Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) 256 04 02 Faks: (0312) 256 13 73"

Transkript

1 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:02 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) LIFE Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Konya Bölge Müdürlü ü Akbafl Mahallesi Furgandede Caddesi No:6 (Yeni Larende) Meram/Konya Tel: (0332) (pbx) Faks: (0332) Kayseri Bölge Müdürlü ü Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Tel: (0352) Faks: (0352) Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvar No:149 fiehitkamil/gaziantep Tel: (0342) Faks: (0342) Ege Bölge Müdürlü ü Akçay Caddesi No: 211 Gaziemir/ zmir Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232)

2 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:02 PM Page 2 Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r LIFE Mart 2007 no.08 Sehil nflaat n birinci tercihi Ferroli Maskeli Befller Irak'ta, Ferroli de yanlar nda Türklerle talyanlar: Yüzy llara uzanan dostluk

3 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:02 PM Page 3

4 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 4 önsöz Merhaba, 2007 nin öncelikli projesi olan fabrikam z n inflaat nda zemin betonlar dökülüyor. Elektrik ve su projeleri tamamland. Makine park n n sat n alma ve talya dan tafl nma süreçleri devam ediyor. flçi al mlar m z h zland. talya da e itim alacak ilk grup yola ç kt. Üretim hatt n organize edecek ve yönetecek kadrolar flirket organizasyonumuza dahil olmaya bafllad lar. Zaman h zla ilerlerken, eylül 2007 de ilk yerli Ferroli radyatör ve kombinin üretimine kilitlenmifl durumday z. Fabrikam z n inflaat sürerken, di er yanda piyasalardaki durgunluk ve son dönemde kurlarda gerçekleflen dalgalanmaya ra men ilk iki ay bütçe rakamlar m z n üzerinde kapatt k. Ferroli Türkiye tüm grup içinde en iyi ikinci firma olmak yolunda h zla ilerliyor. Bu say m zda Maskeli Befller I.R.A.K sponsorlu umuz, 2006 de erlendirme toplant m z, yurtd fl seyahat organizasyonlar m z, yurtiçi toplant organizasyonlar m z, aram za yeni kat lan arkadafllar m z, en önemli ihracat müflterilerimizden Sehil nflaat Sat n Alma ve Teknik Müdürü Say n Erkan Çolak ile yap lan söylefli, yetkili sat c ve teknik servislerimizle yap lan söylefliler, ödüllü bulmacam z ve bas nda Ferroli bölümlerini bulabilirsiniz. Keyifli bir çal flma dönemi diliyorum. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Bask Boyut Matbaas Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Lea Yay nc l k: Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks:

5 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 5 LIFE Haberler Do u Avrupa Bölgesi nin servis müdürleri topland Do u Avrupa Bölgesi servis müdürleri toplant s, Kas m 2006 tarihleri aras nda talya n n Verona flehrinde yap ld. Romanya, Ukrayna, Rusya, ve Polonya servis müdürlerinin kat ld toplant da Ferroli Türkiye yi Ça r Ero lu temsil etti. Toplant n n ilk günü, yeni ürünler Domiproject ve Divatop ile ilgili sunum ve görüfl al flverifline ayr ld. kinci gün ise yeni yedek parça da t m Maskeli Befller Irak ta, Ferroli de yanlar nda 2005 te vizyona giren ve be eni kazanan Maskeli Befller serisinin devam filmi olan Maskeli Befller: I.R.A.K., Ferroli nin ana sponsorlu unda ocak ay nda gösterime girdi. Sevimli ve sakar h rs zlar çetesi Maskeli Befller, yeni maceralar nda Kuzey Irak taki bir petrol tesisini ele geçiriyorlar. Arzu Film & Fida Film iflbirli inde çekilen filmin senarist ve yönetmeni Murat Aslan. Filmin görüntü yönetmenli ini Ertunç fienkay, sanat yönetmenli ini ise Mustafa Ziya Ülkenciler yap yor. Baflrollerde ise Peker Aç kal n, fiafak Sezer, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Atilla Sar han, Erdal Tosun, Durul Bazan ve Cezmi Bask n var. sistemi anlat ld ve Ferroli fabrikas gezildi. Yap lan ikili görüflmeler ve toplant lar sonras nda, Ferroli Türkiye nin teknolojik altyap s n n oldukça kuvvetli oldu u ortak kan s na var ld ve geliflime aç k bu altyap n n talya merkez taraf ndan her geçen gün daha verimli desteklenece i konusunda anlafl ld. Kayseri toplant s Ferroli, 10 fiubat 2007 tarihinde Ürgüp te, Kayseri Bölge Müdürlü ü nün organizasyonu ve Ferroli üst yönetiminin kat l m yla, Kayseri yetkili sat c lar ile sektörün önde gelen müteahhitlik firmalar için bir toplant düzenledi. Do al çevreye sayg temas yla gerçeklefltirilen toplant ya 250 kifli kat ld ; Ferroli kurumsal sunumuyla s tma-so utma ürünlerinin tan t m yap ld, do algazla ilgili bilgiler verildi. 4

6 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page y l de erlendirme toplant s Ferroli, 2006 y l n n de erlendirme ve faaliyet aktar - m toplant s n 21 Ocak 2007 tarihinde Sapanca Richmond Otel de gerçeklefltirdi. Toplant ya Ferroli Genel Müdürü Çetin Çakmakç, Genel Müdür Yard mc s Kemal Direk, Sat fl Müdürü Sabahattin Sayg n, Fabrika Müdürü Levent Su, Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu, Teknik Servis Müdürü Ça r Ero lu; stanbul, Ankara, zmir, Gaziantep, Bursa, Kayseri ve Konya bölge müdürleri ile sat fl temsilcileri; so- utma, e itim, pazarlama, muhasebe, idari ifller, ithalat ve ihracat, depo ve lojistik, bilgi ifllem, insan kaynaklar departmanlar ile fiule Kutlay Dan flmanl k tan fiule Kutlay ve Gökhan Özifl kat ld. 38 kiflilik delegasyon, ayr ca 2007 planlar n da sundu. 22 Ocak 2007 akflam K zkulesi nde düzenlenen Ferroli flirket yeme ine ise, delegasyonun yan s ra Ferroli stanbul çal flanlar da kat ld. Her çocu a bir bot, bir mont Ferroli, y lbafl nda bütün yetkili sat c lar ve teknik servisleri ad na çok anlaml bir projeye katk da bulundu. Zor flartlarda, maddi imkans zl klarla bo uflarak okuyan çocuklara, TOÇEV (Tuvana Okuma stekli Çocuk E itim Vakf ) kampanyas yoluyla bir bot, bir mont hediye etti. Bu y l büyük ad mlar ats nlar, zorlu yollarda s cac k yürüyebilsinler diye. RFA çat tipi paket klima Ferroli, do algaz ve LPG kullanarak ucuz ve verimli s tma yapan RFA çat tipi paket klima cihazlar n, tüm yetkili sat c lar nda sat fla sundu. RFA serisi, hava üniteleri orta ölçekteki her türlü ortam n so utma, s tma ve havaland rma ihtiyac n karfl layacak flekilde tasarland. RFA, s tma ifllemini elektrik enerjisi kullanarak scroll kompresörlerle, ek su bataryas yla veya do algaz-lpg ile çal flan termik modüllerle olmak üzere üç flekilde yap yor. Seri, her biri ba ms z so utma devresi üzerine yerleflmifl scroll kompresörlerle donat lm fl iki farkl kasaya sahip. Bu yerleflim, toplam ve hissedilir so utma kapasitesi aras nda sabit bir oran tutmaya yard mc oluyor; daha yüksek verim sa lad için hava daha iyi bir biçimde ifllem görüyor. Serbest so utucu d fl hava s cakl na ve ihtiyaca göre taze hava debisini azalt p art rarak bahar aylar nda ve geceleri %35 oran nda enerji tasarrufu sa l yor. Teknik özellikler: Gazla çal flan termik modül Serbest so utma Uzaktan kontrol Modülasyonlu fanlar R410A çevre dostu gaz 2 veya 3 s ral sulu s tma bataryas Elektrik rezistansl s tma bataryas Üfleme kanal susturucular Kondenser koruma muhafazas Alçak ve yüksek bas nç manometreleri Titreflim azalt c vibrasyon kitleri Motorlu iç fan ve standart d fl transmisyon Damla ay r c s So utucu devre hücresi susturucusu Filtre fark bas nç presostad Özel filtreler Hava kalitesi kontrolü Uzaktan termostat ayar Program saat ayar RS485 üzerindeki modbus protokol ba lant s D fl flartlara uygun tasar m 5

7 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 7 LIFE Haberler Y lbafl ve bayram kokteyli Ferroli, flirket içi y lbafl kokteylini genel müdürlük binas nda 29 Aral k 2006 tarihinde gerçeklefltirdi. Çok verimli geçen 2006 y l n n yorgunlu- unun da at ld kokteylde çal flanlar bir araya gelme f rsat buldu; hem yeni y l hem de Kurban Bayram kutlamas yap ld. Kiev ziyareti Ferroli çal flanlar ve yetkili sat c lar ndan oluflan 35 kifli Aral k 2006 tarihleri aras nda Ukrayna n n baflkenti Kiev flehrindeydi. Avrupa n n en eski flehirlerinden biri olan, hatta isminin Hazar Türkleri zaman nda konuldu u ve kuyu-ev anlam na geldi i öne sürülen Kiev de üç gün geçiren Ferroli mensuplar flehrin tarihi ve kültürel mekanlar n gezdiler. Enar Is Sistemleri nin merkez binas aç ld Sektöre Engin Ayhan ve Arif Bedir in ortakl yla 2004 y l nda Kartal da ad m atan, 2006 y l nda ise bölge yetkili sat c s olan Enar Is Sistemleri D fl Tic. Ltd. fiti. nin merkez binas n n aç l fl geçti imiz eylül ay nda gerçeklefltirildi. Aç l fla Maltepe Belediye Baflkan Fikri Köse ile Ferroli Genel Müdürü Çetin Çakmakç da kat ld. E itim toplant lar Düzenli olarak gerçeklefltirilen yetkili sat c ve yetkili servis e itim toplant lar nda son iki durak Gaziantep ve Malatya idi fiubat 2007 tarihlerinde Gaziantep de 90 kiflinin, 14 fiubat 2007 tarihinde Malatya da 40 kiflinin kat l m yla düzenlenen toplant larda do algaz, tesisatland rma prensipleri, s tma-so utma ürünleri hakk nda detayl bilgi verildi. 6

8 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 8 ARAMIZA KATILANLAR Odak grup çal flmalar Ferroli, yetkili sat c ve teknik servislerinin kat l m ile 9 Ocak 2007 de merkez binas nda odak grup çal flmalar n n ilkini gerçeklefltirdi. Toplant da kat l mc lar Ferroli de iyi bulduklar ve gelifltirilmesi gerekti ini düflündükleri yönleri ve önerileri gündeme getirdiler. Teknik servisler diyor ki: Ferroli, sektörde müflteri odakl düflünen, merkezinde teknik bilgisi yüksek elemanlar bar nd ran, servislerine profesyonel yard m sa laman n ötesinde aile gibi içten yaklaflan bir flirket. Teknik servislerin e itimi ve sektördeki genel eleman aç ihtiyaçlar n n karfl lanmas gerekli. Bunun yolu da, potansiyel elemanlar n okuldan bafllayarak e itilmelerini sa lamak, takip etmek. Kimi zaman baz yetkili sat c lar n verdi i 24 saatte servis sözü tüketiciler taraf ndan yanl fl anlafl l yor. As l amaç, tüketicilerle 24 saat içinde ilk temas n gerçeklefltirilmesi ve abart l vaatlerden, montaj hatalar ndan ve teknik servislere ifl bildiriminin geç yap lmas ndan kaç n lmas. Teknik servislere organizasyon ve yönetim e itimleri verilmesi gerekli, bak m sözleflmeleri mutlaka yap lmal, e itim süreleri daha uzun tutulmal, tüm sat fl sonras hizmetler merkez taraf ndan denetlenmeli ve takip edilmeli. Yetkili sat c lar diyor ki: Ferroli merkezi ile yetkili sat c lar n iliflkileri s cak. Ferroli güven duyarak sat lan bir marka. Bir kere Ferroli yetkili sat c s olan, daha sonra baflka bir markaya dönmüyor. Bütün yetkili sat c lar n uygulayabilece i bir format gelifltirilmesi gerekli. Bu tip kurumsallaflma sat fllara olumlu flekilde yans yacakt r. Ferroli den en büyük beklentimiz e itim. Bunun haricinde sat fllara katk sa layaca n düflündü ümüz CRM projeleri de çok önemli. Teknik servislerin say s n bölgelerin ihtiyaçlar na göre paylaflt rmak flart. Tüketiciye bir program dahilinde ve belirtilen saatlerde ulaflmak laz m. Ayr ca bütün bunlar merkezden kontrol edilmeli. CRM çal flmalar dahilinde tüketicilere özel günlerde, veri bankas n kullanarak tebrik kart, sms veya e-posta yollanabilir, takip formlar n n kullan m ile teknik servisler tüketicilere gitmeden evvel bilgilendirilebilir, bu tip fikir al flverifli çal flmalar s kl kla yap labilir. Mustafa Serdar Öksüz 1981, Erzincan do umlu de Erciyes Üni. Makine Müh. Bölümü nden mezun oldu tarihleri aras nda Alarko Anadolu Is da teknik sorumlu olarak çal flt. Ocak ay nda stanbul Merkez de teknik destek ve e itim uzman oldu. fiahin Koçyi it 1975, Ordu do umlu de Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü nü bitirdi. Eltesan, Isas Asansör, Biosel laç, Vaillant Is ve Efe Teknik te teknisyen olarak çal flt. Ocak ay ndan bu yana stanbul Merkez de teknisyen olarak çal fl yor. Elçin Tunçer 1975, stanbul do umlu. TÜ Makine Mühendisli i Bölümü mezunu. Urba D fl Tic. ve Turizm A.fi. de ve Alarko Carrier San. Tic. A.fi. de çeflitli kademelerde görev ald. fiubattan bu yana Ferroli Düzce Üretim Tesisleri nde üretim mühendisi. Cesur Sa ro lu 1978, Çank r do umlu de Osmangazi Üni. Makine Müh. Bölümü nü bitirdi. Borpan A.fi. de üretim sorumlusu olarak çal flt. fiubat ay nda Ferroli Düzce Üretim Tesisleri nde üretim mühendisi olarak çal flmaya bafllad. Ifl l Çapan 1982, zmir do umlu Celal Bayar Üni. Maliye Bölümü nden mezun oldu. Global Bilgi A.fi. de ve Medline Alarm Sa l k A.fi. de çal flt ktan sonra flubat ay nda Ferroli zmir Bölge Müdürlü ü nde sat fl destek sorumlusu oldu. Mustafa Ömür Aydo an 1973, Yalova do umlu. TÜ Makine Müh. Bölümü nde lisans, Fen Bilimleri Ens. Enerji Bölümü nde yüksek lisans yapt. Alarko Carrier San. Tic. A.fi. ve Ford Otomotiv San. A.fi. de çal flt. Ocakta Ferroli Merkez de stanbul Bölge Müdürü oldu. Feza Zeki 1981, Yugoslavya do umlu Celal Bayar Üni. Makine Müh. Bölümü nden mezun oldu. Comao Grup Geico ve Termak Koll.fiti. de çal flt. fiubatta Ferroli zmir Bölge Müdürlü ü nde sat fl mühendisi olarak çal flmaya bafllad. Ferroli Düzce Üretim Tesisleri nde flubat ay itibariyle çal flmaya bafllayan mavi yaka elemanlar ise flunlar: Hasan Mand ral, Ümit Gazel, Serkan Tafl, Orhan fiahin, Mecnun Ulafl, Hakan lhan, Hasan Sa lam, Coflkun Malkoç, brahim Merttürk. 7

9 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 9 LIFE Yüzy llara uzanan dostluk Türklerle talyanlar n iliflkisi, Osmanl mparatorlu u nun kurulufl y llar na kadar uzan yor. talyanlar n stanbul ile iliflkisi ise Bizans mparatorlu u nun erken dönemlerinden beri sürüyor. Bu ba, Türk kültüründe bir talyan etkisini de beraberinde getirmifl. talyanlar n, stanbul ile çok köklü bir iliflkisi söz konusu. Hatta Bizans kent haline sokan n Romal lar oldu u söylenir. Ayasofya n n özünde Roma teknolojisi yatar. Ayr - ca Ayasofya dan önce yap lm fl olan Valens (Bozdo an) kemerinde de Romal lar n izi oldu unu belirtir tarihçiler. Yani Bizans n su meselesi Romal larca çözülmüfltür. Bizans mparatorlu u döneminde talya n n çeflitli yerlerinden kolonizatörler gelerek Galata ya yerlefltiler. O günden sonra da flehrin kimli inin oluflmas na katk da bulundular. Onlar geldi inde flehrin sembolleri Ayasofya ile Valens kemeri idi y l nda Galata olarak adland r lan Ceneviz kolonisinin surlar aras ndaki en yüksek noktaya yap lan Galata kulesiyle flehre bir baflka simge daha katt lar. Bizans döneminden beri talyanlar, Anadolu ya da büyük bir ilgi gösterdiler ve bu ilgi, Türklerin Anadolu ya geliflleri ile iyice artt. Nitekim, Türkler aras nda Akdeniz de pek çok savafl n sürdü ü bir dönemde, o zamanlar ayr birer flehir devleti olan Pisa, Cenova, Venedik ile mükemmel düzeyde karfl l kl iliflkiler kuruldu. 8

10 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 10 Osmanl n n kuruluflundan bugüne Osmanl mparatorlu u nun kurulufl dönemlerinde iletiflim daha da güçlendi. talyan ve Türk halklar deniz yolu ile kültürel ve ticari iliflkilerini sürdürdüler. Anadolu nun ola anüstü güzellikteki hal lar Floransa saraylar n süslerken, talyan bankerleri de Anadolu da faaliyette bulundular. stanbul fethedildi inde buradaki Cenoval ve Venedikli koloniler yerlerinde b rak ld lar. K r m ve Trabzon al nd nda ise buralardaki Cenoval aileler stanbul'a getirtildiler. talyan kültürüne hayran olan Fatih Sultan Mehmet döneminde iliflkiler en üst seviyesine ulaflt. talyan ressam Bellini yi saray na davet ederek portresini yapt - ran ilk padiflah da Fatih Sultan Mehmet oldu. Osmanl fetihlerinin tüm h z yla sürdü ü dönemde sadece stanbul da de il zmir, Selanik, Bursa, Edirne, Zonguldak, Giresun, Trabzon, Halep, fiam, Trablusgarp, skenderiye, Beyrut gibi üç k ta imparatorlu unun birçok liman flehrinde talyan nüfus vard. 16. yüzy lda da siyasi, hukuki, ticari ve kültürel iliflkiler sürdürüldü. Venedik Devleti Dükas olan Andrea Gritti nin Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanl saray çevreleriyle çok yak n kiflisel iliflkileri oldu u bilinmektedir. Sultan II. Mahmut devrinde de subay, müzisyen, doktor gibi çeflitli çevrelerden pek çok talyan, Osmanl Devleti nde ikinci bir vatan buldu de II. Mahmut taraf ndan, imparatorluk orkestras flefi olarak davet edilen Giuseppe Donizetti ve onunla birlikte stanbul a gelen çok say da talyan müzisyeni, bu geliflmeye örnektir. stanbul tiyatrolar nda, talyan operalar s kça sergilendi. lk opera ve tiyatro binas da 1839 da, Galatasaray da, Giustiniani ad nda bir Venedikli taraf ndan yapt r ld. Ard ndan Garibaldi Fausto Zonaro Andrea Gritti 1842 de kurulan ikinci tiyatronun sahibi de talyan bir canbaz olan Bosco idi. talyan ressamlar aras nda Bellini ile birlikte an lan ikinci bir isim de Fausto Zonaro dur. II. Abdülhamid taraf ndan saray ressaml na getirilen Zonaro, stanbul da yirmi y l kald. Yine ayn dönemde stanbul a gelen talyan mimar Raimondo D Aronco da Befliktafl taki fieyh Zafir Külliyesi, Karaköy Mescidi, Tarabya daki talyan Büyükelçili i gibi pek çok binaya imza att. 19. yüzy ldaki talyan yo unlu u 19. yüzy lda, iktisadi sorunlar yaflayan talya dan pek çok kifli daha Osmanl mparatorlu u na geldi. Nüfusu artan ve toplumsal yaflam de iflen flehirde talyan bankac, hekim, flirket memuru, rahip, ö retmen, usta, amele, lokantac, flekerlemeci, hizmetçi vard. talyan toplumu, kendi içinde çeflitli örgütlenmelere de gitti. Örne in, genç bir gemiciyken 1835 te geldi i stanbul da üç y l kalan modern talya n n kurucusu Guiseppe Garibaldi, talyan flçi Yard mlaflma Derne i ni kurdu. 20. yüzy l bafl stanbul unda say lar 35 bini bulan talyanlardan günümüze talyan Kültür Merkezi, talyan flçi Yard mlaflma Derne i, talyan Hastanesi, talyan Lisesi gibi kurumlar kald. Zaman zaman savafllar nedeniyle iliflkiler ask ya al nsa da, talyanlar n stanbul un kültürel hayat na yapt klar katk lar önemli. Ayr ca talyanlar, Avrupal larla aram zdaki köprüyü ilk kuranlar. Akdenizli olmalar nedeniyle de Türklere yak n durmay baflarm fllar. Bu nedenlerle talyanlarla Türkler aras nda her zaman özel bir iliflki kurulmufltur. 9

11 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 11 LIFE Ferroli bizim için birinci Sehil nflaat olarak Ferroli firmas ile nas l bir araya geldiniz? stanbul daki sat n alma departman m zda endüstriyel mekanik bölümümüz var; yapt ifller aras nda birincisi de, gelen taleplerin teknik olarak de erlendirilmesi. Bu bölümümüzün yapt incelemelerde teknik özellikler aç s ndan Ferroli ön plana ç kt. Fiyat aflamas nda da belli bir rotay yakalad m zdan dolay üç y l önce Ferroli yle bir bafllang ç yapt k. Ferroli ürünlerini tercih etme sebepleriniz nelerdir? En önemlisi iklim ve hava flartlar. Çünkü faaliyet gösterdi imiz Türkmenistan n yazlar çok s cak, k fllar ise çöl so uklar ile geçiyor. S cakl k ve 10 firmad r Türkmenistan da kamusal pek çok binan n yap m na imza atm fl olan Sehil nflaat, Ferroli ürünlerinden baflkas n kullanmay düflünmüyor. Sehil nflaat Sat n Alma ve Teknik Müdürü Erkan Çolak, bu iflbirli inin ayr nt lar n anlat yor. so ukluk fark n n çok fazla olmas nedeniyle, teknik özellikleri aç s ndan iflimizi kolaylaflt racak bir marka ile çal flmam z gerekiyor. Bu nedenle ifllerimizde Ferroli yi kullanmaya karar verdik. Ferroli ile ifl ortakl n z sürdürmeyi düflünüyor musunuz? Evet ve bunun en büyük sebeplerinden birisi Ferroli nin bu sene Türkiye ye yat r m yap yor olmas. Uygun fiyat ve teknik ekibin yak nl nedeniyle bize daha fazla hizmet verece ini düflünüyoruz. Ürünlerin bize daha çabuk zamanda ulaflaca n bilmek de seçimimize etki eden nedenlerden. Ferroli firmas Türkmenistan da tan n yor mu? Bir çok projemizde Ferroli ürünlerini kulland m z için iflverenlerimiz de tan yor. Biz Türkmenistan da

12 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 12 Portre rfan Demirhan Yedek parçalar ondan sorulur Sehil nflaat n tarihçesi Sehil nflaat Endüstri ve Ticaret Ltd.fiti de kuruldu de Türkmenistan da ilk yurtd fl flubesini, 2003 de Kazakistan da ikinci flubesini açt. Bugüne kadar Türkiye de ve Türkmenistan da konutlar, otelleri, ifl ve al flverifl merkezlerini, bakanl k binalar n, okullar, parklar ve sanayi tesislerini hayata geçirdi. devlet ifli yap yoruz. Ekspertizler onaylamad kça hiçbir cihaz devlet oraya koydurtmaz. Diyelim ki koyduk, ekspertiz onaylad, fakat bir zaman sonra ar za ç kt ; o zaman kulland m z markay baflka bir marka ile de ifltirmek durumunda kal r z. Bugüne kadar Ferroli ile böyle bir durum yaflamad k. Türkmenistan da hangi projede Ferroli ürünlerini kulland n z? Türkmenistan da Ferroli ürünlerini a rl kl olarak idari binalarda, okullarda, krefllerde, konutlarda, residans tarz binalarda ve bir tane de otelde kulland k. Bu cihazlar chiller ve sahra tipi chiller. Yani merkezi so utma sisteminde kullan lan ana makineler. Bunun yan nda s tma ürünlerini de kulland k. Say olarak net bir rakam veremiyorum ama çok s k kullan yoruz. fiu anda yapt m z ifllerde Ferroli bizim için birinci firmad r. rfan Demirhan, 1994 y l ndan bu yana Ferroli ailesinin bir üyesi y l nda yedek parça depo ve lojistik sorumlulu unu üstlenen Demirhan, halen bu görevini sürdürüyor. Üstlendi i sorumlulu un önemli noktalar n da flöyle aç kl yor: Yedek parça bölümünde, k sa süreli depolama ve lojistik yapman z gerekir. Bu çal flma, iyi bir istatistikle yap lmal ; müflteri, servis ve yetkili sat c iliflkisini iyi tutmak için ne flekilde olursa olsun parça tedari i sa lanmal. Yedek parçan n zaman nda temin edilmesi, Ferroli nin emeklerinin bofla ç kmamas n, imaj n yükseltmesini sa lar. Yedek parça bölümü olarak bizim görevimiz, müflterinin probleminin giderilmesine kadard r. Demirhan, Ferroli de bulundu u sürece gözlemledi i geliflmeleri ise flu sözlerle anlat yor: fiirkete çekirdek bir yap yla bafllad k. Fakat yönetim kadrosu ve tüm departmanlar m zla birlikte h zla büyüdük. Bu çal flman n meyvesini piyasadaki sat fllar m zla görmekteyiz. Hatta flu anki mevcut yedek parça depomuz ve geliflen servis a bile bunu anlatmaya yeter. Düzce de kurulan fabrikam z n iyi bir yat r m olmas piyasada da söz sahibi olmam z sa lamaktad r. Ferroli olarak art k önümüzdeki y llarda daha çok büyüme yaflayaca m za ve bunun da daha çok ifl imkan na dönüflece ine inanmaktay m. Ferroli de çal flmaktan büyük memnuniyet duyan 1960 do umlu, evli ve bir çocuk babas olan Demirhan, bofl vakitlerini ailesiyle ve arkadafllar yla geçiriyor; sporu ve denizi çok seviyor. 11

13 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 13 LIFE Yetkili sat c lar Kemal Ergi Verim Do algaz 3 y ll k yetkili sat c Baflka ürün satmay düflünemiyorum bile Trakya Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü mezunuyum. 47 yafl nday m. Uzun y llar, gübre fabrikas nda mühendis olarak çal flt m. Üç y l önce emekli oldu umda yeni bir ifl için aray fla girdim. Ferroli ile çal flman n benim için en iyisi olaca na karar verdim. Çok da memnunum. Ferroli ürünlerinden baflka bir ürün satmay düflünemiyorum bile. Çünkü çeflit çok ve ürünler kaliteli, ayr - ca kullan fll ve pratik. Servisi de iyi. Band rma daki ilk Ferroli yetkili sat c s ben oldum. fiimdi iki yetkili sat c ve befl tane de alt yetkili sat c var. lk y llarda müflteri müflteriyi gönderdi, diyebilirim. Beni de tan yordu Band rmal lar; bunun da etkisi oldu. Ne benim flirketim Ferroli nin önüne, ne de Ferroli benim flirketimin önüne geçti. Ama flimdi reklamlar n etkisiyle durum çok de iflti. nternetten fiyatlara, ürün özelliklerine bak p gelenler bile var. Gaz aç ld nda, kombi çal flt nda müflterinin memnuniyetini görmek beni mutlu ediyor. Konuflmay çok sevmem, ama ifl yapmay severim. Bu sektörde iyi firma az. Bu nedenle müflterinin memnuniyetini belirtmesi çok keyif verici. Hac Yusuf Mah. Adalet Cad. No:30/B Band rma-bal kesir Tel-Faks: Coflkun Özer Coflkun Ticaret 6 y ll k yetkili sat c Halk m z Ferroli yi benimsedi 48 yafl nday m. Is tma-so utma ve s hh tesisat servisi olarak 1976 y l ndan beri hizmet veriyorum. Bu ifle Kayseri de bafllad m; babamdan ve a abeylerimden ö rendim ifli y l ndan bu yana ise Yalova day m. Tesisat ve s tma sektörünün yan nda yap malzemeleri markalar n n temsilcilikleri de yap yorum y l nda Ferroli nin yetkili sat c s oldum. O zamanlar Yalova da mazotlu ve kat yak tl kazanlar ve klima sat l yordu a rl kl olarak. fiimdi do al olarak kombi daha fazla sat l yor. Ferroli ürünleri kalite bak m ndan dünyada ve Türkiye de iyi durumda. Halk m z Ferroli yi benimsedi. Ferroli nin kaliteli ve iyi hizmet veren bir marka oldu unu, ürünlerinin de üstün teknolojiye sahip, yak t harcamas az ürünler oldu unu düflünüyorlar. Biz de Yalova yetkili sat c s olarak, Ferroli ye yak fl r hizmet vermeye çal fl yoruz. Ferroli de çal flmak di er markalara göre zevkli. Ferroli çal flanlar n n hepsi kibar, iflini takip eden, yetenekli kifliler. Ferroli geliflmeye önem veren bir firma. Mal hep zaman nda gönderir. Sorun olursa hemen müdahale eder, müflteri memnuniyetini ön planda tutar. flimin en güzel yan, müflterilerin Tesisat m iyi çal fl yor ve az yak yor demesi. En zor yan gaz firmalar n n tutumu, zaman nda gaz açmamalar. Yaflar Okuyan Bulvar No:52 Yalova Tel: Faks:

14 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 14 Yetkili servis Ramazan fiald r Gençler Do algaz 3 y ll k yetkili sat c Ferroli ismi güven ve kalite demek Endüstri meslek lisesi mezunuyum, 1966 do- umluyum. Üç y ld r bu iflle u rafl yorum. Daha önce Kütahya da Ferroli ismini bilen yoktu. fiimdi ise Ferroli nin ve Gençler Do algaz n el ele gayreti sonucunda Kütahya da Ferroli ismi güven ve kalite demek. Müflterilerimiz Ferroli den ve firmam zdan memnunlar, kald ki flu an Kütahya da hem Ferroli hem de Gençler Do algaz ilk iki içerisindedir. Ferroli ürünlerinden memnunuz. Kalite olarak birinci s n f olmas na ra men fiyatlar rakiplerine göre daha avantajl. Sektördeki di er firmalar kalite ve fiyat aç s ndan kendimize rakip görmüyoruz. Geçti imiz y l boyunca Kütahya da bireysel s tmadaki oran m z yüzde 15 civar ndayd, hedefimiz 2007 y l itibariyle yüzde 20 yi yakalamak. Bunu Ferroli nin kalite, güven ve deste i ile baflaraca z. Reklam deste inin ulusal kanal ve gazetelerde y l boyu devam etmesini istiyoruz. flimizin en güzel yan mutlak müflteri memnuniyeti. Bu konuda hiçbir zaman taviz veremeyiz. Yirmiyi aflk n personelimize ifl imkan sundu umuz için de ayr ca gururluyuz. flimizin s k nt l ve zor yanlar da yok de il. Personelimizin sorunlar ve kalifiye eleman s k nt s, yapt - m z iflin riskli olmas ndan dolay maksimum dikkat gerektirmesi bizi bu sektörde zorlayan bafll ca s k nt lar. Adnan Menderes Bulvar Atakap Apt. No:32/A Kütahya Tel-Faks: Aydo an Uzugüten Dünya Teknik 8 y ll k teknik servis Reklamlar n faydalar n birebir görüyorum Y ld r m Beyaz t Lisesi Meslek Bölümü mezunuyum y l nda Ankara Belediyesi nden Yetsan A.fi. ye geçtim, böylelikle sektöre de girmifl oldum. Önceleri kombi sat fl yap yordum, son 10 y ld r ise servis hizmeti veriyorum. Ferroli ile 1999 da bir araya geldik. Aç kças Ferroli kombilerinin Ankara daki sat fl f s lt reklam ile oldu. Son iki senedir görsel ve iflitsel alandaki reklamlar n faydalar n müflteriyle konuflmalar m zda birebir görüyorum. Bizim için en önemli fley, h zl bir flekilde gerçeklefltirilen yedek parça ve merkez servis deste i. Zaten bunlar olmasa, Ferroli nin flimdiki konumunda olmas da mümkün olmazd. Bu bölümlerde çal flan arkadafllar m za da bu sayede teflekkürlerimizi iletiriz. Bizlerin servis anlay fl na göre Ferroli nin parça ve kombi kalitesi Türkiye de ilk üçün içinde. Zaten bu durum sat fllardan da belli. flimizin en keyifli yan yo un geçen haftan n ard ndan pazar günü dinlenmek. En zor yan ise pazar günü çal flmak. Çal flmad m ve f rsat buldu um zamanlarda kaliteli diye nitelendirebilece- im filmleri izlemekten, müzikleri dinlemekten hofllan r m. Ça dafl Sok. 40/12 Ayd nl kevler-ankara Tel: Faks: Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi iseniz ve Ferroli Life da yer almak istiyorsan z haberlerinizi bekliyoruz. Sa lam Fikir Sok. Esen Palas Apt. No: 2 B Daire: 5 Esentepe/ stanbul Tel: Faks:

15 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 15 LIFE Bulmaca Soldan sa a: 1) Dine dayal yönetim biçimi. Zeki ve yaramaz çocuk. De iflik ça lar n ve uygarl klar n kültür de erlerini temsil eden eser veya kal nt. 2) laç. Meyvelerin flekerle kaynat lmas yla yap lan tatl. Kaza geçirmifl olan. 3) Yunan mitolojisinde zafer tanr ças. Devim, hareket. Kira getiren mülk. 4) Yaya kald r m. Lisan. lgi, iliflki (mecazi). Bir nota. 5) Kemiklerin toparlak ucu. Kantitatif. Liste bafl olan flark. Amerikyumun simgesi. 6) Parlakl k, göz al c l k. Kalsiyumun simgesi. A a. Mikroskop cam. 7) Risk. Amerikan profesyonel basketbol ligi. Geri çevirme, reddetme. 8) Temiz sevgi, yürekten ba l l k. Sembol olarak kabul edilmifl resim, harf veya flekil, ongun. Bafl nda saç olmayan kimse. 9) Güneflin batmas ndan bir buçuk, iki saat sonraki vakit. Bir M s r tanr s. De iflik dillere ve kültürlere sahip insan toplulu u (mecaz). 10) Düzlük, yaz. Denetlenemez duruma gelmek. 11) Ürdün ün internette ülke kodu. Radyumun simgesi. Sarhofl veya külhanbeyi ba rmas. Anlam. Yukar dan afla : 1) yotlu tentür. 2) Buyruk, talimat. Kadife, çuha, yün vb.nin yüzeyindeki ince tüy. 3) Bir harfin okunuflu. Elektrikte gerilim. 4) Bir tür keten, patiska ya da basma (Frans zcadan). skambilde birli. 5) Renyumun simgesi. Çaresi, ç kar yolu olmaks z n. 6) Doymam fl. Bir ba laç. Ezgi, türkü, na me. 7) Bir otomobil tipi. Saçma sapan, bofl söz. 8) Terakkiperver. Bir haber ajans n n k saltmas. 9) Gösterifl, çal m. 10) nanç, din inanc. Genifl a açl k alan. 11) nce pamuk ipli inden dokunmufl iç çamafl r, atlet. Belirli bir süre etkin olan toplumsal be eni, bir fleye karfl gösterilen afl r düflkünlük. 12) Görevden alma. Bak fl, bakma. 13) S rça. Eski dilde uyku. Temel, esas. 14) Çok olmayan. Ya c bedir hal lar ile ünlü Bal kesir ilçesi. 15) Hangi fley? Baba. Co rafyada debi. 16) Yerkabu unun yüksek bölümleri. Belirti, niflan. lave (tersten). 17) çine baflka bir s v kat lmam fl içki. Kamuflaj. 18) Donanma. K rm z. 19) Turpgillerden, yapraklar salata olarak yenen baharl bir bitki. Uzay gemisi. ÖDÜL:SMILE KLIMA 9000 Bulmacay çözüp afla daki faks numaras na gönderen ilk Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi bir adet Smile Klima 9000 kazanacak. Faks: Geçen say n n çözümü Geçen say n n kazanan Mas Mühendislik ten Mutlu Bafl oldu. 14

16 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 16 Bas nda Ferroli Türkiye Yap Malzeme Tesisat Dünya Bölgeye Bak fl Mimarl k Dekorasyon Hürriyet Emlak Dünya nflaat Do algaz Tesisat Klima stiklal Al flverifl Noktas 15

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1

7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 2 2007 ye haz r z Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Zaman büyük bir h zla ak p gidiyor. 2006 y

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

>>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI

>>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI 002Ferroli_01_NKapak 11/8/12 10:26 PM Page 1 YIL 7 / KASIM 2012 LIFE S22 ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI K TABI YAYINLANDI KONYA VE GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES NDE BÜYÜME DEVAM EDECEK >H ÇB R YARIfiMA BU KADAR E LENCEL

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

ORTAK B R V ZYON ADINA 06 > 08 > 07 > 12 > 10 > 09 > 16 > 13 > 14 > BAfiYAZI Ç NDEK LER. FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu!

ORTAK B R V ZYON ADINA 06 > 08 > 07 > 12 > 10 > 09 > 16 > 13 > 14 > BAfiYAZI Ç NDEK LER. FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu! Ç NDEK LER BAfiYAZI FUARLAR HMF, WIN 2006 Fuar nda yine dünyan n yükünü kald rd 06 > FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu! 07 > Ç M ZDEN B R 10 ayl k k demiyle Y l n Çal flan seçildi. 08 > ORTAK B R V ZYON

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı