EFX 410 / EFX 410 EFX 413

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413"

Transkript

1 EFX 410 / letme K lavuzu EFX 410 EFX 413 T

2 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l EFX 410 EFX 413 Ek Bilgiler Vekaleten Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyan mza sahipleri bu yaz ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif arac n n Avrupa Yönetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönetmeli i) ve 2004/108/AT (Elektromanyetik uyumluluk-emu), bunun getirdi i de i ikliklere ve de yasal yönetmeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamaktad rlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri olu turma konusunda yetkilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullan m k lavuzu için notlar stif arac n n güvenirli bir ekilde kullan labilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler k sa ve düzenli bir ekilde sunulmaktad r. Bölümler alfebatik s rayla düzenlenmi tir ve sayfalar numaraland r lm t r. Bu kullanim k lavuzunda çe itli istif arac tipleri aç klanmaktad r. Kullan rken ve bak m çal malar yaparken mevcut istif arac tipi için geçerli olan aç klamalar n kullan lmas na dikkat edilmelidir. Cihazlar m z sürekli geli tirilmektedir. Yap sal, donan m ve teknik de i iklik hakk m z sakl tutmam z anlay la kar layaca n z umuyoruz. Bu kullan m k lavuzunun içeri inde belirtilen nedenden ötürü cihaz n özelliklerine yönelik her hangi bir hak talebi sunulamayacakt r. Güvenlik uyar lar ve i aretler Güvenlik uyar lar ve önemli aç klamalar için a a daki semboller kullan lm t r: TEHL KE! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, a r veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar olu abilir. Z DUYURU Maddi hasarlar gösterir Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyar ve aç klamalar n önünde bulunur. t Seri donan m gösterir o Ek donan m gösterir Telif hakk Bu Kullan m K lavuzunun telif hakk JUNGHEINRICH AG'ye aittir. 5

5 Jungheinrich Anonim irketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 çindekiler A Kurallara uygun kullan m Genel Amac na uygun kullan m zin verilen kullan m ko ullar leticinin yükümlülükleri Montaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n montaj B Arac n tan m Kullan m tan m Sürü yönünün tan m Yap parçalar ve i levlerinin tan m Fonksiyon aç klamas Genel bak - yap grubu Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçümler (Tip sayfas na göre) Asansör donan mlar A rl klar Tekerlekler, yürüyen aksam Motor verileri EN standartlar Kullan m ko ullar Elektrikli ko ullar Uyar ve tip etiketleri Tan mlama alanlar Tip etiketi stif arac n n ta ma kapasitesi levhas Montaj cihaz n n ta ma kapasitesi levhas Kriko dayanma noktalar Durma emniyeti C Ta ma ve ilk çal t rma Ta ma Vince yükleme Asansör tak l yken ana arac n vinçle yüklenmesi Ana arac n vince yüklenmesi Kald rma düzene inin vince yüklenmesi Akünün vince yüklenmesi stif Arac Ta n rken Emniyete Al nmas Kald rma donan m ta ma emniyeti Ana arac n nakliye emniyeti Monte edilmi asansörlü ana araç ta ma emniyeti

7 4 lk çal t rma Akü olmadan istif arac n n hareket ettirilmesi Kald rma donan m n n tak lmas ve sökülmesi lk kullan m Devrilme emniyeti D Akü - Bak m, arj, De i tirme Asitli akülerle çal ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Akülerde genel çal ma i lemleri Akü Tipleri AKü bölmesinin ölçüleri Akü bölmesinin aç lmas Akünün arj edilmesi Akünün sökülmesi ve tak lmas "Akü kilitleme" sensörleri (o) E Kullan m stif arac n n çal t r lmas ile ilgili güvenlik yönergeleri Gösterge ve kumanda elemanlar aç klamas Kumanda panelindeki kumanda ve gösterge eleman Sürücü ekran ndaki göstergeler Çal ma saati sayac Sütun göstergesi akü de arj göstergesi Yüzde göstergesi akü de arj göstergesi (o) Sürücü ekran ndaki fonksiyon sembolü stif arac çal t rmaya haz rlama Günlük çal ma öncesi yap lmas gereken gözle kontroller ve çal malar Binme ve inme Sürücü yerini düzenleyin Emniyet kemerinin kontrol edilmesi, tak lmas ve ç kar lmas stif arac ile çal ma Arac n sürülmesi ile ilgili güvenlik kurallar Arac n çal maya haz r duruma getirilmesi Ek giri koduyla çal maya haz r hale getirin (o) Tarih ve saatin ayarlanmas Çal maya haz rlama a amas nda yap lan kontroller ve i lemler Ana asansörün referanslanmas AC L_KAPATMA Sürü Direksiyon manevras Frenler Dar geçi lerden geçmek diyagonal sürü Kald rma - indirme dar geçi lerin haricinde ve dahilinde Dar geçi lerin d nda ve içinde itme - çevirme Dar geçi lerin d nda ve içinde e zamanl olarak itme - çevirme stif arac n emniyetli bir ekilde park edin Aktarma ve istifleme Çatal kollar n n ayarlanmas

8 5.2 Çatal uçlar n de i tirin Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi Ar za yard m Ar za arama ve sorun giderme Acil durdurma tertibat Yük tespitleme tertibat acil alçaltmas Sürü kapatmas n n köprülenmesi (o) Asansör kapamas n n köprülenmesi (o) ndirme kapamas n n köprülenmesi (o) Vites uç sigortas (o) IF-Acil mod (Durum bildirimleri 3670 / 3752) Dar geçi ten istif arac n n t rmand r lmas /Akü olmadan istif arac n n hareket ettirilmesi Ki i koruma sistemi (o) Ki i koruma sistemi fonksiyonu (PSS) Fonksiyonlar n aç klamas Çevreye duyarl tepkiler Lazer taray c n n ön cam n n temizlenmesi Yedi segman göstergesi ve yanma sinyali (LED) göstergeleri Ki i koruma sisteminin günlük çal t r lmas ndan önce yap lacak kontroller Ki i koruma sistemi fonksiyonu ste e ba l donan m Yan itici / Kol ayar cihaz (o) Raf göstergesi lazer n (o) Teleskopik çatallar (o) Kullan c ya özel ayarlar (o) Yang n söndürücü (o) Kald rma yükseklik seçimi (o) Yata konumland rma (o) Tart fonksiyonu (o) Kamera sistemi (o) Çal ma platformu (o) ISM giri modülü (o) Dikiz aynas (o) F stif Arac n n Bak m letme Güvenli i ve Çevre Korunmas Bak m çin Güvenlik Kurallar Elektrik sistemi çal malar letim maddeleri ve eski parçalar Tekerlekler Montaj cihazlar n n tamiri ve kontrolü Kald rma zincirlerinin bak m Hidrolik sistem Çal ma malzemesi ve ya lama plan letme s v lar n n güvenli kullan m Ya lama plan Çal ma malzemesi Bak m ve onar m çal malar stif arac n bak m ve onar m çal malar na haz rlama

9 4.2 stif arac n n güvenli ekilde kald r lmas ve sehpaya al nmas Tahrik bölümü kapa n n sökülmesi ve tak lmas Elektrik Sigortalar n n Kontrolü Temizlik çal malar Kald rma zinciri bak m Kald rma zincirini ya lay n, kald rma donan m profillerindeki hareket yüzeylerini temizleyin ve ya lay n Hidrolik ya seviyesini kontrol edin Bak m ve onar m çal malar ndan sonra istif arac n n yeniden çal t r lmas stif Arac n n Depoya Al nmas Depoya Alma Öncesi Önlemler Depoda ken Al nacak Önlemler stif arac n n çal t r lmamas ndan sonra yeniden çal t r lmas Belirli Aral klarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü Nihai hurdaya ç karma, at lmas Mekanik Hareketlerin Ölçümü Bak m ve Kontrol Bak m kontrol listesi letmeci Mü teri hizmetleri

10 Ek JH-çeki li akü kullan m k lavuzu Z Bu kullan m k lavuzu Jungheinrich markas na sahip akü tipleri için geçerlidir. Ba ka markalar kullan l rsa, üreticinin kullan m k lavuzu dikkate al nmal d r TR 1

11 TR

12 A Kurallara uygun kullan m 1 Genel stif arac bu kullan m k lavuzunda belirtilen verilere göre monte edilmeli, kullan lmal ve bak m yap lmal d r. Ba ka bir kullan m ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, istif arac nda hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amac na uygun kullan m DUYURU Al nabilecek en azami yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi, yük ta ma kapasitesi levhas nda belirtilmi tir ve bunlar n a lmamas gerekir. Yük, yükleme donan m nda bulunmal veya üretici taraf ndan izin verilen bir montaj cihaz ile yüklenmelidir. Yük tamamen al nmal d r, bkz. "Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi" sayfa 197. A a daki eylemler amac na uygundur ve izin verilir: Yüklerin kald r lmas, indirilmesi ve ta nmas. Yükün, dar geçi in d nda olabildi ince alçak, yerden yüksekli ini dikkate alarak, istif üzerinde ta nmas. Dar geçi lerde sürülmesi. Raf sistemiyle istif arac dar geçi lerde sürülmek için donanm olmal d r. Üretici taraf ndan talep edilen güvenlik mesafelerine (depolama güvenlik mesafeleri) uyulmal d r, bkz. " zin verilen kullan m ko ullar " sayfa 12 ve bkz. "Kullan m tan m " sayfa 15. A a da belirtilen i lemler yasakt r: nsanlar n ta nmas ve kald r lmas. Yüklerin sürülmesi veya çekilmesi. E imli veya yoku lu yerlerde sürülmesi. Yükleme rampalar ve yükleme köprülerinin geçilmesi. Bir römorkun çekilmesi. As l yüklerin ta nmas. Sallanan yüklerin ta nmas. 11

13 3 zin verilen kullan m ko ullar UYARI! A r ko ullar alt nda kullan lmas. stif arac n n a r ko ullar alt nda kullan lmas çal ma ar zalar na ve kazalara neden olabilir. Özellikle a r tozlu veya paslanmaya neden olacak ortamda zorlu ko ullar alt nda kullan m için istif arac na yönelik özel donan mlar ve kullan m ruhsat gereklidir. Patlama riski bulunan alanlarda kullan lmas yasakt r. Elektrikli sistemlerin korumas z aktif parçalar n n yak nlar nda kullan lmas yasakt r. Endüstriyel ve ticari alanda kullan m. 95%azami nem oran na sahip kapal iç mekanlarda kullan m, yo unla mayan. zin verilen s cakl k 5 C ile 40 Caras na kadar. VDMAyönetmeli ine göre sadece düz zeminlerde kullan lmal d r. Sürü yollar n n izin verilen yüzeyleri ve nokta yükleri a lmamal d r. 12

14 Güvenlik mesafesi (depolama güvenlik mesafeleri) Raf sistemleri EFX için kurulmu olmal d r. Dar geçitlerde istif arac n takip eden parçalar ve raf sistemi aras ndaki, üretici taraf ndan talep edilen güvenlik mesafesine mutlaka uyulmal d r: Kayd rma çerçevesi, raf ve ayr ca depolanm ürün aras ndaki güvenlik mesafesine her iki taraftan uyulmal d r. Lif kolu, raf ve ayr ca depolanm ürün aras ndaki güvenlik mesafesine her iki taraftan uyulmal d r. Usulüne uygun kald r lm yük, raf ve ayr ca depolanm ürün aras ndaki güvenlik mesafesine her iki taraftan uyulmal d r. stif arac n n dar geçitlerde kullan lmas na ve ayr ca kald rma yüksekli ine (h 3 ) ba l olan üretici taraf ndan talep edilen güvenlik mesafesi, a a daki tabloya göre olmal d r: Z stif arac n n dar geçitlerde kullan lmas Endüktif kullan lan istif arac Rayl kullan lan istif arac Emniyet mesafesi özel montaj cihazlar n n kullan lmas halinde artabilir. UYARI! Kald rma yükseklikleri (y 3 ) kald rma yüksekli inden ba ms z (y 3 ) kadar 4000 mm kadar 6000 mm itibaren 6000 mm Emniyet mesafesi 125 mm 90 mm 100 mm 125 mm Sürülen istif arac ile raf aras nda çok dü ük emniyet mesafesi nedeniyle kaza tehlikesi Talep edilen ve aç klanan emniyet mesafesinin alt na inildi inde, sürülen istif arac ile raf aras nda çarp ma meydana gelebilir. Üretici taraf ndan talep edilen ve aç klanan emniyet mesafelerinin alt na inildi inde maksimum sürü h zlar azalt l r. EN , nokta 7.3.2'ye 90 mmgöre asgari emniyet mesafesinin alt na inilmesine müsaade edilmez. stif arac n n bu dar geçi lerde i letimi yasakt r. 13

15 4 leticinin yükümlülükleri Bu kullan m k lavuzu ba lam nda i letmeci, istif arac n kendisi kullanan veya onun ad nda kullan lmas n sa layan her özel veya tüzel ki idir. Özel durumlarda (ör n. Leasing, kiralama) i letmeci, istif arac n n sahibi ile kullan c s aras nda mevcut sözle meye dayal kararlara göre ad geçen yükümlülükleri dikkate almas gereken ki idir. letmeci, istif arac n n sadece usulüne uygun olarak kullan laca n ve kullan c n n veya üçüncü ah slar n ya am ve sa l k gibi tüm tehlikelerin önlenmesini sa lamal d r. Bunlar n yan nda kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güvenlik kurallar na ve ayr ca i letme, bak m ve onar m talimatlar na dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullan c lar n bu kullan m k lavuzunu okumalar n ve anlamalar n sa lamal d r. DUYURU Bu kullan m k lavuzuna uyulmamas halinde garanti hakk geçersiz olur. Ayn durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler taraf ndan, üretici firmadan izin almadan araçta yap lacak usulüne uygun olmayan çal malar için de geçerlidir. 5 Montaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n montaj stif arac n n fonksiyonlar na müdahale edilmesine veya bu fonksiyonlar n tamamlanmas na neden olan ek düzeneklerin ilave edilmesi veya tak lmas na sadece üreticinin yaz l onay ile izin verilir. Gerekirse yerel kurumlardan izin al nmal d r. Fakat kurumun izni, üretici izninin yerine geçmez. 14

16 B Arac n tan m 1 Kullan m tan m EFX, elektromotor tahrikli üç yönlü bir istif arac d r. EFX, VDMA yönetmeli ine göre düz zeminde yüklerin kald r lmas, indirilmesi ve ta nmas için tasarlanm t r. Bu araçla aç k tabanl veya çapraz tahta paletler ta nabilir. Palet geni likleri yük tekerleklerinin veya yük arabas n n hareket alan içinde veya d nda olabilir. Bu araçla yükler istiflenebilir ve bo alt labilir ve uzun bir mesafede ta nabilir. EFX, montaj çal malar için ilgili bir çal ma platformuyla kullan ld takdirde, çal ma platformu üretici taraf ndan gönderilmeli veya üretici taraf ndan yaz l olarak onaylanmal d r. 15

17 Güvenlik mesafesi (depolama güvenlik mesafeleri) Raf sistemleri EFX için kurulmu olmal d r. Dar geçitlerde istif arac n takip eden parçalar ve raf sistemi aras ndaki, üretici taraf ndan talep edilen güvenlik mesafesine mutlaka uyulmal d r: Kayd rma çerçevesi, raf ve ayr ca depolanm ürün aras ndaki güvenlik mesafesine her iki taraftan uyulmal d r. Lif kolu, raf ve ayr ca depolanm ürün aras ndaki güvenlik mesafesine her iki taraftan uyulmal d r. Usulüne uygun kald r lm yük, raf ve ayr ca depolanm ürün aras ndaki güvenlik mesafesine her iki taraftan uyulmal d r. stif arac n n dar geçitlerde kullan lmas na ve ayr ca kald rma yüksekli ine (h 3 ) ba l olan üretici taraf ndan talep edilen güvenlik mesafesi, a a daki tabloya göre olmal d r: Z Z stif arac n n dar geçitlerde kullan lmas Endüktif kullan lan istif arac Rayl kullan lan istif arac Emniyet mesafesi özel montaj cihazlar n n kullan lmas halinde artabilir. UYARI! Kald rma yükseklikleri (y 3 ) kald rma yüksekli inden ba ms z (y 3 ) kadar 4000 mm kadar 6000 mm itibaren 6000 mm Sürülen istif arac ile raf aras nda çok dü ük emniyet mesafesi nedeniyle kaza tehlikesi Talep edilen ve aç klanan emniyet mesafesinin alt na inildi inde, sürülen istif arac ile raf aras nda çarp ma meydana gelebilir. Üretici taraf ndan talep edilen ve aç klanan emniyet mesafelerinin alt na inildi inde maksimum sürü h zlar azalt l r. EN , nokta 7.3.2'ye 90 mmgöre asgari emniyet mesafesinin alt na inilmesine müsaade edilmez. stif arac n n bu dar geçi lerde i letimi yasakt r. Zemin VDMA talimatnamesine uygun olmal d r. Emniyet mesafesi 125 mm 90 mm 100 mm 125 mm K zak k lavuz sistemi (SF) için dar geçi lerde iletken k zaklar mevcut olmal d r. Araç asisine tak lan Vulkollan k lavuz makaralar, istif arac n iletken raylar aras ndan yönlendirirler. Endüktif k lavuz sistemi (IF) için zemine, sinyallerini araç çerçevesindeki sensörlerden alan ve arac n beyninde i leme tabi tutan bir iletken tel dö enmelidir. Z Ta ma kapasitesi tip etiketinde belirtilmi tir. 16

18 2 Sürü yönünün tan m Sürü yönlerinin bilgisi için a a daki tespitler yap l r: Poz. Sürü yönü 1 Sola 2 Tahrik yönü 3 Yük yönü 4 Sa a 17

19 3 Yap parçalar ve i levlerinin tan m 3.1 Fonksiyon aç klamas Z Güvenlik düzenekleri Yuvarlanm kenarl kapal bir araç konturu, istif arac n n güvenli kullan m n sa lamaktad r. Kullan c, dü ebilecek parçalara kar bir operatör kabini koruyucu tavan ile korunur. Tahrik tekerle i ve yük tekerlekleri sa lam bir tampon taraf ndan korunmaktad r. Yine de üçüncü ki iler için olas tehlikeler devam eder. AC L KAPAMA alteriyle tüm araç hareketleri tehlike durumlar nda h zl ca kapat l r. Sürü veya kald rma/indirme hareketleri sadece emniyet butonuna bas ld nda tetiklenebilir. ti ve sal n m hareketleri sadece, emniyet butonu bas l olmad nda tetiklenir. Hidrolik sistemde bir ar za olu tu unda, kald rma silindirlerinde bulunan aç k devre emniyetleri yük indirme h z n durdururlar. Emniyet butonu letime haz r durumu olu turulduktan sonra istif arac n n a a daki fonksiyonlar ayak bölümündeki emniyet butonuna bas larak onaylan r veya kilitlenir: letime haz r durumu olu turulmal d r, bkz. "Arac n çal maya haz r duruma getirilmesi" sayfa 138 veya bkz. "Ek giri koduyla çal maya haz r hale getirin (o)" sayfa 139. Emniyet butonuna bas n ve bas l tutun: Sürü fonksiyonlar na onay verildi. Direksiyon fonksiyonlar na onay verildi. Fren fonksiyonlar na onay verildi. Kald rma ve indirme fonksiyonlar na onay verildi. ti ve sal n m fonksiyonlar kilitli. Emniyet butonuna bas lmam : ti ve sal n m fonksiyonlar na onay verildi. Direksiyon fonksiyonlar na onay verildi. Fren fonksiyonlar na onay verildi. Emniyet butonunun çözülmesinin ve istif arac n n durmas n n ard ndan park freni devreye girer (istem d kaymalara kar koruma). Sürü fonksiyonlar kilitlidir. Kald rma ve indirme fonksiyonlar kilitli. 18

20 Acil Durdurma Güvenlik Tasla Kumanda taraf ndan bir ar za tespit edilmesi halinde, istif arac durana kadar otomatik frenleme uygulan r. Bu acil duru durumu sürücü ekran ndaki kontrol göstergeleri taraf ndan gösterilir. stif arac her çal t r ld nda sistem kendi kendini test eder ve bu test sonucu bütün fonksiyonlar sorunsuz çal yorsa, ard ndan park frenini (Acil durdurma) serbest b rak r. Sürü tahriki A nma parçalar olmadan dikey yerle tirilmi, a r yüklenilebilen ve bak ma gerek duyulmayan trifaze ak m motoru. Motor, do rudan tek tekerlek tahrik aksam na tak lm t r, bu sayede problemsiz ve h zl bak m gerçekle ir. Fren sistemi stif arac, sürü pedal n n kald r lmas yla veya fren pedal na bas larak yumu akça ve sürtünme olmadan frenlenebilir. Bu s rada, aküye enerji beslemesi yap l r (i letim freni). Tahrik motoruna etki eden elektromanyetik yayl bas nç freni, park freni görevini görmektedir. Park freni elektrikli olarak çözülür ve yay kuvveti ile uygulan r. 19

21 Manevra Alternatif ak m tahrikli oldukça kolay manevra (sa lam ve bak m gerektirmeyen a nma parçalar olmayan alternatif ak m motoru). Direksiyon, kumanda paneline entegre edilmi tir. Manevra edilen tahrik tekerle in konumu kumanda panelinin sürücü ekran nda gösterilir. Azami direksiyon tahdidi ± 90 'dir. Ray k lavuzlu çal ma türünde, tahrik edilen tekerlek tu a bas lmak suretiyle düz konuma getirilir. Manüel manevra bu çal ma türünde devre d b rak l r (o). Etkinle tirilmi endüktif k lavuzlu çal ma türünde, yönlendirme kablosu alg land ktan sonra manevra i lemi otomatik olarak araç kumandas ndan al n r. Manüel manevra bu çal ma türünde devre d b rak l r (o). Kumanda ve gösterge elemanlar Ergonomik kumanda elemanlar sayesinde, sürü ve hidrolik hareketlerin hassas bir ekilde, yorulmadan kullan lmas sa lanm t r. Fonksiyonlar n (montaj cihaz n n itilmesi, çatal ta y c n n döndürülmesi ) ve menülerin kumandas için yaz l m tu lar. Direksiyon konumu, toplam kald rma, araç durum mesajlar (örne in ar zalar), çal ma saatleri, akü kapasitesi, saat ve de endüktif k lavuzun durumu, v.s. gibi kullan c y ilgilendirecek tüm önemli bilgileri görüntülemek için renkli sürücü ekran. Yüksekli i ve derinli i ayarlanabilen kumanda paneli (t). 20

22 Hidrolik sistem Tüm hidrolik hareketler, flan yap lm h lt l di li pompas na sahip sa lam ve bak m gerektirmeyen bir trifaze ak m motoruyla gerçekle ir. Ya da t m solenoid devre valflar üzerinden gerçekle ir. Gerek duyulan farkl miktardaki ya motorun devri üzerinden ayarlan r. ndirme s ras nda hidrolik pompas, alternatör olarak çal acak motoru tahrik eder. Bu ekilde geri kazan lan enerji ile akü beslenir (yük indirme). Yüksek ta ma kapasitesi ve daha dü ük direk sal nmalar için çok sa lam kullan m olan asansör. Elektrik Sistemi A nmayan sensörleri olan elektronik tertibat. Servis diz üstü bilgisayar ba lamak için ba lant arabirimi: Tüm önemli cihaz verilerinin h zl ca ve kolayca konfigürasyonu için (Son konum izolasyonu, kald rma blokaj, yava lama ve h zlanma tutumlar, kapatmalar, v.s.). Ar za nedenini analiz etmek için ar za haf zas n n okunmas. Program safhalar n n simülasyonu ve analizi için. Basit fonksiyon geni lemeleri için kod numaralar n n basitçe onaylanmas. Kumanda CAN-Bus ve sürekli ölçüm yapan sensörle donat lm t r. Tüm hareketler parametrelenebilir. Kumanda, son konum ve ara izolasyonlar ile tüm son konumlarda yükün yumu ak kalk na ve frenlenmesine yaramaktad r. MOSFET alternatif ak m kumandas, her harekette sars nt s z bir kalk sa lamaktad r. Sürü ve kald rma motoru için yüksek etki dereceli ve enerji geri kazanmal trifaze ak m tekni i, yüksek sürü ve kald rma h zlar ve iyi bir enerji kullan m mümkün k lar. Traksiyon kontrolü ve tahrik tekerle i a nma alg lamas olan tekerleklerde devir say s ölçümü (o). Z Olas tahrik aküsü,bkz. "Akü Tipleri" sayfa

23 Ek donan mlar Mekanik ray k lavuzu. Bile enlerin mekanik yüklenmesi olmadan dar alanlarda tam olarak kullan labilmesi için endüktif k lavuz sistemi. Senkronize sal n m sayesinde daha h zl çal ma devresi. Çal ma platformunun al nmas için arac n haz rlanmas. Çal ma yeri ayd nlatmas ile çal ma yeri konfor paketi. CD oynat c ve MP3 ara birimi ile radyo. Materyal ak yönetim sistemi için mekanik ve elektrikli ara birimler. Jungheinrich ISM: stif arac yönetimi için bilgilendirme sistemi (o). Kald rma ve sürü kapatmalar n n ve ayr ca h z dü ürmelerin modüler sistemi. Jungheinrich depo navigasyonu: Araç terminali veya taray c üzerinden istif arac n n bir depo yönetim sistemine ba lanmas. Araç beyni ile dar geçi te hedef pozisyonun do rudan devral nmas. Otomatik dikey konumland rma. Otomatik yatay konumland rma. Otomatik istif bo lu u. Efektif çift bo luk sürü leri. Bölge alg lamas ile hatal kalk lar n önlenmesi Mevcut depo yönetim sistemlerine ve depo geni lemesine uyarlama s ras nda depoda yüksek esneklik. Transponder tekni i ile araç kumandas : Tüm depolama alanlar n n kesin olarak tan nmas için sürekli yol ölçümü. Çe itli fonksiyonlara yönelik yüksek oranda esneklik (koridor sonu emniyeti, kald rma / sürü kapamalar, h z dü ürme,...). Zemin topolojisi ile araç h z profilinin en iyi hale getirilmesi. Entegre Jungheinrich ki i koruma sistemi (PPS). Yüksek kald rma yüksekliklerinde paletlerin efektif olarak yerle tirilmesi ve ç kar lmas için kamera / ekran sistemi. Kald rma yüksekli i ön seçimi, a a daki aç klamaya bak n z. 22

24 Kald rma yüksekli i ön seçimi (o) Kald rma yüksekli i ön seçimi hem yükün kald r lmas ve indirilmesinde hem de istifin yerle tirilmesi ve ç kar lmas nda kullan labilir. Kald rma yüksekli i ön seçiminde, kullan c gerekli kald rma yüksekli ini klavye üzerinden ayarlayabilir. stenilen kald rma yüksekli ine ula ld ktan sonra kald rma i lemi otomatik olarak sonland r l r. Kald rma yükseklik seçimi farkl raf yüksekli ine sahip birçok yatak bölgesi için tasarlanm t r. 23

25 3.2 Genel bak - yap grubu , Poz. Tan mlama 5 t Direksiyon 6 t Sürücü ekran ile kumanda paneli 7 t "Hidrolik fonksiyonlar" kumanda kolu 8 t Kontak anahtar 9 t AC L KAPAMA alteri 10 t Sürücü kabini 11 t Operatör kabini koruyucu tavan 12 o Fla lamba veya tepe lambas 13 o Raf göstergesi lazer n 14 o Çal ma farlar 15 t Kald rma düzene i 16 o Dizik aynas (iki tarafl ) 17 t Tutamaklar 18 t Lift kolu 19 t Çatal ta y c 20 t Emniyet butonu 21 t Fren pedal 22 t Sürü pedal 24

26 Poz. Tan mlama 23 o ISM eri im modülü (tutama n sa yan nda (17)) 24 t E ya gözü 25 t Kayd rma çerçevesi 26 o Endüktif k lavuz sistemi için ön sensörler (gösterilmemi ) 27 o Ki i koruma sistemine ait ön taray c (gösterilmemi ) 28 t Çatal uçlar (yükleme donan m ) 29 t Akü kapa 30 t Yük tekerle i 31 o Ray k lavuz makaras n n yük tekerle inin arkas ndan sabitlenmesi (her iki taraftan) 32 t Emniyet kemeri 33 t Akü soketi (akü kapa n n alt nda) 34 t Sürücü koltu u 35 t Tahrik bölümü kapa 36 t Devrilme emniyeti 37 o Ki i koruma sisteminin arka taray c s 38 t Tahrik tekerle i 39 o Endüktif k lavuz sistemi için arka sensör 40 o Ray k lavuz makaras n n tahrik tekerle inin yüksekli inde sabitlenmesi (iki tarafl ) 41 t Araç asisi 42 t Yan kaplama 25

27 4 Teknik Bilgiler Z Teknik veriler, " stif araçlar için tip sayfalar " Alman yönetmeliklerine uygundur. Teknik verilerde de i iklik yapma hakk sakl d r. Tüm *) ile i aretlenmi olan de erler, farkl donan m türlerine (örn. kald rma düzene i vs.) ba l olarak de i ebilir. h 4 h 3 h 1 h 6 h 2 h 7 s m1 m 2 l 3 x y z l 8 l 1 Ast 3 b 3 r Q b 8 b 14 Ast b 7 l 6 b 12 b 5 b 1 b 2 b 6 e D l Wa l 2 26

28 4.1 Güç verileri Tan mlama EFX 410 EFX 413 Q Ta ma kapasitesi (D = 600 mm'de) kg D Yükün a rl k merkezi mesafesi mm Kullan m Üç yönlü istif arac Yüksüz sürü h z (FF) 9 9 km/sa Yük ile sürü h z (FF) 9 9 km/sa Yüksüz sürü h z (SF) 9 9 km/sa Yüklü sürü h z (SF) 9 9 km/sa Yüksüz sürü h z (IF) 7 7 km/sa Yüksüz sürü h z (IF) 7 7 km/sa Yüksüz kald rma h z 0,41 1, * ) 0,41 1, * ) m/s Yüklü kald rma h z 0,41 1, * ) 0,41 1, * ) m/s Yüksüz indirme h z 0,44* ) 0,44* ) m/s Yüklü indirme h z 0,44* ) 0,44* ) m/s Yük olmadan itme h z 0,20 2) 0,20 2) m/s Yüklü itme h z 0,20 2) 0,20 2) m/s Yüksüz dönme s/180 Yükle dönme s/180 letim freni Kar t ak m / alternatör Park freni Elektrikli yay mekanizmas (yay bas nc ) / manyetik frenler Sürü kumandas n n türü AC-Tahrik kumandas Tahrik elektrikli Direksiyon elektrikli Koruma türü IP 00 * Kald rma düzene i modeline ba l FF: bo ta hareket edebilir SF: Ray k lavuzu IF: Endüktif k lavuz 1) Güç paketi ile ba lant l olarak 0,45 m/s'ya kadar mümkün 2) Güç paketi ile ba lant l olarak maksimum 0,30 m/s'ya kadar mümkün (Kald rma yüksekli ine ba l 0,20 m/s ila 0,30 m/s) 27

29 4.2 Ölçümler (Tip sayfas na göre) h 4 h 3 h 1 h 6 h 2 h 7 m1 s m 2 l 3 x y z l 8 l 1 Ast 3 b 3 r Q b 8 b 14 Ast b 7 l 6 b 12 b 5 b 1 b 2 b 6 e D l Wa l 2 28

30 Z Tan mlama EFX 410 EFX 413 D Yükün a rl k merkezi mesafesi mm x Yük mesafesi mm y Tekerlek mesafesi mm z Tahrik tekerle i / araç konturunun orta mesafesi mm h 1 Kald rma düzene i tam inmi ken yükseklik mm h 2 Serbest kald raç mm h 3 Kald raç ) ) mm y 4 Kald rma düzene i tam kald r lm ken yükseklik mm y 6 Operatör kabini koruyucu tavan yüksekli i ) ) mm y 7 Koltuk yüksekli i mm A st Palette çal ma geçi i geni li i 1200 x mm A st3 Palette yer de i tirme geçi i geni li i 1200 x mm Wa Dönü yar çap mm s mm e Çatal kolu ölçüleri mm u mm -- Çatal kolun üst kö esindeki en alçak konum (s + 25 mm) mm Tabloda belirtilen veriler (Güç verileri, ölçüler ve a rl klar) a a da belirtilen kald rma düzene ine sahip olan bir istif arac na yöneliktir. Teslim edilen istif arac n n verileri (Güç verileri, ölçüler ve a rl klar) tip etiketinde / çal t rma setinde yer almaktad r. 1 EFX teleskopik direk ile (ZT kald rma düzene i) 2 EFX teleskopik direk ile (ZT kald rma düzene i) 3fla lamba ile ölçü artar, yakl mm 4 transponder okuma cihaz ile (RFID okuma cihaz ) ölçü azal r, yakl. 45 mm 29

31 h 4 h 3 h 1 h 6 h 2 h 7 m1 s m 2 l 3 x y z l 8 l 1 Ast 3 b 3 r Q b 8 b 14 Ast b 7 l 6 b 12 b 5 b 1 b 2 b 6 e D l Wa l 2 30

32 Z Tan mlama EFX 410 EFX 413 b 1 /b 2 Toplam geni lik 1210 / / 1550 mm -- Çatal ta y c ISO 2328, S n f/ Form A, B 2 / B 2 / B b 3 Çatal ta y c geni li i mm b 5 Çatal d mesafesi mm b 6 K lavuz makaralar üzerinden geni lik mm b 7 Yana itme mm b 8 stif arac n n ortas ndan yana itme mm b 10 Rot geni li i, ön mm b 12 Palet geni li i mm b 14 Kayd rarak itme asisi geni li i mm I 1 Yük olmadan toplam uzunluk mm I 2 Çatal s rt dahil yükseklik mm Hareketli çatal dönü noktas mesafesi - I 3 asi mm I 6 Palet uzunlu u mm I 8 Hareketli çatal dönü noktas mesafesi mm m 1 Yüklüyken kald rma düzene i alt ndaki yerden yükseklik mm m 2 Tekerlek mesafesinin ortas nda yerden yükseklik 85 4) 85 4) mm Hareketli çatal dönü noktas mesafesi - r mm çatal s rt -- Akü olmadan istif arac n n bo a rl, bkz. "Tip etiketi" sayfa 44 Tabloda belirtilen veriler (Güç verileri, ölçüler ve a rl klar) a a da belirtilen kald rma düzene ine sahip olan bir istif arac na yöneliktir. Teslim edilen istif arac n n verileri (Güç verileri, ölçüler ve a rl klar) tip etiketinde / çal t rma setinde yer almaktad r. 1 EFX teleskopik direk ile (ZT kald rma düzene i) 2 EFX teleskopik direk ile (ZT kald rma düzene i) 3fla lamba ile ölçü artar, yakl mm 4 transponder okuma cihaz ile (RFID okuma cihaz ) ölçü azal r, yakl. 45 mm 31

33 4.3 Asansör donan mlar Teleskop direk ile standart asansör donan m (ZT) Teleskopik dire in (ZT) yap s Teleskopik direk (ZT) a a daki parçalardan olu ur: D kald rma asisi. D kald rma asisi, temel cihaz ile sabit bir ekilde ba lanm t r. ç kald rma asisi. Hareketli iç kald rma asisi, d kald rma asisinde hareket ettirilir. Çatal uçlu çatal ta y c. Hareketli çatal ta y c, iç kald rma asisinde hareket ettirilir. Teleskopik dire in (ZT) çal ma türü: "Kald rma" hidrolik fonksiyonunda iç kald rma asisi, her iki d hidrolik silindir taraf ndan kald r l r (bkz. "Kald rma - indirme dar geçi lerin haricinde ve dahilinde" sayfa 171). Çatal ta y c, iç kald rma asisini kald r rken, zincirin yönünün de i tirilmesiyle ayn zamanda kald r l r. Z "Kald rma" hidrolik fonksiyonunun tan m bkz. "Kald rma - indirme dar geçi lerin haricinde ve dahilinde" sayfa 171. UYARI! De i mi ölçü nedeniyle kald rma düzene inden dolay çarpma tehlikesi (y 1 ) Çatal ta y c kald r l r kald r lmaz "Kald rma düzene inin tam indirilmesi ölçüsü (y 1 ) büyür. Kullan c, kald rma düzene inin de i mi olan yüksekli ini, istif arac yla çal rken dikkate almal d r (ör n. geçi lerde, alçak tavan yüksekliklerinde, vs.). Kald rma düzene inin i letim esnas nda hiçbir engele çarpmamas sa lanmal d r. Tan mlama EFX 410 EFX 413 y 1 Kald rma düzene i tam inmi ken yükseklik mm y 2 Serbest kald raç mm y 3 Kald raç mm y 4 Kald rma düzene i tam kald r lm ken yükseklik mm y 6 Operatör kabini koruyucu tavan yüksekli i ) ) mm y 7 Koltuk yüksekli i mm 1fla lamba ile ölçü artar, yakl mm 32

34 4.3.2 ki kald rmal tripleks direk ile standart asansör donan m (DZ) Çift kald raçl tripleks dire in (DZ) yap s Çift kald raçl tripleks direk (DZ) a a daki parçalardan olu ur: D kald rma asisi. D kald rma asisi, temel cihaz ile sabit bir ekilde ba lanm t r. Orta kald rma asisi. Hareketli orta kald rma asisi, d kald rma asisinde hareket ettirilir. ç kald rma asisi. Hareketli iç kald rma asisi, orta kald rma asisinde hareket ettirilir. Çatal uçlu çatal ta y c. Hareketli çatal ta y c, iç kald rma asisinde hareket ettirilir. Çift kald raçl tripleks direk temel olarak bir serbest kald raç ile donan r. Serbest kald raç, kald rma düzene inin yap yüksekli i de i meden çatal ta y c n n kald r labilen azami kald rma yüksekli i ile ayn d r. Serbest kald raç ile bir yük, "Kald rma düzene inin tam indirilmesi" ölçüsü (y 1 ) de i meden, "zeminle temas etmeyene kadar" kald r labilir. Çift kald raçl tripleks dire in (DZ) çal ma türü: "Kald rma" hidrolik fonksiyonunda çatal ta y c ortalanarak s ralanm serbest kald raç silindiri ile zincirin yönünün de i tirilmesiyle tam olarak kald r l r. Ard ndan orta kald rma asisi, her iki d hidrolik silindir taraf ndan kald r l r. ç kald rma asisi, orta kald rma asisini kald r rken, zincirin yönünün de i tirilmesiyle ayn zamanda kald r l r. Z "Kald rma" hidrolik fonksiyonunun tan m bkz. "Kald rma - indirme dar geçi lerin haricinde ve dahilinde" sayfa 171. UYARI! Tam olarak kald r lm serbest kald rac n yükü nedeniyle çarpma tehlikesi Tam olarak kald r lm çatal ta y c da, ta nan yükün yüksekli i "Kald rma düzene inin tam indirilmesi" ölçüsü üzerinde (y 1 ) bulunabilir. Kullan c, kald r lm olan yükün yüksekli ini, istif arac yla çal rken dikkate almal d r (ör n. geçi lerde, alçak tavan yüksekliklerinde, vs.). Kald r lm olan yükün i letim esnas nda hiçbir engele çarpmamas sa lanmal d r. Tan mlama EFX 410 EFX 413 y 1 Kald rma düzene i tam inmi ken yükseklik mm y 2 Serbest kald raç mm y 3 Kald raç mm y 4 Kald rma düzene i tam kald r lm ken yükseklik mm y 6 Operatör kabini koruyucu tavan yüksekli i ) ) mm y 7 Koltuk yüksekli i mm 1fla lamba ile ölçü artar, yakl mm 33

35 4.4 A rl klar Lift kolu dahil temel arac n ve çatal ta y c dahil kald rma düzene inin a rl Y Z Lift kolu ve dengeleme a rl klar (akü hariç) dahil temel arac n a rl Temel arac n (43), lift kolu (18) ve dengeleme a rl klar (44) dahil a rl, a a daki tabloda bulunmaktad r. stif arac n n durma emniyetini sa lamak için kullan lan akü tipine ba l olarak akü bölgesine dengeleme a rl klar (44) monte edilmelidir (bkz. "Akü Tipleri" sayfa 73). Akü donan m n n de i tirilmesi sadece üreticinin izni ile mümkündür. stif arac EFX 410 EFX 413 "Y" ölçüsü Dengeleme a rl klar Montaj cihaz ve dengeleme a rl klar dahil temel arac n a rl 0 mm 0 kg 3145 kg 90 mm 152 kg 3297 kg 180 mm 304 kg 3449 kg 0 mm 0 kg 3445 kg 90 mm 152 kg 3597 kg 180 mm 304 kg 3749 kg 34

36 Z Çatal ta y c dahil kald rma düzene inin a rl Kald rma düzene inin (15) çatal ta y c (19) dahil olmak üzere a rl, a a daki formül ile belirlenebilir. stif arac n n akü hariç bo a rl gibi gerekli bilgiler (toplam a rl k) tip plakas nda yer almaktad r, bkz. "Tip etiketi" sayfa 44. A B Akü olmadan istif arac n n bo a rl Çatal ta y c dahil kald rma düzene inin a rl EFX 410 için formül: B = A kg EFX 413 için formül: B = A kg Örnek: Gerekli bilgiler: (istif arac n n tip plakas na bak n) stif arac tipi = EFX 413 Akü olmadan istif arac n n bo a rl = 4350 kg Formül: B = A kg = 4350 kg kg = 905 kg Z Çatal ta y c dahil kald rma düzene inin a rl 905 kg'd r. 35

37 4.4.2 Kendi a rl /aks yükü Z Tan mlama EFX 410 EFX 413 Akü olmadan istif arac n n bo a rl bkz. "Tip etiketi" sayfa 44 Yük 1000 kg 1250 kg Ön aks yükü, yüklü 4860 kg kg 2 Arka aks yükü, yüklü 1300 kg kg 2 Ön aks yükü, yüksüz 3230 kg kg 2 Arka aks yükü, yüksüz 1850 kg kg 2 Kullan lan akü tipi 5 PzS PzS 750 Tabloda belirtilen veriler (Güç verileri, ölçüler ve a rl klar) a a da belirtilen kald rma düzene ine sahip olan bir istif arac na yöneliktir. Teslim edilen istif arac n n verileri (Güç verileri, ölçüler ve a rl klar) tip etiketinde / çal t rma setinde yer almaktad r. 1 EFX teleskopik direk ile (ZT kald rma düzene i) 2 EFX teleskopik direk ile (ZT kald rma düzene i) 3fla lamba ile ölçü artar, yakl mm 4 transponder okuma cihaz ile (RFID okuma cihaz ) ölçü azal r, yakl. 45 mm 36

38 4.5 Tekerlekler, yürüyen aksam UYARI! Tekerleklerin yanl sökülüp tak lmas sebebiyle kaza tehlikesi Yük tekerleklerinin veya tahrik tekerleklerinin sökülüp tak lmalar yaln z üreticinin bu i için e itilmi mü teri servisi taraf ndan yap lmal d r. stisnai durumlarda, bu i, üretici mü teri hizmetleri yetkilisi taraf ndan da uygulanabilir. EFX 410 Tan mlama EFX 410 Lastik Vulkollan Tekerlekler, ön (Yük tekerle i) 295 mm x 144 mm Tekerlekler, arka (Tahrik tekerle i) 343 mm x 110 mm Tekerlekler, ön miktar (yük tekerle i) 2 Tekerlekler, arka miktar (tahrik tekerle i) *= hareket ettiriliyor 1* EFX 413 Tan mlama EFX 413 Lastik Vulkollan Tekerlekler, ön (Yük tekerle i) 295 mm x 144 mm Tekerlekler, arka (Tahrik tekerle i) 343 mm x 110 mm Tekerlekler, ön miktar (yük tekerle i) 2 Tekerlekler, arka miktar (tahrik tekerle i) *= hareket ettiriliyor 1* 37

39 4.6 Motor verileri 4.7 EN standartlar Z Tan mlama EFX 410 EFX 413 Sürü motoru, S 2 = 60 dak.'da güç 6,9 kw 6,9 kw Kald rma motoru, S 3 = % 25 'de güç 9,5 kw 9,5 kw Direksiyon motoru, 2200 dev./dak ve S 3 = % 15 'de güç 0,7 kw 0,7 kw Daimi ses bas nç seviyesi EFX 410: 66,5 db(a) EFX 413: 66,5 db(a) EN göre ISO 4871 ile örtü erek. Daimi ses iddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanm olan ve sürü, kald rma ve rölantide çal rken olu an ses iddeti seviyesinin ortalamas d r. Ses iddeti seviyesi operatörün kula nda ölçülür. 38

40 Z Z Z Titre im Koltuktaki a rl k orant l titre im h zlanmas : EFX 410: aw,zs = 0,48 m/s² EFX 413: aw,zs = 0,48 m/s² EN göre. Ölçü zincirinin iç do rulu u 21 C 'de± 0,02 m/s². Öncelikle sensörün konumland r lmas na ve farkl sürücü a rl klar na ba l olarak di er farkl l klar mümkündür. Oturma yerinin sönümlenmesi: EFX 410: 44,6 % EFX 413: 44,6 % EN göre. Kullanma pozisyonunda vücuda etki eden titre im ivmesi, standart varsay ma göre, yatay entegre edilmi, ortalama dü ey h zlanmad r. Bu de er, sabit h zda e ik üzerinden geçerken tespit edilir (Standart donan ml istif arac ). Bu ölçüm verileri istif arac için bir kereli ine bildirilmi tir ve i letme yönetmeli inin "2002/44/EG/ Titre imler" mekanik hareketleri de i tirilmemelidir. Bu mekanik hareketlerin ölçüm için üretici özel bir servis sunmaktad r, bkz. "Mekanik Hareketlerin Ölçümü" sayfa 347. Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Üretici, elektromanyetik parazitlere dayan rl l k veen 12895'e ve orada belirtilen at flara göre statik elektrik bo almas kontrolü yap ld n onaylamaktad r. Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yap lmas için üretici firmadan yaz l izin al nmal d r. UYARI! T bbi cihazlar n iyionize edilmemi nlar ile ar zalanmas Forkliftin, iyionize edilmemi n veren elektrikli donan mlar, (örn. telsiz veri aktar m ) kullan c n n t bbi cihazlar n n (kalp pili, i itme cihazlar vb.)fonksiyonunu etkileyebilir ve ar za fonksiyonlar na yol açabilir. Doktora ya da bu tibbi cihaz n üreticisine, forklift arac n n çevresinde bu cihazlar n kullan p kullan lamayaca sorulmal d r. 39

41 4.8 Kullan m ko ullar Z UYARI! A r ko ullar alt nda kullan lmas. stif arac n n a r ko ullar alt nda kullan lmas çal ma ar zalar na ve kazalara neden olabilir. Özellikle a r tozlu veya paslanmaya neden olacak ortamda zorlu ko ullar alt nda kullan m için istif arac na yönelik özel donan mlar ve kullan m ruhsat gereklidir. Patlama riski bulunan alanlarda kullan lmas yasakt r. Elektrikli sistemlerin korumas z aktif parçalar n n yak nlar nda kullan lmas yasakt r. Ortam s cakl çal ma s ras nda 5 C kadar 40 C Sürekli a r s cakl k de i imlerinde ve buharla an nemde kullan ld nda, istif araçlar için özel bir donan ma ve uygunluk belgesine ihtiyaç duyulmaktad r. stif arac, 95% azami nem oran bulunan kapal iç mekanlarda (yo unla mayan) kullan lmal d r. stif arac n n so uk hava deposunda kullan lmas yasakt r. 40

42 4.9 Elektrikli ko ullar Üretici elektrikli donan m n kullan lmas nda ve üretilmesinde forkliftin amac na uygun kullan m artlar n EN 1175 "Forkliftin güvenli i-elektrikli artlar" talimat na göre onaylar. 41

43 5 Uyar ve tip etiketleri Z Ta ma kapasitesi plakalar, dayanma noktalar ve tip plakalar gibi uyar ve ikaz iltleri her zaman okunabilir olmal, gerekti inde yenilenmelidir. 5.1 Tan mlama alanlar kg mm mm 49 mm kg mm mv 1,5 V

44 Poz. Tan mlama 45 Vinç yükleme için durdurma noktalar 46 Ta ma kapasitesi etiketi 47 Lazer n uyar plakas 48 "Yükün alt nda ve üstünde bulunmay n, ezilme tehlikesi" uyar plakas 49 Dikkat "Kullan m k lavuzunu dikkate al n uyar plakas 50 "Emniyet kemeri tak n" uyar levhas (o) 51 Montaj cihazlar veya özel montaj cihazlar ta ma kapasitesi etiketi (o), bkz. "Montaj cihaz n n ta ma kapasitesi levhas " sayfa Kontrol plakalar (o) 53 "Sürü ve fren pedal " uyar levhas 54 stif arac tip etiketi 55 "Devrilme durumunda hareket tarz " uyar plakas 56 "Ba ka birinin binmesi yasakt r" uyar plakas 57 "Dikkat! Alçak Gerilim Elektronik Modülü" uyar plakas 58 "Acil tahliye" uyar levhas 59 Firma ve tip tan m 60 "Hidrolik ya doldurun" uyar levhas (t) 61 "Bio hidrolik ya doldurun" uyar levhas (o) 62 Kriko için durdurma noktalar (araç asisinde iki tarafl ) 63 Seri numara (yan kaplaman n alt ndaki çerçeveye çak lm t r) 64 "Dar geçitte tehlike " uyar plakas 43

45 5.2 Tip etiketi Z ekil, AT'na üye olan ülkelerdeki standart modeli gösterir. Di er ülkelerde tip etiketinin modeli farkl olabilir Z Poz. Tan mlama Poz. Tan mlama 65 Tip 71 Üretim y l 66 Seri numaras 72 Yükün a rl k merkezi mm olarak 67 Esas ta ma kapasitesi (kg) 73 Tahrik gücü 68 Akü gerilimi (V) 74 Akü a rl min/maks kg olarak 69 Aküsüz bo a rl k kg olarak 75 Üretici 70 Opsiyon 76 Üretici logosu stif arac ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numaras (66) belirtilmelidir Seri numaras pozisyonu DUYURU stif arac n n (66) seri numaras tip levhas nda verilir (54) ve araç kenar nda (63) çak lm t r(bkz. "Uyar ve tip etiketleri" sayfa 42). 44

46 5.3 stif arac n n ta ma kapasitesi levhas UYARI! Çatal kollar n de i imi nedeniyle kaza tehlikesi Teslimat durumundan farkl l k gösteren çatal kollar n n de i tirilmesi s ras nda, ta ma özellikleri de i ir. Teslimat durumundan farkl l k gösteren çatal kollar de i tirildi inde, istif arac na ek bir yük ta ma kapasitesi levhas tak lmal d r. Örnek: stif arac na daha uzun çatal kollar n n tak lmas Teslimat durumundan farkl l k gösteren çatal kollar n n de i tirilmesi, sadece üreticinin izniyle mümkündür. kg kg mm mm mm mm 46 Ta ma kapasitesi etiketi (46) kald rma düzene i dik durumda iken istif arac n n ta ma kapasitesi Q (kg) de erini belirtir. Belirli bir yük a rl k merkezinde D (mm) ve istenen kald rma yüksekli inde h 3 (mm) maksimum ta ma kapasitesi bir tablo halinde gösterilir. stif arac n n ta ma kapasitesi etiketi (46) teslimat konumunda çatal kollar na sahip istif arac n n ta ma kapasitesini belirtir. Maksimum ta ma kapasitesinin hesaplanmas için bir örnek Yük a rl k merkezi (D) 600 mm ve azami kald rma yüksekli i (y 3 ) 3600 mm oldu unda, azami yük ta ma kapasitesi (Q) 1105 kg'd r

47 5.4 Montaj cihaz n n ta ma kapasitesi levhas Z Montaj cihaz n n yük ta ma kapasitesi levhas, istif arac n n ilgili montaj cihaz ile birlikte yük ta ma kapasitesini Q (kg) belirtir. Montaj cihaz için yük ta ma kapasitesi levhas nda belirtilen seri numaras, yük ta ma kapasitesi üretici taraf ndan özel olarak belirtildi i için montaj cihaz n n tip etiketi ile örtü melidir. Yük ta ma kapasitesi, istif arac n n yük ta ma kapasitesi ile ayn ekilde gösterilir ve buna göre belirlenmelidir (bkz. " stif arac n n ta ma kapasitesi levhas " sayfa 45). 600 mm üzerinde yük a rl k merkezi olan yüklerde, yük ta ma kapasiteleri kald rma yüksekli ine h 3 ba l olarak azal r. Montaj cihaz n n yük ta ma kapasitesindeki verilere bak n z. 5.5 Kriko dayanma noktalar "Kriko için dayanma noktas " ilti (62) ile istif arac n n kald r lmas ve bir kriko ile kald r lmas için kullan lan noktalar gösterir (bkz. " stif Arac n n Bak m " sayfa 309)

48 6 Durma emniyeti UYARI! Dü ük duru emniyeti nedeniyle kaza tehlikesi Yük ta ma kapasitesi levhas na göre duru emniyeti yaln z tip levhas ndaki bile enler (akü, kald rma düzene i, vs.) ile sa lan r. Sadece üretici taraf ndan izin verilen aküler kullan lmal d r, bkz. "Akü Tipleri" sayfa 73. stif arac n n durma emniyeti teknik konum aç s ndan kontrol edilmi tir. Bu uygulama s ras nda kurallara uygun kullan mda olu abilecek dinamik ve statik devrilme güçleri dikkate al nacakt r. stif arac n n durma emniyeti ayr ca a a da belirtilen bile enlerden de etkilenmektedir: Akü boyutu ve a rl Tekerlekler Kald rma düzene i Montaj cihaz Ta nan yük (Boyut, a rl k ve yük a rl k noktas ) Yerden yükseklik, örn. devrilme emniyetlerinde de i iklik UYARI! Durma emniyetinin kayb nedeniyle kaza tehlikesi Sunulan bile enlerde bir de i iklik uygulanmas durma emniyetinin de i mesine neden olur. 47

49 48

50 C Ta ma ve ilk çal t rma 1 Ta ma Kald rma düzene inin yap yüksekli ine ve kullan m yerindeki ko ullara ba l olarak istif arac n n ta mas iki farkl ekilde yap l r: Durgun, monte edilmi kald rma düzene i ve yükleme donan m ile (dü ük yap yüksekliklerinde) Durgun, sökülmü kald rma düzene i ve yükleme donan m ile (büyük yap yüksekliklerinde). Ana araç ile kald rma düzene i aras ndaki tüm hidrolik hatlar, nakliye için ayr lm t r. 49

51 Montaj ve i letmeye alma için güvenlik uyar lar UYARI! Yanl montaj nedeniyle kaza tehlikesi Kullan lacak yerde istif arac n n montaj, kullan ma al nmas ve kullan c n n e itimi sadece bu i için e itilmi olan üretici mü teri hizmetleri personeli taraf ndan yap labilir. Kald rma düzene i usulüne uygun olarak monte edildikten sonra hidrolik ve elektrik hatlar temel araç ve kald rma düzene i aras ndaki ara birimine ba lanabilir. stif arac, ancak usulüne uygun olarak monte edildikten sonra çal t r lmal d r. Birçok say da istif arac teslim edilmi se, yaln zca ayn seri numaras na sahip yükleme donan mlar n n, kald rma düzeneklerinin ve temel araçlar n birbiri ile monte edilmesine dikkat edilmelidir. 50

52 2 Vince yükleme UYARI! Vincin yüklenmesi s ras nda bilgilendirilmemi personel nedeniyle tehlike E itimsiz personel taraf nda kurallara uygun yap lmayan vinç yüklemesi istif arac n n devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle personel için yaralanma ve ayr ca istif arac n n zarar görme tehlikesi mevcuttur. Yükleme bunun için e itim görmü uzman personel taraf ndan uygulanmal d r. Uzman personel, karayolu ta tlar n n emniyetli bir ekilde yüklenmesi ve yükleme emniyeti için yard mc maddelerin kullan m hakk nda bilgilendirilmi olmal d r. Yükleme emniyet önlemlerinin de erlendirilmesi ve gerçekle tirilmesi her özel durum için ayr ca tespit edilmelidir. UYARI! Vincin kurallara uygun olmayan ekilde yüklenmesi nedeniyle kaza tehlikesi Uygun olmayan kald rma cihazlar n n ve kald rma cihazlar n n yetkisiz ekilde kullan lmas, istif arac n n vince yüklenmesi s ras nda devrilmesine neden olabilir. stif arac n n ve kald rma düzene inin kald r lmas s ras nda etrafa çarpmamas na ve kontrol d hareketlere maruz kalmamas na dikkat edin. E er gerekirse istif arac n ve kald rma düzene ini, k lavuz halatlar yard m yla tutun. Sadece durdurma araçlar ve kald rma cihazlar ile ilgili e itim alm personel, istif arac n ve kald rma düzene ini yükleyebilir. Vince yüklemede ki isel koruma donan m (ör n. güvenlik ayakkab s,koruyucu kask, uyar yele i, koruyucu eldiven, vs.) ta y n. Sallanan yükün alt nda bulunulmamal d r. Tehlike alanlar nda ve tehlikeli bölgede bulunmak yasakt r. Sadece yeterli düzeyde yük ta ma kapasitesine sahip kald rma cihazlar kullan n (istif arac n n a rl k için tip levhas na bak n) Vinç donan m sadece öngörülen durdurma noktalar nda durdurulmal ve kaymalara kar emniyete al nmal d r. Durdurma arac n sadece öngörülen yükleme yönünde kullan n. Vinç donan m n n durdurma arac, kald rma esnas nda hiçbir montaj parças na temas etmeyecek ekilde tak lmal d r. 51

53 2.1 Asansör tak l yken ana arac n vinçle yüklenmesi Poz. Tan mlama 80 Vinç donan m n keskin kenarlardan korumak için altl k UYARI! Vinç donan m n n y rt lmas nedeniyle kaza tehlikesi Vinç donan m keskin kenarlar n üzerinden geçirildi inde y rt labilir ve bu nedenle yük devrilebilir. Vinç donan m n keskin kenarlar n üzerinden geçirmeyin. ayet bu mümkün de ilse vinç donan m n uygun bir altl k ile koruyun örn. sünger. Vinç donan m n n durdurma arac, kald rma esnas nda hiçbir montaj parças na temas etmeyecek ekilde tak lmal d r. Tak l kald rma düzene i ile ana arac n emniyetli ekilde vince yüklenmesi Ko ullar stif arac n emniyetli bir ekilde park edin, bkz. " stif arac n emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 189. Aküyü, istif arac n n akü bölümünden sökün, bkz. "Akünün sökülmesi ve tak lmas " sayfa 82. Kullan lanaletvemalzeme stif arac n n tip levhas nda bulunan vinç elemanlar n ç kart n. Gerekti inde bir merdiven kullan n. 52

54 Z Prosedür Vince yükleme s ras nda, "tak l kald rma düzene i ile ana araç" için dikkate al nmas gereken a rl k, istif arac n n tip levhas nda bulunmaktad r, bkz. "Tip etiketi" sayfa 44. UYARI! Uygun olmayan dayanma noktalar n n kullan lmas nedeniyle devrilme tehlikesi Kald rma düzene indeki dayanma noktas n n kullan lmas, vince yükleme s ras nda temel arac n devrilmesine neden olur. Vinç donan m sadece operatör kabini koruyucu tavan ve kayd rma çerçevesi ve araç asisi aras ndaki dayanma noktalar na sabitlenmelidir. Vinç donan m, kald rma düzene indeki dayanma noktas na sabitlenmemelidir. Vinç donan m (77) dayanma noktalar na (78,79) kaymayacak ekilde sabitlenmelidir: Vinç donan m (77) her iki dayanma noktas ndan (78) operatör kabini koruyucu tavan na (11) sabitlenmelidir. Vinç donan m (77) her iki dayanma noktas ndan (79) kayd rma çerçevesi (25) ve araç asisi aras na sabitlenmelidir. stif arac imdi vinçten indirilebilir. stif arac n kald r n ve yükleyin. stif arac dikkatlice indirilmeli ve düz bir zemine b rak lmal d r. stif arac n takozlar ile istemd kaymaya kar emniyete al n. Tak l kald rma düzene i ile ana arac n vince yüklenmesi sona ermi tir. 53

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10 EKX 410 01.10 - Kullanım kılavuzu T 51166899 03.10 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EKX 410 Ek Bilgi Sipariş

Detaylı

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - leme K lavuzu 51287772 11.14 T DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Üreici

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

ETV C16/C20. Kullanım kılavuzu 06.08 - 51069910 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Kullanım kılavuzu 06.08 - 51069910 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Kullanım kılavuzu 51069910 07.12 T ETV C16 ETV C20 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı

Detaylı

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - İşletme Kılavuzu T 50462559 09.10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERD 220

Detaylı

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - leme Kılavuzu 51151943 03.13 T EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Detaylı

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - İşletme Kılavuzu 51040427 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan

Detaylı

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - İşletme Kılavuzu T 52027259 11.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi Kaldıraç yüksekli i ön seçimi 09.11 - letme Kılavuzu T 51235492 09.11 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar Kaldıraç yükseklik ön seçiminin güvenilir bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

KMR 1050 S B 1.047-804. www.karcher.com 5.959-047 A2003105 06/02

KMR 1050 S B 1.047-804. www.karcher.com 5.959-047 A2003105 06/02 KMR 1050 S B 1.047-804 www.karcher.com 5.959-047 A2003105 06/02 KMR 1050 S B Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 221 Operating Instructions 20 Spare Parts List 221 Notice d'utilisation 36 Liste des pièces

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN

BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN Ç NDEK LER Teknik Spesifikasyonlar 192 Güvenlik ile ilgili önemli talimatlar 193 Temizlik 195 Mutfak malzemeleri - kap k lavuzu 196 Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun materyaller 196 Mikrodalga f r

Detaylı

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon.

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon. 2354235 11/2008 Altivar 312 Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391 www.schneider-electric.com çindekiler Önemli Bilgiler 4 Ba lamadan önce 5 Belge yap s 7 Ayarlama

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

EFG 213-220/216k/218k

EFG 213-220/216k/218k EG 213-220/216k/218k 03.02- İşletme Kılavuzu T 52020325 12.03 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 06.99- İşletme Kılavuzu T 52020411 0205 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

DFG/TFG 316s-550s. letme Kılavuzu 03.01 - 52027278 11.06

DFG/TFG 316s-550s. letme Kılavuzu 03.01 - 52027278 11.06 DFG/TFG 316s-550s 03.01 - letme Kılavuzu T 52027278 11.06 Önsöz sti aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı