Diferansiye Olmamış Spondiloartropatiler (DOSpA) Psöriyatik Artrit. I. Epidemiyoloji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diferansiye Olmamış Spondiloartropatiler (DOSpA) Psöriyatik Artrit. I. Epidemiyoloji"

Transkript

1 273 eklemlerdeki sinoviti azaltır ama aksiyal tutuluma etki etmez. Altın, D-Penisilamin ve antimalarik ilaçlar etkili değildir. Metotreksat, bazı dirençli İBH da kullanılabilir. Ama henüz etkinliği tartışmalıdır. Tedaviye dirençli ağır seyirli Crohn hastalığında TNF-a ya karşı şimerik monoklonal antikorlar hastalığın uzun süreli remisyonunu sağlayabilir. Az sayıda olgu üzerindeki gözlemlerde, dirençli periferik eklem tutulumu ve aksiyal tutulumda inflamasyonun Infliximab ile kontrol altına alınabildiği bildirilmektedir. Diferansiye Olmamış Spondiloartropatiler (DOSpA) Bazen SpA ler, grup içinde bir yere tam olarak oturtulamazlar. Bu hastaların alt ekstremitelerinde asimetrik oligoartrit, entesopati, inflamatuar bel ağrısı, üveit, konjonktivit gibi sistemik bulgular vardır. Romatoid faktör negatif ve HLA-B27 pozitiftir. Bunlar altta yatan sendromun klinik ve radyolojik erken bulguları olabilir. Örneğin radyolojik sakroiliit yıllar sonra gelişebilir. İşte bu tablo, Khan ve Van der Linden tarafından diferansiye olmamış spondilartropatiler (DOSpA) olarak tanımlanmıştır. Tanı konamamış kronik monoartritli HLA-B27 pozitif olan hastaların uzun süreli takibinde, bu klinik tablo dikkati çekmiştir. DOSpA li hastalarda, genitoüriner infeksiyon, psöriazisin cilt bulguları ve inflamatuar barsak hastalığı bulunmuştur. Entesopatiye bağlı topuk ağrısı vardır. Klinik ve radyolojik sakroiliit bulunmaz. Bu hastaların 2-6 yıl içinde 1/3 ü tam remisyona girer, 1/3 ünde tekrarlayan oligoartrit görülür. Geriye kalan 1/3 ünde daha çok AS, nadiren psöriatik artrit veya Reiter sendromu gelişir. Çok nadir olarak romatoid artrit de ortaya çıkabilir. Tedavisinde steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar kullanılir. Sulfasalazinden faydalanabilir ve bu ilaç, hastalığın seyri ve prognozunu değiştirebilir. Psöriyatik Artrit Psöriasisle birlikte görülen, genellikle romatoid faktörün (RF) negatif olduğu inflamatuar artrittir. Prevalansı % olup, her iki cinste de eşit sıklıkta rastlanır. Hastaların % 15 inde psöriatik deri lezyonları artrit geliştikten sonra ortaya çıkar. Tırnak değişikliklerinin varlığı, artritle bilhassa distal interfalengeal eklemlerin tutulumu ile sıkı ilişkilidir. Psöriatik artritin klinik bulguları; distal interfalengeal eklem tutulumu, asimetrik sakroiliit ve spondilit, daktilit, entesittir. Hastalığın süresi uzadıkça tutulan eklem sayısı da artar. Poliartiküler tutulumda seyir daha kötüdür. İlk kez 1818 yılında Albert, psöriasisle artrit arasında bir ilişki bulunduğunu saptamıştır. Ancak "Psöriyatik artrit" terimini Bazin 1860 yılında kullanılmıştır. Bourdillon 1888 yılında hastalığı daha detaylı olarak tarif etmiştir; 1950 yılından beri de psöriatik artrit sistemli olarak araştırılmıştır. Wright, psöriasiste erosiv artritin olduğunu ve RF pozitifliği sıklığının düşük olduğunu belirtmiştir. Wright aynı zamanda, hastalığın bilhassa distal interfalengeal eklemleri tuttuğunu, artritin asimetrik olduğunu, sakroiliak eklemlerin de asimetrik olarak etkilenebildiğini ve ağır eklem harabiyetine yol açabilen "Artritis Mutilans" gelişebildiğine dikkatleri çekmiştir. I. Epidemiyoloji Birçok araştırmalar; yatkınlık bulunan toplumlarda, psöriasisin inflamatuar artrit bulunan hastalarda daha sık görüldüğünü, inflamatuar artritin de psöriasisi bulunanlarda daha sık olduğunu göstermektedirler. Retrospektif klinik değerlendirmeler inflamatuar poliartritli hastaların %2.6 sında psöriasis bulunduğu halde, bu oran osteoartritlilerde %0.3 olarak gösterilmektedir. Hellgren, Romatoid artritli hastaların %4,5 inde psöriasis tesbit etmiştir. Romatoid faktör dikkate alındığında, psöriasis ile inflamatuar artritin beraberliğinin seronegatif hastalarda olduğu dikkati çeker. Psöriatik artiritin prevalansını belirleyen çalışmalar çok azdır ancak bunlara göre de bu oran % arasında değişmektedir. Ancak prevalansın tayininde romatoloji ve dermatolojinin ortak çalışması gereklidir. Minnesota dan bir araştırmada her iki cins birlikte değerlendirildiğinde hastalığın prevalansının yıllık 6,6/ olduğu görülmektedir. Hastalığın cinsiyet dağılımı K/E: 1/1 olarak bildirilmektedir. Hastalığın başlama yaşı dır. Deri bulguları ile artritin ortaya çıkış zamanları değerlendirildiğinde; hastaların %67 sinde artrit çıkmadan önce deri bulguları ortaya çıktığı görülmektedir. Bu hastaların % 16 sında her iki bulgu 12 ay içinde birbirini izler. Hastaların geri kalan kısmında

2 274 deri bulguları ile artritin ortaya çıkışı arasında 1 yıldan daha fazla zaman farkı bulunur. Bu zamanlama hastalarda tesadüfen oluşmaz, Rahman ve arkadaşlarının saptaması; tip I psöriasisli hastalarda (Hastalığın başlama yaşı <40 yaş olan) deri lezyonları ile artritin ortaya çıkışı arasında ortalama 9 yıl bulunduğu, buna karşılık tip 2 psöriasisli yaşlı hastalarda (hastalığın başlama yaşı >40 yaş olan) artropatinin deri lezyonları çıktıktan sonra genellikle 1 yıl içinde ya da eş zamanlı olarak artropatinin geliştiği şeklindedir. HIV enfeksiyonu ile psöriatik artrit arasındaki ilişki uzun süredir dikkatleri çekmektedir. Bu durumda Afrika da psöriatik artritin prevalans ve insidansı için yüksek olasılık beklenir. Ancak Sahra nın alt kısmında kalan Afrika da seronegatif spondilartropatiye sık rastlanmaz, bunun nedeninin bu toplumlarda HLA B27 ye rastlanma oranının çok düşük olması olduğu düşünülüyor. Buna karşı Zambia da HIV enfekte kişilerde psöriatik artrit prevalansı,genel topluma göre daha yüksektir. HIV pozitif kişilerde seronegatif spondilartropati prevalansı 180/ iken, HIV negatiflerde 15/ dir. Kuzey Amerika dan birçok çalışmada; HIV enfeksiyonu ile psöriatik artritin birlikteliği %0.4-2 olarak bildirilmektedir. II. Klinik Bulgular Psöriatik artropati seronegatif spondilartropatiler grubunda yer alır. Moll ve Wright ın çalışmalarına göre, psöriatik artrit ile reaktif artrit ve ankilozan spondilit gibi bu gruptaki diğer hastalıkların ailesel ve klinik birlikteliklerinin bulunduğu gösterilmiştir. Tablo 15 de bu iki araştırmacının belirlediği ve en sık kullanılan, psöriatik artrit sınıflaması görülmektedir. Psöriatik artrit izole monoartritten ciddi destrüktif artrite kadar değişen bir yelpaze içinde değişik tiplerde seyreder. Jones ve arkadaşları, hastalığın başlangıçta çoğunlukla mono veya olgoartiküler olduğunu, ortalama 12,1 yıl takipte hastaların %63 ünün poliartiküler seyirli olduklarını bildirmişlerdir. Artritis mutilans, uzun süren hastalıkta görülmektedir. Spinal tutulumun sıklığı da zamanla artmaktadır. Psöriatik artritin asimetrik oluşu genel özelliğidir. Bilhassa oligoartiküler tipinde asimetri çok belirgindir. Poliartiküler seyreden tipi ise simetrik tutulum gösterir ve romatoid artritten zor ayırt edilir. Distal interfalengeal eklemlerin tutulumu, psöriatik artrit açısından ayırt ettirici özelliktir. DİP eklemlerinin tutulumu, psöriasis bulunmayan inflamatuar artritlerde çok nadir bulunur. Erken inflamatuar artritin seyri dikkate alındığında; psöriasisi bulunan hastaların %3,9 unda DİP tutulumu görülürken, psöriasisi bulunmayan hastaların ancak %0,3 ünde DİP eklemleri etkilenmiştir. Geniş hasta serilerinin verilerine göre, psöriatik artritli hastaların poliartiküler seyirli tipinde %54 oranında DİP tutulumu olduğu bildirilmektedir. Aksine, hastalığın DİP tutulumu hakim alt tipini hastaların %1-16 gibi küçük bir grubunda görüyoruz. Bu grupta hastalığın erken döneminde DİP eklemlerinin etkilenmesi ilk bulgu olabilir. DİP eklem tutulumu sıklıkla daktilit ve psöriasisin tırnak değişiklikleri ile birlikte bulunur. Mono ve oligoartiküler artritin sıklığı, % arasında değişmektedir. Minnesota, Olmsted Country deki çalışmaya göre; psöriatik artrit başlangıçta %90 oranında oligoartikülerdir. Bu tipinde, alt ekstremite eklemlerinin yanı sıra, DİP ve proksimal interfalengeal eklemler gibi elin küçük eklemleri de etkilenir. Bu örnek erkeklerde daha sık görülmektedir. Simetrik poliartritik tipinde, el ve ayakların büyük eklemleri yanında küçük eklemler de tutulmuştur. Bu tablo klinik olarak romatoid artritten ayırt edilemeyebilir. Ancak sıklıkla DİP eklemlerin de katılması, ayırıcı tanıda yardımcı olur. Bu tip artrit kadınlarda daha sık görülmektedir. Psöriatik artritin başlangıcında poliartiküler tipin görülme olasılığı %3 olduğu halde klinikte yatarak izlenen hastalarda % oranlarında görülmektedir. Bu durum da poliartiküler tipin daha ağır seyirli olduğunu ve hastalığın süresi ile sıklığının arttığını göstermektedir. Bu hastalarda eroziv eklem hasarına daha sık rastlanmaktadır. Artritis mutilans, eroziv artritin en son dönemi olup, eklemlerde sublüksasyon ve organizasyon bozukluğuna yol açar. En geniş serilerde görülme sıklığı %5 in altında bildirilmiştir. Parmaklarda teleskop bulgusu ortaya çıkar. Uzun süren hastalıkta görülür. Spondiloartropati ile seyreden tipi erkeklerde daha sıktır ve sıklıkla sakroiliak eklem tutulumu ile beraberdir.psöriatik artritin spondilartropati ile seyreden tipine çok sık rastlanmaz (hastaların yaklaşık %5 inde görülür). Hastalığın

3 275 süresi uzadıkça bit tipin görülme olasılığı da artar (%51 e kadar çıkabilir). Simetrik veya asimetrik sakroiliak eklem tutulumu vardır. Bilateral sakroiliit gelişen hastaların büyük bir kısmında HLA B27 pozitif bulunur. Spinal tutlumlu psöriatik artritin seyri ankilozan spondilite göre daha iyidir. Servikal zincir tutlumu en sık rastlanılan bölge olup hastalığın süresi ile ilişkilidir. Servikal vertebralar iki farklı tipte etkilenir. Bunlar ankilozan spondilite benzer şekilde ankilozla seyreden tip ve atlantoaksiyal veya subaksiyal instabiliteye neden olan eroziv/inflamatuar tiptir. Servikal tutulum genellikle sinsi seyreder. Çoğu kez hastanın genel anestezi alması gerektiğinde servikal radyografiler ile farkına varılır. Psöriatik artritte görülebilen diğer kas-iskelet sistemi bulguları şunlardır: Daktilit Entezit Periferik ödem Sinovit, akne, püstülozis, hiperostoz ve osteit (SAPHO) sendromu Psöriatik oniko-pakidermo-periostiti Daktilit veya sosis parmak, seronegatif spondilartropatilerin genel bulgusudur. El veya ayak parmaklarından bir veya ikisi tümden şişer. Daktilit psöriatik artritte, hastalığın seyri sırasında %30-40 oranında görülür. Ayak parmakları ele göre daha sık etkilenir. Bu bulgu çoğunlukla DİP eklemlerin tutulumu ile beraberdir. Daktilit gelişen hastalarda radyolojik olarak genellikle eroziv artrit gelişir. MRG tekniği, daktilitin fleksor tendon sinoviti ile ilişkili olduğunu desteklemektedir. Entezit tendonların kemiğe bağlanma yerlerindeki inflamatuar lezyonlardır. Bu inflamatuar lezyonun seronegatif spondilartropatilerdeki anahtar patojenik lezyon olduğu düşünülmektedir. Semptomatik entezit, psöriatik artritli hastaların %20-40 ında bulunur. Hastaların %4 ünde Achill tendonunun enteziti hastayı doktora götüren ilk semptom olabilir. Periferik ödem ekstremitelerin distalinde bir veya daha fazla bölgede psöriatik artriti de içine alan birçok inflamatuar olaylarda görülebilir. Seronegatif periferik ödemli simetrik sinovit sendromunun aksine psöriatik artritte periferik ödem asimetriktir ve daha çok alt ekstremitede görülür. Bu tablo lokal entezit ve ekstensor tenosinovitle beraberdir, ödem sıklıkla etkilenen tendon boyunca görülür. Periferik ödem, sistemik steroidlere yanıt verir. Birçok olguda psöriatik artritle birlikte lenfödem de saptanmıştır. Lenfödem daha az ağrılı olmasına rağmen daha şiddetlidir ve eroziv artrite gidişi düşündürür. Bu tablonun kortikosteroid ve DMARD grubu ilaçlara yanıtları değişkendir. SAPHO sendromu; sinovit, akne, püstülozis, hiperostoz ve osteitin birlikte bulunduğu, çok sık rastlanmayan ama psöriatik artritin bir alt tipidir. Klinik olarak psöriatik artritli hastaların %3 ünden azında görülür. SAPHO lu hastaların %67 sinde psöriasis vulgaris veya palmoplantar püstüloz vardır. Sintigrafıde göğüs ön duvarında tutulum bulunması ve klinik ile tanı düşünülür. Psöriatik oniko-pakidermo-periostit; psöriatik artritli hastalarda nadir görülen bir bulgudur. Anahtar bulgular, bir veya daha fazla terminal falanksda ciddi tutulum, ciddi tırnak değişiklikleri, yumuşak doku şişliği ve distal falanksın radyografisinde belirgin periost reaksiyonudur. Bilhassa ayak baş parmağında rastlanır. Tablo 15. Psöriatik artritin Mool ve Wright e göre sınıflaması. Distal interfalengeal eklem tutulumunun hakim olduğu artrit Artritis mutilans Simetrik poliartrit (romatoid artritten ayrılması güç) Asimetrik oligoartiküler artrit Spondilitin hakim olduğu artrit

4 276 Psöriatik Artritte Deri ve Tırnak Bulguları Psöriatik artritli hastalarda deri lezyonları sanılanın aksine daha hafif veya orta şiddettedir. Deri lez-yonlarının ciddiyeti ile toplam eklem skoru arasında ilişki yoktur. Psöriatik artritli hastaların %30-40 ında deri ve eklem bulguları eş zamanlı olarak bulunur. Psöriasisin tüm tırnak bulgularına psöriatik artritte rastlanabilir. Bunlar; beneklenme, hiperkeratoz ve onikolizistir. Tırnak değişiklikleri sıklıkla DİP eklemlerinin tutulduğu tipinde (% ünde) görülür. Psöriatik Artritin Eklem Dışı Bulguları Gözde inflamasyon gelişebilir. Sıklıkla konjunktivit görülür, ancak iridosiklit de gelişebilir. Oral ülserler, üretrit ve aort kapağı tutulumu beklenen komplikasyonlar değildir. Tablo 16 de psöriatik artrit için 2006 yılında tanımlanan sınıflama kriterlerinden CASPAR kriterleri görülmektedir. Tablo 16: Psöriatik artritin CASPAR sınıflama kriterleri Inflamatuar eklem değişikliği (eklem,omurga veya enteseal)+aşağıdakilerden 3 ünün bulunması gerekir. 1-Psöriyazis bulgusu (a,b,c den herhangi birisi) 2-Psöriyatik tırnak distrofisi 3-Romatoid faktörün negatif olması 4-Daktilit (a veya b den herhangi birisi) 5-Eklem çevresinde yani kemik oluşumu bulgusu a-halen mevcut psöriyazis* b-geçmişte psöriyazis* öyküsünün bulunması c-psöriyazis için aile* öyküsünün bulunması a-halen mevcut* b-öyküde olan* * Halen psöriyazisin bulunması;deride veya kafa derisinde romatolog veya dermatolog tarafından saptanmış psöriyatik lezyonların bulunmasıdır. *Pöriyazis öyküsünün bulunnması;hastadan,aile hekimi,dermatolog,romatolog veya diğer uzman sağlık elemanlarından alınan öyküdür. *Hastanın bildirmesine dayanarak,birinci veya ikinci derece akrabalarda psöriyazisin bulunmasıdır. Başvuru sırasında yapılan fizik muayenede tırnaklarda tipik psöriyatik tırnak distrofilerinin (onikolizis,yüksük tırnak,hiperkeratoz)bulunmasıdır RF nin lateks aglütinasyonu dışındaki yöntemlerle (tercihan ELISA ve nefelometrik yöntem)yerel laboratuvar referans değerlerine göre negatif bulunmasıdır. *Halen mevcut olan tüm parmakta şişlik *Bir Romatolog tarafından kaydedilmiş,tüm parmağın şiştiği/daktilitin saptanmış olmasıdır. El eklem kenarlarında ayak direkt grafilerinde iyi seçilemeyen kemikleşmeyle beliren,jukstaartiküler yeni kemik oluşumunun bulunması (osteofitler dışlanmalıdır)

5 277 Jüvenil Psöriatik Artrit Psöriatik artritin 16 yaşından daha gençlerde ortaya çıkması alışılmamış bir durumdur. Çocuklardaki kronik artritlerin %10 dan azını psöriatik artrit oluşturur. Jüvenil psöriatik artrit daha çok kız çocuklarında görülür. Sıklıkla mono veya oligoartrittir. En sık ilk olarak diz eklemi etkilenir. Erişkinlerde olduğu gibi, hastalığın seyri sırasında poliartiküler tutulum olur ve ellerde, ayaklarda küçük eklemler etkilenir. Daktilit, entezit, DİP eklem tutulumu gibi bulgular da ortaya çıkabilir. Hastaların % inde kronik üveit görülebilir. ANA pozitifliği bulunabilir. Prognozu iyidir. Hernekadar erişkinlik döneminde de devam ederse hastaların % inde sakatlık ortaya çıkar. III. Psöriatik Artritte Laboratuvar Bulguları PSA için tanı koydurucu bir test yoktur. Hastalığın aktif olduğu dönemlerde akut faz reaktanlarının pozitif olduğu gösterilmiştir. Kronik hastalık anemisi, hipoalbüminemi, eritrosit sedimantasyon hızında artma, CRP ve fıbrinojen düzeylerinde artma görülür. IgG ve IgA düzeylerinde artışla beraber poliklonal hipergammaglobülinemi vardır. IgA düzeyindeki artış bilhassa spondilartropati gelişmesi ile birlikte bulunur. CRP ve eritrosit sedimantasyon hızında artış, poliartiküler seyirli tipinde inflamatuar hastalığın aktivitesi ile birliktelik gösterir. Hastaların çok büyük kısmında RF negatif olmasına rağmen, %5-10 unda RF pozitif olabilir. Psöriatik artritli hastaların %10-14 ünde ANA pozitiftir ve %20 sinde de hiperürisemi vardır. Psöriatik artritteki hiperüriseminin epidermal hücrelerin tunoverindeki artışı yansıtmadığı, metabolik bir bozukluğu yansıttığı kabul edilmektedir. Radyografik Değişiklikler Periferik Eklem Değişiklikleri: Bazı radyolojik bulgular psöriatik artritin klinik özellikleri hakkında bilgi verir. DİP eklemlerin tutulması, oligoartiküler tutulumda asimetrik dağılım görülmesi örnek olarak verilebilir. Plantar fasia ve Achil tendonunun kalkaneusa yapışma yerlerinde entesopatinin oluşması ile küçük kemik çıkıntıları oluşur. Periferik eklemlerde erozyonlar görülür. Psöriatik artritli hastalarda, diğer inflamatuar poliartritlerle karşılaştırıldığında bir yıl içinde erozyonların gelişme riskinin düşük olduğu bildirilmektedir. Bu durum psöriatik artritte RF ün çoğunlukla negatif olması ile açıklanmaktadır. Erozyonlar sıklıkla poliartiküler seyreden hastalarda ve hastalığın uzun süredir devam ettiği kişilerde olduğu bilinmektedir. Erozyonlar sıklıkla daktilitle birlikte bulunur. Erozyonlar en sık DİP eklemlerde en az da bilek eklemlerinde görülür. Psöriatik artritte periartiküler osteopeni beklenmez. Psöriatik artritte görülen diğer radyolojik bulgular, destrüktif ve proliferatif değişikliklerdir. Destrüktif Değişiklikler: Osteolizis, falanksların birbiri içine geçmelerine neden olabilir. Bu durum sıklıkla artritis mutilansın seyrinde görülen okka-kalem (pencil in cup) belirtisi dediğimiz bulguya yol açar. Proliferatif Değişiklikler: Periostit, metakarpal ve metatarsal kemiklerin kenarlarında yeni kemik oluşumlarına neden olur. Spinal Değişiklikler: Psöriatik artritte simetrik veya asimetrik sakroiliit görülebilir. Asimetrik sakroiliit, ankilozan spondilite göre psöriatik artritte daha sık bulunur. Spinal vertebra tutulumu, psöriatik artritte genellikle sınırlı bölgededir, asimetriktir ve servikal vertebralar en sık tutulur. Paravertebral kemikleşme ve sindesmofıtler görülür. Psöriatik artritteki sindesmofitlerin özelliği, asimetrik ve yamalı tarzda olmasıdır. Diğer Görüntüleme Yöntemleri: Psöriatik artritte MRG ve ultrasonografık inceleme yöntemlerine ilgi artmaktadır. MRG çalışmaları, psöriatik artritte ligamanlar, eklem çevresindeki yumuşak dokular, tendon kılıfları ve kemiklerde sıklıkla etkilenme olduğunu göstermiştir. MRG yöntemi, komplikasyonsuz psöriasisli hastalarda subklinik kas iskelet sistemi tutulumu bulunduğunu ortaya koymuştur.psöriatik artritli hastalarda sintigrafı, göğüs ön duvarı ve büyük eklemlerde sık etkilenme olduğunu kanıtlamıştır. IV. Psöriatik Artritte Ayırıcı Tanı Belirgin tanı kriterlerinin bulunmaması,geniş bir yelpazede farklı klinik seyir göstermesi nedeniyle psöriatik artritin tanısı oldukça güçtür. Hiperüriseminin bu hastalarda sık görülmesi nedeniyle kristal artropatiler ekarte edilmelidir.

6 278 Bu amaçla sinoviyal sıvıda kristallerin araştırılması yol göstericidir. Ancak deri ve tırnak bulgularının bulunması önemli ve ayırt ettirici bulgulardır. V. Prognoz Psöriatik artritin prognozu ile ilgili çok az prospektif çalışma bulunmaktadır. Ancak romatoid artri-te göre daha az fonksiyonel kayba yol açtığı belirtilmektedir. Birçok araştırma, psöriatik artritli hastaların yaşam sürelerinin sağlıklı kişilerden farklı olmadığını göstermiştir. Bir hastanedeki cohort çalışmasında ise psöriatik artritli hastalarda mortalite hızının arttığı gösterilmiştir, ancak bu hastaların çoğunu hastanede uzun süre takip edilen hastalar oluşturmaktadır. Bu serideki hastaların en sık ölüm nedenleri pnömoni ve obstrüktif akciğer hastalığı olmuştur. Bu çalışmaya alınan hastalar; poliartritli, foksiyonel bozukluğu, progresif hastalığı bulunan kişiler olmuştur. Progresif hastalık mortaliteyi artırmaktadır. Psöriatik artritte kötü prognoz kriterleri Tablo 17 de gösterilmiştir. Tablo 17. Psöriatik artritte kötü prognoz kriterleri. Jüvenil başlangıç Erken erişkinlik döneminde başlama Yaygın deri tutulumu Poliartiküler seyir Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlara yetersiz yanıt HIV enfeksiyonu ile birliktelik Bazı HLA antijenleri ile birliktelik HLA-B27;omurga tutulumu ile ilişkili HLA-B27,-B39,-DQw3; progresif seyir HLA-DR3,-DR4;eroziv hastalıkla birlikte VI. Psöriatik Artritte Tedavi Psöriatik artritin tedavisinde, farmakolojik, farmakolojik olmayan uygulamalar, rehabilitasyon ve rekonstrüktif cerrahi girişimlerden yararlanılmaktadır. Birçok psöriatik artritli hastalar, bilhassa periferik eklem tutlumu bulunanlar, selektif olmayan siklooksijenaz inhibitörlerinden yarar görürler. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlara (NSAİİ) yanıt vermeyen hastalara Metotreksat, Leflunomide gibi, hastalığın gidişini değiştiren ilaçlar (DMARD) tek başına veya birkaçı birlikte verilebilir. Infliximab ve Etanercept gibi biyolojik ajanlar, remisyon oranını artırma ve radyografık hasarın ilerlemesini azaltmada çok etkili görülmektedirler.periferik eklem tutulumu bulunan oligo veya monoartiküler psöriatik artritli pek çok hastada NSAİİ tedavisine çok iyi yanıt alınmaktadır. Poliartiküler ve spondilitle seyredenlerde daha saldırgan tedavilere gerek duyulur. Bu durumda NSAİİ lara ek olarak bir ya da daha fazla DMARD grubu ilaçlar tedaviye eklenir. Psöriatik artritli hastaların %20-30 unda fonksiyonlarda kısıtlama, şekil bozukluğu ve eklemlerde destrüksiyon gelişir. Kötü prognoz kriterleri bulunan hastalarda erken dönemde DMARD kullanımı çok yararlı olmaktadır. Tablo 18 de psöriatik artritte kullanılan DMARD grubu ilaçlar görülmektedir. Metotreksat, pek çok hasta tarafından kullanılmaktadır. Haftada birgün 7,5-15 mg dozlarda, tek defada veya 12 saat ara ile ikiye bölerek verilir (doz mg/hafta ya kadar çıkılabilir). Metotreksat genellikle iyi tolere edilir. Hastalar 6-8 haftada bir karaciğer, böbrek fonsiyonları, tam kan sayımları ile toksisite açısından izlenmelidir.

7 279 Sulfasalazin, psöriatik artritte uzun yıllardır kullanılmıştır. Bilhassa periferik artritli hastalar çok iyi yanıt verir. Hastaların %40 ı gastrointestinal tolerans bozukluğu nedeniyle etkili doza ulaşamazlar. Siklosporin A, diğer DMARD larla birlikte veya tek başına kullanılabilir. Ağır seyirli olgularda etkili bir tedavi ajanıdır. Bilhassa palmoplantar püstülosis ve lenfödemi de kapsayan dermatolojik komplikas-yonlar ve eklem dışı bulgularda etkili görülmektedir. Psöriatik artritte renal transplantasyonda kullanılan dozlara göre daha düşük dozlarda verilir (2,5-5 mg/kg/gün). Pek çok hastada 3-4 haftada düzelme görülür. Leflunomid in aktif metaboliti, primidinin yeni sentezlenmesinde önemli rol oynayan dihidro folat redüktaz enzimini baskılar. Mitojenlerin uyardığı T lenfosit proliferasyonu için bu enzime ihtiyaç vardır. Leflunomid bu yol ile mitojenle uyarılmış T hücre proliferasyonunu kontrol eder. Psöriasis ve psöriatik artritte de T lenfositlerin sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle metotreksata beklenen yanıt alınamayan psöriatik artritli hastalarda bu ilaç tek başına veya metotreksatla beraber kullanılabilir. Sistemik kortikosteroidler, hem deri hem eklem bulgularının ağır seyrettiği, diğer tedavilere yanıt alınamayan olgularda verilebilir ancak ilk seçilecek tedavi ajanı değillerdir. Mono veya oligoartiküler seyirde eklem içine kortikosteroid enjeksiyonları yapılabilir. Kolşisin, 1,5 mg/gün dozlarda bölünmüş olarak, bilhassa artro-osteit bulunan ve SAPHO sendro-munda önerilmektedir. Antimalaryal ilaçlar, aferesis, D vitamini deriveleri, D penisilamin, fotokemoterapi, metoksipsöralen gibi tedavi uygulamaları da psöriatik artritte denenebilir. Anti-TNF-α ajanlar,psa in deri bulguları,eklem bulgularında etkili olmaktadır.bu ajanlar hem eklem fonksiyonlarının korunmasında hem de eklemlerdeki ilerleyici hasarlanmanın engellenmesinde etkili görülmektedirler. Ancak enfeksiyonlara yatkınlık yaratmaları nedeniyle yakın izlenmesi gereklidir. Psöriyatik artritin tedavisinde; anti-tnf ajanları dışında başka biyolojik ajanlar da denenmektedir. Bunlar; Alefacept, Efalizumab, Abatacept olarak sayılabilir. Alefacept; Antijen sunan hücrenin yüzeyindeki LFA-3 ile T hücre yüzeyindeki CD2 molekülleri arasındaki etkileşimi bloke eden tam insan füzyon proteinidir. Efalizumab; insan monoklonal antikorudur. T hücre yüzeyindeki LFA-1 in CD11 subünitesine karşı geliştirilmiştir. Antijen sunan hücre ve endotel hücrelerin yüzeyinde bulunan ICAM-1 ile bağlanır. T hücrelerinin inflamasyon alanına göçünü ve aktive olmasını engeller. Abatacept; CTLA4-Ig yapısında insan füzyon proteinidir. Antijen sunan hücrenin yüzeyindeki CD80/86 ile bağlanıp, T hücresinin yüzeyindeki CD28 reseptörünün ikincil sinyalle aktive olmasını engeller. Tedaviye rağmen ağır gidişli, eklem fonksiyonlarının bozulduğu olgularda, rekonstrüktif cerrahiden yardım alınabilir. Hastaların normal fiziksel ve emosyonel aktivitelerini sürdürebilmeleri için rehabilite edilmeleri gereklidir. Tablo 18: Psöriatik artritte kullanılan ilaçlar Metotreksat Sulfasalazin Siklosporin A Azatiyopürin Leflunomid Biyolojik ajanlar; Etanersept Infliksimab Alefasept Efalizumab Abatacept Altın bileşikleri Retinoid tedavisi Kolşisin Kaynaklar 1. Abrams JR,Lebwohl M,Guzzo C. CTLA4-Ig-mediated blockade of T cell co-stimulation in patients with psoriasis vulgaris. J Clin Invest 1999;103: Analay Y, Ozcan E, Karan A, Diracoglu D, Aydin R. The effectiveness of intensive group exercise on patients with ankylosing spondylitis. Clin Rehabil 2003;17:631-6.

8 Averns HL, Oxtoby J, Taylor HG, Jones PW, Dziedzic K, Dawes PT. Smoking and outcome in ankylosing spondylitis. Scand J Rheumatol 1996;25: Boulos P. At al. Pharmaclogical treatment of ankylosing spondylitis.. Drugs 2005;65 (15): de Buck PDM, Schoones JW, Allaire SH, Vliet Vlieland TPM. Vocational rehabilitation in patients with chronic rheumatic diseases: a systematic literature review. Semin Arthritis Rheum 2002;32: Bulstrode SJ, Barefoot J, Harrison RA, Clarke AK. The role of passive stretching in the treatment of ankylosing spondylitis. Br J Rheumatol 1987;26: Chee MM. Ankylosing spondylitis. Med. Journal;52:4, Doran MF, Brophy S, MacKay K, Taylor G, Calin A. Predictors of longterm outcome in ankylosing spondylitis. J Rheumatol 2003;30: Dougados M, van der Linden S, Leirisalo-Repo M. Sulfasalazine in the treatment of spondyloarthropathy. A randomized, multicenter, double-blind, placebo controlled study. Arthritis Rheum 1995; 38: Gladman D,Antoni C,Mease P,Clegg DO,Nash P. Psoriatic arthritis: epidemiology, clinical features, course, and outcome. Ann Rheum Dis 2005;64 (Suppl2):İİ14-İİ Gravallese EM, Kantrowitz FG.. Arthritic manifestations of inflammatory bowel disease: clinical review. Am J Gastroenterol 1988; 83: Helliwell PS, Abbott CA, Chamberlain MA. A randomised trial of three different physiotherapy regimes in ankylosing spondylitis. Physiotherapy 1996;82: Khan MA. Ankylosing spondylitis: Clinical features. In: Rheumatology. Klippel JH, Dieppe PA (eds) Mosby, London, 2nd ed 1998; Langley RGB,Krueger GG,Griffiths CEM. Psoriasis:epidemiology,clinical features and qualıty of life. Ann Rheum Dis 2005;64: Madland TM,,Apalset EM,Johanessen AE,Rossebo B,Brun JG. Prevalence,disease manifestations, and treatment of psoriatic arthritis in Western Norway. J.Rheumatol 2005;32: Mease P,Gladman D,Ritchlin C. Adalimumab in the treatment patients with moderately to severely active psoriatic arthritis:results of ADEPT. Arthritis Rheum 2005;58: Mease PJ,Gladman DD,Keystone EC. Alefecept in combination with methotrexatee for the treatment of psoriatic arthritis:results of a randomized,double-blind,placebo-controlled study. Arthritis Rheum 2006;54: Papp KA,Caro I,Leung HM,Garovoy M,Mease PJ. Efalizumab for the treatment of psoriatic arthritis. J Cutan Med Surg 2007;11: Resnick D, Niwayama G.. Ankylosing spondylitis.. In Resnick D (ed): Diagnosis of Bone and Joint Disorders, 3rd edition. Philadelphia,WB Saunders, 1995, Reveille J.D. Major histocompatibility genes and ankylosing spondylitis. Best Practi Res Clin Rheumatol 2006;20,(3), Rudwaleit M,Metter A,Listing J,Sieper J,Braun J. Inflammatory back pain in ankylosing spondylitis: a reassessment of the clinical history for application as classification and diagnostic criteria. Arthritis Rheum. 2006;54: Schumacher HR. The spondyloarthropathies: classification and diagnosis. Do we need new terminologies? Bailler s Clin Rheum 1998; 12: Landewe R,Maksymowych W,van der Heijde D. (ASAS) handbook:a guide to assess spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2009;68 (suppl ll):ii1-ii Sieper J.at.al. Ankylosing spondylitis:an overview. Ann Rheum Dis 2002;61 (suppl III):iii8-iii Sweeney S, Taylor G, Calin A. The effect of a home based exercise intervention package on outcome in ankylosing spondylitis: a randomized controlled trial. J Rheumatol 2002;29: Taylor W, Gladman D,Helliwell P, Marchesoni A,Mease P,Mielants H, CASPAR study group. Classification criteria for psoriatic arthritis:development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum 2006;54: Toivanen A, Kli-Kerttula T, Luukainen R, et al. Effect of antimicrobial treatment on chronic reactive arthritis. Clin Exp Rheumatol 1993; 11: Toivanen A, Toivanen P.. Reactive arthritis. Curr Opin Rheumatol. 2000; 12: Ward MM. Predictors of the progression of functional disability in patients with ankylosing spondylitis. J Rheumatol 2002;29: Van der Linden S,Valkenburg HA,Cats A. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A purposal for the modification of the New York criteria.. Arthritis Rheum 1984;27: Van der Linden SVD, Heijde DVD. Clinical aspects, outcome assessment and management of ankylosing spondylitis and postenteric reactive arthritis. Curr Opin Rheumatol 2000;12: Veys EM, Mielants H. Enteropathic arthropathies. In Rheumatology. Klippel JH, Dieppe PA (eds) Mosby, London, 2nd ed. 1998; Zochling J. Assesments in ankylosing spondylitis. Best Prac Res Clin Rheumatol, 2006;20,(3), Zochling J.,Baraliakos X,Hermann K-G,Braun J. Magnetic resonance imaging in ankylosing spondylitis. Curr Opin Rheumatol 2007;19:

SPONDİLOARTROPATİLER

SPONDİLOARTROPATİLER SPONDİLOARTROPATİLER 252 Spondiloartropatiler Spondiloartropatilerin Genel Özellikleri Gülay KINIKLI Spondiloartropatiler (SpA), romatoid faktör ve anti-nükleer antikorların negatif olup, birçok eklem

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT. Özgür KASAPÇOPUR

JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT. Özgür KASAPÇOPUR JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT Özgür KASAPÇOPUR JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT Jüvenil idyopatik artrit (JİA) çocukluk çağında ortaya çıkan, süregen, yangısal kökenli bir hastalıklar grubudur. Hastalık daha çok bir

Detaylı

İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı

İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı Derleme / Review DO I: 10.4274/tftr.09475 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:242-9 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:242-9 İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı Arthritis at Advanced Age: Rheumatoid

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 76 DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ Editörler Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN - Doç. Dr. Burhan ENGİN 8 Yazar Katılımıyla

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR Dr. Yalçın BAŞ UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Emine

Detaylı

Psöriazisli hastalarda sakroileitin manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Psöriazisli hastalarda sakroileitin manyetik rezonans görüntüleme bulguları JCEI / İnci ve ark. Psöriazisli hastalarda sakroileitin MR bulguları 2013; 4 (2): 199-203 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0265 RESEARCH ARTICLE Psöriazisli

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SIKLIKLA KULLANILAN BİTKİLER VE BİTKİSEL ÜRÜNLER Hazırlayan Dilvin Şerife Güneş Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Psoriasis Artriti. Hayatı aktif yaşamak. Hastalar için danışma el kitabı.

Psoriasis Artriti. Hayatı aktif yaşamak. Hastalar için danışma el kitabı. Psoriasis Artriti. Hayatı aktif yaşamak. Hastalar için danışma el kitabı. Değerli Hastamız, İçindekiler Hastalıkla ilgili bilgiler 04 Tedaviyle ilgili bilgiler 24 Psoriasis artriti ile yaşamak 40 Sözlük

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) UYARI Diğer TNF antagonistlerinde olduğu gibi, HUMIRA kullanan hastalarda

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MULTİPL SKLEROZ VE BAKIMI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MULTİPL SKLEROZ VE BAKIMI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MULTİPL SKLEROZ VE BAKIMI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 PANEL Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:180-193 Bel a r lar Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU*

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* Psoriasis: Klinik Tiplere Göre Tedavi Yaklaşımı Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri

Detaylı

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012 1 Turkish Guideline for the Treatment of Psoriasis-2012 Sibel Alper, Melih Akyol*, Nilgün Atakan**, Emel Bülbül Başkan***, Mehmet Ali Gürer****, Erol Koç*****, Nahide Onsun******, Güzin Özarmağan*******,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

Romatizmal Hastalıkların Kas-İskelet Dışı Bulguları

Romatizmal Hastalıkların Kas-İskelet Dışı Bulguları 82 Romatizmal Hastalıkların Kas-İskelet Dışı Bulguları Nuran TÜRKÇAPAR Romatizmal hastalıkların hemen hepsi, eklem dışı yakınmalarla seyreder. Öyleki bu yakınmalar bazen kas-iskelet sistemi semtomlarının

Detaylı

Romatoid Artrit. Hayatı aktif yaşamak. Hastalar için danışma el kitabı.

Romatoid Artrit. Hayatı aktif yaşamak. Hastalar için danışma el kitabı. Romatoid Artrit. Hayatı aktif yaşamak. Hastalar için danışma el kitabı. Değerli Hastamız, İçindekiler Hastalıkla ilgili bilgiler 04 Tedaviyle ilgili bilgiler 24 Romatoid artrit ile yaşamak 44 Sözlük 58

Detaylı

Wegener Granülomatozu

Wegener Granülomatozu 348 Wegener Granülomatozu Nurşen DÜZGÜN Wegener granülomatozu (WG) küçük (venül, arteriol ve kapillerler) ve orta çap arterleri tutan, başlıca üst ve altsolunum yollarını ve böbreği etkileyen, sistemik

Detaylı