Printer/Scanner Unit Type 8000

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Printer/Scanner Unit Type 8000"

Transkript

1 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ Saklama Tarama Dosyalarõnõn Dağõtõmõ Ağ TWAIN Tarayõcõsõyla Orijinalleri Tarama Çeşitli Tarama Ayarlarõ Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için, makinenizi kullanmadan önce "About This Machine" bölümündeki Güvenlik Bilgilerini mutlaka okuyun.

2 Giriş Bu el kitabõnda makinenizin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu el kitabõnõ kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu el kitabõnõn içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. Notlar: Bu el kitabõndaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir. Belirli işlevler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Dikkat: Bu rehberde belirtilenlerin dõşõnda kontrollerin veya ayarlarõn kullanõmõ ve prosedürlerin yerine getirilmesi tehlikeli radyasyona maruz kalma durumlarõyla sonuçlanabilir. Bu el kitabõnda iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn.

3 Makine Kõlavuzuõ Makine ile yapmak istediğiniz işlemlere uygun el kitaplarõna başvurun. Önemli Medya el kitabõna göre değişir. El kitabõnõn basõlõ ve elektronik sürümleri aynõ içeriğe sahiptir. El kitaplarõnõ PDF dosyasõ olarak görebilmek için Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader kurulu olmalõdõr. Hangi ülkede olduğunuza bağlõ olarak html el kitaplarõ da mevcut olabilir. Bu el kitaplarõnõ izlemek için, bir İWeb Tarayõcõsõ kurulmuş olmalõdõr. About This Machine Makineyi kullanmadan önce bu el kitabõndaki Güvenlik Bilgilerini okuduğunuzdan emin olun. Bu el kitabõ makinenin işlevlerine bir giriş sunmaktadõr. Aynõ zamanda kontrol panelini, makineyi kullanmak için hazõrlõk prosedürlerini, nasõl metin girileceğini ve beraberinde verilen CD-ROM'un nasõl kurulacağõnõ da açõklamaktadõr. Troubleshooting Yaygõn sorunlarõ çözmek için bir reber sunar ve kağõt, toner ve diğer sarf malzemelerinin nasõl yerleştirildiğini açõklar. Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Kopyalama ve Doküman işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Orijinallerin nasõl yerleştirileceği konusunda da bu el kitabõna başvurun. Faks Referansõ Faks işlevlerini ve işlemlerini açõklar. Yazõcõ Referansõ Yazõcõ işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Tarayõcõ Referansõ Tarayõcõ işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Network Guide Makinenin bir ağ ortamõnda nasõl yapõlandõrõlacağõnõ ve çalõştõrõlacağõnõ ve beraberinde verilen yazõlõmõn nasõl kullanõlacağõnõ açõklar. Bu el kitabõ, tüm modelleri kapsar ve bu makinede bulunmayan işlev ve ayar açõklamalarõnõ içerebilir. Çalõştõrma sistemleriyle ilgili sunulan görüntüler, resimler ve bilgiler de bu makineninkilerden biraz farklõlõk gösterebilir. General Settings Guide Kullanõcõ Araçlarõ ayarlarõ ve faks numaralarõ, e-posta adresleri ve kullanõcõ kodlarõ gibi Adres Defteri prosedürlerini açõklar. Makinenin nasyl bağlanacağõ konusunda da bu el kitabõna başvurun. i

4 Security Reference Bu el kitabõ, makine yöneticileri içindir. Makinenin yetkisiz kullanõmõ, veri alma veya bilgi sõzmalarnõ önleyen Güvenlik işlevlerini açõklar. Artõrõlmõş güvenlik, önce şu ayarlarõ yapmanõzõ öneririz: Aygõt Sertifikasõnõ Kurun. SSL (Güvenli Soket Katmanõ) Şifrelemeyi Etkinleştirin. Web Image Monitor kullanan Yönetici kullanõmõ için kullanõcõ adõ ve şifresini değiştirin. Ayrõntõlar için bkz. Güvenlik Referansõ. Artõrõlmõş güvenlik işlevleri ayarlarõnõ veya kullanõcõ ve yönetici doğrlama yaparken bu el kitabõnõ okuduğunuzdam emin olun. PostScript 3 Supplement PostScript 3 nin nasõl kurulduğunu ve kulanõldõğõnõ açõklar. Unix Supplement "Unix Supplement" için lütfen İnternet sayfamõzõ ziyaret edin veya yetkili bir bayiye danõşõn. Diğer el kitaplarõ DeskTopBinder Lite Kõlavuzlarõ. DeskTopBinder Lite Setup Guide DeskTopBinder Introduction Guide Auto Document Link Guide Not Verilen el kitaplarõ makine tiplerine özeldir. "PostScript 3 Supplement" ve "Unix Supplement" bu makinede mevut olmayan işlev ve ayarlarõn tanõmlarõnõ içerir. Aşağõdaki yazõlõm ürünleri, genel isimleri ile anõlmaktadõr: Ürün adõ Genel adõ DeskTopBinder Lite ve DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 ve ScanRouter EX Enterprise *1 DeskTopBinder ScanRouter dağõtõm yazõlõmõ *1 İsteğe bağlõ ii

5 İÇİNDEKİLER Makine Kõlavuzuõ...i Bu Kõlavuz Hakkõnda Bilgi...1 Semboller...1 Tarayõcõ İşlevleri Hakkõnda...2 Görüntü Paneli...3 Basitleştirilmiş Ekran...4 Onay Ekranlarõ...5 Tarayõcõ Özellikleri Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ E-posta yoluyla Göndermeden Önce...11 Tarama Dosyalarõnõ E-posta yoluyla Gönderme İşlemi...11 E-posta yoluyla Gönderme Hazõrlõklarõ...12 E-posta Adreslerini Adres Defterine Kaydetme...12 E-posta Ekranõ...13 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Göndermek İçin Temel İşlemler...14 E-posta Ekranõna Geçiş...17 E-posta Hedefleri Belirleme...18 Makinenin Adres Defterinden Hedef Seçme...18 E-posta Adresini Manuel Girme...22 LDAP Sunucusunu Arayarak Hedefleri Seçme...23 Adres Defterine Doğrudan Girilen Hedefi Kaydetme...26 E-posta Gönderenini Belirleme...27 Listeden Bir Gönderen Seçme...27 Bir Gönderen Adõ Belirtmek İçin Kayõt Numarasõ Kullanma...28 Makinenin Adres Defterini Arayarak Gönderen Seçme...29 E-posta Konusunu Belirleme...31 E-posta Mesajõnõ Belirleme...32 Listeden Bir Mesaj Seçme...32 Mesajõn Manuel Girişi...33 Eşzamanlõ Saklama ve E-postayla Gönderme...34 URL'yi E-postayla Gönderme...35 iii

6 2. Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Dosyalarõ Klasöre Tara İşleviyle Göndermeden Önce...37 Tarama Dosyalarõnõ Klasöre Tara işlevi ile Göndermenin Özeti...37 Klasöre Tara işlevi ile Göndermek İçin Hazõrlõk...40 Adres Defterindeki Hedef Klasörleri Kaydetme...41 Klasöre Tara Ekranõ...42 Klasöre Tara İşlevini Kullanõrken Temel İşlemler...44 Klasöre Tara Ekranõna Geçiş...46 Klasöre Tara Hedeflerini Belirleme...47 Makinenin Adres Defterinden Hedef Seçme...47 Tarama Dosyalarõnõ Paylaşõlan Ağ Klasörüne Gönderme...52 Dosyalarõ FTP Sunucusuna Gönderme...56 Dosyalarõ NDS Ağacõna veya NetWare Sunucusuna Gönderme...58 Adres Defterindeki Seçili Hedefe Yolu Kaydetme...62 Eşzamanlõ Saklama ve Klasöre Tara İşleviyle Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ Saklama Dosyalarõ Saklamadan Önce...65 Tarayõcõ İşlevinin Altõnda Dosya Saklama Özeti...65 Tarama Dosyalarõnõ Saklamak İçin Temel İşlemler...67 Saklanan Dosyanõn Dosya Bilgilerini Belirleme...69 Kullanõcõ Adõnõ Belirleme...69 Dosya Adõnõ Belirleme...70 Şifre Belirleme...71 Saklanan Dosyalarõn Listesini Görüntüleme...72 Saklanan Dosyalarõn Listesi...72 Saklanan Dosyalarõn Listesinde Arama...73 Saklanan Dosyalarõ Kontrol Etme...75 Listeden Seçilen Saklanan Bir Dosyayõ Kontrol Etme...75 İstemci Bilgisayarõndan Saklanan Dosyalarõ Kontrol Etme...77 Saklanan Dosyayõ Gönderme...78 Saklanan Dosyalarõ Gönderme...78 Saklanan Dosyalarõ Yönetme...80 Saklanan Dosyayõ Silme...80 Saklanan Dosyanõn Verilerini Değiştirme...81 iv

7 4. Tarama Dosyalarõnõn Dağõtõmõ Dosyalarõ Dağõtmadan Önce...85 Dosya Dağõtõmõ Özeti...86 Dosya Dağõtmaya Hazõrlanma...87 Verilen CD-ROM'dan DeskTopBinder Lite Kurulum...88 Ağ Dağõtõm Tarayõcõsõ Ekranõ...89 Dosyalarõ Dağõtmak İçin Temel İşlemler...90 Ağ Dağõtõm Tarayõcõsõ Ekranõna Geçiş...93 Dağõtõm Hedeflerini Belirleme...94 Dağõtõm Sunucusu Adres Defterinde Hedefleri Kaydetme...94 Göndereni Belirleme...98 Dağõtõm Sunucusunun Hedef Listesinde Gönderen Listesinden Göndereni Seçin...98 Kayõt Numarasõnõ Girerek Göndereni Seçme...99 Dağõtõm Sunucusu Hedef Listesini Arayarak Göndereni Seçme Dağõtõm Sunucusu Üzerinden İletilecek E-postanõn Konusunu Belirleme Eşzamanlõ Saklama ve Dağõtõm Ağ TWAIN Tarayõcõsõyla Orijinalleri Tarama Ağ TWAIN Tarayõcõsõnõ Kullanmadan Önce Ağ TWAIN Tarayõcõsõ Özeti Ağ TWAIN Tarayõcõsõnõ Kullanmaya Hazõrlanma Verilen CD-ROM'dan TWAIN Sürücüsünü Kurma Temel Ağ TWAIN Tarayõcõ İşlemi Çeşitli Tarama Ayarlarõ Tarama Ayarlarõ Tarama Ayarlarõnõ Belirlemek İçin Öğeler Tarama Tipi Çözünürlük Tarama Boyutu Düzenle Resim Yoğunluğunun Ayarlanmasõ Orijinal Besleme Türü Ayarõ Orijinal Yönlendirme Orijinal Ayarlarõ Toplu İş, SADF Böl Orijinalin Birden Çok Sayfasõnõ Bir Dosya Olarak Tarama Dosya Türünü ve Dosya Adõnõ Ayarlama Dosya Türünü Ayarlama Dosya Adõnõ Ayarlama PDF Dosyasõ İçin Güvenlik Ayarlarõ v

8 Yazõlõmlar Sõk Kullanõlan Ayarlarõ Kaydetme Kaydedilen İçeriği Geri Çağõrma Kayõtlõ Programõ Değiştirme Program Silme Kayõtlõ Programõn Adõnõ Değiştirme İlk Ekranõn İlk Değerlerini Kaydetme Twain Tarayõcõ Kullanõrken Tarama Ayarlarõ TWAIN Tarayõcõda Orijinal Yönünü Ayarlama TWAIN Tarayõcõ Kullanõrken Karõşõk Boyutlardaki Orijinalleri Tararken Ek Çözünürlük ve Dosya Boyutu arasõndaki İlişki E-posta, Klasör Gönderme, Saklama veya Ağ Dağõtõm İşlevini Kullanõrken TWAIN Tarayõcõ olarak Kullanõmda Tarama İçin Belirlenen Dosya Türüyle E-posta ve Klasör Gönderme İçin Dosya Türleri Arasõndaki İlişki CD-ROM'da Verilen Yazõlõm Hõzlõ Kur TWAIN Sürücü DeskTopBinder Lite İletim/Saklama/Dağõtõm İşlevi için Çeşitli Ayar Öğelerinin Değerleri İletim İşlevi Saklama İşlevi Ağ Dağõtõm İşlevi Teknik Özellikler İNDEKS vi

9 Bu Kõlavuz Hakkõnda Bilgi Semboller Bu el kitabõnda aşağõdaki semboller kullanõlmõştõr: Önemli emniyet notlarõnõ gösterir. Bu notlarõn dikkate alõnmamasõ, ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. About This Machine nõn Güvenlik Bilgileri bölümünde bulunabilirler. Önemli emniyet notlarõnõ gösterir. Notlarõn dikkate alõnmamasõ küçük ve hafif yaralanmalarla sonuçlanabilir ya da makine veya ürün hasar görebilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. About This Machine nõn Güvenlik Bilgileri bölümünde bulunabilirler. Makine kullanõlõrken dikkat edilecek hususlarõ ve kağõdõn sõkõşmasõ, orijinallerin zarar görmesi ya da veri kaybõ için olasõ nedenlerin açõklamalarõnõ gösterir. Bu açõklamalarõ mutlaka okuyun. Makinenin işlevleriyle ilgili ek açõklamalarõ ve kullanõcõ hatalarõnõn çözümü için talimalarõ gösterir. Bu sembol bölüm sonlarõnda yer alõr. İlgili daha fazla bilgiyi nerede bulabileceğinizi gösterir. [ ] Makinenin görüntü panelinde çõkan tuşlarõn adlarõnõ gösterir. { } Makinenin kontrol panelinde bulunan tuşlarõn isimlerini gösterir. 1

10 Tarayõcõ İşlevleri Hakkõnda Bu bölüm, tarayõcõ modunda kullanabileceğiniz işlevleri açõklamaktadõr. Her bir işlevle ilgili ayrõntõlar için, ilgili bölümlere bakõnõz. Taranmõş dosyalarõ gönderme Elde edilen verileri dosya olarak bilgisayara göndermek için birkaç yöntem kullanabilirsiniz. Tarama dosyalarõnõ e-posta yoluyla gönderme Ayrõntõlar için bkz. Bölüm 1 Tarama Dosyalarõnõ E-postayla Gönderme. Tarama dosyalarõnõ paylaşõlan klasöre gönderme Ayrõntõlar için bkz. bölüm 2 Tarama Dosyalarõnõ Klaösrülere Gönderme. Tarama dosyalarõnõ FTP sunucusuna gönderme Ayrõntõlar için bkz. bölüm 2 Tarama Dosyalarõnõ Klaösrülere Gönderme. Tarama dosyalarõnõ NetWare sunucusuna gönderme Ayrõntõlar için bkz. bölüm 2 Tarama Dosyalarõnõ Klaösrülere Gönderme. Tarama dosyalarõnõ gönderim sunucusunu kullanarak gönderme Ayrõntõlar için bkz. bölüm 4 Tarama Dosyalarõnõ Dağõtma. Orijinalleri TWAIN sürücü kullanarak tarama Orijinallerin bir istemci bilgisayardan taranacağõ durumlarda makineyi belirlemek için TWAIN driver õ kullanõn. Ayrõntõlar için bkz. bölüm 5 Ağ TWAIN Tarayõcõ ile Orijinalleri Tarama. Dosyalarõ saklama Tarama dosyalarõnõ makinenin sabit diskinde saklayabilirsiniz. Saklanan dosyalar daha sonra gönderilebilir. Ayrõntõlar için bkz. bölüm 3 Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ Saklama. Not Kopya Veri Güvenlik Ünitesi takõlõ olduğunda, bir orijinali kopyalama için veri güvenliği işlevi kullanarak tararsanõz, makineden bip sesi duyulur ve tamamen gri bir sayfa gönderilir veya saklanõr. Gizli orijinali tarayan kişiyi görmek için günlük dosyasõnõ kullanabilirsiniz. Kopyalama için veri güvenliği işlevi hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. Security Reference. Referans p.11 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme p.37 Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme p.85 Tarama Dosyalarõnõn Dağõtõmõ p.105 Ağ TWAIN Tarayõcõsõyla Orijinalleri Tarama p.65 Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ Saklama 2

11 Görüntü Paneli Bu bölümde basitleştirilmiş ekran ve üç onay ekranõ açõklanmõştõr: Modlarõ Kontrol Et, Önizleme ve Dosya İletim Durumu. Bu el kitabõnda E-posta ekranõ, Klasöre Tara ekranõ, Saklanan Dosyalarõn Listesi ekranõ veya Ağ Dağõtõm Tarayõcõ Ekranõ hakkõnda açõklamalar bulabilirsiniz. Ayrõntõlar için bkz. E-posta Ekranõ, Klaör Ekranõna Tara, Saklanan Dosyalarõn Listesi, ve Ağ Dağõtõm Tarayõcõ Ekranõ. Referans p.13 E-posta Ekranõ p.42 Klasöre Tara Ekranõ p.72 Saklanan Dosyalarõn Listesi p.89 Ağ Dağõtõm Tarayõcõsõ Ekranõ 3

12 Basitleştirilmiş Ekran Bu bölümde basitleştirilmiş ekrana nasõl geçileceği açõklanmaktadõr. {Basitleştirilmiş Görüntü} tuşuna bastõğõnõzda, ekran ilk ekrandan basitleştirilmiş ekrana geçer. Harfler ve tuşlar, işlemleri gerçekleştirmeyi kolaylaştõrarak, daha büyük boyutta görüntülenir. ANP042S Basitleştirilmiş Ekran Örneği AMW001S TR 1. [Tuş Rengi] Ekran kontrastõnõ tuşlarõn renklerini değiştireek artõrmak için basõn. Bu sadece basitleştirilmiş görüntü için mevcuttur. Not İlk ekrana dönmek için, {Basitleştirilmiş Görüntü} tuşuna tekrar basõn. Bazõ tuşlar basitleştirilmiş ekranda görüntülenmez. 4

13 Onay Ekranlarõ Bu bölümde üç onay ekranõ açõklanmõştõr: Modlarõ Kontrol Et, Önizleme ve Dosya İletim Durumu. Modlarõ Kontrol Et Bu bölümde ekranda görüntülenen öğeler ve Modlarõ Kontrol Et ekranõnõn nasõl görüntüleneceği açõklanmaktadõr. Tarama ve iletim ayarlarõnõ kontrol etmek için Modlarõ Kontrol Et ekranõnõ kullanõn. [Modlarõ Kontrol Et] düğmesine basõldõğõnda ekran, ilk ekrandan Modlarõ Kontrol Et ekranõna geçer. Modlarõ Kontrol Et AMW002S TR 1. Orijinal Tarama Ayarlarõ, Orijinal Besleme Türü ve diğer tarama ayarlarõnõ görüntüler. 2. İletim işlevi simgesi Kullanõlmakta olan iletim işlevinin simgesini görüntüler. 3. Gönderen ve Hedef Göndereniz ve iletimi veya teslimat hedeflerini görüntüler. 4. Gönder Gönderen veya Konu gibi iletim ayarlarõnõ görüntüler. 5

14 Önizleme Bu bölümde ekranda görüntülenen öğeler ve Önizleme ekranõnõn nasõl görüntüleneceği açõklanmaktadõr. Orijinallerin doğru tarandõğõnõ kontrol etmek için Önizleme ekranõnõ kullanõn. Önizleme ekranõnõ e-posta veya Klasöre Tara ile dosyalarõnõ gönderirken, dosyalarõ teslim ederken veya dosyalarõ eşzamanlõ gönderir ve teslim ederken görüntüleyebilirsiniz. Önizleme ekranõnõ görüntülemek için [Önizleme] düğmesine basõn ve ardõndan [Önizleme] seçili durumdayken taramayõ başlatõn. Önizleme AMW003S TR 1. [Uzaklaştõr] ve [Yakõnlaştõr] Görüntülenen önizlemeyi küçültmek veya genişletmek için basõn. 2. [ ][ ][ ][ ] Görüntülenen alanõ kaydõrmak için basõn. 3. [İlet.İptal Et] Önizlemeyi kapatmak ve iletimi kesmek için basõn. 4. [İlet.Devam Et] Önizlemeyi kapatmak ve iletime devam etmek için basõn. 5. Dosyayõ Göster Dosyanõn adõnõ ve boyutunu görüntüler. 6. Sayfayõ Göster Görüntülenmekte olan sayfanõn numarasõnõ, toplam sayfa sayõsõnõ, sayfa boyutunu ve renk modunu görüntüler. 7. [Geçiş yap] Görüntülenmekte olan dosyanõn sayfasõnõ değiştirmek için basõn. 8. Konumu Göster Genişletildiği zaman görüntünün konumunu görüntüler. 6

15 Not Dosya [Yalnõzca Kaydet] kullanõlarak saklanmõşsa, önizleme kullanõlamaz. Saklanan dosya gönderilirken, önizleme kullanõlamaz. Saklanan dosyayõ, saklanan dosyalarõn listesinden görüntülenen Önizleme ekranõnõ kullanarak görebilirsiniz. Saklanan bir dosyayõ önizleme hakkõnda ayrõntõla riçin, bkz. Saklanan Bir Dosyayõ Listeden Kontrol. Tarama başarõsõz olursa veya görüntü dosyasõ bozulmuşsa, önizleme görüntülenmeyebilir. Böyle bir durumda orijinali yeniden tarayõn. Referans p.75 Listeden Seçilen Saklanan Bir Dosyayõ Kontrol Etme Dosya İletim Durumu Bu bölümde ekranda görüntülenen öğeler ve Dosya İletim Durumu ekranõnõn nasõl görüntüleneceği açõklanmaktadõr. E-posta iletimini, Klasöre Tara ve dağõtõm sonuçlarõnõ kontrol etmek için Dosya İletim Durumu ekranõnõ kullanõn. Dosya İletim Durumu ekranõnõ görüntülemek için [Taranan. Dosya Durumu] düğmesine basõn. Aynõ anda en fazla 9 iletim veya teslimat sonucu görüntülenebilir. Sonuçlar arasõnda geçiş yapmak için [U] veya [T] düğmesine basõn. 7

16 Dosya İletim Durumu AMW004S TR 1. Tarih / Zaman Bu makine veya zaman ve tarih tarafõndan belirtilen teyit edilen zaman ve tarih iletimini Tamamlanmõş, Hata, veya İptal edilmiş görüntüler. 2. İletim işlevi simgesi Kullanõlan iletim işlevinin simgesini görüntüler. 3. Hedef İletim hedefini görüntüler. Birden çok hedef seçtiyseniz, ilk seçilen hedef görüntülenir. 4. Gönderen Gönderen adõnõ görüntüler. 5. Dosya Adõ Eşzamanlõ gönderilen ve saklanan dosyalarõn adlarõnõ veya gönderilmiş olan saklanan dosyalarõn adlarõnõ görüntüler. 6. Durum Şu iletim durumlarõndan biriniz görüntüler: Tamamlanmõş, Gönderiyor..., Bekliyor..., Hata, veya İptal edilmiş. 7. [İlet. Durdur] İletimi iptal etmek için durumu [Bekliyor...] olan bir dosya seçin ve ardõndan [İlet. Durdur] düğmesine basõn. 8. [Liste Yazdõr] İletim sonuçlarõnõ yazdõrmak için basõn. Not Ekranõn altõndaki [İş Listesi] düğmesine basarak tarayõcõ işlevi iletim sonuçlarõnõ kontrol edemezsiniz. İletim sonuçlarõnõ görüntülemek için [Taranan. Dosya Durumu] düğmesine basõn ve ardõndan Dosya İletim Durumu ekranõnõ görüntüleyin. Güvenlik ayarlarõna bağlõ olarak bazõ iletim sonuçlarõ görüntülenemeyebilir. 8

17 Tarayõcõ Özellikleri Bu bölüm Tarayõcõ Özellikleri ayarlarõnõ açõklamaktadõr. Tarayõcõ Özellikleri ekranõnõ görüntülemek için {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. Ayrõntõlõ ayar yöntemi için bkz. General Settings Guide. Genel Ayarlar Öğeler Başlõğõ Değiştir Dağõtõm Sunucusu Hedef Listesini Güncelle Arama Hedefi TWAIN Bekleme Süresi Hedef Listesi Görüntü Önceliği 1 Hedef Listesi Görüntü Önceliği 2 Tarayõcõ Raporu Yazdõr ve Sil Tarayõcõ raporu Yazdõrma Tarayõcõ raporu Silme Tanõm Bu makinenin hedef listesi görüntülendiğinde kullanõlacak endeksi ayarlar. [Dağõtõm Sunucusu Hedef Listesini Güncelle] tuşuna basarak gönderim sunucusunun hedef listesini güncellemenizi sağlar. [Sistem Ayarlarõ] altõnda bu işlevi kullanabilmek için [Gönderim Seçeneği]'õ [Açõk] konumuna getirin. Makinenin adres defterinden veya LDAP sunucusundan varsayõlan arama hedefi listesini görüntüler. LDAP sunucusu genelinde arama yapmak için [Sistem Ayarlarõ] altõnda LDAP sunucusunu kaydedin ve ardõndan [LDAP Arama] ayarõnõ [Açõk] olarak belirleyin. Tarama işlemi devam ederken istemci bir bilgisayarõn TWAIN tarayõcõsõnõ kullanmaya çalõşmasõ durumunda makinenin ne tepki vereceğini belirleyin. Makinenin hedef listesinden veya dağõtõm sunucu tarafõndan yönetilen Hedef Listesi'nden varsayõlan hedef listesini seçin. E-posta hedef listesi veya klasör hedef listesine öncelik verip vermemeyi seçin. Azami tarayõcõ raporu sayõsõ aşõldõğõnda makinenin ne tepki vereceğini belirleyin. Tarayõcõ raporu yazdõrmanõzõ sağlar. Tarayõcõ raporu daha sonra silinir. Tarayõcõ raporunu yazdõrmadan silmenizi sağlar. Tarama Ayarlarõ Öğeler Sonraki Orj.İçin Bekleme Süresi:Şaryo Camõ Sonraki Orijinaller İçin bekleme Süresi: SADF Tanõm Şaryo canõmdan taramanõn ardõndan diğer orijinalleri beklerken makinenin hangi işlemi gerçekleştireceğini ayarlayõn. Orijinalleri Otomatik Doküman Besleyici (ADF) ile taradõktan sonra diğer orijinaller için makinenin kuyruktaki işlemini ayarlar. ADF kurulmadõğõ sürece bu işlev kullanõlamaz. 9

18 Gönderme Ayarlarõ Öğeler Sõkõştõrma (Siyah ve Beyaz) Sõkõştõrma (Gri Tonlama) Azami E-posta Boyutu Böl & E-posta olarak gönder E-posta Bilgi Dili Tek Sayfalõ Dosyalar İçin Hane Sayõsõ Saklanmõş Dosya E-posta Metodu Tanõm Siyah beyaz olarak taranan dosyalar için bir sõkõştõrma yöntemi belirleyin. Gri tonlamalõ olarak taranan dosyalar için bir sõkõştõrma yöntemi belirleyin. Ekli e-postalarõn büyüklüğünü sõnõrlamayõ veya sõnõrlamamayõ seçin. [Azami E-posta Boyutu] seçeneğinde belirlenen büyüklüğü aşan dosyalarõ bölerek çoklu e-posta şeklinde göndermeyi veya hiç bölmemeyi seçin. Başlõk, tarih ve yöneticinin adõ gibi belge bilgilerinin hangi dilde gönderileceğini seçin. Tek sayfalõ dosya adlarõ için kullanõlan seri numaralardaki hane sayõsõnõ ayarlayõn. Saklanan dosyalarõ e-postayla gönderirken dosya ekleme veya URL Linki gönderme seçimini ayarlar. İlk Ayarlar Öğeler Menü Koruma Tanõm Yönetici dõşõndaki kullanõcõlar tarafõndan ayarlarõ değiştirilebilecek işlevler için varsayõlan erişim seviyesini ayarlayõn. 10

19 1. Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme E-postalara tarama dosyalarõ ekleyebilir ve bunlarõ LAN veya Internet gibi bağlantõlar yoluyla gönderebilirsiniz. Tarama Dosyalarõnõ E-posta yoluyla Göndermeden Önce Bu bölümde tarama dosyalarõnõ e-postayla göndermek için gerekli yöntem ve hazõrlõklar açõklanmaktadõr. Tarama Dosyalarõnõ E-posta yoluyla Gönderme İşlemi Bu bölümde tarama dosyalarõnõ e-postayla gönderme işlemi açõklanmaktadõr. ZZZ508S 1. Bu makine Tarama dosyasõ bir e-postaya eklenebilir ve posta sunucusuna gönderilebilir. 2. SMTP sunucusu Tarama dosyalarõnõ e-postayla gönderebilmek için SMTP'yi (Basit Posta Aktarõm Protokolü) destekleyen bir e-posta sunucusuna erişiminizin olmasõ gerekir. Ancak, bu makinenin dahil olduğu LAN içerisinde bir e-posta sunucusunun bulunmasõ gerekmez. Alõnan e-postayõ LAN veya Internet aracõlõğõyla belirtilen bir hedefe aktarõr. 3. İstemci bilgisayar E-posta iletilerini ve bu makine tarafõndan oluşturulan tarama dosyasõ eklerini almak için e-posta istemci yazõlõmõ kullanõn. 4. LDAP Sunucusu E-posta hesaplarõnõ yönetmek, ağ içerisinde arama yapmak ve bu makineye erişen bilgisayarlarõn kimlik doğrulamasõnõ yapmak için bu sunucuyu kullanõn. LDAP sunucusunu kullanarak makineden hedefleri arayabilirsiniz. 11

20 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme E-posta yoluyla Gönderme Hazõrlõklarõ 1 Bu bölümde tarama dosyalarõnõ e-postayla göndermek için yapõlmasõ gereken hazõrlõk ve ayarlar açõklanmaktadõr. A Makineyi ağa bağlayõn. Bir Ethernet kablosu veya kablosuz LAN (IEEE b) kullanarak makineyi ağa bağlayõn. B [Sistem Ayarlarõ] içindeki gerekli ağ ayarlarõnõ yapõn. Makineyi ağa bir Ethernet kablosu kullanarak bağladõysanõz, aşağõdaki ayarlarõ yapõn. Daha ayrõntõlõ bilgi için General Settings Guide'a bakõn. Makinenin Ipv4 adresini ve alt net maskõnõ belirtin. IPv4 ağ geçidi adresini belirtin. [Etkin Protokol]'de, [IPv4] öğesini etkinleştirin. SMTP sunucusunu belirtin. C Gerekirse, [Tarayõcõ Özellikleri] altõnda bulunan [Gönderme Ayarlarõ] öğesindeki ayarlarõ değiştirin. Not Makineyi ağa bağlamak için bir kablosuz LAN (IEEE b) ve bir genişletilmiş kablosuz LAN kartõ gerekir. Daha ayrõntõlõ bilgi için, bkz. Network Guide. [Sistem Ayarlarõ] altõnda ayarlanacak öğeler ağ ortamõna bağlõ olarak farklõlõk gösterir. Ağ ayarlarõ hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. General Settings Guide. [Tarayõcõ Özellikleri] hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. General Settings Guide. E-posta Adreslerini Adres Defterine Kaydetme Sõk kullanõlan e-posta adreslerini adres defterine kaydedebilirsiniz. [Sistem Ayarlarõ] öğesinden [Yönetici Araçlarõ] altõnda bulunan [Adres Defteri Yönetimi] öğesinde e-posta adreslerini kaydedebilirsiniz. Adresler ayrõca gruplar altõnda kaydedilebilir. Not E-posta adreslerini adres defterine kaydetme hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. General Settings Guide. Web Image Monitor veya SmartDeviceMonitor for Admin öğesini kullanarak da e-posta adreslerini adres defterine kaydedebilirsiniz. Bu uygulamalarõn kurulmasõ hakkõnda ayrõntõlõ bilgi edinmek için, bkz Network Guide. Adresleri adres defterine kaydetme hakkõnda daha ayrõntõlõ bilgi edinmek için ilgili uygulamalarõn Yardõm bölümlerine bakõn. Makinenin türüne bağlõ olarak, makine kullanõcõ kodlarõnõ içeren CSV dosyalarõnõ (SmartDeviceMonitor for Admin uygulamasõyla alõnan) kullanarak adres defterini güncelleştirirken makineyi kullanamayabilirsiniz. 12

21 Tarama Dosyalarõnõ E-posta yoluyla Göndermeden Önce E-posta Ekranõ Bu bölümde tarama dosyalarõnõ e-postayla gönderirken görüntülenen ekran düzeni açõklanmaktadõr. Görüntülenen işlev öğeleri, seçici tuş görevini yerine getirir. Bunlara basarak bir öğeyi seçebilir veya belirleyebilirsiniz. Görüntü panelinde bir öğeyi seçtiğinizde veya belirlediğinizde öğe bunun gibi [ ] vurgulanõr. Bunun gibi görünen [ ] tuşlar seçilemez. 1 ALQ006S TR 1. Hedef alanõ Belirtilen hedef görüntülenir. Birden fazla hedef belirlenirse, hedefler arasõnda ilerlemek için [U] veya [T] düğmesine basõn. 2. E-posta/ Klasör E-posta ekranõyla Klasöre Tara ekranõ arasõnda geçiş yapmak için bu sekmelere basõn. Aynõ dosyalarõ hem e-posta hem de Klasöre Tara ile gönderirken de ekranlar arasõnda geçiş yapõn. 3. E-posta simgesi E-posta ekranõnõn görüntülendiğini belirtir. 4. [Manuel Giriş] Adres defterine kayõtlõ olmayan hedefleri belirlemek için bu düğmeye basõn ve görüntülenen yazõlõm klavyesini kullanarak e-posta adreslerini girin. 5. [Kayõt No.] 5 haneli kayõt numarasõnõ kullanarak hedefi belirlemek için bu düğmeye basõn. 6. Hedef Listesi Makinede kayõtlõ hedeflerin listesi görüntülenir. Tüm hedefler görüntülenemezse, ekranõ değiştirmek için [U]veya [T] düğmesine basõn. Grup hedefleri bu simgeyle ( ) belirtilir. 7. [Yazõ][Konu][Gönderenin Adõ][Alõm Bildirimi] Mesajõ girin ve konuyu, göndereni ve Okunma Durumu Bildirimi kullanõlõp kullanõlmayacağõnõ belirleyin. 13

22 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Göndermek İçin Temel İşlemler 1 Bu bölümde tarama dosyalarõnõ e-postayla göndermek için gereken temel işlem açõklanmaktadõr. A Önceki ayarlardan herhangi birinin kalmamasõna dikkat edin. Önceki ayarlar kalõrsa, {Sil Modlarõ} tuşuna basõn. B Ağ dağõtõm tarayõcõ ekranõ veya Klasöre Tara ekranõ görüntülenirse, E-posta ekranõna geçin. Ayrõntõlar için bkz. "E-posta Ekranõna Geçiş". C Orijinalleri yerleştirin. D Gerekirse, çözünürlük ve tarama boyutu gibi tarayõcõ ayarlarõnõ belirlemek için [Tarama Ayarlarõ] tuşuna basõn. Ayrõntõlar için bkz. "Muhtelif Tarama Ayarlarõ". E Gerekiyorsa, tarayõcõ yoğunluğunu belirtin. Ayrõntõlar içi bkz. "Resim Yoğunluğunu Ayarlama". F Orijinal yönlendirme gibi ayarlar belirtmek için gerekirse [Orijinal Besleme Türü] a basõn. Ayrõntõlar için bkz. "Orijinal Besleme Türü Ayarõ". 14

23 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Göndermek İçin Temel İşlemler G Gerekiyorsa, dosya adõ ve dosya biçimi gibi ayarlarõ belirlemek için [Dosya Adõ / Türü] tuşuna basõn. Ayrõntõlar için bkz. "Dosya Türü ve Dosya Adõ Ayarõ". H Hedefi belirtin. Birden çok hedef belirtebilirsiniz. Ayrõntõlar için bkz. "E-posta Hedeflerini Belirtme". I Gerekiyorsa, e-posta mesajõnõ girmek için [Yazõ] düğmesine basõn. Ayrõntõlar için bkz. "E-posta Mesajõ Belirtme" J Gerekiyorsa, e-posta konusunu belirlemek için [Konu] düğmesine basõn. Ayrõntõlar için bkz. "E-posta Konusunu Belirtme". K E-posta gönderenini belirlemek için [Gönderenin Adõ] düğmesine basõn. Ayrõntõlar için bkz. "E-posta Gönderenini Belirtme". L Okunma Durumu Bildirimi'ni kullanmak için [Alõm Bildirimi] düğmesine basõn. [Alõm Bildirimi] seçeneğini belirlediyseniz, seçilen e-posta göndereni, e-posta alõcõsõ e-postayõ açtõğõnda e-posta bildirimi alõr. M {Başlat} tuşuna basõn. Yõğõnlarõ tarõyorsanõz, sonraki orijinalleri yerleştirin. 1 15

24 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 Not İki veya daha çok hedef seçtiyseniz, hedef alanõnõn yanõndaki [U] veya [T] düğmesine basarak hedefleri tek tek görüntüleyebilirsiniz. Seçili bir hedefi iptal etmek için, hedef alanõnda hedefi görüntüleyin, ve sonra {Sil/Durdur} tuşun basõn. Adres defterinden seçilen bir hedefi, seçili hedefe tekrar basarak iptal edebilirsiniz. [Sistem Ayarlarõ] altõnda, yöneticinin e-posta adresini varsayõlan gönderen adõ olarak belirtebilirsiniz. Bu, [Gönderenin Adõ] için herhangi bir şey girmeden e- posta göndermenizi sağlar. Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. General Settings Guide. Güvenlik ayarlarõna bağlõ olarak, oturum açan kullanõcõ [Gönderenin Adõ] olarak belirtilebilir. Okunma Durumu Bildirimi'ni kullanmak için makineye kullanõcõ olarak oturum açõn ve göndereni belirleyin. Bununla birlikte, alõcõnõn e-posta yazõlõmõ Okunma Durumu Bildirimi'ni desteklemiyorsa, [Alõm Bildirimi] bildirim e-postasõnõn iletilemeyeceğini unutmayõn. {Modlarõ Kontrol Et} tuşuna basarak, ilk tarayõcõ ekranõndan Modlarõ Kontrol ekranõna değişebilir böylece ayarlarõ kontrol edebilirsiniz. Ayrõntõlar için bkz. "Modlarõ Kontrol Et". [Önizleme] düğmesine basarsanõz ve ardõndan belgeyi tararsanõz, Önizleme ekranõ görüntülenir. Ayrõntõlar için bkz. "Önizleme". Taramayõ iptal etmek için {Sil/Durdur} tuşuna basõn. Ayrõca tarama dosyasõnõ saklayabilir ve eşzamanlõ olarak e-postayla gönderebilirsiniz. Ayrõntõlar için bkz."eşzamanlõ Depolama ve E-postayla Gönderme". Referans p.17 E-posta Ekranõna Geçiş p.111 Çeşitli Tarama Ayarlarõ p.122 Resim Yoğunluğunun Ayarlanmasõ p.123 Orijinal Besleme Türü Ayarõ p.132 Dosya Türünü ve Dosya Adõnõ Ayarlama p.18 E-posta Hedefleri Belirleme p.32 E-posta Mesajõnõ Belirleme p.31 E-posta Konusunu Belirleme p.27 E-posta Gönderenini Belirleme p.5 Modlarõ Kontrol Et p.6 Önizleme p.34 Eşzamanlõ Saklama ve E-postayla Gönderme 16

25 E-posta Ekranõna Geçiş E-posta Ekranõna Geçiş Bu bölümde ekranõ E-posta ekranõna geçme işlemi açõklanmaktadõr. Klasöre Tara ekranõ görüntüleniyorsa, E-posta ekranõna geçiş yapmak için [E-posta] düğmesine basõn. Ağ dağõtõm tarayõcõ ekranõ görüntüleniyorsa, E-posta ekranõna aşağõda anlatõldõğõ gibi geçin: A [Dağõt. Hedefi]'ye basõn. 1 E-posta ekranõ veya Klasöre Tara ekranõ görüntülenir. B Klasöre Tara ekranõ görüntüleniyorsa, [E-posta] düğmesine basõn. E-posta ekranõ görüntülenir. Not Dağõtõm hedefi belirlendiğinde ağ dağõtõm tarayõcõ ekranõndan geçiş yapamazsõnõz. Belirtilen hedefi silmek için, ağ dağõtõm tarayõcõ ekranõnõn hedef alanõnda hedefi görüntüleyin, ve sonra{sil/durdur} tuşuna basõn. 17

26 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme E-posta Hedefleri Belirleme 1 Bu bölümde e-posta hedeflerinin nasõl belirtildiği açõklanmaktadõr. E-posta hedeflerini aşağõdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak belirtebilirsiniz. Makinenin adres defterinden hedefi seçin E-posta adresini doğrudan girin. Hedefi LDAP sunucusunda arayõn ve seçin Hedefleri seçmeden önce [Kime] öğesini seçtiğinizden emin olun. Gerekiyorsa, [Cc] veya [Bcc] düğmesine basõn ve hedefleri seçin. Makinenin Adres Defterinden Hedef Seçme Bu bölümde bir hedefin makinenin adres defterinden nasõl seçileceği açõklanmaktadõr. Önemli Bu işlevi kullanmak için hedefleri [Sistem Ayarlarõ] altõnda önceden kaydetmiş olmanõz gerekir. Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. General Settings Guide. Makinenin adres defterine kaydedilen hedefleri seçmek için aşağõdaki yöntemleri kullanabilirsiniz. Listeden bir hedef seçme Kayõt numarasõnõ girerek hedef seçin Makinenin adres defterini arayarak bir hedef seçin Listeden bir hedef seçme Hedef listesinden bir hedef seçin. A Hedef listesinde, hedef adõnõ içeren düğmeye basõn. 18 Seçili hedefin düğmesi vurgulanõr ve ekranõn üst bölümündeki hedef alanõnda hedef görüntülenir. Amaçlanan hedef görüntülenmezse, aşağõdaki adõmlardan birini uygulayõn: Başlõktan ilk harfini seçerek hedefi görüntüleyin [U] veya [T] düğmesine basarak hedefi görüntüleyin

27 E-posta Hedefleri Belirleme Not Güvenlik ayarõna bağlõ olarak, bazõ hedefler hedef listesinde görünmeyebilir. Kayõt numaralarõnõ girerek hedefleri seçme Kayõt numarasõnõ kullanarak makinenin adres defterinden hedefi seçin. A [Kayõt No.]'ye basõn. 1 B Rakam tuşlarõnõ kullanarak gerekli hedef klasörüne atanan beş basamaklõ kayõt numarasõnõ girin. Girilen numara beş basamaktan az ise {q} tuşuna son rakamdan sonra basõn. Örnek: girmek için {3} tuşuna basõn ve sonra {q} tuşuna basõn. C [OK]'ye basõn. [Değiştir] düğmesine basarak seçili hedefi değiştirebilirsiniz. Hedefi bulmak ve seçmek için makinenin adres defterini arama Bu bölümde bir hedefin makinenin adres defterinde nasõl aranacağõ ve seçileceği açõklanmaktadõr. A [Arama Hedefi]'ye basõn. 19

28 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 B Hedef adõyla aramak için [Ad] tuşuna basõn. E-posta adresine göre aramak için [E-posta Adresi] düğmesine basõn. Yazõlõm klavyesi görüntülenir. Ayrõca [Ad] ve [E-posta Adresi] birleştirerek de arayabilirsiniz. C Hedef adõnõn başlangõcõnõ girin. E-posta adreslerine göre aramak için adresin başlangõcõnõ girin. D [OK]'ye basõn. E Gerekiyorsa, [Gelişmiş Arama] düğmesine basõn ve ardõndan ayrõntõlõ arama ölçütlerini belirleyin. [Gelişmiş Arama] düğmesine basarak [Ad], [E-posta Adresi] ve [Klasör Adõ] gibi ölçütler kullanarak arayabilirsiniz. Diğer ölçütlerle [İlk Kelime] veya [Son Kelime] ölçütlerini birleştirerek de arayabilirsiniz. Görüntülenen ekran bir örnektir. Ekranda gerçekte görüntülenen öğeler farklõ olabilir. F [Aramayõ Başlat]'ye basõn. Arama ölçütleriyle eşleşen hedefler görüntülenir. G Bir hedef seçin. H [Kime], [Cc] veya [Bcc] öğesini seçin. I [OK]'ye basõn. 20

29 E-posta Hedefleri Belirleme Not [Sistem Ayarlarõ] menüsünde [LDAP Arama] seçeneği [Açõk] olarak ayarlanmõşsa, ekranõn üst bölümünde görüntülenen [Adres Defteri] öğesinin aramayõ başlatmadan önce seçili olduğundan emin olun. [Ad], [E-posta Adresi] ve [Klasör Adõ] gibi [Gelişmiş Arama] alanõnda görüntülenen ölçüt, makinenin adres defterinde kayõtlõdõr. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. [Ayrõntõlar] düğmesine basarak seçili hedeflerle ilgili ayrõntõlarõ görebilirsiniz. Arama sonuçlarõnda en fazla 100 hedef görüntülenebilir. [Gelişmiş Arama] düğmesine basõldõğõnda aşağõdaki ölçütler görüntülenir: [İlk Kelime]: Girilen karakterle başlayan adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "A" girin. [Son Kelime]: Girilen karakterle biten adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "C" girin. [Tam Eşleşme]: Girilen bir karaktere karşõlõk gelen adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için, "ABC" girin. [Bir Kelime Ekle]: Girilen bir karakteri içeren adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için, "A", "B", veya "C" girin. [Kelime Hariç Tut]: Girilen bir karakteri içermeyen adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için, "D" girin. 1 21

30 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme E-posta Adresini Manuel Girme 1 Bu bölümde bir e-posta hedefinin manuel olarak nasõl girildiği açõklanmaktadõr. A [Manuel Giriş]'ye basõn. Yazõlõm klavyesi görüntülenir, böylece e-posta adresini girebilirsiniz. B E-posta adresini girin. C [OK]'ye basõn. Not Güvenlik ayarlarõna bağlõ olarak, [Manuel Giriş] görüntülenemeyebilir. Kayõtlõ hedef e-posta adresini değiştirmek için yazõlõm klavyesini görüntülemek üzere hedef alanõnõn solundaki [Düzenle] düğmesine basõn, yeni adresi yazõlõm klavyesini kullanarak girin ve ardõndan [OK] seçeneğine tõklayõn. Doğrudan girilen e-posta adresi makinenin adres defterine kaydedilebilir. Ayrõntõlar için bkz. "Doğrudan Girilen Hedefi Adres Defterinde Kaydetme". Referans p.26 Adres Defterine Doğrudan Girilen Hedefi Kaydetme 22

31 E-posta Hedefleri Belirleme LDAP Sunucusunu Arayarak Hedefleri Seçme LDAP sunucusuna erişerek, hedef arayabilir ve seçebilirsiniz. Önemli Bu işlevi kullanmak için LDAP sunucusunun ağa bağlõ olmasõ gerekir. Ayrõca, [Sistem Ayarlarõ] altõnda, sunucu kayõtlõ olmalõ ve [LDAP Arama] seçeneği [Açõk] olarak ayarlanmalõdõr. Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. General Settings Guide. A [Arama Hedefi]'ye basõn. 1 B [Adres Defteri] öğesinin yanõnda görüntülenen LDAP sunucusunu seçin. LDAP sunucusunu önceden [Sistem Ayarlarõ] menüsünde kaydedin. Seçili sunucuya erişebilmek için kimlik doğrulamasõ gerekiyorsa, kimlik doğrulamasõ ekranõ görünür. Kimlik doğrulamasõnõ yapmak için kullanõcõ adõnõ ve şifresini girin. C Ada göre aramak için [Ad] düğmesine basõn. E-posta adresine göre aramak için [E-posta Adresi] düğmesine basõn. Yazõlõm klavyesi görüntülenir, böylece adõ veya e-posta adresini girebilirsiniz. Ayrõca [Ad] ve [E-posta Adresi] birleştirerek de arayabilirsiniz. [Ad] seçeneğine göre arama yapõyorsanõz, aramanõn soyadõna göre mi yoksa ada göre mi yapõlacağõ, yöneticinin aramayõ nasõl yapõlandõrdõğõna bağlõdõr. D Hedef adõnõn bir bölümünü girin. E-posta adresine göre aramak için hedef adresin bir bölümünü girin. 23

32 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 E [OK]'ye basõn. F Gerekiyorsa, [Gelişmiş Arama] düğmesine basõn ve ardõndan ayrõntõlõ arama ölçütlerini belirleyin. [Gelişmiş Arama] düğmesine basarak [Ad], [E-posta Adresi], [Şirket Adõ], [Departman Adõ] ve [Arama Seçenekleri] gibi ölçütler kullanarak arayabilirsiniz. Diğer ölçütlerle [İlk Kelime] veya [Son Kelime] ölçütlerini birleştirerek de arayabilirsiniz. Görüntülenen ekran bir örnektir. Ekranda gerçekte görüntülenen öğeler farklõ olabilir. G [Aramayõ Başlat]'ye basõn. Arama ölçütleriyle eşleşen hedefler görüntülenir. H Hedefi seçin. I [Kime], [Cc] veya [Bcc] öğesini seçin. J [OK]'ye basõn. 24

33 E-posta Hedefleri Belirleme Not [Faks Hedefi], [Şirket Adõ], [Departman Adõ] ve [Arama Seçenekleri] gibi [Gelişmiş Arama] alanõnda görüntülenen arama ölçütleri, LDAP sunucusuna kayõtlõdõr. [Arama Seçenekleri], [Sistem Ayarlarõ] menüsünde kayõt edilebilir. Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. General Settings Guide. [Ayrõntõlar] düğmesine basarak seçili hedeflerle ilgili ayrõntõlarõ görebilirsiniz. Arama sonuçlarõnda en fazla 100 hedef görüntülenebilir. LDAP sunucusundan dönen bir e-posta adresi çok uzunsa, bu adresi hedef olarak belirtmek mümkün olmaz. Belirtilebilen karakter sayõlarõna ilişkin ayrõntõlar içi bkz. "E-posta Gönderme". Hedef için birden çok e-posta adresi kayõtlõ olabilir. Ancak, arama sonuçlarõnda hedef başõna yalnõzca bir e-posta adresi görünür. Hangi e-posta adresinin görüntüleneceği LDAP sunucusuna bağlõdõr. Genellikle, ilk kaydedilen e-posta adresi görüntülenir. [Gelişmiş Arama] düğmesine basõldõğõnda aşağõdaki ölçütler görüntülenir: [İlk Kelime]: Girilen karakterle başlayan adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "A" girin. [Son Kelime]: Girilen karakterle biten adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "C" girin. [Tam Eşleşme]: Girilen bir karaktere karşõlõk gelen adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "ABC" girin. [Bir Kelime Ekle]: Girilen bir karakteri içeren adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "A", "B", veya "C" girin. [Kelime Hariç Tut]: Girilen bir karakteri içermeyen adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "D" girin. [Karõşõk Ara]: karõşõk arama (Bu karõşõk aramanõn işlevi LDAP sunucusu tarafõndan desteklenen sisteme bağlõdõr.) 1 Referans p.158 E-posta Gönderme 25

34 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Adres Defterine Doğrudan Girilen Hedefi Kaydetme 1 Bu bölümde doğrudan girilen bir hedefin makinenin adres defterine nasõl kaydedileceği açõklanmaktadõr. LDAP sunucusundan seçilen bir hedefi de kaydedebilirsiniz. A Hedef alanõnda kaydetmek istediğiniz hedefi seçin. B [Prg. Hdf.]'ye basõn. C [Adlar] düğmesine basõn ve ardõndan kaydedilecek adõ ve diğer bilgileri belirtin. Kaydedilecek bilgileri belirlemeyle ilgili ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. D [OK]'ye basõn. Not Güvenlik ayarõna bağlõ olarak [Prg. Hdf.] görünmeyebilir. Bu durumda kaydõ tamamlayamazsõnõz. Aranan ve LDAP sunucusundan seçilen bir hedefi makinenin adres defterine kaydetmek için hedefi görüntüleyin ve ardõndan [Prg. Hdf.] düğmesine basõn. 26

35 E-posta Gönderenini Belirleme E-posta Gönderenini Belirleme Bu bölümde e-postayõ gönderenin nasõl belirtileceği açõklanmaktadõr. E-posta göndermek için gönderenin adõnõ belirtmelisiniz. 1 E-posta gönderenini aşağõdaki yöntemlerden herhangi biriyle belirtebilirsiniz: Makinenin gönderen listesinden göndereni seçin Kayõt numarasõnõ girerek göndereni seçin Makinenin adres defterini arayarak göndereni seçin Not Gönderenler önceden [Sistem Ayarlarõ] altõnda kayõtlõ olmalõdõr. Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. General Settings Guide. [Sistem Ayarlarõ] altõnda, yöneticinin e-posta adresini varsayõlan gönderen adõ olarak belirtebilirsiniz. Bu, [Gönderenin Adõ] için herhangi bir şey girmeden e- posta göndermenizi sağlar. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. Güvenlik ayarlarõna bağlõ olarak, oturum açan kullanõcõ [Gönderenin Adõ] olarak belirtilebilir. Bir koruma kodu ayarlanmõşsa, göndereni seçtikten sonra koruma kodunu girmek için bir ekran görünür. Koruma kodunu girin ve ardõndan [OK] düğmesine basõn. Girdiğiniz koruma kodu doğruysa gönderenin adõ görüntülenir. Listeden Bir Gönderen Seçme Bu bölümde gönderenin makinenin gönderen listesinden nasõl seçileceği açõklanmaktadõr. A [Gönderenin Adõ]'ye basõn. B Göndereni seçin. C [OK]'ye basõn. 27

36 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 Bir Gönderen Adõ Belirtmek İçin Kayõt Numarasõ Kullanma Kayõt numarasõna göre hedef listesinden göndereni seçin. A [Gönderenin Adõ]'ye basõn. B [Kayõt No.]'ye basõn. C Rakam tuşlarõnõ kullanarak gerekli hedef klasörüne atanan beş basamaklõ kayõt numarasõnõ girin. Girilen numara 5 haneden azsa, son numaradan sonra {q} tuşuna basõn. Örnek: rakamõnõ girmek için {6} tuşuna basõn ve sonra {q} tuşuna basõn. D [OK] tuşuna iki defa basõn. [Değiştir] düğmesine basarak seçili hedefi değiştirebilirsiniz. 28

37 E-posta Gönderenini Belirleme Makinenin Adres Defterini Arayarak Gönderen Seçme Bu bölümde gönderenin makinenin adres defterini arayarak nasõl seçileceği açõklanmaktadõr. A [Gönderenin Adõ]'ye basõn. 1 B [Ara]'ye basõn. C Kullanõcõ adõyla aramak için [Ad] düğmesine basõn. E-posta adresine göre aramak için [E-posta Adresi] düğmesine basõn. Yazõlõm klavyesi görüntülenir. Ayrõca [Ad] ve [E-posta Adresi] birleştirerek de arayabilirsiniz. D Aramak istediğiniz gönderen adõnõn başlangõcõnõ girin. E-posta adresine göre aramak için, adresin başlangõcõnõ girin. E [OK]'ye basõn. F Gerekiyorsa, [Gelişmiş Arama] düğmesine basõn ve ardõndan ayrõntõlõ arama ölçütlerini belirleyin. [Gelişmiş Arama] düğmesine basarak [Ad], [E-posta Adresi] ve [Klasör Adõ] gibi ölçütler kullanarak arayabilirsiniz. Diğer ölçütlerle [İlk Kelime] veya [Son Kelime] ölçütlerini birleştirerek de arayabilirsiniz. Görüntülenen ekran bir örnektir. Ekranda gerçekte görüntülenen öğeler farklõ olabilir. 29

38 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 G [Aramayõ Başlat]'ye basõn. Arama ölçütleriyle eşleşen hedefler görüntülenir. H Göndereni seçin. I [OK]'ye basõn. Not [Sistem Ayarlarõ] menüsünde [LDAP Arama] seçeneği [Açõk] olarak ayarlanmõşsa, ekranõn üst bölümünde görüntülenen [Adres Defteri] öğesinin aramayõ başlatmadan önce seçili olduğundan emin olun. [Ad], [E-posta Adresi] ve [Klasör Adõ] gibi [Gelişmiş Arama] alanõnda görüntülenen ölçüt, makinenin adres defterinde kayõtlõdõr. Ayrõntõlar için bkz. General Settings Guide. [Ayrõntõlar] düğmesine basarak seçili gönderenle ilgili ayrõntõlarõ görebilirsiniz. [Gelişmiş Arama] düğmesine basõldõğõnda aşağõdaki ölçütler görüntülenir: [İlk Kelime]: Girilen karakterle başlayan adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin "ABC" yi aramak için "A" girin. [Son Kelime]: Girilen karakterle biten adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin "ABC" yi aramak için "C" girin. [Tam Eşleşme]: Girilen bir karaktere karşõlõk gelen adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin "ABC" yi aramak için "ABC" girin. [Bir Kelime Ekle]: Girilen bir karakteri içeren adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "A", "B", veya "C" girin. [Kelime Hariç Tut]: Girilen bir karakteri içermeyen adlar veya karakterler hedef alõnõr. Örneğin, "ABC" yi aramak için "D" girin. 30

39 E-posta Konusunu Belirleme E-posta Konusunu Belirleme Bu bölüm e-posta konusunun nasõl belirleneceğini anlatmaktadõr. A [Konu]'ye basõn. 1 Yazõlõm klavyesi görüntülenir. B Konuyu girin. C [OK]'ye basõn. 31

40 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme E-posta Mesajõnõ Belirleme 1 Bu bölüm e-posta mesajõnõn nasõl belirleneceğini anlatmaktadõr. Mesaj aşağõdaki yöntemlerle oluşturulabilir: Listeden e-posta mesajõnõ seçin Mesajõ doğrudan girin. Listeden Bir Mesaj Seçme Listeden mesaj seçebilirsiniz. Önemli Listeden seçilebilen mesajlar önceden [Sistem Ayarlarõ] menüsünde kaydedilmelidir. A [Yazõ]'ye basõn. B Mesajõ seçin. C [OK]'ye basõn. 32

41 E-posta Mesajõnõ Belirleme Mesajõn Manuel Girişi Mesajõ manuel girebilirsiniz. A [Yazõ]'ye basõn. 1 B [Manuel Giriş]'ye basõn. Yazõlõm klavyesi görüntülenir, böylece mesajõ girebilirsiniz. C Mesajõ girin. D [OK] tuşuna iki defa basõn. 33

42 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 Eşzamanlõ Saklama ve E-postayla Gönderme Bu bölümde bir dosyanõn nasõl saklanacağõ ve eşzamanlõ olarak e-postayla gönderileceği açõklanmõştõr. A [Dosya Kayd.]'a basõn. B [Gönder ve Kaydet] seçeneğinin belirlendiğinden emin olun. C Gerekiyorsa, [Kullanõcõ Adõ], [Dosya Adõ] ve [Parola] gibi dosya verilerini belirtin. Ayrõntõlar için bkz. "Kayõtlõ Dosya için Dosya Bilgilerini Belirtme". D [OK]'ye basõn. E Dosyayõ e-postayla göndermek için ayarõ belirleyin ve ardõndan dosyayõ gönderin. E-posta yoluyla bir dosya göndermeye ilişkin ayrõntõlar için, bkz. "Taranan Dosyayõ E-posta ile Gönderme Temel İşlemi". Not Tarama dosyalarõnõ eşzamanlõ olarak saklõyor ve bunlarõ e-postayla gönderiyorsanõz, dosyalar yeniden E-posta ekranõna iletilemezler. Dosyalarõ yeniden iletmek için saklanan dosyalarõ seçme ekranõnda dosyalarõ seçin ve gönderin. Ayrõntlar için bkz. "Kayõtlõ Dosya Gönderme". Referans p.69 Saklanan Dosyanõn Dosya Bilgilerini Belirleme p.14 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Göndermek İçin Temel İşlemler p.78 Saklanan Dosyayõ Gönderme 34

43 Eşzamanlõ Saklama ve E-postayla Gönderme URL'yi E-postayla Gönderme Bu bölümde saklanan dosyanõn URL'sinin e-postayla nasõl gönderileceği açõklanmõştõr. Önemli Saklanan dosyanõn URL'sini, dosyanõn kendisini göndermeden e-postayla göndermek için [Tarayõcõ Özellikleri] altõnda ayarõ belirlemeniz gerekir. Daha ayrõntõlõ bilgi bkz. General Settings Guide. 1 URL'yi, saklanan dosyayõ e-postayla gönderdiğinizde ve dosyayõ sakladõğõnõzda ve eşzamanlõ olarak e-postayla gönderdiğinizde gönderebilirsiniz. İletilen URL'yle alõcõ, Web Image Monitor kullanarak ağ üzerinden URL'de belirtilen dosyayõ görebilir, indirebilir veya silebilir. Ağ sõnõrlamalarõ nedeniyle dosyayõ e- postayla gönderemeseniz bile dosyanõn URL'sini gönderebilirsiniz. A [Tarayõcõ Özellikleri] menüsünde, [Saklanmõş Dosya E-posta Metodu] altõnda [URL Bağlantõsõ Gönder] seçeneğini belirleyin. Ayarõ belirleme hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. General Settings Guide. B Saklanan dosyayõ e-postayla gönderin Ayrõca dosyayõ saklayõn ve eşzamanlõ olarak e-postayla gönderin. Kayõtlõ bir dosyayõ e-posta ile göndermeye ilişkin ayrõntõlar için bkz, "Kayõtlõ Dosya Gönderme". Dosya kaydetme ve eşzamanlõ olarak e-posta ile göndermeye ilişkin ayrõntõlar için bkz. "Eşzamanlõ Kayõt ve E-posta ile Gönderme". Aşağõda görüntülenen gibi bir e-posta hedefe gönderilecektir. C E-posta hedefinde URL'yi tõklayõn. Web Image Monitor başlar. D Web Image Monitor kullanarak ağ üzerinden dosyayõ görüntüleyin, silin veya indirin. 35

44 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme 1 Not Aynõ ağ ortamõnda Web Image Monitor kullanmanõz önerilir. Web Image Monitor kullanmak üzere ayarlar için bkz. Network Guide. Ortama bağlõ olarak, e-postayla gönderilen dosyadaki URL'yi tõklatsanõz bile tarayõcõ başlatõlmayabilir ve dosyayõ göremeyebilirsiniz. Bunun olmadõ durumunda aynõ URL'yi yeniden tõklayõn veya tarayõcõnõn adres çubuğuna URL'yi girin. Web Image Monitor kullanarak saklanan dosyalarõ görüntüleme ve indirme işlevleri hakkõnda ayrõntõlar için bkz. Network Guide. Web Image Monitor kullanarak saklanan dosyalarõ yönetme işlevleriyle ilgili ayrõntõlarõ görüntülemek için Web tarayõcõsõ pencerelerinin üst sağõndaki [Yardõm] seçeneğine tõklayõn. URL'yi e-postayla ve eşzamanlõ olarak Klasöre Tara'ya gönderebilirsiniz. Bu durumda, dosya URL yerine Klasöre Tara hedefine gönderilir. 36

45 2. Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarama dosyalarõnõ Klasöre Tara işlevini kullanarak ağ üzerinden paylaşõlan klasörlere, FTP sunucu klasörlerine veya NetWare klasörlerine gönderebilirsiniz. Dosyalarõ Klasöre Tara İşleviyle Göndermeden Önce Bu bölümde dosyalarõn Klasöre Tara işlevi ile göndermek için yapõlmasõ gereken hazõrlõklar ve yordam açõklanmaktadõr. Tarama Dosyalarõnõ Klasöre Tara işlevi ile Göndermenin Özeti Bu bölümde tarama dosyalarõnõn Klasöre Tara ile gönderilmesi işlevi özetlenmektedir. Dosyalarõ paylaşõlan klasörlere gönderme ZZZ509S 1. Bu makine Tarama dosyalarõnõ paylaşõlan ağ klasörlerine gönderebilirsiniz. Tarama dosyalarõnõ paylaşõlan ağ klasörlerine göndermek için SMB protokolünü kullanõn. 2. Paylaşõlan klasörü bulunan bilgisayar Bu işlevi kullanmak için önceden paylaşõlan bir klasör oluşturmak gereklidir. Tarama dosyalarõnõ kaydetmek için paylaşõlan bir klasör belirtebilirsiniz. 3. İstemci bilgisayar Paylaşõlan klasöre kaydedilen taranmõş dosyalara istemci bir bilgisayardan da göz atabilirsiniz. 37

46 Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Dosyalarõ FTP sunucusuna gönderme 2 ZZZ510S 1. Bu makine Tarama dosyalarõnõ FTP sunucusu klasörlerine gönderebilirsiniz. Tarama dosyalarõnõ FTP sunucusu klasörlerine göndermek için FTP protokolünü kullanõn. 2. FTP sunucusu FTP sunucusu, aynõ ağ üzerindeki bilgisayarlar arasõnda dosya transfer hizmeti sunan bir sunucudur. Transfer edilen dosyalar bu sunucuda saklanõr. Bu makinenin ait olduğu LAN/WAN içinde FTP sunucusuna sahip olmak gereklidir. Bir FTP sunucusuna bir proxy sunucusu yoluyla erişmek mümkün değildir. 3. İstemci bilgisayar Bir FTP sunucusuna kaydedilen taranmõş dosyalara istemci bir bilgisayardan göz atabilirsiniz. Bir FTP sunucusuna bağlanmak için bilgisayarda bir FTP istemci programõnõn bulunmasõ gerekir. 38

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ 1 3 4 5 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Bağlantõlõ Kopyalama Doküman Sunucusu Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanõcõ Araçlarõ Sorun Giderme Diğer İşlevler Uyarõlar Güvenlik Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

Önsöz1. Manuals for This Machine

Önsöz1. Manuals for This Machine Önsöz1. Manuals for This Machine Bu makine ile yapmak istediğiniz konuyla ilgili kılavuzlara başvurun. Bu Makine Hakkında Makineyi kullanmadan önce bu el kitabındaki Güvenlik Bilgilerini okuyun. Bu kılavuz

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanım Talimatları Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makinenin Bağlanması Sistem Ayarları Kaset Kağıt Ayarları Fotokopi / Doküman Sunucusu Özellikleri Yazıcı Özellikleri Tarayıcı Özellikleri Tarayıcı

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Yayın 2

Kullanım Kılavuzu. Yayın 2 Kullanım Kılavuzu Yayın 2 NOKIA CORPORATION olarak, DTE-1 adlı ürünün aşağıdaki Konsey Yönergesi hükümleriyle uyumlu olduğunu bildiririz: 1999/5/EC. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Fotokopi Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Makine Bilgileri Kağıt kılavuzlarda bulunmayan

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Fotokopi Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Kullanıcının Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcının Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcının Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Fotokopi Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Makine Bilgileri Güvenli ve doğru kullanım

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopya. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopya. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Kopya Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 1 Wednesday, January 11, 2006 12:22 PM Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT Ürününüzü www.pioneer-eur.com

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlangıç. Kopyalama. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlangıç. Kopyalama. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlangıç Kopyalama Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Adding Paper and Toner Troubleshooting Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopyalama. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopyalama. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Kopyalama Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Mürekkep Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Adding Paper and Toner Troubleshooting Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Fotokopi Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Makine Bilgileri Kağıt kılavuzlarda bulunmayan

Detaylı

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları Kullanım Talimatları Sorun Giderme 1 2 3 4 5 6 7 Makine istenilen Şekilde Çalışmadığında Fotokopi İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Yazıcı İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Tarayıcı

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Başlarken. Yazdırma. Sorun Giderme. Sarf Malzemelerini Yenileme ve Değiştirme

Kullanıcı Rehberi. Başlarken. Yazdırma. Sorun Giderme. Sarf Malzemelerini Yenileme ve Değiştirme Kullanıcı Rehberi Başlarken Yazdırma Sorun Giderme Sarf Malzemelerini Yenileme ve Değiştirme Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için, verilen CD-ROM'daki HTML/PDF dosyalarına başvurun. Bu makineyi kullanmadan

Detaylı

Sharpdesk Mobile V2.1 Kullanım Kılavuzu ipad için

Sharpdesk Mobile V2.1 Kullanım Kılavuzu ipad için Sharpdesk Mobile V2.1 Kullanım Kılavuzu ipad için SHARP CORPORATION Telif Hakkı 2012-2015 SHARP CORPORATION Tüm hakları saklıdır. 1 İçindekiler 1 Genel bakış... 4 2 Kullanım Notları... 5 3 Kurma ve Başlatma...

Detaylı

Sürüm 1.0 Kasım 2010. Xerox Phaser 4600/4620 Kullanım Kılavuzu

Sürüm 1.0 Kasım 2010. Xerox Phaser 4600/4620 Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.0 Kasım 2010 Xerox Phaser 4600/4620 2010 Xerox Corporation. XEROX ve XEROX ve Design Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Xerox Corporation'ın ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı