere sal n m, orman alanlar n n baflka amaçlarla kullan lmas için yok edilmesi ve yer alt sular n n bilinçsiz bir flekilde tüketilmesi, insan eli taraf ndan küresel boyutta oluflturulan tehlikelerdir. Baz geliflmifl veya çok h zl geliflmekte olan ülkeler, bu tehlikelerin önlenmesi veya azalt lmas için gerekenleri yapmad takdirde, di er ülkelerin alaca tedbirler yetersiz kalacakt r. Küresel tedbirler yan nda, ülkelerin ve birey olarak bizlerin de almas gereken önemli tedbirler bulunmaktad r. Bunlar n bafl nda su kullan m nda azami tasarrufa gidilmesi, suyun daha ekonomik kullan lmas n sa layacak sulama tekniklerinin kullan lmas, yeflil alanlar n ve ormanlar m z n korunmas, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklar n n kullan m n n art r lmas ve yüzey sular n n en uygun flekilde depolanmas n n sa lanmas gibi tedbirler düflünülmelidir. Bu konuda Türkiye'de 3 önemli bakanl n (Tar m ve Köyiflleri Bakanl, Çevre ve Orman Bakanl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ), fiubat ay bafl nda bir araya gelerek, ülkesel bazda al nacak tedbirler için ortak hareket etme karar almalar çok önemli bir geliflme olarak görülmelidir. Bununla birlikte, uluslararas düzeyde de ülkemiz en etkin bir rol üstlenmek için her türlü gayreti göstermelidir. Çünkü, olacak tehlikeler bizi az etkilese de çocuklar m z çaresiz b rakabilecektir. AB Yolunda Bursa'da Tar m n n Rekabet fians Küresel s nman n etkilerine bu flekilde de indikten sonra Bursa'n n ve ülkemizin, AB ve dünya genelindeki tar msal durumunu de erlendirelim. Tar mdaki çok say daki problemimizin en önemlilerinin bafl nda, ülkemizdeki tar msal arazilerin çok küçük ve parçal olmalar gelmektedir. Bu arazilerin k sa zamanda birlefltirilmesi ve iflletmelerimizin k sa sürede büyümesi mümkün olmad na göre, mevcut durumu iyilefltirirken, mevcut iflletme durumumuza en uygun olacak tar m tekniklerini de kullanmam z gerekmektedir. AB ile karfl laflt r ld nda, ülkemizin rekabet flans n n az oldu u alanlar yan nda, önemli avantajlar m z n oldu u alanlar da dikkati çekmektedir. klim ve toprak özelliklerimiz yüzünden, dünyadaki önemli meyve sebze üreticisi ve ihracatç s konumunda olan ülkemiz, bu yönüyle dünya pazarlar nda en önemli avantaja sahip ülkelerin bafl nda gelmektedir. Ülkemizdeki büyük nüfus varl ve bu nüfusun sa l kl beslenmesi aç s ndan iç pazarlarda da önemli bir tüketim flans na sahip oldu umuz meyve sebze sektörünü, gerek iç gerek d fl pazarlarda daha iyi bir duruma getirmek için çok planl bir politika oluflturmam z gerekmektedir. AB, 2003 y l nda kabul etti i tar m ve k rsal kalk nma politikalar yla, tar ma verdi i destekleri üretim miktar na ba l de il; kaliteli, sa l kl ve çevre sa l n koruyan üretim flartlar na ba l olarak "do rudan ödemeler" flekline dönüfltürmüfltür. Bu flekilde çiftçiler, pazar n ve tüketicinin talebine uygun kalitede ve miktarda üretim yapmaya teflvik edilmektedir. Küresel s nman n etkilerini azaltmak üzere, 2007 bafl nda AB Komisyonu taraf ndan aç klanan bir eylem plan nda, yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m n n art r lmas için 2020 y l hedefleri ortaya konulmufltur. Bu hedefler aras nda yer alan en önemli unsurlardan biri de, bitkisel kaynakl yak tlar n kullan m n n önemli ölçüde art r lmas d r. Bitkisel kaynakl bioyak tlar n kullan m n n artmas için fleker pancar ve hububat gibi ürünlerde büyük üretim art fllar n n olmas gerekmektedir. Aksi halde, gelecek y llarda bu ürünlerde ciddi fiyat yükselmeleri kaç n lmaz olacakt r. AB, ülkemiz için de çok büyük öneme sahip olan meyve sebze sektöründe, 2007 y l içerisinde önemli reformlar yapacak ve bu yeni uygulamalar 2008 y l nda yürürlü e girecektir. Bu reformlarla, AB üreticilerine ödenmekte olan destekler art r lmazken, meyve sebze sektöründe rekabetin art r lmas, üreticilerin krizlerden korunmas, meyve sebze tüketiminin art r lmas, çevrenin korunmas ve kurallar n basitlefltirilmesi hedeflenmektedir. Ayr ca, üreticilerin üretici organizasyonlar na daha fazla kat l m, bu organizasyonlar n kriz durumlar nda daha etkin rol oynamalar, ürünlerin tan t m na ve organik tar ma daha fazla destek verilmesi ve ihracat desteklerinin tamamen kald r lmas, reformlar n hedefleri içinde yer almaktad r. AB'nin meyve sebze sektöründe yapaca bu de ifliklikler, hiç flüphesiz ülkemizi ve ülkemizin en önemli meyve sebze üretim ve pazarlama merkezi olan Bursa'y da etkileyecektir. E er biz, dünya ve AB pazarlar n çok iyi takip ederek, uygun çeflitlerle, uygun mevsimde, uygun ambalajlarda, sa l kl ve kaliteli ürünleri iç ve d fl pazarlara sunabilirsek, bundan hem üreticimiz hem de ülkemiz önemli bir gelir elde edecektir. Meyve sebze tar m nda sulama çok önemli bir yer tutmaktad r. Su kaynaklar n n israf edilmemesi ve bahçelerden daha bol ve kaliteli ürün elde edilebilmesi için üreticilerimizin, bahçelerin sulanmas nda, "damlama sulama" gibi modern teknikleri kullanmas önem arz etmektedir. Devlet desteklerini de iç ve d fl pazarlardaki pay m z n gelifltirilmesini teflvik edecek flekilde yönlendirir ve üretici birliklerimizi bu yönde organize edebilirsek, mevcut tar msal problemlerimize ra men gelecekte iyi bir avantaj sa layabiliriz. Küresel s nman n olumsuz etkilerinin baflta tar m sektöründe görülece i bir gerçek. Topraklar m z çöl olmadan, insano lunun vazgeçilmezi olan su ve g dalarda k tl kla karfl karfl ya kalmadan, hepimiz gerek birey olarak, gerek ülkeler olarak üzerimize düfleni bir an önce yapmak zorunday z. *Ziraat Yüksek Mühendisi AB Tar m Müflaviri - Brüksel Bir milyon dolar n üzerine ç kan meyve sebze ihracat yla Türkiye'de birinci s rada yer alan Bursa'da, son üç y l n Türkiye birincisi konumundaki ALARA fiirketinin baflkan Kerim Taner'le Bursa'da sektörün gelece i üzerine görüfltük. -Bize Alara'y anlat r m s n z? Kerim Taner: 1986 y l nda kurulan flirketimiz incirde dünyan n, kirazdaysa Avrupa'n n en büyük ihracatç s konumunda. Firmam z; fidanc l k, meyvecilik ve ihracat olmak üzere üç farkl ifl alan nda faaliyet yürütüyor. Fidanc l ktaki amac m z dünya piyasalar nda potansiyel talep görecek ürünleri Türkiye'de, Türk üreticilerle birlikte modern ve en verimli tar m uygulamalar yla bodur anaçlar üzerinde yetifltirmek. Bodur anaçlar n en önemli özelli i erken verim al nmas ve düflük maliyetle hasat yap labilmesidir. Di er ifl kolumuzsa, Türkiye'nin çeflitli yerlerinde oluflturdu umuz modern meyve bahçelerinde dünyan n en kaliteli meyvelerini yetifltirmek. Bahçelerimiz ayn zamanda üreticilerimiz için okul niteli i tafl yor. Bahçelerimizin her biri yüzden fazla üretici taraf ndan ziyaret ediliyor. Ziyaretçilerimiz modern ziraat teknikleriyle ilgili görsel bilgi edinmifl oluyorlar. Modern üretim yapmak isteyen üreticiler için Alara bahçeleri pratik okul niteli i tafl yor. Üçüncü ifl kolumuzsa ihracat. Alara, son üç senedir taze meyve-sebzede Türkiye'nin ihracat birincisi konumunda. -Avrupa'daki pazarlar n z hangileri? K.T.: - Avrupa'da en büyük pazar m z kalite standartlar en üst düzeyde olan ngiltere. Bununla beraber Almanya, Fransa, sviçre, Avusturya, Benelüks, Danimarka, sveç, Norveç, Finlandiya, Güney Afrika, Singapur, Hong Kong ve Kanada'ya da ürünlerimizi yolluyoruz. Amerika'ya sanayi kiraz gönderiyoruz. Toplam elli milyon dolara yak n ihracat m z var. Belirledi imiz yat r m stratejilerine göre 2010 y l nda ihracat m z yüz milyon dolara ç karmay hedefliyoruz. Alara'n n en büyük özelli i global tedarikçi olmas. Rio Alara ad yla Arjantin'de ve Patagonya bölgesinde kiraz yetifltiriyoruz. Kas m-mart aras Güney Amerika'dan, may s-a ustos aras Türkiye'den olmak üzere toplam sekiz ay aflk n süre dünya pazar na Alara kiraz n n tedarikini sa l yoruz. -Bursa'n n tar m sektöründe gelece ini de erlendirir misiniz? K.T: - hracat n yapm fl oldu umuz taze incirin en kalitelisi Bursa'da yetiflmektedir. Bursa 'Siyah ncir'i ilin en önemli ihracat ürünlerinin bafl nda geliyor. lin ovalar ndaysa haziran ay nda bafllayan kiraz üretimi a ustos ay na kadar Uluda eteklerinde devam ediyor. Bunun yan s ra ilin fleftali, elma, armut gibi meyveleri dünyada tan n yor. lin yenili e aç k üreticileri, modern ziraat n prensiplerini kolay benimseyip uygulad klar için Bursa'n n büyüme potansiyelinin fazla oldu unu düflünüyorum. -Bursa ticaretinde meyvecili in yeri nedir? K.T.: - Bursa, 1 milyon dolar n üzerine ç kan meyve sebze ihracat yla Türkiye'de birinci s rada yer almaktad r. Türkiye'nin tar mda önü aç k olmas na ra men mevcut veraset sistemi sebebiyle, nesilden nesile üretim yap lan alanlar küçülüyor ki bu da eurepgap standartlar na uygun verimli üretim flans n azalt yor. Rekabet gücümüz her y l biraz daha tükeniyor. Türkiye'nin en k sa zamanda yapmas gereken, bölünen arazileri birlefltirmek için kooperatif düzeni kurmak ve miras kanunda de ifliklikler yaparak toprak bölünmelerini engellemektir y l itibariyle eurepgap standartlar na uygun olmayan ürünler Avrupa pazar nda yer bulamayacakt r. Ürünün izlenebilirli ini destekleyen, tüketicinin sa l n güvence alt na alan, çevreyi ve çal flanlar koruyan bu müspet standart Türkiye'yi bölünmüfl topraklar yüzünden zorlayacakt r. -Ürünlerinizi iç piyasaya sürüyor musunuz? K.T.: - %95 ihracat oran m z n yan s ra tüm dünyada kabul görmüfl, Türkiye'de de talep yaratan elma, erik, nektarin çeflitlerini Türk tüketicilerine ulaflt r yor ve büyük talep görüyoruz. - Sektörünüzde sizi en çok ne zorluyor? K.T.: - Tar m uzun vadeli bir yat r m oldu u için öncelikle uzun vadeli ve uygun koflullu kredilerle desteklenmesi gerekmektedir. Örne in Arjantin hazine topraklar n proje gelifltiren üreticilere hiçbir ücret talep etmeden vermekte, bununla beraber toprak üzerinde yap lacak yat r m n %85'ini de üç y l ödemesiz, on y ll k, sabit faizli yat r m kredileriyle desteklemektedir. Bu, tar mda büyük ölçekte ekonomisini destekleyen fonlama modelidir. Türkiye'ye bakt m zda küçük ölçekli üretimin desteklendi i fonlama yap s n görüyoruz. Belli bir ölçe in üzerine ç kt n zda fon kullanam yorsunuz. Oysa proje ölçe inin büyük olmas n n; standartlar gelifltirmede, rekabetçi düzeye ulaflmada, verimi artt rmada çok büyük etkisi olacakt r. Yat r m ölçe inin artt r lmas içinse uzun vadeli fonlamalar n yap lmas gerekmektedir. kinci olarak Amerika, Fransa, spanya, talya gibi geliflmifl ülkeler tar mdaki iklim risklerini bertaraf etmek için sigorta sektörünü kullanmaktad r. Türkiye'de tar m sigortas ifllevsiz kal yor. Örne in don riskine karfl sigortalad klar bölgede son elli y ld r don yaflanm yor. Türkiye'de tar m artt rman n iki yolu var. Popülist yaklafl mdan kaç n p, tar m ihracat patlamas na yöneltecek fonlama düzeni gelifltirilmek ve iflin do as nda olan riskleri, uluslar aras piyasalarda oldu u gibi sigortalama yöntemiyle bertaraf etmek. Avrupa Birli i üreticiye direkt destek vermiyor ancak fonlama yöntemiyle ve sigorta sektörünü yönlendirmeyle tar m sektörünü ayakta tutuyor. -Sektörün sorunlar n aflabilmesi için neler yap lmal? K.T.: -Türkiye modelleme yaparak sektörü desteklerse tar mda patlama yaflanacakt r. Türkiye'nin uzun dönem tar m yap labilecek farkl bölgeleri, enlemleri, rak mlar ve genifl topraklar var. Yeter ki bu topraklar bütün halinde tar ma sevk edilsin. Tar m ifl yo un bir sektör. Amerika, Avrupa ülkeleri, srail iflçi bulam yor. Oysa ülkemizde, dünyan n di er ülkelerinde bulunamayan tar m ifl gücü yo unlu u mevcut. Ayn zamanda Türkiye'nin su kaynaklar oldukça bol. Ancak salma sulama diye adland rd m z yanl fl sulama tekniklerini kullan yoruz. Damlama sulama yöntemiyle suyu en verimli flekilde, amaca yönelik kullanabiliriz. Barajlardaki su, salma sulama yöntemiyle bin dönümü suluyorsa, damlama sulamayla üç bin dönümü sulayacakt r. Türkiye, Arap ülkelerine, Rusya'ya, Türki Cumhuriyetlerine yak nl dolay s yla büyük pazarlara aç lma imkan na sahip. Ancak Türkiye bu hazinenin yoksul bekçili ini yap yor. -Bize Doku Kültürü Laboratuarlar nda yürüttü ünüz çal flmalardan bahseder misiniz? K.T.: - Sabanc 'n n kurmufl oldu u laboratuar ve Tekfen'in kurmufl oldu u doku laboratuar yla ortak projelerimiz var. Bodur anaçlar üretip, da t lmas konusunda lisans m z var. Lisans m z n tan d hakla Türkiye'de doku kültürü laboratuarlar nda bodur anaçlar üretiyoruz.

15 Bursa ve Tar m 15 Genço lu: Tar m veraset sistemini de ifltirmek kurtar r Nestle ve Ünilever gibi Dünya Devlerine üretim ve ihracat yapan Penguen G da'n n sahibi ve yöneticisi Orhan Genço lu ile tar m sektörü, ihracat ve AB sürecimizi konufltuk. -Bursal bir ifl adam olarak ilinizi nas l de erlendiriyorsunuz? Orhan Genço lu: Bursa denilince akla ilk gelen sektörlerin bafl nda tekstil gelirdi. Ancak art k Bursa'n n pay nda tekstilin azald n düflünüyorum. Son y llardaki geliflmelere bakt m zda otomotiv sektörünün öne ç kt n görüyoruz. l yap s na bak ld nda Bursa'n n g daya yönelik yat r mlar n n çok daha fazla olmas gerekti ini düflünüyorum. nflaat sektörü önümüzdeki süreçte de büyüme gösterecektir. Ancak tekstil konusunda yirmi y l evvel talya'n n geçirmifl oldu u süreci flimdi Türkiye yafl yor. Kaliteli ve spesifik ürün yapan firmalar ayakta kalacak ama fason üretim yapan firmalar, ya Uzak Do u'ya gidecek ya da eriyecektir. Döviz kurlar böyle devam etti i sürece, uzun vadede otomotiv sektörü de kar marj yüksek olan ülkelere gidecektir. Uluslar aras firmalar yat r mlar n Uzak Do u'ya yap yorlar. Avrupa Birili ine girifl sürecinde kifli bafl na geliri art rmak zorunda oldu umuz için Uzak Do u'yla rekabet gücünü kaybediyorsunuz. Öte yandan turizmin Türkiye için çok önemli oldu unu düflünüyorum. Yaz k ki turizmi yeteri kadar de erlendiremiyoruz. Bursa denizi, da ve yeralt kaynaklar yla dünyada nadir olan flehirlerden biri. - Sektörün en büyük sorunlar neler? O.G.: Türkiye'de tar m, co rafi aç dan elveriflli, hiçbir ithal girdisi olmayan, tamamen katma de eri yüksek ve net döviz girdisi sa layan bir sektör olmas na ra men verimli topraklar m z n kullan lma oran % 8 ile % 10 aras nda. Geriye kalan % 90'l k bölümse at l alan. Öte yandan Türkiye'de veraset sisteminin yanl fll yüzünden büyük s k nt lar yafl yoruz. Alt bini sözleflmeli olan yaklafl k dokuz bin müstahsilimiz var. Yani ürün alabilmek için dokuz bin kifliyle muhatap oluyoruz. Oysa Avrupa'da bizim büyüklü ümüzdeki bir firma maksimum 200 kifliden ald ürünle ayn tonaja erifliyor. AB'nin gerekli gördü ü flartlardan biri 'Veraset Sistemi Kanunu nun de iflmesi. fiu anda kanunun de iflmesine yönelik çal flmalar yürütülüyor y l nda gerekli düzenlemelerin yap laca na inan yorum. Bu konuda rahatlama sa lanabilmesi için Bursa'da devlet eliyle yürütülen çal flmalar mevcut. Bursa'n n Karacabey ovas nda yap lan bütünlefltirme çal flmas yla birçok çiftçinin topra ad na kooperatif düzeni oluflturulup sanayicinin ürün almas kolaylaflacak. Sözleflmeli ekim konusunda henüz Avrupa normlar n yakalayamam fl olmam z bizim için bir di er sorun. Çiftçi sizin için ekmeyi taahhüt etti i mal, fiyat yükselince baflka bir al c ya satabiliyor. Geçti imiz aylarda Bursa'y ve de flirketimizi ziyaret eden Tar m Bakan m zdan 2007 y l ndan itibaren sözleflmeli ekimi yönetmeli e ba layaca sözünü ald k. Hatta Avrupa'da var olan tar m mahkemelerinin yak nda Türkiye'de de oluflturulaca n düflünüyorum. - AB'yle müzakere sürecinde Türkiye'yi zorlayacak en büyük konulardan biri tar m. Bu konuda devletten çok fley beklemek do ru mu? O.G.: Di er ülkelerde tar m n geliflmesi için Tar m Bakanl ve Tar m l Müdürlükleri çaba harcarken bizim ülkemizde tüm yük sanayicinin üzerinde. Tar m l Müdürlü ümüzdeki mühendis kadrosu yaln zca Penguen bünyesindeki kadrodan daha az. AB'de devletlerin tar m ve hayvanc k sektörüne k rk befl, elli milyar Euroluk sübvansiyonu var. Türkiye AB'ye girerse tar m alan nda pastadan en büyük pay alacak. Türkiye'nin büyük ve verimli topra olmas na ra men daha düne kadar planl çal flmam z yoktu. Bankalardan uzun vadeli kredi alam yor oluflumuz bizi zorluyordu. Tüm bunlar bizi geride b rakt. spanya'n n 350 bin, Polonya'n n 250 bin ton çilek üretimi varken, Türkiye'nin ancak 70 bin ton üretimi var. - ç piyasadaki rekabet hakk nda ne düflünüyorsunuz? O.G.: Türkiye'de mücadele etti imiz bir baflka alan da haks z rekabet. Ülkemizin büyük market zincirlerinden birinde bulmufl oldu umuz konservenin üzerinde yaln zca cep telefon numaras vard. Oysa etiket yasas na göre ürünün üzerinde nerede, hangi kurulufl taraf ndan üretildi i yazmak zorunda. Mal n kalitesi ve güvenilirli inden yaln zca üretici de il, ürünü satan firma da sorumludur. Cezalar n cayd r c l o kadar az ki Avrupa gümrüklerinden dönen mallar ülkemiz pazar na kolayca girebiliyor. - Avrupa'da hangi ülkelere ihracat n z var. O.G.: A rl kl olarak Almanya ve ngiltere'ye ihracat m z var. hracat m z otuz milyon dolar seviyelerinde. Ürünlerimizin ortalama %70'ini ihraç ediyor, % 30'unu iç pazara sürüyoruz. Yurt d fl na ürünlerimizin % 5'i Penguen ad yla ç k yor. Geri kalan üretimi marketler ad na yap yoruz. malatç ve ihracatç olarak ürünü ekmek, toplamak, iflleyip yurt d fl na sevk yat n gerçeklefltirmek ortalama bir y l m z al yor. Bunun için büyük iflletme sermayesine ihtiyaç duyuyoruz. - Penguen'in sektördeki ilkleri neler? O.G.: Közlenmifl biberi ilk olarak biz kavanoza koyduk. Bafllarda Avrupa'ya bir iki konteyn r yollarken flimdi binlerce konteyn r yolluyoruz. Yine Türkiye'de ilk defa katk maddesi kullan lmadan % 50 flekeri azalt lm fl reçeli biz ürettik. Türkiye dünyan n en büyük korniflon tedarikçisi ve biz de ülkemizin en büyük imalatç s y z. Ayn zamanda Sütafl' n eskiden ithal etti i meyve preparatlar n Avrupal büyük bir firman n know-how' yla art k biz üretiyoruz. - Ar-Ge çal flmalar n z var m? O.G.: Ar-Ge çal flmas yürütürken dünyan n neye ihtiyaç duydu unu da tespit etmeniz gerekiyor. Yurt d fl ndan edindi imiz tüm bilgileri çiftçimize ve köylümüze aktar p, gerekli e itim çal flmam z yürütüyoruz. Bursa'da, Avrupa taraf ndan tan nan, Uluda hracatç lar Birli i taraf ndan kurulmufl PENGUEN GIDA SANAY A.fi y l nda Bursa'da tümüyle ihracat amac yla kurulan Penguen G da Sanayi, "Kalite ve Hijyen" ilkesinden ödün vermeden bugün tüm dünyada tan nmakta ve onaylanmaktad r. 15 y lda 10 kat büyüme gösteren flirket, fabrikas, makine parklar ve depolar yla m2 aç k arazi üzerine kurulu m2'lik kapal alanda dünyadaki en son teknolojiyle TSE ve Avrupa Birli i norm ve standartlar nda üretim yapmaktad r. Sektöründe Avrupa'n n en modern fabrikalar ndan birisi olan Penguen'in %70'i sözleflmeli yaklafl k çiftçiden oluflan ve dekar alan kaplayan ekim alan yla Türkiye'nin en büyük zirai hammadde al c lar ndan biri konumundad r. "Camda konserve üretimi", "Her ülkenin damak tad na uygun özel üretim", "Dünyaya ve Türkiye' ye közlenmifl kapya biber Tar m Sektörüne Düflük Faizli Kredi Tar m ve Köyiflleri Bakanl ''Tar msal Üretime Yönelik Düflük Faizli Yat r m ve flletme Kredisi Kulland r lmas na liflkin Uygulama Esaslar Tebli i'' 14 fiubat 2007 tarihli Resmi Gazete'de yay mland. Tebli le iyi tar m uygulamalar nda, organik tar mda, sertifikal tohum ve fide kullan m nda, sertifikal tohum ve fide üretiminde, sertifikal meyve fidan üretiminde ve kullan m nda, arge faaliyetlerinde, süt s rc l, büyükbafl ve küçükbafl hayvan yetifltiricili i, kanatl sektörüne yönelik bio güvenlikte ar c l k, tar ma dayal özel organize sanayi bölgelerinde yap lacak besicilikte ve süt hayvanc l nda, su ürünleri yetifltiricili inde, tar msal sulamada, tar msal mekanizasyonda, laboratuar m z var. Sanayicimiz kaliteye ve güvenilirli e önem veriyor. - Dünya pazar nda gittikçe h zlan p, büyüyen rekabete ayak uydurmak için ne gibi hamleler yap yorsunuz? O.G.: Türk sanayicileri on befl y l önce Avrupa'ya entegre oldu. Biz Penguen olarak, Nestle ve Unilever gibi dünya devlerine imalat yap yorsak onlar n kalite standartlar n yakalam fl z demektir. Kalitemizi bozmad m z sürece dünya bizden ürün almaya devam edecektir. Ancak baflar m z n devaml l için devletin deste ine ihtiyac m z var. Özellikle g da sektöründe markalaflma çok önemli, tüketici güvenilirli i olan ürünleri tercih ediyor. konservesinin sunumu", "Yöresel haz r yemek seçenekleri sunumu", "Tek gerçek Light Reçel sunumu", "Avrupa G da Güvenli i Denetim Kurumunca dünyada say l markalara verilen BRC-A Kalite En Üst Düzey Üretim Sertifikas ", "Türkiye'ye Greyfurt konservesinin sunumu" gibi bir çok konuda ilklere imza atm flt r. kontrollü örtüalt tar m nda, ihracat yap lan do al çiçek so anlar n n üretiminde ve t bbi aromatik bitki yetifltiricili inde kulland r lacak yat r m ve iflletme kredilerinin hangi koflullarda sa lanaca belirlendi. Yat r m ve iflletme kredisi baflvurular, Ziraat Bankas 'na ve Tar m Kredi Kooperatifleri ne yap lacakt r. Tebli, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlü e girdi. Daha fazla bilgi için: ma.htm

16 16 Bursa ve Sorunlar Anadolu Sohbetleri Güngör Uras' n Kaleminden Bursa* sanayi kuracak ne bilgi ve cesaret ne de para var, devlet gücüyle (ama halk n paras yla) sanayileflmeyi bafllatt. Kayseri Tayyare Fabrikas 'n, Uflak ve Eskiflehir fieker fabrikalar n, Bünyan Dokuma, Ere li Bez, Kayseri plik ve Bez, zmit Kâ t Fabrikas 'n kurdurdu y l nda smet nönü'nün temelini att Gemlik Suni pek ve Bursa Merinos Kumafl fabrikalar n n aç l fl n 1 ve 2 fiubat 1938'de (ölümünden k sa süre önce) bu fabrikalar n isim babas Atatürk yapt. (...) Akl m n almad, Koza Han dahil Bursa'daki çok say da vak f eserinin k smen veya tamamen özel mülkiyete geçmesi. Koza Han kinci Beyaz t' n vakfiyesi. Vakfiyenin gelirinin stanbul'daki Beyaz t Camii'ne ve medreselerine tahsisi vakfiyede yaz l. Hani vakfedilen eserler Tanr 'ya adanm fl eserlerdi. Kul mal olamazd? Karagözo lu ile konufltum. Bana devletin ipekçili i desteklemek için gerekeni yapt n anlatt. Devlet Ankara keçisi ve ipekböcekçili i ölmesin diyerek keçi yünü ve ipe i DEF F fonundan destekliyormufl. Geçen y l Kozabirlik, üreticiye ipek al m nda kilo bafl na 11 milyon TL ödemifl. Üreticiye 1 milyon dolar dolay nda ödeme yap lm fl. Bir kilo için yap lan 11 milyon TL ödemenin 2.5 milyon TL'si Kozabirlik kasas ndan ç km fl. 8.5 milyon TL'si fondan karfl lanacakm fl. Çelik Palas için Atatürk'ün vasiyeti Çelik Palas Oteli Bursa'n n simgelerinden biridir. Engin Yenal' n "Bir Masald Bursa" (YKB Yay n 1996) isimli kitab nda Çelik Palas' n hikâyesi anlat l r. Mustafa Kemal'in Bursa'y ziyaretinde (16-29 Ekim 1922) Bursal lar Çekirge'deki köflkü arma an ederler. Atatürk, daha sonralar, bu köflkün yan ndaki arsaya Bursa'ya yarafl r bir otel yap lmas n, inflaat için gerekli paran n büyük k sm n da kendisinin karfl layaca n söyler. Beyo lu'ndaki St. Antuan Kilisesi'nin ve Karaköy'deki YKB binas n n da mimar olan talyan as ll Giulio Mongeri ile yard mc s Hüsnü Tümer'in çizdikleri projeyle yap lan otel 26 Temmuz 1935'te iflletmeye aç l r. (...) fiimdilerde Emekli Sand 'n n mülkiyetinde olan otel, Özellefltirme daresi taraf ndan sat fla ç kar ld.yeterli rakama ulaflmad için ihale iptal oldu y l ndan bu yana korunan "art-deco" mobilyalar ile, odalar ve salonlar ile bu otel tarihi bir eserdir. Bursa'da yeni oteller var. Ama Çelik Palas' farkl yapan "de iflmeyen, özgün dekoru"dur. Otelin girifl kap s n n yan nda Atatürk'ün resmi ve de bir mektubu var. Atatürk'ün mektubunda flunlar yaz yor: Atatürk bu mektubu, 22 Ocak 1938 tarihinde ölümünden önce Bursa'ya yapt son ziyaretinde yazm fl. Bilinemeyen, Atatürk hisselerinin belediyeden nas l Emekli Sand 'na geçti i, Emekli Sand 'n n Atatürk'ün vasiyetine ra men Atatürk'ün hisselerini nas l satabilece idir Merinos Kumafl Fabrikas Mustafa Kemal 1923 y l nda zmir'de ktisat Kongresi'ni toplad y l nda "Teflvik-i Sanayi Kanunu"nu ç kartt y l nda "Sanayi Kongresi"ni yapt rd. Bakt ki, ifl yapabileceklerde, Bu fabrikan n kurulufluyla Türkiye'de Merinos cinsi koyun yetifltirilmeye baflland. Bu koyunlar n tüyüyle dokunan yünlü kumafllar Avrupa piyasalar nda en kaliteli kumafllarla rekabet eder durumda idi. K sa sürede Orta Avrupa'n n en büyük tesislerinden biri haline gelen Merinos Kumafl Fabrikas 'nda dokunan Merinos kumafllar ngiliz kumafllar yla rekabet ediyordu. Fabrikada 6 bin kifli çal fl yor, dolayl olarak 30 bin Bursal fabrikadan ekmek yiyordu... Özellefltirme Yüksek Kurulu fabrikan n makine ve teçhizat n hurdac ya yüzde 20'si peflin, kalan taksitle ödenmek üzere 3 milyon 825 bin YTL'ye satt. Fabrikan n arsas Bursa Belediyesi'ne "bila bedel" devredildi Hat rlayan belki vard r... Bizler bir zamanlar "Balkanlar n ve Ortado u'nun en büyük tekstil tesisi" diyerek Merinos ile pek övünürdük. Baflka ülkeler özellefltirmeyle, mevcut tesislerin daha verimli iflletilmesini hedef al rken, bizde özellefltirme hareketi, daha önce halk n paras yla kurulan, cumhuriyetin önemli sanayi kurulufllar n n kap lar na kilit vurulmas, makinelerinin hurdac ya sat lmas, binalar n n y k larak arsalar na yeni binalar dikilmesi fleklinde yürüdü Koza Han (...) Koza Han'a Bursa ipe i satan dükkânlar dolaflmak, ipekçilerle sohbet etmek niyetiyle gidiyorum. kinci kata ç kt m. Bafllad m Bursa ipeklisi satan dükkân aramaya... Ne mümkün? Dükkânlar n hemen tamam, eflarp, suni ipekten dokunmufl flal, örtü, orlon ve kaflmir atk sat yor. Küçük dükkânlar haline getirilmifl. Küçüklü büyüklü han sahipleri, kap n n önündeki iskemlelere oturmufl, müflteri bekliyor. Siftah yapmayan var. (...) pekçilik yok oldu "Bu handa ipekçi kalmad m?" diye sorup soruflturdum. "Hac Resul'ün dükkân na git" dediler. Hac Resul'ün dükkân nda Ahmet pekçi ile sohbet ettim. Hac Resul, Cumhuriyet döneminde Da stan'dan gelmifl. Da stan'da ipekçilik yapt için Bursa'da da ipek ifline girmifl. Hac Resul'ün torunu Ahmet pekçi. Ü. Hukuk Fakültesi'nde okumufl ama o da ipek ifline girmifl. Onun o lu Mehmet pekçi de TÜ'deki e itimini tamamlayarak aile mesle ini sürdürüyormufl. Tam anlam yla bir dededen toruna aile iflletmesi. Ahmet pekçi, "Bursa'da ipekçilik öldü. Bizden baflka çok az say da üretici kald. pekböce i yetifltirilmiyor ama, onun da ötesinde Çin ipe iyle rekabet etmek zor. Halk n, metresi YTL olan gerçek Bursa ipe ini alacak gücü yok" diyor pekçilik Enstitüsü Bursa'da ipekböcekçili i MS 552 y l nda bafllam fl y l nda Bursa'da 37 ipek çekim fabrikas, 5 bin ipek dokuma tezgâh varm fl y l nda Frans zlar Bursa'da dut a ac fidesi ve böcek tohumu (yumurtas ) yetifltirmek için ipekçilik enstitüsü kurmufl. Bu enstitünün flehrin içinde 30 dönüm dut fidanl, 20 dönüm içinde de araflt rma ve tohum üretme tesisleri var. Tar m ve Köyiflleri Bakanl geçen y l sonu itibariyle " pekböce i Araflt rma Enstitüsü"nü kapatt. fiimdi yap-satç lar bu enstitünün flehir içindeki 50 dönümlük arazisinin peflinde. Dut fidanl ile tohum üretme tesisleri ve araflt rma enstitüsünün Türkiye'de ipekböcekçili inin ölmemesi için savafl veren, son y llarda üretimi art rma baflar s gösteren Koza Tar m Sat fl Kooperatifleri Birli i'ne (Kozabirlik) verilmesi gerekiyor. Ama ipekböce i üreticilerinin sesini duyan yok. Koza üreten kalmad Kozabirlik 1940 y l ndan bu yana Türkiye'nin her yan nda ipek üretimini teflvik ediyor y l n n bafllar nda Türkiye'de 18 bin ton yafl koza üretilirmifl. 1990'lara kadar yafl koza üretimi y lda 2 bin tona kadar düfltü y l n n bafl ndaysa 60 tona (inan lamaz! 60 tona) geriledi. Geçen y l Kozabirlik tepe yönetiminin ifle sahip ç kmas yla 143 ton yafl koza elde edildi. 143 ton yafl kozadan 60 ton kuru koza, ondan da 25 ton ipek iplik elde ediliyor. Türkiye'nin y ll k ipek iplik tüketimi yaklafl k 300 ton. Üretemedi imiz, ithal ediliyor. Bizde ipek ipli inin yüzde 80'i ipek hal dokumada kullan l yor. 300 köyde 15 bin tezgâhta ipek hal dokunuyor. Halen 24 ilde, 276 köyde 2888 aile ipekböce i besliyor. Kozabirlik, ipekböce i besleyeceklere bedava tohum (yumurta) da t yor. Bir kutu tohumdan 30 kg koza elde ediliyor. En az 2 kutu tohumdan ipekböce i üreten köylü (geçen y l n fiyatlar yla) y lda 410 dolar gelir elde ediyor. Daha fazla kutu tohumdan böcek ç karan daha çok kazan yor. En az 410 dolar ek gelir Ama (1) Köylünün bundan haberi yok. (2) Dut a açlar kesildi. Veya dutlar ilaçland. Böce in yiyece i dut yapra kalmad. pekböce i tar m ilac bulaflmam fl, do al dut yapra yla besleniyor. Günümüzde tarlalar, bahçeler ilaçland kça havaya uçan ilaçlar dut yapraklar n n üzerine bulafl yor y l nda 4.9 milyon dut a ac vard. Kestik kestik say y 1.8 milyona indirdik. fiimdi Bursa'da tek dut fidanl da kapand. Arsas yap-satç ya gidince dut a ac fidan da bulunmaz olacak. Befl kooperatifle tüm ipek üreticisine hizmet veren Kozabirlik Genel Müdürü Ayhan Bir bilgi daha: Kozabirlik 1980 y l nda Bursa'da ipek ipli i ifllemek için fabrika kurmufl. Bu tesis, iflleyecek ipek bulunamad ndan 1995 y l nda kapat lm fl. Türkmenlere sat lm fl. fiimdi kapat lan ipekçilik enstitüsü de "yap-sat"ç lara giderse, Bursa'da ipekçilik diye bir fley kalmayacak Bursa da niteliki iflgücüne ihtiyaç var Bursa, "çal flabilir 470 bin iflgücü" ile, stanbul, Ankara ve zmir'den sonra dördüncü s rada. Fakat Bursa'n n bir özelli i var. Bursa'daki 470 bin çal flabilir iflgücünün 402 bininin ifli var. Bursa, çal flanlar n toplam flehir nüfusuna oran (yüzde 49) bak m ndan Türkiye genelinde "en iyi durumdaki" ilimiz.164 sanayi kuruluflunu kapsayan bir araflt rman n sonuçlar na göre önümüzdeki befl y lda sanayide "kalifiye eleman aç " ortaya ç kacak. Özellikle biliflim ve telekomünikasyon sektöründe... (...) Bu durumda (1) Nitelikli/kalifiye eleman yetifltirmeye önem vermek zorunday z. (2) Nitelikli/kalifiye elemanlar ile arayanlar buluflturmak için bir fleyler yapmal y z. (...) Bursa'daki Uluda Üniversitesi'nde 8 fakülte, 3 enstitü, 13 meslek yüksekokulu, 1 hemflirelik yüksekokulu ve 1 konservatuvarda 2100 akademik personel 45 bin ö renciyi e itiyor. Her y l 10 bin ö renci mezun olarak ifl aramaya bafll yor. 13 meslek yüksekokulu, Bursa sanayiine nitelikli/kalifiye eleman yetifltiriyor. Yüksekokullarda gençler, g da teknolojisi, iklimlendirme ve so utma, makine, otomotiv, endüstriyel elektronik, kal pç l k, bilgisayar teknolojisi, elektrik, tar m alet ve makineleri, tekstil teknolojisi, do algaz ve s tma, serac l k, süt ve et ürünleri, turizm iflletmecili i konular nda yetifltiriliyor. Üniversite bir araflt rma yapt rarak mezunlar n kaç n n mezun olduktan sonraki bir y l içinde hemen ifl bulabildi ini belirlemifl. Buna göre, en kolay ifl bulanlar, meslek yüksekokullar mezunlar. Bunlar n yüzde 67'si bir y l içinde ifl bulurken, t p fakültesi mezunlar n n yüzde 7'si, mühendislik fakültesi mezunlar n n yüzde 35'i, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlar n n yüzde 33'ü bir y l içinde ifl bulma flans n elde edebilmifl skender Kebab (...) Bursa'daki skender Kebapç s skendero lu, bugün "hayat ndan flikâyetçi"... Onun derdi ne "kur riski", ne de "vergi iadesi"... skender Kebapç s 'n n derdi, gün geçtikçe "kaliteli kebap yapma imkânlar n n daralmas "... Neden mi? lk "dert" fiyat kontrolü. Serbest piyasa ekonomisinde fiyat kontrolü da nereden ç kt diyeceksiniz... Piyasada "kebap fiyatlar " hariç her fley serbest. Kebap fiyatlar n önce Bursa Belediyesi tespit edermifl. Simdi ise Esnaf Derne i tespit ediyor. Bütün kebapç lar için tek tarife... ster tereya, ister nebati ya kullan n, ister en iyi eti, ister en ucuz eti kullan n kebab n bir taba n ayni fiyatla satmak zorundas n z. Bu zorunlulu un d fl na ç kman n yolu "turistik lokanta" belgesi almaktan geçiyor. skender Kebapç s skendero lu: "Ben baba yadigâr lokantay turistik hale getirip kap m halka kapayamam. Her s n ftan halka kebap yediremez isem, daha fazla para kazanm fl m neye yarar" diyor. fiimdi Bursa denilince akla sadece skender Kebab ile Kapl calar gelmiyor... Bursa bir sanayi flehri oldu... Ama acaba sanayi flehrinde yasayanlar skender Kebab 'n n de erini daha az m bilirler?(...) * Yukar daki yaz lar Güngör Uras' n Milliyet gazetesindeki makalelerinden al nt lard r.

17 Bursa ve Tekstil Sanayi 17 Made in For Transparency Tekstil, ticarette son derece etkin rol alan bir sektör. Türkiye de, bu konuda uzman ülkeler aras nda say l yor. Aday oldu umuz Avrupa Birli i ise konuyla ilgili sanc l günler yafl yor. AB genelinde talyan tekstil üreticilerinin deste iyle "made in for transparency" kampanyas bafllat ld. Amaç tüketiciyi sat n ald ürünle ilgili bilinçlendirmek, ayn zamanda da AB ürünlerini, baflta Çin olmak üzere, Uzakdo u ülkelerinde üretilen ürünlerden ay rt etmek. Üreticiler, konuyla ilgili haz rlad klar yönetmeli i 2005 y l nda Avrupa Komisyonu'na sundu. Yönetmelik flimdilik karar merci olan Konsey'in elinde. Ancak bir türlü sonuca var lam yor. Biraz süreci h zland rmak biraz da dikkatleri üzerine çekmek için, Aral k 2006 tarihinden itibaren genifl çapl bir reklam kampanyas bafllat ld. 'Made in' nedir? "Made in", menfle ülkenin etiket üzerinde belirtilmesi anlam na geliyor. ABD'de bu uygulama oldukça yayg n. Her ma azada sat lan ürün etiketlerinde mal n üretim yeri hatta iplik ve kumafl detaylar belirtiliyor. Tüketici, alaca ürünün nerede yap ld n biliyor. Ancak AB'de sistem daha farkl çünkü AB ülkelerinde bu konuda hiçbir zorunluluk yok. Tekstil üretiminde lider konumundaki ülkeler konuyla ilgili bir yönetmelik haz rlay p AB Konseyi'ne sundu. Konsey 1 y ld r dosya üzerinde çal fl yor. Ancak karar bir türlü ç km yor çünkü ciddi ç kar sorunlar ve firmalar n kâr marjlar karar vericileri etkiliyor. Ancak tüketiciler kar marjlar n, mal n üretim koflullar n, kullan lan malzemeyi, boya ayr nt lar n bilmiyor. Sözkonusu yönetmelik, tüketiciyi bilgilendirme hakk n veriyor. Buna göre; 27 AB üyesi, aday ülke statüsündeki Türkiye ve AEA (Avrupa Ekonomik Alan ) ülkelerinde üretilen mallar, "made in" etiketleri olmadan pazarda dolaflabilecekler. Ancak geri kalan 3. dünya ülkeleri örne in Çin, Vietnam, Bangladefl vs etiket koymak zorundalar. Kampanya'n n Türkiye aya Türkiye kampanyaya yani yönetmeli e destek veren ülkelerden. talyan Moda Giyim Endüstrisi (SMI) Türkiye'den özellikle destek istemifl ve olumlu yan t alm fl. Ülkemiz, maddi katk da bulunarak kampanyaya dahil olmufl durumda. Asl nda "made in EU" herhangi bir kimlik ifade etmiyor. Türk mallar "Made in Turkey" etiketiyle de ç kabilir, hiç etiket de konmayabilir. Yönetmelik Türk üreticilere bu hakk veriyor. Ancak örne in Çin'den mal ithal eden bir Türk firmas, mal na "made in China" etiketi basmak zorunda.. "Made in China" Bir mal n Çin'de üretilmifl olmas o mal n ay pl mal oldu u anlam na m geliyor? Hay r... "Made in China" etiketini yönetmelikte bahsi geçen etiketsiz maldan ay ran; özellikle kullan lan kimyasallar, çevre faktörleri ve temel sosyal haklar. Örne in, iflçilik konusu. Çin'de çocuk iflçi mi çal flt r l yor, insanlar n çal flma koflullar nas l, sosyal haklardan yararlanabiliyorlar m, mesai saatlerine dikkat ediliyor mu? Ya da kullan lan malzemede boya zehirli mi, kumafl kaliteli mi, dikifl iyi mi? Tüm bu etkenler, mal n etiket fiyat n belirliyor. Tüketicinin her fleyden haberdar olmas hedefleniyor. AB'de tüm üretim faktörlerine uyuldu u için, maliyet ücretleri yükseliyor. Bu ücretler de sat fl etiketlerine yans yor. "Made in" hareketi, tüketiciyi tam anlam yla bilinçlendirmeyi hedefliyor. Özelçi: Tekstilde beni Hindistan korkutuyor M.Haluk Özelçi* Tekstil ve Haz r Giyim hracatç Birlikleri Brüksel Temsilcisi Haluk Özelçi AB, Türkiye ve Bursa'da tekstil sekötrünüde durum tespiti yapt. Tekstil ve Haz r Giyim Anlaflmas n n (ATC) 2005 y l nda sona ermesi ve kotalar n kalkmas n n ard ndan, baflta Çin olmak üzere di er G.Do u Asya ülkeleri, AB ve ABD'ne yönelik büyük bir ihracat ata bafllatt. Maliyetin alt ndaki fiyatlarla dünya pazarlar ndaki di er ihracatç lar yavafl yavafl ortadan kald ran bu ülkeler, yaratt klar haks z rekabetle, Topluluk sanayisini de ister istemez küçülmeye zorlad. AB tekstil ve haz r giyim (THG) sanayiinde, 1990'l y llar n ikinci yar s nda bafllayan küçülme, 2005'te kotalar n kalkmas yla beraber daha da h zland. Bütün bu gerilemeye karfl n, 2006 y l nda, 25 üye ülkedeki firma hâlâ üretime devam ediyor. Sektörde çal flanlar n say lar ysa düzeyinde. Ayn y lda yat r mlar, 5 milyar Avroya ulaflm fl durumda: Yarat lan ciro 200 milyar Avro seviyelerinde. Bugün için AB THG sanayii, Portekiz, spanya, Fransa, talya ve Yunanistan' n yan s ra, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'da, hâlâ öncelikli sektörler aras nda yer al yor. Kuzey Avrupa ülkelerinin hiç birinde difle dokunur bir üretim kalmad. Almanya ve ngiltere ise, Topluluktaki en büyük ithalatç ülkeler. AB tekstil sanayii, küreselleflmeyle beraber meydana gelen olumsuzluklara daha h zl ayak uydurdu. Teknolojik olarak sürekli kendini yeniledi. Katma de eri yüksek ve kaliteli ürünler imal ederek dünya pazarlar na satabiliyor. Yat r m maliyetleri ve AR&GE harcamalar n n yüksek olmas na karfl n teknik tekstillere olan ilgide önemli art fllar var. Haz r giyim sanayiindeyse, moday yönlendiren uluslararas markalar n yan s ra verimlili i art ran ve maliyetleri düflürerek sürekli kendini yenileyen firmalar ayakta kal yorlar. AB THG sanayiinin en önemli sorunu, haks z rekabet. Burada birinci s rada, maliyetlerin alt ndaki ihraç fiyatlar yla Topluluk pazar n ele geçirmeye çal flan baflta Çin olmak üzere G.Do u Asya ülkeleri öne ç k yor. Haks z rekabet deyince akla gelenler; düflük ihraç fiyatlar, baflka bir deyiflle, ucuz iflçilik, temel sosyal haklara ve çevre kurallar na uyulmamas, devlet teflvikleri ve düflük kur. Bu koflullarda Topluluktaki üreticinin, Çin ve di er Asya ülkeleriyle rekabet etmesi olas de il. Ço unlu u küçük ve orta boy iflletme olan firmalar, birer birer ortadan kalk yor. Bir di er önemli konu da, korsan üretim. Yeni desenleri, modelleri kopya eden Çin, Hint, Pakistan vb. firmalar fikri mülkiyet haklar n hiçe say yorlar. Ayr ca, üçüncü ülke pazarlar, yüksek gümrük vergileri, damga resimleri, çeflitli standart uygulamalar gibi, tarife d fl engellerle kendi pazarlar n kapat yorlar. Bu koflullarda söz konusu ülkelere ihracat yapmak imkans z hale geliyor. Kotalar n kalkmas ndan bir y l önce AB Komisyonu, Topluluk ülkeleri Sanayicileri, üst düzey Topluluk yetkilileri, üye ülkelerin Ticaret veya Sanayi Bakanlar ndan oluflan, "Textiles&Clothing High Level Group" ad alt nda bir çal flma bafllatt. Amaç, sektörün sorunlar n ve al nmas gereken önlemleri ortaya koymakt. Nitekim High Level Group'un yapt çal flmalar n ard ndan haz rlanan rapor, AB Komisyonuna ve di er uygulamac birimlere sunuldu. Rapor; -sektörün genelde zay f bir imaj oldu unun, -yüksek kaliteli bir iflçi gücüne ihtiyac bulundu unun, önemine iflaret ediyor ve, -fikri mülkiyet haklar ve korsan üretim konular nda önlem al nmas n n ve eksiksiz uygulanmas n n, -üçüncü ülkelerin yüksek gümrük tarifelerinin indirilmesinin, tarife d fl engellerin kald r lmas n n ve üçüncü ülke pazarlar na girilmesi yolunda Komisyonun ciddi ad mlar atmas n n gerekli oldu unu ortaya koyuyor. High Level Group AB Komisyonuna, geliflmekte olan ülkelerin, uygulad klar tarife ve tarife d fl engelleri kald rmadan bunlara yönelik hiç bir flekilde tek tarafl aç l m yap lmamas uyar s nda bulunuyor. Öte yandan AB Komisyonu üye ülkelere yönelik olarak sektörel ve bölgesel programlar uyguluyor. Ayr ca herhangi bir sektörde iflini kaybedenler veya yeni bir sektöre yönelmek isteyenler için e itim programlar ve kurslar düzenliyor. Türkiye, di er ihracatç ülkeler gibi, 2005 y l nda kotalar n kalkmas n n ard ndan, Özellikle Çin'den kaynaklanan, uluslararas piyasalara yönelik, inan lmaz derecede düflük fiyatl, devlet destekli ve rekabet kurallar d fl ihracat sald r s yla karfl laflt. Buna karfl kendi iç pazar n korumak amac yla, Çin'in DTÖ'ye girifl anlaflmas nda yer alan, "China specific safeguard mekanizmas n " iflleterek, bu ülkeden yap lan THG ithalat na kota uygulamas bafllatt. Ard ndan sektör olarak konuyu, üyesi bulundu umuz Avrupa THG sanayiinin çat kurulu olan EURATEX'e tafl yarak AB Komisyonunun da, 2007 y l sonuna kadar 10 kategoride, Çin'den yap lan THG ithalat na kota uygulamas getirmesini baflard. Bu uygulama sektörlerimize, 2007 y l sonuna kadar kendilerini yeni ortama uyumlu k labilecek bir geçifl donemi yaratt. Uluslararas pazarlardaki haks z rekabetten etkilenen baz firmalar m z küçülerek ve verimlili i art rarak pazardaki yerlerini korudular. Baz firmalar yat r mlar n Bulgaristan, Romanya, M s r gibi ülkelere tafl d lar. Baz lar, üretimlerine son vermek zorunda kald. Bütün olumsuzluklara kars n, AB pazar n n geleneksel tedarikçisi olan Türk THG sanayii bu piyasadaki pay n korumay baflard. Çin'in THG sanayiini, kotalar n kalkaca dönem olan 2005 sonras na haz rlamakta oldu unu, bizim de bu tür bir yap lanmaya gitmemizi, y llar ndan itibaren haz rlad m raporlarda, düzenlenen seminer ve konferanslarda sürekli gündeme tafl d m. Bugün de ayn kan day m. Öncelikle THG sanayimizin bir envanteri ç kar lmal. Sektörlerimizin; -elyaf, iplik, dokuma ve haz r giyim konfeksiyon kurulu kapasiteleri, -kapasite kullan m durumlar, -makine park, -makinelerin yafllar, teknolojileri ve yenilenme süreleri, ortaya konmal. Elde edece imiz verilerin fl nda, uluslararas pazarlardaki (AB, ABD gibi) rakiplerimizin üretim ve ihracatlar n irdeleyerek, hangi alt sektörde güçlüyüz (örne in: havlu/bornoz, çorap, erkek giyim gibi); hangisinde rekabet flans m z zay f, ortaya ç karmal y z. Buna göre bir hareket plan haz rlayarak flans m z n çok zay f oldu u sektörler yerine güçlü olduklar m za daha çok a rl k vermeliyiz. Önümüzdeki birkaç y l içinde Çin'in maliyetlerinde önemli art fllar bekleniyor. Bu geliflme, THG ihracat m z n yeniden nefes almas na yard m edecek. Ben ilerde bizi bekleyen tehlikenin Hindistan oldu u kan s nday m. Herkesin Çin'e odakland bu ortamda ihracat n art ran Hindistan'da devlet teflvikleri en üst düzeyde. Ayr ca bu ülkenin pazar Çin'den daha kapal. Çin ve Hindistan, uluslararas temel sosyal, çevre ve çal flma kurallar na uymuyorlar. Fikri mülkiyet haklar n çi niyor ve korsan üretim yaparak haks z rekabeti sürdürüyorlar. Ayr ca Çin, ulusal paras n n de erini düflük tutarak, bunun yaratt fiyat avantaj n kullan yor. ABD ve AB Çin'e, "yen"in de erini art rmas n için bask yap yor. Hem EURATEX hem de, "AB THG flçi Federasyonu" kanal yla, bu konular sürekli olarak AB Komisyonun dikkatine tafl yoruz. Komisyon, bu konudaki duyarl m z dikkate alarak Çin ve Hindistan' gözlem alt nda tutuyor. Bursa her zaman Türk THG sanayinin en önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri oldu. Y llarca önce, 1990'lar n bafllar nda, talyan spor giyim markas "Biesseci"nin yat r m yapt bir ilimiz. Pamuklu tekstil sanayinin yan s ra, sun'i ve sentetik elyaf ve dokumada ülkemizin en önde gelen kurulufllar Bursa'da yer al yor. Ayr ca, ngiltere'nin dünyaca ünlü Mark&Spencer ma aza zincirinin en baflta gelen tedarikçisi yine Bursa'daki Yeflim Tekstil. Bursa ile ilgili bir anim var. Yukar da de indi im THG sektöründeki envanter konusunu 1987/89 y l nda DTM'deki görevim s ras nda ilk defa Bursa'da bafllatm flt m. Bu yaflayan bir envanter olacak, her y l yenilenecekti. Envanterin ikinci dura stanbul ve ard ndan, zmir, Mersin ve di er illerimiz gelecekti. Bursa envanteri tamamland. Ben görevden ayr ld m ve envanter çal flmalar da sona erdi. Umar m bir gün tamamlan r. Küresel s nman n tüm sektörleri oldu u gibi THG sektörlerimizi de etkilemesi kaç n lmaz. Bu etkilenmeyi ülkeler baz nda irdelemek yerine olaya küresel olarak bakmak daha uygun. Herfleyden önce, güney yar mküredeki pamuk üretimi etkilenecek. Bunun da pamuklu tekstil sanayimize zincirleme bir etkisi olacak. Ayr ca, tekstil sanayinde yo un bir su tüketimi oldu unu dikkate al rsak, bir sorun da burada bafl gösterecek. Küresel s nma giyim al flkanl klar n da de ifltirecek ve k fll k giyim, yani yünlüler, kazak, parka vs. ayr ca, k fl sporlar malzemeleri daha az aran r olacak. Uluslararas pazarlardaki rekabet daha da artacak. Firma kapanmalar ve ifl kay plar ço alacak. *Tekstil ve Haz r Giyim hracatç Birlikleri Brüksel Temsilcisi

18 18 Bursa ve Turizm Anadolu Sohbetleri Avrupa Birli i ve Turizm Turizm AB için neden önemli Turizm sektörü, AB'nin büyümesi, kalk nmas ve dolay s yla iflsizli in azalmas aç s ndan çok önemlidir. AB'nin mevcut s n rlar içerisinde 8 milyon kifli turizm sektöründe çal flmaktad r. Bu rakam AB'nin ifl gücünün %5'ini temsil eder. Turizm sektörüyle yak n iliflkisi olan ulafl m ve da t m gibi sektörler de düflünüldü ünde, istihdam edilen kifli say s 20 milyona ç kar. AB dünyada turistlerin en çok tercih etti i bölgedir y l nda befl AB ülkesi, dünyan n en çok turist çeken 10 ülkesi aras ndad r rakamlar na göre AB dünyada kendi ülkesi d fl nda seyahat eden tüm turistlerin %43'üne ev sahipli i yapmaktad r. AB'nin izledi i turizm politikas Turizm sektörünün önemine ra men, Avrupa Birli i'nin bu konuda antlaflmalar çerçevesinde hukuki temel içeren belirli bir politikas yoktur. Ancak, uygulamada birçok program ve politika ya turizm boyutu içerir, ya da turizmle ilgili faaliyetleri etkiler. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu'na ba l, flletmeler Genel Müdürlü ü bünyesinde bir Turizm Birimi vard r. Birim, Komisyon'daki di er genel müdürlüklerle koordinasyon sa layarak, Topluluk müktesebat, program ve politikalar nda turizm sektörünün ç karlar n n gözetilmesini sa lar. Turizm Birimi'nin temel hedefi turizm sektöründe kaliteyi ve rekabeti art rmak, sürdürülebilir geliflmeye destek vermektir. Ayn zamanda turistlerin haklar n n korunmas da amaçlar n n aras ndad r. AB'de sektör için yap lan öncelikli çal flmalar Komisyon'un flletmeler Genel Müdürlü ü bünyesinde Turizm Birimi, di er birimlerle iflbirli i, turizmle ilgili di er hizmet sektörleriyle iletiflimi ve AB Turizm sektörü toplant lar n n düzenlenmesini teflvik eder. AB Turizm sektörünün öncelikleri dört ana konu üzerinde yo unlaflmaktad r: i) Turizmde yeni teknolojiler kullan larak, bilginin paylafl m ve da t m n n kolaylaflt r lmas ii) Turizm sektöründeki kaliteyi art rmak için mesleki e itimin desteklenmesi ve gelifltirilmesi iii) Turistik ürünlerin kalitesinin art r lmas iv) Turizmde sürdürülebilir geliflmenin ve çevre korumas n n desteklenmesi ve gelifltirilmesi Ayr ca, AB turizm sektöründe ifl olanaklar n gelifltirmek de öncelikler aras ndad r. Önümüzdeki 10 y l içerisinde sektörün 2 milyon kifliye daha istihdam yaratmas beklenmektedir. AB'de turizm sektörünün %99'unu KOB 'ler oluflturur. Bu nedenle AB'nin turizm politikas KOB 'lerin geliflimini teflvik eder. KOB 'lerin bilgi ihtiyaçlar n karfl layabilmek için AB bünyesinde bir bilgi a ve bilgi bankas oluflturulmufltur. Turizm sektöründe belirlenen öncelik alanlar nda ilerleme sa lanmas için fiubat 2000'de Komisyon taraf ndan, üye devletler ve turizm sektörü temsilcilerinden oluflan 4 adet çal flma grubu oluflturuldu. Ayr ca 2001 y l nda, yeni teknolojilerin turizm sektöründeki etkilerini yönetebilmek amac yla 5. çal flma grubu da faaliyete geçti. Bu çal flmalar sonucunda, Kas m 2001'de Komisyon Avrupa turizm sektörünün rekabetini gelifltirmek için öneriler içeren bir tebli sundu. Tebli e göre, turizm ve istihdam sektörünü desteklemek için 5 temel konu üzerinde odaklan lmas gerekmektedir: Bilgi, E itim, Kalite, Sürdürülebilir kalk nma, Yeni teknolojiler. Son olarak ise fiubat 2005 tarihinde Komisyon taraf ndan gündeme getirilen bir baflka tebli den bahsetmek yerinde olacakt r. fiubat 2005'te Komisyon, "Yenilenmifl AB Turizm Politikas " ad alt nda bir baflka tebli sunmufltur. Söz konusu belgeye göre, Avrupa, turizm alan nda rekabet edebilirlik kapasitesini artt rmal d r. Ayr ca, turizm sektöründe çok say da yönetici ve çal flan olmas, diyalog ve iflbirli ini daha da gerekli k lmaktad r. Kamusal otoriteler ve turizm sektörü çal flanlar aras ndaki kuvvetli iflbirli i de turizmin sürdürülebilir kalk nmas na katk sa layacakt r. K sacas bahsi geçen tebli, AB turizmi için daha iyi bir düzenleme, ve daha çok iflbirli i ve uygulanan politikalar aras nda iletiflim anlam na gelmektedir. Bahsi geçen çabalar n daha somutlaflt r lmas amac yla, AB y ll k olarak Avrupa Turizm Forumu ad ndaki toplant s n gerçeklefltimektedir. Son olarak, Avrupa Turizm Forumu, Ekim 2005 tarihlerinde Malta'da gerçeklefltirilmifltir. Turizm sektörünün temsilcileri, sivil toplum kurulufllar n n, uluslararas kurulufllar n, ulusal ve bölgesel düzeydeki kurulufllar n temsilcileri Malta'da bir araya gelip, turizmdeki geliflmeler ve problemler üzerine tart flma f rsat yakalam fllard r. ÖNEML BA LANTILAR Avrupa Komisyonu flletmeler Genel Müdürlü ü web siteleri m/index_en.htm m/tourismeu.htm#future ission_communication/communication.htm Avrupa Turizm Forumu m_forum/tourism_forum_2005.htm AB'nin sa lad destekler /policy-areas/eu_schemes.htm 21 Kas m 2003 AB tebli i Komisyon'un Türkiye'ye yönelik "Avrupa Bilgi Köprüleri Program " kapsam nda destek alan Türkiye Turizm Yat r mc lar Derne i'nin AB Turizm Mevzuat Rehberi Kaynak: ABBM nt_policies.htm Da Turizmi Ülkemizde dört mevsimin yaflan yor olmas ve da l k co rafyas ; kar ve kayak turizmi için ideal bir destinasyon özelli i tafl yor. Ancak Turizm Bakanl belgeli yatak kapasitesi 7122 civar nda. Bu tesisleri ziyaret eden yerli turist say s yaklafl k 150 bin kifli iken, yabanc lar n say s sadece 9 bin düzeyinde kal yor. Oysa, Fransa'n n ünlü kayak merkezlerinden olan Courchevel, tek bafl na k fl aylar nda 150 bin civar nda yabanc ziyaretçi a rl yor. Uzmanlar, Türkiye'nin kar turizminde flimdilik bafll bafl na bir destinasyon olmaktan çok, kar turizminin, k fl turizmine yönelik haz rlanan turlar aktivite yönünden çeflitlendiren bir unsur olarak önem kazanabilece ine dikkat çekiyor. Frans z araflt rma flirketi SEATM taraf ndan 1997 y l nda yap lan bir araflt rmaya göre, dünyada amatör ve profesyonel olmak üzere toplam 64 milyon kayak sporcusu bulunuyor ve bu rakam n 32 milyonunu Avrupal lar oluflturuyor. Bunun, karayolu ba lant lar çok güçlü olan Bat Avrupa ülkelerinin birbirleri aras nda yo un bir kar turizmi trafi i yaflamas n n do al bir sonucu oldu u vurgulan yor. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin baz lar nda yo unlaflan (Fransa, sviçre, Avusturya) uluslar aras kar turizminin büyük bir oranda Avrupa içi hareketlerden kaynakland n söylemek mümkün. Türkiye'de yer alan kayak merkezleri Uluda ve Kartalkaya'dan sonra, Türkiye'de son y llarda pek çok yeni kayak merkezi aç ld. Bunlar aras nda en dikkat çekenler Palandöken, Ilgaz, Erciyes ve Sar kam fl. Palandöken'in ulusal pazardan önce baflta Ruslar olmak üzere yabanc turistler taraf ndan ilgi görmesi tüm bu geliflmelerin en önemli oda n oluflturuyor. stanbul'a 115 km uzakl kta, Kocaeli il s n rlar içinde bulunan Kartepe de, civar illerde yaflayan sporcular na Samanl Da lar 'nda kayman n keyfini yaflat yor. Ülkemizin bu turizm türüne hitap eden yatak kapasitesi on y l önce 4 bin kadarken bugün bu rakam 10 bine yaklaflm fl bulunuyor. Konaklama imkan sunan kar turizmi merkezlerinin say s da ayn dönem içinde 2'den 19'a ulaflm fl durumda. Baz ülkelerin kapasiteleri Türkiye ile kar turizminde geliflmifl baz ülkeleri karfl laflt ral m; Türkiye: Türkiye'de 17 kar merkezi bulunuyor ve bu tesislerin büyük bir ço unlu u yeterli say da konaklama tesisine sahip de il y l nda oluflan ekonomik kriz nedeniyle yat r mlarda bir yavafllama göze çarp yor. Bugün de küresel s nma tehdit ediyor. Isviçre: 67 kayak merkezi, yaklafl k yatak kapasitesine sahip olan sviçre'de kar turizminin toplam ziyaretçi içindeki pay %30. sviçre Turizm Ofisi'nden verilen bilgiye göre ise sviçre'nin turizm geliri y ll k 13 milyar dolar, bunun 7.5 milyar dolar kar turizminden elde ediliyor ve bölgeye gelen yerli ve yabanc turist say s her y l 2,5 milyonu geçiyor. Avusturya: Avusturya Turizm Ofisi'nden verilen bilgiye göre kar turizmi Avusturya'n n toplam turizmi içinde yüzde 76 oran nda bir paya sahip. Ortalama gecelemenin 3 gece oldu unu varsayd m zda Avusturya'ya kar turizmi yapanlar n say s n n 13,5 milyonu buluyor. Fransa: Yap lan araflt rmalara göre Fransa'da 72 civar nda kayak merkezi bulunuyor ve bu merkezlerde 2932 teleski, 800 telesiyej ve 57 teleferik bulunuyor. Ayn araflt rmada 14 yafl üstü 45 milyon nüfusa sahip Fransa'da son befl y l içinde 17.5 milyon kiflinin kayak sporu yapt söyleniyor. Avrupa kar turizmi pazar nda klasik destinasyonlar olan Orta ve Bat Avrupa d fl nda son y llarda Do u Avrupa ve Balkanlar'da da bu turizm türünde dikkat çekici geliflmeler oluyor. Bulgaristan' n Bansko, Pamporovo ve Borovets kar turizmi merkezleri kar turizminde uzman önemli tur operatörlerinin kataloglar na girmeyi baflarm fl durumda y l itibar yla 8000 yata bulunan Bulgaristan' n en büyük kar resortu Bansko'da 2014 k fl olimpiyatlar için yat r m faaliyetleri devam ediyor. Romanya'n n en büyük turizm projesi de Transilvanya'n n bir bölgesinde gerçeklefltirilecek. Drakula ad n alacak bir temal park projesi, kar turizmi resortlar için de önemli potansiyel yaratacak gibi görünüyor. Tüm bu verilerden anlafl l yor ki, Türkiye'nin kar turizminde yapmas gereken çok ifl var. Yap m hâlâ süren veya planlanan projelerle birlikte toplam yatak say s n n 20 binlere t rmand r lmas düflünülse bile, bu rakam n toplam yatak say s içindeki oran yüzde 6'lar civar nda kal yor ve bu rakam n da Avrupa ortalamas n n hayli alt nda oldu u saptan yor. 20 km uzunlu undaki pisti, 2500 civar ndaki yatak kapasitesi ve 15 civar ndaki teleski/telesiyej tesisleriyle Türkiye'nin en büyük kar resortu konumundaki Uluda ' bu resortlarla karfl laflt rd m zda bu alanda kat etmemiz gereken çok yol oldu u gerçe i ortaya ç k yor.

19 Bursa ve Turizm 19 SPA ve Termal Turizmi Deniz ve günefl turizminin yan s ra, Türkiye çok ciddi bir termal turizmi potansiyeline sahip. Yeralt kaynaklar n n zenginli i ile Avrupa'n n yafllanan nüfusunun ihtiyaçlar birleflince; Türkiye'de Spa, termal ve thalasso turizmine yat r m faaliyeti h zlan yor. Özellikle Avrupa Birli i ülkelerinde kapl ca masraflar n n sosyal güvenlik kapsam na al nmas, Türkiye'de gözleri bu sektöre çeviriyor. Spa nedir Spa kelimesi, latince "Salus Per Aquam" teriminin bafl harflerinden olufluyor. "Su ile gelen iyilik" anlam na gelen bu terim Roma döneminden beri termal ya da deniz suyunun a rl kl olarak kullan ld vücut bak m ve tedavileri için kullan l yor. Spa ayn zamanda Belçika'da bir flehrin de ad. Banyolar, termal sular ve spa'lar ile nam salm fl bu flehir, ülkenin sa l k turizminin önde gelen merkezlerine evsahipli i yap yor. Türkiye'de termal turizm Türkiye'de termal merkezlerde yurtd fl ndan gelen yabanc ziyaretçilere hizmet verebilecek nitelikte ve en az bir termal havuzu bulunan 19 bine yak n Turizm Bakanl ve belediye belgeli yatak kapasitesi bulunuyor.. Bu kapasitenin 8 bin 600'ü 5 ve 4 y ld zl tesislerden olufluyor. Bir kaynak suyunun termal kaynak olarak de erlendirilebilmesi için su s cakl n n en az 20 derece olmas gerekiyor. Zengin ve önemli bir jeotermal kuflak üzerinde bulunan Türkiye'de 1500 civar nda termal ve flifal içme suyu kayna bulunuyor. fiifal sular n zenginli i bak m ndan ilk 7 ülke içinde bulunan Türkiye, ayn zamanda radyoaktivitesi en güçlü sulara da sahip. Termal kaynaklar m z aras nda zengin ve güçlü debiye sahip 40 termal turizm kayna dahilinde yap lan bir araflt rma Türkiye'de 400 bin yata n üzerinde bir potansiyel oldu unu gösteriyor. Bat 'da rakamlarla thallasso terapi Spa; Almanya'da hastal klar n önlenmesinde yard mc bir sistem olarak görülüyor ve t p çevrelerinde 40 y l aflk n süredir destekleniyor. Toplamda 300 adet spa köyünün bulundu u Almanya'da, bu sayede iflyerlerinde hastal a ba l devams zl klarda %60 oran nda düflüfl oldu u, buna ba l olarak da ilaç kullan m nda 2/3 oran nda azalmaya gidildi i gözlemleniyor. 15 sene öncesine göre spa merkezlerinin say s n n 10 kat artarak 'e ulaflt Amerika'da durum tam bir spa ç lg nl na dönüflmüfl durumda. Spa'lar n varl n n günümüzde tatil turizmi yapan turistlerin % 33'ü için belirleyici etken oldu u düflünülürse, Türkiye'deki geleneksel hamam kültürünün ve modern spa'lar n iyi bir tan t mla dünya pazar ndaki yerini almas yla mümkün gözüküyor. Spa'larda kal fl süreleri ülkeden ülkeye farkl l k gösteriyor. Spa turizminde ortalama kal fl süresi di er turizm türlerine göre daha uzun. Almanya'daki Spa'larda ortalama kal fllar 6, Fransa'da 17-18, Çek Cumhuriyeti'nde 18 gece. Buna ba l olarak, Avrupa Spa'lar Birli i rakamlar, Almanya'da 2001 y l nda 105 milyon, Fransa'da 2000 y l nda 10 milyon 200 bin, spanya'da 2000 y l nda 3 milyon 800 bin ve Avusturya'da 2000 y l nda 1 milyon 700 bin Spa gecelemesi yap ld n gösteriyor. Bütün bu verilerden yola ç k ld nda; büyük Spa destinasyonlar ndan biri olan Almanya'da, 2001 y l nda Spa'lar ziyaret eden 17 milyona yak n ziyaretçinin 105 milyon geceleme yap ld saptan yor. ngiltere, Avusturya ve Fransa; Almanya'n n arkas ndan s ralamadaki 2. ve 3. ülkeler. Spa say s bak m ndan talya 300 Spa ile Avrupa'n n lideri, Almanya 260, spanya 128 spa tesisiyle 2. ve 3. s raya yerleflirken 100 Spa tesisiyle Türkiye dördüncü s rada bulunuyor. Kaynakça akrobat/cesit/03eyspa.pdf U urtu : Bakanl k Bütçesi marka yaratacak kadar önemli Turizm duayenlerinden ve Büyük Y ld z Oteli nin sahibi Ifl k U urtu, Kültür ve Turizm Bakanl n n 120 milyon dolarl k 2007 y l rekor bütçesinin bir Türkiye markas yaratabilecek kadar önemli oldu u görüflünde. Ülke turizmini nas l de erlendiriyorsunuz? Ifl k U urtu : Turizm dünyada oldu u gibi, Türkiye'de de büyük bir h zla geliflim gösteren ve buna ba l olarak di er sektörleri de etkileyerek geliflmelerinde öncü rol oynayan genifl bir sektör haline gelmifltir. Bu anlamda turizm sektörü, döviz girdisinin art r lmas ve istihdam yaratarak iflsizli in azalt lmas gibi pek çok ülke için hayati de er tafl yan konularda önemli bir kaynak haline gelmifltir. Türkiye flu anda dünya turizminde ilk dokuz s ras nda. lk befl aras na girebilmesi için, yasal düzenlemeler ve çal flmalar yap lmal d r. Turizmde yüksek olan hedeflere ulafl labilmesi için tan t m ve pazarlama çal flmalar n n da art r lmas gerekmektedir. Ülke olarak 2006 y l nda turizmde yaflan lan durgunluk ve yüzde 7,5 civar ndaki gerilemenin etkisinin bir y l içinde afl laca n hayal etmek yanl fll k olur. Avrupa pazar na sunulan 2007 kataloglar na gösterilen ilginin azl bu öngörüyü desteklemektedir. Özetle kaybedilen bir y l yerine koymak iki y l m z alaca a benziyor. Kültür ve Turizm Bakanl n n 2007 y l için 120 milyon dolarl k rekor bir tan t m bütçesi haz rlamas olumlu bir geliflme. Umudumuz bu bütçenin Türkiye markas na katk sa layacak flekilde kullan lmas d r. Ülkemizi turizmimizde rakiplerimiz olan Akdeniz çana ndaki ülkelere karfl en iyi flekilde tan tabilmek ve pazar pay m z art rabilmek amac yla Türkiye Otelciler Federasyonu olarak yurtd fl nda düzenlenen fuarlara kat lmaktay z. Bursa turizmini nas l de erlendiriyorsunuz? I.U.: Bursa il yap s, tarihi dokusu ve termal suyuyla turizmin her çeflidinde hizmet verebilmektedir. Birçok turizm çeflidini bulabilece iniz ender illerden biri olan Bursa, yaz k ki bu potansiyelini gerekti i gibi de erlendirememektedir. Bunun en önemli nedeni Türkiye genelinde oldu u gibi tan t m yetersizli idir. Bursa'm zda; bakanl m zdan belgeli 66 konaklama tesisi, yatak bulunmakta olup, belediyeden belgeli 54 tesis, 2371 yatak bulunuyor. Yani toplamda 120 tesis ve yatak. Bursa'ya gelen yerli ve yabanc turist say lar ve doluluk oranlar m z göz önüne al nd nda; hak etti i pay almad net olarak görülmektedir. Bursa'da turizmi gelifltirmek ad na nas l hamleler yap lmal? I.U.: Bursa'ya gelen turist say s nda ve turizm gelirinde bir art fl n sa lanabilmesi için; kongre, kültür, tarih, fuar, e lence, do a ve termal turizmine yönelik yat r mlar n gerçekleflmesi gerekmektedir. Ayr ca Bursa'n n yurtiçinde ve yurtd fl nda turizm fuarlar nda en iyi flekilde tan t m n n yap lmas gerekir. Güney Marmara Turistik Otelciler Birli i olarak stanbul'da her y l düzenlenen EMITT Uluslararas Turizm ve Seyahat Fuar na kat larak Bursa'm z tan tmaya çal fl yoruz. Bu y l fiubat tarihlerinde düzenlenen EMITT Fuar na Valilik l Özel dare Müdürlü ü beraberinde ifltirak edilerek, Bursa turizm zenginlikleri, tesisleri ve ürünleri turizm tüketicisine sunuldu. Bursal turizmciler olarak yurtd fl nda düzenlenen fuarlara da ifltirak etmemiz gerekti ini düflünüyorum. Bursa Turizmi için önemli olan di er bir bafll kta Kongre turizmidir. Bakanl m z taraf ndan kongre flehri ünvan verilen Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi inflaat n n tamamlanarak 2008 y l nda hizmete aç lmas yla Bursa bir kongre merkezine kavuflacakt r. Merinos fabrika alan n n Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi olarak düzenlenmesi, Bursa ve yak n çevresini do rudan ilgilendirmektedir. Bursa'n n gelece inde kongre turizminin önemi nedir? I.U.: Kongre kenti olabilmek için belli kriterler gereklidir. Bu ölçütlerin oluflmas ve bir kentin kongre pazar na sunulmas birkaç y ll k olay de ildir. Özellikle kongre kentlerinin modern teknik donan ma sahip salon kapasitesinin yan nda; her çeflit ihtiyaca cevap verebilecek yatak kapasitesine ihtiyaç vard r. Kongre turizmi için gelecek konuklar n tercihi 5 ve 4 y ld zl otellerdir. Oysa bizim Bursa merkezde toplam yata m z 2.164'tür. Bir kentte kongre yap lmas konaklama sektörü aç s ndan o kentteki çeflitli s n f otellerin bundan pay almas demektir. Uluslararas veya ulusal kongrelere ifltirak eden kat l mc lar n kültür düzeylerinin yüksekli i ve elit bir gruptan oluflmalar nedeniyle, kongre kentinin bir kültür kenti niteli inde olmas gerekir. Kültürel etkinlikler, e lence sektörünün zenginli i kongre kat l mc lar n n arad unsurlard r. Bursa turizm potansiyelinin artmas nda önemli rol oynayan di er bir unsur da; fuar turizmidir. Bursa'da TÜYAP Fuarc l k taraf ndan gerçeklefltirilen fuar dönemlerinde tesislerimizin doluluklar yüzde 80'leri bulmaktad r. Fuar dönemlerinde sadece konaklama sektörü de il, Bursa ekonomisi de müspet etkilenmektedir. Bursa ve k fl turizminden söz edecek olursak... I.U.: Alternatif turizm çeflitleri aras nda yer alan k fl turizmi merkezimiz Uluda ayr bir önem tafl maktad r. Bakanl m zdan belgeli 23 tesis ve 4654 yata ; kamu kurum misafirhanelerine ait 17 tesis ve 1389 yata yani toplamda 40 tesis ve 6043 yata yla yerli ve yabanc turiste hizmet vermektedir k fl turizm sezonu ilk ya an karla Aral k ay nda bafllad. Kurban Bayram ve beraberinde gelen y lbafl tatilinde otel doluluklar yüzde dolay nda seyretti. Sömestr tatili süresince yüzde 90 doluluklar yaflad k. Ayr ca son y llarda yabanc turistlerin özellikle Hollandal, Ukraynal ve Rus turistler de kayak yapmak ve tatillerini geçirmek üzere Uluda ' tercih etmektedirler. Geçti imiz y l k fl sezonunda Uluda 'a 4000 yabanc turist ziyaret etmiflken bu k fl sezonunda da 3000 yabanc turist grubu kayak amaçl gelmifltir.

20 20 Bursa ve Gazl çecekler Sanayi Anadolu Sohbetleri Erbak: Sanayimiz zaten AB ye entegre olmufl durumda fladam, sanayici, fahri konsolos, AB nezdinde sektör savuncusu... Bursa'n n köklü ailelerinden birine mensup olan Mehmet Erbak ile Bursa ve Avrupa Birli i üzerine konufltuk. Bursal bir ifladam olarak ili, il sanayi ve ticaretini nas l de erlendiriyorsunuz? Mehmet Erbak: Birkaç yüzy ll k bir Bursa ailesinin ferdi olarak Bursa afl bir insan m. Bursa, eskiden beri sanayi flehri olma potansiyelini hiç kaybetmedi. Asr n bafl yla sonu aras nda il, on bin kiflilik nüfustan bir buçuk milyon nüfusa ç kt. Bugün Bursa bir üniversite kenti. Ticaret ve Sanayi Odam z Türkiye'nin en zengin odalar ndan biridir. BUS AD, TÜS AD'dan sonra kurulmufl ilk ve en önemli sivil toplum örgütüdür. TÜRKKONFED'in kuruculu unu TÜS AD'la birlikte BUS AD yapm flt r. Tüm bunlar ilin STK'lara önem verdi inin göstergesidir. Türkiye'nin stanbul'dan sonra en yüksek ihracat n yapan, en büyük sanayi kenti yine Bursa'd r. Anadolu'nun stanbul harici iki yüz elli flirketinden elli ikisi ilimizde bulunmaktad r. Türkiye'ye ilk pet flifleyi getiren sizin firman z Uluda Gazoz... M.E.: Evet, 1980 y l nda Özdemir Sabanc ile gelifltirdi imiz müflterek projeyle ilk pet flifleyi Türkiye'ye getirdik. Ayr ca 1978'de aile boyu alüminyum vida kapakl flifleyi de ilk olarak firmam z kulland. Avrupa Birli i'nin kalbinde Türk maden suyu ve gazl içeceklerinin savunucusu olarak tan n yorsunuz... M.E.: Brüksel'deki konfederasyonda meslektafllar m ad na Türkiye'yi ben temsil ediyorum. Türk MASUDER (Maden Suyu Üreticileri Derne i) baflkan y m y l nda Masuder, iki y ll k geçmifli olan Avrupa'daki konfederasyona üye oldu. Böylece AB içinde bu konuda haz rlanan düzenlemelerde biz de söz sahibi olmufl oluyoruz. Avrupa Birli iyle ortak yürüttü ünüz çal flmalar var m? M.E.: Özel sektörün AB hibelerinden yararlanma flans olmasa da Büsiad arac l yla KOB 'lerin gelifltirilmesi konusunda birkaç proje için fon ald k. Asl nda bizim için önemli olan konfederasyonlar arac l yla sürekli AB'yle bilgi ve teknoloji al flverifli içinde bulunmak. AB'yle olan iliflkilerimiz Sivil Toplum Kurulufllar ndan geçecektir. Sivil Toplum Kurulufllar ysa kanunla de il, gönüllülük esas na göre kurulmal d r. Bursa'ya bakt m zda otomotiv, makine, tekstil, g da sanayileri önemli yer tutuyor. Bu sanayilerin gelece ini nas l görüyorsunuz? M.E.: Makine ve tekstil sanayinin önünde büyük engeller oldu u gerçe ini görmek laz m. Özellikle Uzak Do u beni korkutuyor çünkü uluslararas haks z rekabet söz konusu. Bugün Uzak Do u'da ayl k k rk dolara çal flan birçok insan var. Çin'de devletin sübvansyonlar çok fazla. Bir an evvel tedbir al nmal ancak Avrupa Müktesabat içinde Türkiye bu tedbirleri almaktan yoksun çünkü ifl kanunlar ve ifl güvencelerini, AB'deki kurallar içine oturtmaya çal flt n z takdirde maileyetler üç kat na ç kacakt r. O zaman Türkiye flu anda oldu u gibi Çin'le rekabet edebilme gücünü bulamayacakt r. Bu büyük rekabet içinde devlete ve Bursal ifl adam na düflen görev nedir? M.E.: Devletin yapmas gereken ilk fley gümrük için tekabuliyetin uygulanmas d r. Mal sat n ald m z bölgede, ifl gücü ucuzsa bunu bir flekilde gümrük duvarlar ile korumak gereklidir. AB ülkelerinin bir ço u bu uygulamay gerçeklefltiriyor. Avrupa'n n giriflini engelledi i ay pl mallar n Türkiye'nin dört bir yan nda sat ld gerçe iyle karfl karfl yay z. Bir de Türkiye'de devlet gelene inden kalma kötü bir al flkanl k bulunuyor: 'Yap- fllet- Devret' gelene i. Devlet doksan dokuz y ldan fazla mukavele yapm yor. Yaz k ki sanayicimize doksan dokuz y l ömür biçiliyor. Oysa Avrupa'da yüz elli iki yüz y ll k firmalar var karfl n zda. Türkiye'nin hangi sektörlerde önünü aç k görüyorsunuz? M.E.: Türkiye büyük potansiyelleri olan bir ülke. Kendisini gelifltiren, inovatif, kreativ çal flma yürüten firmalar daima ayakta kalacakt r. Türkiye'nin nüfusu ülkemizin hem potansiyeli hem de handikap d r. Nüfus potansiyelimizi sinerjiye çevirmemiz flart. Yeni gelen nesillerin e itimine önem vermemiz çok önemli. Türkiye'nin AB ile entegrasyonunu de erlendirebilir misiniz? M.E.: Türkiye bugün üretti i ürünlerin % 70'ini Avrupa'ya ihraç ediyorsa sanayimiz Avrupa'yla entegre olmufl demektir. Di er yandan Türkiye'nin siyasi yönden s k nt lar bulunmaktad r. Örne in tar m ele ald m zda ülkemizdeki veraset politikas hatal d r. Avrupa'da toprak kayyum eliyle de erlendirilir. Buna ba l olarak bilim, otomasyon, makineli tar m geliflir. Bir an evvel tar m nda kay t d fl ekonomiyi önlememiz gerekiyor. Uluda Gazozlar yla bafllayan bir sanayi devinin hikayesi Ömer K z l* Türkiye'de y llard r faaliyet gösteren dünya devi çok uluslu meflrubat flirketlerimiz var. Her biri Türk sanayi ve ekonomisine büyük katk lar yapm fl flirketlerimiz. Ama konu Bursa olunca, hepimizin çocuklu umuzdan beri tad na doyamad m z ve dünyada ayn lezzeti hiçbir yerde bulamad m z Uluda Gazozlar 'na yak ndan bakmak istedik. % 100 yerli sermayeye sahip Uluda Gazozlar bir baflar öyküsü. Uluda Gazozlar çoktan AB'ye girmifl bir flirketin hikayesi... Uluda Grubu, Erbak Uluda Afi (Meflrubat üreticisi), Uluda Maden Sular Türk A.fi., (Do al Maden Suyu üreticisi) ve Uluda Pazarlama A.fi. (Sat fl ve Pazarlama) olmak üzere toplam 3 ana flirketten oluflmaktad r y l nda Bursa'da kurulmufl olan Erbak Uluda, 2006 y l sonu cirosu 50 milyon dolara ulaflan flirketin, 6 milyon dolara ihracat ve 410 çal flan bulunmaktad r y l bafl nda Türkiye'de geçirilen krizle beraber Uluda Grubunda yeni bir yönetim anlay fl oluflturulmufl ve 2006 y l sonuna geldi imizde, son 6 y lda elde edilen performans, bir baflar hikayesi olarak ortaya ç km flt r. Meflrubat tesisi, 2006 y l bafl nda Uluda ' n do u ete inde bulunan Bursa-Yenice beldesinde m2 arazi üzerinde kurulan m2 kapal alan olan yeni tesisine tafl nm fl olup, Uluda ' n bat yamac nda toplam m2 arazi üzerine kurulu do al maden suyu tesisi de yeni bafltan 6000 m2 kapal alana inflaa edilmifltir. Iki tesiste yap lan alt yap, idari ve üretim binalar yla beraber yeni makine ekipman ve teknoloji yat r mlar sayesinde yüksek teknolojiyle üretim yap lmakta olup, bugün her iki tesis de dünyadaki en iyi tesisler aras na girmeyi baflarm flt r. fiirket içerisinde uygulanmaya bafllayan e itimler sayesinde bu sene sonunda OHSAS ( fl Sa l ve Güvenli i), ISO G da Güvenli i, ISO (Kalite Yönetim Sistemleri) belgeleri al nmas planlanmaktad r. Son 6 y lda yap lan toplam yat r m miktar 15 milyon Avro civar nda olup, yat r mlar n % 80'i flirketin yaratm fl oldugu fonlardan karfl lanm flt r y l nda Bursa-NOSAB'da al nm fl olan 5500 m2 arazi üzerine bu sene, Bursa direkt da t m deposu ve yeni yonetim binas n n yap lmas planlanm flt r. fiirket son 6 y lda cirosunu döviz baz nda 3'e katlam fl, zarar olan bilançosunu da, 2001 y l bafl dan itibaren kâra dönüfltürerek, son 6 y lda kâr n da yüzdesel olarak artt rmay baflarm flt r. Yani flirket hem yap sal, hem kurumsal, hem de finansal aç dan büyük ilerlemeler kaydetmifltir. fiirket bu büyümesini hem yurt içi, hem de yurt d fl sat fllar nda gerçeklefltirmifltir. Uluda markas hem Gazoz, hem de Do al Maden Suyu kategorisinde Premium marka s n f nda olup, fiyatlama politikas bunun üzerine kurulmufltur. Kalitesini 77 y ld r ispatlam fl olan ürünlerimizin ambalajlar da bu anlamda yeniden revize edilmistir. Piyasaya yeniden sunulan retro ve di er ambalajlarla beraber ambalaj çeflitliligi artt r lm flt r. Di er meflrubat kategorilerinde piyasan n istemifl oldu u kalite ve ekonomik olma olgusu öne ç kar lm fl ve bu kategorilerde de geometrik art fllar sa lanm flt r y l bafl nda piyasaya sunulan 'Meyve Aromal Do al Maden Suyu' kategorisinde do al maden suyunda üretilen Frutti markasi 77 y l n vermifl oldu u meflrubatç l k deneyimiyle birleflince Türkiye'nin kategori lideri olma yolunda h zla ilerlemektedir y llar aras nda Hollanda'da üretilen ve baflta Almanya olmak üzere tüm Avrupa'ya da t lan Uluda Gazozu, 2000 y l ndan itibaren Turkiye'den bitmifl mamul olarak ihraç edilmekte ve böylece ürünün daha büyük bir k sm n n katma de er olarak flirkette kalmas sa lanmaktad r. Bugün baflta Almanya olmak üzere Avrupa, Amerika Avustralya K br s ve son dönemde bafllam fl olan Arjantin'de Uluda Gazoz sat lmaktad r. 'Dünyanin neresinde Türk varsa Uluda Gazozu orada' slogan yla yola ç kan Uluda, yak n bir dönemde Uluda Gazozunu markas yla yabanc lara satmak için gerekli olan haz rl klar n yapmaya bafllam flt r. Yak n bir dönemde yeni bir kategoride daha faaliyet gösterecek olan Uluda Grubunun hedefi sürdürebilir karla beraber cirosunu 2010 y l na kadar 100 milyon dolara ç karmakt r. *Uluda Gazozlar Genel Müdür Yard mc s Sat fl ve Pazarlama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2015 Ocak 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI Önsöz N üfusun artmas ve yafllanmas, yeni ve pahal tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas nedenleriyle tüm dünyada sa l k harcamalar

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı