Sistem biyolojisi ve deri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistem biyolojisi ve deri"

Transkript

1 DERLEME Hacettepe T p Dergs 2008; 39:68-74 Sstem byolojs ve der Nefle Ünver 1, Serap Emre 2 1 Yüksek Lsans Öğrencs, Hacettepe Ünverstes Tıp Fakültes Tıbb Byoloj Anablm Dalı, Ankara 2 rof. Dr., Hacettepe Ünverstes Tıp Fakültes Tıbb Byoloj Anablm Dalı, Ankara ÖZET Sstem byolojs, yüksek ölçekl teknolojler le byolojk sstemlerdek cevapları ncelemektedr. Sstem byolojs yaklaşımı, omk adı verlen byolojk alanları kapsamaktadır. Derdek kök hücrelern özellkler, keratnost hücrelernn yapısı, fonksyonu, farklılaşması, çevresel faktörlere cevabı le nflamatuvar hastalıklar ve der kanserler transkrptomk ve proteomk çalışmalarla araştırılmaktadır. Mkrodzn teknolojs, dernn yapısı, gelşm, fonksyonu le lgl gen fadelernde farklılıkların anlaşılmasını, snyal letm yolaklarının tanımlanmasını ve der hastalıklarında yen belrteçlern ortaya konulmasını sağlamaktadır. Derdek fbroblast hücrelernde, anatomk bölgelere özgül olarak gen fade farklılıkları, fade analz ve proten sevyesnde doku mkrodzn le gösterlmektedr. Sstem byolojsnde elde edlen verlern byoblşm uygulamalarıyla değerlendrlmes, der byolojsnn daha y anlaşılmasını sağlayacak, der hastalıklarının teşhs ve tedavsne yardımcı olablecek modellern oluşumuna katkıda bulunacaktır. Anahtar Kelmeler: Sstem byolojs, der, mkrodzn, transkrptomk, proteomk. ABSTRACT Systems bology and skn The systems bology nvestgates the response of bologcal systems by hgh-throughput technologes. Approach of systems bology s related to bologcal themes named omcs. Keratnocyte stem cell propertes, structure, functon, dfferentaton, response to envronment, relevance to nflammatory dseases and skn cancers are nvestgated by transcrptomcs and proteomcs. Mcroarray technologes have been helpful n understandng gene expresson dfferences related to skn structure, development, functon, defnng of sgnal transducton pathways and de novo bomarkers n skn dseases. In skn fbroblast cells, gene expresson dfferences have been dentfed for dfferent anatomcal loc usng expresson analyss and tssue mcroarrays at the proten level. The evaluaton of cumulated data obtaned from the bonformatc applcatons wll provde better understandng of skn bology and contrbute n makng up models whch may be of help n the dagnoss and treatment of skn dsease. Key Words: Systems bology, skn, mcroarray, transcrptomcs, proteomcs. S stem byolojs, byolojk sstemler genetk, byolojk veya kmyasal açıdan nceleyerek, gen, proten ve blg verc yolak cevaplarına lşkn verler br araya getrp matematksel modellerle sstem yapısını ve sstemn çeştl faktörlere olan cevabını tanımlamaktadır [1]. Farklı blmsel dsplnlern etkleşm, sstem byolojsnn öngörücü, ncel ve teork blm çne alan bütünsel yaklaşımı çn zorunludur (Şekl 1) [2]. 68 H ACETTEE T I D ERG S

2 Sstem byolojs ve der BİYOLOJİ Kanttatf çözümleycler Model Genetk modfkasyon Analz Ver tabanları Modelleme kavramı Sentez SİSTEM ÇALIŞMALARI Modelleme araçları Görüntüleme İNFORMATİK Şekl 1. Byolojnn sstem düzeynde kanttatf olarak anlaşılması; sstem çalışmalarını, byolojy ve blgsayar blmlern brleştren dsplnler arası yaklaşıma dayanır. Sstem byolojsnn hedef, hücrenn ve tüm organzmanın sanal temslnn gelştrlmesdr [2]. Sstem byolojsnn tanımlanması le benzer byolojk verler sayısal verlere dönüştürülmüştür. Sayısal verlern eldesnde, hızlı DNA dz analz, gen fades mkrodznler (mkroarray), proten çpler, kütle spektrofotometres, nükleer manyetk rezonans, hücre fonksyonunu görüntüleyen sstemler, floresan multprob analz, gelşmş tıbb kayıt sstemler ve tutarlı (koherent) ver analz yapablen nformatk sstemler kullanılmaktadır [3]. Sstem byolojs yaklaşımı; adında omk ek bulunan çok sayıda blmsel alanı kapsamaktadır [4]. Omkler; glkomk, lpomk, farmakogenomk, nütrgenomk, metabolk, tokskogenomk şeklnde farklı dsplnler tanımlayablr. Byolojk ver alt kümelernn omk adlandırılması ve uygulama alanlarına lşkn örnekler Tablo 1 de gösterlmştr. Genomk, genomdak bütün genlern şlev ve etkleşmlern nceler. Transkrptomk hücre genomundan transkrpsyonla oluşan mrna transkrptlernn eş zamanlı ncelenmesdr [5-7]. Transkrptomkte mkrodzn veya DNA çpler le hücredek tüm mrna transkrptler nceleneblmektedr. Mkrodzn; DNA ların çpler, lam veya naylon membran üzernde hbrdzasyonla genlern fade düzeylernn belrlenmes çn kullanılan yöntemdr. Mkrodznler naylon membran veya cam üzernde sentezlenen cdna mkrodznler ve cam üzernde sentezlenen olgonükleotd dznler (DNA çpler) olmak üzere sınıflandırılmıştır [8]. Ayrıca mkrodzn, farklı koşullarda ve uyarımlarda gen fadelernn karşılaştırılmasında kullanılablr. Transkrpsyonu beraber düzenlenen, brbrleryle fonksyonel olarak lşkl ve snyal yolaklarında şlev gören genler mkrodzn aracılığıyla tanımlanablr, tümörler sınıflandırılablr [8]. roteomk protenlern yapılarını, yerleşmlern, mktarlarını, translasyon sonrası modfkasyonlarını, doku ve hücrelerdek şlevlern, dğer protenlerle ve makromoleküllerle olan etkleşmn aydınlatır [9]. Elektroforetk yöntemlerden olan k boyutlu jel elektroforez (2DGE) kompleks proten karışımlarının ayrılması, protenlern tanımlanması ve ka- Tablo 1. Byolojk ver alt kümelernn omk adlandırılması, uygulanablen teknolojler ve elde edlen verler [3] Byolojk ver alt kümeler Omk adlandırılması Uygulanablen teknoloj Mnmum ver Ver değerleme DNA Genomk Nükleotd dz analz Nükleotd Yüksek RNA Fonksyonel genomk Gen fade profl İfade olmuş dz Yüksek roten roteomk 2-D jel elektroforez, Amnoast dzler, Yüksek kütle spektrofotometres, protenler proten çpler Metaboltler Metabolk Kütle spektrofotometres, NMR Metabolt moleküller Yüksek Hücreler Cellomcs Floresan prob Fotonlar Yüksek sayısal görüntüleme; mmünhstokmya, stoloj Doku* atoloj Mkroskop Doku görüntüsü ve Düşük bleşenler Doku** Hperkanttatf doku analz Robot mkroskop ve ksel Yüksek blgsayarla görü tabanlı doku analz yazılımı Organzma Klnk blşm İlşksel ver tabanı, Bayt Yüksek destekleyc teknolojler * Blgsayarla görü tabanlı doku analz yazılımı ve robot mkroskopların gelşmesnden önce. ** Bu teknolojlern gelşm ve uygulamalarından sonra. NMR: Nükleer manyetk rezonans. Clt 39 Say

3 Ünver ve Emre rakterzasyonu çn kullanılan en öneml metotlardan brdr. roteomkte kullanılan dğer analz yöntemler kütle spektrofotometres, ELISA, nükleer manyetk rezonans spektroskopsdr. Kütle spektrofotometrelernde; genellkle peptd dz analzler, proten tanımlanması ve hartalama, moleküler kütle ve özellkle translasyonel sonrası modfkasyonların belrlenmes amacıyla MALDI-TOF (Matrx Asssted Laser Desorpton Ionzaton-Tme Of Flght), ESI-TOF (Elektro Spray Ionzaton-Tme Of Flght), SD-MALDI-MS (ost Source- Decay) ve SELDI-TOF (Surface Enhanced Laser Desorpton Ionzaton) sstemler kullanılmaktadır [9-12]. Mkrodzn teknolojs sayesnde elde edlen verler, yen blşm teknolojlernden olan byoblşm (byonformatk) yöntemlerle şlenerek ver tabanları oluşturulmaktadır. Byoblşm, byolojk problemlern çözümünde kullanılan blşmsel ve analtk metotların uygulamaları olup, nsan genomundak genlern dz analz ve hartalanmasından elde edlen yen blglern analznde önem taşımaktadır. Byoblşmn byoteknolojk uygulamalar çn mkanların gelştrlmesnde ve byolojk sstemlern daha y anlaşılması çn modellern üretlmesnde yararlı olacağı düşünülmektedr [13]. Günümüzde byolojk aktvteler yüksek ölçekl teknoloj (hgh-throughput) le ölçüleblmektedr. Blg yönetm sstem farklı ölçekl verler çn tutarlı (koherent) vernn oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu sstem, tutarlı, çoklu ölçekl byolojk verye ulaşımı ve verlern depolanmasını, vernn görüntülenmesn (dz analz görüntüleme, metabolk yolak hartaları vb.), kullanılablr çevrm ç byolojk blg kaynaklarına erşm (BLAST vb.), statstksel analz yazılımını ve kolay kullanıcı ara yüzünü kapsamaktadır [3]. Sstem byoloj çalışmaları, tıbb araştırmalar ve klnk uygulamalarda fenotp-genotp lşksnn, genotp ve çevresel faktörler arasındak etkleşmn anlaşılmasında yarar sağlamaktadır. Tıbbın kanser byolojsn çne alan pek çok dalında hastalık mekanzmasının anlaşılması çn snyal letm yolaklarının nasıl şledğ kanttatf proteomk çalışmalarıyla nceleneblmektedr. İnsan örneklernde yüksek ölçekl teknoloj uygulamaları, hastalığın patogenez hakkında blgnn artmasına, hastalığa yatkınlığın tahmnne, tedavye yanıtta belk de hastalığın teşhsne yardımcı olacak güçlü modellern oluşumuna fayda sağlamaktadır [14]. Yen laçlar keşfedldğnde; blşmsel modellemeler, özgül metabolk yolaklara veya snyal letm yolakları çn hedef protenlern tanımlanmasına katkıda bulunablmektedr. Böylece tedavye yönelk ajanların gelştrlmesnn yanı sıra sstem byoloj yaklaşımı le en uygun tedav stratejler seçleblr [2]. MacBeath ve arkadaşları, klnk parametrelern ve kan örneklernn proten mkrodzn analzleryle brleştrmeler, böbrek dyalz tedavsne başlayan hastaların erken mortaltesnn tahmnn sağlamıştır [15]. S STEM B YOLOJ S ve DER Der keratnze, sürekl kendn yenleyen çok katlı skuamöz eptelyum olan epderms ve dermsten oluşmaktadır. Epdermste keratnost hücreler, melanostler, Langerhans hücreler ve merkel hücreler bulunmaktadır. Derms kollajen ve elastnce zengn ekstraselüler matrksle brlkte fbroblast hücreler, endotelyal ve dğer hücrelerden oluşmaktadır [16]. Epdermal keratnostlerde nflamatuvar stoknler, hormonlar, vtamnler, ultravyole (UV) ışını, toksnler ve fzksel yaralanma karşısında cevap oluştuğundan, bu hücreler DNA mkrodzn çalışmalarının hedef olmuştur. Derye özgül cdna Array, DermArray (IntegrDerm, Brmngham, Alabama) kullanılmakta olup, yaklaşık 4000 den fazla gen probu çermektedr [17,18]. Epdermal keratnostler farklılaşarak dernn üç boyutlu yapısını oluşturur. Mkrodzn teknolojs kullanılarak epdermstek hücre farklılaşması ncelenmştr. Epdermal farklılaşmada forkhead transkrpsyon faktörü FOXN1 n rolü olduğu drekt olarak gösterlmştr. DNA mkrodzn çalışmalarında keratnostlerde FOXN1 n geçc aktvasyonu büyümenn durdurulması, sağkalım ve farklılaşmayı sağlayan genler uyarmıştır [19]. Vtamn D ve kalsyum epdermal farklılaşmayı uyarmaktadır. Transkrpsyonel profl çalışmalarıyla keratnost hücrelernde vtamn D le düzenlenen genlern peptdl arjnn demnaz, kallkrenler, sern protenaz nhbtörler, Kruppel-lke factor 4 ve c-fos olduğu bulunmuş; bu genlern epdermal farklılaşmada potansyel role sahp olduğu belrtlmştr [20]. Keratnost hücreler, epdermsn bazal tabakasında çoğalır ve suprabazal tabakada farklılaşır. Yaralanma durumunda aktve olan keratnost hücreler göç eder, aşırı çoğalır ve çeştl büyüme faktörlerne, stoknlere karşı cevap verr [21]. Yara tamrnde, ekstraselüler matrksn keratnostlerdek transkrpsyonel proflde güçlü br etks olduğu DNA mkrodzn analzleryle gösterlmştr [22]. Derde nflamatuvar hastalıklarda tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α) nın başlıca molekül olduğu tanımlanmış ve TNF-α yı hedefleyen tedavler uygulanmıştır. TNF-α nın epdermstek etks transkrptomk çalışmalarla araştırılmış, mmün ve nflamatuvar cevabın yanı sıra doku remodelng, hücre motltes, hücre döngüsü ve apoptozun düzenlenmesnde rolü olduğu belrtlmektedr [23]. İnflamatuvar der hastalıklarından olan ve popülasyonun yaklaşık %2 snde görülen psöryazda, tedavden sonra farmakogenomk çalışma 70 H ACETTEE T I D ERG S

4 Sstem byolojs ve der le gen fadelerndek değşklkler gösterlmştr [24]. söryaz le lşkl genler, n slco (blgsayarda deneysmülasyon) analzlernn ardından yapılan deneysel çalışmalarla tanımlanmıştır. Ayrıca, fadeler benzerlk gösteren genler gruplandırılmıştır. Aynı yaklaşımla sadece dstalde, psöryaz hastalarının lezyonel olmayan derlernde; alfa-1-mkroglobuln/bkunn öncülü, kalneksn, klaudn 1, leucne zpper down-regulated n cancer 1, troznaz lgl proten 1, Yes-assocated proten 1 ve unc-13-lke proten genlernn fades artmıştır [25]. Dermatolojk hastalıklardan br olan junctonal epdermolyss bullosa (JEB) da lamnn, beta 3 (LAMB3) gen çn uygulanan gen tedavsnn etklernn araştırılmasında DNA mkrodzn kullanılmıştır. Gen replasmanı JEB hücrelernde normal büyüme ve adezyonu onarmıştır; ancak gen fades tamamen normal bulunamamıştır [26]. Otommün br hastalık olan pemfgus vulgarste se IgG otoantkorları, epdermsn alt tabakasındak keratnostler brbrne bağlayan desmozomlardak desmoglen 3 protenne bağlanır. DNA mkrodzn çalışmalarında pemfgus vulgarste IgG nn; adezyon moleküllernn, antjen şleyen protenlern, hücre döngüsü, apoptoz düzenleyclernn ve farklılaşma belrteçler genlernn fadesn baskıladığı gösterlmştr [27]. Der kanserlernn başlıca üç tp olan melanoma, bazal ve skuamöz hücre karsnoma sık görüldüklernden mkrodzn teknolojyle araştırılmıştır [17]. Olgonükleotd çpler ve spotted cdna arrayler kullanılarak sağlıklı melanostler le melanoma hücreler karşılaştırılmış ve melanoma hücre hatları, metastatk potansyellerndek farklılık bakımından karakterze edlmştr. Yapılan çalışmalarda melanomanın öneml moleküler belrteçler tanımlanmıştır. Bu belrteçler; büyüme faktörlernn ve reseptörlernn gen fadelernn artması, epdermal-mezenşmal bağlantıların transkrpsyonel düzenleycler ve NOTCH yolağının aktvasyonudur. Aynı zamanda özellkle nterferona yanıt veren yolakta çeştl büyüme baskılayıcıları ve mmünregülatörlern fades azalmıştır [28,29]. Melanoma gelşmnn moleküler mekanzması melanoma metastazlarının ve melanoma hücre hatlarının normal nsan melanostlerne göre karşılaştırmalı transkrpsyonel proflnn çıkarılması le ncelenmştr. B-Raf protoonkogen ve mtojen le aktve olan proten knaz genlernn fades öneml derecede artış göstermştr [30]. Bazal hücrel karsnoma (BCC) se en sık rastlanan kanserlerden brdr ve nsdansı gderek artmaktadır [31]. BCC de fade farklılığı görülen ekstraselüler matrks, hücre bağlantıları, motlte, metastaz, onkogenler, tümör baskılayıcıları, DNA onarımı, hücre döngüsü, mmün düzenlenmes, anjyogenez le lgl genlerdr. Mtokondryal fonksyon bozukluğu da BCC de görülmektedr [32-34]. Tek nükleotd polmorfzm (SN) mkrodzn çpler BCC de kullanılmış ve heterozgoste kaybı saptanmıştır. Yapılan bu çalışma kütanöz neoplazmanın lk defa LOH mappng le analz edlmes ve der byolojsnn anlaşılmasında önem taşımaktadır [35]. Epdermal keratnostler; UV ışınlarına karşı savunmada rol alır [36]. UV nn transkrpsyonel etkler DNA mkrodzn yöntem kullanılarak nsan epdermal keratnostlernde ncelenmştr. UV ışınları zamana bağlı olarak transkrpsyon faktörlernn, snyal letmnn, hücre skelet protenlernn gen fadesnde değşklklere sebep olmaktadır. UV le uzun sürel maruz kalmada büyüme faktörlernn, stoknlern, kemoknlern salındığı, ardından kornfye zarf bleşenlernn sentezlendğ gösterlmştr [36]. UV nn epderms üzerne etks proteomk yaklaşım le nsan ders eşdeğer doku kullanılarak analz edlmştr. UVA ve UVB ışınlarının beraber kullanıldığı solar uyarım sonucu epdermal protenler 2-D jelde ncelenmş; fosforllenmş kofln-1 ve destrn protenlernn azaldığı saptanmıştır. [37]. Aktf kofln ve destrn protenler aktn flamentlern depolmerze etmekte, brbrnden ayırmaktadır. Bunun sonucunda hücrenn hareket etme yeteneğ artırılarak, muhtemelen çoğalma baskılanmaktadır [38]. İnsan dersnde epdermal kök hücreler kıl folkülünün kese (bulge) bölgesnde tanımlanmıştır [39]. Epdermal kök hücrelernde özgül olarak Wnt veya Tgf-β snyal yolağı, ekstraselüler matrks ve adezyon protenler le lgl genlern fades artmaktadır. Bu protenler hem kök hücre nşnn oluşumuna yardımcı olmakta hem de nş le etkleşme grmektedr [40]. Epdermal kök hücre bölünmeye başladığında; önce geçc (transent) faza geçen Transent Amplfyng (TA) hücre, daha sonra termnal farklılaşmış hücre adını alır [41]. roteomk çalışmalarla epdermal kök hücreler ve TA hücreler karşılaştırılmış; epdermal yağ ast bağlanma proten (A-FAB), annexn II ve keratn-lşkl protenn gen fadesnn TA hücrelernde arttığı saptanmıştır. Bu çalışma le A-FAB nn yen br belrteç olduğu ler sürülmüştür [42]. Epdermal hücreler ve fbroblastlar arasındak etkleşm le kıl ve der ek yapıları gelşr [43]. Fbroblastlar bu etkleşmn anahtar bleşen olup, dermsn ana hücrelerdr. Dermal fbroblastların serum lavesne cevap olarak hücre döngüsü regülatörlernn uyarıldığı ve fbroblastların yara yleşmesne cevap olan protenlern fade edldğ görülmüştür. Transkrptom çalışmaları seruma cevap olarak fbroblastların yara tamr protenlernn ndüklemesn tanımlayan genel br açıklama getreblr [44]. Brbrnden farklı 10 anatomk bölgeden kültürü yapılan 50 prmer nsan fbroblast hücre kültüründe yaklaşık 21,000 genn fades analz edlmştr. Yapılan çalışmada fbroblastların Clt 39 Say

5 Ünver ve Emre a b = c Ds A D x HOXD HOXB HOXD V Ds HOXA13 HOXA13 üst bacak ayak üst kol nternal göğüs HOXB9 sünnet ders el Şekl 2. İnsan fbroblast hücrelernde HOX gen fades. a. Kırk üç brbrnden farklı anatomk bölgeden 47 prmer nsan fbroblast kültürü yapılmıştır. b. Fbroblastların farklılaşması segmental patern le lgldr. c. HOX gen fades farklı vücut eksen kısımlarına özgüdür [56]. 1. roksmal: Kollar ve bacaklar, Dstal: Eller, ayaklar ve sünnet ders, 2. Anteror bölge, 3. osteror bölge, 4. İnternal organlar. A: Anteror, : osteror, V: Ventral, D: Dorsal, x: roksmal, Ds: Dstal, : İnternal. tümü morfolojk olarak benzer olsa da, farklı bölgelerden kültürü yapılan fbroblast hücrelernn gen fadeler farklılık göstermştr [45]. Büyüme ve farklılaşma moleküller örneğn; Tgf-β, Wnt, reseptör trozn knaz, fosfataz ales genlernn bölgeye-özgül fadesnn görülmes fbroblastların eptelyumun mezenşmal uyarılmasına katkıda bulunduğunu göstermektedr [46]. Brbrnden farklı 43 anatomk bölgeden kültürü yapılan 47 prmer nsan fbroblast kültürünün gen fade profller analz edlmştr (Şekl 2a). Gen fadeler karşılaştırıldığında gen fade faklılığının nsan vücudundak segmental patern le lgl olduğu görülmüştür. Bu paternler; proksmal-dstal, anterorposteror (rostral-caudal) ve nternal-eksternal olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Şekl 2b). Örneğn; dstalde el, parmaklardan orjn alan fbroblastlar kolun daha proksmal bölgesndeklerle karşılaştırıldığında gen fadelernn farklılığı görülmüştür. Dstal kol ve dstal bacakta se gen fadelernn büyük ölçüde benzerlğ gösterlmştr [47]. Fbroblastların bölge-özgül gen fadesnn embryonk gelşm sırasında olduğu saptanmıştır. Embryogenez sırasında özgül HOX gen fadesnn, anatomk açıdan farklı vücut eksen kısımlarına özgü olduğu belrtlmektedr. HOX transkrpsyon faktörler 39 gen alesnden oluşmaktadır. HOX genler kranyo-kaudal yönde yapının gelşmn sağlar. HOX genler, prolferasyonu, apoptozu, mgrasyonu ve sklerotom hücrelernn farklılaşmasını kontrol eder ve düzenler. HOX gen fades, fbroblast kültürünün anatomk orjnnn tahmnne olanak tanır (Şekl 2c). Örneğn; vücudun gövde kısmındak dermal ve dermal olmayan fbroblastlarında HOXB gen fades görülürken, HOXD gen fadesne dermal olmayan fbroblast hücrelernde rastlanmamaktadır. HOXA13 gen fades le dstal fbroblastlar proksmal fbroblastlardan ayırt edleblr [47,48]. Fbroblast hücrelerndek bölge-özgül HOX gen fades epgenetk olarak kontrol edlmektedr [49]. HOX gen fadesndek epgenetk mekanzma Tlng mkrodzn teknğ kullanılarak ncelenmştr. Tlng mkrodzn konvansyonel mkrodznden ayıran özellk, transkrpsyon varlığının ve yokluğunun tesptnde probların belrl aralıklarla genomk bölgeye yerleşm göstermesdr. Klask mkrodznde lglenlen her br gen çn br 72 H ACETTEE T I D ERG S

6 Sstem byolojs ve der prob yerleşrken, tlng mkrodznde brçok prob şlev görmektedr. Tlng mkrodznde RNA hbrdzasyonu veya kromatn mmünopresptasyonu (ChI-çp analz) le HOX genlernn yer aldığı kromozomlarda, fade olan bölgeler ve kromatndek modfkasyona uğrayan alanlar gösterlmştr [50-53]. HOX gen fadesnn baskılanması veya aktvasyonu k hston modfkasyonuyla tespt edlmştr. Ayrıca, kodlanmayan RNA da HOX gennn transkrpsyonunda epgenetk düzenlenmede öneml rol oynamaktadır [54,55]. HOX genleryle lgl olarak yetşkn derde transkrpsyonel ağın açıklanması beklenmektedr [56]. Derde genlern n vvo anatomk yerleşmn belrlemek amacıyla doku mkrodzn kullanılmıştır. Doku mkrodzn, bnlerce arşv materyalne at bloklardan örneklern alınarak bu parçaların br düzen çnde br araya getrlmesyle oluşur. Doku mkrodznnde hazırlanan bloklardan alınan kestler mmünohstokmya veya n stu hbrdzasyon çalışmalarında kullanılablmektedr. Örneğn; farklı anatomk bölgelerden alınan parafne-gömülü der ve nternal organ örneklernden oluşan doku mkrodznnde RNA nın n stu hbrdzasyonu yapılmış Keratn 14 (K14) ve Keratn 9 (K9) ncelenmştr. K14 tüm anatomk bölgelerde dernn bazal epdermsnde, K9 se palmoplantar dernn suprabazalnde saptanmıştır [56,57]. DNA, tlng, doku mkrodznler gb ler teknolojler ve bu teknolojlerden elde edlen verlern byoblşm alanında değerlendrlmesyle dernn yapısına ve hastalıklarına lşkn blgler elde edleblr. Sstem byolojs, yüksek hız ve verml teknolojler le byolojk sstemler moleküler düzeyde ncelemektedr. Mkrodzn ve proteomk teknolojs, dernn yapısı, gelşm ve fonksyonunun anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Mkrodzn yaklaşımının, melanoma ve dğer kütanöz neoplazler çn hastalığın teşhs ve seyrnde kullanılablecek araçları berabernde getreceğ düşünülmektedr. İnflamatuvar der hastalıklarına lşkn pek çok blg yüksek ölçekl teknoloj sayesnde elde edlmektedr. Kök hücre byolojs proteomk çalışmalarla ncelenerek hücreye özgü belrteçler ortaya konulmaktadır. Byoblşmn gelşmyle klnk, genomk ve proteomk verler br araya getrlerek der hastalıklarının önlenmes, tedav stratejlernn ve laçların gelştrlmesnn yanı sıra kozmetk alanında da lerlemeler mümkün olacaktır. Kaynaklar 1. Ideker T, Galtsk T, Hood L. A new approach to decodng lfe: systems bology. Annu Rev Genomcs Hum Genet 2001; 2: Reß T (Federal Mnstry of Educaton and Research BMBF UBLIK). Systems Bology <http:www.bmbf. bund.de/pub/systems_bology.pdf> 3. Johnson C, Hggns AJ. recse phenotypc anchorng for drug target dentfcaton, valdaton and bomarker dscovery usng an advanced systems bology approach. Drug Dscovery World Summer 2004; Kolker E. Edtoral. OMICS: A Journal of Integratve Bology 2002; 6:1. 5. Guttmacher AE, Collns FS. Genomc medcne: a prmer. N Engl J Med 2002; 347: Garlow SJ. And now, transcrptomcs. Neuron 2002; 34: Hegde S, Whte IR, Debouck C. Interplay of transcrptomcs and proteomcs. Curr Opn Botechnol 2003; 14: Schulze A, Downward J. Navgatng gene expresson usng mcroarrays-a technology revew. Nat Cell Bol 2001; 3: de Hoog CL, Mann M. roteomcs. Annu Rev Genomcs Hum Genet 2004; 5: atterson SD, Aebersold RH. roteomcs: the frst decade and beyond. Nat Genet 2003; 33: Kaufmann R, Krsch D, Spengler B. Sequenchng of peptdes n a tme-of-flght mass spectrometer: evaluaton of postsource decay followng matrx-asssted laser desorpton onsaton (MALDI). Int J Mass Spectrom Ion rocesses 1994; 131: Issaq HJ, Veenstra TD, Conrads T, Felschow D. The SEL- DI-TOF MS approach to proteomcs: proten proflng and bomarker dentfcaton. Bochem Bophys Res Commun 2002; 290: Yu U, Lee SH, Km YJ, Km S. Bonformatcs n the postgenome era. J Bochem Mol Bol 2004; 37: Lemberger T. Systems bology n human health and dsease. Mol Syst Bol 2007; 3: Knckerbocker T, Chen JR, Thadhan R, MacBeath G. An ntegrated approach to prognoss usng proten mcroarrays and nonparametrc methods. Mol Syst Bol 2007; 3: Blumenberg M, Tomc-Canc M. Human epdermal keratnocyte: keratnzaton processes. In: Zahn H, Jolles HH, eds. Formaton and structure of human har. Brkhauser Verlag: Basel, 1997; Blumenberg M. DNA mcroarrays n dermatology and skn bology. Omcs 2006; 10: Curto EV, Lambert GW, Davs RL, Wlborn TW, Dooley T. Bomarkers of human skn cells dentfed usng DermArray DNA arrays and new bonformatcs methods. Bochem Bophys Res Commun 2002; 291: Janes SM, Ofstad TA, Campbell DH, Watt FM, rowse DM. Transent actvaton of FOXN1 n keratnocytes nduces a transcrptonal programme that promotes termnal dfferentaton: contrastng roles of FOXN1 and Akt. J Cell Sc 2004; 117: Lu J, Goldsten KM, Chen, Huang S, Gelbert LM, Nagpal S. Transcrptonal proflng of keratnocytes reveals a vtamn D-regulated epdermal dfferentaton network. J Invest Dermatol 2005; 124: Freedberg IM, Tomc-Canc M, Komne M, Blumenberg M. Keratns and the keratnocyte actvaton cycle. J Invest Dermatol 2001; 116: Harper EG, Alvares SM, Carter WG. Woundng actvates p38 map knase and actvaton transcrpton factor 3 n leadng keratnocytes. J Cell Sc 2005; 118: Clt 39 Say

7 Ünver ve Emre 23. Banno T, Gazel A, Blumenberg M. Effects of tumor necross factor-alpha (TNF alpha) n epdermal keratnocytes revealed usng global transcrptonal proflng. J Bol Chem 2004; 279: Oestrecher JL, Walters IB, Kkuch T, et al. Molecular classfcaton of psorass dsease-assocated genes through pharmacogenomc expresson proflng. harmacogenomcs J 2001; 1: Itoh K, Kawasak S, Kawamoto S, et al. Identfcaton of dfferentally expressed genes n psorass usng expresson proflng approaches. Exp Dermatol 2005; 14: Robbns B, Shey SM, Goodnough JB, Khavar A. Impact of lamnn 5 β3 gene versus proten replacement on gene expresson patterns n junctonal epdermolyss bullosa. Human Gene Ther 2001; 12: Nguyen VT, Arredondo J, Chernyavsky AI, Ktajma Y, ttelkow M, Grando SA. emphgus vulgars IgG and methylprednsolone exhbt recprocal effects on keratnocytes. J Bol Chem 2004; 279: Dooley T, Curto EV, Davs RL, Grammatco, Robnson ES, Wlborn TW. DNA mcroarrays and lkelhood rato bonformatc methods: dscovery of human melanocyte bomarkers. gment Cell Res 2003; 16: Hoek K, Rmm DL, Wllams KR, et al. Expresson proflng reveals novel pathways n the transformaton of melanocytes to melanomas. Cancer Res 2004; 64: Nambar S, Mrmohammadsadegh A, Doroud R, et al. Sgnalng networks n cutaneous melanoma metastass dentfed by complementary DNA mcroarrays. Arch Dermatol 2005; 141: Johnson RL, Rothman AL, Xe J, et al. Human homolog of patched, a canddate gene for the basal cell nevus syndrome. Scence 1996; 272: Mamelak AJ, Kowalsk J, Murphy K, et al. Down regulaton of NDUFA1 and other oxdatve phosphorylaton-related genes s a consstent feature of basal cell carcnoma. Exp Dermatol 2005; 14: Howell BG, Solsh N, Lu C, et al. Mcroarray profles of human basal cell carcnoma: nsghts nto tumor growth and behavor. J Dermatol Sc 2005; 39: Welss T, apoutsak M, Mchel G, et al. Molecular bass of basal cell carcnoma: analyss of dfferental gene expresson by dfferental dsplay CR and expresson array. Int J Cancer 2003; 104: Teh MT, Blaydon D, Chapln T, et al. Genome wde sngle nucleotde polymorphsm mcroarray mappng n basal cell carcnomas unvels unparental dsomy as a key somatc event. Cancer Res 2005; 65: L D, Tur TG, Schuck A, Freedberg IM, Khtrov G, Blumenberg M. Rays and arrays: the transcrptonal program n the response of human epdermal keratnocytes to UVB llumnaton. FASEB J 2001; 15: Hensbergen, Alewjnse A, Kempenaar J, et al. roteomc proflng dentfes an UV-nduced actvaton of cofln-1 and destrn n human epderms. J Invest Dermatol 2005; 124: Blumenberg M. Sknomcs. J Invest Dermatol 2005; 124:v-x. 39. Cotsarels G, Sun TT, Lavker RM. Label-retanng cells resde n the bulge area of plosebaceous unt: mplcatons for follcular stem cells, har cycle, and skn carcnogeness. Cell 1990; 61: Tumbar T, Guasch G, Greco V, et al. Defnng the epthelal stem cell nche n skn. Scence 2004; 303: Lavker RM, Sun TT. Epdermal stem cells: propertes, markers, and locaton. roc Natl Acad Sc USA. 2000; 97: O'Shaughnessy RF, Seery J, Cels JE, Frschauf A, Watt FM. A-FAB, a novel marker of human epdermal transt amplfyng cells revealed by 2D proten gel electrophoress and cdna array hybrdsaton. FEBS Lett 2000; 486: Mllar S. Molecular mechansms regulatng har follcle development. J Invest Dermatol 2002; 118: Iyer V, Esen MB, Ross DT, et al. The transcrptonal program n the response of human fbroblasts to serum. Scence 1999; 283: Esen MB, Spellman T, Brown O, Botsten D. Cluster analyss and dsplay of genome-wde expresson patterns. roc Natl Acad Sc USA 1998; 95: Chang HY, Ch JT, Dudot S, et al. Dversty, topographc dfferentaton, and postonal memory n human fbroblasts. roc Natl Acad Sc USA 2002; 99: Rnn JL, Bondre C, Gladstone HB, Brown O, Chang HY. Anatomc demarcaton by postonal varaton n fbroblast gene expresson programs. LoS Genet 2006; 2: Chrst B, Huang R, Wltng J. The development of the avan vertebral column. Anat Embryol 2000; 202: Rnn JL, Wang JK, Allen N, et al. A dermal HOX transcrptonal program regulates ste-specfc epdermal fate. Genes Dev 2008; 22: Royce TE, Rozowsky JS, Bertone, et al. Issues n the analyss of olgonucleotde tlng mcroarrays for transcrpt mappng. Trends Genet 2005; 21: Bernsten BE, Kamal M, Lndblad-Toh K, et al. Genomc maps and comparatve analyss of hstone modfcatons n human and mouse. Cell 2005; 120: Guenther MG, Jenner RG, Chevaler B, et al. Global and Hox-specfc roles for the MLL1 methyltransferase. roc Natl Acad Sc USA 2005; 102: Squazzo SL, O Geen H, Komashko VM, et al. Suz12 bnds to slenced regons of the genome n a cell-type specfc manner. Genome Res 2006; 16: Rngrose L, aro R. Epgenetc regulaton of cellular memory by the polycomb and trthorax group protens. Annu Rev Genet 2004; 38: Schmtt S, aro R. RNA at the steerng wheel. Genome Bol 2006; 7: Rnn JL, Wang JK, Lu H, Montgomery K, van de Rjn M, Chang HY. A systems bology approach to anatomc dversty of skn. J Invest Dermatol 2008; 128: ackesen J, Korschng E, Herbst H, Boecker W, Buerger H. Demystfed tssue mcroarray technology. Mol athol 2003; 56: H ACETTEE T I D ERG S

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri TURKMIA 9 Proceedngs 7 VI. Ulusal Tıp Blşm Kongres Bldrler ENMI Vol V No 1, 9 Eplepsde EEG Tabanlı Entrop Değşmler b c Serap 1 AYDINa,1, H.Melh SARAOĞLU, Sadık KARA a Elektrk-Elektronk Müh Böl, Ondokuz

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Yapımda Güenlk Yönetm Constructon Safety Management Kodu (Code) PYY512 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

ROBİNSON PROJEKSİYONU

ROBİNSON PROJEKSİYONU ROBİNSON PROJEKSİYONU Cengzhan İPBÜKER ÖZET Tüm yerkürey kapsayan dünya hartalarının yapımı çn, kartografk lteratürde özel br öneme sahp olan Robnson projeksyonu dk koordnatlarının hesabı brçok araştırmacı

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

Karaciğer mikrodizi kanser verisinin sınıflandırılması için genetik algoritma kullanarak ANFIS in eğitilmesi

Karaciğer mikrodizi kanser verisinin sınıflandırılması için genetik algoritma kullanarak ANFIS in eğitilmesi Karacğer mkrodz kanser versnn sınıflandırılması çn genetk algortma kullanarak ANFIS n eğtlmes Bülent Haznedar 1*, Mustafa Turan Arslan 2, Adem Kalınlı 3 ÖZ 21.06.2016 Gelş/Receved, 30.11.2016 Kabul/Accepted

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name İnşaat Projeler Yönetmnde Enformasyon Teknolojler Informaton Technologes n Constructon Project Management Kodu (Code)

Detaylı

e l ~l POLYNEPHRON"U

e l ~l POLYNEPHRONU e l l " POLYNEPHRON"U SENTETIK HEMODIYAlIZOR "" ''10: " e, ""!l'\ "', (LIf ıt\ F\ (!LA ('!f" ' (f!

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ DĐL ADI SINAV ADI PUAN SEVĐYE YIL DÖNEM. Đngilizce ÜDS 80 ĐYĐ 2008 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNĐVERSĐTE ALAN DĐĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMĐŞ DĐL ADI SINAV ADI PUAN SEVĐYE YIL DÖNEM. Đngilizce ÜDS 80 ĐYĐ 2008 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNĐVERSĐTE ALAN DĐĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMĐŞ TC KĐMLĐK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARĐHĐ: SĐCĐL NO: UYRUK: EHLĐYET: EBRU DERĐCĐ EKER 8/17/78 12:00 AM A134099 TÜRKĐYE B DĐL ADI SINAV ADI PUAN SEVĐYE YIL DÖNEM Đnglzce ÜDS 80 ĐYĐ 2008 Bahar

Detaylı

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi KSÜ Fen ve Mühendslk Dergs, 10(1), 2007 148 KSU Journal of Scence and Engneerng, 10(1), 2007 Meteorolojk Verlern Yapay Snr Ağları Đle Modellenmes Kemal ATĐK 1, Emrah DENĐZ 1, Enver YILDIZ 2 1 ZKÜ. Karabük

Detaylı

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k.

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k. G.1 Yazarlar : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp Ba l k : Öz Düzenley Hartalar Kullanlarak Dken Dalgalarn Analz Yay nlanan Ktapç k : Genç Blm nsanlar le Beyn Byofz II. Çal tay, Izmr / Turkey, 21-23 ubat2008

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

KIKIRDAK KALINLIĞININ SPEKTROSKOPİKBİR YÖNTEM İLE BELİRLENMESİ. spektroskopi, hemoglobin, absorpsiyon. Murat CANPOLAT, Tuba DENKÇEKEN,

KIKIRDAK KALINLIĞININ SPEKTROSKOPİKBİR YÖNTEM İLE BELİRLENMESİ. spektroskopi, hemoglobin, absorpsiyon. Murat CANPOLAT, Tuba DENKÇEKEN, . ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 8 EYLÜL - EKİM 00 AYDIN Sözlü Sunum KIKIRDAK KALINLIĞININ SPEKTROSKOPİKBİR YÖNTEM İLE BELİRLENMESİ Murat CANPOLAT, Tuba DENKÇEKEN, Coşar KARAGÖL, Ahmet Turan AYDIN Akdenz Ünverstes,

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Blgsayar Destekl Malyet Modeller Computer Aded Cost Modelng Kodu (Code) PYY520 Lsansüstü Program (Graduate Program)

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR Hacettepe Ün)'erstes Eğtm Fakültes Dergs /4 : 95-99 [/998J FEN ÖGRETMNOE KAVRAM HARTASı YÖNTEMNN KULLANILMASI Ftnat KAPT AN* ÖZET: Kavram hartası yöntem, eğtm alanında çok ümt verc gejşmelerden brsdr.

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 2006, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

6. KAYNAKLAR 5. SONUÇ. Fırat Üniversitesi-Elazığ

6. KAYNAKLAR 5. SONUÇ. Fırat Üniversitesi-Elazığ Fırat Ünverstes-Elazığ TEK TAŞIYICILI VE ÇOK TAŞIYICILI WMAX RADYONUN DURAĞAN VE ZAMANLA DEĞİŞEN NAKAGAMİ-M SÖNÜMLEMELİ KANALLARDAKİ BAŞARIM ANALİZLERİ Merve Abde Demr, Al Özen Elektrk-Elektronk Mühendslğ

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUŞMACI TANIMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Cemal HANİLÇİ

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUŞMACI TANIMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Cemal HANİLÇİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUŞMACI TANIMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Cemal HANİLÇİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BURSA-2007 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı-MANİSA Bazal Hücreli Kanser (BCC) 1827 - Arthur Jacob En sık rastlanan deri kanseri (%70-80) Açık

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR HANDE KÜÇÜKÖNDER YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Ocak -2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri Bağımsız Model Blok Dengeleme çn Model Oluşturma ve Ön Sayısal Blg İşlemler Emnnur AYHAN* 1. Grş Fotogrametrk nreng çeştl ölçütlere göre sınıflandırılablr. Bu ölçütler dengelemede kullanılan brm, ver toplamada

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR Ebubekr İNAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Al ÖZTÜRK ADIYAMAN 2011 Her

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

---- >0.01. b0.05 >0.1 >0.1 >0.25 >0.25 70 Î 5 0.1 0.5 1 5 10 0.1

---- >0.01. b0.05 >0.1 >0.1 >0.25 >0.25 70 Î 5 0.1 0.5 1 5 10 0.1 Bna Kabuğunda Isı Ger Kazanımı Heat Recovery n Buldng Envelopes Max Howard SHERMAN, lan S. WALKER, Çevren: Devrm GÜRSEL ---- 1 >.1 25 >.1 b.5 Tpk Ev Pe Sayısı 9 f=.5 >.1 >.1 >.25 8 2 \ >.25 7 Tp» Ev Pesayısı

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı Örgütsel Daranış e İnsan İlşkler Yönetm Kodu (Code) PYY 518 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn Türü (Course Type) Dersn İçerğ (Course Descrpton) 30-60 kelme arası Dersn Amacı (Course

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri .7 Bezer eğrler, B-splne eğrler Bezer eğrler ve B-splne eğrler blgsaar grafklernde ve Blgsaar Destekl Tasarım (CAD) ugulamalarında çok kullanılmaktadır.. B-splne eğrler sadece br grup ver noktası çn tanımlanan

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ

KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ Gökhan Erdem GATA Tıbbi Onkoloji BD 19 Mart 2014 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014, Antalya EPİDEMİYOLOJİ Epidemiyoloji, sağlık olaylarının görünme

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

Kamuflaj Tespiti için Hiperspektral Görüntüleme Hyperspectral Imaging for Camouflage Detection

Kamuflaj Tespiti için Hiperspektral Görüntüleme Hyperspectral Imaging for Camouflage Detection Karaca A. C., Ertürk A., Güllü M. K., Elmas M., Ertürk S., Kamuflaj Tespt çn Hperspektral Görüntüleme, Clt 3, Sayı 5, Syf 35-39, Hazran 2013 SAVTEK Makales Kamuflaj Tespt çn Hperspektral Görüntüleme Hyperspectral

Detaylı

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I Fevz ÜNLÜ *, Esra DALAN YILDIRIM **,Şule AYAR *** ÖZET: Evren her an nano-önces, nano, mkro, normal, makro ve makro-ötes gözler le gözlemlermze açıktır.

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ ZKÜ Fen Blmler Ensttüsü Makne Mühendslğ Anablm alı MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ TERMOİNAMİK ve TRANSPORT BÜYÜKLÜKLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN FORMÜLLER VE TABLOLAR Mustafa EYRİBOYUN ZONGULAK - 007 1. TERMOİNAMİK

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Tanımlanması

Moleküler Yöntemlerin Tanımlanması Moleküler Yöntemlerin Tanımlanması Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi DETAE, Genetik A.D. 2. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi Lenfomalarda Moleküler Patogenez ve Hematopatoloji 16.04.2011 Sunum I. İnsan Genomu

Detaylı

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI İler Teknoloj Blmler Dergs Clt 2, Sayı 3, 10-18, 2013 Journal of Advanced Technology Scences Vol 2, No 3, 10-18, 2013 MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI M. Fath ÖZLÜK 1*, H.

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU. ve REGÜLASYONU. (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler)

PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU. ve REGÜLASYONU. (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler) PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU ve REGÜLASYONU (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler) Nihal EYVAZ (050559015) Şerife OKAY (050559025) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi Gen

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı