Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. il. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 81-89, (1), 81-89, 2006 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Taner ALATAŞ, Perviz AHMEDZADE ve Yüksel DOĞAN F.Ü. Mühendislik Fak. İnşaat Müh. öl. ELAZIĞ (Geliş/Received: ; abul/accepted: ) Özet: u çalışmada, bitümlü sıcak karışımlarda kullanılan agrega cinsinin kaplamanın fiziksel özelliklerine etkisi araştırılmıştır. u amaçla Elazığ ili Hanpınar ve arayazı yöresinden temin edilen kalker (), bazalt (), incesi kalker-irisi bazalt () ve incesi bazalt-irisi kalker () karışımlarından meydana gelen dört farklı agrega grubu kullanılmıştır. arayolları Genel Müdürlüğü Fenni Şartnamesi tarafından aşınma tabakası için verilen Tip II gradasyonu ortalama değerlerine göre hazırlanmış Marshall briketleri üzerinde, Marshall stabilite ve indirekt çekme deneyleri yapılmış, agrega cinsinin kaplamanın optimum bitüm oranına ve diğer fiziksel özelliklerine etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak, en ekonomik karışımın, dayanımı en yüksek olan karışımın ise karışımı olduğu görülmüştür. Anahtar elimeler: Asfalt betonu, Agrega, Marshall metodu, Rijitlik modülü, itüm. The Effect Of Aggregate Type Used In The itumen Hot mix To The Physical Properties Of Pavement Abstract: In this study, the effect of aggregate type used in the bitumen hot mix to the physical properties of pavement was investigated. For the experiments four different aggregate group which take from limestone and basalt, from Hanpınar and arayazı regions of Elazığ were used. The Marshall stability and indirect tension tests were applied to the Marshall samples. The samples were prepared according to the Type II gradation limits of General Directorate of Highways Technical Specification. The effect of the aggregate type to the optimum bitumen ratio and the physical properties of the pavement was investigated. It was observed that the most economical mixture was obtained from limestone and the mixture with the highest strength was obtained from basalt. ey words: Asphalt pavement, Aggregate, Marshall Method, Stiffness modules, itumen. 1. Giriş Esnek üstyapı; tesviye yüzeyi ile sıkı bir temas sağlayan ve trafik yüklerini, kaplama, temel ve alt temel tabakaları vasıtasıyla taban zeminine dağıtan bir üstyapı şekli olup, stabilite, adezyon, dane sürtünmesi ve kohezyon gibi özellikleri, kullanılan agrega ve bitümlü bağlayıcının özelliklerine bağlıdır. aplama tabakası, üstyapının trafik yüklerine doğrudan maruz kalan en üst tabakasıdır. Trafik yükleri nedeniyle oluşan basınç ve çekme gerilmelerinin en yüksek seviyede olması nedeniyle kaplama tabakası, üstyapının diğer tabakalarına göre daha yüksek elastisite modülüne sahip olmalıdır. itümlü sıcak karışım; iri ve ince agrega, filler ve bitümün plentlerde o C sıcaklıkta karıştırılıp düzgün bir tabaka halinde serilip sıkıştırılarak elde edilen bir yol kaplamasıdır. itümlü sıcak karışım kaplamalarda ağırlıkça %93-96 arasında agrega mevcut olmaktadır. u nedenle agrega granülometrisi önemli bir faktördür [1-5]. Al-Hourani M. A. ve hedaywi S. T., 1989 yılında asfalt kaplama karışımlarının dayanıklılıklarını artırmak için polimer ve kalker tozu katkılı karışımların performansını incelemişlerdir. u katkıların kaplama karışımlarının dayanımına etkisini tespit etmek için Marshall deneyi, indirekt çekme deneyi ve kohezyon deneyi yapılmıştır. Sonuç olarak, karışıma eklenen %10 oranındaki kalker tozunun Marshall stabilite, çekme gerilmesi ve kohezyon değerlerini arttırdığı görülmüştür [6]. M. Mohammad Omar Wasfi ve hedaywi S. T., 1991 yılında bazı filler tiplerinin binder tabakasındaki bitümlü

2 T. Alataş, P. Ahmedzade ve Y. Doğan karışımların özellikleri üzerine etkisini araştırmak amacıyla bir çalışma yapmışlardır. u çalışmada; bazalt ve granitten oluşmuş 2 tip agrega, portland çimentosu, sönmüş kireç ve kalker tozundan oluşmuş 3 tip filler ve tek tip asfalt çimentosu kullanmışlardır. Çalışmada Marshall test metodu ve indirekt çekme deneyi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları göstermiştir ki; % 6 çimento kullanılan bazalt karışımları ve % 6 sönmüş kireç ve kalker tozu kullanılan granit karışımları iyi sonuçlar vermiştir [7]. S. Abdullah Waddah, Obaidat M. Taleb ve Abu-Sa da M. Nazem, 1998 yılında yaptıkları çalışmada agrega tipinin, karışımın boşluk oranına (V h ) ve agregalar arası boşluk oranına (VMA) etkisini incelemişlerdir. Çalışma için kırma kireçtaşı, kırma bazalt ve kırma granitten oluşmuş 3 tip agrega kullanılmıştır. u agrega tiplerinin her biri için 5 tip gradasyon (ASTM üst limit, alt limit ve orta limit, ASTM A gradasyonu ve Lee rasyonel metot gradasyonu) kullanılmıştır. ASTM alt limit gradasyonu için, bazaltta agregalar arası boşluk azalması % 66, kireçtaşında % 68 ve granitte % 91 olarak hesaplanmıştır. azalt agregasındaki agregalar arası boşluk azalma değerinin düşük çıkmasının nedeni, bazalt karışımında topaklanma olması ve oluşan boşlukların bitümle dolmasıdır. Granit agregasındaki agregalar arası boşluk azalması değerinin yüksek oluşu ise bu agrega yüzey yapısının yuvarlak formda oluşundan kaynaklandığı belirtilmiştir. aba agrega seçiminden dolayı asfalt karışımının boşluk oranı ve su geçirgenlik indeksi önemli oranda artmıştır [8]. uloğlu N yılında yapmış olduğu bir çalışmasında, asfaltlı karışımlarda kullanılacak agrega gradasyonlarının tespitini araştırmıştır. Asfaltlı karışımlarda, şartnamede verilen agrega tiplerinden binder tabakası için Tip III ün alt limitinin, aşınma tabakası için Tip II nin alt limitinin kullanılması halinde karışımın daha ekonomik olacağı sonucuna varmıştır [9]. 2. Materyal ve Metot Deneylerde agrega malzemesi olarak Elazığ ili Hanpınar ve arayazı yöresinden temin edilen kalker (), bazalt (), incesi kalker irisi bazalt () ve incesi bazalt irisi kalker () karışımlardan meydana gelen dört farklı agrega grubu kullanılmıştır. Tablo 1. de, kullanılan farklı agrega karışımlarının özgül ağırlıkları verilmiştir. Agrega gradasyonu için Tablo 2. de verilen Tip II gradasyonu ortalamaları kullanılmıştır [10]. Tablo1. Farklı agrega karışımlarının özgül ağırlıkları. Agrega cinsi Özgül ağırlık (gr/cm 3 ) aba (ASTM C-127) İnce ASTM C-128) Filler (ASTM D-854) alker 2,675 2,694 2,732 azalt 2,610 2,590 2,570 alker-bazalt 2,610 2,694 2,732 azalt- kalker 2,675 2,732 2,570 Tablo 2. Agrega gradasyonu [10]. Elek boyutu (mm) % geçen ,5 88,5 9,5 75 4, , , ,180 12,5 0,075 7 u deneysel çalışmada, bağlayıcı olarak AC (AC-10) asfalt çimentosu kullanılmıştır. AC-10 asfalt çimentosunun fiziksel özellikleri Tablo 3. de verilmiştir. Ayrıca asfalt çimentosunun bozulma sıcaklığı Termogravimetrik Analiz (TGA) ile araştırılmıştır. Şekil 1. de görüldüğü gibi AC- 10 azot atmosferinde 10 o C/dak hızı ile 500 o C ye kadar ısıtılmış ve 215 o C de bozulmaya başladığı tespit edilmiştir. Asfalt 80

3 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi çimentosunun toplam kütle kaybı %71 civarında ve artık madde miktarının da %29 olduğu anlaşılmıştır. Tablo 3. AC-10 nun fiziksel özellikleri Özellikler Test Sonuçları Standartlar Özgül ağırlık (gr/cm 3 ) 1,0350 TS 1087 Düktilite (cm) 100 TS 119 Penetrasyon (0,1mm) 25 o C'de, 100gr, 5sn 84 TS o C'de, 100gr, 5sn 18 Yumuşama noktası ( o C) 46 TS 120 Parlama noktası ( o C) 304 TS 123 Fraas kırılma noktası ( o C) -27,1 TS EN inematik viskozite, 135 o C, mm 2 /sn 354 TS 1093 Penetrasyon indeksi (PI) -1,00 - Penetrasyon viskozite sayısı (PVN) -0,6 - Şekil 1. AC-10 un TGA analizi 3. Deneysel Çalışmalar Deneysel çalışmada, bitümlü sıcak karışımlarda kullanılan agrega cinsinin kaplamanın fiziksel özelliklerine etkisini araştırmak amacıyla laboratuarda toplam 72 adet Marshall numuneleri hazırlanmıştır. u numuneler üzerinde Marshall ve indirekt çekme rijitlik modülü deneyleri yapılmıştır Marshall metodu Marshall metodu kullanılarak Tablo 2. de verilen agrega gradasyonu için dört farklı agrega grubunda optimum bitüm muhtevası araştırılmıştır. unun için % 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 ve 6,0 bitüm muhtevalarında hazırlanan üçer adet Marshall numuneleri Marshall aygıtında (Ele Test-E) test edilerek denenmiş ve her agrega grubu için elde edilen sonuçlar Tablo 4. de ve bunlara ait grafikler Şekil 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. de verilmiştir [11-13]. 81

4 T. Alataş, P. Ahmedzade ve Y. Doğan Tablo 4. Dört farklı agrega grubuna ait optimum bitüm muhtevası için Marshall değerleri W a W b D p (gr/cm 3 ) D t (gr/cm 3 ) V h VMA V f Akma (mm) Stabilite (kg) 4,0 3,85 2,387 2,529 5,629 14,628 61,571 3, ,3 4,5 4,31 2,414 2,511 3,889 14,077 72,410 3,39 12,82,7 5,0 4,76 2,409 2,494 3,397 14,644 76,819 3, ,3 5,5 5,21 2,404 2,477 2,954 15,240 80,656 4,44 827,2 6,0 5,66 2,400 2,460 2,440 15,760 84,520 4,51 798,3 4,0 3,85 2,327 2,452 5,087 13,861 63,385 2, ,8 4,5 4,31 2,340 2,435 3,910 13,788 71,770 3, ,8 5,0 4,76 2,350 2,419 2,869 13,839 79,331 3, ,5 5,21 2,354 2,404 2,050 14,083 85,477 4, ,3 6,0 5,66 2,345 2,388 1,818 14,830 87,761 4, ,0 3,85 2,357 2,504 5,876 14,764 60,460 3, ,5 4,5 4,31 2,383 2,487 4,181 14,241 70,692 3, ,2 5,0 4,76 2,389 2,470 3,293 14,444 77,240 3, ,7 5,5 5,21 2,392 2,453 2,493 14,720 83,108 4,44 995,7 6,0 5,66 2,386 2,437 2,093 15,333 86,350 4,53 876,4 4,0 3,85 2,316 2,475 6,430 15,164 57,603 2, ,2 4,5 4,31 2,336 2,459 4,997 14,858 66,368 3, ,4 5,0 4,76 2,348 2,442 3,877 14,839 74,211 3, ,5 5,5 5,21 2,357 2,426 2,849 14,897 80,903 4, ,8 6,0 5,66 2,350 2,410 2,490 15,530 83,967 4,32 996,3 W a : arışımındaki bağlayıcı oranı (agreganın ağırlıkça % si olarak). W b : ağlayıcı miktarı (karışımın ağırlıkça % si olarak). D p : Sıkıştırılmış numunenin hacim özgül ağırlığı (gr/cm 3 ). D t : Sıkıştırılmış numunenin teorik özgül ağırlığı (gr/cm 3 ). V h : Sıkıştırılmış karışımdaki boşluk oranı. VMA: Sıkıştırılmış karışımdaki agregalar arası boşluk. V f : sıkıştırılmış karışımdaki bağlayıcı ile dolu boşluk. 2,42 irim Hacim Ağırlığı Dp (gr/cm3) 2,4 2,38 2,36 2,34 2,32 2,3 itüm % Şekil 2. 4 Tip numune için bitüm yüzdesi - birim hacim ağırlığı ilişkisi. 82

5 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Hava oşluğu Yüzdesi Vh 6,8 5,8 4,8 3,8 2,8 1,8 itüm % Şekil 3. 4 Tip numune için bitüm yüzdesi - hava boşluğu yüzdesi ilişkisi. 16 Agregalar Arası oşluk Yüzdesi VMA 15, , ,5 13 itüm % Şekil 4. 4 Tip numune için bitüm yüzdesi - agregalar arası boşluğu yüzdesi ilişkisi. 90 itümle Dolu oşluk Yüzdesi Vf itüm % Şekil 5. 4 Tip numune için bitüm yüzdesi - bitümle dolu boşluk yüzdesi ilişkisi. 83

6 T. Alataş, P. Ahmedzade ve Y. Doğan Akma (mm) 4,75 4,5 4,25 4 3,75 3,5 3,25 3 2,75 itüm % Şekil 6. 4 Tip numune için bitüm yüzdesi - akma ilişkisi Stabilite (kg) itüm % Şekil 7. 4 Tip numune için bitüm yüzdesi - stabilite ilişkisi. Optimum bitüm muhtevası bulunduktan sonra bu bitüm oranlarında hazırlanan numunelerin Marshall değerleri Tablo 5. te ve bunlara ait grafikler Şekil 8., 9., 10., 11., 12. ve 13. de verilmiştir. Tablo 5. Marshall dizayn değerleri. Agrega grubu W a W b D p (gr/cm 3 ) D t (gr/cm 3 ) V h VMA V f Akma (mm) Stabilite (kg) alker 4,75 4,53 2,415 2,503 3,514 14,249 75,344 3, ,6 azalt 4,9 4,67 2,346 2,422 3,156 13,899 77,317 3, ,1 alker - bazalt 4,95 4,72 2,338 2,472 3,393 14,434 76,494 3, ,3 azalt - kalker 5,1 4,85 2,349 2,439 3,692 14,867 75,189 3, ,9 Şartname limitleri [10] min

7 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi 2,420 irim Hacim Ağırlığı Dp (gr/cm3) 2,400 2,380 2,360 2,340 2,320 2,300 Şekil 8. 4 Tip numune için birim hacim ağırlığı ilişkisi. Hava oşluğu Yüzdesi Vh 3,800 3,700 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 3,100 3,000 2,900 2,800 Şekil 9. 4 Tip numune için hava boşluğu yüzdesi ilişkisi. Agregalar Arası oşluk Yüzdesi VMA 15,000 14,800 14,600 14,400 14,200 14,000 13,800 13,600 13,400 Şekil Tip numune için agregalar arası boşluğu yüzdesi ilişkisi. 85

8 T. Alataş, P. Ahmedzade ve Y. Doğan itümle Dolu oşluk Yüzdesi Vf 77,500 77,000 76,500 76,000 75,500 75,000 74,500 74,000 Şekil Tip numune için bitümle dolu boşluk yüzdesi ilişkisi. 4,00 3,90 3,80 Akma (mm) 3,70 3,60 3,50 3,40 Şekil Tip numune için akma ilişkisi. 1350,0 1300,0 Stabilite (kg) 1250,0 1200,0 1150,0 1100,0 Şekil Tip numune için stabilite ilişkisi. 86

9 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Şekil 12. de görüldüğü gibi, en düşük akma değerine numuneleri, en yüksek ise numuneleri sahiptir. Şekil 13. de en küçük stabilite değeri numunelerinde, en yüksek ise numunelerinde görülmüştür İndirekt çekme esneklik modülü deneyi İndirekt çekme esneklik modülü deneyi, dinamik yükler karşısında bitümlü karışımların esnekliğini tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Rijitlik modülü yüzey kaplamalarının en önemli performans karakteristiğidir. Esneklik modülü, bitümlü kaplamalarda yük dağıtma kabiliyetinin bir ölçüsüdür. Esneklik modülü, kaplamanın altında trafik etkisiyle meydana gelen ve yorulma çatlaklarına neden olan çekme gerilmelerini ve basınç gerilmesinin neden olduğu kalıcı deformasyonları kontrol eder. Tek eksenli yükleme altındaki esneklik modülü genel olarak maksimum gerilmenin maksimum birim şekil değiştirmeye oranıdır. u çalışmada, indirekt çekme esneklik modülü deneyi, Universal Testing Machine (UTM-5P) aletiyle yapılmıştır (Şekil 14). Deney için hazırlanan Marshall numuneleri tek eksenli yüklemenin yapılacağı yükleme hücresine yerleştirilir ve LVDT ler bağlanır. Taşıt hızları göz önünde bulundurularak yükleme frekansı belirlenir. arışımın tahmini poisson oranı (0,35), hedef deformasyon (7µm) ve yük artış süreleri bilgisayardan girilir ve deney başlatılır. Deney, 20 o C de periyodu 3000 ms yükleme zamanı 126 ms olan 5 tekrarlı yükleme alınarak deformasyon kontrollü olarak düzenlenmiş ve esneklik modülünün (S m ) hesaplanmasında formül (1) kullanılmıştır [14,15]. S m = P (µ + 0,27 ) / D t (1) S m : Esneklik modülü (Mpa) P: Maximum yük (N) t: Numune kalınlığı (mm) D: Yatay deformasyon (mm) µ: Poisson oranı (deneylerde 0,35 alınmıştır) Şekil 14. İndirekt çekme rijitlik modülü deney aleti Tablo 6. Dört tip malzeme karışımı için esneklik modülü değerleri. Agrega grubu Esneklik modülü (Mpa) alker 1353 azalt 1706 alker - azalt 1674 azalt - alker

10 T. Alataş, P. Ahmedzade ve Y. Doğan 2100 Esneklik Modülü (Mpa) Şekil 15. Esneklik Modülü Malzeme tipi ilişkisi. Optimum bitüm oranlarında hazırlanan numunelerin Marshall değerleri tespit edildikten sonra, aynı oranlarda hazırlanan diğer numuneler de indirekt çekme esneklik modülü deneyine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar Tablo 6. de ve Şekil 15. de verilmiştir. Şekil 15. de görüldüğü gibi, en yüksek esneklik modülü değerine numunelerinde ulaşılmıştır. 4. Sonuçlar u çalışmada, bitümlü sıcak karışımlarda kullanılan agrega cinslerinin kaplamanın fiziksel özelliklerine etkisini araştırmak üzere, 4 grup agrega karışımı üzerinde Marshall deneyleri ve indirekt çekme deneyleri yapılmıştır. Marshall metodu kullanılarak yapılan deneyler sonucunda, optimum bitüm oranlarında hazırlanan numunelerin stabilite, boşluk oranı, asfaltla dolu boşluk oranı ve akma değerlerinin şartname limitleri içerisinde kaldığı görülmüştür. una göre, numunelerinin en düşük optimum bitüm oranına sahip olması bu karışımın en ekonomik karışım olması sonucunu doğurmuştur. Stabilite açısından numunelerinde en yüksek, numunelerinde ise en düşük değer elde edilmiştir. Çünkü, agrega olarak bazalt malzemesi kalker malzemesine göre daha dayanıklıdır. Ancak, kalker malzemesinin yüzeyi bazalta göre daha gözenekli ve pürüzlü olduğundan, sıcak karışım içerisinde agregalar ile bitüm arasındaki adezyon kalkerde daha yüksek olmaktadır. undan dolayı, kalkerli numunelerde daha düşük akma değeri elde edilmiştir. Yine numunelerinde stabilite bakımından numunelerine yakın bir değere ulaşılmıştır. numunelerindeki boşluk oranı, numunelerindeki boşluk oranına göre daha düşük çıkmıştır. İndirekt çekme esneklik modülü deneyi sonuçlarında da, Marshall deneyi sonuçlarına paralel olarak en iyi esneklik modülü değerlerine numunelerinde ulaşılmıştır. numunelerinde ise esneklik modülü değeri numunelerine yakın çıkmıştır. Fakat, numunelerinde ise en düşük esneklik modülü değeri elde edilmiştir. itümlü sıcak karışımlarda malzeme seçimi yapılırken numuneleri ekonomik olarak görünse de uzun vadede yolun işletilmesinde stabilite problemlerinin oluşmaması ve kaplamanın trafik etkisinden dolayı meydana gelen çekme gerilmelerine karşı koyabilmesi için stabilite değeri yüksek olan karışımı öncelikle tercih edilmelidir. ununla beraber karışımı ve karışımı kullanılması halinde de makul sonuçlar elde edilebilir. Ancak, yol inşaatının üst yapı teşkilinde ve kullanılması için iki ayrı taş ocağı işletilmesi gerektiğinden, uygulamada ekonomik olmayacağı için fazla tercih edilmemelidir. aynaklar 1. Umar, F. ve Ağar, E. (1991). Yol Üstyapısı, İ.T.Ü., İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul. 2. GM. (1984). arayolları Esnek Üstyapılar Projelendirme Rehberi, Araş. Dai. aşk., Ankara. 88

11 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi 3. Tunç, A. (2001). Yol Malzemeleri ve Uygulamaları, Ankara, 4. Dallas, L. N. (1995). Handbook for Stabilization of Pavement Subgrades and ase Courses With Lime, Texas. 5. Salter, J. R. (1998). Highway Design and Construction, London. 6. Al-Hourani, M.A. and hedawi, T.S. (1998). Effect of Polymer and Limestone Dust On The Durability of Asphalt Paving Mixtures. 7. Mohammed, O. W. M. and hedawi, T. S. (1991). Effect of Types of Fillers On The Properties of ituminous Mixtures In The inder Layer. 8. Abdullah, W. S. Obaidat, M. T. and Abu- Sada, M. N. (1998). Influence of Aggregate Type and Gradation On Voids of Asphalt Concrete Pavements, Journal of Materials In Civil Engineering, uloğlu, N. (1998). Agrega Gradasyonunun Asfalt Muhtevasına Etkisi, İnşaat Mühendisleri Odası IV. Ulaştırma ongresi ildiriler itabı, Denizli, GM. (2000). Yollar Fenni Şartnamesi, Teknik Araş. Dairesi aşk., Yayın No:170/2, Ankara. 11. GM. (1990). Asfalt etonu arışım Dizayn Metotları, Teknik Araş. Dairesi aşk., Ankara. 12. İlter, A. (1967). Yol Yapımında Agregat ve itümlü Malzemeler,.G.M, No:153, Ankara. 13. eçeciler, A. F. ve Gümrükçüoğlu, A. (1988). itümlü Malzemeler Laboratuar El itabı,.g.m., Araş. Dairesi aşk., Yayın No:239, Ankara. 14. ituminous inders and Mixes, (1998). Rilem Report ritish Standards Institution, Method for The Determination Of The Indirect Tensile Stiffness Modulus Of ituminous Mixtures. Draft For Development DD-213,

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

Atık Agregaların Asfalt Yol Kaplamalarında Tekrar Kullanım İmkanları ve CEN Standartları

Atık Agregaların Asfalt Yol Kaplamalarında Tekrar Kullanım İmkanları ve CEN Standartları Atık Agregaların Asfalt Yol Kaplamalarında Tekrar Kullanım İmkanları ve CEN Standartları The Possibility of Recycle of Waste Agregates in the Asphalt Pavement and CEN Standards Hüseyin AKBULUT, Yılmaz

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü İnş. Y. Müh. A. Atacan ÜTE* Özet İzmir in Bayraklı semtinde yapımı devam eden, ofis ve rezidans olarak yaklaşık 180 m yükseklikte projelendirilen

Detaylı

YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI

YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI Mehmet Saltan, Serdal Terzi, Şebnem Sargın, Nihat Morova, Sercan SERİN 12 SDU International Technologic Science Vol. 5, No 1, June 2013 pp. 12-21 Constructional Technologies YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ

Detaylı

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması Serkan SUBAŞI 1, Tuncay KAP 2, Ahmet BEYCİOĞLU 3 ve Mehmet EMİROĞLU 4 1, 2, 3, 4 Düzce

Detaylı

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uğur Erşen ŞENBİL a, Ömer BAĞDATLI b, Kemal KÖSEOĞLU c, Özge ANDİÇ ÇAKIR d a, İdea Yapı Kimyasalları

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi *

Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi * ARTICLE MAKALE Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi * Cenk Kılınç 1, Tümer Akakın 1 Öz Geçirimli betonlar genellikle %15-35 oranında birbirine bağlı boşluk içerirler. Geçirimli

Detaylı

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu özel tip betonların bazıları çok uzun zamanlardan ve uygulama alanları açısından Special Concretes

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu özel tip betonların bazıları çok uzun zamanlardan ve uygulama alanları açısından Special Concretes MAKALE ARTICLE Özel Betonlar* Turan Özturan** Özet tip özel betonlar bulunmaktadır. Genelde, portland çimentosu matris fazı ve/veya agrega fazı bir şekilde değişime uğratılarak bazı beton özelliklerin

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

HAZIR YAŞ SIVANIN ( HARÇLARININ) ÜRETİMİ,KALİTE KONTROLU VE DENEYSEL ÇALIŞMASI

HAZIR YAŞ SIVANIN ( HARÇLARININ) ÜRETİMİ,KALİTE KONTROLU VE DENEYSEL ÇALIŞMASI HAZIR YAŞ SIVANIN ( HARÇLARININ) ÜRETİMİ,KALİTE KONTROLU VE DENEYSEL ÇALIŞMASI PRODUCTION, QUALITY CONTROL AND EXPERIMENTAL STUDY OF READY-MIXED MORTAR Songül Güneş Degussa-YKS Yapkim Yapı Kimya Sanayi

Detaylı

TABAKALI FORMASYONLARDA SÜRÜLEN TABANYOLLARININ FİZİKSEL VE NÜMERİK MODEL YARDIMIYLA STABİLİTESİNİN İNCELENMESİ: DURUM ÇALIŞMASI

TABAKALI FORMASYONLARDA SÜRÜLEN TABANYOLLARININ FİZİKSEL VE NÜMERİK MODEL YARDIMIYLA STABİLİTESİNİN İNCELENMESİ: DURUM ÇALIŞMASI Türkiye 12 Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, 23-26 May2000, Zonguldak-Kdz.Ereğli, Türkiye Proceedings of the 12th Turkish Coal Congress, 23-26 May2000, Zonguldak-Kdz.Ereğli, Türkiye TABAKALI FORMASYONLARDA

Detaylı

Özgür L. ERTUĞRUL a *, M. Yener ÖZKAN b. Geliş Tarihi/Received : 04.11.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 03.04.2012

Özgür L. ERTUĞRUL a *, M. Yener ÖZKAN b. Geliş Tarihi/Received : 04.11.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 03.04.2012 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 3, 2012, Sayfa 173-181 EPS Ara Dolgu Kullanımının Ankastre İstinat Duvarlarının Statik Davranışı Üzerindeki Etkileri Influence of EPS

Detaylı

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) 2003 85 KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri Musa ATAR

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 7. Bölüm (Tünel açma makineleri, arın basınç hesapları, tünel kaplamaları, bir proje örneği) Prof. Dr. Müh. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü 2009 1 Tünel

Detaylı

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 1, 2010, Sayfa 11-19 İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme-Şekil Değiştirme-Zaman İlişkilerinin İncelenmesi

Detaylı

BETON YOLLARIN YÜZEY ÖZELLİĞİ ve ETKİLERİ

BETON YOLLARIN YÜZEY ÖZELLİĞİ ve ETKİLERİ BETON YOLLARIN YÜZEY ÖZELLİĞİ ve ETKİLERİ SURFACE CHARACTERISTIC OF CEMENT CONCRETE ROADS AND EFFECTS Murat Ergün İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Güven Öztaş İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı