Cumhuriyet. aizirvr yeka cazflesi rocerlieezerrsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhuriyet. aizirvr yeka cazflesi rocerlieezerrsi"

Transkript

1 Cumhuriyet aizirvr yeka cazflesi rocerlieezerrsi eizi rvr roceeli clzeresi 6zeUn xocaeil cezeresi ge6oeg xocnrli cazerrsi rocaeu DEMoKRAT cezerrsi ruevixoceeli ULUSAL

2 a撃 9 Bingo konuk oldu βjみ夕檸θ 乃 Bθ lediッ ebα 肋777乃 7η 乃 加,Kb,α77Э u,yc77ikリ セ たら ν カ イ 77 のη り η" ン `ム ι 7ga Jttbrjttsz,77Z夕 α,夕 θ " 嬉力βル 77α tyjく,chi Bclcdiy Baskanl ']b rahim Karaosmano[lu, Ycniko17'dc bulunal Hり oё lu,blllgo'yu zi i9ivc) ull dlsul ki hakklnda bilgi 'c五 ldi Verilen bilgi lc dikkatlc takip cdell vc f ncticilefinc SOrulε abhka yo soran hnosmanoζ lu,11,adaml mlzln Hiseyin Ertall,direktor yurt d,,inda yaptiklarl yatnmlar 9ok lbrahim GOler ve mう osscse oncln1 02C 側 CAfrlka lkcldne yapllm yatmmlar a)り b缶 Onem ettld Ba,k7an Dalll,mal1l Gil Gor飾 'in c,撤 cmき i ta51yo Karaosmmoこ Li lm is adalnarlm12 VC Sanり ikшl tc五 n r.^o, l yalctlndc trctinl mも dtru midilicn taraflndoan面 safr Hayat Ximya'ya ba言 l:b:ngo yoneucneri,ba,kan:brahim Karaosmano首 lu iie hahra 10tOttra lek rdi. l Kamos,1lano[lu'na Hayat yaint131an vc llictiin Poね nsiycli at KImya'ya ba lbhgoね b Hkasina konuk ldu Baskan Kartaosln attk詢 Kblya'rl11l b Olarよ y6- ncticilcrden lhb五 kanlll faaliyetlerine yonelil bilgi ald. Kocaeli'dc OelTc du yな 11113yla faaliyctlennt威 rdim lu,lanmlzin yan n y z''iねdcsi面 kr:lland. t/; l{aca.-ir Ba,kan ibrahin Karaosmanoこ lu,b:ngo'nun irlnieriniinceledi,bilgi a:di.

3 Yatrnmcrlar duyarlr olmall ng0'ya konuk oldu B agkan Karaosnanofilu, Y enikoy' de bulun an Hay at Kinyaya bafrlt Bkgo Fabrtkas/nt ziyaret e?i: Karar;s. nanoglu, "Qewe dr,stu sanayainizin yantndaytz' dedi

4 ZiYARET-Kocaeli Buyukgehir Belediye Bagkanr ve T[rk Dt]nyasl.. Belediyeler Birligi Bagkanr ibrahim Karaosmanoolu, Krrglzistan'dan gelen heyeti kabul enr'

5 'K! RGIZ HAUfl r{ I SIV YORIIZ'

6 Ana Ulaym Plaruru bilimsel verilerle olusturduklarru anlatan Bagkan Vekili Oz.ak, "l,ilagrin Ana Plan'nda ula5rm alr5kanlk- Ianrun tespiti amacdal0 bin hanede anket yapuk Toplam 29 bin vatandagrmrzla viiz yiize giirii$meler gerqeklestirdik. Kent genelindeki 65 kavqakta trafik salrmlan, TEM otoyolu, D-100 ve D-l301,ollan bagta olmak iizere gehrin btitii,n girig grkrelannda, 24 saatlik g<izlernler v salmrlar gergeklegtit dik. Ula6rn ana planrm, orta& akrlla kathmcr bir gekilde ve rnodern bilimsel viintemlerle son derece titiz ve ciddi bir sekiiie hazrrladrk" ifadelerini kullandr.

7 Kocaeli Buyukgehir Beiediyesi Bagkan Vekili Zekeriya Ozak, Kartepe, Bagiskele, Golci.rk ve Karam0rsel meclis 0yelerine Ulasrm Ana Planr onerilerini anlattr )zak. kentin gineyinde yaprlacak galr$malarla tratik yllkrinrin azaitrlaca0rn ve kontorun artacaornr soyledi.

8 Rurneli Balkan Platformu, Zekeliya Ozak'r ziyarel ederek Amerika'da yagayan Rumeli ve Balkan k6kenli 0Qrencllerin Kocaeli'deki bilgievlerinde pratik lngilizce dersi almalanna imkan saolanmasr nedeniyle te$ekkllr etti Platiorrn Ealkan kdkenli oorencilerin Koceleli'deti bilgtevlerinde pratik inqi [:ce dersi almalallna jmkan siolanmasr nedeniyle teqekk0r elli.

9 Kentin giineyinde tralilr yiilrii azalhacalr lklalrnrn tespiti amaclylalo bin hanede anket yapllk. Toplam 29 bin vatandagrmela yiiz yize Sairigmeler ger9ekle$tirdik. Kent genellndeki 6 kav$akta trafik saytmlafl, TEM olo. yolu, DJ00 ve 0,130 yollar ba9ta olmak rlzere lehrin butun giri$ gtkr$laflnda, 24 saallik gozlerder ve sa- yrmlar gergeklegtirdik. Ula$tdr ana planrnr, orlak akrlla, 'katthmct bir ge. kilde ve modern bilimsel yontemlerle son derece tltiz ve ciddi bir gekilde hazrrladrk' iiadelerini kullandt. cuney otobant TBAFiK YUK0NtJ RAHATLATACAx Kocaeli Buy0k$ehir Belediyesi Bagkan Vekili Zekeriya Golcrik ve Karam0rsel meclis Uyelerine Ulagtm Ana plant Ozak, Kartepe, dnerilerini anlattt. Ulagrm Ana Plan kararlan' doorullusunda ve karayolla ile eggidtm iginde, D'130 rizerinde, yeni yol ve kavgaklar planladrklarrnr ilade eden ozak, 'Kenlin Ozellikle aorr vas,ta tralik yikiln0 griney otobantna aktarmak iqin, baglanir yollan ve kavgaklar yaprlmasrnt planltycruz. Goney olobanr, yeni yol ve kavgaklsr ilb Kartspo, 8a$iskelo, G6loik ve Kara. mircel hathnda arag y!k0 azalacak, ilgelerin iginden gegen yok tralioinde belirgin bk rahallama olacahtr" $eklinde konugu. DAHA KONFORLU ULAglrl D-130 ile g0ney otobanl arasrnda kalan alanda toplaylct g6nig bir arl6r dizenleneceoini sdyleyen ozak, 'Kafl epe.baqiskele-gdlc0k srnrrlarmdan gsgen bu ar ter buradaki kentsel alan. lann tralik y0koni kargrlayan altsrnatil bir yoldur. Bu arler sayesindo zsdndski rafik y0k0 azalacaklrr. gu arterle birgok noklada ku. zey-g0noy istikamelinde baolenl yollaflyla birle$tirileceklir. Aynca yeni oio" parklar, yaya ve blsiklet yollan,- aklaha istseyonlan ve birgok ulagrm pro. jeldriyle lgi p, Bagiskele, Giilcr]k ve Karam[rsel ulatrmr daha konlorlu hale qelecohi" dedi.

10 Kocaeli Doga ve Hayvan Dostlan Dernegi (KOHAYDER), yeni yonetimiyle ziyaretlerine devam ediyor KOHAYDER yonelimi, Kocaeli griyiik$ehir Belediyesi Genel Sekreter ' Yardtmcrsr Or. Tahlr BLiyitk3krn r ziya,et efliter

11 kikentsel donugim alanlarr uttkbuyikyhir Beldixi r,rleb sllesrnde n sorgulanabiltyrl, BrjyUkgehir Belediyesi'nin internel sitesinden kentssl donugrjm alanla bu gekilde g6r0lebiliyor.

12 Buytikgehir Beledryesi'nin yaz aylarnda goreve baglayan "Kurtarma Timi" g noktada valandaglartn olasr bogulma vakalarrnr onlemek igin gorev yaptr. Hafta sonunda 2f i Kandrra b6lgesinde, 3'Ll Dartca Bayramoglu'nda olmak uzere 24 vatandag bogulmaktan son anda kurtalldr. Kurlaflna Tlrri nrle sonunda 2l'iKandrra boigesinde,3'ri oarca Bayramoolu nda otmqk 0zere 24 vatandas boguhaktar son anda ku ardr. UYARI LEVHALARINA DIKKAT Briyiik$ehir yctkilileri dalgalr havalarda vatanala$lxnn dcrize girrnemesi konusuida uytlr.rlali dzellikle cilnkurtaranlarrn oldu ilu batigedc denize girihrosini tllvsiyesitde buiundu. yetkililer gdrev yapllan bdlgclerdeki uyan Ievhalarrna ozellikle dikkat edill esi Brt'ektigini itidc edcrek otlp) -Cekcn,\krntl.,rrn otdu- Bu yerlerde ytiziilmcsinil1 hayati risk r{$rdrtr bi]eisini 1,eldi. Yetkililer "0eken Akmtf' olat bdlgeter.{.leki uytlrrcr }cvhlrlirra uyulmasl gere[tigini a]tardr. Bo0ulnra rehlikesi yagayan vatandastara mrjdahale edjtkken.

13 84 Werryr- dnhn hiluatn haglndilnr TZ u.rrli Bir\ubchr Beledrve\inin l\. y.".tln",i,i,,ii, U,)trn*'ytu Uirliklr sdtuilrr,.lr meydr a g.lcbil.c!'k oluinsuz vr'kiljn erg!'ll iek iuracryia 2005 yinrdr kurdugu Koc.eli Sahillcri Su K,*ahnnr Engcllcme lvl!'rkirzi (KOSKEM) valdn-,latlxnlr cun riivunlilj i9in hirrr.t ylr,y(ll. Kunrmu Tinri Utrli]nrn 7 giinii 150 kisilik p.rsunclle K&acli'dcki 8 rcktda uuodatlaru hizrnct veriyor. Kunirm)a c(iplc.i bu hatt! sonuudu di b!,!ulma tehlikcsi yardy.ru 2.1 l,iiiyi d{nizdcn T rhi)( DJiL\i Bitkrr,l,sr, Zrbrru I Uru. t rr[. rlrlr, sjglk!{ 5orlrl tlillllctlsr Dnir BaJkanirgr.ll Alcl MiidUrli.ign, AKUT, Nfuhrlle Alct C0 iilheri (MAC), l).niz Yrldrzlan Spor Kuinbn Dernegi, Carutllii ittaiyecilcrio olutturdueu "Kurtrrm.r Timi" hrlt.um 7 girnri t0plam 150 kiti ilc \arar atl.rod ollnhflnl kurhrm,rk igin garev y.ipryor nyiikrchir ycrlililcri dalg.ilr hayalllrdo yirtandadlnn denizc girnrcmusi konusulda uyararak iiz.llikl. e.rnklla.lranlann oldugu brjlg!ju deniz. girilrn.rjni tavsi,.sinde bulundu. Y rkililer giircv yaprlnn biil gelerdeki uy3rr l* haltrrna iizcllikle dikkat cdilncsi gerektigini ifade ederek (RiI,) qeken akrnxnrn oldugu ycrlerdc ynzal.sinid hlyati ri.k tasrdrgr bilgirini verdi. Yclkililer q.ken akrntr olar b6lgrlcrdcki uyaro, lcvh lra uyulinasr g rekrieini dklar&.

14 24lri$iyi daha hayata nagladllar Kocaeli B0yrlkgehir Belediyesihin yaz aylannda gdreve baglayan "Kurtarma Timi" 8 noklada vatandallann olasr booulma vakalannl 6nlemek igin gorev yaptr. Halta sonunda 2f i Kandrra b6lgesinde,3'ti Darrca Bayramoolu'nda olmak 0zere 24 vatanda$ bogulmaktan son anda kurtaflldr. Bo6uL AKrAn TUBTANDILAN Kocaeli B0yiikFehir Belediyesi'nin yaz d6neminin bailamasryla birlihe sahillerde m ydana. gelebilecek olumsuz vakalal engellemek amacryla 2005 yrhnda kurdugu Kocaeli Sahilleri Su Kazalannr Engalleme MeF kezi (KOSKEM) vaianda$arm can g0venlrgi icin hizmel wriyor. Kurtarma limi Hattanrn 7 g0n0 15o kigilik personelle Kocae- mi toplam l5o kili ile vatandaglann canlair- UYABT LEVHALAnI A DIK(AT li'd6ki 8 nohada vatandaglara hizmet vsri- N kurtarmak igin gorev yapryor. yor. Kurtarma ekipleri bu halta sonunda da ta,i tanda$lain denize girmemesi konusunda bogulma.tehlikesi yqayan 24 kigiyi deniz- Tim Kandrra "ECHIZA! B6ldesinde Baorrganlr, Seyrqk, uyararak iizellikle cankunaranlarrn olduou Biiy0kqehir yetkilileri dalgall havalarda va' den Otkararak hayaia ba6ladt. Sansu, Kumcagrz, Cebeci, Karami6el'de b6lgede denize girilmesini tavsiyesinde bu- HAFfAM OUt{o Alhnkemer, Ereoli'nin Kumyalr plajr ve bu lundu. Yetkililer gdrev yaprlan bdlgelerdeki itlaiye Dairesi Bagkanl5r, Zabrta Daire BaS- hafta itibari ile Danca Bafamoolu plajrnda uyafl levhalanna ozellikle dikkat edilmesi kanl6t, Saglk ve Sosyal Hizmetler Daire hizmet veriyor. I Haziran- 16 Ey[il tarihleri gereklioini ilade ederek (BlP) "Qeken Akrn- Baskanlrgr, il Alet Mndrirlito0, AKUT, Ma- arasrnda g(iev yapacak timde 6 zoodyak tfnrn oldugu yerlerde yrizolmesinin hayali halle Afet Gdniiltileri(MAc), Deniz YrldElafl bot, 4 jetski motor, ll gozetleme kul sa, 4 risk taqrdror bilgisini verdi. Yetkililer "Qeken Spor Kultbt Demeoi, G6n0ll! ltfaiyeciterin adel 4x4 ara9, 7 tane ambulans, 2 edet Akrntf ohn bolgelerdeki uyarrcr levhalara olugturdu6u 'Kudarma Timf haftanrn 7 g0- minibos bulurxlyor. uyulmasl gerektioini aktardr' 6e1s.

15 GuNorpt 150 kititik ekip, Kandt.a, Karamiirsel ve Daflca Sahilleri'nde vatandaglain giivenlioi iqin hattanm 7 gainii g6rev yapryor. 'li. ' Y 7-d(r-li Bn\ ulsc 1Ltl:,lr"i'v,".r) l.r uldr :i,rr.!c brtl.r yru kurfurrur tirri, li nokrada n,r.tddrrlu'rn oll'l bosu lll!ukrtiu1r'r i,d.r)rci ivxr gincy yirpryor. lkl'l! nnrurdr 2l'i Knrrdrra hijl g.\nrd.. l'u D rre3 Ui'!rarrx)l ;7 oklsgu luvll da val.rnda$ur derlzc lirrrrcr&sr lu nrh ollr.,l rilcr.l1 \rtindi. tonu)unda uyirr.u l:lamollu. -VrtuNathnn,unr at' r),)!ulr'rrtr.l, n rr,ir lurl!,lldr K.r(rrrrLl rirrti l1:liiannr 7 r,(l ii 151-r lirrlrli ljer\orr.lle Kocrrc h.lcli 3 rnrltrur txrrridr\lrra llizluct!.riyor. uarrahrru z curu0 ill:rir! Dant Brr(u r-el. /.:LhrL, dxirc b.qdiai gr. Sagl* ru \o\ldhi7nlld(i 'lift l tl rl,!r.iatir MiidiirliiE[. AI\L l. U.Jr.ric.\lcr Oonillliitcri (MAG). Deaiz Yrl-.1,ri.,,, \,. r l.r.uoj lr..rl,; \Li..r.nuU irrii"(lnc.tr,..i-:r.,..t'... Lrr.,:..r rr IJrr,ra lx,l!a; J.ltlglr' r..rlr \1.,c. \dn.,. kji.j:g z.' (bdui, KirJlril \.l Jr AlrnfitnEr, irrilli'n Ku[yalr Plnir rt.hu tu,i:r rrii,ri\ L. l)urua Brlrarl()!l!l phi[ { hiarcl,/eri}or. uvarrlarn oixrat I llui,i l6 L-'liil trrilllcrr aristrrda gbr.r y,rpacak lirxiu u /oodtirl br)l, ^1 icisli rrrlol. Il g zrdcntg.,j., L.JJr i\, 1rr(, - r..!- rrlrr..r. xs, 2 r,j<t Ini tri)ris liulirn!nr. IJii)ailwhr. )!lk!hl..i. J.tlg:rI ha- \rlri,h!xtrxdi,rlllrr dcnizu!nnrcrnesi lolrusundii!yrrur!. \,zrlliklr (ar[urrrrr lalro o]dutu boltsedc,idrirc ui Llnr(si rirr'il.rnrdc i)ulurldu. Ycrkililcr Kurlarma liminln bagtncla bulunan Orner lsla_ 'RlI- )uri t(\.r rknrtrrur ol.lulu ttrl.rdc )ilziilr,csi,liir r,lj r r'li rii>rdrir litgi5uri!crdi. kigiyi hayala badladrklannr moolu,40 giinliik girrev saireleri boyunca 229 acrkladr.

16 .. j:,1i 150 ki$iden olu$an Kurlarma Timi UYANI IWHAI"ANI ila D IOOI Ili,\'iik$ehir yetkilileri thlgah lralalarda vrtantla5lann denizo girmcmeri konusund',r uyararak iizelliklc cankurtrrirnlarrn oldulu biilgcde denize girilmesini talsiyesinde bulurdu. Ycrkililcr Aorer yaprlan balgelerdcki u-ran lelhaiarrna t zellillc dikkat edihnesi gerekti{ini ifcde tdcrck t RiP).(ictcn Akrntr',nrn <rldu!u lcrlerde riiztilrnesinin harlti risk rtsrdr[r biltisinirerdi. ),ctkililer,,cekerr \Irrrlr" rrlrtr r holgult rrjrli rrr.rr.x.r ler lr:rlalu tn.rhurrsr lercltigirri altitrth. Bofulma lehlikesi yaqayan vatandaglara miidahale edilirken Ca!J. r &o.o--lr

17 臨 蝙 席W 肌 辮糊鶴1 脚搬歯 品 猟臨1曽晶 篇 酬胤 脚蹴 ぽ 轟 l ぷ Kunarma Timi. y;ftq' 6ndahalebrie hayal kurtarmaya cevam eo:yor. わ kり e"h 夕 I11,

18 il.,-iikselir tsclcdiycsi, Kocaeli UlLrshiir.sr I uar Merkczi i,rklsrr,dr yuprlan sahil parkr vc belcdil'c binasr arkasrnda kaill Jrirrk llairurr birbirine b.lgluridt igin yaya kripriisii inyr cdiyor iki sifiili bdlen Si rt l)erc iizeritle kurlllacak ohrgturuluyor 1--l l.:'11 l:.;irl:rjl Ja rrlll.rr ieiu \J i.,.r;kl.,r r,,tut.tr. ey"kl,nn ' bgtorr rlcn rlcri Or0kiii. M.rrur.i r c,.lo!lr sahil parkr lr.rsuth ruenacak y0rtiyiiq rolu igin gcgiq giizcrgalu olaeak ldprii geli.k gdvdeden,,riu"sacak. Yay r;eklinde iki tma gclik govdenin tagryacafit lirprii gelik halatlarla desteklcrcqek. Kopdi, 6 metre gcniqliginde 50 metre uunhrgun(la olacak. (Opriiniin bir r'.rndarr ay.rklan yaprlrrken bir yundm da gelik krsrmlannm iir()tinli yaplhyor. 150 tonluk qr..lik klsrmlar krsm pnrqa halinde derenin iizerinde monl.rjlanacak. Ki!pr!, (ocaeli Uluslaralast Fual

19 Koraeli Biiynklehir Belediyeai, Kocaeli Uluslararasr Fuar Merkezi arkasrnda )aprlan sahil parkt!e Biiyiiklehir Belediyesi arkasrnda kalan park atamnl birbirine ballamak igin 1a1a ktrprusu ir'la ediyor. iki sahili bdler Sarr Dere iizerine kurulacok kiipriintn gah$malarr siiriiyor. Derenin kuzey krsmrndaki kitpni ayaklart itin platform oluslurululor. Gunc\ Lts' mrnda da ayaklar iqin kazrklar gakrldr. Ayaklgrrn beton demirl ri rtriildii. Md.ri a ve do[u 6ahil parkr aranrnda uzanacat. yiirtyns,rolu iain geei! giiarrgfi olaoal kitprii qelik gdvdeden olugacak Yey getlinde iki ana qelik g6r'denio tslryaca$ kiiprii gelik ha.latlarla desteklenecek. Kiipri 6 metre genisliginde 50 mctre uzunlu*unda olacak. rs0 Tor{rur( [6PR0 Kdprtiniin bir -vandan ayaklan vop rken bir yandan da gelik krsrml.nnrn airetimi yaprlryor. 150 tonluk gelik krsrmlar krsrm parga halinde derenin iizerinde monta-.ianacak.

20 CaQ&s *a."elr

21 Say:ian 3-5 kigi. Arr,a kavgalarr trir oidu1,. la. Bazriarr oniarr serna,ve dusmant. hadrolu,'e,,'rtci orbi gosler,s Ce. l,el'*i \,IdeLiirmEr,jne saldrran Don Ki5ot kadar qllgln ve cesur Ellerindeki adaletin krho. Agzl torpiilenmi! oiandan. Sadece gonintiiden ibaret. Kesmesi igin bii ii gerekli. Kargdannda ise hem saglayacaol istihdamla issizlige krsmen Eoziim olacak, hem de ihracat limitini artrrarak britgeye getirece(i doviz girdisi cazjbesiyle bilenmiq, iyi kesen kocaman bir sermaye palasr. Fr;r,srziarrr,.rn,ir iizii:cisi Pascai lr. ' Kl,.,vete Ca'.;ar,a'i-,;,1,;,r, aci;,lel acrz.. i,,..'.,. ":,.,".,:. rirr' sozini-l gttttir,r: ir..an:n ak-ll-il. 1.,I!: ir' ti.r..:r', ie.'..,'',," kuvvete ka(r clirer:,r'ctle ;-r aci.lali de adaleie da;ranatr kuw,eti de arrar r:lduli. l5ieli olclrkca zor. Qc';re konu.ut,cak: duyar,r,tklalr ;u' zilnden Kovfez'de kuruiacak limar,a kar5r baqlattrklan kavga, bijdiginiz kavgadan eok direnise benziyor zaten. ' Kent olarak tesiim r:lmu5uz olmasrna da, onlar bunu ya bilmiyor, ya da anlan-radrklarl iein yel deqirmenine saldrrma' yl srirdiiniyor hala. Bildi[iniz Don Kiqot igte. Gelip derderini anlatttlar. Ellerindeki Danrglay kararr her ne kadar "Yrlnitmenin durdurulmasr istemi hakkrnda karar veriimeksizin" diye baglasa da, ieerili oldukga detayh. Ytirulmeyi durdurma kontrsunda ka' tarafta Korfez Yanmca'da di]n- rar vermeyen Danrqlay. yerel mahkeme' lerin verdigi karart geqerli sayryor bu karanyla. Kocaeli Idare Mahkemesi'nin verdigi karar degil de. onun bir iist mahkemesi Sakarya Bolge Idare Mahkemesi'nin aldrqr karardrr gegerli olan. Dantgtay'in derdi daha bagka Onun stkrntrst QED raporu. Bihmsel icerigi yok mesela. Bdlqe ramamen dolum lesisl riyle kanh oldudundan. olusturulacak limanda' vasana-bilecek bir gemi kazasrnln doguricagr sonuelar da konulmamre dosyaya. Risk haritasr olu5turulmamrg. Danrstay verdi$i karannda QED ra- Dor unun yetersizlioini, bolgede rirgar esrntisinde bile risk olu5abilecegini. do- yanrn en biiyok i.igtincii ticaret limantnt yapmak isteyen Dubai Port gibi srrhnr devlet gricrine dayamrg devasa bir 5irket... Ulaghrma Bakanr destekli. Diger tarafta kendini dogaya adamrg. Iiman in$aabyja olugan qewe tahr!- batrnr vicdanrna srgdrramayan ve direnmeye galrgan bir kag insan. Ellerinde de Danrgtay karar:. I(yaslamak bile olanaksrz. Bakan Y drrrm her defasrnda Yanmca'ya gelerek hzll ten hattl insaatunl incelerken, Dubai Port sirketinin Iimantnt da ihmal etmiyor zaten. Kent insanrndan yriz bulabilirse, izmit Korfezi'ni drinyanrn en buyrik ticaret Iimanr haline getirmek de onun hayali. Deste{i de var yeterince. Isteklerini hiebir zaman krrmayan Btiyukqehir Belediye Bagkanr Kaiaos- ' manollu, "Kdrfez'de gecekondu liman- Iara izin vermeyiz" scizleriyle anlatmrg anlatacaklannr. Modern ve liils olan serbest. Dubai Port da onlardan, Bir kag gevrecinin direnmeye Eahgblt ama ellerindeki mahkeme kararrna raqmen gormezden gelindili devasa limana gecekondu diyemeyecegimize gore... O liman kurulacak. Yasayr karr5furmaytn. Elindeki ingaat ruhsatrnl gosterip. in. :dah engelleyemeyecegini soyieyen Kor, fez Br,-lediye Ba5kanr Yunus Pehlivan konu igindeki suelulann en mnsumu. Sorsan hukuk devletiyiz! Oabilecek tehlikenin btiy(ikirigi.inu anlal mrs dili ddndtilunce. CED raporu yenilenmeli Frrtrna esse. Dubai Port Limanr'nda yiik gemileri biibiriyle EarprSsa, o bolgenin havaya ugmayacaornrn garantisini kimse veremiyor bu haliyle. Insan hayatt sonuqta, DeDrem zamant qrkan Yangrnda Korfez boiqesindeki dolum tesislerinin pallamasr halinde 3-4 atom bombasr etkisi vapacaglm soylemisti uzmanlar. Bir $ey delismedigine gore. Limanrn, saolayacadr istihdam, yaprlacak ihracat ve gctir 'cegi dovit iltidann gdziirlii hoyad;gr icin herke. goz yurrruvor, insaatl silrtiyor hala. Don KiSotlar ise saldtrtyor! Yel degiirmeni sandrgr igin...

22 Bizim Kocoeli IGcaeli'de Bunhr luuor

KOCAELİ SU KAZALARI ENGELLEME MERKEZİ (K O S K E M)

KOCAELİ SU KAZALARI ENGELLEME MERKEZİ (K O S K E M) Tarihçe Kocaeli ilinin Karadeniz e bağlı yaklaşık 52 kilometre sahilleri bulunmaktadır. Bu sahillerimizin genelde kum tabanlı oluşması sebebiyle (RIP) içe çeken akıntıları oluşmaktadır. Bu nedenle boğulma

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Seyahat Genel. Türkçe

Seyahat Genel. Türkçe - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? 助けていただけますか? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? 英語を話せますか? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? _ を話せますか?

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ):

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): t /-.ss twt T.C. ADANAVALiLiGi il saglk Miidii{lugii lli " ;'$hk S;iir;*{tir*i Sayr:77090304.Satnalma g!' 68 - Konu: Teklif Formu!.9.. tt%. rzorq TEKLF FORMU Miidiirliisiimiiz ve Miidiirlii[iimiize balh

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder.

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder. Tanrmlar Madde 4- Bu yonetme Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel r personeli. ifade eder. E) ilan ve Santral Birimi. Belediye iginde birimler ve bu birimlerde galrqan

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

..{o\culukro. e\"\ EUFSA VALILi6i. llsa6ux 0D0R1060

..{o\culukro. e\\ EUFSA VALILi6i. llsa6ux 0D0R1060 ..{o\culukro e\"\ o N EUFSA VALILi6i llsa6ux 0D0R1060 Yolculuk Srrsrnd Uygulnbilecek Egzersizler Sohkh ve zinde yolculuklr dil6rim. Ozellikle uzun s0ren tren, otob0s, ugk ve gemi yolculuklnnd bireyler

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

t-) fe'ki/j. gdslen'kr->

t-) fe'ki/j. gdslen'kr-> SfnTiN f- Vize 8/s/oZ t-) fe'ki/j. gdslen'kr-> 5o kn tr /o5,y,c, sbferat'o l".trl t' 1 rtolu Cubul '4uvve/trti fusa7/2lntz' r--+' -r 4:--* r ---11*- - 1-) fefi;l

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

NEDEN GRAČANICA DA YATIRIM YAPMALISINIZ?

NEDEN GRAČANICA DA YATIRIM YAPMALISINIZ? NEDEN GRAČANICA DA YATIRIM YAPMALISINIZ? Graçanica Belediyesi nin rüyet ve vazifesi Graçanica nın kimliği Eyalet: Küzeydoğu eyaleti Bosna Hersek (KD BH) Kanton: Tuzla Kanton Nüfüsü: 58.926 (istatistik

Detaylı

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir?

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? Murat Lostar 1 B ilgi G Э ven liпi ve A n a ж Пeleri Teknoloji Anti-virЭs, gэvenlik duvarщ, biyom etrik sistem ler, akщllщ kartlar, elektron ik im

Detaylı

KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m

KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m BAŞBAKAN YARDI MCI SI BEŞİ R ATALAY: -TÜRKİ YE SON YI LLARDA SAĞLI K ALANI NDA BÜYÜK REF ORMLAR YAPARAK Bİ RÇOK UYGULAMA BAŞLATTI

Detaylı

olarak planlanmasr, pl6n ve projelerinin uygulanarak gimlendirilip, bitkilendirilerek

olarak planlanmasr, pl6n ve projelerinin uygulanarak gimlendirilip, bitkilendirilerek Qevre Diizenlemesi : Gegerli imar planrnda "yeqil alan" ve "park alanl" olarak ayrtlan kamuya ait her tijrrl;j arazi veya arazi pargalanntn peyzaj mimarisi prensiplerine uygun olarak planlanmasr, pl6n

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :14. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar'da söz yine halkın!

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Ege Bölgesi nin ikinci büyük şehri olan Manisa İli 13.810

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2266 TT EEMMUUZZ CCUUMAA SSAAYYI II: : 11119988 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2013/5044 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum muhtarlarıyla buluştu. Bitez deki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI AR-GE VE EĞİTİM BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAYINLAR SERİSİ 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER OCAK 2017 I ANKARA 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

KOSOVA CUMHUR YET PR ZRENBELED YE MECL S ba lay arak, Belediy e Meclisin y eni binas nda SMK ot ur Kat l mc lar Nijazi Kryeziu, SMK Ba kan, Afrim Avdaj, Besnik Krasniqi, Di er kat l mc lar Ramadan Muja

Detaylı

.. /.. /... 2 1 Subat ZJ14 DAGITIM: Söz konusu proje içeriğinin duyurularak projeye katılmak isteyen gençlere ekli EK:

.. /.. /... 2 1 Subat ZJ14 DAGITIM: Söz konusu proje içeriğinin duyurularak projeye katılmak isteyen gençlere ekli EK: T.C. ÇORLU KA YMAKAMLIGI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 16373457-774.09.03-... Konu : SEYYAH-Bizim İller Projesi.. /.. /... 2 1 Subat ZJ14 İlgi: Tekirdağ Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün

Detaylı

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773.

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773. ÝZELMAN A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzelman Genel Hizmet Temizlik Ýþleri Özel Eðitim Reklam ve Taþýmacýlýk Tic.Ltd.Þti,1992 yýlýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Tic.ve San.A.Þ. ve

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Deniz Kirliliklerinde Şikayet Prosedürü ve Kurumların Sorumlulukları TASNİF DIŞI 2/18 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Kanunu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2692 sayılı

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

Ms. Celia Jones 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Avusturalyan adres formatı: numara + sokak ismi eyalet ismi ilçe/il + posta kodu Celia Jones,

Ms. Celia Jones 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Avusturalyan adres formatı: numara + sokak ismi eyalet ismi ilçe/il + posta kodu Celia Jones, - Adres Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Türkçe adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy Rhodes 212 Silverback

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ

UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ KSUY 5119 KAMUSAL

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi 2016 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Çankırı Karatekin Üniversitesi 2016 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Çankırı Karatekin Üniversitesi 2016 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1. YÖNETİCİ ÖZETİ...- 1-2. GENEL DEĞERLENDİRME...- 2-2.1. Üniversitemizin Misyonu... - 2-2.2. Üniversitemizin

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SOSYAL GÜVENLİ K KURUMU BAŞKANI YADİ GAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİ K UYGULAMALARI YLA İLGİLİ BİLGİLERİ PAYLAŞMAKTAN VE KENDİ LERİ NE DESTEK

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

SİRKÜLER. 3.6.1. Basit tahta palet 2 %50,00

SİRKÜLER. 3.6.1. Basit tahta palet 2 %50,00 SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SİRKÜLER NO : 2015/73 SİRKÜLER Tarih 25/12/2015 Sayı Resmi Gazete No 29573 Mevzuat Türü 458 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlama Tarihi Geçerlilik Tarihi Açıklama

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

FEN iglrni vruounrugu. connv yrrxi sorumluluk ve. ealr$ml yonnrnapligi

FEN iglrni vruounrugu. connv yrrxi sorumluluk ve. ealr$ml yonnrnapligi FEN iglrni vruounrugu connv yrrxi sorumluluk ve ealr$ml yonnrnapligi KUTAHYA BELEDiYEsi ren i$leri MUDURLUGU GOREV VE qali$ma ESASLARI YONETMELiGi Amag Madde I- Bu ydnetmeliein ar v.*i * *., r Kapsam ir"uil:i:;,lfftx.l

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 7355. Sk. No: 203 adresinde bulunan ve Bayraklı Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen 8 Blok ve 288 Bağımsız Bölümden ibaret,

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-9. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :1-4. Syf Sayfası :1-4. Syf Sayfası :19. Syf Sayfası :2. Syf SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :2. Syf Sayfası :16.

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı