SİYASAL KAMPANYA MESAJ STRATEJİLERİ VE SEÇMEN ALGISI: GÜMÜŞHANE ARAŞTIRMASI * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİYASAL KAMPANYA MESAJ STRATEJİLERİ VE SEÇMEN ALGISI: GÜMÜŞHANE ARAŞTIRMASI * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY SİYASAL KAMPANYA MESAJ STRATEJİLERİ VE SEÇMEN ALGISI: GÜMÜŞHANE ARAŞTIRMASI * Hasan GÜLLÜPUNAR ** ÖZET Kampanya teması ve buna bağlı olarak kampanya mesajlarının belirlenmesi siyasal seçim kampanyası hazırlık aşamalarından biridir. Diğer süreçlerde olduğu gibi bu sürecin iyi yönetilmesi kampanya başarısının önemli bir adımıdır. Dolayısıyla mevcut seçim atmosferinin, adayın üstün ve zayıf yönlerinin, rakip adayın üstün ve zayıf yönlerinin, seçmenlerin sosyo-demografik özelliklerinin ve beklentilerinin tespit edilmesi kampanya mesajlarının belirlenmesinde önemli aşamalardandır. Siyasal seçim kampanyası mesajları farklı strateji ya da stratejilere göre oluşturulabilir. Bunlar arasında rasyonel, duygusal, aday önceleme ve saldırgan mesaj stratejileri sayılabilir. Bu çalışma yerel seçimler bağlamında seçmenlerin rasyonel, duygusal, adayı önceleme ve saldırgan mesaj stratejileri ile ilgili algılarını ölçmektedir. Çalışmada mesaj stratejileri ile ilgili yirmi sekiz yargının bulunduğu bir ölçek geliştirilmiş ve elde edilen veriler keşfedici faktör analizi yöntemi ile incelenmiştir. Buna göre mesaj stratejilerinin dört faktörde gruplanabileceği sonucuna varılmıştır. Bu faktörler rasyonel, duygusal, adayı önceleme ve saldırgan mesaj stratejileri olarak isimlendirilmiştir. Araştırmada rasyonel mesaj stratejisinin seçmenler tarafından en olumlu algılanan mesaj stratejisi olduğu görülmüştür. Buna karşın en az desteklenen mesaj stratejisi saldırgan mesaj stratejisi olmuştur. Bununla birlikte rasyonel, duygusal ve adayı önceleme mesaj stratejileri ile saldırgan mesaj stratejisi arasında anlamlı olmayan negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca sosyodemografik özellikler bakımından orta yaş seçmenlerin genç seçmenlere oranla, eğitim düzeyi yüksek seçmenlerin eğitim düzeyi düşük seçmenlere oranla daha rasyonel tercihlerde bulunması çalışmanın önemli bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Siyasal Seçim Kampanyaları, Mesaj Stratejileri, Yerel Seçimler, * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Yrd. Doç. Dr. Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, El-mek:

2 1936 Hasan GÜLLÜPUNAR POLITICAL CAMPAIGN MESSAGE STRATEGIES AND VOTER PERCEPTION: THE CASE OF GUMUSHANE ABSTRACT Determining campaign theme and the campaign messages depending upon campaign theme is one of the preparation phases of political election campaigns. Effectivemanagement of this process is an important step for the success of campaigns. Thus, the following points should be determined for campaign messages as significant ones: election atmosphere, strengths and weaknesses of candidate, strengths and weaknesses of opponent candidate, and socio-demographic characteristics and expectations of the electorate Political election campaign messages can be created according to different strategy or strategies. Some of them are rational, emotional, candidate-centered, and attack message strategies. This paper evaluates perceptions of voters about rational, emotional, candidatecentered, and attack message strategies in the context of a local election. A scale consisting of 28 items was formed and the data obtained was analyzed with a method of exploratory factor analysis. Accordingly, it was concluded that message strategies were able to group in four factors. These factors were named as rational, emotional, candidatecentered, and attack message strategies. In the study, it was seen that rational message strategy was perceived as the most favorable strategy by electorate. Nonetheless, attack message strategy was least supportedby voters. However, there is a negative correlation between rational, emotional and candidate-centered message strategies and attack message strategy, but they aren t significant. In addition, the paper revealed two important findingsin terms of socio-demographic factors. First, middle-age voters preferred rational message strategies more than young voters. Second, voters with high level of education generally supported rational message strategies more than voters with low level of education. Key Words: political communication, political election campaigns, message strategies, local elections. 1. Giriş Mesaj kaynağın görsel, işitsel ve sözel sembolleri kullanarak kodladığı ve alıcıda belli bir düşünce, kişi, kurum ya da markaya karşı olumlu bir algı oluşturmak için ya da herhangi bir konuda bilgilendirmek, duygu ve düşünceleri aktarmak için bir kanal üzerinden gönderilen semboller toplamıdır (Elden ve Bakır, 2010: 23). Diğer bir ifadeyle mesaj, alıcının anlam ürettiği işaretlerin tertibidir (Erdoğan, 2002: 37). Kaynağın mesajı oluşturma sürecinde ya da alıcının verdiği tepkide kültürel değerler ve psikolojik yapı güçlü bir etkiye sahiptir (Erdoğan, 2002: 87). İçinde bulunulan toplum, mesajın kodlanmasını ve yorumlanmasını etkilemektedir (Lazar, 2001: 74). Bu faktörlerden etkilenen kaynağınvealıcının amaç ve ilgileri mesajdaki anlamın kodlanmasını belirleyen temel bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır (Baltaş, 1992: 29).

3 Siyasal Kampanya Mesaj Stratejileri Ve Seçmen Algısı: Gümüşhane Araştırması 1937 Siyasal iletişimde olduğu gibi belli bir amaç için oluşturulan mesajların ikna edici niteliğe sahip olması gerekmektedir. Mesajın ikna yolu, merkezi ve çevresel olarak ifade edilebilir. İkna bireyin mesaj sürecine katılım düzeyi ile ilgilidir. Yüksek bir katılım varsa ya da mesaj doğrudan bireyin kendisi ile ilgili ise merkezi iknadan, bireyin mesaj süreçlerine katılım düzeyi düşük ise çevresel iknadan bahsedilebilir (Hsu ve Chang, 2007: 289). Detaylandırma Olabilirlik Kuramı (ELM) iknayı çevresel ve merkezi olarak ele almaktadır. Buna göre ikna edici bir mesaja karşı motivasyonu ve yeterliliği yüksek bir alıcı, gönderilen mesajı merkezi bir yolla anlamlandırırken; motivasyonu düşük bir alcının yorumlama sürecinde çevresel faktör daha etkin olmaktadır. Merkezi yol, argümanları dikkatlice incelemeyi ve mesajın niteliğine odaklanmayı gerektirmektedir. Çevresel süreç ise çevresel ipuçlarına dayalı basit kararlar alma ile ilgilidir. Dolayısıyla merkezi bir yolla gerçekleşen ikna sonucunda kalıcı bir tutum oluşurken, çevresel yolla gerçekleşen tutumlar geçici bir özelliğe sahip olmaktadır. Şekil 1. Detaylandırma Olabilirlik Kuramı (ELM) Kaynak: Wilson, Barbara J. (2007). Designing Media Messages About Healthand Nutrition: What Strategies Are Most Effective? Journal of Nutrition Education and Behavior, 39 (2), s.15. Mesaj stratejistleri, bir mesaj stratejisinin hedef kitle için motivasyon, yeterlik ve fırsat sağlayıp sağlamadığını sorgulamalıdır (Hallahan, 2000: ). Motivasyon aktif olmayan hedef kitlenin mesaj süreci için isteklendirilmesi, aktif hale getirilmesidir. Yeterlik, mesajın yorumlanmasında bireysel yeteneklerin en üst seviyede olması gereğine işaret eder. Diğer bir anlatımla bireyin mesaj içeriğini anlamlandırma konusundaki yeterliliğini ifade etmektedir. Fırsat ise mesajın karakteristiği ile ilgilidir. İletişimci tarafından yaratılan dikkat çekme ve kapasite konularına odaklanır (Hallahan, 2000: ). Dolayısıyla teorik olarak motivasyon, yeterlik ve fırsat kavramları özelde aktif olmayan hedef kitlelerle, genelde ise bütün hedef kitlelerle etkili bir iletişimin stratejilerini açıklayan zengin bir çerçeve sağlamaktadır (Hallahan, 2000: 463). Reklamcılar müşterilerin dayanıklı tüketim mallarında hizmet sektöründen daha fazla bilişsel işlem aktivisetisinde bulunduklarını tahmin etmektedirler. Bu durum daha fazla motivasyon ve daha fazla yeterlilikten kaynaklanmaktadır (Lieberbann ve Filint-Goor, 1996: 247). Dolayısıyla fiziki ve ekonomik faktörlere bağlı olarak geliştirilen siyasal projelerin dayanıklı tüketim mallarında olduğu gibi, daha fazla rasyonel bir değerlendirmeyi gerekli kıldığı söylenebilir. Özellikle mesaj konusunun yorumlanmasındaki yetkinliği açıklayan yeterlilik özelliği, bireylerin

4 1938 Hasan GÜLLÜPUNAR daha yoğun bir şekilde bilişsel değerlendirmede bulunmasına neden olabilir. Daha açık bir anlatımla ikna süreci merkezi yoldan gerçekleşmektedir. Buna karşın sosyal ve kültürel alandaki siyasal vaatler görecelilik özelliği nedeniyle daha çok duygusal değerlendirme sürecine tabidir. Dolayısıyla buradaki ikna, çevresel sürece bağlı olarak oluşmaktadır. Bu çalışma siyasal kampanya mesaj stratejilerinin seçmenler tarafından nasıl algılandığının tespitine dönük olarak yapılmıştır. Bu kapsamda rasyonel, duygusal, saldırgan ve adayın öncelenmesi şeklinde ele alınan mesaj stratejilerine seçmenlerin yaklaşımları incelenmiştir. Yapılan literatür taramasında mesaj stratejileri ve seçmen algısı ile ilgili kapsamlı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bakımdan bu çalışma alandaki ilk araştırma örneklerinden birini teşkil etmektedir. 2. Siyasal Kampanya Mesaj Stratejileri Mesajlar adayın niçin başka bir adaya değil de kendisine oy verilmesi gerektiğini açıklayan gerekçeleridir (Faucheux, 2002: 65). Bu bakımdan mesajlar öncelikli olarak seçmenlerin dikkatini çekebilmelidir. Daha sonra bu mesaj anlaşılmalı, kabul edilmeli ve hafızada tutulmalıdır (Kalander, 2005: 123). Dikkatleri toplama daha çok mesajın çekiciliği ile ilgilidir. Mesaj çekiciliği, istenilen karşılığın alınabilmesi amacıyla hedef kitlesi ile iletişim kurmak isteyen iletişimci tarafından seçilen bir yaklaşımdır (Hsu ve Chang, 2007: 287). Kampanya mesajlarının oluşum sürecinde seçmenlerin demografik, davranış ve tutum profili, seçimi kazanmak için ihtiyaç duyulan seçmenlerin koalisyon profili 1, adayın güçlü zayıf yönleri, rakibin güçlü ve zayıf yönleri, rakibin zayıf yönleri ve adayın güçlü yönleri arasındaki ayırımın ele alınması gibi aşamalar göz önünde bulundurulmalıdır (Faucheux, 2002: 68-77). Adayın mevcut iktidarda olmasına ya da muhalif olarak seçime katılmasına bağlı olarak mesaj stratejilerinde ortaya çıkan farklılıklar (Tinkham ve Weaver-Lariscy, 1990: 207) dikkate alınması gereken diğer bir unsurdur. Ayrıca hazırlanan mesajların etkinliği açısından sunum sırasının da planlanması gerekmektedir. Çünkü yapılan araştırmalar önce sunulan mesaj ile sonra sunulan mesaj arasında geçen süre uzadıkça son verilen mesajın daha etkili olduğunu göstermiştir (İnceoğlu, 2000: 146). Sunum şekli bakımından yapılan diğer bir araştırmada ise,mesajların konuşmaya dayalı olarak sunulmasının didaktik (eğitici) sunumdan daha güvenilir olduğu anlaşılmıştır (Slatter vd., 2003: 258). Mesajlar (Aaker ve Noris, 1982) iki grupta sınıflandırılabilir. İlk grup, imaj, duygu, his ve bilgilendirici mesajlardan oluşurken; ikinci grup, rasyonel ve bilişsel mesajlardan oluşmaktadır (Shen, 2012: 47). Etkili bir mesajda her iki gruba ait özellikler de bulunmaktadır. Aristo ikna ile ilgili ethos, patos ve logos kavramlarından bahsetmektedir. Ethos: konuşmacının kişiliğini, pathos: izleyicide yaratılan duygusallığı ve logos ise iddialarla ilgili ileri sürülen kanıtları kapsamaktadır (Devran, 2007: 34). Dolayısıyla mesajda hem duygusal öğeler hem de rasyonel öğeler yer almalıdır. Siyasal seçim kampanyalarında adayın öncelenmesi, duygusal bir izlenim yaratılması ve rasyonel bağlamda ortaya konan kanıtlar mesajın ikna gücünü artırmaktadır. Etkili bir mesajın önemli özelliklerinden biri seçmenin ihtiyaçlarından birine veya bir kaçına uygun olmasıdır (Kalender, 2001: 59). Dolayısıyla siyasal seçim kampanyalarında başvurulabilecek stratejilerinden biri rasyonel mesaj stratejisidir. Rasyonel mesaj stratejisi daha çok somut kanıtlardan yola çıkarak kişinin elde edeceği kazancın ifade edilmesidir (Balcı, 2007: 99). Diğer bir ifadeyle rasyonel çekicilik, hedef kitlenin çıkarlarına odaklanır. Mesaj içeriği üretim kalitesini, üretilen değeri ve performansı tanımlar (Hsu ve Chang, 2007: 288). 1 Farklı kategorilerde yer alan ve farklı gruplara dayalı olarak hareket eden seçmenlerin oylarını alabilmek için bu farklı kategori ve guruplar arasında koalisyon oluşturmaktır (Faucheux, 2002: 69).

5 Siyasal Kampanya Mesaj Stratejileri Ve Seçmen Algısı: Gümüşhane Araştırması 1939 Burgoon ve Bettinghaus (1980) ikna stratejilerini rasyonel ve duygusal olarak incelemişlerdir. Bireylerin duygusal ihtiyaçlarına ya da rasyonel eğilimlerine dayalı mesajların etkili olabileceğini savunmuşlardır (Kalender, 2005: 125). Siyasal parti vaatleri incelendiğinde ağırlıklı olarak duygulara ya da mantığa hitap ettiği görülmektedir (Çobanoğlu, 2007: 182). Gerektiğinde akla, gerektiğinde duygulara hitap eden mesaj stratejilerinin birlikte kullanılması başarılı bir mesaj stratejisi olarak değerlendirilebilir (Özkan, 2004: 166). Rasyonel öğelerin yanında mesajlarda bulunan diğer özelliklerden biri de duygusallığa hitap edilmesidir. Duygusal çekicilik, motivasyon sağlayacak negatif ve pozitif duyguları uyandırmaktadır (Hsu ve Chang, 2007: 288). Bu bakımdan başarılı mesaj stratejilerinin oluşturulabilmesi için seçmenlerin siyasal tutum ve motivasyonları analiz edilmelidir (Kalender, 1999: 91). Siyasal tutumlar ve bu anlamdaki motivasyon kaynakları seçmeni harekete geçiren güçlü bir etkendir. Mesaj stratejileri temelde rasyonel ve duygusal olarak ele alınabilir. Saldırgan ya da adayı öne çıkarma gibi stratejilere bağlı olarak mesajlar belirlenmiş olsa bile içerik bakımından duygusallık ve rasyonellik eğilimi sözkonusudur. Carev (1975) iletişim alanının aktarım (bilgilendirme yaklaşımı) ve ritüel (dönüştürücü yaklaşım) olmak üzeri iki temel yaklaşıma göre sınıflandırılabileceğini belirtmiştir (Ahn vd., 2013:100). Bu yaklaşımlar mesajın ürün özelliği/faydasına ya da bir imaj oluşumuna odaklanıp odaklanmadığı ile ilgilidir (Kim ve Cheong, 2011: 11). Bilgilendirme yaklaşımı gerçeklik, açıklık, doğrulanabilirlik ve mantığa uygun özellikleri içermektedir. Dönüştürücü yaklaşım ise ruh hali, duygusallık, hisler ve imaj ile ilgili uygulamaları kapsar (Puto ve Wells, 1984: 638; Tsai ve Lancaster, 2012: ). Laskey, Day ve Crask (1989: 38-40) televizyon reklam kuşakları için temel mesaj stratejileri tipolojisini iki ana başlık altında ele almışlardır. Bu iki tipoloji bilgilendirici reklamlar ve dönüştürücü reklamlar olarak isimlendirilmiştir. Bu tipolojiler ise çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Bilgilendirme tipolojisinde kıyaslama (comparative), eşsiz satış önerisi (uniquesellingproposition), test edilebilirlik (preemptive), abartı (hyperbole) ve genelleyici bilgilendirme (genericinformational) stratejisi yer almaktadır. Genelleyici bilgilendirme stratejisi özel bir markaya değil ilgili ürün ya da hizmet sınıfına odaklanmaktadır. Bilgilendirme esaslı olmayan dönüştürücü tipolojiise baskın psikolojik bir durumu ifade etmektedir. Dönüştürücü tipoloji alt kategorilerinde kullanıcı imajı (userimage), marka imajı (brandimage), kullanım fırsatları (useoccasion) ve genelleyici dönüşümsel (generic-transformational) mesaj stratejileri bulunmaktadır. Kullanım fırsatları reklamı yapılan marka ile ürünün kullanıldığı ortam arasında bir çağrışımın yapılmasını ifade etmektedir. Diğer bir anlatımla, markanın kullanımından kaynaklı deneyimlere odaklanılmaktadır. Siyasal iletişim kampanyaları bakımından bilgilendirici mesaj tipolojisi daha çok rasyonel, dönüştürücü mesaj stratejisi ise duygusal masaj stratejisi kapsamındadeğerlendirilebilir. Çünkü bilgilendirici mesaj tipolojilerinden olan kıyaslama, test edilebilirlik ve eşsiz satış önerisi stratejileri ele alındığında seçmenin daha çok rasyonel bir değerlendirme sürecinde olduğu söylenebilir. Buna karşın dönüştürücü mesaj stratejileri baskın psikolojik bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. İmaj ve daha önceki deneyimlerle çağrışım yaptıran dönüşümsel strateji duygusal bir nitelik taşımaktadır. Örneğin lider imajı Türkiye seçmeni açısından oy verme davranışında çok önemli bir faktördür. Lider imajı, daha çok psikolojik unsurların doğurduğu bir sonuçtur. Hindistan da yazılı reklamlardaki mesaj stratejilerinin gençler üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada film yıldızı gibi ünlülerle kişiselleştirilen markanın gençler tarafından daha fazla tercih edildiği görülmüştür (Chattopadhyay, 2010: 26-27). Bu durum imaja dayalı duygusal bir strateji olarak değerlendirilebilir. Siyasal kampanyalarda lider imajının bu ve benzeri uygulamalarla genç seçmenlere yansıtılması özellikle genç seçmen kitlelerini etkileyen bir mesaj stratejisi olabilir.ayrıca Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ın konuşmalarında tek parti

6 1940 Hasan GÜLLÜPUNAR dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını sürekli örneklendirmesi ve geçmişle bugün arasında özellikle inanç konusunda duygusal bir çağrışım oluşturmaya çalışması kullanım fırsatları stratejisine örnek gösterilebilir. Uygulamada bilgilendirici ve dönüştürücü mesaj stratejilerinin kullanımı girift bir durumu da doğurmaktadır. ABD 2010 Valilik Seçimlerinde 210 reklamın içerik analizi ile incelendiği bir araştırmada, bilgilendirme ve dönüştürücü mesaj stratejilerinin imaj ve konu açısından benzer olduğu ve bu stratejilerin siyasal reklamlardaki karmaşıklığa teslim olduğu görülmüştür. Ancak mevcut iktidarda olan adaylar ve muhalif adaylar arasında bu stratejiler açısındanbelirgin farklılıklar görülmüştür. Mevcut iktidarda olan adaylar daha çok dönüştürücü mesaj stratejisi ve olumlu reklamlar hazırlamışlardır. Muhalif adaylar ise daha çok bilgilendirici mesaj stratejisi ve negatif reklamları kullanmışlardır (Shen, 2012: 43). Mesaj negatif ve pozitif anlamda çerçevelenebilir (Hsu ve Chang, 2007: 288). Suudi Arabistan 11 Eylül saldırısından sonra terörü destekleyen ülke imajını düzeltebilmek için ABD de kampanya başlatmış ve yalanlama, suçlayanlara saldırma ve destekleme 2 mesaj stratejilerini kullanmıştır (Zhang ve Benoit, 2004: 167). Ayrıca yapılan bir araştırmada negatif ruh halindeki insanların pozitif ruh halinde olan insanlara göre ikna gücü bakımından daha etkili mesajlar ürettiği görülmüştür. Negatif ruh haliyle üretilen görüşler deneyimsiz alıcılar üzerinde daha büyük bir tutum değişimini teşvik etmiştir (Forgas, 2007: 513). Dolayısıyla seçim kampanyalarında da yaygın bir şekilde başvurulan ve genel olarak etkili olduğu düşünülen ancak seçmen iknası bakımından risk taşıyan mesaj stratejilerinden biri saldırgan stratejidir. Adayın rakip adayın eksikliklerinden kaynaklanan gücü, sadece kendi kişisel artılarından kaynaklanan gücünden daha önemlidir (Devran, 2004: 125).Bu bakımdan rakip adayın eksikliklerine odaklanmak, saldırgan mesaj stratejisinin önemli göstergelerinden biridir. Ancak seçim konusu ile ilgili saldırgan mesajlar kişilikle ilgili saldırgan mesajlardan daha fazla tutum değişimi oluşturmaktadır (Pfau ve Burgoon, 1989: 53). Bilim insanları adayın seçimi kazanmak amacıyla negatif olması, negatif saldırılara karşılık vermesi, karakteri ve konu karşısındaki tutumuna vurgu yapması gerektiğini öne sürmektedirler (Avery, 2007: 129). Olumsuzlaştırıcı saldırılar seçmenlerin gündemleri ve adayla ilgili doğrudan bilgi yoksunluğunun giderilmesi bakımından etkisiz bir yöntem olarak görülebilir (Avery, 2007: 137). Bazı durumlarda adaylar saldırganlığa devam etmenin çekici olmayan ancak etkili bir yöntem olduğu zannıyla negatif reklamları seçmektedirler. Ancak ABD de kongre seçimlerine dönük olarak yapılan bir araştırmada bu kabulü destekleyen bir kanıt bulunamamıştır (Tinkham ve Weaver-Lariscy, 1990: 224). Hatta araştırma sonuçlarına göre negatif temelli reklam çekiciliğini vurgulayan kampanyaların daha düşük oranda oy kazandırdığı görülmüştür (Tinkham ve Weaver- Lariscy, 1990: 207). Etkin bir mesajda korku özelliği bulunmaktadır (Çobanoğlu, 2007: 198). Korku saldırgan stratejinin önemli bir yönü olarak düşünülebilir. Çünkü negatif mesaj stratejisi olarak kampanyalarda korku çekiciliği tekniği 3 kullanılabilmektedir. Türkiye de yapılan bir çalışmada kamuoyu araştırmalarında önde görünen partilere karşı diğer partilerin hazırladıkları reklamlarda mesaj stratejisi olarak korku çekiciliği tekniğinin kullanıldığı görülmüştür (Balcı, 2007: ). 2 Destekleme belirli bir suçlama ile ilgili değildir. Suçlamaları dengelemek için suçlayanların pozitif durumlarına vurgu yapmaktır (Zhang ve Benoit, 2004: 165). 3 Korku çekiciliği tekniği duygusal ve rasyonel ikna temelli bir mesaj tekniği olarak (Kalender, 2005: 126; Özkan, 2004: 167 ) önce önemli bir sorunun ya da tehdidin gündeme getirilmesi, insanlarda korku uyandırılması ve bu korku ile başa çıkmak için öneriler sunulması yöntemidir (Balcı, 2007:100).

7 Siyasal Kampanya Mesaj Stratejileri Ve Seçmen Algısı: Gümüşhane Araştırması 1941 Ancak kapı aralama 4, kapı kapatma 5 ve korku çekiciliği tekniklerin birlikte ele alındığı diğer bir araştırmada, her üç tekniğe bağlı olarak elde edilen toplam ikna değeri üzerinde korku çekiciliği tekniğinin kapı aralama ve kapı kapatma tekniğine oranla daha düşük bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır (Güllüpunar, 2013: 1180). Saldırgan mesaj stratejisi, rakibin görmezden gelinmesi, klasik, saldırgan, ön saldırı ve acımasız saldırı gibi stratejiler çerçevesinde oluşturulabilir (Faucheux, 2002: 52-55). Rakibin görmezden gelinmesi stratejisi sürekli pozitif olmayı gerektirir. Rakibe saldırıda bulunulmadığı gibi aynı zamanda rakibin saldırılarına da cevap verilmez. Klasik mesaj stratejisi pozitif olarak başlar ve sebepsiz bir yere rakibe saldırmamayı gerektirir. Daha sonra rakibin saldırılarına cevap verilir. Cevapların etkililiği ve rakibin saldırısına bağlı olarak kıyaslamalı ve negatif olunması gerekebilir. Son aşamada yine pozitif olmak gerekir. Saldırgan strateji başlangıçta pozitif olmayı ancak rakip saldırganlık göstermeden önce negatif olmayı gerektirir. Daha sonra gerektiği şekilde rakibin saldırılarına cevap verilir. Ardından tek yönlü pozitif mesaj, çift yönlü pozitif mesaj ve negatif/karşılaştırmalı mesajlar verilebilir. Yani rakip saldırmadan saldırgan olunmakta ve daha sonra pozitif bir yönelim oluşturulmaktadır. Ön saldırı stratejisinde mesajlar negatif ve karşılaştırmalı başlar. Daha sonra iki yönlü mesaj yöntemiyle rakibin saldırısına cevap verilir ve pozitif olunur. Ardından hem tek yönlü pozitif mesaja hem de çift yönlü pozitif masaja ve negatif/karşılaştırmalı mesaja doğru bir yönelim söz konusudur. Acımasız saldırganlık stratejisinde ise başlangıç negatiftir. Negatif ve karşılaştırmalı olunmaya devam edilir. Devamında başlangıçtan sonraki çeşitli zamanlarda ortaya çıkan olumlu durumlar sırasında iki yönlülük başlatılır. Daha sonra mesajda iki yönlü pozitifliğe, negatif ve karşılaştırmalı olunmaya doğru gidilir. Burada aday ön saldırı stratejisinde olduğu gibi önce rakibini zayıflatmakta daha sonra kendi adaylığını konumlandırmaktadır. Saldırgan mesaj stratejilerinin ilerleme sürecinde mesajın tek ya da çift yönlülüğünden bahsedilmektedir. Bir mesajın tek ya da çift yönlülüğü bir fikrin ya da markanın olumlu ya da hem olumlu hem de olumsuz yönlerine değinilmesi ile ilgili bir durumdur. Buna göre mesajda karşıt görüş ya da rakiplere dair herhangi bir unsur yer almıyorsa ve sadece savunulan fikrin olumlu yanlarından bahsediliyorsa tek yönlü; içeriğinde karşıt görüş ve rakiplere dair görüşler yer alıyor ve hem olumlu hem de olumsuz yönlerden bahsediliyorsa iki yönlü bir iletişimden söz edilebilir (Elden ve Bakır, 2010: 40).İki yönlü iletişimde karşıt görüşlerçürütülür ve asıl verilmek istenen mesajın üstünlüğü vurgulanır (Sakallı, 2001: 143). İkna edici bir mesajdaki savın iki yanlı sunulmasının çoğunlukla tek yanlı sunulmasından daha etkili olduğu bilinir. Özellikle alıcıların çoğunun, verici için tanıdık kişilerden olduğu bir gruba seslenirken ya da kısa sürede inandırma amaçlandığında mesajın tek yanlı sunumu yeterlidir. Ancak alıcının ön yargılı olduğu bir konuda ya da alıcının iddianın alternatifini başkasından duyma olasılığı olduğunda, iki yanlı sunum daha uygundur (İnceoğlu, 2000: ). Bununla birlikte yüksek derecede eğitilmiş izleyicileri değiştirmek için bir araç olarak ve sonraki karşı propagandaya koruyucu olarak, iki yanlı sunuş tek yanlıdan daha etkilidir. Tek yanlı sunuş ise az eğitilmiş kişileri değiştirmede ve genel destekleme aracı olarak kullanmada daha çok etkilidir (Erdoğan- Alemdar, 1990: 83). Rakip adayın eksiklikleri seçim kampanyası mesajlarının belirlenmesinde yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Ancak adayın rakip adayın eksikliklerinden kaynaklanan bir üstünlüğü 4 Birinden büyük bir isteği gerçekleştirmesi düşünüldüğünde, önce küçük bir istekte bulunularak daha büyük isteğin talep edileceği ikinci aşama için o bireyin daha ikna edilebilir hale getirilmesi esasına dayanır (Hogg ve Vaughan, 2011: 242). 5 Bireyden zor bir görevi yerine getirmesi istenir ve genellikle bu istek birey tarafından reddedilir. Daha sonra daha yumuşatılmış ikinci bir istek ile devam edilir. Bu ikinci istek, yapılması beklenen asıl istektir (Goldman ve Creason, 1981: 229).

8 1942 Hasan GÜLLÜPUNAR söz konusu olmadığında aday sadece kendi artılarına dayalı bir mesaj stratejisi belirleyebilir (Devran, 2004: 125). Diğer bir ifade ile adayın konumlandırma stratejisinde masajlar, adayın kişisel üstünlük ve zayıflıklarına, ideolojik ve siyasal farklılıklarına, değişim gibi büyük fikirleri içeren konumuna göre temellendirilebilir (Faucheux, 2002: 49). Mesajlar seçim konusunu geride bırakarak adayın niteliğini ön palana çıkartabilir (Faucheux, 2002: 50). Dolayısıyla kampanya mesajları adaylar arasındaki benzerliklerden ziyade aralarındaki farklılıklara odaklanabilir (Faucheux, 2002: 66). Ancak burada adayın iktidarda ya da muhalefette olması gibi durumların göz önünde bulundurulması gerekir. Birçok nedene bağlı olarak mevcut iktidarda olan ve muhalif aday arasında mesaj stratejileri bakımından farklılıklar olabilmektedir ABD Kongre seçimlerinde iktidardaki adayların kişisel niteliklerine, rakip adayların ise muhalif karakteristiklere vurgu yaptıkları görülmüştür (Weaver-Lariscy ve Tinkham, 1996: 65). 3. Araştırma Soruları Başarılı bir seçim kampanyasında kampanya temasının ve buna bağlı olarak mesaj stratejilerinin oluşturulması gerekmektedir. Hangi seçmene hangi mesajların iletileceği ve bu mesajların nasıl bir içerik ve tonla tasarlanacağı konusunda kampanya planları oluşturulmalıdır. Bu planlar içerisinde kampanya mesaj stratejisi net olarak tanımlanmalıdır. Bu süreçte hangi mesaj stratejisinin ya da mesaj stratejilerinin diğerlerine göre daha etkin olduğu, mevcut seçmenler tarafından daha fazla kabul gördüğü şeklinde bulgulara ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir anlatımla hangi mesajların seçmenler tarafından desteklendiği ya da olumsuz karşılandığı konusunda tespitlerin ortaya konması siyasal iletişim çalışmaları açısından önem taşımaktadır. Bubakımdan çalışmanın araştırma soruları şu şekilde belirlenmiştir: 4. Yöntem Mesaj stratejileri hangi faktörlerle sınıflandırılabilir? Mesaj stratejilerinin seçmenler tarafından desteklenme düzeyleri nedir? Mesaj stratejileri ile ilgili belirlenen faktörler arasındaki ilişki nedir? Mesaj stratejileri ile ilgili toplam değer üzerinde en etkin faktör nedir? Mesaj stratejileri ve sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişki nedir? Mesaj stratejileri ve siyasal değişkenler arasındaki ilişki nedir? Veri setinin küçültülmesi ve daha kolay açıklanabilir hale getirilmesi amacıyla (Akgül ve Çevik: 2003: 417) gerçekleştirilen faktör analizi aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değişkenleri aynı grupta toplayarak ölçümü daha az sayıda faktör ile açıklayan istatistiki bir tekniktir (Büyüköztürk, 2009: 123). Genel olarak keşfedici (açıklayıcı) ve doğrulayıcı olmak üzere iki tür faktör analizi bulunmaktadır (Alpar, 2012: 497). Doğrulayıcı faktör analizi değişkenler arasındaki ilişkiye dair daha önce saptanan bir hipotezin ya da kuramın test edilmesidir. Keşfedici faktör analizi ise değişkenler arasındaki ilişkilerden hareketle faktör bulmaya dönük bir işlemdir (Büyüköztürk, 2009: 123). Yapılan literatür taramasında çalışma kapsamı ile ilgili olarak daha önceden kullanılmış bir ölçeğe rastlanılmamıştır. Bu bakımdan çalışmanın teorik bölümünde ele alının mesaj stratejileri bağlamında bir ölçek geliştirilmiş ve keşfedici faktör analizi uygulanmıştır.

9 Siyasal Kampanya Mesaj Stratejileri Ve Seçmen Algısı: Gümüşhane Araştırması Araştırmanın Uygulanması ve Örneklem Araştırmayerel seçim kampanyalarında uygulanan mesaj stratejileri ile ilgili seçmen algısının tespitine dönük olarak yapılmıştır. Çalışmada basit rastlantısal örneklem yöntemi ile yüzyüze görüşmeye dayalı anket tekniği kullanılmıştır. Uygulama aşamasında Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4. Sınıf siyasal kampanyalar dersi öğrencileri anketör olarak görev almışlardır. Çalışma 2012 yılı Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilmiş ve toplam 747 kişi ile görüşülmüştür Veri Toplama Araçları Yapılan literatür taramasında seçmenlerin mesaj stratejileri ile ilgili algılarının tespitine dönük bir ölçek bulunamamıştır. Bu nedenle çalışmanın teorik bölümünde ele alınan rasyonel, duygusal, saldırgan ve adayın üstünlüklerinin öne çıkarılması şeklinde ifade edilebilecek mesaj stratejileri bağlamında bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçekte yer alan yargıların belirlenmesinde Devran (2004), Faucheux (2002), Kalender (2005) ve Balcı (2007) gibi yazarların çalışmalarından yararlanılmıştır. Ölçek iki bölümden ve toplam 37 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölüm seçmenlerin mesaj stratejileri ile ilgili algılarını ölçmek amacıyla belirlenen 28 yargıdan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise seçmenlerin siyasal karar durumları ve sosyo-demografik değişken sorularından oluşmaktadır. Çalışmada bu yargılarla ilgili olarak kesinlikle katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), kararsızım (3), katılıyorum (4) ve kesinlikle katılıyorum aralıklarında cevaplar elde edilmiştir Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler Araştırmada elde edilen veriler SPSS 15.0 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada faktör analizi uygulanmıştır. Araştırmaya katılanların mesaj stratejileri ile ilgili yargılar ve faktörler hakkındaki düşüncelerinin tespiti amacıyla betimleyici istatistik teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca ölçekte yer alan yargılarıngenel ortalamasından elde edilen toplam değer üzerinde, mesaj stratejilerinin etkisinin tespiti amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Faktörler arasında korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Mesaj stratejileri bağlamında elde edilen veriler ile sosyo-demografik ve siyasal karar durumu değişkenlerinin karşılaştırılmasında ise Bağımsız Örneklem T- testi(independentsamples T-test) ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yöntemleri kullanılmıştır. Değerlendirme aşamasında mesaj stratejileri ile ilgili bazı yargılarının denekler tarafından cevaplanmadığı görülmüştür. Bu nedenle cevaplanmayan yargılar 0 olarak kodlanmış ve analiz sürecinde devre dışı bırakılmıştır. 5. Araştırmaya Katılanlarla İlgili İstatistiki Bilgiler Toplam 747 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada kadınların oranı yüzde 37 olarak gerçekleşirken; erkeklerin katılım oranı yüzde 63 tür yaş aralığı yüzde 27, yaş aralığı yüzde 26, yaş aralığı yüzde 26, yaş aralığı yüzde 14 ve yaş aralığı ise yüzde 6 olarak gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılanların yüzde 9 u ilköğretim; yüzde 31 i ortaöğretim, yüzde 55 i üniversite ve yüzde 3.6 sı lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir. Araştırmaya katılanların gelir dağılımları ele alındığında400 TL ye kadar gelire sahip olanlar yüzde 6, TL yüzde 25, TL yüzde 27, TL yüzde 12 ve TL yüzde 4 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca araştırmaya katılanların yüzde 26 sı bu soruya cevap vermemiştir. Meslek grupları ise: memur yüzde 18, emekli yüzde 14, işçi yüzde 21, esnaf yüzde 12, öğrenci yüzde 17, ev hanımı yüzde 7, İşsiz yüzde 5 ve diğer meslek grupları yüzde 6 dır.

10 1944 Hasan GÜLLÜPUNAR Araştırmaya katılanların memleketlerine bakıldığında; Gümüşhane il merkezi yüzde 56, ilçeleryüzde 14 ve yabancılar yüzde 30 dur. Bu dağılım yerli ve yabancı olarak sınıflandırıldığında araştırmaya katılanların yüzde 70 i yerli, yüzde 30 u yabancıdır Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme durumları bakımından araştırmaya katılanların yüzde 46.5 i iktidar partisine (Ak Parti), yüzde 53.5 i ise muhalefet partilerine (MHP, CHP, SP vb.) oy vermiştir. Ayrıca bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz şeklindeki bir soruda araştırmaya katılanların yüzde 91 inin kararlı, yüzde 9 unun ise kararsız olduğu görülmüştür. 6. Mesaj Stratejileri Faktör Analizi Seçim kampanyalarında uygulanacak mesaj stratejileri geliştirilen ve yirmi sekiz yargının bulunduğu bir ölçek kullanılarak ele alınmıştır. Yapılan keşfedici faktör analizinde yirmi üç yargının dört ayrı faktöre ayrılabileceği görülmüştür. Faktöre tabi tutulan ana grup ile faktörler arasında anlamlı (p=.000) bir fark bulunmaktadır. Faktörlerin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği ölçütü olarak gerçekleşmiştir (Tablo 2). Bu değer çok iyi olarak yorumlanmaktadır (Kalaycı, 2006: 322). Tablo 1: Faktör Analizi Sonuçları MADDELER A.O S.S F. Yükü DUYGUSAL MESAJ STRATEJİSİ Aday öncelikli olarak şehir ahlakının korunmasına dönük hizmetler sunmalıdır Aday öncelikli olarak milli ve manevi değerlerimizin korunması için proje üretmelidir Aday öncelikli olarak gençliğimizin ahlaki bir şekilde yetişmesi için çalışmalıdır Aday öncelikli olarak dini değerlerimizi savunmalıdır Aday öncelikli olarak sosyal değerlerimizi savunmalıdır Aday öncelikli olarak gelenek ve göreneklerimizi savunmalıdır SALDIRGAN MESAJ STRATEJİSİ Aday rakip adayın özel hayatı ile ilgili konuları gündeme getirebilir Aday rakip adayın ailesi ile ilgili konuları gündeme getirebilir Aday rakip adayı eleştirerek siyaset yapmalı Aday söylemlerini rakip adayın eksikliklerini gündeme getirerek oluşturmalı Aday rakip adayı kötüleyen bir propaganda yapmalıdır Adaylar rakip adayın iş hayatı ile ilgili konuları gündeme getirebilir Aday rakip adayın eksikliklerini ortaya çıkarmalıdır ADAYI ÖNCELEME STRATEJİSİ Aday seçim kampanyasında kendi başarılarını anlatmalıdır Aday seçim kampanyasında kendi yeteneklerini anlatmalıdır Aday seçim kampanyasında kendi projelerini anlatmalıdır Aday seçim kampanyasında kendi yapacaklarını gündeme getirmelidir Aday rakip adayı kötülemek yerine kendi üstünlüklerini anlatmalıdır

11 Siyasal Kampanya Mesaj Stratejileri Ve Seçmen Algısı: Gümüşhane Araştırması 1945 RASYONEL MESAJ STRATEJİSİ Aday öncelikli olarak şehrin ticaretini geliştirmeye çalışmalıdır Aday öncelikli olarak şehirdeki sanayinin gelişmesini hedeflemelidir Aday öncelikli olarak ekonomik konuları gündemde tutmalıdır Aday öncelikli olarak belediyecilik hizmetleri üzerine kampanya yürütmelidir Aday öncelikli olarak şehirle ilgili hizmetleri gündemde tutmalıdır Tablo 2: Faktörler ve Güvenilirlik Değerleri Faktörler Özdeğer (Eigenvalues) Varyans C. Alpha Duygusal Mesaj Stratejisi Saldırgan Mesaj Stratejisi Adayı Önceleme Stratejisi Rasyonel Mesaj Stratejisi Total KMO Measure of SamplingAdequacy:.850 Bartlett s Test of Sphericity : X 2 = ; df : 253; p=.000 Toplam varyansın yüzde 56.9 unun açıklandığı araştırmada genel güvenilirlik (α) olarak gerçekleşmiştir (Tablo 2). Bu değer ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Kayış, 2006: 405). Ayrıca yargılara ait en yüksek faktör yükü (.836) aday öncelikli olarak şehir ahlakının korunmasına dönük hizmetler sunmalıdır yargısında gerçekleşirken; en düşük faktör yükü (.568) aday öncelikli olarak şehirle ilgili hizmetleri gündemde tutmalıdır yargısında gerçekleşmiştir. Seçim kampanyası mesaj stratejisi olarak manevi değerleri öne çıkaran altı yargı, birinci faktörü oluşturmaktadır. Bu faktör çalışmada duygusal mesaj strateji olarak tanımlanmıştır. Toplam varyansın yüzde 16 sının açıklandığı duygusal mesaj stratejisinin öz değeri 3.7 dir. Yüksek düzeyde güvenilir (α=.867) olan duygusal mesaj stratejisinde, ortalaması ile aday öncelikli olarak şehir ahlakının korunmasına dönük hizmetler sunmalıdır yargısı en yüksek faktör yüküne (.836) sahiptir. En düşük faktör yükü (.669) ise aday öncelikli olarak gelenek ve göreneklerimizi savunmalıdır yargısında gerçekleşmiş ve bu yargının aritmetik ortalaması dur (Tablo 1-2). Çalışmada ikinci faktör saldırgan mesaj strateji olarak tanımlanmıştır. Bu faktör seçim kampanyasında rakip adayı kötüleyen mesaj içeriklerinin yer aldığı yedi yargıdan oluşmaktadır. Toplam varyansın yüzde ünün açıklandığı saldırgan mesaj stratejisindeözdeğer3.3 ve faktör güvenilirliği α=.799 dur. Aday rakip adayın özel hayatı ile ilgili konuları gündeme getirebilir yargısı ortalaması ile en yüksek faktör yüküne (.730) sahiptir. En düşük faktör yükü (.604) ise aday rakip adayın eksikliklerini ortaya çıkarmalıdır yargısında gerçekleşmiştir. Bu yargının ortalaması tür (Tablo 1-2). Adayın üstünlüklerinin anlatımına odaklanan yargıların yer aldığı üçüncü faktör adayı önceleme stratejisi olarak belirlenmiştir. Toplam varyansın yüzde inin açıklandığı üçüncü faktörün öz değeri 3.182, güvenilirliği ise α=.823 tür. En yüksek faktör yükü (.802) aday seçim kampanyalarında kendi başarılarını anlatmalıdır yargısında gerçekleşmiştir. Bu yargıya ait ortalama dir. Ayrıca ortalaması olan aday rakip adayı kötülemek yerine kendi üstünlüklerini anlatmalıdır yargısı en düşük faktör yüküne (.660) sahiptir (Tablo 1-2).

12 1946 Hasan GÜLLÜPUNAR Çalışmanın dördüncü faktörü hizmetlere odaklanan beş yargıdan oluşmaktadır. Bu nedenle bu faktör rasyonel mesaj stratejisi olarak tanımlanmıştır. Toplam varyansın yüzde inin açıklandığı rasyonel mesaj stratejisi oldukça güvenilir bir değere (α=.804) sahiptir. Faktörün özdeğeri dir. Aday öncelikli olarak şehrin ticaretini geliştirmeye çalışmalıdır yargısı en yüksek faktör yüküne (.796) ve ortalamasına sahiptir. Bununla birlikte en düşük faktör yükü (.568) aday öncelikli olarak şehirle ilgili hizmetleri gündemde tutmalıdır yargısında gerçekleşmiştir. Bu yargının ortalaması dir (Tablo 1-2). Tablo 3. Genel Ortalama ve Faktör Ortalamaları N En Düşük En Yüksek Ortalama S.Sapma Genel Ortalama FAKTÖRLER Duygusal Mesaj Stratejisi Saldırgan Mesaj Stratejisi Adayı Önceleme Stratejisi Rasyonel Mesaj Stratejisi Geçerli N 677 Rakip adayın özel yaşamına ve karakterine odaklanan seçim kampanyaları oldukça risklidir (Devran, 2004: 100). Çalışmada gerçekleştirilen korelasyon analizi ve faktör ortalamaları ile ilgili istatistiki bilgiler bu durumu desteklemektedir. Elde edilen verilere göre duygusal mesaj stratejisi 4.050, adayı önceleme mesaj stratejisi 4.079, rasyonel mesaj stratejisi ve saldırgan mesaj stratejisi ortalama değerle araştırmaya katılanlar tarafından desteklenmiştir (Tablo 4). Duygusal, adayı önceleme ve rasyonel mesaj stratejileri genel ortalamanın üstünde bir değere sahiptir. Buna karşın saldırgan mesaj stratejisi genel ortalamadan daha düşüktür. Faktörler arası korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında: duygusal, adayı önceleme ve rasyonel mesaj stratejileri ile saldırgan mesaj stratejisi arasında anlamlı olmayan (p>,05) ancak negatif yönlü bir ilişki olduğu söylenebilir. Diğer bir anlatımla duygusal, adayı önceleme ve rasyonel mesaj stratejilerine seçmenler tarafından verilen destek arttıkça saldırgan mesaj stratejilerine verilen destek düşmektedir (Tablo 4). Bu bakımdan saldırgan mesaj stratejisi seçmenler tarafından desteklenmemektedir. Tablo 4. Mesaj Stratejileri Korelasyon Tablosu Mesaj Stratejileri Duygusal Strateji Saldırgan Strateji Adayı Önceleme Stratejisi Rasyonel Strateji Duygusal Strateji Saldırgan Strateji Adayı Önceleme Stratejisi Rasyonel Strateji 1 -,033,273 **,524 **,390,000, ,038 -,013,310, ,377 **, **. Korelasyon 0.01 düzeyinde (2-tailed) anlamlıdır. Duygusal mesaj stratejisi ile rasyonel mesaj stratejisi arasında pozitif, anlamlı (p=,000) ve orta düzeyde (0,524) bir ilişki bulunmaktadır. Duygusal masaj stratejisi ve adayı önceleme mesaj 736

13 Siyasal Kampanya Mesaj Stratejileri Ve Seçmen Algısı: Gümüşhane Araştırması 1947 stratejisi karşılaştırıldığında ise aralarında pozitif, anlamlı (p=,000) ve zayıf (0,273) bir ilişki olduğu görülmektedir. Bununla birlikte adayı önceleme mesaj stratejisi ile rasyonel mesaj stratejisi arasında pozitif, anlamlı (p=,000) ve orta düzeyde (0,377) bir ilişki sözkonusudur (Tablo 4). Dolayısıyla seçmenlerin genellikle hizmet ve değer odaklı oy verme davranışına sahip oldukları söylenebilir. 7. Mesaj Stratejilerinin Genel Ortalama Üzerindeki Etkisi Çalışmada tespit edilen mesaj stratejilerinin genel ortalamalar üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre duygusal mesaj stratejisi (R= 0.681; R 2 = 0.464; P=,000), saldırgan mesaj stratejisi (R= 0.500; R 2 = 0.250; P=,000), adayı önceleme mesaj stratejisi (R= 0.569; R 2 =0.323; P=,000) ve rasyonel mesaj stratejisi (R= 0.685; R 2 = 470; P=,000) ile genel ortalama arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (Tablo 5). Duygusal mesaj stratejisi toplam varyansın yüzde 47 sini, saldırgan mesaj stratejisi yüzde 25 ini, adayı önceleme stratejisi yüzde 32 sini ve rasyonel mesaj stratejisi ise yüzde 47 sini açıklamaktadır. Tablo 5. Genel Ortalama ve Faktörler Arası Regresyon Tablosu Genel Ortalama = Duygusal Mesaj Strateji (0.000) R= 0.681; R 2 = 0.464; F(1-675)= ; P=0.000 = Saldırgan Mesaj Strateji (0.000) R= 0.500; R 2 = 0.250; F(1-675)= 225, 565; P= = Adayı Önceleme Stratejisi (0.000) R= 0.569; R 2 =0.323; F(1-675)= 322,620; P= = Rasyonel Mesaj Strateji (0.000) R= 0.685; R 2 = 470; F(1-675) = 597, 724; P= p değerleri parantez içinde verilmiştir. Regresyon katsayılarının anlamlılığı ile ilgili t-testi sonuçları ele alındığında: her bir faktör genel ortalama üzerinde anlamlı (P<,05) bir açıklayıcıdır. Rasyonel mesaj stratejisi bakımından gerçekleşecek bir birimlik artış genel ortalamayı yüzde 46, duygusal mesaj stratejisi bakımından gerçekleşecek bir birimlik artış genel ortalamayı yüzde 40, adayı önceleme mesaj stratejisi bakımından gerçekleşecek bir birimlik artış genel ortalamayı yüzde 35 ve saldırgan mesaj stratejisi bakımından gerçekleşecek bir birimlik artış genel ortalamayı % 28 oranında artırmaktadır (Tablo 5). Dolayısıyla rasyonel mesaj stratejisi genel ortalama üzerinde en yüksek etkiye sahiptir. Genel ortalamayı etkileyen diğer faktörler ise üst etki düzeyinden alt etki düzeyine doğru sırasıyla duygusal mesaj stratejisi, adayı önceleme mesaj stratejisi ve saldırgan mesaj stratejisidir. Diğer faktörlerle karşılaştırıldığında; saldırgan mesaj stratejisinin genel ortalama üzerinde düşük bir etkiye sahip olması, bu stratejinin seçmen davranışlarınıen az etkileyen faktör olduğunu göstermektedir. 8. Sosyo-Demografik Değişkenler ve Mesaj Stratejileri Çalışmada araştırmaya katılanların yaş, cinsiyet, gelir, eğitim, meslek ve memleketleri gibi sosyo-demografik özelliklerinin mesaj stratejilerine karşı oluşan algılarını nasıl etkilediğinin tespitine dönük analizler yapılmıştır. Araştırmaya katılanların yaşları ile mesaj stratejileri ele alındığında Rasyonel mesaj stratejisi bakımından anlamlı bir fark (df=4; f=2.569; p=,037) bulunmuştur. Buna karşın yaş düzeyleri ile diğer mesaj stratejileri arasında anlamlı bir fark (p>.050) oluşmamıştır. Gerçekleşen ortalamalar genç seçmenlerden yaşlı seçmenlere doğru rasyonel stratejinin daha yüksek bir oranda

14 1948 Hasan GÜLLÜPUNAR desteklendiğini göstermektedir. Ancak 41 yaş diliminden sonra rasyonel mesaj stratejisine desteğin düşmeye başladığı görülmektedir. Rasyonel mesaj stratejisine yaş aralığında bulunan seçmenler4.027, yaş aralığındakiler 4.196, yaş aralığındakiler 4.223, yaş aralığındakiler ve yaş aralığındakiler ortalaması ile destek vermişlerdir. Ayrıca yaş ve yaş arasında anlamlı bir fark oluşmuştur. Dolayısıyla ortay yaş grubundaki seçmenler diğer seçmen gruplarına göre daha rasyonel tercihlere sahiptir. Ekonomik etkinlikler ve iş hayatı bakımından orta yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre daha aktif oldukları ve daha fazla sorumluluklara sahip oldukları söylenebilir. Bu bakımdan rasyonel tercihlerin öne çıkmış olabileceği düşünülebilir. Mesaj stratejileri bakımından cinsiyet değişkenine bağlı anlamlı bir fark (p>.050) bulunamamıştır. Araştırmaya katılanların eğitim durumları incelendiğinde ise: duygusal mesaj stratejisi ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı (df=3; 3.258; p=.021) bir fark ortaya çıkmıştır. İlköğretim eğitim seviyesine sahip olanlar 4.197, ortaöğretim eğitim düzeyinde olanlar 4.120, lisans düzeyinde eğitime sahip olanlar ve yüksek lisans düzeyinde eğitime sahip olanlar ortalaması ile duygusal stratejiyi desteklemişlerdir. Genel olarak eğitim seviyesi yükseldikçe duygusal stratejiye olan desteğin azaldığı söylenebilir. İlköğretim düzeyinden itibaren duygusal stratejiye destek düşmektedir. Ancak yüksek lisans eğitim düzeyinde tekrar yükselmektedir. Bunun durum, yüksek lisans düzeyinde araştırmaya katılanların sayısının (n=25) oldukça az olmasından kaynaklanmış olabilir. Çalışmada araştırmaya katılanların gelir durumları ile adayı önceleme mesaj stratejisi (df=4; f= 2.693; p=.030) ve rasyonel mesaj stratejisi (df=4; f= 4.053; p=.003) arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Genel olarak bakıldığında, seçmenlerin gelir durumları arttıkça adayı önceleme ve rasyonel mesaj stratejisine olan destekleri artmaktadır. Adayı önceleme mesaj stratejisine 400 TL ye kadar geliri olanlar 3.955, TL geliri olanlar 4.004, TL geliri olanlar 4.077, TL geliri olanlar ve TL geliri olanlar ortalaması ile destek vermişlerdir. Ayrıca 400 TL ye kadar geliri olanlar 3.952, TL geliri olanlar 4.045, TL geliri olanlar 4.257, TL geliri olanlar ve TL geliri olanlar ortalamasıyla rasyonel mesaj stratejisine onay vermişlerdir. Dolayısıyla seçmenlerin gelir düzeylerinin yükselmesinin hizmet odaklı mesaj stratejilerinin daha geçerli olmasına neden olduğu söylenebilir. Meslek grupları ile rasyonel mesaj stratejisi arasında anlamlı (df=7; f=3.620; p=.001) bir fark bulunmaktadır. Çoklu karşılaştırma tablolarında emekli ile öğrenciler arasında, işçiler ile öğrenci ve ev hanımları arasında anlamlı bir farkın oluştuğu görülmüştür. Emekliler rasyonel mesaj stratejisine 4.279, öğrenciler 3.976, işçiler ve ev hanımları ortalaması ile destek vermişlerdir. Bu durum emeklilerin öğrencilere göre ve işçilerin de öğrenci ve ev hanımlarına göre rasyonel mesaj stratejisini daha yüksek bir oranda desteklediklerini göstermektedir. Dolayısıyla toplumsal rolleri bakımından ekonomik sorumlulukları daha düşük olan meslek gruplarının rasyonel mesaj stratejisini daha düşük oranda desteklediği söylenebilir. Araştırmaya katılanlar Gümüşhaneli ve Gümüşhane dışından olanlar şeklinde gruplandırıldığında duygusal mesaj stratejisi (p=.012) ve rasyonel mesaj stratejisi (p=.003) ile anlamlı bir fark oluşturmaktadırlar. Ortalamalar bakımından hem duygusal mesaj stratejisinde (4.098 / 3.934) hem de rasyonel mesaj stratejisinde (4.212 / 4.047) Gümüşhaneli olan seçmenler Gümüşhane dışından olan seçmenlere göre daha yüksek oranda destek vermişlerdir. 9. Siyasal Değişkenler ve Mesaj Stratejileri Araştırmaya katılanlara şu an bir seçim olsa hangi partilere oy verecekleri sorulmuş ve elde edilen sonuçlar iktidar ve muhalefet olarak gruplandırılmıştır. Ayrıca bu sorunun boş bırakılması

15 Siyasal Kampanya Mesaj Stratejileri Ve Seçmen Algısı: Gümüşhane Araştırması 1949 ya da cevaplanmasına bağlı olarak kararlı ve kararsız seçmenler şeklinde gruplandırma yapılmıştır. Bu sonuçlara göre, bugün bir seçim olsa iktidar ya da muhalefet partilerine oy verme davranışı ile duygusal mesaj stratejisi arasında anlamlı (df= 655; f=8.727, p=.001) bir fark vardır. Diğer mesaj stratejileri bakımından anlamlı bir fark (p<.050) oluşmamıştır. İktidar partisine oy vereceklerin (4.161) muhalefet partilerine oy vereceklere (3.951) oranla duygusal mesaj stratejisine daha yüksek bir destek verdikleri görülmüştür. Araştırmada duygusal strateji grubunda yer alan yargıların toplumsal değerleri önceleyen bir yapıda olması, iktidar partisinin kendisini muhafazakar demokrat olarak tanımlaması ve sosyal değerleri güçlü bir şekilde savunması bu sonucu anlamlı kılmaktadır. Kararlı ve kararsız seçmen gurupları ile mesaj stratejileri arasında yapılan analizde hiçbir mesaj stratejisi bakımından anlamlı (p<.050) bir fark oluşmamıştır. Ancak gerçekleşen ortalamalara bakıldığında: kararsız seçmenlerin duygusal ( ) ve rasyonel ( )mesaj stratejilerinde daha yüksek bir ortalaya; kararlı seçmenlerin ise, saldırgan ( ) ve adayı önceleme ( ) mesaj stratejilerinde daha yüksek bir ortalamaya sahip oldukları görülmüştür. Sonuç Siyasal seçim kampanyasınınetkililiğini artıran ve seçmenleri herhangi bir aday veya siyasal partiye motive eden mesajlar (Kalender, 2005: 122) seçmenlere ve mevcut siyasal duruma göre farklı stratejiler çerçevesinde oluşturulmaktadır. Planlama aşamasında kampanya temasının belirlenmesi ve bu bağlamda oluşturulacak mesaj stratejileri uygulama sırasında ortaya çıkabilecek karışıklıkları ortadan kaldırmaktadır. Çünkü siyasal mesajlardaki karmaşıklık, farklılık ve tutarsızlık kampanya başarısı için olumsuz bir etkendir (Devran, 2004: 121). Bu bakımdan seçim kampanyası mesajlarının tespiti başarılı bir kampanyanın temel öğelerinden biridir. Ancak sadece mesaj tespiti değil aynı zamanda bu mesajların hangi strateji ya da stratejilere göre belirleneceği ve bu süreçte hangi unsurların göz önünde bulundurulacağı gibi konular üzerinde durulmalıdır. Bu çalışma seçim kampanyası mesajlarının tespiti bakımından rasyonel, duygusal, adayı önceleme ve saldırgan mesaj stratejilerini bir saha araştırması kapsamında ele almış ve kampanya mesajlarının belirlenmesinde üzerinde durulması gereken noktalar için önemli veriler sağlamıştır. Çalışmada yapılan faktör analizinde yerel seçimlerde başvurulacak mesaj stratejilerinin dört faktörde toplanabileceği görülmüştür. Bu faktörler çalışmanın teorik bölümünde de ele alındığı şekilde rasyonel, duygusal, adayı önceleme ve saldırgan mesaj stratejileridir. Araştırma sonuçlarına göre seçmenler tarafından en yüksek desteği rasyonel mesaj stratejisi almıştır. En düşük destek ise saldırgan mesaj stratejisinde gerçekleşmiştir. Burada rasyonel, duygusal ve adayı önceleme mesaj stratejilerinin beşli likert ölçeği ile elde edilen sonuçlara göre 4.00 ın üzerinde bir ortalamaya ve saldırgan mesaj stratejisinin ise 2.22 ortalamasına sahip olması dikkat çekicidir. Seçmen algısı bakımından saldırgan mesaj stratejisinin riskli bir yöntem olduğu (Devran, 2004:100) düşünüldüğünde bu sonuç oldukça anlamlıdır. Daha açık bir ifadeyle seçmenler rasyonel, duygusal ve adayı önceleme mesaj stratejileri kapsamındaki yargılara güçlü bir katılım gösterirken; saldırgan masaj stratejisi grubunda yer alan yargılara düşük bir katılım göstermektedirler. Bu sonuç faktörler arasında gerçekleştirilen korelasyon analizinde de doğrulanmıştır. Yapılan analizde rasyonel, duygusal ve adayı önceleme mesaj stratejileri ile saldırgan mesaj stratejisi arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Rasyonel mesaj stratejisi genel ortalama üzerinde en yüksek etkiye sahip faktördür. Araştırmada elde edilen mesaj stratejisi faktörlerinin her birinin genel ortalama üzerindeki etkileri incelenmiştir. En yüksek etki rasyonel mesaj stratejisinde gerçekleşirken; en düşük etki saldırgan mesaj stratejisinde oluşmuştur. Dolayısıyla hem faktör ortalamaları hem faktörler arası ilişki analizi hem de ölçekten elde edilen genel ortalama değeri üzerindeki etkisi bakımından rasyonel mesaj stratejisinin seçmen tercihlerinde daha etkili olduğu söylenebilir. Saldırgan mesaj stratejisi yapılan bütün analizlerde en az etkili olan strateji olarak ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar rasyonel,

16 1950 Hasan GÜLLÜPUNAR duygusal ve adayı önceleme mesaj stratejilerinin seçmenler tarafından genel olarak olumlu, saldırgan mesaj stratejisinin ise olumsuz karşılandığını ortaya koymuştur. Araştırmada seçmenlerin sosyo-demografik özellikleri ile mesaj stratejileri ile ilgili algıları bakımından bazı hususlar dikkat çekici olmuştur. Bunlar arasında orta yaş seçmenlerin genç seçmenlere aranla daha fazla rasyonelliğe sahip olması, eğitim düzeyindeki yükselişe bağlı olarak duygusal mesaj stratejisine olan desteğin azalması ve gelir durumundaki artışla birlikte rasyonel ve adayı önceleme mesaj stratejilerinin daha yüksek oranlarda destek görmesi sayılabilir. Orta yaş seçmenlerin özellikle sahip oldukları sorumluluklar nedeniyle daha çok hizmete odaklanan bir algıya sahip olabilirler. Bununla birlikte genç seçmenlere oranla daha fazla yaşam deneyimine sahip olmaları onların mesajları sağlanan fayda bakımından değerlendirmelerine neden olabilir. Ayrıca eğitim düzeyi yüksek seçmen kitlesi mesajların yorumlanmasında daha üst bir yeterliliğe sahiptir. Bu bakımdan eğitim düzeyinin artmasına bağlı olarak siyasal mesajlarda faydaya dayalı bir beklentiler ön plana çıkabilmektedir. Farklı ideolojik görüş çizgisinde olan seçmenlerin gelir durumlarında meydana gelen artışla birlikte daha liberalleştikleri söylenebilir. Dolayısıyla siyasal değerlendirmeler duygusallıktan uzaklaşarak rasyonel bir eğilime sahip olabilmektedir. Bu çalışma bir seçim döneminde gerçekleştirilmemiştir. Bu bakımdan burada ortaya çıkan sonuçlar seçim dönemlerinde yapılacak araştırmalarda farklı sonuçlar doğurabilir. Çünkü normal dönemlerde rasyonel, duygusal ve adayı önceleme mesaj stratejileri saldırgan mesaj stratejisine göre daha çok destek görmüş olabilir. Seçim dönemlerinde ya da rekabetin yoğun yaşandığı seçimlerde ortaya çıkacak psikolojik atmosfer bu sonuçları değiştirebilir. Dolayısıyla bundan sonra rekabetin yüksek olmadığı ve yüksek olduğu seçim dönemlerinde yapılacak araştırmalar konunun daha detaylı olarak incelenmesine ve sonuçların daha somutlaştırılmasına neden olabilecektir. KAYNAKÇA AHN, Ho-Young (anthony); Wu, Lei ve Taylor, Ronald E. (2013). Communication Strategies in Cosmetic Surgery Websites: An Application of Taylor's Six-Segment Message Strategy Wheel, Health Marketing Quarterly, V.30, N.2, pp AKGÜL, Aziz ve Çevik, Osman (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri, Ankara: Emek Ofset. ALPAR, Reha (2012). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik Güvenirlik, Ankara: Detay Yayıncılık. AVERY, Elizabeth J.; Hennink-Kaminski, Heidi; Lariscy, Ruth A.W vetinkham, Spencer F. (2007). Advertising Message and Media Strategies As Predictors of Election Outcome in State Legislative Campaigns, American Academy of Advertising Conference Proceedings, pp BALCI, Şükrü (2007). Negatif Siyasal Reklamlarda İkna Edici Siyasal Mesaj Stratejisi Olarak Korku Çekiciliği Kullanımı,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.17: ss BALTAŞ, Acar ve Baltaş Zuhal (1992). Bedenin Dili, İstanbul: Remzi Kitabevi. BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi. CHATTOPADHYAY, Tuhin (2010). The effects of message strategy and execution framework on teenage boy s processing of print advertisements in India, Journal of Business Science and Applied Management, V.5, N.2, pp

17 Siyasal Kampanya Mesaj Stratejileri Ve Seçmen Algısı: Gümüşhane Araştırması 1951 ÇOBANOĞLU, Şaban (2007). Suskunluk Sarmalı ve Siyasal İletişim, İstanbul:Fide Yayınları. DEVRAN, Yusuf (2004). Siyasal Kampanya Yönetimi, İstanbul: Odak İletişim. DEVRAN, Yusuf (2007). 22 Temmuz Bir Dönemin Sonu mu. Başlangıcı mı?,istanbul: Sam Yayınları. ELDEN, Müge ve Bakır, Uğur (2010). Reklam Çekicilikleri, İstanbul: İletişim Yayınları. ERDOĞAN, İrfan ve Alemdar, Korkmaz. (1990). İletişim ve Toplum, Ankara: Bilgi Yayınevi. ERDOĞAN, İrfan (2002). İletişimi Anlamak, Ankara: ERK Yayınevi. FAUCHEUX, Ronald A. (2002). Running for Office, New York: M. Evans & Company Inc,. FORGAS, Joseph P. (2007). When Sad is Better than Happy: Negative Affect can Improve the Quality and Effectivenes of Persuasive Massages and Social Influence Strategies, Journal of Experimental Social Psychology, V. 43, pp GOLDMAN, Morton. vecreason, Chiristopher R. (1981). Inducin Compliance By A Two Door In The Face Procedure A Self Determination Request. The Journal of Social Psychology, 114: GÜLLÜPUNAR, Hasan. (2013). Seçmen Tercihlerinde Kapı Aralama, Kapı Kapatma ve Korku Çekiciliği Tekniklerinin Etkilerinin Tespitine Dönük Bir Araştırma, TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, 6 (3), HALLAHAN, Kirk. (2000). Enhancing Motivation, Ability, and Opportunity to Process Public Relations Messages, Public Relations Review, 26(4), HOGG, Michael A. ve Vaughan, Graham M. (2011).SosyalPsikoloji. İbrahim YıldızveAydınGelmez (Çev), Ankara: ÜtopyaYayınevi. HSU, Tsuen-HoveChang, Kuei-Feng. (2007). The Taxonomy, Model and Message Strategies of Social Behavior, Journal for the Theory of Social Behaviour, 37 (3), p İNCEOĞLU, Metin. (2000). Tutum Algı İletişim, İmaj Yayınevi, Ankara. KALAYCI, Şeref. (2006). Faktör Analizi. Şeref Kalaycı (ed), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri ( ), Ankara: Asil Yayın Dağıtım. KALENDER, Ahmet. (1999). Mesaj Stratejilerinin Planlanmasında Siyasal Tutum ve Motivasyon Ölçümlerinin Önemi, Selçuk İletişim, 1 (1), KALENDER, Ahmet. (2001) Milletvekili Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi nin Mesaj Stratejileri, Selçuk İletişim, 1 (4), KALENDER, Ahmet. (2005). Siyasal İletişim: Seçmenler ve İkna Stratejileri. Konya: Çizgi Kitabevi KAYIŞ, Aliye. (2006). Güvenilirlik Analizi. Şeref Kalaycı (ed), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri ( ), Ankara: Asil Yayın Dağıtım. KIM, Kihan. ve Cheong, Yunjae. (2011). Creative strategies of Super Bowl commercials : an analysis of message strategies, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 13(1), 7-22 LAZAR, J. ( 2001). İletişim Bilimi, (Çev. C. Anık), Vadi Yayınları, Ankara. LASKEY, Henry A.; Day, EllenveCrask, Melvin R. (1989). Typology of Main Message Strategies for Television Commercials, Journal of Advertising, V. 18, N. 1, pp

18 1952 Hasan GÜLLÜPUNAR LIEBERMANN, Yehoshuave Hint-Goor, Amir (1996). Message strategy by product-class type: A matching model, International Journal of Research in Marketing, V. 13, pp ÖZKAN, Abdullah. (2004). Siyasalİletişim, İstanbul: NesilYayınları. PFAU, Michael veburgoon, Michael (1989). The Efficacy of Issue and Character Attack Message Strategies in Political Campaign Communication, Communication Reports, V. 2, N. 2, pp.53-61). PUTO, Christopher P. ve Wells, William D. (1984). Informational and Transformational Advertising: The Differential Effects Of Time Advances in Consumer Research, V. 11, N. 1, pp SAKALLI, Nuray (2001). Sosyal Etkiler, Ankara: İmge Kitabevi. SHEN, Feng (2012). Informational/Transformational Appeals in Political Advertising: An Analysis of the Advertising Strategies of 2010 U.S. Gubernatorial Campaigns, Journal of Nonprofit& Public Sector Marketing, V. 24, N. 1, pp SLATER, Michael D.; Buller, Emily W.; Waters, Emily; Archibeque, Margarita ve Leblanc, Michelle (2003). A Test of Conversational and Testimonial Messages versus Didactic Presentations of Nutrition Information, Journal of Nutrition Education and Behavior, V.35, N. 5, pp TINKHAM, Spenser F. ve Weaver-Lariscy, Ruth Ann (1990). Advertising Message Strategy in U.S. Congressional Campaigns: Its Impact on Election Outcome, Current Issues & Research in Advertising, V. 13, pp TSAI, Wan-Hsiu (Sunny) ve Lancaster, Alyse R. (2012). Message Strategies in Direct-to- Consumer Pharmaceutical Advertising: A Content Analysis Using Taylor s Six-Segment Message Strategy Wheel, Health Marketing Quarterly, V. 29, N. 3, pp WEAVER-LARISCY, Ruth A. vetinkham, Spencer F. (1996). Advertising Message Strategies in U.S. Congressional Campaigns: 1982, 1990, Journal of Current Issues & Research in Advertising, V. 18, N. 1, pp WILSON, Barbara J. (2007). Designing Media Messages About Health and Nutrition: What Strategies Are Most Effective?,Journal of Nutrition Education and Behavior, V. 39, N. 2, pp ZHANG, Juyanve Benoit, William L. (2004). Message strategies of Saudi Arabia s image restoration campaign after 9/11, Public Relations Review, V. 30, N: 2,pp

SEÇMEN TERCİHLERİNDE KAPI ARALAMA, KAPI KAPATMA VE KORKU ÇEKİCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN ETKİLERİNİN TESPİTİNE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA

SEÇMEN TERCİHLERİNDE KAPI ARALAMA, KAPI KAPATMA VE KORKU ÇEKİCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN ETKİLERİNİN TESPİTİNE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 3, p. 1179-1200, March 2013 SEÇMEN TERCİHLERİNDE KAPI ARALAMA, KAPI KAPATMA VE KORKU ÇEKİCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

Sayı 8 Haziran 2013. Anahtar sözcükler: Siyaset Pazarlaması, Rakibe Pazarlama, Siyasi Partiler,

Sayı 8 Haziran 2013. Anahtar sözcükler: Siyaset Pazarlaması, Rakibe Pazarlama, Siyasi Partiler, Gümüşhane Üniversitesi Sayı 8 Haziran 2013 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi TÜRKİYE DE SİYASET PAZARLAMASINDA RAKİBE PAZARLAMA ÜZERİNE ALAN ARAŞTIRMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ 1 2 3 ÖZET Bu çalışmada seçmenlerin

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK Çok Değişkenli İstatistikler Faktör Analizi Faktör Analizinin Amacı: Birbirleriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; Seçmenlerin siyasi parti tercihlerini ve ülke gündemini meşgul eden konularla ilgili kanaatlerini tespit etmektir.

Detaylı

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Tonguç Çoban 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Seçmenler kimleri seçiyor? Muhtar Belediye Meclis Üyeleri Belde veya İlçe Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor?

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? 15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? Araştırma TÜİK bölgeleme sistemi NUTS2 kategorisinde yer alan 26 ilde gerçekleştirilmiştir Araştırma CATI (Bilgisayar destekli telefonla

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ Doç. Dr. Hakan OĞUZ KSÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1 İKNA SÜRECİNİN UNSURLARI Kaynak İleti Kanal Alıcı 2 İLETİ İkna edici iletişimdeki bir diğer önemli öge de iletidir.

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Rokeach İnsanların sahip oldukları değerler uzun zamandır psikolog ve sosyologların ilgisini çekmiştir.

Detaylı

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 23-25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Ağrı Belediyesi

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 20-23 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Muş Belediyesi

Detaylı

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması 18 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 3 2. ADAYLAR HAKKINDA ÇIKAN HABERLER NASIL SUNULDU?... 3-4 2.1 HABERLERİN ADAYLARA GÖRE DAĞILIMI...

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi Erol Tuncer - 18 Ağustos 2014 Bu değerlendirme, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin -Yüksek Seçim Kurulu tarafından 15 Ağustos 2014 tarihinde açıklanan-

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 Bir değişkenin değerinin,

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN GÜRÜLER MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ Meslek Seçimi Meslek Seçimi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU 27 Şubat 2017 tarihinde Bolu merkez de 1283 seçmenle bir anket gerçekleştirdik. Bu ankette seçmenlere, İkameti, yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitimi, son genel seçimde hangi partiye

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

13. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

13. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 13. HAFTA PFS109 Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER yeser@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 PROGRAM DEĞERLENDİRME Değerlendirme nedir? Değerlendirme sürecinde gerekli

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

( 25 ŞUBAT - 2 MART 2017 )

( 25 ŞUBAT - 2 MART 2017 ) 1 ( 25 ŞUBAT - 2 MART 217 ) ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUM ARAŞTIRMASI MEHMET ALİ KULAT MAK DANIŞMANLIK YÖN. KUR. BŞK. 532 749 14 22 2 Araştırmanın Kimliği Bu çalışma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 iv İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER i ii iii iv ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 vii BİRİNCİ BÖLÜM MARKA KAVRAMI 1.1 GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI 3 1.1.1. Marka Kavramının Tarihçesi 3 1.1.2. Marka Kavramının

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı