Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) 256 04 02 Faks: (0312) 256 13 73"

Transkript

1 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:02 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) LIFE Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Konya Bölge Müdürlü ü Akbafl Mahallesi Furgandede Caddesi No:6 (Yeni Larende) Meram/Konya Tel: (0332) (pbx) Faks: (0332) Kayseri Bölge Müdürlü ü Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Tel: (0352) Faks: (0352) Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvar No:149 fiehitkamil/gaziantep Tel: (0342) Faks: (0342) Ege Bölge Müdürlü ü Akçay Caddesi No: 211 Gaziemir/ zmir Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232)

2 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:02 PM Page 2 Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r LIFE Mart 2007 no.08 Sehil nflaat n birinci tercihi Ferroli Maskeli Befller Irak'ta, Ferroli de yanlar nda Türklerle talyanlar: Yüzy llara uzanan dostluk

3 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:02 PM Page 3

4 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 4 önsöz Merhaba, 2007 nin öncelikli projesi olan fabrikam z n inflaat nda zemin betonlar dökülüyor. Elektrik ve su projeleri tamamland. Makine park n n sat n alma ve talya dan tafl nma süreçleri devam ediyor. flçi al mlar m z h zland. talya da e itim alacak ilk grup yola ç kt. Üretim hatt n organize edecek ve yönetecek kadrolar flirket organizasyonumuza dahil olmaya bafllad lar. Zaman h zla ilerlerken, eylül 2007 de ilk yerli Ferroli radyatör ve kombinin üretimine kilitlenmifl durumday z. Fabrikam z n inflaat sürerken, di er yanda piyasalardaki durgunluk ve son dönemde kurlarda gerçekleflen dalgalanmaya ra men ilk iki ay bütçe rakamlar m z n üzerinde kapatt k. Ferroli Türkiye tüm grup içinde en iyi ikinci firma olmak yolunda h zla ilerliyor. Bu say m zda Maskeli Befller I.R.A.K sponsorlu umuz, 2006 de erlendirme toplant m z, yurtd fl seyahat organizasyonlar m z, yurtiçi toplant organizasyonlar m z, aram za yeni kat lan arkadafllar m z, en önemli ihracat müflterilerimizden Sehil nflaat Sat n Alma ve Teknik Müdürü Say n Erkan Çolak ile yap lan söylefli, yetkili sat c ve teknik servislerimizle yap lan söylefliler, ödüllü bulmacam z ve bas nda Ferroli bölümlerini bulabilirsiniz. Keyifli bir çal flma dönemi diliyorum. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Bask Boyut Matbaas Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Lea Yay nc l k: Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks:

5 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 5 LIFE Haberler Do u Avrupa Bölgesi nin servis müdürleri topland Do u Avrupa Bölgesi servis müdürleri toplant s, Kas m 2006 tarihleri aras nda talya n n Verona flehrinde yap ld. Romanya, Ukrayna, Rusya, ve Polonya servis müdürlerinin kat ld toplant da Ferroli Türkiye yi Ça r Ero lu temsil etti. Toplant n n ilk günü, yeni ürünler Domiproject ve Divatop ile ilgili sunum ve görüfl al flverifline ayr ld. kinci gün ise yeni yedek parça da t m Maskeli Befller Irak ta, Ferroli de yanlar nda 2005 te vizyona giren ve be eni kazanan Maskeli Befller serisinin devam filmi olan Maskeli Befller: I.R.A.K., Ferroli nin ana sponsorlu unda ocak ay nda gösterime girdi. Sevimli ve sakar h rs zlar çetesi Maskeli Befller, yeni maceralar nda Kuzey Irak taki bir petrol tesisini ele geçiriyorlar. Arzu Film & Fida Film iflbirli inde çekilen filmin senarist ve yönetmeni Murat Aslan. Filmin görüntü yönetmenli ini Ertunç fienkay, sanat yönetmenli ini ise Mustafa Ziya Ülkenciler yap yor. Baflrollerde ise Peker Aç kal n, fiafak Sezer, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Atilla Sar han, Erdal Tosun, Durul Bazan ve Cezmi Bask n var. sistemi anlat ld ve Ferroli fabrikas gezildi. Yap lan ikili görüflmeler ve toplant lar sonras nda, Ferroli Türkiye nin teknolojik altyap s n n oldukça kuvvetli oldu u ortak kan s na var ld ve geliflime aç k bu altyap n n talya merkez taraf ndan her geçen gün daha verimli desteklenece i konusunda anlafl ld. Kayseri toplant s Ferroli, 10 fiubat 2007 tarihinde Ürgüp te, Kayseri Bölge Müdürlü ü nün organizasyonu ve Ferroli üst yönetiminin kat l m yla, Kayseri yetkili sat c lar ile sektörün önde gelen müteahhitlik firmalar için bir toplant düzenledi. Do al çevreye sayg temas yla gerçeklefltirilen toplant ya 250 kifli kat ld ; Ferroli kurumsal sunumuyla s tma-so utma ürünlerinin tan t m yap ld, do algazla ilgili bilgiler verildi. 4

6 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page y l de erlendirme toplant s Ferroli, 2006 y l n n de erlendirme ve faaliyet aktar - m toplant s n 21 Ocak 2007 tarihinde Sapanca Richmond Otel de gerçeklefltirdi. Toplant ya Ferroli Genel Müdürü Çetin Çakmakç, Genel Müdür Yard mc s Kemal Direk, Sat fl Müdürü Sabahattin Sayg n, Fabrika Müdürü Levent Su, Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu, Teknik Servis Müdürü Ça r Ero lu; stanbul, Ankara, zmir, Gaziantep, Bursa, Kayseri ve Konya bölge müdürleri ile sat fl temsilcileri; so- utma, e itim, pazarlama, muhasebe, idari ifller, ithalat ve ihracat, depo ve lojistik, bilgi ifllem, insan kaynaklar departmanlar ile fiule Kutlay Dan flmanl k tan fiule Kutlay ve Gökhan Özifl kat ld. 38 kiflilik delegasyon, ayr ca 2007 planlar n da sundu. 22 Ocak 2007 akflam K zkulesi nde düzenlenen Ferroli flirket yeme ine ise, delegasyonun yan s ra Ferroli stanbul çal flanlar da kat ld. Her çocu a bir bot, bir mont Ferroli, y lbafl nda bütün yetkili sat c lar ve teknik servisleri ad na çok anlaml bir projeye katk da bulundu. Zor flartlarda, maddi imkans zl klarla bo uflarak okuyan çocuklara, TOÇEV (Tuvana Okuma stekli Çocuk E itim Vakf ) kampanyas yoluyla bir bot, bir mont hediye etti. Bu y l büyük ad mlar ats nlar, zorlu yollarda s cac k yürüyebilsinler diye. RFA çat tipi paket klima Ferroli, do algaz ve LPG kullanarak ucuz ve verimli s tma yapan RFA çat tipi paket klima cihazlar n, tüm yetkili sat c lar nda sat fla sundu. RFA serisi, hava üniteleri orta ölçekteki her türlü ortam n so utma, s tma ve havaland rma ihtiyac n karfl layacak flekilde tasarland. RFA, s tma ifllemini elektrik enerjisi kullanarak scroll kompresörlerle, ek su bataryas yla veya do algaz-lpg ile çal flan termik modüllerle olmak üzere üç flekilde yap yor. Seri, her biri ba ms z so utma devresi üzerine yerleflmifl scroll kompresörlerle donat lm fl iki farkl kasaya sahip. Bu yerleflim, toplam ve hissedilir so utma kapasitesi aras nda sabit bir oran tutmaya yard mc oluyor; daha yüksek verim sa lad için hava daha iyi bir biçimde ifllem görüyor. Serbest so utucu d fl hava s cakl na ve ihtiyaca göre taze hava debisini azalt p art rarak bahar aylar nda ve geceleri %35 oran nda enerji tasarrufu sa l yor. Teknik özellikler: Gazla çal flan termik modül Serbest so utma Uzaktan kontrol Modülasyonlu fanlar R410A çevre dostu gaz 2 veya 3 s ral sulu s tma bataryas Elektrik rezistansl s tma bataryas Üfleme kanal susturucular Kondenser koruma muhafazas Alçak ve yüksek bas nç manometreleri Titreflim azalt c vibrasyon kitleri Motorlu iç fan ve standart d fl transmisyon Damla ay r c s So utucu devre hücresi susturucusu Filtre fark bas nç presostad Özel filtreler Hava kalitesi kontrolü Uzaktan termostat ayar Program saat ayar RS485 üzerindeki modbus protokol ba lant s D fl flartlara uygun tasar m 5

7 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 7 LIFE Haberler Y lbafl ve bayram kokteyli Ferroli, flirket içi y lbafl kokteylini genel müdürlük binas nda 29 Aral k 2006 tarihinde gerçeklefltirdi. Çok verimli geçen 2006 y l n n yorgunlu- unun da at ld kokteylde çal flanlar bir araya gelme f rsat buldu; hem yeni y l hem de Kurban Bayram kutlamas yap ld. Kiev ziyareti Ferroli çal flanlar ve yetkili sat c lar ndan oluflan 35 kifli Aral k 2006 tarihleri aras nda Ukrayna n n baflkenti Kiev flehrindeydi. Avrupa n n en eski flehirlerinden biri olan, hatta isminin Hazar Türkleri zaman nda konuldu u ve kuyu-ev anlam na geldi i öne sürülen Kiev de üç gün geçiren Ferroli mensuplar flehrin tarihi ve kültürel mekanlar n gezdiler. Enar Is Sistemleri nin merkez binas aç ld Sektöre Engin Ayhan ve Arif Bedir in ortakl yla 2004 y l nda Kartal da ad m atan, 2006 y l nda ise bölge yetkili sat c s olan Enar Is Sistemleri D fl Tic. Ltd. fiti. nin merkez binas n n aç l fl geçti imiz eylül ay nda gerçeklefltirildi. Aç l fla Maltepe Belediye Baflkan Fikri Köse ile Ferroli Genel Müdürü Çetin Çakmakç da kat ld. E itim toplant lar Düzenli olarak gerçeklefltirilen yetkili sat c ve yetkili servis e itim toplant lar nda son iki durak Gaziantep ve Malatya idi fiubat 2007 tarihlerinde Gaziantep de 90 kiflinin, 14 fiubat 2007 tarihinde Malatya da 40 kiflinin kat l m yla düzenlenen toplant larda do algaz, tesisatland rma prensipleri, s tma-so utma ürünleri hakk nda detayl bilgi verildi. 6

8 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 8 ARAMIZA KATILANLAR Odak grup çal flmalar Ferroli, yetkili sat c ve teknik servislerinin kat l m ile 9 Ocak 2007 de merkez binas nda odak grup çal flmalar n n ilkini gerçeklefltirdi. Toplant da kat l mc lar Ferroli de iyi bulduklar ve gelifltirilmesi gerekti ini düflündükleri yönleri ve önerileri gündeme getirdiler. Teknik servisler diyor ki: Ferroli, sektörde müflteri odakl düflünen, merkezinde teknik bilgisi yüksek elemanlar bar nd ran, servislerine profesyonel yard m sa laman n ötesinde aile gibi içten yaklaflan bir flirket. Teknik servislerin e itimi ve sektördeki genel eleman aç ihtiyaçlar n n karfl lanmas gerekli. Bunun yolu da, potansiyel elemanlar n okuldan bafllayarak e itilmelerini sa lamak, takip etmek. Kimi zaman baz yetkili sat c lar n verdi i 24 saatte servis sözü tüketiciler taraf ndan yanl fl anlafl l yor. As l amaç, tüketicilerle 24 saat içinde ilk temas n gerçeklefltirilmesi ve abart l vaatlerden, montaj hatalar ndan ve teknik servislere ifl bildiriminin geç yap lmas ndan kaç n lmas. Teknik servislere organizasyon ve yönetim e itimleri verilmesi gerekli, bak m sözleflmeleri mutlaka yap lmal, e itim süreleri daha uzun tutulmal, tüm sat fl sonras hizmetler merkez taraf ndan denetlenmeli ve takip edilmeli. Yetkili sat c lar diyor ki: Ferroli merkezi ile yetkili sat c lar n iliflkileri s cak. Ferroli güven duyarak sat lan bir marka. Bir kere Ferroli yetkili sat c s olan, daha sonra baflka bir markaya dönmüyor. Bütün yetkili sat c lar n uygulayabilece i bir format gelifltirilmesi gerekli. Bu tip kurumsallaflma sat fllara olumlu flekilde yans yacakt r. Ferroli den en büyük beklentimiz e itim. Bunun haricinde sat fllara katk sa layaca n düflündü ümüz CRM projeleri de çok önemli. Teknik servislerin say s n bölgelerin ihtiyaçlar na göre paylaflt rmak flart. Tüketiciye bir program dahilinde ve belirtilen saatlerde ulaflmak laz m. Ayr ca bütün bunlar merkezden kontrol edilmeli. CRM çal flmalar dahilinde tüketicilere özel günlerde, veri bankas n kullanarak tebrik kart, sms veya e-posta yollanabilir, takip formlar n n kullan m ile teknik servisler tüketicilere gitmeden evvel bilgilendirilebilir, bu tip fikir al flverifli çal flmalar s kl kla yap labilir. Mustafa Serdar Öksüz 1981, Erzincan do umlu de Erciyes Üni. Makine Müh. Bölümü nden mezun oldu tarihleri aras nda Alarko Anadolu Is da teknik sorumlu olarak çal flt. Ocak ay nda stanbul Merkez de teknik destek ve e itim uzman oldu. fiahin Koçyi it 1975, Ordu do umlu de Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü nü bitirdi. Eltesan, Isas Asansör, Biosel laç, Vaillant Is ve Efe Teknik te teknisyen olarak çal flt. Ocak ay ndan bu yana stanbul Merkez de teknisyen olarak çal fl yor. Elçin Tunçer 1975, stanbul do umlu. TÜ Makine Mühendisli i Bölümü mezunu. Urba D fl Tic. ve Turizm A.fi. de ve Alarko Carrier San. Tic. A.fi. de çeflitli kademelerde görev ald. fiubattan bu yana Ferroli Düzce Üretim Tesisleri nde üretim mühendisi. Cesur Sa ro lu 1978, Çank r do umlu de Osmangazi Üni. Makine Müh. Bölümü nü bitirdi. Borpan A.fi. de üretim sorumlusu olarak çal flt. fiubat ay nda Ferroli Düzce Üretim Tesisleri nde üretim mühendisi olarak çal flmaya bafllad. Ifl l Çapan 1982, zmir do umlu Celal Bayar Üni. Maliye Bölümü nden mezun oldu. Global Bilgi A.fi. de ve Medline Alarm Sa l k A.fi. de çal flt ktan sonra flubat ay nda Ferroli zmir Bölge Müdürlü ü nde sat fl destek sorumlusu oldu. Mustafa Ömür Aydo an 1973, Yalova do umlu. TÜ Makine Müh. Bölümü nde lisans, Fen Bilimleri Ens. Enerji Bölümü nde yüksek lisans yapt. Alarko Carrier San. Tic. A.fi. ve Ford Otomotiv San. A.fi. de çal flt. Ocakta Ferroli Merkez de stanbul Bölge Müdürü oldu. Feza Zeki 1981, Yugoslavya do umlu Celal Bayar Üni. Makine Müh. Bölümü nden mezun oldu. Comao Grup Geico ve Termak Koll.fiti. de çal flt. fiubatta Ferroli zmir Bölge Müdürlü ü nde sat fl mühendisi olarak çal flmaya bafllad. Ferroli Düzce Üretim Tesisleri nde flubat ay itibariyle çal flmaya bafllayan mavi yaka elemanlar ise flunlar: Hasan Mand ral, Ümit Gazel, Serkan Tafl, Orhan fiahin, Mecnun Ulafl, Hakan lhan, Hasan Sa lam, Coflkun Malkoç, brahim Merttürk. 7

9 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 9 LIFE Yüzy llara uzanan dostluk Türklerle talyanlar n iliflkisi, Osmanl mparatorlu u nun kurulufl y llar na kadar uzan yor. talyanlar n stanbul ile iliflkisi ise Bizans mparatorlu u nun erken dönemlerinden beri sürüyor. Bu ba, Türk kültüründe bir talyan etkisini de beraberinde getirmifl. talyanlar n, stanbul ile çok köklü bir iliflkisi söz konusu. Hatta Bizans kent haline sokan n Romal lar oldu u söylenir. Ayasofya n n özünde Roma teknolojisi yatar. Ayr - ca Ayasofya dan önce yap lm fl olan Valens (Bozdo an) kemerinde de Romal lar n izi oldu unu belirtir tarihçiler. Yani Bizans n su meselesi Romal larca çözülmüfltür. Bizans mparatorlu u döneminde talya n n çeflitli yerlerinden kolonizatörler gelerek Galata ya yerlefltiler. O günden sonra da flehrin kimli inin oluflmas na katk da bulundular. Onlar geldi inde flehrin sembolleri Ayasofya ile Valens kemeri idi y l nda Galata olarak adland r lan Ceneviz kolonisinin surlar aras ndaki en yüksek noktaya yap lan Galata kulesiyle flehre bir baflka simge daha katt lar. Bizans döneminden beri talyanlar, Anadolu ya da büyük bir ilgi gösterdiler ve bu ilgi, Türklerin Anadolu ya geliflleri ile iyice artt. Nitekim, Türkler aras nda Akdeniz de pek çok savafl n sürdü ü bir dönemde, o zamanlar ayr birer flehir devleti olan Pisa, Cenova, Venedik ile mükemmel düzeyde karfl l kl iliflkiler kuruldu. 8

10 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 10 Osmanl n n kuruluflundan bugüne Osmanl mparatorlu u nun kurulufl dönemlerinde iletiflim daha da güçlendi. talyan ve Türk halklar deniz yolu ile kültürel ve ticari iliflkilerini sürdürdüler. Anadolu nun ola anüstü güzellikteki hal lar Floransa saraylar n süslerken, talyan bankerleri de Anadolu da faaliyette bulundular. stanbul fethedildi inde buradaki Cenoval ve Venedikli koloniler yerlerinde b rak ld lar. K r m ve Trabzon al nd nda ise buralardaki Cenoval aileler stanbul'a getirtildiler. talyan kültürüne hayran olan Fatih Sultan Mehmet döneminde iliflkiler en üst seviyesine ulaflt. talyan ressam Bellini yi saray na davet ederek portresini yapt - ran ilk padiflah da Fatih Sultan Mehmet oldu. Osmanl fetihlerinin tüm h z yla sürdü ü dönemde sadece stanbul da de il zmir, Selanik, Bursa, Edirne, Zonguldak, Giresun, Trabzon, Halep, fiam, Trablusgarp, skenderiye, Beyrut gibi üç k ta imparatorlu unun birçok liman flehrinde talyan nüfus vard. 16. yüzy lda da siyasi, hukuki, ticari ve kültürel iliflkiler sürdürüldü. Venedik Devleti Dükas olan Andrea Gritti nin Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanl saray çevreleriyle çok yak n kiflisel iliflkileri oldu u bilinmektedir. Sultan II. Mahmut devrinde de subay, müzisyen, doktor gibi çeflitli çevrelerden pek çok talyan, Osmanl Devleti nde ikinci bir vatan buldu de II. Mahmut taraf ndan, imparatorluk orkestras flefi olarak davet edilen Giuseppe Donizetti ve onunla birlikte stanbul a gelen çok say da talyan müzisyeni, bu geliflmeye örnektir. stanbul tiyatrolar nda, talyan operalar s kça sergilendi. lk opera ve tiyatro binas da 1839 da, Galatasaray da, Giustiniani ad nda bir Venedikli taraf ndan yapt r ld. Ard ndan Garibaldi Fausto Zonaro Andrea Gritti 1842 de kurulan ikinci tiyatronun sahibi de talyan bir canbaz olan Bosco idi. talyan ressamlar aras nda Bellini ile birlikte an lan ikinci bir isim de Fausto Zonaro dur. II. Abdülhamid taraf ndan saray ressaml na getirilen Zonaro, stanbul da yirmi y l kald. Yine ayn dönemde stanbul a gelen talyan mimar Raimondo D Aronco da Befliktafl taki fieyh Zafir Külliyesi, Karaköy Mescidi, Tarabya daki talyan Büyükelçili i gibi pek çok binaya imza att. 19. yüzy ldaki talyan yo unlu u 19. yüzy lda, iktisadi sorunlar yaflayan talya dan pek çok kifli daha Osmanl mparatorlu u na geldi. Nüfusu artan ve toplumsal yaflam de iflen flehirde talyan bankac, hekim, flirket memuru, rahip, ö retmen, usta, amele, lokantac, flekerlemeci, hizmetçi vard. talyan toplumu, kendi içinde çeflitli örgütlenmelere de gitti. Örne in, genç bir gemiciyken 1835 te geldi i stanbul da üç y l kalan modern talya n n kurucusu Guiseppe Garibaldi, talyan flçi Yard mlaflma Derne i ni kurdu. 20. yüzy l bafl stanbul unda say lar 35 bini bulan talyanlardan günümüze talyan Kültür Merkezi, talyan flçi Yard mlaflma Derne i, talyan Hastanesi, talyan Lisesi gibi kurumlar kald. Zaman zaman savafllar nedeniyle iliflkiler ask ya al nsa da, talyanlar n stanbul un kültürel hayat na yapt klar katk lar önemli. Ayr ca talyanlar, Avrupal larla aram zdaki köprüyü ilk kuranlar. Akdenizli olmalar nedeniyle de Türklere yak n durmay baflarm fllar. Bu nedenlerle talyanlarla Türkler aras nda her zaman özel bir iliflki kurulmufltur. 9

11 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 11 LIFE Ferroli bizim için birinci Sehil nflaat olarak Ferroli firmas ile nas l bir araya geldiniz? stanbul daki sat n alma departman m zda endüstriyel mekanik bölümümüz var; yapt ifller aras nda birincisi de, gelen taleplerin teknik olarak de erlendirilmesi. Bu bölümümüzün yapt incelemelerde teknik özellikler aç s ndan Ferroli ön plana ç kt. Fiyat aflamas nda da belli bir rotay yakalad m zdan dolay üç y l önce Ferroli yle bir bafllang ç yapt k. Ferroli ürünlerini tercih etme sebepleriniz nelerdir? En önemlisi iklim ve hava flartlar. Çünkü faaliyet gösterdi imiz Türkmenistan n yazlar çok s cak, k fllar ise çöl so uklar ile geçiyor. S cakl k ve 10 firmad r Türkmenistan da kamusal pek çok binan n yap m na imza atm fl olan Sehil nflaat, Ferroli ürünlerinden baflkas n kullanmay düflünmüyor. Sehil nflaat Sat n Alma ve Teknik Müdürü Erkan Çolak, bu iflbirli inin ayr nt lar n anlat yor. so ukluk fark n n çok fazla olmas nedeniyle, teknik özellikleri aç s ndan iflimizi kolaylaflt racak bir marka ile çal flmam z gerekiyor. Bu nedenle ifllerimizde Ferroli yi kullanmaya karar verdik. Ferroli ile ifl ortakl n z sürdürmeyi düflünüyor musunuz? Evet ve bunun en büyük sebeplerinden birisi Ferroli nin bu sene Türkiye ye yat r m yap yor olmas. Uygun fiyat ve teknik ekibin yak nl nedeniyle bize daha fazla hizmet verece ini düflünüyoruz. Ürünlerin bize daha çabuk zamanda ulaflaca n bilmek de seçimimize etki eden nedenlerden. Ferroli firmas Türkmenistan da tan n yor mu? Bir çok projemizde Ferroli ürünlerini kulland m z için iflverenlerimiz de tan yor. Biz Türkmenistan da

12 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 12 Portre rfan Demirhan Yedek parçalar ondan sorulur Sehil nflaat n tarihçesi Sehil nflaat Endüstri ve Ticaret Ltd.fiti de kuruldu de Türkmenistan da ilk yurtd fl flubesini, 2003 de Kazakistan da ikinci flubesini açt. Bugüne kadar Türkiye de ve Türkmenistan da konutlar, otelleri, ifl ve al flverifl merkezlerini, bakanl k binalar n, okullar, parklar ve sanayi tesislerini hayata geçirdi. devlet ifli yap yoruz. Ekspertizler onaylamad kça hiçbir cihaz devlet oraya koydurtmaz. Diyelim ki koyduk, ekspertiz onaylad, fakat bir zaman sonra ar za ç kt ; o zaman kulland m z markay baflka bir marka ile de ifltirmek durumunda kal r z. Bugüne kadar Ferroli ile böyle bir durum yaflamad k. Türkmenistan da hangi projede Ferroli ürünlerini kulland n z? Türkmenistan da Ferroli ürünlerini a rl kl olarak idari binalarda, okullarda, krefllerde, konutlarda, residans tarz binalarda ve bir tane de otelde kulland k. Bu cihazlar chiller ve sahra tipi chiller. Yani merkezi so utma sisteminde kullan lan ana makineler. Bunun yan nda s tma ürünlerini de kulland k. Say olarak net bir rakam veremiyorum ama çok s k kullan yoruz. fiu anda yapt m z ifllerde Ferroli bizim için birinci firmad r. rfan Demirhan, 1994 y l ndan bu yana Ferroli ailesinin bir üyesi y l nda yedek parça depo ve lojistik sorumlulu unu üstlenen Demirhan, halen bu görevini sürdürüyor. Üstlendi i sorumlulu un önemli noktalar n da flöyle aç kl yor: Yedek parça bölümünde, k sa süreli depolama ve lojistik yapman z gerekir. Bu çal flma, iyi bir istatistikle yap lmal ; müflteri, servis ve yetkili sat c iliflkisini iyi tutmak için ne flekilde olursa olsun parça tedari i sa lanmal. Yedek parçan n zaman nda temin edilmesi, Ferroli nin emeklerinin bofla ç kmamas n, imaj n yükseltmesini sa lar. Yedek parça bölümü olarak bizim görevimiz, müflterinin probleminin giderilmesine kadard r. Demirhan, Ferroli de bulundu u sürece gözlemledi i geliflmeleri ise flu sözlerle anlat yor: fiirkete çekirdek bir yap yla bafllad k. Fakat yönetim kadrosu ve tüm departmanlar m zla birlikte h zla büyüdük. Bu çal flman n meyvesini piyasadaki sat fllar m zla görmekteyiz. Hatta flu anki mevcut yedek parça depomuz ve geliflen servis a bile bunu anlatmaya yeter. Düzce de kurulan fabrikam z n iyi bir yat r m olmas piyasada da söz sahibi olmam z sa lamaktad r. Ferroli olarak art k önümüzdeki y llarda daha çok büyüme yaflayaca m za ve bunun da daha çok ifl imkan na dönüflece ine inanmaktay m. Ferroli de çal flmaktan büyük memnuniyet duyan 1960 do umlu, evli ve bir çocuk babas olan Demirhan, bofl vakitlerini ailesiyle ve arkadafllar yla geçiriyor; sporu ve denizi çok seviyor. 11

13 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 13 LIFE Yetkili sat c lar Kemal Ergi Verim Do algaz 3 y ll k yetkili sat c Baflka ürün satmay düflünemiyorum bile Trakya Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü mezunuyum. 47 yafl nday m. Uzun y llar, gübre fabrikas nda mühendis olarak çal flt m. Üç y l önce emekli oldu umda yeni bir ifl için aray fla girdim. Ferroli ile çal flman n benim için en iyisi olaca na karar verdim. Çok da memnunum. Ferroli ürünlerinden baflka bir ürün satmay düflünemiyorum bile. Çünkü çeflit çok ve ürünler kaliteli, ayr - ca kullan fll ve pratik. Servisi de iyi. Band rma daki ilk Ferroli yetkili sat c s ben oldum. fiimdi iki yetkili sat c ve befl tane de alt yetkili sat c var. lk y llarda müflteri müflteriyi gönderdi, diyebilirim. Beni de tan yordu Band rmal lar; bunun da etkisi oldu. Ne benim flirketim Ferroli nin önüne, ne de Ferroli benim flirketimin önüne geçti. Ama flimdi reklamlar n etkisiyle durum çok de iflti. nternetten fiyatlara, ürün özelliklerine bak p gelenler bile var. Gaz aç ld nda, kombi çal flt nda müflterinin memnuniyetini görmek beni mutlu ediyor. Konuflmay çok sevmem, ama ifl yapmay severim. Bu sektörde iyi firma az. Bu nedenle müflterinin memnuniyetini belirtmesi çok keyif verici. Hac Yusuf Mah. Adalet Cad. No:30/B Band rma-bal kesir Tel-Faks: Coflkun Özer Coflkun Ticaret 6 y ll k yetkili sat c Halk m z Ferroli yi benimsedi 48 yafl nday m. Is tma-so utma ve s hh tesisat servisi olarak 1976 y l ndan beri hizmet veriyorum. Bu ifle Kayseri de bafllad m; babamdan ve a abeylerimden ö rendim ifli y l ndan bu yana ise Yalova day m. Tesisat ve s tma sektörünün yan nda yap malzemeleri markalar n n temsilcilikleri de yap yorum y l nda Ferroli nin yetkili sat c s oldum. O zamanlar Yalova da mazotlu ve kat yak tl kazanlar ve klima sat l yordu a rl kl olarak. fiimdi do al olarak kombi daha fazla sat l yor. Ferroli ürünleri kalite bak m ndan dünyada ve Türkiye de iyi durumda. Halk m z Ferroli yi benimsedi. Ferroli nin kaliteli ve iyi hizmet veren bir marka oldu unu, ürünlerinin de üstün teknolojiye sahip, yak t harcamas az ürünler oldu unu düflünüyorlar. Biz de Yalova yetkili sat c s olarak, Ferroli ye yak fl r hizmet vermeye çal fl yoruz. Ferroli de çal flmak di er markalara göre zevkli. Ferroli çal flanlar n n hepsi kibar, iflini takip eden, yetenekli kifliler. Ferroli geliflmeye önem veren bir firma. Mal hep zaman nda gönderir. Sorun olursa hemen müdahale eder, müflteri memnuniyetini ön planda tutar. flimin en güzel yan, müflterilerin Tesisat m iyi çal fl yor ve az yak yor demesi. En zor yan gaz firmalar n n tutumu, zaman nda gaz açmamalar. Yaflar Okuyan Bulvar No:52 Yalova Tel: Faks:

14 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 14 Yetkili servis Ramazan fiald r Gençler Do algaz 3 y ll k yetkili sat c Ferroli ismi güven ve kalite demek Endüstri meslek lisesi mezunuyum, 1966 do- umluyum. Üç y ld r bu iflle u rafl yorum. Daha önce Kütahya da Ferroli ismini bilen yoktu. fiimdi ise Ferroli nin ve Gençler Do algaz n el ele gayreti sonucunda Kütahya da Ferroli ismi güven ve kalite demek. Müflterilerimiz Ferroli den ve firmam zdan memnunlar, kald ki flu an Kütahya da hem Ferroli hem de Gençler Do algaz ilk iki içerisindedir. Ferroli ürünlerinden memnunuz. Kalite olarak birinci s n f olmas na ra men fiyatlar rakiplerine göre daha avantajl. Sektördeki di er firmalar kalite ve fiyat aç s ndan kendimize rakip görmüyoruz. Geçti imiz y l boyunca Kütahya da bireysel s tmadaki oran m z yüzde 15 civar ndayd, hedefimiz 2007 y l itibariyle yüzde 20 yi yakalamak. Bunu Ferroli nin kalite, güven ve deste i ile baflaraca z. Reklam deste inin ulusal kanal ve gazetelerde y l boyu devam etmesini istiyoruz. flimizin en güzel yan mutlak müflteri memnuniyeti. Bu konuda hiçbir zaman taviz veremeyiz. Yirmiyi aflk n personelimize ifl imkan sundu umuz için de ayr ca gururluyuz. flimizin s k nt l ve zor yanlar da yok de il. Personelimizin sorunlar ve kalifiye eleman s k nt s, yapt - m z iflin riskli olmas ndan dolay maksimum dikkat gerektirmesi bizi bu sektörde zorlayan bafll ca s k nt lar. Adnan Menderes Bulvar Atakap Apt. No:32/A Kütahya Tel-Faks: Aydo an Uzugüten Dünya Teknik 8 y ll k teknik servis Reklamlar n faydalar n birebir görüyorum Y ld r m Beyaz t Lisesi Meslek Bölümü mezunuyum y l nda Ankara Belediyesi nden Yetsan A.fi. ye geçtim, böylelikle sektöre de girmifl oldum. Önceleri kombi sat fl yap yordum, son 10 y ld r ise servis hizmeti veriyorum. Ferroli ile 1999 da bir araya geldik. Aç kças Ferroli kombilerinin Ankara daki sat fl f s lt reklam ile oldu. Son iki senedir görsel ve iflitsel alandaki reklamlar n faydalar n müflteriyle konuflmalar m zda birebir görüyorum. Bizim için en önemli fley, h zl bir flekilde gerçeklefltirilen yedek parça ve merkez servis deste i. Zaten bunlar olmasa, Ferroli nin flimdiki konumunda olmas da mümkün olmazd. Bu bölümlerde çal flan arkadafllar m za da bu sayede teflekkürlerimizi iletiriz. Bizlerin servis anlay fl na göre Ferroli nin parça ve kombi kalitesi Türkiye de ilk üçün içinde. Zaten bu durum sat fllardan da belli. flimizin en keyifli yan yo un geçen haftan n ard ndan pazar günü dinlenmek. En zor yan ise pazar günü çal flmak. Çal flmad m ve f rsat buldu um zamanlarda kaliteli diye nitelendirebilece- im filmleri izlemekten, müzikleri dinlemekten hofllan r m. Ça dafl Sok. 40/12 Ayd nl kevler-ankara Tel: Faks: Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi iseniz ve Ferroli Life da yer almak istiyorsan z haberlerinizi bekliyoruz. Sa lam Fikir Sok. Esen Palas Apt. No: 2 B Daire: 5 Esentepe/ stanbul Tel: Faks:

15 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 15 LIFE Bulmaca Soldan sa a: 1) Dine dayal yönetim biçimi. Zeki ve yaramaz çocuk. De iflik ça lar n ve uygarl klar n kültür de erlerini temsil eden eser veya kal nt. 2) laç. Meyvelerin flekerle kaynat lmas yla yap lan tatl. Kaza geçirmifl olan. 3) Yunan mitolojisinde zafer tanr ças. Devim, hareket. Kira getiren mülk. 4) Yaya kald r m. Lisan. lgi, iliflki (mecazi). Bir nota. 5) Kemiklerin toparlak ucu. Kantitatif. Liste bafl olan flark. Amerikyumun simgesi. 6) Parlakl k, göz al c l k. Kalsiyumun simgesi. A a. Mikroskop cam. 7) Risk. Amerikan profesyonel basketbol ligi. Geri çevirme, reddetme. 8) Temiz sevgi, yürekten ba l l k. Sembol olarak kabul edilmifl resim, harf veya flekil, ongun. Bafl nda saç olmayan kimse. 9) Güneflin batmas ndan bir buçuk, iki saat sonraki vakit. Bir M s r tanr s. De iflik dillere ve kültürlere sahip insan toplulu u (mecaz). 10) Düzlük, yaz. Denetlenemez duruma gelmek. 11) Ürdün ün internette ülke kodu. Radyumun simgesi. Sarhofl veya külhanbeyi ba rmas. Anlam. Yukar dan afla : 1) yotlu tentür. 2) Buyruk, talimat. Kadife, çuha, yün vb.nin yüzeyindeki ince tüy. 3) Bir harfin okunuflu. Elektrikte gerilim. 4) Bir tür keten, patiska ya da basma (Frans zcadan). skambilde birli. 5) Renyumun simgesi. Çaresi, ç kar yolu olmaks z n. 6) Doymam fl. Bir ba laç. Ezgi, türkü, na me. 7) Bir otomobil tipi. Saçma sapan, bofl söz. 8) Terakkiperver. Bir haber ajans n n k saltmas. 9) Gösterifl, çal m. 10) nanç, din inanc. Genifl a açl k alan. 11) nce pamuk ipli inden dokunmufl iç çamafl r, atlet. Belirli bir süre etkin olan toplumsal be eni, bir fleye karfl gösterilen afl r düflkünlük. 12) Görevden alma. Bak fl, bakma. 13) S rça. Eski dilde uyku. Temel, esas. 14) Çok olmayan. Ya c bedir hal lar ile ünlü Bal kesir ilçesi. 15) Hangi fley? Baba. Co rafyada debi. 16) Yerkabu unun yüksek bölümleri. Belirti, niflan. lave (tersten). 17) çine baflka bir s v kat lmam fl içki. Kamuflaj. 18) Donanma. K rm z. 19) Turpgillerden, yapraklar salata olarak yenen baharl bir bitki. Uzay gemisi. ÖDÜL:SMILE KLIMA 9000 Bulmacay çözüp afla daki faks numaras na gönderen ilk Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi bir adet Smile Klima 9000 kazanacak. Faks: Geçen say n n çözümü Geçen say n n kazanan Mas Mühendislik ten Mutlu Bafl oldu. 14

16 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:03 PM Page 16 Bas nda Ferroli Türkiye Yap Malzeme Tesisat Dünya Bölgeye Bak fl Mimarl k Dekorasyon Hürriyet Emlak Dünya nflaat Do algaz Tesisat Klima stiklal Al flverifl Noktas 15

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak.

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak. EDSM Enerji kimdir? EDSM Enerji, Enerji Kaynaklar n n ve Enerjinin Kullan m nda Verimlili in Artt r lmas na liflkin Yönetmelik gere ince, binalara ve endüstriyel tesislere enerji yönetim planlama ve strateji

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı