TÜRKİYE DE İLKOKUL PROGRAMLARINDA YER ALAN SOSYAL BİLGİLER İÇERİKLİ DERSLERE AİT ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GELİŞİMİNE TARİHSEL BİR BAKIŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE İLKOKUL PROGRAMLARINDA YER ALAN SOSYAL BİLGİLER İÇERİKLİ DERSLERE AİT ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GELİŞİMİNE TARİHSEL BİR BAKIŞ"

Transkript

1 TÜRKİYE DE İLKOKUL PROGRAMLARINDA YER ALAN SOSYAL BİLGİLER İÇERİKLİ DERSLERE AİT ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GELİŞİMİNE TARİHSEL BİR BAKIŞ Yusuf KESKİN* Özet: Bu araştırmada, II. Meşrutiyetten günümüze kadar yayınlanmış olan ilkokul programlarında yer alan sosyal bilgiler içerikli derslerin öğretim programları yapı, amaç ve içerik durumları esas alınarak kronolojik olarak incelenmiştir. Bu nedenle çalışmada, tarama modeli içinde yer alan tarihsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada 1908 den sonra yayınlanmış olan ilkokul programları doküman incelemesine tabi tutulmuştur. Bu dokümanlar; II. Meşrutiyet dönemine ait 1329 (1913) programı, TBMM hükümeti dönemine ait 1338 (1922) programı ile Cumhuriyet dönemine ait 1340 (1924), 1926, 1936, 1948, 1962, 1968 ilkokul programlarıdır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar özet olarak aşağıda verilmiştir (1913) tarihli Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı (İlkokulların Ders Müfredatı) çok önemli olup etkileri Cumhuriyet yıllarında da devam etmiştir (1922) tarihli İlk, Orta Tedrisât Mektepleri Müfredât Programı ise bir ara program olup, TBMM hükümeti döneminde yayınlanması nedeniyle bir geçiş döneminin eğitim anlayışını gözler önüne sermektedir. Sosyal bilgiler kapsamına giren Tarih ve Coğrafya dersleri II. Meşrutiyet in ilanından sonra yayınlanmış tüm ilkokul programlarında -disiplinler arası desene sahip 1962 ve 1968 programlarında üniteler hâlinde- yer almaktadır. Sosyal bilgiler kapsamına giren ve vatandaş eğitimine yönelik Vatandaşlık Bilgisi dersi ise değişik adlar altında ilkokul programlarında yer almaktadır. Araştırma sonucunda, yayınlandıkları dönemin ideolojik yaklaşımının ilkokul sosyal bilgiler öğretim programlarına yansıdığı anlaşılmıştır. II. Meşrutiyetin ilanından sonra yayınlanmış ilkokul programlarında yer verilen sosyal bilgiler içerikli derslere ait öğretim programla- * Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü edu.tr

2 Yusuf KESKİN rından bazılarının disiplinler arası desene uygun olarak hazırlandığı anlaşılmakla birlikte, genelde tek disiplin anlayışının hâkim olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Programları, Program Geliştirme. A Development Of Elemantary Social Studies Curriculums Historical Viewpoint In Turkey Abstract: In this research the stuructures, aims and contexts of elemantary school social studies curriculums were examined longitudinally. So historical methd was conducted.data sources are elemantary curriculums published from 1908 to nowadays because of using historical method. In the study 1929 (1913) curriculum Constitutional Period; 1338 (1922) curriculum of Turkish Grand National Assembly period; 1340 (1924), 1926, 1936, 1948, 1962, 1968 Elemantary Curriculums of Rebublic Period were examined. The results were introduced shortly in the following: 1329 (1913) Mekâtib-i İbtidâiyye Lesson Curriculum (Elemantary School Lessons Curriculum) was so crucial and it s effects continue until Rebuplic Period. However, 1338 (1922) first, second Tedrisât Schools Curriculum was an intermediary curriculum, since it was published during Turkish Grand National Assembly state, it gives information on views of education in an intermediary period. The lessons of History and Geography as social studies in the curriculums from Second Constitutional Period to nowadays in all primary scool curriculums, in the curriculums having multi-disciplinary designs between , were in units. But the Lesson of Citizenship as social studies was included in Elemantary Schools Curriculums with different names. At the and of the study it was pointed out that the ideological approaches of the period were imposed to the Social Studies Education Curriculums. Although it was understood that some of the published Social Studies Education Curriculums from Second Constitutional Period to nowadays had multi-disciplinary design, generally only one disciplinary approach was so powerfull. Key Words: Social Studies, Social Studies Curriculums, Curriculum Development. 108 TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos 2009

3 Türkiye de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli... GİRİŞ Sosyal bilgiler terimi resmen ilk kez 1916 yılında ABD Milli Eğitim Derneği nin orta dereceli okulu yeniden teşkilatlandırma komisyonu sosyal bilgiler komitesi (The Committee of Social Studies of the Reorganization of Secondary Education of the National Education Association) tarafından kabul edilmiştir (Moffatt 1957). Literatür incelendiğinde, sosyal bilgilerin çok çeşitli tanımlarının olduğu görülmektedir. Barth ve Demirtaş a (1997: 1.8) göre sosyal bilgilerin evrensel tanımı, sosyal bilimler ile felsefe ve din gibi diğer alanların, vatandaşlık eğitimi amacıyla bütünleştirilmesi (entegrasyon) şeklinde yapılmaktadır. Sönmez e (1997: 3) göre sosyal bilgiler, toplumsal gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bunun sonunda elde edilen dirik bilgiler dir. Erden e (tarihsiz: 8) göre ise sosyal bilgiler, ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaş yetiştirmek amacıyla, sosyal bilimler disiplinlerinden seçilmiş bilgilere dayalı olarak, öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırıldığı bir çalışma alanı dır. Eğitim kurumlarının en önemli işlevlerinden biri çocuğu iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir (Erden, tarihsiz; Moffatt 1957). Çocuk okulda, içinde yaşadığı toplumun kültürünü, tarihini ve kurumlarını tanır. Bu sayede kendini geleceğe ve hayata hazırlar. Ülkemizde öğrencilere iyi bir vatandaş olmak için gerekli bilgi ve becerilerin önemli kısmı Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi dersleri yoluyla kazandırılmaktadır. Bu nedenle Sosyal Bilgiler dersi, ilköğretim okullarında okutulan en önemli derslerden biridir. Program Geliştirme ve Sosyal Bilgiler İnsan yetiştirmenin hangi boyutu ele alınırsa alınsın, bu yetiştirme sürecinin gelişi güzellikten uzaklaştırılıp, sonuçlarının beklendik bir düzeyde olabilmesi için bu sürecin belirli bir disiplinde gerçekleşmiş olması gerekir (Taşdemir 2000). Yine bireylerin bilgi bombardımanına maruz kaldığı bir ortamda her toplum kendi geleceğini temsil eden çocuklarına iyi bir eğitim vermek durumundadır. Bu eğitimde ancak kontrollü ve programlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Erden (1998: 4) e göre program geliştirme en genel anlamıyla TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos

4 Yusuf KESKİN eğitim programlarının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir. Programlar incelendiğinde aralarında hiyerarşik bir düzenin olduğu, eğitim ve öğretim programı kavramlarının birbirinden ayrı olduğu görülmektedir. Eğitim programı en kapsamlı kavram olup, okul içindeki ve dışındaki tüm faaliyetleri içine alır. Öğretim programı ise eğitim programının en önemli kısmıdır ve okullarda okutulacak derslerin (disiplinlerin) nasıl işleneceğine, değerlendirmenin nasıl yapılacağına vb. ışık tutar. Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı, Fen Bilgisi dersi öğretim programı gibi. Bu çalışmada Türkiye de tarihsel süreçte yayınlanmış ilkokul programlarında yer alan sosyal bilgiler derslerine ait öğretim programları incelenmiştir. İlkokul Programları ve Sosyal Bilgiler Ülkümen (1965: 7) e göre İlkokul programları, millî eğitimin amaçları, ilköğretimin amaçları, ilkokulun eğitim ve öğretim ilkeleri ile birlikte ilköğrenim çağındaki çocukların beden ve ruh gelişimi göz önünde tutularak onlara kazandırılacak bilgileri, becerileri, iyi alışkanlıkları ve okul çalışmalarında takip edilecek yolları gösterir yılında II. Meşrutiyetin ilân edilmesi ve 1876 Anayasası nın yeniden yürürlüğe girmesiyle birlikte, çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu nu, eğitim ve öğretmenlerin kurtaracağı şeklinde bir görüş ileri sürülür olmuş (Akyüz 1999) ve bunu eğitimdeki yenilikler izlemiştir. Bu dönem, Tedrisât-ı İbtidâiyye Kanûn-ı Muvakkatı (Geçici İlköğretim Kanunu) ile ilköğretime damgasını vurmuştur (Tazebay ve diğerleri 2000) yılında, Fransa İlköğretim Kanunu nun etkileri altında kalınarak çıkarılan Tedrisât-ı İbtidâiyye Kanûn-ı Muvakkatı nın (Geçici İlköğretim Kanunu) geçici başlığına rağmen Cumhuriyet yıllarında da birçok maddeleri yürürlükte kalmıştır. Bu kanun ilköğretimin zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğunu hükme bağlamıştır. Parasız öğretim ilk kez bu kanunla kabul edilmiştir (Akyüz 1999). Bu kanunla, sıbyan ve rüştiye okulları kaldırılıp yerlerine mekâtib-i umumiyye-i ibtidâiyye (genel ilkokullar) adı ile altı yıllık, üç devreli ilkokullar açıl- 110 TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos 2009

5 Türkiye de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli... masına karar verilmiştir (Güngördü ve Güngördü 1966; Akyüz 1999; Unat 1964). Bu kanuna göre 1913 tarihli Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı (İlkokulların Ders Müfredatı) yapılmıştır (Güngördü ve Güngördü 1966). Yukarda anlatılan nedenlerden dolayı, bu araştırmanın başlangıç noktasını 1329 (1913) tarihli Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı (İlkokulların Ders Müfredatı) oluşturmaktadır. Bu tarihten sonra yayınlanmış olan 1338 (1922), 1340 (1924), 1926, 1936, 1948, 1962 ve 1968 tarihli ilkokul programları bulunmaktadır. Araştırmada ilkokul programlarında yer alan sosyal bilgiler içerikli derslere ait programların incelenmesi amaçlandığından; 1913 tarihinden sonra yayınlanmış ortaokul programları ile 1997 yılındaki sekiz yıllık ilköğretim uygulamasına geçişten sonra yayınlanan programlar kapsam dışı tutulmuştur. Bu araştırmada ilkokul programları; hazırlanışları, eğitim-öğretim amaçları ve ilkeleri, haftalık ders saatleri gibi özellikleri, içerdikleri sosyal bilgiler kapsamındaki dersler esas mihver kabul edilerek incelenmiştir. YÖNTEM Bu başlık altında Araştırma Modeli, Veri Kaynakları, Verilerin Analizi, Araştırmanın Amacı ve Önemi, Sayıltılar ve Sınırlılıklar ele alınmıştır. Araştırma Modeli Araştırmada, 1908 den sonra yayınlanmış ilkokul programlarında yer alan sosyal bilgiler içerikli derslere ait öğretim programlarının yapı, içerik ve amaçlarının analiz edilmesi ve bunların karşılaştırılması amaçlandığından tarama modeli içinde yer alan tarihsel yöntem kullanılmıştır öncesi yayınlanan programlar incelendiğinde, günümüzdeki eğitim ve öğretim programı anlayışı yerine müfredat programı anlayışının hâkim olduğu görülmektedir. İşman ve Eskicumalı ya (2000: 35) göre müfredat programı eğitim programından daha dar kapsamlıdır. Bir eğitim programı öğrencilerde beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek için planlanmış tüm faaliyetleri içerirken, bir müfredat programı daha çok dersleri ve ders içeriklerini bize gösterir. Bu nedenle ilkokul programlarındaki sosyal bilgiler içerikli derslere ait öğretim programla- TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos

6 Yusuf KESKİN rı sadece yapı, amaç ve içerik (kapsam) açısından incelenmiştir. Çünkü 1950 öncesinde yayınlanmış ilkokul programlarında eğitim ve sınama durumları öğelerine yer verilmemiştir. Veri Kaynakları Araştırmada tarihsel yöntem kullanıldığından veri kaynaklarımız; 1908 den sonra yayınlanmış ilkokul programları, Türk eğitim tarihi üzerine yapılan araştırmalar ve ilkokul programları/sosyal bilgiler öğretim programları üzerine yazılan eleştiri veya açıklayıcı nitelikteki eserlerdir. Verilerin Analizi Araştırmanın esasını, II. Meşrutiyetin ilânından (1908) sonra yayınlanmış ilkokul programlarında yer alan sosyal bilgiler içerikli derslere ait öğretim programları oluşturmaktadır. Araştırmada incelenmiş ve analizi yapılmış programlar şunlardır: 1329 (1913) tarihli Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı (İlkokulların Ders Müfredatı) 1338 (1922) tarihli İlk, Orta Tedrisât Mektepleri Müfredât Programı 1340 (1924) tarihli İlk Mekteplerin Müfredât Programı (Proje Program) 1926 tarihli İlk Mekteplerin Müfredât Programı 1936 tarihli İlkokul Programı 1948 tarihli İlkokul Programı 1962 tarihli İlkokul Programı Taslağı 1968 tarihli İlkokul Programı Yukarıda verilmiş olan programlar analiz edilirken, her program kendi içinde şu şekilde ele alınmıştır: 1. Yapısal Analiz: Bu başlık altında programlarda yer alan sosyal bilgiler dersleri; a. Derslerin isimleri, 112 TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos 2009

7 Türkiye de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli... b. Derslerin haftalık dağılım durumları (tablo şeklinde), c. Derslerin önce alan ve daha sonra ise bütün dersler içindeki ağırlıkları (tablo şeklinde), d. Derslere ait öğretim programlarının deseni (tek disiplinli, çok disiplinli, disiplinler arası) 2. Amaçların Analizi: Bu başlık altında programlarda yer alan sosyal bilgiler kapsamındaki derslere ait amaçlar incelenmiş; amaçların disiplin içi mi, yoksa disiplin dışı mı olduğu vurgulanmıştır. 1 Bu yapılırken içerik analizi tekniklerinden kategorisel analiz kullanılmıştır. Kategorisel analiz genel olarak belirli bir mesajın önce birimlere bölünmesi ve ardından bu birimlerin önceden saptanmış ölçütlere göre kategoriler halinde gruplandırılmasıdır (Tavşancıl ve Aslan 2001; Bilgin 2006). Bilgin e (2006: 19) göre kategorilendirmede ya başkaları tarafından daha önce geliştirilmiş kategoriler alınır, bu yapılamadığında veya uygun olmadığında ise yeni bir kategori sistemi geliştirilir. Bu çalışmada Dilek (2001) tarafından geliştirilmiş olan kategorilerin kullanılması yoluna gidilmiştir. 3. İçerik (Kapsam) Analizi: Bu başlık altında programlarda yer alan sosyal bilgiler kapsamındaki derslere ait konular (üniteler ve bölümler esas alınarak) incelenmiştir. Araştırmanın Amacı Bu araştırma; Türkiye de ilkokul programları içinde yer alan Sosyal Bilgiler derslerine ait programları tarihsel süreç içinde incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın Önemi 1908 den sonra yayınlanmış ilkokul programlarında yer alan sosyal bilgiler içerikli derslere ait öğretim programları incelendiğinde on 1 Disiplin içi amaçlar, disiplinin kendi içindeki bulgularına dayanır. Toplumsal yargı ve kaygılardan uzaktır. Disiplin dışı amaçlar (sosyal amaçlar) ise disiplinin bulgularından çok toplumsal kaygılara dayanır. Amaç disiplin öğretiminden ziyade, öğrencilere bazı kültürel değerleri, fikirleri vb. aşılamaktır (Dilek 2001). TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos

8 Yusuf KESKİN yıllık devrelerde bile program içeriklerinin ve amaçlarının büyük değişmeler geçirdiği gözlenmektedir. Bu değişiklikler bazen ideolojik yaklaşımlarla, bazen toplumun ihtiyaçları göz önüne alınarak, bazen de eğitim bilimindeki gelişmeler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu nedenlerden dolayı bu programların incelenmesi ve birbirleriyle karşılaştırılması hem geçmişteki tarihsel gelişmeyi gözler önüne serecek, hem de geleceğe ışık tutacaktır. Sayıltılar Bu araştırmada kullanılan program, teknik ve yöntemlerin bu araştırma kapsamına ve amacına uygun olduğu kabul edilmektedir. Sınırlılıklar a. Türkiye de, eğitim bilimi bulguları doğrultusunda yayınlanan ilk program 1329 (1913) tarihli Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı (İlkokulların Ders Müfredatı) dır. Bu tarihten önce böyle ayrıntılı bir programa rastlanmamaktadır. Araştırmamızın alt sınırı, bu programın yayınlandığı tarih olan 1913 yılıdır. Araştırmamız; b. O tarihten sonra yayınlanmış ilkokul programlarıyla, c. Türk eğitim tarihi üzerine yapılmış araştırma ve incelemelerle, d. Türk eğitim sistemi üzerine yapılmış araştırma ve incelemelerle, e. Sosyal bilgiler öğretimi üzerine yazılan kitaplar ve yapılan araştırmalarla sınırlıdır. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde, 1908 den sonra yayınlanmış ilkokul programlarında yer alan sosyal bilgiler içerikli derslere ait öğretim programlarının yapıları, amaçları ve içerikleri (konu ve üniteler) analiz edilmiştir. 114 TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos 2009

9 Türkiye de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli Tarihli Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı 1913 tarihli Tedrisat-ı İptidâiyye Kanun-ı Muvakkatı ile sıbyan ve rüştiye okulları kaldırılarak yerlerine mekâtib-i ibtidâiyye-i umumiyye (genel ilkokullar) adı ile altı yıllık üç devreli ilkokullar açılmasına karar verilmiştir (Güngördü ve Güngördü 1966). Bu sebepten, bu kanun uyarınca hazırlanan bu programın ilk iki devresi (Devre-i Ûlâ ve Devre-i Mutavassıta) ilkokul, son devresi ise (Devre-i Âliye) ortaokul olarak nitelendirilebilir tarihli Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı (İlkokulların Ders Müfredatı) na göre, ilkokul olarak nitelendirdiğimiz ilk iki devrede yer alan sosyal bilgiler kapsamındaki dersleri ve haftalık ders saati sayılarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tablo 1: 1913 Tarihli Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı na Göre Altı Öğretmenli İlkokullarda Sosyal Bilgiler Derslerinin Dağılımı DERSLER Musâhabât-ı Ahlâkiyye İlk Devre Orta Devre 1.sınıf 2. sınıf 1. sınıf 2. sınıf HTDS AİA % BDİA % Tarih Coğrafya TOPLAM Kaynak: MİDM 1329b: Nümûne tarihli bu programda yer alan ve yukarıda isimleri verilmiş olan derslerden Musâhabât-ı Âhlakiyye (Tarihiyye, Sıhhiyye ve Medeniyye) dersinin disiplinler arası desene, diğer iki dersin ise (Tarih ve 2 HTDS: Haftalık toplam ders saati; AİA: Alan içindeki ağırlık; BDİA: Bütün dersler içindeki ağırlık 3 MİDM: Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos

10 Yusuf KESKİN Coğrafya) tek disiplinli desene uygun şekilde yapılandırıldığı derslere ait konular incelendiğinde görülmektedir. Bu programın içeriği incelendiğinde genel eğitim amaçlarına ve ilkokulun amaçlarına yer verilmediği görülmektedir. Aynı şekilde, derslere ait özel amaçlar da programda yer almamaktadır. Bu programda yer alan sosyal bilgiler içerikli dersler -programda yer alan diğer dersler gibi- sadece konu maddelerinin listelerini içermektedirler. Musâhabât-ı Âhlakiyye dersinin bugünkü Türkçe ye göre anlamı Ahlâkî konuşmalar şeklindedir. Bu dersin içeriği ahlâki telkin belirten ifadelerle doludur. İçerikte akrabalara, arkadaşlara, büyüklere karşı vazifeler; doğaya, hayvanlara, çiçeklere karşı nasıl davranılması gerektiği; ahlâki kurallar, vatan ve millet sevgisi, aile ocağı, ataların miraslarına hürmet vb. yer almaktadır. Sınıf seviyesi arttıkça vatandaşlık bilgisi konularına daha çok yer verildiği de gözlenmektedir. İlk Devre birinci sınıfta tarih dersi yoktur. İkinci sınıfta ise kronolojik anlatım yerine İslâm, Türk ve Osmanlı tarihinin ünlü kişilerinin; ayrıca okulun bulunduğu çevrenin fethinde bulunmuş veya o çevrede tarihi eserler bırakan kişilerin menkıbelerinin anlatılması istenmektedir. Orta Devre programında ise kronolojik tarzda Osmanlı tarihi konularına yer verilmiştir. İlk Devre birinci sınıfta Coğrafya dersi yoktur. İkinci sınıftaki konular yeryüzü şekilleri, coğrafi terimler ve plân/kroki olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. Orta Devre konuları incelendiğinde ise İlk Devreden farklı olarak Osmanlı coğrafyasına ait konulara yer verildiği görülmektedir Tarihli İlk, Orta Tedrisat Mektepleri Müfredât Programı Cumhuriyetin ilânından önce TBMM Umûr-ı Maârif Nezâreti tarafından yayınlanan bu program Ankara da basılmıştır tarihli programla büyük benzerlikler içeren bu programda ilk dört sene ilkokul, iki senelik sonraki devre ise ortaokul olarak nitelendirilebilir tarihli bu programa göre, ilkokul olarak kabul edilen ilk dört sınıfta yer alan sosyal bilgiler kapsamındaki dersleri ve haftalık ders saati sayılarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 116 TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos 2009

11 Türkiye de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli... Tablo 2: 1922 Tarihli İlk, Orta Tedrisât Mektepleri Müfredât Programı na Göre İlkokul Sosyal Bilgiler Derslerinin Haftalık Dağılımı DERSLER AİA BDİA HTDS 1.sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf % % Tarih Coğrafya Malûmât-ı Medeniyye TOPLAM Bu programda yer alan ve adları yukarıda verilen sosyal bilgiler kapsamlı derslerin içerikleri incelendiğinde, üçünün de tek disiplinli anlayışa göre düzenlendiği görülmektedir tarihli bu ara programda, ne genel eğitim amaçlarına ne de derslerin özel amaçlarına yer verilmiştir. Sadece ders konularının sıralandığı program, tamamen ders konularına ait listelerin verildiği bir yapıya sahiptir. Bu programda yer alan sosyal bilgiler içerikli dersler -programda yer alan diğer dersler gibi- sadece konu maddelerinin listelerini içermektedirler. Derslere ait içerik (konular) incelendiğinde, 1913 tarihli programla büyük benzerlikler gösterdiği anlaşılmaktadır programına göre birinci sınıflarda tarih dersi yoktur. İkinci sınıfta haftada bir saat olan bu derse ait programda, İslâm ve Türk büyükleri ile ilgili hikâye şeklinde bilgiler verilmesi istenmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise Tarih dersi haftada iki saattir. Bu iki sınıfa ait program incelendiğinde kronolojik tarzda İslam ve Türk (Selçuklu ve Osmanlı) tarihine ait konulara yer verildiği görülmektedir programına göre ilk iki sınıfta Coğrafya dersi yoktur. Üçüncü sınıfta haftada iki saattir. Bu sınıfa ait Coğrafya dersi konuları beş kısım halinde programda yer almaktadır. Bu sınıfta, konuların öğretiminde yakın çevre ilkesine çok büyük önem verildiği görülmektedir (Keskin 2002). Dördüncü sınıfta ise Coğrafya dersi haftada iki saattir. Bu sınıf programında konular yedi kısım halinde verilmiştir. İlk dört kısımda Türkiye coğrafyasından, beşinci kısımda kaybedilen Osmanlı topraklarından, altıncı kısımda Türkiye ye komşu ülkelerin coğrafyasından, yedinci kısımda ise Dünya coğrafyasından bahsedilmektedir. TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos

12 Yusuf KESKİN İlk iki sınıfa ait programda yer almayan Malûmât-ı Medeniyye dersi, üçüncü ve dördüncü sınıfta haftada bir saat olarak verilmiştir. Programda aile, vatan, millet, hükümet kavramları, bunlara karşı vazifeler, hükümetin vazifeleri, askerlik ve idari bazı bilgiler yer almaktadır. Bu konuların tamamı vatandaşları yönetim hakkında bilgilendirmek ve yeni kurulan hükümet mekanizması onlara tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır (Keskin 2002) Tarihli İlk Mekteplerin Müfredât Programı Cumhuriyet döneminin ilk programı olma özelliğini taşıyan bu program ile 11 senedir devam eden üç devreli ve 6 yıllık ilkokullar kaldırılarak yerlerine 5 senelik ilkokullar konulmuştur tarihli İlk Mekteplerin Müfredat Programı nda yer alan sosyal bilgiler kapsamındaki dersleri ve haftalık ders saati sayılarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tablo 3: 1924 Tarihli İlk Mekteplerin Müfredât Programı na Göre Sosyal Bilgiler Derslerinin Haftalık Dağılımı DERSLER AİA BDİA HTDS 1.sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf 5. sınıf % % Tarih Coğrafya Musâhabât-ı Ahlâkiyye ve Malûmât-ı Vataniyye TOPLAM Yukarıda isimleri verilmiş olan derslerin tek disiplinli yapıya sahip oldukları söylenebilir tarihli bu programda genel amaçlara ve derslere ait özel amaçlara yer verilmemiştir. Programda sadece haftalık ders dağılım çizelgelerine ve konuların sıralandığı ders içeriklerine yer verilmiştir tarihli bu programa göre ilk iki sınıfta Tarih dersi yoktur. 118 TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos 2009

13 Türkiye de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli... Üçüncü sınıfta Tarih dersi haftada bir saattir. Bu sınıfa ait programda Tarih dersinin okuma ve sohbet şeklinde verilmesi istenmektedir. Dördüncü ve beşinci sınıfta ise Tarih dersi haftada iki saattir. Bu iki sınıfa ait program incelendiğinde Dünya, İslam ve Türk (Selçuklu ve Osmanlı) tarihine ait konulara yer verildiği görülmektedir. Bu derse ait programın 1922 programıyla büyük ölçüde benzer olduğu görülmektedir tarihli bu programa göre ilk iki sınıfta Coğrafya dersi yoktur. Üçüncü sınıfta bu ders haftada bir saattir. Bu sınıftaki Coğrafya konularının esas mihverini yakın çevre ilkesi teşkil etmektedir. Konuların anlatımında kuru kuruya bilgi verilmesinden çok, öğrencilerin gözleri önünde olan çevrenin hareket noktası olarak seçilmesi istenmektedir (Keskin 2002). Dördüncü ve beşinci sınıfta haftada iki saat olan bu derste; dördüncü sınıfta Türkiye coğrafyası, beşinci sınıfta ise Dünya ve ülkeler coğrafyasına ait konulara yer verilmiştir tarihli bu programda yer alan haftalık ders dağılım çizelgelerinde Musâhabât-ı Ahlâkiyye ve Malûmât-ı Vataniyye dersi tek bir ders olarak gösterilmiştir. Ama bu derse ait program incelendiğinde, dersin programının iki ayrı ders esasına göre hazırlandığı anlaşılmaktadır. I, II ve III. sınıflarda Musâhabât-ı Ahlâkiyye, IV ve V. sınıflarda ise Malûmât-ı Vataniyye (Yurt Bilgisi) dersine yer verilmiştir. Musâhabât-ı Ahlâkiyye dersi I., II. ve III. sınıflarda haftada bir saattir. Programda, bu derse ait müfredat üç sınıf için ortak olarak verilmiştir. Bu dersin, ahlâk kurallarını çocukların vicdanında yaşatacak sohbetler şeklinde verilmesi istenmektedir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda okutulması istenen Yurt Bilgisi dersine ait program incelendiğinde konuların, vatandaşların sahip olması gereken bilgileri içerdiği görülmektedir Tarihli İlk Mekteplerin Müfredât Programı Cumhuriyet tarihinin ikinci ilkokul programı olan bu programın 1927 ve 1930 basımları da bulunmaktadır tarihli bu programda yer alan sosyal bilgiler kapsamındaki dersleri ve haftalık ders saati sayılarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos

14 Yusuf KESKİN Tablo 4: 1926 Tarihli İlk Mekteplerin Müfredât Programı na Göre Sosyal Bilgiler Derslerinin Haftalık Dağılımı DERSLER Birinci Devre İkinci Devre AİA BDİA HTDS 1.sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf 5. sınıf % % Tarih Coğrafya Yurt Bilgisi TOPLAM tarihli bu programın Mukaddime (Önsöz) kısmında ilkokulun amacı verilmiştir: İlk mektebin başlıca maksadı, genç nesli muhitine faal bir halde intibak ettirmek suretiyle iyi vatandaşlar yetiştirmektir (İMMP 1926: 3). 4 Bu cümle dışında, programda başka bir genel amaç cümlesi yer almamaktadır. Programda, sosyal bilgiler kapsamına giren dersler için özel amaçlara/hedeflere yer verildiği ve bunların tamamına yakınının disiplin dışı olduğu anlaşılmaktadır. Tarih dersine ait dördüncü ve beşinci sınıf programı incelendiğinde Türk tarihinin esas mihver ve hareket noktası olduğu görülmektedir. Ayrıca, Tarih ve Coğrafya dersleri arasında ilişki kurulduğu (disiplinler arası ilişkilendirme) da anlaşılmaktadır. Coğrafya dersine ait program incelendiğinde dördüncü sınıfta Türkiye coğrafyası, beşinci sınıfta ise Dünya ve kıtalar coğrafyasına ağırlık verildiği anlaşılmaktadır tarihli İlkokul Programı na göre ilkokul dördüncü sınıflarda Yurt Bilgisi dersi haftada iki saattir. Bu sınıf programında; köy, kasaba ve şehirlerdeki toplum yaşantısı ve kurallarına, ayrıca buralarda yönetimin nasıl olduğuna -hem yerel, hem merkezi yönetim- dair konuların ağırlıkta olduğu görülmektedir. İlkokul beşinci sınıfta ise Yurt Bilgisi dersi haftada bir saattir. Bu sınıftaki Yurt Bilgisi dersinin özünün, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin esaslarının ve işleyişinin öğrencilere kazandırılmasına yönelik konulardan oluştuğu anlaşılmaktadır. 4 İMMP: İlk Mekteplerin Müfredât Programı 120 TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos 2009

15 Türkiye de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli Tarihli İlkokul Programı CHP nin eğitim görüşlerinin etkisiyle hazırlanan bu program öğretim yılı başından itibaren uygulamaya konmuştur (Güngördü ve Güngördü 1966). Bu programda yer alan sosyal bilgiler kapsamındaki dersleri ve haftalık ders saati sayılarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tablo 5: 1936 Tarihli İlkokul Programı na Göre Sosyal Bilgiler Derslerinin Haftalık Dağılımı DERSLER Birinci Devre İkinci Devre AİA BDİA HTDS 1.sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf 5. sınıf % % Tarih Coğrafya Yurt Bilgisi TOPLAM Tablo 4 ve Tablo 5 incelendiğinde 1926 ve 1936 programlarında yer alan Sosyal Bilgiler derslerinin adlarının ve haftalık ders saatlerinin aynı olduğu görülmektedir. Her iki programda yer alan Sosyal Bilgiler derslerinin alan/toplam ders saatine göre yüzdelik oranlarının -haftalık ve toplam ders saati sayılarının aynı olması nedeniyle- birbirine eşit olduğu gözlenmektedir tarihli bu programda ilkokulun hedeflerine (genel amaçlarına) ve eğitim-öğretim ilkelerine yer verilmiştir. Programda yer alan derslerin ders içerikleri incelendiğinde her ders ile ilgili hedeflere ve direktiflere yer verildiği de görülmektedir. Tarih dersine ait özel amaçlar (hedefler) incelendiğinde Tarih derslerinin esasını Türk tarihinin oluşturduğu söylenebilir. Ayrıca yeni kurulan Türk devletinin, kendi görüş ve düşüncelerini öğrencilere benimsetme amacında olduğu da anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu amaçların tamamı disiplin dışıdır. Ayrıca Coğrafya ve Yurt Bilgisi derslerine ait özel amaçlarında disiplin dışı olduğu görülmektedir. Üç sosyal bilgiler dersinde karşımıza çıkan ortak bir durum ise milliyetçilik (milli/ulusal bilinç) değerine çok vurgu yapılmış olmasıdır. Dördüncü ve beşinci sınıf düzeyinde haftada iki saat olan Tarih dersi programında sınıflara göre konulara yer verilmemiştir. Bu konu- TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos

16 Yusuf KESKİN lar, Direktifler kısmında yer alan ifadelerden çıkarılabilmektedir. Direktifler incelendiğinde konuların Türk tarihine odaklı olduğu anlaşılmakta olup, Tarih öğretiminde çocukların karşılaştırmalar (eski ile yeni arasında) yoluyla analiz yapmalarının gereği vurgulanmaktadır. Ayrıca, eski rejimin (Osmanlı) kötülenmesi yoluyla yeni rejimin (Cumhuriyet) iyi olduğu çocuklara empoze edilmek istenmektedir (Keskin 2002). Coğrafya dersine ait dördüncü sınıf konuları incelendiğinde -daha önce yayınlanmış ilkokul programlarının çoğunda olduğu gibi- Türkiye Coğrafyasına, beşinci sınıfta ise Dünya coğrafyasına ağırlık verildiği görülmektedir. Yurt Bilgisi dersine ait programın içeriğinde -aynı Tarih dersinde olduğu gibi- konuların dökümüne yer verilmemiş, fakat direktiflerin sonunda (İlkokul Programı 1936: 110) Bu dersin maddeleri, Bakanlıkça kabul edilen Yurt bilgisi kitabının münderecatıdır 5 denilmektedir. Programda ayrıca bir konu listesi verilmeyerek bu açıklama ile yetinilmiştir Tarihli İlkokul Programı Şehir ve köy ilkokulları arasındaki ayrılıkların en aza indirildiği programında, aynı zamanda Milli Eğitimin amaçlarına da yer verilmiştir. Bu programda yer alan sosyal bilgiler kapsamındaki dersleri ve haftalık ders saati sayılarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tablo 6: 1948 Tarihli İlkokul Programı na Göre Sosyal Bilgiler Derslerinin Haftalık Dağılımı DERS- Birinci Devre İkinci Devre AİA BDİA HTDS LER 1.sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf 5. sınıf % % Tarih Coğrafya Yurttaşlık Bilgisi TOPLAM Mündericât: İçindekiler yılında Köy Mektepleri Müfredat Programı çıkarıldı da ise Köy İlkokul Programı Projesi uygulamaya konuldu. Ayrıca, şehir ilkokulları için 1936 tarihli İlkokul Programı uygulamada idi. 122 TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos 2009

17 Türkiye de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli tarihli bu programda yer alan Sosyal Bilgiler derslerinin adlarının ve haftalık ders saatlerinin 1926 ve 1936 tarihli programlarla aynı olduğu görülmektedir tarihli İlkokul Programı nda Milli Eğitimin amaçlarına yer verilmiş, ilkokulun/ilköğretimin amaçlarına ise yer verilmemiştir. Programda ayrıca her derse ait özel amaçlara da yer verildiği görülmektedir. Tarih dersine ait özel amaçların esasını milliyetçilik oluşturmaktadır. Öğrencilere inkılâpların ve Cumhuriyet rejiminin kavratılması, Türk kültürü ve tarihinin öğretilmesi (kültürel değerlerin aşılanması) çok önemli görülmektedir. Bu nedenlerden dolayı tarih dersine ait tüm amaçların disiplin dışı olduğu söylenebilir. Bu amaçlarla devletin resmi ideolojisi Tarih programına yansıtılmıştır. Bu yansıma tüm dersler için geçerli olmakla birlikte, özellikle sosyal bilgiler kapsamına giren derslerde (Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi) daha belirgindir. Tarih dersinde olduğu gibi Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi derslerinde de amaçların çoğunluğu disiplin dışıdır. Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık bilgisi derslerine ait konular incelendiğinde -ufak farklılıklar olmakla birlikte tarihli programda yer alan derslerle büyük oranda aynı içeriğe sahip oldukları anlaşılmaktadır Tarihli İlkokul Programı Taslağı 1962 tarihli bu taslak programın içeriğinin düzenleniş biçimi, daha önce yayınlanmış ilkokul programlarından farklıdır. Bu programda, 4. ve 5. sınıflarda okutulan Yurttaşlık Bilgisi, Tarih ve Coğrafya dersleri Toplum ve Ülke İncelemeleri ; Tabiat Bilgisi, Aile Bilgisi ve Tarım-İş dersleri ise Fen ve Tabiat Bilgisi dersi başlığı altında birleştirilmiş ve bu iki ders birinci devrede okutulan Hayat Bilgisi dersi ile birlikte mihver dersler olarak kabul edilmiştir. Bu dersin geniş alan tasarımına uygun olarak hazırlandığı ve disiplinler arası bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Program taslağında Toplum ve Ülke İncelemeleri adı altında birleştirilen konular, çocuk psikolojisi bakımından olduğu kadar millî ve hayati değeri yönünden dikkatli bir seçime bağlı tutularak üniteler TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos

18 Yusuf KESKİN şeklinde düzenlenmiştir. Her ünite tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi yönünden iyice kaynaştırılmış ve ünite bütünlüğü daha belirgin duruma getirilmiştir (Tanışık 1965). Bu programda yer alan sosyal bilgiler kapsamındaki dersleri ve haftalık ders saati sayılarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tablo 7: 1962 Tarihli İlkokul Programı Taslağı na Göre Sosyal Bilgiler Derslerinin Haftalık Dağılımı DERSLER Toplum ve Ülke İncelemeleri Birinci Devre İkinci Devre 1.sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf 5. sınıf HTDS AİA % BDİA % TOPLAM Programın Toplum ve Ülke İncelemeleri dersine ait kısmı incelendiğinde; Hayat Bilgisi ile Toplum ve Ülke İncelemeleri derslerinin bir bütün olarak düşünüldüğü ve programlarının ortak olarak hazırlandığı görülmektedir. Dolayısıyla her iki dersin amaçları da ortak olarak hazırlanmıştır. Bu derse ait amaçların tamamının disiplin dışı olduğu anlaşılmaktadır. Toplum ve Ülke İncelemeleri dersine ait konular incelendiğinde üniteler halinde yapılandırıldığı görülmektedir. Bu derse ait programda -daha önce yayınlanmış ilkokul programlarında olduğu gibi- dersler (Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi) esas alınarak konuların işlenmesinde dikkat edilecek noktalar belirtilmiştir. Bu esaslar incelendiğinde daha önce yayınlanmış 1936 ve 1948 ilkokul programlarında yer alan sosyal bilgiler derslerine ait programlarla büyük oranda benzer olduğu görülmektedir. Üniteler incelendiğinde de konularda çok büyük bir değişimin olmadığı, daha önce yayınlanmış ilkokul programlarında tek disiplin anlayışına göre verilen derslerle içeriğin/konuların büyük oranda örtüştüğü anlaşılmaktadır. 124 TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos 2009

19 Türkiye de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli Tarihli İlkokul Programı Cumhuriyet döneminde yayınlanmış ilkokul programları arasında en önemli olanıdır. Bu program Cumhuriyet tarihindeki en uzun ömürlü ilkokul programıdır öncesi ilkokul programlarında Tarih, Coğrafya, Yurt/Yurttaşlık Bilgisi adlarıyla yer alan bağımsız Sosyal Bilgiler dersleri 1962 tarihli İlkokul Programı Taslağı nda Toplum ve Ülke İncelemeleri adı altında toplanmıştı tarihli İlkokul Programı nda ise bu dersin adı Sosyal Bilgiler oldu. Bu dersin 1962 tarihli taslak programda yer alan Toplum ve Ülke İncelemeleri dersi gibi geniş alan tasarımına uygun olarak hazırlandığı ve disiplinler arası bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Bu dersin sınıflara göre haftalık dağılım durumunu gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tablo 8: 1968 Tarihli İlkokul Programı na Göre Sosyal Bilgiler Derslerinin Haftalık Dağılımı DERSLER Birinci Devre İkinci Devre AİA BDİA HTDS % % sınıf sınıf sınıf sınıf sınıf Sosyal Bilgiler TOPLAM Sosyal Bilgiler dersine ait amaçlar incelendiğinde; ilk defa olarak sosyal bilgilere ait amaçların oldukça ayrıntılı olarak hazırlandığı görülmektedir tarihli İlkokul Programı Taslağı nda yer alan Toplum ve Ülke İncelemeleri dersine ait amaçlar oldukça kısıtlı iken, bu programda amaçlar geniş bir yelpaze içinde verilmiştir. Bu programda oldukça ayrıntılı olarak verilen sosyal bilgilere ait bu amaçların tamamına yakın kısmının disiplin dışı olduğu söylenebilir. Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında dördüncü sınıflar için 5, beşinci sınıflar için ise 6 ünite yer almaktadır. İlkokul dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersi için belirlenen üniteler; İlimiz ve Bölgemiz, Türkiye miz, Yurdumuzda Bugünkü Hayat, İslâmlık ve Türklerin İslâmlığı Kabulü ve Türklerin Anadolu ya Yerleşmesi dir. Bu üniteler incelendiğinde; ilk iki ünitenin coğrafya, üçüncü ünitenin vatandaşlık/ TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos

20 Yusuf KESKİN yurt bilgisi, son iki ünitenin ise tarih konularına dayandığı görülmektedir. İlkokul beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi için belirlenen üniteler ise; Yurdumuz ve Komşularımız, Osmanlı İmparatorluğu, Dünya ya Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğu (Duraklama ve Gerileme Devri), Dünyanın Başlıca Ülkeleri ve Cumhuriyetimiz dir. Bu üniteler incelendiğinde; birinci, üçüncü ve beşinci ünitelerin coğrafya, ikinci ve dördüncü ünitelerin tarih, son ünite olan altıncı ünitenin ise vatandaşlık/ yurt bilgisi konularına dayandığı anlaşılmaktadır. SONUÇLAR Bu çalışmanın sonunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: II. Meşrutiyetin ilânından, 1997 yılındaki sekiz yıllık ilköğretim uygulamasına geçişe kadar 8 tane ilkokul programı yayınlanmıştır. Bu programların yayınlanış tarihleri 1329 (1913), 1338 (1922), 1340 (1924), 1926, 1936, 1948, 1962 ve 1968 dir. II. Meşrutiyet döneminde yayınlanan 1329 (1913) tarihli Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı (İlkokulların Ders Müfredatı) Osmanlı döneminde yayınlanmış en derli toplu ve önemli program olup etkileri Cumhuriyet yıllarında da devam etmiştir tarihli İlk, Orta Tedrisat Mektepleri Müfredât Programı bir ara program olup TBMM hükümeti döneminde yayınlanmıştır tarihli Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı ile 1922 tarihli İlk, Orta Tedrisat Mektepleri Müfredât Programı ilköğretim bütünlüğüne (ilkokul+ortaokul) yönelik olarak hazırlanmışlardır. Her iki programda da öğretim süresi 6 yıl olup, 1913 programında bu 6 yıllık öğretim ikişer yıllık üç devreye (Devre-i Ûlâ, Devre-i Mutavassıta ve Devre-i Âliye) ayrılmıştır. 1924, 1926, 1936, 1948, 1962 ve 1968 yıllarında yayınlanan ilkokul programları 5 yıllık ve 5 sınıflı öğretim esasına göre hazırlanmışlardır. 126 TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos 2009

21 Türkiye de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli... İlkokul programlarında yer alan sosyal bilgiler kapsamındaki derslerin yapı, amaç ve içeriklerinin incelenmesi neticesinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: Sosyal bilgiler kapsamına giren Tarih ve Coğrafya derslerinin 1908 den sonra yayınlanmış olan tüm ilkokul programlarında -disiplinler arası desene sahip 1962 ve 1968 ilkokul programları hariç- yer aldığı görülmektedir. İlkokul programlarında değişik adlar altında (Musâhabât-ı Âhlakiyye, Malûmât-ı Medeniyye, Yurt Bilgisi, Yurttaşlık Bilgisi vb.) yer alan derslerin ise aslında aynı içeriğe sahip oldukları konular ve ünitelerin incelenmesi neticesinde anlaşılmıştır. Bu derslerin tamamı vatandaş eğitimine yönelik olmaları nedeniyle Vatandaşlık Bilgisi adı altında toplanabilirler. Cumhuriyet döneminde, 1924 tarihli İlk Mekteplerin Müfredât Programı dışında kalan tüm ilkokul programlarında sosyal bilgiler kapsamındaki derslerin bütün dersler içindeki ağırlığı %8.46 (haftada 11 saat) dır tarihli İlk Mekteplerin Müfredât Programı (%11.5) ile Cumhuriyet öncesi yayınlanan 1913 (%15) ve 1922 (%9.1) programlarında bu derslerin bütün dersler içindeki ağırlığı daha yüksektir. Cumhuriyetin ilânından önce uygulanmış 1913 ve 1922 tarihli ilkokul programları klâsik müfredat anlayışına göre hazırlanmışlardır. Bu programların içeriklerinde amaçlar, açıklamalar, davranışlar vb. yer almamaktadır. Sadece derslerin ve derslere ait konuların sıralandığı görülmektedir. Cumhuriyetin ilânından itibaren yayınlanmaya başlayan programlarda kademeli bir şekilde klâsik müfredat anlayışının terk edilmeye çalışıldığı görülmektedir tarihli programda az da olsa açıklama ve amaçların yer aldığı, 1926 ve 1936 tarihli programlarda ise açıklama ve amaçların hemen her ders için verildiği görülmektedir. II. Meşrutiyet döneminde yayınlanan 1913 tarihli Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı nda Tarih derslerinde ağırlıklı konunun Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti olduğu görülmektedir. Cumhuriyet döneminde uygulanan ilkokul programlarındaki Tarih TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos

22 Yusuf KESKİN derslerinde ise ağırlıklı konunun Türk tarih tezine dayalı olarak Türk ve Türkiye Tarihi olduğu anlaşılmaktadır. II. Meşrutiyet döneminde yayınlanan 1913 tarihli Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı nda Coğrafya derslerinde ağırlıklı konunun Osmanlı Coğrafyası olduğu görülmektedir (1922) tarihli İlk, Orta Tedrisat Mektepleri Müfredât Programı ndan itibaren Cumhuriyet döneminde uygulanan tüm ilkokul programlarında ise ağırlıklı konunun Türkiye Coğrafyası olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda verilmiş olan ilk maddede Vatandaşlık Bilgisi başlığı altında toplulaştırılabileceği ifade edilen derslerin içeriklerinde yönetim, sosyal yaşam ve kurumlar ile ilgili konular yer almaktadır. Bu derslerin esas amacının ise, devletin resmi ideolojisi doğrultusunda vatandaşları yetiştirmek olduğu anlaşılmaktadır tarihli programda Osmanlı/İttihat ve Terakki ideolojisi, 1922 tarihli programda TBMM Hükümeti ideolojisi, Cumhuriyet dönemi programlarında ise Cumhuriyet ideolojisi hâkimdir. Cumhuriyet döneminde yayınlanan 1962 tarihli İlkokul Programı Taslağı ile 1968 tarihli İlkokul Programı nda sosyal bilgiler kapsamındaki dersler tek çatı/ders altında toplulaştırılmışlardır program taslağındaki dersin adı Toplum ve Ülke İncelemeleri, 1968 programında yer alan dersin adı ise Sosyal Bilgiler dir. Bu iki derse ait program geniş alan tasarımına uygun olarak hazırlanmış olup disiplinler arası bir yapıya sahiptir. KAYNAKÇA Akyüz, Y. (1999). Türk Eğitim Tarihi. Genişletilmiş 7. Baskı. İstanbul: ALFA Basım Yayım Dağıtım. Barth, J. L. & A. Demirtaş (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğrenimi. Ankara: YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi. Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. 2. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi. 128 TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos 2009

23 Türkiye de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli... Dilek, D. (2001). Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Erden, M. (tarihsiz). Sosyal Bilgiler Öğretimi. İstanbul: Alkım Yayınevi. Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. 3. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık. Güngördü, K. ve N. Güngördü (1966). Yeni İlkokul Programı Uygulama Kılavuzu ve Program Geliştirme Tarihçesi. İstanbul: Acar Matbaası. İlk Mekteplerin Müfredat Programı (1340). Maarif Vekaleti İlk Tedrisat Dairesi. İstanbul: Matbaa-i Amire. İlk Mekteplerin Müfredat Programı (1926). Birinci Tab. İstanbul: Milli Matbaa. İlk, Orta Tedrisat Mektepleri Müfredat Programı (1338). Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Umur-ı Maarif Vekaleti. İlkmektep Müfredat Programı (1930). Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul: Devlet Matbaası. İlkokul Programı (1936). T.C. Kültür Bakanlığı. İstanbul: Devlet Basımevi. İlkokul Programı (1948). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. İlkokul Programı (1969). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. İkinci Basılış. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. İlkokul Programı Taslağı (1962). MEB İlk Öğretim Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Bürosu Yayınları No:1. Ankara: Ayyıldız Matbaası. İşman, A. & A. Eskicumalı (2000). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Adapazarı: Değişim Yayınları. Keskin, Y. (2002). Türkiye de II. Meşrutiyetten Günümüze Kadar Uygulanmış Olan Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Analizi ve Karşılaştırılması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı (1329a). Bir ve iki dershane ve muallimli mekteblere mahsus. İstanbul: Matbaa-i Amire. Mekâtib-i İbtidâiyye Ders Müfredâtı (1329b). Altı, beş, dört ve üç dershane ve muallimli mekteblere mahsus. İstanbul: Matbaa-i Amire. Moffatt, M. P. (1957). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Çev: Nesrin ORAN. İstanbul: Maarif Basımevi. Sönmez, V. (1997). Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık. TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos

24 Yusuf KESKİN Tanışık, H. R. (1965) İlkokul Program Taslağında Toplum ve Ülke İncelemeleri Dersi, Program Geliştirmede Rehberlik. İkinci Baskı. Ankara: Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Bürosu Yayınları, Güzel İstanbul Matbaası, Taşdemir, M. (2000). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Ocak Yayınları. Tavşancıl, E.; E. Aslan (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. Tazebay, A.; S. Çelenk, N. Tertemiz ve N. Kalaycı (2000). İlköğretim Programları ve Gelişmeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Unat, F. R. (1964). Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Ülkümen, O. (1965) Türkiyede İlköğretimin Bugünkü Durumu ve Başlıca Problemleri, İlköğretim. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayım Müdürlüğü Basılı Eğitim Malzemeleri Hazırlama Merkezi. 30, 530: TSA / Yıl: 13, S: 2, Ağustos 2009

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

İLKOKUL (İLKÖĞRETİM) SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA MİLLİ BİLİNÇ VE BARIŞ DEĞERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 1

İLKOKUL (İLKÖĞRETİM) SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA MİLLİ BİLİNÇ VE BARIŞ DEĞERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 1 İLKOKUL (İLKÖĞRETİM) SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA MİLLİ BİLİNÇ VE BARIŞ DEĞERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 1 Özet Yusuf KESKİN Sevgi COŞKUN KESKİN Ülkemizde, öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili bilgi, beceri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

İLKOKUL (İLKÖĞRETİM) SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA MİLLİ BİLİNÇ VE BARIŞ DEĞERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 1

İLKOKUL (İLKÖĞRETİM) SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA MİLLİ BİLİNÇ VE BARIŞ DEĞERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 1 İLKOKUL (İLKÖĞRETİM) SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA MİLLİ BİLİNÇ VE BARIŞ DEĞERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 1 Özet Yusuf KESKİN Sevgi COŞKUN KESKİN Ülkemizde, öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili bilgi, beceri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ÖZET Lütfi ÖZAV * Eğitim Fakültelerindeki yeniden yapılanma ile birlikte, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında da değişiklik yapılmıştır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı 15 Tarih 30/04/2014 Kurulda Gör. Tarihi 20/03/2014 Önceki Kararın Tarih ve Sayısı 07/09/2012-151 Konu: Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDAT REFORMU Öğretim Programlarını 21 inci Yüzyıl Becerileri için Yeniden Şekillendirmek

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDAT REFORMU Öğretim Programlarını 21 inci Yüzyıl Becerileri için Yeniden Şekillendirmek TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDAT REFORMU Öğretim Programlarını 21 inci Yüzyıl Becerileri için Yeniden Şekillendirmek Prof. Dr. Emin Karip Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI:151 TARİH:07.09.2012 ÖNCEKİ KARARIN KONU: Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık Ders Programları SAYI: TARİH: Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün

Detaylı

SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ

SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ RefikTuran Kadir Ulusoy Bayram Tay Handan Deveci Yusuf Keskin Yılmaz Geçit RefikTuran Kadir Ulusoy Ali Meydan Hacı Duran Barış Kaya Gülmisâl Emiroğlu Tuba Çengelci Kubilay Yazıcı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇATAK Bölüm Hedefleri... 1 Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler... 2 Programlar Üzerinden Sosyal Bilgilerin Tarihi

Detaylı

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-440 FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet Ahmet ÇOBAN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas. A.Hakan

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Tarih, ÖSS, Osmanlı, İnkılap, Türk, İslam, program

Anahtar Kelimeler: Tarih, ÖSS, Osmanlı, İnkılap, Türk, İslam, program Üniversite Giriş Sınavları ÖSS Tarih Sorularının Dağılımı ile Ortaöğretimdeki Tarih Programının Ders Saat Sayılarının ve Ağırlıklarının Karşılaştırılması Nurgül BOZKURT * Emine ÖZEL ** Özet: 1995-2004

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK , S İSTANBUL ISSN: copyright 2010

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK , S İSTANBUL ISSN: copyright 2010 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 135-143 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER 6-7. SINIF DERS PROGRAMINDA 2005 ÖNCESİ VE SONRASI COĞRAFYA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye de Uygulanmış Olan İlkokul, Ortaokul ve İlköğretim Okulları Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme

Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye de Uygulanmış Olan İlkokul, Ortaokul ve İlköğretim Okulları Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 2011, 2(1), 148-154 Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye de Uygulanmış Olan İlkokul, Ortaokul ve İlköğretim Okulları Öğretim Programlarında

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİĞER DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİĞER DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI ÖZET 1 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİĞER DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI Neslihan PEÇEN Gülşen KAVAK Güler DURMUŞ Melek YILDIRIM ÖZET Bu araştırmada

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR 1 Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda okur yazar oranı çok azdı. Bir ülkenin her alanda kalkınabilmesi ancak eğitimle olabilirdi. 2 Kültür Alanındaki Gelişmeler 3 Mart 1924 :Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1926

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Ders No : 0310380057 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Eğitim-öğretimin, devletin gözetim ve denetimi altında olması devletçi anlayışın gereği

Eğitim-öğretimin, devletin gözetim ve denetimi altında olması devletçi anlayışın gereği DOSYA dünyada bir mesele olarak islam dini eğitimi Türkiye de Din Derslerinde Vatandaşlık Eğitimi Emine KESKİNER* Eğitim-öğretimin, devletin gözetim ve denetimi altında olması devletçi anlayışın gereği

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ PROGRAM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ PROGRAM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI SBE YL 2007 0006 İLKÖĞRETİM OKULLARINDA 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARININ PROGRAM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Geçmişten Günümüze Hayat Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Şimşek Hayat Bilgisi Dersinin Tanımı ve Kapsamı... 3 Hayat Bilgisi Dersinin Tarihçesi... 4 Hayat Bilgisi Dersinin Amaçları (Kazanımları)...

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v. 1. Bölüm... 1 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v. 1. Bölüm... 1 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v 1. Bölüm... 1 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER... 1 Giriş... 1 Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler... 3 Sosyal Bilgiler ve İlişkili Disiplinler... 7 Sosyal Bilgiler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS OKUL YÖNETİMİ KB301 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Beklentiler 2 A. Programın İçeriği 1.

Detaylı

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI Temel Tanım ve Kavramlar... 28 Öğrenme ile İlgili İlkeler... 31 Öğrenme Yaşantılarının Temelleri... 31 Öğrenim Yaşantılarını Planlama ve Yönetme ile İlgili İlkeler...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

REFLECTION OF THE GREAT DEPRESSION OF 1929 ON SOCIAL STUDIES THEMATIC PROGRAMS APPLIED IN TURKEY

REFLECTION OF THE GREAT DEPRESSION OF 1929 ON SOCIAL STUDIES THEMATIC PROGRAMS APPLIED IN TURKEY REFLECTION OF THE GREAT DEPRESSION OF 1929 ON SOCIAL STUDIES THEMATIC PROGRAMS APPLIED IN TURKEY Yusuf KESKİN Sakarya University ykeskin@sakarya.edu.tr ABSTRACT: Social studies is an interdisciplinary

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MALATYA İLİ 1. EĞİTİM BÖLGESİ İLKOKULLAR 3. SINIF ÖĞRETMENLERİ 1. DÖNEM ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MALATYA İLİ 1. EĞİTİM BÖLGESİ İLKOKULLAR 3. SINIF ÖĞRETMENLERİ 1. DÖNEM ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MALATYA İLİ 1. EĞİTİM BÖLGESİ İLKOKULLAR 3. SINIF ÖĞRETMENLERİ 1. DÖNEM ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Tarih : 08.09.2014 Saat : 14.00 Yer : Cumhuriyet İlkokulu

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

1 Bu makale, MEB Din Öğretimi Dergisi, sayı:37, Ankara 1992, ss da yayımlanmıştır 2

1 Bu makale, MEB Din Öğretimi Dergisi, sayı:37, Ankara 1992, ss da yayımlanmıştır 2 DİN DERSLERİNİN GELİŞİMİ ve TEORİK YAPISI 1 Mehmet Zeki AYDIN 2 Cumhuriyetten önce din eğitimi camiler, medreseler, tekkeler, enderun, sıbyan mektepleri, rüştiye, idadi ve sultaniler gibi çeşitli öğretim

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 22 TARİH: 28/05/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 69 TARİH: 25/06/2012 KONU: İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007, İSTANBUL

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007, İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007, İSTANBUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARI VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (The Opinions Of Would-Be-Teachers And

Detaylı

OKS COĞRAFYA SORULARININ İLKÖĞRETİM COĞRAFYA KONULARINA GÖRE DAĞILIMININ İNCELENMESİ

OKS COĞRAFYA SORULARININ İLKÖĞRETİM COĞRAFYA KONULARINA GÖRE DAĞILIMININ İNCELENMESİ MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 16, TEMMUZ - 2007, İSTANBUL OKS COĞRAFYA SORULARININ İLKÖĞRETİM COĞRAFYA KONULARINA GÖRE DAĞILIMININ İNCELENMESİ (A Study On The Distribution Of Geography Questions In The

Detaylı

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE POLATCAN, F. (2017). Dr. Nurşat Biçer in Türkçe Öğretimi Tarihi Adlı Eseri Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2890-2894. DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Yönetim Tarihi KAM 315 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER MÜFREDAT PROGRAMLARINDA TÜRK DÜNYASI İLE İLGİLİ KONULARIN ANALİZİ

SOSYAL BİLGİLER MÜFREDAT PROGRAMLARINDA TÜRK DÜNYASI İLE İLGİLİ KONULARIN ANALİZİ SOSYAL BİLGİLER MÜFREDAT PROGRAMLARINDA TÜRK DÜNYASI İLE İLGİLİ KONULARIN ANALİZİ Öz Kamile GÜLÜM 1 Umut DEMİROK 2 Dünya siyasi tarihinde meydana gelen hızlı değişimler toplumları ve toplumlar arası ilişkileri

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının İçerik Değerlendirmesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının İçerik Değerlendirmesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının İçerik Değerlendirmesi Selahattin KAYMAKCI Özet Ülkemizde cumhuriyet döneminde sosyal bilgiler veya sosyal bilgiler kapsamında kabul edilen dersleri öğretecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

1950 ve 1980 Yılları Arasında Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Alanında Görülen Temel Eğilimler

1950 ve 1980 Yılları Arasında Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Alanında Görülen Temel Eğilimler ISSN: 2146-5177 Yıl Year :3 Cilt Volume :3 Sayı Issue :4 Haziran June - 2013/1 1950 ve 1980 Yılları Arasında Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Alanında Görülen Temel Eğilimler * Mustafa Güçlü * Öz Bu çalışmanın

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN SİNGAPUR NUFÜSÜ 5,353,494 (haziran 2012 tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 697 km² YÖNETİMİ Parlamenter Cumhuriyet BAŞKENTİ Singapore KİŞİ

Detaylı

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri.

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : 0310440238 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

Sosyal Bilgiler Derslerinde Değerler Eğitiminin Yeri ve Önemi

Sosyal Bilgiler Derslerinde Değerler Eğitiminin Yeri ve Önemi 68 Sosyal Bilgiler Derslerinde Değerler Eğitiminin Yeri ve Önemi Yrd. Doç. Dr Yusuf KESKİN * Giriş Türkiye gibi küreselleşme ve Avrupa ile bütünleşme sürecindeki birçok toplumda, yaşam tarzlarını artık

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARDAN YARARLANMA DÜZEYİ İç paydaşlar: Öğrenciler, öğretim elemanları, yöneticiler,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇMELİ SANAT ATÖLYE I (GRAFİK TASARIM)* Ders No : 0310380042 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Düşünce Tarihi PSIR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Düşünce Tarihi PSIR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Düşünce Tarihi PSIR 441 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

9. SINIF (LİSE 1) COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRMASI

9. SINIF (LİSE 1) COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRMASI MARMARA COĞRAFAY DERGİSİ SAYI:7, OCAK -2003, İSTANBUL 9. SINIF (LİSE 1) COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRMASI Yrd. Doç. Dr. SEFA SEKİN Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZEL ** ÖZET: Coğrafya

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Karşılaştırmalı Kamu. KY-YB 603 Güz Zorunlu Politikaları Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Karşılaştırmalı Kamu. KY-YB 603 Güz Zorunlu Politikaları Ön Koşul Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 603 Karşılaştırmalı Kamu Politikaları Zorunlu 3+0 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI

YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI İsa KORKMAZ Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI: http://dx.doi.org/1.14527/978653183563.11 Giriş Türkiye de cumhuriyet dönemi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

Türkiye nin Siyasi Yapısı I (KAM 205) Ders Detayları

Türkiye nin Siyasi Yapısı I (KAM 205) Ders Detayları Türkiye nin Siyasi Yapısı I (KAM 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türkiye nin Siyasi Yapısı I KAM 205 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNDE GÜNCEL KONULAR

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNDE GÜNCEL KONULAR Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNDE GÜNCEL KONULAR 1 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARI Ders No : 0310330208 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi KAM 302 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı