MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar."

Transkript

1 10 Haziran 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğekonulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını, b) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı nı, c) Birim: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının hizmet /danışma birimlerini, 1 / 11

2 ç) Giriş Sınavı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını, d) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını, f) Tez: Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini, g) Uzman: Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanını, ğ) Uzman Yardımcısı : Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısını, h) Yeterlik Sınavı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yeterlik sınavını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Giriş sınavı MADDE 5 (1) Uzman yardımcıları Giriş Sınavı ile alınırlar. Giriş Sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça yapılacak yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur. (2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır. (3) Giriş Sınavı, Giriş Sınavı Kurulu tarafından yapılır. Yazılı Giriş Sınavı klasik veya test usulünde yapılabilir. Başkanlık, uygun gördüğü takdirde Yazılı Giriş Sınavını üniversiteler veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Giriş sınavı duyurusu MADDE 6 (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belgeler, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, uzman yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı hususları sınav tarihinden en az bir ay önce Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Başkanlığın internet adresinde ilân edilir. Giriş sınavına katılma şartları MADDE 7 (1) Giriş Sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 2 / 11

3 b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, mühendislik ve mimarlık fakültelerinden veya Kurumun ihtiyacına göre tespit edilecek en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullardanya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak, ç) Bu sınava iki defadan fazla katılmamış olmak, d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, e) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS den, giriş sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puan düzeyinde başarılı olmak, f) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde KPDS den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya sınav ilanında yer alan yabancı dil şartını taşımak, g) Kurumca ilân edilen diğer şartları taşımak. (2) Kurum, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mezuniyet koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir. Başvuruda istenen belgeler MADDE 8 (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir. a) T.C. Kimlik Numarası beyanı, b) İş Talep Formu, c) Yüksek Öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği, ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı, d) KPDS veya buna denk kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ya da sınav ilanında yer alan yabancı dil şartına ilişkin sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı, e) Yazılı özgeçmiş, f) 2 adet vesikalık fotoğraf, g) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair 3 / 11

4 yazılı beyanı. (2) Yukarıda sayılan belgelerin Başkanlığa en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlıkça tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. (3) Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesi Başkanlık ilân panosunda ve Başkanlık internet adresinde ilân edilir. (4) Sınav başvurularına, isim listesinin ilânından itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Giriş Sınavı Kurulu Başkanı tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyonca itiraz tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla onbeş güne kadar uzatılabilir. (5) Başvurusu kabul edilip, isimleri Giriş Sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar Giriş Sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır. Giriş sınavı kurulu MADDE 9 (1) Giriş Sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması, Başkanın veya görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında ve Başkan tarafından görevlendirilen dört üyeden meydana gelen beş kişilik Giriş Sınavı Kurulunca yapılır. Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri bu Kurulun tabii üyesidir. Başkan ayrıca iki yedek üye tespit eder. (2) Giriş Sınavı Kurulu oy çokluğu ile karar alır. (3) Giriş Sınavı Kurulunun sekretarya hizmetleri Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Giriş sınavına çağrı MADDE 10 (1) Giriş Sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir. Giriş Sınavı iki aşamalı yapıldığı takdirde sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuranadaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) çağrılabilir. Yazılı sınavı konuları MADDE 11 (1) Yazılı Sınavı, öğrenim dalları ve kontenjanları itibariyle kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurumca ilanda belirtilen konulardan Kurum, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. Sözlü sınavına çağrı 4 / 11

5 MADDE 12 (1) Yazılı Sınav yapıldığı takdirde, bu Sınavdan en az 70 puan alan adaylara, sınav sonuçlarının ilânından itibaren onbeş gün içerisinde yapılacak Sözlü Sınavının yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir. Sadece Sözlü Sınav yapılması hâlinde, belirlenen KPSS puan türüne göre yapılan başvurulararasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) Sözlü Sınava çağrılır. Sözlü sınavı MADDE 13 (1) Sözlü Sınavında, adayların Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ile birlikte Başkanlık hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Giriş Sınavı Kurulu üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması Sözlü Sınavı sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir. (2) Sözlü Sınavında adayların; sınav konuları ve mezun olduğu bölüm ile birlikte Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Başkanlık uzmanlığına uygunluğu değerlendirilir. (3) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asil listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, Kurumca gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ayiçerisinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi MADDE 14 (1) Giriş Sınavı Kurulu; Yazılı Sınav yapıldığı takdirde Yazılı ve Sözlü Sınavı sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını, Yazılı Sınav yapılmadığı takdirde Sözlü Sınavı sonucunu esas alarak kazananların listesini belirler. Giriş Sınavı Kurulu bu şekilde belirlediği nihai listeyi Sözlü Sınavın bittiği günü takip eden üç gün içinde Başkanlığa teslim eder. (2) Başkanlık, yazılı ve sözlü sınav nihai sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı itibarıyla sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini Başkanlıkta ve Başkanlığın internetadresinde ilan eder. Başkanlık, ayrıca, boş kadro sayısının yarısı oranında yedek listeler belirleyebilir. Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden üç ayiçin geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. 5 / 11

6 (3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Giriş Sınavı Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar Giriş Sınavı Kurulunca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. (4) Giriş Sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısıkadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında; atanamayanların sınavla ilgili belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır. Uzman yardımcılarının atanması MADDE 15 (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır. (2) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir. (3) Belge ile ispatı mümkün olan zorlayıcı sebepler olmaksızın belirtilen süreler içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Bunlardan belge ile ispatı mümkün olan zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atama işlemleri iptal edilir. (4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların ise atamaları iptal edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uzman Yardımcılığı Dönemi Uzman yardımcılığı süresi MADDE 16 (1) Uzman yardımcılığı süresi fiilen yapılmak kaydıyla üç yıldır. Uzman yardımcıları bu süre içinde 17 nci maddede belirtilen plan dâhilinde eğitim ve staja tâbi tutulurlar. Çalışma ve yetiştirme planı MADDE 17 (1) Uzman yardımcıları için, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca iki yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Başkan tarafından onaylanır. (2) Bu plan; a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini, 6 / 11

7 b) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını, c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını, ç) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini, d) Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını sağlamaya yönelik programları kapsar. Çalışma düzeni MADDE 18 (1) Uzman yardımcıları, bağlı oldukları birim amirince belirlenen uzmanlarla birlikte ve onların gözetiminde çalıştırılırlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tez Hazırlama ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Tez konusunun belirlenmesi MADDE 19 (1) Uzman yardımcısı, Başkanlığın görev sahası ile ilgili konularda bağlı bulunduğu Birim başkanının onayı ile bir tez konusu seçer. (2) Uzman yardımcısının tez konusu, adaylıkta geçen süre dâhil Başkanlıkta fiilen en az iki yıl çalışıldıktan sonra bağlı bulunduğu birim başkanlığınca Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilir. (3) Belirlenen tez konusu uzman yardımcısının talebi ve bağlı bulunduğu birim başkanının onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tezin hazırlanması MADDE 20 (1) Uzman yardımcısı hazırlayacağı tezde bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması esastır. (2) Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması gerekir. (3) Tezler hazırlanırken Yükseköğretim Kurulunun tez hazırlama kılavuzundaki şekil şartlarına uyulur. Tezinin teslimi 7 / 11

8 MADDE 21 (1) Uzman yardımcısı tezini, tez konusunun Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ve Yeterlik Sınavından en az iki ay önce, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak üzere bağlı bulunduğu birim başkanlığına vermek zorundadır. İlgili birim başkanlığı teslim aldığı tezi on gün içerisinde Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletmekle yükümlüdür. (2) Uzman yardımcısıhazırladığı tezi süresi içinde bağlı bulunduğu birim başkanlığına teslim etmek şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Tez konusu Yönetim HizmetleriDairesi Başkanlığına bildirilmiş olmakla birlikte geçici veya sürekli görevle veya eğitim amacıyla yurt dışında bulunması yahut geçerli bir mazereti sebebiyle tezini süresi içinde teslim edemeyen veya tezini teslim edip de yeterlik sınavına giremeyen uzman yardımcıları, talep ettikleri takdirde daha sonraki bir Yeterlik Sınavına girebilirler. Ancak yukarıda belirtilen mazeretleri olan uzman yardımcıları görevini aksatmayacak bir durumda ise kendi imkânları ve isteği ile Yeterlik Sınavına katılabilirler. (3) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanmış uzman yardımcısının tezini Yeterlik Sınavı Kuruluna teslim eder. Yeterlik sınavına girme koşulları MADDE 22 (1) Yeterlik Sınavına girebilmek için; a) Uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl Başkanlıkta görev yapılması, b) Son üç yıl olumlu sicil alınması, c) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde KPDS sınavından en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması, ç) Tezin başarılı bulunması şarttır. (2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye Başkanlıktan ücretsiz izinli ayrılmalar, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir. Yeterlik sınavı kurulu MADDE 23 (1) Yeterlik Sınavı Kurulu Başkanın veya görevlendireceği bir Daire Başkanının başkanlığında ve Başkan tarafından görevlendirilen dört üyeden olmak üzere toplamda beş kişiden oluşur. Başkan ayrıca iki yedek üye belirler. (2) Yeterlik Sınavına girecek olan uzman yardımcısının bağlı bulunduğu Birim Başkanı Yeterlik 8 / 11

9 Sınavı Kuruluna tabii üye olarak katılır. (3) Yeterlik Sınavı Kurulu en az üç kişi ile toplanır. Yeterlik sınavı MADDE 24 (1) Yeterlik Sınavı, Başkanlık tarafından uygun görülen tarihlerde yapılır. (2) Yeterlik Sınavı, tez değerlendirme ve tezin sözlü savunması olmak üzere iki safhada yapılır. (3) Yeterlik Sınavının her bir safhasında değerlendirme, Yeterlik Sınavı Kurulu üyelerinceyüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Her bir safhada yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yeterlik sınavı safhaları MADDE 25 (1) Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından tez değerlendirme safhasında tezi başarılı kabul edilen uzman yardımcısı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca sözlü savunmaya çağrılır. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bu çağrıyı uzman yardımcısına sözlü savunma tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapar. (2) Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından tezi başarısız görülen uzman yardımcısı sözlü savunmaya çağrılmaz. Bu durumda olan uzman yardımcısı yeni bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi başarısız görülen uzman yardımcısı, Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder. (3) Yeterlik Sınavı Kurulu sözlü savunma safhasında uzman yardımcısının görev yapmakta olduğu uzmanlık alanındaki bilgisini göz önüne alarak savunmayı değerlendirir. (4) Yeterlik Sınav Kurulu tarafından sözlü savunması başarısız görülen uzman yardımcısı açılacak başka bir sınavda, talebi halinde, doğrudan sözlü savunmaya girer. İkinci sözlü savunmasında başarısız görülen Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder. (5) Yeterlik Sınavını tamamen kaybeden uzman yardımcıları ile adaylık dâhil sekiz yıllık süre içinde uzmanlığına atanamayan uzman yardımcıları, mükteseplerine uygun başka bir kadroya atanırlar. Uzmanlığa atanma MADDE 26 (1) Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcısı, boş kadro durumuna göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı olarak atanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki, Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları 9 / 11

10 Görev ve yetkiler MADDE 27 (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, a) Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma faaliyetleri ile olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla, b) Afet ve acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin olarak Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamakla, c) Afet ve acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin olarak kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamakla, ç) Başkanlığın görev alanına giren konularda toplantılara katılıp her türlü araştırma ve incelemede bulunmakla, d) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Başkan tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmakla, e) Amirlerince verilen benzeri diğer görevleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidirler. Sorumluluk MADDE 28 (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde gereği gibi ve süresinde yerine getirilmesinden dolayı ilgili birim amirlerine karşı sorumludurlar. Çalışma usul ve esasları MADDE 29 (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki hükümler çerçevesinde çalıştırılır. (2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca oluşturulan çalışma gruplarında ve/veya Başkanlıkça görevlendirilecekleri birimlerde çalışırlar. (3) Uzmanlar ve uzman yardımcıları Başkanlığın yürütmekle yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek üzere, kurum ve kuruluşlarda inceleme, araştırma, denetleme yapmak veya koordinasyonu sağlamak amacıyla Başkan tarafından görevlendirilebilirler. ALTINCI BÖLÜM 10 / 11

11 Çeşitli ve Son Hükümler Yurtdışında eğitim MADDE 30 (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Başkanlık tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini arttırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurtdışına gönderilebilirler. Yabancı dil eğitimi MADDE 31 (1) Başkanlık, uzmanlar ve uzman yardımcılarının tabii tutulacağı yabancı dil eğitimini 17 nci madde hükmü çerçevesinde hazırlanacak plan dâhilinde yurt içinde ve/veya yurt dışında yürütür. Uzmanlığa yeniden atanma MADDE 32 (1) Uzman sıfatını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanlar müracaatları hâlinde, boş kadro olması ve Başkanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla uzman kadrosuna yeniden atanabilirler. Yürürlük MADDE 33 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 34 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür. 11 / 11

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27766 YÖNETMELİK Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) tan: ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK 3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını,

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını, 12 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28849 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu düzeni ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 26 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28509 YÖNETMELİK Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan hakları uzman yardımcılığı ve insan hakları

Detaylı

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29454 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar. 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28523 Avrupa Birliği Bakanlığından: YÖNETMELİK AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü22 Aralık

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü22 Aralık Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü22 Aralık 2011 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 28150 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Aralık 2011 - Sayı:

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-10.htm Page 1 of 6 13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28322 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

YÖNETMELİK. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 12 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28110 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

Mesleki Yeterlilik Kurumundan: 11 Aralık 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26727 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: YÖNETMELİK MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı:

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 14.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28353 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 28 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27918 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ (15/2/1991 tarihli ve

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

b) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini,

b) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı