Emlak Vergisi Değerlerine Karşı Dava Açmada Süre Sorunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Emlak Vergisi Değerlerine Karşı Dava Açmada Süre Sorunu"

Transkript

1 Dr. Ahmet OZANSOY Emlak Vergisi Değerlerine Karşı Dava Açmada Süre Sorunu 1. GİRİŞ 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu na (EVK) göre; Türkiye de bulunan arazi, arsa ve binalar emlak vergisine tâbidir. Verginin matrahı, aynı Kanun un 29 uncu maddesinde tanımlanan vergi değeridir. Bu değer, 4 yılda bir arazi ve arsalar için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun (VUK) asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca takdir olunan birim değerlere göre hesaplanmakta; binalar için de bu değere ilaveten her yıl Resmi Gazete de yayımlanan bina asgari normal inşaat maliyetleri dikkate alınmaktadır. 1 Söz konusu bedeller için 2014 yılı genel değerleme yılı olduğundan 2013 yılı içerisinde takdir komisyonları belirlemelerini yaptılar yılının başlamasıyla birlikte bazı yerlerde emlak vergisi değerlerinin tespiti ile ilgili olarak kamuoyunda önemli rahatsızlıklar oluştu 2 ve bu değerlere karşı itiraz edilip edilemeyeceği tartışılmaya başlandı. Gerek belirlenen bina asgari normal inşaat maliyetleri, gerekse arazi ve arsa değerlerine karşı dava açılması mümkündür ancak bu davayı açabilecek olanlar ve dava açma süresi ile ilgili olarak kısıtlamalar ve problemler bulunmaktadır. Makalemizde, emlak vergisi değerine karşı dava açma konusundaki süre problemi incelenecektir. 2. EMLAK VERGİSİ DEĞERİNİN TESPİTİ Emlak vergisi, esasında arazi (ve arsa) vergisi ile bina vergisi olmak üzere 2 çeşittir. Bu iki verginin matrahı Emlak Vergisi Kanunu nun 29 uncu maddesine göre belirlenmektedir. Buna göre arazi vergisi, takdir komisyonlarınca belirlenecek değerler üzerinden; bina vergisi ise bu değerlere Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetlerinin eklenmesiyle bulunacak değer üzerinden alınacaktır. Emlak Vergisi Değerinin Oluşumu Takdir Komisyonları Arazi ve Arsa Vergisi Değeri = Belirlenen Bedel Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları Bina Vergisi Değeri = Belirlenen Bedel + Tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri 1 Ahmet OZANSOY: Arsa ve Arazide Emlak Vergisi Değerlerinin Takdiri: Garip Bir Direniş Hikâyesi, İdari ve Mali Mevzuat, Nisan 2013, Sayı:151, s Şükrü KIZILOT: Buyur Burdan Yak, Hürriyet, 16/12/2013. (Erişim: 23/12/2014) Ocak 2014 Yıl: 14 Sayı:

2 3. EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİNE KARŞI DAVA AÇMA Emlak Vergisi matrahının parçalarını oluşturan asgari inşaat maliyet bedelleri ile arazi ve arsa değerlerinin belirlenmesi ve bunlara karşı dava açılması 2 ayrı süreçle yürümektedir Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyetlerine Karşı Dava Açma VUK un Mükerrer 49 uncu maddesinin a bendine göre; Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu nun 29 uncu maddesi hükmü ile aynı Kanun un 31 inci maddesi uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan 4 (dört) ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder. 3 Belirlenen normal inşaat maliyet bedeli değerlerine karşı, herkesin dava açma hakkı bulunmamaktadır. VUK un Mükerrer 49 uncu maddesinde bu değerlere karşı dava açma hakkı yalnızca Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ne tanınmıştır. Bahsi geçen kurumlar bu bedellerin Resmî Gazete ile ilânını izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştay da dava açabilmektedir. Danıştay da dava açılması halinde, davalının 15 (onbeş) gün içinde vereceği tek savunma ile dosya tekemmül etmiş sayılmakta ve Danıştay ve vergi mahkemelerince bu davaların, dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içinde karara bağlanması gerekmektedir. Görüleceği üzere inşaat maliyet bedelleri her yıl en geç 31 Ağustos tarihine kadar açıklanmak zorunda olup yılı için bu değerler, 17/08/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 62 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. 15 gün dava açma süresi, 15 gün dosya tekemmül etme süresi ve 1 ay da karar süresi olmak üzere kabaca en geç 2 ay içinde yani 1 Kasım tarihine kadar 4 kesinleşmektedir Arazi ve Arsa Bedellerine Karşı Dava Açma VUK un Mükerrer 49 uncu maddesinin b bendine göre; takdir komisyonlarının 5 arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin 4 yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az 6 (altı) ay önce (1 Temmuz tarihine kadar) karara bağlanarak, arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilir. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararları, merkez komisyonuna imza karşılığında verilir. Merkez komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları 15 (onbeş) gün içinde inceler ve inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderir. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır. Takdir komisyonlarınca belirlenen bu bedellere karşı dava açılması konusunda VUK un Mükerrer 49 uncu maddesinin 5 nci fıkrasında getirilen bir sınırlama bulun- 4 Hukuken gün ve ay hesaplamaları farklılıklar arz etmekte olup ayrıca süreleri durduran kimi haller de mevcuttur. Burada konunun detayına girilmeden ortalama tahmini süre belirtilmiştir. Gerçekte bu tarih birkaç gün daha erken veya bir miktar daha geç olabilir. 5 Bu komisyonların oluşumu ve çalışma şekilleriyle ilgili olarak Bkz. Ahmet OZANSOY: Arsa ve Arazide Emlak Vergisi Değerlerinin Takdiri: Garip Bir Direniş Hikâyesi, İdari ve Mali Mevzuat, Nisan 2013, Sayı:151, s Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

3 maktaydı. Buna göre takdir komisyonlarının belirlediği arazi ve arsa değerlerine karşı kendilerine karar tebliğ edilen ve yukarıda sayılan daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları 15 (onbeş) gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilmekteydiler. Bu hüküm Anayasa Mahkemesi nce, 13/10/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2012/89 sayılı Karar ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal gerekçesini bahse konu kararda şu şekilde açıklamıştır: Emlak vergisi mükelleflerinin ödeyeceği verginin hesaplanmasında esas alınan takdir komisyonu kararları idari bir tasarruf olduğu için buna karşı mükelleflere yargı yolunun kapatılması, Anayasayla güvence altına alınmış olan hak arama hürriyeti ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Böylece daha önce emlak vergisi mükellefleri, emlak vergisi değerine karşı dava açamazken, 13/10/2012 tarihinden itibaren bireysel dava açabilir hale gelmişlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, mükelleflerin dava açabilecekleri değerin, arsa değerine ilişkin takdir komisyonu kararı olduğudur. Bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerine karşı herkesin dava açma hakkı hâlâ yoktur ve sadece Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedellere karşı dava açabilir. 4. DAVA AÇMA SÜRESİ PROBLEMİ Anayasa Mahkemesinin 2012/89 sayılı Kararı ile 13/10/2012 tarihinden itibaren emlak vergisi mükellefleri, emlak vergisi değerine karşı 6 dava açabilir hale gelmişlerdir fakat bu iptal kararı ile birlikte, dava açma süresi bakımından ciddi bir belirsizlik doğmuştur. Şöyle ki; bahse konu hüküm iptal edilmeden önce dava açma yetkisi verilenler bakımından dava açma süresi, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün idi. Dava açıldığında davalının 15 (onbeş) gün içinde vereceği tek savunma ile dosya tekemmül etmiş sayılmakta ve mahkemece bu dava, dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içinde karara bağlanmaktadır. Vergi mahkemelerince veri- 6 Esasında burada dava açılacak değer, bütünüyle arsa payı ve inşaat maliyet bedelinin toplamından oluşan emlak vergisi değeri değil, arsa ve arazinin değerine ilişkin takdir komisyonu kararıdır. Ancak makale içinde anlama ve ifade kolaylığı sağlamak bakımından emlak vergisi değeri ifadesi kullanılmıştır. Makale okunurken bu kabulün göz önünde bulundurulması icap eder. lecek kararlar aleyhine 15 (onbeş) gün içinde Danıştay a başvurulmakta, Danıştay da aynı süre kısıtlarıyla kararını vermektedir. Böylece, belirlenen bedelin uygulanacağı bir sonraki yıl başlamadan önce, vergi matrahına esas olan değerin kesinleşmesi sağlanmakta idi. Fakat yeni durumda, dava açabilecekler mükellefler olduğundan, belirlenen bedellerin mükelleflerce öğrenilmesi ve dava açma süresinin başlaması bakımından tartışmalı bir durum oluşmuştur. Tartışmanın kaynağı, emlak vergisinin vergi hukukumuzda geçerli olan genel tahakkuk esaslarına istisna bir durum arz etmesidir Vergi Davalarında Genel Dava Açma Süresi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 7 nci maddesinde dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay da 60 (altmış) gün ve vergi mahkemelerinde 30 (otuz) gündür. Bu süreler; vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda; a. Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilâtın yapıldığı, b. Tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin yapıldığı, c. Tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapıldığı, d. Tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde ise dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Bu düzenlemelere göre emlak vergisi için de genel dava açma süresinin 30 gün olduğu hususu kesindir. Ancak bu 30 günlük süre hangi tarihten başlayacaktır? Beyan Esası ve İhbarname Esası Vergi sistemimizde genel olarak beyan esası ge- 7 Bu durumun sebep olduğu başka pek çok problem vardır ancak bunlar ayrıca makale konusu yapılmayı gerektirir durumdadır. Ocak 2014 Yıl: 14 Sayı:

4 çerlidir. 8 Beyanname dışında ikmalen ve re sen tarh edilen vergiler ihbarname ile ilgililere tebliğ olunur ve buna VUK un 34 üncü maddesinde ihbarname esası denilmektedir. İhbarname esasında dava açma süresinin ne zaman başlayacağı bellidir. Vergi-ceza ihbarnamesi mükellefe tebliğ edilir ve tebliğ yapılan hallerde dava açma süresi tebliğin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar Emlak Vergisinin Tahakkuku Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı sonrası mükellefler emlak vergisi değerine karşı dava açma hakkı elde ettiklerine göre, bu davayı açma süresi ne zaman başlayacaktır? Basit görünen bu soruya cevap vermek, göründüğü kadar kolay değildir. Emlak vergisi ne beyan usulüne uymaktadır ne de ihbarname esasına göre vergi mükelleflerine tebliğ edilmektedir. 9 Emlak vergisi değerleri, 4 yılda bir takdir komisyonları tarafından belirlenmekte ve VUK un Mükerrer 49 uncu maddesinin son bendine göre kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyelerde ve muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı yılın başından Mayıs ayı sonuna kadar ilân edilmektedir. Bu hükme bakarak ilk bakışta, madem bu değer ilan ediliyor, o halde ilandan sonra dava açılabilir? denilebilir gibi görünmektedir ancak böyle bir durum 2 açıdan imkânsızdır: Birincisi; maddede kesinleşen değerlerden bahsetmektedir. Kesinleşme kavramı, bizim vergi hukukumuzda tanımlanmış değildir ancak doktrinde dava açma süresinin dolması veya dava açılıp sonuçlanması anlamına geldiği konusunda görüş birliği vardır. Bu durumda; kesinleşen bedellerin ilanı nın tahakkukla ilgili olmadığı ve dava açma süresinin dolduğunun düşünülmesi gerekir. Çünkü bedel kesinleştiğine göre artık dava açma imkânı kalmamıştır. Nitekim madde, Anayasa Mahkemesi iptal etmeden önce, belirli kişilerin belirli zamanlarda dava açması esasına göre yazıldığı ve o yazıma göre yılın başı gelmeden önce vergi matrahı kesinleştiği için kesinleşme kavramı kullanılmıştır ve maddenin o haline göre bahse konu ilanın verginin tebliği ile ilgisi yoktur. İkincisi; Emlak Vergisi Kanunu nun 21 nci maddesine göre vergi Ocak ayının başında 10 kendiliğinden tahakkuk etmektedir ve ilk taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında ve ikinci taksiti de Kasım ayında ödenmektedir. Dolayısıyla burada geçen ilanı, VUK uyarınca tebliğ yerine geçen işlemler den saymak da mümkün değildir. Zira öyle olsaydı, ilanın ve dava açma süresinin sonuna kadar verginin kesinleşmemesi gerekirdi. Eğer dava açma süresinin ilanın sonu olan 31 Mayıs ı takip eden günden başlayacağı düşünülürse; daha vergi kesinleşmeden, ödeme süresi bile geçmiş olmaktadır. 5. ÇÖZÜM ÖNERİSİ 5.1. Genel Olarak Emlak vergisi değerlerinin tespiti ve belirlenen 8 Beyan usulünde; mükelleflerin kendi beyanlarına karşı dava açmayacakları düşünüldüğünden dava açma süresinin başlamasıyla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak müstakar hale gelmiş yargı kararları gereğince mükellefler itirazi kayıtla beyanname vererek kendi beyanlarına karşı 30 gün içinde dava açabilmektedirler. 9 Emlak vergisi, VUK un Mükerrer 30 uncu maddesinde tanımlanan verginin idarece tarhı na da uymamaktadır. Kaldı ki, o halde de tebliğ gerekmektedir. 10 Emlak Vergisi Kanunu nun 21 inci maddesinde Ocak ve Şubat ayı içerisinde verginin tahakkuk ettirileceği söylenmektedir ancak günümüzün teknolojik olanaklarında vergi 1 Ocak tarihinde belediyelerce tahakkuk ettirilmektedir. 14 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

5 bedellere karşı dava açılması VUK un Mükerrer 49 uncu maddesinde anayasaya aykırı olarak ama belirli bir mantıki tutarlıklık içinde düzenlenmiş idi. Takdir komisyonları bedelleri takdir ediyor, belirli kişilere kararları tebliğ ediyor ve bu belirli kişiler belirli zamanlarda dava açabiliyorlar idi. Dava açma ve davanın yürütülme süreleri de özel olarak düzenlenmiş ve verginin tahakkuk ettirildiği yılbaşından önce bedelin kesinleşmesi sağlanmış idi. Anayasa Mahkemesi nin, belirlenen bedellere karşı sadece bazı kişilerin ve kurumların dava açabilecekleri yönündeki düzenlemeyi çok haklı olarak iptal etmesiyle birlikte maddenin mantıki tutarlılığı bozulmuş ve belirlenen emlak vergisi değerlerine karşı ne zaman dava açılacağı konusunda bir boşluk oluşmuştur. Esasında; emlak vergisi matrahın belirlenme yöntemi, günümüz açısından son derece ilkel bir yöntemdir ve bu sorunun topluca ele alınıp çözüme kavuşturulması gerekir. 11 Ancak bu yapılmayacaksa, VUK un Mükerrer 49 uncu maddesinde yer alan ilan hükmü değiştirilerek Ocak-Mayıs döneminde değil, bedelin belirlenmesinden sonra Kasım ayı başında bu değerlerin 1 ay süreyle ilan edileceği, ilan süresinin bitmesini müteakiben 30 gün içinde dava açılması gerektiği yasaya yazılmalıdır. Davanın yürütülmesine ilişkin halen geçerli olan süreler dikkate alındığında Mart ayı başına kadar açılan davaların sonuçlanmış olacağı dikkate alınarak emlak vergisinin tahakkuk zamanı Ocak ayından, 1 Mart tarihine alınmalıdır Bu konudaki eleştiri ve öneriler için Bkz. Ahmet OZANSOY: Arsa ve Arazide Emlak Vergisi Değerlerinin Takdiri: Garip Bir Direniş Hikâyesi, İdari ve Mali Mevzuat, Nisan 2013, Sayı:151, s Tahakkuk tarihinin değiştirilmesi, aslında şu an mevcut olan bir başka problemin daha halledilmesi anlamına gelecektir. Emlak Vergisi Kanunu nun 30 uncu maddesine göre; emlak vergisinin ilk taksitinin ödeme süresi 1 Mart tarihinde başlamaktadır. Oysa pek çok vatandaş Ocak ve Şubat ayları içinde de ödeme yapmaktadır. Belediyelerin bu ödemeleri reddetmeleri de pek mümkün olamamaktadır. Dahası internet üzerinden ödeme imkânı 1 Ocak tarihinden itibaren sağlanmaktadır. Bu durumda teknik olarak henüz ödeme süresi başlamamış bir verginin tahsili söz konusu olmaktadır. Bu durum, özellikle mükellefin başkaca borçlarının da olması durumunda 6183 sa Yılı Vergi Değerleri Bakımından Anayasa Mahkemesi nin, takdir komisyonlarınca belirlenen bedellere karşı sadece bazı kişilerin ve kurumların dava açabilecekleri yönündeki düzenlemeyi iptal etmesiyle birlikte VUK un Mükerrer 49 uncu maddesinin mantıki tutarlılığı bozulmuş olmasına rağmen, Gelir İdaresi Başkanlığı nın (GİB) derhal aksiyon alıp buna uygun bir düzenleme yapmamış olması, 2014 yılında mükelleflerin emlak vergisi değerine karşı dava açmalarının problemli hale gelmesine neden olmuştur. Anayasa Mahkemesi nin iptal tarihi 2012 yılıdır yılının, 2014 yılına ilişkin genel değerleme yılı olacağı ve belirlenen bedellere karşı dava açma sıkıntısının doğacağı açık olduğuna göre, bu zamana kadar bu yönde bir adım atılmamış olmasını izah edebilmek güçtür. Bu durumun neden olduğu problem bugün önümüzde durmaktadır: 2013 yılının ikinci yarısında değerlemesi yapılıp 2014 yılından itibaren tahakkuk ettirilen ve tahsil edilmeye başlanan emlak vergileri için dava açılabilecek midir, açılabilecekse ne zamana kadar açılması gerekmektedir? Bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak mantıksal çıkarımlar yapılabilir. Fakat öne sürülecek çıkarımların hepsinin, bir bakımdan açıklanamaz çelişki barındıracağı muhakkaktır. İlk olarak, 2014 yılının Ocak ayının başında verginin, yasanın lafzı gereği kesinleşmiş olmasından dolayı mükelleflerin bu tarihten sonra dava açma hakkını hukuken ve fiilen kullanamayacakları iddia edilebilir. Ancak bu yorum, Anayasa Mahkemesi kararının hükümsüz sayılması sonucunu doğurur ki, hukuk devleti bakımından kabul edilebilir bir durum değildir. Öne sürülebilecek ikinci görüş; Ocak ayı başında tahakkuk eden ve ilan edilmeye başlanan emlak vergisi yılı Kanun un 47 nci maddesinde yer alan ödemenin mahsup edileceği alacaklar bakımından, çözümü son derece güç problemlere neden olmaktadır. Tahakkuk tarihinin 1 Mart a alınması ve aynı tarihte ödeme süresinin başlaması, bu problemi de önleyecektir. Ocak 2014 Yıl: 14 Sayı:

6 tarihinden itibaren bireysel dava açabilir hale gelmişlerdir. İptalle birlikte özel dava açma süresi de iptal olduğundan 30 günlük genel dava açma süresi geçerli hale gelmiştir. Ancak bu sürenin ne zaman başlayacağı konusunda ciddi bir boşluk doğmuştur ve maalesef bu boşluk GİB ce zamanında müdahale edilerek çözüme kavuşturulmamıştır. değerlerinin, yasadaki kesinleşme kelimesinin Anayasa Mahkemesince iptal kararı verilmeden önceki durumu ifade ettiği ileri sürülerek Ocak ayı sonundan itibaren günlük dava açma süresi içerisinde dava edilebileceği olabilir. Bu görüş geçerli sayılırsa; VUK un mükerrer 49 uncu maddesindeki özel hükümler gereği dava açıldığında davalının 15 (onbeş) gün içinde vereceği tek savunma ile dosya tekemmül etmiş sayılacak ve mahkemece bu dava, dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde karara bağlanacaktır. Böylece kabaca Nisan ayı sonlarına doğru mahkeme kararını vermiş olacaktır. Bu iki görüşten hangisinin geçerli olacağı, ya da üçüncü bir görüşün geçerlilik kazanıp kazanmayacağı, bu konuda açılacak davalarda mahkemelerin vereceği kararlarla netleşecektir. 6. SONUÇ VUK un Mükerrer 49 uncu maddesine göre önceden takdir komisyonlarının vergi değeri kararlarına karşı sadece kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları 15 gün içinde dava açabiliyorlar idi. Bu madde, Anayasa Mahkemesi nce, 13/10/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2012/89 sayılı Karar ile iptal edilmiştir. Böylece daha önce emlak vergisi mükellefleri, emlak vergisi değerine karşı dava açamazken, 13/10/ yılı, 2014 yılında uygulanacak emlak vergisi değerleri için bina ve arazi asgari değer takdirlerinin yapıldığı yıldır. Belirlenen değerlere karşı dava açılmak istendiğinde dava açma süresinin ne zaman başlayacağı belirsizdir. Çünkü Yasa nın emredici hükmü gereği emlak vergisi değerleri 2014 yılbaşından önce halka ilan edilmeden kesinleşmiş ve ilanlar ancak verginin tahakkukundan sonra yapılmaya başlanmıştır. Bu durumda mükelleflerce dava açma hakkı ya hiç kullanılamayacak ya da her şeye rağmen davalar açıldığında mahkemelerce bu konuda (süre aşımı nedeniyle red veya kabul) kararlar verilecektir. Esasında; emlak vergisi matrahın belirlenme yöntemi, günümüz açısından son derece ilkel bir yöntemdir ve bu sorunun topluca ele alınıp çözüme kavuşturulması gerekir. Ancak bu yapılmayacaksa, VUK un Mükerrer 49 uncu maddesinde yer alan ilan hükmü değiştirilerek Ocak-Mayıs döneminde değil, bedelin belirlenmesinden sonra Kasım ayı başında bu değerlerin 1 ay süreyle ilan edileceği, ilan süresinin bitmesini müteakiben 30 gün içinde dava açılması gerektiği yasaya yazılmalıdır. Davanın yürütülmesine ilişkin halen geçerli olan süreler dikkate alındığında Mart ayı başına kadar açılan davaların sonuçlanmış olacağı dikkate alınarak emlak vergisinin tahakkuk zamanı Ocak ayından, 1 Mart tarihine alınmalıdır. 13 Burada Kanuni ifadenin yılın başından Mayıs ayı sonuna kadar olmasına rağmen, tebliğin yapılmış sayılma ve dava açma süresinin başlama tarihi olarak Ocak ayı sonunun belirtilmesi de bir faraziyedir. Zira Mayıs sonu kabul edildiğinde, ilk taksitinin ödenme süresinin bitmesinden sonra dava açma süresinin başlaması gibi garip bir durum doğmaktadır. Ancak neden Şubat ya da Mart sonu değil de, Ocak sonu? sorusunun da cevabı yoktur. Zira GİB in bu konuyu zamanında çözüme kavuşturmamış olması nedeniyle, tamamen çözümsüz bir konuda olsa olsa yöntemiyle akıl yürüterek çözümler geliştirmeye çalışmaktayız. Ancak vergi hukuku nun böyle varsayımları geçerli kabul etmeyeceğini de önemle belirtmek gerekir. 16 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ Çınar Can EVREN * ÖZET Uygulama işlemi, dayanağı düzenleyici işleme karşı dava açma süresi geçtikten sonra iki işlemin birden dava edilebilmesine imkân veren bir müessesedir.

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİLENDİRME

YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİLENDİRME YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİLENDİRME Atilla İNAN GİRİŞ Başta belediyeler olmak üzere kamu idarelerinde yıllara yaygın yapım ve onarım işlerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı,

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU İBRAHİM ÖZDEMİR E. Hesap Uzmanı, YMM YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ÇELEN Marmara Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü (VERGİ DÜNYASI/AĞUSTOS-2003) 1980 sonrası

Detaylı

SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA RAPORU

SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA RAPORU ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU Rapor Sıra No : Mesleki-002 SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA RAPORU BÖLÜM BAŞLIKLARI 1-DAMGA VERGİSİ ÖDENMEYEN SÖZLEŞMELER

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

Güray ÖĞREDİK. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2007 1- GİRİŞ

Güray ÖĞREDİK. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2007 1- GİRİŞ GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT OLAN ANCAK ÖDEMESİ CARİ DÖNEMDE YAPILACAK ÜCRETLERİN ÖDENDİĞİ DÖNEMDEKİ VERGİ TARİFESİNE GÖRE Mİ YOKSA AİT OLDUKLARI DÖNEMLERDEKİ VERGİ TARİFELERİNE GÖRE Mİ VERGİ KESİNTİSİNE TABİ

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması

Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması 1. Dilekçe Üzerinde İlk İnceleme Dava dilekçesi görevli ve yetkili yargı yerine verildiğinde, dilekçeler, vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ r, kabullenilmiş bulunmaktadır. 4721 Sayılı Kanun gerçek ve tüzel kişileri ayrıntılı olarak ele almakta, tanımlamakta ve sınırlarını çizmektedir. Söz konusu kanun' un "A. Tüzel Kişilik" başlıklı 47. maddesinin

Detaylı

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları CAN ŞAFAK Birleşik Metal-İş Sendikası Toplu Sözleşme Uzmanı DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı