220V / 230V Sunucu ve Network Güç Çözümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "220V / 230V Sunucu ve Network Güç Çözümleri"

Transkript

1 220V / 230V Sunucu ve Network Güç Çözümleri Smart-UPS Sunucu ve Networkler için Yüksek Performansl Güç korumas

2 Koruma SmartBoost- gerilim dü mesi korumas SmartTrim- a r gerilim korumas Y ld r m Dü mesi / Ani Ak m Korumas Network - Kalitesinde ebeke Ko ulland rmas 1 Sinüs Dalgas Ç k - üstün, güvenli güç 2 Telefon/Modem Korumas Performans 1 SmartSlot bay - gözlere monte edilebilir dahili aksesuar yuvas QuickSwap - çal rken de i tirilebilir aküler çindekiler Ürüne Genel Bak s. 3 Smart-UPS Tower Modelleri s. 6 Smart-UPS Rafa Monte Edilen Modeller s. 8 Smart-UPS Uzat lm Çal ma Süreli Modelleri (XL ve RMXL) s. 10 Smart-UPS XL, RMXL ve UX Akü Gruplar s. 11 Smart-UPS için yedekleme Anahtar s. 13 Aksesuarlar s. 15 PowerChute plus Güç Yönetimi ve Te his Yaz l m s. 16 Smart-UPS Ba lant Cihazlar ve Donan m Aksesuarlar s. 18 APC Global Servis Programlar s. 19 Yaz l mla konfigüre edilebilir özellikler PowerNet SNMP Agent ile Sunucular için SNMP'ye haz r Ak ll Akü Yönetimi Line interactive Tasar m Arabirim leti im Portu PowerChute plus yaz l m n içerir Te his Akü Degi tirme Uyar s 1 Yük, Güç ve Gerilim Göstergeleri Dü ük Akü arj Alarm A r Yük Göstergesi Test Anahtar Yeni Ürünler Smart-UPS 5000 Rafa Montajl APC'nin Web/SNMP Yönetim Kart (AP9606) içine monte edilmi olarak sunulan ilk çift SmartSlot yuval 5kVA UPS art k piyasada. SU5000RMI5U'nun ekil faktörü benzeri 5kVA rafa monte sistemlerin boyutuna göre %50 daha dü üktür. Sayfa8. Yedekleme Anahtar Bu Smart-UPS aksesuar 7x24 AC güç ve bir aynalamal konfigürasyon üzerinden güvenli sunucu kapatmas n n sürekli mevcudiyetini sa lar. Sayfa Web/SNMP Yönetimi Kart Network yöneticileri için KGK Network arabirim kart, raf, bilgi i lem odas ve veri merkezi ortamlar ndaki KGK'lar n n standartlara uygun yönetimini sa lar. Sayfa 15. PowerChute plus Web Device Manager Yeni! PowerChute plus için. Web Device Manager UPS izlemenin bir web taray c dan faydalanarak yap labilmesine olanak sa lar. Sayfa16. Otomatik Kendi Kendini Test Garanti ve Onaylar 2 Y l Garanti VDE sertifikal, CE sertifikal FCC S n f B'ye uyumlu Novell Laboratuarlar Onayl 2 1 SU420INET veya SU620INET modelleri ile bulunmaz 2 Sadece SU420INET veya SU620INET modelleri ile bulunur Shipboard UPS veya Dü ük Kaçakl Uygulamalar (örne in Hastaneler, Test Cihazlar ) gibi özel uygulamalar için lütfen adresindeki web sitemizi ziyaret ediniz ya da bu ürünler ile ilgili daha ayr nt l bilgi almak için APC'yi aray n z.

3 Yüksek performansl güç yönetimi Üç ayl k bir süre içerisinde yeni bir bilgisayar içerisinde depolanan bilgiler ço u kez b lg sayar n kendisinden daha de erli hale gelir. Bir Network sunucusunda bilgilerin de er bu seviyelere günler içerinde ula abilir. Networkünüz çökerse, i lenmekte olan çal malar an nda yok olur. Bilgilerinizi ve çal ma grubunuzun üretkenli ini koruman n en iyi yolu bir APC Smart-UPS kullanmakt r. Smart-UPS verilerinizi elektrik kesildi inde Network kalitesinde akü deste i sa layarak korur. PowerChute plus yaz l m ile kesintisiz güç kayna (KGK), siz ba nda olsan z da olmasan z da, güvenli bir ekilde verileri kaydedip masaüstü ya da Network i letim sisteminizi aküler tamamen bo almadan önce kapat r. Donan m n z korunur ve sistem ömrü üstün tam gün çok kademeli ani ak m bast rma ve gürültü filtreleme ile uzat l r. Novell ve di er birçok irket Smart-UPS'i ilave harici ko ulland r c lara gerek b rakmayan mükemmel bir Network koruma seçimi olarak onaylam t r. Smart-UPS i levselli i üretkenli inizi artt r rken, SmartBoost ve SmartTrim de sizin ve networke ba lanan di er çal anlar n gerilim dü meleri ve yükselmeleri esnas nda akü gücü kullanmaks z n çal ab lmen ze olanak sa layacak ekilde otomatik olarak dü ük ve yüksek gerilimleri düzeltecektir. ömrünü uzat r. SmartSlot dahili aksesuar yuvas APC Smart-KGK'n z n yönetimini kuvvetlendirecek opsiyonel aksesuarlar monte edebilmenize olanak sa lar. PowerChute plus yaz l m artt r lm KGK güç yönetimi ve te his olanaklar sa lar. QuickSwap kullan c taraf ndan de i tirilebilir akü sistemi aküleri yerinde ve sistem çal r durumdayken de i tirebilmenize olanak sa lar. Rafa monte edilebilen (RM) veya uzat lm çal ma süreli (XL) gibi kullan c ya özel özelliklere sahip çe itli modeller mevcuttur. APC Smart-UPS RMXL dosya sunucular, mini bilgisayarlar, UNIX CPU'lar, internet hub'lar, telekomünikasyon sistemleri ve di er kiritik görevli uygulamalar için ideal bir KGK'd r. CAUSES OF DATA LOSS AT COMPUTER SITES Power Failure 45.3% Power Surge Source: Contingency Planning En ileri performans özellikleri APC'nin en popüler UPS'lerinde mevcuttur. CellGuard Ak ll Akü Yönetimi güvenilirli i art r r ve akü Daha fazla bilgi için APC'nin adresindeki web sitesini ziyaret ediniz. 3

4 Koruma Y ld r m Dü mesi ve Ani Ak m Korumas donan m korur. ANSI/IEEE 587 Kategori "A" ve "B" bölümlerinde ayr nt lar verilen test yöntemleri ile ölçüldü ünde, APC Smart-UPS'lerinin bast rma performans, gerçekten bütün ayr ca tak lan ani ak m koruyucular ndan üstündür. Network-kalitesinde ebeke Ko ulland rmas ani z plamalar önler. Sürekli EMI/RFI filtreleri ebeke gürültülerinden kaynaklanan veri hatalar n önler. Smart-UPS Novell'in ilave harici ko ulland r c gerektirmeyen Network korumas onay n sa lar. SmartBoost TM otomatik olarak dü ük gerilim ko ullar n düzeltir. Dü ük gerilim süresince aküleri gereksiz yere kullanmadan çal abilmen z sa lar. SmartBoost ç k seviyelerini emniyetli duruma getirmek için dü ük gerilimi otomatik olarak yükseltir. SmartTrim TM otomatik olarak yüksek gerilimleri düzeltir. Yüksek gerilim süresince aküleri gereksiz yere kullanmadan çal ab lmen z sa lar. SmartTrim ç k seviyelerini emniyetli duruma duruma getirmek için yüksek gerilimi otomatik olarak dü ürür. Sinüs dalgal ç k APC Smart-UPS sinüs dalgas ç k bütün yükler ile uyumluluk için garanti sa lar. (SU420INET/ SU620INET modelleri için geçerli de ildir.) Performans CellGuard Ak ll Akü Yönetim sistemi daha uzun akü ömrü demektir APC Smart-UPS cut battery recharge time by 75% Güvenilirli in artt r lmas hassas FastCharge TM akü arj sistemi ve otomatik gerçek yükle akü testlerinin bir sonucudur. Yedeklemeli a r arj korumas uzun akü ömrüne katk da bulunur. SmartBoost TM ve SmartTrimTM aküye ba lanmadan dü ük ve yüksek gerilimleri düzeltir. APC Smart-UPS battery recharge time of 1-2 hours Typical UPS battery recharge time of 8-16 hours Line interactive tasar mlar e siz bir performans ve güvenilirlik sunar ler teknoloji line interactive tasar m, daha yüksek performans ve verim sa lamak üzere normal çal ma esnas nda DC / AC eviriciyi "tersten" bir akü arjörü olarak kullan r. Interface Communication Port (Arabirim let m Portu) networkünüz üzerinden otomatik güvenli kapatma özelli i ekler Bir kere monte edildikten sonra, bir Smart- UPS networkünüz ile seri portu vas tas yla ba lant kurarak otomatik güvenli kapatma gerçekle tirir. Elektirk kesintileri geceleri, hafta sonlar nda veya sistem yöneticisi bina d ndayken ortaya ç kab l r. Bu da otomatik güvenli kapatmay kritik hale getirir. Smart- UPS haberle me portu, Microsoft, Novell, HP, IBM, Sun, SCO ve di er firmalar n en popüler i letim sistemleri ile güvenli kapatma için koordinasyon sa lar. Ayr ca, APC'nin PowerChute plus yaz l m n kullanarak KGK'n yönetebilir ve güç sorunlar n te his edebilirsiniz. QuickSwap TM 60 saniyelik, kullan c dostu, kolay, çal rken uygulanabilir akü de i tirme sistemi KGK'n n akü bak m için fabrikaya götürülmesi amac yla harcanan para ve zamandan tasarruf sa lar ve sisteminiz ayakta ve çal maktayken kolay ve güvenli bir ekilde akülerin de i tirilebilmesini sa lar. Yedek akü tak mlar Tükenmi akülerin kolayca bir geri dönü türme merkezine veya APC'ye geri gönderilebilmesi için tekrar kullan lab l r bir ambalaj içerisinde gönderilir. 4

5 Performans Dahili SmartSlot gözü size gereksinim duydu unuz performans kendinize göre ayarlayabilme olana n sa lar APC Smart-UPS çe itli KGK aksesuar kartlar n kullanabilme ve APC Smart- UPS'inizin yönetilebilirli ini güçlendirebilme olana sa layan bir SmartSlot*'a sahiptir. APC'nin KGK aksesuarlar serisi do rudan KGK'n z n arkas na tak labilir. KGK'n za bir aksesuar tak ld nda, bu aksesuar (KGK "uyuma durumunda" dahi olsa) KGK'dan enerji sa layarak cihaz n bir parças haline gelir. (* Bu opsiyon ET/ SU620INET modelleri için sözkonusu de ildir. APC KGK aksesuarlar ayr ca sat l r. # numaral dökümana bak n z veya adresindeki web sitemizin aksesuarlar bölümünü ziyaret ediniz.) Te his a b e g j Saha ba lant hatas (Site Wiring Fault) göstergesi sizi sorunlardan ve masraftan kurtar r c d f h i Topraklama eksikli i ve ters kutuplama gibi olas sorunlar ortaya ç kt nda sizi uyar r. Bu iki ba lant hatas genellikle bir elektrik teknisyeninin gelerek sorunu te his etmesini gerektiren olaylard r. Akü de i tirme uyar s cihaz n devre d kalmas n önler APC Smart-UPS her iki haftada bir otomatik olarak kendi kendini test eder. Bu, performans dü mü aküler tamamen devre d kalmadan uyar lman z sa lar. Yaz l m kullanarak ya da bir dü meye basarak kendi kendini test program n her istedi inizde çal t rabilirsiniz. Yük ve Gerilim göstergeleri kontrolu elde tutman z sa lar Yük göstergesi* KGK kapasitesini a man z önler. Gerilim göstergesi ebeke gerilimini ve akü kapasitesini gösterir ve akülerin bo almas na ne kadar zaman kald n ölçebilmenizi sa lar. Akülerin arj dü tü ünde bir alarm sesi duyulur ve verileri kaydedip sistemi kapatman za yetecek süre sa lan r. *Bu özellikler SU420/620 modellerinde mevcut de ildir Bilgilendirici LED gösterge bir bak ta durum hakk nda bilgi sahip olabilmenizi sa lar Bir dü meye bile basmadan güç ve APC Smart- KGK'n z n durumu hakk nda an nda de erlendirme yapabilirsiniz. Çubuk göstergeler ve durum gösterge lambalar kullan m kolay ve kolay anla labilir ekildedir. Ar za durumlar nda görsel ve i itsel alarmlar sizi uyar r. a b c d e Yük göstergesi* - Yük taraf ndan çekilen gücü gösterir ve kapasiteyi a man z önler. SmartTrim LED*- KGK bir yüksek gerilim ko ulunu düzeltiyorken LED yanar. On-line LED- KGK yüklere ebeke gücünü aktard nda LED yanar. SmartBoost LED*- KGK bir dü ük gerilim ko ulunu düzeltiyorken LED yanar. On/Test (Açma/Test) Dü mesi - KGK'n açar ve KGK kendi kendine testi ve ebeke gerilimi göstergelerini devreye sokar. f g h i j Off (Kapal ) Dü mesi- KGK ve yükleri kapat r. Kazara kapat lmalar önlemek için özel olarak tasarlanm t r. Overload (a r yük) LED'i- KGK'na ba l yük kapasiteyi a yorsa LED yanar ve alarm sesi verilir. On-Battery (Aküden besleme) LED'i- KGK yükleri aküden besledi inde LED yanar ve alarm sesi verilir. Replace Battery (Akü De i tir) LED'i- KGK aküsü ömrünün sonuna geldi inde ve de i tirilmesi gerekti inde LED yanar ve alarm sesi verilir. Battery Charge/Line Voltage (Akü arj / ebeke gerilimi) Göstergesi *- Hem mevcut akü arj n akü kapasitesinin yüzdesi cinsinden gösterir hem de ebeke gerilimini gösterir. Dü ük akü arj ko ullar nda alarm sesi verilir. 5

6 Smart-UPS Tower cihazlar A lamaz güvenilirlik Üstün tasar m, yüksek miktarl üretim ve sürekli kalite YEN Smart-UPS 5000 Yüksek güçlü ve çok sunuculu ortamlar için geli tirme sayesinde APC Smart-UPS'in güvenilirli i bütün rakipleri pes ettirmi tir. Smart-UPS 3000 Mini bilgisayarlar, kurum sunucular veya çok sunuculu sistemler ve telekomünikasyon cihazlar için (1 SU48BP akü grubu ile artt r labilen ba ms z çal ma süresi) Smart-UPS 2200 Çok sunuculu sistemler, telekomünikasyon cihazlar ve UNIX sistemleri için Smart-UPS 1400 Smart-UPS 1000 Smart-UPS 700 Tower tipi çal ma gruplar veya departman sunucular için Smart-UPS 620 Smart-UPS 420 Giri seviyesinde çal ma grubu sunucular ve küçük ofis/ev ofisi sunucular için APC Smart-UPS, Windows NT, Novell NetWare, Windows, Windows95, Windows for Workgroups için PowerChute plus ve Windows NT ve Netware için SCO ve UNIX ile PowerNet SNMP Agent Plug-in'i içerir. UUNet Technologies UUNet Technologies dünyadaki en büyük internet servis sa lay c s d r. Bu irket, 12,000'den fazla kurumsal mü terisi ve bir milyondan fazla ki isel kullan c ile ve her gün daha da büyüyerek internete en fazla ki iyi ba lar. Ba ka bir deyi le, networkü çöktü ünde mü terilerini hayal k r kl na u ratma riski daha büyük olan bir kurulu dü ünülemez. Böyle bir durum ortaya ç kmas n diye UUNet kendi yüksek güvenilir ve kesintisiz hizmet standard n sürdürmek için APC güç korumas ndan faydalanmaktad r. 28 ana UUNet merkezinin (hub) her birinde, APC Smart- UPS'ler altyap y korur ve gücün sorunsuz akmas n sa lar. Dahas, her UPS, bir PowerNet SNMP ile donat lm t r ve her sitenin kendi Call-UPSII'si mevcuttur. UUNet ayr casmart-ups'in APC koruma paketinde bulunan rafa monte edilebilme özelli inden de faydalanmaktad r. irketin APC ile çal mak için iyi bir nedeni vard r. Çünkü Smart-UPS güç sorunlar önüne bir baraj örmü tür. Çe itli yerlerdeki 20 ayr önemli elektrik güncelle tirmesi yoluyla, APC cihazlar UUNet'in çal r durumda kalmas na yard m etmi tir. Aaron Possien, UUNet Technologies montaj süpervizörü, "Bu proseslerin her birinde APC'nin Smart-UPS'leri kusursuz bir performans gösterdi.. APC'den ald m z ürün ve servisten çok etkilendik" demi tir. UUNet hiç uyumayan bir irket olabilece i gibi her eyin ötesinde s f r ar za süresi ilkesi ile çal mak için sava maktad r- çal anlar APC cihazlar n n altyap lar n korudu unu bildiklerinden rahat uyuyabilmektedirler. Possien'in dedi i gibi "APC'nin ünlü güvenilirli i sayesinde içimiz rahat." Aaron Possien Montaj Süpervizörü UUnet Technologies 6

7 TEKN K ÖZELL KLER SU420INET SU620INET SU700INET SU1000INET SU1400INET SU2200INET SU3000INET SU5000I PowerChute plus yaz l m ile sunulur Windows NT, Novell NetWare, Windows, Windows 95, Windows for Workgroups ve SCO UNIX ile SNMP Agent için destek Windows NT and NetWare için ilave ebeke Giri i IEC320 C14 (10AMP) IEC320 C20 (16AMP)* Do rudan kablo ba lant l Ç k Prizleri (IEC320 C13) IEC320 C1 3 (1 0AMP) 8 IEC320-C IEC320 C19 (16AMP) 2 IEC320-C19 SmartSlot gözlerinin say s uygulanamaz uygulanamaz Maksimum Boyutlar (Y x G x D) 168 x 115 x 371mm 168 x 115 x 371mm 158 x 137 x 358mm 216 x 170 x 439mm 216 x 170 x 439mm 432 x 196 x 546mm 432 x 196 x 546mm 432 x 196 x 622mm Net A rl k 7.3 kg 10.5 kg 13.1 kg 18.8 kg 24.1 kg 51 kg 55.8 kg 93 kg Ambalajl A rl k 9.1 kg 12.3 kg 14.5 kg 20.8 kg 26.1 kg 60.8 kg 64.4 kg 107 kg Yedek Akü kartu u RBC 2 RBC 4 RBC 5 RBC 6 RBC 7 RBC 11 RBC 11 ki RBC 12 KULLANIM SU420INET SU620INET SU700INET SU1000INET SU1400INET SU2200INET SU3000INET SU5000I Normal Giri Gerilimi 230 Vac, tek fazl, 50 or 60 Hz (otomatik seçilebilir) Geçi Süresi (tipik/maksimum) 3/6 milisaniye 2/4 milisaniye, alg lama süresi dahil Aküden Çal ma Ç k Gerilimi Basamakl sinüs dalga ç k Dü ük akü arj uyar s ndan sonra ebekeye senkronize edilmi 230 Vac +/-5%, -10% saf sinüs dalgas ç k SmartBoost ve SmartTrim Çal mas ** 176 ile 282 Vac aras ndaki giri ler için on-line çal ma. Ç k 196 ile 253 Vac aras nda olacakt r. SmartBoost, giri gerilimi 176 ise gerilimi%12 oran nda artt r r. SmartTrim çal mas ** 196Vac'dir. SmartTrim giri gerilimi 253 ile 282Vac aras ndayken gerilimi %12 oran nda artt r r. Geçi noktalar kullan c taraf ndan yaz l m kullan larak ayarlanabilir Kapasite (Volt-Amper, Watt) 420, , , , , , , , 3750 Yük güç faktörü alan, 0.5 to 1.0, <5 krest faktörü alan Ani ak m enerji de eri, 290 Joules, 13kA 320 Joules, 6.5kA 480 Joules, 6.5kA tepe ak m kapasitesi Normal, genel modda kelepçeleme tepki süresi 0 ns, <5ns tipik Normal durum ani ak m gerilimi tepe de erin %0.7'sinden dü ük, tipik tepe de erin %0.3'ünden dü ük, tipik geçirmesi (IEEE 587 Cat. A 6kV testi) 1.0MHz, 3.0MHz, 10.0MHz'de normalgenel 60/25, 40/25, 40/17 db 68/50, 57/50, 50/27 db 63/74, 54/48, 47/35 db 54/50,49/45,44/28 db modda gürültü bast rma Yal t lm, 3-6 y l tipik ömürlü bak ms z Bir adet 12V, 7AH Bir adet 12V, 11AH ki adet 12V, 7AH ki adet 12V, 11AH ki adet 12V, 17AH Dört adet 12V, 17AH Dört adet 12V, 17AH Onalt adet 12V, 7AH kur un asit aküler %50 yüke kadar de arj olduktan sonra 4.5 saat 2 saat 3 saat %90 kapasiteye arj olma süresi Çal ma Ortam Depolama ko ullar En fazla 3,000 metre yükseklik, %0-95 yo unla mas z nem 0-40 derece C En fazla 15,000 metre, derece C Cihaz n yüzeyinden 3.3 ft. <45 dba <45 dba <41 dba <41 dba <45 dba <45 dba <53 dba < 47 dba uzakl ktan i itilebilir gürültü Tipik çal ma süresi (dakika) YÜK SU420INET SU620INET SU700INET SU1000INET SU1400INET SU2200INET SU3000INET SU5000I Watt (VA) ( SU48BP ile) (443) (394) (281) (245) (216) (193) (174) (131) (112) (96) (84) (73) (54) (35) (25) (13) * (2) adet sökülebilir 8 ft'lik giri elektrik kablosu cihaz ile birlikte verilir CEE7/7 ve (1) BS1363. ** SU420INET ve SU620INET giri geriliminin %30'una kadar SmartBoost kapasitesi sa lar. lave çal ma süresi için ek akü grubu temin edilebilir. Derinlik boyutu cihaz n ön yay ndan düz arkas na kadar ölçülmü tür. Not : En son boyutland rma bilgileri için APC'nin adresindeki web sitesinde Size-UPS (UPS boyutu) bölümüne ba vurunuz. 7

8 Smart-UPS Rafa Monte APC'nin ince kesitli rafa monte Smart- UPS'leri mükemmel kesintisiz güç ve mevcut en ileri performans özelliklerini sa lar. Geni bir VA alan nda sunularak çe itli network cihaz konfigürasyonlar na hitap eden Smart- UPS RM'ler kolay monte edilebilir ve bütün popüler 19" raf sistemleri ile uyumludur. leri line interactive tasar m ile önemli netework i letim sistemlerine (Windows NT ve Novell NetWare dahil ) PowerChute plus güç yönetimi ile ve PowerNet SNMP ile Novell NMS ve Compaq' n Insight Manager' na ve di er SNMP kökenli NMS'lere deste i ile APC UPS'lerin di er bütün UPS markalar ndan daha fazla networkü korumas na a mamak gerekir. SNMP yönetimi, modem üzerinden kontrol veya çok i letim sistemi deste i mi istiyorsunuz? Smart-UPS RM'ler bir SmartSlot dahili aksesuar yuvas ile donat lm t r. SmartSlot, birden fazla i letim sistemi çal t ran birden fazla sunucuyu tek bir Smart-UPS'den yönetmek için UPS arabirim geni leticisi de dahil olmak üzere opsiyonel aksesuar kartlar n monte edebilmenizi sa lar VA aras ndaki Smart-UPS RM'ler de erli raf yerinden sadece 13.35cm (3U) kadar kullan rlar. APC'nin Smart-UPS RM'leri rafa monte dosya sunucular, merkezler (hublar), yönlendiriciler (routerlar), haberle me sistemleri ve di er kritik görev uygulamalar için mükemmel kesintisiz güç kaynaklar d r (KGK'lar d r). APC Smart-UPS RM'ler verilerinizi elektrik kesildi inde network kalitesinde akü deste i ile korur. PowerChute plus yaz l m veya izleme kitleri ile APC Smart-UPS RM'ler siz ba nda bulunsan z da bulunmasan z da akülerin arj tamamen tükenmeden güvenli bir ekilde verilerinizi saklay p i letim sistemini kapatacakt r. APC Smart-UPS RM'ler donan m n z korur Sistem ömrü üstün, sürekli, çok katl ani ak m bast rma ve gürültü filtreleme ile uzat l r. Novell bu ürünü ilave harici ko ulland r c ya gerek kalmadan network korumas için onaylam t r. APC Smart-UPS RM'ler üretkenli inizi artt r r SmartBoost ve SmartTrim gerilim dü meleri ve yükselmeleri esnas nda akü gücünü kullanmadan çal maya devam etmenizi sa layacak ekilde dü ük ve yüksek gerilim ko ullar n düzeltir. APC Smart- UPS RM'ler maliyetinizi dü ürür APC Smart- UPS RM'ler, ar zal kalma süresini azaltmak, kullan c lara artt r lm kontrol ve güç yönetimi olanaklar sa lamak suretiyle maliyetinizi dü ürür. Kullan c lar, Smart-UPS RM'in kullan c taraf ndan cihaz çal r durumdayken de i tirilebilen akülerini kullanarak maliyeti daha da dü ürebilirler. Kullan c aküyü birkaç dakika içerisinde, fabrikadan gelmi yedek akü ile cihaz çal maya devam ederken de i tirerek gereksiz servis masraf ve çal maya ara verme süresinden kurtulabilir. (Tipik akü ömrü 3 ile 6 y l aras ndad r.) APC, A r konfigürasyonlara sahip olan sunucular korumak ve çal t rmak için yeterince güçlü olan önceki 5U(222mm) kal nl ndaki Smart- UPS 2200RM ve 300RM'leri tekrar tasarlayarak maksimum raf kapasitesi kalmas için daha ince 3U (132mm) kal nl nda asiye s d rm t r. YEN! Smart-UPS 5000 (SU5000I and SU5000RMI5U - 5kVA UPS) Smart-UPS 5000 APC'nin WebSNMP yönetim kart (AP9606) ön yüklemeli olarak sunulan ilk KGK'dir. Bu ürün SU5000 cihaz n z Internet ya da network üzerinden kolayca denetlemenize ve kontrol etmenize izin verir. Ek olarak, SU5000RMI5U herhangi 5 KVA'l k raf montajl sistemin sahip oldu u en az yer kaplayan tasar md r. Smart-UPS 5000 RMI5U Web / SNMP Yönetim Kart monte edilmi olarak sevkedilir. APC Web/SNMP Yönetim Kart 8

9 TEKN K ÖZELL KLER SU700RMINET SU1000RMINET SU1400RMINET SU2200RMI3U SU3000RMI3U SU3000RMINET(5U) SU5000RMI5U PowerChute plus yaz l m ile birlikte sevkedilir Windows NT, Novell NetWare, Windows, Windows 95, Windows for Workgroups ve SCO UNIX ile SNMP Agent Plug-in for Windows NT ve NetWare için destek ebeke Giri i IEC320 C14 (10AMP) IEC320 C20 (16AMP)* Do rudan kablo ba lant l Ç k prizleri (IEC320 C13) IEC320 C13 (10AMP) 8 IEC320 C IEC320 C19 (16AMP) 2 IEC320 C19 SmartSlot gözlerinin say s Birim Yükseklik ("U" Height) 1U 1U 1U 3U 3U 5U 5U Maksimum Boyutlar (Y x G x D) 132 x 483 x 381mm 132 x 483 x 381mm 132 x 483 x 381mm 132 x 483 x 710mm 132 x 483 x 710mm 222 x 483 x 451mm 432 x 196 x 622mm Net A rl k 18.2 kg 20.8 kg 26.4 kg 51 kg 51.3 kg 57.2 kg 93 kg Ambalajli Agirlik 21.8 kg 23.5 kg 29.1 kg 59.8 kg 60.2 kg 65.8 kg 107 kg Yedek Akü Kartu u RBC 9 RBC 6 RBC 8 RBC 12 RBC 11 RBC 11 ki adet RBC 12 KULLANIM SU700RMINET SU1000RMINET SU1400RMINET SU2200RMI3U SU3000RMI3U SU3000RMINET(5U) SU5000RMI5U Normal Giri Gerilimi Geçi Süresi (tipik/maksimum) Aküden Çal mada Ç k Gerilimi SmartBoost ve SmartTrim Çal mas 230 Vac, tek fazl, 50 veya 60 Hz (otomatik seçilebilir) Alg lama süresi dahil 2/4 milisaniye, Dü ük akü arj uyar s ndan sonra ebekeye senkronize olmu 230 Vac +/-5%, -10% saf sinüs dalgas ç k 176 ile 282 Vac aras nda on-line çal ma. Ç k gerilimi 196 ile 253 Vac aras nda olacakt r.giri gerilimi176 ile 96 V aras nda ise SmartBoost gerilimi %12 oran nda artt r r. Giri gerilimi 253 ile 282Vac aras nda ise SmartTrim gerilimi %12 oran nda dü ürür. Geçi noktalar kullan c taraf ndan yaz l m kullan larak ayarlanabilir. Kapasite (Volt-Amper, Watt) 700, , , , , , , 3750 Yük güç faktörü alan, 0.5 to 1.0, <5 krest faktörü alan Ani ak m enerji de eri, 320 Joule, 6.5kA 480 Joule, 6.5kA tepe ak m kapasitesi Normal, ortak durum kelepçelere tepki süresi 0 ns, <5ns tipik Normal durum ani ak m gerilimi Tepe de erin %0.7 Tepe de erin %0.3ünden az, tipik gerilimi geçirme (IEEE 587 Cat. A 6kV testi) sinden az, tipik Normal/ortak durumda 1.0MHz, 3.0MHz, 58/65, 50/35, 44/35 db 60/52, 52/42, 56/30 db 10.0MHz'de Gürültü bast rma Yal t lm, bak ms z 3-6 y l ki adet 12V, 7AH ki adet 12V, 11AH Dört adet 12V, 7AH Sekiz adet 12V, 7AH Sekiz adet 12V, 7AH Dört adet 12V, 17AH Onalt adet 12V, 7AH tipik ömürlü kur un asit aküler %50 yüke kadar de arj olduktan sonra 2 saat (120 dak.) 3 saat (180 dak.) %90 kapasiteye kadar arj olma süresi Çal ma Ortam Depolama ko ullar En fazla 3,000 metre yükseklik, %0-95 yo unla mas z nem, 0-40 derece C En fazla 15,000 metre, derece C Cihaz yüzeyinden 3.3ft. mesafeden <41 dba <41 dba <45 dba <47 dba <47 dba <47 dba <47 dba duyulabilir gürültü Tipik Çal ma süresi (dakika) YÜK SU700RMINET SU1000RMINET SU1400RMINET SU2200RMI3U SU3000RMI3U SU3000RMINET(5U) SU5000RMI5U Watt (VA) ( SU48BP ile) (443) (384) (281) (245) (216) (193) (174) (131) (112) (96) (84) (73) (54) (35) (25) (13) * (2) adet sökülebilir 8 ft'lik giri elektrik kablosu cihaz ile birlikte verilir (1) CEE7/7 ve (1) BS1363. SU420INET ve SU620INET giri geriliminin %30'una kadar SmartBoost kapasitesi sa lar. lave çal ma süresi için ek akü grubu temin edilebilir. Derinlik boyutu cihaz n ön yay ndan düz arkas na kadar ölçülmü tür. Not : En son boyutland rma bilgileri için APC'nin adresindeki web sitesinde Size-UPS (UPS boyutu) bölümüne ba vurunuz. 9

10 Smart-UPS XL ve RMXL Smart-UPS Haz r Bulunmas % çal ma süresi oran elde etmek için aküden çal ma süresi (1) saatten fazla bir KGK veya bir jeneratör gereklidir. Devre d kalma süresi performans UPS'inizin aküden çal ma süresi (5) dakikadan (1) saate artt r larak önemli ölçüde iyile tirilebilir. "Haz r Bulunma" ile ilgili ilave bilgi APC'nin web sitesinde (www.apcc.com) bulunabilir. APC'nin web sitesine girdi inizde lütfen "search Web site" (Web sitesinde arama yap n z" bölümüne giriniz ve daha sonra arama blo u alan na "white papers" (beyaz sayfalar) giriniz. Araman z "white papers" üzerine t klayabilece iniz yeni bir sayfa getirir. Bu noktada, "Haz r Bulunma" ile ilgili daha fazla blgi elde etmek için T19 ba l üzerine t klay n z. Kabul edilebilir Haz r Bulunma Geni letilebilir, uzat labilir çal ma gücü APC'nin Smart-UPS XL'i uzun süreli aküden çal malar n gerekli oldu u kritik görev uygulamalar için idealdir. Örnek uygulamalar aras nda telefon PBX santralleri, sipari giri i veri taban sunucular, üretim veya servis i lemlerini destekleyen bilgisayarlar ve kritik veri ileti imi ba lar (link) say labilir. XL bir i letmeye uzun süren bir elektrik kesintisini atlatma olana sa lar. Smart-UPS XL ile çal ma süresi sadece ilave akü gruplar yerlerine tak larak uzat labilir (sayfa 16'ya bak n z). Dü ük Maliyetli Çözüm Ço u durumda uzat lm çal ma süresi KGK'n n kendisinin gücü yüksek seçilerek sa lan r. Örne in, Yük kapasitesinin en az ndan 900VA olmas gereken uygulamalarda bu, 3000VA'lik çok daha pahal bir UPS demektir. Yüksek de erde seçilmi bir KGK çözümü 1000$' kolayca geçebilen (ço u kez KGK'n n kendisi kadar tutan) özel bina tesisat ba lant lar gerektirir. Buna kar l k, Smart UPS XL en yüksek kullan l l sa lamak için standart NEMA prizleri ve giri fi leri kullan r % % Gerekli çal ma süresi > 5 Dakika > 1 saat Tavsiye edilen KGK Smart-UPS Smart-UPS XL veya RMXL APC Smart-UPS XL'ler üretkenli inizi artt r r SmartBoost ve SmartTrim dü ük ve yüksek gerilim durumlar süresince akü gücü kullanmaks z n çal maya devam edebilmenizi sa layacak ekilde otomatik olarak dü ük ve yüksek gerilim ko ullar n düzeltir. APC Smart-UPS XL'lerde en ileri performans özellikleri mevcuttur CellGuard ak ll akü yönetimi güvenilirli i artt r r ve akü ömrünü uzat r. SmartSlot TM dahili aksesuar yuvas opsiyonel aksesuarlar kartlar takarak APC Smart-UPS'inizin ki iselle tirilebilmesini ve performans yönetiminin kuvvetlendirilebilmesini sa lar. PowerChute plus yaz l m geni letilmi UPS güç yönetimi ve te hisi sunar. Ayr ca, QuickSwap TM kullan c taraf ndan de i tirilebilir akü sistemi sistem devrede ve çal maktayken aküleri yerinde de i tirebilmenize olanak verir. Dü ük maliyetli nakliye ve montaj Baz uzat lm çal ma süreli KGK sistemlerinin, KGK'n n büyük boyutlar ve yüksek a rl ndan dolay özel kamyonlarla nakledilmesi, özel doklar üzerine indirilmesi gerekir. Buna kar l k Smart-UPS XL'in modüler tasar m ve aküleri bunlar n do rudan s radan bir ta y c ile nakledilebilmesine olanak verir. APC Smart- UPSXL ve RMXL aileleri 700VA ile 2200VA aras ndaki cihazlar içerir. Sistem haz r bulunmas n artt rmak üzere ilave akü gruplar temin edilebilir (Sayfa 16'ya bak n z). 10

11 TEKN K ÖZELL KLER SU700XLINET SU1000XLINET SU2200XLINET SU1400RMXLINET SU2200RMXLINET PowerChute plus yaz l m ile birlikte gelir Windows NT, Novell NetWare, Windows, Windows 95, Windows for Workgroups ve SCO UNIX ile windows NT ve NetWare için SNMP Agent ilave yaz l m n destekler Giri Hatt 1.8 m kablo IEC320 C14 IEC320 C20* IEC320 C14 IEC320 C20* Ç k prizleri 4 IEC320 C13 8 IEC320 C13 and 1 IEC320 C19 SmartSlot yuvas numaras Maksimum Boyutlar (H x W x D) 216 x 170 x 439mm 216 x 170 x 439mm 432 x 196 x 546mm 222 x 483 x 451mm 222 x 483 x 451mm Net A rl k 24.1kg 27.2kg 54.9kg 53.2kg 56.2kg Ambalajl A rl k 26.1kg 29.5kg 63.6kg 60.8kg 64.4kg Yedek akü kartu u RBC 7 RBC 7 RBC 11 RBC 11 RBC 11 KULLANIM SU700XLINET SU1000XLINET SU2200XLINET SU1400RMXLINET SU2200RMXLINET Normal Giri Gerilimi Geçi Süresi (tipik/maksimum) Aküden Beslemede Ç k Gerilimi SmartBoost ve SmartTrim Çal mas 230 Vac, tek fazl, 50 veya 60 Hz (otomatik-seçilebilir) Alg lama süresi dahil 2/4 milisaniye, Dü ük akü arj uyar s ndan sonra ebekeye senkonize edilmi 230 Vac +/-5%, -10% saf sinüs Dalgas ç k 176 ile 282 Vac aras nda on-line çal ma. Ç k 196 ile 253Vac aras nda olacakt r. Giri gerilimi 176 ile 196 Vac aras ndayken SmartBoost gerilimi %12 oran nda yükseltir. Giri gerilimi 253 ile 282 Vac aras ndaysa SmartTrim gerilimi %12 oran nda dü ürür. Geçi noktalar yaz l m kullan larak kullan c taraf ndan ayarlanabilir. Kapasite (Volt-Amper, Watt) 700, , , , , 1600 Yük güç faktörü alan, 0.5 to 1.0, <5 krest faktörü alan Ani ak m enerji de eri, 320 Joule, 6.5kA 480 Joule, 6.5kA tepe ak m kapasitesi Normal, ortak durum kelepçelere tepki süresi 0 ns, <5ns tipik Normal durum ani ak m gerilimi geçirme Tepenin %0.7 Tepenin %0.3ünden az (IEEE 587 Cat. A 6kV testi) sinden az 1.0MHz, 3.0MHz, 10.0MHz'de normal / ortak 55/52,46/40,43/24db 55/52,46/40,43/24db 65/55, 56/60, 50/26 db 68/50, 57/50, 50/27 db 63/74, 54/48, 47/35 db durum gürültü bast rma Yal t lm, bak ms z 3-6 y l tipik ki adet 12V, 17AH ki adet 12V, 17AH Dört adet 12V, 17AH Dört adet 12V, 17AH Dört adet 12V, 17AH ömürlü kur un asit aküler Çal ma Ortam Depolama Ko ullar En fazla 3,000 metre yükseklik, %0-95 yo unla mas z nem, 0-40 derece C En fazla 15,000 metre, derece C Cihaz n yüzeyinden 3.3 ft. <42 dba <42 dba <53 dba <42 dba <53 dba Mesafede duyulabilir gürültü AKÜ GRUBU OPS YONLARI SU700XLINET SU1000XLINET SU2200XLINET SU1400RMXLINET SU2200RMXLINET Uzat lm Çal ma Süresi SU24XLBP SU24XLBP SU48XLBP SU48RMXLBP SU48RMXLBP Ultra uzat lm Çal ma Süresi UXBP24 UXBP24 UXBP48 UXBP48 UXBP48 * (2) adet sökülebilir 8ft'lik giri elektrik kablosu ile birlikte sevk edilir; (1) CEE7/7 ve (1) BS1363. **Sadece SU1000XLINET Not : En son boyutland rma bilgileri için APC'nin adresindeki Web sitesine ba vurunuz. Smart-UPS XL, RMXL ve UX Akü Gruplar Uzun Akü Ömrü Akülerin KGK elektroni inden ayr kutulara konmas sonucu aküler daha dü ük s cakl klarda çal r. Akü ömrü, yüksek hassasiyetli FastCharge TM 'li CellGuard TM ak ll akü yönetimi ve otomatik gerçek yükle akü testleri sayesinde daha da uzat l r. APC Smart-UPS XL N+1 akü ile haz r bekleme durumunuzu artt r r Dahili akülerle paralel çal an ilave akü grubu hem uzat lm çal ma süresi sa lar hem de akü ar zas durumunda yedekleme sa lar. Smart-UPS XL akü gruplar cihaz çal rken de i tirilebilir ve böylece cihaz n servisi için kritik görev yapan yüklerinizi kapatman z gerekmez. Novell bu ürünü ilave harici ko ulland r c gerektirmeyen network koruma ürünü olarak onaylam t r. Ar za tolerans Yedeklemeli aküler Smart-UPS XL'in ar za tolerans n artt r r. Bu özellik tek bir akünün ar zalanmas ndan dolay cihaz n kapanmas n önler. Basit bak m Bir akünün de i tirilmesi genellikle e itilmi servis personeli ya da elektrikçi gerektirir. Ancak, APC'nin Smart-UPS XL ve RMXL'i ile durum farkl d r. Modüler Smart-UPS XL korunan cihazlar çal maya devam ederken kullan c n n birkaç dakika içerisinde kolayca akü grubunu de i tirebilmesine olanak sa lar. UXBP24 ve UXBP48 Akü gruplar XBP24 ve UXBP48 Smart-UPS ürünleri ile kullan lmak üzere tasarlanm ultra uzat lm çal ma süresi akü gruplar d r. Bu kombinasyon ekonomik bir fiyat ile maksimum çal r durumda kalma süresi için geni letilebilir ve uzat lm çal ma süreli güç korumas sa lar. Ultra uzun çal ma süresi gerektiren kritik görev uygulamalar için idealdir. UXBP24 ve UXBP48 Akü gruplar s ras yla 24V ve 48V'luk seçeneklerdir. UXBP24 vee UXBP48 Akü gruplar n n anahtar özellikleri / faydalar aras nda a a da belirtilenler de mevcuttur : Dü ük montaj ve servis maliyetleri- Kutuplanm konnektörler güvenli ve h zl montaj veya de i tirmeyi elektrikçi ve pahal servis ba vurular gerektirmeden sa lar. Yerin verimli kullan lmas - Akü gruplar 4 adede kadar üst üste konacak ekilde tasarlanm t r. Esnek- Akü gruplar Smart-UPS XL veya Smart-UPS UX ürünleri ile kullan labilir. 11

12 Smart-UPS XL, RMXL ve UX Akü Gruplar Akü gruplar TEKN K ÖZELL KLER SU24XLBP/SU48XLBP SU48RMXLBP UXBP24 UXBP48 Maksimum Boyutlar (Y x G x D) 216 x 170 x 439mm 178 x 483 x 457mm 308 x 448 x 749 mm 308 x 448 x 749 mm Net A rl k 31.3kg 61.7kg 128.2kg 128.2kg Ambalajl A rl k 33.1kg 69.4kg 140.9kg 140.9kg Yedek Akü Kartu u RBC 11 ki adet RBC 11 RBC 13 RBC 13 KULLANIM SU24XLBP/SU48XLBP SU48RMXLBP UXBP24 UXBP48 Yal t lm, bak ms z 3-6 y l tipik ömürlü Dört adet 12V, 17AH Sekiz adet 12V, 17AH Dört adet 12V, 70AH Dört adet12v, 70AH kur un asit aküler Çal ma Ortam Depolama Ko ullar En fazla 3,000 metre yükseklik, %0-95yo unla mas z nem, 0-40 derece C En fazla 15,000 metre, derece C UX akü gruplar ile PC Smart-UPS maksimum çal r durumda kalma süresi için ultra uzat lm çal ma süresi sa lar SU24XLBP kullanan SU700XLINET & SU1000XLINET SU700XLINET & SU700XLINET ve SU1000XLINET için tipik çal ma süresi (saat) YÜK SU700XLINET & 1 SU24XLBP 2 SU24XLBP 3 SU24XLBP 4 SU24XLBP 5 SU24XLBP 6 SU24XLBP 7 SU24XLBP 8 SU24XLBP 9 SU24XLBP 10 SU24XLBP 1 UXBP24 2 UXBP24 WATT SU1000XLINET (VA) ** ** SU48XLBP kullanan SU2200XLINET, SU1400RMXLINET, & SU2200RMXLINET SU2200XLINET, SU48RMXLBP kullanan SU1400RMXLINET & SU2200RMXLINET için tipik çal ma süresi (saat) YÜK SU2200XLINET, 1 SU48XLBP 2 SU48XLBP veya 3 SU48XLBP 4 SU48XLBP veya 5 SU48XLBP 6 SU48XLBP veya 7 SU48XLBP 8 SU48XLBP veya 9 SU48XLBP 10 SU48XLBP veya 1UXBP48 2UXBP48 WATT SU1400RMXLINET 1 SU48RMXLBP 2 SU48RMXLBP 3 SU48RMXLBP 4 SU48RMXLBP 5 SU48RMXLBP (VA) & SU2200RMXLINET x x * (2) adet sökülebilir 8ft'lik giri elektrik kablosu ile birlikte sevk edilir; (1) CEE7/7 ve (1) BS1363. **Sadece SU1000XLINET x Sadece SU2200XLINET & SU2200RMXLINET Not : En son boyutland rma bilgileri için APC'nin adresindeki Web sitesinin Size-UPS (UPS-boyutland rma) bölümüne ba vurunuz. 12

13 Smart-UPS için Yedekleme Anahtar ki VA Smart-UPS ile kombine edilmi Yedekleme Anahtar aksesuar kullan c lara aynalanm konfigürasyon yolu ile yeni bir yüksek haz r tutma çözümü sunar. APC'nin yeni 1400VA ve 3000VA yedekleme anahtar aksesuar ürünleri network yöneticilerine 7x24 AC güç ve Windows NT, NetWare ve Solaris* kökenli sunucular korumak için güvenli sunucu kapatma olana sunar. Aynalanm KGK Korumas Bu nas l mümkün olabilir? Yedekleme anahtar 2 ayn Smart-UPS modeli taraf ndan kritik yüklerinize aynalanm KGK korumas sa layacak ekilde kullan lmal d r. Tercihli Smart-UPS'in ç k gerilimi kabul edilebilir s n rlar n d na ç kt takdirde yedekleme anahtar yükü aynalanm KGK'na geçirir. Yükün aynalanm UPS'e geçirilmesi, gerçekte sürekli AC güç haz r tutmas ve güvenli sunucu kapatma olana garanti edilerek otomatik olarak gerçekle tirilir. APC bu dü ük maliyetli yöntemi korumal network cihazlar n z için AC güç haz r tutmas n artt rmak için yaratm t r. Bu çözümün önemli bir avantaj da iki Smart- UPS'i ayr AC devrelerinden besleyerek sistem haz r tutmas n daha da artt rabilmenizdir. Bu ar za toleransl ürün kombinasyonu bu iki AC kayna n n 3000VA'e kadar izlenmesine ve ebeke filtrelenmesine izin verir. Çözümünüzün uygulanmas Yedekleme anahtar herhangi bir standart EIA RS-310 (ANSI C83.9) 19" cihaz raf na sedece 1.75" veya 1U'luk yer kaplayarak kolayca monte edilebilir. L montaj tutucular ve bütün uygun donan m ile birlikte sevk edilir. Yedekleme anahtar opsiyonel olarak yerden tasarruf etmek için raf n arkas na monte edilir. Hiçbir network bir di erinin ayn olmad ndan, ve siz kendi networkünüzü herkesten daha iyi bilece inizden, yedekleme anahtar sistem konfigürasyonu ve yönetimine olanak veren PowerChute plus yaz l m ile çal acak ekilde tasarlanm t r. Bu yaz l m istedi iniz esneklik ve gereksinim duydu unuz bilgileri sa laman za yard m eder. PowerChute plus esnek olaylar gösterir, ba nda bulunma gerektirmeyen kapatmalar ya da önceden programlanm kapatmalar gerçekle tirir, akü de i tirme uyar lar sa lar, önceden programlanm kendi kendine testler yapar v.s. Yedekleme anahtar ayr ca Smart-UPS cihazlar n n uzaktan kumanda edilen bir EPO kontrolu ile kapat lmas na olanak veren bir Acil durum Kapatma (Emergency Power Off/EPO) konnektörü ile donat lm t r. Böyle bir konfigürasyon, güvenlik nedeniyle yüklere verilen gücün kesilmesi gerekebilen bilgisayar odalar ve laboratuarlarda yayg nd r. Komünikasyon / Güç Diyagram (a a da) standart yedekleme Anahtar konfigürasyonunu gösterir. Yedekleme anahtar ile daima ayn model Smart-UPS'ler kulland n zdan emin olunuz. *Solaris için PowerChute ayr ca sat lmaktad r. Smart-UPS A SU1400RMINET Smart-UPS B SU1400RMINET Yedekleme Anahtar = Komünikasyon (Haberle me) Sunucu = Güç 13

14 Smart-UPS için yedekleme anahtar Yedekleme Anahtar Özellikleri Özeti 7 x 24, Yönetilebilir, AC Güç Haz r tutma : Yedekleme anahtar, iki ayn model Smart-UPS ve PowerChute plus yaz l m ile birlikte Windows NT, NetWare ve Solaris çal t ran sunucular için yüksek seviyede bir AC güç haz r tutmas ve yönetilebilirli i sa lar. Yükseltme paketi : Smart-UPS ürünleri taraf ndan korunmakta olan mevcut sunucular n z n haz r tutma kapasitesini sadece uygun modeldeki Yedekleme Anahtar ve ayn model ikinci bir KGK sat n alarak kolayca 7 x 24'e yükseltebilirsiniz. Rafa montaj kolayl : Yedekleme anahtar ve iki adet rafa monte Smart-UPS cihaz n raflara monte etmek çok kolayd r. Yedekleme anahtar sadece 1U'luk raf yeri (4.45cm) kaplar ve dard r (22.86cm), istendi i takdirde raf n arkas na da monte edilebilir. Bütün APC rafa monte ürünleri kolay montaj için gerekli tutucu ve vidalar ile birlikte sevk edilir. Smart-UPS'leri Besleyen ki AC ebekesi : ki Smart-UPS cihaz ile gücü iki ayr AC kayna ndan temin edebilirsiniz. E er AC hatlar ndan birisi ar zalan rsa ya da servis verilmesi gerekirse, yedekleme anahtar n ikinci AC hatt ndan beslenen Smart-UPS'e çevirebilirsiniz. Acil Durum Kapatmas (Emergency Power Off) : Yedekleme anahtar aksesuar n n EPO konnektörü üzerinden bir site Acil Durum Kapatmas (EPO) sistemine eklenebilme özelli i vard r. EPO devreye sokuldu unda yedekleme anahtar üzerinden ba lanan Smart-UPS akü çal mas na geçmeyecektir. Yukar daki foto rafta 42U'luk (1867mm) APC NetShelterR kabine monte edilmi iki Smart-UPS ve bir yedekleme anahtar görülmektedir. Yedekleme anahtar Konfigürasyon Tablosu Yedekleme Anahtar Modeli Gerilim De eri Yükün Güç De eri Tavsiye edilen Smart-UPS SU043* 230V 1400VA (2) SU700, (2) SU1000, (2) SU1400 SU V 3000VA (2) SU2200, (2) SU3000 Not : Uygulanabilir durumlarda Smart- UPS tower, rafa monte, uzat lm çal ma süreli veya rafa monte uzat lm çal ma süreli olarak ayn model olmal d r. Smart-UPS için Yedekleme Anahtar Teknik Özellikler SU043* SU044-1 Kabul edilebilir gerilim giri i Ç k Gerilimi 230 VAC: VAC 230 VAC: VAC (Smart-UPS ile kullan ld nda varsay lan ) Frekans s n rlar (on-line çal ma) 50 or 60 Hz, ±5% Geçi süresi Normal Duyarl l k 5ms, tipik 10ms, maksimum Maksimum yük 1400 VA 6 A 3000 VA 13 A Çal ma s cakl Depolama s cakl Çal ma ve depolama ba l nemi Çal ma yüksekli i Depolama yüksekli i 0 to +50 ºC (+32 to +122 ºF) -15 to +50 ºC (+5 to +122 ºF) 0 to 95%, yo unla mas z 0 to +3,000 m (0 to +10,000 ft) 0 to +15,000 m (0 to +50,000 ft) Elektromanyetik ba kl k IEC 801-2, 801-3, cinsinden 1 m (3 ft)'deki duyulabilir gürültü <45 Boyutlar (Y x G x D) A rl k Net Ambalajl Güvenlik onaylar EMC onay 4.45 x 43.2 x 19 cm (1.75 x 17.0 x 7.5 in.) 4.5 (6.8) kg 10 (15) lb.. VDE ile EN ve 60950'ye GS lisansl CISPR 22 Class A olarak onaylanm Güç Giri i 2 IEC320/C14 2 IEC320/C20 Güç Ç k 2 IEC320/C13 1 IEC320/C19, 2 IEC320/C13 (SU044-1) 14 Daha fazla bilgi için APC'nin adresindeki Web sitesini ziyaret ediniz.

15 Aksesuarlar Güç korumas çözümlerinizi APC'nin sundu u UPS Aksesuarlar * ile ki iselle tiriniz Web/SNMP Yönetimi Kart Kilitlenmi sunucular Web, SNMP veya Telnet üzerinden reboot edebilirsiniz (tekrar ba latabilirsiniz). Network Yönetim stasyonunuzdan 10Base-T Ethernet Web/SNMP Yönetimi Kart n (AP9606) ve/veya Token Ring (AP9603) SNMP Kart n kullanabilir, uzaktan KGK kapatma, tekrar ba latma (reboot) ve di er yönetim ve te his i levlerini gerçekle tirebilirsiniz. Entegre duman veya halon alarmlar, telefon anahtarlar ve di er gerilimsiz kontak kapanmalar Röle I/O Kart (AP9610) ile UPS sisteminize dd güvenli i S cakl, nemi ve raf güvenli ini izleyiniz Duman alarmlar ve halon alarmlar ayr ca Çevresel zleme Kart (Environmental Monitoring Card) (AP9612TH) ile de PowerChute plus, PowerNet SNMP veya Out-of Band Yönetimi Kart arabirimi üzerinden de izlenebilir. Alarm anahtar kiti (AP9513) (AP9612TH ile ba lant l olarak kullan ld nda) NetShelter kabin kapa yetkisiz ki ilerce aç ld nda durumu izlemek ve kullan c lara bildirmek üzere tasarlanm t r. Geni letilmi UPS izlemesi zole Seri Geni letme Kablosu (ISEC) 100 metreye kadar mesafe için bir APC KGK'n n güvenilir izlenmesini sa lamak üzere ça r lar ve sunucular n uzaktan güvenli kapat lmas n kullan c taraf ndan temin edilen modem üzerinden sa lar. Üç adete kadar sunucunun güvenli kapat lmas 2-port Arabirim Geni letme Kart (AP9607) ba ml donan m ba lant lar üzerinden güvenli sistem kapatmay kolayla t rmak ve ileri KGK yönetimi elde etmek için iki ilave port sa lar. Cihaz "sunucu çiftlikleri" veya çok i letim sistemli ortamlar için idealdir, zira üç ayr sunucu farkl i letim sistemleri çal t rabilir. Birden fazla sunucunun tek bir KGK'dan kapat lmas letim sisteminden ba ms z olarak 8 adete kadar sunucuyu tek bir KGK'na Share-UPSTM 8 portlu arabirim geni leticisi (2 Share-UPS ile Share-UPS 8 portlu Arabirim geni leticisi 15 sunucu) (AP9207) üzerinden ba lay n z. Her sunucu KGK'n n izlenmesi ve güç yönetimi için kendi PowerChute plus yaz l m kopyas n çal t r r. Entegre çoklu aksesuarlar Üçlü Geni letme asisi (Triple Expansion Chassis) (AP9604), ilave KGK SmartSlot aksesuarlar n n bir Smart-UPS, Matrix veya Symmetra Power Array model KGK ile entegre edilmesini sa layan, 1U, 19" rafa monte edilebilir harici bir cihazd r. Üçlü asi raf ortam nda veya ayr k olarak kullan labilir ve size a a dakileri sa lar : Halen kullan lmakta olan bir SmartSlot'u bulunan bir KGK'a (3) adete kadar SmartSlot kart tak labilmesini sa lar. MasterSwitch TM uzaktan tekrar ba latma cihaz MasterSwitch (AP9210i) network güç kontrolörü uzaktaki sunucular, a lararas cihazlar veya modem dizilerini, yerinde servis ça r lar na gerek b rakmamak için kolayca tekrar ba lat r. Yüksek haz r tutma çözümlerinize mükemmel bir tamamlay c APC MasterSwitch Güç Kontrolörü olan MasterSwitch, kilitlenen sunucular ve bo a harcanan yönetim zaman n n hayal k r kl na bir son vermek üzere sekiz güç kanal n n güç da t m n ve tam uzaktan kontrolunu sa lar. Uzaktan Kapatma Kablosu APC Uzaktan APC Uzaktan Kapatma Cihaz Kapatma Cihaz (RPO) veri merkezi yöneticilerinin APC KGK ç k lar n bir uzaktan kontrollu anahtar ile kapatabilmelerine olanak verir. Bir Acil Durum Kapatma (EPO) sistemi ile ba lant l olarak kullan ld nda RPO, cihazlar bir acil durum sözkonusu oldu unda kapatabilir. (AP9830) Out-of band Yönetimi Kart (AP9608) Röle I/O Kart (AP9610) 2-portlu Arabirim Geni leticisi Kart (AP9607) Çevresel zleme Kart (AP9612TH) zole Seri Geni letm e Kablosu tasarlanm t r (AP9825). Kilitlenmi sunucular ve network cihazlar n uzaktan modem vas tas yla tekrar ba lat n z Out-of band Yönetim Kart (AP9608) komple KGK bilgilerini, güç sorunlar hakk nda Triple Expension Chassis TM (Üçlü geni letme asisi) Aksesuarlar bir SmartSlot ile donat lmam ancak bir ileri Bilgisayar Arayüz Portu mevcut olan APC KGK'lar nda kullan n z. (SU420/SU620 modelleri için geçerli de ildir.) (*Not : APC SmartSlot Aksesuar Kartlar bir SmartSlot bölmesi (gözü) olan APC UPS ürünleri ile çal mak üzere tasarlanm t r. SU420INET ve SU620INET ürünlerinde bir SmartSlot bölmesi yoktur.) For more information, visit APC s Web site at 15

16 leri KGK izleme ve te hisi için PowerChute plus yaz l m n içerir APC Smart-UPS, network yöneticilerine kullan l KGK bilgileri ve güç olaylar na kar KGK tepkilerini konfigüre etmede büyük esneklik sa layan APC'nin PowerChuteR plus UPS güç yönetimi ve te hisi yaz l m ile birlikte sevk edilir. Her KGK'n network ortam na adapte ederek network performans n ve güvenilirli i önemli ölçüde artt rabilirsiniz. d Maksimum özgün koruma için APC Smart-UPS'inizi a PowerChute plus ile ba lant l olarak kullan n z. Geni letilmi ba nda bulunmaks z n sistem kapatmaya ilave olarak KGK testi / durumu, uzaktan KGK yönetimi ve çevresel / güç izleme özelliklerini de elde etmi olursunuz. (PowerChute b c plus Novell NetWare, Windows, Windows95, Windows NT, Windows for Workgroups ve SCO UNIX i letim sistemlerini destekler. Di er i letim sistemlerini destekleyen PowerChute plus ayr ca sat l r. # numaral dökümana bak n z.) APC'nin PowerChute plus' APC'nin PowerNet Agent'ini (Windows NT ve NetWare Smart-UPS içerisinde mevcuttur) de kapsar ve Compaq Insight Manager, IBM Netfinity ve HP Netserver Assistant (sadece Windows NT ve NetWare) ile entegrasyon ve uyumluluk sa lar. Olay i leme yöneticilere kriz durumlar n planlama ve kontrol etme olana n verir. FlexEvents kullan c lara APC Smart- UPS'lerin bütün güç olaylar na kar tepkilerini belirleme olana sa lar. Her olas güç olay için kullan c olas KGK tepkilerinden listelenmi olan yedi seçenekten birini seçebilir. KGK tepkileri unlar içerir : Olay kay tlar, yöneticileri bilgilendirme, Kullan c lar bilgilendirme, sunucuyu kapatma, komut dosyas çal t rma, ça r, gönderme. KGK tepkilerinin belirlenebilmesi kriz durumlar n ar zalardan ve verilerin tehdit edilmesinden önce planlama ve kontrol edebilme olana sa lar. Yaz l mla konfigüre edilebilen özellikler Bir APC Smart-UPS'in çal mas n ortam ve gereksinimlerinize göre adapte ediniz. PowerChute plus yaz l m ve ayr ca Web/SNMP yönetimi Kart ile onbir çal ma parametresi ayarlanabilir. Ayarlar APC Smart- UPS'in kal c belle inde (EEPROM) saklan r. A a daki parametreler ayarlanabilir : KGK Tan m Kullan c lar KGK tan t m na yard mc olmas için 8 karakterlik herhangi bir dizi atayabilirler. Örne in KGK Tan m sunucu ad veya KGK'n n yeri olabilir. Dü ük Geçi Dü ük geçi gerilimi dü ük gerilim alan n geni letecek ekilde a a ya do ru veya hassas cihazlar koruyacak ekilde yukar ya do ru de i tirilebilir. Yüksek Geçi Yüksek geçi gerilimi hassas cihazlar korumak için dü ürülebiir veya uzun süreli yüksek ebeke gerilimi ko ullar nda aküleri korumak için yükseltilebilir. Duyarl l k ebeke gürültüsüne duyarl l k yak tla çal an AC jeneratör uygulamalar nda ayarlanabilir. Kendi kendine test APC Smart-UPS her iki haftada bir otomatik olarak kendi kendine test yapar. Bu, zay flayan bir akünün çok geç olmadan alg lanmas n sa lar. Kullan c lar, haftal k testler, sadece aç l ta test veya hiç otomatik test yapmama seçeneklerinden birini seçebilirler. Alarm Sesli alarm gereksiz rahats z edici alarmlar ortadan kald rmak için bast r labilir veya geciktirilebilir. Kapanma gecikmesi "Kapatma " sinyalinin i lemciden KGK'na gönderilmesi ve KGK'n n "kapanmas " aras ndaki süre özel uygulamalar için ayarlanabilir. Geri dönü gecikmesi Birden fazla APC Smart-UPS'in ayn güç ebekesi veya devresi üzerinde çak mayacak ekilde düzenlenmesi veya kesintiden sonra elektrik geldi inde kapanma durumundan geri dönü lerinin s raya konulmas na olanak sa lar. 16

17 a b c e UPS self test (KGK kendi kendine testi) - Ba nda bulunulmadan önceden programlanm kendi kendine testler ar zal KGK veya zay flam aküler durumunda uyar da bulunur. Min./Max. ebeke hatt gerilimi Useful in determining power quality. UPS temperature (KGK s cakl )* - Akü ömrünü uzatmak için uygun KGK s cakl n n izlenmesi. f d e f Battery runtime (Aküden çal ma süresi) Sistem kullan m ve daha sonra olabilecek kesintiler için dakika cinsinden kalan aküden çal ma süresi. Utility line voltage ( ebeke Gerilimi) H zl sorun te hisi için güç kalitesi göstergesi. %UPS load (%olarak KGK yükü) Do ru KGK yükünü garanti etmek için yük kapasitesi göstergesi. * modellerinde mevcut de ildir LAN boyunca herhangi bir APC Smart-UPS'e klavyenizden bak n z ve KGK çal mas, güç hatt durumu ve çevresel ko ullar gibi önemli bilgileri KGK/güç durumu gerçek-zamanl grafik göstergesini kullanarak kontrol ediniz. YEN PowerChute plus için PowerChute Web Device Manager PowerChute Web Device Manager bir Web Browser'den faydalanarak KGK izlemeye olanak tan r. Kullan c lar kendi Web sunucular n n KGK bilgilerine Internet veya Intranet üzerinde herhangi bir yerden eri ebilirler. Art k yönetici için KGK/güç bilgilerini izlemek için networke ba lanmas gerekmez. Kurum KGK güç yönetimi için SNMP uyumlulu u Microsoft BackOffice Uyumlu APC'nin PowerChute plus' BackOffice ile kullan lmas için Microsoft'un onay n kazanm t r. PowerChute plus BackOffice ortam nda düzgün bir ekilde çal r ve Microsoft NT ile çat malar önler. Dü ük akü arj kapasitesi Dü ük akü arj uyar s akülerin arjlar n n tükenmesinden 2 ila 10 dakika kadar önce verilir. Bu da karma k uygulamalar n güvenli ekilde kapat lmas için bol bol zaman tan r. Minimum akü kapasitesi Kesintiden sonra ebeke hatt na elektrik geldi inde Smart-UPS öncelikle aküleri olabilecek bir sonraki bir kesinti için dosya sunucular n n ve i lemcilerin güvenli kapat lmalar na yetecek kadar tekrar arj etmeyi garantileyebilir. Telekom ve hub (merkez) uygulamalar için APC Smart-UPS derhal tekrar ba lat lacak ekilde ayarlanabilir. Lotus Notes sunucusu kapatmas Lotus Notes'un destekledi i her platform için PowerChute Plus içerisinde mevcuttur. Sunucular için SNMP'ye haz r APC Smart-UPS serisi APC'nin Web/SNMP yönetimi kart ve PowerChute SNMP agent' (sadece NT ve NetWare) üzerinden Simple Network Management Protocol'u (Basit Network Yönetimi Protokolu, SNMP*) destekler. Bu özellik UPS'in güç olaylar ve KGK durumu ile ilgili uyar lar SNMP üzerinden KGK 20 feet ya da 2000 mil uzakta olsa dahi herhangi bir network yönetim istasyonuna gönderebilmesini sa lar. PowerNet Manager bütün KGK bilgilerini sezgisel bir grafik gösterge ile sunarak yönetiminizi maksimize eder. (ayr ca sat l r, # numaral dökümana bak n z.) (* SNMP ürünleri SU420INET ve SU620INET cihazlar ile çal mak üzere tasarlanmam t r.) KGK kendi kendine testlerini ve kapanmalar programlay n z Ba nda bulunmadan yap lacak KGK kendi kendine testlerini, sunucu kapatmalar n ve KGK çal ma süresi kalibrasyonlar n programlamak için PowerChute plus' kullan n z. leri programlama (bütün i letim sistemleri için temin edilemez) bu tepkilerin programlanmas için daha güçlü ve kolay bir arabirim sa lar. DMI'ya Uyumlu PowerChute plus imdi Intel'in LANDesk Server Manager'i gibi DMI- kökenli sunucu yönetimi paketleri ile kesintisiz entegrasyona izin veren DMI protokolu üzerinden yönetilebilir. WorkSafe TM özelli i Bir elektrik kesintisi durumunda PowerChute plus aç k bulunan dosyalar kaydeden ve aç k uygulamalar uygun ekilde kapatan WorkSafe özelli ini devreye sokar. Desteklenen uygulamalar aras nda Microsoft Office, PerfectOffice ve Lotus SmartSuite mevcuttur. letim Sistemi ve Uygulama üreticilerinden Sertifikalar APC KGK yaz l mlar Microsoft Windows NT, Novell NetWare, IBM OS/2, Solaris, HP/UX, AIX ve SCO Unixware gibi i letim sistemleri için test edilmi ve onaylanm oldu undan i letim sistemi üreticisi deste iniz ve ayn zamanda APC yaz l m kulland n zda uyumluluk garanti edilmi tir. 17

18 Smart-UPS Ba lant Aletleri ve Donan m Aksesuarlar 24" kulaklar SU700RM, SU1000RM & SU1400RM için Parça no. SU032 Parça no. SU026 Rafa monte Ray Tak m SU3000RM, SU2200RM3U, SU3000RM3U ve bütün RMXL vermxlt ürünlerinde cihazla birlikte verilir Parça no. SU /3000VA için Ba lant Tak m. Gerekli bütün panelleri ve montaj donan m n sa lar ve güç da t m prizlerini ve/veya daha önce UPS ile birlikte verilmi olan giri elektrik kablosunu de i tirmek için kullan labilir. Giri ve ç k panelleri standart kal nl kta kablo ya da kablo kanal kilitleri ile kullan labilmesi için sökülebilir bölümlerle tasarlanm t r. Kablo ya da kablo kanal kilitleri tak m içine dahil edilmemi tir. *SU2200RM3U veya SU3000RM3U ile kullan lamaz. Parça no. SU035 SU 48BP için Rafa Monte Akü Ta y c s Parça no. SU046 SU046 Ta y c Ünitesi Parça no. SU046-6 Alt ta y c ünitelik paket Her SU046 Ta y c ünitesi kg.'l k ta ma kapasitesine sahiptir. Tipik bir 3-ta y c montaj yakla k kg.'l k a rl ta r. Ta y c lar n ve duvar n kendisinin bu a rl klar güvenli bir ekilde ta yabilecek ekilde bir yöntemle tesbit edilmesi bir zorunluluktur. Montaj n kalifiye bir eleman taraf ndan yap ld ndan emin olunuz. Kablo Adaptörü Parça no. SU037 SU48XLBP'yi AP2000XL'e ba lar. Ayr ca AP2000XLBP'yi de SU2200XL'ye ba lar. E er fi veya priz konfigürasyonunuz listelenmemi se, özel opsiyonlar için lütfen APC'nin mü teri servisini aray n z. Uzatma Kablolar SU039, SU039-1 ve SU cm'lik APC'nin 24 ve 48 voltluk akü gruplar ile kullan lmak için akü uzatma kablolar d r. Belli uygulamalarda mü teriler standart kablolar n yeti meyece i ekilde aküleri raf n d na veya ana cihazdan çok uzak bir yere koymak ister. Uzatma kablolar mü teriye ba lanan aküleri Smart- UPS cihazlar n n en fazla be feet veya altm inç kadar uza na kadar yerle tirebilme esnekli i sa lar. SU039: Kablo, SU48XLBP, SU48RMXLBP için 122cm Uzatma, SU039-1: Kablo, SU48BP için 122cm'lik Uzatma SU039-2: Kablo, SU24XLBP için 122cm'lik Uzatma 18

19 APC Global Servis Program Program 1: Devreye Alma Servisi APC'nin devreye al nmas esnas nda yetkili bir APC mühendisi bir mü terinin montaj mahaline gelir ve KGK donan m na güç verir. Devreye alma programlamas için iki hafta önceden randevu al n z. Bu servisin geli tirilmi i olarak mesai saatleri d nda devreye alma seçene i de mevcuttur. APC'nin servis mahaline devreye alma servisi için varmas ndan önce tamamlanmas gereken bütün elektrik tesisat i leri bitmi olmal d r. Program 2: PowerPlan Uzat lm Garanti Ürünün standart garanti kapsam n uzatmak için APC'nin PowerPlan geni letilmi garanti servisinden faydalan n z. Bu program ile bir mü teri ürününün standart garantisini 1 veya 3 y l süreyle (mü terinin gereksinimlerine ba l olarak) uzatabilir. Bütün yedek parçalar bu program kapsam ndad r ve yedek parçalar bir sonraki günün sevkiyat ile cihaz mahaline gönderilir. Program 3: Yerinde Destek Servisi Gereksinimleri APC donan mlar na yerinde servis verecek bir teknisyeni de kapsayan mü teriler için APC'nin yerinde destek servisi bu yerinde yard m sa layacakt r. Bu plan içerisinde APC ürünün standart garantisini 1 veya 3 y l süreyle (mü terinin gereksinimlerine ba l olarak) uzat r ve bu y llar boyunca s n rs z servis ça r s ndan bir gün sonra yerinde servis ziyareti sa lar. Bu program içerisine bütün i çilik ve yedek parça dahil edilmi tir. Program 4: H zl Ba lang ç Plan Bu ürün demeti mü teriler için bir anahtar teslimi çözüm sunar. Bu servis devreye alma servisi (Yukar da aç kland gibi) ve ayn zamanda Yerinde Servis (yukar da aç kland gibi) sa lar. H zl Ba lang ç APC donan m n çal r durumda tutar ve ayr ca ürünlerin standart garantisini 1 veya 3 y l süreyle uzat r ve bu y llar boyunca s n rs z servis ça r s ndan bir gün sonra yerinde servis ziyareti sa lar. Bu program içerisine bütün i çilik ve yedek parça dahil edilmi tir. Bu program 7x24 teknik deste i otomatik olarak içerir. Bu servisin geli tirilmi i olarak mesai saatleri d nda devreye alma planlamas opsiyonel olarak mevcuttur. Ödüller Ödül Yay n Y l Smart Choices Smart Reseller 1999 Best Buy Computer Shopper 1999 Best Buy Network Solutions (UK) 1999 The Choice of Info Info Examine (Brazil) 1999 Best Buy 2200 PC World China 1999 Best Buy 2200 Network Solutions (Korea) 1999 Platinum Winner PC Week (Asia) 1999 Best Product of the Year PC World 1998 Best Security Hardware SC Info Security Magazine 1998 Product of the Year, Power Protection Category Networking Solutions 1998 Editor s Choice Computer World (Korea) 1998 Reader s Choice Networks (Germany) 1998 Product Report Winner VAR Business

20 Sunucu yönetim konsolunuza güç yönetimi getiriniz Güvenilir güç yönetimi sunucu haz r bulunmas için kritiktir. Günümüzde, KGK korumas sadece bir sigorta poliçesi de il, bunun ötesinde herhangi bir networkün entegre bir parças d r. Bunu hat rda tutarak, APC sunucu KGK'lar n n do rudan dört önemli sunucu yönetim konsolundan yönetme ilavelerini kuvvetlendirmek için PowerChute plus' geli tirmi tir. laveler (Plug-ins) PowerChute plus' n i levselli ini artt racak ek yaz l m parçalar d r. leri yaz l m PowerChute plus' n z birçok güçlü program n gereklerine uydurmak ve bunlara entegre etmek için adapte etmenize olanak tan r. EeNetwork yöneticilerinin pratikte tek bir i i yapmak için dört ya da be farkl aleti kullanacak zaman yoktur, böylece APC PowerChute plus anahtar UPS/güç bilgilerinin birçok sunucu yönetim paketi ile tam entegrasyonunu garanti eder. Kullan c lar kendi sunucu yönetimi konsollar ndan çabuk ve kolay bir ekilde UPS durumunu belirler, parametreleri konfigüre eder ve hatta kapatma ve tekrar ba latma gerçekle tirirler. (Özellikler sunucu yönetimi paketine ba l olarak de i ir) Dell Network Node Manager için APC Deste i IBM Netfinity Manager için APC Deste i Compaq Insight Manager için APC Deste i HP TopTools için APC Deste i NetShelter güvenli, yönetilen bir network ortam için üstün bir çözüm sunar Günümüz network ortam n güç ve çevre de i kenlerinden korumak yüksek sistem güvenilirli ini garanti etmek için esast r. APC'nin NetShelter çözümü rafa monte sunucu ve networkleraras cihazlar için bu gereksinimleri çözecek tek bir çözümdür. NetShelter kabini yüksek kaliteli tek ba na duran ve taban alan ndan tasarruf sa layan, cihazlar n z düzenleyen, kablo ba lant s sorunlar n ortadan kald ran ve yat r m n z fiziksel olarak koruyan bir kabindir. NetShelter 42U (AR1000, solda gösterilmektedir) endüstri standard 19" rafa monte cihazlar için 1867mm dü ey yer sa lar. Ayr ca 22U NetShelter da (AR1100) cihazlar için yer s n rlamalar olan uzaktan dallanma noktalar için tasarlanm bir kaliteli çözümdür. 22U (978mm) cihaz yeri sa layan bu kabin (yüksekli i sadece 1168mm'dir) veri merkezi içerisinde heman hemen her yere kolayca s abilir. APC'de raf n z kolayca konfigüre edebilmenize olanak sa layacak NetShelter Configurator Yaz l m mevcuttur. Bunu Web sitemizden indirebilirsiniz ya da size göndermemizi isteyebilirsiniz. APC'nin ödül kazanm Smart-UPS'I, güç yönetimi yaz l m ve çevresel izleme aksesuarlar NetShelter kabini ile kombine edilerek çe itli network konfigürasyonlar için ideal bir entegre çözüm olu turur. APC Kuzey Amerika ve Latin Amerika Birle ik Merkez 132 Fairgrounds Road West Kingstown, RI Telefon : APC PowerFax: FAXX APC Asya Pasifik APC Avusturalya Level 27 Northpoint 100 Miller Street North Sydney, NSW2060 Telefon: Fax: APC Avrupa APC rlanda Ballybrit Business Park Galway, Ireland Telefon: Fax: Sitemizi ziyaret ediniz: Telefon: Fax: Balkanlar Tel: (+36) Benelux Tel: (+31) (0) Orta Africa Tel: (+353) Çek ve Slovak Cumhuriyeti Tel: (+420) Danimarka ve Finlandiya Tel: (+45) Fransa Tel: (+33) Almanya Tel: (+49) Macaristan Tel: (+36) talya Tel: (+39) Orta Do u Tel: (+971) Moskova Tel: (+7) Novosibirsk Tel: (+7) Polonya Tel: (+48) Portekiz Tel: (+35) Güney Afrika Tel: (+27) spanya Tel: (+34) sveç ve Norveç Tel: (+46) Türkiye Tel: (+90) ngiltere Tel: (+44) Ukrayna Tel: (+380) Tüm haklar sakl d r. Bütün APC ticari markalar American Power Conversion firmas n n mülküdür. Di er ticari markalar da ilgili sahiplerine aittir. Teknik özellikler bildirilmeksizin de i tirilebilir. PARÇA NO AREV.02

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon.

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon. 2354235 11/2008 Altivar 312 Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391 www.schneider-electric.com çindekiler Önemli Bilgiler 4 Ba lamadan önce 5 Belge yap s 7 Ayarlama

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD TH-F7E E DUAL BAND AMATÖR EL TELS Z (KENWOOD E VERS YONLARI AVRUPA B RL ÜLKELER Ç N ÜRET LM MODELLER FADE ETMEKTED R) A.) THALATÇI

Detaylı

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri Schneider Electric Servis çözümleri Eğitim Enerji Verimliliği Servisler Otomasyon Çözümleri Elektrik Dağıtım Sistemleri apple Dünya çapında bilgi ve deneyim Schneider Electric Servisler Departmanı ile

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için)

AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için) Güvenlik önlemleri Girifl AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için) çindekiler Bafllang ç bilgileri Ba lant Kullan m K lavuzu TOSVERT VF-nC3 < Basitlefltirilmifl k lavuz> 1-fazl 120V s n f 0.1

Detaylı

OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR

OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR www.itadvisor.com.tr HAZ RAN 2010 SAYI 7 Bundan 20

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN

BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN Ç NDEK LER Teknik Spesifikasyonlar 192 Güvenlik ile ilgili önemli talimatlar 193 Temizlik 195 Mutfak malzemeleri - kap k lavuzu 196 Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun materyaller 196 Mikrodalga f r

Detaylı

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m.

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m. Ü R Ü N K A T A L O U V A C O N N X F R E K A N S K O N V E R T E R L E R D Ü Z G Ü N K O N T R O L Ç N 2 Ç NDEK LER VACON FREKANS KONVERTERLER Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü VACON NX SERILERI Geliflmifl

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU 2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU Özet: Bu doküman, T.C. Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulu lar n, bilgi i lem alt yap lar n n kurulmas

Detaylı

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi İçindekiler Tablosu ÖLÇME VE ÖNEMİ... 1 ULUSLARARASI SİSTEMİN

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

1. HIRSIZ ALARM TES SATI

1. HIRSIZ ALARM TES SATI 1. HIRSIZ ALARM TES SATI 1.1. H rs z Alarm Sistemi Kablosu 1.1.1. Tan Bina içi sabit tesisatlarda sinyal ve data ileti iminde kullan lan esnek kontrol ve iç ba lant kablolar r. Enstrümantasyon ve kontrol

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı