Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. il. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 81-89, (1), 81-89, 2006 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Taner ALATAŞ, Perviz AHMEDZADE ve Yüksel DOĞAN F.Ü. Mühendislik Fak. İnşaat Müh. öl. ELAZIĞ (Geliş/Received: ; abul/accepted: ) Özet: u çalışmada, bitümlü sıcak karışımlarda kullanılan agrega cinsinin kaplamanın fiziksel özelliklerine etkisi araştırılmıştır. u amaçla Elazığ ili Hanpınar ve arayazı yöresinden temin edilen kalker (), bazalt (), incesi kalker-irisi bazalt () ve incesi bazalt-irisi kalker () karışımlarından meydana gelen dört farklı agrega grubu kullanılmıştır. arayolları Genel Müdürlüğü Fenni Şartnamesi tarafından aşınma tabakası için verilen Tip II gradasyonu ortalama değerlerine göre hazırlanmış Marshall briketleri üzerinde, Marshall stabilite ve indirekt çekme deneyleri yapılmış, agrega cinsinin kaplamanın optimum bitüm oranına ve diğer fiziksel özelliklerine etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak, en ekonomik karışımın, dayanımı en yüksek olan karışımın ise karışımı olduğu görülmüştür. Anahtar elimeler: Asfalt betonu, Agrega, Marshall metodu, Rijitlik modülü, itüm. The Effect Of Aggregate Type Used In The itumen Hot mix To The Physical Properties Of Pavement Abstract: In this study, the effect of aggregate type used in the bitumen hot mix to the physical properties of pavement was investigated. For the experiments four different aggregate group which take from limestone and basalt, from Hanpınar and arayazı regions of Elazığ were used. The Marshall stability and indirect tension tests were applied to the Marshall samples. The samples were prepared according to the Type II gradation limits of General Directorate of Highways Technical Specification. The effect of the aggregate type to the optimum bitumen ratio and the physical properties of the pavement was investigated. It was observed that the most economical mixture was obtained from limestone and the mixture with the highest strength was obtained from basalt. ey words: Asphalt pavement, Aggregate, Marshall Method, Stiffness modules, itumen. 1. Giriş Esnek üstyapı; tesviye yüzeyi ile sıkı bir temas sağlayan ve trafik yüklerini, kaplama, temel ve alt temel tabakaları vasıtasıyla taban zeminine dağıtan bir üstyapı şekli olup, stabilite, adezyon, dane sürtünmesi ve kohezyon gibi özellikleri, kullanılan agrega ve bitümlü bağlayıcının özelliklerine bağlıdır. aplama tabakası, üstyapının trafik yüklerine doğrudan maruz kalan en üst tabakasıdır. Trafik yükleri nedeniyle oluşan basınç ve çekme gerilmelerinin en yüksek seviyede olması nedeniyle kaplama tabakası, üstyapının diğer tabakalarına göre daha yüksek elastisite modülüne sahip olmalıdır. itümlü sıcak karışım; iri ve ince agrega, filler ve bitümün plentlerde o C sıcaklıkta karıştırılıp düzgün bir tabaka halinde serilip sıkıştırılarak elde edilen bir yol kaplamasıdır. itümlü sıcak karışım kaplamalarda ağırlıkça %93-96 arasında agrega mevcut olmaktadır. u nedenle agrega granülometrisi önemli bir faktördür [1-5]. Al-Hourani M. A. ve hedaywi S. T., 1989 yılında asfalt kaplama karışımlarının dayanıklılıklarını artırmak için polimer ve kalker tozu katkılı karışımların performansını incelemişlerdir. u katkıların kaplama karışımlarının dayanımına etkisini tespit etmek için Marshall deneyi, indirekt çekme deneyi ve kohezyon deneyi yapılmıştır. Sonuç olarak, karışıma eklenen %10 oranındaki kalker tozunun Marshall stabilite, çekme gerilmesi ve kohezyon değerlerini arttırdığı görülmüştür [6]. M. Mohammad Omar Wasfi ve hedaywi S. T., 1991 yılında bazı filler tiplerinin binder tabakasındaki bitümlü

2 T. Alataş, P. Ahmedzade ve Y. Doğan karışımların özellikleri üzerine etkisini araştırmak amacıyla bir çalışma yapmışlardır. u çalışmada; bazalt ve granitten oluşmuş 2 tip agrega, portland çimentosu, sönmüş kireç ve kalker tozundan oluşmuş 3 tip filler ve tek tip asfalt çimentosu kullanmışlardır. Çalışmada Marshall test metodu ve indirekt çekme deneyi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları göstermiştir ki; % 6 çimento kullanılan bazalt karışımları ve % 6 sönmüş kireç ve kalker tozu kullanılan granit karışımları iyi sonuçlar vermiştir [7]. S. Abdullah Waddah, Obaidat M. Taleb ve Abu-Sa da M. Nazem, 1998 yılında yaptıkları çalışmada agrega tipinin, karışımın boşluk oranına (V h ) ve agregalar arası boşluk oranına (VMA) etkisini incelemişlerdir. Çalışma için kırma kireçtaşı, kırma bazalt ve kırma granitten oluşmuş 3 tip agrega kullanılmıştır. u agrega tiplerinin her biri için 5 tip gradasyon (ASTM üst limit, alt limit ve orta limit, ASTM A gradasyonu ve Lee rasyonel metot gradasyonu) kullanılmıştır. ASTM alt limit gradasyonu için, bazaltta agregalar arası boşluk azalması % 66, kireçtaşında % 68 ve granitte % 91 olarak hesaplanmıştır. azalt agregasındaki agregalar arası boşluk azalma değerinin düşük çıkmasının nedeni, bazalt karışımında topaklanma olması ve oluşan boşlukların bitümle dolmasıdır. Granit agregasındaki agregalar arası boşluk azalması değerinin yüksek oluşu ise bu agrega yüzey yapısının yuvarlak formda oluşundan kaynaklandığı belirtilmiştir. aba agrega seçiminden dolayı asfalt karışımının boşluk oranı ve su geçirgenlik indeksi önemli oranda artmıştır [8]. uloğlu N yılında yapmış olduğu bir çalışmasında, asfaltlı karışımlarda kullanılacak agrega gradasyonlarının tespitini araştırmıştır. Asfaltlı karışımlarda, şartnamede verilen agrega tiplerinden binder tabakası için Tip III ün alt limitinin, aşınma tabakası için Tip II nin alt limitinin kullanılması halinde karışımın daha ekonomik olacağı sonucuna varmıştır [9]. 2. Materyal ve Metot Deneylerde agrega malzemesi olarak Elazığ ili Hanpınar ve arayazı yöresinden temin edilen kalker (), bazalt (), incesi kalker irisi bazalt () ve incesi bazalt irisi kalker () karışımlardan meydana gelen dört farklı agrega grubu kullanılmıştır. Tablo 1. de, kullanılan farklı agrega karışımlarının özgül ağırlıkları verilmiştir. Agrega gradasyonu için Tablo 2. de verilen Tip II gradasyonu ortalamaları kullanılmıştır [10]. Tablo1. Farklı agrega karışımlarının özgül ağırlıkları. Agrega cinsi Özgül ağırlık (gr/cm 3 ) aba (ASTM C-127) İnce ASTM C-128) Filler (ASTM D-854) alker 2,675 2,694 2,732 azalt 2,610 2,590 2,570 alker-bazalt 2,610 2,694 2,732 azalt- kalker 2,675 2,732 2,570 Tablo 2. Agrega gradasyonu [10]. Elek boyutu (mm) % geçen ,5 88,5 9,5 75 4, , , ,180 12,5 0,075 7 u deneysel çalışmada, bağlayıcı olarak AC (AC-10) asfalt çimentosu kullanılmıştır. AC-10 asfalt çimentosunun fiziksel özellikleri Tablo 3. de verilmiştir. Ayrıca asfalt çimentosunun bozulma sıcaklığı Termogravimetrik Analiz (TGA) ile araştırılmıştır. Şekil 1. de görüldüğü gibi AC- 10 azot atmosferinde 10 o C/dak hızı ile 500 o C ye kadar ısıtılmış ve 215 o C de bozulmaya başladığı tespit edilmiştir. Asfalt 80

3 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi çimentosunun toplam kütle kaybı %71 civarında ve artık madde miktarının da %29 olduğu anlaşılmıştır. Tablo 3. AC-10 nun fiziksel özellikleri Özellikler Test Sonuçları Standartlar Özgül ağırlık (gr/cm 3 ) 1,0350 TS 1087 Düktilite (cm) 100 TS 119 Penetrasyon (0,1mm) 25 o C'de, 100gr, 5sn 84 TS o C'de, 100gr, 5sn 18 Yumuşama noktası ( o C) 46 TS 120 Parlama noktası ( o C) 304 TS 123 Fraas kırılma noktası ( o C) -27,1 TS EN inematik viskozite, 135 o C, mm 2 /sn 354 TS 1093 Penetrasyon indeksi (PI) -1,00 - Penetrasyon viskozite sayısı (PVN) -0,6 - Şekil 1. AC-10 un TGA analizi 3. Deneysel Çalışmalar Deneysel çalışmada, bitümlü sıcak karışımlarda kullanılan agrega cinsinin kaplamanın fiziksel özelliklerine etkisini araştırmak amacıyla laboratuarda toplam 72 adet Marshall numuneleri hazırlanmıştır. u numuneler üzerinde Marshall ve indirekt çekme rijitlik modülü deneyleri yapılmıştır Marshall metodu Marshall metodu kullanılarak Tablo 2. de verilen agrega gradasyonu için dört farklı agrega grubunda optimum bitüm muhtevası araştırılmıştır. unun için % 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 ve 6,0 bitüm muhtevalarında hazırlanan üçer adet Marshall numuneleri Marshall aygıtında (Ele Test-E) test edilerek denenmiş ve her agrega grubu için elde edilen sonuçlar Tablo 4. de ve bunlara ait grafikler Şekil 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. de verilmiştir [11-13]. 81

4 T. Alataş, P. Ahmedzade ve Y. Doğan Tablo 4. Dört farklı agrega grubuna ait optimum bitüm muhtevası için Marshall değerleri W a W b D p (gr/cm 3 ) D t (gr/cm 3 ) V h VMA V f Akma (mm) Stabilite (kg) 4,0 3,85 2,387 2,529 5,629 14,628 61,571 3, ,3 4,5 4,31 2,414 2,511 3,889 14,077 72,410 3,39 12,82,7 5,0 4,76 2,409 2,494 3,397 14,644 76,819 3, ,3 5,5 5,21 2,404 2,477 2,954 15,240 80,656 4,44 827,2 6,0 5,66 2,400 2,460 2,440 15,760 84,520 4,51 798,3 4,0 3,85 2,327 2,452 5,087 13,861 63,385 2, ,8 4,5 4,31 2,340 2,435 3,910 13,788 71,770 3, ,8 5,0 4,76 2,350 2,419 2,869 13,839 79,331 3, ,5 5,21 2,354 2,404 2,050 14,083 85,477 4, ,3 6,0 5,66 2,345 2,388 1,818 14,830 87,761 4, ,0 3,85 2,357 2,504 5,876 14,764 60,460 3, ,5 4,5 4,31 2,383 2,487 4,181 14,241 70,692 3, ,2 5,0 4,76 2,389 2,470 3,293 14,444 77,240 3, ,7 5,5 5,21 2,392 2,453 2,493 14,720 83,108 4,44 995,7 6,0 5,66 2,386 2,437 2,093 15,333 86,350 4,53 876,4 4,0 3,85 2,316 2,475 6,430 15,164 57,603 2, ,2 4,5 4,31 2,336 2,459 4,997 14,858 66,368 3, ,4 5,0 4,76 2,348 2,442 3,877 14,839 74,211 3, ,5 5,5 5,21 2,357 2,426 2,849 14,897 80,903 4, ,8 6,0 5,66 2,350 2,410 2,490 15,530 83,967 4,32 996,3 W a : arışımındaki bağlayıcı oranı (agreganın ağırlıkça % si olarak). W b : ağlayıcı miktarı (karışımın ağırlıkça % si olarak). D p : Sıkıştırılmış numunenin hacim özgül ağırlığı (gr/cm 3 ). D t : Sıkıştırılmış numunenin teorik özgül ağırlığı (gr/cm 3 ). V h : Sıkıştırılmış karışımdaki boşluk oranı. VMA: Sıkıştırılmış karışımdaki agregalar arası boşluk. V f : sıkıştırılmış karışımdaki bağlayıcı ile dolu boşluk. 2,42 irim Hacim Ağırlığı Dp (gr/cm3) 2,4 2,38 2,36 2,34 2,32 2,3 itüm % Şekil 2. 4 Tip numune için bitüm yüzdesi - birim hacim ağırlığı ilişkisi. 82

5 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Hava oşluğu Yüzdesi Vh 6,8 5,8 4,8 3,8 2,8 1,8 itüm % Şekil 3. 4 Tip numune için bitüm yüzdesi - hava boşluğu yüzdesi ilişkisi. 16 Agregalar Arası oşluk Yüzdesi VMA 15, , ,5 13 itüm % Şekil 4. 4 Tip numune için bitüm yüzdesi - agregalar arası boşluğu yüzdesi ilişkisi. 90 itümle Dolu oşluk Yüzdesi Vf itüm % Şekil 5. 4 Tip numune için bitüm yüzdesi - bitümle dolu boşluk yüzdesi ilişkisi. 83

6 T. Alataş, P. Ahmedzade ve Y. Doğan Akma (mm) 4,75 4,5 4,25 4 3,75 3,5 3,25 3 2,75 itüm % Şekil 6. 4 Tip numune için bitüm yüzdesi - akma ilişkisi Stabilite (kg) itüm % Şekil 7. 4 Tip numune için bitüm yüzdesi - stabilite ilişkisi. Optimum bitüm muhtevası bulunduktan sonra bu bitüm oranlarında hazırlanan numunelerin Marshall değerleri Tablo 5. te ve bunlara ait grafikler Şekil 8., 9., 10., 11., 12. ve 13. de verilmiştir. Tablo 5. Marshall dizayn değerleri. Agrega grubu W a W b D p (gr/cm 3 ) D t (gr/cm 3 ) V h VMA V f Akma (mm) Stabilite (kg) alker 4,75 4,53 2,415 2,503 3,514 14,249 75,344 3, ,6 azalt 4,9 4,67 2,346 2,422 3,156 13,899 77,317 3, ,1 alker - bazalt 4,95 4,72 2,338 2,472 3,393 14,434 76,494 3, ,3 azalt - kalker 5,1 4,85 2,349 2,439 3,692 14,867 75,189 3, ,9 Şartname limitleri [10] min

7 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi 2,420 irim Hacim Ağırlığı Dp (gr/cm3) 2,400 2,380 2,360 2,340 2,320 2,300 Şekil 8. 4 Tip numune için birim hacim ağırlığı ilişkisi. Hava oşluğu Yüzdesi Vh 3,800 3,700 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 3,100 3,000 2,900 2,800 Şekil 9. 4 Tip numune için hava boşluğu yüzdesi ilişkisi. Agregalar Arası oşluk Yüzdesi VMA 15,000 14,800 14,600 14,400 14,200 14,000 13,800 13,600 13,400 Şekil Tip numune için agregalar arası boşluğu yüzdesi ilişkisi. 85

8 T. Alataş, P. Ahmedzade ve Y. Doğan itümle Dolu oşluk Yüzdesi Vf 77,500 77,000 76,500 76,000 75,500 75,000 74,500 74,000 Şekil Tip numune için bitümle dolu boşluk yüzdesi ilişkisi. 4,00 3,90 3,80 Akma (mm) 3,70 3,60 3,50 3,40 Şekil Tip numune için akma ilişkisi. 1350,0 1300,0 Stabilite (kg) 1250,0 1200,0 1150,0 1100,0 Şekil Tip numune için stabilite ilişkisi. 86

9 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Şekil 12. de görüldüğü gibi, en düşük akma değerine numuneleri, en yüksek ise numuneleri sahiptir. Şekil 13. de en küçük stabilite değeri numunelerinde, en yüksek ise numunelerinde görülmüştür İndirekt çekme esneklik modülü deneyi İndirekt çekme esneklik modülü deneyi, dinamik yükler karşısında bitümlü karışımların esnekliğini tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Rijitlik modülü yüzey kaplamalarının en önemli performans karakteristiğidir. Esneklik modülü, bitümlü kaplamalarda yük dağıtma kabiliyetinin bir ölçüsüdür. Esneklik modülü, kaplamanın altında trafik etkisiyle meydana gelen ve yorulma çatlaklarına neden olan çekme gerilmelerini ve basınç gerilmesinin neden olduğu kalıcı deformasyonları kontrol eder. Tek eksenli yükleme altındaki esneklik modülü genel olarak maksimum gerilmenin maksimum birim şekil değiştirmeye oranıdır. u çalışmada, indirekt çekme esneklik modülü deneyi, Universal Testing Machine (UTM-5P) aletiyle yapılmıştır (Şekil 14). Deney için hazırlanan Marshall numuneleri tek eksenli yüklemenin yapılacağı yükleme hücresine yerleştirilir ve LVDT ler bağlanır. Taşıt hızları göz önünde bulundurularak yükleme frekansı belirlenir. arışımın tahmini poisson oranı (0,35), hedef deformasyon (7µm) ve yük artış süreleri bilgisayardan girilir ve deney başlatılır. Deney, 20 o C de periyodu 3000 ms yükleme zamanı 126 ms olan 5 tekrarlı yükleme alınarak deformasyon kontrollü olarak düzenlenmiş ve esneklik modülünün (S m ) hesaplanmasında formül (1) kullanılmıştır [14,15]. S m = P (µ + 0,27 ) / D t (1) S m : Esneklik modülü (Mpa) P: Maximum yük (N) t: Numune kalınlığı (mm) D: Yatay deformasyon (mm) µ: Poisson oranı (deneylerde 0,35 alınmıştır) Şekil 14. İndirekt çekme rijitlik modülü deney aleti Tablo 6. Dört tip malzeme karışımı için esneklik modülü değerleri. Agrega grubu Esneklik modülü (Mpa) alker 1353 azalt 1706 alker - azalt 1674 azalt - alker

10 T. Alataş, P. Ahmedzade ve Y. Doğan 2100 Esneklik Modülü (Mpa) Şekil 15. Esneklik Modülü Malzeme tipi ilişkisi. Optimum bitüm oranlarında hazırlanan numunelerin Marshall değerleri tespit edildikten sonra, aynı oranlarda hazırlanan diğer numuneler de indirekt çekme esneklik modülü deneyine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar Tablo 6. de ve Şekil 15. de verilmiştir. Şekil 15. de görüldüğü gibi, en yüksek esneklik modülü değerine numunelerinde ulaşılmıştır. 4. Sonuçlar u çalışmada, bitümlü sıcak karışımlarda kullanılan agrega cinslerinin kaplamanın fiziksel özelliklerine etkisini araştırmak üzere, 4 grup agrega karışımı üzerinde Marshall deneyleri ve indirekt çekme deneyleri yapılmıştır. Marshall metodu kullanılarak yapılan deneyler sonucunda, optimum bitüm oranlarında hazırlanan numunelerin stabilite, boşluk oranı, asfaltla dolu boşluk oranı ve akma değerlerinin şartname limitleri içerisinde kaldığı görülmüştür. una göre, numunelerinin en düşük optimum bitüm oranına sahip olması bu karışımın en ekonomik karışım olması sonucunu doğurmuştur. Stabilite açısından numunelerinde en yüksek, numunelerinde ise en düşük değer elde edilmiştir. Çünkü, agrega olarak bazalt malzemesi kalker malzemesine göre daha dayanıklıdır. Ancak, kalker malzemesinin yüzeyi bazalta göre daha gözenekli ve pürüzlü olduğundan, sıcak karışım içerisinde agregalar ile bitüm arasındaki adezyon kalkerde daha yüksek olmaktadır. undan dolayı, kalkerli numunelerde daha düşük akma değeri elde edilmiştir. Yine numunelerinde stabilite bakımından numunelerine yakın bir değere ulaşılmıştır. numunelerindeki boşluk oranı, numunelerindeki boşluk oranına göre daha düşük çıkmıştır. İndirekt çekme esneklik modülü deneyi sonuçlarında da, Marshall deneyi sonuçlarına paralel olarak en iyi esneklik modülü değerlerine numunelerinde ulaşılmıştır. numunelerinde ise esneklik modülü değeri numunelerine yakın çıkmıştır. Fakat, numunelerinde ise en düşük esneklik modülü değeri elde edilmiştir. itümlü sıcak karışımlarda malzeme seçimi yapılırken numuneleri ekonomik olarak görünse de uzun vadede yolun işletilmesinde stabilite problemlerinin oluşmaması ve kaplamanın trafik etkisinden dolayı meydana gelen çekme gerilmelerine karşı koyabilmesi için stabilite değeri yüksek olan karışımı öncelikle tercih edilmelidir. ununla beraber karışımı ve karışımı kullanılması halinde de makul sonuçlar elde edilebilir. Ancak, yol inşaatının üst yapı teşkilinde ve kullanılması için iki ayrı taş ocağı işletilmesi gerektiğinden, uygulamada ekonomik olmayacağı için fazla tercih edilmemelidir. aynaklar 1. Umar, F. ve Ağar, E. (1991). Yol Üstyapısı, İ.T.Ü., İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul. 2. GM. (1984). arayolları Esnek Üstyapılar Projelendirme Rehberi, Araş. Dai. aşk., Ankara. 88

11 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi 3. Tunç, A. (2001). Yol Malzemeleri ve Uygulamaları, Ankara, 4. Dallas, L. N. (1995). Handbook for Stabilization of Pavement Subgrades and ase Courses With Lime, Texas. 5. Salter, J. R. (1998). Highway Design and Construction, London. 6. Al-Hourani, M.A. and hedawi, T.S. (1998). Effect of Polymer and Limestone Dust On The Durability of Asphalt Paving Mixtures. 7. Mohammed, O. W. M. and hedawi, T. S. (1991). Effect of Types of Fillers On The Properties of ituminous Mixtures In The inder Layer. 8. Abdullah, W. S. Obaidat, M. T. and Abu- Sada, M. N. (1998). Influence of Aggregate Type and Gradation On Voids of Asphalt Concrete Pavements, Journal of Materials In Civil Engineering, uloğlu, N. (1998). Agrega Gradasyonunun Asfalt Muhtevasına Etkisi, İnşaat Mühendisleri Odası IV. Ulaştırma ongresi ildiriler itabı, Denizli, GM. (2000). Yollar Fenni Şartnamesi, Teknik Araş. Dairesi aşk., Yayın No:170/2, Ankara. 11. GM. (1990). Asfalt etonu arışım Dizayn Metotları, Teknik Araş. Dairesi aşk., Ankara. 12. İlter, A. (1967). Yol Yapımında Agregat ve itümlü Malzemeler,.G.M, No:153, Ankara. 13. eçeciler, A. F. ve Gümrükçüoğlu, A. (1988). itümlü Malzemeler Laboratuar El itabı,.g.m., Araş. Dairesi aşk., Yayın No:239, Ankara. 14. ituminous inders and Mixes, (1998). Rilem Report ritish Standards Institution, Method for The Determination Of The Indirect Tensile Stiffness Modulus Of ituminous Mixtures. Draft For Development DD-213,

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (3), 463-469, 2005 17 (3), 463-469, 2005 Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Erkut SAYIN ve Bekir YILDIRIM Fırat

Detaylı

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması

Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 225-234, 2006 18 (2), 225-234, 2006 Ereğli Demir Çelik Fabrikası unun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması Taner ALATAŞ,

Detaylı

Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi

Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 91-97, 2006 18 (1), 91-97, 2006 Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

Farklı Tasarım Yöntemlerine Göre Hazırlanmış Asfalt Beton Numunelerinin Rijitliği

Farklı Tasarım Yöntemlerine Göre Hazırlanmış Asfalt Beton Numunelerinin Rijitliği Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 235-241, 2006 18 (2), 235-241, 2006 Farklı Tasarım Yöntemlerine Göre Hazırlanmış Asfalt Beton lerinin Rijitliği Remzi NAMLI ve

Detaylı

Asfalt Betonunda Siyah Karbonun Filler Olarak Kullanımı *

Asfalt Betonunda Siyah Karbonun Filler Olarak Kullanımı * İMO Teknik Dergi, 2008 4493-4507, Yazı 297 Asfalt Betonunda Siyah Karbonun Filler Olarak Kullanımı * Perviz AHMEDZADE* Taner ALATAŞ ** Tacettin GEÇKİL *** ÖZ Bu çalışmada, siyah karbonun asfalt betonunda

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article THE EFFECT OF CARBON BLACK ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ASPHALT MIXTURES

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article THE EFFECT OF CARBON BLACK ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ASPHALT MIXTURES Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article THE EFFECT OF CARBON BLACK ON THE MECHANICAL PROPERTIES

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

Bitümlü Karışımlar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Bitümlü Karışımlar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Bitümlü Karışımlar Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Bitümlü Sıcak Karışımlar (BSK) Belli orandaki, Bitüm ve aggrega, asfalt plentinde belli bir sıcaklıkta karıştırılarak elde edilir. BSK: - Aşınma tabakası -

Detaylı

Asfalt Betonun Fiziksel Özelliklerinde Darbeli Sıkıştırmanın Etkisi

Asfalt Betonun Fiziksel Özelliklerinde Darbeli Sıkıştırmanın Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Asfalt Betonun Fiziksel Özelliklerinde Darbeli Sıkıştırmanın Etkisi A.S. Karakaş 1, B. Sayın 2, B. Yıldızlar

Detaylı

SHINGLE ATIKLARININ ASFALT BETONU KAPLAMALAR İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

SHINGLE ATIKLARININ ASFALT BETONU KAPLAMALAR İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0241 Bekir Aktaş 1 Mustafa Karaşahin 2 Ercan Akkoç 3 Cahit Gürer 4 Volkan Emre Uz 5 ENGINEERING SCIENCES

Detaylı

DETERMINING THE BITUMEN PERCENT OF BINDER LAYER OF ASPHALTIC CONCRETE WITH STATISTICAL METHOD

DETERMINING THE BITUMEN PERCENT OF BINDER LAYER OF ASPHALTIC CONCRETE WITH STATISTICAL METHOD ISSN:130-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume:, Number: 1, Article Number: 2A0002 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: December 2008 Accepted: January 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ

SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ Dr. Süreyya TAYFUR 1 Dr. Halit ÖZEN 2 B. Kadri EREN 3 ABSTRACT In our country, there are big differences between the regions in terms

Detaylı

Asfalt Betonu Aşınma Tabakasının Bitüm Yüzdesi Tayini İçin Tahmin Modeli

Asfalt Betonu Aşınma Tabakasının Bitüm Yüzdesi Tayini İçin Tahmin Modeli Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (1), 127-134, 2008 20(1), 127-134, 2008 Asfalt Betonu Aşınma Tabakasının Bitüm Yüzdesi Tayini İçin Tahmin Modeli Kürşat YILDIZ

Detaylı

Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini

Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. (4), 693-698, 25 (4), 693-698, 25 Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini Remzi NAMLI Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler

Detaylı

Endüstriyel atıkların karayolu üstyapısında değerlendirilmesi

Endüstriyel atıkların karayolu üstyapısında değerlendirilmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:11, Sayı:1, 15-27 Temmuz 2009 Endüstriyel atıkların karayolu üstyapısında değerlendirilmesi Fatma Nur ÜSTÜNKOL 1, Ayşe TURABİ 2,* 1 Balıkesir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Balıkesir.

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

Polipropilen Fiberlerin Bitümlü Sıcak Karışımlarda Katkı Malzemesi Olarak Kullanımı

Polipropilen Fiberlerin Bitümlü Sıcak Karışımlarda Katkı Malzemesi Olarak Kullanımı Polipropilen Fiberlerin Bitümlü Sıcak Karışımlarda Katkı Malzemesi Olarak Kullanımı Serkan Tapkın Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 26555, Eskişehir Tel: 222-3213550/6619 E-Posta: cstapkin@anadolu.edu.tr

Detaylı

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ A.Gürkan GÜNGÖR 1 Fatma ORHAN 1 Serdar KAŞAK 1 ÖZET Karayolları Genel Müdürlüğü nün sorumluluğunda yer alan

Detaylı

Superpave ve Marshall Yöntemlerinin Deneysel Karşılaştırılması *

Superpave ve Marshall Yöntemlerinin Deneysel Karşılaştırılması * İMO Teknik Dergi, 2007 4103-4118, Yazı 270 Superpave ve Yöntemlerinin Deneysel Karşılaştırılması * Remzi NAMLI* Necati KULOĞLU** ÖZ Bu çalışmada, asfalt beton numuneleri Superpave ve yöntemlerine göre

Detaylı

Asfalt Karışımlarının Dönel Presle Sıkıştırılması 1

Asfalt Karışımlarının Dönel Presle Sıkıştırılması 1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (3), 487-497, 2005 17 (3), 487-497, 2005 Asfalt Karışımlarının Dönel Presle Sıkıştırılması 1 Necati KULOĞLU ve Remzi NAMLI Fırat

Detaylı

Bitümlü Sıcak Karışımların Performansına Filler Etkisi

Bitümlü Sıcak Karışımların Performansına Filler Etkisi Bitümlü Sıcak Karışımların Performansına Filler Etkisi Osman Nuri Çelik Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 42075, Konya. Fatih Yonar İnş. Yük. Müh.

Detaylı

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 45-51 Temmuz 2007 Özet Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu Ayşe TURABĐ *, Arzu OKUCU Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

DİATOMİT İN TAŞ MASTİK ASFALT KARIŞIMINDA KULLANILMASI

DİATOMİT İN TAŞ MASTİK ASFALT KARIŞIMINDA KULLANILMASI DİATOMİT İN TAŞ MASTİK ASFALT KARIŞIMINDA KULLANILMASI A.Gürkan GÜNGÖR 1, Fatma ORHAN 1, Serdar KAŞAK 1, M.Kürşat ÇUBUK 2 ÖZET Ülkemizde yolcu taşımacılığının % 95 i ve yük taşımacılığının yaklaşık % 90

Detaylı

Asfaltitin Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisi *

Asfaltitin Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisi * İMO Teknik Dergi, 2012 5813-5826, Yazı 371 Asfaltitin Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisi * Baha Vural KÖK* Mehmet YILMAZ** Necati KULOĞLU*** ÖZ Bu çalışmada Şırnak (Silopi)

Detaylı

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması * 1 Metin İPEK, 2 Kemalettin YILMAZ, 3 Barış GÖKÇEK, 2 Hüseyin ULUGÖL, 1 Kutalmış Recep AKÇA 1 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Endüstriyel atık filler malzemelerin kullanılabilirliğinin araştırılması

Endüstriyel atık filler malzemelerin kullanılabilirliğinin araştırılması BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 3-18 Temmuz 2010 Endüstriyel atık filler malzemelerin kullanılabilirliğinin araştırılması Fatma Nur ÜSTÜNKOL 1, Ayşe TURABİ 2,* 1 Balıkesir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı -

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı - BÖLÜM 5. ESNEK ÜSTYAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ Yeni bir yol üstyapısının projelendirilmesindeki amaç; proje süresi boyunca, üzerinden geçecek trafiği, büyük deformasyonlara ve çatlamalara maruz kalmadan,

Detaylı

Sıcak Karışım Parametrelerinin Marshall Stabilitesine Etkisinin Çok Yönlü İncelenmesi

Sıcak Karışım Parametrelerinin Marshall Stabilitesine Etkisinin Çok Yönlü İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Sıcak Karışım Parametrelerinin Marshall Stabilitesine Etkisinin Çok Yönlü İncelenmesi E. Özgan 1, S. Serin 2,

Detaylı

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN What is pavement? Bir karayolu üstyapısı, doğal zemin veya dolgu üzerine (taban zemini) üzerine, taşıt yüklerini dağıtma amacıyla yapılan

Detaylı

Sivas Divriği Çelik Cürufunun Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılabilirliliği

Sivas Divriği Çelik Cürufunun Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılabilirliliği C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2009)Cilt 30 Sayı 1 Sivas Divriği Çelik Cürufunun Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılabilirliliği Baha Vural KÖK, Mehmet YILMAZ*, Mesude YILMAZ Fırat

Detaylı

KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPISININ PROJELENDĐRĐLMESĐ; D655-01 KARAYOLU ÖRNEĞĐ

KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPISININ PROJELENDĐRĐLMESĐ; D655-01 KARAYOLU ÖRNEĞĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPISININ PROJELENDĐRĐLMESĐ; D655-01 KARAYOLU ÖRNEĞĐ Ercan ÖZGAN 1, Sercan SERĐN 1, Şebnem SARGIN 1,

Detaylı

İki Aşamalı Karıştırma Yönteminin Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisi

İki Aşamalı Karıştırma Yönteminin Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),35-48 İki Aşamalı Karıştırma Yönteminin Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisi Baha Vural KÖK 1, Necati KULOĞLU

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

KAZINMIŞ ASFALT KAPLAMALARIN YENİDEN KULLANIMI KGM UYGULAMALARI

KAZINMIŞ ASFALT KAPLAMALARIN YENİDEN KULLANIMI KGM UYGULAMALARI KAZINMIŞ ASFALT KAPLAMALARIN YENİDEN KULLANIMI KGM UYGULAMALARI A.Gürkan GÜNGÖR 1, Fatma ORHAN 1, Serdar KAŞAK 1, Aysun ÇALIŞKOL 2, Gönül YÖNTER 2 ÖZET Bozulmuş veya eski asfalt kaplamaların kazınarak

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARI BETON LABORATUVARI MEKANİK LABORATUVARI FİZİK LABORATUVARI KİMYA LABORATUVARI

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

ZEMİN İYİLEŞTİRMEDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN DAYANIMA ETKİSİ THE STRENGHT EFFECT OF THE INDUSTRIAL WASTE ON SOIL STABILIZATION

ZEMİN İYİLEŞTİRMEDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN DAYANIMA ETKİSİ THE STRENGHT EFFECT OF THE INDUSTRIAL WASTE ON SOIL STABILIZATION Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 16 (16) Özel Sayı (244-248) AKU J. Sci. Eng.16 (16) Özel Sayı (244-248)

Detaylı

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22 24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou,

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

ŞAMLI (BALIKESİR) TAŞOCAĞI MALZEMESİ İLE YAPILAN DOLGUNUN KOMPAKSİYON ÖZELLİKLERİ

ŞAMLI (BALIKESİR) TAŞOCAĞI MALZEMESİ İLE YAPILAN DOLGUNUN KOMPAKSİYON ÖZELLİKLERİ ŞAMLI (BALIKESİR) TAŞOCAĞI MALZEMESİ İLE YAPILAN DOLGUNUN KOMPAKSİYON ÖZELLİKLERİ Arzu OKUCU* ve Ayşe TURABİ* *Balıkesir Üniversitesi Müh. Mim. Fak.,İnşaat Müh. Böl., Balıkesir ÖZET İnşaat mühendisliğinde

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Atık Mermerlerin Asfalt Kaplamalarda Agrega Olarak Değerlendirilmesi *

Atık Mermerlerin Asfalt Kaplamalarda Agrega Olarak Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2006 3943-3960, Yazı 261 Atık Mermerlerin Asfalt Kaplamalarda Agrega Olarak Değerlendirilmesi * Hüseyin AKBULUT* Cahit GÜRER** ÖZ Asfalt kaplama yollarda kullanılan malzemelerin ortalama

Detaylı

The Effect of Fine Aggregate Type on Wear Resistance of Pavement Concrete

The Effect of Fine Aggregate Type on Wear Resistance of Pavement Concrete Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2009 (1-8) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 5, No: 2, 2009 (1-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

BÖLÜM 1. TEMEL BİLGİLER. 1.1 Giriş

BÖLÜM 1. TEMEL BİLGİLER. 1.1 Giriş BÖLÜM 1. TEMEL BİLGİLER 1.1 Giriş Bir yol üstyapısı, değişik elemanlardan oluşur. Bu elemanlar üstyapının proje ömrü boyunca emniyetli bir şekilde ve her türlü iklim koşulları altında hizmet verebilmesini

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE

Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE ««KARAYOLLARI TEKNİK ŞARTNAMESİNDE (KTŞ) YER ALAN PÜRÜZLENDİRME UYGULAMASI VE BU UYGULAMADA ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ»» Karayolları

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

MODİFİYE EDİLMİŞ POROZ ASFALT KARIŞIMLARIN PERFORMANSI

MODİFİYE EDİLMİŞ POROZ ASFALT KARIŞIMLARIN PERFORMANSI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 3, 577-586, 2013 Vol 28, No 3, 577-586, 2013 MODİFİYE EDİLMİŞ POROZ ASFALT KARIŞIMLARIN

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi. Evaluation of Concrete Aggregate Marble Pieces

Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi. Evaluation of Concrete Aggregate Marble Pieces S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

BİTÜMLÜ KAPLAMA AGREGALARI VE KARIŞIMLARI İLE İLGİLİ AVRUPA STANDARDLARI

BİTÜMLÜ KAPLAMA AGREGALARI VE KARIŞIMLARI İLE İLGİLİ AVRUPA STANDARDLARI BİTÜMLÜ KAPLAMA AGREGALARI VE KARIŞIMLARI İLE İLGİLİ AVRUPA STANDARDLARI Fatma ORHAN 1 A. Gürkan GÜNGÖR 1 ÖZET Ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik süreci kapsamında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1996

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi

Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi AGREGALAR Granülometri Bileşimi - Islatma Suyu İlişkisi Betonun teknik özelliklerini etkileyen en önemli birleşim parametresi su/çimento oranıdır. Su miktarını etkileyen faktör ise betonun işlenebilir

Detaylı

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir.

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir. TAŞ OCAKLARI Taş ocakları kuruluşu ve işletmesi bakımından şantiyeye benzer ve bağımsız bir birimdir. Kırma taş ve agrega üretilir ve üretilen malzeme çeşitli imalat kalemleri içinde tüketir. Belli başlı

Detaylı

Karayolu Esnek Üstyapı Malzemelerinin Geri Dönüşümünde Köpük Asfalt Yönteminin Kullanılması

Karayolu Esnek Üstyapı Malzemelerinin Geri Dönüşümünde Köpük Asfalt Yönteminin Kullanılması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Karayolu Esnek Üstyapı Malzemelerinin Geri Dönüşümünde Köpük Asfalt Yönteminin Kullanılması M. Yılmaz 1, B.V.

Detaylı

ZEM N STAB L ZASYONUNDA B TÜMÜN KULLANILMASI LE ÜSTYAPIDA SA LANACAK EKONOM N N ARA TIRILMASI

ZEM N STAB L ZASYONUNDA B TÜMÜN KULLANILMASI LE ÜSTYAPIDA SA LANACAK EKONOM N N ARA TIRILMASI ZEM N STAB L ZASYONUNDA B TÜMÜN KULLANILMASI LE ÜSTYAPIDA SA LANACAK EKONOM N N ARA TIRILMASI Bekir YILDIRIM Taner ALATA eref DA DELEN FÜ. Mühendislik Fak. n aat Müh. Böl. ELAZI F.Ü. Mühendislik Fak. n

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

Asfalt film kalınlığının bitümlü karışımların yaşlanmasına etkisi

Asfalt film kalınlığının bitümlü karışımların yaşlanmasına etkisi itüdergisi/d mühendislik Cilt:4, Sayı:1, 71-82 Şubat 2005 Asfalt film kalınlığının bitümlü karışımların yaşlanmasına etkisi Burak ŞENGÖZ *, Emine AĞAR İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

ĠNġAAT VE YIKINTI ATIKLARINDAN GERĠ KAZANILAN MALZEMELERĠN ASFALT VE YOL DOLGU MALZEMESĠ ÜRETĠMĠNDE KULLANIM KRĠTERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

ĠNġAAT VE YIKINTI ATIKLARINDAN GERĠ KAZANILAN MALZEMELERĠN ASFALT VE YOL DOLGU MALZEMESĠ ÜRETĠMĠNDE KULLANIM KRĠTERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ ĠNġAAT VE YIKINTI ATIKLARINDAN GERĠ KAZANILAN MALZEMELERĠN ASFALT VE YOL DOLGU MALZEMESĠ ÜRETĠMĠNDE KULLANIM KRĠTERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ KARAYOLU YAPISI ĠNġAAT ATIKLARININ KULLANIMI ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 4 Araştırma Makalesi / Research Article APPROPRIATE BINDER SELECTION TO APPLICATION REGION

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

TÜRKİYE DE SATHİ KAPLAMALARDA KULLANILAN BİTÜMLERİN PERFORMANS SINIFLARININ BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE SATHİ KAPLAMALARDA KULLANILAN BİTÜMLERİN PERFORMANS SINIFLARININ BELİRLENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 4, 689698, 2014 Vol 29, No 4, 689698, 2014 TÜRKİYE DE SATHİ KAPLAMALARDA KULLANILAN

Detaylı

MİNERAL ESASLI SIVALARDA POLİPROPİLEN LİF KATKISININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MİNERAL ESASLI SIVALARDA POLİPROPİLEN LİF KATKISININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MİNERAL ESASLI SIVALARDA POLİPROPİLEN LİF KATKISININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ EROL GÜRDAL 1, SEDEN ACUN 2 ÖZET Yapı kabuğunda koruyucu tabakayı oluşturan sıvaların iyi kalitede

Detaylı

Trafik yükünü taşımak üzere yapılan ve kaplama, temel, alttemel tabakalarını içine alan yol yapısıdır.

Trafik yükünü taşımak üzere yapılan ve kaplama, temel, alttemel tabakalarını içine alan yol yapısıdır. Yol Üstyapısı Trafik yükünü taşımak üzere yapılan ve kaplama, temel, alttemel tabakalarını içine alan yol yapısıdır. Üstyapı Tipleri 1- Esnek Üstyapı Tesviye yüzeyi ile sıkı bir temas sağlayan ve yükleri

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

Bituminous Mixes. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Bituminous Mixes. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Bituminous Mixes Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Hot Mix Asphalt (HMA) (Bitümlü Sıcak Karışımlar (BSK)), Both bitumen and gregates are heated up to certain temperature and mixed in certain amounts inside the

Detaylı

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yıl: 2010, Cilt:3, Sayı:3, Sayfa:215-223 TÜBAV BİLİM DERGİSİ BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Metin ARSLAN 1, Gökhan DURMUŞ 1, Serkan SUBAŞI 2, Ömer CAN 1, Kürşat YILDIZ 1

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ORGANİK ILIK KARIŞIM ASFALT KATKI MADDESİNİN BİTÜMLÜ KARIŞIMLARIN YAŞLANMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

Yararlanılacak Kaynaklar

Yararlanılacak Kaynaklar T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM DENEYLERİ Konu 1: Giriş Yrd.Doç.Dr. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 1 Yararlanılacak Kaynaklar Asfalt

Detaylı

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Paki Turgut HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Osmanbey Kampusu-Şanlıurfa Tel: (414)3440020/1109 turgutpaki@yahoo.com Öz Atık kireçtaşı tozu, cam tozu ve

Detaylı

Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) Üretimi Açısından İstanbul Taşocaklannın Genel Değerlendirilmesi: Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) Üretimi Açısından İstanbul Taşocaklannın Genel Değerlendirilmesi: Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) Üretimi Açısından İstanbul Taşocaklannın Genel Değerlendirilmesi: Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri With Respect To Produce Hot Mix Asphalt, General Evaluation Of Quarries

Detaylı

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 1-7 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Kuruca Dağından Elde

Detaylı

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Cenk Kılınç Doç. Dr. Yılmaz Akkaya İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Maslak, İstanbul E-Posta: cenkkilinc@gmail.com

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü FARK ASFALT MAKİNE MADENCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT BETON PETROL NAKLİYE SAN TİC. LTD. ŞTİ ile M.K.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, PETROL ve DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN GERİ DÖNÜŞÜM ASFALTIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı