Printer/Scanner Unit Type 8000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Printer/Scanner Unit Type 8000"

Transkript

1 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ Saklama Tarama Dosyalarõnõn Dağõtõmõ Ağ TWAIN Tarayõcõsõyla Orijinalleri Tarama Çeşitli Tarama Ayarlarõ Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için, makinenizi kullanmadan önce "About This Machine" bölümündeki Güvenlik Bilgilerini mutlaka okuyun.

2 Giriş Bu el kitabõnda makinenizin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu el kitabõnõ kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu el kitabõnõn içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. Notlar: Bu el kitabõndaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir. Belirli işlevler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Dikkat: Bu rehberde belirtilenlerin dõşõnda kontrollerin veya ayarlarõn kullanõmõ ve prosedürlerin yerine getirilmesi tehlikeli radyasyona maruz kalma durumlarõyla sonuçlanabilir. Bu el kitabõnda iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn.

3 Makine Kõlavuzuõ Makine ile yapmak istediğiniz işlemlere uygun el kitaplarõna başvurun. Önemli Medya el kitabõna göre değişir. El kitabõnõn basõlõ ve elektronik sürümleri aynõ içeriğe sahiptir. El kitaplarõnõ PDF dosyasõ olarak görebilmek için Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader kurulu olmalõdõr. Hangi ülkede olduğunuza bağlõ olarak html el kitaplarõ da mevcut olabilir. Bu el kitaplarõnõ izlemek için, bir İWeb Tarayõcõsõ kurulmuş olmalõdõr. About This Machine Makineyi kullanmadan önce bu el kitabõndaki Güvenlik Bilgilerini okuduğunuzdan emin olun. Bu el kitabõ makinenin işlevlerine bir giriş sunmaktadõr. Aynõ zamanda kontrol panelini, makineyi kullanmak için hazõrlõk prosedürlerini, nasõl metin girileceğini ve beraberinde verilen CD-ROM'un nasõl kurulacağõnõ da açõklamaktadõr. Troubleshooting Yaygõn sorunlarõ çözmek için bir reber sunar ve kağõt, toner ve diğer sarf malzemelerinin nasõl yerleştirildiğini açõklar. Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Kopyalama ve Doküman işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Orijinallerin nasõl yerleştirileceği konusunda da bu el kitabõna başvurun. Faks Referansõ Faks işlevlerini ve işlemlerini açõklar. Yazõcõ Referansõ Yazõcõ işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Tarayõcõ Referansõ Tarayõcõ işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Network Guide Makinenin bir ağ ortamõnda nasõl yapõlandõrõlacağõnõ ve çalõştõrõlacağõnõ ve beraberinde verilen yazõlõmõn nasõl kullanõlacağõnõ açõklar. Bu el kitabõ, tüm modelleri kapsar ve bu makinede bulunmayan işlev ve ayar açõklamalarõnõ içerebilir. Çalõştõrma sistemleriyle ilgili sunulan görüntüler, resimler ve bilgiler de bu makineninkilerden biraz farklõlõk gösterebilir. General Settings Guide Kullanõcõ Araçlarõ ayarlarõ ve faks numaralarõ, e-posta adresleri ve kullanõcõ kodlarõ gibi Adres Defteri prosedürlerini açõklar. Makinenin nasyl bağlanacağõ konusunda da bu el kitabõna başvurun. i

4 Security Reference Bu el kitabõ, makine yöneticileri içindir. Makinenin yetkisiz kullanõmõ, veri alma veya bilgi sõzmalarnõ önleyen Güvenlik işlevlerini açõklar. Artõrõlmõş güvenlik, önce şu ayarlarõ yapmanõzõ öneririz: Aygõt Sertifikasõnõ Kurun. SSL (Güvenli Soket Katmanõ) Şifrelemeyi Etkinleştirin. Web Image Monitor kullanan Yönetici kullanõmõ için kullanõcõ adõ ve şifresini değiştirin. Ayrõntõlar için bkz. Güvenlik Referansõ. Artõrõlmõş güvenlik işlevleri ayarlarõnõ veya kullanõcõ ve yönetici doğrlama yaparken bu el kitabõnõ okuduğunuzdam emin olun. PostScript 3 Supplement PostScript 3 nin nasõl kurulduğunu ve kulanõldõğõnõ açõklar. Unix Supplement "Unix Supplement" için lütfen İnternet sayfamõzõ ziyaret edin veya yetkili bir bayiye danõşõn. Diğer el kitaplarõ DeskTopBinder Lite Kõlavuzlarõ. DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Introduction Guide Auto Document Link Guide Not Verilen el kitaplarõ makine tiplerine özeldir. "PostScript 3 Supplement" ve "Unix Supplement" bu makinede mevut olmayan işlev ve ayarlarõn tanõmlarõnõ içerir. Aşağõdaki yazõlõm ürünleri, genel isimleri ile anõlmaktadõr: Ürün adõ Genel adõ DeskTopBinder Lite ve DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 ve ScanRouter EX Enterprise *1 DeskTopBinder ScanRouter dağõtõm yazõlõmõ *1 İsteğe bağlõ ii

5 İÇİNDEKİLER Makine Kõlavuzuõ...i Bu Kõlavuz Hakkõnda Bilgi...1 Semboller...1 Tarayõcõ İşlevleri Hakkõnda...2 Görüntü Paneli...3 Basitleştirilmiş Ekran...4 Onay Ekranlarõ...5 Tarayõcõ Özellikleri Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ E-posta yoluyla Göndermeden Önce...11 Tarama Dosyalarõnõ E-posta yoluyla Gönderme İşlemi...11 E-posta yoluyla Gönderme Hazõrlõklarõ...12 E-posta Adreslerini Adres Defterine Kaydetme...12 E-posta Ekranõ...13 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Göndermek İçin Temel İşlemler...14 E-posta Ekranõna Geçiş...17 E-posta Hedefleri Belirleme...18 Makinenin Adres Defterinden Hedef Seçme...18 E-posta Adresini Manuel Girme...22 LDAP Sunucusunu Arayarak Hedefleri Seçme...23 Adres Defterine Doğrudan Girilen Hedefi Kaydetme...26 E-posta Gönderenini Belirleme...27 Listeden Bir Gönderen Seçme...27 Bir Gönderen Adõ Belirtmek İçin Kayõt Numarasõ Kullanma...28 Makinenin Adres Defterini Arayarak Gönderen Seçme...29 E-posta Konusunu Belirleme...31 E-posta Mesajõnõ Belirleme...32 Listeden Bir Mesaj Seçme...32 Mesajõn Manuel Girişi...33 Eşzamanlõ Saklama ve E-postayla Gönderme...34 URL'yi E-postayla Gönderme...35 iii

6 2. Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Dosyalarõ Klasöre Tara İşleviyle Göndermeden Önce...37 Tarama Dosyalarõnõ Klasöre Tara işlevi ile Göndermenin Özeti...37 Klasöre Tara işlevi ile Göndermek İçin Hazõrlõk...40 Adres Defterindeki Hedef Klasörleri Kaydetme...41 Klasöre Tara Ekranõ...42 Klasöre Tara İşlevini Kullanõrken Temel İşlemler...44 Klasöre Tara Ekranõna Geçiş...46 Klasöre Tara Hedeflerini Belirleme...47 Makinenin Adres Defterinden Hedef Seçme...47 Tarama Dosyalarõnõ Paylaşõlan Ağ Klasörüne Gönderme...52 Dosyalarõ FTP Sunucusuna Gönderme...56 Dosyalarõ NDS Ağacõna veya NetWare Sunucusuna Gönderme...58 Adres Defterindeki Seçili Hedefe Yolu Kaydetme...62 Eşzamanlõ Saklama ve Klasöre Tara İşleviyle Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ Saklama Dosyalarõ Saklamadan Önce...65 Tarayõcõ İşlevinin Altõnda Dosya Saklama Özeti...65 Tarama Dosyalarõnõ Saklamak İçin Temel İşlemler...67 Saklanan Dosyanõn Dosya Bilgilerini Belirleme...69 Kullanõcõ Adõnõ Belirleme...69 Dosya Adõnõ Belirleme...70 Şifre Belirleme...71 Saklanan Dosyalarõn Listesini Görüntüleme...72 Saklanan Dosyalarõn Listesi...72 Saklanan Dosyalarõn Listesinde Arama...73 Saklanan Dosyalarõ Kontrol Etme...75 Listeden Seçilen Saklanan Bir Dosyayõ Kontrol Etme...75 İstemci Bilgisayarõndan Saklanan Dosyalarõ Kontrol Etme...77 Saklanan Dosyayõ Gönderme...78 Saklanan Dosyalarõ Gönderme...78 Saklanan Dosyalarõ Yönetme...80 Saklanan Dosyayõ Silme...80 Saklanan Dosyanõn Verilerini Değiştirme...81 iv

7 4. Tarama Dosyalarõnõn Dağõtõmõ Dosyalarõ Dağõtmadan Önce...85 Dosya Dağõtõmõ Özeti...86 Dosya Dağõtmaya Hazõrlanma...87 Verilen CD-ROM'dan DeskTopBinder Lite Kurulum...88 Ağ Dağõtõm Tarayõcõsõ Ekranõ...89 Dosyalarõ Dağõtmak İçin Temel İşlemler...90 Ağ Dağõtõm Tarayõcõsõ Ekranõna Geçiş...93 Dağõtõm Hedeflerini Belirleme...94 Dağõtõm Sunucusu Adres Defterinde Hedefleri Kaydetme...94 Göndereni Belirleme...98 Dağõtõm Sunucusunun Hedef Listesinde Gönderen Listesinden Göndereni Seçin...98 Kayõt Numarasõnõ Girerek Göndereni Seçme...99 Dağõtõm Sunucusu Hedef Listesini Arayarak Göndereni Seçme Dağõtõm Sunucusu Üzerinden İletilecek E-postanõn Konusunu Belirleme Eşzamanlõ Saklama ve Dağõtõm Ağ TWAIN Tarayõcõsõyla Orijinalleri Tarama Ağ TWAIN Tarayõcõsõnõ Kullanmadan Önce Ağ TWAIN Tarayõcõsõ Özeti Ağ TWAIN Tarayõcõsõnõ Kullanmaya Hazõrlanma Verilen CD-ROM'dan TWAIN Sürücüsünü Kurma Temel Ağ TWAIN Tarayõcõ İşlemi Çeşitli Tarama Ayarlarõ Tarama Ayarlarõ Tarama Ayarlarõnõ Belirlemek İçin Öğeler Tarama Tipi Çözünürlük Tarama Boyutu Düzenle Resim Yoğunluğunun Ayarlanmasõ Orijinal Besleme Türü Ayarõ Orijinal Yönlendirme Orijinal Ayarlarõ Toplu İş, SADF Böl Orijinalin Birden Çok Sayfasõnõ Bir Dosya Olarak Tarama Dosya Türünü ve Dosya Adõnõ Ayarlama Dosya Türünü Ayarlama Dosya Adõnõ Ayarlama PDF Dosyasõ İçin Güvenlik Ayarlarõ v

8 Yazõlõmlar Sõk Kullanõlan Ayarlarõ Kaydetme Kaydedilen İçeriği Geri Çağõrma Kayõtlõ Programõ Değiştirme Program Silme Kayõtlõ Programõn Adõnõ Değiştirme İlk Ekranõn İlk Değerlerini Kaydetme Twain Tarayõcõ Kullanõrken Tarama Ayarlarõ TWAIN Tarayõcõda Orijinal Yönünü Ayarlama TWAIN Tarayõcõ Kullanõrken Karõşõk Boyutlardaki Orijinalleri Tararken Ek Çözünürlük ve Dosya Boyutu arasõndaki İlişki E-posta, Klasör Gönderme, Saklama veya Ağ Dağõtõm İşlevini Kullanõrken TWAIN Tarayõcõ olarak Kullanõmda Tarama İçin Belirlenen Dosya Türüyle E-posta ve Klasör Gönderme İçin Dosya Türleri Arasõndaki İlişki CD-ROM'da Verilen Yazõlõm Hõzlõ Kur TWAIN Sürücü DeskTopBinder Lite İletim/Saklama/Dağõtõm İşlevi için Çeşitli Ayar Öğelerinin Değerleri İletim İşlevi Saklama İşlevi Ağ Dağõtõm İşlevi Teknik Özellikler İNDEKS vi

9 Bu Kõlavuz Hakkõnda Bilgi Semboller Bu el kitabõnda aşağõdaki semboller kullanõlmõştõr: Önemli emniyet notlarõnõ gösterir. Bu notlarõn dikkate alõnmamasõ, ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. About This Machine nõn Güvenlik Bilgileri bölümünde bulunabilirler. Önemli emniyet notlarõnõ gösterir. Notlarõn dikkate alõnmamasõ küçük ve hafif yaralanmalarla sonuçlanabilir ya da makine veya ürün hasar görebilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. About This Machine nõn Güvenlik Bilgileri bölümünde bulunabilirler. Makine kullanõlõrken dikkat edilecek hususlarõ ve kağõdõn sõkõşmasõ, orijinallerin zarar görmesi ya da veri kaybõ için olasõ nedenlerin açõklamalarõnõ gösterir. Bu açõklamalarõ mutlaka okuyun. Makinenin işlevleriyle ilgili ek açõklamalarõ ve kullanõcõ hatalarõnõn çözümü için talimalarõ gösterir. Bu sembol bölüm sonlarõnda yer alõr. İlgili daha fazla bilgiyi nerede bulabileceğinizi gösterir. [ ] Makinenin görüntü panelinde çõkan tuşlarõn adlarõnõ gösterir. { } Makinenin kontrol panelinde bulunan tuşlarõn isimlerini gösterir. 1

10 Tarayõcõ İşlevleri Hakkõnda Bu bölüm, tarayõcõ modunda kullanabileceğiniz işlevleri açõklamaktadõr. Her bir işlevle ilgili ayrõntõlar için, ilgili bölümlere bakõnõz. Taranmõş dosyalarõ gönderme Elde edilen verileri dosya olarak bilgisayara göndermek için birkaç yöntem kullanabilirsiniz. Tarama dosyalarõnõ e-posta yoluyla gönderme Ayrõntõlar için bkz. Bölüm 1 Tarama Dosyalarõnõ E-postayla Gönderme. Tarama dosyalarõnõ paylaşõlan klasöre gönderme Ayrõntõlar için bkz. bölüm 2 Tarama Dosyalarõnõ Klaösrülere Gönderme. Tarama dosyalarõnõ FTP sunucusuna gönderme Ayrõntõlar için bkz. bölüm 2 Tarama Dosyalarõnõ Klaösrülere Gönderme. Tarama dosyalarõnõ NetWare sunucusuna gönderme Ayrõntõlar için bkz. bölüm 2 Tarama Dosyalarõnõ Klaösrülere Gönderme. Tarama dosyalarõnõ gönderim sunucusunu kullanarak gönderme Ayrõntõlar için bkz. bölüm 4 Tarama Dosyalarõnõ Dağõtma. Orijinalleri TWAIN sürücü kullanarak tarama Orijinallerin bir istemci bilgisayardan taranacağõ durumlarda makineyi belirlemek için TWAIN driver õ kullanõn. Ayrõntõlar için bkz. bölüm 5 Ağ TWAIN Tarayõcõ ile Orijinalleri Tarama. Dosyalarõ saklama Tarama dosyalarõnõ makinenin sabit diskinde saklayabilirsiniz. Saklanan dosyalar daha sonra gönderilebilir. Ayrõntõlar için bkz. bölüm 3 Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ Saklama. Not Kopya Veri Güvenlik Ünitesi takõlõ olduğunda, bir orijinali kopyalama için veri güvenliği işlevi kullanarak tararsanõz, makineden bip sesi duyulur ve tamamen gri bir sayfa gönderilir veya saklanõr. Gizli orijinali tarayan kişiyi görmek için günlük dosyasõnõ kullanabilirsiniz. Kopyalama için veri güvenliği işlevi hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. Security Reference. Referans p.11 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme p.37 Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme p.85 Tarama Dosyalarõnõn Dağõtõmõ p.105 Ağ TWAIN Tarayõcõsõyla Orijinalleri Tarama p.65 Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ Saklama 2

11 Görüntü Paneli Bu bölümde basitleştirilmiş ekran ve üç onay ekranõ açõklanmõştõr: Modlarõ Kontrol Et, Önizleme ve Dosya İletim Durumu. Bu el kitabõnda E-posta ekranõ, Klasöre Tara ekranõ, Saklanan Dosyalarõn Listesi ekranõ veya Ağ Dağõtõm Tarayõcõ Ekranõ hakkõnda açõklamalar bulabilirsiniz. Ayrõntõlar için bkz. E-posta Ekranõ, Klaör Ekranõna Tara, Saklanan Dosyalarõn Listesi, ve Ağ Dağõtõm Tarayõcõ Ekranõ. Referans p.13 E-posta Ekranõ p.42 Klasöre Tara Ekranõ p.72 Saklanan Dosyalarõn Listesi p.89 Ağ Dağõtõm Tarayõcõsõ Ekranõ 3

12 Basitleştirilmiş Ekran Bu bölümde basitleştirilmiş ekrana nasõl geçileceği açõklanmaktadõr. {Basitleştirilmiş Görüntü} tuşuna bastõğõnõzda, ekran ilk ekrandan basitleştirilmiş ekrana geçer. Harfler ve tuşlar, işlemleri gerçekleştirmeyi kolaylaştõrarak, daha büyük boyutta görüntülenir. ANP042S Basitleştirilmiş Ekran Örneği AMW001S TR 1. [Tuş Rengi] Ekran kontrastõnõ tuşlarõn renklerini değiştireek artõrmak için basõn. Bu sadece basitleştirilmiş görüntü için mevcuttur. Not İlk ekrana dönmek için, {Basitleştirilmiş Görüntü} tuşuna tekrar basõn. Bazõ tuşlar basitleştirilmiş ekranda görüntülenmez. 4

13 Onay Ekranlarõ Bu bölümde üç onay ekranõ açõklanmõştõr: Modlarõ Kontrol Et, Önizleme ve Dosya İletim Durumu. Modlarõ Kontrol Et Bu bölümde ekranda görüntülenen öğeler ve Modlarõ Kontrol Et ekranõnõn nasõl görüntüleneceği açõklanmaktadõr. Tarama ve iletim ayarlarõnõ kontrol etmek için Modlarõ Kontrol Et ekranõnõ kullanõn. [Modlarõ Kontrol Et] düğmesine basõldõğõnda ekran, ilk ekrandan Modlarõ Kontrol Et ekranõna geçer. Modlarõ Kontrol Et AMW002S TR 1. Orijinal Tarama Ayarlarõ, Orijinal Besleme Türü ve diğer tarama ayarlarõnõ görüntüler. 2. İletim işlevi simgesi Kullanõlmakta olan iletim işlevinin simgesini görüntüler. 3. Gönderen ve Hedef Göndereniz ve iletimi veya teslimat hedeflerini görüntüler. 4. Gönder Gönderen veya Konu gibi iletim ayarlarõnõ görüntüler. 5

14 Önizleme Bu bölümde ekranda görüntülenen öğeler ve Önizleme ekranõnõn nasõl görüntüleneceği açõklanmaktadõr. Orijinallerin doğru tarandõğõnõ kontrol etmek için Önizleme ekranõnõ kullanõn. Önizleme ekranõnõ e-posta veya Klasöre Tara ile dosyalarõnõ gönderirken, dosyalarõ teslim ederken veya dosyalarõ eşzamanlõ gönderir ve teslim ederken görüntüleyebilirsiniz. Önizleme ekranõnõ görüntülemek için [Önizleme] düğmesine basõn ve ardõndan [Önizleme] seçili durumdayken taramayõ başlatõn. Önizleme AMW003S TR 1. [Uzaklaştõr] ve [Yakõnlaştõr] Görüntülenen önizlemeyi küçültmek veya genişletmek için basõn. 2. [ ][ ][ ][ ] Görüntülenen alanõ kaydõrmak için basõn. 3. [İlet.İptal Et] Önizlemeyi kapatmak ve iletimi kesmek için basõn. 4. [İlet.Devam Et] Önizlemeyi kapatmak ve iletime devam etmek için basõn. 5. Dosyayõ Göster Dosyanõn adõnõ ve boyutunu görüntüler. 6. Sayfayõ Göster Görüntülenmekte olan sayfanõn numarasõnõ, toplam sayfa sayõsõnõ, sayfa boyutunu ve renk modunu görüntüler. 7. [Geçiş yap] Görüntülenmekte olan dosyanõn sayfasõnõ değiştirmek için basõn. 8. Konumu Göster Genişletildiği zaman görüntünün konumunu görüntüler. 6

15 Not Dosya [Yalnõzca Kaydet] kullanõlarak saklanmõşsa, önizleme kullanõlamaz. Saklanan dosya gönderilirken, önizleme kullanõlamaz. Saklanan dosyayõ, saklanan dosyalarõn listesinden görüntülenen Önizleme ekranõnõ kullanarak görebilirsiniz. Saklanan bir dosyayõ önizleme hakkõnda ayrõntõla riçin, bkz. Saklanan Bir Dosyayõ Listeden Kontrol. Tarama başarõsõz olursa veya görüntü dosyasõ bozulmuşsa, önizleme görüntülenmeyebilir. Böyle bir durumda orijinali yeniden tarayõn. Referans p.75 Listeden Seçilen Saklanan Bir Dosyayõ Kontrol Etme Dosya İletim Durumu Bu bölümde ekranda görüntülenen öğeler ve Dosya İletim Durumu ekranõnõn nasõl görüntüleneceği açõklanmaktadõr. E-posta iletimini, Klasöre Tara ve dağõtõm sonuçlarõnõ kontrol etmek için Dosya İletim Durumu ekranõnõ kullanõn. Dosya İletim Durumu ekranõnõ görüntülemek için [Taranan. Dosya Durumu] düğmesine basõn. Aynõ anda en fazla 9 iletim veya teslimat sonucu görüntülenebilir. Sonuçlar arasõnda geçiş yapmak için [U] veya [T] düğmesine basõn. 7

16 Dosya İletim Durumu AMW004S TR 1. Tarih / Zaman Bu makine veya zaman ve tarih tarafõndan belirtilen teyit edilen zaman ve tarih iletimini Tamamlanmõş, Hata, veya İptal edilmiş görüntüler. 2. İletim işlevi simgesi Kullanõlan iletim işlevinin simgesini görüntüler. 3. Hedef İletim hedefini görüntüler. Birden çok hedef seçtiyseniz, ilk seçilen hedef görüntülenir. 4. Gönderen Gönderen adõnõ görüntüler. 5. Dosya Adõ Eşzamanlõ gönderilen ve saklanan dosyalarõn adlarõnõ veya gönderilmiş olan saklanan dosyalarõn adlarõnõ görüntüler. 6. Durum Şu iletim durumlarõndan biriniz görüntüler: Tamamlanmõş, Gönderiyor..., Bekliyor..., Hata, veya İptal edilmiş. 7. [İlet. Durdur] İletimi iptal etmek için durumu [Bekliyor...] olan bir dosya seçin ve ardõndan [İlet. Durdur] düğmesine basõn. 8. [Liste Yazdõr] İletim sonuçlarõnõ yazdõrmak için basõn. Not Ekranõn altõndaki [İş Listesi] düğmesine basarak tarayõcõ işlevi iletim sonuçlarõnõ kontrol edemezsiniz. İletim sonuçlarõnõ görüntülemek için [Taranan. Dosya Durumu] düğmesine basõn ve ardõndan Dosya İletim Durumu ekranõnõ görüntüleyin. Güvenlik ayarlarõna bağlõ olarak bazõ iletim sonuçlarõ görüntülenemeyebilir. 8

17 Tarayõcõ Özellikleri Bu bölüm Tarayõcõ Özellikleri ayarlarõnõ açõklamaktadõr. Tarayõcõ Özellikleri ekranõnõ görüntülemek için {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. Ayrõntõlõ ayar yöntemi için bkz. General Settings Guide. Genel Ayarlar Öğeler Başlõğõ Değiştir Dağõtõm Sunucusu Hedef Listesini Güncelle Arama Hedefi TWAIN Bekleme Süresi Hedef Listesi Görüntü Önceliği 1 Hedef Listesi Görüntü Önceliği 2 Tarayõcõ Raporu Yazdõr ve Sil Tarayõcõ raporu Yazdõrma Tarayõcõ raporu Silme Tanõm Bu makinenin hedef listesi görüntülendiğinde kullanõlacak endeksi ayarlar. [Dağõtõm Sunucusu Hedef Listesini Güncelle] tuşuna basarak gönderim sunucusunun hedef listesini güncellemenizi sağlar. [Sistem Ayarlarõ] altõnda bu işlevi kullanabilmek için [Gönderim Seçeneği]'õ [Açõk] konumuna getirin. Makinenin adres defterinden veya LDAP sunucusundan varsayõlan arama hedefi listesini görüntüler. LDAP sunucusu genelinde arama yapmak için [Sistem Ayarlarõ] altõnda LDAP sunucusunu kaydedin ve ardõndan [LDAP Arama] ayarõnõ [Açõk] olarak belirleyin. Tarama işlemi devam ederken istemci bir bilgisayarõn TWAIN tarayõcõsõnõ kullanmaya çalõşmasõ durumunda makinenin ne tepki vereceğini belirleyin. Makinenin hedef listesinden veya dağõtõm sunucu tarafõndan yönetilen Hedef Listesi'nden varsayõlan hedef listesini seçin. E-posta hedef listesi veya klasör hedef listesine öncelik verip vermemeyi seçin. Azami tarayõcõ raporu sayõsõ aşõldõğõnda makinenin ne tepki vereceğini belirleyin. Tarayõcõ raporu yazdõrmanõzõ sağlar. Tarayõcõ raporu daha sonra silinir. Tarayõcõ raporunu yazdõrmadan silmenizi sağlar. Tarama Ayarlarõ Öğeler Sonraki Orj.İçin Bekleme Süresi:Şaryo Camõ Sonraki Orijinaller İçin bekleme Süresi: SADF Tanõm Şaryo canõmdan taramanõn ardõndan diğer orijinalleri beklerken makinenin hangi işlemi gerçekleştireceğini ayarlayõn. Orijinalleri Otomatik Doküman Besleyici (ADF) ile taradõktan sonra diğer orijinaller için makinenin kuyruktaki işlemini ayarlar. ADF kurulmadõğõ sürece bu işlev kullanõlamaz. 9

18 Gönderme Ayarlarõ Öğeler Sõkõştõrma (Siyah ve Beyaz) Sõkõştõrma (Gri Tonlama) Azami E-posta Boyutu Böl & E-posta olarak gönder E-posta Bilgi Dili Tek Sayfalõ Dosyalar İçin Hane Sayõsõ Saklanmõş Dosya E-posta Metodu Tanõm Siyah beyaz olarak taranan dosyalar için bir sõkõştõrma yöntemi belirleyin. Gri tonlamalõ olarak taranan dosyalar için bir sõkõştõrma yöntemi belirleyin. Ekli e-postalarõn büyüklüğünü sõnõrlamayõ veya sõnõrlamamayõ seçin. [Azami E-posta Boyutu] seçeneğinde belirlenen büyüklüğü aşan dosyalarõ bölerek çoklu e-posta şeklinde göndermeyi veya hiç bölmemeyi seçin. Başlõk, tarih ve yöneticinin adõ gibi belge bilgilerinin hangi dilde gönderileceğini seçin. Tek sayfalõ dosya adlarõ için kullanõlan seri numaralardaki hane sayõsõnõ ayarlayõn. Saklanan dosyalarõ e-postayla gönderirken dosya ekleme veya URL Linki gönderme seçimini ayarlar. İlk Ayarlar Öğeler Menü Koruma Tanõm Yönetici dõşõndaki kullanõcõlar tarafõndan ayarlarõ değiştirilebilecek işlevler için varsayõlan erişim seviyesini ayarlayõn. 10

19 1. Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme E-postalara tarama dosyalarõ ekleyebilir ve bunlarõ LAN veya Internet gibi bağlantõlar yoluyla gönderebilirsiniz. Tarama Dosyalarõnõ E-posta yoluyla Göndermeden Önce Bu bölümde tarama dosyalarõnõ e-postayla göndermek için gerekli yöntem ve hazõrlõklar açõklanmaktadõr. Tarama Dosyalarõnõ E-posta yoluyla Gönderme İşlemi Bu bölümde tarama dosyalarõnõ e-postayla gönderme işlemi açõklanmaktadõr. ZZZ508S 1. Bu makine Tarama dosyasõ bir e-postaya eklenebilir ve posta sunucusuna gönderilebilir. 2. SMTP sunucusu Tarama dosyalarõnõ e-postayla gönderebilmek için SMTP'yi (Basit Posta Aktarõm Protokolü) destekleyen bir e-posta sunucusuna erişiminizin olmasõ gerekir. Ancak, bu makinenin dahil olduğu LAN içerisinde bir e-posta sunucusunun bulunmasõ gerekmez. Alõnan e-postayõ LAN veya Internet aracõlõğõyla belirtilen bir hedefe aktarõr. 3. İstemci bilgisayar E-posta iletilerini ve bu makine tarafõndan oluşturulan tarama dosyasõ eklerini almak için e-posta istemci yazõlõmõ kullanõn. 4. LDAP Sunucusu E-posta hesaplarõnõ yönetmek, ağ içerisinde arama yapmak ve bu makineye erişen bilgisayarlarõn kimlik doğrulamasõnõ yapmak için bu sunucuyu kullanõn. LDAP sunucusunu kullanarak makineden hedefleri arayabilirsiniz. 11

20 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme E-posta yoluyla Gönderme Hazõrlõklarõ 1 Bu bölümde tarama dosyalarõnõ e-postayla göndermek için yapõlmasõ gereken hazõrlõk ve ayarlar açõklanmaktadõr. A Makineyi ağa bağlayõn. Bir Ethernet kablosu veya kablosuz LAN (IEEE b) kullanarak makineyi ağa bağlayõn. B [Sistem Ayarlarõ] içindeki gerekli ağ ayarlarõnõ yapõn. Makineyi ağa bir Ethernet kablosu kullanarak bağladõysanõz, aşağõdaki ayarlarõ yapõn. Daha ayrõntõlõ bilgi için General Settings Guide'a bakõn. Makinenin Ipv4 adresini ve alt net maskõnõ belirtin. IPv4 ağ geçidi adresini belirtin. [Etkin Protokol]'de, [IPv4] öğesini etkinleştirin. SMTP sunucusunu belirtin. C Gerekirse, [Tarayõcõ Özellikleri] altõnda bulunan [Gönderme Ayarlarõ] öğesindeki ayarlarõ değiştirin. Not Makineyi ağa bağlamak için bir kablosuz LAN (IEEE b) ve bir genişletilmiş kablosuz LAN kartõ gerekir. Daha ayrõntõlõ bilgi için, bkz. Network Guide. [Sistem Ayarlarõ] altõnda ayarlanacak öğeler ağ ortamõna bağlõ olarak farklõlõk gösterir. Ağ ayarlarõ hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. General Settings Guide. [Tarayõcõ Özellikleri] hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. General Settings Guide. E-posta Adreslerini Adres Defterine Kaydetme Sõk kullanõlan e-posta adreslerini adres defterine kaydedebilirsiniz. [Sistem Ayarlarõ] öğesinden [Yönetici Araçlarõ] altõnda bulunan [Adres Defteri Yönetimi] öğesinde e-posta adreslerini kaydedebilirsiniz. Adresler ayrõca gruplar altõnda kaydedilebilir. Not E-posta adreslerini adres defterine kaydetme hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. General Settings Guide. Web Image Monitor veya SmartDeviceMonitor for Admin öğesini kullanarak da e-posta adreslerini adres defterine kaydedebilirsiniz. Bu uygulamalarõn kurulmasõ hakkõnda ayrõntõlõ bilgi edinmek için, bkz Network Guide. Adresleri adres defterine kaydetme hakkõnda daha ayrõntõlõ bilgi edinmek için ilgili uygulamalarõn Yardõm bölümlerine bakõn. Makinenin türüne bağlõ olarak, makine kullanõcõ kodlarõnõ içeren CSV dosyalarõnõ (SmartDeviceMonitor for Admin uygulamasõyla alõnan) kullanarak adres defterini güncelleştirirken makineyi kullanamayabilirsiniz. 12

21 Tarama Dosyalarõnõ E-posta yoluyla Göndermeden Önce E-posta Ekranõ Bu bölümde tarama dosyalarõnõ e-postayla gönderirken görüntülenen ekran düzeni açõklanmaktadõr. Görüntülenen işlev öğeleri, seçici tuş görevini yerine getirir. Bunlara basarak bir öğeyi seçebilir veya belirleyebilirsiniz. Görüntü panelinde bir öğeyi seçtiğinizde veya belirlediğinizde öğe bunun gibi [ ] vurgulanõr. Bunun gibi görünen [ ] tuşlar seçilemez. 1 ALQ006S TR 1. Hedef alanõ Belirtilen hedef görüntülenir. Birden fazla hedef belirlenirse, hedefler arasõnda ilerlemek için [U] veya [T] düğmesine basõn. 2. E-posta/ Klasör E-posta ekranõyla Klasöre Tara ekranõ arasõnda geçiş yapmak için bu sekmelere basõn. Aynõ dosyalarõ hem e-posta hem de Klasöre Tara ile gönderirken de ekranlar arasõnda geçiş yapõn. 3. E-posta simgesi E-posta ekranõnõn görüntülendiğini belirtir. 4. [Manuel Giriş] Adres defterine kayõtlõ olmayan hedefleri belirlemek için bu düğmeye basõn ve görüntülenen yazõlõm klavyesini kullanarak e-posta adreslerini girin. 5. [Kayõt No.] 5 haneli kayõt numarasõnõ kullanarak hedefi belirlemek için bu düğmeye basõn. 6. Hedef Listesi Makinede kayõtlõ hedeflerin listesi görüntülenir. Tüm hedefler görüntülenemezse, ekranõ değiştirmek için [U]veya [T] düğmesine basõn. Grup hedefleri bu simgeyle ( ) belirtilir. 7. [Yazõ][Konu][Gönderenin Adõ][Alõm Bildirimi] Mesajõ girin ve konuyu, göndereni ve Okunma Durumu Bildirimi kullanõlõp kullanõlmayacağõnõ belirleyin. 13

22 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Göndermek İçin Temel İşlemler 1 Bu bölümde tarama dosyalarõnõ e-postayla göndermek için gereken temel işlem açõklanmaktadõr. A Önceki ayarlardan herhangi birinin kalmamasõna dikkat edin. Önceki ayarlar kalõrsa, {Sil Modlarõ} tuşuna basõn. B Ağ dağõtõm tarayõcõ ekranõ veya Klasöre Tara ekranõ görüntülenirse, E-posta ekranõna geçin. Ayrõntõlar için bkz. "E-posta Ekranõna Geçiş". C Orijinalleri yerleştirin. D Gerekirse, çözünürlük ve tarama boyutu gibi tarayõcõ ayarlarõnõ belirlemek için [Tarama Ayarlarõ] tuşuna basõn. Ayrõntõlar için bkz. "Muhtelif Tarama Ayarlarõ". E Gerekiyorsa, tarayõcõ yoğunluğunu belirtin. Ayrõntõlar içi bkz. "Resim Yoğunluğunu Ayarlama". F Orijinal yönlendirme gibi ayarlar belirtmek için gerekirse [Orijinal Besleme Türü] a basõn. Ayrõntõlar için bkz. "Orijinal Besleme Türü Ayarõ". 14

23 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Göndermek İçin Temel İşlemler G Gerekiyorsa, dosya adõ ve dosya biçimi gibi ayarlarõ belirlemek için [Dosya Adõ / Türü] tuşuna basõn. Ayrõntõlar için bkz. "Dosya Türü ve Dosya Adõ Ayarõ". H Hedefi belirtin. Birden çok hedef belirtebilirsiniz. Ayrõntõlar için bkz. "E-posta Hedeflerini Belirtme". I Gerekiyorsa, e-posta mesajõnõ girmek için [Yazõ] düğmesine basõn. Ayrõntõlar için bkz. "E-posta Mesajõ Belirtme" J Gerekiyorsa, e-posta konusunu belirlemek için [Konu] düğmesine basõn. Ayrõntõlar için bkz. "E-posta Konusunu Belirtme". K E-posta gönderenini belirlemek için [Gönderenin Adõ] düğmesine basõn. Ayrõntõlar için bkz. "E-posta Gönderenini Belirtme". L Okunma Durumu Bildirimi'ni kullanmak için [Alõm Bildirimi] düğmesine basõn. [Alõm Bildirimi] seçeneğini belirlediyseniz, seçilen e-posta göndereni, e-posta alõcõsõ e-postayõ açtõğõnda e-posta bildirimi alõr. M {Başlat} tuşuna basõn. Yõğõnlarõ tarõyorsanõz, sonraki orijinalleri yerleştirin. 1 15

24 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 Not İki veya daha çok hedef seçtiyseniz, hedef alanõnõn yanõndaki [U] veya [T] düğmesine basarak hedefleri tek tek görüntüleyebilirsiniz. Seçili bir hedefi iptal etmek için, hedef alanõnda hedefi görüntüleyin, ve sonra {Sil/Durdur} tuşun basõn. Adres defterinden seçilen bir hedefi, seçili hedefe tekrar basarak iptal edebilirsiniz. [Sistem Ayarlarõ] altõnda, yöneticinin e-posta adresini varsayõlan gönderen adõ olarak belirtebilirsiniz. Bu, [Gönderenin Adõ] için herhangi bir şey girmeden e- posta göndermenizi sağlar. Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. General Settings Guide. Güvenlik ayarlarõna bağlõ olarak, oturum açan kullanõcõ [Gönderenin Adõ] olarak belirtilebilir. Okunma Durumu Bildirimi'ni kullanmak için makineye kullanõcõ olarak oturum açõn ve göndereni belirleyin. Bununla birlikte, alõcõnõn e-posta yazõlõmõ Okunma Durumu Bildirimi'ni desteklemiyorsa, [Alõm Bildirimi] bildirim e-postasõnõn iletilemeyeceğini unutmayõn. {Modlarõ Kontrol Et} tuşuna basarak, ilk tarayõcõ ekranõndan Modlarõ Kontrol ekranõna değişebilir böylece ayarlarõ kontrol edebilirsiniz. Ayrõntõlar için bkz. "Modlarõ Kontrol Et". [Önizleme] düğmesine basarsanõz ve ardõndan belgeyi tararsanõz, Önizleme ekranõ görüntülenir. Ayrõntõlar için bkz. "Önizleme". Taramayõ iptal etmek için {Sil/Durdur} tuşuna basõn. Ayrõca tarama dosyasõnõ saklayabilir ve eşzamanlõ olarak e-postayla gönderebilirsiniz. Ayrõntõlar için bkz."eşzamanlõ Depolama ve E-postayla Gönderme". Referans p.17 E-posta Ekranõna Geçiş p.111 Çeşitli Tarama Ayarlarõ p.122 Resim Yoğunluğunun Ayarlanmasõ p.123 Orijinal Besleme Türü Ayarõ p.132 Dosya Türünü ve Dosya Adõnõ Ayarlama p.18 E-posta Hedefleri Belirleme p.32 E-posta Mesajõnõ Belirleme p.31 E-posta Konusunu Belirleme p.27 E-posta Gönderenini Belirleme p.5 Modlarõ Kontrol Et p.6 Önizleme p.34 Eşzamanlõ Saklama ve E-postayla Gönderme 16

25 E-posta Ekranõna Geçiş E-posta Ekranõna Geçiş Bu bölümde ekranõ E-posta ekranõna geçme işlemi açõklanmaktadõr. Klasöre Tara ekranõ görüntüleniyorsa, E-posta ekranõna geçiş yapmak için [E-posta] düğmesine basõn. Ağ dağõtõm tarayõcõ ekranõ görüntüleniyorsa, E-posta ekranõna aşağõda anlatõldõğõ gibi geçin: A [Dağõt. Hedefi]'ye basõn. 1 E-posta ekranõ veya Klasöre Tara ekranõ görüntülenir. B Klasöre Tara ekranõ görüntüleniyorsa, [E-posta] düğmesine basõn. E-posta ekranõ görüntülenir. Not Dağõtõm hedefi belirlendiğinde ağ dağõtõm tarayõcõ ekranõndan geçiş yapamazsõnõz. Belirtilen hedefi silmek için, ağ dağõtõm tarayõcõ ekranõnõn hedef alanõnda hedefi görüntüleyin, ve sonra{sil/durdur} tuşuna basõn. 17

26 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme E-posta Hedefleri Belirleme 1 Bu bölümde e-posta hedeflerinin nasõl belirtildiği açõklanmaktadõr. E-posta hedeflerini aşağõdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak belirtebilirsiniz. Makinenin adres defterinden hedefi seçin E-posta adresini doğrudan girin. Hedefi LDAP sunucusunda arayõn ve seçin Hedefleri seçmeden önce [Kime] öğesini seçtiğinizden emin olun. Gerekiyorsa, [Cc] veya [Bcc] düğmesine basõn ve hedefleri seçin. Makinenin Adres Defterinden Hedef Seçme Bu bölümde bir hedefin makinenin adres defterinden nasõl seçileceği açõklanmaktadõr. Önemli Bu işlevi kullanmak için hedefleri [Sistem Ayarlarõ] altõnda önceden kaydetmiş olmanõz gerekir. Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. General Settings Guide. Makinenin adres defterine kaydedilen hedefleri seçmek için aşağõdaki yöntemleri kullanabilirsiniz. Listeden bir hedef seçme Kayõt numarasõnõ girerek hedef seçin Makinenin adres defterini arayarak bir hedef seçin Listeden bir hedef seçme Hedef listesinden bir hedef seçin. A Hedef listesinde, hedef adõnõ içeren düğmeye basõn. 18 Seçili hedefin düğmesi vurgulanõr ve ekranõn üst bölümündeki hedef alanõnda hedef görüntülenir. Amaçlanan hedef görüntülenmezse, aşağõdaki adõmlardan birini uygulayõn: Başlõktan ilk harfini seçerek hedefi görüntüleyin [U] veya [T] düğmesine basarak hedefi görüntüleyin

27 E-posta Hedefleri Belirleme Not Güvenlik ayarõna bağlõ olarak, bazõ hedefler hedef listesinde görünmeyebilir. Kayõt numaralarõnõ girerek hedefleri seçme Kayõt numarasõnõ kullanarak makinenin adres defterinden hedefi seçin. A [Kayõt No.]'ye basõn. 1 B Rakam tuşlarõnõ kullanarak gerekli hedef klasörüne atanan beş basamaklõ kayõt numarasõnõ girin. Girilen numara beş basamaktan az ise {q} tuşuna son rakamdan sonra basõn. Örnek: girmek için {3} tuşuna basõn ve sonra {q} tuşuna basõn. C [OK]'ye basõn. [Değiştir] düğmesine basarak seçili hedefi değiştirebilirsiniz. Hedefi bulmak ve seçmek için makinenin adres defterini arama Bu bölümde bir hedefin makinenin adres defterinde nasõl aranacağõ ve seçileceği açõklanmaktadõr. A [Arama Hedefi]'ye basõn. 19

28 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 B Hedef adõyla aramak için [Ad] tuşuna basõn. E-posta adresine göre aramak için [E-posta Adresi] düğmesine basõn. Yazõlõm klavyesi görüntülenir. Ayrõca [Ad] ve [E-posta Adresi] birleştirerek de arayabilirsiniz. C Hedef adõnõn başlangõcõnõ girin. E-posta adreslerine göre aramak için adresin başlangõcõnõ girin. D [OK]'ye basõn. E Gerekiyorsa, [Gelişmiş Arama] düğmesine basõn ve ardõndan ayrõntõlõ arama ölçütlerini belirleyin. [Gelişmiş Arama] düğmesine basarak [Ad], [E-posta Adresi] ve [Klasör Adõ] gibi ölçütler kullanarak arayabilirsiniz. Diğer ölçütlerle [İlk Kelime] veya [Son Kelime] ölçütlerini birleştirerek de arayabilirsiniz. Görüntülenen ekran bir örnektir. Ekranda gerçekte görüntülenen öğeler farklõ olabilir. F [Aramayõ Başlat]'ye basõn. Arama ölçütleriyle eşleşen hedefler görüntülenir. G Bir hedef seçin. H [Kime], [Cc] veya [Bcc] öğesini seçin. I [OK]'ye basõn. 20

29 E-posta Hedefleri Belirleme Not [Sistem Ayarlarõ] menüsünde [LDAP Arama] seçeneği [Açõk] olarak ayarlanmõşsa, ekranõn üst bölümünde görüntülenen [Adres Defteri] öğesinin aramayõ başlatmadan önce seçili olduğundan emin olun. [Ad], [E-posta Adresi] ve [Klasör Adõ] gibi [Gelişmiş Arama] alanõnda görüntülenen ölçüt, makinenin adres defterinde kayõtlõdõr. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. [Ayrõntõlar] düğmesine basarak seçili hedeflerle ilgili ayrõntõlarõ görebilirsiniz. Arama sonuçlarõnda en fazla 100 hedef görüntülenebilir. [Gelişmiş Arama] düğmesine basõldõğõnda aşağõdaki ölçütler görüntülenir: [İlk Kelime]: Girilen karakterle başlayan adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "A" girin. [Son Kelime]: Girilen karakterle biten adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "C" girin. [Tam Eşleşme]: Girilen bir karaktere karşõlõk gelen adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için, "ABC" girin. [Bir Kelime Ekle]: Girilen bir karakteri içeren adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için, "A", "B", veya "C" girin. [Kelime Hariç Tut]: Girilen bir karakteri içermeyen adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için, "D" girin. 1 21

30 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme E-posta Adresini Manuel Girme 1 Bu bölümde bir e-posta hedefinin manuel olarak nasõl girildiği açõklanmaktadõr. A [Manuel Giriş]'ye basõn. Yazõlõm klavyesi görüntülenir, böylece e-posta adresini girebilirsiniz. B E-posta adresini girin. C [OK]'ye basõn. Not Güvenlik ayarlarõna bağlõ olarak, [Manuel Giriş] görüntülenemeyebilir. Kayõtlõ hedef e-posta adresini değiştirmek için yazõlõm klavyesini görüntülemek üzere hedef alanõnõn solundaki [Düzenle] düğmesine basõn, yeni adresi yazõlõm klavyesini kullanarak girin ve ardõndan [OK] seçeneğine tõklayõn. Doğrudan girilen e-posta adresi makinenin adres defterine kaydedilebilir. Ayrõntõlar için bkz. "Doğrudan Girilen Hedefi Adres Defterinde Kaydetme". Referans p.26 Adres Defterine Doğrudan Girilen Hedefi Kaydetme 22

31 E-posta Hedefleri Belirleme LDAP Sunucusunu Arayarak Hedefleri Seçme LDAP sunucusuna erişerek, hedef arayabilir ve seçebilirsiniz. Önemli Bu işlevi kullanmak için LDAP sunucusunun ağa bağlõ olmasõ gerekir. Ayrõca, [Sistem Ayarlarõ] altõnda, sunucu kayõtlõ olmalõ ve [LDAP Arama] seçeneği [Açõk] olarak ayarlanmalõdõr. Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. General Settings Guide. A [Arama Hedefi]'ye basõn. 1 B [Adres Defteri] öğesinin yanõnda görüntülenen LDAP sunucusunu seçin. LDAP sunucusunu önceden [Sistem Ayarlarõ] menüsünde kaydedin. Seçili sunucuya erişebilmek için kimlik doğrulamasõ gerekiyorsa, kimlik doğrulamasõ ekranõ görünür. Kimlik doğrulamasõnõ yapmak için kullanõcõ adõnõ ve şifresini girin. C Ada göre aramak için [Ad] düğmesine basõn. E-posta adresine göre aramak için [E-posta Adresi] düğmesine basõn. Yazõlõm klavyesi görüntülenir, böylece adõ veya e-posta adresini girebilirsiniz. Ayrõca [Ad] ve [E-posta Adresi] birleştirerek de arayabilirsiniz. [Ad] seçeneğine göre arama yapõyorsanõz, aramanõn soyadõna göre mi yoksa ada göre mi yapõlacağõ, yöneticinin aramayõ nasõl yapõlandõrdõğõna bağlõdõr. D Hedef adõnõn bir bölümünü girin. E-posta adresine göre aramak için hedef adresin bir bölümünü girin. 23

32 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 E [OK]'ye basõn. F Gerekiyorsa, [Gelişmiş Arama] düğmesine basõn ve ardõndan ayrõntõlõ arama ölçütlerini belirleyin. [Gelişmiş Arama] düğmesine basarak [Ad], [E-posta Adresi], [Şirket Adõ], [Departman Adõ] ve [Arama Seçenekleri] gibi ölçütler kullanarak arayabilirsiniz. Diğer ölçütlerle [İlk Kelime] veya [Son Kelime] ölçütlerini birleştirerek de arayabilirsiniz. Görüntülenen ekran bir örnektir. Ekranda gerçekte görüntülenen öğeler farklõ olabilir. G [Aramayõ Başlat]'ye basõn. Arama ölçütleriyle eşleşen hedefler görüntülenir. H Hedefi seçin. I [Kime], [Cc] veya [Bcc] öğesini seçin. J [OK]'ye basõn. 24

33 E-posta Hedefleri Belirleme Not [Faks Hedefi], [Şirket Adõ], [Departman Adõ] ve [Arama Seçenekleri] gibi [Gelişmiş Arama] alanõnda görüntülenen arama ölçütleri, LDAP sunucusuna kayõtlõdõr. [Arama Seçenekleri], [Sistem Ayarlarõ] menüsünde kayõt edilebilir. Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. General Settings Guide. [Ayrõntõlar] düğmesine basarak seçili hedeflerle ilgili ayrõntõlarõ görebilirsiniz. Arama sonuçlarõnda en fazla 100 hedef görüntülenebilir. LDAP sunucusundan dönen bir e-posta adresi çok uzunsa, bu adresi hedef olarak belirtmek mümkün olmaz. Belirtilebilen karakter sayõlarõna ilişkin ayrõntõlar içi bkz. "E-posta Gönderme". Hedef için birden çok e-posta adresi kayõtlõ olabilir. Ancak, arama sonuçlarõnda hedef başõna yalnõzca bir e-posta adresi görünür. Hangi e-posta adresinin görüntüleneceği LDAP sunucusuna bağlõdõr. Genellikle, ilk kaydedilen e-posta adresi görüntülenir. [Gelişmiş Arama] düğmesine basõldõğõnda aşağõdaki ölçütler görüntülenir: [İlk Kelime]: Girilen karakterle başlayan adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "A" girin. [Son Kelime]: Girilen karakterle biten adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "C" girin. [Tam Eşleşme]: Girilen bir karaktere karşõlõk gelen adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "ABC" girin. [Bir Kelime Ekle]: Girilen bir karakteri içeren adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "A", "B", veya "C" girin. [Kelime Hariç Tut]: Girilen bir karakteri içermeyen adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "D" girin. [Karõşõk Ara]: karõşõk arama (Bu karõşõk aramanõn işlevi LDAP sunucusu tarafõndan desteklenen sisteme bağlõdõr.) 1 Referans p.158 E-posta Gönderme 25

34 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Adres Defterine Doğrudan Girilen Hedefi Kaydetme 1 Bu bölümde doğrudan girilen bir hedefin makinenin adres defterine nasõl kaydedileceği açõklanmaktadõr. LDAP sunucusundan seçilen bir hedefi de kaydedebilirsiniz. A Hedef alanõnda kaydetmek istediğiniz hedefi seçin. B [Prg. Hdf.]'ye basõn. C [Adlar] düğmesine basõn ve ardõndan kaydedilecek adõ ve diğer bilgileri belirtin. Kaydedilecek bilgileri belirlemeyle ilgili ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. D [OK]'ye basõn. Not Güvenlik ayarõna bağlõ olarak [Prg. Hdf.] görünmeyebilir. Bu durumda kaydõ tamamlayamazsõnõz. Aranan ve LDAP sunucusundan seçilen bir hedefi makinenin adres defterine kaydetmek için hedefi görüntüleyin ve ardõndan [Prg. Hdf.] düğmesine basõn. 26

35 E-posta Gönderenini Belirleme E-posta Gönderenini Belirleme Bu bölümde e-postayõ gönderenin nasõl belirtileceği açõklanmaktadõr. E-posta göndermek için gönderenin adõnõ belirtmelisiniz. 1 E-posta gönderenini aşağõdaki yöntemlerden herhangi biriyle belirtebilirsiniz: Makinenin gönderen listesinden göndereni seçin Kayõt numarasõnõ girerek göndereni seçin Makinenin adres defterini arayarak göndereni seçin Not Gönderenler önceden [Sistem Ayarlarõ] altõnda kayõtlõ olmalõdõr. Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. General Settings Guide. [Sistem Ayarlarõ] altõnda, yöneticinin e-posta adresini varsayõlan gönderen adõ olarak belirtebilirsiniz. Bu, [Gönderenin Adõ] için herhangi bir şey girmeden e- posta göndermenizi sağlar. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. Güvenlik ayarlarõna bağlõ olarak, oturum açan kullanõcõ [Gönderenin Adõ] olarak belirtilebilir. Bir koruma kodu ayarlanmõşsa, göndereni seçtikten sonra koruma kodunu girmek için bir ekran görünür. Koruma kodunu girin ve ardõndan [OK] düğmesine basõn. Girdiğiniz koruma kodu doğruysa gönderenin adõ görüntülenir. Listeden Bir Gönderen Seçme Bu bölümde gönderenin makinenin gönderen listesinden nasõl seçileceği açõklanmaktadõr. A [Gönderenin Adõ]'ye basõn. B Göndereni seçin. C [OK]'ye basõn. 27

36 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 Bir Gönderen Adõ Belirtmek İçin Kayõt Numarasõ Kullanma Kayõt numarasõna göre hedef listesinden göndereni seçin. A [Gönderenin Adõ]'ye basõn. B [Kayõt No.]'ye basõn. C Rakam tuşlarõnõ kullanarak gerekli hedef klasörüne atanan beş basamaklõ kayõt numarasõnõ girin. Girilen numara 5 haneden azsa, son numaradan sonra {q} tuşuna basõn. Örnek: rakamõnõ girmek için {6} tuşuna basõn ve sonra {q} tuşuna basõn. D [OK] tuşuna iki defa basõn. [Değiştir] düğmesine basarak seçili hedefi değiştirebilirsiniz. 28

37 E-posta Gönderenini Belirleme Makinenin Adres Defterini Arayarak Gönderen Seçme Bu bölümde gönderenin makinenin adres defterini arayarak nasõl seçileceği açõklanmaktadõr. A [Gönderenin Adõ]'ye basõn. 1 B [Ara]'ye basõn. C Kullanõcõ adõyla aramak için [Ad] düğmesine basõn. E-posta adresine göre aramak için [E-posta Adresi] düğmesine basõn. Yazõlõm klavyesi görüntülenir. Ayrõca [Ad] ve [E-posta Adresi] birleştirerek de arayabilirsiniz. D Aramak istediğiniz gönderen adõnõn başlangõcõnõ girin. E-posta adresine göre aramak için, adresin başlangõcõnõ girin. E [OK]'ye basõn. F Gerekiyorsa, [Gelişmiş Arama] düğmesine basõn ve ardõndan ayrõntõlõ arama ölçütlerini belirleyin. [Gelişmiş Arama] düğmesine basarak [Ad], [E-posta Adresi] ve [Klasör Adõ] gibi ölçütler kullanarak arayabilirsiniz. Diğer ölçütlerle [İlk Kelime] veya [Son Kelime] ölçütlerini birleştirerek de arayabilirsiniz. Görüntülenen ekran bir örnektir. Ekranda gerçekte görüntülenen öğeler farklõ olabilir. 29

38 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 G [Aramayõ Başlat]'ye basõn. Arama ölçütleriyle eşleşen hedefler görüntülenir. H Göndereni seçin. I [OK]'ye basõn. Not [Sistem Ayarlarõ] menüsünde [LDAP Arama] seçeneği [Açõk] olarak ayarlanmõşsa, ekranõn üst bölümünde görüntülenen [Adres Defteri] öğesinin aramayõ başlatmadan önce seçili olduğundan emin olun. [Ad], [E-posta Adresi] ve [Klasör Adõ] gibi [Gelişmiş Arama] alanõnda görüntülenen ölçüt, makinenin adres defterinde kayõtlõdõr. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. [Ayrõntõlar] düğmesine basarak seçili gönderenle ilgili ayrõntõlarõ görebilirsiniz. [Gelişmiş Arama] düğmesine basõldõğõnda aşağõdaki ölçütler görüntülenir: [İlk Kelime]: Girilen karakterle başlayan adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin "ABC" yi aramak için "A" girin. [Son Kelime]: Girilen karakterle biten adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin "ABC" yi aramak için "C" girin. [Tam Eşleşme]: Girilen bir karaktere karşõlõk gelen adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin "ABC" yi aramak için "ABC" girin. [Bir Kelime Ekle]: Girilen bir karakteri içeren adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "A", "B", veya "C" girin. [Kelime Hariç Tut]: Girilen bir karakteri içermeyen adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "D" girin. 30

39 E-posta Konusunu Belirleme E-posta Konusunu Belirleme Bu bölüm e-posta konusunun nasõl belirleneceğini anlatmaktadõr. A [Konu]'ye basõn. 1 Yazõlõm klavyesi görüntülenir. B Konuyu girin. C [OK]'ye basõn. 31

40 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme E-posta Mesajõnõ Belirleme 1 Bu bölüm e-posta mesajõnõn nasõl belirleneceğini anlatmaktadõr. Mesaj aşağõdaki yöntemlerle oluşturulabilir: Listeden e-posta mesajõnõ seçin Mesajõ doğrudan girin. Listeden Bir Mesaj Seçme Listeden mesaj seçebilirsiniz. Önemli Listeden seçilebilen mesajlar önceden [Sistem Ayarlarõ] menüsünde kaydedilmelidir. A [Yazõ]'ye basõn. B Mesajõ seçin. C [OK]'ye basõn. 32

41 E-posta Mesajõnõ Belirleme Mesajõn Manuel Girişi Mesajõ manuel girebilirsiniz. A [Yazõ]'ye basõn. 1 B [Manuel Giriş]'ye basõn. Yazõlõm klavyesi görüntülenir, böylece mesajõ girebilirsiniz. C Mesajõ girin. D [OK] tuşuna iki defa basõn. 33

42 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 Eşzamanlõ Saklama ve E-postayla Gönderme Bu bölümde bir dosyanõn nasõl saklanacağõ ve eşzamanlõ olarak e-postayla gönderileceği açõklanmõştõr. A [Dosya Kayd.]'a basõn. B [Gönder ve Kaydet] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun. C Gerekiyorsa, [Kullanõcõ Adõ], [Dosya Adõ] ve [Parola] gibi dosya verilerini belirtin. Ayrõntõlar için bkz. "Kayõtlõ Dosya için Dosya Bilgilerini Belirtme". D [OK]'ye basõn. E Dosyayõ e-postayla göndermek için ayarõ belirleyin ve ardõndan dosyayõ gönderin. E-posta yoluyla bir dosya göndermeye ilişkin ayrõntõlar için, bkz. "Taranan Dosyayõ E-posta ile Gönderme Temel İşlemi". Not Tarama dosyalarõnõ eşzamanlõ olarak saklõyor ve bunlarõ e-postayla gönderiyorsanõz, dosyalar yeniden E-posta ekranõna iletilemezler. Dosyalarõ yeniden iletmek için saklanan dosyalarõ seçme ekranõnda dosyalarõ seçin ve gönderin. Ayrõntlar için bkz. "Kayõtlõ Dosya Gönderme". Referans p.69 Saklanan Dosyanõn Dosya Bilgilerini Belirleme p.14 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Göndermek İçin Temel İşlemler p.78 Saklanan Dosyayõ Gönderme 34

43 Eşzamanlõ Saklama ve E-postayla Gönderme URL'yi E-postayla Gönderme Bu bölümde saklanan dosyanõn URL'sinin e-postayla nasõl gönderileceği açõklanmõştõr. Önemli Saklanan dosyanõn URL'sini, dosyanõn kendisini göndermeden e-postayla göndermek için [Tarayõcõ Özellikleri] altõnda ayarõ belirlemeniz gerekir. Daha ayrõntõlõ bilgi bkz. General Settings Guide. 1 URL'yi, saklanan dosyayõ e-postayla gönderdiğinizde ve dosyayõ sakladõğõnõzda ve eşzamanlõ olarak e-postayla gönderdiğinizde gönderebilirsiniz. İletilen URL'yle alõcõ, Web Image Monitor kullanarak ağ üzerinden URL'de belirtilen dosyayõ görebilir, indirebilir veya silebilir. Ağ sõnõrlamalarõ nedeniyle dosyayõ e- postayla gönderemeseniz bile dosyanõn URL'sini gönderebilirsiniz. A [Tarayõcõ Özellikleri] menüsünde, [Saklanmõş Dosya E-posta Metodu] altõnda [URL Bağlantõsõ Gönder] seçeneğini belirleyin. Ayarõ belirleme hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. General Settings Guide. B Saklanan dosyayõ e-postayla gönderin Ayrõca dosyayõ saklayõn ve eşzamanlõ olarak e-postayla gönderin. Kayõtlõ bir dosyayõ e-posta ile göndermeye ilişkin ayrõntõlar için bkz, "Kayõtlõ Dosya Gönderme". Dosya kaydetme ve eşzamanlõ olarak e-posta ile göndermeye ilişkin ayrõntõlar için bkz. "Eşzamanlõ Kayõt ve E-posta ile Gönderme". Aşağõda görüntülenen gibi bir e-posta hedefe gönderilecektir. C E-posta hedefinde URL'yi tõklayõn. Web Image Monitor başlar. D Web Image Monitor kullanarak ağ üzerinden dosyayõ görüntüleyin, silin veya indirin. 35

44 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 Not Aynõ ağ ortamõnda Web Image Monitor kullanmanõz önerilir. Web Image Monitor kullanmak üzere ayarlar için bkz. Network Guide. Ortama bağlõ olarak, e-postayla gönderilen dosyadaki URL'yi tõklatsanõz bile tarayõcõ başlatõlmayabilir ve dosyayõ göremeyebilirsiniz. Bunun olmadõ durumunda aynõ URL'yi yeniden tõklayõn veya tarayõcõnõn adres çubuğuna URL'yi girin. Web Image Monitor kullanarak saklanan dosyalarõ görüntüleme ve indirme işlevleri hakkõnda ayrõntõlar için bkz. Network Guide. Web Image Monitor kullanarak saklanan dosyalarõ yönetme işlevleriyle ilgili ayrõntõlarõ görüntülemek için Web tarayõcõsõ pencerelerinin üst sağõndaki [Yardõm] seçeneğine tõklayõn. URL'yi e-postayla ve eşzamanlõ olarak Klasöre Tara'ya gönderebilirsiniz. Bu durumda, dosya URL yerine Klasöre Tara hedefine gönderilir. 36

45 2. Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarama dosyalarõnõ Klasöre Tara işlevini kullanarak ağ üzerinden paylaşõlan klasörlere, FTP sunucu klasörlerine veya NetWare klasörlerine gönderebilirsiniz. Dosyalarõ Klasöre Tara İşleviyle Göndermeden Önce Bu bölümde dosyalarõn Klasöre Tara işlevi ile göndermek için yapõlmasõ gereken hazõrlõklar ve yordam açõklanmaktadõr. Tarama Dosyalarõnõ Klasöre Tara işlevi ile Göndermenin Özeti Bu bölümde tarama dosyalarõnõn Klasöre Tara ile gönderilmesi işlevi özetlenmektedir. Dosyalarõ paylaşõlan klasörlere gönderme ZZZ509S 1. Bu makine Tarama dosyalarõnõ paylaşõlan ağ klasörlerine gönderebilirsiniz. Tarama dosyalarõnõ paylaşõlan ağ klasörlerine göndermek için SMB protokolünü kullanõn. 2. Paylaşõlan klasörü bulunan bilgisayar Bu işlevi kullanmak için önceden paylaşõlan bir klasör oluşturmak gereklidir. Tarama dosyalarõnõ kaydetmek için paylaşõlan bir klasör belirtebilirsiniz. 3. İstemci bilgisayar Paylaşõlan klasöre kaydedilen taranmõş dosyalara istemci bir bilgisayardan da göz atabilirsiniz. 37

46 Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Dosyalarõ FTP sunucusuna gönderme 2 ZZZ510S 1. Bu makine Tarama dosyalarõnõ FTP sunucusu klasörlerine gönderebilirsiniz. Tarama dosyalarõnõ FTP sunucusu klasörlerine göndermek için FTP protokolünü kullanõn. 2. FTP sunucusu FTP sunucusu, aynõ ağ üzerindeki bilgisayarlar arasõnda dosya transfer hizmeti sunan bir sunucudur. Transfer edilen dosyalar bu sunucuda saklanõr. Bu makinenin ait olduğu LAN/WAN içinde FTP sunucusuna sahip olmak gereklidir. Bir FTP sunucusuna bir proxy sunucusu yoluyla erişmek mümkün değildir. 3. İstemci bilgisayar Bir FTP sunucusuna kaydedilen taranmõş dosyalara istemci bir bilgisayardan göz atabilirsiniz. Bir FTP sunucusuna bağlanmak için bilgisayarda bir FTP istemci programõnõn bulunmasõ gerekir. 38

Önsöz 1. Manuals for This Machine

Önsöz 1. Manuals for This Machine Önsöz 1. Manuals for This Machine Makine ile yapmak istediğiniz işlemlerle ilgili olan kılavuzlara başvurun. About This Machine Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzdaki Güvenlik Bilgilerini mutlaka okuyun.

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ 1 3 4 5 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Bağlantõlõ Kopyalama Doküman Sunucusu Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...3 Notlar... 3 Uygulama Sitesinde Ne Yapabilirsiniz?... 4 Uygulama Sitesine

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ Zimbra Webmail GENEL ÖZELLİKLER Zimbra yüksek performanslı bir e-posta programı olup, e-posta, adres defteri, takvim, görev listeleri ve web dokümanları gibi özelliklere sahip bir uygulamadır. e-posta

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Sohbet Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak amacıyla elinizin altında bulundurun. İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda

Detaylı

Sürüm 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Sürüm 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Sürüm 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. Yayınlanmamış haklar Amerika Birleşik Devletleri'nin telif hakkı kanunlarınca korunmaktadır. Bu yayının içeriği, Xerox Corporation'ın

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

4. Sunucu ayarları veya ek sunucu türlerinı manüel olarak yapılandır'a tıklayın ve İleri'yi tıklayın.

4. Sunucu ayarları veya ek sunucu türlerinı manüel olarak yapılandır'a tıklayın ve İleri'yi tıklayın. Yalova Üniversitesi email adresini outlook ile kullanmak için, bilgisayarınızda kurulu Outlook sürümüne bağlı olarak ücretsiz olarak Microsoft Office Outlook Connector programını indirebilir veya POP3

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

Yazıcı camından veya otomatik belge besleyicisinden (ADF) taramaları başlatabilirsiniz. Posta kutusunda saklanan tarama dosyalarına erişebilirsiniz.

Yazıcı camından veya otomatik belge besleyicisinden (ADF) taramaları başlatabilirsiniz. Posta kutusunda saklanan tarama dosyalarına erişebilirsiniz. Fiery Remote Scan Fiery Remote Scan, uzak bir bilgisayardan Fiery sunucusu üzerindeki taramayı ve yazıcıyı yönetmenizi sağlar. Fiery Remote Scan'i kullanarak şunları yapabilirsiniz: Yazıcı camından veya

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

Tarama Özellikleri Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_TR

Tarama Özellikleri Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_TR Tarama Özellikleri Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_TR 2004. Her hakkı saklıdır. Belirtilen telif hakkı koruması anayasa ve kanunlarla belirtilen ya da tanına her

Detaylı

RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma

RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma İÇİNDEKİLER 1. Tüm Kullanıcılara Giriş...3 Kılavuz Hakkında Bilgi...3 Ticari Markalar...4 RICOH Smart Device Connector nedir?... 5 RICOH

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum SSID'yi

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme. Appendix

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme. Appendix Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay

Detaylı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kullanılabilir uygulamalar yazıcı kurulumunuza göre değişebilir. Uygulamalar ve özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. Kullanım Kılavuzu. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Giriş Sayfası ana uygulama

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8

Detaylı

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Toplu İleti Gönderimi

Toplu İleti Gönderimi Toplu İleti Gönderimi İK ve Bordro Plus ürünlerinde; personelin doğum günü, işe giriş kutlaması gibi özel tarihlerde çalışanlara e-posta ile kutlama mesajları otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem Sicil

Detaylı

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 23 Haziran 2014 İçindekiler 3 İçindekiler...5 'e erişme...5 Posta kutuları...5

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Android telefonunuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

iphone veya ipad'inizde Office 365 kullanma

iphone veya ipad'inizde Office 365 kullanma iphone veya ipad'inizde Office 365 kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için iphone veya ipad'inizi ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

2) Hesabınıza Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ekran karşınıza gelir.

2) Hesabınıza Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ekran karşınıza gelir. MEB.K12.TR Uzantılı E-Posta Hesabının Kullanımı 1) http://mail.meb.k12.tr internet adresinden e-posta hesabına giriş yapılır. Kullanıcı Adı : KURUM KODUNUZ (meb.k12.tr kısmını yazmayınız.) Şifre : Hesabınıza

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

MEB (K12) e-posta Sistemi Kullanımı

MEB (K12) e-posta Sistemi Kullanımı 1. Giriş Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından tüm kurumlarımıza POP3 destekli e-posta hesabı tahsis edilmiştir. Bu hesabı web tabanlı olarak kullanabileceğiniz gibi Outlook vb. gibi e-posta istemci

Detaylı

Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu. support.ebsco.com

Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu. support.ebsco.com Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu support.ebsco.com Önemli Gelişmiş Arama ekran özelliklerini, sınırlayıcı ve genişleticileri, Aramalarınızı Kaydetme özelliğini, Arama ve Dergi Hatırlatma

Detaylı

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA Google Docs yani Google Dokümanlar hizmeti bir süre önce Google Drive adlı bulut depolama hizmetinin içerisine alındı ve çok daha gelişerek yoluna devam etti. Google

Detaylı

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Detaylı

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_TR 2004. Her hakkı saklıdır. Belirtilen telif hakkı koruması anayasa ve kanunlarla belirtilen ya da tanına her form ve şekildeki

Detaylı

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr: hp akıllı eklenti modülü yayım notları Bu dosya Kullanõm Kõlavuzu'nun 3. baskõsõna ektir. Yerleşik yazõlõmõn 2.1 sürümüne karşõlõk gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

Detaylı

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Düşünceler Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle

Detaylı

Office 365'i Windows Phone'unuzda kullanma

Office 365'i Windows Phone'unuzda kullanma Office 365'i Windows Phone'unuzda kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Windows Phone'unuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrol Paneli Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu.? Menüler GHI PRS 7 * ABC JKL TUV

Detaylı

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu EMANUSCRIPT YAZAR İÇİN KULLANIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Sisteme Kayıtlı Yazar ise Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu e-mail adresidir) ve şifresini

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm A TUR Notların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma nasıl yanıt vermeniz gerektiğini size söyler

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU KULLANICI KULLANIM KILAVUZU İÇERİK 1. Portal üzerinden kullanım 2. Mobil uygulama üzerinden kullanım 3. E-posta üzerinden kullanım İÇERİK / Portal Kullanımı 1. Sisteme Giriş 2. Kullanıcı Ana Ekranı 3.

Detaylı

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu BARAN ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ İçindekiler Ana Ekran... 2 Mail kurulum Ekranı... 3 Cihaz Ekleme ve Otomatik Tarama Ekranı... 4 Manuel Cihaz Ekleme ve Adlandırma...

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürüm 1.0 Aralık 2015

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürüm 1.0 Aralık 2015 y Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürüm 1.0 Aralık 2015 Bulut Depolama, genel bir terimle "dosya barındırma" hizmeti sunan bir yazılım sistemidir. Bu hizmet sayesinde önemli dosyalarınızı yedekleyebilir veya

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopyalama Yapma Hizmetler Ana Sayfası İş Durumu Dokunmatik Ekran Başlat Tümünü Temizle Dur. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı bakacak şekilde

Detaylı

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Detaylı

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x.

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır.  KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x. KURULUM ŞEMASI 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x ANA BİLGİSAYAR Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM SİHİRBAZI adresine girerek aktahta_kur.exe dosyasını

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi: Giriş ekranınd sisteme giriş yapılır. dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılarak Sistem Ekranı: 4 2 1 2 3 Klasörler

Detaylı

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu İçindekiler 1. SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu... 2 2. E-posta Bildirimi Alma... 2 3. Belgeyi İmzalama... 3 4. Diğer Seçenekler... 4 4.1 Sonra bitir... 4 4.2 Yazdır,

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Haziran 2017 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi:Giriş ekranınd dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılaraksisteme giriş yapılır. Sistem Ekranı: 4 2 Klasörler Dosyalar

Detaylı

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken...................... 4 Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. Telefonunuzu tanõyalõm............ 9 Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü,

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU ARMONİ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU A- TERMİNAL SİPARİŞ SİSTEMİ B- TERMİNAL ELEKTRONİK POSTA GÖNDERME VE ALMA C- TERMİNAL APN BAĞLANTISI SİPARİŞ SİSTEMİ

Detaylı

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA............................................................................... 2 YAZDIRMA YAYINLAMA İŞLEVİ.........................................................................

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

Yazılım Kurulum Rehberi

Yazılım Kurulum Rehberi Yazılım Kurulum Rehberi Bu kılavuzda yazılımın USB ya da ağ bağlantısı üzerinden nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. SP 200/200S/203S/203SF/204SF modelleri için ağ bağlantısı mevcut değildir. İş akış şeması

Detaylı

Yandex mail ve disk kullanım rehberi

Yandex mail ve disk kullanım rehberi Yandex mail ve disk kullanım rehberi Tüm personelin ortak bir platformda uyumlu çalışmasını destekleyecek bilgi teknolojisi ücretsiz bir şekilde kurumunuz için hayata geçirildi. Sistem ve sunucu yatırımı

Detaylı

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım )

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım ) WEB E-POSTA AYARLARI Outlook 2003 Ayarı Outlook 2007 Ayarı Outlook 2010 Ayarı Gmail Ayarı Hotmail Ayarı Tüm Ayarlar İçin Gelen posta sunucusu (POP3) ve giden posta sunucusu (SMTP) ye bnposta.bingol.edu.tr

Detaylı

Cisco Unity Connection Web Gelen Kutusu (Sürüm 9.x) için Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Cisco Unity Connection Web Gelen Kutusu (Sürüm 9.x) için Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Cisco Unity Connection Web Gelen Kutusu (Sürüm 9.x) için Hızlı Başlangıç Kılavuzu Cisco Unity Connection Web Gelen Kutusu (Sürüm 9.x) Cisco Unity Connection Web Gelen Kutusu Hakkında

Detaylı

E-Posta Hesabı Oluşturma

E-Posta Hesabı Oluşturma E-Posta Hesabı Oluşturma Elektronik Posta (E-posta) Nedir? Elektronik posta (e-posta) internet ortamından gönderilen dijital (elektronik) mektuptur. Bir başkasına e-posta gönderebilmemiz için öncelikle

Detaylı

Outlook 2010 a geçiş

Outlook 2010 a geçiş Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft Outlook 2010 un görünüşü çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabirimin önemli bölümlerini

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Workspace Desktop Edition Help. Giden İtme Önizleme Aramaları

Workspace Desktop Edition Help. Giden İtme Önizleme Aramaları Workspace Desktop Edition Help Giden İtme Önizleme Aramaları 12/20/2017 Konu başlıkları 1 Giden İtme Önizleme Aramaları 1.1 Giden Etkileşim Önizlemesi 1.2 Giden Etkileşim Görünümü Workspace Desktop Edition

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanım Talimatları Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makinenin Bağlanması Sistem Ayarları Kaset Kağıt Ayarları Fotokopi / Doküman Sunucusu Özellikleri Yazıcı Özellikleri Tarayıcı Özellikleri Tarayıcı

Detaylı

Kablosuz Skype Telefon

Kablosuz Skype Telefon R46.1823.00 rev 2.4 04/07 İçindekiler Çevre ve Güvenlik........................................................................ 7 Önemli Güvenlik Talimatlarõ... 7 Giriş..................................................................................

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix AirPrint Kılavuzu AirPrint hakkında bilgiler Ayar Prosedürü Yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. AirPrint hakkında bilgiler

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

Eğitmen. Öğretmen/Eğitmen.

Eğitmen. Öğretmen/Eğitmen. Öğretmen/Eğitmen İçindekiler VeduBox İçeriği- Öğretmen... 3 Ana Sayfa... 3 Takvimim... 4 Takvimim... 4 Akademik Takvim... 4 Derslerim... 4 Ders Profili... 5 İçerik... 5 Duyurular... 7 Ödevler:... 8 Anketler...

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 9/9 Çok İşlevli Yazıcı Kopyalama yapma. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı dönük şekilde yükleyin. Kılavuzu dokümanlara dokunacak. Önceki tüm programlama seçimlerini

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios)

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) Tr SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) SB6L01(1W) 6MB3801W-01 Fotoğraf makinenizi ios cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma ve SnapBridge Wi-Fi uyarısı görüntülendiğinde ne yapılacağı hakkında

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J350/J370 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek

Detaylı