Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk"

Transkript

1 TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı ve ilgili dier mevzuat çerçevesinde kamunun e zamanlı, eksiksiz, anlaılabilir, yorumlanabilir ve en düük maliyetle ulaılabilir olarak bilgilendirmelerini salayacak ekilde etkin bir iletiim politikası amaçlanarak oluturulmutur. Bankamız bilgilendirme politikası, banka sırrı ve ticari sır dıındaki ve yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm bilgileri kapsamaktadır. Yetki ve Sorumluluk Tekstilbank Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluturulmutur. Banka da kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi gözetimi ve gelitirilmesi Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluunda olup, bilgilendirme fonksiyonun koordinasyonu için Kurumsal Yönetim Komitesi, ç Sistemler, Mali ler, Hazine ve Yatırımcı likileri nden sorumlu yöneticiler görevlendirilmitir. Söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ile yakın ibirlii içinde bu sorumluluklarını yerine getirirler. Tekstilbank, içeriden örenilen bilgilerin ticaretine ilikin oluturulmu yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli bütün tedbirleri almayı ve bu konuda politika gelitirmeyi Banka kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla Yönetim Kurulu; denetim komitesi üyeleri, bankanın tüm personeli ile bunların dıında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumunda olanlar ile bunlarla temasları nedeniyle dorudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların (çsel Bilgilere Eriimi Olanlar Listesi nde yer alanların) bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kiilere menfaat salamak amacıyla kullanmalarını yasaklamıtır. Tekstilbank, çsel Bilgilere Eriimi Olanlar Listesi balıı altında, Banka nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kiilerin i akdi, sözleme ya da baka ekilde Bankaya balı çalıan ve içsel bilgilere eriimi olan kiilerin listesini oluturmutur. Bu liste nsan Kaynakları Bölümü tarafından güncellenir. Tekstilbank çsel Bilgilere Eriimi Olanların Listesi ve bu listede yapılan güncellemeler talep üzerine nsan Kaynakları Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) ve ilgili borsaya gönderilir.

2 Kamuyu Bilgilendirmede Kullanılan Yöntem ve Araçlar Bankamız, payları stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( MKB ) ilem gören bir irket olarak kamuyu aydınlatma yükümlülüü çerçevesinde, payların piyasa deerinde deiiklik yapabilecek veya yatırımcıların yatırım kararı almalarında etkisi olabilecek önemli olay ve gelimeler olutuunda kamunun zamanında, yeterli ve sürekli aydınlatılması hususları çerçevesinde, MKB ye ve SPK ya ilgili mevzuat ile belirlendii ekilde bilgi vermeyi ve özel durum açıklamaları göndermeyi Bilgilendirme Politikası nın ana ilkesi olarak kabul etmektedir. Bankacılık mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve dier ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalımalar ile kullanılan araç ve yöntemler aaıda belirtilmitir: Özel Durum Açıklamaları Özel durum açıklamaları, SPK nın Seri: VIII, No:54 sayılı Teblii çerçevesinde, Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü tarafından hazırlanır, Özel Durum Açıklama Formu eksiksiz doldurulur ve Genel Müdür ve/veya Ba Hukuk Müaviri, Mali ler Genel Müdür Yardımcısı imzası ile Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü tarafından MKB ye faks yoluyla bildirilir ve borsadan faksın ulatıına dair teyit alınır. Özel durumlar kamuya açıklama yapıldıktan en geç sonraki i gününde Bankamız internet sitesinde yayınlanır; söz konusu açıklamalar be yıl süreyle Bankamız internet sitesinde bulundurulur ve ayrıca özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu na ( KAP ) elektronik ortamda da iletilir. Yapılan özel durum açıklamalarında sonradan ortaya çıkan deiiklikler güncellenerek kamuya duyurulur. Finansal Raporların Kamuya Açıklanması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak solo ve konsolide bazda hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlar ile baımsız denetim raporu belirlenen yasal süreler içinde Yönetim Kurulu nun onayını takiben Finansal Kontrol ve Raporlama Bölümü tarafından MKB ye yazılı kapalı zarf içinde iletilir. Finansal tablolar ve dipnotlar ile baımsız denetim raporu kamuya açıklama yapıldıktan sonra Bankamız internet sitesinde yayınlanır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. lgili finansal tablolar Denetim Komitesi üyeleri ile Bankanın Mali ler den sorumlu yöneticileri tarafından doruluk beyanı ile imzalanır. 2

3 Finansal raporlar aaıdaki tabloda gösterilen süreler içinde MKB, SPK, BDDK, TCMB ve T. Bankalar Birlii ne gönderilir. Ara Finansal Raporlar 3 Aylık Finansal Tablolar Açıklama Tarihi 45 gün içinde 60 gün içinde Solo Konsolide Uygulanan Standart BDDK 6 Aylık Finansal Tablolar 45 gün içinde 60 gün içinde Solo Konsolide BDDK 9 Aylık Finansal Tablolar 45 gün içinde 60 gün içinde Solo Konsolide BDDK Yıllık Finansal Tablolar 75 gün içinde 90 gün içinde Solo Konsolide UMS & BDDK Faaliyet Raporu Genel Kurul dan 2 hafta önce - BDDK-SPK Kurumsal Yönetim Raporu Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu ekinde - SPK Kurumsal Yönetim lkeleri ve Uluslararası Standartlar Bankamız pay sahiplerinin, tasarruf sahiplerinin ve dier ilgili kii ve kuruluların bilgilendirmelerini salamak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı, Sermaye Piyasası mevzuatı ile SPK Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde faaliyet raporları hazırlanır. Kurumsal Yönetim ilkeleri dorultusunda Faaliyet Raporlarında aaıdaki bilgilere yer verilir. 3

4 Banka hakkında genel bilgiler, Tarihsel geliim, Ana sözleme deiiklikleri, Sermaye ve ortaklık yapısı, Hesap dönemi içinde varsa ana sözlemesinde yapılan deiiklikler ve nedenleri, Seçilmi finansal göstergeler, Yönetim kurulu bakanı ve genel müdür mesajları, Yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, üst düzey yönetim özgeçmileri, Ekonomik ortam deerlendirmeleri, Planlanan ve gerçekleen yıllık faaliyet sonuçları, Sektör hakkında bilgi ve irketin sektör içindeki yeri, Aratırma ve gelitirme uygulamalarına ilikin bilgiler, Yönetim ve kurumsal yönetim uygulamaları, Kurumsal yönetim beyanı ve raporu, Bankaların Alacakları Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti Kurulularının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca destek hizmeti alınan faaliyet konuları ve hizmetin alındıı kii ve kurululara ilikin bilgiler, Finansal bilgiler ve risk yönetimi, Rating bilgileri, ç sistemler birimlerinin ileyileri hakkında deerlendirmeler, Banka nın dahil olduu risk grubu ile yaptıı ilemlere ilikin bilgiler, Banka özet yönetim kurulu raporu, nsan kaynakları uygulamalarına ilikin bilgiler, Banka nın mali durumu, karlılık ve borç ödeme gücüne ilikin bilgiler, Yıl içinde yapılan baılar, Yasal denetçiler raporu, Bilanço ve dipnotları, Baımsız denetim kuruluunun raporu, Ara dönem faaliyet raporları, üçer aylık dönemler itibariyle yıllık faaliyet raporunda yer alan hususlardan ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerini ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu konulardaki önemli risk ve belirsizlikleri kapsar. Faaliyet raporları Türkçe olarak hazırlanır. Bankanın Yönetim Kurulu Bakanı, Denetim Komitesi Üyeleri, Genel Müdür ve Mali lerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile ilgili Bölüm Müdürü tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Finansal Kontrol ve Raporlama Bölümü tarafından MKB ye iletilir. Bankamız internet sitesinde (www.tekstilbank.com.tr) Türkçe olarak ilan edilir. Faaliyet raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. Yönetim Kurulu kararı ile genel kurula sunulması uygun görülen yıllık faaliyet raporu baımsız denetçi görüü ile birlikte yıllık genel kurul toplantısından iki hafta önce pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahipleri, menfaat sahipleri ve üçüncü kiiler Tekstilbank faaliyet raporunu Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü nden temin edebilirler. 4

5 Tekstilbank nternet Sitesi Bankamızın internet sitesine adresinden ulaılabilmektedir. nternet sitesi ile zamanında, doru, eksiksiz, anlaılabilir, analiz edilebilir, düük maliyetli ve kolay eriilebilir, güncel bilgiler yayınlanır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri gözetilerek Türkçe ve ngilizce olarak hazırlanmı ve düzenli olarak Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü Birimi tarafından aaıda belirtilen alanlar Tekstilbank nternet Sitesi üzerinde güncellenir. Türkçe internet sitesinde, Banka hakkında genel bilgiler ile birlikte bankacılık, kredi kartları, yatırım, sigorta, e-ticaret alanlarında sunulan ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgiler yer alır, ayrıca internet ubesinde bankacılık ilemleri yapma imkanı sunulur. Kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılan ve adresinden ulaılan internet sitesinde aaıdaki bilgilere yer verilir. Banka tarihçesi, Yönetim kurulu bakanı ve genel müdür mesajları, Ticari sicil bilgileri Komiteler Son durum itibariyle ortaklık yapısı Banka ana sözlemesinin güncel metni Özel durum açıklamaları (son be yıl) Yıllık faaliyet raporları (son be yıl) Periyodik finansal tablolar, baımsız denetim raporları ve dipnotları (konsolide/solo son be yıl) zahnameler ve halka arz sirküleri Genel kurul toplantı gündemi, tutanaı ve hazirun cetveli Vekaleten oy kullanma formu Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmileri Genel müdür ve üst düzey yönetim üyelerinin özgeçmileri nsan kaynakları politikası Kar payı daıtım politikası Bilgilendirme politikası Etik kurallar Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Bizden haberler, Yatırımcıyı bilgilendirme duyuruları, 5

6 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Resmi Gazete ve Günlük Gazeteler Aracılıı ile Yapılan lanlar ve Duyurular Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüü ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dorultusunda, Banka personelinin imza yetkileri dahil olmak üzere genel kurul toplantıları, genel kurul gündemi, vekaletname örnekleri ana sözleme deiiklikleri ve sermaye artırımları, ubelerin açılma, kapanma, adres ve isim deiiklikleri gibi kanunen zorunlu tüm hususlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılıı ile yapılır. Ayrıca mevzuat gereince yıllık finansal raporlar ve yasal denetçiler raporu Nisan ayı sonuna kadar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve müteakiben Resmi Gazete de ilan edilir. Bankamız adına gerektiinde yazılı ve görsel medya vasıtasıyla Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür tarafından basın açıklamaları yapılabilir. Yurtdıında yerleik mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile derecelendirme kurulularının ve uluslararası borçlanmalarda ilgili tarafların banka ve müteri sırrı niteliinde olmayan bilgi taleplerinin karılanması; yurt dıında organize edilen toplantılarda, tele konferanslarda Bankamızın temsil edilmesi; yurtdıında yerleik yatırımcı ve dier ilgili kurululara Banka hakkında sunum yapılması gibi hususlar Hazine ve Yatırımcı likileri Grubu tarafından yerine getirilir. Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara, banka internet sitesinde yer verilir. Telefon, faks, veya çeitli ekillerde Bankaya yöneltilen her türlü sorular Kurumsal Yönetim Komitesi koordinasyonunda cevaplandırılır. Bankamız ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgilendirmeler, broürler veya kitapçıklar eklinde tüm ubelerimizde ve birimlerimizde bulundurulur ya da müterilerimize ve müterimiz olmayan kiilere ubelerimiz kanalıyla ulatırılabilir. Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara, bankamız internet sitesinde (www.tekstilbank.com.tr) yer verilir. Gelecee Yönelik Açıklamalar Tekstilbank, bilgilendirme politikası dahilinde gerek görmesi halinde gelecee yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Gelecee yönelik tahminlerin açıklanması durumunda, tahminlerin dayandıı gerekçeler ve istatistiki veriler de açıklanır. Kamuya açıklanmı gelecee yönelik tahminlerin ve dayanaklarının gerçeklememesi veya gerçeklemeyeceinin anlaılması halinde, revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır. 6

7 dari Sorumluluu Bulunan Kiilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler Bankamız içsel bilgilere düzenli eriimi bulunan idari sorumlulua sahip kiiler ulaabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir. çsel bilgilere düzenli eriimi bulunan idari sorumlulua sahip kiilerin tanımlaması ve sorumluluu SPK nın Seri VIII 54 Sayılı Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanmasına likin Esaslar Teblii nde belirtildii ekildedir. Buna göre Bankanın sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütününe ilikin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve dier personel içsel bilgilere ulaan kii kapsamında deerlendirilmez. Ancak, Banka nın bütününe yönelik detaylı bilgilere sahip olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Bölüm Bakanları ve Ba Hukuk Müaviri içsel bilgilere eriebilir kiiler kapsamında deerlendirilir. Banka Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi Tekstilbank, anlaması bulunan medya takip ajansı aracılıı ile basın ve yayın organlarında çıkan haberleri günlük olarak takip eder. lgili haberler Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü yetkilileri tarafından üst yönetime her gün itibariyle raporlanır ve haberlerin içerii Mali ler Grubu Genel Müdür Yardımcısı, Hazine ve Yatırımcı likileri Grubu Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı likileri Bölüm Müdürü ile Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kontrol edilir ve deerlendirilir. Banka hakkında tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının deerini etkileyecek öneme sahip ve kamuya daha önce duyurulmu bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlıı halinde bu durum Mali ler Grubu, Hazine ve Yatırımcı likileri Grubu Genel Müdür Yardımcıları ve Yatırımcı likileri Bölüm Müdürü tarafından gündeme getirilir, banka üst yönetimi onayı alındıktan sonra, haberlerin doru veya yeterli olup olmadıı bilgisi kamuya açıklanır. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Esaslar Teblii uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüü dourmayan haber ve söylentilere ilikin, SPK ve/veya ilgili borsa tarafından Bankamızdan bir açıklama yapılması istenmesi durumunda, bu açıklamaya banka internet sitesinde yer verilir. Kamuya Açıklanacak Bilgilerin Gizliliin Salanması Tekstilbank effaflık ilkesi ile Banka çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi salamak adına içsel bilgilere ulama yetkisine sahip tüm banka çalıanlarının görevleri sırasında örendikleri içsel bilgilerin kullanımının önlenmesine ve özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliinin salanmasına yönelik gereken her türlü tedbiri alır. Banka genelinde 7

8 yayınlanan etik kurallar, Tekstilbank çalıanlarının i hayatındaki davranı biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır. Tüm Banka çalıanları görevleri nedeniyle içeriden aldıı bilgilere dayanarak Tekstil Bankası A.. veya dier bir GSD Grubu irketine ait payların alım satımıyla kazanç yaratacak bir faaliyette bulunamaz. Banka, dönemsel sonuçlarına ilikin resmi açıklamanın yapılmasından önce Banka temsilcilerinin açıklanacak bilgileri kamuyla paylamaktan imtina ettikleri bir Sessiz Dönem uygulaması yürütür. Bu dönem yıl sonu sonuçlarının duyurulmasından üç hafta önce ve çeyrek dönem ise sonuçların duyurulmasından iki hafta önce balamaktadır. Yürürlük ve Denetim Yürürlük Bu politika hükümleri 27 Nisan 2009 tarih ve 1007/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüe girmitir. Denetim Bu politika hükümleri ç Sistemler kapsamındaki birimler tarafından yürütülür. 8

ĐÇSEL BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ĐÇSEL BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ĐÇSEL BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Adres Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 34398 Sarıyer- İSTANBUL Telefon ve Faks 212 3355335, 2123281328 E-posta adresi www.tekstilbank.com.tr

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Fibabanka Bilgilendirme Politikası. 27 Ocak 2015 Versiyon 1.2. Mevzuat ve Uyum

Fibabanka Bilgilendirme Politikası. 27 Ocak 2015 Versiyon 1.2. Mevzuat ve Uyum Fibabanka 27 Ocak 2015 Versiyon 1.2 Mevzuat ve Uyum İÇERİK 1. POLİTİKA ÖZETİ... 3 2. POLİTİKA TARİHÇESİ... 3 3. AMAÇ... 3 4. KAPSAM... 3 5. TANIMLAR / STANDARTLAR... 4 6. GENEL KURAL VE ESASLAR... 4 6.1.

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk.

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No : (0212)

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Banka stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Bundan sonra Yapı Kredi)

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (ASELSAN) kamuyu bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilgilendirme Politikası Kapsam: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., (Zorlu Enerji) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket ana sözleşmesi

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 25.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve internet

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası Genel Çerçeve Soda Sanayii A.Ş. (Soda), başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 18.05.2014 tarihli Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kapsam: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ( Vestel Elektronik ) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkelerive

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Sorumluluk 3. Yöntem ve Araçlar 4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler 5. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi 6. İçerden Öğrenenlerin

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

İçsel bilgilerin kamuya açıklanması SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanması SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılır. AKFEN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A.Amaç, Yetki ve Sorumluluk Akfen Holding A.Ş. (Şirket), Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul

Detaylı

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Halka arzından günümüze, Türkiye nin piyasa değeri yüksek ilk beş şirketinden biri olmayı sürdüren Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Halka arzından günümüze, Türkiye nin piyasa değeri yüksek ilk beş şirketinden biri olmayı sürdüren Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Erbosan veya Şirket) Yönetim Kurulu nun oluşturduğu Bilgilendirme Politikası nın

Detaylı

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi

Detaylı

EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. I- Amaç ve Kapsam

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. I- Amaç ve Kapsam ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I- Amaç ve Kapsam Çelebi Hava Servisi A.Ş. ( ÇHS ) ve Bağlı Ortaklıkları Bilgilendirme Politikası; Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini,

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin ( Hürriyet Gazetesi veya Şirket ) nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine, şirketin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU 1 KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Aviva Sigorta A.., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplere, pay sahiplerinin

Detaylı

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI Amaç: Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı