Bursa. Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi. Otomobilin Hikayesi ve Bursa Sayfa 21'de. Çelik Palas çin Atatürk ün Vasiyeti Sayfa 16'da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bursa. Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi. Otomobilin Hikayesi ve Bursa Sayfa 21'de. Çelik Palas çin Atatürk ün Vasiyeti Sayfa 16'da"

Transkript

1 Bursa 30 Mart 2007 AB Genel Sekreteri Büyükelçi O uz Demiralp in yaz s Sayfa 2'de Bursa n n Yabanc Yüzü - Yabanc Sermaye Envanteri Kitab Sayfa 7'de Bursa dan AB ye Köprü: Avrupa Bilgi Merkezi Sayfa 9 da Çelik Palas çin Atatürk ün Vasiyeti Sayfa 16'da Otomobilin Hikayesi ve Bursa Sayfa 21'de

2 2 Garanti ve Bursa Anadolu Sohbetleri Garanti Anadolu Sohbetleri Gazetesi GARANT : KOB lerin Bankas Bugün Türkiye'deki giriflimcilerin gündeminde yer alan konulara bakt m zda, ekonomide ülkece k sa sürede kat etti imiz yolu somut olarak görebiliyoruz. Bundan sadece 5-6 y l önce ayakta kalabilmenin yollar n arayan KOB 'ler, bugün marka olmay, uluslararas piyasalarda rekabet edebilmeyi, Avrupa Birli i sürecine uyumu, inovasyonla katma de er yaratmay, finansman araçlar ndan etkin yararlanman n yöntemlerini ve kurumsallaflmay tart fl yor. Bu tablo, ekonomide yaklafl k 5 y ld r aral ks z olarak gerçeklefltirdi imiz büyümeyi sürdürülebilir istikrara dönüfltürmek için, do ru yolda oldu umuzu gösteriyor. Ayn zamanda Garanti Bankas olarak bundan 10 y l önce öngördü ümüz geliflim çizgisinin do ru oldu unu kan tl yor. 1997'de, istikrarl ekonominin itici gücü olarak gördü ümüz KOB 'lere yönelik hizmetlerimizi ayr bir iflkolu kapsam nda ele ald k. KOB 'ler üzerine uzmanlaflan ilk özel Türk bankas olduk. 10 y ld r, iflletmelerin ihtiyaçlar n n bir ad m önünde olmak amac yla gereken yap y oluflturmaya çal fl yoruz. Bu kapsamda, öncü rolümüzü gelifltirmek için, di er tüm hizmetlerimizde oldu u gibi bu alanda da, sahada olmay bir yaflam biçimi haline getirdik. Bugün, giriflimcilere, "KOB Bankac l " iflkolu çat s alt nda, tamamen bu alanda uzmanlaflm fl kiflilik kadromuzla hizmet veriyoruz. Sadece flubelerimizi de il, genel müdürlük organizasyonumuzu da "sahada olacak" flekilde yap land rd k. Garantililer her f rsatta KOB 'lerin yan nda, onlar dinliyor, öngörü ve yetkinliklerini sahada gelifltiriyor. Ekibimiz, müflterilerimizin iflyerlerine düzenli ziyaretlerde bulunuyor, kat ld klar fuar, konferans, toplant gibi etkinliklerde bizzat yer alarak yeni e ilimleri, ifl yap fl flekillerini yerinde gözlemliyor. Anadolu'nun dört bir yan nda illerin ve bölgelerin ekonomik geliflim alanlar n incelemek için f rsatlar yarat yor, yöntemler gelifltiriyor. Gözlemlerimiz fl nda, iflletmelerin ihtiyaçlar na uygun kredileri ve nakit ak fllar na uygun sektör paketlerini sunuyoruz. Türkiye'nin giriflimcilik alan n geniflletmek için kad n giriflimcilere yönelik destek paketimizi de KAG DER'in iflbirli iyle kullan ma sunduk. Paket kapsam nda, giriflimcilik e itimlerinin ilk etab n tamamlad k. Ayr ca bu y l Ekonomist dergisinin iflbirli iyle düzenlemeye bafllad m z "Türkiye'nin Kad n Giriflimcisi" yar flmas n sonuçland rd k. Kazanan kad n giriflimcilerimize ödüllerini verdik. Kredilerin yan s ra, teknolojik yetkinli imizi KOB 'ler için kolay ve yayg n kullan l r hale getiren ürünleri de hizmete sunduk: flletmelerin her an bankac l k bilgilerine ulaflmalar n sa layan 444 KOB (5624) telefon hatt ve güncel sektörel bilgilere ulaflabildikleri KOB Portal art k KOB 'lerin hizmetinde... Garanti'nin her zaman sahada olma felsefesinin bir baflka sonucu da, KOB 'lerin düflünsel vizyonlar na katk da bulunmak için düzenledi imiz bilgilendirme toplant lar... Anadolu'nun dört bir yan nda gerçeklefltirdi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri, Ortak Ak l Toplant lar, Basel II ve D fl Ticaret Toplant lar, iflletmeleri gelecekteki ifl ortam na haz rlamay amaçl yor. Toplant lar, KOB 'lerin nabz n tutmak ve ihtiyaçlar na uygun hizmetler gelifltirmemiz için sa lam verilere ulaflmam z sa l yor. 2002'den bu yana 'e yak n giriflimciyle bir araya geldi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri toplant lar n n 38. buluflmas için, bir kez daha Bursa'day z. Toplant da, ülke ekonomisine sa lad katma de er aç s ndan Türkiye'nin 4. büyük ili Bursa'da, Türkiye ekonomisinin durumunun yan s ra, su kaynaklar n n ak lc yönetimini, tüm sektörleri ilgilendiren inovasyon fikrinin nas l oluflup geliflti ini, ifl süreçlerinde inovasyonun nas l tasarlanabilece ini anlatmay, Bursa'da teknoloji gelifltirme bölgesini incelemeyi hedefledik. Garanti Bankas olarak, kalk nman n itici gücü KOB 'lerin istikrar n güvencesi haline gelmesine katk da bulunmak için çal fl yoruz. KOB 'lerin bankas olarak, KOB 'lere her konuda destek vermeye devam edece iz. Ergun Özen Garanti Bankas Genel Müdürü Türkiye-Avrupa Birli i (AB) iliflkilerinde önemli geliflmelerin yafland flu günlerde, her ne kadar siyasi konular gündemi meflgul etse de, müzakere sürecimiz çerçevesinde h z kazanan teknik çal flmalar n, toplumsal refah m z ve iliflkilerin gelece i aç s ndan önemi unutulmamal d r. Sosyal politikadan çevreye, g da güvenli inden tüketicinin korunmas na kadar toplumsal yaflam n her alan n kapsayan AB müktesebat n n benimsenmesi ve etkili bir biçimde uygulanmas, sadece müzakere sürecinin baflar s aç s ndan de il, ayn zamanda Türkiye'deki mevcut yaflam standartlar n n yükselmesi aç s ndan da çok önemlidir. Bilindi i gibi, müzakere sürecinin ilk aflamas olan tarama toplant lar, 20 Ekim 2005 tarihinde "Bilim ve Araflt rma" fasl yla bafllam fl, Ekim 2006 tarihinde "Yarg ve Temel Haklar" fasl yla sona ermifltir. Tarama süreci AB müktesebat na uyum konusunda at lmas gereken ad mlar n tespit edilmesi ve bu ba lamda yap lacak çal flmalar n belirlenmesi aç s ndan çok yararl olmufltur. Nitekim taramas biten fas llarda AB müktesebat na uyum amac yla at lacak ad mlar n tespit edilmesine iliflkin çal flmalar tarama süreci devam ederken bafllat lm flt r. Bu ba lamda önce Ekim May s 2006 dönemini kapsayan ilk 7 ayl k sürenin bir de erlendirmesi yap lm flt r. Bu dönemde taramas tamamlanan 17 fas l için 3 Ekim 2005 tarihinden sonra yap lan hukuki düzenlemeler ile 2006 ve 2007 y llar nda yap lmas öngörülen öncelikli düzenlemeleri içeren "AB Müktesebat na Uyum Program ", Bursal Gençlere... 8 Haziran 2006 tarihinde kamuoyuyla paylafl lm flt r. Haziran ay ndan sonra ayr nt l taramas yap lan fas llara iliflkin özlü çal flmalarsa devam etmektedir. Tarama sürecinin sona ermesiyle birlikte, tarama toplant lar n n sonuçlar dikkate al narak, müzakere fas llar itibariyle yap lacak çal flmalar n etkili bir biçimde yürütülmesi ve koordine edilmesi için sekiz ayr toplant yap lm fl ve her bir fas lda AB müktesebat na uyum için at lmas gereken ad mlar ile karfl lafl lan sorunlar belirlenmifltir. Bu çal flmalar takiben, 10 Ocak 2007 tarihinde, D fliflleri Bakan m z Say n Abdullah GÜL ile Baflmüzakerecimiz Say n Ali BABACAN baflkanl nda, tüm kamu kurumlar n n üst düzey yöneticileriyle bir de erlendirme toplant s yap lm fl ve y llar aras nda kurumlar m z n AB sürecinde atacaklar ad mlar n tespit edilmesine iliflkin bir çal flma bafllat lm flt r. Bu çal flma sonucunda, Türkiye'nin AB sürecindeki yol haritas, iliflkilerin seyrine paralel olarak, kendi önceliklerimiz do rultusunda belirlenmifl olacakt r. Öte yandan, "AB müktesebat n n ayr nt l incelemesi" ad alt nda 2000 y l nda bafllayan süreçte kurulan ve sekreteryas n Avrupa Birli i Genel Sekreterli inin yürüttü ü sekiz alt komite, çal flmalar na devam etmektedir. Daha önce Türk mevzuat n n AB müktesebat yla uyumlaflt r lmas çal flmalar n n, özellikle Kat l m Ortakl Belgesi çerçevesinde de erlendirildi i alt komitelerin ifllevleri, müzakere sürecinin gerekleri do rultusunda yeniden tan mlanm flt r. Bu ba lamda, alt komitelerin AB müktesebat n n benimsenmesi ve uygulanmas yla ilgili olarak tarama toplant lar nda ele al nan konularda kaydedilen geliflmelerin takip edildi i bir platform olmas na karar verilmifltir. Ayr ca tarama sürecinden sonra AB taraf ndan yürürlü e konulan müktesebat n da alt komite toplant lar nda ele al nmas konusunda görüfl birli ine var lm flt r. Bu çerçevede, fiubat ay itibariyle tüm alt Atatürk, 1 fiubat 1938 günü Bursa'ya on sekizinci ve son gezisinde Cumhuriyet Alan 'nda karfl lan yor. komitelerde alt nc tur toplant lar sona ermifltir. Görüldü ü üzere, Türkiye kendi ulusal menfaatleri do rultusunda reform çal flmalar na ve müzakere sürecine kararl bir biçimde devam etmektedir. AB'deki mevcut konjonktür her ne kadar Türkiye'nin üyeli i aç s ndan çok olumlu olmasa da, müktesebat uyumundan mali iflbirli ine pek çok alan kapsayan Türkiye-AB iliflkileri, Türkiye'nin menfaatlerine uygun oldu u sürece bu kararl l kla yürütülecektir. Müzakere sürecinin kendine özgü dinamikleri kimi zaman farkl noktalara çekilmek istense de, bu süreçte at lan ad mlar, AB üyeli inin ötesinde, Türkiye'nin bölgesinde bar fla ve istikrara katk da bulunan, ça dafl ve demokratik bir refah devleti olmas için gerekli, geri dönüflü olmayan ad mlard r. Bu nedenle toplumun her kesiminin müzakere süreci hakk nda bilgi sahibi olmas ve süreci sahiplenmesi ülkemizin gelece i aç s ndan çok önemlidir. "Garanti Anadolu Sohbetleri Seminerleri", toplumun farkl kesimlerini ilgili olduklar alanlardaki AB müktesebat konusunda bilgilendirerek ülkemizin müzakere sürecine çok yerinde ve önemli bir katk da bulunmaktad r. Özellikle, AB müktesebat na uyumun yararlar ve karfl lafl lacak zorluklar n iller ve illere özgü sektörler baz nda farkl kesimlerden insanlar n anlayabilece i bir biçimde tart fl lmas, AB'ye uyum süreci hakk nda toplumun bilinçlenmesi aç s ndan çok önemlidir. Nitekim son üç y ld r yay mlanan "Garanti Anadolu Sohbetleri Gazetesi", Türkiye'nin AB üyeli ine iliflkin il ve sektör baz nda bilgi sahibi olmak isteyen herkesin yak ndan takip etti i en temel kaynaklardan biri olmufltur. Bu çerçevede, "Garanti Anadolu Sohbetlerini" Türkiye'nin ayd nl k gelece ine tuttu u fl ktan dolay tebrik ediyor ve baflar lar diliyorum... O uz Demiralp Büyükelçi, Avrupa Birli i Genel Sekreteri "Yorulmadan beni takip edece inizi söylüyorsunuz. Fakat arkadafllar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaks n z. Benim sizden istedi im fley yorulmamak de il, yoruldu unuz zaman dahi durmadan yürümek, yoruldu unuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunlu u yenebilecek mânevi bir kuvvet vard r ki, iflte bu kuvvet yorulanlar dinlendirmeden yürütür. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlâtlar, yorulsan z dahi beni takip edeceksiniz." Mustafa Kemal Atatürk 27 Mart 1933

3 Bursa ve AB 3 Dinamik Ekonomisiyle Geliflen Bursa Nihat Canpolat* Bursa, ülke ekonomisine ciddi katk sa layan illerin bafl nda gelmektedir. Tekstil, otomotiv, makine, g da, deri, döküm, yafl sebze ve meyve alanlar nda çok önemli üretim ve ihracat merkezidir. Geçmiflte tarihi pekyolu üzerinde yer alan Bursa, bu konumuyla önemli bir ticaret kenti olmufltur.o dönemlerde yap lan ipekli dokuma üretimi de günümüzdeki geliflmifl sanayi için bir altyap haz rlam flt r. Cumhuriyet sonras devlet eliyle yap lan pekifl, Merinos ve Sun'i pek fabrikalar yla Bursa da, modern dinamik sanayinin temelleri at lm flt r. Türkiye ekonomisine önemli katk lar olan Bursa Organize Sanayi Bölgesinin kurulmas tesadüf de ildir. Geçmiflten gelen bir sanayi potansiyelinden kaynaklanmaktad r y l ndan beri bafllat lan sanayi hamlesi ve kurulan iki Otomobil Fabrikas, yan sanayi ile birlikte Bursa'y sanayi kenti haline getirmifltir. Bursa'n n bu günkü ekonomik yap s içerisinde ülke ekonomisini temsil eder mahiyetteki temel sektörler en önemli yeri iflgal etmektedir. Bunlar n bafl nda tekstil gelmektedir. Tekstil sektörü geçmiflten günümüze Bursa'n n geleneksel endüstri dokusunda odak say labilecek bir görünüm sergilemektedir. Bu sektör süratle entegrasyon sürecini tamamlama aflamas ndad r. Türkiye'de kurulu sentetik iplik fabrikalar ndan 8'i Bursa'da bulunmaktad r. Bursa'da di er önemli sanayi dal otomobil ve muhtelif yedek parça üretimini içerisine alan otomotiv endüstrisidir. Bugün Bursa'm zda iki adet binek otomobil, 1 adet minibüs ve az say da da kamyonet üretiminin gerçeklefltirildi i üç adet otomobil üretim fabrikas mevcuttur. Türkiye'nin ikinci büyük ihracatç ili olan Bursa, bir çok sektörün deste iyle 2006 y l nda 7,8 milyar dolarl k ihracat gerçeklefltirmifltir. Bursa'da Sanayileflme hedeflerini belirleyebilecek etkenlerin en önemlilerinden biri de, Türkiye'nin Gümrük Birli i ile uyumunu kolaylaflt r c yöndeki endüstriyel görevleri ve neticede Avrupa Birli i ile entegrasyonunun tamamlanabilmesi yönündeki yüklenimleridir. Amaç, AB üyeli i yolunda üstün kazan mlar ve ekonomik potansiyel oluflturmakt r. limizde KOB 'ler bu faaliyetlerin motor gücü durumundad rlar. Ülke genelinde oldu u gibi Bursa sanayisi aç s ndan da bunun önemi, Avrupa pazarlar nda bu ürünlerin rekabet flans n ve baflar s n yakalamas, Bursa n n dinamik ekonomisinin bir göstergesidir y l May s ay nda faaliyete geçen serbest bölge içindeki liman, özellikle ihracatç firmalar n d fl ülkelere yapacaklar lojistik faaliyetleri için önemli bir avantajd r. Bursa Serbest Bölgesi, halen 190 firman n faaliyet gösterdi i ve 2006 sonu itibariyle toplam kifliyi istihdam sa layan modern bir endüstri merkezi niteli indedir. KE (Karadeniz Ekonomik flbirli i) üyesi ülkelerin birbirleriyle ticaretini art racak yöntemleri gelifltirmek, üye ülkelerdeki al c ve sat c lar n birbirini yönlendirecek a oluflturmak ve uygulamak üzere, 1 May s 2007 tarihinde bafllayacak Türkiye'nin Dönem Baflkanl s ras nda, Bursa'da KE Ticaret Merkezi Kurulmas önerilmektedir. Bursa, kurulacak bir Ticaret Merkezi sayesinde Avrupa ile Asya'y birbirine ba layan bir köprü haline gelebilecektir. KE 'ye üye 12 ülke bulunmaktad r. Üye ülkelerden Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'n n AB tam üyeli i KE 'ye ayr bir önem kazand rm flt r. Türkiye'nin KE ülkelerine yapt ihracat n % 11'i Bursa ilinden gerçekleflmektedir. Ekonomik göstergelerden de anlafl laca üzere kentimiz müreffeh, sosyal ve ekonomik bak mdan geliflmifl herkesin g ptayla bakaca bir dünya flehri olma yolundad r. limizin konumuna ve de erlerine yak flan bir vizyonla kentimize yeni ufuklar açman n gayreti içinde olaca z. Garanti Anadolu Sohbetleri Gazetesi olarak sizlere de yay n hayat n zda baflar lar dilerim. *Bursa Valisi Dünya Tarihine Ad n Yazd ran Yirmi Havac dan Biri: Sabiha Gökçen Türkiye'nin ilk kad n pilotu, dünyan n ise ilk kad n savafl pilotu olan Sabiha Gökçen ( ) Türkiye'de modernleflme ve kad n haklar n n sembolü haline geldi. Sabiha Gökçen 1913 y l nda Bursa'da do du. Bursa Vilayet Baflkâtibi Haf z Mustafa zzet Bey ile Hayriye Han m' n k zlar olan, ancak küçük yaflta anne ve babas n kaybeden Gökçen, Atatürk'ün 1925'teki dördüncü Bursa ziyareti s ras nda Atatürk'e ulaflarak okuma iste ini belirtti. Gökçen'i manevi evlat edinen Atatürk, onun önce Ankara Çankaya lkokulu, daha sonra stanbul Üsküdar K z Koleji'nde ö renim görmesini sa lad. 1934'te Soyad Kanunu nun ç kmas ndan sonra Atatürk kendisine Gökçen soyad n verdi. 1935'de Türk Kuflu'nun aç l fl töreninde yap lan planör gösterilerinden etkilenerek havac l a ilgi duyan Gökçen, Atatürk'ün deste i ve Türk kad n na olan sonsuz inanc ile ayn y l Türk Hava Kurumu'nun Havac l k Okulu'na girdi. Havac l k Okulu'nda geçirdi i baflar l ö renim hayat ndan sonra, yüksek planörcülük kurslar na kat lmak üzere 7 erkek ö renciyle birlikte K r m'a gönderildi. 1936'da Eskiflehir Hava Okulu'na girerek 1.Tayyare Alay 'nda av ve bombard man uçaklar alan nda uzmanlaflt ve askeri pilot oldu. Sabiha Gökçen, 1937 Ege ve Trakya manevralar s ras nda baflar l uçufllar yapt. Ayn y l ç kan fieyh R za syan s ras nda yap lan kara harekât ndaki rolüyle Sabiha Gökçen dünyan n ilk kad n savafl pilotu oldu. Gökçen 1938'de yapt Balkan turuyla ününü Avrupa'ya yayd. 1938'de Türk Kuflu'nda baflö retmenli e atand ve 1955'te uçuculuktan ayr larak Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu üyesi oldu. 1996'da Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin Mezuniyet Töreni için düzenlenen Kartallar Toplant s n n onur konu u olarak davet edildi i Maxwell Hava Üssü'ndeki törende, "Dünya Tarihine Ad n Yazd ran Yirmi Havac dan Biri" ödülünü ald. Gökçen bu ödüle lay k görülen ilk ve tek kad n ünvan n tafl maktad r. Hayat boyunca toplam 22 de iflik hafif bombard man ve akrobatik uçakla uçan Gökçen, Mart 2001 tarihinde Ankara'da 88 yafl nda hayata gözlerini yumdu. Sabiha Gökçen dünyan n bütün kad n pilotlar için bir örnek olmufl, ülkemizde kad n n her alanda var olabilece ini kan tlam fl ve Türk kad n na baflar lar yla esin kayna olmufltur. Kaynaklar Atatürk'ün 1925'teki dördüncü Bursa gezisi s ras nda tan yarak evlat edindi i Sabiha Gökçen, Türkiye'nin ilk kad n pilotu ve dünyan n ilk kad n savafl pilotu olarak e itimini tamamlad ve ç kt bir Balkan turunun ard ndan uça yla Bursa'ya geldi. Gökçen, Türk gençlerini havac l a özendirmeye verdi i önem dolay s yla Atatürk taraf ndan Bursa'daki At c lar meydan na iniflinde bizzat karfl land.

4 4 Avrupa Birli i 2007 Anadolu Sohbetleri Roma Antlaflmas n n 50 nci Y l Kutlan yor ve vatandafllar na Birlik s n rlar içinde serbest dolafl m hakk n sunuyor. 25 Mart 1957'de imzalanan Roma Antlaflmas ile flimdiki Avrupa Birli i'nin temeli say lan Avrupa Ekonomik Toplulu u kurulmufl oldu. Avrupa ailesini oluflturan antlaflman n, 2007 y l nda 50 nci y l kutlan yor. Antlaflman n imzalanmas yla bafllayan süreçte AB, ulusal de erlerini hiçe saymadan; demokrasi, özgürlük, eflitlik, insan haklar konular nda ortak kararlar alarak ciddi ad mlar att. AB de 50 Y lda Neler Oldu Bar fl ve istikrar Avrupa Birli i'ni oluflturan ve 50 y ld r bar fl içinde yaflayan ülkelerin istikrar, daha önce örne i görülmeyen bir uyum sergiliyor. Özgürlük ve demokrasi Demokrasi, Birlik'in en önemli de erlerinden biri. AB, bu de erlere özgürlü ü de ekliyor Refah AB vatandafllar, dünya ortalamas n n hayli üzerinde bir yaflam standard na ve sosyal haklara sahip. AB, Avrupa sosyal modeliyle ideal refah seviyesini birbirine yaklaflt rmay hedefliyor. flgücü ve büyüme Birlik içinde ortaklafla tamamlanan ifller, "Tek Pazar" ve ortak paray yaratt. Tek Pazar, Birlik vatandafllar na mal ve hizmetlerin en kalitelisini, en uygun fiyat karfl l nda almalar n sa l yor. AB, vatandafllar na ne kazand rd? 50 y ll k iflbirli i, Avrupa vatandafllar na pek çok avantaj getirdi. Pasaportsuz seyahat imkan, ortak paran n hayata geçifli, de iflim programlar sayesinde gençlerin istedikleri ülkelerde e itim görme hakk elde etmeleri... bu avantajlardan baz lar. Günlük hayata yönelik olarak AB'nin ortak pazar uygulamas, hizmet, kifli ve sermayenin serbest dolafl m hakk n veriyor. Sa l k, hukuk, insani yard mlar, çevre, tüketici haklar, pozitif ayr mc l n engellenmesi konular nda da s n rs z haklar sa l yor. AB'nin 50 y l sosyal politika, vergilendirme, çevre ve bölgesel politikalar konusunda önemli çal flmalara imza atarak geçti. Politik ve sosyal geliflmeler ad na, pek çok proje hayata geçirildi. Böylece bölgeler aras gelir Central Audiovisual Library of the European Commission - Roma Antlaflmas imza töreni, 25 Mart 1957 da l m nda eflitlik elde edilmifl oldu. 2000'li y llar, AB için yay lma y llar olarak adland r labilir. Geniflleme dalgalar, avro'ya geçifl, terörle mücadelede iflbirli i; 2000'li Y llar Avrupas 'na damgas n vurdu. Günümüzde, gelecek genifllemeler üzerine yap lan tart flmalar AB gündemini meflgul ediyor. Roma Antlaflmas 'n n 50. y l sitesi Avrupa Komisyonu, Avrupa ailesini yaratan Roma Antlaflmas 'n n 50. y l kutlamalar çerçevesinde özel bir internet sitesi haz rlad. Site, Avrupa çap nda yap lacak olan 50. y l kutlamalar yla ilgili kamuoyuna detayl bilgi ve özel yay nlar sunuyor. Ayr ca, AB'nin 50 y l içinde gerçeklefltirdikleri ve önümüzdeki 50 y l için olan planlar da bu siteden ö renilebiliyor. Sitede, AB ve AB kurumlar yla ilgili bilgilerin yan s ra küçük testler ve oyunlar da sunuluyor. AB 2006'da Neler Yapt?: flte ilk 10 9 May s Avrupa Günü nü kutlayal m AB, vatandafllar n do rudan olarak etkileyecek konularda reformlar yapmaya devam ediyor y l boyunca, vatandafllar n ekonomik ve sosyal alanlarda rahat bir yaflam sürmesi için 10 alanda reform yap ld. Bunlardan ilki, yiyecek ambalajlar ndaki yan lt c bilgilerin düzeltilmesi. Amaç tüketiciyi do ru bilgilendirmek ve obezite riskinin önüne geçmek. Di er reform telefon görüflmeleri alan nda yap ld. Ulusal görüflmelere oranla Birlik içi görüflmelerin dört kat pahal olmas nedeniyle tarifelerde indirime gidildi y l nda yürürlü e girecek uygulama fiyatlarda %70 azalmay hedefliyor. Teknoloji alan nda da; deniz, kara ve hava seferlerinde kolayl k sa layan uydu dolafl m sistemi Galileo hayata geçirildi. Kimyasal alanda yap lan yenilikler ile de bu alanda çal flanlar n ve tüketicilerin sa l kontrol alt na al nd. Kimya sektörüne, tehlikeli maddelerin daha az zararl larla de ifltirilmesini flart kofluluyor. Birlik içinde gerçeklefltirilen yenilikler aras nda; Bulgaristan ve Romanya'n n Birli e kat l m, Slovenya'n n avro alan na geçifli, fleker fiyatlar n n düflürülmesi ve fazla üretimin önüne geçilmesi, gizli göçmenli in önlenmesi de bulunuyor. Komisyon, "Avrupa ve siz: AB baflar lar n n bir foto raf " isimli yeni multimedya ürünüyle, 2006 y l nda AB'nin aktif oldu u alanlarda gerçeklefltirilen bu 10 somut örne i ziyaretçilerin be enisine sunuyor. Site için: 9 May s 1950'de Paris'te Frans z D fliflleri Bakan Robert Schuman, Avrupa'n n tamam n saran Üçüncü Dünya Savafl tehdidine karfl, Fransa, Almanya ve di er Avrupa ülkelerini kömür ve çelik üretimlerini bir araya getirmeye davet eden bir bildirgeyi uluslararas bas n n önünde okudu. AB'nin temellerinin at ld bu bildirgede, askeri gücün temelini oluflturan kömür ve çelik sanayinin yönetiminden sorumlu uluslar-üstü bir Avrupa kurumunun yarat lmas öneriliyordu. Schuman' n ça r yapt ülkeler geride yaln zca maddi ve manevi yaralar b rakan savafllarda birbirini neredeyse yok eden ülkelerdi. Ça r ya ilk Almanya, talya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg olumlu yan t verdi. Böylece AB'ye do ru giden ilk ad m, 6 üyeyle 1951 Nisan nda Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u'na iliflkin kurucu antlaflman n imzalanmas yla at lm fl oldu. Bugünkü AB'nin do uflu kabul edilen 9 May s' n Avrupa Günü olarak kutlanmas karar da 1985 y l nda Milano'da yap lan AB hükümet ve devlet baflkanlar zirvesinde al nd. Her y l 9 May s'ta dünyan n çeflitli ülkelerinde Avrupa Günü kutlanmakta ve AB'nin misyonunu, tarihçesini, politikalar n genifl kitlelerle paylaflabilmek amac yla festival havas nda çeflitli etkinlikler düzenlenmektedir. 9 May s, ülkemizin adayl k statüsünün tescil edildi i 1999 Helsinki Zirvesi'nden bu yana Türkiye'de de çeflitli etkinliklerle kutlanmaktad r. 3 Ekim 2006'da AB ile müzakerelere geçen Türkiye, 9 May s Avrupa Günü'nü ilk kez resmen kutlam flt r. AB Genel Sekreterli i'nde gerçekleflen kutlamaya D fliflleri Bakan Abdullah Gül, Devlet Bakan ve Bafl müzakereci Ali Babacan, Genel Sekreter O uz Demiralp ile çok say da yerli ve yabanc büyükelçi kat lm flt r. Kaynaklar Avrupa y Keflfedelim Tam üyelik müzakerelerine bafllad m z Avrupa Birli i güzel ve çok hareketli bir yer. Avrupa hakk nda ne kadar bilginiz var? Gelin birlikte Avrupa'y keflfedelim! Bu, zamanda ve mekanda macera dolu bir yolculuk olacak ve birçok ilginç fley ö renece iz. Bu yolda ilerlerken neler ö rendi imizi görmek için kendimizi s nayabiliriz. sitesine girelim ve her bölümle ilgili testleri çözmeyi deneyelim. "Europa Go" internet sitesindeki oyun ve aktivitelerle de iyi vakit geçirebiliriz: Haydi bafllayal m Avrupa'y keflfetmeye! AB ailesine iki yeni üye kat ld 1 Ocak 2007'de Bulgaristan ve Romanya'n n kat l m yla AB, iki yeni üyeye ve 30 milyon insana "merhaba" dedi. Bulgaristan ve Romanya, AB üyeli ine 1995 y l nda baflvurdular ve kat l m müzakerelerine fiubat 2000'de bafllad lar. Müzakereler Aral k 2004'te baflar yla tamamland ve Kat l m Antlaflmas, Nisan 2005'te imzaland. Komisyon, Bulgaristan ve Romanya'ya iliflkin 26 Eylül 2006 tarihli son izleme raporunda her iki ülkenin de AB üyeli inin gereklerini yerine getirebilmek için yeterli düzeyde haz r oldu ünu belirtmiflti. Daha fazla çal flma gerektiren s n rl say da alandaysa AB, bir tak m önlemleri içeren bir paket kabul etmiflti. Sözü edilen alanlar; yolsuzlukla mücadele, hukuki reformlar, organize suçlar, tar m harcamalar ve g da güvenli i. Komisyonun nternet Sitesi Yenilendi Avrupa Komisyonu'nun, AB vatandafllar yla iletiflimini gelifltirmek amac yla, nternet sitesini yeniledi. Site, her gün 20 AB dilinde k sa haberler sunuyor. Kamuoyunun genel ihtiyaç ve ilgisine yönelik olarak, site ana sayfas n n yönlendirme konsolu da yeniden düzenlendi. Sitede Avrupa Komisyonu'nun tüm etkinliklerine yer verilmekle birlikte, içerik önceli i ziyaretçilerin arad klar konulara yönlendirildi.

5 Türkiye ve AB 5 AB Dönem Baflkan ALMANYA AKTD nin Yeni Baflkan Marc Pierini 1 Ocak 2007'den bafllayarak 6 ay boyunca AB Dönem Baflkanl n yürüten Almanya, bunun yan s ra ayn tarihte ve bir y l boyunca G-8 Baflkanl 'n da yürütüyor. Baflkanl Finlandiya'dan devralan Almanya'n n parolas : "Avrupa: Birlikte Baflar yoruz". lk defa, Almanya kendisinden sonra Dönem Baflkanl 'n devralacak Portekiz ve Slovenya ile birlikte "Baflkanl k tak m " ad alt nda birlikte çal fl yor. Böylesi bir çal flman n önümüzdeki aylar boyunca karfl lafl lacak zorluklar n baflar yla afl lmas için temel olan yüksek düzeyde süreklili i sa lamas bekleniyor. Almanya Baflkanl 'n n bafll ca öncelikleri Bafll ca öncelikleri Anayasal Antlaflma'n n gelece i. Avrupa Anayasas için hâlâ bir ümit olup olmad belki de bu dönem anlafl lacak. 25 Mart'ta Roma Antlaflmas 'n n imzalanmas n n 50. y ldönümü kutland. Bu baflar l bir Avrupa Birli i'nin gelecekteki esaslar üzerinde düflünmek için iyi bir f rsat oldu. D fl politika konular aras nda AB-Rusya iliflkileri, Kosova'n n gelece i, Ortado u ve Irak, AB'nin do u komflular yla iliflkiler ve Orta Asya için yeni bir stratejinin tan mlanmas ele al nan önemli konulardan baz lar. Bir baflka öncelikleriyse Türkiye için de çok önem tafl yan enerji politikas. Son olarak iç pazar n gelifltirilmesi, AB içinde daha iyi ve daha etkin yasama sa lanmas ile bürokrasinin azalt lmas da gündemin ilk s ralar nda yer alan bafll klar. Almanya Dönem Baflkanl, Türkiye'nin kat l m müzakereleri konusunda, AB ve Türkiye aras ndaki iliflkilerin ilerletilmesi için çal flmaya devam ediyor. AB D fliflleri Bakanlar, Kuzey K br s ile do rudan ticaret yap lmas nda geliflme sa lanmas n kolaylaflt rmak üzere çal flmalar n bir gecikme olmaks z n bafllat lmas gerekti ine karar verdi. Bu sebeple, Alman AB Dönem Baflkanl 'n n de indi i önemli konulardan birisi de bu oluyor. Almanya Baflkanl k Sitesi Ankara'da bulunan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun (AKTD) yeni Baflkan Büyükelçi Marc Pierini, 21 Kas m 2006 günü görevine bafllad. Pierini'nin atanmas yla, AKTD Baflkanl Direktörlük düzeyine yükseltildi. Böylelikle Türkiye Delegasyonu, Avrupa Komisyonu'nun toplam 142 delegasyonu aras nda bu konuma sahip 17 Delegasyonundan birisi durumuna geldi. Büyükelçi Pierini "Delegasyon'un temsil seviyesinin yükseltilmifl olmas n n AB-Türkiye iliflkilerine atfedilen önemi yans tt n " vurgulad. Türkiye Delegasyonu'nun Avrupa Komisyonu'nun tüm temsilcilikleri aras nda tek bir ülkeden sorumlu en büyük delegasyon oldu unu ifade eden Pierini, 2006 y l için taahhüt edilmifl olan yaklafl k 450 milyon Euro tutar ndaki mali yard m dikkate al nd nda, Delegasyon'un ayn zamanda en büyük iflbirli i program n yürüten temsilcilik konumuna da geldi ini belirtti. Ankara'daki Delegasyon di er diplomatik temsilciliklerle ayn ifllevleri (siyasi ve ekonomik durumun gözlemlenmesi, temsil ifllevi) yerine getirmenin yan s ra üç temel görevi daha üstlenmektedir: üzere, Avrupa Komisyonu'nda 30 y l n doldurmufltur. Washington'da kinci ve Baflkatip görevlerinde bulunduktan sonra Rabat, fiam ve Tunus'ta Delegasyon Baflkan olarak görev yapm flt r. Libya da, ülkede ikamet etmeyen Delegasyon Baflkan sorumlulu unu üstlenen Pierini, Avrupa Komisyonu nda iki üyenin (Claude Cheysson ve Abel Matutes) dan flmanl n yapm flt r. Avrupa-Akdeniz Ortakl 'n n ilk koordinatorlü ünü üstlenmifltir. Büyükelçi Pierini, Aix-en-Provence Üniversitesi'nden Ekonomi Yüksek Lisans Derecesine sahiptir. Büyükelçi Pierini, Türkiye'deki görevine geldi i günden itibaren yapt konuflmalarda bafll ca dört konuya de inmifltir. Bunlar, kat l m müzakereleri, AB-Türkiye iliflkilerinin küresel boyutu, Türkiye'deki reformlar ve alg lamadaki farkl l klard r. Büyükelçi, 11 Aral k 2006 tarihinde; sekiz bafll n "dondurulma" karar n n Türk kamuoyunda yaratt düfl k r kl n anlad n ifade etmektedir. Türkiye-AB iliflkilerinin küresel boyutuna da de inen Pierini, Türkiye'nin; * Geliflen dinamik ekonomisi ve genç iflgücü, * Enerji kaynaklar için bir transit ülke konumunda olmas, * Kat l m müzakereleri çerçevesindeki siyasi ve hukuki geliflmelerin izlenmesi; * Kat l m öncesi mali yard m program n n uygulanmas * AB konusunda letiflim ve Enformasyon Program n n yürütülmesi. * Türkiye'nin Ortado u ve Kafkaslar ile olan tarihten gelen ba lar ve bilgisi ile Ortado u'da çok aktif bir diplomasi izlemesi, * slam dünyas ile Bat aras nda özel bir köprü rolü nedeniyle Avrupa için önem tafl d n belirtmek ve AB nin, Türkiye'nin reform sürecini güçlü bir flekilde desteklemekte oldu unu vurgulamaktad r. Marc Pierini Kimdir? Büyükelçi Marc Pierini geçti imiz Aral k ay bafl nda tamam D fl liflkiler Servisinde olmak Kaynaklar: IEMED'in 7. Y ll k AB-Türkiye Konferans, Barselona (12 Ocak 2007) Sosyal Diyalo un Güçlendirilmesi, Ankara (24 Ocak 2007) D tr.doc Jean Monnet Burs Program Müzakerelerde AB den yeni davet Avrupa Birli i Genel Sekreterli i (ABGS), Merkezi Finans ve hale Birimi (MF B) ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD) 'Jean Monnet Ortak Komitesi' taraf ndan ortak olarak yürütülen Jean Monnet Burs Program, AB Müktesebat ve normlar bilgi ve becerisine sahip personel ihtiyac n n karfl lanmas n hedeflemektedir. Türkiye'nin AB'ne kat l m çabalar n desteklemeyi amaçlayan program Türk kamu, üniversite ve özel sektörde çal flan genç Türk profesyonelleri ile üniversite ö rencilerine, AB Üye Ülkelerinden birinde bir y la kadar lisansüstü çal flma yapma olana sa lamaktad r. Jean Monnet Burs program na baflvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmak; Türkiye'deki üniversitelerde son s n f ya da yüksek lisans ö rencisi olmak; Türkiye'deki üniversitelerde akademik personel ya da hâlihaz rda en az bir lisans derecesine sahip olan idari personel konumunda bulunmak; Türk Kamu kurulufllar nda hâlihaz rda çal flan ve en az bir lisans derecesine sahip personel olmak veya Türk özel sektöründe hâlihaz rda çal flan ve en az bir lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Seçim aflamas nda ise yafl, yabanc dil bilgisi, ortalama mezuniyet derecesi, mezun olunan program n çal flma alanlar na uygunlu una bak l r ve adaydan o y l için belirlenen çal flma konular n n birinde e itim görmeye istekli olmas beklenir. Adaylar ayr ca, en az bir AB üye ülke dilini e itimini sürdürebilecek kadar iyi bilmelidir. Adaylar Türkiye Ulusal Program içerisindeki konulardan seçilmifl olan ve Jean Monnet Ortak Komitesi'nce belirlenen çal flma alanlar ndan birinde çal flmaya istekli olmal d r. Monnet Bursu y lda bir kez duyurulur. Duyuru tarihleri her y l Jean Monnet Ortak Komitesi'nce kararlaflt r l r. Baflvurular için bir sonraki ça r n n duyurusu ve web sitelerinde ve ulusal ve yerel gazetelerde yap l r. Adaylar baflvuru koflullar hakk ndaki ayr nt l bilgiyi belirtilen internet adreslerinden edinebilirler. Sorular n z için: Tel: +90 (0) veya 44 Faks: +90 (0) Mali kontrol ve sermayenin serbest dolafl m bafll klar n de erlendiren AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER); AB Komisyonu'nun tavsiyesini benimseyerek, Türkiye'den Mali Kontrol bafll yla ilgili müzakere tutum belgesini Brüksel'e göndermesini istedi ve bu konuda herhangi bir aç l fl kriteri uygulanmas na gerek görmedi. Sermayenin Serbest Dolafl m bafll için ise, 2 aç l fl kriterinde karar k l nd. Bunlardan ilkini Türkiye'nin sermaye hareketleriyle ve ödemelerle ilgili yasal düzenlemelerde AB müktesebat na uyum stratejisini sunmas oluflturuyor. Türkiye, belirlenen ikinci kriter ba lam nda kara parayla mücadelede eylem plan haz rlamak durumunda kalacak. COREPER toplant s nda al nan kararla, AB'nin aral k ay nda 8 müzakere bafll n n ask ya al nmas n kararlaflt rmas n n ard ndan müzakare tutum belgesi talep edilen bafll klar n say s n dörde yükseltti. Daha önce de flletme ve Sanayi Politikas, Ekonomik ve Parasal Politika, statistik bafll klar nda ayn yönde karar al nm flt. Türkiye flu ana kadar sadece flletme ve Sanayi Politikas bafll nda

6 6 Türkiye ve AB Anadolu Sohbetleri Avrupa Birli i E itim Programlar 164 sanayi kuruluflunu kapsayan bir araflt rman n sonuçlar na göre önümüzdeki befl y lda sanayide "kalifiye eleman aç " ortaya ç kacak. Özellikle biliflim ve telekomünikasyon sektöründe... Türkiye'de bir yanda iflsizlik sorunu var. Öte yanda nitelikli/kalifiye iflgücü aç var. Çünkü sanayici, küresel pazarlarda rekabette kalifiye eleman ar yor. Bursa'daki Uluda Üniversitesi'nde, 8 fakülte, 3 enstitü, 13 meslek yüksekokulu, 1 hemflirelik yüksekokulu ve 1 konservatuarda 45 bin ö renci e itim al yor. Her y l 10 bin ö renci mezun oluyor. Bursal iflverenler de t pk ülke genelinde oldu u gibi kalifiye iflgücü eksikli i duyuyorlar. flte bu nedenle Bursal gençlerimizin ilgisini çekecek e itim ve staj adreslerini derledik: - Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl, Ulusal Ajans - European Youth Portal: - Directorate-General for Education and Culture: re/index_en.htm Avrupa'da E itim ve Burs Veren Üniversiteler: Almanya: Free University of Berlin Ludwig Maximilian University of Munich Stuttgart University University of Bonn Dusseldorf University Belçika: University of Liège University of Ghent Université Libre de Bruxelles Université Catholique de Louvain University of Antwerp Bulgaristan: Sofia University Technical University of Varna Medical University of Sofia New Bulgarian University University of Plovdiv Çek Cumhuriyeti: Prague University of Economics Charles University Masaryk University Palacky University Danimarka Aalborg University University of Copenhagen University of Aarhus Technical University of Danemark Estonya: Tartu University Tallinn Technical University Concordia International unversity Fransa : Kapsaml bir portalda tüm okullara ulafl m mümkün Hollanda : Amsterdam University Eindhoven University of Technology Erasmus University of Rotterdam Delft University of Technology Leiden University ngiltere : Oxford University Cambridge University Essex University University of Edinburgh University of Glasgow rlanda : Trinity College Dublin University College Dublin National University of Ireland Dublin Institute of Technology Sligo Institute of Technology spanya : University of Barcelona University of Madrid Granada University Polytechnic University of Catalunya University of Valencia sveç : Stockholm University Goteborg University Royal Institute of Technology Linköping University Lund University sviçre : Swiss Federal Institute of Technology University of Zurich University of Geneva University of Basel European Graduate School talya: European University Institute Roma la Sapienza University Milano University Bologna University University of Siena Litvanya: Vilnius University Vytautas Magnus University Vilnius Gediminas Technical University Lüksemburg: Sacred Heart University Gabriel Lippmann Public Research Center Macaristan: Central European University of Budapest: University of Miskolc: University of Szeged: Hungarian Academy of Sciences: Budapest University of Economic Sciences: Norveç: Norwegian University of Science and Technology University of Oslo University of Bergen Polonya: European College Warsaw University University of Wroclaw Nicolas Copernicus University Warsaw University of Technology Portekiz: University of Porto University of Lisbon Porto Polytechnic Institute Catholic University of Portugal University of Minho Yunanistan: University of Athens: Panteion University: Aristotle University of Thessaloniki: University of Aegean University of Crete Avrupa'da E itim ve Burs Olanaklar : duyuru_id=81 AB Kurumlar nda Staj Olanaklar Türkiye'de Avrupa Konusunda Staj Olanaklar ktisadi Kalk nma Vakf Faks : TÜS AD Ofisleri Faks:(0212) Faks:( ) Ar Hareketi AB Bilgi Merkezi AB Genel Sekreterli i Eskiflehir Yolu 9. km ANKARA Ulusal Ajans Devlet Planlama Teflkilat AB E itim ve Gençlik Programlar Merkezi (ABGPM) Necati Bey Cad. No: Bakanl klar-ankara Yurtd fl nda Avrupa Konusunda Stajlar TÜS AD Bruksel Faks:(32-2) Washington Faks:(1-202) Berlin Faks: 49 (30) Paris Faks: 33 (14) Avrupa Birli i Kurumlar Avrupa Parlamentosu gençlere ücretli ve ücretsiz staj olanaklar sunmaktad r. splay.do?language=en&id=147 AB Komisyonu gençlere ücretli staj olanaklar sunmaktad r. Bölgeler Komitesi üniversite mezunu gençlere ücretli staj olanaklar sa lamaktad r. aineeships.htm#stagesrem Avrupa Konseyi gençlere ücretsiz staj olanaklar sunmaktad r. %5FTraineeship%5Fopportunities/ AB ile ilgili di er staj olanaklar Avrupa'da F rsat Eflitli i Y l Eflitlik, AB için önemli de erlerden biri. Avrupa Birli i Temel Haklar fiart, her vatandafl n ayr mc l ktan korumay hedefliyor y l, AB'de F rsat Eflitli i y l olarak kabul edildi. Amaç, gerçek anlamda bir eflitlik için itici güç oluflturmak. fiart; temeli cinsiyete, cinsel tercihe, din ve inanca, rka, renge, etnik ve sosyal gruba aidiyete, engelli olmaya, yafla dayanan her tür ayr mc l ortadan kald rmay hedefliyor. AB Tüketicileriyle lgili Yeni Eurobarometre Sonuçlar Avrupa Birli i'nin kamuoyu araflt rma kurumu Eurobarometer' n AB iç pazar nda tüketicinin korunmas yla ilgili araflt rmas n n sonuçlar Avrupa Komisyonu taraf ndan yay mland. Buna göre, son birkaç y l içinde AB'de s n rlar aras yap lan al flveriflte art fl gözlenirken, son 12 ay içinde, AB vatandafllar n n (AB-25) yüzde 26's s n r ötesi en az bir kez al flverifl yapm fl. Bu oran 2003'te (AB-15 için) yüzde 12 idi. S n r ötesi yap lan al flverifllerin yüzde 19 gibi büyük bir ço unlu u, tüketiciler tatildeyken veya ifl gezisindeyken gerçekleflmifl. Araflt rma sonuçlar na göre, e-ticaret giderek daha popüler bir sat fl kanal haline geliyor: son 12 ay içinde AB vatandafllar n n yüzde 27'si ve evinde internet ba lant s olanlar n yüzde 50'si internet üzerinden en az bir kez al flverifl yapm fl. Ancak, elektronik ticarete yönelik bu güven henüz s n r ötesi düzeyde geliflmifl de il. AB vatandafllar n n sadece yüzde 6's ve evinde internet ba lant s olanlar n yüzde 12'si s n r ötesi elektronik al flverifl gerçeklefltirmifl. Eurobarometer n ilginç sonuçlar ndan bir di eriyse Avrupal lar n büyük ço unlu unun di er AB ülkelerindeki tedarikçilerden al flverifl yapmak konusunda halen çekingen davranmalar. Raporun tamam için: ebs252_en.pdf

7 Türkiye ve AB 7 Bursa n n Yabanc Yüzü Avro alan nda yeni bir üye: Slovenya sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Kalan 17 flirket de muhtelif (hava kargo a, kauçuk, ambalaj, endüstriyel mutfak, turizm..vb) ifl kollar nda faaliyette bulunmaktad r. b rakarak Avro ya geçti. Avro ya geçiflte Slovenya'y 2008 y l nda Malta ve K br s izleyecek. Bu iki ülkenin avro alan na geçiflinde turizm girdileri önemli bir rol oynuyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO) Yay nlar 'ndan ç kan "Bursa'n n Yabanc Yüzü - Yabanc Sermaye Envanteri" kitab, Bursa ekonomisindeki yabanc sermaye profilini ortaya koyuyor. Araflt rma, yabanc sermaye ekseninde dünyadaki ve Türkiye'deki geliflmelere paralel olarak Bursa'da yaflanan geliflmeleri, geldikleri ülkeye ve sektörlerine göre Bursa'daki yabanc sermayenin da l m n, kentteki do rudan yabanc yat r mlar n yafllar ndan statülerine, sermaye yap s ndaki a rl klar ndan farkl kategorilerdeki performanslar na kadar pek çok istatistiki bilgi ve de erlendirme içeriyor. Uluslararas Yat r mc lar Derne i Yönetim Kurulu (önceki) Baflkan fiaban Erdikler, "2000'lerde Türkiye'de Yabanc Yat r mlar" bafll kl sunufl yaz s nda: "Türkiye'nin 3 Ekim'de AB'ye tam üyelik müzakerelerine bafllam fl olmas yabanc yat r mc lar aras nda son derece olumlu bir hava yaratm flt r. Yürütülmekte olan reform çal flmalar baflar l bir biçimde sürdürülebilirse ve uygulamada birtak m ad mlar at labildi i takdirde Türkiye y lda milyar dolar yat r m çekebilecek bir ülke olarak öne ç kacakt r. Son dönemde at lm fl baz olumlu ad mlar n arkas n n getirilmesi, istikrar program n n baflar ya ulaflmas, yat r m ortam n n eksiklerinin giderilmesi ve Avrupa Birli i ile mevzuat uyumunun sa lanmas sürecinde mesafe al nmas sonucunda, Türkiye özlenen ölçüde yat r m çeken bir üike haline süratle gelebilecektir" demektedir. Yabanc Yat r mc n n Yaratt Katma De er Bursa'da 28 farkl ülkeden gelen toplam 197 yabanc sermayeli flirket 18 farkl sektörde faaliyet gösteriyor. Söz konusu flirketlerin % 67.2'si çal flmaya kat larak anketle kendilerine yönlendirilen sorular yan tlad. Buna göre, 2004 y l nda, Türkiye üretiminin 40'ta biri, Bursa'da faaliyet gösteren yabanc sermayeli firmalar taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca 2004 y l Türkiye ihracat n n da yaklafl k %6's yine Bursa'da faaliyet gösteren yabanc sermayeli firmalar üzerinden gerçeklefllefltirilirken, 2004 y l Bursa ihracat n n %69'u da yabanc sermayeli/ortakl firmalar gerçeklefltirmifltir. Sektörel Da l m Çal flmada yer alan firmalardan 55'i oto yan sanayi, 38'i ticaret, 17'si makine ve metal, 17'si tekstil ve konfeksiyon, 10'u g da, 8'i hizmet, 5'i tar m, 5'i a aç orman ürünleri ve mobilya, 5'i biliflim, 5'i perakende, 3'ü kimya, 3'ü finans, 2'si otomotiv ana sanayii, 2'si ev tekstili, 2'si maden, 2'si inflaat ve 1'i de enerji Bursa'daki Yabanc Yat r m n Ülkelere Göre Da l m Bursa'daki do rudan yabanc sermaye yat r mlar geldikleri ülkelere göre incelendi inde, Bursa'da 47 flirketle Almanlar' n bafl çekti i görülüyor. Almanya'y 37 flirketle Frans zlar takip ederken, kentteki 15 flirketin talyan, 13 flirketin ABD, 10 flirketin ngiltere, 10 flirketin sviçre, 7 flirketin spanya, 7 flirketin Hollanda, 8 flirketin Yunan, 4 flirketin Belçika, 4 flirketin Rusya, 4 flirketin ran, 2 flirketin sveç, 2 flirketin Japon, 2 flirketin Kore Cumhuriyeti ve 2 flirketin de Lübnan sermayesiyle kuruldu u ortaya ç k yor. Bunlar n d fl nda 13 flirket di er ülkelerden (Suudi Arabistan, Avusturya, Kuveyt, Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Irak, Bulgaristan..vb) ve 10 flirket çokuluslu ortakl k yap s na sahip bulunuyor. Bursa'daki firmalar n 138'i, yani % 70,05'i Avrupa Birli i ülkelerine ait bulunuyor. Yabanc Sermayeli fiirketlerin Nitelikleri Kentteki yabanc sermayeli flirketlerin 66's nda hiç yerli pay bulunmuyor. % 100'ü yabanc sermayeli olan bu 66 flirket milliyetleri aç s ndan ele al nd nda; Frans z ve Alman flirketlerinin say sal a rl ortaya ç k yor. Bursa'da faaliyet gösteren 197 yabanc sermayeli flirket, statülerine göre incelendi inde; %50.76's na tekabül eden 100'ünün anonim flirket, geriye kalan 97'sinin de limited flirket statüsünde oldu u görülüyor. Çal flmada istihdam bilgileri mevcut olan 96 flirket ölçekleri aç s ndan de erlendirildi inde; 52'sinin KOB, 44'ünün de büyük ölçekli oldu u görülüyor. Bursa'y Seçen Yabanc fiirketler Vitrinde Kitab n bu bölümünde Bursa'da faaliyet gösteren ve bilgilerini paylaflarak çal flmaya kat lan 113 yabanc sermayeli flirketin faaliyet alan, yerli ve yabanc orta n milliyeti, üretim tesisleri, üretilen ürünler ve ortakl k hikayelerine iliflkin k sa bilgiler veriliyor. Bu flirketler aras nda Bosch, Tofafl, Borçelik Çelik, Coats plik, Tat Konserve, Çimtafl Boru, Carrefour Sabanc gibi Bursa ekonomisine yön veren önemli yat r mc lar da yer al yor. Söz Yabanc Sermayede Geldikleri ülkeler ve sektörleri gözönünde bulundurularak seçilen, flirketlerin üst düzey yöneticileriyle 2005 y l içerisinde gerçeklefltirilen söyleflilerde, söz konusu flirketlerin neden Bursa'y tercih etti i, kentte gösterdikleri performans, beklentileri, memnuniyetleri ve gelecek hedeflerine iliflkin söylefliler var. Örne in TOFAfi CEO'su Alfredo Altavilla kendisi ile yap lan söyleflide "Tofafl' n yat r m yapmak için Bursa'y tercih etmesinde en önemli unsur nedir?" sorusuna "Lojistik avantaj ve Bursa'daki nitelikli iflgücünü dikkate ald m zda flehir, otomobil üretimi için bir çekim noktas haline geliyor. Bugün de, Bursa, Türk otomotiv sanayiinin merkezidir. Bu denge, Bursa'y Türk ekonomisinde en üst noktaya tafl yor. Ve en önemli noktalardan biri de, bu bölgede çal flan iflgücü, toplu üretim nedeniyle azami niteliklere sahip" fleklinde cevapl yor. Zengin içeri inden baz bölümlere yer verdi imiz "Bursa'n n Yabanc Yüzü - Yabanc Sermaye Envanteri" adl kitap, yabanc sermaye ile çok uzun y llar önce tan flan nadir kentlerimizden biri olan Bursa'daki yabanc yat r mlar tüm detaylar ile inceleyen bir baflvuru kayna niteli inde. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren, Slovenya da Avro kullanan ülkeler aras na kat l yor. Slovenya 2004 geniflleme dalgas yla AB'ye kat lan 10 ülkeden biriydi. Ancak Birli in flart kofltu u ekonomik kriterleri yerine getiren tek ülke oldu. Ve de ulusal paras olan tolar Devlet Planlama Teflkilat 'n n (DPT), AB üye ve aday ülkelerdeki ekonomik geliflmeler raporuna göre Türkiye, 2007 ve 2008'de Avrupa Birli i üye ve aday ülkeleri aras nda en fazla ekonomik büyüme gösteren befl ülkeden biri olacak. Avro'nun en önemli özelli i; Birlik içinde tek para kullan m ve fiyatlardaki fleffafl k ilkesi. Avrupal lar için tek para kullan m, birli e aidiyet duygusunu güçlendiriyor. Ekonomik olarak da istikrar sa l yor ve yabanc yat r mc n n ilgisini çekiyor. Üstelik, olas ekonomik krizler için de bir tür koruyucu kalkan görevi görüyor. Avrupa Komisyonu, 2006 y l avro alan ilerleme analizinde iyimser bir tablo çiziyor. Komisyon, Avro bölgesi üyelerinden, bütçelerini güçlendirme çal flmalar na devam etmelerini, rekabet konusunda ilerlemelerini ve ifl piyasas nda reformlar yapmalar n istiyor. Türkiye büyümede AB içinde ilk 5 te Avrupa Birli i statistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre düzenlenen raporda Türkiye, Birlik üyesi ve adaylar aras nda iki y l boyunca en yüksek ekonomik büyümeyi sergileyecek ilk befl ülke aras nda yer ald. AB genelinde büyümenin 2007 ve 2008'de yüzde 2.4 olaca tahmin edildi. Eurostat, 2007'de Estonya'n n yüzde 9.5, Letonya'n n 8.9, Slovakya'n n 7.2, Litvanya'n n 7 ve Türkiye'nin de 6.4 büyüyece ini tahmin etti. Enflasyonda ise Türkiye, 2007 ve 2008'de en yüksek art fl n yaflanaca ülke olarak öngörüldü. TÜFE baz nda Türkiye için 2007 tahmini yüzde 8.6, 2008 tahmini de yüzde 6.1 oldu. Cari ifllemler aç n n Gayri Safi Yurtiçi Has la'ya oran 2007 ve 2008 için yüzde 7.2 olarak öngörülürken, iflsizlik oran n n bu y l yüzde 9.1, 2008'de ise 8.9'a düflece i tahmin edildi. Maastricht kriterleri de erlendirmesinde Türkiye'nin sadece genel devlet borçlanma gere i oranlar n yakalayabildi i görüldü. Enflasyon, uzun dönem faiz oranlar ve toplam borç stoku aç s ndan Türkiye'nin, referans de erleri yakalayamad belirlendi.

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Hürriyet 2004 Faaliyet Raporu

Hürriyet 2004 Faaliyet Raporu Hürriyet 2004 Faaliyet Raporu HÜRR YET FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 01 lk Bak flta Hürriyet 02 Bafll ca Finansal Göstergeler 04 Yönetim den 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 08 cra Kurulu Baflkan

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT KASIM 2013 - OCAK 2014 128 BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k

güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Say :135 Kas m 2004 Dernek Ad na Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yaz flleri Müdürü Nermin FENMEN (CHE 80)

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı