HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES"

Transkript

1 HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini derli toplu biçimde ortaya koyma böyle bir çal flmay yapmaya bizi teflvik etse bile as l etken Anayasa Mahkemesi nin tarih, 2001/216 Esas ve 2004/120 Karar say l karar olmufltur. Hemen belirtelim ki, çal flmam z özellikle bu karar n iliflkin oldu u bölüm çerçevesinde yo unlaflacakt r. Her kanun yolunda oldu u gibi, temyiz kanun yoluna baflvurma da belli bir süreye tabidir. Süresi içinde bir karara karfl temyiz yoluna baflvurulmazsa, temyiz yoluna baflvurma hakk düfler. Temyiz, normal (ola an) bir kanun yolu oldu undan, süresi içerisinde bu yola baflvurmama halinde karar (hüküm) flekli anlamda kesinleflir. Her mahkeme karar hakk ndaki temyiz süresinin ne kadar oldu u bir kanun hükmü ile aç kça belirtilmifltir. Bu nedenle, temyiz süresi kesin ve hak düflürücü niteliktedir (1). Taraflar, anlaflarak, kanuni temyiz süresini uzatamazlar. Hükmün süresi içerisinde temyiz edilip edilmedi i, mahkemece kendili inden (re sen) gözetilir. Temyiz, kanuni süre geçtikten sonra yap l rsa, karar vermifl olan mahkeme, temyiz talebinin reddine karar verir (HUMK m. 432, IV) (2). Süresi geçtikten sonra temyiz yoluna baflvurulsa ve mahkemece de fark na var lmam fl olsa bile, kanun taraf ndan öngörülen (*) Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Ö retim Üyesi (1) Kanuni süreler, kural olarak kesindir (HUMK m.163). Hakim, bu süreleri azalt p ço altamaz (HUMK m. 159) (2) Yerel Asliye Hukuk Mahkemesince davan n kabulüne dair verilen karar n özel dairece bozulmas ndan sonra mahkemece önceki kararda direnilmifltir. Ancak daval vekilince, direnme karar kendisine gününde tebli edilmesine ra men temyiz için öngörülen 15 günlük yasal süre geçirildikten sonra tarihinde harc yat r lan ve temyiz defterine kaydedilen dilekçe ile temyiz yoluna baflvurulmufltur..- O itibarla yerel mahkemece sürenin geçmifl olmas göz önüne al narak gün 1997/ say l ek kararla temyiz isteminin reddine karar verilmesi Usul ve Yasa ya uygun oldu undan yerel mahkeme karar onanmal d r. (HGK , 2-787/991 : K D 1998/454, s ).

2 1538 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 4 Y l 2006 süre geçtikten sonra yap ld için geçersizdir ve bu husus Yarg tay taraf ndan dikkate al n r. II- Çeflitli Kararlara Karfl Temyiz Süresi Kararlara karfl temyiz süresinin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda düzenlenmifl olan temyiz süresi ile di er kanunlarda düzenlenmifl olan temyiz süreleri bak m ndan ayr ayr incelenmesi gerekir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda temyiz süresi esas itibariyle 432. maddede düzenlenmifltir. HUMK da düzenlenmifl olan temyiz sürelerini tek tek ele almak gerekirse; a- Sulh Mahkemesi Kararlar na Karfl Temyiz Süresi Sulh hukuk mahkemesi kararlar na karfl temyiz süresi sekiz gündür (HUMK m. 437). Yarg tay bir karar nda (3) bu hususu flu flekilde ifade etmifltir; HUMK un 437/1 maddesinde sulh hukuk mahkemesi kararlar - na karfl temyiz süresi sekiz gündür.. b- Asliye Mahkemesi Kararlar na Karfl Temyiz Süresi Asliye (hukuk-ticaret) mahkemesinin icra hukuku ile ilgili davalar hakk ndaki kararlar na karfl temyiz süresi HUMK m. 432 hükmüne tabi olup 15 gündür. Örne in, asliye mahkemelerinin, menfi tespit, itiraz n iptali, borçtan kurtulma davalar hakk ndaki kararlar na karfl temyiz süresi 15 gündür. Yarg tay n konuya iliflkin bir karar flöyledir; Alacakl, borçlunun itiraz üzerine, K m. 67 gere ince Asliye Hukuk Mahkemesinde borçlu aleyhine itiraz n iptali ve sair isteklerle dava açm flt r. Bu dava sonunda verilen karar alacakl baz yönlerden temyiz etmifltir. Dairece zuhulen merci karar n n temyiz edildi i zann ile temyiz süresine K n n 363. maddesinde yaz l hükümler uygulanarak temyiz dilekçesi süre afl m yönünden reddedilmifltir. Bu karar n düzeltilmesini mümeyyiz alacakl süresinde istemifltir. Asliye mahkemesinden verilen kararlarda temyiz süresi, karar n tebli i tarihinden itibaren bafllayaca ndan ve karar tarihinde mümeyyize (davac ya) tebli edildi i cihetle tarihinde verilen temyiz dilekçesi 15 günlük sürede oldu undan alacakl n n (davac n n) düzeltme iste inin kabulü gerekmifltir. (4). Asliye ticaret mahkemesinin, iflas ve konkordato hukukuna iliflkin kararlar na karfl temyiz süresi 10 gündür ( K m. 164, m. 299, m. 307). Ayr bir ifl mahkemesi bulunmayan ve bu nedenle ifl davalar na da asliye hukuk mahkemesinde bak lan yerlerde, asliye mahkemesi davaya ifl mahkemesi s fat yla bakt n karar nda aç kça belirtmemifl ise, böyle bir karara karfl temyiz süresi 15 gündür. (3) HGK , 6-385/172 : TBB Dergisi 1993/2, s ). (4) 12.HD , , 11065/2635 (Uyar, T., cra Hukukunda Yetki-Görev ve Yarg lama Usulü, Manisa 1983, s. 443).

3 Hukuk Yarg s nda Temyiz Süresi Seyithan Deliduman 1539 Bir vakf n tesciline veya tescil talebinin reddine iliflkin asliye mahkemesi kararlar na karfl temyiz süresi bir ayd r (TMK m. 74, III; Vak flar Tüzü ü m. 10) (5). c- Hakem Kararlar na Karfl Temyiz Süresi Hakem kararlar n n temyizinin nas l ve hangi süre içinde yap laca hakk nda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda bir aç kl k yoktur. Fakat, hakem kararlar n n, asliye hukuk mahkemesi kararlar n n temyizine iliflkin hükümlere göre temyiz edilece i kabul edilmektedir (6). Buna göre, hakem kararlar na karfl temyiz süresi, asliye mahkemesinde oldu- u gibi 15 gün olacakt r. Yarg tay verdi i bir karar nda, hakem karar na karfl temyiz süresinin 15 gün olmas gerekti ini flu flekilde ifade etmifltir; Hakem kararlar n n salahiyettar mahkemeye tevdii (m. 532) keyfiyeti s rf karar n taraflara tebli i muamelesine tavassuttan ibaret olup, müddeabihin 300 liradan afla olmas ve tebli muamelesinin sulh mahkemesince yap lm fl bulunmas, hakem karar n n mahiyetini tebdil ve sulh mahkemesi karar hükmünde say lmas n gerektirmeyece i gibi, kanunda aç kl k olmad kça istisnai olan sulh mahkemesi kararlar n n tabi oldu u 8 günlük temyiz müddetinin cereyan n kabule Usul Kanunu hükümlerinin müsait bulunmamas na ve bu sebeplerle hakem kararlar nda umumi temyiz müddeti olan 15 günlük müddetin cereyan edece inin kabulü zaruri görülmüfltür (7). Yarg tay bir di er karar nda (8) ise, bu hususu Hakem karar davac vekiline tarihinde, daval vekiline ise tarihinde tebli edilmifl olup, HUMK un 432/1. maddesinde öngörülen 15 günlük yasal temyiz süresi davac taraf için Pazartesi, mesai saati sonunda bitmifl olur. Ne var ki temyiz dilekçeleri taraflar vekillerince tarihinde verilmifltir fleklinde ifade etmifltir. d say l Kanuna Tabi Kamu Kurulufllar Bak m ndan Temyiz Süresi Hemen ifade edelim ki, 4353 say l Kanuna tabi kamu kurulufllar bak m ndan olan ayr k durum sadece HUMK daki temyiz süresi ile ilgilidir. (5) Dava, vak f senedinin tesciline iliflkindir. Mahkeme davay kabul etmifl, hükmü Vak flar daresi temyiz etmifltir. Vak f senedinin tesciline iliflkin kararlar Vak flar Genel Müdürlü ü MK nun 74. maddesinin 3. f kras uyar nca karar n tebli inden itibaren 2 ay içinde temyiz etme hakk n haizdir. Olay m zda tescile iliflkin karar Vak flar Genel Müdürlü üne tarihinde tebli edildi ine göre 2 ayl k süre içerisinde tarihinde verilen temyiz dilekçesi süresinde bulunmaktad r. Bu cihet göz önünde tutulmaks z n 2494 say l Yasa ile de iflen HUMK nun 432. maddesinin 4. f kras uyar nca temyiz isteminin reddine karar verilmesi do ru de ildir. Bu nedenle temyiz dilekçesinin süresinde verildi inin kabulü ile (esas hakk nda) temyiz incelemesi yap lmas gerekmifltir (6. HD , 7200/8183 : Yasa 1982/10, s ). (6) Kuru, C. VI, s (7) TD , 221 (Kuru, C. VI, s. 6106). (8) 15. HD , (Kuru, C. VI, s. 6107).

4 1540 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 4 Y l 2006 HUMK d fl ndaki di er kanunlarda öngörülmüfl olan özel temyiz süreleri, kamu kurulufllar için de aynen uygulan r say l Kanuna tabi kamu kurulufllar bak m ndan temyiz süresi sulh hukuk mahkemesi kararlar ile asliye mahkemesi kararlar bak - m ndan farkl d r. Sulh hukuk ve asliye mahkemesi kararlar na karfl temyiz süresini ayr ayr incelemek gerekir. aa) Sulh Hukuk Mahkemesi Kararlar na Karfl Sulh hukuk mahkemesi kararlar na karfl temyiz süresinde 4353 say l Kanuna tabi kamu kurulufllar bak m ndan bir ayr m söz konusu de- ildir. Yani, sulh hukuk mahkemesi kararlar na karfl temyiz süresi, 4353 say l Kanuna tabi kamu kurulufllar bak m ndan 8 gündür (HUMK m. 437). Yarg tay verdi i bir karar nda bu hususu flu flekilde ifade etmifltir; Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen hükümlere karfl temyiz süresinin tarih ve 4353 say l Kanuna tabi kamu kurulufllar hakk nda 30 gün oldu u HUMK.nun de iflik 432/1. maddesinde aç klanm flt r. Hazinenin 30 günlük temyiz süresi asliye mahkemelerinden verilen kararlara karfl d r. Bunun istisnas olarak sulh mahkemesinden verilen hükümlere karfl temyiz süresinin 8 gün oldu u ayn Kanunun 437. maddesinde aç klanm flt r. Bu süre Hazine için de ayn d r (9). bb) Asliye Mahkemesi Kararlar na Karfl Asliye mahkemesi kararlar na karfl 4353 say l Kanuna tabi kamu kurulufllar bak m ndan temyiz süresinin Anayasa Mahkemesi karar na, hatta Anayasa Mahkemesi karar n n yürürlü e girdi i tarih olan tarihine kadar ve bu tarihten sonra yap lacak temyiz baflvurular bak m ndan ayr ayr incelenmesi gerekir. aa) Tarihine Kadar 4353 say l Kanuna Tabi Kamu Kurulufllar Bak m ndan Temyiz Süresi Anayasa Mahkemesi karar n n yürürlük tarihi olan tarihine kadar 4353 say l Kanuna tabi kamu kurulufllar bak m ndan temyiz süresi 30 gündür. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 432, I maddesi hükmünü Anayasa ya ayk r bularak iptal eden Anayasa Mahkemesinin tarih ve 2001/216 Esas ve 2004/120 Karar say l karar flu flekildedir; Baflvuru karar ve ekleri, iflin esas na iliflkin rapor, itiraz konusu Yasa kural, dayan lan ve ilgili görülen Anayasa kurallar ve bunlar n gerekçeleri ile di er yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gere i görüflülüp düflünüldü: (9) 8.HD , 11975/12000, ayn flekilde Temyize konu karar Arhavi Sulh Hukuk Mahkemesince verilen günlü karard r. HUMK nun 2494 say l Kanunla de iflik 437. maddesi gere ince sulh mahkemesince verilen kararlar n temyiz süreleri 8 gündür; durum temyiz edenin Hazine veya Orman daresi olmas halinde de de iflmez (8. HD , 4075/6807 : Kuru, C. V, s. 4550).

5 Hukuk Yarg s nda Temyiz Süresi Seyithan Deliduman 1541 Baflvuru karar nda, itiraz konusu kural n Anayasa n n 10. maddesine ayk r oldu u ileri sürülmüfltür. Ancak, 2949 say l Anayasa Mahkemesinin Kuruluflu ve Yarg lama Usulleri Hakk nda Kanun un 29. maddesine göre Anayasa Mahkemesi, kanunlar n, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzü ü nün Anayasa ya ayk r - l hususunda ilgililer taraf ndan ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur de ildir. Anayasa Mahkemesi taleple ba l kalmak kayd yla baflka gerekçe ile de Anayasa ya ayk r l k karar verebilir. Bu nedenle, kural Anayasa n n 36. maddesi yönünden de incelenmifltir say l Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 432. maddesinde temyiz süresi on befl gün olarak öngörülmüfl iken tarih ve 2494 say l Kanun la otuz güne ç kar lm flt r tarih ve 3156 say l Kanun un 20. maddesi ile yap lan de ifliklikle bu süre tekrar on befl güne indirilmifl, ancak itiraz konusu tümce ile tarih ve 4353 say l Yasa ya tâbi kamu kurulufllar için otuz gün oldu u belirtilmifltir. Bu düzenlemenin gerekçesinde; otuz günlük sürenin, geliflmifl ulafl m kolayl klar göz önüne al nd nda davalar n gereksiz yere uzamas na neden oldu undan on befl güne indirildi i, ancak, tarih, 4353 say l Kanun a tâbi kamu kurulufllar hakk nda söz konusu Kanun daki prosedür de dikkate al narak, otuz gün olarak muhafaza edildi i, ifade edilmifltir say l Maliye Vekaleti Bafl Hukuk Müflavirli i nin ve Muhakemat Umum Müdürlü ünün Vazifelerine ve Devlet Davalar n n Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolar nda Baz De ifliklikler Yap lmas na Dair Kanun un 2. maddesinin (C) bendi ve 3. maddesinin (B) bendi gere ince, bakanl klarla genel bütçeye dahil dairelere ait hukuk ve ceza davalar ile her türlü icra takiplerinde bu daireleri mahkemeler, hakemler, icra daireleri, dava ve icra iflleriyle alakal di er merciler önünde temsil yetkisi Maliye Bakanl na verilmifltir. Yasa n n 18. maddesinin birinci f kras na göre bu yetki Hazine avukatlar vas tas yla kullan lmaktad r. Bu davalar n as l taraf ilgili daire olup, Hazine avukat onun davadaki kanuni temsilcisidir. Ancak Hazine avukat n n bulunmad yerlerde temsil yetkisi ilgili idarelerin o yerdeki daire amirlerine aittir. Yasa n n ikinci k sm n n ikinci ve üçüncü bölümlerinde idari davalarla, hukuk ve ceza davalar n n ve icra takiplerinin usulleri belirtilmifltir. 32. maddede, 27., 28., 29. ve 30. maddeler hükümlerine uygun bir karar al nm fl olmad kça, tamamen veya k smen Devlet aleyhine neticelenen davalarla icra takiplerinden, yüksek dereceli mercilerde tetkiki istenmesi mümkün olanlar hakk nda kanun yollar na gidilmesi mecburiyeti getirilmifltir. Yasa n n 34. maddesinde, mevzuu kalmayan veya yanl fll kla aç ld anlafl lan veya Hazine hak ve hukukuna müessir olmayan, kanun ve usule uygun bulunan davalarda, dare aleyhine sonuçlanan kararlara karfl

6 1542 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 4 Y l 2006 yüksek dereceli mahkemelere müracaattan vazgeçilmesi yetkisi Maliye Bakanl na verilmifltir Say l Yasa daki bu düzenleme biçimi nedeniyle, asliye hukuk mahkemelerinde karara ba lanan davalar n temyiz edilmesi konusunda hazine ile davan n taraf olan kamu idare veya kuruluflu aras nda, ya da temyizinde fayda umulmayan kararlar bak m ndan Maliye Bakanl - ndan izin al nmas konusunda sözü edilen usulün tamamlanabilmesi belli bir süreyi gerekli k labilir. Bu sürenin takdiri yasa koyucuya aittir. Ne var ki bu takdirin Anayasa da çerçevesi çizilen esaslara ayk r olmamas gerekir. Anayasa n n 10. maddesinde Herkes, dil, rk, renk, cinsiyet, siyasi düflünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay r m gözetilmeksizin kanun önünde eflittir. Hiçbir kifliye, aileye, zümreye veya s n fa imtiyaz tan namaz. Devlet organlar ve idare makamlar bütün ifllemlerinde kanun önünde eflitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundad rlar denilmektedir. Bu ilke, birbirleriyle ayn durumda olanlara ayr kurallar n uygulanmas n, ayr cal kl kifli ve topluluklar n yarat lmas n engellemektedir. Ayn durumda olanlar için farkl düzenleme, eflitli e ayk - r l k oluflturur. Anayasa n n amaçlad eflitlik mutlak ve eylemli eflitlik de il hukuksal eflitliktir. Ayn hukuksal durumlar ayn, ayr hukuksal durumlar ayr kurallara ba l tutulursa Anayasa n n öngördü ü eflitlik ilkesi çi nenmifl olmaz. Hukuk davalar nda, davac veya daval ister gerçek, ister tüzel kifli veya kamu tüzel kiflisi ya da hazine olsun, netice itibariyle taraf s fat n al r. Taraf olma itibariyle davac ya da daval n n hukuki durumlar ayn d r. tiraz konusu düzenleme ile, hukuki konumlar ayn oldu u halde, 4353 Say l Yasa kapsam ndaki kamu idare ve kurulufllar ile davan n di- er taraf n teflkil eden, fakat an lan Yasa kapsam d fl nda kalan kurulufl ve kifliler aras nda farkl kurallar getirilerek bir taraf lehine ayr cal k tan nmaktad r. Anayasa n n 36. maddesi yönünden yap lan de erlendirmede de ayn sonuca ulaflmak mümkündür. An lan maddenin birinci f kras nda günlü, 4709 Say l Yasa yla yap lan de ifliklikle, herkesin,...adil yarg lanma hakk na sahip oldu u esas öngörülmüfltür. Adil yarg lanma hakk n n ulusalüstü düzeyde genel kabul görmüfl ölçütleri aras nda önemli bir yer tutan silahlar n eflitli i ilkesi, davan n taraflar aras nda yarg lama s ras nda usul hükümleri yönünden eflit konumda bulunma, taraflardan birine dezavantaj di erine avantaj sa layacak kurallara yer vermeme esas n öngörmekte, di er bir deyiflle davan n taraflar aras nda hakkaniyete uygun bir dengenin varl n gerekli k lmaktad r. tiraz konusu kuralda, bir hukuk davas nda taraf olma durumu nedeniyle hukuki durumlar itibariyle eflit olduklar aç k olan 4353 Say l

7 Hukuk Yarg s nda Temyiz Süresi Seyithan Deliduman 1543 Yasa kapsam ndaki kamu idare ve kurulufllar ile davan n di er taraf n teflkil eden di er kifli ve kurulufllar aras nda, temyiz süresi bak m ndan farkl düzenlemeler öngörüldü ü, bu durumun ise davada hakkaniyete uygun bir dengenin varl na engel teflkil etti i, bu bak mdan silahlar n eflitli i ilkesinin ihlâl edildi i, dolay s yla kural n Anayasa n n 36. maddesinde ifadesini bulan adil yarg lanma ilkesine de ayk r düfltü ü sonucuna var lm flt r. Bu nedenlerle, Anayasa n n 10. ve 36. maddelerine ayk r d r, iptali gerekir. Anayasa Mahkemesi nin iptal karar yürürlü e girinceye kadar HUMK m. 432, I hükmü geçerli olaca ndan temyiz süresi 30 gün olacakt r. bb) Tarihinden tibaren 4353 Say l Kanuna Tabi Kamu Kurulufllar Bak m ndan Temyiz Süresi 4353 Say l Kanuna tabi kamu kurulufllar bak m ndan temyiz süresi Anayasa Mahkemesinin tarih ve 2001/216 Esas ve 2004/120 Karar say l karar ile HUMK m. 432 hükmünün Anayasa ya ayk r oldu u gerekçesi ile iptal edilmesi üzerine, de iflikli e u ram flt r. Hemen belirtelim ki, Anayasa Mahkemesi nin söz konusu karar tarihinde Resmi Gazete de yay nlanmas na ra men tarihinde yürürlü e girmifltir. Anayasa Mahkemesi karar n n konuya iliflkin k sm flu flekildedir; Anayasa n n 153. maddesi ve 2949 say l Anayasa Mahkemesinin Kuruluflu ve Yarg lama Usulleri Hakk nda Kanun un 53. maddesi uyar nca, kanun, kanun hükmünde kararname veya TBMM çtüzü ü ya da bunlar n belirli madde veya hükümleri iptal karar n n Resmî Gazete de yay mland gün yürürlükten kalkar. Ancak, Anayasa Mahkemesi iptal karar ile meydana gelecek hukuksal bofllu u kamu düzenini tehdit veya kamu yarar n ihlâl edici nitelikte görürse, bofllu un doldurulmas için iptal karar n n yürürlü e girece i günü ayr ca kararlaflt rabilir. Bu çerçevede yap lan de erlendirmede, itiraz konusu kural n iptaline karar verilmesi ile meydana gelen hukuksal boflluk kamu yarar n olumsuz yönde etkileyecek nitelikte görüldü ünden, yeni düzenleme yapmas için yasama organ na makul bir süre tan mak amac yla iptal karar n n Resmî Gazete de yay mlanmas ndan bafllayarak alt ay sonra yürürlü e girmesi uygun bulunmufltur. Buna göre, Anayasa Mahkemesi nin karar yay nlanmas ndan 6 ay sonra olan tarihinden itibaren uygulanacak ve bu tarihten itibaren 4353 Say l Kanuna tabi kamu kurumlar bak m ndan da temyiz süresi 15 gün olacakt r. Maliye Bakanl da Anayasa Mahkemesi karar - na uygun olarak bir Genelge yay nlam flt r.

8 1544 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 4 Y l 2006 Maliye Bakanl n n konuya iliflkin tarih ve 61 S ra No lu ç Genelgesi flu flekildedir; Anayasa Mahkemesi nin iptal karar ile 1086 say l Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 432 nci maddesinin 3136 Say l Yasa ile de- ifltirilen 1 inci f kras ndaki Temyiz süresi 15 gündür. Bu süre 08/01/1943 Say l Kanuna tabi kamu kurulufllar hakk nda 30 gündür. Hükmünün, 2 inci tümcesi iptal edildi inden, temyiz süresi hususunda 4353 Say l Kanuna tabi kamu kurulufllar için getirilen ayr k düzenlemeye son verilmifltir. Anayasa Mahkemesi karar nda belirlenmifl olan, iptal karar n n yürürlük tarihi, resmi gazetede yay m tarihinden bafllayan 6 ayl k sürenin sonu olan, 22/04/2006 tarihidir. Yukar da aç kland üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal karar n n yürürlü e girece i tarihinden itibaren, 432 nci maddedeki temyiz süresi, 4353 Say l Kanuna tabi kamu kurulufllar için de 15 gündür. Merkez ve taflra teflkilat m z taraf ndan takip edilen davalarda bir hak kayb na yol açmamas için Anayasa Mahkemesi nin bahsedilen iptal karar n n göz önünde tutulmas gerekmektedir. e- Temyizi Kabil Olmayan Bir Karar Oldu u veya Süresi çerisinde Temyiz Yoluna Baflvurulmad Gerekçesiyle Temyiz Talebini Reddeden Mahkeme Karar na Karfl Temyiz Süresi Temyiz, kanuni süre geçtikten sonra yap l r veya temyizi kabil olmayan bir karara iliflkin olursa, karar vermifl olan mahkeme, temyiz talebinin reddine (kendisi) karar verir (m. 432, IV) (10). Bu flekilde temyiz talebinin reddine karar veren mahkeme, dosyan n Yarg tay a gönderilmesi için yat r lm fl olan paray (m. 434, III, c.1) kullanarak red karar n kendili inden temyiz edene tebli eder (m. 432, IV). Temyiz talebi reddedilen taraf, bu red karar n, karar n tebli inden itibaren yedi gün içinde temyiz edebilir (m. 432, V). Yarg tay n, süresi içinde temyiz yoluna baflvurulmad gerekçesiyle temyiz talebini reddeden ilk derece mahkemesinin karar na karfl temyiz süresine iliflkin olarak verdi i bir karar flu flekildedir; Davac vekilinin temyiz isteminin süresinde olmad sonucuna var larak mahkemece davac vekilinin tarihli temyiz dilekçesinin HUMK. nun 432/3 maddesine göre reddine iliflkin tarihli kara- (10) Yerel Asliye Hukuk Mahkemesince davan n kabulüne dair verilen karar n Özel Dairece bozulmas ndan sonra mahkemece önceki kararda direnilmifltir. Ancak daval vekilince, direnme karar kendisine gününde tebli edilmesine ra men temyiz için öngörülmüfl olan 15 günlük yasal süre geçirildikten sonra tarihinde harc yat r lan ve temyiz defterine kaydedilen dilekçe ile temyiz yoluna baflvurulmufltur. O itibarla yerel mahkemece sürenin geçmifl olmas göz önüne al narak gün 1997/ say l ek kararla temyiz isteminin reddine karar verilmesi Usul ve Yasa ya uygun oldu undan yerel mahkeme karar onanmal d r.- (HGK , 2/ ( K D 1998/454, s.13694).

9 Hukuk Yarg s nda Temyiz Süresi Seyithan Deliduman 1545 r n n davac vekiline tarihinde tebli edilmifl oldu u tebligat belgesinden anlafl lmakta olup, davac vekili bu defa tarihli karar HUMK.nun 432/son hükmüne göre 7 günlük temyiz süresini geçirerek tarihinde temyiz etmifl oldu undan tarihli temyiz dilekçesinin HUMK.nun 432/4 maddesi hükmüne göre reddine karar vermek gerekmifltir (11). Temyizi kabil olmayan bir karar oldu u gerekçesiyle temyiz talebini reddeden mahkeme karar na karfl temyiz süresine iliflkin bir Yarg tay karar ise flöyledir; Karar n miktar yönünden temyizi kabil olmad na iliflkin günlü temyiz konusu karar daval tarafa tarihinde tebli edilmifl ve bu konudaki temyiz dilekçesi tarihinde mahkemeye verilmifltir. HUMK. nun 432 nci maddesinin 5 inci f kras gere ince karar n temyizi kabil olmad na iliflkin karar tebli inden itibaren 7 gün içinde temyiz edilebilir. Bu nedenle süresinde verilmeyen temyiz dilekçesinin reddi gerekir (12). f- Kat lma Yoluyla Temyizde Temyiz Süresi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenmifl olan di er bir temyiz süresi de kat lma yoluyla temyize iliflkindir. Aleyhine temyiz olunan taraf, hükmü süresinde temyiz etmemifl olsa bile, temyiz dilekçesinin kendisine tebli i üzerine verece i cevap dilekçesinde, hükme iliflkin itirazlar n bildirerek temyiz iste inde bulunmas, hükmü temyiz etmesi olarak tan mlanan (13) kat lma yoluyla temyizde temyiz süresi on gün olarak düzenlenmifltir (HUMK m. 433, II c.2). g- Yarg tay Hukuk Dairelerinin lk Derece Mahkemesi S fat yle Verdikleri Kararlara Karfl Temyiz Süresi Yarg tay hukuk dairelerinin ilk derece mahkeme s fat yle verdikleri kararlara karfl temyiz süresi, asliye mahkemelerindeki gibi 15 gündür (14). Yarg tay Hukuk Genel Kurulu verdi i bir karar nda (15), Yarg tay hukuk dairelerinin ilk derece mahkeme s fat yle verdikleri kararlara karfl temyiz süresinin 15 gün oldu unu ifade etmifltir (16). (11) 11. HD , 5688/6437 (Kuru, C. V., s. 4618). Temyiz istemi mahkemece günlü kararla reddedilen davac vekiline bu karar n tarihinde tebli edildi i, davac vekilince H.U.M.K. nun 432/4. maddesine göre 7 günlük temyiz süresi geçirilerek bu karar n tarihinde temyiz edilmifl oldu u anlafl ld ndan, davac vekilinin tarihli temyiz dilekçesinin H.U.M.K. nun 432/4. maddesi hükmüne göre reddi gerekmifltir (11. HD , 9427/1313 : Kuru, C. V., s. 4619) (12) 13. HD , 3057/3914 (Yasa 1986/9, s. 1285). (13) Bu yönde bkz. Kuru, C. V, s (14) Kuru, C. V, s (15) HGK , 9-50/42 (ABD 1968/2, s ). (16) Yarg tay hukuk dairelerinin ilk derece mahkeme s fat yle verdikleri kararlara karfl temyiz incelemesi Hukuk Genel Kurulu nda yap l r (Yarg tay K. m. 15/3).

10 1546 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 4 Y l 2006 III- Di er Baz Kanunlarda Düzenlenmifl Olan Temyiz Süresi h- cra Mahkemesi Kararlar n n Temyiz Süresi Hemen belirtelim ki, burada inceledi imiz icra mahkemesi kararlar, hukuk ifllerine ait icra mahkemesi kararlar d r. Bir baflka ifade ile, icra hukuk mahkemesi kararlar n n temyiz süresidir. cra Mahkemesi kararlar n n, temyiz süresi bak m ndan, hukuk ve ceza iflleri bak m ndan bir farkl l n n olup olmamas, bu teknik ayr m yapmam za engel teflkil etmemektedir. cra ve flas Kanununda, icra mahkemesi kararlar na karfl temyiz süresi on gün olarak düzenlenmifltir ( K m. 363, I). i- fl Mahkemesi Kararlar na Karfl Temyiz Süresi fl Mahkemesi kararlar na karfl temyiz süresi fl Mahkemeleri Kanunu nda düzenlenmifltir. fl Mahkemeleri Kanunu nun m. 8, I hükmüne göre, ifl mahkemesi kararlar na karfl temyiz süresi sekiz gündür Yarg tay bir karar nda (17) bu hususu flu flekilde ifade etmifltir Hüküm fl Mahkemesinden verilmifltir say l fl Mahkemeleri Kanununun 8. maddesi hükmüne göre ise, fl Mahkemelerinden verilmifl bulunan nihai kararlar n 8 gün içinde temyiz olunmas gerekir. Olayda hüküm tarihinde temyiz edenin yüzüne karfl tefhim edilmifl, temyiz ise tarihinde vuku bulmufltur. fiu duruma göre, davada 8 günlük temyiz süresi fazlas ile geçmifltir. fl mahkemesi kararlar n n temyiz süresi ile ilgili olarak aç kl a kavuflturulmas gereken di er bir husus da, ifl mahkemesi kurulmam fl olan yerlerde ifl davalar na bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi kararlar na karfl temyiz süresinin kaç gün olaca d r. Kan m zca burada sorun, asliye mahkemesinin, karar nda ifl mahkemesi s fat yla bakt n belirtmifl olup olmamas na göre çözümlenmelidir. Buna göre, asliye mahkemesi davaya ifl mahkemesi s fat yla bakt n karar nda aç kça belitmifl ise, böyle bir karara karfl temyiz süresi 8 gündür (18). Buna karfl l k, asliye mahkemesi davaya ifl mahkemesi s fat yla bakt n karar nda aç kça belirtmemifl ise, böyle bir karara karfl temyiz süresi 15 gündür. j- Kadastro Mahkemesi Kararlar na Karfl Temyiz Süresi 3402 say l Kadastro Kanunu, kadastro mahkemelerinde uygulanacak yarg lama usulü hakk nda baz özel usul hükümleri kabul etmifl, bu özellikler d fl nda basit yarg lama usulünün (HUMK m ) uygulanaca n hükme ba lam flt r (Kadastro K. m. 29, III). Kadastro Kanununda, kadastro mahkemesi kararlar na karfl kanun yollar na, asliye hukuk mahkemelerindeki usule (HUMK m. 432 vd, m. 440 vd) uygun olarak bafl- (17) 10. HD , 5209/7442 : YKD 1997/1, s ). (18) Kuru C. V, s

11 Hukuk Yarg s nda Temyiz Süresi Seyithan Deliduman 1547 vurulaca düzenlendi inden (19) (Kadastro K. m. 32, I) temyiz kanun yolu bak m ndan asliye hukuk mahkemesi kararlar na karfl geçerli olan temyiz süresi kadastro mahkemesi bak m ndan da geçerli olacakt r. Buna göre, kadastro mahkemesi kararlar na karfl temyiz süresi 15 gündür. (19) Kadastro Mahkemesi kararlar na karfl yasa yollar na Asliye Mahkemelerindeki usule uygun olarak baflvurulur (3402 S.Y. 32 m.). Kadastro Yasas, temyiz hususunda; ayr ca hükümler getirmedi- ine, yaln zca yollama yapmakla yetindi ine göre; (20. HD , 9167/3528 : Karar n tamam için bkz. Kuru, C. VI, s ).

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENMES M. ERTAN YARDIM* G R fi Ülkemiz ekonomisinin ciddi sorunlar ndan biri olan enflasyon sebebiyle, medeni usul

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE A HM KARARLARI AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE TÜRK YE YE KARfiI TÜKET C B L NC N GEL fit RME DERNE DAVASI Dilekçe No: 38891/03 KARAR Strazburg 27 fiubat 2007 Türkiye ye karfl Tüketici Bilincini

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2326 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/22521 K: 2003/26613 T: 29.12.2003 TAfiINMAZ HUKUKU ECR M S L ÖDENMES N ÇEREN LAMIN NFAZI KES NLEfiME KOfiULU Özet:

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015-2016 Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Barolar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı