Esmâ-ül hüsna genelde güzel isimler demektir. Özelde ise Yüce Allah'ın güzel isimleri için kullanılır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Esmâ-ül hüsna genelde güzel isimler demektir. Özelde ise Yüce Allah'ın güzel isimleri için kullanılır."

Transkript

1 Esmâ-ül hüsna genelde güzel isimler demektir. Özelde ise Yüce Allah'ın güzel isimleri için kullanılır. 1- Allah: Bütün kâinat ve âlemleri yaratanın, kendine verdiği addır, özel adıdır, Cenâb-ı Hakk'ın has ismidir. (Diğer bütün isimler O'nun vasıflarını tarif eder, her biri O'nun bir özelliğine delâlet eder, hiçbiri tek başına Allah isminin yerini tutamaz. Bundan dolayı Allah'ı tarif eden diğer isimler insanlara da verilebilirse de Allah özel ismi, O'ndan başkasına mecazen bile olsa verilemez.) 2- Er-Rahmân: (Dünyada) bütün mahlûkatına merhamet eden, şefkat gösteren. 3- Er-Rahîm: (Âhirette) mü'minlere acıyan, merhamet eden. 4- El-Melik: Bütün varlık âleminin sorgusuz, tam yetkili başkanı. 5- El-Kuddûs: Akla gelebilecek her türlü noksanlıktan uzak. 6- Es-Selâm: Selâmete çıkaran (esenlik veren). 7- El-Mü min: Emniyet veren, emin kılan; îman veren. 8- El-Müheymin: Her şeyi gören gözeten. 9- El-Azîz: Her şeye gâlip olan, karşı gelinemeyen. 10- El-Cebbâr: Dilediğini yapan/yaptıran, hükmüne karşı gelinemeyen. 11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri yok. 12- El-Hâlık: Varlıkları ve hadiseleri yaratan, yoktan var eden. 13- El-Bâri: Kusursuz ve mütenasip yaratan. 14- El-Musavvir: Varlıklara türlü şekiller vererek onları farklı kılan. 15- El-Ğaffâr: Günahları örten, dilediğini günahtan koruyan. 16- El-Kahhâr: İstediğini yapacak güçte olan. 17- El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren (ihsan eden). 18- Er-Razzâk: Mevcudatın rızkını (hayatî ihtiyaçlarını) karşılayan. 1 / 5

2 19- El-Fettâh: Sıkıntıları gideren. 20- El-Alîm: Gizli/açık, geçmiş/gelecek her şeyi mükemmelen bilen. İlminden dilediği kadarını kullarına ilham eden. 21- El-Kâbid': Dilediğinin rızkını daraltan; ruhları alan. 22- El-Bâsit: Dilediğinin rızkını genişleten; ruhları veren. 23- El-Hâfid': Kâfir ve fâcirleri alçaltan. 24- Er-Râfi: Şeref verip yükselten. 25- El-Muiz: Dilediğini aziz eden. 26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir kılan. 27- Es-Semi': Gizli/âşikâr her şeyi en iyi işiten. 28- El-Basîr: Gizli/âşikâr her şeyi gören. 29- El-Hakem: Mutlak hâkim; hakkı bâtıldan ayıran. 30- El-Adl: Mutlak âdil. 31- El-Latîf: Her şeye vâkıf; lütuf sahibi olan. 32- El-Habîr: Gizli/âşikâr her şeyden haberdar olan. 33- El-Halîm: Cezâlandırması yumuşak olan. 34- El-Azîm: Büyüklükte benzeri olmayan, pek yüce. 35- El-Gafûr: Affı, mağfireti bol. 36- Eş-Şekûr: Az amele çok sevap veren. 37- El-Aliyy: Yarattığı her şeyin çok üstünde yücelik sahibi. 38- El-Kebîr: Tek mükemmel, kibir sadece kendisinde güzel duran. 39- El-Hafîz: Bütün yarattıklarını elinde tutup muhafaza eden. 40- El-Mukît: Rızk hadisesini ve onların türlü şekillerini takdir eden. 41- El-Hasîb: Hesabın (matematiğin) yaratıcısı-sahibi; hesaba çekecek olan. 2 / 5

3 42- El-Celîl: Celal ve azamet sahibi olan. 43- El-Kerîm: Lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren. 44- Er-Rakîb: Mevcudatı ve hâdisatı her an murakebe (kontrol) altında tutan. 45- El-Mucîb: Duâlara-dileklere (dilediği şekilde) icabet eden. 46- El-Vâsi: İlmi ile her şeyi ihata eden. 47- El-Hakîm: Her işi her yaratışı hikmetli olan. 48- El-Vedûd: İyiliği, iyilik edeni seven; sevilmeye lâyık olan. 49- El-Mecîd: Çok şerefli, her türlü övgüye lâyık olan. 50- El-Bâis: Mahşerde ölüleri dirilten; peygamber gönderen. 51- Eş-Şehîd: Her zaman her yerde hâzır, her şeye sâhid olan. 52- El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran; hakkı ortaya çıkaran. 53- El-Vekîl: Kullarının müşküllerini halleden, kendisine tevekkül edenlerin işlerini en mütenasip neticeye ulaştıran. 54- El-Kaviyy: Pek kuvvetli, gücü sonsuz. 55- El-Metîn: Kendisine hiçbir güçlük/zorluk olmayan. 56- El-Veliyy: İnananların dostu, onları sevip yardım eden. 57- El-Hamîd: Her türlü hamd ve senaya (övgüye) lâyık olan. 58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen. 59- El-Mübdi: Kaynaksız yaratan. 60- El-Muîd: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan. 61- El-Muhyî: İhya eden, yarattıklarına can veren. 62- El-Mümît: Her canlıya ölümü tattıran. 63- El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan. 64- El-Kayyûm: Mahlûkları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan. 3 / 5

4 65- El-Vâcid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan. 66- El-Mâcid: Şânı büyük. 67- El-Vâhid: Bütün yarattıkları kendisinin bir parçası, kendisine âit olan, ayrı olamayan. (El-Ehad: Tek, biricik olan) 68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci. 69- El-Kâdir: Dilediğini dilediği gibi yaratma kudreti olan. 70- El-Muktedir: Her şeyi kolayca yaratan. 71- El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, dilediği hadiseyi öne alan. 72- El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, dilediği hadiseyi geriye bırakan. 73- El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan. 74- El-Âhir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan. 75- Ez-Zâhir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kat'i delillerle bilinen. 76- El-Bâtın: Gözlerden, algılardan, tasavvurlardan gizli olan. 77- El-Vâlî: Bütün kâinatı-hadisatı idare eden. 78- El-Müteâlî: Yarattığı her şeyin en fevkinde yüce olan. 79- El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan. 80- Et-Tevvâb: Tevbeleri kabul eden. 81- El-Müntekım: Âsilerin-zâlimlerin cezasını veren. 82- El-Afüvv: Günahları af (mağfiret) eden. 83- Er-Raûf: Pek merhametli, en şefkatli. 84- Mâlik-ül Mülk: Mülkün (yönetimin) sahibi. 85- Zül-Celâli vel İkrâm: Celâl ve ikram sahibi. 86- El-Muksit: Mazlumların hakkını alan; her işi maksada uygun yapan. 87- El-Câmi: İki zıddı cem eden (bir arada bulunduran); kıyamette bütün mahlûkatı bir araya 4 / 5

5 toplayacak olan. 88- El-Ğaniyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey kendisine muhtaç olan. 89- El-Muğnî: İhtiyaçları gideren. 90- El-Mâni: Dilemediği şeylere mâni olan. 91- Ed-Dârr: Elemi, zarar verenleri yaratan. 92- En-Nâfi: Âfiyeti, fayda verenleri yaratan. 93- En-Nûr: Âlemleri, ruhları aydınlatan. 94- El-Hâdî: Hidayet veren (iyiliğe eviren). 95- El-Bedî: Emsalsiz, numunesiz en güzelini yaratan; kendisi ise eşsiz/benzersiz olan. 96- El-Bâkî: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan. 97- El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan. 98- Er-Reşîd: İrşad eden (doğru yolu gösteren). 99- Es-Sabûr: Sabırlı, ceza vermekte acele etmeyen 5 / 5

Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü

Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2012 Sayı: 5 Nuruosmaniye Camisinin Hat Düzeni Nuruosmaniye Camii, Barok üslubun Osmanlı daki ilk önemli

Detaylı

Yeni Uygur Türkçesiyle Yapılmış Kur ân-ı Kerîm Tercümesinde

Yeni Uygur Türkçesiyle Yapılmış Kur ân-ı Kerîm Tercümesinde TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 49 Yeni Uygur Türkçesiyle Yapılmış Kur ân-ı Kerîm Tercümesinde Esmâü l-hüsnâ Esma-ul Husna in The Quran Translation Done Through Modern Uyghur Turkish Erol TOPAL * ÖZET Allah

Detaylı

TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ

TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ TASAVVUF TERİMLERİ VE DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu AB: Farsça su demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak çeşitli manaları ihtiva eder: Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam,

Detaylı

Ethem Cebecioğlu - Tasavvuf Terimleri Ve Deyimleri Sözlüğü www.cepsitesi.net

Ethem Cebecioğlu - Tasavvuf Terimleri Ve Deyimleri Sözlüğü www.cepsitesi.net Ethem Cebecioğlu - Tasavvuf Terimleri Ve Deyimleri Sözlüğü www.cepsitesi.net AB: Farsça su demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak çeşitli manaları ihtiva eder: Marifet İlahi feyz zat varlık kamil nefs ruh-i

Detaylı

Allah'ın İsim ve Sıfatları - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Allah'ın İsim ve Sıfatları - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi a. Allah'ın İsimleri Biz, bize ait isimleri anne ve babamızın isimlendirmesiyle değil de sonradan elde edeceğimiz mahâretlere göre almış olsaydık, kimimiz ekmek pişiren ma'nâsına "Habbaz", kimimiz, marangozluk

Detaylı

ESMÂ-İ HÜSNÂ İZAHI BURÇLARI VE İNSANA ETKİLERİ

ESMÂ-İ HÜSNÂ İZAHI BURÇLARI VE İNSANA ETKİLERİ ESMÂ-İ HÜSNÂ İZAHI BURÇLARI VE İNSANA ETKİLERİ En güzel isimler demek olan esmâ-i hüsnâ, naslarda (Kur an ve Sünnette) Allah Teâlâ hakkında kullanılan isim ve sıfatlardan oluşur. Kur ân-ı Kerîm de ve peygamberimizin

Detaylı

DOSTU BİLDİK (Tasavvufi Şiirler)

DOSTU BİLDİK (Tasavvufi Şiirler) 1 DOSTU BİLDİK (Tasavvufi Şiirler) Gerçek aşkı bulmak için, aşka düşüp yanmak için bir kıvılcım yeter... 2 2 3 DOSTU BİLDİK Mehmet Emin 4 4 5 ÖNSÖZ Her kitaba olmasa da bu kitaba önsöz gerek...kitap nasıl

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Fatiha/1.1- Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. 1.2-3-4 - Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi,Rahman,Rahim, hesap ve ceza gününün sahibi Allah'adır. 1.5 - Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı

KÖYLÜ KARDEŞ. İle SOHBET ve MUHABBET

KÖYLÜ KARDEŞ. İle SOHBET ve MUHABBET KÖYLÜ KARDEŞ İle SOHBET ve MUHABBET Şehirli dilinden : Köylü kardeş! Benim canım kardeşim, vücudumun âzası, elim ayağım ve sıcak temiz yüreğim sen. Senin de gözün kulağın, işleyen kafan ben. Bir teknenin

Detaylı

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA 1 FIKIH Ders Notları 2008 ANKARA 2 Ben insanları ve cinleri; ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat: 56 Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr: 99 NASIL İBADET EDECEĞİZ? İbadet ve

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

İMAN VE İSLAM BİLGİLERİ. İman Bahsi

İMAN VE İSLAM BİLGİLERİ. İman Bahsi İMAN VE İSLAM BİLGİLERİ İman Bahsi www.sohbetican.com Tasavvuf Platformu İnanmamız gereken bilgilerin tümüne itikat denildiği gibi bunlara amentü de denilir. Dilimizle söyleyip kalbimizin tasdikiyle bütünleşen

Detaylı

BİR İZAH (Hakikat ilmi) ismini taşıyan ve bu ilâhiyyât külliyatının sırada ikinci kitabını teşkil eden esasatın bir kısmını, yani (Allah mefhumu) bahsini sırf mukaddes kitapların tarifinden ibaret olmak

Detaylı

İslam: Esasları ve Prensipleri

İslam: Esasları ve Prensipleri İslam: Esasları ve Prensipleri [Türkçe] Muhammed es-suhaym Terceme eden : İsmail Yaşa : Yayınlarından : İslami İşler, Vakıflar, Davet ve İrşad Bakanlığı : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 2009 1430

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA SÛRESİ (AÇIŞ-GİRİŞ-ÖNSÖZ BÖLÜMÜ)... 4 93- DUHA SÛRESİ (KUŞLUK VAKTİ BÖLÜMÜ)...

İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA SÛRESİ (AÇIŞ-GİRİŞ-ÖNSÖZ BÖLÜMÜ)... 4 93- DUHA SÛRESİ (KUŞLUK VAKTİ BÖLÜMÜ)... NAMAZ VE DİĞER ZAMANLAR İÇİN SÛRE VE DUA ÖRNEKLERİ İLAHİ BUYRUKLAR VE ÖNERİLER İçindekilerdeki başlıklara tıklayarak ilgili konuya ulaşabilirsiniz. İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire.

Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire. Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru Daniel Wickwire A.A., Liberal Arts Th.B., Bible M.A., Bible M.A. Linguistics Ankara Universitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı (Özel Doktora

Detaylı

ÇARŞAMBA SOHBETLERİ. (1. Cilt) MEHMET TURAN

ÇARŞAMBA SOHBETLERİ. (1. Cilt) MEHMET TURAN ÇARŞAMBA SOHBETLERİ (1. Cilt) Kapaktaki ayetin meali: (Zümer: 73) "Allah'ın selâmı üzerinize olsun Hoşgeldiniz. Temelli ve ebedî olarak girin cennete." MEHMET TURAN 1 Coypright Mehmet Turan İsteme Adresi:

Detaylı

İNSANI VE İSLÂM'I DOĞRU ANLAMAK

İNSANI VE İSLÂM'I DOĞRU ANLAMAK İNSANI VE İSLÂM'I DOĞRU ANLAMAK Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır.

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

Büyük İSLÂM İLMİHALİ

Büyük İSLÂM İLMİHALİ Büyük İSLÂM İLMİHALİ بسم اهلل الرمحن الرحيم İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet

Detaylı

11.3.2014. Fatiha Suresinin Meal Ve İzahlarıyla Beraber Kelime Manası Ve Tefsiri

11.3.2014. Fatiha Suresinin Meal Ve İzahlarıyla Beraber Kelime Manası Ve Tefsiri RUHU-L FURKAN tefsirinden Fatiha suresi tefsiri selam.org selam@selam.org 11.3.2014 Fatiha Suresi Ve Tamamının Kelime Manası Fatiha Suresinin Meal Ve İzahlarıyla Beraber Kelime Manası Ve Tefsiri Kelime

Detaylı

RİSALE-İ NUR D E R S L E R İ

RİSALE-İ NUR D E R S L E R İ SORULARLA RİSALE-İ NUR D E R S L E R İ Onuncu Söz / Haşir Risalesi YAYIN NO: 255 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar tashih: Emine Aydın bask, cilt:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX 1 İçindekiler Kasden ve bilerek namazı zamanında kılmayan, neden kaza etmesi gerekir?... 3 Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız, anlamında bir hadis var mıdır?... 5 Maide 67. ayeti "tedbir almana gerek yok"

Detaylı