Sistem biyolojisi ve deri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistem biyolojisi ve deri"

Transkript

1 DERLEME Hacettepe T p Dergs 2008; 39:68-74 Sstem byolojs ve der Nefle Ünver 1, Serap Emre 2 1 Yüksek Lsans Öğrencs, Hacettepe Ünverstes Tıp Fakültes Tıbb Byoloj Anablm Dalı, Ankara 2 rof. Dr., Hacettepe Ünverstes Tıp Fakültes Tıbb Byoloj Anablm Dalı, Ankara ÖZET Sstem byolojs, yüksek ölçekl teknolojler le byolojk sstemlerdek cevapları ncelemektedr. Sstem byolojs yaklaşımı, omk adı verlen byolojk alanları kapsamaktadır. Derdek kök hücrelern özellkler, keratnost hücrelernn yapısı, fonksyonu, farklılaşması, çevresel faktörlere cevabı le nflamatuvar hastalıklar ve der kanserler transkrptomk ve proteomk çalışmalarla araştırılmaktadır. Mkrodzn teknolojs, dernn yapısı, gelşm, fonksyonu le lgl gen fadelernde farklılıkların anlaşılmasını, snyal letm yolaklarının tanımlanmasını ve der hastalıklarında yen belrteçlern ortaya konulmasını sağlamaktadır. Derdek fbroblast hücrelernde, anatomk bölgelere özgül olarak gen fade farklılıkları, fade analz ve proten sevyesnde doku mkrodzn le gösterlmektedr. Sstem byolojsnde elde edlen verlern byoblşm uygulamalarıyla değerlendrlmes, der byolojsnn daha y anlaşılmasını sağlayacak, der hastalıklarının teşhs ve tedavsne yardımcı olablecek modellern oluşumuna katkıda bulunacaktır. Anahtar Kelmeler: Sstem byolojs, der, mkrodzn, transkrptomk, proteomk. ABSTRACT Systems bology and skn The systems bology nvestgates the response of bologcal systems by hgh-throughput technologes. Approach of systems bology s related to bologcal themes named omcs. Keratnocyte stem cell propertes, structure, functon, dfferentaton, response to envronment, relevance to nflammatory dseases and skn cancers are nvestgated by transcrptomcs and proteomcs. Mcroarray technologes have been helpful n understandng gene expresson dfferences related to skn structure, development, functon, defnng of sgnal transducton pathways and de novo bomarkers n skn dseases. In skn fbroblast cells, gene expresson dfferences have been dentfed for dfferent anatomcal loc usng expresson analyss and tssue mcroarrays at the proten level. The evaluaton of cumulated data obtaned from the bonformatc applcatons wll provde better understandng of skn bology and contrbute n makng up models whch may be of help n the dagnoss and treatment of skn dsease. Key Words: Systems bology, skn, mcroarray, transcrptomcs, proteomcs. S stem byolojs, byolojk sstemler genetk, byolojk veya kmyasal açıdan nceleyerek, gen, proten ve blg verc yolak cevaplarına lşkn verler br araya getrp matematksel modellerle sstem yapısını ve sstemn çeştl faktörlere olan cevabını tanımlamaktadır [1]. Farklı blmsel dsplnlern etkleşm, sstem byolojsnn öngörücü, ncel ve teork blm çne alan bütünsel yaklaşımı çn zorunludur (Şekl 1) [2]. 68 H ACETTEE T I D ERG S

2 Sstem byolojs ve der BİYOLOJİ Kanttatf çözümleycler Model Genetk modfkasyon Analz Ver tabanları Modelleme kavramı Sentez SİSTEM ÇALIŞMALARI Modelleme araçları Görüntüleme İNFORMATİK Şekl 1. Byolojnn sstem düzeynde kanttatf olarak anlaşılması; sstem çalışmalarını, byolojy ve blgsayar blmlern brleştren dsplnler arası yaklaşıma dayanır. Sstem byolojsnn hedef, hücrenn ve tüm organzmanın sanal temslnn gelştrlmesdr [2]. Sstem byolojsnn tanımlanması le benzer byolojk verler sayısal verlere dönüştürülmüştür. Sayısal verlern eldesnde, hızlı DNA dz analz, gen fades mkrodznler (mkroarray), proten çpler, kütle spektrofotometres, nükleer manyetk rezonans, hücre fonksyonunu görüntüleyen sstemler, floresan multprob analz, gelşmş tıbb kayıt sstemler ve tutarlı (koherent) ver analz yapablen nformatk sstemler kullanılmaktadır [3]. Sstem byolojs yaklaşımı; adında omk ek bulunan çok sayıda blmsel alanı kapsamaktadır [4]. Omkler; glkomk, lpomk, farmakogenomk, nütrgenomk, metabolk, tokskogenomk şeklnde farklı dsplnler tanımlayablr. Byolojk ver alt kümelernn omk adlandırılması ve uygulama alanlarına lşkn örnekler Tablo 1 de gösterlmştr. Genomk, genomdak bütün genlern şlev ve etkleşmlern nceler. Transkrptomk hücre genomundan transkrpsyonla oluşan mrna transkrptlernn eş zamanlı ncelenmesdr [5-7]. Transkrptomkte mkrodzn veya DNA çpler le hücredek tüm mrna transkrptler nceleneblmektedr. Mkrodzn; DNA ların çpler, lam veya naylon membran üzernde hbrdzasyonla genlern fade düzeylernn belrlenmes çn kullanılan yöntemdr. Mkrodznler naylon membran veya cam üzernde sentezlenen cdna mkrodznler ve cam üzernde sentezlenen olgonükleotd dznler (DNA çpler) olmak üzere sınıflandırılmıştır [8]. Ayrıca mkrodzn, farklı koşullarda ve uyarımlarda gen fadelernn karşılaştırılmasında kullanılablr. Transkrpsyonu beraber düzenlenen, brbrleryle fonksyonel olarak lşkl ve snyal yolaklarında şlev gören genler mkrodzn aracılığıyla tanımlanablr, tümörler sınıflandırılablr [8]. roteomk protenlern yapılarını, yerleşmlern, mktarlarını, translasyon sonrası modfkasyonlarını, doku ve hücrelerdek şlevlern, dğer protenlerle ve makromoleküllerle olan etkleşmn aydınlatır [9]. Elektroforetk yöntemlerden olan k boyutlu jel elektroforez (2DGE) kompleks proten karışımlarının ayrılması, protenlern tanımlanması ve ka- Tablo 1. Byolojk ver alt kümelernn omk adlandırılması, uygulanablen teknolojler ve elde edlen verler [3] Byolojk ver alt kümeler Omk adlandırılması Uygulanablen teknoloj Mnmum ver Ver değerleme DNA Genomk Nükleotd dz analz Nükleotd Yüksek RNA Fonksyonel genomk Gen fade profl İfade olmuş dz Yüksek roten roteomk 2-D jel elektroforez, Amnoast dzler, Yüksek kütle spektrofotometres, protenler proten çpler Metaboltler Metabolk Kütle spektrofotometres, NMR Metabolt moleküller Yüksek Hücreler Cellomcs Floresan prob Fotonlar Yüksek sayısal görüntüleme; mmünhstokmya, stoloj Doku* atoloj Mkroskop Doku görüntüsü ve Düşük bleşenler Doku** Hperkanttatf doku analz Robot mkroskop ve ksel Yüksek blgsayarla görü tabanlı doku analz yazılımı Organzma Klnk blşm İlşksel ver tabanı, Bayt Yüksek destekleyc teknolojler * Blgsayarla görü tabanlı doku analz yazılımı ve robot mkroskopların gelşmesnden önce. ** Bu teknolojlern gelşm ve uygulamalarından sonra. NMR: Nükleer manyetk rezonans. Clt 39 Say

3 Ünver ve Emre rakterzasyonu çn kullanılan en öneml metotlardan brdr. roteomkte kullanılan dğer analz yöntemler kütle spektrofotometres, ELISA, nükleer manyetk rezonans spektroskopsdr. Kütle spektrofotometrelernde; genellkle peptd dz analzler, proten tanımlanması ve hartalama, moleküler kütle ve özellkle translasyonel sonrası modfkasyonların belrlenmes amacıyla MALDI-TOF (Matrx Asssted Laser Desorpton Ionzaton-Tme Of Flght), ESI-TOF (Elektro Spray Ionzaton-Tme Of Flght), SD-MALDI-MS (ost Source- Decay) ve SELDI-TOF (Surface Enhanced Laser Desorpton Ionzaton) sstemler kullanılmaktadır [9-12]. Mkrodzn teknolojs sayesnde elde edlen verler, yen blşm teknolojlernden olan byoblşm (byonformatk) yöntemlerle şlenerek ver tabanları oluşturulmaktadır. Byoblşm, byolojk problemlern çözümünde kullanılan blşmsel ve analtk metotların uygulamaları olup, nsan genomundak genlern dz analz ve hartalanmasından elde edlen yen blglern analznde önem taşımaktadır. Byoblşmn byoteknolojk uygulamalar çn mkanların gelştrlmesnde ve byolojk sstemlern daha y anlaşılması çn modellern üretlmesnde yararlı olacağı düşünülmektedr [13]. Günümüzde byolojk aktvteler yüksek ölçekl teknoloj (hgh-throughput) le ölçüleblmektedr. Blg yönetm sstem farklı ölçekl verler çn tutarlı (koherent) vernn oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu sstem, tutarlı, çoklu ölçekl byolojk verye ulaşımı ve verlern depolanmasını, vernn görüntülenmesn (dz analz görüntüleme, metabolk yolak hartaları vb.), kullanılablr çevrm ç byolojk blg kaynaklarına erşm (BLAST vb.), statstksel analz yazılımını ve kolay kullanıcı ara yüzünü kapsamaktadır [3]. Sstem byoloj çalışmaları, tıbb araştırmalar ve klnk uygulamalarda fenotp-genotp lşksnn, genotp ve çevresel faktörler arasındak etkleşmn anlaşılmasında yarar sağlamaktadır. Tıbbın kanser byolojsn çne alan pek çok dalında hastalık mekanzmasının anlaşılması çn snyal letm yolaklarının nasıl şledğ kanttatf proteomk çalışmalarıyla nceleneblmektedr. İnsan örneklernde yüksek ölçekl teknoloj uygulamaları, hastalığın patogenez hakkında blgnn artmasına, hastalığa yatkınlığın tahmnne, tedavye yanıtta belk de hastalığın teşhsne yardımcı olacak güçlü modellern oluşumuna fayda sağlamaktadır [14]. Yen laçlar keşfedldğnde; blşmsel modellemeler, özgül metabolk yolaklara veya snyal letm yolakları çn hedef protenlern tanımlanmasına katkıda bulunablmektedr. Böylece tedavye yönelk ajanların gelştrlmesnn yanı sıra sstem byoloj yaklaşımı le en uygun tedav stratejler seçleblr [2]. MacBeath ve arkadaşları, klnk parametrelern ve kan örneklernn proten mkrodzn analzleryle brleştrmeler, böbrek dyalz tedavsne başlayan hastaların erken mortaltesnn tahmnn sağlamıştır [15]. S STEM B YOLOJ S ve DER Der keratnze, sürekl kendn yenleyen çok katlı skuamöz eptelyum olan epderms ve dermsten oluşmaktadır. Epdermste keratnost hücreler, melanostler, Langerhans hücreler ve merkel hücreler bulunmaktadır. Derms kollajen ve elastnce zengn ekstraselüler matrksle brlkte fbroblast hücreler, endotelyal ve dğer hücrelerden oluşmaktadır [16]. Epdermal keratnostlerde nflamatuvar stoknler, hormonlar, vtamnler, ultravyole (UV) ışını, toksnler ve fzksel yaralanma karşısında cevap oluştuğundan, bu hücreler DNA mkrodzn çalışmalarının hedef olmuştur. Derye özgül cdna Array, DermArray (IntegrDerm, Brmngham, Alabama) kullanılmakta olup, yaklaşık 4000 den fazla gen probu çermektedr [17,18]. Epdermal keratnostler farklılaşarak dernn üç boyutlu yapısını oluşturur. Mkrodzn teknolojs kullanılarak epdermstek hücre farklılaşması ncelenmştr. Epdermal farklılaşmada forkhead transkrpsyon faktörü FOXN1 n rolü olduğu drekt olarak gösterlmştr. DNA mkrodzn çalışmalarında keratnostlerde FOXN1 n geçc aktvasyonu büyümenn durdurulması, sağkalım ve farklılaşmayı sağlayan genler uyarmıştır [19]. Vtamn D ve kalsyum epdermal farklılaşmayı uyarmaktadır. Transkrpsyonel profl çalışmalarıyla keratnost hücrelernde vtamn D le düzenlenen genlern peptdl arjnn demnaz, kallkrenler, sern protenaz nhbtörler, Kruppel-lke factor 4 ve c-fos olduğu bulunmuş; bu genlern epdermal farklılaşmada potansyel role sahp olduğu belrtlmştr [20]. Keratnost hücreler, epdermsn bazal tabakasında çoğalır ve suprabazal tabakada farklılaşır. Yaralanma durumunda aktve olan keratnost hücreler göç eder, aşırı çoğalır ve çeştl büyüme faktörlerne, stoknlere karşı cevap verr [21]. Yara tamrnde, ekstraselüler matrksn keratnostlerdek transkrpsyonel proflde güçlü br etks olduğu DNA mkrodzn analzleryle gösterlmştr [22]. Derde nflamatuvar hastalıklarda tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α) nın başlıca molekül olduğu tanımlanmış ve TNF-α yı hedefleyen tedavler uygulanmıştır. TNF-α nın epdermstek etks transkrptomk çalışmalarla araştırılmış, mmün ve nflamatuvar cevabın yanı sıra doku remodelng, hücre motltes, hücre döngüsü ve apoptozun düzenlenmesnde rolü olduğu belrtlmektedr [23]. İnflamatuvar der hastalıklarından olan ve popülasyonun yaklaşık %2 snde görülen psöryazda, tedavden sonra farmakogenomk çalışma 70 H ACETTEE T I D ERG S

4 Sstem byolojs ve der le gen fadelerndek değşklkler gösterlmştr [24]. söryaz le lşkl genler, n slco (blgsayarda deneysmülasyon) analzlernn ardından yapılan deneysel çalışmalarla tanımlanmıştır. Ayrıca, fadeler benzerlk gösteren genler gruplandırılmıştır. Aynı yaklaşımla sadece dstalde, psöryaz hastalarının lezyonel olmayan derlernde; alfa-1-mkroglobuln/bkunn öncülü, kalneksn, klaudn 1, leucne zpper down-regulated n cancer 1, troznaz lgl proten 1, Yes-assocated proten 1 ve unc-13-lke proten genlernn fades artmıştır [25]. Dermatolojk hastalıklardan br olan junctonal epdermolyss bullosa (JEB) da lamnn, beta 3 (LAMB3) gen çn uygulanan gen tedavsnn etklernn araştırılmasında DNA mkrodzn kullanılmıştır. Gen replasmanı JEB hücrelernde normal büyüme ve adezyonu onarmıştır; ancak gen fades tamamen normal bulunamamıştır [26]. Otommün br hastalık olan pemfgus vulgarste se IgG otoantkorları, epdermsn alt tabakasındak keratnostler brbrne bağlayan desmozomlardak desmoglen 3 protenne bağlanır. DNA mkrodzn çalışmalarında pemfgus vulgarste IgG nn; adezyon moleküllernn, antjen şleyen protenlern, hücre döngüsü, apoptoz düzenleyclernn ve farklılaşma belrteçler genlernn fadesn baskıladığı gösterlmştr [27]. Der kanserlernn başlıca üç tp olan melanoma, bazal ve skuamöz hücre karsnoma sık görüldüklernden mkrodzn teknolojyle araştırılmıştır [17]. Olgonükleotd çpler ve spotted cdna arrayler kullanılarak sağlıklı melanostler le melanoma hücreler karşılaştırılmış ve melanoma hücre hatları, metastatk potansyellerndek farklılık bakımından karakterze edlmştr. Yapılan çalışmalarda melanomanın öneml moleküler belrteçler tanımlanmıştır. Bu belrteçler; büyüme faktörlernn ve reseptörlernn gen fadelernn artması, epdermal-mezenşmal bağlantıların transkrpsyonel düzenleycler ve NOTCH yolağının aktvasyonudur. Aynı zamanda özellkle nterferona yanıt veren yolakta çeştl büyüme baskılayıcıları ve mmünregülatörlern fades azalmıştır [28,29]. Melanoma gelşmnn moleküler mekanzması melanoma metastazlarının ve melanoma hücre hatlarının normal nsan melanostlerne göre karşılaştırmalı transkrpsyonel proflnn çıkarılması le ncelenmştr. B-Raf protoonkogen ve mtojen le aktve olan proten knaz genlernn fades öneml derecede artış göstermştr [30]. Bazal hücrel karsnoma (BCC) se en sık rastlanan kanserlerden brdr ve nsdansı gderek artmaktadır [31]. BCC de fade farklılığı görülen ekstraselüler matrks, hücre bağlantıları, motlte, metastaz, onkogenler, tümör baskılayıcıları, DNA onarımı, hücre döngüsü, mmün düzenlenmes, anjyogenez le lgl genlerdr. Mtokondryal fonksyon bozukluğu da BCC de görülmektedr [32-34]. Tek nükleotd polmorfzm (SN) mkrodzn çpler BCC de kullanılmış ve heterozgoste kaybı saptanmıştır. Yapılan bu çalışma kütanöz neoplazmanın lk defa LOH mappng le analz edlmes ve der byolojsnn anlaşılmasında önem taşımaktadır [35]. Epdermal keratnostler; UV ışınlarına karşı savunmada rol alır [36]. UV nn transkrpsyonel etkler DNA mkrodzn yöntem kullanılarak nsan epdermal keratnostlernde ncelenmştr. UV ışınları zamana bağlı olarak transkrpsyon faktörlernn, snyal letmnn, hücre skelet protenlernn gen fadesnde değşklklere sebep olmaktadır. UV le uzun sürel maruz kalmada büyüme faktörlernn, stoknlern, kemoknlern salındığı, ardından kornfye zarf bleşenlernn sentezlendğ gösterlmştr [36]. UV nn epderms üzerne etks proteomk yaklaşım le nsan ders eşdeğer doku kullanılarak analz edlmştr. UVA ve UVB ışınlarının beraber kullanıldığı solar uyarım sonucu epdermal protenler 2-D jelde ncelenmş; fosforllenmş kofln-1 ve destrn protenlernn azaldığı saptanmıştır. [37]. Aktf kofln ve destrn protenler aktn flamentlern depolmerze etmekte, brbrnden ayırmaktadır. Bunun sonucunda hücrenn hareket etme yeteneğ artırılarak, muhtemelen çoğalma baskılanmaktadır [38]. İnsan dersnde epdermal kök hücreler kıl folkülünün kese (bulge) bölgesnde tanımlanmıştır [39]. Epdermal kök hücrelernde özgül olarak Wnt veya Tgf-β snyal yolağı, ekstraselüler matrks ve adezyon protenler le lgl genlern fades artmaktadır. Bu protenler hem kök hücre nşnn oluşumuna yardımcı olmakta hem de nş le etkleşme grmektedr [40]. Epdermal kök hücre bölünmeye başladığında; önce geçc (transent) faza geçen Transent Amplfyng (TA) hücre, daha sonra termnal farklılaşmış hücre adını alır [41]. roteomk çalışmalarla epdermal kök hücreler ve TA hücreler karşılaştırılmış; epdermal yağ ast bağlanma proten (A-FAB), annexn II ve keratn-lşkl protenn gen fadesnn TA hücrelernde arttığı saptanmıştır. Bu çalışma le A-FAB nn yen br belrteç olduğu ler sürülmüştür [42]. Epdermal hücreler ve fbroblastlar arasındak etkleşm le kıl ve der ek yapıları gelşr [43]. Fbroblastlar bu etkleşmn anahtar bleşen olup, dermsn ana hücrelerdr. Dermal fbroblastların serum lavesne cevap olarak hücre döngüsü regülatörlernn uyarıldığı ve fbroblastların yara yleşmesne cevap olan protenlern fade edldğ görülmüştür. Transkrptom çalışmaları seruma cevap olarak fbroblastların yara tamr protenlernn ndüklemesn tanımlayan genel br açıklama getreblr [44]. Brbrnden farklı 10 anatomk bölgeden kültürü yapılan 50 prmer nsan fbroblast hücre kültüründe yaklaşık 21,000 genn fades analz edlmştr. Yapılan çalışmada fbroblastların Clt 39 Say

5 Ünver ve Emre a b = c Ds A D x HOXD HOXB HOXD V Ds HOXA13 HOXA13 üst bacak ayak üst kol nternal göğüs HOXB9 sünnet ders el Şekl 2. İnsan fbroblast hücrelernde HOX gen fades. a. Kırk üç brbrnden farklı anatomk bölgeden 47 prmer nsan fbroblast kültürü yapılmıştır. b. Fbroblastların farklılaşması segmental patern le lgldr. c. HOX gen fades farklı vücut eksen kısımlarına özgüdür [56]. 1. roksmal: Kollar ve bacaklar, Dstal: Eller, ayaklar ve sünnet ders, 2. Anteror bölge, 3. osteror bölge, 4. İnternal organlar. A: Anteror, : osteror, V: Ventral, D: Dorsal, x: roksmal, Ds: Dstal, : İnternal. tümü morfolojk olarak benzer olsa da, farklı bölgelerden kültürü yapılan fbroblast hücrelernn gen fadeler farklılık göstermştr [45]. Büyüme ve farklılaşma moleküller örneğn; Tgf-β, Wnt, reseptör trozn knaz, fosfataz ales genlernn bölgeye-özgül fadesnn görülmes fbroblastların eptelyumun mezenşmal uyarılmasına katkıda bulunduğunu göstermektedr [46]. Brbrnden farklı 43 anatomk bölgeden kültürü yapılan 47 prmer nsan fbroblast kültürünün gen fade profller analz edlmştr (Şekl 2a). Gen fadeler karşılaştırıldığında gen fade faklılığının nsan vücudundak segmental patern le lgl olduğu görülmüştür. Bu paternler; proksmal-dstal, anterorposteror (rostral-caudal) ve nternal-eksternal olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Şekl 2b). Örneğn; dstalde el, parmaklardan orjn alan fbroblastlar kolun daha proksmal bölgesndeklerle karşılaştırıldığında gen fadelernn farklılığı görülmüştür. Dstal kol ve dstal bacakta se gen fadelernn büyük ölçüde benzerlğ gösterlmştr [47]. Fbroblastların bölge-özgül gen fadesnn embryonk gelşm sırasında olduğu saptanmıştır. Embryogenez sırasında özgül HOX gen fadesnn, anatomk açıdan farklı vücut eksen kısımlarına özgü olduğu belrtlmektedr. HOX transkrpsyon faktörler 39 gen alesnden oluşmaktadır. HOX genler kranyo-kaudal yönde yapının gelşmn sağlar. HOX genler, prolferasyonu, apoptozu, mgrasyonu ve sklerotom hücrelernn farklılaşmasını kontrol eder ve düzenler. HOX gen fades, fbroblast kültürünün anatomk orjnnn tahmnne olanak tanır (Şekl 2c). Örneğn; vücudun gövde kısmındak dermal ve dermal olmayan fbroblastlarında HOXB gen fades görülürken, HOXD gen fadesne dermal olmayan fbroblast hücrelernde rastlanmamaktadır. HOXA13 gen fades le dstal fbroblastlar proksmal fbroblastlardan ayırt edleblr [47,48]. Fbroblast hücrelerndek bölge-özgül HOX gen fades epgenetk olarak kontrol edlmektedr [49]. HOX gen fadesndek epgenetk mekanzma Tlng mkrodzn teknğ kullanılarak ncelenmştr. Tlng mkrodzn konvansyonel mkrodznden ayıran özellk, transkrpsyon varlığının ve yokluğunun tesptnde probların belrl aralıklarla genomk bölgeye yerleşm göstermesdr. Klask mkrodznde lglenlen her br gen çn br 72 H ACETTEE T I D ERG S

6 Sstem byolojs ve der prob yerleşrken, tlng mkrodznde brçok prob şlev görmektedr. Tlng mkrodznde RNA hbrdzasyonu veya kromatn mmünopresptasyonu (ChI-çp analz) le HOX genlernn yer aldığı kromozomlarda, fade olan bölgeler ve kromatndek modfkasyona uğrayan alanlar gösterlmştr [50-53]. HOX gen fadesnn baskılanması veya aktvasyonu k hston modfkasyonuyla tespt edlmştr. Ayrıca, kodlanmayan RNA da HOX gennn transkrpsyonunda epgenetk düzenlenmede öneml rol oynamaktadır [54,55]. HOX genleryle lgl olarak yetşkn derde transkrpsyonel ağın açıklanması beklenmektedr [56]. Derde genlern n vvo anatomk yerleşmn belrlemek amacıyla doku mkrodzn kullanılmıştır. Doku mkrodzn, bnlerce arşv materyalne at bloklardan örneklern alınarak bu parçaların br düzen çnde br araya getrlmesyle oluşur. Doku mkrodznnde hazırlanan bloklardan alınan kestler mmünohstokmya veya n stu hbrdzasyon çalışmalarında kullanılablmektedr. Örneğn; farklı anatomk bölgelerden alınan parafne-gömülü der ve nternal organ örneklernden oluşan doku mkrodznnde RNA nın n stu hbrdzasyonu yapılmış Keratn 14 (K14) ve Keratn 9 (K9) ncelenmştr. K14 tüm anatomk bölgelerde dernn bazal epdermsnde, K9 se palmoplantar dernn suprabazalnde saptanmıştır [56,57]. DNA, tlng, doku mkrodznler gb ler teknolojler ve bu teknolojlerden elde edlen verlern byoblşm alanında değerlendrlmesyle dernn yapısına ve hastalıklarına lşkn blgler elde edleblr. Sstem byolojs, yüksek hız ve verml teknolojler le byolojk sstemler moleküler düzeyde ncelemektedr. Mkrodzn ve proteomk teknolojs, dernn yapısı, gelşm ve fonksyonunun anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Mkrodzn yaklaşımının, melanoma ve dğer kütanöz neoplazler çn hastalığın teşhs ve seyrnde kullanılablecek araçları berabernde getreceğ düşünülmektedr. İnflamatuvar der hastalıklarına lşkn pek çok blg yüksek ölçekl teknoloj sayesnde elde edlmektedr. Kök hücre byolojs proteomk çalışmalarla ncelenerek hücreye özgü belrteçler ortaya konulmaktadır. Byoblşmn gelşmyle klnk, genomk ve proteomk verler br araya getrlerek der hastalıklarının önlenmes, tedav stratejlernn ve laçların gelştrlmesnn yanı sıra kozmetk alanında da lerlemeler mümkün olacaktır. Kaynaklar 1. Ideker T, Galtsk T, Hood L. A new approach to decodng lfe: systems bology. Annu Rev Genomcs Hum Genet 2001; 2: Reß T (Federal Mnstry of Educaton and Research BMBF UBLIK). Systems Bology <http:www.bmbf. bund.de/pub/systems_bology.pdf> 3. Johnson C, Hggns AJ. recse phenotypc anchorng for drug target dentfcaton, valdaton and bomarker dscovery usng an advanced systems bology approach. Drug Dscovery World Summer 2004; Kolker E. Edtoral. OMICS: A Journal of Integratve Bology 2002; 6:1. 5. Guttmacher AE, Collns FS. Genomc medcne: a prmer. N Engl J Med 2002; 347: Garlow SJ. And now, transcrptomcs. Neuron 2002; 34: Hegde S, Whte IR, Debouck C. Interplay of transcrptomcs and proteomcs. Curr Opn Botechnol 2003; 14: Schulze A, Downward J. Navgatng gene expresson usng mcroarrays-a technology revew. Nat Cell Bol 2001; 3: de Hoog CL, Mann M. roteomcs. Annu Rev Genomcs Hum Genet 2004; 5: atterson SD, Aebersold RH. roteomcs: the frst decade and beyond. Nat Genet 2003; 33: Kaufmann R, Krsch D, Spengler B. Sequenchng of peptdes n a tme-of-flght mass spectrometer: evaluaton of postsource decay followng matrx-asssted laser desorpton onsaton (MALDI). Int J Mass Spectrom Ion rocesses 1994; 131: Issaq HJ, Veenstra TD, Conrads T, Felschow D. The SEL- DI-TOF MS approach to proteomcs: proten proflng and bomarker dentfcaton. Bochem Bophys Res Commun 2002; 290: Yu U, Lee SH, Km YJ, Km S. Bonformatcs n the postgenome era. J Bochem Mol Bol 2004; 37: Lemberger T. Systems bology n human health and dsease. Mol Syst Bol 2007; 3: Knckerbocker T, Chen JR, Thadhan R, MacBeath G. An ntegrated approach to prognoss usng proten mcroarrays and nonparametrc methods. Mol Syst Bol 2007; 3: Blumenberg M, Tomc-Canc M. Human epdermal keratnocyte: keratnzaton processes. In: Zahn H, Jolles HH, eds. Formaton and structure of human har. Brkhauser Verlag: Basel, 1997; Blumenberg M. DNA mcroarrays n dermatology and skn bology. Omcs 2006; 10: Curto EV, Lambert GW, Davs RL, Wlborn TW, Dooley T. Bomarkers of human skn cells dentfed usng DermArray DNA arrays and new bonformatcs methods. Bochem Bophys Res Commun 2002; 291: Janes SM, Ofstad TA, Campbell DH, Watt FM, rowse DM. Transent actvaton of FOXN1 n keratnocytes nduces a transcrptonal programme that promotes termnal dfferentaton: contrastng roles of FOXN1 and Akt. J Cell Sc 2004; 117: Lu J, Goldsten KM, Chen, Huang S, Gelbert LM, Nagpal S. Transcrptonal proflng of keratnocytes reveals a vtamn D-regulated epdermal dfferentaton network. J Invest Dermatol 2005; 124: Freedberg IM, Tomc-Canc M, Komne M, Blumenberg M. Keratns and the keratnocyte actvaton cycle. J Invest Dermatol 2001; 116: Harper EG, Alvares SM, Carter WG. Woundng actvates p38 map knase and actvaton transcrpton factor 3 n leadng keratnocytes. J Cell Sc 2005; 118: Clt 39 Say

7 Ünver ve Emre 23. Banno T, Gazel A, Blumenberg M. Effects of tumor necross factor-alpha (TNF alpha) n epdermal keratnocytes revealed usng global transcrptonal proflng. J Bol Chem 2004; 279: Oestrecher JL, Walters IB, Kkuch T, et al. Molecular classfcaton of psorass dsease-assocated genes through pharmacogenomc expresson proflng. harmacogenomcs J 2001; 1: Itoh K, Kawasak S, Kawamoto S, et al. Identfcaton of dfferentally expressed genes n psorass usng expresson proflng approaches. Exp Dermatol 2005; 14: Robbns B, Shey SM, Goodnough JB, Khavar A. Impact of lamnn 5 β3 gene versus proten replacement on gene expresson patterns n junctonal epdermolyss bullosa. Human Gene Ther 2001; 12: Nguyen VT, Arredondo J, Chernyavsky AI, Ktajma Y, ttelkow M, Grando SA. emphgus vulgars IgG and methylprednsolone exhbt recprocal effects on keratnocytes. J Bol Chem 2004; 279: Dooley T, Curto EV, Davs RL, Grammatco, Robnson ES, Wlborn TW. DNA mcroarrays and lkelhood rato bonformatc methods: dscovery of human melanocyte bomarkers. gment Cell Res 2003; 16: Hoek K, Rmm DL, Wllams KR, et al. Expresson proflng reveals novel pathways n the transformaton of melanocytes to melanomas. Cancer Res 2004; 64: Nambar S, Mrmohammadsadegh A, Doroud R, et al. Sgnalng networks n cutaneous melanoma metastass dentfed by complementary DNA mcroarrays. Arch Dermatol 2005; 141: Johnson RL, Rothman AL, Xe J, et al. Human homolog of patched, a canddate gene for the basal cell nevus syndrome. Scence 1996; 272: Mamelak AJ, Kowalsk J, Murphy K, et al. Down regulaton of NDUFA1 and other oxdatve phosphorylaton-related genes s a consstent feature of basal cell carcnoma. Exp Dermatol 2005; 14: Howell BG, Solsh N, Lu C, et al. Mcroarray profles of human basal cell carcnoma: nsghts nto tumor growth and behavor. J Dermatol Sc 2005; 39: Welss T, apoutsak M, Mchel G, et al. Molecular bass of basal cell carcnoma: analyss of dfferental gene expresson by dfferental dsplay CR and expresson array. Int J Cancer 2003; 104: Teh MT, Blaydon D, Chapln T, et al. Genome wde sngle nucleotde polymorphsm mcroarray mappng n basal cell carcnomas unvels unparental dsomy as a key somatc event. Cancer Res 2005; 65: L D, Tur TG, Schuck A, Freedberg IM, Khtrov G, Blumenberg M. Rays and arrays: the transcrptonal program n the response of human epdermal keratnocytes to UVB llumnaton. FASEB J 2001; 15: Hensbergen, Alewjnse A, Kempenaar J, et al. roteomc proflng dentfes an UV-nduced actvaton of cofln-1 and destrn n human epderms. J Invest Dermatol 2005; 124: Blumenberg M. Sknomcs. J Invest Dermatol 2005; 124:v-x. 39. Cotsarels G, Sun TT, Lavker RM. Label-retanng cells resde n the bulge area of plosebaceous unt: mplcatons for follcular stem cells, har cycle, and skn carcnogeness. Cell 1990; 61: Tumbar T, Guasch G, Greco V, et al. Defnng the epthelal stem cell nche n skn. Scence 2004; 303: Lavker RM, Sun TT. Epdermal stem cells: propertes, markers, and locaton. roc Natl Acad Sc USA. 2000; 97: O'Shaughnessy RF, Seery J, Cels JE, Frschauf A, Watt FM. A-FAB, a novel marker of human epdermal transt amplfyng cells revealed by 2D proten gel electrophoress and cdna array hybrdsaton. FEBS Lett 2000; 486: Mllar S. Molecular mechansms regulatng har follcle development. J Invest Dermatol 2002; 118: Iyer V, Esen MB, Ross DT, et al. The transcrptonal program n the response of human fbroblasts to serum. Scence 1999; 283: Esen MB, Spellman T, Brown O, Botsten D. Cluster analyss and dsplay of genome-wde expresson patterns. roc Natl Acad Sc USA 1998; 95: Chang HY, Ch JT, Dudot S, et al. Dversty, topographc dfferentaton, and postonal memory n human fbroblasts. roc Natl Acad Sc USA 2002; 99: Rnn JL, Bondre C, Gladstone HB, Brown O, Chang HY. Anatomc demarcaton by postonal varaton n fbroblast gene expresson programs. LoS Genet 2006; 2: Chrst B, Huang R, Wltng J. The development of the avan vertebral column. Anat Embryol 2000; 202: Rnn JL, Wang JK, Allen N, et al. A dermal HOX transcrptonal program regulates ste-specfc epdermal fate. Genes Dev 2008; 22: Royce TE, Rozowsky JS, Bertone, et al. Issues n the analyss of olgonucleotde tlng mcroarrays for transcrpt mappng. Trends Genet 2005; 21: Bernsten BE, Kamal M, Lndblad-Toh K, et al. Genomc maps and comparatve analyss of hstone modfcatons n human and mouse. Cell 2005; 120: Guenther MG, Jenner RG, Chevaler B, et al. Global and Hox-specfc roles for the MLL1 methyltransferase. roc Natl Acad Sc USA 2005; 102: Squazzo SL, O Geen H, Komashko VM, et al. Suz12 bnds to slenced regons of the genome n a cell-type specfc manner. Genome Res 2006; 16: Rngrose L, aro R. Epgenetc regulaton of cellular memory by the polycomb and trthorax group protens. Annu Rev Genet 2004; 38: Schmtt S, aro R. RNA at the steerng wheel. Genome Bol 2006; 7: Rnn JL, Wang JK, Lu H, Montgomery K, van de Rjn M, Chang HY. A systems bology approach to anatomc dversty of skn. J Invest Dermatol 2008; 128: ackesen J, Korschng E, Herbst H, Boecker W, Buerger H. Demystfed tssue mcroarray technology. Mol athol 2003; 56: H ACETTEE T I D ERG S

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KALP RĠTĠM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN TEDAVĠ SÜREÇLERĠNĠ DESTEKLEMEK AMAÇLI MAKĠNE ÖĞRENMESĠNE DAYALI BĠR SĠSTEMĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Fath AYDIN Yüksek Lsans

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİİM DAI BAZI EEMENTERİN TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞUK GEÇİŞ İHTİMAERİNİN ÖÇÜMESİ FATMA NUR TUZUCA YÜKSEK İSANS KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data ELECO '212 Elektrk - Elektronk ve Blgsayar Mühendslğ Sempozyumu, 29 Kasım - 1 Aralık 212, Bursa CuEEG: EEG Verlernn Hızlı İşlenmes çn GPU Tabanlı Br Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processng

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 269-277

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİLERİNİN TATMİNİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Metehan TOLON Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı