BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME"

Transkript

1 BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU

2 NĠN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu na Giriş Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret A.ġ. nin ekte yer alan tarihli özet konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme iliģkin özet konsolide kapsamlı gelir tablosu, özet konsolide özsermaye değiģim tablosu ve özet konsolide nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiģtir. ĠĢletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem konsolide finansal tabloların incelenmesine iliģkin ulaģılan sonucun açıklanmasıdır. İncelemenin kapsamı Ġncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında Seri: X, No:22 sayılı tebliğin 34. kısmında yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıģtır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kiģilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalıģmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüģü açıklanmamıģtır. Sonuç Ġncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet konsolide finansal tabloların, Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret A.ġ. nin tarihi itibariyle konsolide finansal pozisyonunu, altı aylık döneme iliģkin konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıģtır. ENGĠN Bağımsız Denetim Serbest Muhasebecilik Mali MüĢavirlik A.ġ. Member Firm of Grant Thornton International Ġstanbul, Ajda Düzgün Ertuğrul Sorumlu Ortak BaĢdenetçi

3 ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR ÖZET KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI... 4 ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ÖZET DĠPNOTLAR DĠPNOT 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 6 DĠPNOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR DĠPNOT 3 OPERASYONLARIN SEZONA GÖRE DEĞĠġĠMĠ... 9 DĠPNOT 4 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ... 9 DĠPNOT 5 FĠNANSAL VARLIKLAR... 9 DĠPNOT 6 FĠNANSAL BORÇLAR DĠPNOT 7 MADDĠ DURAN VARLIKLAR DĠPNOT 8 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DĠPNOT 9 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DĠPNOT 10 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DĠPNOT 11 ÖZKAYNAKLAR DĠPNOT 12 SATIġ GELĠRLERĠ DĠPNOT 13 SATIġLARIN MALĠYETĠ DĠPNOT 14 NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER DĠPNOT 15 FĠNANSAL GELĠRLER DĠPNOT 16 FĠNANSAL GĠDERLER DĠPNOT 17 HĠSSE BAġINA KAZANÇ DĠPNOT 18 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI DĠPNOT 19 YABANCI PARA POZĠSYONU DĠPNOT 20 EK NAKĠT AKIM BĠLGĠLERĠ DĠPNOT 21 BĠLANÇO SONRASI OLAYLAR... 22

4 VE TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.) Varlıklar Dipnot referansları Bağımsız incelemeden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Türev finansal araçlar Ticari alacaklar - ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar Diğer ticari alacaklar Diğer alacaklar - Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Diğer uzun vadeli alacaklar - Diğer alacaklar Ertelenen vergi varlıkları Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar Toplam varlıklar ĠliĢikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģturur.

5 VE TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.) Kaynaklar Dipnot referansları Bağımsız incelemeden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar - Banka kredileri Finansal kiralama iģlemlerinden borçlar Türev finansal araçlar Ticari borçlar - Diğer ticari borçlar Diğer borçlar - ĠliĢkili taraflara diğer borçlar Diğer borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Borç karģılıkları Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Finansal borçlar - Banka kredileri Finansal kiralama iģlemlerinden borçlar Diğer borçlar - Diğer borçlar Kıdem tazminatı karģılığı Ertelenen vergi yükümlülüğü Toplam uzun vadeli yükümlülükler Ana ortaklığa ait özkaynaklar ÖdenmiĢ sermaye 11.a Sermaye düzeltmesi farkları 11.b Hisse senedi ihraç primleri 11.c Geri satın alınan hisse senedi yedeği 11.d ( ) -- Değer artıģ fonu 11.e Kardan ayrılan kısıtlanmıģ yedekler 11.f GeçmiĢ yıllar zararları 11.g ( ) ( ) Net dönem karı Azınlık payları Toplam özkaynaklar Toplam kaynaklar ĠliĢikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģturur.

6 VE TARĠHLERĠNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.) Dipnot referansları Bağımsız incelemeden geçmiş Bağımsız incelemeden geçmiş Bağımsız incelemeden geçmiş Bağımsız incelemeden geçmiş Sürdürülen faaliyetler SatıĢ gelirleri SatıĢların maliyeti (-) 13 ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt kar Pazarlama, satıģ ve dağıtım giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) (3.275) (2.106) (2.854) (1.140) Faaliyet karı Finansal gelirler Finansal giderler 16 ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı Sürdürülen faaliyetler vergi gelir (gideri) Dönem vergi gideri ( ) -- ( ) -- ErtelenmiĢ vergi geliri ( ) (13.380) (92.242) Sürdürülen faaliyetler dönem karı Diğer kapsamlı gelir (Vergi sonrası) Ekonomik varlık değer artıģ fonu Sürdürülen faaliyetler net dönem karı Dönem karının dağılımı Azınlık payları (368) 31 (430) 145 Ana ortaklık payları Hisse baģına kazanç TL 17 0,02 0,04 0,00 0,06 ĠliĢikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģturur.

7 4 BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ VE TARĠHLERĠNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.) ÖdenmiĢ sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primleri Geri satın alınan hisse senedi yedeği Değer artıģ fonları Kardan ayrılan kısıtlanmıģ yedekler GeçmiĢ yıllar kar (zararları) Net dönem karı (zararı) Azınlık payları Toplam özkaynaklar itibariyle bakiye ( ) Kapsamlı gelir: Net dönem kararı Diğer kapsamlı gelir: Ekonomik varlık değer artıģ fonları Toplam kapsamlı gelir Nakit sermaye artıģı Hisse senedi ihraç primi Sermaye artıģı ( ) GeçmiĢ yıllar kar/zararlarına transfer ( ) itibariyle bakiye ( ) itibariyle bakiye ( ) Kapsamlı gelir: Net dönem kararı (368) Diğer kapsamlı gelir: Toplam kapsamlı gelir (gider) (368) Sermaye artıģı ( ) Nakit sermaye artıģı Geri satın alınan hisse senedi yedeği ( ) ( ) GeçmiĢ yıllar kar/zararlarına transfer ( ) itibariyle bakiye ( ) ( ) ĠliĢikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģturur.

8 VE TARĠHLERĠNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI Faaliyetlerden doğan nakit akımları (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.) Bağımsız incelemeden geçmiş Dipnot referansları Bağımsız incelemeden geçmiş Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değiģim öncesi faaliyet geliri ĠĢletme varlık ve yükümlülüklerindeki net değiģim Ticari alacaklardaki değiģim ( ) ( ) Stoklardaki değiģim ( ) ( ) Diğer alacaklar ( ) Diğer varlıklar ( ) ( ) Ticari borçlardaki değiģim ( ) ( ) Diğer borçlar Diğer yükümlülükler ( ) ( ) Ödenen kıdem tazminatları ( ) ( ) Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları ( ) ( ) Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları Maddi duran varlık alımları 7 ( ) ( ) Maddi duran varlık satıģından elde edilen nakit giriģi Maddi olmayan duran varlık alımları 8 (38.254) ( ) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımları ( ) ( ) Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları Sermaye artıģı Hisse senedi ihraç primi Geri satın alınan kendi hisseleri ( ) -- Finansal yatırımlardaki değiģim (23.380) ( ) Alınan banka kredileri Ödenen banka kredileri ( ) ( ) Ödenen faiz ( ) ( ) Alınan faiz Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları Nakit ve nakit benzerlerindeki değiģim Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri Haziran itibariyle nakit ve nakit benzerleri ĠliĢikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģturur.

9 6 DĠPNOT 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi (Bimeks) Türk Ticaret Kanunlarına uygun olarak 23 Kasım 1990 da Ġstanbul da kurulmuģtur. ġirket, mağaza zincirleri kanalıyla tüketici elektroniği perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Bilanço tarihi itibariyle, ġirket in metrekare (2011: metrekare) perakende satıģ alanına sahip toplam 65 mağaza (2011: 56 mağaza) ve 1 deposu bulunmaktadır yılı içerisinde Bimeks 5 adedi franchise olmak üzere toplam13 mağaza açtı ve 4 mağazasını kapattı (2011 yılı boyunca Bimeks 17 adedi franchise olmak üzere toplam 21 mağaza açtı ve 1 mağazasını kapattı). ġirket in kayıtlı adresi Barbaros Mahallesi Sütçüyolu Caddesi No:62 Yenisahra AtaĢehir/Ġstanbul dur. ġirket in % 99,49 una sahip olduğu bağlı ortaklığı Serbim Bilgisayar Destek ve Ticaret Anonim ġirketi (Serbim) 27 Aralık 2004 te Ġstanbul da kurulmuģ olup, faaliyet alanını kiģisel bilgisayar ve yazılımların satıģ sonrası teknik servis bakımı oluģturmaktadır. Serbim in kayıtlı adresi Yeni Sahra Sütçüyolu Caddesi Tuğmaner ĠĢ Merkezi No: AtaĢehir, Ġstanbul dur. ġirket ve bağlı ortaklığı iliģikteki dipnotlarda ġirket olarak tanımlanmıģtır tarihi itibariyle ġirket in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 491 dir ( : 525). 01 Ocak 30 Haziran 2012 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıģtır. DĠPNOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1. Sunuma iliģkin temel esaslar Sermaye Piyasası Kurumu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiģtir. Bu tebliğe istinaden, iģletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmıģ 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı (UMS 29) uygulanmamıģtır. SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca iģletmeler, ara dönem finansal tablolarını UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. ġirket bu çerçevede, ara dönemlerde özet finansal tablo hazırlamayı tercih etmiģ, söz konusu özet finansal tablolarını SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlamıģtır. Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, iliģikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmıģ olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuģtur. 2.2 ĠĢletmenin sürekliliği ġirket konsolide finansal tablolarını iģletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıģtır.

10 Fonksiyonel ve raporlama para birimi Konsolide finansal tablolar ana Ģirketin iģlevsel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuģtur. Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dıģında, tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıģtır. ġirket ve Türkiye de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları muhasebe kayıtlarını ve finansal tablolarını TL cinsinden Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmıģ tekdüzen muhasebe planına uygun olarak hazırlamaktadır Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket in cari dönem konsolide finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır tarihi itibariyle, Kredi kartı reeskont giderleri hesabı altında muhasebeleģtirilen, TL tutarındaki banka komisyon giderleri SatıĢlar hesabı ile netleģtirilmiģtir Konsolidasyon esasları Konsolide finansal tablolar, ġirket in ve bağlı ortaklığının aynı tarih itibariyle düzenlenen finansal tablolarını içermektedir. Finansal tablolarda uygulanan konsolidasyon politikaları aģağıda belirtilmiģtir: ġirket, sermayesinin %50 sinden fazlasına iģtirak ettiği ve / veya yönetiminde etkili bir Ģekilde kontrolü altında tuttuğu Ģirketler konsolidasyona dahil edilmiģtir. Ancak ġirket in doğrudan ve dolaylı toplam oy hakkı %50 nin üzerinde olmakla birlikte konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teģkil etmeyen veya önemli bir etkiye sahip olmaması nedeniyle finansal varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden varsa değer kaybı ile ilgili karģılık düģüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılarak konsolidasyon dıģında tutulmuģtur. Konsolidasyona dahil edilen Ģirketlerin bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiģ ve aralarındaki önemli tutardaki tüm borç/alacak bakiyeleri ile alım/satım iģlemleri elimine edilmiģtir. ĠĢtirak tutarları ile iģtirak edilen Ģirket özsermayeleri karģılıklı elimine edilmiģ olup konsolide finansal tablolarda yalnızca ġirket in sermayesi ve diğer özsermaye hesapları ile ayrı kalemde gösterilen azınlık hissedarlara ait olan özsermaye payları yansıtılmıģtır. ġirket satın almaları için satın alma metodu uygulanmaktadır. Dönem içinde alınan ya da satılan bağlı ortaklıklar konsolide finansal tablolara alındıkları tarihten itibaren ya da satıldıkları tarihe kadar dahil edilmiģlerdir. Bilanço tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan Serbim Bilgisayar Destek ve Ticaret A.ġ. nin Bimeks e ait doğrudan ve dolaylı oy hakları ile etkinlik oranları %99,5 tir Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren döneme iliģkin ara dönem özet konsolide finansal tablolar, UFRS nin ara dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik UMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıģtır. Ayrıca, 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıģtır. Dolayısıyla, bu özet ara dönem finansal tablolar 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. Geri satın alınan hisse senedi yedeği Sermaye olarak kayıtlara alınan paylar geri satın alındığı durumda, geri satın alma ile iliģkilendirilebilen maliyetlerin vergi etkisi düģüldükten sonraki tutarını da kapsayan satın alma bedeli özkaynaklarda azalıģ olarak muhasebeleģtirilir. Geri satın alınan paylar Geri satın alınan hisse senedi yedeği olarak özkaynakların altında gösterilir. Söz konusu payların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç veya kayıplar gelir tablosu ile iliģkilendirilmeyerek hisse senedi ihraç primlerine transfer edilmektedir.

11 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki (UFRS) değiģiklikler ġirket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiģ standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıģtır yılında geçerli olan yeni standart, değiģiklik ve yorumlar: UMS 12 (DeğiĢiklik) Gelir Vergileri- ErtelenmiĢ Vergi: Esas alınan varlıkların geri kazanımı, UFRS 7 (DeğiĢiklik) Finansal Araçlar: Açıklamalar- Finansal varlıkların transferi, Haziran 2012 tarihi itibariyle yayımlanan ama yürürlüğü girmemiģ ve ġirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiģ yeni standartlar, değiģiklikler ve yorumlar: UMS 1 (DeğiĢiklik) Finansal Tabloların Sunumu Diğer kapsamlı gelir tablosu unsurlarının sunumu UMS 19 (DeğiĢiklik) ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar UMS 27 (DeğiĢiklik) Bireysel Finansal Tablolar UMS 28 (DeğiĢiklik) ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar UMS 32 (DeğiĢiklik) Finansal Araçlar: Sunum-Finansal Varlık ve Borçların NetleĢtirilmesi UMS 7 (DeğiĢiklik) Finansal Araçlar: Açıklamalar-Finansal Varlık ve Borçların NetleĢtirilmesi UFRS 9 Finansal Araçlar- Sınıflandırma ve Açıklama UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar UFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler UFRS 12 Diğer ĠĢletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü UFRYK 20 Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Üretim AĢamasındaki Hafriyat Maliyetleri ġirket yönetimi, maddesinde yer alan standart ve yorumların operasyonlarına olan etkilerini değerlendirmektedir. ġirket yönetimi söz konusu Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde ġirket in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüģündedir NetleĢtirme / Mahsup Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleģtirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eģ zamanlı olarak gerçekleģebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler.

12 9 DĠPNOT 3 OPERASYONLARIN SEZONA GÖRE DEĞĠġĠMĠ ġirket in satıģlarını önemli derecede etkileyecek sezona göre değiģim bulunmamaktadır. DĠPNOT 4 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ Kasa Bankalar - Vadesiz mevduat Vadeli mevduat Vadesiz çekler Kredi kartı slipleri tarihi itibariyle vadeli mevduat hesaplarının vadesi Temmuz 2012 olup yıllık faiz oran % 6,15 tir. DĠPNOT 5 FĠNANSAL VARLIKLAR Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, ġirket in faiz giderlerini düģürmek amacı ile Temmuz 2010 yılında ihraç ettiği TL tutarındaki tahvilden anapara tutarı TL olan kısmını geri satın almasından oluģmaktadır. DĠPNOT 6 FĠNANSAL BORÇLAR Kısa vadeli finansal borçlar Banka kredileri - USD EUR TL TL ihraç edilen tahvil Finansal kiralama iģlemlerinden borçlar - USD EUR Uzun vadeli finansal borçlar Banka kredileri - EUR Finansal kiralama iģlemlerinden borçlar - USD EUR

13 10 ġirket in kısa ve uzun vadeli toplam banka kredilerinin ödeme planı aģağıdaki gibidir: USD EUR TL TL toplamı Bir yılı geçmeyen Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen Toplam banka kredileri Bir yılı geçmeyen Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen Toplam banka kredileri itibarı ile ġirket in Katılım Bankaları ndan kullandığı fonun anapara tutarı TL olup, toplam finansal borçların %22,2 oranındaki kısmını teģkil etmektedir. ġirket, Temmuz 2010 tarihleri arasında talep toplama iģlemlerini yürüttüğü değiģken faizli tahvil ihracı iģlemi gerçekleģtirmiģtir. Tahvil ihraç tutarı TL olup, tarihinde ġirket hesabına intikal etmiģtir. Tahvile iliģkin faiz yükümlülüğü, gösterge niteliğindeki devlet tahvilinin yıllık bileģik faizinin üzerine %4,25 oranında ilave getiri seviyesinde olup ilk kupon ödemesi tarihinde TL tutarında yapılmıģtır. Takip eden kupon ödemeleri; ve tarihlerinde yapılmıģtır. Dördüncü ve son kupon ödemesi ile ihraç edilen tahvilin anapara ödemesi tarihinde yapılmıģtır. ġirket çeģitli finansal kuruluģlardan temin etmiģ olduğu krediler için çeģitli teminatlar vermiģtir (dipnot 10). Finansal kiralama borçlarının ödenmemesi durumunda, konu varlıkların mülkiyeti kiralayana intikal etme hakkı dolayısıyla teminat altındadır. ġirket in kısa ve uzun vadeli toplam finansal kiralama borçlarının ödeme planı aģağıdaki gibidir: Toplam finansal kiralama borçları Bir yılı geçmeyen Bir yılı geçen ve beģ yılı geçmeyen Gelecek dönemlerde ödenecek faizler (-) ( ) ( ) Finansal kiralama anapara borcu Finansal kiralama anapara geri ödemeleri aģağıdaki gibidir: Bir yılı geçmeyen Bir yılı geçen ve beģ yılı geçmeyen

14 11 DĠPNOT 7 MADDĠ DURAN VARLIKLAR Ġlaveler ÇıkıĢlar Maliyet Binalar Özel maliyetler Makine ve cihazlar TaĢıt araçları Mobilya, demirbaģ ve ofis gereçleri (8.241) Diğer (8.241) BirikmiĢ amortisman Binalar Özel maliyetler Makine ve cihazlar TaĢıt araçları Mobilya, demirbaģ ve ofis gereçleri (343) Diğer (343) Net kayıtlı değer Ġlaveler ÇıkıĢlar Maliyet Binalar Özel maliyetler Makine ve cihazlar TaĢıt araçları (53.995) Mobilya, demirbaģ ve ofis gereçleri Diğer (53.995) BirikmiĢ amortisman Binalar Özel maliyetler Makine ve cihazlar TaĢıt araçları (53.995) Mobilya, demirbaģ ve ofis gereçleri Diğer (53.995) Net kayıtlı değer ġirket çeģitli finansal kuruluģlardan temin etmiģ olduğu krediler için çeģitli teminat ve ipotekler vermiģtir (dipnot 10).

15 12 DĠPNOT 8 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Ġlaveler Sabit kıymet değer artıģ fonu GeliĢtirme gideri Haklar BirikmiĢ itfa payları ( ) ( ) -- ( ) Net kayıtlı değeri Ġlaveler Sabit kıymet değer artıģ fonu GeliĢtirme gideri Haklar BirikmiĢ itfa payları ( ) ( ) -- ( ) Net kayıtlı değeri

16 13 DĠPNOT 9 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer dönen varlıklar Devreden KDV PeĢin ödenen giderler Verilen avanslar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Ödenecek vergi ve fonlar Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri DĠPNOT 10 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER a. Teminat, rehin ve ipotekler ( TRĠ ) Döviz Tutarı TL KarĢılığı Döviz Tutarı TL KarĢılığı A. Kendi tüzel kiģiliği adına vermiģ USD EUR TL B. Tam konsolidasyon kapsamında dahil edilen ortaklıklar lehine vermiģ olduğu TRĠ'lerin toplam tutarı TL C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiģilerin borcunu temin amacıyla vermiģ olduğu TRĠ'lerin toplam tutarı D. Diğer verilen TRĠ'lerin toplam tutarı i. Ana ortak lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup Ģirketleri lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiģiler lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı TL Toplam ġirket'in vermiģ olduğu diğer TRĠ lerin Ģirketin özkaynaklarına oranı tarihi itibariyle % 0,2 dir ( : %0,2).

17 14 b. ġirket tarafından açılmıģ ve tarihi itibariyle devam eden davalar toplamı TL ( : TL) dir. Aynı tarih itibariyle ġirket aleyhine açılmıģ dava toplamı TL dir ( : TL). c tarihi itibariyle, ġirket e ait binalar, alınan uzun vadeli krediler karģılığında birinci dereceden TL, ikinci dereceden TL ve üçüncü dereceden TL ipotek altına alınmıģtır. d. Bilanço tarihleri itibariyle ġirket in gelecek dönemlerde ödeyeceği sabit kira giderlerinin vade bazında dağılımı aģağıdaki gibidir: Bir yıldan az Bir yıldan uzun dört yıldan az Dört yıldan uzun Toplam DĠPNOT 11 ÖZKAYNAKLAR a) ÖdenmiĢ sermaye (Tarihi değer esasına dayalı) Her bir hisse için 1 TL nominal değer ÇıkarılmıĢ sermaye tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca ġirket in sermaye tutarında artıģa gidilmiģtir. ġirket in TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmıģ sermayesinin TL nakit ve TL bedelsiz olmak üzere toplam TL artırılarak TL ye çıkartılmasına karar verilmiģtir. Artırılan sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu nca tarih ve 35/517 sayı ile kayda alınmıģtır.

18 15 ġirket in sermaye artırım sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekilde değiģmiģtir: Artırım öncesi itibariyle sermaye Artırım sonrası itibariyle sermaye Bedelsiz sermaye Bedelli sermaye Oran Tutar Transfer artırımı artırımı Oran Tutar SPV BiliĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ. %12, ( ) %21, Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret A.ġ. (*) %5, Mehmet Murat Akgiray %24, %18, R.P Explorer (Netherland) B.V. (**) %19, ( ) %11, Ömer Akgiray %3, %2, Suha Eyisoylu %3, %2, Muhammed Haluk Sur %3, ( ) %1, Bimeks BiliĢim ve YönetiĢim A.ġ. %2, %2, Muhammed Arif Bayraktar %0, %0, Önder Yüksel %0, %0, Muhittin ġenel %0, %0, Erkan Demir %0, %0, Halka Açık %28, %33, (*) tarihi itibariyle, ġirket adet kendi hisse senedini elinde bulundurmaktadır. % % (**) tarihi itibariyle, ġirket in ortaklarından R.P.Explorer (Netherland) B.V., sahibi olduğu adet hisse senedini USD bedel karģılığında SPV BiliĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ. ye satmıģtır.

19 16 b) Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları Sermaye düzeltme farkları, ġirket sermayesinin enflasyona ( tarihindeki satın alma gücünde) göre düzeltilmiģ toplam tutarı ile ġirket in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutarı arasındaki farkı ifade eder Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları c) Hisse senedi ihraç primleri Hisse senedi ihraç primleri d) Geri satın alınan hisse senedi yedeği Geri satın alınan hisse senedi yedeği, ġirket tarafından elde tutulan ġirket in kendi hisse senetlerinin maliyetinden oluģmaktadır tarihi itibariyle, ġirket adet Ģirket hisse senedini elinde tutmaktadır. Geri satın alınan hisse senedi yedeği ( ) -- e) Değer artıģ fonu Gelir tablosu ile iliģkilendirilmeyerek doğrudan özkaynaklara aktarılan değer artıģ (azalıģları) aģağıda gösterilmiģtir. Ekonomik varlık değer artıģ fonu Maddi duran varlık değer artıģ fonu Değer artıģ fonlarının dönem içerisindeki hareketleri özkaynak değiģim tablolarında sunulmuģtur f) Kardan ayrılan kısıtlanmıģ yedekler ( Yasal yedekler ) Türk Ticaret Kanunu na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler, Ģirketin ödenmiģ sermayesinin %20 sine ulaģılıncaya kadar, kanuni net karın %5 i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiģ sermayenin %5 ini aģan dağıtılan karın %10 udur. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler ödenmiģ sermayenin %50 sini geçmediği sürece sadece zararları netleģtirmek için kullanılabilir, bunun dıģında herhangi bir Ģekilde kullanılması mümkün değildir. Yasal yedekler g) GeçmiĢ yıllar zararları Olağanüstü yedekler GeçmiĢ yıl zararları ( ) ( ) ( ) ( )

20 17 DĠPNOT 12 SATIġ GELĠRLERĠ Yurt içi satıģ gelirleri - Ticari mal satıģı Diğer satıģ gelirleri Brüt satıģ gelirleri SatıĢlardan indirimler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) DĠPNOT 13 SATIġLARIN MALĠYETĠ Ticari mal maliyetleri Hizmet maliyeti Diğer satıģların maliyetleri DĠPNOT 14 NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER Niteliklerine göre giderler satıģların maliyeti, pazarlama, satıģ ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderleri toplamıdır. Ticari mal maliyetleri Reklam giderleri Personel giderleri Araç giderleri Amortisman ve tükenme payları Bakım onarım giderleri Nakliye giderleri DanıĢmanlık giderleri Kira giderleri ĠletiĢim giderleri Ofis giderleri Kıdem tazminatı karģılığı Franchise hizmet giderleri Diğer

21 18 DĠPNOT 15 FĠNANSAL GELĠRLER Kambiyo karları Faiz gelirleri Vadeli döviz iģlem gelirleri ErtelenmiĢ finansman geliri Diğer DĠPNOT 16 FĠNANSAL GĠDERLER Kambiyo zararları Faiz giderleri ErtelenmiĢ finansman gideri Kredi kartı reeskont giderleri Vadeli döviz iģlem gideri Diğer DĠPNOT 17 HĠSSE BAġINA KAZANÇ Hisse baģına kazanç Net dönem karı Azınlık paylarına ait net dönem karı (zararı) 368 (31) 430 (145) Ana ortaklığa ait net dönem karı ÇıkarılmıĢ hisselerinin ağırlıklı ortalama adedi Hisse baģına kazanç TL, tam 0,02 0,04 0,00 0,06

22 19 DĠPNOT 18 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI a) ĠliĢkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar SPV BiliĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ Ortaklardan alacaklar b) ĠliĢkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar SPV BiliĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ Ortaklara borçlar itibariyle, ġirket in SPV BiliĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ ye olan borcunun ( TL) yıllık faiz oranı %11 dir. c) Yönetim Kurulu baģkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarına sağlanan faydalar: tarihi itibariyle toplam ödenen maaģ ve ücretler TL dir ( : TL).

23 20 DĠPNOT 19 YABANCI PARA POZĠSYONU Döviz kuru riski ġirket ağırlıklı olarak USD ve EUR cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk Lirası na çevrilmesinden dolayı kur değiģikliklerinden doğan döviz kur riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Bilanço tarihleri itibariyle ġirket in yabancı para varlıklar ve borçların döviz tutarı ve TL karģılıkları aģağıdaki gibidir: TL USD EUR KarĢılığı 1. Ticari alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka Hesapları dahil) b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (1+2+3) Ticari Alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Duran Varlıklar (5+6+7) Toplam Varlıklar (4+8) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler ( ) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ( ) Toplam Yükümlülükler (13+17) Bilanço dıģı Türev araçların Net Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) ( ) -- ( ) 19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu ( ) ( ) ( ) ( ) 21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a a a) ( ) ( ) ( ) 22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri Ġhracat Ġthalat

24 21 TL USD EUR KarĢılığı 1. Ticari alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka Hesapları dahil) b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (1+2+3) Ticari Alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Duran Varlıklar (5+6+7) Toplam Varlıklar (4+8) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler ( ) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ( ) Toplam Yükümlülükler (13+17) Bilanço dıģı Türev araçların Net Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu ( ) ( ) ( ) ( ) 21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a a a) ( ) ( ) ( ) 22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri Ġhracat Ġthalat

25 22 DĠPNOT 20 EK NAKĠT AKIM BĠLGĠLERĠ ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: Amortisman giderleri, dipnot Ġtfa payları, dipnot Kıdem tazminatı karģılığı ġüpheli alacak karģılığı ErtelenmiĢ finansman geliri, dipnot 15 ( ) ( ) ErtelenmiĢ finansman gideri, dipnot Faiz gideri, dipnot Faiz geliri, dipnot 15 ( ) ( ) KarĢılıkların iptali (15.889) -- Maddi duran varlık satıģ (karı) / zararı, net (343) (17.327) Dönem amortisman gideri ve itfa paylarının gelir tablosu hesaplarına dağılımları aģağıdaki gibidir: SatıĢların maliyeti Faaliyet giderleri DĠPNOT 21 BĠLANÇO SONRASI OLAYLAR ġirket, finansal borçların azaltılması amacıyla Temmuz 2010 tarihlerinde talep toplayarak ihraç etmiģ olduğu vadeli kendi tahvilinden ĠMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım pazarında anapara tutarı TL olan alım gerçekleģtirmiģtir. Böylece 26,27,29 Nisan ve 03,04 Mayıs 2011 tarihlerinde yapılan alımlarla birlikte alınan tahvillerin toplam anapara tutarı TL olmuģtur. ġirket, Temmuz 2010 tarihleri arasında talep toplama iģlemlerini yürüttüğü değiģken faizli tahvil ihracı iģlemi gerçekleģtirmiģtir. Tahvil ihraç tutarı TL olup, tarihinde ġirket hesabına intikal etmiģtir. Tahvile iliģkin faiz yükümlülüğü, gösterge niteliğindeki devlet tahvilinin yıllık bileģik faizinin üzerine %4,25 oranında ilave getiri seviyesinde olup ilk kupon ödemesi tarihinde TL tutarında yapılmıģtır. Takip eden kupon ödemeleri; ve tarihlerinde yapılmıģtır. Dördüncü ve son kupon ödemesi ile ihraç edilen tahvilin anapara ödemesi tarihinde yapılmıģtır.

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU NĠN 01.01.-31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU Bimeks

Detaylı

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU Ceros Menkul Değerler A.ġ. Yönetim Kurulu na, GiriĢ CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK

KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK 2010, 2009 ve 2008 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU...

Detaylı

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ARA DÖNEM BĠLANÇO... 1-2 ARA DÖNEM KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ARA

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ.

OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU 1 Ocak - 2012 ara dönemine ait Ara dönem özet konsolide finansal

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU NA GiriĢ

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1 KAPSAMLI

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI 31 MART TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Mart 2010 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARĠHLĠ ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel

Detaylı