Anestezi Öncesi Uygulanan Preoksijenasyon. Preoxygenation Before Anesthesia Induction. Tamer Salihoğlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anestezi Öncesi Uygulanan Preoksijenasyon. Preoxygenation Before Anesthesia Induction. Tamer Salihoğlu"

Transkript

1 DERLEME Anestezi Öncesi Uygulanan Preoksijenasyon Preoxygenation T A D Preoxygenation Before Anesthesia Induction Tamer Salihoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul Özet Anesteziyoloji pratiğinde preoksijenasyon uygulamaları vazgeçilmez bir işlem haline gelmiştir. Bu yazıda preoksijenasyonun tanımı, amacı, endikasyonu, teknikleri ve spesifik hasta gruplarında uygulanışı irdelenecektir. Anahtar Kelimeler: Anestezi, Preoksijenasyon Abstract Preoxygenation in the practice of anesthesiology is an indispensable process. In this presentation, preoxygenation definition, purpose, indications, techniques and its application to specific groups of patients will be discussed. Key Words: Anesthesia, Preoxygenation Tarihçe F owler ve Comroe 1948 yılında %100 oksijen inhalasyonunun arteriyel oksihemoglobin satürasyonunda (SaO 2 ) %98-99 a kadar çok hızlı bir artışa neden olduğunu, ve Hamilton ve Eastwood ise 1955 yılında anestezi devresinden 5 L/dk taze oksijen (O 2 ) gaz akımı ile 2-3 dakika(dk) içinde %95 denitrojenizasyon sağlanabileceğini bildirmişlerdir (1). Aynı yılda Dillon ve Darsi anestezi indüksiyonunu takiben apne süresince ciddi desatürasyon gözlemlediklerini ve anestezi öncesi 5 dk O 2 solutulması gerektiğini, Heller ve Watson ise 6 yıl sonra indüksiyon öncesi 3-4 dk O 2 solutulması gerektiğini ve 30 saniye manuel ventilasyonla bunun sağlanabileceğini önerdiler. Sellick 1961 yılında krikoid basıdan sonra anestezi indüksiyonu ve entübasyonun yapılması gerekliliğini vurguladı. Yazışma Adresi: Doç. Dr. Tamer Salihoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul Preoksijenasyon, oksijen depolarını artırdığı ve desatürasyonu geciktirdiğinden dolayı yaygın kabul gördü (1). Yeterli preoksijenasyon sağlamak için çeşitli teknikler ve rejimler savunulmuştur. Bazı araştırmalarda apne sırasında 4 derin nefes alma tekniğinin (DNT) tidal volüm tekniğinden (TVT) etkin olduğu (2, 4), buna karşın bazı çalışmalarda 3 dakika TVT nin, 0,5 dakika 4 DNT ye göre daha iyi oksijenasyon sağladığı bildirilmiştir (5, 7). Sonuçta, kullanılan teknikten bağımsız olarak; preoksijenasyon hızlı indüksiyon tekniğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Özellikle oksijen kapasitesi sınırlı olan, zor entübasyon ve ventilasyon beklentisi olan veya manuel havalandırmada zorluk çekilen olgularda preoksijenasyon daha da önem arz eder duruma geldi. Bu nedenle Amerikan anestezistler cemiyeti(asa) 2003 yılında zor hava yolu yönetiminde yüz maskesi ile preoksijenasyon yapılması gerekliliğini deklare etti (8). Preoksijenasyonda Amaç: Fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC) içindeki nitrojen ile oksijenin yer değiştirmesidir ki bu denitrojenizasyon olarak da adlandırılır, ancak denitrojenizasyon yerine daha çok preoksijenizasyon terimi tercih edilir. Tıp Araştırmaları Dergisi; 2015: 13(2):

2 Tamer Salihoğlu Preoksijenasyon, vücudun O 2 depolarını artırarak planlı veya beklenmeyen apne periyodu süresince hipoksiyi önler. Tok hastalarda, gebelerde, çift lümenli tüp yerleştirilmesi sırasında, maske ventilasyonu veya entübasyon güçlüğü beklenen hastalarda ve akciğer hastalığı olanlarda yapılma zorunluluğu vardır. Ancak anestezi indüksiyonundan önce tüm hastalara yapılması önerilmektedir (1, 9). Preoksijenizasyonun Etkinliğinin Değerlendirilmesi 1. Pulsoksimetri: SpO 2 nin % 100 olması, tek başına etkin bir preoksijenasyon anlamına gelmez. 2. PaO 2 : Kan gazı analizinin pratikte her hastaya uygulanamama dezavantajı vardır. Arteriyel Oksijen İçeriği (CaO 2 ): (Hb x 1.36 x SaO 2 ) + (PaO 2 x 0.003) denkleminden hesaplanabilir. Miks venöz oksijen basıncı (PvO 2 ) 40 mmhg ve satürasyonu (SvO 2 ) %75 dir. Normalde arteriyal PO mmhg ve satürasyon %97-98 dir. Oda havası soluyan kişinin akciğerlerinde 450 ml oksijen vardır. Oda havası soluyan kişinin kanında ve akciğerlerinde yaklaşık 1-1,5 L O 2 rezervi vardır. Bu rezerv ile 5-6 dk ya kadar süren apne tolere edilebilir. Fakat 1-2 dk. sonra SaO 2 tehlike sınırı olan %90 nın altına düşer. Optimal preoksijenasyon yapılan hastalarda bu rezerv L ye kadar çıkabilir. Güvenli apne periyodu oda havası soluyanlarda 1 dakika iken yüksek miktarda oksijen solutulduğunda bu süre 8 dakikaya kadar çıkabilir. Güvenli apne periyodu; hasta satürasyonu %89-90 a düşünceye kadar geçen süredir. Preoksijenasyon, apne ve hipoventilasyon dönemi için güvenli bir oksijen depolanmasına müsaade eder. Güvenli preoksijenasyonunun amacı mümkün olduğunca hastanın hemoglobin satürasyonunu %100 e çıkarmak, rezidüel akciğer volümünü denitrojenize etmek ve kan plazmasında maksimal oksijenasyonu ve denitrojenizasyonu sağlamaktır. İlk iki amaç oksijenasyonda etkili iken plazmada maksimal oksijenasyonun ve denitrojenizasyonun sağlanması çok az etkilidir. Çünkü oksijen plazmada iyi çözünmez ve plazma oksijen depolanması için iyi bir rezervuar değildir. Akciğerler ile karşılaştırıldığında %95 e %5 dir. Yetişkinde apne sırasında tüm vücut oksijen tüketimi (VO 2 ) ortalama 250 ml/dk.dır. Düşük FRC/vücut ağırlığı oranı olan hastaların 4 dakika apneye tahammül edemeyeceği, buna karşın yüksek FRC/vücut ağırlığı oranı olanların ise kontrol değerine göre %90 oranında korunduğu gösterilmiştir. Apneik dönem öncesinde nazofarenks veya orofaringeal kanül yoluyla verilen oksijen ile de yeterli preoksijenasyon sağlanabilir. Bu, özellikle çocuklarda, gebelerde, obez hastalarda, yetişkin solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) olan hastalarda, FRC sinde azalmaya bağlı oksijen rezervi az olan hastalarda ve oksijen tüketimi artmış hastalarda avantaj sağlar (1, 11, 13). 3. Fraksiyone Ekspire Edilen Oksijen (FEO 2 ) veya Fraksiyone Ekspire Edilen Azot (FEN 2 ): Preoksijenizasyonun en iyi göstergesi ve pratikte kullanılabilecek en iyi metoddur. Alveoler N 2 ve O 2 yi yansıtırlar. FEO 2 < %90 ise preoksijenasyon yetersiz olarak kabul edilir (1). Kişi sirküler devrede TVT ile 3 dakika 5L/dk. oksijen solutulursa %95 oranında denitrojenizasyon sağlanır. Maske yüze sıkı yerleştirilmemiş ise FEO 2 %90 ın üzerine çıkarılamaz. Her şeye rağmen preoksijenasyon tekniğinden bağımsız olarak alveoler su buharı ve CO 2 in varlığından dolayı FEO 2 in %97 seviyesine ulaştırılması zordur (9, 14, 16 ). Gebelerde yapılan çalışmalarda; F i O 2 %100 iken 3-5 dakikada TVT ile FEO2 in %90 ve daha üzerine çıkarılabileceği bildirilmiştir. Gebelerde, azalmış FRC ve artmış alveolar ventilasyon nedeni ile gebe olmayanlara göre FEO 2 in daha hızlı yükseldiği (6, 17), benzer şekilde infant ve çocuklarda da erişkinlere göre daha hızlı şekilde yükseldiği gösterilmiştir (18, 19). Benumof ve ark. (20) genel anestezide süksinil kolin uyguladıktan sonra fizyolojik model hesaplamalarında desatürasyonu (<%90); sağlıklı, orta derecede akciğer hastalığı olanlar ve obezlerde sırasıyla 8 dakika, 5 dakika ve 2,7 dakika bulmuşlardır. Preoksijenasyonun Yeterliliğini Etkileyen Faktörler (1, 5, 7) İnspire edilen oksijen (F i O 2 ), solunum süresi ve alveoler ventilasyon(va)/frc oranıdır. Yüz maskesi ile soluturken hastanın çökük yanaklı, sakallı, dişsiz oluşu, nazogastrik tüp varlığı, kafa destek bantlarının yanlış kullanımı, uygunsuz yüz maskesi ve yüz maskesi altından hava kaçağına izin veren sistemlerın varlığı F i O 2 de azalmaya neden olur (21). Preoksijenasyonun efektif olabilmesi için işlem hastaya açıklanmalı ve maske hastanın yüzüne sıkıca yerleştirilmelidir. Artmış taze gaz akımı (5 L/dk dan 10 L/dk ya çıkarılması) ile yapılan preoksijenasyondan TVT etkilenmezken, DNT nin etkilendiği gösterilmiştir (22). Preoksijenasyon Teknikleri: TVT, Geleneksel TVT (3-5 dakika süre ile), TVT ardından bir DNT ve DNT olarak ayrılmaktadır. DNT; 4 derin solunum (4 inspiratuar kapasite solunumu), 8 derin solunum (8 inspiratuar kapasite solunumu) ve uzamış derin solunum (12-16 inspiratuar kapasite solunumu ) olarak yapılabilmektedir (1, 2, 5, 6). Tıp Araştırmaları Dergisi; 2015: 13(2):

3 Preoxygenation DERLEME Geleneksel TVT ile etkili bir preoksijenasyon sağlandığı kanıtlanmıştır. TVT nin geri dönüşümsüz anestezi devrelerinde gaz akımı 5-35 L/ dk. ile başarılı bir şekilde yapıldığı gösterilmiştir (5, 6). Yarı kapalı devrelerde ise en az 5L/dk. akımla yapılması gerektiği ve akım arttıkça preoksijenasyonun arttığı bildirilmiştir (22). 8 DNT nin 3 dakika TVT ne göre daha uzun apne periyodu sağladığı rapor edilmiştir. TVT de; hastadan derin ekspiryum yapması ve 3 dakika süre ile normal nefes alıp vermesi istenir. DNT de ise koopere hastadan 4-8 derin ekspiryum ve derin inspiryum yapması (vital kapasite sağlayacak şekilde) istenir. Bu teknik 3 faz içerir. Bunlar; RV e kadar zorlu ekspiryum, akciğerleri total kapasitesiye getirmek için derin inspiryum ve alveoler kapiller O 2 difüzyonunu artırmak için göğsün inspiratuar pozisyonda tutulması şeklindedir. DNT, TVT ne göre preoksijenasyon süresini 60 saniye azaltır (12, 23, 26). Gold ve ark. (2) 0,5 dakikada 4 DNT nin 3 dakika TVT ne göre arteriyal oksijen basıncını eşit artırdığını gösterdiler. Buna karşın bazı çalışmalar ise 0,5 dakika 4 DNT nin TVT den etkin olduğunu gösterdiler. Bunu destekleyen çalışmalar yanında, 3 dakika TVT nin 0,5 dakika 4 DNT ne göre apne sırasında özellikle gebelerde, morbid obezlerde ve yaşlı hastalarda hipoksemiden daha uzun koruduğu ve daha iyi oksijenasyon sağladığı bildirilmiştir (5, 7, 27). Özel Durumlarda Preoksijenasyon Gebe Hastalar Gebelerde pulmoner aspirasyon riski olduğundan, genel anestezi uygulandığı zaman hızlı indüksiyon veya entübasyon her zaman arzu edilir. Gebede, gebe olmayanlara göre azalmış FRC ve artmış alveoler ventilasyondan dolayı preoksijenasyon hızlı elde edilebilir (4, 6, 17). Ancak apne sırasında, gebede azalmış FRC nedeni ile oksijen depoları sınırlı olması ve artmış oksijen tüketimi nedeni ile hipoksemi daha hızlı gelişir. FRC 5 aylık gebede gebe olmayana göre %20 azalır, oksijen tüketimi %30 dan %40 a çıkar (17, 28, 31). Oksijen tüketimi gebelik süresince giderek artar. Miadında bir gebede gebe olmayana göre %15 30 daha fazladır (32). İndüksiyon sırasında gelişen hipoksemi hem anne ve hemde bebek için tehlikelidir. Hava yolu yönetiminde bir zorluk ile karşılaşılırsa apne periyodu uzayabilir. Preoksijenasyon yapılırsa desatürasyon başlangıcı geciktirilebilir. Yapılan çalışmalarda; gebelerde gebe olmayanlara göre satürasyonun %95 e ulaşma zamanı sırasıyla 1 dakika 37 saniye ve 2 dakika 51 saniyedir. Satürasyonun %99 a ulaşma zamanı ise 3 dakika 14 saniye ve 5 dakika 16 saniyedir. DNT ile yapılan preoksijenasyonda ise gebelerde gebe olmayanlara göre satürasyonun %95 e ulaşma zamanının benzer olduğu bildirilmiştir. Sonuçta iki dakika %100 oksijen ile satürasyonun %95 in üzerine çıkarılması önerilmektedir. Ayrıca DNT nin gebe olmayanlara göre daha az efektif olduğu bildirilmiştir. Yapılan bir çalışmada apne sırasında desatüre (SaO 2 <%90) olma zamanı, preklamsilerde 2 dk 7 sn, normal gebelerde 4 dk 52 sn, sepsiste 3 dk 34 sn ve obez gebenin doğumu sırasında 2 dk 46 sn dir (29, 33). Gebe kadında gebe olmayana göre denitrojenizasyon daha kolay sağlanır. Çünkü tidal volüm %40 artmış ve FRC %9,5 25 oranında azalmıştır. End-tidal denitrojenizasyonda %2 düşme süresi gebe olmayanlarda 28 haftalık gebelere göre daha uzundur (130 a 104 saniye). Üçüncü trimestirdeki kadında bu 80 saniyedir (17, 34). Genel anestezi altında, gebe olmayan hastalarda 8 DNT ile preoksijenasyonun 4 DNT veya 3 dakika TVT ne göre satürasyonun %95 e inme süresini uzattığı gösterilmiştir. DNT; fetal distresli acil obstetrik hastalarda önerilmektedir. Bununla beraber bunun çok efektif olmadığı da bildirilmiştir (31). Apne sırasında supin pozisyonla preoksijenasyonun etkisi 45 derece baş yukarı pozisyonla karşılaştırıldığında SaO 2 %95 e düşme süresinin daha kısa olduğu gösterilmiştir. Gebe olmayan hastalarda baş yukarı pozisyonda oksihemoglobin desatürasyon zamanında artma olmasına karşın gebede etkisiz olduğu da gösterilmiştir (28, 31). Morbid Obez Hastalar Obez hastalarda FRC anlamlı derecede düşmüştür. Obezlerde 1,9 litreyken normal ağırlıklı kişide 2,6 litredir (35). Morbid obez hastalar, apne sırasında nispeten küçük bir FRC ye sahip olmaları (sınırlı oksijen rezervi) ve oksijen tüketiminin normalden daha fazla olması nedeni ile progresif olarak desatüre olabilir. (3, 26, 29 ). Aşırı obez hastalarda 25 derece baş yukarı pozisyonda supin pozisyona göre preoksijenasyon %20 daha iyi sağlanır. Ayrıca baş yukarı pozisyonda tutulmasının bir faydası da reflü ve aspirasyondan kaçınmaktır. Normal ağırlıklı kişilerde desatürasyon zamanı ortalama 6 dk, morbid obezlerde ise sadece 2 dk 43 sn dir (35). Obez hastalarda 3 dakika TVT veya 8 DNT (maksimal inpirasyon ve ekspirasyon tekniği) ile preoksijenasyon tavsiye edilmektedir. Bazı çalışmalarda apne öncesi yeterli oksijenasyon sağlayabilmek için TVT ile 3 dakika, DNT ile 1 dakika veya daha uzun süre preoksijenasyon yapmanın zorunlu olduğu bildirilmiştir (28, 30). Obez hastalarda kas gevşetici verilirken yüksek FiO 2 verilmesine karşın satürasyonun %93-95 in üstüne çıkarılamadığı durumlarda oksijenasyonu Tıp Araştırmaları Dergisi; 2015: 13(2):

4 Tamer Salihoğlu artırmak için CPAP maskesi, noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon ve PEEP valvi kullanımı önerilmektedir. Yatar ve oturur pozisyonlarda satürasyonun %100 den %90 na inme zamanı yatar pozisyonda 162 sn, oturur pozisyonda ise 214 sn bulunmuştur (35, 36). Bazı çalışmalarda morbid obez hastalarda yatar pozisyona göre baş-yukarı veya lateral pozisyonda yapılan preoksijenasyon arasında çok az fark olduğu bildirilmektedir. Bu hastalarda, laringoskopi ve entübasyon sırasında, apne süresince nazofarenks veya orofaringeal kateter yoluyla oksijen verilmesi arteriyel oksihemoglobin desatürasyon başlangıcını geciktirebilir (28, 30). Paralitik ajanlar desatürasyon süresini etkiler, örneğin süksinil kolin ve rokuronyum verilen hastalarda desatüre olma zamanı sırasıyla 283 sn ve 329 sn olarak bildirilmiştir (37). Yaşlı Hastalar Yaşlanma sürecinde çeşitli fizyolojik değişiklikler sonucu oksijen tüketiminde azalma olur. 20 yaşında erkek bir hastada tüketim 143 ml/dk/m 2 iken 60 yaşındaki kişide ise 124 ml/dk/m 2 dir. Yaşla birlikte kapanma volümü artar bu da denitrojenizasyonda azalmaya neden olur. Bu durum yaşlı hastalarda preoksijenasyonun daha uzun süre gerektirdiği sonucunu doğurur. Preoksijenasyon sırasında yaşlı hastalarda %93 satürasyona ulaşma zamanı gençlere göre yaklaşık %50 kadar ek süreye ihtiyaç gösterir. Yaşlılarda güvenilir preoksijenasyon, ya TVT ile 3 dakikadan fazla ya da DNT ile 1 dk dan fazla sürede elde edilebilir (1, 7, 14, 27). Akciğer Problemli Hastalar Kritik akciğer hastalığı olanlar sağlıklı hastalara göre daha hızlı desatüre olurlar. Çünkü bu hastalarda kardiyopulmoner patoloji, düşük kardiyak output, hipermetabolik durum, ventilasyon perfüzyon bozukluğu, ağrı, rezerv volüm eksikliği, pulmoner şant, hava yolu obstrüksiyonu ve solunum eforunda baskılanma söz konusudur. Bu durumlar dramatik olarak akciğerlerde oksijen depolarını düşürür ve güvenli apne periyodunu azaltır (38, 40). Farmey ve Rose (40) tarafından yapılan hesaplamada, sağlıklı kişilerde %85 desatüre olma zamanı 52 sn bulunurken kritik hastalarda bu süre ortalama 23 sn olarak bulunmuştur. Acil ve hipoksik hastalarda düşük basınç, düşük volüm ve yavaş ventilasyon ile preoksijenasyon yapılması önerilmektedir (41). ARDS li hastalarda FRC azaldığı, intrapulmoner şant arttığı ve VO2 de artış olduğundan; ventilasyona ara verilmesi veya aspirasyon nedeni ile ventilasyonun kesintiye uğraması hızlı oksihemoglobin desatürasyonuna neden olabilir. Bu hastalarda ventilasyona ara verilmemeli ve aspirasyondan önce mutlaka maksimal preoksijenasyon yapılmalıdır (1,42,43). Çocuk Hastalar Çocuklarda erişkinlere göre FRC daha düşük ve oksijen tüketimi daha fazladır (44). Çocukların artmış metabolik hızları ve daha düşük FRC leri erişkinlere göre daha çabuk desatürasyon riski oluşturur (18, 45, 47). Çocuk ne kadar küçükse, hipoksemi başlangıcı o kadar hızlıdır. Uygun bir maske ile preoksijenasyonun etkisi çocuğun yaşı, solunum tipi ve süresine bağlıdır (33). Pediatrik hastalarda yapılan çalışmalarda, maksimum preoksijenasyona ulaşma süresi yetişkinlere göre daha kısadır (18, 19). 1 aylık çocuk preoksijenize edilmemiş ise SaO 2 nun %90 a düşme süresi 0.25 dk, 1 dakikadan daha fazla preoksijenize edilirler ise 1,5 dk dır. Çocuk 8 yaşında ise preoksijenize edilmediğinde 0,47 dk, preoksijenize edilmiş ise 5,11 dk olarak bildirilmiştir (44). Başka bir çalışmada, SpO 2 nın 100% den 95% düşme süresi 2 yaşındaki çocukta 150 sn ve 3 yaşındakinde ise 300 sn bulunmuştur (48). Videira ve ark. ise %100 oksijen ile 3 ve 1 dakika preoksijenize edilen çocuklarda SpO 2 nın %100 den %90 a düşme süresini sırasıyla 144 sn ve 92 sn bulmuşlardır. Neto ve ark. SpO 2 nun %95 den %90 a düşüş hızının 15 sn olduğunu ve bu sürenin preoksijenasyon süresinden bağımsız olduğununu bildirmişlerdir (49). 3 dk TVT, 4 DNT ve 8 DNT ile preoksijenize edilen çocuklarda en iyi tekniğin 3 dakika TVT olduğu gösterilmiştir. Bu teknik ile FEO 2, %90 ın üzerine ortalama 79 ± 33 sn de çıkarılmıştır. Bu da okul çağı çocuklarında altın standart olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada, iyi kooperasyon kurulan çocuklarda 4 ve 8 DNT sonrası hipokapni geliştiği gösterilmiştir (50). Çocuklarda preoksijenasyon etkinliği; süre, alveolar ventilasyon, yaş (ya da ağırlık), mevcut hastalık ve akciğerlerdeki gaz içeriği ile değişebilir (45, 47). Apne öncesi 2 ve 3 dakika %100 O 2 içerikli TVT ile solutulan çocuklarda SpO2 nun %100 den %98, %95, ve %90 a inme süresi 1 dakika soluyanlara göre daha uzundur (50). Morrison ve ark. hemen hemen tüm çocuklarda TVT ile oksijen satürasyonunu %90 veya daha yukarı çıkarmak için 60 ila 100 saniyeye gereksinim olduğu bildirilmiştir. Yaşamın ilk yılında ortalama 36 saniyede (20-60 saniye), 3-5 yaş arasında 50 saniyede (30-90 saniye), 5 yaş ve üzerinde 68 saniyede ( saniye) ulaştığı gösterilmiştir (47). Oksihemoglobin desatürasyon zamanı; apne başlangıcında akciğer oksijen içeriğine ve diğer gaz bileşenlerine bağımlıdır. %60 azot protoksit ve oksijen ile solutulanlarda satürasyonun %95 e inme süresi yaklaşık üçte bir oranında azalır. Bu değişim, azot protoksitin Tıp Araştırmaları Dergisi; 2015: 13(2):

5 Preoxygenation DERLEME ikincil gaz etkisi ile açıklanabilir (45, 50). Prematüre bebeklere, retinopati endişesiyle genellikle düşük FiO2 oranlı karışım verilir. Bu nedenle apne sonrasında Oksihemoglobin desatürasyonu çok hızlı bir şekilde ortaya çıkar. FiO2 de geçici bir artış sağlanması, apne süresinin çok kısa tutulması ve monitörizasyonla yakından izlem yapılması çok önemlidir (1, 50). Kaynaklar 1. Carin A. Hagberg İn Benumof's Airway Management Second Edition Copyright 2007 Mosby, Philadelphia Anis In: Baraka, M. Ramez Salem. Preoxygenation. p Gold MI, Duarte I, Muravchik S. Arterial oxygenation in conscious patients after 5 minutes and after 30 seconds of oxygen breathing. Anesth Analg 1981; 60: Goldberg ME, Norris MC. Larijani GE, et al. Preoxygenation in the morbidly obese: A comparison of two techniques. Anesth Analg 1989; 68: Norris MC, Dewan DM. Preoxygenation for cesarean section: A comparison of the two techniques. Anesthesiology 1985; 62: Gambee AM, Hertzka RE, Fisher DM. Preoxygenation techniques: Comparison of three minutes and four breaths. Anesth Analg 1987; 66: Russell GN, Smith CL, Snowdon SL, Bryson THL. Preoxygenation and the parturient patient. Anaesthesia 1987; 42: Valentine SJ, Marjot R, Monk CR. Preoxygenation in the elderly: A comparison of the four-maximalbreath and the three-minute techniques. Anesth Analg 1990; 71: Practice guidelines for management of difficult airway. An updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: Carmichael FJ, Cruise CJE, Crago RR, Paluck S. Preoxygenation: A study of denitrogenation. Anesth Analg 1989; 68: Butterworth-Heinemann. Respiratory Physiology, 4th ed. Oxford, 1995, p Teller LE, Alexander GM, Fruman MJ, Gross JB. Pharyngeal insufflation of oxygen prevents arterial desaturation during apnea. Anesthesiology 1988; 69: Baraka A, Haroun-Bizri S, Khoury S, Chehab IR. Single vital capacity breath for preoxygenation. Can J Anaesth. 2000; 47: Lumb AB. Nunn s Applied Respiratory Physiology. 7th ed. Oxford: Churchill Livingstone; 2010: p Bhatia PK, Bhandari SC, Tulsioni KL, Kumar Y. Endtidal oxygraphy and safe duration of apnea in young adults and elderly patients. Anaesthesia 1997; 52: Nimmagadda U, Salem M R, Joseph N J et al. Efficacy of preoxygenation with tidal volume breathing. Comparison of breathing systems. Anesthesiology 2000; 93: Campbell I T, Beatty P C. Monitoring preoxygenation. Br J Anaesth 1994; 72: Byrne F, Oduro-Dominah A, Kipling R. The effect of pregnancy on pulmonary nitrogen washout. A study of pre-oxygenation. Anaesthesia 1987; 42: Butler PJ, Munro HM, Kenny MB. Preoxygenation in children using expired oxygraphy. Br J Anaesth 1996; 77: Salem MR, Joseph NJ, Villa EM, et al. Preoxygenation in children: Comparison of tidal volume and deep breathing techniques [abstract]. Anesthesiology 2001; 95: A Benumof JL, Dagg R, Benumof R. Critical hemoglobin desaturation will occur before return to an unparalyzed state following 1 mg/kg intravenous succinylcholine. Anesthesiology. 1997; 87: Benumof JL. Preoxygenation: Best method for both efficacy and efficiency [editorial]. Anesthesiology 1999; 91: Nimmagadda U, Chiravuri SD, Salem MR, et al. Preoxygenation with tidal volume and deep breathing techniques: The impact of duration of breathing and fresh gas flow. Anesth Analg 2001; 92: Baraka AS, Taha SK, Aouad MT, et al. Preoxygenation: comparison of maximal breathing and tidal volume breathing techniques. Anesthesiology. 1999; 91: Baraka AS, Taha SK, El-Khatib MF, et al. Oxygenation using tidal volume breathing after maximal exhalation. Anesth Analg. 2003; 97: Pandit JJ, Duncan T, Robbins PA. Total oxygen uptake with two maximal breathing techniques and the tidal volume breathing technique: a physiologic study of preoxygenation. Anesthesiology. 2003; 99: Rapaport S, Joannes-Boyau O, Bazin R, et al. [Comparison of eight deep breaths and tidal volume breathing preoxygenation techniques in morbid obese patients]. Ann Fr Anesth Reanim. 2004; 23: McCarthy G, Elliott P, Mirakhur RK, McLoughlin C. A comparison of different pre-oxygenation techniques in the elderly. Anaesthesia 1991; 46: Baraka AS, Hanna MT, Jabbour SI, et al. Preoxygenation of pregnant and nonpregnant women in head-up versus supine position. Anesth Analg 1992; 75: S.H. McClelland, D.G. Bogod, and J.G. Hardman. Preoxygenation and Apnea in Pregnancy: Changes Tıp Araştırmaları Dergisi; 2015: 13(2):

6 Tamer Salihoğlu During Labor and With Obstetric Morbidity in a Computational Simulation. Anaesthesia 2009; 64(4): E. C. Russell, I. Wrench, M. Feast, and F. Mohammed. Preoxygenation in Pregnancy:The Effect of Fresh Gas Flow Rates Within A Circle Breathing System. Anaesthesia 2008; 63(8): Chiron B, Laffon M, Ferrandiere M, Pitte JF, Marret HC. Mercier C. Standard preoxygenation technique versus two rapid techniques in pregnant patients. International Journal of Obstetric Anesthesia 2004; 13: Baraka AS. Preoxygenation during pregnancy in the head-up versus the supine position. Anesthesiology 2006; 104: McClelland SH, Bogod DG, and Hardman JG. Preoxygenation in Pregnancy: An Investigation Using Physiological Modeling. Anaesthesia 2008; 63(3): Baldwin G R, Moorthi D S, Whelton J A, MacDonnel K F. New lung functions and pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1977; 127: Dixon BJ, Dixon JB, Carden JR, et al. Preoxygenation is more effective in the 25 0 headup position than in the supine position in severely obese patients. Anesthesiology 2005; 102: Altermatt FR, Munoz HR, Delfino AE, et al. Preoxygenation in the obese patient: effects of position on tolerance to apnoea. Br J Anaesth. 2005; 95: Tang L, Li S, Huang S, et al. Desaturation following rapid sequence induction using succinylcholine versus rocuronium in overweight patients. Acta Anaesthesiol Scand. 2011; 55: Sirian R, Wills J. Physiology of apnoea and the benefits of preoxygenationanaesthesia, Critical Care & Pain j 2009;Volume 9 Number 4: Heier T, Feiner JR, Lin J, Brown R, Caldwell JE. Hemoglobin desaturation after succinylcholineinduced apnea. Anesthesiology 2001; 94: Farmery AD, Rose PG. A model to describe the rate of oxyhaemoglobin desaturation during apnoea. Br J Anaesth. 1996; 76: Scott D. Weingart, MD, Richard M. Levitan, MD. Preoxygenation and Prevention of Desaturation During Emergency Airway Management (http://emcrit.org/wpcontent/uploads/2011/10/preox-annals-article.pdf) 42. Baraka A, Aouad M, Taha S, et al. Apnea-induced hemoglobin desaturation during one-lung vs twolung ventilation. Can J Anaesth 2000; 47: Hardman JG, Wills JS. The development of hypoxaemia during apnoea in children: a computational modelling investigation. Br J Anaesth 2006; 97: Kinouchi K, Fukumitsu K, Tashiro C, et al. Duration of apnoea in anaesthetized children required for desaturation of haemoglobin to 95%: Comparison of three different breathing gases. Paediatr Anaesth 1995; 5: Laycock GJA, McNicol LR. Hypoxemia during induction of anesthesia-an audit of children who underwent general anaesthesia for routine elective surgery. Anaesthesia 1988; 43: Morrison JE, Collier E, Friesen RH, Logan L. Preoxygenation before laryngoscopy in children: How long is enough? Paediatr Anaesth 1998; 8: Cote CJ, Rolf N, Liu LMP et al. A single-blind study of combined pulse oximetry and capnography in children. Anesthesiology 1991; 74: Neto R, Gomide P, Do Amaral R et al. Preoxygenation in children: for how long? Acta Anaesthesiol Scand 1992; 36: Chiron B, Mas C, Ferrandie M, Bonnard C, Fusciardi J, Mercier C, Laffon M. Standard preoxygenation vs two techniques in children. Pediatric Anesthesia : Tıp Araştırmaları Dergisi; 2015: 13(2):

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı PULS-OKSİMETRİ Dr. Necmiye HADİMİOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Puls oksimetre, Pulsatil atımı olan arterlerdeki farklı hemoglobinlerin ışık emilimlerini

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu KPR esnasında oksijenizasyon Arrest olmuş dolaşım için hem ventilasyon hem de gaz değişimi gerekli olup bu sırada perfüzyon sağlayan bir ritim oluşturulmaya çalışılır Dolayısıyla

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

Perioperatif Hipoksi Tanımı ve Fizyopatolojisi

Perioperatif Hipoksi Tanımı ve Fizyopatolojisi Perioperatif Hipoksi Tanımı ve Fizyopatolojisi Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF ANESTEZİYOLOJİ AD İZMİR TANIM HİPOKSİ Vücut içinde veya dışında herhangi bir yerde oksijen basıncının azalmasıdır HİPOKSEMİ Kanda

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kan Gazı Nedir? Kanın a s i t ve b a z d u r u m u n u b e l i r l e m e a m a c ı y l a kan gazı değerlerinin belirlenmesi gerekir. Ortaya çıkan

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof Dr Gönül Ölmez Kavak Dersin Öğrenim Hedefleri

OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof Dr Gönül Ölmez Kavak Dersin Öğrenim Hedefleri OKSİJEN TEDAVİSİ Prof Dr Gönül Ölmez Kavak Dersin Öğrenim Hedefleri Pulmoner Gaz Değişimi Fizyolojisi komponentleri 1- Ventilasyon 2- Diffüzyon 3- Perfüzyon şeklinde sayılabilir (Şekil I). Şekil I: Alveoler

Detaylı

Yapay Solunum. Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı

Yapay Solunum. Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı Yapay Solunum Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı HANGİ KOMPONENTİN BOZULDUĞU ÖNEMLİ YAŞAYABİLMEK İÇİN YETERLİ SOLUMAK GEREKİR SOLUNUM YETERSİZLİĞİ YETERLİ OKSİJENİ ALAMAMAK

Detaylı

Zor Zor Havayolu Tanım ve Algoritması

Zor Zor Havayolu Tanım ve Algoritması Zor Zor Havayolu Tanım ve Algoritması Sunum planı Zor havayolu tanımı Zor hava yolu tarihçesi American Society of Anesthesiologists (ASA) zor havayolu algoritması Difficult Airway Society (DAS) zor havayolu

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ Ventilasyon: Spontan solunum ya da spontan ventilasyon, havanın

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Prof. Dr. Murat Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil Bilim Dalı Dr.E.Ulaş Saz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri Mert ŞENTÜRK Prof Dr Kutay AKPİR 1943-2013 Ajanda Ventilasyon stratejisi önemli mi? Farklı stratejilerin farklı sonuçları FiO 2 ve Tidal Volüm İntraoperatif PEEP

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ DERS : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler ) Oksijenin kimyasal simgesi O2 dir. ) Oksijen, canlıların

Detaylı

33. İKYD: Hava Yolu Yönetimi. 17-02-2012 İzmir

33. İKYD: Hava Yolu Yönetimi. 17-02-2012 İzmir 33. İKYD: Hava Yolu Yönetimi 17-02-2012 İzmir Havayolu girişimleri Ambu-valf-maske Endotrakeal entubasyon [Yardımcı cihazlar] Transtrakeal iğne ile oksijenasyon Krikotirotomi (travmasız, bilinçsiz hastalar

Detaylı

Hipoksik Pulmoner Vazokonstriksiyon YOKTUR klinikte çok da önemi

Hipoksik Pulmoner Vazokonstriksiyon YOKTUR klinikte çok da önemi Hipoksik Pulmoner Vazokonstriksiyon YOKTUR klinikte çok da önemi Mert Şentürk İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çıkar ilişkim yoktur Plan Hipokseminin nedenleri (torasik anestezide / genelde)

Detaylı

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Berna UYAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR *, Mesut ERBAŞ, Serpil EKİN, Hasan ŞAHİN, Hüseyin TOMAN,

Detaylı

Solunum Moniterizasyonu. Prof. Dr. Murat SUNGUR Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Yoğun Bakım Bilim Dalı

Solunum Moniterizasyonu. Prof. Dr. Murat SUNGUR Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Yoğun Bakım Bilim Dalı Solunum Moniterizasyonu Prof. Dr. Murat SUNGUR Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Yoğun Bakım Bilim Dalı Gaz Değişimi Kan Gazı Aşırı heparin > 0.2 ml Düşük ph Düşük HCO 3 Dilusyon

Detaylı

NON-ĐNVAZĐV MEKANĐK VENTĐLASYONDA UYGULAMA TEKNĐKLERĐ VE AYARLAR Doç. Dr. Mehmet GENCER Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı TANIM Hastanın kendi başına solunum işini

Detaylı

KONVANSİYONEL MEKANİK VENTİLASYON (IMV, SIMV, PTV, A/C, PSV, VG )

KONVANSİYONEL MEKANİK VENTİLASYON (IMV, SIMV, PTV, A/C, PSV, VG ) KONVANSİYONEL MEKANİK VENTİLASYON (IMV, SIMV, PTV, A/C, PSV, VG ) Prof. Dr. Yakup ASLAN KTÜ TIP FAKÜLTESİ NEONATOLOJİ BD TRABZON 16:29 1 Sunum Planı Mekanik ventilasyonun tanımı Mekanik ventilasyonun hedefleri

Detaylı

YENİ DOĞAN RESÜSİTASYONU Dr.Alparslan Mutlu

YENİ DOĞAN RESÜSİTASYONU Dr.Alparslan Mutlu YENİ DOĞAN RESÜSİTASYONU 2015 Dr.Alparslan Mutlu HAZIRLIK Temel amaç plasenta tarafı da yapıla işi ak iğer tarafı da üstlenmesine yardı etmektir Geçiş es ası da bazen solunum desteği Nadiren dolaşı desteği

Detaylı

Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi

Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi Solunum İşi (WOB) (Jordi Mancebo) Solunum işi bir litre veya bir dakika da yapılan iştir. Dakikada solunum işi= solunum işi x dakikada

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Set Point ( ayarlanan hedef değer uygulanır sürdürülür VC, PC) Dual (Volume Assured pressure-support vent.) Servo

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

ENDOLARENGEAL MİKROCERRAHİDE KÜÇÜK ÇAPLI TÜP İLE ENTÜBASYON TEKNİĞİ OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA UYGULANABİLİR Mİ?

ENDOLARENGEAL MİKROCERRAHİDE KÜÇÜK ÇAPLI TÜP İLE ENTÜBASYON TEKNİĞİ OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA UYGULANABİLİR Mİ? ENDOLARENGEAL MİKROCERRAHİDE KÜÇÜK ÇAPLI TÜP İLE ENTÜBASYON TEKNİĞİ OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA UYGULANABİLİR Mİ? SMALL - BORE ENDOTRACHEAL TUBES FOR LARYNGEAL MICROSURGERY : ARE THEY RELIABLE IN PATIENTS

Detaylı

Akciğer ve Dokularda Gazların Değişimi ve Taşınması

Akciğer ve Dokularda Gazların Değişimi ve Taşınması Akciğer ve Dokularda Gazların Değişimi ve Taşınması Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı Tartışma konuları: Eksternal ve internal solunum Oksijenin kanda taşınması Karbondioksidin kanda taşınması

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ Solunum Sisteminin Temel Anatomisi Burun veya ağız Farinks Larinks Trakea Bronşlar Bronşioller Alveoller İletim bölgesi: gaz değişimine katılmayan ağız, burun, larinks, trakea,

Detaylı

HAVA YOLUNA SÜREKLİ POZİTİF BASINÇ (CPAP) UYGULAMALARI. Dr. Oğuz TUNCER YYU Tıp Fakültesi Neonatoloji bilim Dalı

HAVA YOLUNA SÜREKLİ POZİTİF BASINÇ (CPAP) UYGULAMALARI. Dr. Oğuz TUNCER YYU Tıp Fakültesi Neonatoloji bilim Dalı HAVA YOLUNA SÜREKLİ POZİTİF BASINÇ (CPAP) UYGULAMALARI Dr. Oğuz TUNCER YYU Tıp Fakültesi Neonatoloji bilim Dalı Sürekli hava yolları distansiyonu (CDP) CDP, Spontan solunumu olan bir hastada Alveolleri

Detaylı

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya NIV kullanımı İlk olarak 1980 li yıllarda Akut SY de ET ye alternatif

Detaylı

Acil Tıpta Temel ve İleri Havayolu. Doç. Dr. Selahattin KIYAN 2015

Acil Tıpta Temel ve İleri Havayolu. Doç. Dr. Selahattin KIYAN 2015 Acil Tıpta Temel ve İleri Havayolu Doç. Dr. Selahattin KIYAN 2015 Kaynaklar Havayolu anatomisi Airway Bag valve mask BVM uygulama tek çift kişi Hava Yolu Değerlendirilmesi LOOK EVALUATE NECK MOBILITY

Detaylı

Akciğerleri Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri

Akciğerleri Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri Akciğerleri Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri Gökhan M. Mutlu Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Bölümü Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Okulu Şikago, Illinois, ABD Mekanik ventilasyon: Amac

Detaylı

Fiberoptik stileler ve VivaSight Teknolojileri. Fiber Optik. Fiber Optik. Sunum Planı

Fiberoptik stileler ve VivaSight Teknolojileri. Fiber Optik. Fiber Optik. Sunum Planı Sunum Planı Fiberoptik stileler ve VivaSight Teknolojileri Doç. Dr. Kemal Tolga Saraçoğlu İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Fiberoptik teknolojisi Fiberoptik

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

ORGANİZMADA KARBONDİOKSİT: KAPNOGRAF

ORGANİZMADA KARBONDİOKSİT: KAPNOGRAF ORGANİZMADA KARBONDİOKSİT: KAPNOGRAF DR. AYŞE HANCI HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Kapnograf hipoksinin hızlı ayırıcı tanısında yol gösteren indirek ventilasyon monitörüdür İlk kez

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ Egzersiz sırasında çalışan kaslar, ihtiyaç duydukları enerji için oksijen (O 2 ) kullanır ve karbondioksit (CO 2 ) üretir. Akciğerler, hava ile kanın karşılaştığı ı organlardır.

Detaylı

OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. N. Mert ŞENTÜRK

OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. N. Mert ŞENTÜRK OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. N. Mert ŞENTÜRK AMAÇ Oksijen tedavisi indikasyonları, yöntemleri ve istenmeyen etkileri hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Hipoksemi nedenlerini

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri;

A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri; 20.4.15. Non-invaziv mekanik ventilasyon cihazları (NĐMV) A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri; 1. NĐMV cihazı verilecek hastalıklar; Uluslararası uyku bozuklukları sınıflamasına

Detaylı

Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları. Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi

Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları. Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi Uykuda Solunum Bozukluklarında Pozitif Havayolu Basınç (PAP) Tedavisi Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları

Detaylı

Anestezi Uygulama 1 Dersi Laboratuar Ders Notu:1

Anestezi Uygulama 1 Dersi Laboratuar Ders Notu:1 Anestezi Uygulama 1 Dersi Laboratuar Ders Notu:1 Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI www.ahmetemreazakli.com Anestezide Ön Hazırlık Anestezi uygulaması öncesinde, anesteziye ait tüm donanımın güvenli ve etkin

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI VE FİZYOLOJİSİ FİZYOLOJİSİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Canlılığın sürdürülebilmesi için vücuda oksijen alınması gerekir. Solunumla alınan oksijen, kullanılarak metabolizma sonucunda karbondioksit açığa

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Bilevel Positive Airway Pressure (İki Seviyeli Pozitif Havayolu Basıncı) Uyku apne sendromu nedeniyle

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014

Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014 Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014 Neden kan gazı analizi? Oksijenizasyon ve ventilasyonun değerlendirilmesi Asit-baz dengesini değerlendirmek ph / P a CO

Detaylı

VENTİLASYON VE OKSİJENASYON KAN GAZLARI ALVEOLER OKSİJENASYON. Dr.Murat YILDIZ

VENTİLASYON VE OKSİJENASYON KAN GAZLARI ALVEOLER OKSİJENASYON. Dr.Murat YILDIZ VENTİLASYON VE OKSİJENASYON KAN GAZLARI Dr.Murat YILDIZ Ortalama atmosferik basınç, deniz seviyesinde, 0ºC'de (32ºF), 760 mm Hg' dır. Kuru oda havası %21 oksijen, %79 azot ve% 0.04 karbondioksit içerir.,

Detaylı

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 Genel çerçeve Ölü boşluk tayinleri a)anatomik b) Fizyolojik ölü boşluk Akciğer hacim ve kapasiteleri Fonksiyonel rezidüel kapasite tayini a)açık

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi. Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu**

Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi. Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu** ZKTB CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 1 DERLEME Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu** (*) Özel Emsey Hospital Anesteziyoloji Kliniği, (**) Zeynep

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR BMM. Zehra YAMAN Ağustos 2015 Ventilatöre Genel Bakış Yetki Grubu : Solunum Sistemleri

Detaylı

YASAM DESTEĞİ ALAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

YASAM DESTEĞİ ALAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yaşam desteği alan hastaların bakımı için standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, yaşam desteği alan

Detaylı

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi ARDS Tedavisinde Farklı Uygulamalar Doğruer K,, Şenbecerir N, Özer T, Yüzbaşıoğlu Y Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi I. Dünya savaşından beri, thoraks yaralanması olmaksızın,

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Canan Balcı 1, Dilek Toprak 2, Remziye Gül Sıvacı 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Endotrakeal Entübasyon

Endotrakeal Entübasyon Endotrakeal Entübasyon Hazırlayan Doç. Dr. Erkan GÖKSU Yönetiminin amacı Primer amaçlar: bütünlüğünü korumak Oksijenizasyonu sağlamak Ventilasyonu sağlamak Aspirasyonu engellemek Sekonder Resüsitasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ünlü. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD.

Prof. Dr. Mehmet Ünlü. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. Prof. Dr. Mehmet Ünlü Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. Uyku sırasında solunum şeklinde patolojik düzeydeki değişikliklere bağlı olarak gelişen Hastalarda morbidite ve

Detaylı

CPAP Titrasyonu (manuel titrasyon)

CPAP Titrasyonu (manuel titrasyon) CPAP Titrasyonu (manuel titrasyon) Doç. Dr. Tansu Ulukavak Çiftçi Gazi Ü. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Tanım CPAP titrasyonu; obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) tanısı almış, uygun endikasyondaki

Detaylı

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU ve Premedikasyonunun Lokal Anestezi Altında Rijit Bronkoskopiye Bağlı Hemodinamik ve Arteriyel Kan Gazı Değişikliklerine Etkisinin Karşılaştırılması # Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda

Detaylı

Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ

Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ 1. Ventilatörden ayırma işlemlerine başlamak için gerekli koşulları sayabilmek 2. Ventilatörden ayırma sürecinde

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Yuvarlak Masa Toplantısı

Mekanik Ventilasyon Yuvarlak Masa Toplantısı Mekanik Ventilasyon Yuvarlak Masa Toplantısı Noninvazif kapnografi monitörizasyonu Dr.Tuğhan Utku İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Fizyoloji

Detaylı

KONTUR. Fizyolojik etkileri. Ticaret Sicil No : 572379. konusudur. Klinik Önemi. neden olur.

KONTUR. Fizyolojik etkileri. Ticaret Sicil No : 572379. konusudur. Klinik Önemi. neden olur. ax: 0216 572 67 99 konusudur. 1. 2. Klinik Önemi Spontan solunum hastalarda % 75 - Rebreathing (geri soluma) neden olur. Fizyolojik etkileri 1 - CO2 retansiyonu : 2 - Çünkü taze gaz + ekspire edilen gaz

Detaylı

DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI)

DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI) DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI) Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek irtifa fizyolojisi İrtifa (metre) Atm.P (mmhg) At.PO 2 (mmhg) P A CO 2 (mmhg) P A O 2 (mmhg) Art.O 2

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HIZLI SERİ ENTÜBASYON Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı GİRİŞ Tanım Metod Araçlar İlaçlar Protokol Öneriler Öğrenim Hedefleri 1. Hava yolu girişimi gereksiniminin

Detaylı

TEK AKCİĞER VENTİLASYONUNDA İZOLASYON TEKNİKLERİ

TEK AKCİĞER VENTİLASYONUNDA İZOLASYON TEKNİKLERİ TEK AKCİĞER VENTİLASYONUNDA İZOLASYON TEKNİKLERİ DR.TÜRKAN KUDSİOĞLU SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ MERKEZİ EAH İSTANBUL TAV; Ventilasyonun yalnızca bir akciğere yönlendirilmesi Kesin Endikasyon;

Detaylı

İKYD 2010 Önerileri. Kardiyoserebral resüsitasyon TYD KPR Sürekli End-tidal CO2 monitorizasyonu Kaliteli masaj

İKYD 2010 Önerileri. Kardiyoserebral resüsitasyon TYD KPR Sürekli End-tidal CO2 monitorizasyonu Kaliteli masaj İKYD 2010 Önerileri Dr. Erkan GÖKSU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Sürekli End-tidal CO2 monitorizasyonu Kaliteli masaj Uygun hız ve derinlikte Göğüs kafesinin i genişlemesine i izin

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sunum Planım NIMV uygulama şekilleri Yıllar içerisinde NIMV kullanımı

Detaylı

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Prof Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD Tartışma konuları: Akciğer hacim ve kapasiteleri Solunum zarı ve özellikleri Pulmoner basınç ve dolaşım Pulmoner

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

Pediyatrik Zor Havayolu. Dr. Zekine BEGEÇ İnönü Üniv. Tıp Fak. Anest ve Rea AD.

Pediyatrik Zor Havayolu. Dr. Zekine BEGEÇ İnönü Üniv. Tıp Fak. Anest ve Rea AD. Pediyatrik Zor Havayolu Dr. Zekine BEGEÇ İnönü Üniv. Tıp Fak. Anest ve Rea AD. İçerik n Pediyatrik havayolu özellikleri n Zor havayolu terminolojisi ve insidansı n Bebek ve çocukta zor havayolunun değerlendirilmesi

Detaylı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif Negatif

Detaylı

Mekanik Ventilasyon. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Mekanik Ventilasyon. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Mekanik Ventilasyon Dr. Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 64 yaşında bayan hasta, Acil servise solunum sıkıntısı ve şuur bulanıklığı nedeniyle getiriliyor Muayene Bulguları

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD VOLÜM VE KAPASİTELER Akciğerin tek kompartmanlarına volüm birden fazla kompartmanlarına kapasite denir AKCİĞER VOLÜMLERİ

Detaylı

PEDİATRİK RESÜSİTASYON.

PEDİATRİK RESÜSİTASYON. PEDİATRİK RESÜSİTASYON Arrest nedeni: Genellikle HİPOKSİ Hatırlatma: Klas I: Mükemmel; Kesinlikle önerilmektedir. Çok iyi çalışma sonuçlarıyla desteklenmektedir. Etkisi ve yeterliliği ispatlanmıştır. Klas

Detaylı

Annenin Psikolojisi İle İlgili Distosi

Annenin Psikolojisi İle İlgili Distosi Annenin Psikolojisi İle İlgili Distosi Eylemin psikolojisi Kadının psikolojik olarak eyleme ve doğuma uyumu ile ilgilidir. Bu da doğrudan doğum sürecinin seyrini etkiler. Bu faktörlerden herhangi birinin

Detaylı

SİYANOZ. Doğal ışıkta en iyi görülür Siyanozun en iyi görüldüğü yerler; Tırnak dipleri Dudaklar Dil Müköz membranlar Konjuktiva

SİYANOZ. Doğal ışıkta en iyi görülür Siyanozun en iyi görüldüğü yerler; Tırnak dipleri Dudaklar Dil Müköz membranlar Konjuktiva SİYANOZ Siyanoz deri ve Müköz membranların mavi-mor renk değişikliği göstermesidir Siyanoz bir hastalık değildir!! Siyanoz bir fizik bulgudur Siyanoza yol açan birçok neden vardır SİYANOZ Doğal ışıkta

Detaylı

Acil Havayolu Yönetimi. Dr. Murat Sarıtemur AÜTF Acil Tıp AD Erzurum 2016

Acil Havayolu Yönetimi. Dr. Murat Sarıtemur AÜTF Acil Tıp AD Erzurum 2016 Acil Havayolu Yönetimi Dr. Murat Sarıtemur AÜTF Acil Tıp AD Erzurum 2016 Başlangıç basamakları Maksillofasyal anatominin değerlendirilmesi Ağız içinin kontrol edilmesi ve temizlenmesi Aspirasyon, Yabancı

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KAPALI SİSTEM ASPİRASYONLARINDAN ÖNCE VE SONRA HASTALARA %100 OKSİJEN VERMENİN HİPOKSEMİNİN ÖNLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KAPALI SİSTEM ASPİRASYONLARINDAN ÖNCE VE SONRA HASTALARA %100 OKSİJEN VERMENİN HİPOKSEMİNİN ÖNLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ T.C. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü KAPALI SİSTEM ASPİRASYONLARINDAN ÖNCE VE SONRA HASTALARA %100 OKSİJEN VERMENİN HİPOKSEMİNİN ÖNLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hemşirelik Programı

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt ATS 16-20 mayıs 2015-Denver Dr. Zühal Karakurt 1 17 mayıs 2015-Denver Oturum: Pulmonary critical care and sleep medicine: finding value in medicine in the era of modern medicine Bu oturumda hasta bakımı,

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Sırasında Solunum Monitörizasyonu

Mekanik Ventilasyon Sırasında Solunum Monitörizasyonu Mekanik Ventilasyon Sırasında Solunum Monitörizasyonu Tülay YARKIN* * SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL Mekanik ventilasyon yaşam kurtarıcı bir

Detaylı

09.02.2015. Oksijen Tedavisi. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. 21.Hafta ( 16-20 / 02 / 2015 ) OKSİJEN TEDAVİSİ SlaytNo: 32.

09.02.2015. Oksijen Tedavisi. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. 21.Hafta ( 16-20 / 02 / 2015 ) OKSİJEN TEDAVİSİ SlaytNo: 32. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 21.Hafta ( 16-20 / 02 / 2015 ) OKSİJEN TEDAVİSİ SlaytNo: 32 Oksijen vücuda solunum yoluyla girer, akciğerlerde hava keseciği ile kılcal damarlar arasındaki zara ulaşır

Detaylı

Hızlı Seri Entübasyon Protokolü HSE nedir? HSE acil hava yolu yönetiminin en önemli kısmıdır. Bu teknik hastalara hemen hemen aynı anda verilen güçlü sedatifler (indüksiyon) ve nöromusküler bloker ajanlar

Detaylı