Nutritional Status and Anthropometric Assessment of 10th Grader Girls at a High School in the Catchment Area of Eryaman District, Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nutritional Status and Anthropometric Assessment of 10th Grader Girls at a High School in the Catchment Area of Eryaman District, Ankara"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara da Eryaman Sağlık Ocağı Bölgesi nde Bir Lisenin İkinci Sınıfında Okuyan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumlarının ve Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirmeleri Nutritional Status and Anthropometric Assessment of 10th Grader Girls at a High School in the Catchment Area of Eryaman District, Ankara Dilek Aslan *, Elif GÜRTAN *, Adnan HACIM **, Nezih KARACA **, Eyüp ŞENOL **, Emeti YILDIRIM ** ÖZET Amaç: Bir lisede ikinci sınıfta okuyan kız öğrencilerin beslenme durumlarının ve bazı antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi. Yöntem: Öğrencilerin antropometrik ölçümleri sonucunda yaşa göre Beden Kitle İndeksi (BKİ) persentil değerlendirmeleri, Bel Kalça Oranı (BKO) hesaplamaları yapılmıştır. Beslenme durumları gıda tüketim sıklığı soru formu yardımı ile tespit edilmiştir. Bulgular: Kız öğrenciler yeterli, düzenli ve dengeli beslenmemektedirler. Bu sonuçlar arasında BKİ-persentil hesaplamalarına göre kız öğrencilerin % 36 sının zayıf; % 60 ının normal ve % 4 ünün şişman olduğu bulunmuştur. Kızların % 92.5 inin BKO değerleri 0.8 in altında, % 7.5 inin BKO dğerleri ise 0.8 ve üzerinde bulunmuştur. Öneri: Kız öğrencilerin yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarının ortadan kaldırılabilmesi için daha detaylı çalışmalara ve müdahale programlarına ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Kız öğrenci, Beslenme durumu, Beden Kitle İndeksi, Persentil SUMMARY Objective: To assess the nutritional status and anthropometric measurements of a group of girls at the 10th grade of a high school. Method: Body Mass Index (BMI) criteria for adults, BMI-percentile measurements, waist-hip ratio measurements were calculated for the antropometric assessment. Nutritional status were asssessed by using food frequency questionnaire. Results: Girls had problems regarding adequate and balanced nutrition. 36% of the girls were undernourished, 60% of them were normal and 4% of them were obese due to the criteria of Body Mass Index-percentile for age. Besides, 92.5% of girls had lower than 0.8 waist/hip ratio values, and 7.5% of them had 0.8 and higher values. Recommendations: More detailed studies and interventions are recommended to diminish the nutritional problems of adolescent girls. Key Words: Girls, Nutritional status, Body Mass Index, Percentile C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2): 55 62, 2003 GİRİŞ Bireylerin fiziksel, ruhsal, ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde olması için bazı olumlu sağlık davranışlarının varlığı çok önem taşımaktadır. Sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli fizik aktivite yapmanın yanısıra yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmek de sağlıklı olmak için yapılması gereken çok önemli davranışların temelini oluşturmaktadır (1,2). * Öğr. Gör. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara ** Dönem VI öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 55

2 Bir Lisenin İkinci Sınıfında Okuyan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumları ve Antropometrik Ölçümleri Sağlıklı beslenme davranışlarının çocukluk ve adolesan dönemlerde kazanılması, kişilerin yaşamlarının sonraki dönemlerinde de bu davranışlarını sürdürme olasılıklarını artırmaktadır. Adolesan dönem zihinsel, cinsel ve fiziksel olarak büyük bir değişimin yaşandığı dönemdir. Bu dönemdeki bireyler, diğer yaş gruplarına göre hastalık ve ölüm nedenleri açısından toplumun en sağlıklı kesimini oluşturmaktadırlar, ancak, yaşam tarzını ve sağlıklı olmayı belirleyen bir çok değişkene ilişkin temeller bu dönemde atılmaktadır. Ülkemizde de birçok dünya ülkesinde olduğu gibi yetersiz ve dengesiz beslenme önemli bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Ayak üstü beslenme (fast-food) alışkanlıklarının yaygınlaşması ve fizik aktivitenin azalıp daha sedanter bir yaşam sürdürülmesi özellikle dengesiz beslenmenin en önemli sonucu olan şişmanlık sıklığının artışının temelinde yatan nedenler arasında yer almaktadır (3). Bireylerin beslenme durumlarının değerlendirilebilmesi için onların zayıf, normal ya da şişman olma durumlarının ölçülmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmelere yönelik olarak pek çok yöntem geliştirilmiştir. Beden kitle indeksi (BKİ), toplumda şişmanlık düzeyinin saptanması için kullanılan en pratik yöntemlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Tanım olarak, BKİ, vücut ağırlığının vücut yüzeyine bölünmesiyle elde edilir (kg/m 2 ) (2). Araştırmalar sonucunda şişmanlığın gelişmiş ülkelerde düşük sosyo-ekonomik düzeylerde, gelişmekte olan ülkelerde ise yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip kesimlerde daha sık olduğu gösterilmiştir. Aşırı şişmanlık ise sosyo-ekonomik durumdan bağımsızdır. Beslenme biçimi ve beslenme alışkanlığı olarak yüksek kalorili yiyeceklerle beslenen çocuklarda şişmanlık daha kolay gelişmektedir (2). Adolesanların beslenme durumlarının pek çok faktör tarafından etkilenebileceği bilinmektedir. Onların bu konuda kendi bedenleri ile ilgili düşünceleri, algıları, genetik faktörler, ebeveynlerinin şişman olup olmaması, yaşam tarzında meydana gelen değişiklikler, vb. kişilerin sağlıklı ya da sağlıksız davranış tercihlerini etkileyen etkenler arasındadır (4,5). Adolesanlarda saptanan bazı beslenme sorunları kızlarda erkeklerden fazla görülmektedir. Örneğin, yeme bozukluklarının genel olarak kadınlarda daha sık olduğu bilinmektedir (6). Bu nedenle, her iki cinsiyette de çok önemli olmasına rağmen kız öğrecilerin beslenme alışkanlıkları ve ilgili diğer çalışmalar erkeklere göre daha önem kazanmaktadır. Yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle bu araştırmada, Ankara da bir lisede okuyan ikinci sınıf kız öğrencilerin beslenme alışkanlıklarıyla ilgili bazı özelliklerinin saptanması (beslenme sıklığı, besin tipleri, vb), beslenme durumlarının değerlendirilmesine yardımcı olan bazı antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel çevresi, kalça çevresi) amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Kesitsel tipte bir araştırma olan bu çalışma, Ankara da Eryaman Lisesi ikinci sınıfta okuyan kız öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Lise ikinci sınıfların alınma nedeni, özellikle beden algılamasının önemsenmeye başladığı yaş grubuna denk gelmesi olarak açıklanabilir. Lise üçüncü sınıfların üniversite hazırlıkları nedeniyle okulda bulunma sürelerinin kısıtlı olması bu grubun araştırmaya dahil edilmemesinin nedenidir. Araştırmaya sadece kızların alınma nedeni ise kızların kendi bedenlerine şilmanlık ve zayıflık algısı açısından daha önem verdikleri düşüncesidir. Araştırmanın evrenini 240 kız öğrencinin tamamı oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması planlanmış olup beş son sınıf tıp fakültesi öğrencisi tarafından uygulanan ankete 226 kişi katılmıştır (Katılma boyutu= % 94.2). Anket formunun uygulanmasından sonra öğrencilerin bazı antropometrik ölçümleri yapılmıştır (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi, kalça çevresi). Öğrencilerin bu bölüme katılma boyutu ise % 88.5 dir. Antropometrik ölçümler kullanılarak kişilerin bedenlerinin zayıf, normal ya da şişman olup olmadıkları değerlendrilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken yaşa göre Beden Kitle İndeksi (BKİ)-persentil ve bel kalça oranı (BKO) hesaplamaları kullanılmıştır (2). Yaşa göre BKİ-persentil değerlendirmesi, adolesan yaş grubunda kişilerin zayıf, normal ya da şişman olma durumunu ölçen bir başka değerlendirme kriteridir. Bu değerlendirme kriterine göre: Kategori (persentil) Değerlendirme <5 Yetersiz beslenme(pem) 6-15 Zayıf Normal Hafif şişman >95 Şişman (obez) 56

3 Aslan ve ark. Yukarıdaki tabloya göre 5 persentil ve altı yetersiz beslenme (PEM), 95 persentil üzeri ise şişman olarak değerlendirilmektedir.bu araştırmada BKİ persentil değerleri için yukarıdaki kategoriler kendi içinde birleştirilmiştir. Bu birleştirme sonucunda 16 persentil in altı zayıf; persentil arası normal; 85 persentil üzeri şişman olarak değerlendirilmiştir. BKO da kişilerin beslenme alışakanlıklarının değerlendirilmesi için kullanılan bir antropometrik değerlendirmedir. Kızların bel-kalça oranının 0.8 in üzerinde olmaması önerilmektedir (2). BULGULAR Bulgular bölümünde araştırmaya katılan kız öğrencilerin bazı sosyo-demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları ve bazı antropometrik ölçümleri ile ilgili sonuçlar sunulmuştur. Kız öğrencilerin büyük çoğunluğu 16 yaşında olduğunu ifade etmiştir (% 72.0). Öğrencilerin % 1.3 ünün 16 yaşından küçük, % 26.7 sinin 16 yaşından büyük olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların % 97.3 ünün kardeşi bulunmaktadır. Kızların % 7.7 si çekirdek aileye sahiptir (Tablo 1). Tablo 1. Kız öğrencilerin bazı sosyo-demografik özellikleri (Ankara, 2003) Özellik Sayı % Yaş (n=225) < > Ortalama(±ss) =16.3 (±0.7); Ortanca=16.0; Alt-üst değer=15-19; Tepe değeri:16 Kardeş olma durumu(n=219) Yok Var ve üzeri Ortalama =1.6 ; Ortanca =1.0 ; Alt-üst değer =0-5 ; Tepe değeri=1.0 Aile tipi (n=221) Çekirdek aile Parçalanmış Geniş Kız öğrencilerin annelerinin % 1.8 i okur-yazar değildir. Annelerin % 33.3 ü lise mezunudur. Araştırmaya katılanların babaları arasında okur-yazar olmayan yoktur. Kızların annelerinin % 29.6 sının gelir getiren bir işte çalıştığı, % 70.3 ünün ise çalışmadığı tespit edilmiştir. Çalışan annelerin % 31.3 ü idari personel ve benzeri çalışanlar grubunda; % 28.3 ünün idari personel ve benzeri grupta yer aldığı saptanmıştır. Öğrencilerin babalarının % 92.7 sinin gelir getiren herhangi bir işte çalıştığı, % 7.3 ünün ise çalışmadığı belirlenmiştir. Babaların % 26.1 inin ticaret ve satış personeli grubunda; % 21.2 sinin idari personel ve benzeri çalışanlarlar grubunda; % 20.2 sinin ise hizmet işleri grubunda çalıştıkları tespit edilmiştir (Tablo 2). Kız öğrencilerin % 85.4 ü hiç alkollü bir içecek içmediklerini belirtmişlerdir. Halen alkollü bir içecek içenler grubun % 5.6 sını oluşturmuştur. Ortalama alkollü bir içecek içme süresi 12.0 ay olarak hesaplanmıştır. Kız öğrenciler arasında sigara kullanma sıklığı % 12.8 olarak bulunmuştur. Ortalama sigara içme süresi 12.3 ay; günde içilen sigara sayısı ise 7.9 adet olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). Kız öğrencilerin, %63.2 sinin hergün kahvaltı yaptığı, % 5.5 inin ise hiç kahvaltı yapmadığı tespit edilmiştir. Kız öğrencilerden kuşluk öğününü hergün yiyenler % 38.3 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin % 78.7 sinin öğle yemeğini hergün yedikleri saptanmıştır. İkindi öğününü hergün yiyen kız öğrenciler % 39.5 olarak bulunmuştur. Akşam yemeğini hergün yiyen kız öğrenciler % 84.9 olarak tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin % 20.6 sının hergün gece yatarken yemek yediği belirlenmiştir (Tablo 4). Kız öğrencilerin % 47.0 sinin süt ve yoğurdu hergün tükettikleri belirlenmiştir. Ankete katılanların % 61.4 ü peyniri hergün tükettiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin % 47.2 si beyaz eti; % 41.6 sı ise kırmızı eti haftada 1-2 kez tükettiklerini belirlenmişlerdir. Öğrencilerin % 40.0 ı yumurtayı; % 47.9 u ise kuru baklagilleri haftada 1-2 kez tükettikleri saptanmıştır. Ekmek % 77.9 sıklığında hergün tüketilmektedir. Pirinç,makarna,bulgur grubu besinler % 43.8 sıklığında haftada 1-2 kez; taze meyve-sebze ise % 69.1 sıklığında hergün tüketilmektedir. Şekeri hergün tüketme sıklığı % 55.8 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan kızların % 46.8 i zeytinyağı, ayçiçek yağını hergün tükettiklerini belirtmişlerdir (Tablo 5). 57

4 Bir Lisenin İkinci Sınıfında Okuyan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumları ve Antropometrik Ölçümleri Tablo 2. Kız öğrencilerin ebeveynleri ile ilgili bazı özellikleri (Ankara, 2003) Özellik Sayı % Anne öğrenim durumu (n=225) Okur-yazar değil Okur-yazar İlkokul mezunu Ortaokul mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu Baba öğrenim durumu (n=224) Okur-yazar İlkokul mezunu Ortaokul mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu Tablo 3. Kız öğrencilerin alkol ve sigara kullanma durumları (Ankara, 2003) Özellik Sayı % Alkol kullanma durumu(n=179) Hiç kullanmayan İçip bırakan Halen içen Alkol kullanma süresi (ay) (n=31) ve üzeri Ortalama =12.0 ; Ortanca =7.0 ; Alt-üst değer =1-48 ; Tepe değeri=4 Sigara içme durumu(n=186) Hiç içmemiş İçip bırakmış Halen içen Anne çalışma durumu (n=226) Çalışmıyor Çalışıyor Idari personel ve benzeri çalışanlarlar Ticaret ve satış personeli Yok(ev kadını,emekli vb) Sigara içme süresi(ay) ve üzeri Ortalama =12.3 ; Ortanca =10.0 ; Alt-üst değer =1-60 ; Tepe değeri=12 İlmi ve teknik elemanlar,serbest meslek İçilen sigara sayısı (adet/gün) (n=31) Baba çalışma durumu (n=219) Çalışmıyor Çalışıyor Ticaret ve satış personeli İdari personel ve benzeri çalışanlarlar Hizmet işlerinde çalışanlar İlmi ve teknik elemanlar,serbest meslek Tarım dışı üretim faaliyetlerinde çalışanlar ve ulaştırma makinaları kullananlar Yok(Emekli,çalışamaz) ve üzeri Ortalama =7.9 ; Ortanca =8.0 ; Alt-üst değer =1-20 ; Tepe değeri=1 Kız öğrencilerin % 43.5 inin haftada 1-2 kez tost yedikleri saptanmıştır. Hamburgeri grubun % 43.4 ünün; sosisli sndeviçi ise öğrencilerin % 71.7 sinin hiç tüketmedikleri belirlenmiştir. Şeker, çikolatayı öğrencilerin % 47.9 unun hergün, % 11.4 ünün ise hiç yemediği tespit edilmiştir. Bisküvi-kek grubu besinleri öğrencilerin % 23.8 inin hergün, % 17.8 inin haftada 3-4 kez, % 43.5 inin haftada 1-2 kez tükettiği, %15.0 ının ise hiç yemediği tespit edilmiştir. Cips ve patates 58

5 Aslan ve ark. kızartmasının hergün, haftada 3-4 kez, haftada 1-2 kez tüketilme ve bu besin grubunun hiç tüketilmeme sıklıkları sırayla % 20.7, % 22.6, % 29.0 ve % 27.6 olarak bulunmuştur. Kolalı içeceği hergün tüketenler % 23.7, haftada 3-4 kez tüketenler % 20.9, haftada 1-2 kez tüketenler % 26.5, hiç tüketmeyenler ise % 28.8 olarak bulunmuştur. Sütün % 46.7 sıklığında hiç tüketilmediği belirlenmiştir. Ayranı hergün tüketenler grubun % 10.9 unu, hiç tüketmeyenler ise % 38.9 unu oluşturmuştur (Tablo 6). Tablo 4. Kız öğrencilerin günlük öğün tüketim durumları (%)* (Ankara, 2003) Öğün n Hergün Günaşırı Haftada 1-2 Ayda 1-2 Hiç Kahvaltı Kuşluk Öğle yemeği İkindi Akşam yemeği Gece yatarken *Satır yüzdesidir Tablo 5. Kız öğrencilerin bazı besinleri tüketim sıklıkları (%)* (Ankara, 2003) Besin grubu n Hergün Günaşırı Haftada 1-2 Ayda 1-2 Hiç Süt, yoğurt Peynir Beyaz et Kırmızı et Yumurta Kuru baklagiller Ekmek Pirinç, makarna, bulgur Taze meyve, sebze Şeker Reçel, bal Tereyağı Zeytinyağı, ayçiçekyağı *Satır yüzdesidir 59

6 Bir Lisenin İkinci Sınıfında Okuyan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumları ve Antropometrik Ölçümleri Tablo 6. Kız öğrencilerin okulda bulundukları süre içerisinde tükettikleri bazı besinler ve tüketim sıklıkları (%)*(Ankara, 2003) Özellik n Hiç Haftada 1-2 Haftada 3-4 Hergün Tost Hamburger Sosisli sandviç Şeker/Çikolata Bisküvi/Kek Kuruyemiş Dondurma Cips, patates kızartması Kolalı içecekler Kahve/Çay Süt Ayran Hazır meyve suyu *Satır yüzdesidir Öğrencilerin % 21.5 inin yaşa göre BKİ (persentil) değeri 5 persentilin altında (PEM), % 14.5 ininise BKİ (persentil) değeri 16 nın altında hesaplanmıştır. Kızların % 60 ı normal, % 4 ü ise hafif şişman ve şişman olarak bulunmuştur. Kız öğrencilerin bel kalça oranları (BKO) da hesaplanmıştır. Kızların % 92.5 inin BKO değerleri 0.8 in altında, % 7.5 inin BKO dğerleri ise 0.8 ve üzerinde bulunmuştur. Bu kriterin ortalama değeri 0.74 (± 0.4), ortanca değeri 0.7, tepe değeri 19.4, alt değeri 0.65, üst değeri 0.89 olarak bulunmuştur (Tablo 7). Kız öğrencilerin zayıf, şişman ya da normal olma durumlarını etkileyebileceği düşünülen bazı değişkenlerin BKİ-persentil ölçüm değerleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Sonuç olarak incelenen değişkenlerin hiçbirisi ile BKİ-persentil değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Tablo 8). Tablo 7. Kız öğrencilerin bazı antropometrik ölçümleri (Ankara, 2003) Kategori Sayı % BKİ (persentil) *(n=200) PEM Zayıf Normal Şişman + hafif şişman Ortalama(±SS)=6.9 (±7.1) ortanca= 8.0 tepe değeri=8 alt-üst değer=1-88 BKO (n=200) < Ortalama(±SS)=0.7 (±0.4) ortanca= 0.7 tepe değeri=19.38, alt-üst değer=

7 Aslan ve ark. Tablo 8. Öğrencilerin BKİ-persentil değeri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkileri (Ankara, 2003) Değişken Ki-kare SD p Yaş grubu Kaçıncı çocuk Aile tipi Anne öğrenim durumu Baba öğrenim durumu Anne çalışma durumu Baba çalışma durumu Alkol kullanma durumu Sigara kullanma durumu Kahvaltı yapma durumu Kuşluk öğünü tüketme durumu Öğle yemeği tüketme durumu İkindi öğünü tüketme durumu Akşam yemeği tüketme durumu Gece öğünü tüketme durumu Hamburger yeme durumu Şeker/çikolata yeme durumu Kolalı içecekler içme durumu TARTIŞMA Öğrencilerin anne ve babalarının öğrenim düzeyleri Türkiye genelinde yapılmış olan 1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması değerlerinden yüksek bulunmuştur. Ebeveynlerin öğrenim düzeylerinin yüksekliği kızların beslenme dahil her türlü konudaki tutum ve davranışlarının olumlu yönde etkilenmesine neden olmuş olabilir. Benzer şekilde öğrencilerin babalarının % 92.7 sinin halen çalışıyor durumda olduğu; bunların büyük çoğunluğunun da gelir düzeyi iyi sayılabilecek işlerde çalıştığı saptanmıştır. Ekonomik koşulların orta ve yüksek olması yine kişilerin gıda maddelerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlayabilir (Tablo 1,2) (7). Öğrencilerin % 5.6 sının halen alkol kullandığı ve bunların % 35.4 ünün bir yıldan daha uzun süredir bu alışkanlığı sürdürdüğü görülmektedir. Alkol kullanımının özellikle zihinsel, fiziksel ve sosyal olarak gelişmenin yaşandığı ve bazı alışkanlıkların temelinin atıldığı adolesan döneminde gelişme üzerine olumsuz etkilerinin olabileceği düşünülebilir. Bu yaş grubunda yapılan diğer araştırmalarda da alkol kullanma sıklıklarında benzerlikler saptanmıştır (10). Öğrencilerin % 12.8 i halen sigara içmekte ve bunların da % 26.4 ü bir yıldan uzun süredir bu alışkanlığı sürdürmektedir. Yapılan araştırmalara göre sigaraya başlama yaşı bazı kaynaklarda 11 bazı kaynaklarda ise 13 e kadar düşmüştür, ilk kez sarhoş olma yaşı 11 e kadar düşmüştür. Sağlık ve eğitim vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre yaş arası gençlerin % 23.3 ü hergün sigara içmekte, % 9.3 ü ise düzenli olarak alkol kullanmaktadır. Sigara ve alkole başlama yaşının erken adolesan dönemine kadar düşmesi, gençlerin büyüme ve gelişmesinin olumsuz etkilenebileceğini düşündürmektedir (Tablo 3) (8). Öğrencilerin beslenme durumları ana ve ara öğünleri tüketme sıklıklarına göre değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan her 10 kız öğrenciden sadece 6 sının kahvaltı yaptığı görülmektedir. Ana öğünleri yeme yüzdesi akşama doğru yükselmekte olduğundan ailenin bir arada bulunmasının bu durumu açıklayabileceği düşünülebilir (Tablo 4). Yapılan çalışmalar düzenli olarak kahvaltı yapmanın yaşam boyu sağlığın korunmasına yardımcı olan bir alışkanlık olduğunu ortaya koymaktadır (9). Araştırmaya katılan adolesan yaş grubunun gelişiminde önemli olan temel besin maddelerinin (süt, yoğurt, peynir, taze meyve ve sebze) tüketiminin düşük olduğu görülmektedir. Özellikle yeni besin piramidine göre hergün sıklıkla tüketilmesi önerilen taze sebze ve meyve tüketiminin düşüklüğü, gençlerin yetersiz ve dengesiz beslenmelerine neden olabileceği düşünülebilir (Tablo 5) (10). Öğrencilerin büyük kısmı öğün aralarında bir şeyler yemektedir. Bunların bir kısmı da yağ içeriği yüksek hamburger, sosisli sandviç, patates kızartması gibi gıdaları tercih etmektedir. Bu durum ileride bazı endokrin, pulmoner, metabolik, gastroenterolojik, psikososyal, kardiyo-vasküler sorunlara yol açabilmesi açısından risk taşımaktadır (Tablo 6) (5). Hamburger, sosisli sandeviç gibi karbonhidrat içeriği yüksek olan besinlerin sıklıkla tüketilmesi, özellikle şişmanlık açısından bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, öğün aralarında daha sıklıkla tüketilen bu tür besinlerin tüketilmesinin dengelenmesi çok önemlidir. Bu amaçla, okullarda özellikle kantinlerde satılan yiyeceklerin denetlenmesi çok önemli olabilir. Ayrıca, daha sağlıklı beslenmenin sağlanabilmesi için daha ilkokul çağında okullarda uygulanan bazı uygulamaların adolesan yaş 61

8 Bir Lisenin İkinci Sınıfında Okuyan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumları ve Antropometrik Ölçümleri grubu için de yapılandırılması sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığının yetişkinliğe de taşınabilmesini kolaylaştırabilir (11). Araştırmada BKİ-persentil standartları kullanılmıştır. BKİ-persentil değeri DSÖ tarafından adolesan yaş grubu için kullanılması sıklıkla önerilen bir değerlendirme ölçeğidir. Öğrencilerin % 21.5 inin yaşa göre BKİ (persentil) değeri 5 persentilin altında (PEM), % 14.5 ininise BKİ (persentil) değeri 16 nın altında hesaplanmıştır. Kızların % 7.5 inin BKO dğerleri ise 0.8 ve üzerinde bulunmuştur. Bu kriterin ortalama değeri 0.74 (± 0.4), ortanca değeri 0.7, tepe değeri 19.4, alt değeri 0.65, üst değeri 0.89 olarak bulunmuştur (Tablo 7). BKO değerlerinin 0.8 ve üzerinde olması kişilerin abdominal şişmanlık açısından risk grubunda olduklarını ve kronik hastalıklara yakalanma risklerinin yüksek olduğunu ifade etmektedir (12). Bu çalışma sonrasında sonuçları özetleyen ve sağlıklı beslenme alışkanlığının önemini, beslenme bozukluklarının yol açabileceği sağlık sorunlarını ve çözümlerini konu alan broşür, vb. hazırlıkları yapılmış ve okulun rehber öğretmenleri ile iletişime geçilmiştir. Rehber öğretmenlerin bu broşürleri öğrencilere dağıtmaları sağlanmıştır. Benzer şekilde yapılan antropometrik ölçümler sonucu hesaplanan BKİ-persentil değerlerine göre çok zayıf ve şişman olduğu tespit edilen öğrencilerin ailelerine ulaşılması için yine rehber öğretmenleri ile iletişime geçilmiştir. Ayrıca okulun bağlı bulunduğu Sağlık Ocağı çalışanlarının araştırma sonuçları hakkında bilgilendirilmiştir. 2. Baysal A (Ed.). Diyet El Kitabı. Hatiboğlu Yayınları, Yenilenmiş Dördüncü Baskı, Ankara, Ilgaz Ş. Obesite ve Tedavisi. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Yayınları, Health Education Board of Scotland. (2000). Talking about eating disorders. (www.hebs.scot.nhs.uk) (Erişim tarihi: 2 Mayıs 2003). 5. University of İllinois at Urbana-Champaign Counseling Center. (1999). Eating Disorders. (www.couns_uiuc.edu/eating.html) (Erişim tarihi: 2 Mayıs 2003). 6. Anorexia Nervosa and Related Eating Disorders, inc. (1998). (www.anred.com) 7. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Sağlık Bakanlığı, HÜNEE, Macro International. Ankara Yargıç İ. Gençlerde Madde Bağımlılığı. (www.pedam.com). (Erişim tarihi: 2 Mayıs 2003.) 9. Özben B. Oğuz G. Kurdoğlu N., Önder F. Gülveren Lisesi III. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Araştırma Raporu. Ankara, Kasım-Aralık Willett W. Eat, Drink and be Healthy. The Harvard Medical School Guide to Healthy Eating. First Fireside Edition, NY, Ulusal Gıda ve Stratejisi Çalışma Grubu Raporu. İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, Seidell JC. Perusse L. Despres JP. Bouchard C., Waist and Hip Circumfeences Have Independent and Opposite Effects on Cardiovascular Disease Risk Factors: The Quebec Family Study. Am J Clin Nutr 2001; 74: KAYNAKLAR 1. Bertan M., Güler Ç (Ed.) Halk Sağlığından Yenilikler. Güneş Yayınları, Ankara,1997. Yazışma Adresi: Dr. Dilek Aslan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Sıhhiye, Ankara 62

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):20-6 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Eray YURTSEVEN, Fatma EREN, Suphi VEHİD,

Detaylı

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI ARAŞTIRMA YAZISI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 Nisan 2012 Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler

Detaylı

İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri

İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri Türk Aile Hek Derg 2015;19 (1): 2-9 TAHUD 2015 Araştırma Research Article doi: 10.15511/tahd.15.01002 İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri 2Araştırma Obesity frequency

Detaylı

Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted: July 2011 Gazi University 2

Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted: July 2011 Gazi University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 2C0037 Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted:

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler Araştırma/Research Article Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler Serhat Vançelik 1*, Sema Gürsel Önal 2, Asuman Güraksın 1, Ercüment Beyhun 1 1 Atatürk Üniv.

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 ANKARA 2014 Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması,

Detaylı

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Emel TEKSÖZ Yüksek Lisans Tezi DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. ŞENAY ÇETİNKAYA

Detaylı

İLKÖĞRETİM 7.- 8. SINIFLARIN BESLENME DURUMLARI, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM 7.- 8. SINIFLARIN BESLENME DURUMLARI, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ 11 İLKÖĞRETİM 7.- 8. SINIFLARIN BESLENME DURUMLARI, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ Elif DUMAN OCAK 2012 DENİZLİ 11 iii İLKÖĞRETİM 7.- 8. SINIFLARIN BESLENME DURUMLARI,

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN BESLENME ALıŞKANLıKLARı Nutritional habits of the university hostel students...ı."ı. 2 Turgut ŞAIDNOZ, Saime ŞAHINOZ, Fevziye ÇETINKAYA,

Detaylı

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ARAŞTIRMA RAPORU (TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ NİN KATKILARIYLA) EYLÜL 2009 ANKARA Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup,

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Kokulu Öğrencilerinde Sağlık Açısından Riskli Davranışlar Sıklığı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Kokulu Öğrencilerinde Sağlık Açısından Riskli Davranışlar Sıklığı Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 1 OcakNisan 2012 ARAŞTIRMALAR / Researches Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Kokulu Öğrencilerinde Sağlık Açısından Riskli Davranışlar Sıklığı Health Rısk Behavıor Frequency

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi Euras J Fam Med EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi VOLUME 2 YEAR 203 DECEMBER SUPPLEMENT 3 ABSTRACTS OF THE 3. CONGRESS OF TRAKYA FAMILY MEDICINE 3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

Detaylı

Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi

Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 1 Ocak Şubat 2014 ISSN 1300-0853 Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi Bir Devlet Hastanesinde Tedavi Gören Koroner Kalp

Detaylı

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ANKARA, 2008 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ISBN: 978-975-92150-3-3 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr.

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

DENGELİ BESLENME AÇISINDAN TÜRKİYE DE GIDA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNİN İRDELENMESİ Prof. Dr. Cahide YAĞMUR 1, Doç. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 2

DENGELİ BESLENME AÇISINDAN TÜRKİYE DE GIDA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNİN İRDELENMESİ Prof. Dr. Cahide YAĞMUR 1, Doç. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 2 ÖZET DENGELİ BESLENME AÇISINDAN TÜRKİYE DE GIDA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNİN İRDELENMESİ Prof. Dr. Cahide YAĞMUR 1, Doç. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 2 Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş

Detaylı

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI DAAHS- 2013 DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI SEMPOZYUMU 2013 BILDIRI ÖZETLERI Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2013 Bildiri Özetleri. TJFMPC 2013;7(4):94-118. DOI: 10.5455/tjfmpc.45745 25 26 Mayıs 2013

Detaylı

TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Ankara Temmuz 2011 1. Basım: Temmuz

Detaylı

MART NİSAN 2015 CİLT 24 SAYI 2 MARCH APRIL 2015 VOLUME 24 ISSUE 2 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348

MART NİSAN 2015 CİLT 24 SAYI 2 MARCH APRIL 2015 VOLUME 24 ISSUE 2 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 E-ISSN 2148-5348 ISSN 1300-0853 SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ JOURNAL OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINI THE PUBLICATION OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION MART NİSAN 2015 CİLT 24

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI

BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 5(3) : 21-26 Klinik Araştırma BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI 1 1 1 F. Serdar GÜREL,

Detaylı

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler. Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir?

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler. Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir? Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir? YETERLİ VE DENGELİ BESLENME SAĞLIĞIN TEMELDİR. Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Beslenme; sağlığı

Detaylı

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (2) :105-113 T AD ARAŞTIRMA Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları Gül Pınar 1, Nevin Doğan 1, Şeyda Ökdem 1, Lale

Detaylı

ÜÇ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI VE VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ*

ÜÇ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI VE VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ* ARAŞTIRMA (Research Garibağaoğlu Report) M, Budak N, Öner N, Sağlam Ö, Nişli K ÜÇ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI VE VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ* The Evaluation

Detaylı

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Esra Meltem Koç 1 Duygu Ayhan Başer 1 Adem Özkara 1,2 Rabia Kahveci 1 Aybüke Demir Alsancak 1 İlknur Yaşar 1 Tarık Eren Yılmaz 1 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ Rabia ÇIRAK HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yard. Doç. Dr.

Detaylı